Dell Vostro 470 desktop Instrukcja obsługi

Add to My manuals
65 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Instrukcja obsługi | Manualzz

Dell Vostro 470

Instrukcja użytkownika

Model regulacji: D10M

Typ regulacji: D10M002

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

UWAGA:

Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.

OSTRZEŻENIE: Napis PRZESTROGA wskazuje na możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych w razie nieprzestrzegania instrukcji.

PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2012 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell

, logo DELL, Dell Precision

, Precision ON

, ExpressCharge

, Latitude

, Latitude ON

,

OptiPlex ™ , Vostro ™ oraz Wi-Fi Catcher ™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel ® , Pentium ® , Xeon ® , Core ™ , Atom ™ , Centrino ® oraz Celeron

®

są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD

®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron ™ , AMD Phenom ™ , AMD Sempron ™ , AMD Athlon ™ , ATI Radeon ™ , oraz ATI FirePro ™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft

®

, Windows

®

, MS-DOS

®

, Windows Vista

®

oraz klawisz startowy

Windows Vista oraz Office Outlook ® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w

Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc

jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy

Bluetooth

®

SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi

®

jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.

2012 – 03

Rev. A00

Spis treści

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia................................................................................................2

Rodział 1: Serwisowanie komputera........................................................................................5

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

...................................................................................................5

Zalecane narzędzia

...............................................................................................................................................6

Wyłączanie komputera

...........................................................................................................................................6

Po zakończeniu serwisowania komputera

................................................................................................................6

Rodział 2: Wyjmowanie pokrywy..............................................................................................9

Instalacja pokrywy

...............................................................................................................................................10

Rodział 3: Wyjmowanie modułów pamięci............................................................................11

Instalacja modułów pamięci

..................................................................................................................................11

Rodział 4: Wyjmowanie kart rozszerzeń ...............................................................................13

Instalacja kart rozszerzeń

.....................................................................................................................................14

Rodział 5: Wyjmowanie napędu dysków optycznych..........................................................15

Instalacja napędu dysków optycznych

...................................................................................................................16

Rodział 6: Wyjmowanie napędu dysku twardego.................................................................17

Instalacja napędu dysku twardego

.........................................................................................................................18

Rodział 7: Wyjmowanie czytnika kart pamięci......................................................................21

Instalacja czytnika kart pamięci

.............................................................................................................................22

Rodział 8: Wyjmowanie tylnego wentylatora systemowego................................................23

Instalacja tylnego wentylatora systemowego

..........................................................................................................24

Rodział 9: Wyjmowanie baterii pastylkowej..........................................................................25

Instalacja baterii pastylkowej

................................................................................................................................25

Rodział 10: Wyjmowanie radiatora.........................................................................................27

Instalacja radiatora

..............................................................................................................................................28

Rodział 11: Wyjmowanie procesora.......................................................................................29

Instalacja procesora

.............................................................................................................................................29

Rodział 12: Wyjmowanie zasilacza.........................................................................................31

Instalacja zasilacza

..............................................................................................................................................34

Rodział 13: Wyjmowanie płyty systemowej..........................................................................35

Instalacja płyty systemowej

..................................................................................................................................37

Rodział 14: Wyjmowanie pokrywy przedniej.........................................................................39

Instalacja pokrywy przedniej

.................................................................................................................................40

Rodział 15: Wyjmowanie karty sieci WLAN...........................................................................41

Instalowanie karty sieci WLAN

..............................................................................................................................42

Rodział 16: Wyjmowanie przełącznika zasilania oraz diody aktywności dysku twardego...................................................................................................................................43

Instalacja przełącznika zasilania oraz diody aktywności dysku twardego

...................................................................44

Rodział 17: Wyjmowanie przedniego modułu audio............................................................47

Instalacja przedniego modułu audio

.......................................................................................................................48

Rodział 18: Wyjmowanie przedniego panelu portów USB...................................................49

Instalacja przedniego panelu portów USB

..............................................................................................................49

Rodział 19: Informacje o programie konfiguracji systemu..................................................51

Uruchamianie programu konfiguracji systemu

.........................................................................................................51

Ekrany programu konfiguracji systemu

..................................................................................................................51

Opcje konfiguracji systemu

...................................................................................................................................52

Main (Ekran główny)

......................................................................................................................................52

Advanced (Zaawansowane)

...........................................................................................................................53

Security (Zabezpieczenia)

..............................................................................................................................55

Boot (Uruchamianie)

......................................................................................................................................56

Exit (Zamknięcie)

..........................................................................................................................................56

Rodział 20: Diagnostyczne komunikaty o błędach...............................................................57

Diagnostyczne kody dźwiękowe

............................................................................................................................58

Komunikaty systemowe

.......................................................................................................................................59

Rodział 21: Dane techniczne...................................................................................................61

Rodział 22: Kontakt z firmą Dell.............................................................................................65

Kontakt z firmą Dell

.............................................................................................................................................65

1

Serwisowanie komputera

Przed przystąpieniem do serwisowania komputera

Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki:

• Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.

• Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania w odwrotnej kolejności.

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik powinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet.

Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją na urządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni

(np. złącza z tyłu komputera).

OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki.

OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel.

Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza.

Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.

UWAGA:

Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.

Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.

1.

Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.

2.

Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera).

OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego.

3.

Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.

4.

Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.

5

5.

Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunki elektryczne z płyty systemowej.

6.

Zdejmij pokrywę.

OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów.

Zalecane narzędzia

Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:

• mały wkrętak z płaskim grotem,

• wkrętak z grotem krzyżowym nr 0,

• wkrętak z grotem krzyżowym nr 1,

• mały rysik z tworzywa sztucznego,

• dysk CD z programem aktualizacji Flash BIOS.

Wyłączanie komputera

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, przed wyłączeniem komputera należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy.

1.

Zamknij system operacyjny:

– Windows Vista:

Kliknij przycisk

Start

, a następnie kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu

Start

jak przedstawiono poniżej i kliknij polecenie

Shut Down

(Zamknij).

6

– Windows XP:

Kliknij kolejno

Start

Turn Off Computer (Wyłącz komputer)

Turn Off (Wyłącz)

. Komputer wyłączy się automatycznie, kiedy zakończy się proces zamykania systemu.

2.

Sprawdź, czy komputer i wszystkie przyłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i przyłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się automatycznie, gdy system operacyjny został zamknięty, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 4 sekund, aby je wyłączyć.

Po zakończeniu serwisowania komputera

Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable.

1.

Załóż pokrywę.

OSTRZEŻENIE: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera.

2.

Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.

3.

Podłącz komputer i wszystkie przyłączone urządzenia do gniazdek elektrycznych.

4.

Włącz komputer.

5.

Uruchom program Dell Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

7

8

Wyjmowanie pokrywy

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Wykręć dwie śruby skrzydełkowe mocujące pokrywę do komputera.

2

Rysunek 1.

3.

Przesuń pokrywę w kierunku tylnej części komputera, a następnie zdejmij ją z komputera.

Rysunek 2.

4.

Podnieś pokrywę, oddzielając ją od komputera.

9

Rysunek 3.

Instalacja pokrywy

1.

Umieść pokrywę na komputerze i wsuń ją do wewnątrz od tylnej strony komputera.

2.

Dokręć śruby skrzydełkowe mocujące pokrywę komputera.

3.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

10

Wyjmowanie modułów pamięci

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Po każdej stronie modułów pamięci naciśnij zaczepy zabezpieczające, a następnie podnieś do góry moduły pamięci, aby wyjąć je z komputera.

3

Rysunek 4.

Instalacja modułów pamięci

1.

Dopasuj wycięcie na karcie pamięci do zaczepu w gnieździe na płycie systemowej.

2.

Umieść moduł pamięci w gnieździe.

3.

Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzaski mocujące zabezpieczyły moduł.

4.

Zainstaluj pokrywę.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

11

12

Wyjmowanie kart rozszerzeń

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Wciśnij do zewnątrz niebieski zaczep przytrzymujący, a następnie naciśnij do dołu panel przytrzymujący.

4

Rysunek 5.

4.

Naciśnij zatrzask i wyciągnij kartę rozszerzeń z komputera.

Rysunek 6.

13

Instalacja kart rozszerzeń

1.

Włóż kartę rozszerzeń do gniazda karty i zabezpiecz zatrzaskiem.

2.

Zamocuj panel zabezpieczający karty rozszerzeń w obudowie.

3.

Zainstaluj pokrywę.

4.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

14

Wyjmowanie napędu dysków optycznych

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Odłącz kabel zasilania oraz kabel danych od tylnej części napędu dysków optycznych.

5

Rysunek 7.

4.

Zdejmij wkręty mocujące napęd dysków optycznych do obudowy napędu.

Rysunek 8.

5.

Wyjmij napęd optyczny przez przednią część komputera.

15

Rysunek 9.

Instalacja napędu dysków optycznych

1.

Wsuń napęd optyczny przez przednią część komputera.

2.

Dokręć wkręty mocujące napęd dysków optycznych do obudowy napędu.

3.

Podłącz kabel zasilania oraz kabel danych do napędu dysków optycznych.

4.

Zainstaluj pokrywę.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

16

Wyjmowanie napędu dysku twardego

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Odłącz kabel zasilania oraz kabel danych od tylnej części napędu dysku twardego.

6

Rysunek 10.

4.

Zdejmij wkręty mocujące obudowę dysku twardego do obudowy komputera.

Rysunek 11.

17

5.

Wyciągnij napęd dysku twardego podnosząc go do góry.

Rysunek 12.

6.

Zdejmij wkręty mocujące dysk twardy do obudowy napędu.

Rysunek 13.

7.

Podważ obudowę dysku twardego we wskazanym kierunku, aby wyciągnąć dysk twardy z obudowy.

Rysunek 14.

Instalacja napędu dysku twardego

1.

Dokręć wkręty mocujące napęd dysku twardego do obudowy napędu.

2.

Umieść napęd dysku w gnieździe i dokręć wkręty zabezpieczające obudowę napędu w obudowie.

18

3.

Podłącz kabel zasilania oraz kabel danych do napędu dysku twardego.

4.

Zainstaluj pokrywę.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

19

20

Wyjmowanie czytnika kart pamięci

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Odłącz kabel czytnika kart pamięci od płyty systemowej.

7

Rysunek 15.

4.

Wyjmij kabel czytnika kart pamięci z zacisku przytrzymującego.

Rysunek 16.

5.

Zdejmij wkręty mocujące czytnik kart pamięci do obudowy napędu.

21

Rysunek 17.

6.

Wysuń czytnik kart MMC z przedniej części komputera.

Rysunek 18.

Instalacja czytnika kart pamięci

1.

Przełóż czytnik kart pamięci przez przednią część komputera.

2.

Dokręć wkręty mocujące czytnik kart pamięci do obudowy napędów.

3.

Poprowadź kabel czytnika kart pamięci przez zacisk podtrzymujący.

4.

Podłącz kabel czytnika kart pamięci do złącza na płycie systemowej.

5.

Zainstaluj pokrywę.

6.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

22

Wyjmowanie tylnego wentylatora systemowego

8

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Odłącz kabel wentylatora od płyty systemowej.

Rysunek 19.

4.

Zdejmij wkręty mocujące wentylator do obudowy i wyciągnij wentylator z komputera.

Rysunek 20.

23

Instalacja tylnego wentylatora systemowego

1.

Umieść wentylator w obudowie w kierunku środka komputera.

2.

Przytrzymując wentylator obudowy, dokręć wkręty mocujące go do obudowy.

3.

Podłącz ponownie kabel wentylatora do płyty systemowej.

4.

Zainstaluj pokrywę.

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

24

Wyjmowanie baterii pastylkowej

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Wymontuj kartę rozszerzeń.

4.

Naciśnij zatrzask zwalniający, aby bateria mogła wyskoczyć ze swojego gniazda na płycie systemowej.

9

Rysunek 21.

Instalacja baterii pastylkowej

1.

Umieść baterię pastylkową w gnieździe.

2.

Zainstaluj karty rozszerzeń.

3.

Zainstaluj pokrywę.

4.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

25

26

Wyjmowanie radiatora

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Odłącz kabel wentylatora radiatora od płyty systemowej.

10

Rysunek 22.

4.

Zdejmij wkręty mocujące zespół radiatora do płyty systemowej i wyjmij radiator z komputera.

Rysunek 23.

27

Instalacja radiatora

1.

Podłącz kabel wentylatora radiatora do płyty systemowej.

2.

Dokręć wkręty mocujące zespół radiatora do płyty systemowej.

3.

Zainstaluj pokrywę.

4.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

28

Wyjmowanie procesora

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Wyjmij zespół radiatora.

4.

Opuść dźwignię zwalniającą procesor i przesuń ją na zewnątrz, aby uwolnić z haczyka zabezpieczającego.

5.

Podnieś pokrywę procesora i podnieś procesor, aby wyjąć go z komputera.

11

Rysunek 24.

Instalacja procesora

1.

Włóż procesor do gniazda.

2.

Naciśnij pokrywę procesora, aby dobrze zamocować go w gnieździe.

3.

Naciśnij dźwignię zwalniającą i przesuń ją do wewnątrz, aby zablokować pod haczykiem zabezpieczającym.

4.

Zamontuj zespół radiatora.

5.

Zainstaluj pokrywę.

6.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

29

30

Wyjmowanie zasilacza

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Naciśnij zatrzask zwalniający i podnieś uchwyt na kable, aby odłączyć go od zatrzasku na płycie systemowej.

12

Rysunek 25.

4.

Odłącz kabel zasilacza z tyłu dysku twardego.

Rysunek 26.

31

5.

Odłącz kabel zasilacza z tyłu napędu optycznego.

Rysunek 27.

6.

Odłącz kabel zasilania od płyty systemowej.

Rysunek 28.

7.

Wykręć wkręty mocujące zasilacz do obudowy komputera.

32

Rysunek 29.

8.

Naciśnij niebieski zaczep zwalniający przy zasilaczu i przesuń zasilacz ku przodowi komputera.

Rysunek 30.

9.

Wyjmij zasilacz z komputera.

33

Rysunek 31.

Instalacja zasilacza

1.

Włóż zasilacz do komputera.

2.

Przesuń zasilacz ku tyłowi komputera, aby go umieścić w prawidłowej pozycji, co sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem.

3.

Dokręć wkręty mocujące zasilacz do komputera.

4.

Podłącz wszystkie kable zasilacza do płyty systemowej i napędów.

5.

Zainstaluj pokrywę.

6.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

34

Wyjmowanie płyty systemowej

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Wyjmij moduły pamięci.

4.

Wyjmij kartę rozszerzeń.

5.

Wyjmij radiator.

6.

Wyjmij procesor.

7.

Wyjmij dysk twardy.

8.

Wyjmij napęd dysków optycznych.

9.

Wyjmij czytnik kart pamięci.

10.

Odłącz i wyjmij wszystkie kable z płyty systemowej.

13

Rysunek 32.

11.

Wyjmij wkręty mocujące płytę systemową do obudowy komputera.

35

Rysunek 33.

12.

Przesuń płytę systemową w kierunku przedniej części komputera.

Rysunek 34.

13.

Wyjmij płytę systemową z komputera.

36

Rysunek 35.

Instalacja płyty systemowej

1.

Umieść płytę systemową w komputerze.

2.

Wsuń płytę systemową w kierunku tylnej części komputera.

3.

Dokręć wkręty mocujące płytę systemową do obudowy komputera.

4.

Poprowadź i podłącz wszystkie kable do płyty systemowej.

5.

Zainstaluj procesor.

6.

Zainstaluj radiator.

7.

Zainstaluj moduły pamięci.

8.

Zainstaluj napęd dysków optycznych.

9.

Zainstaluj dysk twardy.

10.

Zainstaluj karty rozszerzeń.

11.

Zainstaluj pokrywę.

12.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

37

38

Wyjmowanie pokrywy przedniej

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Lekko unieś do góry zatrzaski podtrzymujące, aby odsunąć krawędź pokrywy od obudowy.

14

Rysunek 36.

4.

Wyjmij krawędź przednią z komputera.

Rysunek 37.

39

Instalacja pokrywy przedniej

1.

Przysuń pokrywę w stronę komputera, aby umieścić zaczepy na obudowie.

2.

Zabezpiecz krawędź pokrywy w obudowie za pomocą zatrzasków podtrzymujących.

3.

Zainstaluj pokrywę.

4.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

40

Wyjmowanie karty sieci WLAN

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Zdejmij pokrywę przednią.

4.

Odłącz kable antenowe od karty WLAN.

5.

Zdejmij wkręt zabezpieczający kartę sieci WLAN i wyjmij kartę z gniazda.

15

Rysunek 38.

6.

Wyjmij kabel karty WLAN z zacisków przytrzymujących i podnieś je do góry.

Rysunek 39.

7.

Wyjmij kabel karty WLAN wysuwając go przez przednią część komputera.

41

Rysunek 40.

Instalowanie karty sieci WLAN

1.

Poprowadź kabel karty WLAN przez zaciski przytrzymujące.

2.

Umieść kartę sieci WLAN w gnieździe.

3.

Wkręć wkręty mocujące kartę sieci WLAN.

4.

Podłącz kable antenowe do oznaczonych odpowiednimi kolorami złączy na karcie sieci WLAN.

5.

Zainstaluj pokrywę przednią.

6.

Zainstaluj pokrywę.

7.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

42

Wyjmowanie przełącznika zasilania oraz diody aktywności dysku twardego

16

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Zdejmij pokrywę przednią.

4.

Odłącz kabel przełącznika zasilania od płyty systemowej.

Rysunek 41.

5.

Wyjmij kabel przełącznika zasilania z zacisków przytrzymujących.

Rysunek 42.

6.

Wyjmij kabel diody aktywności dysku twardego z zacisków znajdujących się przy pokrywie przedniej.

43

Rysunek 43.

7.

Naciśnij po bokach diodę aktywności dysku twardego, aby ją zwolnić, a następnie wciśnij diodę, aby wyjąć ją z pokrywy przedniej.

Rysunek 44.

8.

Naciśnij po bokach przełącznik zasilania, aby go zwolnić, a następnie wciśnij przełącznik zasilania, aby go wyjąć z pokrywy przedniej.

Rysunek 45.

Instalacja przełącznika zasilania oraz diody aktywności dysku twardego

1.

Poprowadź kabel przełącznika zasilania oraz kabel diody aktywności dysku twardego przez zaciski przytrzymujące.

2.

Podłącz kabel przycisku zasilania do płyty systemowej.

3.

Wsuń przycisk zasilania i diodę aktywności dysku twardego z przodu komputera.

4.

Zainstaluj pokrywę przednią.

44

5.

Zainstaluj pokrywę.

6.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

45

46

Wyjmowanie przedniego modułu audio

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Zdejmij pokrywę przednią.

4.

Odłącz kabel przedniego modułu audio od płyty systemowej.

17

Rysunek 46.

5.

Wyjmij kabel przedniego modułu audio z zacisków na obudowie.

Rysunek 47.

6.

Zdejmij wkręt mocujący przedni moduł audio do przedniej pokrywy i wyjmij moduł audio z komputera.

47

Rysunek 48.

Instalacja przedniego modułu audio

1.

Umieść przedni moduł audio na pokrywie przedniej i zamocuj śrubę zabezpieczającą.

2.

Poprowadź kabel przedniego modułu audio przez zaciski na obudowie.

3.

Podłącz kabel przedniego modułu audio do odpowiedniego złącza na płycie systemowej.

4.

Zainstaluj pokrywę przednią.

5.

Zainstaluj pokrywę.

6.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

48

Wyjmowanie przedniego panelu portów USB

1.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

2.

Zdejmij pokrywę.

3.

Zdejmij pokrywę przednią.

4.

Odłącz z płyty systemowej kabel danych przedniego panelu portów USB oraz kabel zasilania.

18

Rysunek 49.

5.

Zdejmij wkręt zabezpieczający przedni panel portów USB do przedniej pokrywy i wyjmij panel portów USB z komputera.

Rysunek 50.

Instalacja przedniego panelu portów USB

1.

Umieść przedni panel portów USB na pokrywie przedniej i dokręć wkręt, który mocuje panel portów USB do przedniej pokrywy.

2.

Podłącz kabel przedniego panelu portów USB do płyty systemowej.

3.

Zainstaluj pokrywę przednią.

4.

Zainstaluj pokrywę.

49

5.

Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

50

19

Informacje o programie konfiguracji systemu

Program konfiguracji systemu (System Setup) oferuje następujące funkcje:

• Modyfikowanie konfiguracji systemu po dodaniu, zmianie lub usunięciu dowolnego sprzętu w komputerze.

• Ustawianie lub zmienianie opcji definiowanych przez użytkownika, takich jak hasło systemowe.

• Sprawdzanie ilości zainstalowanej pamięci lub ustawianie typu zainstalowanego dysku twardego.

Przed skorzystaniem z programu konfiguracji systemu zaleca się zapisać informacje wyświetlane na ekranie tego programu, aby można je było wykorzystać w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: Ustawienia konfiguracji systemu powinni modyfikować tylko doświadczeni użytkownicy. Niektóre zmiany mogą spowodować nieprawidłowe działanie komputera.

Uruchamianie programu konfiguracji systemu

1.

Włącz (albo uruchom ponownie) komputer.

2.

Po wyświetleniu niebieskiego logo DELL poczekaj na wyświetlenie monitu o naciśnięcie klawisza F2.

3.

Kiedy pojawi się monit o naciśnięcie klawisza F2, naciśnij niezwłocznie klawisz <F2>.

UWAGA:

Monit o naciśnięcie klawisza F2 oznacza, że klawiatura została zainicjowana. Ponieważ monit może pojawić się bardzo szybko, należy uważnie czekać na jego wyświetlenie i następnie natychmiast nacisnąć klawisz <F2>. Naciśnięcie klawisza <F2> przed pojawieniem się monitu nie odniesie skutku.

4.

W przypadku zbyt długiego oczekiwania i pojawienia się logo systemu operacyjnego, należy zaczekać na wyświetlenie pulpitu systemu Microsoft ® Windows, a następnie wyłączyć komputer i spróbować ponownie.

Ekrany programu konfiguracji systemu

Tabela 1. Ekrany programu konfiguracji systemu

Menu

— wyświetlane na górze okna programu

System Setup

. W tym polu znajduje się menu umożliwiające korzystanie z opcji programu do konfiguracji systemu. Do nawigacji na ekranie służą klawisze < Strzałka w lewo > i < Strzałka w prawo >. Po zaznaczeniu jednej z pozycji

Menu

w obszarze

Options List

(Lista opcji) wyświetlane są opcje dotyczące sprzętu zainstalowanego w komputerze.

Options List

programu

(Lista opcji) — obszar wyświetlany po lewej stronie okna

System Setup

. Jest to pole przewijane z listą opcji, które określają konfigurację komputera, w tym zainstalowany sprzęt, ustawienia oszczędzania energii i funkcje bezpieczeństwa. Pole można przewijać za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. Po zaznaczeniu jednej z opcji w polu

Options Field

(Pole opcji) — obszar wyświetlany po prawej stronie pola

Options List

(Lista opcji), zawierający informacje o wszystkich opcjach wyświetlanych w polu

Options List

. W tym polu można przeglądać informacje o komputerze i zmieniać bieżące ustawienia. Naciśnij klawisz < Enter>, aby zmienić bieżące ustawienia. Naciśnij

Help

(Pomoc) — obszar wyświetlany po prawej stronie okna programu

System

Setup

Zawiera informacje o opcji wybranej w polu

Options List

(Lista opcji).

51

Options Field

(Pole opcji) jest wyświetlane bieżące ustawienie danej opcji oraz ustawienia dostępne.

klawisz <ESC>, aby powrócić do pola

Options List

.

UWAGA:

Nie wszystkie ustawienia wyświetlane w polu Options Field można modyfikować.

Key Functions

(Funkcje klawiszy) — to pole pojawia się pod polem

Options Field

i zawiera opisy klawiszy i ich funkcji w aktywnym polu programu konfiguracji systemu.

Do nawigacji na ekranach konfiguracji systemu służą następujące klawisze:

Tabela 2. Nawigacja na ekranach konfiguracji systemu

Klawisz

< F2 >

< Esc >

< Strzałka w górę > lub < Strzałka w dół >

< Strzałka w lewo > lub < Strzałka w prawo >

– lub +

< Enter >

< F9 >

< F10 >

Działanie

Wyświetlenie informacji o zaznaczonym elemencie w programie konfiguracji systemu.

Zamknięcie bieżącego widoku lub przejście do strony

Exit

(Zamknij) w programie konfiguracji systemu.

Wybór elementu do wyświetlenia.

Wybór menu do wyświetlenia.

Zmiana bieżącej wartości elementu.

Wybór menu niższego poziomu lub wykonanie polecenia.

Załadowanie domyślnych ustawień konfiguracji.

Zapisanie bieżącej konfiguracji i zamknięcie programu konfiguracji systemu.

Opcje konfiguracji systemu

Main (Ekran główny)

Karta Main (Ekran główny) zawiera listę podstawowych elementów sprzętowych komputera. Poniższa tabela przedstawia działanie poszczególnych opcji.

Tabela 3. Informacje o systemie

Opcja Opis

Informacje o systemie

BIOS Revision (Wersja BIOS)

BIOS Build Date (Data kompilacji BIOS)

System Name (Nazwa systemu)

System Time (Godzina systemowa)

System Date (Data systemowa)

Service Tag (Znacznik serwisowy)

Wyświetla numer wersji systemu BIOS.

Wyświetla datę kompilacji BIOS.

Wyświetla numer modelu komputera.

Ustawia wewnętrzny zegar komputera.

Ustawia wewnętrzny kalendarz komputera.

Wyświetla znacznik serwisowy komputera.

52

Opcja

Service Tag Input (Wprowadzanie znacznika serwisowego)

Asset Tag (Numer środka trwałego)

Opis

Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie znacznika serwisowego.

Wyświetla numer środka trwałego przypisany do komputera.

Processor Information (Informacje o procesorze)

Opcja

Processor Type (Typ procesora)

Processor ID (Identyfikator procesora)

Processor Core Count (Liczba rdzeni procesora)

L1 Cache Size (Rozmiar pamięci podręcznej

L1)

L2 Cache Size (Rozmiar pamięci podręcznej

L2)

L3 Cache Size (Rozmiar pamięci podręcznej

L3)

Memory Information (Informacje o pamięci)

Opcja

Memory Installed (Zainstalowana pamięć)

Memory Available (Dostępna pamięć)

Memory Speed (Szybkość pamięci)

Memory Technology (Standard pamięci)

Informacja SATA

Opcja

SATA 1

Opis

Wyświetla typ procesora.

Wyświetla identyfikator procesora.

Wyświetla liczbę aktywnych rdzeni procesora.

Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L1.

Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L2.

Wyświetla ilość pamięci podręcznej procesora poziomu L3.

Opis

Wyświetla łączną ilość pamięci w komputerze.

Wyświetla dostępną ilość pamięci w komputerze.

Wyświetla szybkość pamięci.

Wyświetla typ i technologię pamięci.

SATA 2

SATA 3 eSATA /mSATA

Opis

Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego.

Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego.

Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego.

Wyświetla numer modelu i pojemność dysku twardego eSATA lub mSATA.

Advanced (Zaawansowane)

Na karcie Advanced (Zaawansowane) można konfigurować ustawienia różnorodnych opcji wpływających na działanie komputera.

Poniższa tabela przedstawia znaczenie poszczególnych opcji i ich wartości domyślne.

53

Tabela 4. CPU Configuration (Konfiguracja procesora)

Opcja

Technologia Intel Hyper-Threading

Opis

Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu

Hyper-threading procesora.

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Technologia Intel SpeedStep

Intel Virtualization Technology

(Technologia wirtualizacji Intel)

CPU XD Support (Obsługa funkcji

Execute Disable procesora)

Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji

Intel SpeedStep.

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Umożliwia włączanie i wyłączanie technologii wirtualizacji.

Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji

CPU XD.

Limit CPUID Value (Wartość graniczna

CPUID)

Umożliwia włączanie i wyłączanie wartości granicznej CPUID procesora.

Multi Core Support (Obsługa procesorów wielordzeniowych)

Technologia Intel Turbo Boost

AMD Cool 'N' Quiet

Tryb zabezpieczonej maszyny wirtualnej

Wyświetla liczbę aktywnych rdzeni procesora.

Umożliwia włączanie i wyłączanie technologii Intel Boost.

Umożliwia włączanie i wyłączanie technologii AMD Cool 'N' Quiet.

Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu zabezpieczonej maszyny wirtualnej

(SVM).

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Tabela 5. CPU Configuration (Konfiguracja procesora)

USB Configuration (Konfiguracja USB)

Opcja Opis

Front USB Ports (Przednie porty USB)

Umożliwia włączanie i wyłączanie przednich portów USB.

Tylne porty USB

Umożliwia włączanie i wyłączanie tylnych portów USB.

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Boczne porty USB

Umożliwia włączanie i wyłączanie bocznych portów USB.

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Tabela 6. Konfiguracja urządzeń zintegrowanych

Konfiguracja urządzeń zintegrowanych

Opcja Opis

Onboard Audio Controller

(Zintegrowany kontroler dźwięku)

SATA Mode (Tryb SATA)

Umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanego kontrolera audio.

Umożliwia wybranie trybu napędów

SATA.

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: AHCI

54

Konfiguracja urządzeń zintegrowanych

Technologia Intel Multi-Display

Umożliwia włączanie i wyłączanie technologii Intel Multi-Display.

Onboard LAN Controller

(Zintegrowany kontroler LAN)

Umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanego kontrolera sieci LAN.

Onboard LAN Boot ROM

(Zintegrowana pamięć ROM do obsługi rozruchu z sieci LAN)

Umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanej pamięci ROM, używanej do uruchamiania komputera z sieci LAN.

Onboard 1394 Controller

(Zintegrowany kontroler 1394)

Umożliwia włączanie i wyłączanie kontrolera USB.

Ustawienie domyślne: Disabled

(Wyłączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Ustawienie domyślne: Disabled

(Wyłączone)

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

Tabela 7. Power Management (Zarządzanie zasilaniem)

Power Management (Zarządzanie zasilaniem)

Opcja Opis

Wake Up by Integrated LAN/WLAN

(Wybudzanie poprzez zintegrowaną sieć LAN/WLAN)

Umożliwia włączanie i wyłączanie wybudzania poprzez zintegrowaną sieć

LAN/WLAN.

AC Recovery (Przywrócenie zasilania)

Umożliwia włączanie komputera po przywróceniu zasilania.

USB PowerShare in S4/S5 State

(Funkcja USB PowerShare w stanie zasilania S4/S5)

Ustawienie domyślne: Power Off

(Wyłączanie)

Umożliwia zdalne włączanie komputera.

Ustawienie domyślne: Enabled

(Włączone)

USB PowerShare in Sleep State

(Funkcja USB PowerShare w stanie uśpienia)

Umożliwia włączanie i wyłączanie portów

USB w stanie uśpienia.

Ustawienie domyślne: Tryb normalny

Auto Power On (Automatyczne włączanie)

Auto Power On Mode (Tryb automatycznego włączenia)

Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji automatycznego włączania komputera.

Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji automatycznego włączania komputera w wybranym dniu.

Ustawienie domyślne: Disabled

(Wyłączone)

Ustawienie domyślne: Disabled

(Wyłączone)

Codziennie ; Wybranego dnia

Auto Power On Date (Data automatycznego włączenia)

Auto Power On Time (Godzina automatycznego włączenia)

Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji automatycznego włączania komputera zgodnie z wyznaczoną datą.

Umożliwia włączanie i wyłączanie opcji automatycznego włączania komputera o wyznaczonym czasie.

15

Godzina : 0–23 ; Minuty: 0–59 ;

Sekundy ; 0–59

Security (Zabezpieczenia)

Na karcie Security (Zabezpieczenia) wyświetlany jest bieżący stan zabezpieczeń oraz opcje zarządzania funkcjami zabezpieczeń na komputerze.

55

Tabela 8. Security (Zabezpieczenia)

Supervisor Password Status (Stan hasła nadzorcy)

User Password Status (Stan hasła użytkownika)

Set Supervisor Password (Ustaw hasło nadzorcy)

User Access Level (Poziom dostępu użytkownika)

Set User Password (Ustaw hasło użytkownika)

Password Check (Sprawdzanie hasła)

Wskazuje, czy zostało ustawione hasło administratora.

Wskazuje, czy zostało ustawione hasło użytkownika.

Umożliwia ustawienie hasła administratora.

Określa poziom dostępu użytkownika.

Umożliwia ustawienie hasła użytkownika.

Umożliwia sprawdzenie hasła przy uruchamianiu programu konfiguracji.

Boot (Uruchamianie)

Na karcie Boot (Uruchamianie) można zmienić sekwencję ładowania.

Exit (Zamknięcie)

Opcje dostępne w tej sekcji umożliwiają zapisanie ustawień, odrzucenie wprowadzonych zmian oraz załadowanie ustawień domyślnych i zamknięcie programu konfiguracji systemu.

56

20

Diagnostyczne komunikaty o błędach

W przypadku wystąpienia błędu lub problemu komputer może wyświetlić komunikat systemowy („System Message”), który ułatwi zidentyfikowanie przyczyny problemu i określenie czynności, jakie należy wykonać w celu jego rozwiązania. Jeśli wyświetlonego komunikatu nie ma wśród poniższych przykładów, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego lub programu, który był uruchomiony w chwili pojawienia się komunikatu.

Diagnostyczne komunikaty o błędach Opis

Komputer nie może ukończyć trzech kolejnych prób wykonania procedury startowej z powodu wystąpienia tego samego błędu.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn ]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support

(Uwaga! Poprzednie próby uruchomienia tego systemu nie powiodły się w punkcie kontrolnym [ nnnn ]. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemu, zanotuj ten punkt kontrolny i skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell).

System fan failure (Usterka wentylatora systemu)

CPU fan failure (Usterka wentylatora procesora)

Hard-disk drive failure (Usterka dysku twardego)

Hard-disk drive read failure (Błąd odczytu dysku twardego)

Prawdopodobna jest usterka wentylatora systemu.

Wystąpiła usterka wentylatora procesora.

Prawdopodobnie wystąpiła usterka dysku twardego podczas testu POST.

Prawdopodobnie wystąpił błąd dysku twardego podczas testu

POST.

Keyboard failure (Usterka klawiatury) Doszło do usterki klawiatury lub poluzowania kabla. Jeśli ponowne włożenie złącza kabla do gniazda nie zapewnia rozwiązania problemu, należy wymienić klawiaturę.

Zworka zegara czasu rzeczywistego (RTC) mogła zostać nieprawidłowo ustawiona.

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded. Strike the

F1 key to continue, F2 to run the setup utility (Został zresetowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) i zostały załadowane domyślne ustawienia systemu BIOS. Naciśnij klawisz F1 w celu kontynuowania albo klawisz F2 w celu uruchomienia programu konfiguracji).

No boot device available (Brak dostępnego urządzenia startowego)

Brak partycji rozruchowej na dysku twardym, kabel dysku twardego jest poluzowany lub nie istnieje urządzenie startowe.

• Jeśli urządzeniem startowym jest dysk twardy, sprawdź, czy kable zostały przyłączone, a napęd jest właściwie zainstalowany i podzielony na partycje jako urządzenie startowe.

• Uruchom program konfiguracji systemu i upewnij się, że informacje dotyczące sekwencji ładowania są prawidłowe.

57

Diagnostyczne komunikaty o błędach

No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu zegara)

Opis

Jeden z układów na płycie systemowej może działać nieprawidłowo lub wystąpiła usterka płyty systemowej.

USB over current error (Błąd zasilania urządzenia USB) Odłącz urządzenie USB. Urządzenie USB wymaga więcej energii, aby mogło działać prawidłowo. Przyłącz urządzenie

USB do zewnętrznego źródła zasilania, a jeśli urządzenie jest wyposażone w dwa kable USB, przyłącz oba kable.

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly.

A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem. (PRZESTROGA - SYSTEM

MONITOROWANIA DYSKU TWARDEGO zgłasza, że jeden z parametrów przekroczył normalny zakres roboczy. Firma Dell zaleca regularne tworzenie kopii zapasowych danych.

Przekroczenie normalnego zakresu roboczego parametru może niekiedy oznaczać potencjalny problem z dyskiem twardym.)

Błąd zgłaszany przez system S.M.A.R.T; możliwa jest usterka dysku twardego.

Diagnostyczne kody dźwiękowe

Podczas uruchamiania systemu, kiedy nie ma możliwości wyświetlenia komunikatów o błędach lub problemach, komputer może wyemitować serię sygnałów dźwiękowych. Sygnały te, nazywane kodami dźwiękowymi, wskazują rodzaj wykrytego problemu.

Kody dźwiękowe są emitowane co 300 ms; przerwa między kolejnymi seriami kodów dźwiękowych trwa 3 sekundy, a ostatni sygnał trwa 300 ms. Po każdym sygnale i po każdej serii sygnałów system BIOS sprawdza, czy użytkownik nacisnął przycisk zasilania. Jeśli tak, system BIOS przerywa emitowanie kodów dźwiękowych i wyłącza system.

Kod Przyczyna i procedura rozwiązywania problemu

1

Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub wykryto jej błąd

Awaria płyty systemowej; możliwe uszkodzenie systemu BIOS lub błąd pamięci ROM.

2

Nie wykryto pamięci operacyjnej (RAM).

Nie wykryto pamięci

3

Błąd mikroukładu (mostek północny i południowy, błąd DMA/IMR/zegara), błąd podczas testu zegara, błąd bramy A20, błąd układu Super I/O, błąd podczas testu kontrolera klawiatury.

Awaria płyty systemowej.

4

Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM).

Awaria pamięci.

5

Brak zasilania zegara czasu rzeczywistego.

Awaria baterii CMOS.

6

Błąd podczas testu systemu BIOS wideo.

Awaria karty graficznej.

7

Awaria procesora.

Awaria procesora.

58

Komunikaty systemowe

Jeśli występuje problem z komputerem, może zostać wyświetlony komunikat systemowy, który pomoże w zidentyfikowaniu przyczyny i określeniu niezbędnych działań, aby rozwiązać problem.

UWAGA:

Jeśli otrzymany komunikat nie występuje wśród podanych przykładów, należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego lub programu, który był uruchomiony w momencie pojawienia się komunikatu.

Tabela 9. Komunikaty systemowe

Komunikat systemu Opis

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn ]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical

Support (Uwaga! Poprzednie próby uruchomienia systemu nie powiodły się w punkcie kontrolnym [ nnnn ]. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tego problemu, zanotuj punkt kontrolny i skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell)

Komputer trzykrotnie nie mógł pomyślnie zakończyć procedury startowej z powodu tego samego błędu.

CMOS checksum error (Błąd sumy kontrolnej pamięci CMOS)

Możliwa awaria płyty głównej lub niski poziom naładowania akumulatora zegara RTC.

CPU fan failure (Awaria wentylatora procesora)

System fan failure (Awaria wentylatora systemu)

Hard-disk drive failure (Awaria dysku twardego)

Hard-disk drive read failure (Błąd odczytu dysku twardego)

Keyboard failure (Awaria klawiatury)

No boot device available (Brak dostępnego urządzenia startowego)

Wystąpiła awaria wentylatora procesora.

Awaria wentylatora systemowego.

Możliwa awaria dysku twardego podczas testu POST.

Możliwa awaria dysku twardego podczas testu rozruchu.

Awaria klawiatury lub poluzowanie kabla. Jeśli ponowne włożenie złącza kabla do gniazda nie rozwiązuje problemu, należy wymienić klawiaturę.

Brak partycji rozruchowej na dysku twardym, kabel dysku twardego jest poluzowany lub nie istnieje urządzenie startowe.

• Jeśli urządzeniem startowym jest dysk twardy, sprawdź, czy kable zostały przyłączone, a napęd jest właściwie zainstalowany i podzielony na partycje jako urządzenie startowe.

• Uruchom program konfiguracji systemu i upewnij się, że informacje dotyczące sekwencji ładowania są prawidłowe.

No timer tick interrupt (Brak przerwania taktu zegara)

USB over current error (Błąd zasilania urządzenia USB)

Jeden z układów na płycie głównej może działać nieprawidłowo lub wystąpiła awaria płyty systemowej.

Odłącz urządzenie USB. Urządzenie USB wymaga więcej energii, aby mogło działać prawidłowo. Przyłącz urządzenie USB do zewnętrznego źródła zasilania, a jeśli urządzenie jest wyposażone w dwa kable USB, przyłącz oba kable.

59

Komunikat systemu

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly.

A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (PRZESTROGA - komunikat systemu monitorowania dysku twardego oznaczający, że jeden z parametrów przekroczył normalny zakres operacyjny. Firma

Dell zaleca regularne wykonywanie kopii zapasowych danych.

Przekroczenie normalnego zakresu operacyjnego parametru może oznaczać potencjalny problem z dyskiem twardym.)

Opis

Błąd zgłaszany przez system S.M.A.R.T; możliwa awaria dysku twardego.

60

21

Dane techniczne

UWAGA:

Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno

Start

Pomoc i obsługa techniczna

i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Tabela 10. Informacje o systemie

Informacje o systemie

Model

Procesor

Pamięć podręczna L2

Pamięć podręczna L3

Mikroukład systemowy

Szybkość DMI

Szerokość szyny danych

Obsługa macierzy RAID (tylko wewnętrzne napędy SATA)

Vostro 470

Intel Core i3 (druga generacja)

Intel Core i5 (trzecia generacja)

Intel Core i7 (trzecia generacja)

256 KB

Do 8 MB

Mikroukład Intel H77 Express

5,0 GT/s

64 bity

RAID 0, RAID 1, RAID 5 oraz RAID 10

Tabela 11. Wymiary

Wymiary

Wysokość bez podstawy z podstawą

Szerokość

Długość

Masa

Tabela 12. Pamięć

Pamięć

Złącza

Typ

360 mm (14,17 cala)

362,9 mm (14,29 cala)

175 mm (6,89 cala)

445 mm (17,52 cala)

9,66 kg – 11,22 kg (21,30 funta – 24,74 funta) cztery wewnętrzne złącza DDR3 DIMM

Czterokanałowe, niebuforowane, inne niż ECC moduły DDR3

61

Pamięć

Szybkość

Pojemność

Obsługiwane konfiguracje

Minimalna pojemność pamięci

Maksymalna pojemność pamięci

Tabela 13. Grafika

Grafika

Kontroler grafiki

Karta zintegrowana

Karta autonomiczna

Pamięć grafiki

Karta zintegrowana

Karta autonomiczna

Tabela 14. Porty

Porty

Porty na tylnym panelu

Karta sieciowa

USB

Dźwięk

Grafika

Porty na przednim panelu

USB

62

Do 1600 MHz

2 GB, 4 GB, 8 GB, 24 GB i 32 GB.

UWAGA:

Pojemność modułów obsługiwana przez komputer może się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB.

2 GB

32 GB

Brak

Intel HD Graphics 2500/4000

Jedna karta graficzna PCI Express x16 o pojedynczej szerokości i pełnej długości.

Do 1024 MB

Do 2 GB pamięci grafiki (karta autonomiczna)

UWAGA:

Dostępna pamięć grafiki będzie zależeć od karty graficznej zainstalowanej na komputerze.

Jeden port RJ–45

Cztery 4-stykowe porty, zgodne ze standardem USB 2.0

Dwa 9-stykowe porty, zgodne ze standardem USB 3.0

Pięć portów wyjście audio/słuchawki

Jeden port optyczny S/PDIF

Jeden port wejście audio/mikrofon

Jeden port VGA

Jeden port HDMI

Cztery 9-stykowe porty, zgodne ze standardem USB 3.0

Tabela 15. Komunikacja

Komunikacja

Karta sieciowa

Komunikacja bezprzewodowa

Tabela 16. Dźwięk

Dźwięk

Typ

Kontroler

Tabela 17. Napędy

Napędy

Dostępne z zewnątrz

Dostępne od wewnątrz

Tabela 18. Magistrala rozszerzeń

Magistrala rozszerzeń

PCI Express x1

Złącza

Rozmiar złącza

PCI Express x16

Złącza

Rozmiar złącza

Mini karta PCI-E

Złącza

Rozmiar złącza

Tabela 19. Zasilanie

Zasilanie

Napięcie wejściowe

Częstotliwość wejściowa

Znamionowy prąd wejściowy

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s

Technologia bezprzewodowa Wi-Fi oraz Bluetooth

Zintegrowana karta dźwiękowa z obsługą dźwięku dookólnego 7.1 wysokiej jakości, S/PDIF

ALC3800-CG

Dwie wnęki na napędy 5,25-calowe Blu-ray Disc (opcjonalnie),

Blu-ray Disc Writer (opcjonalnie) lub DVD+/-RW

Dwie wnęki na dyski twarde SATA 3,5-calowe

Jeden napęd mSATA SSD (opcjonalnie)

Trzy

36-stykowe jeden

164-stykowe jeden

52-stykowe

100-127 V prądu zmiennego / 200-240 V prądu zmiennego

50/60 Hz

8,0/4,0 A

63

Tabela 20. Środowisko pracy

Środowisko pracy

Temperatura:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Wilgotność względna:

Maksymalne drgania:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Maksymalny wstrząs:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Wysokość n.p.m.:

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu

10°C do 35°C (50 °F do 95 °F)

–10 °C do 45 °C (–14 °F do 113 °F)

20% do 80% (bez kondensacji)

0,25 Grms

2,20 Grms

40 G przez 2 ms przy zmianie prędkości 51 cm/s

50 G przez 26 ms przy zmianie prędkości 813 cm/s

–15,20 m do 3048 m (–50 do 10 000 stóp)

–15,20 m do 10 668 m (–50 do 35 000 stóp)

G2 lub niższy, wg definicji w ISA-S71.04-1985

64

22

Kontakt z firmą Dell

Kontakt z firmą Dell

UWAGA:

W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

1.

Odwiedź witrynę

support.dell.com

.

2.

Wybierz kategorię pomocy technicznej.

3.

Klienci w krajach innych niż USA: wybierz kod kraju na dole strony

support.dell.com

albo wybierz pozycję

All

(Wszystkie), aby wyświetlić więcej opcji.

4.

Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.

65

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement