eta Delicca II 7149 90030 Operating instructions

eta Delicca II 7149 90030 Operating instructions
Pekárna chleba • NÁVOD K OBSLUZE
24/6/2019
4-15
Pekáreň chleba • NÁVOD NA OBSLUHU
16-27
Bread maker • USER MANUAL
GB 28-37
Kenyérsütő gép • HASZNÁLATI UTASÍTÁS
H 38-48
Urządzenie do wypieku chleba • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 49-59
E
D
1
2
C1
F
2
C2
3
B2
G
1
C
B
B1
A2
4
B3
A3
A1
A4
A
stupně zhnědnutí kůrky
stupeň sfarbenia kôrky
crust darkness option
kenyérhéj színének fokozatai
stopień zarumienienia skórki
zrychlení programu
zrýchlenie programu
shortening the programme
a program gyorsítása
przyspieszenie programu
velikost bochníku
veľkosť bochníka
loaf size
kenyér mérete
wielkość bochenka
symbol pro přidání ingrediencí
symbol pre pridanie ingrediencií
symbol for adding ingredients
hozzávalók hozzáadásának
szimbóluma
symbol dodawania składników
ukazatel aktiv.
zámku ovl.
panelu
ukazatel aktiv.
zámku ovl.
panelu
Activated lock
of control panel
indicator
a kezelopanel
aktivált zárja
kijelzése
wskaźnik
aktywowanej
blokady panelu
sterowania
2
fáze
přípravy
fáza
prípravy
processing
phases
készítés
fázisai
etapy
przygotowania
2
6
4
7
2 / 59
5
3
1
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)
III. OVLÁDÁCÍ PANEL (popis tlačítek a prvků z obr. 2)
IV. SEZNAM PROGRAMŮ
V. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ A POSTUP PEČENÍ CHLEBA
VI. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VII. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
VIII. EKOLOGIE IX. TECHNICKÁ DATA
X. RECEPTY
XI. TABULKA ČASOVÁNÍ PROGRAMOVÝ FÁZÍ
4
6
6
9
10
11
12
13
13
14
15
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)
III. OVLÁDACÍ PANEL (popis tlačidiel a prvkov z obr. 2)
IV. ZOZNAM PROGRAMOV
V. PRÍPRAVA NA POUŽITIE A POSTUP PEČENIA CHLEBA
VI. ČISTENIE A ÚDRŽBA
VII. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VIII. EKOLÓGIA IX. TECHNICKÉ ÚDAJE
X. RECEPTY
XI. TABUĽKA ČASOVANIA PROGRAMOVANOU FÁZOU
16
18
18
21
22
23
24
25
25
26
27
GB
I. SAFETY PRECAUTIONS II.DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES (Fig. 1)
III. CONTROL PANEL (Fig. 2)
IV. LIST OF PROGRAMMES
V. PREPARATION FOR USE AND BREAD-MAKING PROCESS
VI. CLEANING AND MAINTENANCE
VII. TROUBLESHOOTING
VIII. ENVIRONMENT IX. TECHNICAL DATA
X. RECIPES
XI. TIMING OF THE PROGRAMME PHASES
28
29
30
32
33
34
34
35
35
36
37
HU
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1.ábra)
III. KEZELŐPANEL (2.ábra)
IV. A PROGRAMJEGYZÉK
V. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A KENYÉRSÜTÉS MENETE
VI. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VII. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSAI
VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM IX. MŰSZAKI ADATOK
X. RECEPTEK
XI. A PROGRAMFÁZISOK IDŐZÍTÉSI TÁBLÁZATA 38
40
40
42
44
45
45
46
46
47
48
PL
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA II. OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW (rys. 1)
III. PANEL STERUJĄCY (rys. 2)
IV. LISTA PROGRAMÓW
V. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA I SPOSÓB PIECZENIA CHLEBA
VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW VIII. EKOLOGIA IX. DANE TECHNICZNE
X. PRZEPISY
XI. TABELA PRZEBIEGU PROGRAMU
49
51
51
53
55
56
56
56
57
58
59
3 / 59
CZ
Delicca
Pekárna chleba
eta 7149-30
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu
dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ:
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od
el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
–N
ikdy spotřebič nepoužívejte pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil
se, nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič
do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné
funkce.
– POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače,
dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože
existuje bebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn
v okamžiku uvedené spotřebiče do činnosti.
– J e–li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
–V
idlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
–U
POZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit
popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
4 / 59
CZ
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou!
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
–P
řípadné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
–V
ýrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE:
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (příprava
pokrmů v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech
a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen
pro komerční použití!
– Spotřebič doporučujeme během pečení nevyzkoušeného receptu kontrolovat!
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba,
gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy,
umyvadla atd.).
–N
eumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné–lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
–N
eumísťujte horkou nádobu do blízkosti hořlavých látek nebo předmětů.
–N
eumísťujte nádobu, je–li je horká, na dřevěný stůl, lakovanou plochu ani jiný druh
citlivého povrchu, který se může teplem poškodit.
–Z
hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy
se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že
ve směru hlavního sálání tepla, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů
hořlavých hmot min. 500 mm a v ostatních směrech min. 100 mm.
–N
ikdy nezakrývejte prostor mezi pláštěm a pečicí formou a nevsunujte do tohoto prostoru
žádné předměty (např. prsty, lžíce, atd.). Prostor mezi pláštěm a pečicí formou musí být
volný.
–S
potřebič nepoužívejte venku!
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte.
– Nezapínejte spotřebič bez vložených substancí!
–N
ikdy nezapínejte pekárnu bez vložené nádoby!
–N
ikdy ve spotřebiči neohřívejte vodu, neboť by to mohlo vyvolat vytvoření vápenatých
usazenin a neodstranitelných skvrn na nádobě. Tyto skvrny jsou však nezávadné
a v žádném případě neovlivňují normální funkci spotřebiče.
– Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE sáček atd.).
–S
potřebič nepřenášejte v horkém stavu, při eventuálním překlopení hrozí nebezpečí
úrazu popálením.
–P
ři manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. popálení, opaření).
V průběhu pečení vystupuje horká pára z větracích otvorů a povrch spotřebiče je horký.
5 / 59
CZ
–B
ěhem provozu spotřebiče se vyvarujte potřísnění horkého plexiskla víka vodou nebo
jinou tekutinou.
– Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení zvířat, výrobků z textilu, obuvi
atd.) než doporučuje výrobce.
– Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální
náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,
jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
NAPÁJECÍ PŘÍVOD:
– Jestliže je napájecí
přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
–N
apájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany. Nikdy jej nepokládejte
na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky.
Zavaděním, zakopnutím nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení
či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)
A – pekárna
A1 – ovládací panel
A2 – pečicí prostor
B – víko
B1 – průzor
B2 – držadlo
A3 – větrací otvory
A4 – napájecí přívod
B3 – větrací otvory
C – pečicí forma
C1 – sklopné držadlo
C2 – hřídele
D – hnětací háky
E – nástroj na vyjmutí háků
F – odměřovací lžíce (5/15 ml)
G – odměřovací pohár (200 ml)
III. OVLÁDÁCÍ PANEL (popis tlačítek a prvků z obr. 2)
Ovládací panel má dotykové ovládání. Z tohoto důvodu není nutné vyvíjet na zobrazené
tlačítka (symboly) žádný tlak.
Vidlici napájecího přívodu A4 zasuňte do elektrické zásuvky, rozsvítí se tlačítko
a ozve
se zvukový signál (1x pípnutí).
1) Tlačítko - hlavní vypínač
Stiskněte tlačítko na displeji objeví základní nastavení „01 3:10“ (tj. program KLASIK,
hmotnost 1250G, stupeň propečení STŘEDNÍ), rozsvítí se podsvícení tlačítek a ozve se
zvukový signál:
6 / 59
CZ
2) Displej
– číslice 01 označuje nastavený program;
– číslice 3:10 označuje čas přípravy zvoleného programu;
– svítící symboly označují hmotnost chleba a stupeň propečení.
Poznámka
Po spuštění zvoleného programu se číslice postupně snižují. Jakmile je program
u konce, zobrazí se na displeji 0:00. Pekárna se pak přepne do režimu udržování teploty
(60 min.). Na displeji je stále zobrazeno 0:00 (dvojtečka mezi číslicemi bliká).
Po skončení režimu přihřívání se na displeji zobrazí čas dokončeného programu.
FÁZE PŘÍPRAVY
Probíhající fáze přípravy je indikována přerušovaným svitem symbolů.
předehřev
hnětení
1
odpočinek hnětení
1
2, 3, 4
odpočinek
2
kynutí
1, 2, 3
pečení
udržování
teploty
Uzamčení ovládacího panelu
Ovládací panel se automaticky uzamkne proti nechtěné manipulaci po 1 min. provozu.
Na displeji se zobrazí symbol „klíč“. Jakmile je ovládací panel uzamčen, všechna tlačítka
kromě tlačítka MENU jsou nefunkční. Po stisknutí a přidržení tlačítka MENU přibližně na 3
sekundy zazní zvukový signál a uzamčení se zruší.
3) Tlačítko START/PAUSE/STOP
Tlačítko slouží pro spuštění, pozastavení a ukončení programu. Jakmile se tlačítko START/
PAUSE/STOP stlačí, začne dvojtečka mezi číslicemi blikat a spustí se program. Opětovným
krátkým stiskem tlačítka START/PAUSE/STOP se pozastaví program. Tento stav signalizuje
blikání času a dvojtečky. Po stisknutí a přidržení tlačítka START/PAUSE/STOP přibližně
na 3 sekundy zazní zvukový signál a program se ukončí. Tento postup platí i pokud chcete
ukončit režim udržování teploty.
Upozornění
Funkci pozastavení (PAUSE) používejte jen krátkodobě, max. do 3 minut
(např. k posunutí surovin blíže k hnětacím hákům pomocí stěrky).
Pokud by došlo k přerušení programu na delší dobu, mohlo by to negativně ovlivnit
přípravu těsta a tím i výsledek pečení.
4) Tlačítko BARVA
Tlačítko slouží pro nastavení stupně zhnědnutí kůrky chleba (
= SVĚTLÝ
/ STŘEDNÍ / TMAVÝ). Symbol na displeji znázorňuje zvolený stupeň. Neplatí pro program
6-TĚSTO, 7-HNĚTENÍ, 9-DŽEM, 10-JOGURT.
Poznámka
Tlačítkem BARVA lze také nastavit zrychlení “
” (RAPID) přednastaveného programu.
Tím dojde ke zkrácení doby přípravy. Toto nastavení umožňují pouze programy
1-KLASIK, 3-SLADKÝ a 4-CELOZRNNÝ.
7 / 59
CZ
5) Tlačítko VELIKOST
Tlačítko slouží k nastavení požadované hmotnosti chleba tj. 1000 g / 1250 g / 1500 g.
Symbol na displeji názorňuje zvolenou velikost. Neplatí pro program 6-TĚSTO, 7-HNĚTENÍ,
8-DORT, 9-DŽEM, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ, 12- VLASTNÍ. Objem nádoby umožňuje
přípravu potravin (chleba, dortu, těsta, sekané) až do maximální hmotnosti 1,5 kg.
6) Tlačítko MENU
Tlačítko slouží pro nastavení požadovaného programu. Číslice na displeji znázorňuje
zvolený program a jeho přednastavený čas přípravy.
7) Tlačítka ČAS
Tlačítko slouží pro nastavení požadovaného času dokončení upečeného chleba. Maximální
čas dokončení chleba lze nastavit na 15 hod. (včetně času přípravy zvoleného programu).
Na displeji se pak zobrazí celkový čas, za který bude chléb dokončen. Programy 7-HNĚTENÍ,
8-DORT, 9-DŽEM, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ nelze načasovat na pozdější spuštění.
Poznámka
Tlačítka čas složí také pro nastavení volitelné doby přípravy u programů 7-HNĚTENÍ,
10-JOGURT, 11-PEČENÍ a rovněž pro nastavení času jednotlivých fází přípravy
u programu 12-VLASTNÍ.
Upozornění
– Funkci časovače používejte jen u receptů, které jste již předem s úspěchem
vyzkoušeli, a tyto recepty dále neměňte.
– Droždí nesmí přijít do styku s vodou, než se spustí samotný program.
–N
adměrné množství těsta může přetéci a připeče se na topném tělese.
– Při práci s časovou funkcí nikdy nepoužívejte ingredience podléhající zkáze jako čerstvé
mléko, vajíčka, ovoce, jogurt, sýr cibule atd. protože by se mohly přes noc zkazit!
– Pekárnu používejte jen v místnostech s teplotou nad 18 °C. Droždí totiž začíná působit
až při teplotě asi 17 °C a výše. Pokud byste pekárnu umístili do chladnější místnosti,
nebylo by zaručeno dobré vykynutí těsta.
– Akustické signál, které signalizuje přidávání surovin (oříšky, semínka, sušené ovoce
apod.) a ukončení programu, nelze vypnout, zazní tedy i v noci.
Zvuková signalizace
Funkce zvukové signalizace se spustí:
•
když se stiskne kterékoliv z programových tlačítek,
•
během druhého hnětacího cyklu při programech 1-KLASIK, 2-RYCHLÝ, 3-SLADKÝ,
4-CELOZRNNÝ, 5-BEZLEPKOVÝ pro signalizaci, že cereálie, ovoce, ořechy, nebo
jiné ingredience mohou být přidány (doporučené množství je 50 - 80 g).,
•
když skončí nastavený program,
•
když skončí režim udržování teploty
•
když se aktivuje bezpečnostní funkce.
Upozornění
Zvukovou signalizaci lze vypnout současný stisknutím a přidržením obou tlačítek ČAS
přibližně na 3 sekundy zazní pípnutí a zvuková signalizace se vypne.
Paměť při výpadku elektrického proudu
Pokud dojde k výpadku el. proudu během provozu, pekárna si po dobu 10 minut pamatuje
své nastavení. Je–li výpadek proudu delší než 10 minut, proces se už neobnoví a je nutné
pekárnu znovu zapnout.
8 / 59
CZ
IV. SEZNAM PROGRAMŮ
Program
Popis a použití
1
KLASIK
Program je určen pro bílý pšeničný a hnědý žitný chléb, také pro chléb
ochucený bylinkami a rozinkami. Tento program se používá nejvíce.
2
RYCHLÝ
Program je určen pro rychlou přípravu bílého, pšeničného a žitného
chleba. Chléb pečený v tomto režimu je menší a má hutnější střed.
3
SLADKÝ
Program je určen pro pečení sladkých typů chleba s křupavější
kůrkou než při pečení s programem “KLASIK”.
4
CELOZRNNÝ
5
BEZLEPKOVÝ Program je určen pro přípravu chleba z bezlepkových surovin.
6
7
8
9
10
11
Program je určen pro pečení celozrnného chleba z mouky s nízkým
obsahem lepku. S tímto programem nedoporučujeme používat
funkci odloženého startu (tlačítko “ČAS”).
TĚSTO
Program je určen pro hnětení/míchání a následné kynutí těsta bez
pečení. K přípravě těsta můžete použít různé suroviny pro různé
druhy pečiva (např. chlebové rohlíky, pizza atd.). Pokud chcete
následně péci, musíte nastavit odpovídající hmotnost, požadovanou
barvu kůrky a typ programu.
HNĚTENÍ
Program je určen pouze pro hnětení těsta (bez kynutí). Při hnětení těsta
můžete použít různé suroviny pro různé druhy pečiva (např. chlebové
rohlíky, pizza atd.). U tohoto programu je volitelná doba přípravy v
rozmezí 0:10 - 0:30 hod. (krok 1 minuta). Tlačítky “ČAS” nastavte
požadovanou dobu a poté potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUSE/
STOP. Dalším stiskem tlačítka START/PAUSE/STOP spustíte program.
DORT
Program je určen pro hnětení/míchání surovin (např. na dort,
koláč), které se následně pečou po nastavený čas. Doporučujeme
napřed zamíchat složky do dvou dílů a ty potom vysypat do pečicí
formy. V tomto režimu nelze nastavit velikost dortu.
DŽEM
Program je určen pro přípravu džemu nebo marmelády nebo kompotu
z čerstvého ovoce. Při časté přípravě džemu vám doporučujeme si
obstarat druhou formu, kterou budete používat výhradně k tomuto
účelu. Kyseliny uvolňující se při vařeni z ovoce by mohly způsobit, že
chléb upečeny ve stejné formě se nebude dobře vyklápět.
JOGURT
Program je určen pro přípravu domácího jogurtu. Pekárna udržuje
po danou dobu ideální teplotu (cca 38 °C) pro růst jogurtových
kultur. U tohoto programu je volitelná doba přípravy v rozmezí 6:00
- 12:00 hod (krok 10 minut). Tlačítky “ČAS” nastavte požadovanou
dobu a poté potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUSE/STOP.
Dalším stiskem tlačítka START/PAUSE/STOP spustíte program.
PEČENÍ
Program je určen pro pečení hnědého chleba, dortů nebo sekané.
U tohoto programu je volitelná doba přípravy v rozmezí 0:10 - 1:00
hod (krok 5 minut). Tlačítky “ČAS” nastavte požadovanou dobu
a poté potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUSE/STOP. Dalším
stiskem tlačítka START/PAUSE/STOP spustíte program. U tohoto
programu lze také tlačítkem “BARVA” nastavit stupeň propečení.
9 / 59
CZ
Program
12
VLASTNÍ
Popis a použití
Program je určený pro individuální nastavení jednotlivých fází přípravy
chleba. Tlačítkem “MENU” zvolte program “VLASTNÍ”. Tento program
také umožňuje nastavení stupně zhnědnutí chleba. Toto nastavení
vyberte na začátku nebo konci zadávání tlačítkem “BARVA”.
Stisknutím tlačítka “VELIKOST” vyberte danou fázi přípravy a tlačítky
“ČAS” nastavte požadovaný čas (číslice času blikají). Nastavený
čas potvrdíte stiskem tlačítka “VELIKOST” (dojde zároveň k přepnutí
na další fázi přípravy). Stejným způsobem nastavte všechny fáze
přípravy. Po nastavení a potvrzení času u poslední fáze přípravy
přestanou číslice času blikat a na displeji se zobrazí celkový čas
nastaveného programu. Zadávání fáze je indikována na displeji.
V tomto programu nelze nastavit velikost chleba. Možnosti nastavení
fází přípravy a jejich časů jsou podrobněji popsány v tabulce na konci
této jazykové mutace.
V. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ A POSTUP PEČENÍ CHLEBA
Odstraňte veškerý obalový materiál vyjměte pekárnu a příslušenství. Z pekárny odstraňte
všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Formu C uchopte oběma rukama
a tahem směrem nahoru ji vyjměte z pekárny (obr. 1). Před prvním použitím umyjte části které
přijdou do styku s potravinami v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou
vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout.
Doporučení
Před prvním použitím doporučujeme potřít pečicí formu a hnětací háky teplu vzdorujícím
tukem. Poté vložte formu s hnětacími háky do pekárny. Ponechejte víko otevřené
a nastavte program 11-PEČENÍ a zapněte na 10 minut pekárnu bez vložených surovin.
Případné krátké, mírné zakouření není na závadu. Poté nechejte pekárnu vychladnout.
Následně očistěte (vyleštěte) pečicí formu a háky od tuku papírovým ubrouskem.
Toto se doporučuje provést na ochranu nepřilnavého povrchu.
Tento postup může být čas od času opakován.
Postup pečení chleba:
1. Umístěte pekárnu na suchý rovný povrch. Tahem z ní vyjměte formu C.
2. Do formy C umístěte hnětací háky D na hřídele C2 (rovné plochy hnětacích háků musí
směřovat dolů). Háky natočte tak, aby v pečicí formě směřovali k sobě nebo od sebe.
3. Do formy C vložte suroviny pro přípravu chleba dle daného receptu. Vždy dodržte
základní pravidlo – nejdříve všechny tekuté suroviny poté všechny sypké suroviny
a nakonec kvasnice.
4. Poté vložte formu C se surovinami do pekárny.
5. Pekárnu připojte k el. síti.
6. Pomocí tlačítek MENU, VELIKOST, BARVA, ČAS nastavte požadovaný program.
7. Tlačítkem START/PAUSE/STOP spusťte nastavený program.
8. Vyčkejte na dokončení programu (zazní akustický signál).
9. Po dokončení programu vyjměte formu C z pekárny a položte ji dnem nahoru na tepelně
odolnou podložku (např. prkénko). Pokud chléb nevypadne z formy na podložku, hýbejte
hřídelemi několikrát sem a tam dokud se chléb neuvolní.
10. Zůstanou–li hnětací háky v chlebu za pomoci nástroje E je snadno vyjmete (viz obr. 1).
11. Před konzumací nechte chléb vychladnout.
10 / 59
CZ
Upozornění
Při manipulaci s horkou pečicí formou a jejími částmi používejte ochranné pracovní
pomůcky (např. chňapky). Nikdy nepoužívejte hrubou sílu na stěny pečicí formy, abyste
uvolnili hotový bochník!
Poznámky
–P
ekárna automaticky, míchá a hněte těsto dokud se nedocílí správné konzistence. Po
ukončení posledního cyklu hnětení se pekárna ohřeje na optimální teplotu pro vykynutí
těsta. Následně pekárna automaticky nastaví teplotu a čas pečení chleba.
– Pekárna nemá z bezpečnostních důvodů horní ohřev, a proto kůrka na horní straně
chleba není tak tmavá jako zespodu a po stranách.
– Protože doma vyrobený chléb neobsahuje žádné konzervanty, jeho skladovací doba
obecně není delší než skladovací lhůta pro chléb zakoupený v obchodě.
– Při používání pekárny dochází k vydání charakteristického zvuku (při hnětení =
cvakání, při pečení nebo přihřívání = praskání). Tento jev je naprosto normální a není
důvodem k reklamaci spotřebiče.
– U typů těst, která jsou velmi těžká, např. s vysokým podílem žitné mouky,
doporučujeme pořadí přísad změnit – nejprve sušené droždí, mouku a tekutinu přidat
až na závěr, aby se těsto dobře prohnětlo. Pokud využíváte funkci časovače (odložený
start), dbejte na to, aby droždí nepřišlo předčasně do kontaktu s tekutinou.
–B
udete-li, po zaznění zvukového signálu přidávat suroviny doporučujeme:
1) sušené ovoce, sýr, čokoládu = nakrájet na cca 5 mm kostky,
2) ořechy = najemno nasekat (nepoužívejte jich příliš, protože zhoršují funkci lepku),
3) byliny = postupujte dle receptů,
4) mastné přísady, uzeniny a slanina = nakrájet na cca 5 mm kostky a lehce
zamoučněte, lépe se zapracuji,
5) olivy, čerstvé ovoce, ovoce naložené v alkoholu = postupujte dle receptů, obsah
vody v těchto surovinách by mohl ovlivnit výslednou kvalitu chleba,
6) semínka = použití velkých a tvrdých semínek může poškodit (poškrábat)
povrchovou úpravu pečicí formy a hnětacího háku. Tato změna ale žádným
způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
VI. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Před každou údržbou nechte pekárnu řádně vychladnout! K čištění nepoužívejte
žádné agresivní chemické látky a rozpouštědla! Pečicí formu a hnětací háky očistěte co
nejdříve po použití. Nejdou-li háky pohodlně sundat z hřídelí, naplňte formu teplou vodou
a nechejte odmočit (cca 30 min.). Poté hnětací háky vyjměte. Vnitřek pečicí formy
a hnětací háky očistěte pomocí hadříku (houbičky) a vody s trochou saponátu. Vnější části
pečicí formy očistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte k čištění kovové nebo ostré
předměty! Pečicí formu nikdy neponořujte celou do vody! Mohlo by to negativně
ovlivnit rotaci hřídelí. Pekárnu očistěte vlhkým hadříkem. Před dalším použitím řádně
osušte veškeré součásti a povrch pekárny (např. od zkondenzované páry). Nikdy
nenamáčejte pekárnu do vody ani nenaplňujte pečicí prostor vodou! Po údržbě nechejte
všechny části řádně oschnout. Normální je, že v průběhu času se barva povrchu mění.
Tato změna ale žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu.
Uložení
Před uložením se ujistěte, že je pekárna chladná a suchá. Pekárnu skladujte na
bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
11 / 59
CZ
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VII. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Chybová hlášení na displeji:
Zobrazení
Problém
Řešení
H:HH
Teplota vnitřního prostoru pekárny je
příliš vysoká (nad 40 °C)
Odpojte pekárnu od el. sítě
a nechejte dostatečně vychladnout
E:E0
Nefunkční teplotní senzor
Obraťte se na autorizované servisní
středisko
Problémy s přípravou a pečením:
Problém
Příčina
Řešení
Kouř vychází z pečicího
prostoru nebo
z ventilačních otvorů
Ingredience lnou na pečicí
prostor nebo na vnější
stranu pečicí formy
Odpojte napájecí přívod od el.
zásuvky a vyčistěte vnější části pečicí
formy nebo pečicí prostor
Chléb příliš rychle
vykyne
Příliš mnoho droždí
Příliš mnoho mouky
Nedostatek soli
Dodržujte poměry množství surovin
dle daných receptů
Příliš málo droždí
Příliš mnoho nebo
nedostatek tekutiny
Chléb vůbec nevykyne
nebo jen nedostatečně
Chléb příliš vykyne
a rozlije se na pečicí
formu
Střed chleba se snižuje
a po dokončení pečení
je v chlebu prohlubeň
Otevřená nebo hrubá
struktura chleba nebo
příliš mnoho děr
Dodržujte množství stanovené
receptem
Nedostatek cukru
Staré (prošlé) droždí
Používejte čerstvé droždí
Tekutina příliš horká
Používejte tekutiny v pokojové teplotě
Nesprávný typ mouky
Vždy používejte mouku stanovenou
receptem
Stará mouka
Používejte čerstvou mouku
Je-li voda příliš měkká,
droždí více kvasí
Použijte menší množství droždí
Příliš mnoho mléka ovlivní
kvašení droždí
Snižte množství mléka
Příliš mnoho droždí
Použijte menší množství droždí
Příliš mnoho vody
Žádná sůl
Dodržujte množství stanovené
receptem
Příliš mnoho kvasnic
Snižte množství kvasnic
12 / 59
CZ
VIII. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout,
spotřebič tak bude nepoužitelný.
IX. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)
uveden na typovém štítku výrobku
Hmotnost cca (kg)
6,5
Rozměry cca (DxHxV) (mm)
264 x 437 x 298
Příkon v pohotovostním režimu je < 1,00 W
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 56 dB(A) re 1pW
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem. Obrázky jsou pouze ilustrační.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOT – Horké
DO NOT COVER – Nezakrývat
CAUTION: BE CAREFUL OF STEAM – POZOR: nebezpečí opaření
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček
v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo
dosah dětí. Sáček není na hraní.
CZ
Symbol
znamená UPOZORNĚNÍ.
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
SK
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
13 / 59
GB
CZ
X. RECEPTY
Výsledek pečení závisí na podmínkách v místě (měkká voda, vysoká relativní vlhkost
vzduchu, vysoká nadmořská výška, kvalita a konzistence použitých ingrediencí atd.).
Proto údaje v receptech tvoří referenční body, které mohou být vhodně upraveny.
Jestliže jeden nebo jiný recept nevyjde napoprvé, nenechte se odradit. Snažte se najít
důvod a zkuste to znovu obměnou podílů. Tyto a mnohé další recepty a tipy pro přípravu
chlebů naleznete v našem receptáři, který je ke stažení ve formátu PDF zde: http://eta.cz/
recepty-pro-domaci-pekarnu-chleba
1 - Tradiční chléb
Přibližná hmotnost chleba (g)
1000
1250
1500
Voda (ml)
400
500
600
Sůl (malá lžička)
1
1,25
1,5
Cukr (malá lžička)
1
1,25
1,5
Pšeničná mouka hladká chlebová (g)
570
770
870
Droždí (balíček)
0,75
1
1
Přibližná hmotnost chleba (g)
1000
1250
1500
Voda (ml)
425
595
720
Máslo (g)
20
28
35
Bezlepková pečicí směs na výrobu chleba (g)
500
700
850
Sůl (malá lžička)
1
1,25
1,5
Suché droždí (balíček *)
3
4
5
Program: 1 - KLASIK
2 - Bezlepkový chléb
Program: 5 - BEZLEPKOVÝ
* Při použití a dávkování suchého droždí se řiďte pokyny od daného výrobce.
3 - Kváskový chléb
Přibližná hmotnost chleba (g)
1250
Voda (s teplotou cca 33 °C), (ml)
420
Sůl (kávová lžička)
1
Semínka (např. slunečnice, tykev, chia, lněné), (g)
50
Kmín (celý / mletý), (malá lžička)
2
Olivový olej (velká lžíce)
1-2
Pšeničná celozrrná mouka + Žitná celozrnnná mouka (g)
Žitný kvásek-živý (g)
400 + 100
300
Program: 12 - VLASTNÍ
Hmotnost suchého droždí v 1 balíčku je stanovena na = 7 g,
1 šálek mouky obsahuje 148 g, 1 šálek vody 250 g,
1 malá lžička soli 6 g, 1 malá lžička kvasnic 3,5 g,
14 / 59
CZ
1 malá lžička zlepšovadla 2 g, 1 velká lžíce sušeného mléka 6,48 g, 1 vejce 50-60 g.
1 velká lžíce cukru 14 g,
1 velká lžíce másla 16 g,
Při odměřování odměrku zarovnejte. Do odměrky nesypte jedny suroviny na další.
XI. TABULKA ČASOVÁNÍ PROGRAMOVÝ FÁZÍ
Menu číslo
12
VLASTNÍ
(Gustom / Eigene)
Program
Přednastavení
(min.)
Čas přípravy (hod.)
Možnost nastavení
(min.)
VLASTNÍ
3-Kváskový
chléb
Nastavení
(min.)
dle nastavení
4:15:15
15
15
Volba maximálního času, za který
bude chléb zhotoven (hod.)
Fáze přípravy
Hnětení 1 (motor zap./vyp.: 0,1s/0,4s)
10
0-30
10
Odpočinek 1 (min.)
5
0-30
3
Hnětení 2 (motor zap./vyp.: 25s/5s)
5
0-30
10
Odpočinek 2 (min.)
5
0-30
3
Hnětení 3 (motor zap./vyp.: 25s/5s)
10
0-25
4
Odpočinek 3 (min.)
5
0-30
0
Hnětení 4 (motor zap./vyp.: 25s/5s)
10
0-25
0
Kynutí 1 (min.)
40
0-60
45
Hlazení (sec.)
15
čas nelze nastavit
15
Kynutí 2 (min.)
20
0-60
60
Kynutí 3 (min.)
20
0-60
60
0-80
60
čas (min.)
Pečení
60
dle nastavení
(světlý: 165 °C
střední: 180 °C
tmavý: 195 °C)
teplota
Udržování teploty (min.)
60
0-60
střední
0
Doporučení
Na začátku přípravy “vašeho” chleba nepoužívejte velikost 1500 g, ale otestujte si své
těsto na velikost 1250 g. Maximální velikost je především určena pro přípravu hutných
těst s menším podílem kvasnic.
Nadměrné množství těsta s vysokým podílem kvasnic může zapříčinit přetečení
a připečení se na topném tělese.
15 / 59
SK
Delicca
Pekáreň chleba
eta 7149-30
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
– Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
užívateľovi spotrebiča.
– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa STN!
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod
dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musí držať mimo dosahu
spotrebiča a jeho prívodu.
–P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím
vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
–V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
–N
ikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod
alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil
sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch zaneste spotrebič
do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej
funkcie.
– POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,
programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína
spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo
premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
–A
k je spotrebič v činnosti, zabráňte kontaktu s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte a nevyťahujte z elektrickej zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
– Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
16 / 59
SK
–U
POZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť
popálenie. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná pri prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.
–S
potrebič nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody a neumývajte pod tečúcou vodou!
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
–P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku,
sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
– VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
–V
ýrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča a jeho
príslušenstva (napríklad znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie,
požiar) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora
uvedených bezpečnostných upozornení.
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA:
–S
potrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
–S
potrebič odporúčame počas pečenia podľa nevyskúšaného receptu kontrolovať.
– Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
–N
epokladajte pekáreň na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené, papierové,
plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
–N
eumiestňujte nádobu do blízkosti horľavých látok alebo predmetov, ak sú horúce.
–N
eumiestňujte nádobu, ak je horúca, na drevený stôl, lakovanú plochu ani iný druh
citlivého povrchu, ktorý sa môže teplom poškodiť.
–Z
hľadiska požiarnej ochrany bezpečnosti môže pekáreň pracovať na stole alebo podobnom
povrchu s tým, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná vzdialenosť
od horľavých povrchov minimálne 500 mm a v ostatných smeroch minimálne 100 mm.
–N
ikdy nezakrývajte priestor medzi plášťom a pečúcou formou a nevsúvajte do tohto priestoru
žiadne predmety (napríklad lyžicu alebo prsty). Priestor medzi plášťom a pečúcou formou
musí zostať voľný.
–T
ento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.
– Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
–S
potrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
– Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Ak bol spotrebič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte aklimatizovať.
– Nezapínajte spotrebič bez vložených substancií!
–N
ikdy nezapínajte pekáreň bez vloženej nádoby.
–V
pekárni nikdy neohrievajte vodu, pretože by sa mohli vytvoriť vápenaté usadeniny
a neodstrániteľné škvrny na nádobe. Tieto škvrny sú nezávadné a v žiadnom prípade nemajú
vplyv na funkciu pekárne.
– Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE–vrecko).
–P
ri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili (napríklad nepopálili
alebo neoparili). Počas pečenia z vetracích otvorov vystupuje horúca para a povrch spotrebiča
je horúci.
17 / 59
SK
–S
potrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí nebezpečenstvo
úrazu popálením.
–P
očas prevádzky pekárne sa vyvarujte postriekaniu horúceho skla veka vodou alebo inou
tekutinou.
– Pripravované potraviny sa môžu samy vznietiť. V prípade náhleho vzplanutia pokrmu
odpojte spotrebič od elektrickej siete a oheň uhaste.
–S
potrebič nepoužívajte na iné účely (napr. na sušenie textilu alebo obuvi), ako uvádza
výrobca.
– Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
– Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba
originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
– Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je
popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
NAPÁJACÍ PRÍVOD:
–A
k je napájací prívod
tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
–N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany. Nedávajte
spotrebič na horúce plochy a nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu alebo
linky, kde ho môžu stiahnuť deti, prípadne urobte také bezpečnostné opatrenia, aby ste
zaistili, že sa do prívodu nikto nezapletie alebo oň môže niekto nezakopnú.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
– Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)
A – pekáreň
A1 – ovládací panel
A2 – priestor na pečenie
B – veko
B1 – priezor
B2 – držadlo
C – forma na pečenie
C1 – sklopné držadlo
D – miesiace háky
E – nástroj na vybratie hákov
A3 – vetracie otvory
A4 – napájací prívod
B3 – vetracie otvory
C2 – hriadele
F – odmeriavacia lyžica (5/15 ml)
G – odmeriavací pohár (200 ml)
III. OVLÁDACÍ PANEL (popis tlačidiel a prvkov z obr. 2)
Ovládací panel má dotykové ovládanie. Z tohto dôvodu nie je nutné vyvíjať na zobrazené
tlačidlá (symboly) žiadny tlak. Vidlicu napájacieho prívodu A4 zasuňte do elektrickej
zásuvky, rozsvieti sa tlačidlo
a ozve sa zvukový signál (pípnutie).
1) Tlačidlo hlavný spínač
Stlačte tlačidlo na displeji objaví základné nastavenie “01 3:10” (j. Program KLASIK,
hmotnosť 1250G, stupeň prepečenia STREDNÝ), rozsvieti sa podsvietenie tlačidiel a ozve
sa zvukový signál:
18 / 59
SK
2) Displej
– číslice 01 označuje nastavený program;
– číslice 3:10 označuje čas prípravy zvoleného programu;
–p
odsvietené symboly označujú hmotnosť chleba a stupeň prepečenia.
Poznámka
Po spustení zvoleného programu sa číslice postupne znižujú. Ako náhle je program
u konca, zobrazí sa na displeji 0:00. Pekáreň sa potom prepne do režimu udržiavania
teploty (60 min.). Na displeji je stále zobrazené 0:00 (dvojbodka medzi číslicami bliká).
Po skončení režimu prihrievania sa na displeji zobrazí čas dokončeného programu.
FÁZA PRÍPRAVY
Prebiehajúca fáza prípravy je indikovaná prerušovaným svitom (blikanie) symbolov.
predehrev miešanie odpočinok miešanie odpočinok kvasenie
1
1
2, 3, 4
2
1, 2, 3
pečenie udržiavanie
teploty
Uzamknutie ovládacieho panelu
Ovládací panel sa automaticky zabezpečí proti nechtenej manipulácii po 1 min. provozu.
Na displeji sa zobrazí symbol „kľúč“ Akonáhle je ovládací panel uzamknutý, všetky tlačidla
okrem tlačidla MENU sú nefunkčné. Zrušenie uzamknutia ovládacieho panelu prevediete
stlačení a pridržaní tlačidla MENU približne na 3 sekundy zaznie zvukový signál
a uzamknutie sa ukončí.
3) Tlačidlo START/PAUSE/STOP
Tlačidlo slúži pre spustenie, pozastavenie a ukončenie programu. Ako náhle sa tlačidlo
START/PAUSE/STOP stlačí, začne dvojbodka medzi číslicami blikať a spustí sa program.
Opätovným krátkym stlačením tlačidla START/PAUSE/STOP sa pozastaví program. Tento
stav signalizuje blikanie času a dvojbodky. Po stlačení a pridržaní tlačidla
START/PAUSE/STOP približne na 3 sekundy zaznie zvukový signál a program sa ukončí.
Tento postup platí aj ak chcete ukončiť režim udržiavanie teploty.
Upozornenie
Funkciu pozastavenie (PAUSE) používajte len krátkodobo, max. Do 5 minút.
(napr. k posunutiu surovín bližšie k hnetacím hákov pomocou stierky).
Ak by došlo k prerušeniu programu na dlhšiu dobu, mohlo by to negatívne ovplyvniť
prípravu cesta a tým aj výsledok pečenia.
4) Tlačidlo FARBA
Tlačidlo slúži pre nastavenie stupňa zhnednutia kôrky chleba (
= SVETLÝ
/ STREDNÝ / TMAVÝ). Symbol na displeji znázorňuje zvolený stupeň. Neplatí pre program
6-TĚSTO, 7-HNĚTENÍ, 9-DŽEM, 10-JOGURT.
Poznámka
Tlačidlom BARVA sa dá tiež nastaviť zrýchlenie “
” (RAPID) prednastaveného
programu. Tým dôjde k skráteniu doby prípravy. Toto nastavenie umožňujú iba
programy 1-KLASIK, 3-SLADKÝ a 4-CELOZRNNÝ.
19 / 59
SK
5) Tlačidlo VEĽKOSŤ
Tlačidlo slúži na nastavenie požadovanej hmotnosti chleba tj. 1000 g / 1250 g / 1500 g.
Symbol na displeji znázorňuje zvolenú veľkosť. Neplatí pre program 6-TĚSTO,
7-HNĚTENÍ, 8-DORT, 9-DŽEM, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ, 12-VLASTNÍ. Objem nádoby
umožňuje prípravu potravín (chleba, torty, cesta, fašírky) až do maximálnej hmotnosti 1,5 kg.
6) Tlačidlo MENU
Tlačidlo slúži pre nastavenie požadovaného programu. Číslice na displeji znázorňujú
zvolený program a jeho prednastavený čas prípravy.
7) Tlačidlá ČAS
Tlačidlo slúži pre nastavenie požadovaného času dokončenia upečeného chleba.
Maximálny čas dokončenia chleba je možné nastaviť na 15 hod. (Vrátane času prípravy
zvoleného programu). Na displeji sa potom zobrazí celkový čas, za ktorý bude chlieb
dokončený. Programy 7-HNĚTENÍ, 8-DORT, 9-DŽEM, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ nie je
možné načasovať na neskoršie spustenie.
Poznámka
Tlačidlá čas slúžia tiež pre nastavenie voliteľnej doby prípravy pri programoch
7-HNĚTENÍ, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ a rovnako pre nastavenie času jednotlivých fáz
prípravy pri programovaní 12-VLASTNÍ.
Upozornění
– Funkciu časovača používajte len u receptov, ktoré ste už vopred s úspechom
vyskúšali, a tieto recepty ďalej nemeňte.
– Droždie nesmie prísť do styku s vodou, než sa spustí samotný program.
– Nadmerné množstvo cesta môže pretiecť a pripečie sa na vykurovacom telese.
–P
ri práci s časovou funkciou nikdy nepoužívajte ingrediencie podliehajúce skaze ako
čerstvé mlieko, vajíčka, ovocie, jogurt, syr cibuľa atď. Pretože by sa mohli cez noc pokaziť!
– Pekáreň používajte len v miestnostiach s teplotou nad 18 °C. Droždie totiž začína
pôsobiť až pri teplote asi 17 °C a vyššie. Ak by ste pekáreň umiestili do chladnejšej
miestnosti, nebolo by zaručené dobré kysnutie cesta.
– Akustický signál, ktorý signalizuje pridávanie surovín (oriešky, semienka, sušené
ovocie a pod.) A ukončenie programu, sa nedá vypnúť, zaznie teda aj v noci.
Zvuková signalizácia
Funkcia zvukovej signalizácie sa spustí:
•
keď sa stlačí ktorékoľvek z programových tlačidiel,
•
počas druhého hnetacieho cyklu pri programoch 1-KLASIK, 2-RYCHLÝ, 3-SLADKÝ,
4-CELOZRNNÝ, 5-BEZLEPKOVÝ pre signalizáciu, že cereálie, ovocie, orechy, alebo
iné ingrediencie môžu byť pridané, (odporúčané množstvo je 50 – 80 g).
•
keď skončí nastavený program,
•
keď skončí režim udržiavania teploty,
•
keď sa aktivujú bezpečnostné funkcie.
Upozornenie
Zvuková signalizácia sa dá vypnúť, po stlačení a pridržaní obidvoch tlačidiel
ČAS približne na 3 sekundy, ozve sa pípnutie a zvuková signalizácia sa vypne.
Pamäť pri výpadku elektrického prúdu
Pokiaľ dôjde k výpadku el. prúdu počas prevádzky, pekáreň si počas 10 minút pamätá svoje
nastavenie. Ak je výpadok prúdu dlhší ako 10 minút, proces sa už neobnoví a je nutné
pekáreň znovu zapnúť.
20 / 59
SK
IV. ZOZNAM PROGRAMOV
Program
Popis a použitie
1
KLASIK
Program je určený pre biely pšeničný a hnedý ražný chlieb, tiež pre chlieb
ochutený bylinkami a hrozienkami. Tento program sa používa najviac.
2
RYCHLÝ
Program je určený pre rýchlu prípravu bieleho, pšeničného a ražného
chleba. Chlieb pečený v tomto režime je menší a má hutnejšie stred.
3
SLADKÝ
Program je určený na pečenie sladkých typov chleba s
chrumkavejšiu kôrkou než pri pečení s programom "KLASIK".
4
CELOZRNNÝ
5
BEZLEPKOVÝ Program je určený na prípravu chleba z bezlepkových surovín.
6
7
8
9
10
11
Program je určený na pečenie celozrnného chleba z múky s nízkym
obsahom lepku. S týmto programom neodporúčame používať
funkciu odloženého štartu (tlačidlo "ČAS").
TĚSTO
Program je určený pre miesenie / miešanie a následné kysnutie
cesta bez pečenia. K príprave cesta môžete použiť rôzne suroviny
pre rôzne druhy pečiva (napr. chlebové rožky, pizza atď.).
Ak chcete následne piecť, musíte nastaviť zodpovedajúcu hmotnosť,
požadovanú farbu kôrky a typ programu.
HNĚTENÍ
Program je určený iba pre miesenie cesta (bez kysnutia). Pri miesení
cesta môžete použiť rôzne suroviny pre rôzne druhy pečiva (napr.
chlebové rožky, pizza atď.). Pri tomto programe je voliteľná doba prípravy
v rozmedzí 0:10 - 0:30 hod., (krok 1 minúta). Tlačidlami "ČAS" nastavte
požadovanú dobu a potvrďte stlačením tlačidla START/PAUSE/STOP.
Ďalším stlačením tlačidla START/PAUSE/STOP spustíte program.
DORT
Program je určený pre miesenie / miešanie surovín (napr. na tortu,
koláč), ktoré sa následne pečú nastavený čas. Odporúčame najprv
rozdeliť a zamiešať zložky do dvoch dielov a tie potom vysypať do
formy na pečenie. V tomto režime nie je možné nastaviť veľkosť torty.
DŽEM
Program je určený na prípravu džemu alebo marmelády alebo kompótu
z čerstvého ovocia. Pri častej príprave džemu vám odporúčame si
obstarať druhú formu, ktorú budete používať výhradne na tento účel.
Kyseliny uvoľňujúce sa pri varení z ovocia by mohli spôsobiť, že chlieb
upečený v rovnakej forme sa nebude dobre vyklepať.
JOGURT
Program je určený na prípravu domáceho jogurtu. Pekáreň udržuje
po danú dobu ideálnu teplotu (cca 38 °C) pre rast jogurtových kultúr.
Pri tomto programe je voliteľná doba prípravy v rozmedzí 6:00 12:00 hod (krok 10 minút). Tlačidlami “ČAS” nastavte požadovanú
dobu a potvrďte stlačením tlačidla START/PAUSE/STOP. Ďalším
stlačením tlačidla START/PAUSE/STOP spustíte program.
PEČENÍ
Program je určený na pečenie hnedého chleba, tort alebo sekanej.
Pri tomto programe je voliteľná doba prípravy v rozmedzí 0:10 - 1:00
hod (krok 5 minút). Tlačidlami “ČAS” nastavte požadovanú dobu
a potvrďte stlačením tlačidla START/PAUSE/STOP. Ďalším
stlačením tlačidla START/PAUSE/STOP spustíte program. Pri tomto
programe možno tiež tlačidlom “FARBA” nastaviť stupeň prepečenia.
21 / 59
SK
Program
12
VLASTNÍ
Popis a použitie
Program je určený pre individuálne nastavenie jednotlivých fáz prípravy
chleba. Tlačidlom “MENU” zvoľte program “VLASTNÍ”. Tento program
tiež umožňuje nastavenie stupňa zhnednutia chleba. Toto nastavenie
vyberte na začiatku alebo konci zadávania tlačidlom “FARBA”.
Stlačením tlačidla “VEĽKOSŤ” vyberte danú fázu prípravy a tlačidlami
“ČAS” nastavte požadovaný čas (číslice času blikajú). Nastavený čas
potvrdíte stlačením tlačidla “VEĽKOSŤ” (dôjde zároveň k prepnutiu
na ďalšiu fázu prípravy). Rovnakým spôsobom nastavte všetky fázy
prípravy. Po nastavení a potvrdení času pri poslednej fáze prípravy
prestanú číslice času blikať a na displeji sa zobrazí celkový čas
nastaveného programu. Zadávanie fáz je indikované na displeji.
V tomto programe sa nedá nastaviť veľkosť chleba. Možnosti
nastavenia fáz prípravy a ich časov sú podrobnejšie opísané v tabuľke
na konci tejto jazykovej mutácie.
V. PRÍPRAVA NA POUŽITIE A POSTUP PEČENIA CHLEBA
Odstráňte všetok obalový materiál vyberte pekáreň a príslušenstvo. Z pekárne odstráňte všetky
prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Formu C uchopte oboma rukami
a ťahom smerom nahor ju vyberte z pekárne (obr. 1). Pred prvým použitím umyte časti ktoré
prídu do styku s potravinami v horúcej vode s prídavkom saponátu, dôkladne opláchnite čistou
vodou a utrite dosucha, prípadne nechajte oschnúť.
Odporúčania
Pred prvým použitím odporúčame potrieť formu na pečenie a hnetacie háky teplu
vzdorujúcim tukom. Potom vložte formu s hákmi na miesenie do pekárne. Ponechajte
veko otvorenéa nastavte program 11-PEČENIE a zapnite na 10 minút pekáreň bez
vložených surovín. Prípadné mierne zadymenie nie je poruchou. Potom nechajte
pekáreň vychladnúť. Následne očistite (vyleštite) formu na pečenie a háky od tuku
papierovým obrúskom. Toto sa odporúča vykonať na ochranu nepriľnavého povrchu.
Tento postup môžete čas od času zopakovať.
Postup pečenia chleba:
1. Umiestnite pekáreň na suchý rovný povrch. Ťahom z nej vyberte formu C.
2. Do formy C umiestnite miesiace háky D na hriadele C2 (rovné plochy hnetacích hákov
musia smerovať nadol). Háky natočte tak, aby vo forme na pečenie smerovali k sebe alebo
od seba.
3. Do formy C vložte suroviny na prípravu chleba podľa daného receptu. Vždy dodržte
základné pravidlo - najskôr všetky tekuté suroviny potom všetky sypké suroviny
a nakoniec kvasnice.
4. Potom vložte formu C so surovinami do pekárne.
5. Pekáreň pripojte k el. sieti.
6. Pomocou tlačidiel MENU, VEĽKOSŤ, FARBA, ČAS nastavte požadovaný program.
7. Tlačidlom START/PAUSE/STOP spustite nastavený program.
8. Počkajte na dokončenie programu (zaznie akustický signál).
9. Po ukončení programu vyberte formu C z pekárne a položte ju dnom nahor na tepelne
odolnú podložku (napr. doštička). Ak chlieb nevypadne z formy na podložku, hýbte
hriadeľmi niekoľkokrát sem a tam kým sa chlieb neuvoľní.
10. Ak zostanú miesiace háky v chlebe, pomocou nástroja E ich ľahko vyberiete (viď obr. 1).
11. Pred konzumáciou nechajte chlieb vychladnúť.
22 / 59
SK
Upozornenie
Pri manipulácii s horúcou formou na pečenie a jej časťami používajte ochranné
pracovné pomôcky (napr. chňapky). Nikdy nepoužívajte hrubú silu na steny formy na
pečenie, aby ste uvoľnili hotový bochník!
Poznámky
–P
ekáreň automaticky, mieša a hnetie cesto kým sa nedosiahne správna konzistencia.
Po ukončení posledného cyklu miesenia sa pekáreň ohreje na optimálnu teplotu pre
vykysnutie cesta. Následne pekáreň automaticky nastaví teplotu a čas pečenia chleba.
–P
ekáreň nemá z bezpečnostných dôvodov horný ohrev, a preto kôrka na hornej strane
chleba nie je tak tmavá ako zospodu a po stranách.
–P
retože doma vyrobený chlieb neobsahuje žiadne konzervanty, jeho skladovacia doba vo
všeobecnosti nie je dlhšia ako skladovacia lehota na chlieb zakúpený v obchode.
–P
ri používaní pekárne dochádza k vydaniu charakteristického zvuku (pri miesení =
cvakanie, pri pečení alebo prihrievaní = praskanie). Tento jav je úplne normálny a nie je
dôvodom na reklamáciu spotrebiča.
–P
ri typoch ciest, ktoré sú veľmi ťažké, napr. s vysokým podielom ražnej múky,
odporúčame poradie prísad zmeniť - najprv sušené droždie, múku a tekutinu pridať až
na záver, aby sa cesto dobre premiešalo. Pokiaľ využívate funkciu časovača (odložený
štart), dbajte na to, aby kvasnice neprišli predčasne do kontaktu s tekutinou.
–A
k budete, po zaznení zvukového signálu pridávať suroviny odporúčame:
1) sušené ovocie, syr, čokoládu = nakrájať na cca 5 mm kocky,
2) orechy = najemno nasekať (nepoužívajte ich príliš, pretože zhoršujú funkciu lepku),
3) byliny = postupujte podľa receptov,
4) mastné prísady, údeniny a slanina = nakrájať na cca 5 mm kocky a zľahka
zamúčnite, lepšie sa zapracujú,
5) olivy, čerstvé ovocie, ovocie naložené v alkohole = postupujte podľa receptov,
obsah vody v týchto surovinách by mohol ovplyvniť výslednú kvalitu chleba,
6) semienka = použitie veľkých a tvrdých semienok môže poškodiť (poškriabať)
povrchovú úpravu formy na pečenie a hnetacieho háku. Táto zmena ale žiadnym
spôsobom nemení vlastnosti povrchu a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča.
VI. ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred každou údržbou nechajte pekáreň riadne vychladnúť! Na čistenie nepoužívajte
žiadne agresívne chemické látky a rozpúšťadlá! Pred každou údržbou nechajte pekáreň
riadne vychladnúť! Na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne chemické látky a rozpúšťadlá!
Formu na pečenie a hnetacie háky očistite čo najskôr po použití. Ak sa háky nedajú
pohodlne zložiť z hriadeľov, naplňte formu teplou vodou a nechajte odmočiť (asi 30 min.).
Potom miesiace háky vyberte. Vnútro formy na pečenie a hnetacie háky očistite pomocou
handričky (hubky) a vody s trochou saponátu. Vonkajšie časti formy na pečenie očistite
vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte na čistenie kovové alebo ostré predmety!
Formu na pečenie nikdy neponárajte celú do vody! Mohlo by to negatívne ovplyvniť
rotáciu hriadeľov. Pekáreň očistite vlhkou handričkou. Pred ďalším použitím riadne
osušte všetky súčasti a povrch pekárně (napríklad od skondenzovanej vlhkosti). Pekáreň
nikdy nenamáčajte, ani neumývajte tečúcou vodou! Po údržbe nechajte všetky časti riadne
uschnúť. Normálne je, že v priebehu času sa farba povrchu mení. Táto zmena ale žiadnym
spôsobom nemení vlastnosti povrchu.
Uloženie
Pred uložením sa uistite, že je pekáreň chladná a suchá. Pekáreň skladujte na bezpečnom
a suchom mieste, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
23 / 59
SK
Ak sa vám nepodarí problém odstrániť alebo potrebujete ďalšie informácie o spotrebiči
a servisnej sieti, získate je na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese
www.eta.sk.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných
častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká pravo na záručnú opravu!
VII. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Chybové hlásenie na displeji:
Zobrazenie
Problém
Riešenie
H:HH
Teplota vnútorného priestoru
Odpojte pekáreň od el. siete
pekárne je príliš vysoká (nad 40 ° C) a nechajte dostatočne vychladnúť
E:E0
Nefunkčné teplotný senzor
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko
Problémy s prípravou a pečením:
Problém
Príčina
Dym vychádza z
priestoru pečenia alebo
z ventilačných otvorov
Ingrediencie priliehajú na
priestor na pečenie alebo
na vonkajšiu stranu nádoby
na pečenie
Chlieb príliš rýchlo
vykysne
Riešenie
Príliš veľa droždia
Odpojte napájací prívod od el.
zásuvky a vyčistite vonkajšie časti
formy na pečenie alebo priestor na
pečenie
Dodržujte pomery množstvo surovín
podľa daných receptov
Príliš veľa múky
Nedostatok soli
Príliš málo droždia
Príliš veľa alebo
nedostatok tekutiny
Chlieb vôbec
nevykysne alebo len
nedostatočne
Chlieb príliš vykysne
a rozleje sa na formu
na pečenie
Stred chleba sa znižuje
a po dokončení pečenia
je v chlebe priehlbina
Otvorená alebo hrubá
štruktúra chleba alebo
príliš veľa dier
Dodržujte množstvo stanovené
receptom
Nedostatok cukru
Staré (prejdené) droždie
Používajte čerstvé droždie
Tekutina príliš horúca
Používajte tekutiny v izbovej teplote
Nesprávny typ múky
Vždy používajte múku stanovenú
receptom
Stará múka
Používajte čerstvú múku
Ak je voda príliš mäkká,
droždie viac kvasí
Použite menšie množstvo droždia
Príliš veľa mlieka ovplyvní
kvasenie droždia
Znížte množstvo mlieka
Príliš veľa droždia
Použite menšie množstvo droždia
Príliš veľa vody
Žiadna soľ
Dodržujte množstvo stanovené
receptom
Príliš veľa kvasníc
Znížte množstvo kvasníc
24 / 59
SK
VIII. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený
z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod.
Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
IX. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku výrobku
Príkon (W)
uvedený na typovom štítku výrobku
Hmotnosť približne (kg)
6,5
Rozmery (DxHxV), (mm)
264 x 437 x 298
Príkon v pohotovostnom režime je < 1,00 W
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 56 dB, čo predstavuje hladinu „A“
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom. Obrázky sú len ilustračné.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOT – Horúce.; DO NOT COVER – Nezakrývať.
CAUTION: BE CAREFUL OF STEAM – POZOR: nebezpečenstvo oparenia.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo
iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
CZ
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto
UPOZORNĚNÍ:
POVRCH
vrecúško v HORKÝ
kolískach,
postieľkach, kočíkoch alebo detských
ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
Symbol
znamená UPOZORNENIE.
SK
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
GB
25 / 59
WARNING: HOT SURFACE
SK
X. RECEPTY
Výsledok pečenia závisí od miestnych podmienok (mäkká voda, vysoká relatívna vlhkosť
vzduchu, vysoká nadmorská výška, konzistencia prísad a podobne). Preto údaje
v receptoch po získaní skúseností môžete sami vhodne upraviť. Ak sa vám nepodarí
výrobok podľa receptu dokonale pripraviť na prvý raz, nenechajte sa odradiť, nájdite dôvod
neúspechu, zmeňte napríklad pomer surovín a skúste to znovu. Tieto a mnohé ďalšie
recepty a tipy na prípravu chlebov nájdete v našom receptári, ktorý je na stiahnutie vo
formáte PDF tu: http://eta.cz/recepty-pro-domaci-pekarnu-chleba
1 – Tradičný chlieb
Približná hmotnosť chleba (g)
1000
1250
1500
Voda (ml)
400
500
600
1
1,25
1,5
Soľ (kávová lyžička)
Cukor (kávová lyžička)
1
1,25
1,5
Pšeničná múka hladká chlebová (g)
570
770
870
Droždie (balíček)
0,75
1
1
Približná hmotnosť chleba (g)
1000
1250
1500
Voda (ml)
425
595
720
Program: 1 - KLASIK
2 – Bezlepkový chlieb
Maslo (g)
30
35,
45
Bezlepková zmes na výrobu chleba (g)
500
700
850
Soľ (kávová lyžička)
1
1,25
1,5
Sušené droždie (balíček *)
3
4
5
Program: 5 - BEZLEPKOVÝ
* Pri použití a dávkovaní sušeného droždia sa riaďte pokynmi od daného výrobcu.
3 – Kváskový chlieb
Približná hmotnosť chleba (g)
1250
Voda (s teplotou asi 33 °C), (ml)
420
Soľ (malá lyžička)
1
Semienka (např. slnečnicové, tekvica, chia, ľanové), (g)
50
Rasca (celý / mletý), (kávová lyžička)
2
Olivový olej (veľká lyžica)
1-2
Pšeničná múka celozrnná + Žitná múka celozrnnná (g)
Žitný kvások-živý (g)
400 + 100
300
Program: 12 - VLASTNÍ
Hmotnosť suchého droždia v 1 balíčku je stanovená na 7 g.
1 šálka múky obsahuje 148 g, 1 šálka vody 250 g,
1 malá lyžička soli 6 g, 1 malá lyžička kvasníc 3,5 g,
1 malá lyžička zlepšovadla 2 g, 1 veľká lyžica cukru 14 g,
26 / 59
SK
1 veľká lyžica sušeného mlieka 6,48 g, 1 vajce 50-60 g.
1 veľká lyžica masla 16 g,
Pri odmeriavaní odmerku zarovnajte. Do odmerky nesypte jedny suroviny na ďalšie.
XI. TABUĽKA ČASOVANIA PROGRAMOVANOU FÁZOU
Menu číslo
12
VLASTNÍ
(Gustom / Eigene)
Program
Možnosť
nastavenia
(minúty)
Prednastavenie
(minúty)
Čas prípravy (hod.)
VLASTNÍ
3–Kváskový
chlieb
Nastavenie
(minúty)
podľa nastavenia
4:15:15
15
15
Voľba maximálneho času, za ktorý
bude chlieb zhotovený (hod.)
Fáza prípravy
Miesenie 1 (motor zap./vyp.: 0,1s/0,4s)
10
0-30
10
Odpočinok 1 (minúty)
5
0-30
3
Miesenie 2 (motor zap./vyp.: 25s/5s)
5
0-30
10
Odpočinok 2 (minúty)
5
0-30
3
Miesenie 3 (motor zap./vyp.: 25s/5s)
10
0-25
4
Odpočinok 3 (minúty)
5
0-30
0
Miesenie 4 (motor zap./vyp.: 25s/5s)
10
0-25
0
Vykysnutie 1 (minúty)
40
0-60
45
Hladenie (sek.)
15
nie je možné
nastaviť
15
Vykysnutie 2 (minúty)
20
0-60
60
Vykysnutie 3 (minúty)
20
0-60
60
60
0-80
60
čas (minúty)
Pečenie
podľa nastavenia
(svetlý: 165 °C,
stredný: 180 °C,
tmavý: 195 °C)
teplota
Prihrievanie (minúty)
60
0-60
stredný
0
Odporúčania
Na začiatku prípravy “vášho” chleba nepoužívajte veľkosť 1500 g, ale otestujte si
svoje cesto na veľkosť 1250 g. Maximálna veľkosť je určená na prípravu hutných ciest
s menším podielom kvasníc.
Nadmerné množstvo cesta s vysokým podielom kvasníc môže pretiecť a pripečie
sa na vykurovacom telese.
27 / 59
GB
Delicca
Bread maker
eta 7149-30
USER MANUAL
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY PRECAUTIONS
GENERAL PROVISIONS:
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
– Check whether the data on the type label corresponds with the voltage in your socket.
The power cord plug may only be connected to the electrical socket complying with the
applicable standards.
– This product can be used by children at the age of 8 years and
older and people with re duced physical or mental abilities or lack
of experience and knowledge if they are supervised or if they
were instructed regarding use of the appliance in a safe way and
if they understand possible risks. Children must not play with
the appliance. Cleaning and maintenance by the user cannot be
carried out by unsupervised children.
– Before replacing accessories or accessible parts, which move
during operation, before assembly and disassembly, before
cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it
from the mains by pulling the power cord from the power socket!
–A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
–N
ever use the appliance if the power cord or power plug are
damaged, if it is not functioning correctly or if it has fallen on the
floor and been damaged or if it has fallen into water. In such cases
take the appliance to a professional service centre to verify its
safety and correct function.
– Caution: Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that
turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is
not covered or placed properly.
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects from getting in contact
with it.
– Do not plug or unplug the appliance from a socket with wet hands and do not pull
the power cord!
–N
OTICE – Some parts of this product may become very hot and cause burns. Take
special care when children or handicapped persons are present.
– Never immerse the appliance into water (even its parts)! Do not wash under
running water!
28 / 59
GB
– The producer does not undertake any responsibility for damage or injuries caused by
improper use of the appliance and the accessories (e.g. food deterioration, injuries,
cuts) and its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with
the safety warnings above.
USE OF THE APPLIANCE:
– The product is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in
sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
– If the pot is hot, do not put it onto a wooden table, varnished surfaces or any other type of
sensitive surfaces, which could get damaged by the heat.
– The bread maker conforms to fire safety requirements according to EN 60 335–2–6.
Pursuant to this standard, this is an appliance that may be operated on a table or similar
surface provided that: Safe distance from surfaces of flammable materials at least
500 mm in the direction of main heat radiation and 100 mm for other directions.
–T
he appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment
with the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases,
paints and other flammable or volatile materials are stored).
–U
se the appliance in a manner preventing any injury (e.g. burning, scalding). During
use, hot steam escapes the ventilation slots and the appliance surface is hot.
–D
o not move the appliance when hot; potential tipping over may result in burning injury.
– During use, avoid splashing water or any other liquid on the hot glass lid.
– While cooking there is a risk of self–ignition of the prepared food. In the case of sudden
ignition, disconnect the appliance from power supply and extinguish the fire.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare
parts and accessories approved by the manufacturer.
– Only use this appliance for the purpose it was designed for, as specified in this manual.
Never use the appliance for any other purpose.
POWER CORD:
– If the power
cord of the appliance is corrupted, it has to be
replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly
qualified person so as to prevent dangerous situations.
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be
sunk into water or bent over sharp edges. Never put it on hot surfaces or do not let it hang
over the edge of a table or work tables. Hitting, stumbling or pulling the power cord e.g. by
children can result in tilting over or drawing the appliance down and serious injury!
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
II.DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES (Fig. 1)
A – bread maker
A1 – control panel
A2 – baking area
B – lid
B1 – viewing window
B2 – handle
A3 – air vents
A4 – power cord
B3 – air vents
29 / 59
GB
C – baking pan
C1 – foldable handle
C2 – shafts
D – kneading hooks
E – hook removal tool
F – measuring spoon (5/15 ml)
G – measuring cup (200 ml)
III. CONTROL PANEL (Fig. 2)
This is a touch control panel. Therefore, no pressure needs to be applied to touch the
buttons (symbols) displayed. Plug the power cord A4 a socket. The mains
button will
light, and a signal (1 beep) will sound.
1) Main button
Press the button the display shows the basic settings “01 3:10” (i.e. programme: KLASIK,
weight: 1250G, crust darkness: MEDIUM) and you can hear a sound signal and the display
and button backlight will come on.
2) Display
– number 01 indicates the programme set;
– number 3:10 indicates the selected programme time;
– symbols backlight indicates the bread weigh and crust darkness.
Note
When the selected programme is switched on, the digits start decreasing. When the
programme finishes, the display shows 0:00. The bread maker switches over to the
temperature maintenance mode (60 min.). 0:00 remains on the display (the colon
between the digits is flashing).
PROCESSING PHASES
The phase currently in process is indicated on by the blinking (flashing) symbols.
preheat
knead
1
rest
1
knead
2, 3, 4
rest
2
rice
1, 2, 3
bake
keep
warm
Control panel lock
The control panel is protected against unintentional manipulation 1 minute after the screen
will automatically lock. A „key“ symbol will appear on the display. With the control panel
locked, all buttons are disabled except for the button MENU. When you press and hold the
MENU button for about 3 seconds, you will hear a signal sound and at this time the control
panel has unlocked
3) START/PAUSE/STOP button
This button is used to start, pause and stop the programme. When you press the START/
PAUSE/STOP button, the colon between the digits will start flashing and the programme will
start. When you shortly press the START/PAUSE/STOP button again, the programme will
pause. To indicate that the programme is paused, the time and colon will be flashing. When
you press and hold the START/PAUSE/STOP button for about 3 seconds, you will hear
a signal sound and the programme will stop. The same applies when you wish to stop the
temperature maintenance mode.
30 / 59
GB
Caution
Use the PAUSE function for a short time only, max. 5 minutes. When paused, the
customer can push the dough more towards the bottom of the container with a spatula.
If the programme were paused for a longer time, it could have a negative impact on the
dough processing, and consequently on the baking results.
4) COLOUR button
This button is used to set the crust darkness colour (
= LIGHT / MEDIUM
/ DARK). The symbol on the display indicate the crust darkness settings. This does not
apply to the following programmes: 6-DOUGH, 7-KNEADING, 9-JAM, 10-YOGHURT.
Note
With the COLOUR (BARVA) button you can speed up the pre-set “
” RAPID). This
will shorten the baking time. This setting is only possible with the following programmes:
1-BASIC, 3-SWEET and 4-WHOLE-WHEAT.
5) SIZE button
This button is used to set the required loaf size, i.e. 1000g / 1250g / 1500g. The symbol on
the display indicate the size settings. This does not apply to the following programmes:
6-DOUGH, 7-KNEADING, 8-CAKE, 9-JAM, 10-YOGHURT, 11-BAKING, 12-CUSTOM.
The content of the pan enables preparation of food (bread, cake, dough, meat loaf) up to
the maximum weight of 1.5 kg.
6) MENU button
This button is used to set the required programme. The digits on the display indicate the
programme settings and the pre-set programme time.
7) TIME button
This button is used to set the required bread completion time. Max. bread completion time
can be set to 15 hours (this includes the time of the selected programme). The display
will show the total bread completion time. Delayed start cannot be set for the following
programmes: 7-KNEADING, 8-CAKE, 9-JAM, 10-YOGHURT, 11-BAKING.
Note
The Time buttons are also used to set the programme time for the following programmes:
7-KNEADING, 10-YOGHURT and 11-BAKING, and to set the time of the individual
processing phases of the programme 12-BASIC.
Caution
– Only use the timer with recipes you have tried with successful results, and do not
change the recipes any further.
– Yeast cannot come into contact with water before the programme is started.
– Excessive dough could spill over and get stuck to the heating element.
– When using the timer, never use perishable ingredients, such as fresh milk, eggs, fruit,
yoghurt, cheese, onion, etc. as they could go bad over night!
– Use the bread maker only in rooms with a temperature over 18 °C. Yeast starts
working at a temperature of approx. 17 °C or more. If the bread maker is used in a
colder room, the dough may not prove well.
–T
he add-ingredients signal sound (for adding nuts, seeds, dried fruit, etc.) and
end-of-programme signal sound cannot be switched off and they will sound at night as well.
31 / 59
GB
Signal sounds
The signal sounds will be activated:
•
when any of the programme buttons is pressed,
•
during the second kneading cycle with the following programmes: 1-CLASSIC,
2-FAST, 3-SWEET, 4-WHOLEGRAIN, 5-GLUTEN-FREE, to signal that you can add
cereals, fruit, nuts or other ingredients, (to 50-80 g appropriate).
•
when the programme is finished,
•
when the temperature maintenance mode is finished,
•
when a safety feature is activated.
Caution
Close or open the key operation prompt sound: simultaneously hold down the “TIME+ “
/ “TIME-” buttons key for three seconds to close or open the key operation prompt sound
(this operation is limited to the key prompt sound, other prompt sound is not affected).
Memory in case of a power cut
If a power cut occurs while the bread maker is in operation, the bread maker will retain its
settings for 10 minutes. If the power cut lasts longer than 10 minutes, the process cannot be
restarted and the bread maker needs to be switched on again.
IV. LIST OF PROGRAMMES
Programme
Description and use
1
CLASSIC
(KLASIK)
This programme is designed for white wheat bread and brown rye bread,
as well as for herb-flavoured bread or bread with raisins. This is the most
frequently used programme.
2
FAST
(RYCHLÝ)
This programme is designed for a fast preparation of white, wheat and rye
bread. With this mode, the bread is smaller and has a dense crumb.
3
SWEET
(SLADKÝ)
This programme is designed for baking sweet types of bread with
a crispier crust than with the CLASSIC programme.
4
WHOLEGRAIN
(CELOZRNNÝ)
This programme is designed for making wholegrain bread from
flour with a low gluten content. With this programme, we do not
recommend using the delay start function (the “TIME” button).
5
GLUTEN-FREE
(BEZLEPKOVÝ)
This programme is designed for making bread from gluten-free
ingredients.
DOUGH
(TĚSTO)
This programme is designed for kneading/mixing and dough rising
without baking. When making dough, you can use various ingredients
for a variety of baked products (e.g. bread rolls, pizzas, etc.). If you
wish to bake the dough afterwards, you need to set the appropriate
weight, required crust darkness and programme type.
7
HNĚTENÍ
(KNEADING)
The programme is intended for kneading dough only (without proving).
When kneading dough, you can use various ingredients for a variety
of baked products (e.g. bread rolls, pizzas, etc.). With this programme
the processing time can be adjusted from 0:10 - 0:30 hours (1 step - 1
minute). Set the required time with the “TIME” button and confirm it by
pressing the START/PAUSE/STOP button. When you press the START/
PAUSE/STOP button again, the programme will start.
8
CAKE
(DORT)
This programme is designed for kneading / mixing of ingredients (e.g. for
a cake, pie) which are then baked for a pre-set time. We recommend that
you mix the ingredients in two parts first and pour them in the bread pan
then. In this mode, you cannot set the cake size.
6
32 / 59
GB
Programme
9
10
11
12
Description and use
JAM
(DŽEM)
This programme is designed for making jams, marmalades or compotes
from fresh fruit. If you make jam frequently, we recommend that you
purchase another pan which will be used solely for this purpose. Acids
released when cooking fruit could make it difficult to remove bread
baked in the same pan.
YOGHURT
(JOGURT)
This programme is intended for preparation of home-made yoghurt The
bread maker maintains the ideal temperature (approx. 38 °C) for the
given time to allow the yoghurt cultures to grow. With this programme the
processing time can be adjusted from 06:00 to 12:00 hours (1 step - 10
minutes). Set the required time with the “TIME” button and confirm it by
pressing the START/PAUSE/STOP button. When you press the START/
PAUSE/STOP button again, the programme will start.
BAKING
(PEČENÍ)
This programme is designed for making brown bread, cakes or meat
loaf. With this programme the processing time can be adjusted from
00:10 to 01:00 hour (1 step - 5 minutes). Set the required time with the
“TIME” button and confirm it by pressing the START/PAUSE/STOP
button. When you press the START/PAUSE/STOP button again,
the programme will start. In this programme, you can set the crust
darkness with the “COLOUR” button.
CUSTOM
(VLASTNÍ)
This programme is intended for your own settings of the individual
bread-making phases. Select the “CUSTOM” programme with the “MENU”
button. This programme also allows you to set the crust darkness. You
can choose this option at the beginning or at the end of your settings with
the “COLOUR” button. By pressing the “SIZE” (VELIKOST) button, select
the given processing phase and set the required time with the “TIME”
buttons (the time digits are flashing). Confirm the time set with the “SIZE”
button (this will also switch over to the next preparation phase). Set all the
processing phases in the same way. When the time is set and confirmed
for the last processing phase, the time digits will stop flashing and the total
time of the programme set will be shown on the display. The phase being
set is indicated on the display. In this programme, you cannot set the loaf
size. The possible settings of the processing phases and their times are
described in detail in a table at the end of this language version.
V. PREPARATION FOR USE AND BREAD-MAKING PROCESS
Before first use, wash all the parts which will come into contact with food in hot water with
detergent, rinse them properly with fresh water and wipe or let them dry.
Bread-making process:
1. Place the bread maker on a flat and dry surface. Remove the pan C, pulling it out of the
appliance.
2. Place the kneading hooks D on the shafts C2 in the pan C (the flat areas of the kneading
hooks must point downwards). Position the hooks in the bread pan so that they face each
other, not move away from each other.
3. Place the ingredients in pan C according to the recipe. Always follow the basic rule add all the liquid ingredients first, followed by loose ingredients and finally yeast.
4. Place the bread pan C with the ingredients into the bread maker.
5. Connect the bread maker to the mains.
6. With the MENU, SIZE, COLOUR and TIME buttons, set the required programme.
7. Start the selected programme with the START/PAUSE/STOP button.
8. Wait till the programme finishes (you will hear a signal sound).
33 / 59
GB
When the programme is finished, remove the pan C from the bread maker and place it
upside down on a heat-resistant mat (e.g. a chopping board). If the bread is stuck to the
pan, move the kneading shafts a few times back and forth until the loaf is released.
10. If the kneading hooks are left in the loaf, you can take them out easily with the tool E (see
Fig. 1).
11. Allow the bread to cool down before serving.
9.
Notes
– The bread maker automatically mixes and kneads dough until the required consistency is
reached. When the last kneading cycle is finished, the bread maker heats up to an optimum
dough rising temperature. Then it automatically sets the temperature and baking time.
–W
ith very heavy types of dough, e.g. dough with a high content of rye flour, we
recommend changing the order of ingredients – dried yeast first, followed by flour, and
finally liquids so that the dough could be worked properly. When using the timer (delay
start) make sure that yeast does not come into contact with liquids prematurely.
VI. CLEANING AND MAINTENANCE
Let the bread maker cool down properly before any maintenance work! Do not use
any aggressive chemicals or solvents for cleaning! Clean the bread pan and kneading
hooks as soon as possible after use. If the hooks are not easy to remove from the shafts,
fill the pan with warm water and leave them to soak (for about 30 min.). Remove the
kneading hooks. Clean the inside of the pan and kneading hooks with a cloth (sponge) and
water with a little detergent. Clean the outside of the pan with a wet cloth. Never use metal
or sharp objects for cleaning! Never immerse the whole pan in water! It could have
a negative impact on the shaft rotation. Clean the bread maker with a wet cloth. Before
every other use, dry all parts and surface of the bread maker thoroughly (e.g. moisture
condensation). Never soak the bread baker in water or fill the baking space with water! Let
all the parts dry properly after maintenance. The surface colour will change over time which
is normal. This change does not affect the surface properties.
Storage
Make sure that the bread maker is cold and dry before storage. Store the bread maker in a
safe and dry place, out of the reach of children and incapacitated persons.
Maintenance of a serious nature or maintenance which requires interference with
the internal parts of the appliance must be carried out by a professional service
centre! By failing to follow the instructions issued by the manufacturer, the right to
the warranty service will be invalidated!
If you are unable to fix the problem, or if you need any further information about the
appliance or service centres, please contact your distributor.
VII. TROUBLESHOOTING
Error messages on the display:
Display
Problem
Solution
H:HH
Temperature inside the bread maker is
too high (over 40 °C)
Unplug the bread maker from the
mains and let it cool down properly
E:E0
Malfunctioning temperature sensor
Contact an authorized service centre
34 / 59
GB
VIII. ENVIRONMENT
If the size of the appliance allows, all the parts contain marking of the materials used
for production packaging, components and accessories as well as for recycling. The
symbols on the product or in the accompanying documentation mean that the electrical
or electronic product used must not be liquidated together with communal waste. To
ensure the appropriate liquidation take the used appliance to a collection point where it
will be accepted free of charge. Correct liquidation of the product helps to protect valuable
natural resources and helps to prevent a potential negative impact on the environment and
human health which can be the outcome of inappropriate liquidation of waste. More details
can be obtained from your local authorities or the closest collection point. Inappropriate
manipulation of such waste can result in a fine according to the national legislation.
IX. TECHNICAL DATA
Voltage (V) shown on the type label of the appliance
Wattage (W) shown on the type label of the appliancel
Weight approx (kg) 6.5
Size of the product (mm) 264 x 437 x 298
Input in standby mode is < 1,00 W
Noise level: Acoustic noise level of 56 dB (A) re 1pW
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and
accessories for the respective models. The pictures are only illustrative.
CZ
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE,
PACKAGING OR IN THE
INSTRUCTIONS MANUAL:
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
HOT
DO NOT COVER
CAUTION: BE CAREFUL OF STEAM
SK
HOUSEHOLD USE ONLY
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES
OR PLAYPENS. THIS BAG IS
GB
NOT A TOY.
WARNING: HOT SURFACE
The
symbol indicates a WARNING.
H
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
35 / 59
D
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA
GB
X. RECIPES
The baking result depends on local conditions (soft water, high air relative humidity, high
altitude, consistency of ingredients etc.). Therefore, data in the recipes consist of
reference points that may be suitably modified. If one or other recipe fails, don‘t let it
discourage you. Try to find reason and try it again with modified proportions. These and many
other recipes and tips on how to make bread can be found in our recipe book which can be
downloaded in a PDF format here: http://eta.cz/recepty-pro-domaci-pekarnu-chleba
1 – Traditional bread
Approximate bread weight (g)
1000
1250
1500
Water (ml)
400
500
600
Salt (teaspoon)
1
1,25
1,5
Sugar (teaspoon)
1
1,25
1,5
Fine-ground wheat flour (bread), (g)
570
770
870
Yeast (package)
0,75
1
1
Approximate bread weight (g)
1000
1250
1500
Water (ml)
425
595
720
Butter (g)
20
28
33
Gluten-free mix for production of bread (g)
Program: 1 - BASIC
2 – Gluten Free bread
500
400
850
Salt (teaspoon)
1
1,25
1,5
Dry yeast (package *)
3
4
5
Program: 5 - GLUTEN FREE
* For using and dosage of dry yeast please follow the manufacturer´s instructions.
3 – Leaven bread
Approximate bread weight (g)
1250
Water (of temperature 33 °C), (ml)
420
Salt (teaspoon)
1
Seds (e.g. flax, sunflower, sesame and chia seeds, etc.), (g)
50
Cumin (whole / milled), (teaspoon)
2
Olive oil (tablespoon)
1-2
Coarsely-ground whole grained wheat flour + Rye whole grained (g)
Rye leaven-live (g)
400 + 100
300
Program: 12 - CUSTOM
Weight of dry yeast in 1 package is 7 g,
1 cup of water contains 250 g, 1 teaspoon of yeast is 3.5 g, 36 / 59
1 cup of flour contains 148 g,
1 teaspoon of salt is 6 g,
1 teaspoon of meliorant is 2 g,
GB
1 tablespoon of sugar is 14 g, 1 tablespoon of butter is 16 g, In measuring, even up the measuring jug.
1 tablespoon of dried milk is 6.48 g,
1 egg 50 – 60 g.
Do not put one ingredient on the other in the measuring jug.
XI. TIMING OF THE PROGRAMME PHASES
Menu number
12
VLASTNÍ
(Gustom / Eigene)
Program
Pre-setting
(min.)
Time of preparing (hours)
Setting option
(min.)
CUSTOM
3 – Leaven
bread
Setting
(min.)
As per the setting
4:15:15
15
15
Select the maximum bread baking time
(in hours)
Preparation stages
Kneading 1 (Motor ON/OFF.:
0,1s/0,4s)
10
0-30
10
Rest 1 (min.)
5
0-30
3
Kneading 2 (Motor ON/OFF.: 25s/5s)
5
0-30
10
Rest 2 (min.)
5
0-30
3
Kneading 3 (Motor ON/OFF.: 25s/5s)
10
0-25
4
Rest 3 (min.)
5
0-30
0
Kneading 4 (Motor ON/OFF.: 25s/5s)
10
0-25
0
Rising 1 (min.)
40
0-60
45
Smoothing (sec.)
15
not allows
setting of time
15
Rising 2 (min.)
20
0-60
60
Rising 3 (min.)
20
0-60
60
60
0-80
60
time (min.)
Baking
As per the setting
(light: 165 °C,
medium: 180 °C,
dark: 195 °C)
temperature
Keep warm (min.)
60
37 / 59
0-60
medium
0
H
Delicca
Kenyérsütő gép
eta 7149-30
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári
bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK:
– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
bármilyen további felhasználójának.
– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak
a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
–E
zt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá
csökkent fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő
módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek
értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek
nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak
felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék és
csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
–A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza
ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
–M
indig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– Soha ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy
a csatlakozó, ha nem működik megfelelően, vagy ha a földre esett
és megsérült. Ilyen esetben vigye a készüléket szakszervizbe
és ellenőriztesse, biztonságos–e.
– Figyelem: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely
olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan
bekapcsolhatják, mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor
tűzveszély keletkezhet.
–A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy rovarok
közötti kontaktust!
38 / 59
H
–N
edves kézzel ne helyezze be a csatlakozóvezeték villásdugóját az
elektromos dugaszolóaljzatba vagy ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból
a csatlakozóvezetéknél fogva!
–F
IGYELMEZTETÉS – A készülék egyes részei nagyon melegek lehetnek, égési
sérülést okozhatnak! Figyeljen oda a gyerekekre és mozgáskorlátozott emberekre!
–A
készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem) és ne tisztítsa azt folyó vízzel!
–G
yártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért és
sérülésekért (pl. az élelmiszerek tönkremeneteléért, sérülésekért, sebesülésekért) és
nem felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen,
hőforrásoktól (pl. kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony
anyagoktól (pl. függönyök stb.) és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.)
megfelelő távolságban használja.
– Ne tegye a forró edényt fa asztalra, festett, vagy más érzékeny felületre, amely a meleg
miatt megsérülhet!
–A
tűzbiztonság szempontjából a kenyérsütő megfelel a EN 60 335–2–6 sz. szabványnak.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, mely asztalon vagy más felületen
működtethető azzal, hogy a hőkiáramlás fő irányában be kell tartani a min. 500 mm
biztonságos távolságot az éghető anyagok felületétől és a többi irányban pedig a min.
100 mm távolságot.
– A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és
robbanás veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek,
stb. tárolási helyek) használni.
–Ü
gyeljen arra, hogy a készülék használatakor ne történjen sérülés (pl. égési sebek,
leforrázás). Sütés közben a szellőzőnyílásokból gőz áramlik és a kenyérsütő felülete forró.
–A
kenyérsütő üzemeltetése közben ne helyezze azt más helyre forró állapotban,
esetleges felborulás esetén égési sérülés veszélye fenyeget
–F
őzés az elkészítendő ételek öngyulladása is megtörténhet. Hirtelen fellobbanás esetén
kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és oltsa el a tüzet.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
A CSATLAKOZÓ KÁBEL:
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke
megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
–A
csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni,
nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani. Soha ne helyezze
a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal vagy a munkalap szélén át túlnyúlni.
A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, bebotláskor vagy a csatlakozó vezeték
gyermekek által történő megrángatásakor a készülék felborulhat vagy leeshet és azt
követően komoly sérülés történhet!
– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetékének állapotát.
39 / 59
H
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra)
A – kenyérsütő készülék
A1 – kezelőpanel
A2 – sütőtér
A3 – szellőző nyílások
A4 – csatlakozó vezeték
B – fedél
B1 – kémlelő ablak
B2 – fogantyú
B3 – szellőző nyílások
C – sütőforma
C1 – lehajtható fogantyú
C2 – tengelyek
D – dagasztó karok
E – a karok kivételére szolgáló eszköz
F – mérőkanál (5/15 ml)
G – mérőpohár (200 ml)
III. KEZELŐPANEL (2. ábra)
A kezelőpanel érintéses vezérlésű Ez okból kifolyólag nem szükséges az ábrázolt
nyomógombokra (lásd szimbólumok) nyomást gyakorolni. A tápkábel csatlakozóját A4
csatlakoztassa az elektromos hálózatba és egy hangjelzés hallatszik és bekapcsolódik
fénye, valamint a nyomógom
háttérvilágítása.
1) A
nyomógomb
Nyomja meg a nyomógombot, követően a kijelzőn annak alapbeállítása jelenik meg
„01 3:10“ (Azaz a program KLASIK, tömeg 1250 g, sütési fokozat KÖZEPES) és egy
hangjelzés hallatszik és bekapcsolódik a kijelző fénye, valamint a nyomógombok
háttérvilágítása.
2) Kijelző
– az 01-es számjegy a beállított programot mutatja;
– a 3:10 számjegyek a választott program elkészítési idejét jelzik;
– a szimbólumok háttérvilágítása a kenyér tömegét és annak sütési fokozatát jelzik.
Megjegyzés
A kiválasztott program beindítása után a számértékek fokozatosan csökkennek. Amint
a program befejeződik, a kijelzőn a 0:00 érték jeleink meg. A kenyérsütő ezt követően
a hőmérséklettartási üzemmódba kapcsol át (60 percig). A kijelzőn ezen idő alatt
a 0:00 érték lesz látható (csak a számok közötti kettőspont villog). A hőmérséklettartási
üzemmód befejeztét követően a kijelző a program befejezési idejét mutatja majd.
KÉSZÍTÉS FÁZISAI
Az aktuális készítési fázist a jelzi a szimbólumok színű villogás
fulfűtés
dagasztás
1
pihenés
1
dagasztás
2, 3, 4
pihenés
2
kelesztés
1, 2, 3
sütés
hőmérséklet
tartása
A kezelőpanel lezárása
A kezelőpanelt automatikusan 1 perc után akaratlan behatások ellen. A kijelzőn a „kulcs”
szimbólum jelenik meg. Amikor a kezelőpanel kár lezárt, akkor a MENU (MENŰ)
nyomógomb kivételével a többi nyomógomb nem működik. A MENU nyomógomb ismételt
benyomásával és benyomott állapotban tartásával 3 másodpercre hangjelzés hallatszik és
a kezelőpanel zárt nyitását befejeződik.
40 / 59
H
3) A START/PAUSE/STOP nyomógomb
A nyomógomb a program beindítására, megszakítására és befejezésére szolgál. Amint
a START/PAUSE/STOP nyomógomb benyomásra kerül, akkor a számok közötti kettőspont
ismét elkezd villogni és beindul a program. A START/PAUSE/STOP nyomógomb ismételt
rövid benyomásával a program leáll. Ezt az állapotot az időérték és a kettőspont villogása
jelzi ki. A START/PAUSE/STOP nyomógomb ismételt benyomásával és benyomott
állapotban tartásával 3 másodpercre hangjelzés hallatszik és a program befejeződik.
Ez az eljárás akkor is érvényes, ha be kívánja fejezni a hőmérséklettartási üzemmódot.
Figyelmeztetés
A megállítási funkciót (PAUSE) csak rövid időre alkalmazzák, max. 5 perces időtartamra.
Ha a program hosszabb időre szakadna meg, akkor az már veszélyeztetné a tészta
elkészítését és ezzel a sütés eredményét is.
4) A SZÍN nyomógomb
A nyomógomb a kenyér barnulási fokozata beállítására szolgál (
=
VILÁGOS / KÖZEPES / SÖTÉT). A kijelzőn megjelenő jelzés a választott fokozatot
mutatja. Nem érvényes a 6-TĚSTO, 7-HNĚTENÍ, 9-DŽEM, 10-JOGURT programokra.
Megjegyzés
Az előre beállított program “
” (RAPID) gyorsítását a BARVA nyomógombbal is
beállíthatja. Ez lerövidíti a felkészülési időt. Ez a beállítás csak az 1-KLASIK,
a 3-SLADKÝ és a 4-CELOZRNNÝ programokat engedélyezi.
5) A MÉRET nyomógomb
A nyomógomb a kenyér megkívánt tömege, azaz a 1000 g / 1250 g / 1500 g súlya
beállítására szolgál. A kijelzőn megjelenő jelzés a választott tömeget mutatja. Nem
érvényes a következő programoknál: 6-TĚSTO, 7-HNĚTENÍ, 8-DORT, 9-DŽEM,
10-JOGURT, 11-PEČENÍ, 12-VLASTNÍ. Az edény űrtartalma lehetővé teszi az
ételkészítést (kenyér, torta, tészta, vagdalt) egészan a max. 1,5 kg tömegig.
6) A MENŰ nyomógomb
A nyomógomb a kívánt program beállítására szolgál. A kijelzőn levő számok a választott
programot és annak előre beállított elkészítési idejét mutatja.
7) Az IDŐ gombok
Ezzel a gombbal be lehet állítani a kenyérsütés befejezéséhez szükséges időtartamot.
A kenyér befejezéséhez szükséges maximális időtartamot 15 órában lehet beállítani
(beleértve a választott program előkészítése idejét is). A kijelzőn ezt követően az az
időérték jelenik meg, ami alatt a kenyér elkészül. A 7-HNĚTENÍ, 8-DORT, 9-DŽEM,
10-JOGURT, 11-PEČENÍ programokat nem lehet későbbi bekapcsolásra beidőzíteni.
Megjegyzés
A nyomógombok egyben a megválasztható időtartam beállítására is szolgálnak
a 7-HNĚTENÍ, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ programoknál és egyben az egyes előkészítési
fázisok beállítására a 12-VLASTNÍ programnál.
41 / 59
H
Figyelmeztetés
–A
z időkapcsoló funkcióját csak olyan receptúráknál alkalmazza, amelyeket már előzőleg
sikeresen kipróbált, ezeket a receptúrákat a későbbiekben már ne változtassa meg.
– Az élesztő nem érintkezhet vízzel azelőtt, mielőtt annak programja be nem indult.
– A felesleges tészta túlfolyhat és ráéghet a fűtőtestre.
– Az időkapcsolós funkciónál ne használjon gyorsan romlandó adalékokat, mint pl. friss
tejet, tojásokat, gyümölcsféléket, joghurtokat, sajtféléket, hagymát stb. mivel azok az
éjszaka follyamán megromolhatnak!
– A sütőberendezést csak 18 °C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségekben használják.
Az élesztő ugyanis csak kb.17 °C-os és annál magasabb belső hőmérsékletnél kezd
hatni. Ha ugyanis a kenyérsütőt hűvösebb helyiségbe helyeznék el, akkor nem biztos,
hogy a tészta jól megkelne.
–A
nyersanyagok (diófélék, magvak, szárított gyümölcs stb.) hozzáadását és a program
befejezését jelző akusztikai jelzéseket nem lehet kikapcsolni, így azok éjszaka is hallhatók.
Hangjelzés
A hangjelzési funkció bekapcsol:
•
ha megnyomjuk bármelyik programozó nyomógombot,
•
a második dagasztó ciklusnál a következő programoknál: 1-KLASIK, 2-RYCHLÝ,
3-SLADKÝ, 4-CELOZRNNÝ, 5-BEZLEPKOVÝ annak kijelzésére, hogy a cereáliát,
a gyümölcsöt a diót vagy más alapanyagot hozzá lehet adagolni,
•
ha a beállított program befejeződik,
•
ha befejeződik a hőmérséklettartó üzemmód
•
ha a biztonsági program aktiválódik.
Figyelmeztetés
A hangjelzést lehet kikapcsolni. A IDŐ gombok ismételt benyomásával és benyomott
állapotban tartásával 3 másodpercre hangjelzés hallatszik és a hangjelzést befejeződik.
Áramszünet közbeni memória
Amennyiben a működés közben áramkimaradás következik be, akkor a kenyérsütő
készülék még 10 percig tárolja az előző beállításokat. - Ha az áramkimaradás ideje
hosszabb, mint 10 perc, akkor a beállított programot már nem újul meg, a kenyérsütőt
ismételten be kell kapcsolni.
IV. A PROGRAMJEGYZÉK
Program
Leírás és használat
1
KLASIK
(KLASSIK)
A program fehér búzaliszt és a barna rozsliszt feldolgozására szolgál,
valamint a gyógynövényekkel és mazsolával ízesített kenyerekhez.
Ez a leggyakrabban használt program.
2
RYCHLÝ
(GYORS)
A program fehér, búza és rozskenyér gyors elkészítésére szolgál.
Az ebben az üzemmódban sütött kenyér kisebb és a közepe sűrűbb.
3
SLADKÝ
(ÉDES)
Az édes típusú és a „KLASSZIK” programnál ropogósabb héjú
kenyerek sütésére készült program.
4
CELOZRNNÝ
(TELJES
KIŐRLÉS)
A program teljes kiőrlésű, alacsony gluténtartalmú lisztből készült
kenyér sütésére készült. Ezzel a programmal kapcsoltan nem tartjuk
tanácsosnak a halasztott, későbbi indítású „IDŐ" funkció használatát.
42 / 59
H
Program
5
6
7
8
9
10
11
BEZLEPKOVÝ
TĚSTO
(TÉSZTA)
Leírás és használat
A program gluténmentes nyersanyagokból készült kenyér
készítésére szolgál.
A program a dagasztott / gyúrt és azt követően kelesztett tészta
sütés nélküli készítésére szolgál. A tészták előkészítéséhez
különböző nyersanyagokat használhatnak, különböző
süteményekhez (pl. kenyérkiflikhez, pizzához stb.). Ha azután
azokat sütni kívánja, akkor be kell állítania a megfelelő tömeget,
a kenyérhéj megkívánt színét és a programtípust.
HNĚTENÍ
(TÉSZTAKÉSZÍTÉS)
A program kizárólag a tészták dagasztására szolgál (kelesztés nélkül).
A tészták készítésekor különböző nyersanyagokat használhatnak,
különböző péksütemények (pl. kenyérkifliket, pizzát stb.) készítéséhez.
Ennél a programnál az elkészítés megválasztható ideje 0:10 - 0:30
óra közötti érték (egy lépés 1 perc). Az “IDŐ” nyomógombbal állítsa be
a kívánt időt, majd igazolja azt a START/PAUSE/STOP nyomógomb
benyomásával. A START/PAUSE/STOP nyomógomb további
benyomásával bekapcsolja a programot.
DORT
(TORTA)
A programmal olyan alapanyagokat lehet dagasztani és
összekeverni (pl.tortához, kalácshoz), amelyeket a keverést
követően előre beállított ideig kíván sütni. Javasoljuk, hogy az
alapanyagokat előbb két részre osztva keverje össze, majd csak
ezután szórja be a sütőedénybe. Ebben az üzemmódban nem lehet
a tortaméretet beállítani.
DŽEM
(LEKVÁR)
Ezzel a programmal dzsemeket vagy lekvárt vagy friss gyümölcsből
kompótot lehet készíteni. Gyakori dzsem készítésekor tanácsosnak
tartjuk egy másik formáról is gondoskodni, amelyet kizárólag erre
a célra használnak majd. A gyümölcs főzésekor felszabaduló savak
azt okozhatják, hogy az ugyanabban a formában sütött kenyeret nem
lehet jól kiborítani majd abból.
JOGURT
(JOGHURT)
A program házi joghurt készítésére szolgál. A sütőkészülék egy
adott időtartamra tartani tudja az ideális hőmérsékletet (kb. 38 °C)
a joghurt kulturák növekedéséhez. Ennél a programnál az
elkészítés ideje választható 6:00 és 12:00 óra között (egy lépés
10 perc) Az “IDŐ” nyomógombokkal állítsa be a kívánt időt, majd
igazolja azt a START/PAUSE/STOP nyomógomb benyomásával.
A START/PAUSE/STOP nyomógomb további benyomásával
bekapcsolja a programot.
PEČENÍ
(SÜTÉS)
Ezzel a programmal barna kenyeret, tortát, vagy vagdalt húst
lehet sütni. Ennél a programnál az elkészítés megválasztható
ideje 0:10-1:00 óra közötti érték (egy lépés 5 perc). Az “IDŐ”
nyomógombot állítsa be a kívánt időre majd Igazolja a START/
PAUSE/STOP nyomógomb benyomásával. A START/PAUSE/STOP
nyomógomb további benyomásával bekapcsolja a programot.
Ennél a programnál a „SZÍN” nyomógomb benyomásával beállítani
annak sütődési mértékét.
43 / 59
H
Program
12
VLASTNÍ
Leírás és használat
A program a kenyérkészítés egyes fázisai egyedi beállítására szolgál.
A “MENŰ” nyomógombbal válasza ki a “VLASTNÍ” programot. Ez
a program szintén lehetővé teszi a kenyér barnulási foka beállítását.
Ezt a beállítást a folyamat elején vagy végén lehet választani a “SZÍN”
nyomógomb benyomásával. A “MÉRET” nyomógomb benyomásával
válassza ki az adott előkészítési fázist és az “IDŐ” nyomógombbal
a szükséges időtartamot állíthatja be (az időt jelző számok villognak
majd). A beállított időt a “MÉRET” nyomógomb benyomásával
igazolja vissza (ezzel egyidőben megtörténik az előkészítés további
fázisába történő átkapcsolás). Azonos módon állíthatja be az
előkészítés valamennyi fázisát. Az utolsó fázis időtartama beállítása
és visszaigazolása után a kijelzőn megszűnik az idő számjegyei
villogása és a kijelzőn a beállított program összideje jelenik meg.
A fázis beadását a kijelzőn. Indikálja. Ebben az üzemmódban nem
lehet a kenyér nagyságát beállítani. Az előkészítő szakasz beállítási
lehetőségeit és azok időtartamait táblázatban ábrázoltuk az ezen
nyelvi változat végén.
V. A HASZNÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A KENYÉRSÜTÉS MENETE
Első üzembehelyezés előtt mossa le azokat a részeket, amelyek élelmiszerekkel kerülhetnek
érintkezésbe forró, szappanos vízzel, majd alaposan öblítse le azokat tiszta vízzel és törölje
szárazra, illetve szárítsa meg azokat.
Megjegyzések
–A
kenyérsütő automatikusan keveri és dagasztja a tésztát, amíg el nem éri annak
megfelelő állapotát. Az utolsó dagasztási ciklus befejeztével a kenyérsütő a tészta
megkelesztéséhez szükséges optimális hőmérsékletre melegszik fel. Majd a készülék
automatikusan beállítja a kenyérsütés hőmérsékletét és idejét.
–A
túlságosan nehéz tésztatípusoknál, pl. magas rozsliszt tartalommal, javasoljuk
megváltoztatni a hozzávalók adagolási sorrendjét – először a szárított élesztőt, majd a
lisztet tegye bele és a folyadékot a végén adja hozzá, hogy a tészta jól összegyúródjon.
Ha időkapcsoló funkciót alkalmaz (időzített start), ügyeljen arra, hogy az élesztő ne
kerüljön idő előtt érintkezésbe a folyadékkal.
A kenyérsütés menete:
1. Helyezze a kenyérsütőt száraz, síma felületre. Húzza ki abból a C-jelű formát.
2. Helyezze be a C formában levő C2 tengelyre a D jelű dagasztókarokat (a dagasztókarok
sima felülete lefelé kell, hogy irányuljon). A dagasztókarokat úgy fordítsák el, hogy
a sütőformában egymás felé irányuljanak és ne egymással ellentétesen.
3. A C formába helyezzék be az adott recept szerint készülő kenyér nyersanyagait. Tartsa
be mindig az alapszabályt - helyezze be először az összes folyékony nyersanyagot,
ezután az ömlesztett anyagokat, végül az élesztőt.
4. Ezután helyezze be a C formát a nyersanyagokkal együtt a kenyérsütőbe.
5. Csatlakoztassa be a kenyérsütőt az el. hálózatba.
6. A MENŰ, MÉRET, SZÍN, IDŐ nyomógombokkal állítsa be a kívánt programot.
7. A START/PAUSE/STOP nyomógombbal kapcsolja be a beállított programot.
8. Várják meg a program befejeződését (akusztikai hangjelzés hallatszik).
44 / 59
H
A program befejeződése után vegye ki a C formát a kenyérsütőből és helyezze azt
aljával felfelé hőálló alátétre (pl. falapra). Amennyiben a kenyér magától nem esik ki
a formából az alátétre, akkor a hajtótengelyeket néhányszor mozdítsa el mindkét
irányban, amíg a kenyér nem lazul meg.
10. Amennyiben a dagasztókarok a kenyérben maradnak, akkor azokat az E jelű kampóval
könnyen kiemelheti (az 1.ábra alapján járjon el.).
11. Fogyasztása előtt hagyja a kenyeret lehűlni
9.
VI. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Minden egyes karbantartás előtt hagyja a kenyérsütőt rendben kihűlni!
A tisztításhoz ne használjon sem agresszív vegyi anyagokat és oldószereket!
A sütőformát és a dagasztókarokat használatuk után mielőbb tisztítsa meg. Ha nem lehet
a karokat könnyen levenni a tengelyükről, akkor töltse meg a formát meleg vízzel és hagyja
azokat kiázni (kb.30 percig). Ezután vegye ki a dagasztókarokat. A sütőforma belsejét és
a dagasztó karokat egy ruhadarab (szivacs) és víz valamint kevés mosószer segítségével
tisztítsák meg. A sütőforma külső felületét egy nedves ruhadarabbal tisztítsa meg.
A tisztításhoz soha ne használjon fémből készült vagy éles tárgyakat! A sütőformát
soha ne merítse teljesen víz alá! Negatív hatású lehet a tengely forgására. További
használatbavétel előtt a kenyérsütő valamennyi alkatrészét és felületét gondosan szárítsa
meg. A kenyérsütő készüléket ne merítse vízbe és a sütőteret se töltse meg vízzel!
A kenyérsütőt tisztítsa nedves ruhadarabbal. Karbantartás után hagyja annak valamennyi
részét rendben megszáradni. A használat során idővel a felület színe megváltozik,
ami normális jelenség. Ez a változás azonban semmiképpen sem befolyásolja a felület
tulajdonságait.
Tárolás
A készülék tárolási elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kenyérsütő lehűlt
és száraz-e. A kenyérsütőt tárolja biztonságos és száraz, gyermekek és nem önjogú
személyek részére nem hozzáférhető helyen.
Terjedelmesebb karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső részét
is érinti, csak szakszerviz végezhet el! Az utasítások be nem tartása a jótállási
kötelezettségek megszűnését vonja maga után!
Ha nem sikerül Önnek megoldani a problémát vagy szüksége lenne további információkra
a készülék és annak szervízhálózata vonatkozásában,akkor vegye fel a kapcsolatot
eladójával.
VII. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSAI
A kijelzőn előforduló hibajelzések:
Ábrázolás
A meghibásodás
Eltávolítása
H:HH
A kenyérsütő belső tere hőmérséklete
túl magas (40°C fölötti)
Válassza le a kenyérsütőt az el.
hálózatrólés hagyja azt elegendően
lehűlni
E:E0
A hőérzékelő nem működik
Forduljon autorizált szervíz céghez
45 / 59
H
VIII. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, valamennyi készüléken fel vannak tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására szolgáló anyagok jelei, továbbá
azok reciklálására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában
feltüntetett jelzések azt jelzik, hogy az elektromos és elektronikus termékeket nem szabad
a kommunális hulladékokkal együtt likvidálni. A helyes likvidálás céljából adja le azokat az
arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes
likvidálásával segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat és segíti megelőzni azokat
a potenciálisan negatív behatásokat a környezetre és az emberi egészségre, amelyek
a helytelen likvidálásból erednek. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy
a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen likvidálása az egyes
országok előírásai szerint pénzbüntetéssel is járhat. Ha a készüléket véglegesen üzemen
kívül szeretnénk helyezni, akkor javasoljuk, hogy az elektromos csatlakozó vezetéket annak
áramtalanítása után teljesen vágják le, így a készülék használhatatlanná válik.
IX. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W)
a készülék típusának címkéjén látható
Tömeg cca (kg)
6,5
Termék méretei (mm)
264 x 437 x 298
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban < 1,00 W
Zajkibocsátási érték 56 dB(A) re 1pW
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
CZ
jogát a gyártó fenntartja! Illusztratív képek. A képek csak illusztrációk.
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN
TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
SK
HOT – Forró. DO NOT COVER – Nem szabad letakarni.
CAUTION: BE CAREFUL
OF STEAM – VIGYÁZAT: Legyen óvatos a gőz. HOUSEHOLD USE ONLY –
UPOZORNENIE:
HORÚCI
POVRCH
Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE
IN WATER
OR
OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES GB
AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Fulladásveszély. Tartsa a WARNING:
PE zacskót
gyermekektől
HOT SURFACE
elzárt helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben,
kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
H
Az
szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
46 / 59
D
RU
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
H
X. RECEPTEK
A sütés eredménye a helyi feltételektől függ (lágy víz / magas relatív páratartalom / nagy
tengerszint feletti magasság / a hozzávalók állaga stb.). Ezért a receptekben levő adatok
referenciapontokat képeznek, amelyek megfelelően módosíthatók. Amennyiben az egyik
vagy a másik recept nem sikerül elsőre, ne veszítse el a bátorságát. Igyekezzen kideríteni
a sikertelenség okát és próbáljon ki más mennyiségi arányokat. Ezeket és a kenyérsütésre
vonatkozó sok további receptet és tippet találhat a receptgyűjteményünkben, amely PDF
formátumban itt tölthető le: http://eta.cz/recepty-pro-domaci-pekarnu-chleba
1 – Hagyományos kenyér
A kenyér hozzávetőleges súlya (g)
1000
Víz (ml)
Só (kávéskanál)
Cukor (kávéskanál)
1250
1500
400
500
600
1
1,25
1,5
1
1,25
1,5
Búzaliszt finom, (kenyérliszt), (g)
570
770
870
Élesztő (csomag)
0,75
1
1
A kenyér hozzávetőleges súlya (g)
1000
1250
1500
Víz (ml)
425
595
720
Program: 1 - KLASIK
2 – Gluténmentes kenyér
Vaj (g)
20
28
33
Gluténmentes sütőkeverék kenyér (g)
500
700
850
Só (kávéskanál)
1
1,25
1,5
Szárított élesztő (csomag *)
3
4
5
Program: 5 - BEZLEPKOVÝ
* Az szárított élesztő csomagolásukon található útmutatók szerint adagolja.
3 – Kovászok kenyér
A kenyér hozzávetőleges súlya (g)
1250
Víz (hőmérsékleten 33 °C), (ml)
420
Só (kávéskanál)
1
Magot (pl. szezámmagot / lenmagot / napraforgó), (g)
50
Kömény (egész / őrölt), (kávéskanál)
2
Olivaolaj (evőkanál)
1-2
Búzaliszt teljes kiőrlésű szemcsés + Teljes kiőrlésű rozsliszt (g)
Kovász-élő (kovászok), (g)
400 + 100
300
Program: 12 - VLASTNÍ
Szárított élesztő - csomag = 7 g,
47 / 59
H
XI. A PROGRAMFÁZISOK IDŐZÍTÉSI TÁBLÁZATA
Menűszám
12
VLASTNÍ
(Gustom / Eigene)
Programm
Előbeállítás
(perc)
Az elkészítés ideje (óra)
Beállítási lehetőség
(perc)
VLASTNÍ
3 – Kovászok
kenyér
Beállítási
(perc)
beállítás szerint
4:15:15
15
15
Maximális kenyérsütési idő beállítása (óra)
Készítési fázis
Dagasztás 1 (motor be/ki: 0,1mp /
0,4mp)
10
0-30
Pihenés 1 (perc)
5
0-30
3
Dagasztás 2 (motor be/ki: 25mp / 5mp)
5
0-30
10
Pihenés 2 (perc)
5
0-30
3
Dagasztás 3 (motor be/ki: 25mp / 5mp)
10
0-25
4
Pihenés 3 (perc)
5
0-30
0
Dagasztás 4 (motor be/ki: 25mp / 5mp)
10
0-25
0
Kelesztés 1 (perc)
40
0-60
45
Simítás (mp)
15
nem állíthatja
be az időt
15
Kelesztés 2 (perc)
20
0-60
60
Kelesztés 3 (perc)
20
0-60
60
0-80
60
idő (perc)
Sütés
60
beállítás szerint
(világos: 165 °C,
közepes: 180 °C,
sötét: 195 °C)
hőmérséklet
Melegentartás (perc)
60
48 / 59
0-60
10
közepes
0
PL
Delicca
Urządzenie do wypieku chleba
eta 7149-30
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
–W
skazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci
elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego
gniazdka!
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie
się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.Dzieci do lat 8 muszą
trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się
podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem
lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci
elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego
z gniazdka elektrycznego!
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
–N
igdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką,
jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło
się lub wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy
oddać do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
– UWAGA: N
ie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub
jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia
lub jego nieprawidłowego umieszczenia.
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Nie wkładaj wtyczki kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj
z gniazdka mokrymi rękami, nie ciągnij za kabel zasilający!
49 / 59
PL
–U
WAGA – Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i spowodować
oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób
niepełnosprawnych.
– Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet
częściowo) i nie myć pod bieżącą wodą!
– Producent nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe przez niepoprawne obchodzenie
się z urządzeniem i akcesoriami (np. zniszczenie składników, poranienie, uszkodzenie
urządzenia, pożar itp.) i nie jest odpowiedzialny za urządzenie w przypadku
nieprzestrzegania wyżej wymienionych wskazówek bezpieczeństwa.
UŻYWANIE URZĄDZENIA:
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
–N
ie należy umieścić naczynia, gdy jest gorące, na drewnianym biurku, lakierowanej
powierzchni lub innego rodzaju delikatnej powierzchni, która przez ciepło może zostać
uszkodzona.
–Z
punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego wypiekacz odpowiada EN 60 335–
2–6. W brzmieniu tej normy chodzi o urządzenia, które można używać na stole lub
podobnej powierzchni z tym, że w kierunku głównego promieniowania ciepła, musi być
przestrzegana bezpieczna odległość od powierzchni palnych min. 500 mm a w kierunkach
pozostałych min. 100 mm.
–P
rzy manipulacji z urządzeniem postępuj tak, aby nie doszło do poranienia (np. spalenia,
oparzenia). W trakcie pieczenia powstaje gorąca para, która wydostaje się z otworów
wentylacyjnych, powierzchnia wypiekacza jest gorąca.
–U
rządzenia nie przenoś, jeśli jest gorące, przy ewentualnym przechyleniu grozi
niebezpieczeństwo poparzenia.
–P
odczas gotowanie jest możliwy samozapłon przygotowywanej żywności. W przypadku
nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od zasilania i ugasić pożar.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez
producenta.
– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych
celów.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY:
– Jeżeli kabel zasilający
urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego
lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
–D
opilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
Nigdy nie należy umieszczać przewodu na gorące powierzchnie lub pozostawić wiszącego
na krawędzi stołu lub blatu. Przez zawadzenie, potknięcie lub pociągnięcie na przykład
przez dzieci może zostać przewrócone lub ściągnięte i spowodować poważne obrażenia!
– Należy regularnie sprawdzać stan kabla zasilającego urządzenia.
50 / 59
PL
II. OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW (rys. 1)
A – automat do pieczenia chleba
A1 – panel sterowania
A2 – przestrzeń do pieczenia
B – pokrywa
B1 – wziernik
B2 – uchwyt
A3 – otwory wentylacyjne
A4 – przewód zasilający
B3 – otwory wentylacyjne
C – forma do pieczenia
C1 – składany uchwyt
C2 – wały
D – mieszadła (haki)
E – haczyk do wyjmowania mieszadła (haków)
F – miarka - łyżka (5/15 ml)
G – miarka - kubek (200 ml)
III. PANEL STERUJĄCY (rys. 2)
Panel sterowania jest dotykowy, więc nie należy mocno wciskać przycisków (symboli).
Wtyczkę przewodu zasilającego A4 zasuń do gniazdka elektrycznego, zaświeci się
przycisk
i słychać sygnał dźwiękowy (1 sygnał dźwiękowy).
1) Przycisk główny
Nacisnąć przycisk, na wyświetlaczu pojawi się ustawienie podstawowe „01 3:10” (to jest
program KLASIK, waga 1250G, stopień wypieczenia ŚREDNI), sygnał dźwiękowy
i zaświeci się wyświetlacz i podświetlenie przycisków.
2) Wyświetlacz
– liczba 01 oznacza ustawiony program;
– liczba 3:10 to czas przygotowania wybranego programu;
– z aświeci symboli oznacza wagę chleba i stopień wypieczenia.
Uwaga
Po uruchomieniu programu cyfry zmniejszają się stopniowo. Gdy program
jest zakończony, na wyświetlaczu pojawia się 0:00. Automat następnie przełącza się do
trybu utrzymania temperatury (60 min). Na wyświetlaczu jest nadal wyświetlone 0:00
(dwukropek pomiędzy cyframi miga).Po zakończeniu trybu podgrzewania wyświetlacz
pokazuje czas dokończonego programu.
ETAPY PRZYGOTOWANIA
Trwający etap przygotowania jest wskazywany na przez przerywanie świecenie (miganie)
symboli.
ogrzewanie wyrabianie
1
odpoczywanie 1
wyrabianie
2, 3, 4
odpoczy- fermento - pieczenie utrzymywanie
wanie 2 wanie 1,2,3
temperatury
Blokada panelu sterowania
Panel sterowania automatycznie zabezpieczyć przed niepożądaną manipulacją przez
naciśnięcie po 1 minucie pracy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „klucz“. Gdy panel
sterowania jest zablokowany, nie działają wszystkie przyciski oprócz MENU.
51 / 59
PL
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MENU na około 3 sekundy zabrzmi sygnał
dźwiękowy, a odblokowanie panelu sterowania zostanie zakończony.
3) Przycisk START/PAUSE/STOP
Przycisk używany do uruchamiania, wstrzymywania i zakończenia programu. Gdy przycisk
START/ PAUSE/STOP zostanie naciśnięty, zaczyna migać dwukropek między cyframi i
program zostanie rozpoczęty. Przez ponowne krótkie naciśnięcie START/PAUSE/STOP
program zostanie wstrzymany. Ten stan jest wskazywany przez miganie czasu i dwukropka.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku START/PAUSE/STOP na około 3 sekundy zabrzmi
sygnał dźwiękowy, a program zostanie zakończony. Ten sposób obowiązuje, nawet jeśli
chcesz zakończyć tryb utrzymywania temperatury.
Ostrzeżenie
Funkcję zatrzymania (PAUSE) używać tylko na krótki czas, maks. 5 minut. Jeśli program
zostałby przerwany na dłuższy czas, może to mieć negatywny wpływ na przygotowanie
ciasta i tym samym rezultat pieczenia. (PAUSE) używać tylko krótko, maks. do 5 minut.
4) Przycisk KOLOR (BARVA)
Przycisk służy do ustawienia stopnia wypieczenia skórki chleba (
= JASNA
/ ŚREDNIA / CIEMNA). Symbol na wyświetlaczu przedstawiają wybraną wielkość. Nie
stosuje się do programu 6-TĚSTO, 7-HNĚTENÍ, 9-DŽEM, 10-JOGURT.
Uwaga
Przyciskiem BARVA można ustawić także przyspieszenie “
” (RAPID)
w zaprogramowanym programie. Skróci to czas przygotowania. To ustawienie jest
dostępne tylko dla programów 1-KLASIK, 3-SLADKÝ a 4-CELOZRNNÝ.
5) Przycisk WIELKOŚĆ (VELIKOST)
Przycisk służy do ustawienia wagi chleba tj. 1000 g / 1250 g / 1500 g. Symbol na
wyświetlaczu przedstawiają wybraną wielkość. Nie stosuje się do programu 6-TĚSTO,
7-HNĚTENÍ, 8-DORT, 9-DŽEM, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ, 12-VLASTNÍ.
Objętość pojemnika pozwala na przygotowywanie żywności (chleba, ciasta, wyrobów
cukierniczych, mięsa mielonego) do maksymalnej wagi 1,5 kg.
6) Przycisk MENU
Przycisk służy do ustawienia danego programu. Cyfry na wyświetlaczu oznaczają wybrany
program i jego ustawiony czas przygotowania.
7) Przyciski CZAS
Przycisk służy do ustawienia czasu potrzebnego do dokończenia upieczenia chleba.
Maksymalny czas do upieczenia chleba może być ustawiony na 15 godzin (w tym czas
przygotowania wybranego programu). Następnie na wyświetlaczu zostanie pokazany całkowity
czas, po upłynięciu, którego chleb będzie dokończony. W programach 7-HNĚTENÍ, 8-DORT,
9-DŽEM, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ nie można zaplanować na późniejszego rozpoczęcia.
Uwaga
Przyciski czasu służą również do ustawienia opcjonalnego czasu przygotowania
w programach 7-HNĚTENÍ, 10-JOGURT, 11-PEČENÍ, a także do ustawienia czasu
poszczególnych etapów przygotowania programu 12-VLASTNÍ.
52 / 59
PL
Ostrzeżenie
– Funkcję czasomierza należy używać wyłącznie w przepisach, które wcześniej zostały
przetestowane, tych przepisów już nie zmieniać.
– Drożdże nie powinny zetknąć się z wodą przed rozpoczęciem samego programu.
–N
admiar ciasta może wypłynąć i przypiecze się do elementu grzejnego.
– Podczas pracy z funkcją czasu nigdy nie używać składników łatwo się psujących,
takich jak świeże mleko, jaja, owoce, jogurt, ser, cebula itp. ponieważ mogłyby ulec
zepsuciu przez noc!
– Automatu używać tylko w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 18 °C, ponieważ
drożdże zaczynają pracować w około 17 °C i powyżej. Jeśli automat zostałby
umieszczony w chłodniejszym pomieszczeniu, nie jest gwarantowane dobre
wyrośnięcie ciasta.
– Sygnału akustycznego, który wskazuje na dodawanie składników (orzechy, nasiona,
suszone owoce itd.) i zakończenie programu nie można wyłączyć, będzie słychać
również w nocy.
Sygnał akustyczny
Funkcja sygnału akustycznego zostanie włączona:
•
Po naciśnięciu któregokolwiek z przycisków programowych,
•
Podczas drugiego cyklu wyrabiania w programach 1-KLASIK, 2-RYCHLÝ, 3-SLADKÝ,
4-CELOZRNNÝ, 5-BEZLEPKOVÝ, aby sygnalizować, że zboża, owoce, orzechy lub
inne składniki mogą zostać dodane,
•
Gdy skończy się ustawiony program,
•
Gdy skończy się tryb utrzymywania temperatury,
•
Gdy zostanie aktywowana funkcja bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie
Sygnału akustycznego można wyłączyć. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przyciski CZAS
na około 3 sekundy zabrzmi sygnał dźwiękowy, a sygnał zostanie zakończony.
Pamięć podczas awarii zasilania
Jeśli wystąpi awaria prądu elektrycznego podczas pracy, automat przez 10 minut
zapamiętuje ustawienia. W przypadku awarii zasilania trwającego dłużej niż 10 minut
proces nie zostanie przywrócony i potrzeba ponownie włączyć automat.
IV. LISTA PROGRAMÓW
Program
Opis i użycie
1
KLASIK
(KLASYCZNY)
Program przeznaczony do pieczenia białego chleba pszenicznego
i ciemnego chleba żytniego, także do pieczenia chleba z ziołami
i rodzynkami. Ten program jest używany najczęściej.
2
RYCHLÝ
(SZYBKIEGO
PIECZENIA)
Program przeznaczony jest do szybkiego przygotowania chleba
białego, pszenicznego i żytniego. Chleb pieczony w tym trybie jest
mniejszy i ma bardziej zwartą konsystencję.
3
SLADKÝ
(CHLEBA
SŁODKIEGO)
Program przeznaczony jest do pieczenia słodkich rodzajów chleba
z bardziej chrupiącą skórką niż chleb pieczony w programie
“KLASIK”.
53 / 59
PL
Program
4
5
6
7
8
9
10
11
CELOZRNNÝ
(PEŁNOZIARNISTEGO)
Opis i użycie
Program przeznaczony jest do wypieku chleba pełnoziarnistego
z mąki o niskiej zawartości glutenu. Tego programu nie zalecamy
używać z funkcją opóźnionego startu (przycisk “CZAS”).
BEZLEPKOVÝ Program jest przeznaczony do przygotowania chleba
(PEŁNOZIARNISTY) z bezglutenowych składników.
TĚSTO
(CIASTO)
HNĚTENÍ
(PRYGOTOWANIE
CIESTA)
Program jest przeznaczony do wyrabiania / mieszania i późniejszego
wyrastania ciasta bez pieczenia. W celu przygotowania ciasta
można używać różnych składników do różnych rodzajów pieczonego
pieczywa (np. bułeczki chlebowe, pizza itp.). Jeśli chcesz potem piec,
należy ustawić odpowiednią wagę, pożądany kolor skórki i program.
Program przeznaczony do wyrabiania ciasta (bez rośnięcia). Podczas
wyrabiania ciasta można używać różnych składników do różnych
rodzajów pieczywa (np. rogaliki chlebowe, pizza itp.). W tym programie
można wybrać zakres przygotowania 0:10 - 0:30 godz. (krok 1 minuta).
Przyciskami “CZAS” można ustawić wymagany czas, a potem
potwierdzić naciskając przycisk START/PAUSE/ STOP. Przez ponowne
naciśnięcie przycisku START/PAUSE/STOP program zostanie włączony.
DORT
(TORT)
Program jest przeznaczony do wyrabiania / mieszania składników (np.
tort, placek), które następnie piecze się przez ustawiony czas. Zalecamy
najpierw wymieszać składniki w dwóch częściach, a następnie wylać do
formy do pieczenia. W tym trybie nie można ustawiać wielkości tortu.
DŽEM
(DŻEM)
Program jest przeznaczony do przygotowania dżemu lub marmolady,
lub kompotu ze świeżych owoców. Przy częstym robieniu dżemu,
zalecamy dokupić drugą formę i używać jej wyłącznie do tego celu.
Kwasy uwalniane podczas gotowania owoców mogą spowodować, że
chleb pieczony w tej samej formie nie będzie dobrze się wyjmował.
JOGURT
Program jest przeznaczony do przygotowania domowego jogurtu.
Automat utrzymuje przez określony czas optymalną temperaturę (około
38 °C) potrzebną do wzrostu kultury jogurtowej. W tym programie
można wybrać czas przygotowania między 06:00 - 12:00 (krok
10 minut). Przyciskami “CZAS” ustawić żądany czas, a następnie
potwierdzić naciskając przycisk START/PAUSE/STOP. Ponowne
naciśnięcie przycisku START/PAUSE/STOP włączy program.
PEČENÍ
(PIECZENIE)
Program przeznaczony jest do wypieku ciemnego chleba, tortów
lub pieczeni rzymskiej. W tym programie można wybrać czas
przygotowania w zakresie 0:10 - 1:00 godz. (krok 5 minut).
Przyciskami “CZAS” ustawić żądany czas, a następnie potwierdzić
naciskając przycisk START/PAUSE/STOP.Ponowne naciśnięcie
przycisku START/PAUSE/STOP włączy program. W tym programie
również przyciskiem “KOLOR” można ustawić stopień wypieczenia.
54 / 59
PL
Program
12
VLASTNÍ
Opis i użycie
Program jest przeznaczony do indywidualnego ustawienia każdego
etapu przygotowania chleba. Przyciskiem “MENU” wybrać program
“VLASTNÍ”. Program ten pozwala również na ustawienie stopnia
wypieczenia skórki chleba. Wybierz to ustawianie na początku lub
końcu przyciskiem “KOLOR”. Naciskając przycisk “WIELKOŚĆ”
wybrać etap przygotowania i przyciskami “CZAS” ustawić wymagany
czas (cyfry czasu migają). Ustawiony czas potwierdzić naciskając
przycisk “WIELKOŚĆ” (równocześnie przełączyć na następny etap
przygotowania). W ten sam sposób można ustawić wszystkie etapy
przygotowania. Po ustawieniu i potwierdzaniu czasu w ostatnim etapie
przygotowania, cyfry czasu przestaną migać, a wyświetlacz pokazuje
całkowity czas ustawionego programu. Zadawanie etapów jest wskazane
na wyświetlaczu. W tym programie nie można ustawić wielkości chleba.
Opcje ustawień etapów przygotowania i ich czasy są wyszczególnione
w tabeli na końcu tej wersji językowej.
V. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA I SPOSÓB PIECZENIA CHLEBA
Przed pierwszym użyciem przemyć części, które stykają się z żywnością w gorącej wodzie z
detergentem, dokładnie opłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia.
Uwagi
–A
utomat automatycznie miesza i wyrabia ciasto, aż osiągnie właściwą konsystencję.
Po ostatnim cyklu wyrabiania automat nagrzewa się do optymalnej temperatury, aby ciasto
wyrosło. Automat następnie automatycznie dostosowuje temperaturę i czas pieczenia chleba.
–W
przypadku ciast, które są bardzo ciężkie np. z dużym udziałem mąki żytniej, zalecamy,
aby zmienić kolejność składników - najpierw suszone drożdże, mąkę, a na koniec dodać
płyn, aby ciasto dobrze się wyrabiało. Jeśli korzystasz z funkcji zegara (opóźniony start),
upewnij się, że nie doszło do wczesnego kontaktu drożdży z cieczą.
Procedura pieczenia chleba:
1. Postawić automat na suchą płaską powierzchnią. Wyciągnąć formę C.
2. Do formy C włożyć mieszadła D na wał C2 (równe powierzchnie mieszadeł (haków) muszą
być skierowane w dół). Obróć haki, aby w formie były skierowane w kierunku do siebie lub
od siebie.
3. Do formy C włożyć składniki do przygotowania chleba wg danego przepisu. Zawsze
należy przestrzegać podstawowej zasady – najpierw wszystkie płynne składniki,
a następnie wszystkie składniki luzem na końcu drożdże.
4. Następnie umieścić formę C ze składnikami do automatu.
5. Automat podłączyć do prądu.
6. Za pomocą przycisku MENU, WIELKOŚĆ, KOLOR, CZAS ustawić żądany program.
7. Nacisnąć przycisk START/PAUSE/STOP, aby uruchomić wybrany program.
8. Poczekać na zakończenie programu (sygnał akustyczny).
9. Po zakończeniu programu wyjąc formę C z automatu i umieścić do góry dnem na odporną
na ciepło podkładkę (np. deskę). Jeśli chleb nie wypadnie z formy na podkładkę, poruszać
wałem tam i z powrotem kilka razy, aż chleb wypadnie.
10. Jeśli pozostaną mieszadła (haki) w chlebie, za pomocą przyrządu E można je łatwo usunąć
(postępuj wg rysunku 1).
11. Przed jedzeniem chleba ostudzić.
55 / 59
PL
VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed każdym czyszczeniem należy automat odpowiednio schłodzić! Podczas
czyszczenia nie należy stosować żadnych środków chemicznych i agresywnych
rozpuszczalników! Formę do pieczenia i mieszadła do wyrabiania oczyścić jak
najszybciej po użyciu. Jeśli mieszadeł nie można łatwo wyjąć z wałów potrzeba napełnić
formę gorącą wodą i odmoczyć (30 min). Następnie wyjąć mieszadła. Wnętrze formy
do pieczenia i mieszadła oczyścić ściereczką (gąbką) i wodą z małą ilością detergentu.
Zewnętrzne części formy do pieczenia oczyścić wilgotną ściereczką. Nigdy nie należy
używać metalowych lub ostrych przedmiotów! Nigdy nie zanurzać całej formy do
pieczenia do wody! Może to mieć negatywny wpływ na obracanie wału. Automat
czyścić wilgotną szmatką. Przed dalszym użyciem należy prawidłowo osuszyć wszystkie
części i powierzchnię pieczenia chleba. Nigdy nie zanurzaj wypiekacza do wody i nie
napełniaj wodą! Po czyszczeniu pozostawić wszystkie części do wyschnięcia. Normalne
jest, że z czasem zmieni się kolor powierzchni. Zmiana ta jednak nie zmienia właściwości
powierzchni.
Składowanie
Przed składowaniem należy się upewnić, że automat jest zimny i suchy. Składować
urządzenie w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od dzieci i osób nieodpowiedzialnych.
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia
może wykonać wyłącznie serwis specjalistyczny!Nie przestrzeganie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
Jeśli nie uda się rozwiązać problemu lub potrzebujesz więcej informacji na temat
urządzenia sieci serwisów, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Komunikaty o błędach na wyświetlaczu:
Wyświetlenie
Problem
Rozwiązanie
H:HH
Temperatura w przestrzeni
wewnętrznej jest zbyt wysoka
(powyżej 40 °C)
Odłączyć automat od prądu
i pozostawić do ostygnięcia
E:E0
Czujnik temperatury nie działa
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym
VIII. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwórstwa wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej
dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych
nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy przynieść
do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej
utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych
negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, na co mogłaby mieć
negatywne wpływy niepoprawna utylizacja odpadu.
56 / 59
PL
W celu uzyskania następnych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy
zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl).
Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami
krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania
zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu.
Dzięki czemu użytkowanieurządzenia nie będzie następnie możliwe.
IX. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V) CZ podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg) 6,5
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
Wymiary produktu (mm) 264 x 437 x 298
Pobór mocy w trybie czuwania wynosi poniżej < 1,00 W
Poziom hałasu 56 dB (A) re 1pW
SK
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu
jest zastrzeżona przez producenta. Ilustracje są tylko UPOZORNENIE:
poglądowe. HORÚCI POVRCH
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W INSTRUKCJI:
GB
HOT – Gorące. DO NOT COVER – Nie zakrywać. CAUTION: BE CAREFUL OF
WARNING:
SURFACE
STEAM – UWAGA: Bądź ostrożny z parą. HOUSEHOLD
USE HOT
ONLY
– Tylko do
zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER
LIQUIDS – Nie zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
TO AVOID DANGER
H OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
NOT A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy
używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć
w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
PL
Symbol
oznacza OSTRZEŻENIE.
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ET
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ET
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
57 / 59
PL
X. PRZEPISY
Wynik pieczenia zależy od warunków w miejscu (woda miękka, wysoka wilgotności
powietrza, wysokość nad poziomem morza, składniki, konsystencja, itp.). W związku z tym
dane w przepisach kulinarnych tworzą punkty odniesienia, które mogą być odpowiednio
dostosowane. Jeśli jeden lub inny przepis nie wyjdzie po raz pierwszy, nie należy się
zniechęcać. Spróbuj znaleźć przyczynę i spróbuj ponownie. Te i wiele innych przepisów
i wskazówek do pieczenia chleba znaleźć można w naszej książce kucharskiej, która jest
do pobrania w formacie PDF tutaj: http://eta.cz/recepty-pro-domaci-pekarnu-chleba
1 – Chleb tradycyjny
Zbliżona waga chleba (g)
1000
1250
1500
Woda (ml)
400
500
600
Sól (łyżeczka)
1
1,25
1,5
Cukier (łyżeczka)
1
1,25
1,5
Mąka pszenna gładka chlebowa (g)
570
790
870
Drożdże (saszetka)
0,75
1
1
Zbliżona waga chleba (g)
1000
1250
1500
Woda (ml)
425
595
720
Masło (g)
20
28
33
Bezglutenowa mieszanka do
produkcji chleba (g)
535
670
805
Sól (łyżeczka)
1
1,25
1,5
Suche drożdże (saszetka *)
3
4
5
Program: 1 - KLASIK
2 – Chleb bezglutenowy
Program: 5 - BEZLEPKOVÝ
* Podczas używania i dawkowania suchych drożdży kieruj się zaleceniami od danego
producenta.
3 – Chleb zakwasowy
Zbliżona waga chleba (g)
1250
Woda (o temperaturze 33 °C), (ml)
420
Sól (łyżeczka)
1
Siemie (np. lniane, słonecznik, sezam i nasiona chia, itp.), (g)
50
Kminek (całość, ziemia), (łyżeczka)
2
Oliwa z oliwek (wielka łyżka)
1-2
Mąka pszenna razowa + Mąka żytnia razowa (g)
Zakwasu-żyć (g)
400 + 100
300
Program: 12 - VLASTNÍ
58 / 59
PL
Waga suchych drożdży w 1 saszetce stanowiona jest na – 7 g,
1 filiżanka mąki zawiera 148 g,
1 mała łyżeczka ulepszacza 2 g,
1 filiżanka wody 250 g,
1 wielka łyżka cukru 14 g,
1 mała łyżeczka soli 6 g,
1 wielka łyżka suszonego mleka 6,48 g,
1 mała łyżeczka drożdży 3,5 g,
1 wielka łyżka masła 16 g,
1 jajko 50 – 60 g.
W trakcie odmierzania miarkę wyrównaj. Do miarki nie syp jeden surowiec na drugi.
XI. TABELA PRZEBIEGU PROGRAMU
Menu numer
12
VLASTNÍ
(Gustom / Eigene)
Program
Ustawienie
wstępne (min.)
Czas przygotowania (godz.)
Możliwość
ustawienia (min.)
VLASTNÍ
3 – Chleb
zakwasowy
Ustawienia
(min.)
wg ustawień
4:15:15
15
15
Wybranie maksymalnego czasu po
upłynięciu którego chleb jest gotowy
(godz.)
Etapy przygotowania
Wyrabianie 1 (silnik wł./wł.: 0,1s/0,4s)
10
0-30
10
Odpoczywanie 1 (min.)
5
0-30
3
Wyrabianie 2 (silnik wł./wł.: 25s/5s)
5
0-30
10
Odpoczywanie 2 (min.)
5
0-30
3
Wyrabianie 3 (silnik wł./wł.: 25s/5s)
10
0-25
4
Odpoczywanie 3 (min.)
5
0-30
0
Wyrabianie 4 (silnik wł./wł.: 25s/5s)
10
0-25
0
Rośnięcie 1 (min.)
40
0-60
45
Wygładzanie (s)
15
nie można
ustawić czas
15
Rośnięcie 2 (min.)
20
0-60
60
Rośnięcie 3 (min.)
20
0-60
60
60
0-80
60
czas (min.)
Pieczenie
wg ustawień
(jasny: 165 °C,
średni: 180 °C,
ciemny: 195 °C)
temperatura
Podgrzewanie (min.)
60
59 / 59
0-60
średni
0
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne
niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu
na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
9) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
10) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
11) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
12) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
13) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
14) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
15) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
16) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 24/6/2019
e.č.19/2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement