advertisement

Tristar hd 2333 Owner Manual | Manualzz

HD-2333

NL

UK

FR

DE

ES

IT

Gebruikershandleiding

User manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Manuale utente

PT Manual de utilizador

SE Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

HR Korisni

č

ki priru

č

nik

NO Brukermanual

BG

Потребителски наръчник

HU Kézikönyv

DK

CZ

Brugervejledning

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

EL

Εγχειρίδιο χρήστη

EL

TR

PL

RO

HR

NO

BG

HU

DK

CZ

NL

UK

FR

DE

ES

IT

PT

SE

Gebruikershandleiding

User manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

Manuale utente

Manual de utilizador

Användarhandbok

Korisni

č

ki priru

č

nik

Brukermanual

Потребителски наръчник

Kézikönyv

Brugervejledning

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare

Εγχειρίδιο χρήστη

Kullanım kılavuzu

2

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

16

19

22

25

4

7

10

13

Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile

Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição | Delar beskrivning | Dijelovi opis | Deler beskrivelse | Части описание | Részek leírása | Dele beskrivelse | Č ásti popis | Cz ęś ci opis | Piese descriere | Μέρη περιγραφή | Parçalar açıklaması |

3

2

1

Ophangoog

Hanging loop

Anneau de suspension

Aufhängeschlaufe

Anilla para colgar

Occh. di append.

Gancho para pendurar

Hängögla

Om č a za vješanje

Opphengløkke

Халка за окачване

Akasztófül

Ophængningsstrop

Záv ě sné ucho

P ę tla do zawieszenia

Bucl ă de ag ăţ are

Κρεµαστή θηλιά

Asma halkası

3

Inklapbaar handvat

Folding handle

Poignée repliable

Klappgriff

Mango plegable

Impugn. ripieg.

Pega flexível

1

2

Luchtstroomschakelaar

Slide switch wind speed

Sélecteur de puissance

Gebläsestufen-Schiebeschalter

Interruptor deslizante de velocidad

Int. lat. velocità soff.

Interruptor de deslizar de velocidade

Skjutreglage för blåsstyrka

Klizna sklopka za brzinu zraka

Hastighetbryter

Плъзгащ се превключвател за скоростта на въздушната струя

Oldalsó légáramlás-szabályozó kapcsoló

Glidekontakt til lufthastighed

Posuvné tla č ítko rychlosti foukání

Przeł ą cznik suwakowy pr ę dko ś ci nawiewu powietrza

Comutator glisant de vitez ă a aerului

Συρόµενος διακόπτης για την ταχύτητα του αέρα

Üfleme hızını ayarlayan kaymalı siviç

Ihopfällbart handtag

Sklopiva drška

Składany uchwyt

Mâner rabatabil

Sammenleggbart håndtak Πτυσσόµενη λαβή

Сгъваема дръжка Katlanır kol

Behajtható fogantyú

Foldbart håndtag

Sklopná rukoje ť

3

Bediening en onderhoud

NL

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.

Voltage 220V-240V 50Hz.

Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde gootsteen of iets dergelijks.

Probeer het apparaat wat toch in het water is gevallen nooit vast te pakken maar trek eerst de stekker uit het stopcontact

Gebruik

Draai het inklapbare handvat (nr. 1) naar beneden totdat deze vast klikt.

Selecteer met de luchtstroomschakelaar (nr. 2) de gewenste stand.

0 Uitgeschakeld

1 Zwakke luchtstroom

2 Sterke luchtstroom

Reiniging van het apparaat

Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact.

U kunt het apparaat alsmede de accessoires met een licht bevochtigde doek afnemen om eventuele haren of vuildeeltjes te verwijderen.

Gebruik geen alcohol voor het reinigen van het apparaat. Dompel uw apparaat niet onder in water. Zorg ervoor dat de gereinigde onderdelen goed drogen.

4

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees alle instructies voor gebruik.

Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.

Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.

Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.

Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze.

Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen.

Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.

Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.

Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.

Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.

Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.

Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg uw installateur.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

5

Garantievoorwaarden en service

Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.

Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.

Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.

Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of vervangen.

Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.

TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:

1) Ten gevolge van een val of ongeluk.

2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.

3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.

4) Door normale gebruiksslijtage.

Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.

Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.

Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden.

Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde

Verpakking inzamelpunt.

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG

Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC “Electromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

6

Operation and maintenance

UK

Remove all packaging of the device.

Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.

Rated voltage : AC220-240V 50Hz

Do not use the device in the bathroom or near a sink filled with water. If the device has fallen into the water first pull the plug from the outlet.

Use

0

1

2

Turn the foldinh handle (No. 1) down until it clicks.

Use the slide switch wind speed (No. 2) to set the desired position.

Off

Normal speed

Fast speed

Cleaning of the device

Before cleaning remove the socket from the outlet. You can clean the hairdryer with a damp cloth for any hair or dirt particles on the grid and the back. Do not use alcohol to clean the device. Never immerse the device into water or another liquid. Make sure the cleaned parts dry thoroughly.

7

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before use.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.

The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries and invalidate any warranty you may have.

Do not use outdoors, or on or near direct heat sources

Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close to curtains, window coverings etc.

This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.

The appliance must be placed on a stable, level surface.

This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or whilst hot without adult supervision.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device is not intended for use with an external timer or a remote control system.

Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit and is turned regularly by the subject.

Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit and is turned regularly by the subject.

A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid a hazard. Do not repair the device yourself.

Using an extension cord or something similar is not allowed.

For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

8

Guarantee

The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.

Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Guidelines for protection of the environment

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC

Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive

93/68/EEC.

9

Fonctionnement et entretien

FR

Retirez tous les emballages de l'appareil.

Vérifiez si la tension de l'appareil correspond à la tension principale de votre habitation.

Tension nominale: AC220-240V 50Hz.

N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain ou près d'un évier rempli d'eau. Si l'appareil est tombé dans l'eau, débranchez d'abord la prise.

Utilisation

Dépliez la poignée (n°1) jusqu'à ce qu'elle s'encle nche.

Utilisez le sélecteur de puissance (n°2) pour chois ir la position.

0

1

2

Arrêt

Vitesse normale

Vitesse rapide

Nettoyage de l’appareil

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez sa fiche d'alimentation du secteur. Vous pouvez utiliser un torchon humide pour nettoyer les cheveux et les saletés sur la grille où à l'arrière du sèche-cheveux. N'utilisez pas d'alcool pour nettoyer l'appareil. N’immergez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Après nettoyage, vous devez sécher complètement les pièces et accessoires du sèche-cheveux.

10

MISES EN GARDES IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.

Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments.

N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou bien après qu'il ai subit un dysfonctionnement ou ait été endommage d'une quelconque façon.

L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabriquant de l'appareil est susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont vous bénéficiez.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.

Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail, ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.

Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour lequel il a été prévu.

L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.

Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en marche ou qu'il est chaud.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) don't les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez l’emplacement de l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant n’aura pas accès à l’appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas.

Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l’appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE

11

Garantie

L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (reçu).

Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétion-

Les interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !

La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.

Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.

Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés donnent toujours lieu à un échange.

Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à la charge du client !

La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur l'appareil.

Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.

Directives pour la préservation de l'environnement

Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et

électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les

équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.

Emballage

L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.

Produit

Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la

Directive Basse Tension no 2006/95/EC, les exigences de protection de la Directive EMC

2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.

12

Betrieb und Wartung

DE

Die gesamte Geräteverpackung entfernen.

Überprüfen Sie, ob die Gerätespannung mit der Stromspannung Ihres Hauses übereinstimmt.

Nennspannung : AC 220-240 V 50 Hz.

Das Gerät nicht im Badezimmer oder neben einem mit Wasser gefüllten Spülbecken verwenden. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, zuerst Netzstecker ziehen.

Bedienung

0

1

2

Den Klappgriff (Nr. 1) nach unten drücken bis er einrastet.

Den Gebläsestufen-Schiebeschalter (Nr. 2) auf die gewünschte Position stellen.

Aus

Normaler Luftstrom

Starker Luftstrom

Reinigung des Geräts

Vor der Reinigung Netzstecker ziehen. Mit einem feuchten Tuch Haare oder Schmutzpartikel am Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter des Haartrockners beseitigen. Das Gerät nicht mit

Alkohol reinigen. Das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Die gereinigten Teile müssen gründlich trocknen.

13

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen.

Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.

Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder

Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt ist.

Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen, außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.

Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder Gardinen.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im

Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen

Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.

Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das

Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Lassen Sie sich von Ihrem lektroinstallateur beraten.

BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES

NACHSCHLAGEN AUF.

14

Garantie

Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg aufbewahren).

Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und

Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine

Garantiearbeiten vor.

Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.

Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten

Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und

Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.

Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und werden berechnet!

Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit

Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.

Hinweise zum Umweltschutz

Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab.

Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung.

Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere

Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für

Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.

Produkt

Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz unserer Umwelt.

EU Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der EMC-

Richtlinie 2004/108/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.

15

Funcionamiento y mantenimiento

ES

Retire todo el embalaje del dispositivo.

Compruebe que el voltaje del aparato corresponde a la tensión principal de su hogar.

Tensión nominal : CA 220-240V 50Hz.

No utilice este aparato en el cuarto de baño o cerca de un fregadero lleno de agua. Si el aparato cae en el agua, primero retire el enchufe de la toma.

Uso

0

1

2

Extienda el asa plegable (Nº 1) hasta que haga clic.

Utilice el interruptor deslizante de velocidad (Nº 2) para seleccionar la posición que desee.

Apagado (Off)

Velocidad normal

Velocidad rápida

Limpieza del aparato

Antes de limpiar el aparato desenchúfelo de la red de alimentación. Puede limpiar el secador de pelo con un paño húmedo para eliminar cabello o partículas de suciedad en la rejilla y en la parte posterior. No utilice alcohol para limpiar el aparato. No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido. Asegúrese de secar completamente cualquier parte que haya limpiado.

16

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes del uso.

No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.

Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua u otros líquidos.

Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado de cualquier modo.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.

No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.

No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.

Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.

El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.

Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.

El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños incluidos), a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el emplazamiento del aparato, piense en un lugar fuera del alcance de los niños.

Asegúrese de que el cable no quede colgando.

Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre electricidad al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento que no exceda los 30 mA. Consulte a su electricista.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

17

Garantía

El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de

24 meses desde la fecha de compra (recibo).

Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.

La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.

Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.

Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.

Los defectos ds consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la garantía y, por lo tanto, deben pagarse.

La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.

Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes correspondientes.

Normas de protección del medioambiente

Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente.

Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto de recogida.

Embalaje

El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje de forma separada.

Producto

Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC. sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la

Directriz EMC 2004/108/EC de "Compatiblidad Electromagnética" y los requisitos de la

Directriz 93/68/EEC.

18

Funzionamento e manutenzione

IT

Rimuovere tutto l’imballaggio dell’apparecchio.

Assicurarsi che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda a quello della vostra rete domestica.

Tensione nominale: AC220-240V 50Hz.

Non usare l’apparecchio in bagno o in prossimità di un lavandino pieno d’acqua. Se l’apparecchio cade in acqua prima staccare la presa dalla corrente.

Uso

0

1

2

Spostare l’impugnatura ripiegabile (Nº 1) verso il basso finché non si sente un clic.

Impostare la posizione desiderata con l’interruttore laterale velocità di soffiaggio (Nº. 2).

OFF

Velocità normale

Velocità rapida

Pulizia dell’apparecchio

Prima di pulire, sfilare la spina dalla presa. È possibile pulire l’asciugacapelli con un panno umido per rimuovere capelli o particelle di sporcizia sulla griglia e sulla parte posteriore. Non pulire l’apparecchio con alcool. Non immergere mai l’apparecchio in acqua o altri liquidi.

Controllare che le parti pulite si siano asciugate.

19

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.

Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.

Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in acqua o in altro liquido.

Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia.

Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi modo.

L’uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.

Non usare all’esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.

Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.

Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato progettato.

Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.

Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.

Questo apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi bambini), se non sono supervisionate o istruite sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai senza controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il dispositivo, si deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare attenzione che il cavo non penzoli.

Per una maggiore protezione, vi consigliamo di installare sull’impianto elettrico del bagno un dispositivo di corrente residua (RCD) non superiore a 30 mA. Per ulteriori suggerimenti, rivolgetevi all’installatore di fiducia.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO

20

Garanzia

Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a partire dalla data d’acquisto (ricevuta).

Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia non comporta un’estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova garanzia!

La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d’acquisto. Senza lo scontrino d’acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.

Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l’intero apparecchio nell’imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.

Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell’intero apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.

Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto devono essere pagati!

La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.

Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei costi conseguenti.

Linee guida per la protezione dell’ambiente

Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul dispositivo, sul manuale d’istruzioni e sull’imballaggio centra la vostra attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente.

Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.

Imballaggio

L’imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l’imballaggio separatamente.

Prodotto

Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC. sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana.

Dichiarazione di conformità EC

Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della

Direttiva sul Basso Consumo N° 2006/95/EC, i requis iti di protezione della Direttiva EMC

2004/108/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.

21

Funcionamento e manutenção

PT

Retire todas as embalagens do aparelho.

Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem principal de sua casa.

Voltagem nominal: CA 220-240 V 50 Hz.

Não utilize o aparelho na casa de banho ou perto de um lavatório com água. Se o aparelho cair dentro de água, retire primeiro o cabo da tomada.

Utilização

0

1

2

Rode a pega flexível (n.º 1) para baixo até ouvir um clique.

Utilize o interruptor de deslizar de velocidade (n.º 2) para seleccionar a posição desejada.

Desligado

Velocidade normal

Velocidade alta

Limpeza do aparelho

Antes de limpar, retira a ficha tomada. Pode limpar o secador de cabelo com um pano húmido para retirar quaisquer partículas de cabelo ou de sujidade na grelha na parte traseira. Não utilize álcool para limpar o aparelho. Nunca mergulhe o aparelho em água ou noutro líquido.

Certifique-se de que seca bem as partes limpas.

22

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.

Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer forma.

A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.

Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.

Não deixe o cabo dependurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..

Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.

Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal, nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento

(incluindo crianças), a não ser que tenham sido instruídas e supervisionadas na utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.

No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as deixe sem supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o local onde vai colocar o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe consigam aceder. Certifique-se de que o cabo não fica suspenso.

Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhese com o seu electricista.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA

23

Garantia

O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24 meses a contar da data de compra (recibo).

Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova garantia!

O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a substituição.

Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.

Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão sempre sujeitas a encargo.

Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos pela garantia e por isso devem ser pagos!

A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.

Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos custos decorrentes.

Instruções gerais sobre a protecção do ambiente

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades locais informações sobre os pontos de reciclagem.

Embalagens

As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.

Produto

Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva

Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.

Declaração de conformidade CE

Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva “Baixa Tensão” Nº 2006/95/EC, com as exigências da Directiva

CEE Nº 2004/108/CE “Compatibilidade Electromagnética” e as exigências da Directiva Nº

93/68/CEE.

24

Användning och underhåll

SE

Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten.

Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning.

Märkspänning: AC220-240V 50Hz.

Använd inte apparaten i badrum eller i närheten av handfat med vatten i. Om apparaten fallit i vattnet måste du först dra ut kontakten ur eluttaget.

Användning

Fäll ned det ihopfällbara handtaget (nr. 1) till det klickar.

Ställ in önskat läge med skjutregalaget för blåsstyrka (nr. 2).

0

1

2

Av

Normal hastighet

Snabb hastighet

Rengöring av apparaten

Innan rengöring ska stickkontakten tas ut ur eluttaget. Rengör hårtorken med en fuktig trasa och ta bort hår och smuts på gallret och på baksidan. Rengör inte apparaten med alkohol.

Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska. Se till att de rengjorda delarna är ordentligt torra.

25

VIKTIGA SÄKERHETSRUTINER

Läs alla instruktioner innan användning.

Rör inte varma ytor. Använd handtag eller knoppar.

För att skydda dig mot elektriska stötar, sänk inte ner sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.

Dra ur kontakten när du inte använder apparaten och innan rengöring. Låt apparaten kylas ner innan du sätter på eller tar loss delar. Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt eller om apparaten inte fungerar korrekt, eller har skadats på något sätt.

Användandet av tillbehör som inte rekommenderats av apparatens tillverkare kan orsaka skador och gör all garanti ogiltig.

Använd inte utomhus eller på eller nära direkta värmekällor.

Låt inte sladden hänge över bordskanten eller bänken eller röra varma ytor eller komma i kontakt med varma delar eller tillåta produkten att placerar under eller nära gardiner, fönster överdrag etc.

Denna apparat är endast till för hushållsbruk och det användningsområde den är tillverkad för.

Apparaten måste placeras på en stadig, plan yta.

Apparaten får inte lämnas utan övervakning av vuxen person när den är PÅ eller varm.Apparaten bör inte användas av personer med nedsatt fysik, sinnen eller mental kapacitet, ej heller av oerfarna eller personer utan kunskap (Barn inkluderat), om de inte har instruerats i användandet av en person som ansvarar för deras säkerhet.

För att skydda barn från faror med elektriska apparater, lämna dem aldrig oövervakade med apparaten. När du väljer placering av apparaten bör du ta hänsyn till att barn inte ska ha åtkomst till den. Se även till att kablar inte hänger ned.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet.Jordfelsbrytaren måste ha en brytströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information

SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS

26

Garanti

Apparaten som vårt företag tillhandahåller täcks av en 24 månader lång garanti som startar på inköpsdatumet (kvitto).

Under garantins giltighetstid kommer alla tillverknings och materialfel på apparaten, dess tillbehör att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller när vi bedömer det nödvändigt, genom utbyte. Garanti servicen förlänger inte garantins giltighetstid inte heller ger den rätt till ny garanti!

Bevis på garantin tillhandahålls genom bevis på köpet. Utan bevis på köpet, kommer inga kostnadsfria reparationer eller utbyten att utföras.

Om du vill utnyttja din garanti vänligen returnera hela maskinen inkl original förpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.

Skador på tillbehör innebär inte automatisk gratis utbyte av hela maskinen. I sådana fall vänligen kontakta vår service linje. Trasigt glas eller spruckna plastdelar är alltid köparen betalningsskyldig för.

Defekter på förbrukningsmaterial eller delar som är utsatta för slitage, så väl som rengöring, underhåll eller utbyte av sagda delar täcks inte av garantin och därför ska dessa betalas!

Garantin förbrukas vid fall av ej auktoriserad manipulation.

Efter utgången av garantin kan reparationer utföras av den kompetenta

återförsäljaren eller reparationsservice mot betalning för att täcka kostnaderna.

Riktlinjer för skydd av miljön

Denna apparat bör inte kastas i hushållssoporna när den slutat fungera, utan måste kasseras vid en återvinningscentral för elektriska och elektroniska hushållsapparater. Denna symbol på apparaten, instruktionsmanualen och förpackningen är till för att uppmärksamma dig på detta viktiga ärende.

Materialet som används i apparaten kan återvinnas. Genom att återvinna använda hushållsapparater bidrar du med ett viktigt steg till att skydda vår miljö. Fråga din lokala myndighet för information rörande samlingspunkter för

återvinning.

Förpackning

Förpackningen är 100 % återvinningsbar, returnera förpackningen separat.

Produkt

Denna apparat är utrustad med en märkning enligt EU direktiv 2002/96/EC.

För kasserad elektronisk och elektrisk utrustning (WEEE). Genom att försäkra att produkten kasseras korrekt, hjälper du till att minska konsekvenserna på för miljön och hälsan.

Tillkännagivande för överensstämmelse med EC

Denna apparat är designad, tillverkad och marknadsförd enligt de säkerhets direktiv som gäller får låg spänningsdirektivet ”Nr 2006/95/EC, skyddskraven för EMC direktiv 2004/108/EC” elektromagnetisk kompabilitet” och kraven för direktiv 93/68/EEC.

27

Rukovanje i održavanje

HR

Uklonite svu ambalažu s ure đ aja.

Provjerite odgovara li napon ure đ aja mrežnom naponu vašeg doma.

Nazivni napon: AC 220-240 V, 50 Hz.

Ne koristite ovaj ure đ aj u kupaonici ili u blizini sudopera napunjenim vodom. Ako je ure đ aj pao u vodu prvo isklju č ite utika č iz uti č nice.

Korištenje

Okrenite sklopivu dršku (br. 1) prema dolje dok ne klikne.

Koristite kliznu sklopku (br. 2) za podešavanje željenog položaja.

0

1

2

Isklju

Brzo č eno

Normalna brzina

Č iš ć enje ure đ aja

Prije č iš ć enja izvucite utika č iz uti č nice. Vlažnom krpom možete o č istiti sušilo za kosu i odstranite sve ostatke ili Sušilo za č estice prljavštine s rešetke ili straga. Nemojte koristiti alkohol za č iš ć enje ure đ aja. Nikad nemojte umetati ure đ aj u vodu ili druge teku ć ine. Pobrinite se da o č iš ć eni dijelovi budu temeljito osušeni.

28

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI

Prije korištenja pro č itajte sve upute.

Nemojte dodirivati vru ć e površine. Koristite se samo drškama ili ru č icama.

Radi zaštite od elektri č nog udara, nemojte uranjati kabel, utika č ili ure đ aj u vodu ili neku drugu teku ć inu.

Iskop č ajte ure đ aj iz uti č nice kad ga ne koristite ili prije č iš ć enja. Ure đ aja ostavite da se ohladi prije nego u njega budete stavljali ili vadili dijelove. Nemojte ure đ ajem rukovati ako je ošte ć en kabel, utika č , nakon kvara ili se na bilo koji na č in oštetio.

Upotreba pribora kojeg ne preporu č uje proizvo đ a č ure đ aja može dovesti do ozljeda i eventualno jamstvo za njegov rad u č initi nevaže ć im.

Nemojte ga koristiti na otvorenom prostoru ili u blizini neposrednih izvora topline

Ne ostavljajte kabel da visi preko ruba stola ili police, da dodiruje vru ć e površine ili dolazi u kontakt s vru ć im dijelovima i nemojte ga postavljati ispod ili blizu zavjesa, prozorskih obloga, isl..

Ovaj aparat je predvi đ en samo za ku ć nu upotrebu i tako ga treba i koristiti.

Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.

Ovaj aparat se smije koristiti samo uz prisutnost osoba i kao takav se nikad ne smije ostaviti bez nadzora odrasle osobe dok je uklju č en (ON) ili dok je vru ć .

A kerámia alkatrészek törésére nem vonatkozik a garancia.

Za dodatnu zaštitu preporu č amo da instalirate zaštitnu strujnu sklopku (RCD) u strujni krug koji napaja kupaonicu.ZSS ne smije imati nazivnu struju prorade sklopke ve ć u od 30 mA. Pitajte vašeg instalatera za savjet.

SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDU Ć E POTREBE

29

Jamstvo

Ure đ aj koji isporu č uje naša tvrtka obuhva ć en je 24-mjese č nim jamstvom po č evši od dana kupnje (prijeme).

U jamstvenom ć e periodu sve greške i ošte ć enja u materijalu ili izradi ure đ aja ili njegovih nastavaka biti besplatno otklonjene popravkom ili zamjenom, prema našoj odluci. Jamstveni popravci ne ć e produživati jamstveni period niti se na temelju njih ne mogu polagati prava ni na kakva nova jamstva!

Dokaz o jamstvu je dokaz o kupnji. Bez dokaza o kupnji ne ć e se mo ć i ostvariti pravo na besplatni jamstveni popravak.

Ako želite ostvariti popravak u jamstvenom periodu, vratite cijeli stroj u originalnoj ambalaži zajedno s ra č unom vašem predstavniku.

Ošte ć enja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U takvom slu č aju nazovite našu službu za pomo ć korisnicima. Razbijeno staklo i slomljeni plasti č ni dijelovi uvijek ć e se popraviti uz naplatu.

Ošte ć enja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i č iš ć enje, održavanje ili zamjena takvih dijelova ne ć e biti obuhva ć eni jamstvom i stoga ć e se napla ć ivati!

Jamstvo ć e prestati vrijediti u slu č aju neovlaštenog otvaranja.

Nakon istijeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stru č nom servisu ili servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.

Smjernice o zaštiti okoliša

Ovaj aparat se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u ku ć ni otpad ve ć se mora odložiti u središtu za recikliranje elektri č nih i elektroni č kih ku ć anskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu č injenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izra đ en se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih ku ć anskih aparata u č init ć ete zna č ajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o mjestima za prikupljanje otpada radi recikliranja

Ambalaža

Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vra ć ajte odvojeno.

Proizvod

Ovaj ure đ aj opremljen je oznakom koja potvr đ uje njegovu sukladnost s europskom direktivom

2002/96/EZ o odlaganju elektri č nog i elektroni č kog otpada (WEEE). Pravilnim zbrinjavanjem ovog ure đ aja u otpad, pomo ć i ć ete smanjenju štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje č ovjeka.

EZ Izjava o sukladnosti

Ovaj ure đ aj je izveden, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima

Niskonaponske direktive br. 2006/95/EZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive

2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.

30

Betjening og vedlikehold

NO

Fjern all emballasje fra enheten.

Kontroller at spenningen på apparatet samsvarer med spenningen i huset.

Nominell spenning: AC 220–240 V 50 Hz.

Ikke bruk enheten på badet eller i nærheten av en vask fylt med vann. Hvis enheten har falt i vannet, ta først ut støpselet fra kontakten.

Bruk

0

1

2

Vri det sammenleggbare håndtaket (nr. 1) helt til det klikker.

Still hastighetbryteren (nr. 2) i ønsket posisjon.

Av

Normal hastighet

Rask hastighet

Rengjøre enheten

Trekk ut støpselet fra kontakten før du rengjør enheten. Du kan rengjøre hårtørkeren med en fuktig klut for å fjerne hår eller skitt fra risten og baksiden. Ikke bruk alkohol for å rengjøre enheten. Senk aldri enheten i vann eller annen væske. Pass på at rengjorte deler tørker skikkelig.

31

VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Les alle instruksjoner før bruk.

Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knapper.

Ikke bløtlegg ledning, kontakt eller apparat i vann eller annen væske for å beskytte mot elektrisk støt.

Koble fra kontakten når apparatet ikke er i bruk, og før rensing. La apparatet avkjøles før du setter på eller tar av deler. Ikke bruk noe apparat med skadet ledning eller kontakt, eller etter at apparatet feiler eller har blitt skadet på noe måte.

Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av apparatets fabrikant kan føre til skade og ugyldiggjøre en garantiordning.

Må ikke brukes utendørs, eller på eller i direkte nærhet av varmekilder.

La ikke ledningen henge over kanten av bordet eller benken, eller berøre varme overflater eller komme i kontakt med varme deler, eller la apparatet bli plassert ved eller i nærheten av gardiner, persienner osv.

Dette apparatet er for husholdsbruk, og bare for det formålet det er laget for.

Apparatet må plasseres på et stabilt og rett underlag.

Apparatet er et tilsluttet apparat, og som sådan skal det aldri forlates SLÅTT PÅ eller mens det er varmt, uten en voksens tilsyn.

Sprekker på keramikkomponenter er utelatt fra garantien.

For ytterligere beskyttelse, råder vi deg til å installere en ( jordfeilbryter) i den elektriske kretsen som går til badet . Jordfeilbryter en må ikke ha en nominell driftsstrøm høyere enn 30mA. Spør din forhandler til råds.

TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG BRUK

32

Garanti

Apparatet som er stilt til rådighet av vårt Selskap er dekt av 24 måneders garanti fra datoen det ble kjøpt (kvittering).

I garantitiden vil enhver feil på apparatet eller dets tilbehørs materiell eller fabrikkfeil bli korrigert gratis ved å reparere det eller, etter vår vurdering, ved å erstatte det.

Garantireparasjoner vil ikke innebære en forlengelse av garantitiden, og heller ikke medføre rettighet til en ny garanti!

Kvittering er gyldig garantibevis. Uten kvittering vil ingen gratis erstatning eller reparasjon bli utført.

Hvis du ønsker å klage i garantiperioden, vennligst returner hele maskinen i originalforpakning til forhandleren sammen med kvitteringen.

Skade på tilbehør betyr ikke nødvendigvis gratis erstatning av hele maskinen. I slike tilfeller vennligst kontakt vår kundestøtte. Knust glass eller brudd i plastdeler blir alltid kostnadsberegnet.

Skader på forbruksartikler eller klær, så vel som rensing, vedlikehold eller erstatning av overnevnte deler er ikke dekt av garantien og må følgelig betales.

Garantien opphører ved uautorisert reparasjon..

Etter garantiens utløp kan reparasjoner bli utført av en kyndig forhandler eller servicereparatør mot betaling av de påløpte kostnader.

Retningslinjer for beskyttelse av miljøet

Dette apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet når det ikke lenger er i bruk, men må leveres på et gjenvinningssted for elektriske apparater. Dette symbolet på apparatet, instruksjonsmanualen og forpakningen opplyser deg om dette viktige temaet. Materialene brukt i dette apparatet kan gjenvinnes.

Ved gjenvinning av brukte husholdsapparater bidrar du til en viktig beskyttelse av vårt miljø. Spør dine lokale myndigheter om informasjon angående innsamling.

Forpakning

Forpakningen er 100 % gjenvinnbar, lever forpakningen separert.

Produkt

Apparatet er utstyrt med et merke i samsvar med European Directive 2002/96/EC.

På Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å forsikre at produktet blir korrekt håndtert som søppel vil det forhindre uheldige konsekvenser for miljø og helse.

EC Samsvarserklæring

Apparatet er laget, fabrikkert og videresolgt i henhold til sikkerhetsreglene i

Lavspenningsdirektivet "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive

2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" og kravene i direktiv 93/68/EEC

33

Работа и поддръжка

BG

Отстранете цялата опаковка на уреда .

Проверете дали волтажът на уреда съответства на волтажа в дома ви .

Номинална мощност : AC220-240V 50Hz.

Не използвайте уреда в банята или близо до мивка пълна с вода . Ако уредът падне във водата , първо го изключете от контакта .

Употреба

Завъртете сгъваемата дръжка (No. 1) надолу , докато щракне .

Използвайте плъзгащия се превключвател за скоростта на въздушната струя (No. 2), за да изберете желаната позиция .

0

1

2

Изключено

Нормална скорост

Бърза скорост

Почистване на уреда

Преди почистване изключете от контакта . С влажна кърпа можете да почистите сешоара от косми или боклуци по решетката и по задната част . Не използвайте спирт за почистване на уреда . Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност .

Почистените части подсушете добре .

34

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Прочете инструкциите преди употреба .

Не докосвайте горещи повърхности . Използвайте дръжките или бутоните .

За да се предпазите от електрически удар , не потапяйте кабела , щепсела или уреда във вода или в други течности .

Изключвайте от контакта , когато не работите с уреда и преди почистване .

Оставете уреда да изстине преди да поставяте или сваляте части . Не работете с уреда ако кабелът или щепселът са повредени или уредът не работи добре , или е повреден по един или друг начин .

Употребата на аксесоари , които не са препоръчани от производителя , може да доведе до повреда на уреда и да направи невалидна гаранцията му .

Не използвайте уреда на открито , върху или близо до източници на топлина .

Не оставяйте кабела да виси от масата или шкафа , или да се допира до горещи повърхности и не поставяйте уреда под или близо до пердета , завеси , покрития за прозорци и др .

Уредът е предназначен само за домашна употреба и само за целите , за които е произведен .

Уредът трябва да бъде поставен на стабилна и равна повърхност .

Този уред не бива да се оставя включен без контрол от страна на възрастни хора .

Счупването на керамичните части не се покрива от гаранцията .

За допълнителна защита ние ви съветваме да инсталирате устройство за диференциална защита (RCD) в електрическата мрежа в банята .

Това устройство RCD трябва да има номинален остатъчен ток не по силен от

30mA. Посъветвайте се със специалист по инсталациите .

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

35

Гаранция

Уредът , доставен от нашата фирма , има 24 месеца гаранция , считано от датата на покупката ( касова бележка ).

В периода на гаранцията ако уредът или частите му покажат фабрични дефекти , същите ще се ремонтират или по наше усмотрение ще се заменят с нови безплатно . Ремонтите по време на гаранционния срок не дават основание за удължаване срока на гаранцията или искане на нова гаранция !

Доказателство за право на гаранция е документът за покупка на уреда . Без документ за покупка няма да се извършва безплатен ремонт или смяна на уреда .

Ако искате да рекламирате уреда в рамките на гаранционния му срок , върнете целия уред в оригиналната му опаковка и представете документ за покупката .

Повреда на аксесоарите не означава автоматична безплатна смяна на целия уред . В такива случаи , моля обадете се на нашата гореща линия . Смяната на счупени стъклени или пластмасови части се заплаща .

Дефекти , причинени от консумативи или в резултат на износени части , или поради неправилно почистване , поддръжка или смяна на споменатите части , не се покриват от тази гаранция и подлежат на заплащане !

Гаранцията се прекратява в случаи на извършени ремонтни дейности от не оторизирани сервизи .

След изтичане на гаранцията ремонти могат да се правят от компетентни сервизи срещу съответното заплащане .

Указания за опазване на околната среда

След изхвърляне от употреба този уред не трябва да се поставя при битовите отпадъци , а трябва да се предаде за рециклиране в пункт за рециклиране на електрически и електронни битови уреди . Този символ върху уреда , в ръководството за употреба и върху опаковката насочва вниманието към този важен въпрос . Материалите , използвани при направата на уреда , подлежат на рециклиране . Чрез рециклирането на домашни уреди вие имате огромен принос в опазването на околната среда . Проверете при местните власти относно пунктовете за рециклиране .

Опаковка

Опаковката подлежи на 100% рециклиране , върнете я отделно .

Продукт

Този продукт има знак според Европейска директива 2002/96/EC, относно Електрически и електронни отпадъци (WEEE). Чрез правилното рециклиране на този продукт вие помагате за предпазване от вредни последици за околната среда и човешкото здраве .

EC декларация за съгласуваност

Този уред е конструиран , произведен и продаван в съответствие с целите за безопасност на Директивата за нисък волтаж "No 2006/95/EC, изискванията за защита според EMC Directive 2004/108/EC " Електромагнитна съвместимост " и изискванията според Директива 93/68/EEC.

36

Használat és karbantartás

HU

Távolítsa el a csomagolást a készülékr ő l.

Ellen ő rizze, hogy a készülék feszültség értéke megegyezik-e az otthonában lév ő f ő feszültség

értékkel.

Névleges feszültség: váltakozó áram (AC) 220-240 V 50 Hz.

Ne használja a készüléket a fürd ő szobában vagy vízzel telt mosogatókagyló mellett. Ha a készülék beleesik a vízbe, el ő ször húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

Használat

Kattanásig hajtsa ki a behajtható fogantyút (1. sz.).

Az oldalsó légáramlás-szabályozó kapcsolóval (2. sz.) állítsa be a kívánt légáramlást.

0

1

2

Ki

Normál áramlás

Gyors áramlás

A készülék tisztítása

A tisztítás el ő tt húzza ki a tápcsatlakozót a hálózatból. A hajszárító nedves ruhával tisztítható, amellyel eltávolítható a rácson és a hátsó részen megtapadt kosz és hajszálak. Ne használjon alkoholt a készülék megtisztításához. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. Ügyeljen arra, hogy a megtisztított alkatrészek teljesen megszáradjanak.

37

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat el ő tt olvassa el az összes el ő írást.

Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Használja a készülék fogantyúját és kezel ő szerveit.

Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a kábelt, a csatlakozót és a készüléket vízbe és más folyadékba.

Használaton kívül, illetve tisztítás el ő tt húzza ki a készüléket a hálózatból. A készüléket hagyja leh ű lni, miel ő tt tartozékokat tesz rá vagy vesz le róla. Ne használja a készüléket, ha megsérült a hálózati kábele vagy a csatlakozója, ha rendellenes m ű ködést mutat, illetve ha bármilyen módon megsérült.

A nem a készülék gyártója által javasolt tartozékok használata sérülést okozhat és

érvényteleníti a garanciát.

Ne használja a készüléket szabadtéren, illetve h ő forrásokon vagy azok közvetlen közelében.

Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon le az asztal vagy a pult szélér ő l és ne érjen hozzá semmilyen forró felülethez. Ne tegye a készüléket függöny vagy más hasonló textília alá vagy annak közvetlen közelébe.

A készüléket csak háztartási célra és csak rendeltetésének megfelel ő módon használja.

A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze.

A készüléket soha ne hagyja feln ő tt felügyelete nélkül BEKAPCSOLVA vagy forró

állapotban.

A kerámia alkatrészek törésére nem vonatkozik a garancia

További védelmi elemként javasoljuk visszamaradó áramú áramkör-megszakító

(RCD) használatát a fürd ő szobát kiszolgáló elektromos áramkörben. Az RCD eszköz névleges m ű ködési visszamaradó árama nem lehet magasabb 30mA-nél.

Forduljon a telepítést végz ő személyhez további tanácsért.

Ő RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

38

Garancia

Erre a cégünk által gyártott készülékre 24 hónapos garanciát biztosítunk a vásárlás

(számla) dátumától számítva.

A garancia id ő tartama alatt a készüléknek és tartozékainak bármilyen anyag- vagy gyártási hibából ered ő meghibásodása esetén a készüléket ingyenesen kijavítjuk vagy – cégünk mérlegelését ő l függ ő en – kicseréljük. A garanciális szervizelés nem jelenti a garancia meghosszabbítását vagy egy új garanciaid ő szak elkezdését!

A garanciát a vásárlást igazoló dokumentum igazolja. Vásárlást igazoló dokumentum hiányában nincs mód az ingyenes cserére, illetve javításra.

Ha érvényesíteni kívánja a garanciát, akkor kérjük, juttassa vissza az egész készüléket eredeti csomagolásában az értékesít ő höz a vásárlást igazoló számla kíséretében.

A tartozékok hibája nem jelenti az egész készülék automatikus kicserélését. Ilyen esetekben hívja ügyfélszolgálatunkat. A törött üveg- vagy m ű anyag tartozékok pótlása minden esetben díjköteles.

A fogyóeszközök, illetve a kopásnak kitett alkatrészek meghibásodására, valamint az említett alkatrészek tisztítására, karbantartására és cseréjére a garancia nem vonatkozik, így ezek külön fizetend ő k!

A készülék illetéktelen felnyitása esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia lejártát követ ő en a készülék javítása szakszervizben, díjfizetés ellenében lehetséges.

Környezetvédelmi el ő írások

A készüléket élettartamának végeztével ne a háztartási szemétbe dobja, hanem vigye az elektromos és elektronikus háztartási hulladékok számára kijelölt központi gy ű jt ő helyre. Ez, a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagolóanyagokon látható szimbólum erre a fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet. A készülékben felhasznált anyagok újrahasznosíthatóak. A használt háztartási eszközök újrahasznosításával Ön is hozzájárulhat környezetünk védelméhez. A gy ű jt ő helyr ő l az illetékes önkormányzat ad felvilágosítást.

Csomagolás

A csomagolás 100%-ban újrafelhasználható; a csomagolást válassza külön a készülékt ő l.

Termék

Ez a készülék megfelel az Elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól szóló

2002/96/EC sz. EU-irányelvnek (WEEE). A terméknek a hulladékfeldolgozás során történ ő megfelel ő kezelésével elkerülhet ő k a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatások.

EC megfelel ő ségi nyilatkozat

A készülék tervezése, gyártása és értékesítése során figyelembe vették a 2006/95/EC sz. kisfeszültség ű irányelv, a 2004/108/EC sz. elektromágneses megfelel ő ségi irányelv, valamint a

93/68/EEC sz. irányelv biztonsági el ő írásait.

39

Betjening og vedligeholdelse

DK

Fjern alt emballage fra apparatet.

Tjek at apparatets spænding svarer til lysnetspændingen i dit hjem.

Normeret spænding: AC220-240V 50Hz.

Brug ikke maskinen i badeværelset eller i nærheden af en vask fyldt med vand. Hvis apparatet er faldet ned i vand, så tag allerførst stikket ud af kontakten.

Brug

0

1

2

Drej det foldbare håndtag (nr. 1) ned, til det giver et klik.

Brug glidekontakten (nr. 2) til at indstille den ønskede lufthastighed.

Slukket

Normal hastighed

Hurtig hastighed

Rengøring af hårtørreren

Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. Du kan bruge en fugtig klud til at rengøre hårtørreren for hår og snavs på gitteret og bag på. Brug ikke alkohol til rengøring af hårtørreren. Nedsænk aldrig hårtørreren i vand eller andre væsker. Sørg for, at de rengjorte dele tørres grundigt.

40

VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER

Læs alle instruktioner inden ibrugtagning.

Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag eller knobber.

Nedsænk ikke ledningen, stikket eller apparatet i vand eller nogen anden form for væske for at undgå elektrisk stød.

Træk stikket ud af kontakten, når apparatet ikke er i brug og inden rengøring. Lad apparatet nedkøle, inden påsætning eller afmontering af dele. Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget, eller apparatet er defekt eller er blevet beskadiget på nogen måde.

Tilslutning af tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, kan beskadige apparatet og medføre, at en eventuel garanti bliver ugyldig.

Brug ikke apparatet udendørs eller på eller i nærheden af varme overflader. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller komme i kontakt med varme overflader eller apparatets varme dele. Placer ikke apparatet under eller i nærheden af gardiner, vinduesbeklædning etc.

Dette apparat er udelukkende til husholdningsbrug og bør kun anvendes til det for mål, som det er beregnet til.

Dette apparat skal placeres på et stabilt, fladt underlag.

Dette apparat bør kun anvendes under opsyn og bør aldrig efterlades tændt eller varmt uden voksent opsyn.

For ekstra beskyttelse, råder vi dig til at installere en resterende nuværende anordning (RCD) i det elektriske kredsløb, der leverer bathroom.This RCD skal have en nominel resterende driver nuværende ikke er højere end 30mA. Spørg din installatør til råds.

GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL FREMTIDIG REFERENCE

41

Garanti

Dette af vores Firma leverede apparat er dækket af en 24 måneders garantiperiode som starter på købsdatoen (se kvitteringen).

Indenfor garantiperioden vil enhver fejl ved apparatet eller dets tilbehør eller fabriksfejl udbedres uden beregning enten ved reparation eller, efter vores skønsmæssige vurdering, ved ombytning. Udbedring under garantien medfører ikke forlængelse af garantiperioden og giver ikke ret til en ny garanti.

Købsbeviset fungerer som garantibevis. Uden købsbevis er det ikke muligt at udføre reparation eller ombytning.

Hvis De ønsker at gøre krav under garantien, bedes De returnere hele apparatet i original emballage til Deres forhandler og vedlægge kvitteringen.

Beskadiget tilbehør medfører ikke automatisk ombytning af hele apparatet. I så fald kan De kontakte vores kundelinje. Knust glas eller beskadigelse af plasticdele vil altid medføre egenbetaling.

Defekter på forbrugsartikler eller dele som er udsat for slid, såvel som rengøring, vedligehold eller udskiftning af føromtalte dele er ikke dækket af garantien, og der vil derfor blive opkrævet betaling for disse ydelser.

Garantien bortfalder, hvis uautoriserede personer har forsøgt at reparere eller har

ændret ved apparatet.

Efter garantiperiodens udløb kan reparationer udføres af en kompetent forhandler eller af en reparationsservice imod betaling af omkostningerne.

Retningslinjer for beskyttelse af miljøet

Dette apparat bør ikke blot smides ud sammen med husholdningsaffaldet ved udløbet af dets levetid, men bør bortskaffes på et genbrugscenter som tager sig af elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Formålet med at placere dette symbol på apparatet, i manualen og på emballagen er at minde Dem om dette vigtige anliggende. Alle materialer som er brugt i dette apparat kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater kan De bidrage med et vigtigt skub i retning af at beskytte vores miljø. Spørg Deres lokale myndigheder efter information angående indsamlingspunkter eller genbrugscentre.

Emballage

Emballagen er 100 % genbrugelig. Bortskaf emballagen separat.

Produkt

Dette produkt er forsynet med et mærke i henhold til Europa-direktiv 2002/96/EC.

Direktiv om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at produktet bortskaffes på korrekt vis, kan vi undgå dårlige konsekvenser for miljøet og vores helbred.

EC konformitetsdeklaration

Dette apparat er designet, produceret og markedsført i henhold til sikkerhedsmålene for

“Lavspændingsdirektivet” 2004/108/EC, beskyttelseskravene for EMC direktivet 2004/108/EC

"Elektromagnetisk kompatibilitet" og kravene i direktiv 93/68/EEC.

42

Provoz a údržba

CZ

Vyjm ě te za ř ízení z obalu.

Zkontrolujte, zda nap ě tí p ř ístroje odpovídá sí ť ovému nap ě tí u Vás doma.

Jmenovité nap ě tí : AC220-240V 50Hz.

P ř ístroj nepoužívejte v blízkosti d ř ezu s vodou. Pokud p ř ístroj spadne do vody, nikdy se nepokoušejte jej uchopit, nejprve vytáhn ě te zástr č ku ze zásuvky.

Použití

Nato č te sklopnou rukoje ť ( č . 1) dol ů , až zaklapne.

Nastavte posuvný spína č rychlosti foukání ( č . 2) do požadované polohy.

0

1

Vypnuto

Normální rychlost

Vysoká rychlost 2

Č išt ě ní za ř ízení

P ř ed č išt ě ním vytáhn ě te zástr č ku z elektrické zásuvky. M ř ížku a zadní č ást fénu lze č istit vlhkým had ř íkem pro odstran ě ní všech vlas ů a jiných ne č istot. Nepoužívejte alkohol k č išt ě ní tohoto spot ř ebi č e. Nikdy nenamá č ejte spot ř ebi č do vody nebo jiné kapaliny. Ujist ě te se, že o č išt ě né č ásti jsou dokonalé suché.

43

D Ů LEŽITÉ BEZPE Č NOSTNÍ POKYNY

P ř ed použitím si p ř e č t ě te všechny pokyny.

Nedotýkejte se horkých povrch ů . Používejte držadla č i knoflíky.

K zajišt ě ní ochrany proti elektrickému výboji nepono ř ujte kabel, zástr č ku č i spot ř ebi č do vody č i jiných tekutin.

P ř ed č išt ě ním a pokud není p ř ístroj používán odpojte zástr č ku ze zásuvky. P ř ed vložením č i vyjmutím jednotlivých díl ů nechte p ř ístroj vychladnout. Nemanipulujte s žádným p ř ístrojem, jehož napájecí kabel č i zástr č ka je poškozena, nebo pokud je p ř ístroj v poruše nebo jakkoliv poškozen.

Používání jiného p ř íslušenství než toho, který je doporu č en výrobcem m ů že zp ů sobit zran ě ní a zrušit platnou záruku.

Nepoužívejte venku nebo na č i poblíž zdroje tepla.

Nenechávejte kabel viset p ř es roh stolu č i pultu, dotýkat se horkých povrch ů č i horkých č ástí, nepokládejte výrobek pod č i do blízkosti záclon, jiných clon oken atd.

Tento spot ř ebi č je ur č en pouze k použití v domácnosti a to pouze k ú č el ů m, pro které byl vyroben.

Tento spot ř ebi č musí být umíst ě n na stabilním a rovném povrchu.

Tento spot ř ebi č je nutno stále hlídat, proto by nikdy nem ě l být zapnut bez dozoru dosp ě lé osoby, nebo ponechán bez dozoru horký.

Záruka se nevztahuje na poškození (prasknutí) keramických č ástí.

Pro dodate č nou ochranu Vám doporu č ujeme nainstalovat za ř ízení pro ochranu p ř ed zbytkovým proudem (RCD) do elektrického obvodu, který napájí koupelnu. Toto za ř ízení RCD musí mít jmenovitý pracovní zbytkový proud ne vyšší než 30 mA. Pro pomoc se obra ť te na dodavatele.

TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZD Ě JŠÍ POUŽITÍ

44

Záruka

Na za ř ízení, dodávané naší Spole č ností poskytujeme 24 m ě sí č ní záruku, po č ínaje datem nákupu (ú č tem).

B ě hem této záru č ní doby bezplatn ě odstraníme jakoukoliv nefunk č nost p ř ístroje č i jeho p ř íslušenství a ť již vadou materiálu č i výrobního postupu a to opravou p ř ístroje, nebo jeho vým ě nou. Záru č ní servis nerozši ř uje záru č ní dobu, ani neud ě luje právo na novou záruku!

Doklad o záruce je zárove ň dokladem o nákupu. Bez dokladu o nákupu nebude poskytnuta vým ě na p ř ístroje zdarma ani nebude zdarma provedena žádná oprava.

Pokud si p ř ejete uplatnit záruku, vra ť te prosím celé za ř ízení v originálním balení spolu s dokladem o nákupu svému prodejci.

Poškození p ř íslušenství neznamená automaticky bezplatnou vým ě nu celého p ř ístroje. V takových p ř ípadech prosím kontaktujte naši zákaznickou linku. Prasklé sklo č i zlomené um ě lohmotné díly jsou vždy zpoplatn ě ny.

Závady spot ř ebního materiálu č i díl ů opot ř ebením, stejn ě tak jejich č išt ě ní, údržba č i vým ě na t ě chto uvedených díl ů není zahrnuta do záruky a proto se jedná o placenou opravu!

Záruka se nevztahuje na neoprávn ě nou manipulaci.

Po skon č ení platnosti záruky m ů že všechny opravy za odpovídající poplatek provád ě t odpov ě dný prodejce č i servisní st ř edisko.

Pokyny k ochran ě životního prost ř edí

Tento spot ř ebi č nevhazujte na konci jeho životnosti do domovního odpadu, musí být zlikvidován č i recyklován v p ř íslušném sb ě rném dvo ř e jako elektrický spot ř ebi č č i spot ř ebi č domácí elektroniky. Tento symbol na spot ř ebi č i, návod i obal na tento d ů ležitý fakt upozor ň ují. Materiály, použití v tomto spot ř ebi č i lze recyklovat. Recyklací domácích spot ř ebi čů významn ě p ř isp ě jete k ochran ě životního prost ř edí. Ohledn ě informací o místním sb ě rném dvo ř e požádejte svou místní samosprávu.

Obalový materiál

Obalový materiál je 100% recyklovatelný, obal od spot ř ebi č e odd ě lte.

Produkt

Tento p ř ístroj je za ř ízení, ozna č ené dle Evropské sm ě rnice 2002/96/EC.

Jako Odpad - Elektrické a elektronické za ř ízení (WEEE). Pokud zajistíte, že bude výrobek správn ě zlikvidován, pom ů žete životnímu prost ř edí a zabráníte dopadu na lidské zdraví.

ES prohlášení o shod ě

Toto za ř ízení je navrženo, vyrobeno a ozna č eno v souladu s bezpe č nostními p ř edpisy

Na ř ízení ohledn ě nízkonap ěť ových spot ř ebi čů " Č . 2006/95/EC, s požadavky ochrany Sm ě rnicí

EMC 2004/108/EC "Elektromagnetická kompatibilita" a s požadavky Sm ě rnice 93/68/EEC.

45

Obsługa i konserwacja

PL

Rozpakowa ć urz ą dzenie.

Sprawdzi ć , czy napi ę cie pr ą du elektrycznego urz ą dzenia odpowiada napi ę ciu sieci lokalnej.

Napi ę cie znamionowe : AC220-240V 50Hz.

Nie u ż ywa ć urz ą dzenia w łazience ani w pobli ż u umywalki z wod ą . Je ś li urz ą dzenie wpadnie do wody, w pierwszej kolejno ś ci nale ż y wyci ą gn ąć wtyczk ę z gniazdka sieciowego.

U ż ytkowanie

Przesu ń składany uchwyt (nr 1) w dół do momentu usłyszenia d ź wi ę ku klikni ę cia.

Za pomoc ą przeł ą cznika suwakowego pr ę dko ś ci nawiewu powietrza (nr 2) ustaw żą dan ą pozycj ę .

0

1

2

Wył ą czenie

Normalna pr

Du ż a pr ę dko ę dko ść

Czyszczenie urz ą dzenia ść

Przed rozpocz ę ciem czyszczenia wyjmij wtyczk ę z gniazdka elektrycznego. Suszark ę do włosów mo ż na czy ś ci ć wilgotn ą szmatk ą , aby usun ąć z kratki i jej tylnej cz ęś ci pozostałe włosy lub brud. Do czyszczenia urz ą dzenia nie wolno u ż ywa ć alkoholu. Urz ą dzenia nie nale ż y nigdy zanurza ć w wodzie ani innym płynie. Wyczyszczone elementy nale ż y dokładnie wysuszy ć .

46

WA Ż NE WSKAZÓWKI DOTYCZ Ą CE BEZPIECZE Ń STWA

Przed pierwszym u ż yciem nale ż y przeczyta ć wszystkie instrukcje.

Nie dotyka ć gor ą cych powierzchni. U ż ywa ć uchwytów lub pokr ę teł.

Aby unikn ąć pora ż enia pr ą dem, nie zanurza ć ż adnej cz ęś ci urz ą dzenia w wodzie ani innym płynie.

Odł ą czy ć urz ą dzenie z sieci, gdy nie jest u ż ywane oraz przed czyszczeniem. Przed monta ż em lub demonta ż em cz ęś ci, urz ą dzenie nale ż y pozostawi ć do ostygni ę cia.

Nie u ż ywa ć urz ą dzenia, je ś li przewód zasilaj ą cy lub wtyczka s ą uszkodzone, a tak ż e po zauwa ż eniu niepoprawnego działania urz ą dzenia lub jakimkolwiek jego uszkodzeniu.

Stosowanie akcesoriów, które nie s ą zalecane przez producenta urz ą dzenia, mo ż e spowodowa ć obra ż enia ciała oraz utrat ę gwarancji.

Nie u ż ywa ć na wolnym powietrzu lub w pobli ż u ź ródeł ciepła.

Sznur zasilaj ą cy nie powinien by ć przewieszony przez kraw ę d ź stołu lub blatu i nie powinien dotyka ć gor ą cych elementów. Urz ą dzenia nie nale ż y umieszcza ć pod ani w pobli ż u zasłon, firanek itp.

To urz ą dzenie jest przeznaczone wył ą cznie do u ż ytku domowego.

Urz ą dzenie nale ż y umie ś ci ć na stabilnej, równej powierzchni.

To urz ą dzenie nie jest urz ą dzeniem samoobsługowym, dlatego nie powinno by ć pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej, gdy jest wł ą czone lub gor ą ce.

Gwarancja nie obejmuje stłuczenia elementów ceramicznych.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca si ę monta ż wył ą cznika ró ż nicowopr ą dowego w instalacji elektrycznej, doprowadzaj ą cej pr ą d do łazienki.

Pr ą d działania tego urz ą dzenia powinien by ć nie wy ż szy od 30mA. Informacje na ten temat uzyska ć mo ż na u montera instalacji elektrycznej.

NALE Ż Y ZACHOWA Ć NINIEJSZ Ą INSTRUKCJ Ę .

47

Gwarancja

Urz ą dzenie, wyprodukowane przez nasz ą Firm ę , jest obj ę te 24-miesi ę cznym okresem gwarancji, poczynaj ą c od dnia zakupu (na rachunku).

W okresie obowi ą zywania gwarancji, wszelkie usterki urz ą dzenia lub jego akcesoriów, wynikaj ą ce z wad materiału lub produkcyjnych, b ę d ą usuwane nieodpłatnie, drog ą naprawy lub wymiany. Usługi gwarancyjne nie poci ą gaj ą za sob ą rozszerzenia czasu obowi ą zywania gwarancji, ani praw do nowej gwarancji!

Dowodem gwarancji jest dowód zakupu. Bez posiadania dowodu zakupu, nieodpłatna wymiana b ą d ź naprawa, s ą niemo ż liwe.

Aby zło ż y ć reklamacj ę w ramach gwarancji, nale ż y zwróci ć sprzedawcy całe urz ą dzenie w oryginalnym opakowaniu, razem z paragonem.

Uszkodzenie cz ęś ci nie oznacza automatycznej nieodpłatnej wymiany całego urz ą dzenia. W takim przypadku mo ż na zadzwoni ć na nasz ą infolini ę . Stłuczone szkło czy złamane cz ęś ci plastikowe, zawsze podlegaj ą opłatom.

Gwarancja nie obejmuje cz ęś ci konsumpcyjnych, podlegaj ą cych zu ż yciu, a tak ż e czyszczenia, konserwacji czy wymiany takich cz ęś ci – te usługi podlegaj ą opłatom!

Manipulacje osób nieupowa ż nionych powoduj ą utrat ę gwarancji.

Po wyga ś ni ę ciu gwarancji, odpłatnych napraw dokonuje sprzedawca lub warsztat naprawczy.

Wytyczne dotycz ą ce ochrony ś rodowiska

Zu ż ytego urz ą dzenia nie nale ż y wyrzuca ć razem z odpadkami z gospodarstwa domowego, lecz nale ż y dostarczy ć je do punktu zbiorczego domowych urz ą dze ń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol, umieszczony na urz ą dzeniu, w instrukcji obsługi oraz na opakowaniu, ma za zadanie zwróci ć

Pa ń stwa uwag ę na ten wa ż ny aspekt. Materiały u ż yte do produkcji urz ą dzenia, nadaj ą si ę do ponownego przetworzenia. Oddaj ą c zu ż yte urz ą dzenia domowe do ponownego przetworzenia, przyczyniaj ą si ę Pa ń stwo do ochrony ś rodowiska naturalnego. O informacje dotycz ą ce punktu przetwórstwa wtórnego, nale ż y poprosi ć władze lokalne.

Opakowanie

Opakowanie nadaje si ę w 100% do ponownego przetworzenia, nale ż y składowa ć je oddzielnie.

Produkt

Urz ą dzenie posiada oznakowanie zgodne z Dyrektyw ą Europejsk ą 2002/96/EC. w sprawie zu ż ytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewnienie prawidłowego przetworzenia zu ż ytego produktu zapobiega niepomy ś lnym skutkom dla ś rodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Deklaracja Zgodno ś ci UE

Urz ą dzenie zaprojektowano, wyprodukowano i wprowadzono na rynek, zgodnie z zasadami bezpiecze ń stwa, podanymi w Dyrektywie Niskiego Napi ę cia - nr 2006/95/EC, Dyrektywie

Kompatybilno ś ci Elektromagnetycznej (EMC) – nr 2004/108/EC oraz wymogami Dyrektywy

93/68/EEC.

48

Func ţ ionare ş i între ţ inere

RO

Îndep ă rta ţ i ambalajele aparatului.

Verifica ţ i dac ă tensiunea aparatului corespunde cu tensiunea re ţ elei din casa dumneavoastr ă .

Tensiune nominal ă : AC220-240V 50Hz.

Nu utiliza ţ i aparatul în baie sau lâng ă o chiuvet ă plin ă cu ap ă . În cazul în care aparatul cade în ap ă , mai întâi scoate ţ i ş techerul din priz ă .

Utilizare

Împinge ţ i mânerul rabatabil în jos (nr. 1) pân ă se aude un clic.

Regla ţ i comutatorul glisant de vitez ă a aerului (nr. 2) pentru a ob ţ ine pozi ţ ia dorit ă .

0

1

Oprit

Vitez ă normal ă

Vitez ă mare 2

Cur ăţ area aparatului

Înainte de cur ăţ are, scoate ţ i ş tec ă rul din priz ă . Pute ţ i cur ăţ a usc ă torul de p ă r cu o cârp ă umed ă pentru îndep ă rtarea firelor de p ă r sau ale ale particulelor de praf de pe gr ă tar sau de pe spatele aparatului. Nu folosi ţ i alcool pentru a cur ăţ a aparatul. Nu scufunda ţ i niciodat ă aparatul în ap ă sau alte lichide. Asigura ţ i o uscare complet ă a zonelor cur ăţ ate.

49

M Ă SURI IMPORTANTE DE SIGURAN ŢĂ

Înainte de utilizare, citi ţ i toate instruc ţ iunile.

Nu atinge ţ i suprafe ţ ele aparatului. Folosi ţ i mânerele sau butoanele.

În vederea protej ă rii împotriva electrocut ă rilor, v ă rug ă m s ă nu introduce ţ i cablul, ş techerul sau aparatul în ap ă sau alte lichide.

Decupla ţ i de la priz ă când nu folosi ţ i aparatul, ş i înainte de cura ţ are. L ă sa ţ i aparatul s ă se r ă ceasc ă înainte de a introduce sau scoate componentele. Nu utiliza ţ i niciun aparat cu cablul sau stecherul defect, dac ă aparatul nu func ţ ioneaz ă corect, sau a fost deteriorat într-un fel.

Utilizarea unor accesorii nerecomandate de produc ă torul aparatului poate determina accidente ş i anula orice garan ţ ie pe care o ave ţ i.

Nu folosi ţ i aparatul în exteriorul locuin ţ ei, sau lâng ă surse directe de c ă ldur ă .

Nu l ă sa ţ i cablul s ă atârne peste marginea mesei sau dulapului, s ă ating ă suprafe ţ e

încinse, s ă intre în contact cu anumite componente fierbin ţ i, sau s ă se afle sub sau lâng ă perdele, transperante etc.

Acest aparat este destinat doar utiliz ă rii casnice ş i doar în scopul pentru care a fost proiectat.

Aparatul trebuie a ş ezat pe o suprafa ţă stabil ă ş i plan ă .

Acest aparat trebuie supravegheat, astfel c ă nu trebuie l ă sat niciodat ă singur în prezen ţ a copiilor atunci când este pornit sau când este înc ă fierbinte.

Componentele ceramice sparte sunt excluse din garan ţ ie.

Pentru protec ţ ie suplimentar ă , v ă recomand ă m s ă instala ţ i un dispozitiv de curent rezidual (DCR) în circuitul electric din sala de baie. Curentul rezidual nominal din acest DCR nu trebuie s ă dep ăş easc ă 30mA. Pentru indica ţ ii, apela ţ i la instalatorul dvs.

P Ă STRA Ţ I ACESTE INSTRUC Ţ IUNI PENTRU REFERIN Ţ E VIITOARE

50

Garan ţ ie

Aparatul oferit de Compania noastr ă este prev ă zut cu o garan ţ ie de 24 de luni,

începând de la data achizi ţ ion ă rii lui (data de pe factur ă ).

În timpul perioadei de garan ţ ie, orice defect de material sau de fabrica ţ ie al aparatului sau accesoriilor lui vor fi solu ţ ionate gratuit prin repara ţ ii sau, la cerere, prin înlocuire. Serviciile de garan ţ ie nu presupun o prelungire a duratei de garan ţ ie ş i nici nu dau dreptul de ob ţ inere a unei noi garan ţ ii!

Dovada garan ţ iei este oferit ă prin documentele de achizi ţ ionare ale produsului. Dac ă nu de ţ ine ţ i aceste documente, repara ţ iile ş i înlocuirea componentelor nu pot fi realizate gratuit.

Dac ă dori ţ i s ă face ţ i o plângere în timpul perioadei de garan ţ ie, v ă rug ă m s ă returna ţ i furnizorului dvs. întregul aparat, în pachetul original, împreun ă cu factura.

Deteriorarea accesoriilor nu presupune automat înlocuirea gratuit ă a întregului aparat. În aceste cazuri, v ă rug ă m s ă contacta ţ i linia noastr ă direct ă de service.

Remedierea sticlei sparte sau a componentelor din plastic presupune întotdeauna costuri suplimentare.

Defectele componetelor consumabile sau a celor care se uzeaz ă , ca ş i cura ţ area, mentenan ţ a sau înlocuirea acestora nu sunt acoperite de garan ţ ie ş i deci trebuie pl ă tite!

Garan ţ ia este anulat ă în cazul interven ţ iilor neautorizate.

Dup ă expirarea garan ţ iei, repara ţ iile pot fi realizate de un furnizor competent sau un service de repara ţ ii, în schimbul unei sume de bani.

M ă suri de protec ţ ie a mediului înconjur ă tor

Acest aparat nu trebuie aruncat în gunoiul menajer la sfâr ş itul duratei de via ţă , ci trebuie transportat la un centru de reciclare a aparatelor electrice ş i electronice. Acest simbol marcat pe aparat, manualul cu instruc ţ iuni ş i ambalajul atrag aten ţ ia asupra acestui element important. Materialele folosite la construc ţ ia acestui aparat pot fi reciclate. Reciclând aparatele de uz casnic, contribui ţ i la un pas important în vederea protej ă rii mediului înconjur ă tor.

Pentru mai multe informa ţ ii legate de punctele de colectare, v ă rug ă m s ă contacta ţ i autorit ăţ ile locale competente.

Ambalaj

Ambalajul este 100% reciclabil, ş i îl pute ţ i returna separat.

Produs

Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2002/96/EC, din documenta ţ ia referitoare la De ş euri din Echipamente Electrice ş i Electronice (WEEE). Asigurându-v ă c ă a ţ i aruncat de ş eurile corect, sus ţ ine ţ i campania de prevenire a consecin ţ elor nefaste asupra mediului ş i s ă n ă t ăţ ii umane.

Declara ţ ie de conformitate UE

Acest aparat este proiectat, realizat ş i marcat conform obiectivelor de siguran ţă ale Directivei de Curent Sc ă zut "Nr 2006/95/EC, cerin ţ elor de protec ţ ie ale Directivei EMC 2004/108/EC

"Compatibilitate Electromagnetic ă " ş i cerin ţ elor Directivei 93/68/EEC.

51

Λειτουργία και συντήρηση

EL

Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία .

Ελέγξτε εάν η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής παροχής του σπιτιού

σας .

Ονοµαστική τάση : AC220-240V 50Hz.

Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή στο µπάνιο ή κοντά σε νεροχύτη γεµάτο µε νερό . Εάν η

συσκευή πέσει µέσα στο νερό , πρώτα βγάλτε τη απ ’ την πρίζα και µετά βγάλτε τη απ ’ το νερό .

Χρήση

Περιστρέψτε την πτυσσόµενη λαβή (No.1) προς τα κάτω έως ότου κάνει ‘ κλικ ’.

1

2

Χρησιµοποιήστε το συρόµενο διακόπτη για την ταχύτητα του αέρα (No.2) για να ρυθµίσετε την

επιθυµητή θέση .

0 Απενεργοποίηση (Off)

Κανονική ταχύτητα

Υψηλή ταχύτητα

Καθαρισµός της συσκευής

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν να την καθαρίσετε . Μπορείτε να καθαρίσετε το

σεσουάρ µε ένα βρεγµένο πανί από µαλλιά και σβόλους ρύπων πάνω στο πλέγµα και το πίσω

µέρος . Μη χρησιµοποιείτε οινόπνευµα για τον καθαρισµό της συσκευής . Μη βυθίζετε τη

συσκευή στο νερό ή µέσα σε άλλο υγρό . Βεβαιωθείτε ότι τα µέρη της συσκευής που

καθαρίσατε έχουν στεγνώσει καλά .

52

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση .

Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες . Χρησιµοποιείτε τις λαβές και τα πόµολα .

Για να προστατευτείτε από πιθανή ηλεκτροπληξία , µην βυθίζετε το καλώδιο

τροφοδοσίας , το φις ή τη συσκευή µέσα σε νερό ή άλλο υγρό .

Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή και

πριν τον καθαρισµό . Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε επάνω της

εξαρτήµατα ή πριν τα αφαιρέσετε από αυτή . Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το

καλώδιο είναι φθαρµένο ή εάν η συσκευή παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή εάν είναι

κατεστραµµένη µε οποιοδήποτε τρόπο .

Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής

µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό και να ακυρώσει την εγγύηση που µπορεί να έχει αυτή .

Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο , ούτε πάνω ούτε κοντά σε πηγές

θερµότητας .

Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή

του πάγκου εργασίας ούτε να έρχεται σε επαφή µε ζεστές επιφάνειες ή µε ζεστά

µέρη ούτε να αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί κάτω από ή κοντά σε κουρτίνες ,

στόρια ή άλλα καλύµµατα παραθύρων .

Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση µόνο και µόνο για τον σκοπό για τον

οποίο προορίζεται .

Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετηµένη πάνω σε σταθερή , επίπεδη επιφάνεια .

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση υπό επίβλεψη και ποτέ δεν πρέπει να την

αφήνετε να λειτουργεί µόνη της ή ενώ είναι ζεστή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου .

Η εγγύηση δεν καλύπτει ράγισµα των κεραµικών εξαρτηµάτων .

Για επιπλέον προστασία , σας συνιστούµε να εγκαταστήσετε ένα µηχανισµό

προστασίας από διαρροή ρεύµατος (RCD) στοηλεκτρικό κύκλωµα που τροφοδοτεί

το µπάνιο σας . Αυτός ο µηχανισµός θα πρέπει να έχει ονοµαστική τιµή

παραµένοντος ρεύµατος λειτουργίας όχι υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω

πληροφορίες , συµβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας .

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

53

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την Εταιρία µας καλύπτεται από εγγύηση 24 µηνών

αρχοµένης από την ηµεροµηνία αγοράς ( που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς ).

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης οποιαδήποτε βλάβη της συσκευής ή των

εξαρτηµάτων της που οφείλεται σε ελαττώµατα υλικών ή κατασκευής θα

αποκαθίσταται δωρεά µε επισκευή ή , κατά τη διακριτική µας ευχέρεια , µε

αντικατάστασή της . Οι υπηρεσίες που προκύπτουν από την εγγύηση δεν

συνεπάγονται την επιµήκυνση της χρονικής ισχύος της εγγύησης ούτε παρέχουν

οποιοδήποτε δικαίωµα για νέα εγγύηση !

Η εγγύηση πιστοποιείται από την απόδειξη αγοράς . Χωρίς την απόδειξη αγοράς δεν

ισχύει η δωρεάν αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της συσκευής σας .

Εάν επιθυµείτε να εγείρετε οποιαδήποτε αξίωση χρησιµοποιώντας την εγγύηση ,

παρακαλούµε επιστρέψτε στον προµηθευτή σας ολόκληρη τη συσκευή στην αρχική

της συσκευασία µαζί µε την απόδειξη αγοράς .

Τυχόν ζηµιές στα εξαρτήµατα δεν εννοούν την αυτόµατη αντικατάσταση ολόκληρης

της συσκευής . Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την γραµµή

εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας µας . Σπασµένα τζάµια ή σπασµένα πλαστικά

µέρη υπόκεινται πάντα σε χρέωση .

Για ελαττώµατα σε αναλώσιµα ή µέρη της συσκευής που υπόκεινται σε φθορά ,

καθώς και σε καθαρισµό , η συντήρηση ή αντικατάσταση αυτών των µερών δεν

καλύπτεται από την εγγύηση και εποµένως η αντικατάστασή τους χρεώνεται !

Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση που η συσκευή επισκευαστεί από µη

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό .

Μετά τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές µπορούν να γίνονται από τον αρµόδιο

προµηθευτή ή από την υπηρεσία επισκευών κατόπιν χρέωσης µε το ανάλογο τίµηµα .

Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίµµατα µετά τη

λήξη του χρόνου ζωής της , αλλά πρέπει να απορρίπτεται στα ειδικά σηµεία

ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών . Αυτό το

σύµβολο που αναγράφεται πάνω στη συσκευή , στο εγχειρίδιο λειτουργίας και

τη συσκευασία εφιστά την προσοχή σας σε αυτό το σηµαντικό ζήτηµα . Τα

υλικά που χρησιµοποιούνται µπορούν να ανακυκλωθούν . Ανακυκλώνοντας τις

οικιακές συσκευές συµβάλλετε σηµαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος .

Ζητήστε από τις τοπικές αρχές πληροφορίες σχετικά µε τα σηµεία

ανακύκλωσης .

Συσκευασία

Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιµη 100%, απορρίψτε τη στους αντίστοιχους κάδους

ανακύκλωσης υλικών .

Προϊόν

Αυτή η συσκευή φέρει σήµανση σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC για την

Απόρριψη Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκυεών (WEEE). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν έχει υποστεί επεξεργασία ως απόρριµµα , βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος και της

δηµόσιας υγείας .

∆ήλωση πιστότητας EC

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά σύµφωνα µε τις

πρόνοιες ασφαλείας της Οδηγίας Χαµηλής Τάσης " Αρ 2006/95/EC, τις προδιαγραφές

προστασίας της Οδηγίας EMC 2004/108/EC " Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα " και τις

προδιαγραφές της Οδηγίας 93/68/EEC.

54

İş letim ve bakım

TR

Cihazın tüm parçalarını koliden çıkarınız.

Cihazın çalı ş ma voltajının ş ehir ceryanıyla aynı miktarda oldu ğ undan emin olunuz.

Çalı ş ma voltajı: AC220-240V 50Hz.

Cihaz banyo veya su dolu lavabo yakınlarında kullanmayınız. Cihaz suya dü ş tü ğ ünde hemen fi ş i pirizden çekiniz.

0

1

2

Kullanımı

Katlanır kolu (No. 1) tık sesi duyana kadar a ş a ğ ı çevirin.

Üfleme hızını istenen konuma ayarlamak için kaymalı siviçi (No 2) kullanın.

Kapalı

Normal hız

Yüksek hız

Cihazın temizlenmesi

Temizlemeden önce fi ş i prizden çekin. Saç kurutma makinesinin ızgarasını ve arka yüzü herhangi saç ya da kir parçacıkları için nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. Cihazı temizlemek için alkol kullanmayın. Asla su veya ba ş ka sıvı içine cihazı batırmayın. Temizlenmi ş parçaların tamamen kuru oldu ğ undan emin olun.

55

ÖNEML İ EMN İ YET TAL İ MATLARI

Kullanım öncesinde talimatları okuyunuz.

Sıcak kısımlara dokunmayınız. Kulp veya askı kullanınınz.

Elektrik çarpmasınıdan korunmak için, kablo, fi ş veya cihazı su vb ba ş ka sıvılara batırmayınız.

Kullanmadı ğ ınız zamanlarda veya temizleme öncesinde chazı pirizden çekiniz.

Parçaları yerine takarken veya parçaları sökerken önce so ğ umasını bekleyiniz.

Cihazı bozuk kablo veya fi ş le ya da cihaz arızalandı ğ ında veya herhangi ir ş ekilde bozuldu ğ unda kullanmayınız.

Cihaza ilave aksesuvarların takılması cihazın üreticisi tarafından tavsiye edilmemektedir zira yaralanamalara sebep olabilece ğ i gibi bu durum garanti dı ş ıdır.

Dı ş arıda kullanmayınız, sıcak ortamlardan uzak tutunuz

Ceryan kablosunun masa veya tezgahtan sarkmamasını, sıcak yerlere temas etmemesini veya sıcak kısımlara de ğ memesini veya cihazın perde altalrında, pencere kapaklarında bulunmamasını sa ğ layınız.

Bu cihaz sadece evde kullanı8m içindir ve bu amaçla üretilmi ş tir.

Cihazın sabit ve düz bir yerde kullanılması gerekir.

Bu cihaz kendi ba ş ına çalı ş maz, dolayısıyla cihazı AÇIK konumda bırakmayınız veya yanından ayrılmayınız.

Seramik parçaların kırılması garanti kapsamının dı ş ındadır.

Ek koruma için, banyo elektrik tesisatına bir kaçak akım rölesi (KAR) takmanızı

öneririz. KAR e ş ik de ğ eri 30mA üzerinde olmamalıdır. Tesisatçınıza danı ş ınız.

BU TAL İ MATLARI DAHA SONRA TEKRAR BAKMAK İ Ç İ N SAKLAYINIZ

56

Garanti

Firmamızca üretilen bu cihazın satın alnan (fatura) günden ba ş layarak 24 ay garanti süresi vardır.

Garanti süresi içinde cihazın defolu kısımlar ve alsesuvarları malzemesi ve üretim hataları ücretsiz olrak giderilir veya tamir edilir, ya da uygun görürsek, de ğ i ş tirilir.

Garantü süresi uzatılamayaca ğ ı gibi bu süre tekrardan da ba ş latılamamaktadır!

Garantinin varlı ğ ı satın alındı ğ ında fatura ile belgelenir. Faturasız cihaz ücretsi ne tamir edilir ne de de ğ i ş tirilir.

Garantü kapsamında hitmetlerimizden faydalanmak isterseniz lütfen cihazı orijinal ambalajı içinde faturayla birlikte satın aldı ğ ınız yere götürünüz.

Aksesuvarların zarar görmesi cihazın tümünü de ğ i ş tirmek anlamına gelmez. Bu durumlarda lütfen danı ş ma hattımızı arayınız. Kırık cam veya plastik kısımlar daima

ücretli olarak de ğ i ş tirilir.

A ş ınan veya eskiyen kısımlar, temizlik de dahil, onarım ve adı geçen parçaların tamiri garanti kapsamına alınmaz ve ücrete tabiidirler!

Uzaman olmayanlarca cihazınaçılması garanti kapsamının dı ş ındadır.

Garanti süresinin sonunda cihazın tamiri ve onarımı satıcı veya servisi tarafından belli bir ücret kar ş ılı ğ ında yapılabilmektedir.

Çevre korumasına ili ş kin esaslar kullanım ömrü bitti ğ inde bu cihazın normal atıklar gibi atılmaması gerekmektedir, geri dönü ş türme için elektrik ve elktronik aletler gibi toplanması gerekmektedir. Cihazın üzerinde, kullanma kılavuzunda ve ambalajda bulunan bu simge, bu önemli noktayı belirtmektedir. Bu cihazda kullanılan maddeler geri dönü ş türülebilmektedir. Ev aletlerinin geri dönü ş türülmesini sa ğ lamakla çevre korumasına önemli bir katkıda bulunmu ş olursunuz.

Toplama noktaları ile ilgili bilgili yerele yönetiminize sorarak elde edebilirsiniz

Ambalaj

Ambalaj 100% geri dönü ş türülebilir, ambalajı ayrı olarak veriniz.

Ürün

Bu cihaz Avrupa Yönergesi 2002/96/EC’ne göre.

Elektrik ve elektronik aletler(WEEE) sınıfına göre belgelenmi ş tir. Cihazın uygun olarak atılmasını sa ğ lamakla, çevre ve insan hayatının kurunmasına yardımda bulunmu ş olursunuz.

EC uygunluk bildirisi

Bu cihaz Dü ş ük Voltaj Yönergesi "No 2006/95/EC’ nde yer alan emniyet kaidelerine sadık kalınarak, EMC Yönergesi 2004/108/EC "Elektromanyetik uyumluluk" kısmında yer alan koruma esaslarına uygun olarak ve 93/68/EEC yönergesinin gerektirdi ğ i esaslara göre tasarlanmı ş , üretilmi ş ve pazarlanmı ş tır.

57

www.tristar.eu

58

advertisement

Key Features

  • Blow-dry your hair anyplace and anytime
  • Perfect for vacations because of the collapsible handle and compact size
  • Full power of 1200 Watt as soon as it’s turned on
  • Move freely with the flexible power cord of 1.7 meters
  • Multiple speed settings

Related manuals