Dell Vostro 470 desktop Návod na obsluhu

Add to My manuals
61 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Návod na obsluhu | Manualzz

Dell Vostro 470

Příručka majitele

Regulační model: D10M

Regulační typ: D10M002

Poznámky a upozornění

POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje nebezpečí poškození hardwaru nebo ztráty dat v případě nedodržení pokynů.

VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ označuje potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

Informace v této publikaci mohou být bez předchozího upozornění změněny.

© 2012 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Jakákoli reprodukce těchto materiálů bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell ™ , logo DELL, Dell Precision ™ , Precision ON ™ ,ExpressCharge ™ , Latitude ™ , Latitude ON ™ , OptiPlex ™ ,

Vostro

a Wi-Fi Catcher

jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel

®

, Pentium

®

, Xeon

®

, Core

, Atom

, Centrino

®

a Celeron

®

jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD ® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron

, AMD Phenom

, AMD Sempron

, AMD Athlon

, ATI Radeon

a ATI FirePro

jsou ochranné známky společnosti

Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft ® , Windows ® , MS-DOS ® , Windows Vista ® , tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook ® jsou buď ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech anebo v jiných zemích.

Blu-ray Disc

je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka Bluetooth ® je vlastněná společností Bluetooth ® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi

®

je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu použity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok. Společnost Dell Inc. se zříká všech vlastnických nároků na ochranné známky a obchodní značky jiné než vlastní.

2012 – 03

Rev. A00

Obsah

Poznámky a upozornění.....................................................................................................2

Kapitola 1: Práce na počítači............................................................................................5

Před manipulací s vnitřními součástmi počítače

..................................................................................................5

Doporučené nástroje

.......................................................................................................................................6

Vypnutí počítače

.............................................................................................................................................6

Po manipulaci s vnitřními součástmi počítače

.....................................................................................................6

Kapitola 2: Sejmutí krytu...................................................................................................7

Nasazení krytu

................................................................................................................................................8

Kapitola 3: Vyjmutí paměti................................................................................................9

Vložení paměti

................................................................................................................................................9

Kapitola 4: Demontáž rozšiřující karty ...........................................................................11

Montáž rozšiřující karty

..................................................................................................................................12

Kapitola 5: Demontáž optické jednotky..........................................................................13

Montáž optické jednotky

................................................................................................................................14

Kapitola 6: Demontáž pevného disku..............................................................................15

Montáž pevného disku

...................................................................................................................................16

Kapitola 7: Vyjmutí čtečky paměťových karet................................................................19

Vložení čtečky paměťových karet

....................................................................................................................20

Kapitola 8: Demontáž zadního systémového ventilátoru................................................21

Montáž zadního systémového ventilátoru

.........................................................................................................22

Kapitola 9: Vyjmutí knoflíkové baterie............................................................................23

Vložení knoflíkové baterie

...............................................................................................................................23

Kapitola 10: Demontáž chladiče......................................................................................25

Montáž chladiče

............................................................................................................................................26

Kapitola 11: Demontáž procesoru...................................................................................27

Montáž procesoru

.........................................................................................................................................27

Kapitola 12: Demontáž jednotky zdroje napájení............................................................29

Montáž jednotky zdroje napájení

.....................................................................................................................32

Kapitola 13: Vyjmutí základní desky................................................................................33

Vložení základní desky

...................................................................................................................................35

Kapitola 14: Sejmutí čelního krytu..................................................................................37

Nasazení čelního krytu

...................................................................................................................................38

Kapitola 15: Vyjmutí karty WLAN....................................................................................39

Vložení karty WLAN

......................................................................................................................................40

Kapitola 16: Demontáž vypínače a indikátoru LED aktivity pevného disku....................41

Montáž vypínače a indikátoru LED aktivity pevného disku

..................................................................................42

Kapitola 17: Demontáž předního zvukového modulu......................................................43

Montáž předního zvukového modulu

................................................................................................................44

Kapitola 18: Demontáž předního modulu USB................................................................45

Montáž předního modulu USB

.........................................................................................................................45

Kapitola 19: Přehled programu Nastavení systému........................................................47

Otevření programu Nastavení systému

............................................................................................................47

Obrazovky programu Nastavení systému

.........................................................................................................47

Možnosti programu Nastavení systému

...........................................................................................................48

Main (Hlavní)

..........................................................................................................................................48

Advanced (Pokročilé)

...............................................................................................................................49

Security (Zabezpečení)

............................................................................................................................51

Boot (Zavádění systému)

.........................................................................................................................52

Exit (Konec)

............................................................................................................................................52

Kapitola 20: Chybové zprávy diagnostiky........................................................................53

Zvukové signály diagnostiky

...........................................................................................................................54

Systémová hlášení

........................................................................................................................................54

Kapitola 21: Specifikace..................................................................................................57

Kapitola 22: Kontaktování společnosti Dell....................................................................61

Jak kontaktovat společnost Dell

......................................................................................................................61

1

Práce na počítači

Před manipulací s vnitřními součástmi počítače

Řiďte se těmito bezpečnostními pokyny, které pomohou ochránit počítač před případným poškozením a zajistí vaši bezpečnost.

Pokud není uvedeno jinak, u každého postupu v tomto dokumentu se předpokládá následující:

• Prostudovali jste si bezpečnostní informace dodané s počítačem.

• Součást je možné nahradit nebo (v případě zakoupení samostatně) nainstalovat pomocí postupu pro odebrání provedeném v obráceném pořadí.

VAROVÁNÍ: Před manipulací s vnitřními součástmi počítače si přečtěte bezpečnostní pokyny dodané s počítačem.

Další informace o vzorových bezpečnostních postupech najdete na stránkách www.dell.com/ regulatory_compliance.

VÝSTRAHA: Mnohé z oprav smí provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli řešit pouze menší potíže a provádět jednoduché opravy, ke kterým vás opravňuje dokumentace k produktu nebo ke kterým vás vyzve tým služeb a podpory online či po telefonu. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.

VÝSTRAHA: Aby nedošlo k elektrostatickému výboji, použijte uzemňovací náramek nebo se opakovaně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu (například konektoru na zadní straně počítače).

VÝSTRAHA: Zacházejte se součástmi a kartami opatrně. Nedotýkejte se součástí nebo kontaktů na kartě. Držte kartu za okraje nebo za montážní svorku. Součásti, jako je například procesor, držte za okraje, ne za kolíky.

VÝSTRAHA: Při odpojování kabelu vytahujte kabel za konektor nebo za vytahovací poutko, ne za kabel samotný.

Konektory některých kabelů mají upevňovací západku. Pokud odpojujete tento typ kabelu, před jeho vytažením západku zmáčkněte. Když oddělujete konektory od sebe, vyrovnejte je tak, aby nedošlo k ohnutí kolíků. Také před připojením kabelu se ujistěte, že jsou oba konektory správně vyrovnané.

POZNÁMKA: Barva počítače a některých součástí se může lišit od barev uvedených v tomto dokumentu.

Aby se zabránilo poškození, před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte následující kroky.

1.

Ujistěte se, že je pracovní povrch rovný a čistý, aby nedošlo k poškrábání krytu počítače.

2.

Vypněte počítač (vizte Vypnutí počítače).

VÝSTRAHA: Při odpojování síťového kabelu nejprve odpojte kabel od počítače a potom jej odpojte od síťového zařízení.

3.

Odpojte všechny síťové kabely od počítače.

4.

Odpojte počítač a všechna připojená zařízení z elektrických zásuvek.

5.

U odpojeného počítače stiskněte a podržte tlačítko napájení a uzemněte tak základní desku.

6.

Sejměte kryt.

5

VÝSTRAHA: Před manipulací s vnitřními součástmi počítače proveďte uzemnění tím, že se dotknete nenatřené kovové plochy jako například kovové části na zadní straně počítače. Během práce se opětovně dotýkejte nenatřeného kovového povrchu, abyste rozptýlili statickou elektřinu, která by mohla vnitřní součásti počítače poškodit.

Doporučené nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumentu mohou vyžadovat použití následujících nástrojů:

• malý plochý šroubovák,

• šroubovák Phillips #0,

• šroubovák Phillips #1,

• malá plastová jehla,

• disk CD s aktualizačním programem Flash BIOS.

Vypnutí počítače

VÝSTRAHA: Abyste předešli ztrátě dat, před vypnutím počítače uložte a zavřete všechny otevřené soubory a ukončete všechny spuštěné aplikace.

1.

Ukončete operační systém:

– V operačním systému Windows Vista:

Klikněte na tlačítko Start , podle ukázky níže klikněte na šipku v pravém spodním rohu nabídky Start a nakonec klikněte na tlačítko Vypnout.

6

– V operačním systému Windows XP:

Klikněte na nabídku Start

Vypnout počítač

Vypnout . Počítač se vypne po ukončení operačního systému.

2.

Ujistěte se, že je vypnutý počítač i veškerá další připojená zařízení. Pokud se počítač a připojená zařízení při ukončení operačního systému automaticky nevypnou, vypněte je stiskem tlačítka napájení po dobu 4 vteřin.

Po manipulaci s vnitřními součástmi počítače

Po dokončení montáže se ujistěte, že jsou připojena všechna externí zařízení, karty a kabely. Učiňte tak dříve, než zapnete počítač.

1.

Namontujte kryt.

VÝSTRAHA: Chcete-li připojit síťový kabel, nejprve připojte kabel do síťového zařízení a teprve poté do počítače.

2.

Připojte k počítači všechny telefonní nebo síťové kabely.

3.

Připojte počítač a všechna připojená zařízení do elektrických zásuvek.

4.

Zapněte počítač.

5.

Spuštěním nástroje Dell Diagnostics ověřte, zda počítač pracuje správně.

Sejmutí krytu

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Vyjměte dva šroubky připevňující kryt k počítači.

2

Obrázek 1.

3.

Vysuňte kryt směrem k zadní části počítače a uvolněte jej.

Obrázek 2.

4.

Zvedněte kryt a vyjměte jej z počítače.

7

8

Obrázek 3.

Nasazení krytu

1.

Nasaďte kryt na počítač a posuňte jej směrem od zadní části počítače dopředu.

2.

Nasaďte a upevněte šroubky, které kryt připevňují k počítači.

3.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Vyjmutí paměti

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Zatlačte na zajišťující výčnělky na obou stranách paměťového modulu, vytáhněte paměťový modul směrem nahoru a vyjměte jej z počítače.

3

Obrázek 4.

Vložení paměti

1.

Zarovnejte zářez na paměťovém modulu s výčnělkem v konektoru na základní desce.

2.

Vložte paměťový modul do jeho konektoru.

3.

Zatlačte na paměťový modul, dokud ho pojistné svorky nezajistí.

4.

Nasaďte kryt.

5.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

9

10

Demontáž rozšiřující karty

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Zatlačte na modrý jisticí výčnělek směrem dolů a ven a na jisticí panel směrem dolů.

4

Obrázek 5.

4.

Stiskněte západku a vytáhněte rozšiřující kartu z počítače.

Obrázek 6.

11

Montáž rozšiřující karty

1.

Zasuňte rozšiřující kartu do slotu a zajistěte západku.

2.

Nainstalujte zajišťovací modul rozšiřující karty do šasi.

3.

Nasaďte kryt.

4.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

12

Demontáž optické jednotky

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Odpojte napájecí kabel a datový kabel od zadní strany optické jednotky.

5

Obrázek 7.

4.

Demontujte šroubky zajišťující optickou jednotku ke kleci jednotky.

Obrázek 8.

5.

Vysuňte optickou jednotku skrz přední panel počítače.

13

Obrázek 9.

Montáž optické jednotky

1.

Vsuňte optickou jednotku dovnitř skrz přední panel počítače.

2.

Namontujte šroubky zajišťující optickou jednotku ke kleci jednotky.

3.

Připojte napájecí kabel a datový kabel k optické jednotce.

4.

Nasaďte kryt.

5.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

14

Demontáž pevného disku

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Odpojte napájecí kabel a datový kabel od zadní strany pevného disku.

6

Obrázek 10.

4.

Vyšroubujte šroubky, které připevňují klec pevného disku k šasi.

Obrázek 11.

15

5.

Vysuňte pevný disk tak, že jej zvednete směrem nahoru.

Obrázek 12.

6.

Demontujte šroubky zajišťující pevný disk ke kleci disku.

Obrázek 13.

7.

Zatlačte vyznačeným směrem a vyjměte pevný disk z klece disku.

Obrázek 14.

Montáž pevného disku

1.

Utáhněte šroubky zajišťující pevný disk ke kleci disku.

2.

Vložte pevný disk do slotu a utáhněte šroubky zajišťující klec pevného disku k šasi.

16

3.

Připojte napájecí kabel a datový kabel k pevnému disku.

4.

Nasaďte kryt.

5.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

17

18

Vyjmutí čtečky paměťových karet

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Odpojte kabel čtečky paměťových karet od základní desky.

7

Obrázek 15.

4.

Vyvlečte kabel čtečky paměťových karet z jisticí svorky.

Obrázek 16.

5.

Odšroubujte šroubky, které čtečku paměťových karet přichycují ke kleci jednotek.

19

Obrázek 17.

6.

Vysuňte čtečku paměťových karet skrz přední panel počítače.

Obrázek 18.

Vložení čtečky paměťových karet

1.

Vsuňte čtečku paměťových karet do počítače skrz přední panel.

2.

Našroubujte šroubky, které čtečku paměťových karet přichycují ke kleci jednotek.

3.

Provlečte kabel čtečky paměťových karet jisticí svorkou.

4.

Připojte kabel čtečky paměťových karet ke konektoru na základní desce.

5.

Nasaďte kryt.

6.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

20

Demontáž zadního systémového ventilátoru

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Odpojte kabel ventilátoru od základní desky.

8

Obrázek 19.

4.

Vyjměte šroubky, které přichycují ventilátor k šasi, a zvedněte ventilátor ven z počítače.

Obrázek 20.

21

Montáž zadního systémového ventilátoru

1.

Umístěte ventilátor poblíž středu zadní strany počítače a vložte jej do šasi.

2.

Podržte ventilátor na místě a zašroubujte šroubky upevňující ventilátor k šasi.

3.

Připojte kabel ventilátoru zpět k základní desce.

4.

Nasaďte kryt.

5.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

22

Vyjmutí knoflíkové baterie

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Demontujte rozšiřující kartu.

4.

Odtáhněte uvolňovací západku od baterie a vyloupněte baterii ze soketu na základní desce.

Obrázek 21.

Vložení knoflíkové baterie

1.

Vložte knoflíkovou baterii do slotu.

2.

Nainstalujte rozšiřující kartu.

3.

Nasaďte kryt.

4.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

9

23

24

Demontáž chladiče

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Odpojte kabel ventilátoru chladiče od základní desky.

10

Obrázek 22.

4.

Vyjměte šroubky připevňující sestavu chladiče k základní desce a vyjměte chladič z počítače.

Obrázek 23.

25

Montáž chladiče

1.

Připojte kabel ventilátoru chladiče k základní desce.

2.

Zašroubujte šroubky, které připevňují sestavu chladiče k základní desce.

3.

Nasaďte kryt.

4.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

26

11

Demontáž procesoru

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Vyjměte sestavu chladiče.

4.

Zatlačte na uvolňovací páčku procesoru směrem dolů a potom ji zatlačte směrem ven, aby se uvolnila z přidržovacího háčku, který ji přichycuje.

5.

Zvedněte kryt procesoru, vysuňte procesor směrem nahoru a vyjměte jej z počítače.

Obrázek 24.

Montáž procesoru

1.

Nainstalujte procesor do patice.

2.

Zatlačením krytu procesoru směrem dolů jej připevněte do patice.

3.

Zatlačte na uvolňovací páčku směrem dolů a potom ji zatlačte směrem dovnitř do přidržovacího háčku, který ji přichycuje.

4.

Nainstalujte sestavu chladiče.

5.

Nasaďte kryt.

6.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

27

28

Demontáž jednotky zdroje napájení

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Stiskněte uvolňovací západku, zvedněte držák kabelů a uvolněte jej ze západky na základní desce.

12

Obrázek 25.

4.

Odpojte napájecí kabel od zadní strany pevného disku.

Obrázek 26.

29

5.

Odpojte napájecí kabel od zadní strany optické jednotky.

Obrázek 27.

6.

Odpojte napájecí kabel od základní desky.

Obrázek 28.

7.

Vyšroubujte šroubky, kterými je jednotka zdroje napájení připevněna k šasi počítače.

30

Obrázek 29.

8.

Zatlačte na modrou jisticí západku vedle jednotky zdroje napájení a posuňte jednotku zdroje napájení směrem k přední části počítače.

Obrázek 30.

9.

Zvedněte jednotku zdroje napájení a vyjměte ji z počítače.

31

Obrázek 31.

Montáž jednotky zdroje napájení

1.

Nainstalujte jednotku zdroje napájení do počítače.

2.

Posunujte jednotku zdroje napájení směrem k zadní straně počítače, dokud nezaklapne na místo.

3.

Našroubujte šroubky, které připevňují jednotku zdroje napájení k počítači.

4.

Připojte všechny napájecí kabely k základní desce a diskovým jednotkám.

5.

Nasaďte kryt.

6.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

32

Vyjmutí základní desky

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Demontujte paměťové moduly.

4.

Demontujte rozšiřující kartu.

5.

Demontujte chladič.

6.

Vyjměte procesor.

7.

Demontujte pevný disk.

8.

Vyjměte optickou jednotku.

9.

Demontujte čtečku paměťových karet.

10. Odpojte a uvolněte všechny kabely ze základní desky.

13

Obrázek 32.

11. Vyjměte šroubky, které zajišťují základní desku k šasi počítače.

33

Obrázek 33.

12. Posuňte základní desku směrem k přední části počítače.

Obrázek 34.

13. Vyjměte základní desku z počítače.

34

Obrázek 35.

Vložení základní desky

1.

Vložte základní desku do počítače.

2.

Posuňte základní desku směrem k zadní části počítače.

3.

Zašroubujte šroubky, které zajišťují základní desku k šasi počítače.

4.

Provlečte a připojte všechny kabely k základní desce.

5.

Nainstalujte procesor.

6.

Nasaďte chladič.

7.

Nainstalujte paměťové moduly.

8.

Vložte optickou jednotku.

9.

Vložte pevný disk.

10. Nainstalujte rozšiřující kartu.

11. Nasaďte kryt.

12. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

35

36

Sejmutí čelního krytu

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Mírným zvednutím jisticích svorek uvolněte okraj čelního krytu z šasi.

14

Obrázek 36.

4.

Sejměte čelní kryt z počítače.

Obrázek 37.

37

Nasazení čelního krytu

1.

Vložte háčky do šasi a otočte čelní kryt směrem k počítači.

2.

Uzamkněte okraj čelního krytu v šasi posunutím jisticích svorek směrem dolů.

3.

Nasaďte kryt.

4.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

38

Vyjmutí karty WLAN

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Sejměte čelní kryt.

4.

Odpojte anténní kabely od karty WLAN.

5.

Vyšroubujte šroubek, který kartu WLAN zajišťuje, a vyjměte kartu z jejího slotu.

Obrázek 38.

6.

Uvolněte kabel karty WLAN z vodících svorek a zvedněte jej směrem nahoru.

15

Obrázek 39.

7.

Vyjměte kabel karty WLAN z počítače tak, že jej vysunete skrz přední stranu.

39

Obrázek 40.

Vložení karty WLAN

1.

Provlečte kabel karty WLAN vodícími svorkami.

2.

Vsuňte kartu WLAN do slotu.

3.

Zašroubováním šroubků zajistěte kartu WLAN na místě.

4.

Připojte anténní kabely podle barevného kódu na kartě WLAN.

5.

Nasaďte čelní kryt.

6.

Nasaďte kryt.

7.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

40

Demontáž vypínače a indikátoru LED aktivity pevného disku

16

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Sejměte čelní kryt.

4.

Odpojte kabel vypínače od základní desky.

Obrázek 41.

5.

Uvolněte kabel vypínače z vodících svorek.

Obrázek 42.

6.

Uvolněte kabel indikátoru LED aktivity pevného disku z vodících svorek poblíž čelního krytu.

41

Obrázek 43.

7.

Uvolněte indikátor LED aktivity pevného disku stisknutím na stranách a potom na něj zatlačte a vyjměte jej z čelního krytu.

Obrázek 44.

8.

Uvolněte vypínač stisknutím na stranách a potom na něj zatlačte a vyjměte jej z čelního krytu.

Obrázek 45.

Montáž vypínače a indikátoru LED aktivity pevného disku

1.

Provlečte kabel vypínače a kabel indikátoru LED aktivity pevného disku vodícími svorkami.

2.

Připojte kabel vypínače k základní desce.

3.

Vložte vypínač a indikátor LED aktivity pevného disku do předního panelu počítače.

4.

Nasaďte čelní kryt.

5.

Nasaďte kryt.

6.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

42

Demontáž předního zvukového modulu

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Sejměte čelní kryt.

4.

Odpojte kabel předního zvukového modulu od základní desky.

17

Obrázek 46.

5.

Vyjměte kabel předního zvukového modulu z vodících svorek na šasi.

Obrázek 47.

6.

Vyjměte šroubky zajišťující přední zvukový modul k čelnímu krytu a vyjměte přední zvukový modul z počítače.

43

Obrázek 48.

Montáž předního zvukového modulu

1.

Umístěte přední zvukový modul na čelní kryt a namontujte šroubky, které ho k němu přichycují.

2.

Provlečte kabel předního zvukového modulu svorkami na šasi.

3.

Připojte kabel předního zvukového modulu ke konektoru na základní desce.

4.

Nasaďte čelní kryt.

5.

Nasaďte kryt.

6.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

44

Demontáž předního modulu USB

1.

Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.

2.

Demontujte kryt.

3.

Sejměte čelní kryt.

4.

Odpojte datový kabel a napájecí kabel modulu USB od základní desky.

18

Obrázek 49.

5.

Vyjměte šroubky zajišťující přední modul USB k čelnímu krytu a vyjměte přední modul USB z počítače.

Obrázek 50.

Montáž předního modulu USB

1.

Umístěte přední modul USB na čelní kryt a namontujte šroubky, které jej k němu připevňují.

2.

Připojte kabel předního modulu USB k základní desce.

3.

Nasaďte čelní kryt.

4.

Nasaďte kryt.

5.

Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

45

46

19

Přehled programu Nastavení systému

Program Nastavení systému vám umožňuje:

• změnit informace o konfiguraci systému po přidání, změně nebo odebrání hardwaru v počítači;

• nastavit nebo změnit uživatelem volitelné možnosti, například heslo;

• zjistit aktuální velikost paměti nebo nastavit typ nainstalovaného pevného disku.

Než začnete používat program Nastavení systému, doporučujeme zapsat si informace z obrazovek tohoto programu pro pozdější potřebu.

VÝSTRAHA: Pokud nejste velmi pokročilý uživatel počítačů, neměňte nastavení tohoto programu. Některé změny by mohly zapříčinit nesprávné fungování vašeho počítače.

Otevření programu Nastavení systému

1.

Zapněte (nebo restartujte) počítač.

2.

Po zobrazení modrého loga DELL pozorně čekejte na výzvu ke stisknutí klávesy F2.

3.

Ihned po zobrazení výzvy klávesu <F2> stiskněte.

POZNÁMKA: Výzva ke stisknutí klávesy F2 je signálem, že klávesnice byla inicializována. Tato výzva se může zobrazit velmi rychle, je tedy nutné se na ni připravit a stisknout klávesu <F2> co nejrychleji. Stisknete-li klávesu <F2> dříve, než budete vyzváni, stisknutí nebude zaregistrováno.

4.

Pokud budete čekat příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha systému

Microsoft Windows. Poté vypněte počítač a zkuste postup provést znovu.

Obrazovky programu Nastavení systému

Tabulka 1. Obrazovky programu Nastavení systému

Menu (Nabídka): Zobrazuje se v horní části okna programu Nastavení systému. V tomto poli je k dispozici nabídka možností programu Nastavení systému. Procházet ji můžete pomocí kláves <Šipka vlevo> a <Šipka vpravo>. Když je vybrána možnost

Menu (Nabídka), uvádí pole Options List (Seznam možností) jednotlivé volby, které definují hardware nainstalovaný v počítači.

Options List (Seznam možností):

Zobrazuje se na levé straně okna programu Nastavení systému. Toto pole obsahuje funkce, které definují konfiguraci počítače, včetně nainstalovaného hardwaru, řízení spotřeby a funkcí zabezpečení.

V seznamu se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů. Když vyberete nějakou možnost,

Options Field (Pole možností):

Zobrazuje se napravo od pole Options

List (Seznam možností) a obsahuje informace o každé možnosti uvedené v poli Options List (Seznam možností).

V tomto poli můžete najít informace o počítači a provádět změny nastavení.

Stisknutím klávesy <Enter> provedete změnu aktuálního nastavení. Stisknutím

Help (Nápověda): Zobrazuje se na pravé straně okna programu Nastavení

systému a obsahuje informace nápovědy o položce vybrané v poli

Options List (Seznam možností).

47

pole Options Field (Pole možností) zobrazí aktuální a dostupná nastavení možnosti.

klávesy <ESC> se vrátíte do pole

Options List (Seznam možností).

POZNÁMKA: Některé možnosti v seznamu Options Field (Pole možností) nejsou měnitelné.

Key Functions (Funkce kláves): Zobrazuje se pod polem Options Field (Pole možností) a uvádí seznam kláves a jejich funkcí v aktivním poli programu Nastavení systému.

K procházení obrazovek Nastavení systému slouží následující klávesy:

Tabulka 2. Procházení obrazovek programu Nastavení systému

Klávesa

<F2>

<Esc>

<Šipka nahoru> a <Šipka dolů>

<Šipka vlevo> a <Šipka vpravo>

– nebo +

<Enter>

<F9>

<F10>

Akce

Zobrazí informace o vybrané položce programu Nastavení systému.

Ukončí aktuální zobrazení nebo přepne aktuální zobrazení na stránku Exit (Ukončit) programu Nastavení systému.

Vybere položku, která se má zobrazit.

Vybere nabídku, která se má zobrazit.

Změní hodnotu dané položky.

Vybere podnabídku nebo provede příkaz.

Nahraje výchozí nastavení.

Uloží aktuální nastavení a ukončí program Nastavení systému.

Možnosti programu Nastavení systému

Main (Hlavní)

Karta Main (Hlavní) uvádí seznam nejdůležitějších hardwarových funkcí počítače. Níže uvedená tabulka popisuje funkci každé možnosti.

Tabulka 3. System Information (Systémové informace)

Popis Možnost

System Information (Systémové informace)

BIOS Revision (Revize systému BIOS)

BIOS Build Date (Datum sestavení systému

BIOS)

System Name (Název systému)

System Time (Systémový čas)

System Date (Systémové datum)

Service Tag (Výrobní číslo)

Uvádí revizi systému BIOS.

Uvádí datum sestavení systému BIOS.

Uvádí číslo modelu počítače.

Nastavuje čas interních hodin počítače.

Nastavuje datum interního kalendáře počítače.

Zobrazuje výrobní číslo počítače.

48

Možnost

Service Tag Input (Zadat výrobní číslo)

Asset Tag (Inventární číslo)

Processor Information (Informace o procesoru)

L1 Cache Size (Velikost vyrovnávací paměti

L1)

L2 Cache Size (Velikost vyrovnávací paměti

L2)

L3 Cache Size (Velikost vyrovnávací paměti

L3)

Memory Information (Informace o paměti)

Možnost

Popis

Umožňuje uživateli zadat výrobní číslo.

Zobrazí inventární číslo počítače.

Možnost

Processor Type (Typ procesoru)

Popis

Uvádí typ procesoru.

Processor ID (ID procesoru)

Uvádí identifikační číslo procesoru.

Processor Core Count (Počet jader procesoru) Uvádí počet jader procesoru.

Zobrazí velikost vyrovnávací paměti L1 procesoru.

Zobrazí velikost vyrovnávací paměti L2 procesoru.

Zobrazí velikost vyrovnávací paměti L3 procesoru.

Memory Installed (Nainstalovaná paměť)

Memory Available (Dostupná paměť)

Memory Speed (Rychlost paměti)

Memory Technology (Technologie paměti)

Popis

Uvádí celkovou velikost paměti počítače.

Uvádí velikost dostupné paměti počítače.

Uvádí rychlost paměti.

Uvádí typ a technologii.

SATA Information (Informace SATA)

Možnost

SATA 1

SATA 2

SATA 3 eSATA/mSATA

Popis

Uvádí modelové číslo a kapacitu pevného disku.

Uvádí modelové číslo a kapacitu pevného disku.

Uvádí modelové číslo a kapacitu pevného disku.

Uvádí modelové číslo a kapacitu pevného disku eSATA nebo mSATA.

Advanced (Pokročilé)

Karta Advanced (Pokročilé) umožňuje nastavovat různé funkce, které mají vliv na výkon počítače. Níže uvedená tabulka popisuje funkci každé možnosti a její výchozí hodnotu.

49

Tabulka 4. CPU Configuration (Konfigurace procesoru)

Možnost

Intel Hyper-Threading Technology

(Technologie Intel Hyper-Threading)

Intel SpeedStep

Popis

Povolí nebo zakáže technologii Hyper-

Threading procesoru.

Povolí nebo zakáže funkci Intel

SpeedStep.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Intel Virtualization Technology

(Virtualizační technologie Intel)

Povolí nebo zakáže funkci virtualizace od společnosti Intel.

CPU XD Support (Podpora režimu CPU

XD)

Povolí nebo zakáže funkci CPU XD.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Limit CPUID Value (Omezit hodnotu

CPUID)

Multi Core Support (Podpora více jader)

Intel Turbo Boost Technology

(Technologie Intel Turbo Boost)

AMD Cool 'N' Quiet

Secure Virtual Machine Mode (Režim zabezpečeného virtuálního počítače)

Povolí nebo zakáže funkci omezení hodnoty CPUID.

Uvádí počet aktivních jader.

Povolí nebo zakáže funkci Intel Turbo

Boost.

Povolí nebo zakáže funkci AMD Cool 'N'

Quiet.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Povolí nebo zakáže režim zabezpečeného virtuálního počítače (SVM).

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Tabulka 5. CPU Configuration (Konfigurace procesoru)

USB Configuration (Konfigurace USB)

Možnost

Front USB Ports (Přední porty USB)

Rear USB Ports (Zadní porty USB)

Side USB Ports (Boční porty USB)

Popis

Povolí nebo zakáže přední porty USB.

Povolí nebo zakáže zadní porty USB.

Povolí nebo zakáže boční porty USB.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Tabulka 6. Onboard Device Configuration (Konfigurace integrovaných zařízení)

Onboard Device Configuration (Konfigurace integrovaných zařízení)

Možnost Popis

Onboard Audio Controller

(Integrovaná zvuková karta)

SATA Mode (Režim SATA)

Povolí nebo zakáže integrovanou zvukovou kartu.

Umožňuje změnit režim provozu rozhraní

SATA.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: AHCI

Intel Multi-Display

Onboard LAN Controller (Integrovaná síťová karta LAN)

Povolí nebo zakáže funkci Intel Multi-

Display.

Výchozí hodnota: Disabled (Zakázáno)

Povolí nebo zakáže integrovanou síťovou kartu LAN.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

50

Onboard Device Configuration (Konfigurace integrovaných zařízení)

Onboard LAN Boot ROM (Zaváděcí paměť ROM integrované síťové karty

LAN)

Povolí nebo zakáže zaváděcí paměť ROM integrované síťové karty LAN.

Výchozí hodnota: Disabled (Zakázáno)

Onboard 1394 Controller (Integrovaný řadič 1394)

Povolí nebo zakáže řadič rozhraní USB.

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Tabulka 7. Power Management (Řízení spotřeby)

Power Management (Řízení spotřeby)

Možnost

Wake Up by Integrated LAN/WLAN

(Probuzení integrovanou síťovou kartou LAN/WLAN)

AC Recovery (Obnovení napájení)

Popis

Povolí nebo zakáže funkci probuzení integrovanou síťovou kartou LAN/

WLAN.

Umožňuje počítači obnovit stav před ztrátou napájení.

Umožní vzdálené zapnutí počítače.

USB PowerShare in S4/S5 State

(Sdílení napájení USB ve stavu S4/S5)

USB PowerShare in Sleep State

(Sdílení napájení USB v režimu spánku)

Povolí nebo zakáže porty USB v režimu spánku.

Auto Power On (Automatické zapnutí) Povolí nebo zakáže automatické zapnutí počítače.

Auto Power On Mode (Režim automatického zapnutí)

Povolí nebo zakáže automatické zapnutí počítače ve vybraný den.

Auto Power On Date (Automatické zapnutí k datu)

Auto Power On Time (Automatické zapnutí v čase)

Povolí nebo zakáže automatické zapnutí počítače ve vybraný den.

Povolí nebo zakáže automatické zapnutí počítače ve vybraném čase.

Výchozí hodnota: Disabled (Zakázáno)

Výchozí hodnota: Power Off (Vypnuto)

Výchozí hodnota: Enabled (Povoleno)

Výchozí hodnota: Normal (Normální)

Výchozí hodnota: Disabled (Zakázáno)

Every Day (Každý den); Selected Day

(Vybraný den)

15

Hour (Hodina): 0–23 ; Minute (Minuta):

0–59 ; Second (Sekunda): 0–59

Security (Zabezpečení)

Karta Security (Zabezpečení) zobrazuje stav zabezpečení a umožňuje řídit funkce zabezpečení počítače.

Tabulka 8. Security (Zabezpečení)

Supervisor Password Status (Stav hesla správce)

User Password Status (Stav hesla uživatele)

Set Supervisor Password (Nastavit heslo správce)

User Access Level (Úroveň přístupu uživatele)

Set User Password (Nastavit heslo uživatele)

Password Check (Kontrola hesla)

Určuje, zda je nastaveno heslo správce.

Určuje, zda je nastaveno heslo uživatele.

Umožňuje nastavit heslo správce.

Určuje úroveň přístupu uživatele.

Umožňuje nastavit heslo uživatele.

Umožňuje kontrolovat heslo při spouštění programu

Nastavení systému.

51

Boot (Zavádění systému)

Karta Boot (Zavádění systému) umožňuje změnit pořadí zaváděcích zařízení.

Exit (Konec)

V této části je možné uložit, zrušit či nahrát výchozí nastavení před ukončením programu Nastavení systému.

52

20

Chybové zprávy diagnostiky

Pokud dojde k problému nebo chybě počítače, může se zobrazit systémová zpráva, která uživateli pomůže zjistit příčinu a postup opravy problému. Pokud zobrazená zpráva není uvedena mezi následujícími příklady, můžete ji najít v dokumentaci k operačnímu systému či programu, který byl spuštěn při zobrazení zprávy.

Chybové zprávy diagnostiky

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support.

(Výstraha! Předchozí pokusy o spuštění systému selhaly v kontrolním bodě [nnnn]. Chcete-li tento problém vyřešit, poznamenejte si tento kontrolní bod a obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.)

Popis

Počítači se třikrát po sobě nepodařilo dokončit spouštěcí proceduru v důsledku stejné chyby.

System fan failure (Porucha systémového ventilátoru)

CPU fan failure (Porucha ventilátoru procesoru)

Hard-disk drive failure (Chyba pevného disku)

Pravděpodobně došlo k poruše ventilátoru.

Došlo k poruše ventilátoru procesoru.

Hard-disk drive read failure (Chyba čtení pevného disku)

Pravděpodobně došlo k chybě pevného disku během testu

POST.

Pravděpodobně došlo k chybě během testu spuštění pevného disku.

Keyboard failure (Chyba klávesnice) Klávesnice má poruchu nebo není připojena. Pokud problém nevyřeší odpojení a připojení kabelu, použijte jinou klávesnici.

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded. Strike the

F1 key to continue, F2 to run the setup utility. (Proveden reset

RTC. Bylo načteno výchozí nastavení systému BIOS.

Pokračujte stisknutím klávesy F1, nebo klávesou F2 spusťte nástroj pro nastavení.)

Propojka RTC je pravděpodobně v nesprávné poloze.

No boot device available (Není k dispozici žádné zaváděcí zařízení)

Na pevném disku není žádný zaváděcí oddíl, je uvolněn kabel pevného disku nebo není připojeno žádné zaváděcí zařízení.

• Pokud je spouštěcím zařízením pevný disk, zkontrolujte, zda jsou k němu řádně připojeny kabely a zda je nastaven jako spouštěcí zařízení.

• Otevřete program Nastavení systému a zkontrolujte, zda jsou informace o pořadí zaváděcích zařízení správné.

No timer tick interrupt (Nedošlo k přerušení časovače)

USB over current error (Chyba nadproudu USB)

Čip na základní desce může být vadný, nebo se jedná o poruchu základní desky.

Odpojte zařízení USB. Zařízení USB vyžaduje pro správnou funkci silnější napájení. Připojte k zařízení USB externí zdroj

53

Chybové zprávy diagnostiky Popis

napájení, nebo je-li zařízení opatřeno dvěma kabely USB, připojte oba.

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly.

A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem. (UPOZORNĚNÍ - Systém monitorování pevného disku hlásí, že některý parametr překročil normální provozní rozsah. Společnost Dell doporučuje pravidelné zálohování dat. Parametr mimo rozsah je možným indikátorem potenciálního problému pevného disku.)

Chyba testu S.M.A.R.T, možná porucha pevného disku.

Zvukové signály diagnostiky

Systém může při spouštění vydávat řadu pípnutí, pokud nelze chyby nebo problémy zobrazit na displeji. Tato řada zvuků neboli zvukových signálů označuje různé problémy. Prodleva mezi jednotlivými pípnutími je 300 ms, prodleva mezi jednotlivými sadami pípnutí je 3 s a pípnutí trvá 300 ms. Po každém pípnutí a každé sadě pípnutí systém BIOS rozpozná případné stisknutí tlačítka napájení. Pokud uživatel tlačítko stiskne, systém BIOS ukončí smyčky a systém normálně vypne a zapne.

Signál Příčina a postup odstraňování potíží

1

Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu paměti ROM systému BIOS nebo součet probíhá.

Došlo k poruše základní desky, poškození systému BIOS nebo poruše paměti ROM.

2

3

Nebyla zjištěna žádná paměť RAM.

Nebyla zjištěna žádná paměť.

Došlo k chybě čipové sady (čipová sada North Bridge a South Bridge, chyba DMA / IMR / časovače), chybě testu hodin, chybě brány A20, chybě čipu Super I/O nebo chybě testu řadiče klávesnice.

Došlo k poruše základní desky.

4

5

6

7

Došlo k chybě čtení / zápisu paměti RAM.

Došlo k poruše paměti.

Došlo k chybě napájení hodin reálného času.

Došlo k poruše baterie paměti CMOS.

Došlo k chybě testu systému BIOS grafické karty.

Došlo k poruše grafické karty.

Došlo k poruše procesoru.

Došlo k poruše procesoru.

Systémová hlášení

Jestliže v počítači dojde k potížím nebo chybě, zobrazí se pravděpodobně systémové hlášení, které vám pomůže zjistit příčinu a provést akci potřebnou k vyřešení daných potíží.

POZNÁMKA: Pokud zobrazené hlášení není uvedeno v následujících příkladech, vyhledejte informace v dokumentaci dodané s operačním systémem nebo programem, který v počítači běžel při zobrazení hlášení.

54

Tabulka 9. Systémová hlášení

Systémové hlášení

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support.

(Výstraha! Předchozí pokusy o spuštění systému selhaly v kontrolním bodě [nnnn]. Chcete-li tento problém vyřešit, poznamenejte si tento kontrolní bod a obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.)

CMOS checksum error (Chyba kontrolního součtu CMOS)

Popis

Počítači se třikrát po sobě nepodařilo dokončit spouštěcí proceduru v důsledku stejné chyby.

CPU fan failure (Porucha ventilátoru procesoru)

System fan failure (Porucha systémového ventilátoru)

Hard-disk drive failure (Chyba pevného disku)

Hard-disk drive read failure (Chyba čtení pevného disku)

Keyboard failure (Chyba klávesnice)

No boot device available (Není k dispozici žádné zaváděcí zařízení)

Mohlo dojít k poruše základní desky nebo je vybitá baterie hodin reálného času.

Došlo k poruše ventilátoru procesoru.

Došlo k poruše systémového ventilátoru.

Pravděpodobně došlo k chybě pevného disku během testu POST.

Pravděpodobně došlo k chybě pevného disku během testu spuštění z pevného disku.

Klávesnice je porouchaná nebo se uvolnil její kabel.

Pokud problém nevyřeší odpojení a opětovné připojení kabelu, použijte jinou klávesnici.

Na pevném disku není žádný zaváděcí oddíl, je uvolněn kabel pevného disku nebo není připojeno žádné zaváděcí zařízení.

• Pokud je zaváděcím zařízením pevný disk, zkontrolujte, zda jsou k němu řádně připojeny kabely a zda je správně nainstalován a nastaven jako zaváděcí zařízení.

• Otevřete program Nastavení systému a zkontrolujte, zda jsou informace o pořadí zaváděcích zařízení správné.

No timer tick interrupt (Nedošlo k přerušení časovače)

USB over current error (Chyba nadproudu USB)

Čip na základní desce může být vadný nebo se jedná o poruchu základní desky.

Odpojte zařízení USB. Zařízení USB vyžaduje pro správné fungování funkci silnější napájení. Připojte k zařízení USB externí zdroj napájení nebo oba kabely USB (pokud má zařízení USB dva kabely).

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly.

A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (UPOZORNĚNÍ – AUTODIAGNOSTICKÝ

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ DISKU nahlásil, že parametr překročil normální provozní rozsah. Společnost Dell doporučuje pravidelné zálohování dat. Výskyt parametru mimo

Došlo k chybě testu S.M.A.R.T a možná k poruše pevného disku.

55

Systémové hlášení provozní rozsah může, ale nemusí značit potenciální problém s pevným diskem.)

Popis

56

21

Specifikace

POZNÁMKA: Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Následující technické údaje představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané s počítačem. Další informace o konfiguraci počítače získáte kliknutím na tlačítko Start

Nápověda a podpora. Poté výběrem příslušné možnosti zobrazíte informace o počítači.

Tabulka 10. Systémové informace

Systémové informace

Model

Procesor

Mezipaměť L2

Mezipaměť L3

Čipová sada systému

Rychlost rozhraní DMI

Datová šířka procesoru

Podpora RAID (pouze interní disky SATA)

Vostro 470

Intel Core i3 (2. generace)

Intel Core i5 (3. generace)

Intel Core i7 (3. generace)

256 kB

Až 8 MB

Čipová sada Intel H77 Express

5,0 GT/s

64 bitů

RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

Tabulka 11. Rozměry

Rozměry

Výška

Bez základny

Se základnou

Šířka

Hloubka

Hmotnost

Tabulka 12. Paměť

Paměť

Konektory

Typ

360,00 mm (14,17 palce)

362,90 mm (14,29 palce)

175,00 mm (6,89 palce)

445,00 mm (17,52 palce)

9,66 – 11,22 kg (21.30 lb – 24.74 lb)

Čtyři interně přístupné patice DDR3 DIMM

Čtyřkanálová paměť DDR3 bez vyrovnávací paměti a ochrany

ECC

57

Paměť

Rychlost

Kapacity

Podporované konfigurace

Minimální velikost paměti

Maximální velikost paměti

Tabulka 13. Video

Video

Grafická karta

Integrovaná

Samostatná

Grafická paměť

Integrovaná

Samostatná

Tabulka 14. Porty

Porty

Porty na zadním panelu

Síťový adaptér

USB

Zvuk

Video

Porty na předním panelu

USB

58

Až 1600 MHz

2 GB, 4 GB, 8 GB, 24 GB a 32 GB

POZNÁMKA: Kapacity podporované vaším počítačem se mohou lišit v závislosti na objednané konfiguraci.

2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB a 16 GB

2 GB

32 GB

Není k dispozici

Intel HD Graphics 2500/4000

Jedna grafická karta PCI Express x16 jednoduché šířky a plné délky

Až 1024 MB

Až 2 GB samostatné grafické paměti

POZNÁMKA: Dostupná grafická paměť se bude lišit v závislosti na grafické kartě nainstalované v počítači.

Jeden port RJ–45

Čtyři 4kolíkové porty kompatibilní s rozhraním USB 2.0

Dva 9kolíkové porty kompatibilní s rozhraním USB 3.0

Pět portů pro výstup zvuku a sluchátka

Jeden optický port S/PDIF

Jeden port pro vstup zvuku nebo mikrofon

Jeden port VGA

Jeden port HDMI

Dva 9kolíkové porty kompatibilní s rozhraním USB 3.0

Tabulka 15. Komunikace

Komunikace

Síťový adaptér

Bezdrátové připojení

Tabulka 16. Zvuk

Zvuk

Typ

Řadič

Tabulka 17. Jednotky

Jednotky

Externě přístupné

Interně přístupné

Tabulka 18. Rozšiřovací sběrnice

Rozšiřovací sběrnice

PCI Express x1

Konektory

Velikost konektoru

PCI Express x16

Konektory

Velikost konektoru

Minikarta PCI-E

Konektory

Velikost konektoru

Tabulka 19. Napájení

Napájení

Vstupní napětí

Vstupní frekvence

Jmenovitý vstupní proud

Integrovaná síťová karta 10/100/1000 Mb/s

Bezdrátové technologie Wi-Fi a Bluetooth

Integrovaná 7.1kanálová zvuková karta s vysokým rozlišením a podporou S/PDIF

ALC3800-CG

Dvě 5,25palcové pozice pro jednotky podporující kombinovanou jednotku Blu-ray Disc (volitelná), zapisovací jednotku Blu-ray Disc (volitelná) nebo jednotku DVD+/-RW

Dvě 3,5palcové pozice pro pevné disky SATA

Jedna jednotka mSATA SSD (volitelná)

Tři

36 kolíků

Jeden

164 kolíků

Jeden

52 kolíků

100–127 V stř. / 200–240 V stř.

50/60 Hz

8,0/4,0 A

59

Tabulka 20. Prostředí

Prostředí

Teplota:

Provozní

Skladovací

Relativní vlhkost:

Maximální vibrace:

Provozní

Neprovozní

Maximální ráz:

Provozní

Neprovozní

Nadmořská výška:

Provozní

Skladovací

Úroveň uvolňování znečišťujících látek do ovzduší

10 až 35 °C

-10 až 45 °C

20 až 80 % (bez kondenzace)

0,25 g

2,20 g

40 G po dobu 2 ms se změnou rychlosti 0,51 m/s

50 G po dobu 26 ms se změnou rychlosti 8,13 m/s

-15,20 až 3 048 m

-15,20 až 10 668 m

G2 nebo nižší dle normy ISA-S71.04-1985

60

22

Kontaktování společnosti Dell

Jak kontaktovat společnost Dell

POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodejů, technické podpory nebo zákaznického servisu:

1.

Navštivte stránky support.dell.com.

2.

Vyberte si kategorii podpory.

3.

Pokud nejste zákazníkem v USA, vyberte kód země v dolní části stránky support.dell.com nebo kliknutím na tlačítko All

(Vše) zobrazte více voleb.

4.

Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.

61

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents