eta 0769 90000 Travello Owner's manual

eta 0769 90000 Travello Owner's manual
A2
A5
A1
A6
A4
•S váhou manipulujte opatrně, aby nedošlo k jejímu
poškození (neházejte s ní ani ji nepřetěžujte).
•Váhu používejte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů zařízení
se silným elektromagnetickým polem (např. rádio, mobilní
telefon).
•Váhu nerozebírejte a nevyjímejte z ní žádné součástky.
•Pokud spotřebič nebudete dlouhodobě používat, vyjměte
z něj baterii.
•Udržujte baterii a spotřebič mimo dosah dětí a nesvéprávných
osob. Osoba, která spolkne baterii, musí okamžitě vyhledat
lékařskou pomoc!
•Pokud baterie teče, okamžitě ji vyměňte, v opačném případě
může poškodit spotřebič.
•Vybitou baterii zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. VI.
LEGISLATIVA A EKOLOGIE).
II. Popis ovládacích prvků
A3
ETA 0769
A1 - Rukojeť
A3 - Popruh
A2 - Displej
A4 - Háček
A5 - /T/ U/SET/
Tlačítko zapnutí - vypnutí / Tare = funkce
nulování / zvýšení hodnoty,
A6 - U/SET/
Tlačítko převod jednotky / nastavení
/T/
cílové hodnoty, snížení hodnoty,
III. Použití
Odšroubujte šroub a sejměte kryt. Pokud je u baterie
izolační pásek, odejměte ho pro připojení baterie. Opačným
způsobem kryt upevněte.
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny
znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů
a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly
na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být
likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem
jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených
sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa
(viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny
pokuty. Vybitou baterii z váhy vyjměte a vhodným způsobem
prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí
bezpečně zlikvidujte. Baterií nikdy nelikvidujte spálením!
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES
OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. – Nebezpečí
udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách,
kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte
mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
Pokud si přejete nastavit jednotku kg nebo lb, nastavte
ji pomocí tlačítek /T//T/ aU/SET/
U/SET/ .
kg = kilogram 1 kg = 2,2 lb
lb = libra (britská jednotka hmotnosti) 1 lb = 0,454 kg
1. Provlečte na popruh přes otvor v rukojeti zavazadla, které
požadujete vážit. Váhu uchopte za rukojeť.
2. Háček na konci popruhu zajistěte k začátku uchycení
popruhu na spodní straně váhy, jak je znázorněno na
obrázku.
3. Stiskem tlačítka A5 váhu zapněte. Na LCD displeji se
zobrazí 0,00 kg (nebo lb).
4. Nadzvedněte zavazadlo. Na displeji se zobrazí aktuální
hmotnost zavazadla a symbol H.
5. Stiskem tlačítka A5 na 3 sekundy se váha vypne.
Neproběhne-li žádná operace během cca 120 sek., váha
se automaticky vypne.
CZ Digitální cestovní váha • NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho
produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi
pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem dobře uschovejte.
I. Bezpečnostní předpisy
Pečlivě prostudujte níže uvedené informace pro správné použití:
•Spotřebič neponořujte do vody ani žádné jiné kapaliny.
•Nevystavujte váhu přímému slunci, nízkým nebo vysokým
teplotám, ani nadměrné vlhkosti.
•Používejte tento spotřebič výlučně pro soukromou potřebu
a pro stanovené účely. Tento spotřebič není určen pro
komerční použití.
•Pokud spotřebič nepracuje správně, spadnul na zem, do
vody nebo jiné kapaliny nikdy jej dále nepoužívejte.
•
Tento spotřebič mohou používat děti ve
věku 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o používání
spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si
se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí
provádět děti bez dozoru.
Nastavení cílové hodnoty
Po zapnutí váhy stiskněte na delší dobu tlačítko A6. Zadejte
požadovanou hodnotu hmotnosti (v rozsahu 1.00 - 50.00)
a to krátkým stisknutím tlačítka A5 (přidáte) nebo A6 (snížíte).
Následně delším stisknutím tlačítka A6 uložíte nastavení
(displej krátce zobrazí symbol F poté 0.00). Pokud váha
zavazadla přesáhne cílovou hodnotu, displej bude červeně
podsvícen.
Funkce nulování „TARE“
Slouží pro následné přivažování více položek bez odejmutí
vážené položky. Zavěste váženou položku na váhu a počkejte
na její zvážení. Před přidáním další položky stiskněte tlačítko
A5 pro vynulování údaje, displeje zobrazuje 0.00 a symbol
T. Zavěste na váhu další položku. Na displeji se vám zobrazí
váha přidané položky a symbol T. Postup můžete opakovat.
Jakmile se odeberou všechny vážené předměty, na displeji se
objeví záporná hodnota.
— symbol baterie – baterie je vybitá. Vyměňte baterii.
— přetížení váhy, hmotnost překračuje 50 kg.
IV. Čištění a údržba
Povrch váhy otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte na to,
aby se do vnitřních částí nedostala voda.
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte
na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese
www.eta.cz.
V. Technické údaje
Váživost max. 50 kg, Spotřebič třídy ochrany III.
Rozlišení po 50 g, Napájení: 1 x baterie CR2032 3 V.
Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje
zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný
servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na
záruční opravu.
A5 - /T/
VI. Ekologie
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho
produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si
veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod
spolu so záručným listom, dokladom o predaji dobre
uschovajte.
I. Bezpečnostné predpisy
Dôkladne preštudujte nižšie uvedené informácie pre správne
používanie:
•Spotrebič neponárajte do vody ani žiadnej inej tekutiny
•Nevystavujte váhu priamemu slnku, nízkym alebo vysokým
teplotám, ani nadmernej vlhkosti.
•Používajte tento spotrebič výhradne pre súkromnú potrebu
a pre stanovené účely. Tento spotrebič nie je určený pre
komerčné použitie.
•Ak spotrebič nepracuje správne, spadol na zem, do vody
alebo inej tekutiny nikdy ho ďalej nepoužívajte.
Tento spotrebič môžu používať deti
vo veku 8 rokov a staršie a osoby so
zníženými fyzickými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod
dozorom alebo boli poučené
o používanie tohto spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumie
prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie
a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
• S váhou manipulujte opatrne, aby sa nepoškodila (nehádžte
ju ani ju nepreťažujte).
•Váhu používajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadení
so silným elektromagnetickým poľom (napr. rádio, mobilný
telefón).
•Váhu nerozoberajte a nevyberajte z nej žiadne súčiastky.
•Ak váhu nebudete dlhšie používať, vyberte z nej batériu.
•Udržujte batériu a spotrebič mimo dosahu detí a
nesvojprávnych osôb. Osoba, ktorá prehltne batérie, musí
okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
•Ak batéria tečie, okamžite ju vyberte, v opačnom prípade
môže spotrebič poškodiť.
•Vybitú batériu zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text
VI. LEGISLATÍVA A EKOLÓGIA).
II. Opis spotrebiča
A1 - Rukoväť
A2 - Displej
III. Použitie
Odskrutkujte skrutku a zložte kryt. Ak je u batérie izolačný
pásik, odoberte ho pre pripojenie batérie). Opačným
spôsobom nasaďte kryt.
Pokiaľ chcete nastaviť jednotku kg alebo lb, nastavte
ju pomocou tlačítok /T//T/ aU/SET/
U/SET/ .
A3 - Popruh
A4 - Háčik
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES
OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. —
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto
vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských
ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko
nie je na hranie.
UPOZORNENIE
kg = kilogram 1 kg = 2,2 lb
lb = libra (britská jednotka hmotnosti) 1 lb = 0,454 kg,
1 st = 14 lb
1. Prevlečte na popruh cez otvor v rukoväti batožinu, ktoré
požadujete vážiť. Váhu uchopte za rukoväť.
2. Háčik na konci popruhu zaistite k začiatku uchytenie
popruhu na spodnej strane váhy, ako je znázornené na
obrázku.
3. Stlačením tlačidla A5 váhu zapnite. Na LCD displeji sa
zobrazí 0,00 kg (alebo lb).
4. Nadvihnite batožinu a na LCD displeji sa vám zobrazí
aktuálna hmotnosť batožiny a symbol H.
5. Stlačením tlačidla A5 na 3 sekundy sa váha vypne. Ak
neprebehne žiadna operácia v priebehu asi 120 sek.,
váha sa automaticky vypne.
Nastavenie cieľovej hodnoty
Digitálna cestovná váha na batožinu •
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
•
U/SET/
Tlačidlo zapnutia-vypnutia / Tare = funkcie Vybité batérie vyberte z váhy a zlikvidujte ich prostredníctvom
špecializovanej zbernej siete. Batérií nikdy nelikvidujte
nulovania / zvýšenie hodnoty
spálením!
A6 - U/SET/
Tlačidlo zmena režimu jednotiek /
/T/
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
nastavenie cílové hodnoty / sníženie
KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
hodnoty.
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
Po zapnutí stlačte dlhšiu dobu tlačidlo A6. Zadajte
požadovanú hodnotu hmotnosti (v rozsahu 1.00 - 50.00)
a to krátkym stlačením tlačidla A5 (pridáte) alebo A6 (znížite).
Následne dlhším stlačením tlačidla A6 uložíte nastavenia
(displej krátko zobrazí symbol F potom 0,00). LCD displej
bude červeno podsvietený, ak váha batožiny presiahne
cieľovú hodnotu.
Funkce nulování „TARE“
Slúži pre následné privažovanie viac položiek bez odobratia
váženej položky. Zaveste váženú položku na váhu, počkajte
na zváženie. Pred pridaním ďalšej položky stlačte tlačítko
A5 pre resetovanie údaje, displej zobrazuje 0.00 a symbol T.
Zaveste na váhu ďalšiu položku, na displeji sa vám zobrazí
váha pridanej položky a symbol T. Postup môžete opakovať.
Akonáhle sa odoberú všetky vážené predmety, na displeji sa
objaví záporná hodnota.
— batéria je vybitá, vymeňte batérie.
—n
adváha, váha presahuje 50 kg.
IV. Čistenie a údržba
Povrch váhy vyčistite mäkkou vlhkou handričkou. Dbajte na
to, aby sa do vnútorných častí nedostala voda.
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti
získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej
adrese www.eta.sk.
V. Technické údaje
Váživosť max. 50 kg, Rozlíšenie po 50 g, Napájanie:
1 x batérie CR2032 3 V, Spotrebič ochrannej triedy III.
Špecifikácia a prevedenie prístroja môžu byť bez
predchádzajúceho upozornenia zmenené. Údržbu
rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje
zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba
špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká
právo na záručnú opravu!
VI. Ekológia
Info Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú
vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový
materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich
recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej
dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo
elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne
s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie
výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou
tohoto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje
a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov
na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
GB Electronic luggage scale • USER MANUAL
Dear customer, thank you for purchasing our product.
Please read the operating instructions carefully before
putting the appliance into operation and keep the instructions
including the warranty and the receipt.
I. General caution
A careful study of the following important safety precautions
is strongly recommended:
•Do Not Immerse In Water Or Any Other Liquid
•Do not expose the appliance to direct sunlight, low or high
temperatures and high moisture.
•This appliance is intended for household use only. It is not
intended for commercial use. Use the appliance only for its
intended use as described in this manual.
•Never continue to use this appliance if it is not working
properly, or has been dropped, or if it has been dropped in
water or any other liquid.
•
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
•Handle the scale with care not to damage it (do not
overload and throw it).
•Use the scale sufficiently far from strong electro-magnetic
field (e.g. radio, mobile phone).
•Do not disassemble the scale and do not take any parts out.
•If you are not going to use the appliance for a longer period
of time, take out the batteries.
•Keep batterie and trimmer out of reach of children and
incapacitated people. A person, who would swallow the
batterie, must seek medical help immediately.
•If the batterie are leaking, take them out immediately,
otherwise they may damage the appliance.
•Dispose of a discharged battery in a suitable way (see par.
VI. ENVIRONMENTAL PROTECTION).
II. Description of the appliance
A1 - Handle
A3 - Carrying strap
A2 - Display
A4 - Hook
A5 - /T/ U/SET/
Switch on-off / Tare = zero function / add
value
A6
/T/ U/SET/ Convert weight unit / target value
setting/reduce value
III. Operation onstructions
Unscrew the screw and remove the cover. If there is an
insulation band on the battery, remove it to connect the
battery). Then screw the cover gently on.
If you wish to set unit to kg or lb, adjust the with and
buttons /T/
/T/ ,U/SET/
U/SET/ .
kilogram 1 kg = 2.2 lb
lb = pound (British weight unit) 1 lb = 0.454 kg, 1 st = 14 lb
1. Feed the carrying strap through the opening in the
handle of the piece of luggage you wish to weigh. Hold
the scale the handle.
2. Connect the hook underneath the scale, as depicted in
the adjacent illustration.
3. Push the button A5 to turn on the scale. The LCD
display shows 0.00, as well as kg.
4. Lift the piece of luggage and read its weight in the LCD
display.
5. Hold the button A5 for about 3 seconds to turn off the
scale. Auto shut-off occurs if display shows ‚0‘ or shows
the same weight reading for 120 sec.
Target value setting
When switched on, press for longer time to start target value
setting.Press and shortly to add or reduce value, then press
for longer time to save the setting. When setting finished,
LCD will be red backlight if luggage weight exceeds target
value.
„Zero“ or „tare“ function
To weigh different loads consecutively without removing
loads from the scale. Put first Load on the scale, get weight
reading. Press A5 button to reset the LCD reading to „0.00“
before adding next load. Add another item and the display
will read the added weight. You can repeat this operation. If
all products are taken away from the weighing plate,
a negative value will appear on the display.
— replace the batteries.
— scale overload, the weight exceeds 50 kg.
IV. Cleaning and care
Wipe the scale surface with a soft wet rag. Pay attention no
water penetrates the appliance.
V. Technical data
Maximum weighing capacity 50 kg, Accuracy 50 g, Power:
1 x battery CR2032 3 V, Protection class of the appliance III.
We reserve the right to change technical specifications.
Expert service must do the large maintenance or to
intervene into inside parts of the appliance! Non-observance
of the instructions of the manufacturer cancels the right for
guarantee repair!
VI. Environment
If dimensions permit, all pieces have printed symbols of
materials used for production of packing, components and
accessories as well as recycling symbols. The symbols
on the product or documentation means the electric or
electronic parts used in the appliance may not be disposed
off together with communal waste. Hand over the electric or
electronic part to a waste collection yard for free disposal.
Proper disposal of the product will help preserving valuable
natural resources and preventing potential negative impacts
on environment and human health that would otherwise
result from improper waste disposal. For more details,
please contact your local authorities or collection yard. Fines
may be imposed for improper disposal of this type of waste
pursuant to national directives. Remove flat batteries from
the appliance and dispose them off in a suitable way using
special collection centres. Do not incinerate the batterie!
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES
OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
NOTICE
H
Utazási mérleg csomagok mérésére • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Mielőtt üzembe helyezi ezt a készüléket, kérjük, hogy
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és a jelen
útmutatót a garancialevéllel, pénztári bizonylattal ás
lehetőség szerint a csomagolással és a csomagolás belső
tartalmával együtt őrizze meg.
I. Biztonsági előírások
Figyelmesen olvassa el az alábbi információkat a helyes
használat érdekében:
•Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
•Ne tegye ki a mérleget közvetlen napsütésnek, alacsony vagy
magas hőmérsékleteknek sem pedig túlzott nedvességnek.
•A készüléket csak magán, meghatározott célokra használja.
•A készülék nem kereskedelmi felhasználásra készült.
•Ha a nyíró nem működik megfelelően, leesett a földre,
beleesett vízbe vagy egyéb folyadékba soha ne használja
tovább.
•
Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb
gyemekek, továbbá csökkent fi zikai
és mentális képességű vagy nem
elegendő tapasztalattal és ismeretekkel
rendelkező személyek is használhatják,
amennyiben felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon
kioktatták őket és megértik az esetleges
veszélyhelyzetek értelmezését.
A gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A felhasználó által történő
tisztítást és karbantartást gyermekek
nem végezhetik, ha nincsenek legalább
8 évesek és csak felügyelet mellett.
•A mérleget óvatosan kezelje, hogy az ne sérülhessen meg
(védje ütődés és túlterhelés ellen).
•Ne szedje szét a mérleget és ne vegyen ki abból
alkatrészeket.
•Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az
elemeket!
•Tartsa az elemeket és a nyíró gyerekektől távol és nem
önjogú személyek elől elzárva tárolja. Az elemek lenyelése
esetén azonnal foruljon orvoshoz.
•Ha az elem szivárog, azonnal cserélje ki azt, mert ellenkező
esetben a készülék károsodását okozhatja!
•A kimerült elemet megfelelő módon ártalmatlanítsa (lásd
a VI. ÖKOLÓGIA c. bekezdést).
II. A készülék leírása
A1 - Fogantyú
A3 - Akasztó öv
A2 - Kijelző
A4 - Horog
A5 - /T/ M
érleg be-kikapcsolása és nullázási
U/SET/
funkció kiválasztása / érték növelése
A6 - U/SET/
Egység változtatása / cél érték
/T/
beállítása / érték csökkentése
III. Kezelési utasítás
Csavarja ki a csavart, vegye le a burkolatot. Ha az
elemnél műanyag szalag látható, húzza azt ki az elem
csatlakozásához). Fordított ljárással helyezze vissza az
elemtartó fedelét
Amennyiben az kg / lb egységet kívánja beállítani, ezt
követően a és gombok segítségével válassza ki
a mérési egységet /T/
/T/ , U/SET/
U/SET/ .
kg = kilogramm 1 kg = 2,2 lb
lb = font (angol súlymérték) 1 lb = 0,454 kg, 1 st = 14 lb
1. Húzza át az övet a csomag, - amelyet szeretne
megmérni- fogantyúján keresztül. Fogja meg a mérleg
fogantyúját.
2. Az akasztó öv végén lévő horgot használja az akasztó öv
rögzítéséhez a mérleg alsó oldalán, lássa az ábrát.
3. A5 gomb megnyomásával kapcsolja be a mérleget. Az
LCD kijelzőn megjelenik a 0,00 kg (,vagy lb).
4. Emelje fel a csomagokat és az LCD kijelzőn olvassa le
azoknak a súlyát (a kijelzőn az H szimbólum).
5. A5 3 másodpercen keresztül történő megnyomásával
kapcsolja ki a mérleget. Jeżeli w ciągu 120 sek. nie
zostanie wykonana żadna operacja, waga wyłączy się
automatycznie.
Cél érték beállítása
A mérleg bekapcsolása után nyomja meg és tartsa
megnyomva az A6 gombot! Adja meg a kívánt súly értéket
(1.00 - 50.00 között) az A5 (plusz), vagy az A6 (mínusz)
gombok rövid megnyomásával! Utána az A6 gomb hosszú
megnyomásával mentse le a beállítást (a kijelzőn röviden az
F szimbólum, majd a 0.00 felirat jelenik meg)! Ha a mérleg
túllépi a cél értéket, a kijelző háttérvilágítása piros lesz.
Nullázási és hozzámérési TARE funkció
Arra szolgál, hogy több tétel is lemérhető legyen anélkül,
hogy a korábban lemért tételt le kellene venni a mérlegről.
Helyezze a lemérendő hozzávalót a mérlegre, várja meg
a mérés eredményét. A következő hozzávaló hozzáadása
előtt nyomja meg a gombot A5, ezzel a kijelzőn törli az
adatokat, és a „0.00“ érték jelenik meg és T szimbólum.
Helyezze a mérlegre a következő hozzávalót, melynek
tömege megjelenik a kijelzőn. Az eljárás többször is
megismételhető. A tételek eltávolítása utána a kijelzőn
megjelenik egy negatív érték.
—a
z elemek kimerültek. Cserélje ki az elemeket.
—a
mérleg túlterhelése, a mérendő tömeg túllépi
az 50 kg
IV.Tisztítás és karbantartás
A mérleg felületét puha, nedves ruhával törölje le. Ügyeljen
arra, hogy a belső részekbe ne juthasson be víz.
V. Műszaki adatok
Méréshatár max. 50 kg, Érzékenység 50 g, Tápfeszültség: 1
db CR2032 3 V elem, A készülék érintésvédelmi osztálya III.
A gyártó fenntartja a termék műszaki specifikációinak
módosítását. A készülék elektromos részeibe való
beavatkozást igénylő alkatrészcseréket kizárólag szakszerviz
végezhet! A gyártói utasítások figyelmen kívül hagyása
a garanciális javításra való jogosultság megszűnését vonja
maga után!
VI. Környezetvetvédelem
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék
valamennyi darabján fel vannak tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok
gyártására használt anyagok jelei, illetve azok
újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy
annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt
jelentik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem
szabad a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.
A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt
hulladékgyűjtő helyekre, ahol azokat ingyenesen veszik át.
A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti
forrásokat segít megőrizni és megelőzi a nem megfelelő
ártalmatlanításból eredő potenciálisan negatív hatásokat
a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket
kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi
hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen
ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint
pénzbüntetéssel is járhat. A kimerült elemet vegye ki
a mérlegből, majd azt az arra kialakított speciális
gyűjtőhálózat útján biztonságosan likvidálja. Az elemet soha
ne likvidálja égetéssel!
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES
OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. –
Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől
elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt
a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy
gyerek járókákban.
FIGYELMEZTETÉS
PL Elektroniczna waga bagażowa • INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowny kliencie, dziękujemy Ci za zakup naszego produktu.
Przed wprowadzeniem tego urządzenia do eksploatacji
bardzo uważnie przeczytaj Instrukcję obsługi i wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem fiskalnym (asygnatą) i według
możliwości także z opakowaniem i wewnętrzną zawartością
opakowania dobrze schowaj.
I. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
Proszę przeczytaj uważnie poniższe informacje dotyczące
prawidłowego stosowania:
•Nie zanurzaj urządzenia do wody lub innej cieczy.
•Wagę należy chronić przed kurzem, substancjami
chemicznymi, nadmierną wilgocią, dużym
•Używaj tego urządzenia tylko do celów prywatnych i do jasno
określonych celów. To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku komercyjnego. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo,
spadło na ziemię, do wody lub innych cieczy, nie należy go
dalej używać.
•
Z urządzenia mogą korzystać dzieci
powyżej 8 roku życia, oraz osoby
z ograniczonymi zdolnościami
fizycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego
typu urządzeń pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat bezpiecznego
korzystania z tego urządzenia oraz
zagrożeń wiążących się z jego
używaniem. Bawienie się urządzeniem
jest zabronione dzieciom. Czyszczenie
i konserwacja bez nadzoru dorosłych
jest dzieciom zabroniona.
•Z wagą należy obchodzić ostrożnie, aby uniknąć jej
uszkodzenia (nie rzucić lub nie obciążać).
•Wagi nie należy demontować lub wyjmować części.
•Jeżeli urządzenie nie będzie długo używane, wyjmij z niego
baterię.
•Baterie i wagę należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci i osób niekompetentnych. Osoba,
która połknie baterię, musi natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
•Wymienić natychmiast wyciekłą baterię, w przeciwnym razie
może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
•Wyładowaną baterie należy w odpowiedni sposób
zlikwidować (patrz rozdz. VI. EKOLOGIA).
II. Opis urządzenia
A1 - Uchwyt
A3 - Pasek
A2 - Ekran
A4 - Zaczep
A5 - /T/ P
rzycisk ON-OFF/ funkcji zerowania /
U/SET/
zwiększenie wartości
A6 - U/SET/
Przycisk zmiana trybu jednostek /
/T/
ustawianie wartości docelowej /
zmniejszenie wartości
III. Instrukcja obsługi
Odkręcić śrub i zdjąć osłonę. Jeśli przy baterii znajduje
się pasek izolacyjny, usuń go w celu podłączenia baterii).
Nasadź osłonę.
Jeśli chcesz ustawić jednostkę kg, lb, za pomocą
przycisków /T/
/T/ , U/SET/
U/SET/ i wybierz jednostkę
masy.
kg = kilogram 1 kg = 2,2 lb
lb = funt (brytyjska jednostka masy) 1 lb = 0,454 kg,
1 st = 14 lb
Po usunięciu wszystkich ważonych składników z powierzchni
wagi, na wyświetlaczu pojawi się ujemna wartość.
—b
ateria jest wyczerpana. Wymień baterię.
—p
rzeciążenie wagi. Waga przekracza 50 kg.
IV. Czyszczenie i pielęgnacja
Powierzchnię wagi należy przetrzeć miękką wilgotną
szmatką. Należy uważać, aby woda nie dostała się do
wewnętrznych części urządzenia.
V. Dane techniczne
Udźwig wagi max. 50 kg, Dokładność po 50 g,
Zasilanie: 1 x bateria CR2032 3 V. Klasa izolacyjna III.
Zmiana specyfikacji technicznej produktu jest zastrzeżona
przez producenta. Wymiana elementów, które wymagają
ingerencji do części elektrycznej urządzenia może
wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nie dotrzymanie
wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw
gwarancyjnych!
VI. Ekologia
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach
wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji
opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich
przetwarzania wtórnego.
Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej
dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów
elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać
utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść
do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte
bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo
zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych
negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego
urzędu lub punktu zbiorczego (www.elektroeko.pl). Niewłaściwy
sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie
z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Rozładowaną
baterię należy usunąć z wagi w odpowiedni sposób poprzez
specjalne punkty zbioru. Nigdy nie należy likwidować baterii
przez spalenie!
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES
OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. –
Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy
położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie
służy do zabawy!
OSTRZEŻENIE
1. Używając zaczepu na końcu paska przyczep bagaż który
chcesz zważyć . Trzymaj wagę w ręku.
2. Połącz pasek z zaczepem do wagi, patrz rysunek poniżej.
3. Naciśnij przycisk A5, aby włączyć wagę. Wyświetlacz
LCD będzie pokazywał 0.00 oraz kg.
4. Podnieś bagaż i sprawdź jego wagę na wyświetlaczu LCD
i symbol T.
5. Aby wyłączyć wagę, naciśnij i przytrzymaj przycisk A5
przez około 3 sekundy. Jeżeli w ciągu 120 sek. nie zostanie
wykonana żadna operacja, waga wyłączy się automatycznie.
Ustawianie wartości docelowej
Po włączeniu wagi należy nacisnąć przycisk A6 przez dłuższy
czas. Wprowadzić żądaną wartość ciężaru (w zakresie 1.00
– 50.00) przez krótkie naciśnięcie przycisku A5 (dodać) lub
A6 (zmniejszyć). Następnie nacisnąć dłużej przycisk A6, aby
zapisać ustawienie (wyświetlacz pokazuje na krótko symbol
F, a następnie 0.00). Jeśli waga bagażu przekroczy wartość
docelową, wyświetlacz będzie podświetlany na czerwono.
Funkcja nastawienia tarowania
Służy do następującego tarowania (funkcja pozwalająca
ważyć kolejno dodawane składniki) więcej pozycji bez
wyciągania ważonych składników z wagi. Zawiesić ważony
składnik na wagę, poczekaj aż waga go zważy. Przed
przydaniem dalszej pozycji naciśnij przycisk A5, żeby
resetować dane displeju na „0.00 i symbol T“. Dodaj na wagę
następną substancję. Na displeju wyświetli się waga dodanej
substancji. Postępowanie możemy powtarzać.
© DATE 28/1/2019
e.č. 4/2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement