Dell Vostro 470 desktop Korisnički priručnik

Add to My manuals
63 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Korisnički priručnik | Manualzz
Dell Vostro 470
Korisnički priručnik
Model sa regulacijom: D10M
Tip sa regulacijom: D10M002
Napomene, oprez i upozorenja
NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.
OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka u slučaju nepoštovanja uputstava.
UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.
Informacije u ovoj brošuri podložne su promenama bez prethodne najave.
© 2012 Dell Inc. Sva prava zadržana.
Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez prethodne pisane dozvole kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.
Trgovačke oznake korišćene u ovom tekstu: Dell™, DELL logotip, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™,
Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ i Wi-Fi Catcher™ su trgovačke oznake kompanije Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™,
Centrino® i Celeron® su registrovane trgovačke oznake ili trgovačke oznake kompanije Intel Corporation u SAD-u i drugim državama.
AMD® je registrovana trgovačka oznaka i AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ i
ATI FirePro™ su trgovačke oznake kompanije Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®,
Windows Vista start dugme i Office Outlook® su trgovačke oznake ili registrovane trgovačke oznake kompanije Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Blu-ray Disc™ je trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije Blu-ray Disc Association (BDA) i
licencirana je za upotrebu na diskovima i plejerima. Bluetooth® oznaka je registrovana trgovačka oznaka u vlasništvu kompanije
Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takve oznake od strane kompanije Dell Inc. je na osnovu licence. Wi-Fi® je registrovana
trgovačka oznaka kompanije Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.
Ostale trgovačke oznake i trgovački nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu da označe pravna lica vlasnike oznaka i naziva ili njihove
proizvode. Dell Inc. se odriče bilo kakvih vlasničkih interesa za navedene trgovačke oznake i nazive, osim vlastitih.
2012 – 03
Rev. A00
Sadržaj
Napomene, oprez i upozorenja....................................................................................................2
Poglavlje 1: Rad na računaru.......................................................................................................5
Pre rada u unutrašnjosti računara............................................................................................................................5
Preporučeni alati.......................................................................................................................................................6
Isključivanje računara...............................................................................................................................................6
Posle rada u unutrašnjosti računara........................................................................................................................6
Poglavlje 2: Uklanjanje poklopca................................................................................................7
Instaliranje poklopca................................................................................................................................................8
Poglavlje 3: Uklanjanje memorije................................................................................................9
Instaliranje memorije................................................................................................................................................9
Poglavlje 4: Uklanjanje kartice za proširenje .........................................................................11
Instaliranje kartice za proširenje............................................................................................................................12
Poglavlje 5: Uklanjanje optičkog diska.....................................................................................13
Instaliranje optičkog diska......................................................................................................................................14
Poglavlje 6: Uklanjanje čvrstog diska.......................................................................................15
Instaliranje čvrstog diska........................................................................................................................................16
Poglavlje 7: Uklanjanje čitača memorijske kartice................................................................19
Instaliranje čitača memorijske kartice....................................................................................................................20
Poglavlje 8: Uklanjanje ventilatora sistema na zadnjoj strani..............................................21
Instaliranje ventilatora sistema sa zadnje strane...................................................................................................22
Poglavlje 9: Uklanjanje Coin-Cell baterije...............................................................................23
Instaliranje Coin-Cell baterije.................................................................................................................................23
Poglavlje 10: Uklanjanje rashladnog elementa......................................................................25
Instaliranje rashladnog elementa...........................................................................................................................26
Poglavlje 11: Uklanjanje procesora..........................................................................................27
Instaliranje procesora............................................................................................................................................27
Poglavlje 12: Uklanjanje jedinice za napajanje......................................................................29
Instaliranje jedinice za napajanje...........................................................................................................................32
Poglavlje 13: Uklanjanje matične ploče...................................................................................33
Instaliranje matične ploče.......................................................................................................................................35
Poglavlje 14: Uklanjanje prednje maske..................................................................................37
Instaliranje prednje maske.....................................................................................................................................38
Poglavlje 15: Uklanjanje WLAN kartice...................................................................................39
Instaliranje WLAN kartice......................................................................................................................................40
Poglavlje 16: Uklanjanje prekidača za napajanje i LED lampice za aktivnost čvrstog
diska...............................................................................................................................................41
Postavljanje prekidača za napajanje i LED lampice za aktivnost čvrstog diska.....................................................42
Poglavlje 17: Uklanjanje prednjeg audio modula...................................................................45
Instaliranje prednjeg audio modula........................................................................................................................46
Poglavlje 18: Uklanjanje prednjeg USB modula.....................................................................47
Instaliranje prednjeg USB modula..........................................................................................................................47
Poglavlje 19: Pregled podešavanja sistema...........................................................................49
Ulaz u Podešavanje sistema...................................................................................................................................49
Ekrani programa za podešavanje sistema..............................................................................................................49
Opcije programa za podešavanje sistema..............................................................................................................50
Opšte................................................................................................................................................................50
Napredne..........................................................................................................................................................51
Bezbednost.......................................................................................................................................................53
Pokretanje sistema...........................................................................................................................................54
Izlaz...................................................................................................................................................................54
Poglavlje 20: Poruke o dijagnostičkim greškama...................................................................55
Dijagnostički tonski kodovi.....................................................................................................................................56
Sistemske poruke...................................................................................................................................................56
Poglavlje 21: Specifikacije.........................................................................................................59
Poglavlje 22: Kontakt sa Dell-om..............................................................................................63
Kontaktiranje kompanije Dell..................................................................................................................................63
Rad na računaru
1
Pre rada u unutrašnjosti računara
Koristite sledeće mere predostrožnosti kako biste svoje računar zaštitili od mogućih oštećenja i kako osigurali svoju ličnu
bezbednost. Osim ako nije drugačije navedeno, svaka procedura u ovom dokumentu pretpostavlja da su ispunjeni
sledeći uslovi:
•
Pročitali ste bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar.
•
Komponenta se može zameniti ili, ako je kupljena odvojeno, instalirati izvođenjem procedure uklanjanja u
obrnutom redosledu.
UPOZORENJE: Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Za
dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost za propisima na
www.dell.com/regulatory_compliance.
OPREZ: Mnoge popravke mogu da obavljaju isključivo ovlašćeni servisni tehničari. Lično bi trebalo da obavljate
samo rešavanje problema i sitne popravke, prema ovlašćenjima iz dokumentacije proizvoda ili u skladu sa
uputstvima službe i tima za podršku na mreži ili putem telefona. Garancija ne pokriva štetu nastalu kao posledica
servisiranja koje nije ovlašćeno od strane kompanije Dell. Pročitajte bezbednosna uputstva koja ste dobili sa
proizvodom i pridržavajte ih se.
OPREZ: Da biste izbegli elektrostatičko pražnjenje, uzemljite se pomoću trake za uzemljenje ili povremeno dodirujte
neobojenu metalnu površinu, kao što je konektor na zadnjem delu računara.
OPREZ: Komponentama i karticama rukujte pažljivo. Ne dirajte komponente ili kontakte na kartici. Karticu držite za
ivice ili za njen metalni držač. Držite komponentu kao što je procesor za ivice, a ne za pinove.
OPREZ: Kada odspajate kabl, povucite njegov konektor ili jezičak za povlačenje, a ne sam kabl. Neki kablovi imaju
konektore sa držačima za zaključavanje; ako isključujete ovu vrstu kabla, pritisnite držače za zaključavanje pre nego
što odspojite kabl. Kada razdvajate konektore držite ih poravnate i izbegavajte krivljenje bilo kojeg pina konektora.
Takođe, pre nego što priključite kabl, pobrinite se da su oba konektora pravilno okrenuta i poravnata.
NAPOMENA: Boja vašeg računara i nekih komponenata može izgledati drugačije u odnosu na one prikazane u
ovom dokumentu.
Da biste izbegli oštećenje računara, prođite kroz sledeće korake pre nego što počnete sa radom u unutrašnjosti
računara.
1.
Uverite se da je vaša radna površina ravna i čista da biste sprečili grebanje poklopca računara.
2.
Isključite računar (pogledajte odeljak „Isključivanje računara‟).
OPREZ: Da biste odspojili mrežni kabl, prvo isključite kabl iz računara a zatim isključite kabl iz mrežnog uređaja.
3.
Odspojite sve mrežne kablove iz računara.
4.
Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
5.
Pritisnite i zadržite taster za napajanje dok odspajate računar da biste uzemljili matičnu ploču.
6.
Uklonite poklopac.
5
OPREZ: Pre nego što dodirnete unutrašnjost računara, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, kao
što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu kako biste
odstranili statički elektricitet koji bi mogao da ošteti unutrašnje komponente.
Preporučeni alati
Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:
•
Mali odvrtač sa ravni vrhom
•
#0 Phillips odvrtač
•
#1 Phillips odvrtač
•
Malo plastično šilo
•
CD sa programom za ažuriranje flešovanja BIOS-a
Isključivanje računara
OPREZ: Da bi se izbegao gubitak podataka, sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene
programe pre nego što isključite računar.
1.
Isključite operativni sistem:
–
Za Windows Vista :
Kliknite na Start
, zatim kliknite na strelicu u donjem desnom uglu Start menija, kao što je dole
prikazano, a zatim kliknite na Isključenje.
–
Za Windows XP:
Kliknite na Start → Isključi računar → Isključi . Računar se isključuje nakon završetka procesa isključivanja
operativnog sistema.
2.
Uverite se da su računar i svi povezani uređaji isključeni. Ako se računar i povezani uređaji nisu automatski isključili
kada ste isključili operativni sistem, pritisnite i zadržite taster za napajanje otprilike 4 sekundi da biste ih isključili.
Posle rada u unutrašnjosti računara
Kada završite proceduru zamene, proverite da li ste povezali sve eksterne uređaje, kartice i kablove pre nego što
uključite računar.
1.
Zamenite poklopac.
OPREZ: Da biste povezali mrežni kabl, prvo priključite kabl u mrežni uređaj a zatim ga priključite u računar.
2.
Povežite telefonski ili mrežni kabl na računar.
3.
Priključite računar i sve povezane uređaje na pripadajuće električne utičnice
4.
Uključite računar.
5.
Proverite da li računar radi ispravno pokretanjem programa Dell Diagnostics.
6
Uklanjanje poklopca
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Uklonite dva zavrtnja koja pričvršćuju poklopac računara za računar.
2
Slika 1.
3.
Okrenite poklopac računara ka zadnjoj strani računara, a a zatim ga uklonite.
Slika 2.
4.
Podignite i uklonite poklopac računara.
7
Slika 3.
Instaliranje poklopca
1.
Postavite poklopac računara na računar i i gurnite ga ka napred sa zadnje strane računara.
2.
Zamenite i pričvrstite zavrtnje koji pričvršćuju poklopac za računar.
3.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
8
Uklanjanje memorije
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Pritisnite nadole jezičke za držanje memorije sa svake strane memorijskog modula i izvucite memorijski modul
nagore da biste ga uklonili iz računara.
3
Slika 4.
Instaliranje memorije
1.
Poravnajte zasečeni deo memorijske kartice sa jezičkom na konektoru sistema.
2.
Umetnite memorijski modul u utičnicu za memoriju.
3.
Pritiskajte memorijski modul dok sigurnosne spone na učvrste memoriju unutar ležišta.
4.
Instalirajte poklopac.
5.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
9
10
Uklanjanje kartice za proširenje
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Pritisnite plavi jezičak prema spolja i gurnite ploču nadole.
4
Slika 5.
4.
Pritisnite ručicu i izvucite karticu za proširenje iz računara.
Slika 6.
11
Instaliranje kartice za proširenje
1.
Gurnite karticu za proširenje u slot za karticu i povucite ručicu.
2.
Postavite modul za držanje kartice za proširenje na kućište.
3.
Instalirajte poklopac.
4.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
12
Uklanjanje optičkog diska
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Isključite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka sa zadnje strane optičkog diska.
5
Slika 7.
4.
Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju optički disk za rešetku za disk.
Slika 8.
5.
Izvucite optički disk kroz prednji deo računara.
13
Slika 9.
Instaliranje optičkog diska
1.
Gurnite optički disk kroz prednji deo računara.
2.
Zamenite zavrtnje koji učvršćuju optički disk za računar.
3.
Povežite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka na optički disk.
4.
Instalirajte poklopac.
5.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
14
Uklanjanje čvrstog diska
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Isključite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka sa zadnje strane čvrstog diska.
6
Slika 10.
4.
Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju rešetku za čvrsti disk za kućište.
Slika 11.
15
5.
Izvucite čvrsti disk tako što ćete ga podići i izvući nagore.
Slika 12.
6.
Uklonite zavrtnje koji učvršćuju čvrsti disk za rešetku za disk.
Slika 13.
7.
Pomerite rešetku sa čvrstim diskom u naznačenom pravcu da biste izvadili čvrsti disk iz nje.
Slika 14.
Instaliranje čvrstog diska
1.
Uklonite zavrtnje koji učvršćuju čvrsti disk za rešetku za disk.
2.
Postavite čvrsti disk u slot i zategnite zavrtnje koji pričvršćuju rešetku za čvrsti disk na kućište.
16
3.
Povežite kabl za napajanje i kabl za prenos podataka na čvrsti disk.
4.
Instalirajte poklopac.
5.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
17
18
Uklanjanje čitača memorijske kartice
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Odspojite kabl memorijske kartice sa matične ploče.
7
Slika 15.
4.
Izvucite kabl za čitač memorijske kartice iz klipa.
Slika 16.
5.
Uklonite zavrtnje koji učvršćuju čitač memorijske kartice za rešetku za disk jedinicu.
19
Slika 17.
6.
Gurnite čitač multimedijskih kartica van kroz prednji deo računara.
Slika 18.
Instaliranje čitača memorijske kartice
1.
Gurnite čitač memorijske kartice unutra kroz prednji deo računara.
2.
Zamenite i prčvrstite zavrtnje koji učvršćuju čitač memorijske kartice za rešetku za disk jedinicu.
3.
Provucite kabl za čitač memorijske kartice kroz klip.
4.
Povežite kabl za čitač memorijske kartice na konektor za matičnu ploču.
5.
Instalirajte poklopac.
6.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
20
Uklanjanje ventilatora sistema na zadnjoj strani
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Odspojite kabl ventilatora sa matične ploče.
8
Slika 19.
4.
Uklonite zavrtnje koji pričvršćuju ventilator za kućište i izvadite ventilator iz kućišta.
Slika 20.
21
Instaliranje ventilatora sistema sa zadnje strane
1.
Postavite ventilator prema centralnom delu računara unutar kućišta.
2.
Dok držite ventilator kućišta na svom mestu, zamenite zavrtnje koji pričvršćuju ventilator za kućište.
3.
Isključite kabl ventilatora sa matične ploče.
4.
Instalirajte poklopac.
5.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
22
Uklanjanje Coin-Cell baterije
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Uklonite karticu za proširenje.
4.
Povucite kvačicu suprotno od baterije i baterija će iskočiti iz ležišta na matičnoj ploči.
9
Slika 21.
Instaliranje Coin-Cell baterije
1.
Umetnite coin-cell bateriju u slot.
2.
Instalirajte karticu za proširenje.
3.
Postavite poklopac.
4.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
23
24
Uklanjanje rashladnog elementa
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Isključite kabl sklopa rashladnog elementa sa matične ploče.
10
Slika 22.
4.
Uklonite šrafove koji pričvršćuju rashladni element za matičnu ploču i izvadite rashladni element iz računara.
Slika 23.
25
Instaliranje rashladnog elementa
1.
Povežite kabl fena rashladnog elementa na matičnu ploču.
2.
Instalirajte zavrtnje koji učvršćuju rashladni element za matičnu ploču.
3.
Instalirajte poklopac.
4.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
26
Uklanjanje procesora
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Uklonite rashladni element.
4.
Gurnite ručicu za otpuštanje da biste je izvadili i oslobodili iz kuke za pričvršćivanje koja je učvršćuje.
5.
Podignite poklopac procesora i izvadite procesor da biste ga uklonili sa računara.
11
Slika 24.
Instaliranje procesora
1.
Gurnite procesor u utičnicu.
2.
Pritisnite poklopac procesora da bi dobro stajao u utičnici.
3.
Pritisnite kvačicu nadole, a zatim ka unutra da biste zadržali kukucu koja ga drži.
4.
Instalirajte rashladni element.
5.
Instalirajte poklopac.
6.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
27
28
Uklanjanje jedinice za napajanje
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Pritisnite i zadržite ručicu i izvadite držač za kabl kako biste ga isključili sa priključka na matičnoj ploči.
12
Slika 25.
4.
Isključite kabl za napajanje sa zadnje strane čvrstog diska.
Slika 26.
29
5.
Isključite kabl za napajanje sa zadnje strane optičkog diska.
Slika 27.
6.
Odspojite kabl za napajanje sa matične ploče.
Slika 28.
7.
30
Uklonite zavrtnje koji učvršćuju jedinicu za napajanje za kućište računara.
Slika 29.
8.
Pritisnite plavi držač pored napajanja i gurnite jedinicu za napajanje prema prednjem delu računara.
Slika 30.
9.
Izvadite jedinicu za napajanje iz računara.
31
Slika 31.
Instaliranje jedinice za napajanje
1.
Instalirajte jedinicu za napajanje na računar.
2.
Gurajte jedinicu za napajanje prema zadnjem delu računara dok se ne smesti u ležište.
3.
Postavite zavrtnje koji učvršćuju jedinicu za napajanje za računar.
4.
Povežite sve kablove za napajanje na matičnu poloču i diskove.
5.
Instalirajte poklopac.
6.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
32
Uklanjanje matične ploče
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Ukolite memorijske module.
4.
Uklonite karticu za proširenje.
5.
Uklonite rashladni element.
6.
Uklonite procesor.
7.
Uklonite čvrsti disk.
8.
Uklonite optički disk.
9.
Uklonite čitač memorijske kartice.
13
10. Isključite uklonite sve kablove sa matične ploče.
Slika 32.
11. Uklonite zavrtnje koji učvršćuju matičnu ploču za kućište računar.
33
Slika 33.
12. Gurnite matičnu ploču ka prednjem delu računara.
Slika 34.
13. Podignite i izvadite matičnu ploču iz računara.
34
Slika 35.
Instaliranje matične ploče
1.
Postavite matičnu ploču u računar.
2.
Gurnite matičnu ploču ka zadnjem delu računara.
3.
Postavite zavrtnje koji učvršćuju matičnu ploču za računar.
4.
Provucite i povežite sve kablove do matične ploče.
5.
Instalirajte procesor.
6.
Instalirajte rashladni element.
7.
Instalirajte memorijske module.
8.
Instalirajte optički disk.
9.
Instalirajte čvrsti disk.
10. Instalirajte karticu za proširenje.
11. Instalirajte poklopac.
12. Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
35
36
Uklanjanje prednje maske
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Polako podignite klipove nagore kako biste oslobodili ivicu ploče na kućištu.
14
Slika 36.
4.
Uklonite ploču sa prednje strane računara.
Slika 37.
37
Instaliranje prednje maske
1.
Rotirajte osnovu prema računaru da biste postavili držače na kućište.
2.
Postavite mehanizme za pričvršćivanje nadole da biste rub osnove zaključali na kućište.
3.
Instalirajte poklopac.
4.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
38
Uklanjanje WLAN kartice
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Uklonite prednju masku.
4.
Odspojite antenske kablove sa WLAN kartice.
5.
Uklonite zavrtanj koji pričvršćuje WLAN karticu i uklonite je iz slota za karticu.
15
Slika 38.
6.
Oslobodite kabl za WLAN karticu iz klipova i izvucite ga nagore.
Slika 39.
7.
Uklonite kabl za WLAN karticu iz računara tako što ćete ga umotati sa prednje strane računara.
39
Slika 40.
Instaliranje WLAN kartice
1.
Provucite kabl za WLAN karticu oko bezbednosnih klipova.
2.
Gurnite WLAN karticu u odgovarajući slot.
3.
Pritegnite zavrtnje da biste učvrstili WLAN karticu u ležište.
4.
Povežite antenske kablove prema kodu boja na WLAN kartici.
5.
Instalirajte prednju masku.
6.
Instalirajte poklopac.
7.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
40
16
Uklanjanje prekidača za napajanje i LED lampice
za aktivnost čvrstog diska
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Uklonite prednju masku.
4.
Isključite kabl sklopke za napajanje sa matične ploče.
Slika 41.
5.
Izvucite kabl sklopke za napajanje iz spona.
Slika 42.
6.
Izvucite kabl za LED za aktivnost čvrstog diska iz spona blizu prednje ploče.
41
Slika 43.
7.
Pritisnite sa strane LED-a za aktivnost čvrstog diska da biste ga oslobodili, a zatim gurnite LED da biste ga uklonili
sa prednje ploče.
Slika 44.
8.
Pritisnite prekidač za napajanje tako da se uključi; kada se oslobodi, gurnite ga da biste ga uklonili sa prednje ploče.
Slika 45.
Postavljanje prekidača za napajanje i LED lampice za aktivnost
čvrstog diska
1.
Izvucite kabl prekidača za napajanje i kabl LED lampice za aktivnost čvrstog diska kroz klipove.
2.
Povežite kabl dugmeta za napajanje na matičnu ploču.
3.
Provucite kabl dugmeta za napajanje i LED čvrstog diska kroz prednji deo računara.
4.
Instalirajte prednju masku.
5.
Instalirajte poklopac.
42
6.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
43
44
Uklanjanje prednjeg audio modula
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Uklonite prednju masku.
4.
Isključite kabl audio ploče sa matične ploče.
17
Slika 46.
5.
Uklonite vodeći kabl za prednji audio modul sa držač na kućištu.
Slika 47.
6.
Uklonite šraf koji pričvršćuje prednji audio modul za prednju masku i uklonite prednji audio modul sa računara.
45
Slika 48.
Instaliranje prednjeg audio modula
1.
Postavite prednji audio modul na prednju masku i instalirajte šraf koji ga obezbeđuje.
2.
Povežite kabl za prednji audio modul kroz držače na kućištu.
3.
Povežite kabl za prednji audio modul na konektor na matičnoj ploči.
4.
Instalirajte prednju masku.
5.
Instalirajte poklopac.
6.
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
46
Uklanjanje prednjeg USB modula
1.
Sledite procedure u odeljku Pre rada u unutrašnjosti računara.
2.
Skinite poklopac.
3.
Uklonite prednju masku.
4.
Isključite kabl za prenos podataka za prednji USB modul i kabl za napajanje sa matične ploče.
18
Slika 49.
5.
Uklonite šraf koji pričvršćuje prednji USB modul za prednju masku i uklonite prednji USB modul sa računara.
Slika 50.
Instaliranje prednjeg USB modula
1.
Postavite prednji USB modul na prednju masku i instalirajte šraf koji pričvršćuje prednji USB modul na prednju
masku.
2.
Povežite kabl za prednji USB modul na matičnu ploču.
3.
Instalirajte prednju masku.
4.
Instalirajte poklopac.
47
5.
48
Sledite procedure u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.
19
Pregled podešavanja sistema
Program za podešavanje sistema omogućava da:
•
promenite informacije o konfiguraciji sistema nakon dodavanja, promene ili uklanjanja hardvera na vašem
računaru
•
podesite ili promenite korisničke opcije kao što je lozinka korisnika.
•
pročitate trenutnu veličinu memorije ili podesite tip instaliranog čvrstog diska.
Pre korišćenja programa za podešavanja sistema, preporučuje se da zapišete informacije sa ekrana programa za
podešavanje sistema za kasniju upotrebu.
OPREZ: Ukoliko niste iskusan korisnik računara, ne menjajte postavke ovog programa. Neke promene mogu
uzrokovati nepravilan rad računara.
Ulaz u Podešavanje sistema
1.
Uključite (ili ponovo pokrenite) računar.
2.
Kada se prikaže plavi DELL logotip, morate sačekati da se pojavi F2 odzivnik.
3.
Kada se pojavi F2 odzivnik, odmah pritisnite taster <F2>.
NAPOMENA: F2 odzivnik označava da je tastatura aktivna. Ovaj odzivnik se može pojaviti veoma brzo, tako da
morate čekati da se prikaže, a zatim pritisnuti taster <F2>. Ako taster <F2> pritisnete pre nego što se to od vas
zatraži, taj pritisak na taster se ne računa.
4.
Ako čekate predugo i pojavi se logotip operativnog sistema, nastavite da čekate dok ne vidite Microsoft Windows
radnu površinu. Zatim isključite računar i pokušajte ponovo.
Ekrani programa za podešavanje sistema
Tabela 1. Ekrani programa za podešavanje sistema
Meni — Pojavljuje se na vrhu prozora za podešavanje sistema (System Setup). Ovo polje obezbeđuje meni za pristup
opcijama programa za podešavanje sistema. Pritisnite tastere < Strelica levo > i < strelica desno > za navigaciju. Kada
je opcija Meni istaknuta, Lista opcija navodi opcije koje određuju hardver instaliran na računaru.
Lista opcija — Pojavljuje se na levoj
strani prozora programa za
podešavanje sistema (System Setup).
Ovo polje navodi karakteristike koje
određuju konfiguraciju računara,
uključujući instalirani hardver,
potrošnju struje i bezbednosne
karakteristike. Krećite se gore i dole
po listi pomoću strelica za gore i dole.
Kada je opcija označena, polje opcija
Polje opcija — Pojavljuje se na desnoj
strani liste opcija (Options List) i sadrži
informacije o svakoj opciji navedenoj
na listi opcija. U ovom polju možete
videti informacije o računaru i izvršiti
promene trenutnih podešavanja.
Pritisnite < Enter> da biste izvršili
promene vaših trenutnih podešavanja.
Pritisnite <ESC> da biste se vratili na
Listu opcija.
Pomoć — Pojavljuje se na desnoj
strani prozora programa za
podešavanje sistema (System Setup) i
sadrži informacije o pomoći o
opcijama izabranim na listi opcija
(Options List).
49
(Options Field) prikazuje aktuelna i
dostupna podešavanja za opciju.
NAPOMENA: Nisu sva
podešavanja navedena u polju
opcija podložna promenama.
Funkcije tastera — Pojavljuje se ispod polja Options Field (Polje opcija) i navodi tastere i njihove funkcije unutar
aktivnog polja programa za podešavanje sistema.
Koristite sledeće tastere za navigaciju kroz ekrane programa za podešavanje sistema:
Tabela 2. Navigacija po ekranu za podešavanje sistema
Pritisak na taster
Radnja
< F2 >
Prikazuje informacije o izabranoj stavki u programu za
podešavanje sistema.
< Esc >
Izlazak iz trenutnog prozora ili prebacivanje trenutnog
prikaza u Exit stranicu u programu za podešavanje
sistema.
< Strelica gore > ili < Strelica dole >
Izbor stavke za prikaz.
< Strelica levo > ili < Strelica desno >
Izbor menija za prikaz.
– ili +
Promena vrednosti postojeće stavke.
< Enter >
Izbor podmenija ili izvršenje naredbe.
< F9 >
Učitavanje podrazumevanog podešavanja.
< F10 >
Snimanje trenutne konfiguracije i izlazak iz programa za
podešavanje sistema (System Setup).
Opcije programa za podešavanje sistema
Opšte
Na kartici Opšte se navode primarne karakteristike hardvera na računaru. U tabeli u nastavku se definiše funkcija svake
opcije.
Tabela 3. Informacije o sistemu
Opcija
Opis
BIOS Revision (BIOS revizija)
Prikazuje verziju BIOS-a.
BIOS Build Date (BIOS datum bilda)
Prikazuje BIOS datum bilda.
System Name (Naziv sistema)
Prikazuje broj modela računara.
System Time (Vreme sistema)
Resetuje datum unutrašnjeg sata računara.
System Date (Datum sistema)
Resetuje datum unutrašnjeg kalendara
računara.
Service Tag (Servisna oznaka)
Prikazuje servisnu oznaku računara.
Informacije o sistemu
50
Opcija
Opis
Service Tag Input (Unos oznake usluge)
Omogućava korisniku da unese oznaku
usluge.
Asset Tag (Oznaka delova)
Prikazuje oznaku delova računara.
Processor Information (Informacije o procesoru)
Opcija
Opis
Processor Type (Tip procesora)
Prikazuje tip procesora.
Processor ID (ID procesora)
Prikazuje ID procesora.
Processor Core Count (Broj jezgara u
procesoru)
Prikazuje broj jezgara u procesoru.
L1 Cache Size (Veličina L1 keša)
Prikazuje veličinu L1 keš memorije procesora.
L2 Cache Size (Veličina L2 keša)
Prikazuje veličinu L2 keš memorije procesora.
L3 Cache Size (Veličina L3 keša)
Prikazuje veličinu L3 keš memorije procesora.
Memory Information (Informacije o memoriji)
Opcija
Opis
Memory Installed (Instalirana memorija)
Prikazuje ukupnu memoriju računara.
Memory Available (Raspoloživa memorija)
Prikazuje raspoloživu memoriju računara.
Memory Speed (Brzina memorije)
Prikazuje brzinu memorije.
Memory Technology (Tehnologija memorije)
Prikazuje tip i tehnologiju.
SATA Information (SATA informacije)
Opcija
Opis
SATA 1
Prikazuje broj modela i kapacitet čvrstog
diska.
SATA 2
Prikazuje broj modela i kapacitet čvrstog
diska.
SATA 3
Prikazuje broj modela i kapacitet čvrstog
diska.
eSATA /mSATA
Prikazuje broj modela i kapacitet eSATA ili
mSATA čvrstog diska.
Napredne
Kartica Napredno vam omogućava da podesite različite funkcije koje utiču na rad računara. Oznaka u nastavku definiše
funkciju svake opcije i njenu podrazumevanu vrednost.
51
Tabela 4. CPU Configuration (Konfiguracija CPU)
Opcija
Opis
Intel Hyper-Threading tehnologija
Omogućava ili onemogućava hyperthreading tehnologiju procesora.
Podrazumevano: Omogućeno
Intel SpeedStep
Omogućava ili onemogućava funkciju
Intel SpeedStep.
Podrazumevano: Omogućeno
Intel Virtualization Technology (Intel
tehnologija virtuelizacije)
Omogućava ili onemogućava funkciju
Intel Virtualization.
Podrazumevano: Omogućeno
CPU XD Support (CPU XD podrška)
Omogućava ili onemogućava funkciju
CPU XD.
Podrazumevano: Omogućeno
Limit CPUID Value (Ograničenje
CPUID vrednosti)
Omogućava ili onemogućava funkciju
ograničenja CPUID vrednosti.
Podrazumevano: Omogućeno
Multi Core Support (Podrška za više
jezgara)
Prikazuje broj aktivnih jezgara.
Podrazumevano: Omogućeno
Intel Turbo Boost tehnologija
Omogućava ili onemogućava funkciju
Intel Boost Technology.
Podrazumevano: Omogućeno
AMD Cool 'N' Quiet
Omogućava ili onemogućava funkciju
AMD Cool 'N' Quiet tehnologije.
Podrazumevano: Omogućeno
Secure Virtual Machine Mode
(Bezbedan režim virtuelne mašine)
Omogućava ili onemogućava
Podrazumevano: Omogućeno
bezbedan režim rada virtuelne mašine
(SVM).
Tabela 5. CPU Configuration (Konfiguracija CPU)
USB Configuration (USB konfiguracija)
Opcija
Opis
Front USB Ports (Prednji USB portovi)
Omogućava ili onemogućava prednje
USB portove.
Podrazumevano: Omogućeno
Zadnji USB portovi
Omogućava ili onemogućava zadnje
USB portove.
Podrazumevano: Omogućeno
USB portovi sa strane
Omogućava ili onemogućava USB
portove sa strane.
Podrazumevano: Omogućeno
Tabela 6. Onboard Device Configuration (Ugrađena konfiguracija uređaja)
Onboard Device Configuration (Ugrađena konfiguracija uređaja)
Opcija
Opis
Onboard Audio Controller (Ugrađeni
audio kontroler)
Omogućava ili onemogućava ugrađeni Podrazumevano: Omogućeno
audio kontroler.
SATA režim
Omogućava vam da izaberete SATA
režim rada.
52
Podrazumevano: AHCI
Onboard Device Configuration (Ugrađena konfiguracija uređaja)
Intel Multi-Display
Omogućava ili onemogućava funkciju
Intel Multi-Display.
Podrazumevano: Onemogućeno
Onboard LAN Controller (Ugrađeni
LAN kontroler)
Omogućava ili onemogućava ugrađeni Podrazumevano: Omogućeno
LAN kontroler.
Onboard LAN Boot ROM (Ugrađeni
LAN Boot ROM)
Omogućava ili onemogućava ugrađeni Podrazumevano: Onemogućeno
LAN boot ROM.
Onboard 1394 Controller (Ugrađeni
1394 kontroler)
Omogućava ili onemogućava ugrađeni Podrazumevano: Omogućeno
USB kontroler.
Tabela 7. Upravljanje napajanjem
Upravljanje napajanjem
Opcija
Opis
Wake Up by Integrated LAN/WLAN
Omogućava ili onemogućava funkciju
Wake Up by Integrated LAN/WLAN.
Podrazumevano: Onemogućeno
AC oporavak
Omogućava računaru da vrati gubitak
električne energije.
Podrazumevano: Napajanje isključeno
USB PowerShare u S4/S5 statusu
Omogućava daljinsko uključivanje
računara.
Podrazumevano: Omogućeno
USB PowerShare u statusu mirovanja Omogućava ili onemogućava USB
portove u statusu mirovanja.
Podrazumevano: Normalno
Auto Power On (Automatsko
uključivanje)
Omogućava ili onemogućava računaru Podrazumevano: Onemogućeno
da se automatski uključuje.
Auto Power On Mode (Režim
automatskog uključivanja)
Omogućava ili onemogućava računaru Svakog dana; Izabranog dana
da se uključi određenog dana.
Datum automatskog uključivanja
Omogućava ili onemogućava računaru 15
da se uključi određenog datuma.
Vreme automatskog uključivanja
Omogućava ili onemogućava računaru Sati: 0–23 ; Minuta: 0–59 ; Sekundi; 0–
da se uključi u određeno vreme.
59
Bezbednost
Na kartici Bezbednost se prikazuje status bezbednosti i omogućava vam da upravljate bezbednosnim funkcijama na
računaru.
Tabela 8. Bezbednost
Status lozinke supervizora
Određuje da li je lozinka administratora dodeljena.
Status lozinke korisnika
Određuje da li je lozinka korisnika dodeljena.
Set Supervisor Password (Postavi lozinku nadzornika)
Omogućava vam podešavanje administratorske lozinke.
Nivo pristupa korisnika
Određuje nivo pristupanja korisnika.
53
Podešavanje korisničke lozinke
Omogućava vam podešavanje korisničke lozinke.
Provera lozinke
Omogućava proveru lozinke dok se inicira podešavanje.
Pokretanje sistema
kartica Pokretanje sistema omogućava promenu redosleda pokretanja.
Izlaz
Ovaj odeljak omogućava da sačuvate, odbacite i učitate podrazumevana podešavanja pre izlaska iz programa za
podešavanje sistema.
54
Poruke o dijagnostičkim greškama
20
Ukoliko računar prijavljuje problem ili grešku, može da prikaže sistemsku poruku koja će korisniku pomoći da prepozna
uzrok i odredi način rešavanja problema. Ako primljena poruka nije navedena u sledećim primerima, pogledajte
dokumentaciju za operativni sistem ili program koji je bio pokrenut kada se poruka prikazala.
Poruke o dijagnostičkim greškama
Opis
Upozorenje! Prethodni pokušaji pokretanja sistema su bili
neuspešni u kontrolnoj tački [nnnn]. Da biste otklonili ovaj
problem, zabeležite ovu kontrolnu tačku i obarite se
tehničku podršci kompanije Dell.
Računar nije završio rutinu pokretanja sistema tri puta
zaredom za istu grešku.
System fan failure (Otkaz ventilatora sistema)
Possible fan failure (Mogući otkaz ventilatora)
CPU fan failure (Otkaz ventilatora CPU)
CPU ventilator je otkazao
Hard-disk drive failure (Otkaz čvrstog diska)
Mogući otkaz čvrstog diska tokom POST rutine.
Hard-disk drive read failure (Greška čitanja čvrstog diska)
Mogući otkaz čvrstog diska tokom HDD testa pokretanja.
Keyboard failure (Otkaz tastature)
Otkaz tastature ili odspojen kabl. Ako ponovno
postavljanje kabla ne reši problem, zamenite tastaturu.
RTC je resetovan, učitano je podrazumevano BIOS
podešavanje. Pritisnite taster F1 za nastavak, F2 za
pokretanje podešavanja.
RTC Jumper je možda pogrešno podešen.
No boot device available (Uređaj za pokretanje sistema
nije dostupan)
Ne postoji particija za pokretanje sistema na čvrstom
disku, kabl čvrstog diska je odspojen ili ne postoji uređaj
za pokretanje sistema.
•
Ako je čvrsti disk vaš uređaj za pokretanje,
proverite da li su kablovi povezani i da li je disk
jedinica ispravno instalirana i podeljena kao
uređaj za pokretanje sistema.
•
Uđite u program za podešavanje sistema i
proverite da li je informacija o redosledu
pokretanja sistema ispravna.
No timer tick interrupt (Nema prekida otkucaja tajmera)
Čip na matičnoj ploči može biti neispravan ili otkaz matične
ploče
USB over current error (Greška nadstruje USB)
Odspojite USB uređaj. USB uređaju je potrebno više struje
da bis funkcionisao ispravno. Koristite eksterni izvor
napajanja da biste povezali USB uređaj, ili, ako uređaj ima
dva USB kabla, povežite oba kabla.
OPREZ - SISTEM AUTONADZORA čvrstog diska je prijavio
da je parametar prekoračio normalan radni opseg. Dell
preporučuje da redovno pravite rezervnu kopiju podataka.
Greška S.M.A.R.T, moguć otkaz čvrstog diska
55
Poruke o dijagnostičkim greškama
Opis
Parameter izvan opsega može ali ne mora ukazivati na
moguć problem sa čvrstim diskom.
Dijagnostički tonski kodovi
Računar može emitovati niz zvučnih signala tokom pokretanja ako ekran ne može prikazati greške ili probleme. Ovaj niz
zvučnih signala, pod nazivom tonski kodovi, identifikuje različite probleme. Kašnjenje između svakog zvučnog signala je
300 ms, kašnjenje između svakog seta zvučnih signala je 3 sekunde, a zvučni signal traje 300 ms. Nakon svakog zvučnog
signala i svakog seta zvučnih signala, BIOS treba da otkrije da li korisnik pritiska taster za uključivanje. Ako je tako, BIOS
će izaći iz petlje i izvršiti normalan postupak isključivanja i uključiti sistem.
Kod Uzrok i koraci u otklanjanju problema
1
BIOS ROM kontrolna suma se izračunava ili otkaz
Otkaz matične ploče, pokriva neispravnost BIOS-a ili grešku ROM memorije.
2
RAM memorija nije detektovana.
Memorija nije detektovana
3
Greška čipseta (čipset severnog i južnog mosta, greška DMA/IMR/ tajmera), otkaz testa dnevnog sata, otkaz
prolaza A20, otkaz Super I/O čipa, otkaz testa kontrolera tastature.
Otkaz matične ploče.
4
Greška čitanja/pisanja RAM.
Otkaz memorije.
5
Otkaz napajanja realnog sata.
Otkaz CMOS baterije.
6
Otkaz video BIOS testa.
Otkaz video kartice.
7
Otkaz procesora.
Otkaz procesora.
Sistemske poruke
Ako računar prijavi problem ili grešku, možda će prikazati sistemsku poruku koja će vam pomoći da prepoznate uzrok
problema i preduzmete odgovarajuće korake za rešavanje.
NAPOMENA: Ako poruka koju ste primili nije navedena u primerima koji slede, pogledajte dokumentaciju
operativnog sistema ili programa koji je bio pokrenuta kada e ta poruka pojavila.
56
Tabela 9. Sistemske poruke
Sistemska poruka
Opis
Upozorenje! Prethodni pokušaji pokretanja sistema su bili
neuspešni u kontrolnoj tački [nnnn]. Da biste otklonili ovaj
problem, zabeležite ovu kontrolnu tačku i kontaktirajte
Tehničku podršku kompanije Dell.
Računar nije završio rutinu pokretanja sistema tri puta
zaredom za istu grešku.
Greška CMOS kontrolne sume
Moguće je da matična ploča ne radi ili je RTC baterija
prazna.
Otkaz ventilatora CPU
CPU ventilator je otkazao.
Otkaz ventilatora sistema
Ventilator sistema je otkazao.
Otkaz čvrstog diska
Mogući otkaz čvrstog diska tokom POST rutine.
Greška čitanja čvrstog diska
Mogući otkaz čvrstog diska tokom HDD testa
pokretanja.
Otkaz tastature
Otkaz tastature ili odspojen kabl. Ako ponovno
postavljanje kabla ne reši problem, zamenite
tastaturu.
Uređaj za pokretanje sistema nije dostupan
Ne postoji particija za pokretanje sistema na čvrstom
disku, kabl čvrstog diska je odspojen ili ne postoji
uređaj za pokretanje sistema.
•
•
Ako je čvrsti disk vaš uređaj za pokretanje,
proverite da li su kablovi povezani i da li je
disk jedinica ispravno instalirana i podeljena
kao uređaj za pokretanje sistema.
Uđite u program za podešavanje sistema i
proverite da li je informacija o redosledu
pokretanja sistema ispravna.
Nema prekida otkucaja tajmera
Čip na matičnoj ploči može biti neispravan ili otkaz
matične ploče.
Greška nadstruje USB
Odspojite USB uređaj. USB uređaju je potrebno više
struje da bis funkcionisao ispravno. Koristite eksterni
izvor napajanja da biste povezali USB uređaj, ili, ako
uređaj ima dva USB kabla, povežite oba kabla.
CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has
reported that a parameter has exceeded its normal operating
range. Dell recommends that you back up your data regularly.
A parameter out of range may or may not indicate a potential
hard drive problem (OPREZ - SISTEM AUTONADZORA čvrstog
diska je prijavio da je parametar prekoračio normalan radni
opseg. Dell preporučuje da redovno pravite rezervnu kopiju
podataka. Parameter izvan opsega može ali ne mora ukazivati
na moguć problem sa čvrstim diskom)
Greška S.M.A.R.T, moguć otkaz čvrstog diska.
57
58
21
Specifikacije
NAPOMENA: Ponuda se može razlikovati po regionima. Sledeće specifikacije su samo one koje se po zakonu
moraju isporučivati sa računarom. Za dodatne informacije u vezi sa konfiguracijom računara, kliknite na Start →
Pomoć i podrška i izaberite opciju za prikaz informacija o računaru.
Tabela 10. Informacije o sistemu
Informacije o sistemu
Model
Vostro 470
Procesor
Intel Core i3 (2. generacija)
Intel Core i5 (3. generacija)
Intel Core i7 (3. generacija)
L2 keš
256 KB
L3 keš memorija
do 8 MB
Skup sistemskih čipova
Intel H77 Express skup čipova
DMI brzina
5,0 GT/s
Širina opsega obrade podataka na procesoru
64 bita
RAID podrška (samo kod internih SATA diskova)
RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10
Tabela 11. Dimenzije:
Dimenzije:
Visina
bez osnove
360,00 mm (14,17 inča)
sa osnovom
362,90 mm (14,29 inča)
Širina
175,00 mm (6,89 inča)
Dužina
445,00 mm (17,52 inča)
Težina
9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)
Tabela 12. Memorija
Memorija
Konektori
četiri DDR3 DIMM utičnice kojima se pristupa interno
Tip
četvorostruki kanal DDR3, bez bafera, bez ECC-a
Brzina
do 1600 MHz
59
Memorija
Kapaciteti
2 GB, 4 GB, 8 GB, 24 GB i 32 GB.
NAPOMENA: Kapaciteti koje podržava računar mogu da
se razlikuju u zavisnosti od poručene konfiguracije.
Podržane konfiguracije
2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB.
Minimalna memorija
2 GB
Maksimalna memorija
32 GB
Tabela 13. Video
Video
Video kontroler
NA
Integrisana
Intel HD grafička kartica 2500/4000
Diskretni
jedan PCI Express x16, jedna širina, grafička kartica pune
dužine.
Video memorija
Integrisana
do 1024 MB
Diskretni
do 2 GB diskretne video memorije
NAPOMENA: Dostupna video memorija će zavisiti od
grafičke kartice kopja je instalirana na računaru.
Tabela 14. Portovi
Portovi
Portovi na zadnjem panelu
Mrežni adapter
jedan RJ–45 port
USB
četiri 4-pinska USB 2.0 porta
dva 9-pinska USB 3.0 porta
Audio
pet portova za audio izlaz/slušalice
jedan port za optički S/PDIF
jedan port za audio ulaz/mikrofon
Video
jedan VGA port
jedan HDMI port
Portovi na prednjem panelu
USB
60
dva 9-pinska USB 3.0 porta
Tabela 15. Komunikacije
Komunikacije
Mrežni adapter
10/100/1000 Mbps integrisana mrežna kartica
Bežične
Wi-Fi i Bluetooth bežična tehnologija
Tabela 16. Audio
Audio
Tip
integrisani 7.1 kanal, High Definition Audio sa S/PDIF
podrškom
Kontroler
ALC3800-CG
Tabela 17. Disk jedinice
Disk jedinice
Dostupne spolja:
dva 5,25-inčni disk bej za Blu-ray Disc kombinaciju
(opcionalno), Blu-ray Disc Writer (opcionalno) ili DVD+/-RW
Dostupno iznutra:
dva 3,5-inčna disk beja za SATA čvrste diskove
jedan mSATA SSD disk (opcionalno)
Tabela 18. Proširena sabirnica
Proširena sabirnica
PCI Express x1
Konektori
tri
Veličina konektora
36-pina
PCI Express x16
Konektori
jedno
Veličina konektora
164-pina
PCI-E mini-kartica
Konektori
jedno
Veličina konektora
52-pina
Tabela 19. Napajanje
Napajanje
Ulazni napon
100-127 VAC / 200-240 VAC
Ulazna frekvencija
50/60 Hz
Ulazna naizmenična
8.0 A/4.0 A
61
Tabela 20. Okruženje
Okruženje
Temperatura:
Operativna
od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)
Skladištenje
–10 °C do 45 °C (–14 °F do 113 °F)
Relativna vlažnost:
20 % do 80 % (bez kondenzacije)
Maksimalne vibracije:
Operativna
0,25 GRMS
Neoperativna
2,20 GRMS
Maksimalni šok:
Operativna
40 G za 2 ms sa promenom stope obrta za 20 inča/s (51 cm/s)
Neoperativna
50 G za 26 ms sa promenom stope obrta za 320 inča/s (813 cm/s)
Nadmorska visina:
Operativna
–15,20 m do 3.048 m (–50 ft do 10.000 ft)
Skladištenje
–15,20 m do 10.668 m (–50 ft do 35.000 ft)
Nivo zagađenosti vazduha
62
G1 ili niže, definisano od strane ISA-S71.04–1985
Kontakt sa Dell-om
22
Kontaktiranje kompanije Dell
NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici,
računu ili katalogu Dell proizvoda.
Dell nudi nekoliko opcija za onlajn i telefonsku podršku i servis. Dostupnost zavisi od zemlje i proizvoda, a neke usluge
možda neće biti dostupne u vašoj oblasti. Ako želite da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi
korisničkih usluga:
1.
Posetite support.dell.com.
2.
Izaberite svoju kategoriju podrške.
3.
Ako ne živite u Sjedinjenim Državama, izaberite međunarodni broj vaše zemlje u dnu stranice support.dell.com ili
izaberite All (Sve) da biste videli ostale mogućnosti.
4.
Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
63

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement