Dell Vostro 470 desktop Bruksanvisning

Add to My manuals
63 Pages

advertisement

Dell Vostro 470 desktop Bruksanvisning | Manualzz

Dell Vostro 470

Ägarens handbok

Regleringsmodell: D10M

Regleringstyp: D10M002

Upplysningar och varningar

OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn.

CAUTION: Ger information om risk för skador på maskinvaran eller dataförlust som kan uppstå om anvisningarna inte följs.

VARNING: En varning signalerar risk för egendomsskada, personskada eller dödsfall.

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.

©

2012 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell

, DELL-logotypen, Dell Precision

, Precision ON

,ExpressCharge

, Latitude

,

Latitude ON

, OptiPlex

, Vostro

och Wi-Fi Catcher

är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel

®

, Pentium

®

, Xeon

®

, Core

, Atom

,

Centrino

®

och Celeron

®

är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD

®

är ett registrerat varumärke och AMD Opteron

, AMD Phenom

, AMD Sempron

, AMD Athlon

, ATI Radeon

och ATI FirePro

är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft

®

, Windows

®

, MS-DOS

®

, Windows Vista

®

, Windows Vistastartknappen och Office Outlook

®

är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder. Blu-ray Disc

är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth

®

-ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth

®

SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi

®

är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.

2012 – 03

Rev. A00

Innehåll

Upplysningar och varningar.........................................................................................................2

Kapitel 1: Arbeta med datorn........................................................................................................5

Innan du arbetar inuti datorn

....................................................................................................................................5

Rekommenderade verktyg

........................................................................................................................................6

Stänga av datorn

.......................................................................................................................................................6

När du har arbetat inuti datorn

.................................................................................................................................6

Kapitel 2: Ta bort kåpan.................................................................................................................7

Installera kåpan

........................................................................................................................................................8

Kapitel 3: Ta bort minnet...............................................................................................................9

Installera minnet

.......................................................................................................................................................9

Kapitel 4: Ta bort expansionskortet ..........................................................................................11

Installera expansionskortet

....................................................................................................................................12

Kapitel 5: Ta bort den optiska skivenheten..............................................................................13

Installera den optiska skivenheten

.........................................................................................................................14

Kapitel 6: Ta bort hårddisken......................................................................................................15

Installera hårddisken

..............................................................................................................................................16

Kapitel 7: Ta bort minneskortläsaren........................................................................................19

Installera minneskortläsaren

..................................................................................................................................20

Kapitel 8: Ta bort den bakre systemfläkten..............................................................................21

Installera den bakre systemfläkten

........................................................................................................................22

Kapitel 9: Ta bort knappcellsbatteriet.......................................................................................23

Installera knappcellsbatteriet

.................................................................................................................................23

Kapitel 10: Ta bort kylflänsen.....................................................................................................25

Installera kylflänsen

................................................................................................................................................26

Kapitel 11: Ta bort processorn...................................................................................................27

Installera processorn

..............................................................................................................................................27

Kapitel 12: Ta bort nätaggregatet..............................................................................................29

Installera nätaggregatet

.........................................................................................................................................32

Kapitel 13: Ta bort moderkortet..................................................................................................33

Installera moderkortet

............................................................................................................................................35

Kapitel 14: Ta bort frontramen....................................................................................................37

Installera frontramen

..............................................................................................................................................38

Kapitel 15: Ta bort WLAN-kortet................................................................................................39

Installera WLAN kortet

...........................................................................................................................................40

Kapitel 16: Ta bort strömbrytaren och indikatorlampan för hårddiskaktivitet....................41

Installera strömbrytaren och indikatorlampan för hårddiskaktivitet

......................................................................42

Kapitel 17: Ta bort den främre ljudmodulen.............................................................................45

Installera den främre ljudmodulen

..........................................................................................................................46

Kapitel 18: Ta bort den främre USB-modulen..........................................................................47

Installera den främre USB-modulen

.......................................................................................................................47

Kapitel 19: Översikt av systeminstallationsprogrammet........................................................49

Öppna systeminstallationsprogrammet

..................................................................................................................49

Systeminstallationsskärmar

...................................................................................................................................49

Alternativ i systeminstallationsprogrammet

...........................................................................................................50

Main (huvudmeny)

............................................................................................................................................50

Advanced (avancerat)

......................................................................................................................................51

Security (säkerhet)

...........................................................................................................................................53

Boot (uppstart)

.................................................................................................................................................54

Exit (avsluta)

.....................................................................................................................................................54

Kapitel 20: Diagnostikfelmeddelanden.....................................................................................55

Diagnostikpipkoder

.................................................................................................................................................56

Systemmeddelanden

..............................................................................................................................................56

Kapitel 21: Specifikationer..........................................................................................................59

Kapitel 22: Kontakta Dell.............................................................................................................63

Kontakta Dell

...........................................................................................................................................................63

1

Arbeta med datorn

Innan du arbetar inuti datorn

Följ säkerhetsanvisningarna nedan för att skydda dig och datorn mot potentiella skador. Om inget annat anges förutsätts i varje procedur i det här dokumentet att följande villkor har uppfyllts:

• Du har läst säkerhetsinformationen som medföljde datorn.

• En komponent kan ersättas eller – om du köper den separat – monteras i omvänd ordning jämfört med borttagningsproceduren.

VARNING: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn. Mer säkerhetsinformation finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: Många reparationer får endast utföras av behörig tekniker. Du bör bara utföra felsökning och enkla reparationer som beskrivs i produktdokumentationen eller instruerats av supportteamet online eller per telefon.

Skada som uppstår p.g.a. service som inte godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ säkerhetsanvisningarna som medföljer produkten.

CAUTION: Undvik elektrostatiska urladdningar genom att jorda dig själv. Använd ett antistatarmband eller vidrör en omålad metallyta (till exempel en kontakt på datorns baksida) med jämna mellanrum.

CAUTION: Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i hållaren av metall. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.

CAUTION: När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. Dra isär kontakterna rakt ifrån varandra så att inga kontaktstift böjs. Se även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.

OBS: Färgen på datorn och vissa komponenter kan skilja sig från de som visas i det här dokumentet.

För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.

1.

Se till att arbetsytan är ren och plan så att inte datorhöljet skadas.

2.

Stäng av datorn (se Stänga av datorn).

CAUTION: Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksenheten.

3.

Koppla bort alla externa kablar från datorn.

4.

Koppla loss datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.

5.

Tryck och håll ned strömbrytaren medan datorn kopplas bort så att moderkortet jordas.

6.

Ta bort kåpan.

CAUTION: Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, till exempel metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en olackerad metallyta för att avleda statisk elektricitet som kan skada de inbyggda komponenterna.

5

6

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

• Liten spårskruvmejsel

• Stjärnskruvmejsel storlek 0

• Stjärnskruvmejsel storlek 1

• Liten plastrits

• CD-skiva med BIOS-uppdateringsprogram

Stänga av datorn

CAUTION: Undvik dataförlust genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.

1.

Stäng av operativsystemet:

– I Windows Vista:

Klicka på Start och klicka sedan på pilen i det nedre högra hörnet av Start-menyn (se bilden nedan) och klicka sedan på Stäng av.

– I Windows XP:

Klicka på Start

Stäng av datorn

Stäng av . Datorn stängs av när operativsystemets avstängningsprocedur är klar.

2.

Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om inte datorn och de anslutna enheterna automatiskt stängdes av när du avslutade operativsystemet så håller du strömbrytaren intryckt i ungefär 4 sekunder för att stänga av dem.

När du har arbetat inuti datorn

När du har utfört utbytesprocedurerna ser du till att ansluta de externa enheterna, korten, kablarna osv. innan du startar datorn.

1.

Sätt tillbaka datorkåpan.

CAUTION: Anslut alltid nätverkskablar till nätverksenheten först och sedan till datorn.

2.

Anslut eventuella telefon- eller nätverkskablar till datorn.

3.

Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.

4.

Starta datorn.

5.

Kontrollera att datorn fungerar korrekt genom att köra Dell Diagnostics.

Ta bort kåpan

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort de två vingskruvarna som fäster datorkåpan i datorn.

2

Figur 1.

3.

För datorkåpan mot datorns baksida och ta sedan bort den från datorn.

Figur 2.

4.

Lyft bort datorkåpan från datorn.

7

8

Figur 3.

Installera kåpan

1.

Placera datorkåpan på datorn och för den inåt från datorns baksida.

2.

Sätt tillbaka och dra åt vingskruvarna som fäster datorkåpan på datorn.

3.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

Ta bort minnet

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Tryck nedåt på minnets fästflikar på vardera sida av minnesmodulerna och lyft minnesmodulen uppåt för att ta bort den från datorn.

3

Figur 4.

Installera minnet

1.

Passa in skåran i Mini Card-kortet med fliken i moderkortets kontakt.

2.

Sätt in minnesmodulen i minnessockeln.

3.

Tryck nedåt på minnesmodulen tills låsklämmorna fäster minnet på plats.

4.

Sätt på kåpan.

5.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

9

10

Ta bort expansionskortet

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Tryck nedåt på den blå fästfliken i utåtgående riktning och tryck hållarpanelen nedåt.

4

Figur 5.

4.

Tryck nedåt på haken och bort expansionskortet från datorn.

Figur 6.

11

Installera expansionskortet

1.

Tryck in expansionskortet på kortplatsen och fäst haken.

2.

Installera modulen med expansionskorthållaren i chassit.

3.

Sätt på kåpan.

4.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

12

Ta bort den optiska skivenheten

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Koppla bort strömkabeln och datakabeln från den optiska enhetens baksida.

5

Figur 7.

4.

Ta bort skruvarna som håller fast den optiska enheten i enhetslådan.

Figur 8.

5.

Skjut ut den optiska enheten genom datorns frontpanel.

13

Figur 9.

Installera den optiska skivenheten

1.

Skjut in den optiska enheten genom datorns frontpanel.

2.

Skruva tillbaka skruvarna som fäster den optiska enheten i enhetslådan.

3.

Anslut strömkabeln och datakabeln till den optiska enheten.

4.

Sätt på kåpan.

5.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

14

Ta bort hårddisken

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Koppla bort strömkabeln och datakabeln från hårddiskens baksida.

6

Figur 10.

4.

Ta bort skruvarna som håller fast hårddisklådan i chassit.

Figur 11.

15

5.

För ut hårddisken genom att lyfta den uppåt.

Figur 12.

6.

Ta bort skruvarna som håller fast hårddisken i enhetslådan.

Figur 13.

7.

Bänd hårddisklådan i angiven riktning för att ta bort hårddisken från hårddisklådan.

Figur 14.

Installera hårddisken

1.

Dra åt skruvarna som håller fast hårddisken i enhetslådan.

2.

Placera hårddisken i uttaget och dra åt skruvarna som fäster enhetslådan i chassit.

16

3.

Anslut strömkabeln och datakabeln till hårddisken.

4.

Sätt på kåpan.

5.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

17

18

Ta bort minneskortläsaren

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Koppla bort minneskortkabeln från moderkortet.

7

Figur 15.

4.

Ta bort minneskortläsarkabeln från hållarklämman.

Figur 16.

5.

Ta bort skruvarna som håller fast minneskortläsaren i enhetslådan.

19

Figur 17.

6.

Skjut ut multimediekortläsaren genom datorns frontpanel.

Figur 18.

Installera minneskortläsaren

1.

Skjut in minneskortläsaren genom datorns frontpanel.

2.

Sätt tillbaka och dra åt skruvarna som håller fast multimediekortläsaren i enhetslådan.

3.

Trä minneskortläsarkabeln genom hållarklämman.

4.

Anslut kabeln för minneskortläsaren till moderkortet.

5.

Sätt på kåpan.

6.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

20

Ta bort den bakre systemfläkten

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Koppla bort fläktkabeln från moderkortet.

8

Figur 19.

4.

Ta bort skruvarna som fäster fläkten i chassit och lyft ut fläkten från datorn.

Figur 20.

21

Installera den bakre systemfläkten

1.

Placera fläkten mot mitten av datorn in i chassit.

2.

Håll chassifläkten på plats och sätt tillbaka skruvarna som fäster fläkten vid chassit.

3.

Anslut fläktkabeln till moderkortet igen.

4.

Sätt på kåpan.

5.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

22

Ta bort knappcellsbatteriet

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Ta bort expansionskortet.

4.

Tryck frigöringshaken bort från batteriet och ta upp batteriet från sockeln på moderkortet.

Figur 21.

Installera knappcellsbatteriet

1.

Sätt i knappcellsbatteriet i facket.

2.

Installera expansionskortet.

3.

Sätt på kåpan.

4.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

9

23

24

Ta bort kylflänsen

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Koppla bort kabeln för kylflänsfläkten från moderkortet.

10

Figur 22.

4.

Ta bort skruvarna som håller kylflänsenheten på plats på moderkortet och ta bort kylflänsen från datorn.

Figur 23.

25

Installera kylflänsen

1.

Anslut kabeln för kylflänsfläkten till moderkortet.

2.

Sätt i skruvarna som håller fast kylflänsen i moderkortet.

3.

Sätt på kåpan.

4.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

26

11

Ta bort processorn

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Ta bort kylflänsen.

4.

Tryck frigöringsspaken till processorn nedåt och sedan utåt så att den lossnar från låskroken som håller fast den.

5.

Höj processorkåpan, lyft upp processorn och ta bort den från datorn.

Figur 24.

Installera processorn

1.

Sätt i processorn i sockeln.

2.

Tryck ned processorkåpan så att den fästs på plats i sockeln.

3.

Tryck frigöringsspaken nedåt och sedan inåt för att hålla låskroken som håller fast den.

4.

Installera kylflänsenheten.

5.

Sätt på kåpan.

6.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

27

28

Ta bort nätaggregatet

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Tryck på frigöringshaken och lyft upp kabelhållaren för att koppla från den från haken på moderkortet.

12

Figur 25.

4.

Koppla loss strömkabeln från hårddiskens baksida.

Figur 26.

29

5.

Koppla bort strömkabeln från baksidan av den optiska enheten.

Figur 27.

6.

Koppla bort strömkabeln från moderkortet.

Figur 28.

7.

Ta bort skruvarna som håller fast nätaggregatet i datorn.

30

Figur 29.

8.

Tryck inåt på den blå frigöringsfliken som sitter bredvid nätaggregatet och skjut nätaggregatet framåt i datorn.

Figur 30.

9.

Lyft ut nätaggregatet ur datorn.

31

Figur 31.

Installera nätaggregatet

1.

Installera nätaggregatet i datorn.

2.

Skjut nätaggregatet bakåt i datorn tills det snäpper på plats.

3.

Sätt i skruvarna som håller fast nätaggregatet i datorn.

4.

Anslut strömkablarna till moderkortet och enheterna.

5.

Sätt på kåpan.

6.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

32

Ta bort moderkortet

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Ta bort minnesmodulerna.

4.

Ta bort expansionskortet.

5.

Ta bort kylflänsen.

6.

Ta bort processorn.

7.

Ta bort hårddisken.

8.

Ta bort den optiska enheten.

9.

Ta bort minneskortläsaren.

10. Koppla från och trä ur alla kablar på moderkortet.

Figur 32.

11. Ta bort skruvarna som håller fast moderkortet på datorchassit.

13

33

Figur 33.

12. Skjut moderkortet mot datorns framsida.

Figur 34.

13. Lyft ut moderkortet ur datorn.

34

Figur 35.

Installera moderkortet

1.

Placera moderkortet i datorn.

2.

Skjut moderkortet mot datorns baksida.

3.

Sätt i skruvarna som håller fast moderkortet på datorchassit.

4.

Trä in och anslut alla kablar som ska anslutas till moderkortet.

5.

Installera processorn.

6.

Installera kylflänsen.

7.

Installera minnesmodulerna.

8.

Installera den optiska enheten.

9.

Installera hårddisken.

10. Installera expansionskortet.

11. Sätt tillbaka kåpan.

12. Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

35

36

Ta bort frontramen

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Lyft hållarklämmorna något uppåt för att frigöra kanten av ramen från chassit.

14

Figur 36.

4.

Ta bort frontramen från datorn.

Figur 37.

37

Installera frontramen

1.

Vrid frontramen mot datorn för att placera krokarna på chassit.

2.

Placera hållarklämmorna nedåt för att låsa kanten på frontramen på chassit.

3.

Sätt på kåpan.

4.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

38

Ta bort WLAN-kortet

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Ta bort frontramen.

4.

Koppla bort antennkablarna från WLAN-kortet.

5.

Ta bort skruven som håller fast WLAN-kortet och ta bort det från kortplatsen.

Figur 38.

6.

Lossa WLAN-kortkabeln från kabelhållarna och lyft dem uppåt.

15

Figur 39.

7.

Ta bort WLAN-kortkabeln från datorn genom att föra den runt från datorns framsida.

39

Figur 40.

Installera WLAN kortet

1.

Dra WLAN-kortkabeln runt låsklämmorna.

2.

Skjut in WLAN-kortet i kortplatsen.

3.

Dra åt skruvarna som håller WLAN-kortet på plats.

4.

Anslut antennkablarna i enlighet med färgkoden på WLAN-kortet.

5.

Installera frontramen.

6.

Sätt tillbaka kåpan.

7.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

40

Ta bort strömbrytaren och indikatorlampan för hårddiskaktivitet

16

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Ta bort frontramen.

4.

Koppla bort strömbrytarkabeln från moderkortet.

Figur 41.

5.

Trä ut strömbrytarkabeln ur kabelhållarna.

Figur 42.

6.

Trä ur kabeln till indikatorlampan för hårddiskaktivitet från kabelhållarna nära frontramen.

41

Figur 43.

7.

Tryck på indikatorlampan för hårddiskaktivitet på sidorna för att frigöra den och tryck sedan in den för att ta bort den från frontramen.

Figur 44.

8.

Tryck på strömbrytaren på sidorna för att frigöra den och tryck sedan på strömbrytaren för att ta bort den från frontramen.

Figur 45.

Installera strömbrytaren och indikatorlampan för hårddiskaktivitet

1.

Dra kablarna för strömbrytare och indikatorlampa för hårddiskaktivitet genom kabelhållarna.

2.

Anslut strömbrytarkabeln till moderkortet.

3.

För in strömbrytaren och indikatorlampan för hårddiskaktivitet genom datorns framsida.

4.

Installera frontramen.

5.

Sätt tillbaka kåpan.

42

6.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

43

44

Ta bort den främre ljudmodulen

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Ta bort frontramen.

4.

Koppla bort kabeln för ljudmodulen från moderkortet.

17

Figur 46.

5.

Dra bort bort kabeln för den främre ljudmodulen från kabelhållarna på chassit.

Figur 47.

6.

Ta bort skruven som fäster den främre ljudmodulen på frontramen och ta bort den främre ljudmodulen från datorn.

45

Figur 48.

Installera den främre ljudmodulen

1.

Placera den främre ljudmodulen på frontramen och sätt i skruven som håller den på plats.

2.

Dra kabeln för den främre ljudmodulen genom kabelhållarna på chassit.

3.

Anslut kabeln för den främre ljudmodulen till dess uttag på moderkortet.

4.

Installera frontramen.

5.

Sätt på kåpan.

6.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

46

Ta bort den främre USB-modulen

1.

Följ anvisningarna i Innan du arbetar inuti datorn.

2.

Ta bort kåpan.

3.

Ta bort frontramen.

4.

Koppla bort datakabeln till den främre USB-modulen och strömkabeln från moderkortet.

18

Figur 49.

5.

Ta bort skruven som håller den främre USB-modulen på plats på frontramen och ta bort den främre USB-modulen från datorn.

Figur 50.

Installera den främre USB-modulen

1.

Placera den främre USB-modulen på frontramen och sätt i skruven som håller den främre USB-modulen på plats på frontramen.

2.

Anslut kabeln för den främre USB-modulen till moderkortet.

3.

Installera frontramen.

47

4.

Sätt på kåpan.

5.

Följ anvisningarna i När du har arbetat inuti datorn.

48

19

Översikt av systeminstallationsprogrammet

Med systeminstallationsprogrammet kan du:

• ändra systemkonfigurationsinformationen när du har lagt till, ändrat eller tagit bort maskinvara i datorn.

• ställa in eller ändra ett alternativ som användaren kan välja, exempelvis användarlösenordet.

• ta reda på hur mycket minne datorn använder eller ange vilken typ av hårddisk som är installerad.

Innan du använder systeminstallationsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på systeminstallationsskärmen och sparar den för framtida behov.

CAUTION: Såvida du inte är en mycket kunnig datoranvändare bör du inte ändra inställningarna i programmet.

Vissa ändringar kan medföra att datorn inte fungerar som den ska.

Öppna systeminstallationsprogrammet

1.

Starta (eller starta om) datorn.

2.

När den blå DELL-logotypen visas måste du vara beredd eftersom F2-prompten visas strax efter.

3.

Tryck omedelbart på <F2> när F2-prompten dyker upp.

OBS: F2-prompten indikerar att tangentbordet har aktiverats. Det kan hända att meddelandet visas mycket snabbt, så var beredd på att det visas och tryck sedan på <F2>. Om du trycker på <F2> innan meddelandet har visats händer inget.

4.

Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas fortsätter du att vänta tills Microsoft Windows har startats. Stäng sedan av datorn och försök igen.

Systeminstallationsskärmar

Tabell 1. Systeminstallationsskärmar

Menu (meny) - Visas högst upp i systeminstallationsfönstret. Från menyn kommer du åt alternativ i systeminstallationsprogrammet. Tryck på tangenterna < Vänsterpil > och < Högerpil > för att navigera. När ett menyalternativ är markerat visas de alternativ som definierar den maskinvara som är installerad i datorn i Options List

(alternativlista).

Options List (alternativlista) - Visas på vänster sida av systeminstallationsfönstret. I fältet visas alternativ som anger datorns konfiguration: installerad maskinvara, energisparfunktioner och säkerhetsfunktioner. Bläddra uppåt och nedåt i listan med hjälp av upp-

+och nedpiltangenterna. När ett alternativ markeras visas aktuella och

Options Field (alternativfält) - Visas till höger om Options List (alternativlista) och innehåller information om varje listat alternativ i Options List

(alternativlista). I det här fältet kan du visa information om datorn och ändra aktuella inställningar. Tryck på

<Retur> om du vill ändra aktuella inställningar. Tryck på <ESC> om du

Help (hjälp) – Visas på höger sida i systeminstallationsfönstret och innehåller hjälpinformation om det alternativ som är markerat i Options

List (alternativlista).

49

tillgängliga inställningar för det alternativet i Options Field

(alternativfält).

vill återgå till Options List

(alternativlista).

OBS: Du kan inte ändra alla inställningar i alternativfälten.

Key Functions (tangentfunktioner) - Visas under Options Field (alternativlista) och listar tangenter och deras funktioner i det aktiva systeminstallationsfältet.

Använd följande tangenter för att navigera mellan systeminstallationsskärmarna:

Tabell 2. Navigering i skärmbilderna i systeminstallationsprogrammet

Tangentnedtryckning

< F2 >

< Esc >

< Uppil > eller < Nedpil >

< Vänsterpil > eller < Högerpil >

– eller +

<Retur>

< F9 >

<F10>

Visa information för ett markerat objekt i systeminstallationen.

Åtgärd

Lämna aktuell vy eller växla aktuell vy till sidan Exit

(avsluta) i systeminstallationsprogrammet.

Välja ett objekt som ska visas.

Välja en meny som ska visas.

Ändra befintligt objektvärde.

Välja undermeny eller utföra kommando.

Läsa in standardinstallation.

Spara aktuell konfiguration och avsluta systeminstallationen.

Alternativ i systeminstallationsprogrammet

Main (huvudmeny)

På fliken Main visas de primära maskinvarufunktionerna i datorn. I tabellen nedan definieras funktionen för varje alternativ.

Tabell 3. Systeminformation

Alternativ Beskrivning

Systeminformation

BIOS Revision

BIOS Build Date

System Name

System Time

System Date

Service Tag

Service Tag Input

Visar BIOS-revisionen.

Visar byggdatumet för BIOS.

Visar datorns modellnummer.

Återställer tiden i datorns interna klocka.

Återställer datumet i datorns interna kalender.

Visar datorns servicenummer.

Här kan användaren ange servicenumret.

50

Processorinformation

Alternativ

Asset Tag

Alternativ

Processor Type

Processor ID

Processor Core Count

L1 Cache Size

L2 Cache Size

L3 Cache Size

Minnesinformation

Alternativ

Memory Installed

Memory Available

Memory Speed

Memory Technology

SATA-information

Alternativ

SATA 1

SATA 2

SATA 3 eSATA /mSATA

Beskrivning

Visar datorns inventariebeteckning.

Beskrivning

Visar processortyp.

Visar processor-ID.

Visar antalet processorkärnor.

Visar storleken på processorns L1cacheminne.

Visar storleken på processorns L2cacheminne.

Visar storleken på processorns L3cacheminne.

Beskrivning

Visar datorns totala minnesstorlek.

Visar tillgängligt datorminne.

Visar minneshastigheten.

Visar typ och teknik.

Beskrivning

Visar hårddiskens modellnummer och kapacitet.

Visar hårddiskens modellnummer och kapacitet.

Visar hårddiskens modellnummer och kapacitet.

Visar modellnumret och kapaciteten hos en eSATA- eller mSATA-hårddisk.

Advanced (avancerat)

På fliken Advanced kan du ställa in olika funktioner som påverkar datorns prestanda. I tabellen nedan anges funktionen för varje alternativ och dess standardvärde.

51

Tabell 4. CPU-konfiguration

Alternativ

Intel Hyper-Threading Technology

Intel SpeedStep

Intel Virtualization Technology

CPU XD Support

Limit CPUID Value

Multi Core Support

Intel Turbo Boost Technology

AMD Cool 'N' Quiet

Secure Virtual Machine Mode

Beskrivning

Aktivera eller inaktivera processorns hypertrådning.

Aktivera eller inaktivera funktionen

Intel SpeedStep.

Aktivera eller inaktivera funktionen

Intel Virtualization.

Standard: Enabled (aktiverad)

Standard: Enabled (aktiverad)

Standard: Enabled (aktiverad)

Aktivera eller inaktivera funktionen

XD-stöd.

Aktivera eller inaktivera funktionen

Begränsa CPUID-värde.

Visar antalet aktiva kärnor.

Standard: Enabled (aktiverad)

Standard: Enabled (aktiverad)

Standard: Enabled (aktiverad)

Aktivera eller inaktivera funktionen för

Intel Boost-teknik.

Standard: Enabled (aktiverad)

Aktivera eller inaktivera funktionen för

AMD Cool 'N' Quiet-teknik.

Standard: Enabled (aktiverad)

Aktivera eller inaktivera Secure

Virtual Machine Mode (SVM).

Standard: Enabled (aktiverad)

Tabell 5. CPU-konfiguration

USB Configuration

Alternativ

Front USB Ports

Rear USB Ports

Side USB Ports

Beskrivning

Aktivera eller inaktivera de främre

USB-portarna.

Standard: Enabled (aktiverad)

Aktivera eller inaktivera de bakre

USB-portarna.

Standard: Enabled (aktiverad)

Aktivera eller inaktivera USB-portarna på sidorna.

Standard: Enabled (aktiverad)

Tabell 6. Konfiguration av inbyggd enhet

Konfiguration av inbyggd enhet

Alternativ

Onboard Audio Controller

SATA Mode

Intel Multi-Display

Beskrivning

Aktivera eller inaktivera den inbyggda ljudstyrenheten.

Här väljer du driftläge för SATA.

Aktivera eller inaktivera Intelfunktionen med flera skärmar.

Standard: Enabled (aktiverad)

Standard: AHCI

Standard: Disabled (inaktiverad)

52

Konfiguration av inbyggd enhet

Onboard LAN Controller

Onboard LAN Boot ROM

Onboard 1394 Controller

Aktivera eller inaktivera den inbyggda

LAN-styrenheten.

Standard: Enabled (aktiverad)

Standard: Disabled (inaktiverad) Aktivera eller inaktivera inbyggt start-

ROM för LAN.

Aktivera eller inaktivera USBstyrenheten.

Standard: Enabled (aktiverad)

Tabell 7. Strömhantering

Strömhantering

Alternativ

Wake Up by Integrated LAN/WLAN

AC Recovery

USB PowerShare in S4/S5 State

USB PowerShare in Sleep State

Auto Power On

Auto Power On Mode

Auto Power On Date

Auto Power On Time

Beskrivning

Aktivera eller inaktivera aktiveringsfunktionen med integrerat

LAN/WLAN.

Standard: Disabled (inaktiverad)

Tillåter återställning vid strömförlust.

Standard: Power Off (ström av)

Gör att datorn kan slås på via fjärraktivering.

Standard: Enabled (aktiverad)

Aktivera eller inaktivera USB-portarna i viloläge.

Standard: Normal

Standard: Disabled (inaktiverad) Aktivera eller inaktivera datorn så att den startar automatiskt.

Aktivera eller inaktivera möjligheten att datorn kan starta på en vald dag.

Varje dag; Vald dag

Aktivera eller inaktivera möjligheten att datorn kan starta på ett valt datum.

15

Aktivera eller inaktivera att datorn kan starta vid en vald tidpunkt.

Timma: 0–23 ; Minuter: 0–59 ; Sekund;

0–59

Security (säkerhet)

På fliken Security visas säkerhetsstatusen och där kan du hantera datorns säkerhetsfunktioner.

Tabell 8. Säkerhet

Supervisor Password Status

User Password Status

Set Supervisor Password

User Access Level

Set User Password

Password Check

Anger om något administratörslösenord har tilldelats.

Anger om något användarlösenord har tilldelats.

Här anger du ett administratörslösenord.

Anger åtkomstnivån för användaren.

Här anger du ett administratörslösenord.

Gör att du kan kontrollera lösenordet vid start.

53

Boot (uppstart)

På fliken Boot kan du ändra startsekvensen.

Exit (avsluta)

I det här avsnittet kan du spara, kassera och läsa in standardinställningar innan du avslutar systeminstallationen.

54

20

Diagnostikfelmeddelanden

Om datorn råkar ut för ett problem visas ofta ett meddelande med information som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.

Om meddelandet som visades inte finns med i följande exempel läser du i dokumentationen för antingen operativsystemet eller programmet som kördes när meddelandet visades.

Diagnostikfelmeddelanden Beskrivning

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical

Support. (Varning! Tidigare försök att starta systemet misslyckades vid kontrollpunkt [nnnn]. För att få hjälp med problemet antecknar du kontrollpunkten och kontaktar

Dells tekniska support).

Datorn kunde inte slutföra startrutinen tre gånger efter varandra på grund av samma fel.

System fan failure (fel på systemfläkten)

CPU fan failure (fel på processorfläkten)

Möjligt fel på fläkten

Fel på processorfläkten

Hard-disk drive failure (hårddiskfel)

Hard-disk drive read failure (fel vid läsning från hårddisken)

Keyboard failure (tangentbordsfel)

Möjligt fel på hårddisken under start.

Möjligt fel på hårddisken under hårddiskens starttest.

Fel på tangentbordet eller så är kabeln till tangentbordet lös. Om det inte går att lösa problemet genom att koppla från och ansluta kabeln igen byter du ut tangentbordet.

Bygeln för realtidsklockan kan vara felaktigt inkopplad.

RTC is reset, BIOS Setup default has been loaded. Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility.

(Realtidsklockan är återställd, standardinställningen för

BIOS har laddats. Tryck på F1 för att fortsätta, F2 för att köra systeminstallationen).

No boot device available (det finns ingen startenhet) Det finns ingen startenhet på hårddisken, hårddiskens kabel är lös eller så finns det ingen startbar enhet.

• Om hårddisken är konfigurerad som startenhet kontrollerar du att kablarna är ordentligt anslutna och att enheten är korrekt installerad och partitionerad som startenhet.

• Starta systeminställningsprogrammet och kontrollera att startordningen är korrekt.

No timer tick interrupt (inget tidsavbrott)

USB over current error (Fel på USB-överströmstyrka)

Det kan ha uppstått ett fel med en krets på moderkortet eller med själva moderkortet

Koppla bort USB-enheten. USB-enheten behöver mer ström för att den ska fungera som den ska. Anslut enheten

55

Diagnostikfelmeddelanden Beskrivning till en extern strömkälla eller anslut båda kablarna, om enheten har två kablar.

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (OBS! Hårddiskens självövervakningssytem har rapporterat att en parameter har överskridit det normala driftintervallet. Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data regelbundet. En parameter som hamnat utanför det normala intervallet kan påvisa att det är problem med hårddisken, men det är inte säkert).

S.M.A.R.T-fel, möjligt fel på hårddisken.

Diagnostikpipkoder

Datorn kan avge en serie med ljudsignaler vid start om bildskärmen inte kan visa fel och problem. De här serierna med ljudsignaler kallas pipkoder och identifierar diverse problem. Fördröjningen mellan varje pip är 300 ms, fördröjningen mellan varje uppsättning med pip är 3 s och pipen varar i 300 ms. Efter varje pip och varje uppsättning med pip känner

BIOS-programmet av om användaren trycker på strömbrytaren. Om så sker så avbryts slingan och en normal avstängning av systemet utförs.

Kod Orsak och felsökningssteg

1 Kontrollsumman för ROM-BIOS beräknas eller är fel

Moderkortfel, innefattar skadat BIOS eller ROM-fel.

2

3

Inget RAM-minne kunde identifieras.

Inget minne kunde identifieras

Kretsuppsättningsfel (kretsuppsättning för nord- och sydbrygga, DMA/IMR/timerfel), fel vid test av klockan, fel på port A20, fel på I/O-superkrets, fel vid test av tangentbordets styrenhet

Moderkortsfel.

4

5

6

7

Fel vid läsning från/skrivning till RAM-minne.

Minnesfel.

Strömfel för realtidsklockan.

CMOS-batterifel.

Fel vid test av grafik-BIOS.

Bildskärmskortfel.

Processorfel.

Processorfel.

Systemmeddelanden

Om datorn råkar ut för ett problem visas ofta ett systemmeddelande med information som kan hjälpa dig att åtgärda problemet.

56

OBS: Om meddelandet som visas inte finns i följande tabell kan du läsa i dokumentationen för antingen operativsystemet eller programmet som kördes när meddelandet visades.

Tabell 9. Systemmeddelanden

Systemmeddelande

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support

(Varning! Tidigare försök att starta systemet misslyckades vid kontrollpunkt [nnnn]. För att få hjälp med problemet antecknar du kontrollpunkten och kontaktar Dells tekniska support)

CMOS checksum error (CMOS-kontrollsummefel)

CPU fan failure (fel på processorfläkten)

System fan failure (fel på systemfläkten)

Hard-disk drive failure (hårddiskfel)

Hard-disk drive read failure (fel vid läsning från hårddisken)

Keyboard failure (tangentbordsfel)

No boot device available (det finns ingen startenhet)

Beskrivning

Datorn kunde inte slutföra startrutinen tre gånger efter varandra på grund av samma fel.

Eventuellt fel på moderkort eller slut på RTC-batteri.

Fel på processorfläkten

Fel på systemfläkten

Möjligt fel på hårddisken under start.

Möjligt fel på hårddisken under hårddiskens starttest.

Fel på tangentbordet eller så är kabeln till tangentbordet lös. Om det inte går att lösa problemet genom att koppla från och ansluta kabeln igen byter du ut tangentbordet.

Det finns ingen startenhet på hårddisken, hårddiskens kabel är lös eller så finns det ingen startbar enhet.

• Om hårddisken är konfigurerad som startenhet kontrollerar du att kablarna är ordentligt anslutna och att enheten är korrekt installerad och partitionerad som startenhet.

• Starta systeminstallationsprogrammet och kontrollera att startordningen är korrekt.

No timer tick interrupt (inget tidsavbrott)

USB over current error (Fel på USB-överströmstyrka)

Det kan ha uppstått ett fel med en krets på moderkortet eller med själva moderkortet

Koppla bort USB-enheten. USB-enheten behöver mer ström för att den ska fungera som den ska. Anslut enheten till en extern strömkälla eller anslut båda kablarna, om enheten har två USB-kablar.

CAUTION - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly.

A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem (VIKTIGT! Hårddiskens självövervakningssytem har rapporterat att en parameter har

överskridit det normala driftintervallet. Dell rekommenderar att du säkerhetskopierar dina data regelbundet. En parameter som hamnat utanför det normala intervallet kan påvisa att det

är problem med hårddisken, men det är inte säkert)

S.M.A.R.T-fel, möjligt fel på hårddisken.

57

58

Tabell 11. Mått

Mått

Höjd

Bredd

Djup

Vikt

Utan bas

Med bas

Tabell 12. Minne

Minne

Kontakter

Typ

Hastighet

21

Specifikationer

OBS: Erbjudanden kan variera mellan olika regioner. Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Mer information om datorns konfiguration får du om du klickar på Start

Hjälp och support och väljer alternativet att visa datorinformation.

Tabell 10. Systeminformation

Systeminformation

Modell

Processor

L2-cacheminne

L3-cacheminne

Systemkretsuppsättning

DMI-hastighet

Processordatabredd

RAID-stöd (endast interna SATA-drivrutiner)

Vostro 470

Intel Core i3 (andra generationen)

Intel Core i5 (tredje generationen)

Intel Core i7 (tredje generationen)

256 kB upp till 8 MB

Intel H77 Express kretsuppsättning

5,0 GT/s

64 bitar

RAID 0, RAID 1, RAID 5 och RAID 10

360,00 mm (14.17 tum)

362,90 mm (14.29 tum)

175,00 mm (6.89 tum)

445,00 mm (17.52 tum)

9,66 kg – 11,22 kg (21.30 lb – 24.74 lb) fyra internt åtkomliga DDR3 DIMM-socklar obuffrad, Icke-ECC, fyrkanalig DDR3 upp till 1600 MHz

59

Minne

Kapacitet

Konfigurationer som stöds

Minsta minne

Största minne

Tabell 13. Bild

Bild

Bildskärmsstyrenhet

Inbyggt

Separat

Bildskärmsminne

Inbyggt

Separat

Tabell 14. Portar

Portar

Portar på bakpanelen

Nätverksadapter

USB

Ljud

Bild

Portar på frontpanelen

USB

60

2 GB, 4 GB, 8 GB, 24 GB och 32 GB.

OBS: De kapaciteter som stöds av datorn kan variera beroende på den konfiguration som beställts.

2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB och 16 GB

2 GB

32 GB

Ej tillämpligt

Intel HD Graphics 2500/4000 ett PCI Express x16, fullängdsgrafikkort med enkel bredd.

upp till 1024 MB upp till 2 GB separat videominne

OBS: Tillgängligt videominne beror på det grafikkort som

är installerat på datorn.

en RJ–45-port fyra USB 2.0-portar med fyra stift två USB 3.0-portar med 9 stift fem portar för ljudutgång/hörlurar en optisk S/PDIF-port en port för ljudingång/mikrofon en VGA-port en HDMI-port två USB 3.0-portar med 9 stift

Tabell 15. Kommunikation

Kommunikation

Nätverksadapter

Trådlöst

Tabell 16. Ljud

Ljud

Typ

Styrenhet

Tabell 17. Enheter

Enheter

Externt åtkomliga

Internt åtkomliga

Tabell 18. Expansionsbuss

Expansionsbuss

PCI Express x1

Kontakter

Kontaktstorlek

PCI Express x16

Kontakter

Kontaktstorlek

PCI-E minikort

Kontakter

Kontaktstorlek

Tabell 19. Strömförsörjning

Strömförsörjning

Inspänning

Infrekvens

Beräknad inström

10/100/1000 Mbps inbyggt nätverkskort

Trådlös Wi-Fi- och Bluetooth-teknik integrerad 7.1-kanal, högdefinitionsljud med stöd för S/PDIF

ALC3800-CG två 5,25-tums enhetsfack för en Blu-ray Disc-kombination

(valfri), Blu-ray Disc Writer (valfri) eller DVD+/-RW två 3,5-tums enhetsfack för SATA-hårddiskar en mSATA SSD-enhet (valfri) tre

36 stift en

164 stift en

52 stift

100-127 VAC / 200-240 VAC

50–60 Hz

8,0/4,0 A

61

Tabell 20. Miljöpåverkan

Miljöpåverkan

Temperatur:

Vid drift

Förvaring

Relativ luftfuktighet:

Maximal vibration:

Vid drift

Ej i drift

Maximal stöt:

Vid drift

Ej i drift

Höjd:

Vid drift

Förvaring

Luftburen föroreningsnivå

10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)

–10 °C till 45 °C (–14 °F till 113 °F)

20 % till 80 % (icke-kondenserande)

0,25 GRMS

2,20 g RMS

40 G för 2 ms med en ändring i hastighet på 51 cm/s

50 G för 26 ms med en ändring i hastighet på 813 cm/s

–15,20 m till 3 048 m (–50 fot till 10 000 fot)

–15,20 m till 10 668 m (–50 fot till 35 000 fot)

G2 eller lägre enligt ISA-S71.04-1985

62

22

Kontakta Dell

Kontakta Dell

OBS: Om du inte har en aktiv Internet-anslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, förpackning, faktura eller i Dells produktkatalog.

Dell erbjuder flera alternativ för support och service online och på telefon. Tillgängligheten varierar beroende på land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns i ditt område. Gör så här för att kontakta Dell för försäljningsärenden, teknisk support eller kundtjänst:

1.

Besök support.dell.com.

2.

Välj supportkategori.

3.

Om du inte är en kund i USA väljer du landskod längst ned på sidan support.dell.com eller väljer All (alla) för att se fler alternativ.

4.

Välj lämplig tjänst eller supportlänk utifrån dina behov.

63

advertisement

Key Features

  • PC Black 350 W
  • Intel® Core™ i5 i5-2400 3.1 GHz
  • 4 GB DDR3-SDRAM 1600 MHz 2 x 2 GB
  • 500 GB DVD±RW Card reader integrated
  • 1.02 TB Intel® HD Graphics 2000
  • Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth
  • Windows 7 Professional 64-bit

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents