eta Livero 4155 90000 Operating instructions

eta Livero 4155 90000 Operating instructions

16/8/2016

Elektrický kontaktní gril •

NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický kontaktný gril •

NÁVOD NA OBSLUHU

Electric contact grill •

INSTRUCTIONS FOR USE

Elektromos kontaktgrill •

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektryczny grill kontaktowy •

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GB

H

PL

5-11

12-18

19-25

26-33

34-41

LIVERTO

B

Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja

2 / 41

3 / 41

CZ

SK

GB

HU

PL

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ 7

IV. POKYNY NA OBSLUHU 8

V. ÚDRŽBA

VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMU

VII. EKOLOGIE

VIII. TECHNICKÁ DATA

5

7

10

11

11

11

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

II. POPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

12

14

III. PRÍPRAVA A POUŽITIE 14

IV. POKYNY NA OBSLUHU 16

V. ÚDRŽBA

VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV

VII. EKOLÓGIA

VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE

17

17

18

18

I. SAFETY NOTICE

II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES

19

21

III. PREPARATION AND USE 21

IV. INSTRUCTIONS FOR USE 24

V. MAINTENANCE 24

VI. TROUBLESHOOTING 24

VII. ENVIRONMENT

VIII. TECHNICAL DATA

25

25

I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

26

28

III . ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLAT 28

IV. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK 29

V. KARBANTARTÁS 31

VI. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSAI 32

VII. KÖRNYEZETVÉDELEM

VIII. MŰSZAKI ADATOK

32

33

I. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

II. OPIS URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIA

34

36

III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE 37

IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI 38

V. KONSERWACJA 39

VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 40

VII. EKOLOGIA 40

VIII. DANE TECHNICZNE 41

4 / 41

CZ

Elektrický kontaktní gril

eta

4155

LIVERTO

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.

– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.

Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.

Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se

– musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo

údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!

Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí

– být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.

POZOR – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn v okamžiku uvedené spotřebiče do činnosti.

5 / 41

CZ

Při manipulaci s grilem postupujte tak, aby nedošlo k poranění

(např.

popálení, opaření

). Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.

– Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.

– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční oužití!

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!

Nepoužívejte gril venku!

Nepoužívejte gril k vytápění místnosti!

– Na kontaktní gril neodkládejte žádné předměty.

Gril nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou!

Gril nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin!

– Gril nepoužívejte k jiným účelům (např.

k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.

) než doporučuje výrobce.

– Neumisťujte gril na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např.

skleněné, papírové plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy

).

– Nepokládejte spotřebič v blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny, kuchyňské skřínky, příborníky, obrazy, záclony unikající pára by je mohla poškodit.

– Nepoužívejte spotřebič v prostředí nasyceném výbušnými nebo hořlavými parami.

– Spotřebič se nesmí používat v prostorách, ve kterých se používají nebo skladují chemikálie, barvy a další hořlavé, výbušné, těkavé a zdraví škodlivé látky.

– Gril používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např.

záclony, závěsy, dřevo atd.

), tepelných zdrojů (např. kamna, el./plynový sporák atd.) a vlhkých povrchů (

dřezy, umyvadla atd.

).

– UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto spotřebiče se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.

– Nepoužívejte desky samostatně (např. k přípravě potravin na el. / plynovém / indukčním / halogenovém sporáku nebo na otevřeném ohni).

– Před každým připojením k el. síti se přesvědčte, že je regulátor teploty v poloze 0.

Po ukončení práce a před každou údržbou vždy otočte regulátor teploty do polohy 0 a odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.

– Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.

– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např.

pomocí samolepicí tapety, fólie, apod.

)!

– Před grilováním odstraňte z potravin případné obaly (např.

papír, PE-sáček atd.

).

– Používejte kvalitní olej nebo tuk doporučený výrobcem na grilování.

– Při grilování tučného masa nebo uzenek dávejte pozor na vystřikující tuk.

– Při grilování je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.

– Po ukončení práce vždy spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky.

– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí

úrazu popálením. Vlivem vysoké teploty se může ohřát také podložka, na které je spotřebič položen, proto se jí nedotýkejte, dokud nezchladne.

6 / 41

CZ

– Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje dvoupólové odpojení od el. sítě.

– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody. Nikdy jej nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním, zakopnutím nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!

– Z hlediska požární bezpečnosti gril vyhovuje

ČSN 06 1008

. Ve smyslu této normy se jedná o spotřebič, který lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve směru hlavního sálání, tj. nad deskou, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchu hořlavých hmot

200 mm

a v ostatních směrech min.

100 mm

.

– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.

– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.

– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.

– Tento spotřebič používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.

– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem

Wk obsluze, existuje riziko poranění.

– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.

– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství (např.

znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár

) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)

A – gril

A1 – regulátor teploty

A2 – odklápěcí víko

A3 – kontrolka připojení k el. síti

A4 – držadlo

A5 – grilovací desky

A6 – napájecí přívod

A7 – aretace desek

B – odkapní nádoba

(2 ks) – Tuk v odkapní nádobě nepoužívejte pro další zpracování a po vychladnutí jej odstraňte!

Rozevření grilu

(obr. 8, 9, 10, 11)

Uchopte víko

A2

za držadlo

A4

a odklopte ho do aretační polohy (cca 50°), následně následně víko mírným tahem nadzvedněte a odklopte tak, aby se gril rozevřel do horizontální polohy (180°). V tomto stavu můžete připravovat na každé samostatné grilovací desce různé druhy potravin (např. uzenky, palačinky, sázené vejce apod.). Opětovné složení grilu provedete pouhým přiklopením víka.

III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte gril s příslušenstvím. Z grilu odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu nastavte do polohy

3

a při otevřeném okně nechte gril v činnosti cca

10

minut, potom ho vypněte a nechte vychladnout. Krátké, mírné zakouření není na závadu a důvodem k reklamaci spotřebiče.

7 / 41

CZ

Po vychladnutí umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout (viz odst.

V. ÚDRŽBA

). Nyní je spotřebič připraven k použití.

POZOR

– Během grilování se nedotýkejte kovových částí grilu nebo desek, protože tyto části jsou

HORKÉ!

Obzvlášť dejte pozor na to, aby se grilu nedotýkaly děti!

Pro přenášení

(ve vychladlém stavu) používejte pouze držadlo

A4

.

– Doporučujeme při manipulaci používat ochranné pracovní pomůcky (např. chňapky).

– Nenechávejte zapnutý prázdný gril déle než 20 minut.

– Nezavírejte víko za použití nadměrné síly!

– Při změně teploty průběhu grilování bude trvat cca 5 až 10 minut než deska dosáhne nastavené teploty (viz informace na displeji).

– V průběhu zahřívání může docházet k cyklování termostatu. Tento jev nepovažujte za závadu.

– Před vložením potravin nechte desky vždy rozehřát na pracovní teplotu. Při nahřívání desek nechte víko přiklopené.

– Nikdy nepokládejte na teplou desku zmražené nebo těžké potraviny.

– Nikdy mezi desky a topné těleso nevkládejte alobal ani jiný materiál nebo předměty.

– Nikdy nepokládejte chladnou desku na horké topné těleso.

– Nepoužívejte kovové kleště, obracečky, nůž nebo jiné ostré kovové kuchyňské náčiní, mohly by poškodit nepřilnavou povrchovou úpravu grilovacích desek.

– Zpracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!

– Gril není vhodný pro grilování potravin obalených ve strouhance.

– Uzenky mají při grilování tendenci praskat. Abyste tomu předešli, propíchněte je na několika místech vidličkou nebo nařízněte nožem.

– Na vůně/pachy, páru a kouř, vznikající během přípravy potravin, mohou citlivě reagovat domácí zvířata (např. exotičtí ptáci). Z tohoto důvodu doporučujeme přípravu potravin provádět v jiné místnosti.

– Při používání grilu dochází vlivem dilatace materiálů k občasnému vydání charakteristického zvuku (praskání). Tento jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci spotřebiče.

– V zajmu zachování optimálních vlastnosti nepřilnavé vrstvy, nepřipravujte potraviny zabalené v pečicím / pergamenovém papíru nebo v alobalu.

– Před konzumací zkontrolujte dostatečné tepelné zpracování pokrmu. Pokud připravované pokrmy nejsou dostatečně udělané, v přípravě pokračujte.

IV. POKYNY K OBSLUZE (obr. 5, 6, 7)

Gril umístěte na pevný, rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. Vidlici napájecího přívodu

A6

zasuňte do el. zásuvky a zkontrolujte, zda neprochází pod grilem a přes jakékoliv ostré či horké plochy. El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí snadno odpojit od el. sítě.

Rozsvítí se červené kontrolní světlo

A3

, které signalizuje připojení k el. síti.

Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci. Před použitím grilu pouze zasuňte pod výlevku v desce nádobu

B

na zachytávání přebytečné šťávy a tuku. Regulátor teploty

A1

nastavte do polohy

1

nebo

2

nebo

3

. Desky se začnou nahřívat. Gril s přiklopeným víkem nechte předehřát bez vložených potravin. Jakmile je dosaženo pracovní teploty, uložte potraviny na grilovací plochu

A5

(nejlépe na její střed) a přiklopte víko.

8 / 41

CZ

Plovoucí závěs automaticky přizpůsobí výšku horního víka tloušťce/síle potraviny.

Během grilování můžete pomocí držadla

A4

„lehce“ přitlačit desky k sobě. Několik minut před ukončením grilování spotřebič vypněte otočením regulátoru teploty

A1

do polohy

0

(a odpojením napájecího přívodu

A6

z el.zásuvky), protože deska je dostatečně horká pro dogrilování potravin. Pokrm vyjměte pomocí vhodné dřevěné nebo teplu odolné umělohmotné obracečky.

TIPY PRO DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI GRILOVÁNÍ MASA

Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy příprav

(zpracování) potravin jsou pouze přibližné a pohybují se v jednotkách minut. Čas grilování se bude měnit podle teploty grilu, okolního prostředí a typu připravované potraviny.

Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti, čím déle bude příprava probíhat tím bude potravina vypečenější, křupavější.

Veškeré časy přípravy pokrmů doporučované v odborné literatuře (kuchařkách) předpokládají, že maso má teplotu chladničky. Příprava zamraženého masa může trvat podstatně déle. Potraviny při grilování pečlivě sledujte a čas přípravy upravte podle vaší potřeby. Častějším obracením potraviny lépe propečete. Před grilováním zeleniny, ryb nebo libového masa, doporučujeme potřít desku rostlinným olejem nebo postříkat speciálním sprejem proti napékání potravin. V případě přípravy masa s obsahem tuku či marinovaných potravin není třeba desku takto ošetřovat. Používejte pouze čerstvé potraviny (ne mražené).

Z masa odstraňte šlachy, přebytečný tuk a z ryb odstraňte kosti. Potraviny, které chcete grilovat, nakrájejte na plátky cca 1 – 1,5 cm silné. Pokud chcete maso zjemnit, můžete potravinu předem naložit, okořenit, potřít omáčkou nebo olejem.

Než začnete s grilováním marinovaného masa, nejdříve ho, ale zbavte přebytečné marinády a vlhkosti. Některé marinády obsahují vysoké množství cukru, který se by při grilování mohl napékat na desky. Maso při grilování nepropichujte a příliš dlouhou přípravou zbytečně nevysušujte.

Pokud budete připravovat různé druhy potravin za sebou (např. maso, ryby, zelenina, ovoce), doporučujeme mezi jednotlivými chody desky očistit od zbytků pomocí dřevěné obracečky, stěrky nebo papírovou utěrkou. Horké desky nečistěte vodou!

Jako pomůcku pro stanovení přibližné doby grilování můžete použít následující tabulku:

9 / 41

CZ

Poznámka: čas nutný k předehřátí grilu není zahrnut v uvedených časech příprav.

V. ÚDRŽBA (obr. 1, 12)

Před každou údržbou odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky! Gril čistěte až po jeho vychladnutí!

Čištění provádějte pravidelně po každém použití otíráním měkkým vlhkým hadříkem! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, žíravé prostředky na čištění trub apod.).

Nepoužívejte také žádné zařízení na tlakové mytí (např. myčku, wapku, parní čističe)!

Z grilu odstraňte případné stopy tuku a zbytky potravin, které se přichytily na deskách např. pomocí běžné, plastové kuchyňské obracečky. Pro snadnější čištění můžete vyjmout desky z pláště grilu.

Odkapávací nádobu

B

umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu a utřete do sucha

(můžete použít myčku nádobí). Všeobecně platí, že byste měli gril čistit vždy, když byl použit. Před dalším použitím řádně osušte veškeré součásti a povrch grilu. Pokud se znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Normální je, že v průběhu času se barva povrchů mění. Tato změna ale žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče! Pěkného vzhledu desek, při delším používání, docílíte lehkým potřením olejem nebo jiným tukem.

Vyjmutí a vložení desek

(obr. 2, 3, 4)

Odehnutím aretace

A7

a desku

A5

odjistíte a vyklopením ji odejměte z grilu. Výstupky na desce zasuňte do dvou otvorů v plášti a následně přiklopením zajistěte (ozve se slyšitelné cvaknutí).

Uložení

Před uložením se ujistěte, že je gril chladný. Gril skladujte (možno i v kolmé/vertikální poloze) na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

Spotřebič je možné skladovat ve svislé poloze.

10 / 41

CZ

VI. ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém

Potraviny jsou nedostatečně připraveny

Gril vydává nepříjemný zápach

Gril nefunguje

Příčina Řešení

Nastavena příliš nízká teplota Informace o teplotě a času naleznete na etiketě potravin

Krátký čas přípravy

Příliš mnoho potravin na desce Snižte množství potravin

Na grilu jsou nečistoty (zbytky tuku, potravin)

Gril vyčistěte viz odst. V. Údržba

Není připojeno napájení Zkontrolujte přívod, vidlici a el. zásuvku

VII. EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

VIII. TECHNICKÁ DATA

Napětí (V) / Příkon (W)

Hmotnost (kg) cca

Spotřebič třídy ochrany

Rozměry cca (DxHxV) (mm)

Uvedené na typovém štítku výrobku

3,35

I.

295 x 386 x 145

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Uvedené obrázky jsou pouze ilustrační.

HOT – Horké. HOU SEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO

NOT COVER – Nezakrývat. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –

Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS

NOT A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH

11 / 41

SK

UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH

GB

WARNING: HOT SURFACE

H

FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

SLO

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

SK

Elektrický kontaktný gril

eta

4155

LIVERTO

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

— Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.

— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke.

— Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!

Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!

— Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,

— kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!

Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch zaneste spotrebič do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej

— funkcie.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom

— nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím

— vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!

Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru.

Pri manipulácii s grilom postupujte tak, aby nedošlo k poraneniu

(napr.

popálenie, obarenie

). Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.

12 / 41

SK

POZOR

: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

— Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.

Nepoužívajte gril vonku!

Gril nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!

— Na kontaktný gril neodkladajte žiadne predmety.

Gril nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne) a neumývajte ho pod tečúcou vodou!

— Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a počas celého grilovania ho kontrolujte!

— Gril nepoužívajte na iné účely (napr.

na sušenie textilu alebo obuvi

), ako uvádza výrobca.

— Nepokladajte gril na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr.

sklenené, papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy

).

— Nepoužívajte spotrebič v prostredí nasýtenom výbušnými alebo horľavými parami.

— Spotrebič sa nesmie používať v priestoroch, v ktorých sa používajú alebo skladujú chemikálie, farby a ďalšie horľavé, výbušné, prchavé a zdraviu škodlivé látky.

— Gril používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde sa nemôže prevrhnúť a v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov (napr.

záclon, závesov či dreva

), tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka, variča) alebo vlhkých povrchov (ako sú

výlevky, umývadlá

).

— Neukladajte spotrebič v blízkosti predmetov alebo pod predmety, ktoré sa môžu poškodiť parou, napríklad steny, kuchynské skrinky, príborníky, obrazy, záclony, unikajúca para by ich mohla poškodiť.

— Spotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.

— Nepoužívajte dosky samostatne (napr. na prípravu potravín na el. / plynovom / indukčnom

/ halogénovom sporáku alebo na otvorenom ohni).

— UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná pri prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.

— Pred každým pripojením k el. sieti sa presvedčte, že je regulátor teploty v polohe

0

.

Po ukončení práce a pred každou údržbou vždy otočte regulátor teploty do polohy

0

a odpojte spotrebič od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.

— Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr.

pomocou samolepiacej tapety, fólie, a pod.

)!

— Pred grilovaním odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE-vrecko).

— Používajte kvalitný olej alebo tuk odporúčaný výrobcom na grilovanie.

— Pri grilovaní tučného mäsa alebo údenín dávajte pozor na vystrekujúci tuk.

— Pripravované potraviny sa môžu samy vznietiť. V prípade náhleho vzplanutia pokrmu odpojte spotrebič od elektrickej siete a oheň uhaste.

— Po skončení práce spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky.

— Spotrebič neprenášajte horúci, pri prípadnom prevrátení hrozí nebezpečenstvo popálenia.

Vplyvom vysokej teploty sa môže zohriať aj podložka, na ktorej je spotrebič položený, preto sa jej nedotýkajte, kým neochladne.

— Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže gril pracovať na stole alebo povrchoch podobných stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania (nad doskou) musí byť dodržaná bezpečnostná vzdialenosť od horľavých predmetov min.

200 mm

, v ostatných smerov min.

100 mm

.

13 / 41

SK

— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany. Nedávajte spotrebič na horúce plochy a nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu alebo linky, kde ho môžu stiahnuť deti, prípadne urobte také bezpečnostné opatrenia, aby ste zaistili, že sa do prívodu nikto nezapletie alebo oň môže niekto nezakopnúť!

— Spotrebič je prenosný a má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové odpojenie od elektrickej siete.

— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.

— Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.

— Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ. Použitie iného príslušenstva môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu.

— Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.

VAROVANIE:

Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.

— Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.

— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a príslušenstva (napr.

za znehodnotenie potravín, poranenia, popáleniny, obareniny, požiar

) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných upozornení.

II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

A — gril

A1 — regulátor teploty

A2 — odklápacie veko

A3 — kontrolné svetlá zapnuto

A4 — rukoväť

A5 — grilovacie platne

A6 — napájací kábel

A7 — uzáver platne

B — odkvapkávacia nádoba

(2 ks) — Tuk v odkvapkávacej nádobe nepoužívajte pre ďalšie spracovanie a po vychladnutí ho odstráňte!

Roztvorenie grilu

(obr. 8, 9, 10, 11)

Uchopte veko

A2

za rukoväť

A4

a odklopte ho do aretačnej polohy (približne 50°), potom veko miernym ťahom nadzdvihnite a odklopte tak, aby sa gril roztvoril do vodorovnej polohy (180°). V tomto stave môžete pripravovať na každej samostatnej grilovacej doske rôzne druhy potravín (napr. párky, palacinky, sadené vajcia a pod). Opätovné zloženie grilu vykonáte jednoduchým priklopením veka.

III. PRÍPRAVA A POUŽITIE

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte gril s príslušenstvom. Z grilu odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pri prvom uvedení do činnosti nastavte na stupeň

3

a pri otvorenom okne nechajte gril v činnosti asi 10 minút, potom ho vypnite a nechajte vychladnúť. Prípadné krátke, slabé zadymenie nie je na závadu a dôvodom na reklamáciu spotrebiča. Po vychladnutí utrite všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami mäkkou, vlhkou, čistou handričkou alebo papierovou utierkou

(viď ods.

V. ÚDRŽBA

). Teraz je spotrebič pripravený na použitie.

14 / 41

SK

IV. POKYNY NA OBSLUHU (obr. 5, 6, 7)

Gril umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl) s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí. Vidlicu napájacieho prívodu

A7

pripojte do elektrickej siete a skontrolujte, či napájaci prívod nie je poškodený, neprechádza pod grilom ani nie je vedený po ostrých či horúcich plochách. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade nebezpečenstva rúra dala ľahko odpojiť od elektrickej siete. Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo

A3

, ktoré signalizuje pripojenie k el. sieti. Ponechajte voľný priestor na dobrú ventiláciu. Pred použitím iba pod výlevku v doske umiestnite nádobu

B

ktorá zachytí vzniknutú šťavu a tuk.

Regulátor

A1

nastavte do polohy

1

alebo

2

alebo

3

.

Platne sa začnú nahrievať. Gril s priklopeným vekom nechajte predhriať bez vložených potravín. Keď spotrebič dosiahne pracovnú teplotu, uložte potraviny na spodnú dosku

A5

(najlepšie na jej stred) a priklopte veko. Plávajúci záves automaticky prispôsobí výšku horného veka hrúbke / sile potraviny. Počas grilovania môžete pomocou držadla

A4

„ľahko“ pritlačiť dosky k sebe. Niekoľko minút pred ukončením grilovania spotrebič vypnite, pretože dosky sú dostatočne horúce na dogrilovanie potravín. Pokrm vyberte pomocou vhodnej drevenej alebo umelohmotnej obracačky.

Dôležité upozornenia

— Počas grilovania sa nedotýkajte kovových častí grilu alebo dosiek, pretože sú

HORÚCE

!

Najmä dbajte na to, aby sa grilu nedotkli deti!

Na prenášanie

(v chladnom stavu) používajte držadlo

A4

.

— Odporúčame pri manipulácii používať ochranné pracovné pomôcky (napr. chňapky).

— Nenechávajte zapnutý prázdny gril dlhšie ako 20 minút.

— Veko nezatvárajte príliš veľkým tlakom!

— V priebehu zahrievania môže dochádzať k cyklovaniu termostatu. Tento jav nepovažujte za poruchu.

— Pri zmene teploty priebehu grilovania bude trvať cca 5 až 10 minút kým doska dosiahne nastavenú teploty.

— Pred vložením potravín nechajte dosky vzdy rozohriať na pracovnú teplotu. Pri nahrievaní platní nechajte veko priklopené.

— Nikdy neklaďte na teplú dosku zmrazené alebo ťažké potraviny.

— Nikdy medzi dosky a výhrevné teleso nevkladajte alobal ani čokoľvek iného.

— Nikdy neklaďte chladnú dosku na horúce výhrevné teleso.

— Nepoužívajte kovové kliešte, obracačky, nôž alebo iné ostré kovové kuchynské náčinie, mohli by poškodiť nepriľnavú povrchovú úpravu grilovacích dosiek.

— Potraviny nekrájajte na doskách!

— Gril nie je vhodný pre grilovanie potravín obalených v strúhanke.

— Párky majú pri grilovaní tendenciu praskať. Aby ste tomu predišli, prepichnite ich na niekoľkých miestach vidličkou alebo narežte nožom.

— Na vône/pachy, paru a dym, vznikajúci počas prípravy potravín, môžu citlivo reagovať domáce zvieratá (napr. exotické vtáky). Z tohto dôvodu odporúčame potraviny pripravovať v inej miestnosti.

— Pri používaní grilu dochádza vplyvom dilatácie materiálov k občasnému vydaniu charakteristického zvuku (praskanie). Tento jav je úplne normálny a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča.

— V záujme zachovania optimálnych vlastnosti nepriľnavé vrstvy, nepripravujte potraviny zabalené v pečenie / pergamenovom papiera alebo v alobale.

— Pred konzumáciou skontrolujte dostatočné tepelné spracovanie pokrmu.

Ak pripravované pokrmy nie sú dostatočne hotové, v príprave pokračujte.

15 / 41

SK

TIPY PRE DOSIAHNUTIE NAJLEPŠÍCH VÝSLEDKOV PRI GRILOVANÍ MÄSA

Nasledujúce príklady spracovania považujte za príklady a inšpiráciu. Ich účelom nie je poskytnúť návod, ale ukázať možnosti rôznej prípravy potravín. Časy príprav

(spracovania) potravín sú iba približné a pohybujú sa v jednotkách minút. Čas grilovania sa bude meniť podľa teploty grilu, okolitého prostredia a typu pripravovaných potravín. Dĺžku prípravy si môžete upraviť podľa Vašej chuti, čím dlhšie bude príprava prebiehať, tým bude potravina vzrušujúcejšia, chrumkavejšia.

Všetky časy prípravy pokrmov odporúčané v odbornej literatúre (kuchárkach) predpokladajú, že mäso má teplotu chladničky. Príprava zmrazeného mäsa môže trvať podstatne dlhšie.

Pokrm pri grilovaní pozorne sledujte a čas prípravy upravte podľa potreby. Častejším obracaním sa potraviny lepšie prepečú. Pred grilovaním zeleniny, rýb alebo chudého mäsa odporúčame potrieť dosku rastlinným olejom alebo ho nastriekať špeciálnym sprejom proti pripekaniu potravín. Ak pripravujete mastnejšie alebo marinované mäso, platňu takto netreba pripravovať. Používajte iba čerstvé potraviny (nie zmrazené).

Z mäsa odstráňte šľachy a tuk. Z rýb odstráňte kosti. Potraviny, ktoré chcete grilovať, nakrájajte na tenké menšie plátky hrubé asi 1 – 1,5 cm. Ak chcete mäso zjemniť, môžete potravinu vopred naložiť, okoreniť, potrieť omáčkou alebo olejom. Než začnete s grilovaním marinovaného mäsa, najskôr ho, ale zbavte prebytočnej marinády a vlhkosti. Niektoré marinády obsahujú vysoké množstvo cukru, ktorý by sa pri grilovaní mohol napekať na dosky. Mäso pri grilovaní neprepichujte a príliš dlhou prípravou zbytočne nevysušujte.

Pokiaľ budete pripravovať rôzne druhy potravín po sebe (napríklad mäso, ryby, zelenina, ovocie), odporúčame medzi jednotlivými chodmi dosky očistiť od zvyškov pomocou drevenej obracačky, stierky alebo papierovou utierkou. Horúce dosky nečistite vodou!

Ako pomôcku na určenie približnej doby grilovania môžete použiť nasledujúcu tabuľku:

16 / 41

SK

Poznámka:

čas potrebný na predhriatie grilu nie je zahrnutý v uvedených časoch príprav.

V. ÚDRŽBA (obr. 1, 12)

Gril čistite až po jeho vychladnutí!

Čistite ho po každom použití mäkkou vlhkou handričkou! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, žieraviny určené na čistenie rúr a pod.)!Nepoužívajte tiež žiadne zariadenia na tlakové mytie (napr. umývačku riadu, vysokotlakový čistič, parné čističe)! Z grilu odstráňte prípadné stopy tuku a zvyšky potravín, ktoré sa prichytili na doskách napr. pomocou bežnej, plastovej kuchynskej obracačky. Platne sa budú jednoduchšie čistiť, keď ich vyberiete z plášťa grila.Odkvapkávacú nádobu

B

umyte v horúcej vode s prídavkom saponátu a utrite do sucha (možno použiť umývačku riadu). Všeobecne platí, že by ste mali gril čistiť vždy, keď bol použitý. Pred ďalším použitím riadne osušte všetky súčasti a povrch grilu. Ak sa znečistí napájací prívod, utrite ho vlhkou handričkou. Normálne je, že počas prevádzky sa mení farba povrchu. Toto je však bezvýznamné, z funkčného a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča! Pekný vzhľad dosok dosiahnete po dlhšom používaní, ak ich potriete olejom alebo iným tukom.

Vybratie a vloženie platní

(obr. 2, 3, 4)

Stlačte oba uzávery

A7

a platňu

A5

vyklopte. Výstupky na platni zasuňte do dvoch otvorov v plášti a potom priklopením zaistite (zaznie počuteľné zaklapnutie).

Uloženie

Pred uložením sa uistite, že dosky su chladné. Pred uložením sa uistite, že je gril chladný.

Gril skladujte (možné aj vertikálnej polohe) na bezpečnom a suchom mieste, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Spotrebič je možné skladovať vo zvislej polohe.

VI. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém

Potraviny sú nedostatočne pripravené

Gril vydáva nepríjemný zápach

Gril nefunguje

Príčina Riešenie

Nastavená príliš nízka teplota Informácie o teplote a čase

Krátky čas prípravy nájdete na etikete potravín

Príliš mnoho potravín na doske Znížte množstvo potravín

Na grile sú nečistoty (zvyšky tuku, potravín)

Gril vyčistite, pozrite ods.

V. Údržba

Nie je pripojené napájanie Skontrolujte prívod, vidlicu a el. zásuvku

17 / 41

SK

VII. EKOLÓGIA

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.

Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (pozrite ww.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá si vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke

+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)

Príkon (W)

Hmotnosť (kg) asi

Spotrebič triedy ochranny

Rozmery (DxHxV), (mm) uvedené na typovom štítku výrobku uvedený na typovom štítku výrobku

3,35

I.

295 x 386 x 145

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.

HOT

— Horúce!

DO NOT COVER —

Nezakrývať.

HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.

CZ

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS

NOT A TOY. Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško

SK

UPOZORNENIE

UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH

GB

18 / 41

WARNING: HOT SURFACE

H

FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

GB

Electric contact grill

eta

4155

LIVERTO

INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

I. SAFETY WARNINGS

– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.

– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.

– The power cord plug has to be connected to a properly connected and grounded socket according to the national standard.

Do not insert to or take the plug out of a socket with wet hands and do not pull the power cord!

The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!

Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if it is not functioning correctly or if it has fallen on the floor and been damaged or if it has fallen into water. In such cases take the appliance to a professional service centre to verify its safety and correct function.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.

Pay careful attention when handling the grill to avoid injury, (e.g.

burns, scalding

). When handling the appliance use the handles.

If the power cord of this appliance is damaged, the cord must be replaced by the manufacturer, their service technician or by a similarly qualified person, this will prevent the creation of a dangerous situation.

Before replacing accessories or accessible parts, which move

– during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!

Always unplug the appliance from power supply if you leave it unattended.

19 / 41

GB

CAUTION – Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.

– When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.

Never use the grill outdoors! Never use the grill for heating a room!

– Do not put any objects on the contact grill.

– Do not use the appliance in the environment that is saturated with explosive or flammable steams.

– The appliance must not be used in areas where chemicals, paints and other flammable, explosive, volatile and harmful substances are used or stored.

Never immerse the panel (or its part) in water and do not clean it in running water!

Never leave the appliance in operation when unsupervised and check it during the whole time of preparing meals!

– Do not use the grill for other purposes (e.g.

for drying textile products, footwear, etc.

) than those recommended by the producer.

– NOTICE – Some parts of this product may become very hot and cause burns. Take special care when children or handicapped persons are present.

– The product is equipped with a safety fuse which protects it against overheating.

– Do not place the grill on unstable, fragile and flammable surfaces (e.g.

paper, glass, paper and plastic, varnished wooden plates and various fabrics/cloths

).

– Use the grill in the work position only at places where the risk of tilting over is prevented and which is far enough from flammable objects (e.g.

curtains, drapes, wood, etc.

), heat sources

(e.g.

heater, electric/gas stove, etc.

) and from wet surfaces (

sinks, wash basins, etc.

).

– It is not allowed to modify the surface of the appliance in any way (e.g.

using a self-adhesive wallpaper, foils, etc.

)!

– Before grilling, remove possible packages from food (e.g.

paper, a PE bag, etc.

).

– Do not place the appliance near objects or under objects which could get damaged by steam, e.g. walls, kitchen cupboards, sideboards, paintings, or curtains. Leaking steam could damage them.

– Use quality oil or fat recommended by the producer for grilling.

– When grilling fatty meat or sausages, be careful about splashing fat.

– While grilling there is a risk of self-ignition of the prepared food. In the case of sudden ignition, disconnect the appliance from power supply and extinguish the fire.

– After finishing work, always switch off the appliance and disconnect it from power supply by taking the power cord connector out of the electric socket.

– Before every connection to the power grid make sure that the temperature control dial is in the position

0

. After finishing work and before any maintenance always turn the temperature control dial to the position

0

and disconnect the appliance from the electrical grid by pulling the power cord plug from the power socket.

– Do not carry the appliance when it is hot, if by chance it is tipped over there is a danger of a burn injury. Due to high temperature, the pad under the appliance may heat up. Do not touch it until it cools down.

– Do not use the pot on its own (e.g. for preparing meals on an electric / gas / induction / halogen stove or on an open fire).

– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire and it must not be sunk into water. Never put it on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table or work tables. Hitting, stumbling or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over or drawing the appliance down and serious injury!

20

/ 41

GB

– The appliance is portable and it is equipped with a movable connector with a plug which ensures double-pole disconnection from power supply.

– With regards to fire safety, the grill complies with

EN 60 335-2-6

. Within the intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface while safe distance must be maintained from flammable materials of at least

200 mm

in the direction of the main heat radiation, i.e. above the plate, and at least

100 mm

in the other directions.

– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid standards.

– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.

– Use the appliance only with original accessories from the producer. Using another appliance can represent a risk for the operator.

– Never use the appliance for any other purpose than that described in these instructions for use!

– Use the appliance only for the purpose it is intended for as specified in this manual.

Never use the appliance for any other purpose.

WARNING:

There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the manual) of the appliance.

– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are translated and explained at the end of this language mutation.

– The manufacturer is not responsible for damage caused by improper use of the appliance and the accessories (e.g.

food deterioration, injury, burning, scalding, fire

) and its guarantee for the appliance does not apply in situations when the safety warnings above are not complied with.

II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)

A – grill

A1 – temperature regulator

A2 – hinged lid

A3 – signaling lights ON

A4 – handle

A5 – grill plates

A6 – power cord

A7 – lock plates

B – drip container

(2 pcs) – Do not use fat in the drip container for the further processing!

Grill opening

(Fig. 8, 9,10, 11) old lid

A2

with handle

A4

and lift it off to the blocked position (about 50°), to the maximum position and lift it off so that the grill is opened to the horizontal position (180°). In this state you can prepare various kinds of food on each separate grill plate (e.g. sausages, pancakes, fried eggs etc.) You can fold the grill by snapping the lid shut.

III. PREPARATION AND USE

Remove all the packing material and take out the grill with the accessories. Remove all possible adhesion foils, stick-on labels or paper from the grill. After the first putting into operation, set the

3

position and let an grill in operation with a window open for about

10 minutes, then turn it off and let it cool down. Possible short-time mild smoke is not a defect and the appliance is not subject to a complaint for this reason. After the appliance cools down, swipe the parts that come in contact with food with a soft, wet and clean cloth or a paper towel (see par.

V. MAINTENANCE

). Now the appliance is ready for use.

21 / 41

GB

IV. INSTRUCTIONS FOR USE (Fig. 5, 6, 7)

Place the grill on a flat and dry surface (e. g. kitchen table) at least 85 cm high out of reach of children. Insert the power cord fork

A7

into the electric socket and make sure the power cord is not damaged, it goes under the grill or through any sharp or hot surfaces.

The electric socket must be easily accessible so that a grill can be easily disconnected from power supply if danger appears.

A red signaling light

A3

will come on, signaling connection to electric power supply. Leave enough space to ensure sufficient ventilation. Do not forget to place a drip container

B

(saucer or plate) under the drip channel of your plates to collect any juices, oil and fat. that might run off. Set the grill to the required decline or on a flat surface, or you fully open it. Set the control dial

A1

to the

1

or

2

or

3

position. The plates will start to heat. Allow the grill to heat up for approximately 10 minutes without placing any food on it. When the operating temperature is reached, put food on lower plate

A5

(preferably on its centre) and snap the lid shut. The floating hinge automatically adapts height of the upper lid to thickness/strength of food. During grilling, you can push plates „slightly“ to each other using handle

A4

. Turn off the grill by turning the temperature control dial

A1

to position

0

(and unplug supply cord

A6

from el. socket) a few minutes before finishing grilling because the hotplate

is sufficiently hot to complete the grilling of the food. Remove food using suitable wooden or plastic turner.

ATTENTION

– Do not touch metal parts of the grill or plates during grilling as the parts are HOT!

Be especially careful and prevent children from touching the grill!

Use only handle

A4

for carrying (in the cooled down state).

– We recommend using personal protective aids (e.g. kitchen glove) when handling.

– Do not let an empty grill in the on position longer than 20 minutes.

– Do not close the lid by excessive force!

– While heating the thermostat may cycle. This is not considered to be a defect.

– Always allow the hotplates to heat up to working temperature before placing food on them. When heating the plates, keep the lid closed.

– Never place frozen or heavy foods on a hotplate.

– Never place a tinfoil or any other material or objects between the boards and the heating body.

– Never place a cool board on the hot heating body.

– When the temperature is changed during grilling, it will last about 5 to 10 minutes before the plate reaches the set temperature.

– Do not use metal pliers, turners, a knife or other sharp metal kitchenware, it could damage the non-stick surface finish of the grilling plates.

– Never cut the prepared food on the plates!

– The grill is not suitable for grilling food coated with breadcrumbs.

– Sausages tend to crack when grilled. To prevent it, pierce them at several places with a fork or cut them with a knife.

– Pets (e.g. exotic birds) can be sensitive to smells/odours produced during preparation of food. For this reason we recommend preparation of food in another room.

– When using the grill, occasional characteristic sound (cracking) may be heard due to dilatation of materials. This is absolutely normal and the appliance is not subject to a complaint for this reason.

– In order to maintain optimal properties of the non-stick layer, do not use the appliance to prepare food wrapped in baking/parchment paper or aluminium foil.

– Check whether the food has been sufficiently heat processed before consumption. If the food is undercooked, continue cooking.

22 / 41

GB

TIPS FOR ACHIEVING THE BEST RESULTS WHEN GRILLING MEAT

Consider the following tips for preparing food as examples and inspiration, the purpose of which is not to provide instructions, but to show various possibilities of preparing food. The times of food preparation (processing) are only approximate and they are given in minutes.

The time of grilling will vary according to the temperature of the grill, the environment and the type of the prepared food. You can adjust the preparation time to your taste; the longer the preparation takes, the crispier the food will be.

All times of food preparation recommended in professional literature (cookery books) anticipate that food has the refrigerator temperature. Preparation of frozen meat can last much longer.

Watch the food carefully when grilling and adjust the time of preparation at your wish. Food will be grilled more thoroughly if you turn it more frequently. Before grilling vegetables, fish or lean meat we recommend greasing the plate with vegetable oil or spraying it with special oil against food sticking. If you prepare fatty meat or marinated food, the plate does not have to be treated in this way. Use fresh food only (not frozen).

Remove tendons and excessive fat from meat and fish bones from fish. Cut food you want to grill to slices about 1 to 1.5 cm thick. If you want to make your meat tenderer, you can salt the food in advance, put spices on it, cover with sauce or oil.

Before you start grilling marinated meat, remove excessive marinade and humidity from it.

Some marinades contain a lot of sugar that could stick to the plates during grilling. Do not pierce meat during grilling and do not dry it excessively by extended preparation.

If you prepare various kinds of food one after another (e.g. meat, fish, vegetables, fruit), we recommend cleaning food residues from the plates using a wooden turner, a spatula or a paper towel. Do not clean hot plate with water!

You can make use of the following table to help you determine the approximate time of grilling.

23 / 41

GB

Note:

the time necessary for pre-heating the grill is not included in the provided preparation times.

V. MAINTENANCE (Fig. 1, 12)

Clean the grill only after it has cooled down!

Clean the appliance regularly after every use by wiping with a wet soft cloth. Do not use rough and aggressive detergents

(e.g.

sharp objects, caustic agents for cleaning ovens etc.

).

Do not use any pressure-cleaning appliance (e. g. dishwasher, WAP, steam cleaners)!

Remove possible residues of fat and food that got stuck on the plates, using a common, plastic kitchen turner. You can take out the boards from the appliance for easier cleaning.

Clean drip container

B

in hot water with a detergent and wipe till dry (you can use a dishwasher). Generally, you should clean the grill whenever it has been used. Before every other use, dry all parts and surface of the grill thoroughly. If the power cord is soiled, wipe it with a wet cloth. It is normal that the surface colour changes over the time. But the change does not alter the surface properties in any way and the appliance is not subject to a complaint for this reason! The plates.can be kept clean and shiny even after long use if treated with a drop of oil or some fat.

Changing the boards

(Fig. 2, 3, 4)

Press button

A7

and remove board

A5

by tilting. Insert the protrusions on the board to the two openings in the coating and secure by tilting (you will hear a click sound)

Storage

Before storing make sure that the grill is cool. The appliance can be stored vertically. Store the grill in a safe and dry location that is out of reach of children and incapacitated persons.

The appliance can storage in the vertical position.

VI. TROUBLESHOOTING

Problem

Foods are not cooked enough

Cause Solution

The set temperature is too low Information about temperature

Short cooking time and time can be found on the food label

Too much food on the hotplate Reduce the amount of food

24 / 41

GB

Problem

The grill is emitting an unpleasant odour

Cause

The grill is soiled (food and fat remains)

The grill doesn't work

The power is not connected

Solution

Clean the grill according to paragraph V. Maintenance

Check the power cord, plug and el. socket

VII. ENVIRONMENTAL PROTECTION

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal of the product, hand it over at special collection places where it will be taken over free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authorities or in the nearest collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations.

If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service!

Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to warranty repair!

VIII. TECHNICAL DATA

Voltage (V)

Input (W)

Weight about (kg)

Protection class of the appliance

Size of the product (mm)

CZ

Shown on the type label of the appliance

Shown on the type label of the appliance

3.35

I.

295 x 386 x 145

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.

Product images are for illustrative purposes only.

HOT. DO NOT COVER. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS

NOT A TOY.

GB

NOTICE

WARNING: HOT SURFACE

H

25 / 41

FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

H

Elektromos kontaktgrill

eta

4155

LIVERTO

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és adja át azt a készülék esetleges további felhasználójának.

– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel.

– A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!

– Nedves kézzel ne dugja be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos dugaszolóaljzatba és ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozóvezetéknél fogva!

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,

érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.

A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!.

Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel

– veszélyes helyzet kialakulását.

Soha ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy a csatlakozó, ha nem működik megfelelően, vagy ha a földre esett

és megsérült. Ilyen esetben vigye a készüléket szakszervizbe

és ellenőriztesse, biztonságos-e.

A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki

és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!

Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról,

– ha a készülék felügyelet nélkül marad.

FIGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.

26 / 41

H

A grillsütő használata során kerülje a sérüléseket (pl.

egyéb sérülés

égési vagy

). A készülék mozgatásakor használja a fogantyúkat.

– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!

– Ne használja a grillt külsőtérben!

– Ne használja a grillt helyiségfűtésre!

– A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy rovarok közötti kontaktust!

– Ne helyezzen a kontakt grillre semilyen tárgyat sem.

– Ne használja a készüléket robbanás- vagy tüzveszélyes gőzökkel telt helyiségben.

– Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol kémiai szereket, festéket és más gyúlékony, robbanékony, illékony és a káros anyagokat tárolnak.

A grillt soha ne merítse vízbe (még részlegesen sem) és ne mossa le azt folyóvízben!

– Ne hagyja a grillt felügyelet nélkül és azt az ételkészítés teljes ideje alatt ellenőrizze!

Ne használja a grillkészüléket a gyártó által javasoltaktól eltérő más célokra

(pl.

textiltermékek, lábbelik stb. szárítására

).

– FIGYELMEZTETÉS – A készülék egyes részei nagyon melegek lehetnek, égési sérülést okozhatnak! Figyeljen oda a gyerekekre és mozgáskorlátozott emberekre!

– A készülék hőbiztosítékkal van ellátva, mely védi a túlhevülés ellen.

– Ne tegye a készüléket olyan tárgyak közelébe, vagy alá, amelyek gőz hatására megsérülhetnek, például a falak, konyhai szekrények, képek, függönyök közelébe!

– Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl.

üveg-, papír-, műanyag-, fából készült-lakkozott lapokra és különböző szőttes anyagokra/abroszokra

).

– A grillt csak annak üzemi helyzetében, olyan helyen használja, ahol nem fenyeget annak felborulása és éghető anyagoktól (pl.

függönytől, drapériától, fatárgyaktól stb.

), valamint hőforrásoktól (pl.

kályhától, el/gáz tűzhelytől stb.

) és nedves felületektől

(

mosogatók, mosdók stb.

) megfelelő távolságban van.

– Nem megengedett a készülék felületét bármilyen módon megváltoztatni (pl.

öntapadó tapétával, fóliával stb.

)! Grillezés előtt távolítsa el az élelmiszerekről azok esetleges csomagolását (pl.

papírt, PE-zacskókat stb.

).

– Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás előtt mindig ellenőrizze, hogy a hőfokszabályozó

0

. A munka befejezése és minden karbantartás előtt állítsa a hőfokszabályozót

0

állásba és húzza ki a tápkábel csatlakozóját az elektromos hálózatból.

– A készüléket ne mozgassa forró állapotban, felborulás esetén égési sérülés veszélye áll fenn. A magas hőmérséklet miatt a készülék alja meleg lehet, ezért kérjük ne érintse azt meg, amíg a készülék ki nem hűl.

– Használjon a gyártócég által grillezésre javasolt jóminőségű olajat vagy zsírt.

– Zsíros hús vagy virsli grillezésekor ügyeljen az esetlegesen kifröccsenő zsírra.

– Grillezéskor az elkészítendő ételek öngyulladása is megtörténhet. Hirtelen fellobbanás esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és oltsa el a tüzet.

– A munka befejezése után kapcsolja ki a készüléket és válassza le az el.hálózatról a csatlakozóvezeték villásdugója elektromos dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.

– A csatlakozó vezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni

és nem szabad azt vízbe meríteni. Soha ne helyezze azt forró felületre, ne hagyja az asztal vagy a munkalap szélén át túlnyúlni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, bebotláskor vagy a csatlakozó vezeték gyermekek által történő megrántásakor a készülék felborulhat vagy leeshet és azt követően komoly sérülés történhet!

27 / 41

H

– A készülék hordozható kivitelű és villásdugóval ellátott hajlékony csatlakozóvezetékkel rendelkezik, ami a készülék elektromos hálózatról történő kétsarkú leválasztását teszi lehetővé.

– Tűzbiztonság szempontjából a grilkészülék megfelel a

EN 60 335-2-6

sz. szabványnak.

Ezen szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amelyet asztalon vagy más hasonló felületen üzemeltethetünk azzal, hogy a fő hősugárzási irányban be kell tartani az éghető anyagoktól mért min.

200 mm

-es biztonsági távolságot, a többi irányban pedig ez a távolság min.

100 mm

legyen.

– Az esetleges vezetékhosszabbító használatakor fontos, hogy az ép legyen

és megfeleljen az érvényes szabványoknak.

– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke állapotát.

– A készüléket csak annak a gyártócég által átadott eredeti tartozékaival együtt használja.

Más tartozékok használata a kezelő részére veszélyet jelenthet.

– A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás leírása tartalmaz!

– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek

és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.

– A készüléket csak annak a gyártócég által készített eredeti tartozékaival együtt használja. A készüléket csak arra a célokra használja, amelyekre az készült, ahogyan azt ezen útmutató leírása tartalmazza. Ne használja a készüléket semmilyen más célra.

FIGYELEM:

olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.

– Gyártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért

(pl.

az élelmiszerek tönkremeneteléért, balesetekért, égési, forrázási sérülésekért, tűzkárokért

) és nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.

II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1.sz. ábra)

A – grillkészülék

A1 – hőmérséklet szabályozó

A2 – billenő fedél

A3 – ellenőrző lámpa (bekapcsolva

A4 – fogantyú

A5 – grillező lapok

A6 – csatlakozó vezeték

A7 – biztonsági zár sütőlapok

B – csepegtető tálca

(2 db) – A csepegtető tálban lévő zsírt ne használja fel újra!

A grill felnyitása

(8., 9., 10., 11. sz.ábra)

Az

A2

fedelet fogja meg a

A4

fogantyú segítségével és nyissa fel a rögzítési helyzetbe

(cca 50°), ezután a fedelet enyhén húzva emelje meg és nyissa ki úgy, hogy a grill horizontális helyzetbe nyíljon szét (180°). Ebben a helyzetben mindegyik önálló sütőlapon különböző fajta ételeket készíthetünk el. A grill ismételt összezárása a fedél egyszerű visszahajtásával végezhető el.

III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL

Távolítson el minden csomagolóanyagot, és vegye ki a grillsütőt minden tartozékkal együtt.

A grillsütőből távolítson el minden tapadós fóliát, matricát vagy papírt.

Első üzembehelyezéskor állítsa be a

3

értékű maximális hőmérsékletet és hagyja a grillt kb.10 percig bekapcsolt állapotban, majd kapcsolja azt ki és hagyja kihűlni. Rövid ideig tartó, enyhe füst nem jelent hibát és nem ok a reklamációra.

28 / 41

H

Kihűlés után mossa el az öszes olyan részt, amely érintkezésbe kerül az élelmiszerrel, forró, tisztítószeres vízben, gondosan öblítse le tiszta vízzel, majd törölje szárazra, esetleg hagyja megszáradni (ld.

V. fejezet - KARBANTARTÁS

). Ezzel a készülék használatra kész állapotba kerül.

FIGYELEM

– Grillezés közben ne érintse meg a grill vagy a lapok fémrészeit, mivel azok FORRÓAK!

Különösen arra ügyeljen, hogy a grillhez gyermekek ne érhessenek hozzá!

Áthelyezéshez (kihűlt állapotban) használja az

A4

jelű fogantyút.

– Tanácsosnak tartjuk a kezelés során megfelelő munkavédelmi eszközöket (pl.hő ellen védő kesztyűt) alkalmazni.

– A fedél lezárását ne végezze túl nagy erővel!

– A melegítés során sor kerülhet a termosztát ki-bekapcsolódására. Ez a jelenség nem jelent meghibásodást.

– Az üres grillt ne hagyja 20 percnél hosszabb időre bekapcsolt állapotban.

– Soha ne tegyen a meleg lemezre fagyasztott vagy nehéz élelmiszert.

– A lapok és a fűtőtest közé soha ne helyezzen alufóliát vagy más anyagot ill. tárgyat sem.

– Ne helyezzen a forró fűtőtestre hideg betétet.

– A beállított hőmérséklet grillezés közbeni változtatásakor 5-10 percig eltarthat amíg a lap hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet.

– Ne használjon fémből készült fogót, fordítólapátot, kést vagy más éles, fémből készült konyhai segédeszközöket, megkárosíthatják a grillező lapok tapadásmentes felületi bevonatát.

– A feldolgozandó élelmiszereket soha ne szeletelje a grillező lapokon!

– A grill nem alkalmas zsemlemorzsában forgatott élelmiszerek grillezésére.

– A virslik grillezés közben megrepedhetnek. Ennek megelőzésére azokat néhányszor villával szúrja meg vagy késsel vágja fel.

– Az étel elkészítése során annak illatára/kipárolgásaira, gőzeire és füstjére érzékenyen reagálhatnak egyes háziállataink (pl. exotikus madarak). Emiatt az ételkészítést egy külön helyiségben javasoljuk végezni.

– A grill használatakor hőtágulások következtében időnként jellegzetes (pattogó) hang hallatszik. Ez normális jelenség, és nem ok a készülék reklamációjára.

– Ne használjon sütő papírt, vagy alumínium fóliát, ellenkező esetben a tapadásmentes felület károsodását okozhatja.

– Fogyasztás előtt ellenőrizze az élelmiszer feldolgozását. Ha az étel nem készült el, folytassa a főzést.

IV. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK (5, 6, 7. sz. ábrák)

A grillsütőt helyezze szilárd, egyenes és száraz felületre (pl. a konyhaasztalra) min. 85 cm magasságban, gyerekektől távol. A tápellátás csatlakozóját

A6

csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és ellenőrizze, hogy nem került-e a vezeték a grillsütő alá a készülék alatt, vagy

éles, valamint forró tárgyak közelében. Az elektromos konnektor könnyen elérhető kell, hogy legyen annak érdekében, ha bármilyen veszély lép fel könnyen ki lehessen húzni.

A piros ellenőrző lámpa

A3

jelzi a sütőlapok fűtését. Hagyjon megfelelő helyet a szellőzésre!

Használat előtt csak helyezze be a csepegtető tálat

B

a gyümölcslé felfogására és kövér.

A szabályozót

A1

állítsa

1

vagy

2

vagy

3

. A grill jelű fedelét zárja le és hagyja azt előmelegedni az élelmiszer behelyezése nélkül. Ha a készülék elérte a munkahőmérsékletet.

Elyezze az élelmiszereket a lemezre

A5

(legjobban annak közepére) és hajtsa rá a fedelet.

29 / 41

H

A felső fedél automatikusan hozzáidomul magasságban az élelmiszer vastagságához / méretéhez. Grillezés közben az

A4

jelű fogantyúval a lapokat „enyhén“ egymáshoz nyomhatja. A grillezés befejezése előtt néhány perccel kapcsolja ki a készüléket, azaz

állítsa a szabályozót

A1

a

0

állásba, mivel a lemez elég forró ahhoz, hogy az élelmiszerek megfelelően megsüljenek. A kész ételt megfelelő kivitelű, fából vagy műanyagból készült fordítólapáttal vegye ki.

TIPPEK A HÚS GRILLEZÉSEKOR ELÉRHETŐ LEGJOBB EREDMÉNYEKHEZ

A következő feldolgozási javaslatokat csak példaként és inspirációként tekintse, azok célja nem a tényleges útmutatás, hanem az élelmiszerek különböző feldolgozási lehetősége bemutatása. Az élelmiszerek előkészítési (feldolgozási) ideje csak közelítő értékű

és perces nagyságrendben mozog.

A grillezési idő a grill hőmérséklete, a környezeti hőmérséklet és a készített élelmiszer típusa szerint változik. Az elkészítési időt izlése szerint változtathatja, minél hosszabb az ételkészítés ideje, annál ízletesebb, ropogósabb lesz az étel.

Az ételek elkészítésére a szakirodalomban (szakácskönyvekben) közölt időadatok feltételezik, hogy a hús hőmérséklete a hűtőszekrény hőmérsékletével egyezik.

A fagyasztott hús előkészítése lényegesen hosszabb időt igényel.

Grillezés közben kísérje figyelemmel az élelmiszereket és az elkészítés idejét szükség szerint változtassa. Gyakrabb történő megfordítással az élelmiszer jobban átsül.

Zöldségfélék, halak vagy sovány hús esetén javasoljuk a lapokat növényolajjal megkenni vagy speciális, az élelmiszerek ráégését megakadályozó speciális spray-el befújni.

A zsíros húsok előkészítésnél vagy marinírozott élelmiszereknél nem kell a grillező lapokat ilyen módon kezelni. Csak friss élelmiszereket használjon fel (ne fagyasztottakat).

Távolítsa el a húsból az íneket, a felesleges zsírt, a halakat pedig filézze ki. A grillezni kívánt élelmiszereket vágja 1 – 1,5 cm vékony szeletekre. Ha a húst finomabbá kívánja tenni, akkor az élelmiszert előzőleg pácolja be, fűszerezze meg, kenje meg mártással vagy olajjal.

Mielőtt elkezdené a marinált húst grillezni, távolítsa el arról a felesleges pácot

és nedvességet. Némely pácanyag nagyobb mennyiségű cukrot is tartalmaz, ami rátapadhat a grillező lapokra. A húst grillezéskor ne szúrkálja át és hosszadalmas előkészítéssel azt feleslegesen ne szárítsa ki.

Ha különböző fajta élelmiszereket kíván egymást követően előkészíteni (pl. húst, halat, zöldséget, gyümölcsöt) javasoljuk, hogy az egyes fogások között a grillező lapokat fa fordítókanál, kenőlap vagy papírszalvéta segítségével tisztítsa meg az ételmaradékoktól.

A forró lapokat ne tisztítsa vízzel!

A grillezés közelítő ideje megállapításához segítségként a következő táblázatot használhatja:

30 / 41

H

Megjegyzés:

A közölt elkészítési idők nem tartalmazzák a grill előmelegítési idejét.

V. KARBANTARTÁS (1, 12. sz. ábrák)

A grillt csak annak kihűlése után tisztítsa!

A tisztítást rendszeresen, minden használat után, puha, nedves ruhadarabbal történő törléssel végezze! Ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket (pl.

éles tárgyakat, sütőtisztító maró anyagokat stb.

) Ne használjon nyomás alatti mosóberendezéseket sem (pl. mosogatógépet, wap mosóberendezést, gőztisztító berendezést)! A grillről távolítsa el az esetleges zsír és

ételmaradékot, amelyek a grillező lapokra tapadtak pl. az általánosan használt konyhai műanyag kenőlapátokkal. A könnyebb tisztítás érdekében a betéteket vegye ki a grill.

A

B

jelű zsiradékgyűjtő edényt forró, szappanos vízzel mossa el és törölje szárazra

(mosogatógépet is használhat). Általánosan érvényes, hogy a grillt mindig, annak használatát követően tisztítsa. További használatbavétel előtt a grill valamennyi alkatrészét

és felületét gondosan szárítsa meg. Ha a csatlakozóvezeték beszennyeződik, akkor azt nedves ruhadarabbal törölje meg. A használat során idővel a felület színe megváltozik, ami normális jelenség. Ez a változás azonban semmiképpen sem változtatja meg a felület tulajdonságait és nem ad okot a készülék reklamációjára! A főzőlap szép kinézetét, annak hosszabb használata után elérheti úgy, ha enyhe olajat, vagy más zsiradékot ken rá.

A betétek cseréje

(2, 3, 4. sz. ábrák)

31 / 41

H

Nyomja meg az

A7

nyomógombot és a

A5

jelű betétlapot annak felnyitásával vegye le.

A betétlapon levő kiemelkedéseket illessze be a palást két lyukába, majd azt behajtással biztosítsa (kattanás hallatszik).

Tárolás

Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék hidegek. A grillsütőt biztonságos, száraz helyen tárolja, gyerekektől és korlátozott döntésképességű emberektől távol.

A készülék függleges helyzetben tárolható.

VI. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSAI

Probléma Oka

Az élelmiszerek nem elegendő elkészítése

Túl alacsony hőmérséklet került beállításra

A grillből kellemetlen szag

Rövid elkészítési idő

A grillező lapon túl nagy mennyiségű az élelmiszer

A grill szennyeződött (zsír és

élelmiszer maradékok)

érződik

A grill nem működik Nincs hálózati csatlakozás

Eltávolítása

A hőmérsékletekre és időtartamokra vonatkozó információkat az

élelmiszer címkéjén találja

Csökkentse az élelmiszer mennyiségét

Tisztítsa meg a grillt, lásd az

V. Karbantartás c. fejezetet

Ellenőrizze a csatlakozó kábelt, a villásdugót és az el.

dugaszolóaljzatot

VII. ÖKOLÓGIA

Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok, valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt.

A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírásszerű megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes információkat a helyi

önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.

A készülék elektromos részeibe való beavatkozást igénylő alkatrészcseréket kizárólag szakszerviz végezhet!

A gyártói utasítások figyelmen kívül hagyása a garanciális javításra való jogosultság megszűnését vonja maga után!

32 / 41

H

VIII. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)

CZ

A készülék érintésvédelmi osztálya a készülék típusának címkéjén látható a készülék típusának címkéjén látható

3,35

I.

295 x 386 x 145

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja! Illusztratív képek.

SK

DO NOT COVER – Soha ne takarja le.

HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

GB

UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS

NOT A TOY.

Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt helyen. A zacskó nem játékszer.

Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.

WARNING: HOT SURFACE

FIGYELMEZTETÉS

H

FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET

PL

OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

33

PL

Elektryczny grill kontaktowy

eta

4155

LIVERTO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.

Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

– Przed pierwszym wprowadzeniem urządzenia do eksploatacji należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, przeglądnąć rysunki i instrukcję zachować do późniejszego wglądu.

Wskazówki podane w instrukcji należy uważać za część urządzenia i przekazać dalszemu użytkownikowi urządzenia.

– Należy skontrolować, czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają napięciu w Twoim gniazdku elektrycznym.

– Wtyczkę kabla zasilającego należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka.

Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło się lub wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy oddać do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom.

Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia

– i jego przewodu.

Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki

– przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!

Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez opieki.

Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego technika serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę tak, aby nie doszło do

– powstania niebezpiecznej sytuacji.

Podczas przenoszenia grilla postępuj tak, aby nie doszło do obrażeń

(np.

oparzenia

). Podczas przenoszenia urządzenia używaj uchwytów.

34 / 41

PL

UWAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.

Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu do urządzenia.

Nie należy używać grilla na zewnątrz!

Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)!

Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego!

Wtyczki nie należy wkładać do gniazdka i nie wyjmować z gniazdka mokrymi rękoma i nie wolno ciągnąć za kabel!

Nie należy używać grilla do ogrzewania pokoju!

– Na grill kontaktowy nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Grilla nie wolno zanurzać w wodzie (ani częściowo) i nie myć pod bieżącą wodą!

Grilla nie należy pozostawiać włączonego bez dozoru i należy kontrolować przez cały czas przygotowywania posiłków!

– UWAGA: Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób niepełnosprawnych.

– Grilla nie należy używać do innych celów (np.

do suszenia wyrobów włókienniczych, obuwia, itp.

) niż zaleca producent.

– Grilla nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu (np.

szkło, papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy

).

– Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu przedmiotów lub pod obiektami, które mogą zostać uszkodzone przez parę np. ściany, szafki kuchenne, kredensy, obrazy, zasłony, para może je uszkodzić.

– Nie używać urządzenia w środowisku nasyconym parami wybuchowymi lub łatwopalnymi.

– Urządzenie nie może być używane w miejscach, w których są przechowywane lub używane substancje chemiczne, farby i inne substancje łatwopalne, wybuchowe, lotne i zdrowiu szkodliwe.

– Produkt jest wyposażony w bezpiecznik, który chroni go przed przegrzaniem.

– Grilla należy używać tylko w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie ma ryzyka przewrócenia się, z dala od łatwopalnych przedmiotów (

takich jak zasłony, draperie, drewno, itp.

), źródeł ciepła (np.

grzejników, kuchenek elektrycznych/gazowych, itp.

) i mokrych (np.

zlewy, umywalki, itp.

).

– Nie wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np.

za pomocą samoprzylepnych tapet, folii itp.

)!

– Przed grillowaniem należy usunąć z żywności opakowania (np.

papier, torby PE, itp.

).

– Należy używać dobrej jakości oleju lub tłuszczu zalecanego przez producenta.

– Podczas grillowania tłustego mięsa lub wędzonek należy zwrócić uwagę na wystrzykujący tłuszcz.

– Przed każdym podłączeniem do sieci elektrycznej sprawdź, czy regulator temperatury znajduje się na pozycji

0

. Po zakończeniu pracy i przed każdą konserwacją należy zawsze przekręcić regulator temperatury na pozycję

0

i odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego

35 / 41

PL

– Nie należy używać zdejmované płyty (np. do przygotowania jedzenia na kuchence elektrycznej / gazowej / indukcyjnej / halogenowej lub na otwartym ogniu).

– Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanej żywności. W przypadku nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania i ugasić pożar.

– Po pracy należy zawsze wyłączyć i odłączyć urządzenie od zasilania wyciągając wtyczkę zasilania z gniazdka elektrycznego.

– Nie należy przenosić gorącego urządzenia, przy ewentualnym przewróceniu grozi niebezpieczeństwo obrażeń w postaci oparzenia. Pod wpływem wysokiej temperatury może również ogrzać się podkładka, na której zostało umieszczone urządzenie, więc zanim podkładka nie ostygnie nie należy jej dotykać.

– Zasilanie nie może być uszkodzone przez ostre lub gorące przedmioty, otwarty ogień i nie może być zanurzone w wodzie. Nigdy nie należy umieszczać przewodu na gorące powierzchnie lub pozostawić wiszącego na krawędzi stołu lub blatu. Przez zawadzenie, potknięcie lub pociągnięcie na przykład przez dzieci może zostać przewrócone lub ściągnięte i spowodować poważne obrażenia!

– Urządzenie jest przenośne i posiada ruchomy kabel z wtyczką, która zabezpiecza dwubiegunowe odłączenie od sieci.

– Pod względem bezpieczeństwa pożarowego grill spełnia

EN 60 333-2-6

. Zgodnie z tą normą jest urządzeniem, które może działać na stole lub podobnej powierzchni, pod warunkiem, że w kierunku głównego promieniowania, czyli nad płytą jest bezpieczna odległość od łatwopalnych powierzchni materiałów

200 mm

w innych kierunkach min.

100 mm

.

– Jeśli konieczne jest wykorzystanie kabla przedłużającego, jest konieczne, żeby nie był uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.

– Należy regularnie sprawdzać zasilanie urządzenia.

– Z urządzeniem należy używać tylko oryginalnych akcesoriów od producenta. Użycie innych akcesoriów może stanowić niebezpieczeństwo dla obsługi.

– Urządzenia nigdy nie używaj do żadnego innego celu, tylko do tego, do jakiego jest przeznaczone i opisane w tej instrukcji obsługi!

UWAGA

: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia (niezgodnie z instrukcją).

– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.

– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie urządzenia (np.

pogorszenie jakości żywności, poranienia, poparzenia, pożar

) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia w przypadku nieprzestrzegania wyżej przedstawionych zasad bezpieczeństwa.

II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

A – grill

A1 – regulator temperatury

A2 – zamykana pokrywa

A3 – lampka kontrolna (włączone)

A4 – uchwyt

A5 – płyty grillujące

A6 – przewód zasilający

A7 – zamknięcie płytki

B – tacka na tłuszcz

(2 szt.) – Tłuszcz w miseczce nie należy dalej używać i po wychłodnięciu powinien być wylany.

36 / 41

PL

Otwarcie grilla

(rys. 8, 9, 10, 11)

Pokrywę

A2

uchwycić za rękojeść

A4

i otworzyć ją do ustalonej pozycji (około 50°), pokrywę następnie unieść i otworzyć tak, aby grill był rozwarty w pozycji horyzontalnej (180°).

W tej pozycji można oddzielnie na każdej płycie przygotować dwie różne potrawy. Ponowne złożenie grilla nastąpi po prostym zamknięciu pokrywy.

III. PRZYGOTOWANIE I UZYCIE

Usuń wszelki materiał opakowaniowy i wyjmij grill wraz z wyposażeniem. Usuń z grillu wszelkie folie, naklejki czy papier. Podczas pierwszego uruchomienia, należy ustawić na pozycję

3

i przy otwartym oknie, pozostawić grill działający około 10 minut, a następnie go wyłączyć i ostudzić. Krótkie, delikatne dymienie nie stanowi usterki i nie jest powodem do reklamacji urządzenia. Po ostygnięciu umyj części, które będą dotykać potraw, w gorącej wodzie z dodatkiem środka myjącego, dokładnie je opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha, ewentualnie pozostaw do wyschnięcia (por. ust.

V. KONSERWACJA

). Teraz urządzenie jest gotowe do użycia.

UWAGA

– Podczas grillowania, nie wolno dotykać metalowych części grilla lub płyty, ponieważ są

GORĄCE

!

Szczególnie należy uważać, aby grilla nie dotykały dzieci!

W przypadku przenoszenia (po ochłodzeniu) należy używać tylko uchwytu

A4

.

– Zalecany przy obchodzeniu się stosować środki ochrony indywidualnej (np. rękawice).

– Nie należy zostawiać grilla, jeżeli jest pusty i włączony nie dłużej niż 20 minut.

– Nie należy zamykać pokrywy na siłę!

– Zmiana temperatury podczas pieczenia trwa około 5-10 minut zanim płyta osiągnie żądaną temperaturę.

– W trakcie podgrzewania może dojść do zmiany cykli termostatu. Nie jest to wada.

– Zanim umieścisz na płytach potrawy, rozgrzej najpierw płyty do temperatury roboczej.

Przy nagrzewaniu płytek powinna być zamknięta pokrywa.

– Nigdy nie kładź na ciepłej płycie zamrożonych lub ciężkich potraw.

– Między płytki i element grzejny nigdy nie władaj folii aluminiowej lub innych materiałów lub przedmiotów.

– Nigdy nie wkładaj zimnych płytek na gorący element grzejny.

– Grill nie nadaje się do grillowania żywności panierowanej.

– Nie należy używać metalowych szczypców, łopatki, noża lub innych ostrych naczyń metalowych, które mogą spowodować uszkodzenie powierzchni płyty grilla.

– Nigdy nie należy kroić jedzenia na płytach!

– Grill nie nadaje się do grillowania żywności panierowanej.

– Kiełbasy mają tendencję do pękania podczas grillowania. Aby tego uniknąć, należy przebić w kilku miejscach widelcem lub naciąć nożem.

– Na zapachy, dym i pary wytworzone podczas przygotowywania posiłków, mogą być wrażliwe zwierzęta domowe (np. egzotyczne ptaki). Z tego powodu zalecamy przygotowywanie żywności w innym pokoju.

– Przy użyciu grilla dochodzi do rozszerzenia materiału i wydawania charakterystycznych dźwięków (praskania). Jest to zjawisko całkowicie normalne i nie ma powodu do reklamacji urządzenia.

– W celu utrzymania optymalnych własności powłoki nieprzywierającej, nie przygotowywać potraw owiniętych w papier do pieczenia / pergamin lub folię aluminiową.

– Przed spożyciem sprawdzić czy danie jest obrobione termicznie. Jeśli przygotowane potrawy nie są odpowiednio ugotowane należy kontynuować gotowanie.

37 / 41

PL

IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI (rys. 5, 6, 7)

Umieść grill na stabilnej, równej i suchej powierzchni (np. na stole kuchennym) na wysokości min. 85 cm, z dala od dzieci. Wsuń wtyczkę przewodu zasilającego

A6

do gniazdka elektrycznego i sprawdź, czy nie jest poprowadzona pod grillem i że nie przechodzi pod urządzeniem i przez jakiekolwiek ostre lub gorące powierzchnie. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby urządzenie w razie niebezpieczeństwa można było łatwo odłączyć od zasilania. Zaświeci się czerwona i zielona lampka

A3

, która wskazuje na podłączenie do sieci elektrycznej. Pozostaw wolną przestrzeń potrzebną do właściwej wentylacji. Przed użyciem potrzeba tylko włożyć tackę

B

lub pojemnik poniżej płytek który przechwyci sok i tłuszcz. Nastaw regulator

A1

na pozycję

1

lub

2

lub

3

. Płyty zaczną się nagrzewać. Grill z pokrywą należy podgrzać bez włożonej żywności. Gdy temperatura grill zostanie osiągnięta, połóż potrawy na płycie

A5

najlepiej w środku) i zamknąć pokrywę. Pływający zawias automatycznie dostosowuje wysokość górnej pokrywy do grubości żywności. Podczas grillowania można za pomocą uchwytu

A4

„lekko“ przycisnąć płyty do siebie. Na kilka minut przed zakończeniem grillowania wyłącz urządzenie poprzez przekręcenie regulatora

A1

na pozycję

0

, ponieważ płyta jest dostatecznie gorąca, aby można było dokończyć grillowanie potraw. Należy wyjąć pokarm odpowiednią łopatką drewnianą lub plastikową.

PORADY DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW PODCZAS

GRILOWANIA MIĘSA

Następujące porady przetwarzania prosimy traktować, jako przykłady i inspirację, których celem nie jest przepis, ale pokazanie różnych opcji przygotowania żywności. Czasy przygotowania żywności tylko są przybliżone i są w minutach. Czas grillowania będzie się różnić w zależności od temperatury grilla, środowiska i rodzaju przygotowywania posiłków.

Długość przygotowania, można dostosować w zależności od smaku, tym dłużej będzie żywność przygotowywana, tym będzie bardziej opieczona i chrupiąca.

Wszystkie czasy przygotowania potraw, zalecane w literaturze (książki kucharskie) zakładają, że mięso ma temperaturę jak po wyjęciu z lodówki. Przygotowanie zmrożonego mięsa może trwać znacznie dłużej. Żywność na grillu należy obserwować uważnie a czas przygotowania dostosować do potrzeb. Przez częste obracanie potrawy będzie ona lepiej opieczona. Przed grillowaniem warzyw, ryb lub chudego mięsa, zalecamy przetrzeć płytki olejem roślinnym lub specjalnym sprayem przeciw przypalaniu żywności. W przypadku przyrządzania mięsa z tłuszczem lub marynowanego nie jest konieczne płytkę w taki sposób traktować. Należy używać tylko świeżych produktów spożywczych (niemrożone).

Z mięsa należy wyjąć ścięgna, nadmiar tłuszczu i usunąć kości. Pokarmy, które chcemy grillować, należy pokroić w plasterki ok. 1 - 1,5 cm grubości.

Jeśli chcemy, aby mięso było delikatne można wcześniej żywność przyprawić, przetrzeć sosem lub olejem.

Przed rozpoczęciem grillowania marynowanego mięsa, najpierw należy pozbyć się nadmiaru wilgoci i marynaty. Niektóre marynaty zawierają duże ilości cukru, który będzie podczas grillowania przypalać się płytkach. Mięsa podczas grillowania nie należy przebijać i niepotrzebnie zbyt długo nie wysuszać. Jeśli będziemy przygotowywać różne rodzajów żywności razem (np. mięso, ryby, warzywa, owoce) zaleca się pomiędzy grillowaniem oczyścić płytki od zanieczyszczeń przy pomocy drewnianej łopatki, szpachelki lub ręcznikiem papierowym. Gorących płytek nie należy czyścić wodą!

38 / 41

PL

Jako pomoc do określenia przybliżonego czasu grillowania można korzystać z poniższej tabeli:

Uwaga:

Czas potrzebny do podgrzania grilla nie jest wliczony w czasach przygotowania.

V. KONSERWACJA (rys. 1, 12)

Grill należy czyścić aż po schłodzeniu! Należy czyścić regularnie po każdym użyciu przez wytarcie miękką wilgotną szmatką! Nie należy stosować żrących i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych przedmiotów, środków żrących do czyszczenia piekarników, itp.).

Nie należy używać urządzeń ciśnieniowych (takich jak zmywarka do naczyń, urządzenia czyszczące za pomocą pary)! Z grilla należy usunąć wszelkie ślady tłuszczu i resztki żywności, które są na płytach np. za pomocą plastikowej szpatułki.

39 / 41

PL

Dla łatwiejszego czyszczenia, można wyjąć płytki z obudowy grilla. Tackę na tłuszcz

B

należy umyć w gorącej wodzie z detergentem i wytrzeć do sucha (można użyć zmywarki).

Ogólnie rzecz biorąc, grill należy czyścić, zawsze, gdy jest używany. Przed dalszym użyciem należy prawidłowo osuszyć wszystkie części i powierzchnię grilla. Jeśli przewód jest brudny, należy przetrzeć go wilgotną szmatką. Normalne jest, że z czasem zmieni się kolor powierzchni. Zmiana ta jednak nie zmienia właściwości powierzchni i nie jest powodem do żądania reklamacji! Po dłuższym użytkowaniu ładny wygląd płyt, można przywrócić przez lekkie potarcie olejem lub innym tłuszczem.

Wymiana płytek

(rys.

2, 3, 4)

Naciśnij przycisk

A7

i płytkę

A5

wyjmij. Występki na płytce zasuń do dwóch otworów w obudowie a potem zabezpiecz (słychać dźwięk).

Ułożenie

Przed magazynowaniem sprawdź, czy płyty są chłodne. Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu z dala od dzieci i osób upośledzonych. Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.

VI. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Potrawy są niedostatecznie przygotowane.

Grill brzydko pachnie.

Grill nie działa.

Przyczyna

Została ustawiona zbyt niska temperatura.

Krótki czas przygotowania.

Zbyt dużo potraw na płycie.

Na grillu znajdują się zanieczyszczenia (resztki tłuszczu, potraw).

Nie jest włączone zasilanie.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące temperatury i czasu znajdują się na etykiecie potrawy.

Zmniejsz ilość potraw.

Wyczyść grill zgodnie z instrukcją w ust. V. Konserwacja.

Sprawdź przewód, wtyczkę i gniazdko elektryczne.

VII. EKOLOGIA

Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym.

Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl ).

Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe

40 / 41

CZ

PL

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej części urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek

VIII. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)

SK

podano na tabliczce znamionowej urządzenia podano na tabliczce znamionowej urządzenia

Masa około (kg)

A készülék érintésvédelmi osztálya

3,35

I.

295 x 386 x 145

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta. Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja.

GB

HOT

– Gorące.

DO NOT COVER – Nie zakrywać.

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.

WARNING: HOT SURFACE

H

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS

NOT A TOY.

Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

PL

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA

D ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119

ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE

RU ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

LT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119

PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS

UA ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119

ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ

SLO OPOZORILO: VROČA POVRŠINA

41 / 41

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.

• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.

• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.

• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.

• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.

• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.

• nesprávné údržby výrobku.

• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.

• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.

• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na:

www.eta.cz

Případné další dotazy zasílejte na

[email protected],

nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje: Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

SK

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na:

www.eta.sk

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na

[email protected]

alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajca:

Výrobné číslo:

PL

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką

ETA

, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.

3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta

Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.

4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.

5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).

6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta

Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład

Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

8) Gwarancją nie są objęte:

• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)

• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich

• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem

• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii

(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej

• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie

• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia

• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)

• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)

• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

PL

10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.

Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez

Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić

Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym

Zakładzie Serwisowym.

14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]

Nazwa:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Data sprzedaży:

Numer serii:

1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

© DATE 16/8/2016 e.č.38/2016

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement