eta Vital Air 0302 90000 Owner's manual

eta Vital Air 0302 90000 Owner's manual
Elektrická teplovzdušná sušička potravin • NÁVOD
Elektrická teplovzdušná sušička potravín • NÁVOD
K OBSLUZE
3-15
NA OBSLUHU
16-28
Electric hot-air food dryer • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 29-40
Elektromos forrólevegős élelmiszerszárító • HASZNÁLATI UTASÍTÁS
H 41-54
Suszarka elektryczna do żywności • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 55-67
Vital Air
21/11/2017
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE (obr. 1)
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLOGIE
VI. TECHNICKÁ DATA
3
5
7
14
14
15
SK I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA A JEHO FUNKCIA (obr. 1)
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLÓGIA
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
16
18
20
27
27
28
GB I. SAFETY WARNINGS
II. APPLIANCE DESCRIPTION AND ITS FUNCTIONS (Fig. 1)
III. PREPARATION AND USE
IV. MAINTENANCE
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION
VI. TECHNICAL DATA
29
31
32
39
40
40
HU I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
II. A KÉSZÜLÉK ÉS ANNAK MŰKÖDÉSE LEÍRÁSA (1. ábra)
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL
IV. KARBANTARTÁS
V. ÖKOLÓGIA
VI. MŰSZAKI ADATOK
41
43
45
53
53
53
PL
55
57
59
66
67
67
I. OSTRZEŻNIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJA (rys. 1)
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
IV. KONSERWACJA
V. EKOLOGIA
VI. DANE TECHNICZNE
CZ
Vital Air
Elektrická teplovzdušná sušička potravin
eta 0302
NÁVOD K OBSLUZE
Sušení je jeden z nejstarších způsobů konzervace potravin. Sušením se většinou zpracovávají
běžné druhy ovoce, zeleniny, lesních plodů a masa. Můžete tak zpracovávat i drobné ovoce
(např. rybíz, angrešt, jahody). V sušičce se kvalitně usuší i byliny, květiny nebo listy, které
si uchovají léčivé účinky a svoji původní barvu. Velmi dobře a rychle se suší houby, které
si zachovávají barvu, chuť i vůni. Na rozdíl od běžného dlouhodobého uchovávání potravin
(např. zavařování, zmrazování) se šetrným sušením zachovává až 80 % vitaminů, minerálních
a stopových látek a zkoncentrují se aromatické látky, čímž jsou sušené potraviny chutnější.
Nejlepší způsob jak být úspěšný, je používat tento návod jako jakousi příručku a poté měnit
techniku sušení podle vašich předchozích výsledků. Je užitečné dělat si záznamy této činnosti
a jejich výsledků. Záznamy množství potravin před a po sušení, délka času sušení, výsledek
sušení atd. mohou být užitečné informace pro dosažení dobré kvality sušených potravin.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
T
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let
se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
– Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
– POZOR – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím
vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli
jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo
nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte
ho průběžně po celou dobu přípravy potravin.
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
–
3 / 67
CZ
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
V
Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od
el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– Po ukončení práce a před každou údržbou spotřebič vždy vypněte
a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky.
–
–
– Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně) ani nemyjte pod proudem vody!
– Spotřebič nepoužívejte venku!
– Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
– Spotřebič neumísťujte do rohu nebo ke stěně, aby se nepřehříval.
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné–lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Nepokládejte zapnutou sušičku na měkké povrchy (např. postel, podložky, koberce).
– Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikly nečistoty (např. chuchvalce prachu, vlasy
apod.). V případě nasátí a usazení nečistot uvnitř spotřebiče proveďte jeho vyčištění
(viz odst. IV. ÚDRŽBA).
– Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte
žádné předměty.
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba,
gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy,
umyvadla atd.).
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Sušičku nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.)
než doporučuje výrobce.
– Před každým připojením spotřebiče k el. síti zkontrolujte, zda je přepínač ON/OFF
v poloze 0 (vypnuto) a po ukončení sušení vždy odpojte spotřebič od el. sítě.
– Při manipulaci se sušičkou a příslušenstvím (síty) postupujte opatrně, mohou být horké!
4 / 67
CZ
– Spotřebič nepřenášejte, pokud je horký.
– Výrobek je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.
– Před údržbou nebo uložením nechte spotřebič vychladnout.
– Uvnitř sušičky nepoužívejte ostré nástroje.
– Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím od výrobce.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– Spotřebič je přenosný a je vybaven pohyblivým přívodem s vidlicí, jenž zabezpečuje
dvoupólové odpojení od el. sítě.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální
náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen
tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár,
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE (obr. 1)
Sušení (dehydrování) je metoda zahřátí potravin a následné odpaření vody. Většina
potravin uvolňuje vlhkost rychle v prvních stádiích sušení. To znamená, že mohou
absorbovat velká množství tepla a vytvářet značné množství páry. Sušička nasává
vzduch, který stejnoměrně ohřívá na nastavenou teplotu a následně ho mírným tlakem
rovnoměrně vhání do sušičky. Ohřátý vzduch se rozprostře v jednotlivých sušicích
úrovních a odstraňuje z potravin vlhkost. Vlhkostí nasáklý vzduch se odvádí přes všechna
síta a vychází ven otvorem v horní části. Elektronický termostat v sušičce je speciálně
nastaven tak, aby umožňoval žádoucí výkyvy teploty. Při vyšší teplotě se povrch surovin
rychle zahřeje a vysušuje. Když potom teplota vzduchu poklesne, vlhkost z vnitřku potravin
vystupuje k suššímu povrchu. Toto kolísání teploty vzduchu rovněž pomáhá udržovat
konstantní teplotu potravin během celého procesu sušení.
Před uplynutím času stačí kontrolovat sušící se potraviny pouze vizuálně a ohmatem.
A – sušička
A1 – ovládací panel
A2 – dvířka
B – sušicí síta
B1 – sušičí tác
5 / 67
A3 – výstup teplého vduchu
A4 – napájecí přívod
CZ
B
A
B1
Ovládací panel (A1)
Tlačítko I / O = slouží k zapnutí a vypnutí sušičky.
Tlačítko
= slouží pro nastavení požadovaného času nebo teploty (směrem nahoru).
= slouží pro nastavení požadované času nebo teploty (směrem dolů).
Tlačítko
Tlačítko START = s louží pro nastavení hodin, minut, teploty, zapnutí nebo přerušení
sušení z důvodu úpravy parametrů.
Připojte vidlici napájecího přívodu A4 k el. síti. Spínač přepněte do polohy „I“ (rozsvítí se
zelené kontrolní světlo, které signalizuje připojení k el. síti), na displeji se objeví základní
nastavení tj. čas 00:00 a teplota 50 oC.
1) Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START, dokud se nezačně přerušovaně rozsvěcet 00.
2) Postupným stlačováním nebo přidržením tlačítka
nebo
nastavte požadovaný
čas v hodinách.
3) Stiskněte tlačítko START pro potvrzení a přepnutí do nastavení minut.
nebo
nastavte požadovaný
4) Postupným stlačováním nebo přidržením tlačítka
čas v minutách.
5) Stiskněte tlačítko START pro potvrzení a přepnutí do nastavení teploty.
6) Postupným stlačováním nebo přidržením tlačítka
nebo
nastavte požadovanou
teplotu v oC.
7) Stiskněte tlačítko START pro potvrzení (nastavené hodnoty jsou trvale zobrazeny
na dipleji).
8) S
tiskněte tlačítko START, na ovl. panelu se rozsvítí zelené diody a sušička se uvede do
provozu.
Během provozu lze na displeji sledovat průběh postupu sušení, tj. hodnoty nastaveného
času se postupně snižují a hodnoty teploty střídavě zobrazuji aktuální teplotu v sušičce
a teplotu nastavenou (tj. číslovka se svítící tečkou). Je-li teplota nižší než 30 oC zobrazuje
displej symbol „— —“.
Pokud v průběhu sušení budete potřebovat:
– zkontrolovat sušené suroviny – stiskněte tlačítko START, funkce se přeruší.
Opětovným stisknutí tlačítka START uvedete sušičku do provozu.
6 / 67
CZ
– změnit nastavené parametry – stiskněte a držte stisknuté tlačítko START, dokud
se funkce přeruší. Následně čas nebo teplotu upravte (viz výše body 2 až 8).
POZOR
–P
okud se na displeji objeví neobvyklé znaky, odpojte spotřebič od el. sítě a následně
ho znovu připojte.
–V
závislosti na nastavené teplotě bude v průběhu sušení docházet k cyklování
termostatu, což je doprovázeno rozsvěcováním diody zelené barvy a charakteristickým
zvukem (cvakáním). Tento jev je naprosto normální a není důvodem k reklamaci
spotřebiče.
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte sušičku a příslušenství. Ze sušičky odstraňte
všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím ponechte
spotřebič zapnutý bez vložených potravin po dobu cca 10 minut. Následně umyjte síta
v teplé vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha,
případně nechte oschnout. Nyní je spotřebič připraven k použití. Umístěte sušičku
na pevný rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce minimálně 85 cm, mimo
dosah dětí a nesvéprávných osob (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ).
Ponechejte volný prostor pro řádnou ventilaci. Vidlici napájecího přívodu zasuňte do el.
zásuvky a zkontrolujte, zda napájecí přívod není poškozen, neprochází pod sušičkou ani
přes jakékoliv ostré či horké plochy. El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno
spotřebič v případě nebezpečí snadno odpojit od el. sítě. Otevřete dvířka A2, vysuňte
síta B. Na jednotlivá síta rozložte kousky potravin tak, aby se navzájem nepřekrývaly, ale
pouze dotýkaly. Síta zasuňte zpět do sušičky a dvířka mírným tlakem uzavřete.
Na ovládacím panelu A1 nastavte požadovaný čas i teplotu pomocí tlačítek a následně
sušičku zapněte. Po uplynutí času se sušička automaticky vypne, ovl. panel zobrazuje
00:00 a nastavenou teplotu. Spínač přepněte do polohy „0“ (zhasne zelené kontrolní
světlo) a odpojte napájecí přívod z el. zásuvky.
Rady při sušení
– Pokud by byla teplota příliš vysoká, potraviny by mohly „zcementovatět“, což znamená,
že zvenku budou vysušené, zatímco uvnitř budou stále vlhké. Pokud by byla teplota příliš
nízká, prodloužil by se čas sušení a spotřeba elektrické energie.
– Sušičku umístěte tak, abyste ji v průběhu sušení nemuseli přemísťovat.
Nezapomeňte, že při sušení bude v místnosti cítit aroma sušených potravin, které není
vždy pro každého příjemné.
– Nejlepších výsledků dosáhnete jen s nezávadnými, čerstvými a zralými plody (ne přezrálé),
případná poškozená místa na potravinách odstraňte.
–P
řed sušením potraviny důkladně očistěte. Dodržujte hygienu vašich rukou a pracovní plochy.
– Proces sušení bude stejnoměrný, když potraviny nakrájíte na stejně silné plátky.
Příliš tenké plátky sice schnou rychleji, ale nezapomeňte, že sušením se podstatně
zmenší jejich velikost. Množství potravin na jedno sušení by nemělo přesáhnout 3/4
plochy síta a síla plátků by měla být od 0,5 cm do max. 0,8 cm (s výjimkou např.
meruněk, nektarinek, broskví, třešní, hroznového vína, rybízu, švestek a dalšího malého
ovoce s měkkou dužinou, které může být sušeno nakrájené na půlky nebo čtvrtky).
Síta by se neměla příliš naplnit, aby mohl vzduch volně proudit.
– U potravin jako je např. ananas, kiwi, papája, kokos, banány, tuřín a sladké brambory
odstraňte před sušením jejich nestravitelnou slupku.
7 / 67
CZ
– Před odstraněním pecek a jader, nejprve vysušte ovoce na 50 %, zabráníte tak
nadměrnému odkapávání šťáv ze sušeného ovoce. Pod šťavnatější suroviny dejte raději
sušicí tác B1, aby z nich neodkapávala šťáva na spodní síta, a také z důvodu jednodušší
následné údržby. Neloupané ovoce pokládejte slupkou dolu na síto a řeznou plochou
nahoru. Také nerovné tvary pokládejte vždy hranou se slupkou na síto, ne na rovnou
plochu. Zelenina by se měla pouze položit v jedné vrstvě a rovnoměrně rozložit.
–B
yliny sušte velmi šetrně! Odstraňte stonek, byliny dále neporcujte. Listové byliny je
třeba během sušení obracet, aby se zabránilo slepování listů. Při velmi dlouhém sušení
bylin dochází ke ztrátě chuťových látek.
– Maso (např. hovězí, drůbeží, rybí nebo zvěřina) by mělo být nakrájeno na kousky / plátky
ne silné více než 0,5 cm a před sušením zbaveno přebytečného tuku. Čím vyšší je
obsah tuku v mase, tím kratší je jeho trvanlivost po usušení. Pro větší křehkost a jemnost
krájejte maso napříč vlákny, sušené maso nakrájené po vláknech – bude tuhé. Pro delší
trvanlivost a výraznější chuť můžete maso před sušením posypat z obou stran kořenící
směsí nebo potřít marinádou a uložit do chladničky na cca 6 - 12 hod. Následně nechejte
okapat. Při sušení příležitostně odstraňte kapky tuku, které se objeví na povrchu.
POZOR: Z
věřina by měla být vždy z legálního zdroje, kde je záruka, že maso bylo
zkontrolována od MVDr. (veterináře). Doporučujeme také maso před sušením
po dobu 60 dní uchovat při teplotě -18 °C (tj. zmrazit). Tím by měly být
eliminovány všechny přítomné nežádoucí bakterie způsobující případné nemoci.
Marináda: p
oužijte libovolnou kombinaci z následujících ingrediencí: sója, worcester,
rajčata, barbecue omáčka, česnek, cibule, kari, kořeněná sůl nebo pepř.
– Ryba na sušení musí být co nejčerstvější, aby nedošlo k jejímu zkažení ještě před
vlastním sušením. Pozor si dejte také na obsažený olej v rybách. Tučné nebo mastné
ryby, jako je tuňák, se rychle kazí a na rozdíl od jiných druhů masa neexistuje způsob, jak
tuk jednoduše odkrájet. Sušení některých druhů ryb se nedoporučuje (viz tabulka níže).
Pro delší trvanlivost a výraznější chuť můžete maso před sušením 30 minut naložit ve
slaném nálevu, následně opláchnout a nechat okapat. Poté ryby můžete z obou stran
posypat směsí s kombinující různé koření, případně i sůl. Nyní ryby uložte do chladničky
na cca 6-10 hod. Při sušení příležitostně odstraňte kapky tuku, které se objeví na povrchu.
– Sušicí síta by měla být vyplněna slabou vrstvou sušených potravin. Pokud je to nutné,
vložte čistý jemný pečicí papír nebo sušicí fólie na síta, aby malé kousky potravin
nepropadávaly a nelepily se na povrch.
– Čas sušení nejvíce ovlivňují následující skutečnosti: druh ovoce / zeleniny, vlhkost
potravin, vlhkost vzduchu, velikosti nakrájených kousků, rozložení na sítu.
– Doporučujeme při sušení potravin dodržovat pokyny uvedené v odborné literatuře.
– Doba sušení je závislá na množství sušených potravin. Čím více sušících sít použijete,
tím bude doba sušení delší.
– Před ochutnáním potraviny, která se suší, odeberte pár kousků a ponechejte je vychladnout.
Horké kousky jsou měkčí a vlhčí než ty, které už vychladly. Potraviny sušte dostatečně
dlouhý čas tak, aby se při skladování zabránilo jejich zkažení a mikrobiologickému tvoření
bakterií. Správně vysušená zelenina musí být tvrdá a křehká s vlastností se lámat.
Správně vysušené ovoce nemá být přeschlé, musí byt kožovité a vláčné. Maso při ohnutí
praská, ale nezlomí se. Rybí maso by nikdy nemělo být lámavé nebo křehké a na povrchu
by neměla být žádná viditelná vlhkost. Přivoňte a ochutnejte, maso by mělo mít jen mírně
rybí chuť i aroma. Pro krátkodobé skladování nemusí být sušené ovoce vysušené do takové
míry jako je např. z obchodu.
8 / 67
CZ
Blanšírování
Enzymy v ovoci a zelenině jsou odpovědné za změnu chuti a barvy. Tyto změny budou
pokračovat i při sušení a skladování, pokud sušené potraviny nejsou předem ošetřeny tak,
aby se zpomalila aktivita enzymů. Blanšírování (inaktivace enzymů) se používá k omezení
porušení vzhledu a chuti tím, že se zelenina povaří na krátký čas ve vodě nebo páře.
Připravené potraviny uložte do drátěného koše nebo síta a ponořte do nádoby s vroucí
vodou. Od doby, kdy se voda začne opět vařit, počítejte čas nutný k blanšírování
(viz tabulka). Potom nechte potravinu okapat, příp. ji osušte. K této činnosti je ideální
použít el. parní hrnec.
Namáčení
Mnoho druhů světlého ovoce (např. jablka, meruňky, broskve, nektarinky, hrušky,
švestky) mají tendenci zhnědnout během sušení a skladování. Aby se tomuto zabránilo,
namočte nakrájené řezy ovoce do roztoku ananasové nebo citrónové/limetkové šťávy
(jedna polévková lžíce šťávy / 0,25 l vody, viz tabulka), ponořte surovinu na 10 minut
a následně nechejte okapat, případně osušte čistým kuchyňským krepovým papírem.
Ovoce může být také namočeno do medu, koření nebo pomerančového džusu. Můžete
také vyzkoušet vlastní chutný roztok. Lze také používat roztok soli, ovocný sirup nebo
kyseliny askorbové případně hydrosiřičitan sodný. Při jejich aplikace se řiďte pokyny
uvedenými na obalech. Ovoce jako švestky, hroznové víno, třešně, višně mohou být
namočeny do vody, aby popraskala slupka, což urychlí zbavování vlhkosti během sušení.
Čas sušení
Čas se mění podle druhu sušené potraviny, jejího obsahu vody, zralosti a tloušťky.
Stejně tak závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti, ve které se sušička používá
(doporučujeme sušičku používat při běžné pokojové teplotě). Když se bylinky a podobně
aromatické poživatiny suší příliš dlouho, unikne velmi mnoho aromatických látek.
Ovoce určené ke svačinám, nebo aby se ušetřilo místo, není třeba předem namáčet
a mělo by se sušit, dokud nebude křehké, ale zároveň žvýkatelné.
Kynutí těsta
Nastavte termostat na 46 °C a nechte spotřebič předehřát. Do spodní části sušičky
zasuňte síto, na které umístíte nádobu s připraveným těstem. Zakryjte nádobu s těstem
čistou lněnou utěrkou, zabráníte tím vysušení těsta. Nyní nechte těsto 0,5 – 1 hod. kynout.
Po vykynutí pokračujte dále podle svého receptu.
Těstoviny
Vytvořené čerstvé těstoviny vyskládejte na síta v jedné vrstvě. Sušte 2 – 4 hodiny při 52 °C.
Suché těstoviny skladujte ve vzduchotěsných obalech.
Doporučený recept:
Na každých 110 g těsta (00 - pšeničná hladká světlá, případně T400 - pšeničná výběrová
polohrubá), přidejte 1 vejce (cca 50 - 60 ml), 0,5 -1 lžíci oleje a 0,5-1 lžíci vody.
Je-li směs příliš suchá, přidejte velmi malé množství vody. Nejkvalitnější těstoviny, ale
získáte, pokud těsto před zpracováním zabalíte do potravinářské fólie a necháte přes noc
odležet v chladničce. Uvedený recept je pouze doporučený a nebrání Vaší tvořivosti
k přípravě dalších rozmanitých druhů těstovin. Těsto si můžete obarvit například rajčatovým
protlakem do červena nebo rozmixovaným špenátem do zelena je třeba dodržet pravidlo
50 g přidané suroviny na 110 g mouky. 50 g této suroviny nahrazuje jedno vejce. Např. pro
dávku 330 g mouky a 50 g špenátu přidejte už jen 2 vejce a 2 lžíce oleje a 2 lžíce vody.
9 / 67
CZ
Jogurt
Ideální je, pokud použijete domácí kravské nebo kozí mléko, ale i BIO mléko je vhodné jako
základ pro domácí jogurt. V litru mléka rozmíchejte 0,2 l kondenzovaného mléka, následně
zahřejte směs na teplotu min. 70 °C (čerstvé raději převařte), poté jej nechte zchladit na
teplotu 45 °C. V malém množství mléka dokonale rozmíchejte jogurtovou kulturu - na jeden
litr mléka použijte cca 25 ml čistého bílého jogurtu obsahujícího živou jogurtovou kulturu.
Rozmíchanou kulturu vlijte do zbytku mléka a promíchejte. Směs nalijte do vhodných nádob
a uzavřete víčkem, ty následně vložte na síto do sušičky vyhřáté na 46 °C. Výroba jogurtu
trvá asi 4-8 hod., záleží na množství a kvalitě použité kultury.
Když je jogurt hotový (tj. zhoustl) skladujte ho v chladničce, kde vydrží kvalitním až 5 dní.
POZOR
–Č
ím delší bude příprava, tím je výsledný jogurt kyselejší. Proces nepřerušujte,
neotvírejte zbytečně dvířka sušičky ani neodnímejte z nádob víčka.
RAW
nejlepší způsob, jak zachovat živé enzymy a předejít případné zkáze nebo rozvoji bakterií,
je nastavení sušičky na první 2 – 3 hodiny na vyšší teplotu (cca 60 °C) a poté ji na
zbývající čas snížit na méně než 45 °C. Tímto postupem se zkrátí doba potřebná k sušení
(30 hodin a více) na cca polovinu.
Oříškovo mandlové Raw Food tyčinky:
• 250 g (1 šálek) mandlí
• 125 g (1/2 šálku) kešu
• 125 g (1/2 šálku) sušených brusinek
• 3 sušené datle
• 1 lžíce lecitinu
• 2 lžíce agávového sirupu
Postup přípravy
Suroviny vložte do kuchyňského robota a rozmixujte do kompaktní hrubé hmoty, ve které jsou
viditelné kousky použitých surovin. Ze vzniklé hmoty vytvořte tyčinky o rozměrů 8 x 2 x 1 cm.
Sušte cca 6 hodin při teplotě max. 45 °C.
Tabulka
Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci. Jejich účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy uvedené
v tabulkách jsou pouze přibližné, pohybují se v jednotkách hodin a mohou
být dle vlastností sušených potravin velmi rozdílné. Je-li ve dnech, kdy sušíte,
velmi nízká vlhkost vzduchu a jsou-li potraviny při řezu již více moučnaté nebo vysušené,
čas sušení se bude blížit první uvedené hodnotě. Pokud je vlhkost vzduchu naopak velmi
vysoká a jsou při řezu potraviny šťavnaté, čas sušení se bude blíže druhé uvedené hodnotě.
Byliny,
RAW
Ořechy strava
Teplota (˚C) 35 - 46 max. 45
Surovina
Jogurt
Kynutí Těstoviny Zelenina Ovoce Maso,
těsta
Ryby
46
52
50 - 55 55 - 60
70
max. 46
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Blanšírování
(min.)
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
artyčoky
87
očistit, nakrájet
na půlky
5-10
52
12 - 18
10 / 67
CZ
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Blanšírování
(min.)
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
fazole (zelená)
90
začátek a konec
odříznout, příčně
nakrájet
3-4
52
9 - 12
hrách
88
2-3
58
5-8
okurky
95
nakrájet na plátky
-
52
4-8
kapusta / zelí
92
očistit, nakrájet
na plátky
2-3
52
8 - 11
pastinák / mrkev
řepa
88
nakrájet šikmo
2-3
52
6 - 11
nakrájet na plátky
-
52
9 - 12
nakrájet na
proužky
-
55 - 60
4-8
paprika /
feferonky
93
celer
94
nakrájet na plátky
2
52
3 - 10
cibule / pórek
89
nakrájet na plátky
-
52
4-8
česnek
88
oddělit na
stroužky, oloupat
a nakrájet na
plátky
-
35 - 40
8 - 10
chřest
-
nakrájet na plátky
-
52
4-6
petržel
85
odstranit stonky
-
52
10 - 15
rajčata
94
nejdříve
blanšírovat
poté oloupat
a rozčtvrtit
30 - 45 sek.
52
5-9
dýně / tykev
92
oloupat, nakrájet
na plátky
-
52
10 - 14
houby
-
nakrájet na plátky
/ půlky
-
52
4-7
byliny
-
odstranit stonek,
nerozmělňovat
-
46
14 - 20
maso
-
nakrájet na plátky
-
70
4 - 12
ryba
-
nakrájet na plátky
-
70
5 - 14
kukuřice
70
oloupat,
-
52
7 - 10
brokolice
90
očistit, nakrájet
na plátky
52
10 - 14
lilek
95
očistit, nakrájet
na plátky
52
4-8
brambory
80
oloupat, nakrájet
na plátky
52
7 - 13
11 / 67
4-5
CZ
Blanšírování
(min.)
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
52
7 - 11
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
cuketa
90
očistit, nakrájet
na plátky
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Máčení
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
ananas
86
oloupat, nakrájet
na plátky
ne
58
10 - 18
banány
65
oloupat, nakrájet
na plátky
ano
58
6 - 13
broskve
89
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
58
8 - 16
meruňky
85
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
58
21- 29
pomeranče
89
oloupat, nakrájet
na plátky
ne
58
16 - 19
mandarinky
-
oloupat, oddělit
na stroužky nebo
nakrájet na plátky
ne
58
16 - 19
-
oloupat, nakrájet
na plátky nebo
slupka v proužcích
pro aroma
ne
58
16 - 19
oloupat, nakrájet
na plátky
ne
58
8 - 15
citrusy
kiwi
melouny
81
oloupat,
odpeckovat,
nakrájet na plátky
ne
58
8 - 10
hrušky
83
příp. oloupat,
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
50 - 55
8 - 16
jablka
84
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
58
8 - 15
švestky
87
nakrájet na půlky
bez pecky
ano
50 - 60
22 - 30
třešně / višně
82
nekrájet, s i bez
pecky
ne
58
13 - 21
jahody
90
nakrájet na plátky,
příp. celé
ne
58
7 - 15
borůvky
83
celé
ne
50 - 55
30
12 / 67
CZ
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Máčení
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
brusinky
79
nasekat nebo
ponechat v celku
ne
58
10 - 15
hrozny / rozinky
81
naříznout (nejlépe
nepeckový druh)
ne
58
22 - 30
datle
23
dobře zralé
ne
58
11 - 19
fíky
78
rozpůlit
ne
58
22 - 30
rebarbora
90
nakrájet na plátky
ne
58
6 - 10
Surovina (ryba / korýš)
Pstruh obecný *
Obsah tuku (%)
11,1
Surovina (ryba / korýš)
Garnát
Obsah tuku (%)
1,6
Makrela *
9,9
Mořský okoun
1,6
Losos *
9,3
Mořský ďas
1,5
Bílá ryba *
7,2
Mořský jazyk
1,4
Pstruh americký *
6,8
Okouník mořský
1,4
Cípal *
6,0
Platýs
1,4
Sumec*
5,2
Treska pollak
1,3
Žralok *
5,2
Bělice
1,3
Tuňák *
5,1
Okoun říční
1,1
Platýs obrovský
4,3
Chňapal
1,1
Pstruh mořský
3,8
Kanic
1,0
Platýs černý
3,5
Treska
0,5
Sleď
2,8
Treska skvrnitá
0,5
Smuha
2,5
Ropušnice
0,2
Koruška
2,0
* Maso není vhodné k sušení
Použití v kuchyni
Pokud chcete sušené ovoce a zeleninu použít stejným způsobem jako čerstvé, musíte
ho změkčit – vrátit mu vlhkost, která byla odstraněna sušením. Budete-li provádět namáčení
déle než 1 - 2 hodiny, doporučujeme potraviny uložit do ledničky, abyste uchovali nutriční
hodnotu potravin. Pozor: V prvních pěti minutách se nesmí do vody přidávat sůl, cukr nebo
koření. Tyto látky by bránily procesu absorpce. Zbylou vodu z namáčení (např. ze zeleniny)
použijte pro další úpravu potravin. Nezapomeňte, že namáčením (rehydratace) potraviny
zvětšují svůj objem (ovoce cca 1,5krát, zelenina cca 2krát).
K této činnosti je ideální opět použít el. parní hnec.
Ovoce
Lze spotřebovat v sušeném stavu. Požadované množství sušeného ovoce namočte
do přibližně stejného množství vody a ponechejte cca 4 hodiny.
13 / 67
CZ
Zelenina
Doporučujeme před další úpravou vždy namočit. Požadované množství sušené zeleniny
namočte do přibližně stejného množství vody. Nedávejte však více vody, než bude nutné
k přípravě pokrmu. Změklou zeleninu nenechávejte před dalším použitím zbytečně dlouho
odstát. Doba tepelné úpravy zeleniny je přibližně stejná jako u zeleniny mražené.
Byliny
Nepotřebují další úpravy kromě rozmělnění nebo umletí a případně odstranění tvrdých částí.
Houby
Shodný postup jako u zeleniny. Houby můžete před použitím, např. do polévek
nebo omáček, rozemlít.
Balení a skladování
Sušené potraviny je možné dlouhodobě skladovat zabalené do fólie (ne alobalu), nebo
v různých dobře utěsněných kontejnerech a boxech určených pro skladování potravin,
které jsou odolné před vniknutím vlhkosti. Označte si sušené potraviny datem výroby.
Paprika a feferonky se mohou nasekat nebo namlet v kuch. robotu a poté skladovat ve
sklenicích jako koření. Před zabalením nebo uložením potravin je nechejte vychladnout.
Balte je po menším množství co nejtěsněji k sobě a uložte nejlépe do chladného,
suchého a tmavého místa. Při teplotách nižších 10 °C se doba uskladnění prodlužuje
cca 2 - 3krát. Po otevření spotřebujte celý obsah nejlépe najednou. Skladované sušené
potraviny kontrolujte minimálně jedenkrát za měsíc. Pokud se Vám potraviny zdají
vlhké, rozložte je na síta a znovu vysušte. Plíseň značí, že potraviny nebyly
dostatečně vysušené. Plísní napadené potraviny zlikvidujte.
Pro skladování nepoužívejte kovové nádoby nebo nádoby s kovovým víkem.
IV. ÚDRŽBA
Před jakoukoliv manipulací spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky! Před čištěním nechte sušičku vychladnout!
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Provádějte pouze povrchovou
údržbu (setřete prach apod.). Pro odstranění zašlého prachu nebo jiné nečistoty použijte
měkký vlhký hadřík. Vyčištění prachu a nečistot usazených uvnitř sušičky můžete
provést jejich vysátím nebo vyfouknutím. Síta / tác ihned po použití umyjte v horké vodě
s přídavkem saponátu, opláchněte čistou vodou a nechte oschnout. Nepoužívejte myčku
nádobí. Některé potraviny mohou určitým způsobem síta zabarvit. To však nemá na funkci
spotřebiče žádný vliv a toto zabarvení obvykle za určitou dobu samo zmizí.
Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el. / plynový sporák).
Po očištění spotřebič uložte na bezpečné, bezprašné, čisté a suché místo, mimo dosah
dětí a nesvéprávných osob.
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
14 / 67
CZ
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje
se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude
nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)
uveden na typovém štítku výrobku
Aktivní sušicí plocha 9 sít (m2) cca
0,96
Hmotnost (kg) cca
7,1
Spotřebič třídy ochrany
I.
Rozměry cca (Š x H x V), (mm)
342 x 500 x 359
Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W.
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 53 dB(A) re 1pW.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT COVER – Nezakrývat.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
Symboly znamenají:
UPOZORNĚNÍ.
materiál určený pro styk s potravinami.
15 / 67
SK
Elektrická teplovzdušná sušička potravín
eta 0302
NÁVOD NA OBSLUHU
Vital Air
Sušenie je jeden z najstarších spôsobov konzervovania potravín. Dá sa ním spracovať
väčšina druhov ovocia, zeleniny a lesných plodov a mäsa. V sušičke sa kvalitne usušia
aj byliny, kvety alebo listy, ktoré si uchovajú liečivé účinky a pôvodnú farbu. Veľmi dobre
a rýchlo sa sušia huby, ktoré si zachovajú chuť, farbu aj vôňu. Na rozdiel od bežného
dlhodobého uchovávania potravín (napr. zaváraním, mrazením) sa šetrným sušením
zachová až 80 % vitamínov, minerálnych a stopových prvkov, aromatické látky sú dokonca
koncentrovanejšie a sušené potraviny chutnejšie. Najlepšie úspechy dosiahnete, keď tento
návod budete používať ako orientačnú príručku a potom zmeníte svoju techniku sušenia
podľa dosiahnutých výsledkov. Záznamy o množstve potravín pred usušením a po ňom,
doby sušenia, výsledky sušenia a pod. vám vždy môžu poskytnúť užitočné informácie na
dosiahnutie dobrej kvality sušených potravín.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
– Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a odovzdajte ho akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa STN!
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
T
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa
musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
– A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
– POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
– Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho
počas celej doby prípravy pokrmu!
– Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
–
16 / 67
SK
–P
red
výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou, pred ukončením práce spotrebič vypnite a odpojte od
el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
–V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
– S
potrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch
spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a správnu funkciu.
– P
o skončení práce a pred každou údržbou spotrebič vždy vypnite
a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky.
– Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
–S
potrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju
z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
– Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne) a neumývajte ju
prúdom vody!
– Spotrebič neumiestňujte do rohu, alebo k stene, aby ste predišli jeho prehriatiu.
– Spotrebič nepoužívajte vonku!
– Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
– Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
– Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
– Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
– Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
– Sušičku nepoužívajte na iné účely (napr. sušenie výrobkov z textilu, obuvi atď.)
než odporúča výrobca.
– Pred každým pripojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či je prepínač ON/OFF
v polohe 0 (vypnuté), a po skončení sušenia vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
– Pri manipulovaní so sušičkou a príslušenstvom (sitami) postupujte opatrne, môžu
byť horúce!
17 / 67
SK
– Sušičku neprenášajte, ak je horúca.
– Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte
žiadne predmety.
– Zapnutú sušičku neodkladajte na mäkké povrchy (napr. posteľ, uteráky, bielizeň, koberce).
– Dbajte, aby do spotrebiča nevnikli nečistoty, ktoré by umožnili vznik požiaru (napríklad
chuchvalce prachu, vlasov a pod.). V prípade nasatia takýchto nečistôt spotrebič
vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA).
–V
ýrobok má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
– Pred údržbou alebo uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
– Vo vnútri sušičky nepoužívajte ostré nástroje.
– Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
– Spotrebič je prenosný a má pohyblivý prívod s vidlicou, ktorá zabezpečuje dvojpólové
odpojenie od elektrickej siete.
– Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
– Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
– Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
– Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte
iba originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
– Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku,
sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
– Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak,
ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
– VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie
je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA A JEHO FUNKCIA (obr. 1)
Sušenie (dehydrovanie) je metóda zahriatia potravín s následným odparením vody.
Väčšina potravín uvoľňuje vlhkosť rýchlo v prvých stupňoch sušenia. To znamená, že
môžu absorbovať veľké množstvo tepla a vytvárať veľké množstvo pary. Pohonná jednotka
nasáva vzduch, ktorý rovnomerne ohrieva na nastavenú teplotu a následne ho miernym
tlakom rovnomerne vháňa do sušičky. Ohriaty vzduch sa rozloží v jednotlivých sušiacich
úrovniach a odstraňuje z potravín vlhkosť. Vlhkosťou nasiaknutý vzduch sa odvádza späť
cez všetky sitá a odchádza von otvorom v hornej časti. Elektronický termostat v sušičke
je špeciálne nastavený tak, aby umožňoval žiaduce výkyvy teploty. Pri vyššej teplote sa
povrch surovín rýchlo zahreje a vysušuje. Keď potom teplota vzduchu klesne, vlhkosť
z vnútra potravín vystupuje k suchosti povrchu. Toto kolísanie teploty vzduchu taktiež
pomáha udržiavať konštantnú teplotu potravín počas celého procesu sušenia.
Pred uplynutím času stačí kontrolovať sušiace sa potraviny výhradne vizuálne alebo dotykom.
18 / 67
SK
B
A
B1
A — sušička
A1 — ovl. panel A3 — výstup teplého vduchu
A2 — dvierka A4 — napájací prívod
B — sušiace sitá
B1 — sušiaci podnos
Ovládací panel
Tlačidlo I / O = slúži na zapnutie a vypnutie sušičky.
Tlačidlo
= slúži pre nastavenie požadovaného času alebo teploty (smerom nahor).
Tlačidlo
= slúži pre nastavenie požadovanej času alebo teploty (smerom dole).
Tlačidlo START = s lúži pre nastavenie hodín, minút, teploty, zapnutie alebo prerušenia
sušenia z dôvodu úpravy parametrov.
Pripojte vidlicu napájacieho prívodu A4 k el. sieti. Spínač prepnite do polohy „I“ (rozsvieti
sa kontrolné svetlo zelenej farby, ktoré signalizuje pripojenie k el. sieti), na displeji sa
objaví základné nastavenie tj. čas 00:00 a teplota 50 °C.
1) Stlačte a držte stlačené tlačidlo START, až kým sa nezačne prerušovane rozsvecovať 00.
2) Postupným stláčaním alebo pridržaním tlačidla
alebo
nastavte požadovaný
čas v hodinách.
3) Stlačte tlačidlo START pre potvrdenie a prepnutie do nastavenia minút.
4) Postupným stláčaním alebo pridržaním tlačidla
alebo
nastavte požadovaný
čas v minútach.
5) Stlačte tlačidlo START pre potvrdenie a prepnutie do nastavenia teploty.
6) Postupným stláčaním alebo pridržaním tlačidla
alebo
nastavte požadovanú teplotu
v °C.
7) Stlačte tlačidlo START pre potvrdenie (nastavené hodnoty sú trvalo zobrazené na displeji).
8) Stlačte tlačidlo START na ovl. paneli sa rozsvieti diódy zelenej farby a sušička sa uvedie
do prevádzky.
19 / 67
SK
Počas prevádzky je možné na displeji sledovať priebeh procesu sušenia, tj. hodnoty
nastaveného času sa postupne znižujú a hodnoty teploty striedavo zobrazujú aktuálnu
teplotu v sušičke a teplotu nastavenú (tj. číslovka so svietiacou bodkou).
Ak je teplota nižšia ako 30 °C zobrazuje displej symbol „— —“.
Ak v priebehu sušenia budete potrebovať:
— Skontrolovať sušené suroviny — stlačte tlačidlo START, funkcia sa preruší.
Opätovný stlačení tlačidla START uvediete sušičku do prevádzky.
— Zmeniť nastavené parametre — stlačte a držte stlačené tlačidlo START, až kým sa
funkcia preruší. Následne čas alebo teplotu upravte (pozri vyššie body 2 až 8).
POZOR
— Ak sa na displeji objaví nezvyčajné znaky, odpojte spotrebič od el. siete a následne
ho znova pripojte.
— V závislosti od nastavenej teploty bude v priebehu sušenia dochádzať k cyklovaniu
termostatu, čo je sprevádzané rozsvecovaním diódy zelenej farby a charakteristickým
zvukom (cvakaním). Tento jav je úplne normálny a nie je dôvodom na reklamáciu
spotrebiča.
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte sušičku a príslušenstvo. Zo spotrebiča
odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pred prvým použitím
nechajte spotrebič zapnutý bez vložených potravín po dobu 10 minút. Následne umyte
sitá v teplej vode s pridaním saponátu, dôkladne ich opláchnite čistou vodou a osušte
do sucha, prípadne nechajte oschnúť. Teraz je spotrebič pripravený na použitie.
Umiestnite spotrebič na rovný a suchý povrch (napr. kuchynský stôl), vo výške minimálne
85 cm, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb (pozrite ods. I. BEZPEČNOSTNÉ
UPOZORNENIA). Ponechajte voľný priestor na dobrú ventiláciu. Vidlicu napájacieho
prívodu A4 zasuňte do elektrickej zásuvky a presvedčte sa, že nie je napájací prívod
poškodený a že neprechádza cez akékoľvek ostré či horúce plochy. Elektrická zásuvka
musí byť prístupná, aby sa v prípade nebezpečenstva spotrebič dal ľahko odpojiť od
elektrickej siete. Otvorte dvierka A2, vysuňte sitá B. Na jednotlivé sitá rozložte kúsky
potravín tak, aby sa navzájom neprekrývali, ale iba dotýkali. Sitá zasuňte späť do sušičky
a dvierka miernym tlakom uzavrite. Na ovládacom paneli A1 nastavte požadovaný čas
aj teplotu pomocou tlačidiel a následne zapnite sušičku. Po uplynutí času sa sušička
automaticky vypne, ovl. panel zobrazuje 00:00 a nastavenú teplotu. Spínač prepnite do
polohy “0” (zhasne kontrolné svetlo zelenej farby) a odpojte napájací prívod z el. zásuvky.
Rady pri sušení
— Ak by bola teplota príliš vysoká, potraviny by mohli “z cementovať”, čo znamená, že
zvonku budú vysušené, zatiaľ čo vnútri budú stále vlhké. Ak by bola teplota príliš nízka,
predĺžil by sa čas sušenia a spotreba elektrickej energie.
— Sušičku umiestnite tak, aby ste ju počas činnosti nemuseli premiesťovať.
Nezabudnite, že pri sušení bude v miestnosti cítiť arómu sušených potravín, ktorá
nemusí byť pre každého príjemná.
— Najlepšie výsledky dosiahnete len s bezchybnými, čerstvými a zrelými (nie prezretými)
plodmi. Prípadné poškodené miesta potravín pred sušením odstráňte.
— Pred sušením potraviny dôkladne očistite. Dodržiavajte hygienu rúk a pracovnej plochy.
20 / 67
SK
—P
roces sušenia bude rovnomerný, ak potraviny budú mať rovnakú hrúbku. Príliš tenké
plátky síce uschnú rýchlejšie, ale nezabudnite, sušením sa podstatne zmenšia.
Množstvo potravín na jedno sušenie by nemalo presiahnuť 3/4 plochy sita a hrúbka plátkov
by mala byť od 0,5 do 0,8 cm (s výnimkou napr. marhúľ, nektáriniek, broskýň, čerešní,
hroznového vína, ríbezlí, sliviek a ďalšieho malého ovocia s mäkkou dužinou, ktoré môže
byť sušené nakrájané na polovice alebo štvrtiny). Sušiace sitá by sa nemali príliš naplniť,
aby mohol vzduch voľne prúdiť.
— Pred odstránením kôstok a jadier najskôr vysušte ovocie asi na 50 %, zabránite tak
nadmernému odkvapkávaniu šťavy z ovocia. Pod šťavnatejšie suroviny dajte radšej
sušiaci podnos B1, aby z nich neodkvapkávala šťava na spodné sita, a tiež z dôvodu
jednoduchšej následnej údržby. Neošúpané ovocie poukladajte šupkou dole na sito
a reznou plochou navrch. Nerovné tvary ukladajte na sito vždy plochou so šupkou, nie
rovnou reznou plochou. Zelenina by sa mala len položiť v jednej vrstve a rovnomerne
rozložiť.
— U potravín ako je napr. ananás, kivi, papája, kokos, banány, kvaka a sladké zemiaky
odstráňte pred sušením ich nestráviteľnú šupku.
— Byliny sušte veľmi opatrne! Odstráňte stonku a ďalej ich nedeľte. Listy počas sušenia
obracajte, aby sa nezlepili. Pri veľmi dlhom sušení byliny strácajú chuťové látky.
— Mäso, môže byť (hovädzie, hydinové, rybie alebo zverina). Mäso by malo byť nakrájané
na kúsky / plátky nie silné viac ako 0,5 cm a pred sušením zbavené prebytočného tuku.
Čím vyšší je obsah tuku v mäse, tým kratšia je jeho trvanlivosť po usušení.
Pre väčšiu krehkosť a jemnosť krájajte mäso naprieč vláknami, sušené mäso nakrájané
po vláknach bude tuhé. Pre dlhšiu trvanlivosť a výraznejšiu chuť môžete mäso pred
sušením posypať z oboch strán koreniacou zmesou alebo potrieť marinádou a uložiť
do chladničky na cca 6 — 12 hod. Následne nechať odkvapkať. Pri sušení príležitostne
odstráňte kvapky tuku, ktoré sa objavia na povrchu.
POZOR: Zverina by mala byť vždy z legálneho zdroja, kde je záruka, že mäso bolo
skontrolované od MVDr. (veterinára). Odporúčame tiež mäso pred sušením po
dobu 60 dní uchovať pri teplote -18 °C (tj. zmraziť). Tým by mali byť eliminované
všetky prítomné nežiadúce baktérie spôsobujúce prípadné choroby.
Marináda: použite ľubovoľnú kombináciu z nasledovných ingrediencií: sója, worcester,
paradajky, barbecue omáčka, cesnak, cibuľa, karí, korenistá soľ alebo korenie.
— Ryby na sušenie musia byť čo najčerstvejšie, aby nedošlo k jej skazeniu ešte pred
vlastným sušením. Pozor si dajte aj na obsiahnutý olej v rybách. Tučné alebo mastné
ryby, ako je tuniak, sa rýchlo kazia a na rozdiel od iných druhov mäsa neexistuje
spôsob, ako tuk jednoducho odkrájať. Sušenie niektorých druhov rýb sa neodporúča
(pozri tabuľku nižšie). Pre dlhšiu trvanlivosť a výraznejšiu chuť môžete mäso pred
sušením 30 minút naložiť v slanom náleve, následne opláchnuť a nechať odkvapkať.
Potom ryby môžete z oboch strán posypať zmesou s kombinujúce rôzne korenia,
prípadne aj soľ. Teraz ryby uložte do chladničky na cca 6 — 10 hod. Pri sušení
príležitostne odstráňte kvapky tuku, ktoré sa objavia na povrchu.
— Na sušiacich sitách by mala byť len nízka vrstva sušených potravín.
Ak treba, položte na sitá jemný čistý papier na pečenie alebo sušiace fólie, aby drobné
kúsky potravín sitom neprepadávali, prípadne sa nelepili na jeho povrch.
— Čas sušenia najviac ovplyvňujú nasledujúce skutočnosti: druh ovocia / zeleniny, vlhkosť
potravín, vlhkosť vzduchu, veľkosť nakrájaných kúskov, ich rozloženie.
21 / 67
SK
— Pri sušení potravín odporúčame dodržiavať pokyny uvedené v odbornej literatúre.
— Doba sušenia je závislá na množstvo sušených potravín.
Čím viac sušiacich sít použijete, tým bude doba sušenia dlhšia.
— Pred ochutnaním sušenej potraviny najskôr niekoľko kúskov odoberte a nechajte ich
vychladnúť. Horúce kúsky sú mäkšie a vlhšie ako tie, ktoré už vychladli. Potraviny
sušte dostatočne dlho, tak aby sa zabránilo mikrobiologickej tvorbe baktérií a aby sa pri
skladovaní nepokazili. Správne vysušená zelenina musí byť tvrdá, krehká, so sklonom
sa lámať. Správne vysušené ovocie nemá byť preschnuté, musí byť kožovité a vláčne.
Mäso pri ohnutí praská, ale nezlomí sa. Rybie mäso by nikdy nemalo byť lámavé alebo
krehké a na povrchu by nemala byť žiadna viditeľná vlhkosť. Privoňajte a ochutnajte,
mäso by malo mať len mierne rybiu chuť aj arómu. Na krátkodobé skladovanie nemusí
byť ovocie vysušené do takej miery ako napríklad z obchodu.
Blanšírovanie
Enzýmy v ovocí a zelenine sú zodpovedné za zmenu chuti a farby. Tieto zmeny budú
pokračovať aj pri sušení a skladovaní, ak sušené potraviny nie sú ošetrené vopred tak,
aby sa spomalila aktivita enzýmov. Blanšírovanie (inaktivácia enzýmov) sa používa
na obmedzenie porušenia vzhľadu a chuti tým, že zelenina sa krátko povarí vo vode
alebo v pare. Pripravené potraviny uložte do drôteného košíka alebo sita a ponorte do
nádoby s vriacou vodou. Od doby, keď voda opäť začne vrieť, rátajte čas potrebný na
blanšírovanie (pozri tabuľku). Potom nechajte potravinu odkvapkať, prípadne ju osušte.
K tejto činnosti je ideálne použiť el. parný hrniec.
Namáčanie
Mnoho druhov svetlého ovocia (napr. jablká, marhule, broskyne, hrušky, ringloty) počas
sušenia a skladovania zhnednú. Aby sa tomu predišlo, nakrájané rezy ovocia ponorte do
roztoku ananásovej alebo citrónovej / limetkovej šťavy (jedna polievková lyžica šťavy/0,25 l
vody, pozri tabuľku) ponorte surovinu na 10 minút a potom ich nechajte odkvapkať, alebo
ich osušte čistými kuchynskými papierovými utierkami. Ovocie môže byť namočené aj do
medu, korenia alebo pomarančového džúsu. Môžete použiť aj vlastný roztok, podľa vašej
chuti, roztok soli, ovocný sirup alebo kyseliny askorbovej prípadne hydrosiřičitan sodný.
Pri ich aplikácií sa riaďte pokynmi uvedených na obaloch. Ovocie, ako sú napríklad slivky,
hrozno, čerešne, višne, môžete ponoriť do vody, aby mu popraskala šupka.
Urýchli sa tým strata vlhkosti počas sušenia.
Čas sušenia
Čas sa mení podľa druhu sušenej potraviny, obsahu vody, zrelosti a hrúbky. Taktiež
závisí na teplote a vlhkosti vzduchu v miestnosti, v ktorej sa sušička používa (odporúčame
sušičku používať pri bežnej izbovej teplote). Keď sa bylinky a podobné aromatické
potraviny sušia príliš dlho, unikne veľmi mnoho aromatických látok. Ovocie určené
k priamej konzumácii, alebo aby sa ušetrilo miesto, nie je potrebné vopred namáčať
a malo by sa sušiť, dokiaľ nebude krehké, ale zároveň sa bude dať žuvať.
Kysnutie cesta
Nastavte termostat na 46 °C a nechajte spotrebič predhriať. Do spodnej časti sušičky
zasuňte sito, na ktoré umiestnite nádobu s pripraveným cestom. Zakryte nádobu s cestom
čistou ľanovou utierkou, zabránite tým vysušeniu cesta. Teraz nechajte cesto 0,5 — 2 hod.
kysnúť. Po vykysnutí pokračujte ďalej podľa svojho receptu.
22 / 67
SK
Cestoviny
Vytvorené čerstvé cestoviny vyskladajte na sita v jednej vrstve. Sušte 2 — 4 hodiny pri 52 °C.
Suché cestoviny skladujte vo vzduchotesných obaloch.
Odporúčaný recept:
Na každých 110 g múky (00 — pšeničná múka hladká svetlá alebo T 400 — pšeničná
výberová polohrubá) pridajte 1 vajce (asi 50 — 60 ml), 0,5 —1 lyžicu oleja a 0,5 — 1 lyžicu
vody. Ak je zmes príliš suchá, pridajte veľmi malé množstvo vody. Najkvalitnejšie cestoviny
získate, pokiaľ cesto pred spracovaním zabalíte do potravinárskej fólie a necháte cez
noc odležať v chladničke. Uvedený recept je iba odporúčaný a nebráni Vašej tvorivosti
k príprave ďalších rozmanitých druhov cestovín. Cesto si môžete zafarbiť napríklad
paradajkovým pretlakom do červena, alebo rozmixovaným špenátom do zelena.
Je potrebné dodržať pravidlo 50 g na 110 g múky. Ak budete pridávať pri zafarbení špenát
alebo pretlak, 50 g tejto suroviny nahrádza jedno vajce.
Jogurt
Ideálne je, ak použijete domáce kravské alebo kozie mlieko, ale aj BIO mlieko je vhodné
ako základ pre domáce jogurt. V jednom litery mlieka rozmiešajte 0,2 l kondenzovaného
mlieka, následne zahrejte zmes na teplotu min. 70 °C (čerstvé radšej prevarte).
Potom ho nechajte schladiť na teplotu 45 °C. V malom množstve mlieka dokonale
rozmiešajte jogurtovou kultúru — na jeden liter mlieka použite cca 25 ml. čistého bieleho
jogurtu obsahujúceho živú jogurtovú kultúru. Dokonale rozmiešanú kultúru vlejte do zvyšku
mlieka a premiešajte. Zmes nalejte do vhodných nádob a uzavrite viečkom, tie následne
vložte na sito do sušičky vyhriatej na 46 °C. Výroba jogurtu trvá asi 4 — 8 hod., záleží na
množstve a kvalite použitej kultúry. Keď je jogurt hotový (tj. zhustol) skladujeme
v chladničke, kde vydrží kvalitný až 5 dní.
POZOR
— Čím dlhšia bude príprava, tým je výsledný jogurt kyslejší. Proces neprerušujte,
neotvárajte zbytočne dvierka sušičky ani neodnímajte z nádob viečka.
RAW
najlepší spôsob, ako zachovať živé enzýmy a predísť prípadnej skaze alebo rozvoju
baktérií, je nastavenie sušičky na prvé 2 — 3 hodiny na vyššiu teplotu (cca 60 °C) a potom
ju na zostávajúci čas znížiť na menej ako 45 °C. Týmto postupom sa skráti doba potrebná
na sušenie (30 hodín a viac) na cca polovicu.
Orieškovo mandľové Raw Food tyčinky:
• 250 g (1 šálka) mandlí
• 125 g (1/2 šálky) kešu
• 125 g (1/2 šálky) sušených brusníc
• 3 sušené datle
• 1 lyžica lecitínu
• 2 lyžice agávového sirupu
Postup prípravy
Suroviny vložte do kuchynského robota a rozmixujte do kompaktnej hrubej hmoty, v ktorej
sú viditeľné kúsky použitých surovín. Zo vzniknutej hmoty vytvorte tyčinky o rozmerov
8 x 2 x 1 cm. Sušte cca 6 hodín pri teplote max. 45 °C.
Tabuľka
Nasledujúce tipy spracovania považujte za príklady a inšpiráciu. Ich účelom nie je
poskytnúť návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín.
23 / 67
SK
Časy uvedené v tabuľkách sú iba odporúčané, pohybujú sa v jednotkách
hodín a môžu byť podľa vlastností jednotlivých sušených potravín veľmi
rozdielne. Ak je v dňoch, kedy sušíte, veľmi nízka vlhkosť vzduchu a potraviny sú pri reze
už viac múčnaté alebo vysušené, čas sušenia sa bude blížiť k prvej uvedenej hodnote.
Ak je vlhkosť vzduchu naopak veľmi vysoká a potraviny pri rezu sú šťavnaté, čas sušenia
sa bude blížiť k druhej uvedenej hodnote.
Surovina
Teplota (˚C)
Byliny,
RAW
Jogurt Kusnutie Cestoviny Zelenina Ovocie Mäso
Orechy strava
cesta
Ryby
35—46 max. 45 max. 46
46
52
50—55 55—60 70
Surovina
Objem
vody (%)
artičoka
87
fazuľka (zelená)
90
hrášok
88
uhorky
95
kel/kapusta
92
paštrnák/mrkva
repa
88
Príprava
očistiť, nakrájať na
polovice
začiatok a koniec
odstrániť, priečne
nakrájať
vylúskať, potom
blanšírovať
nakrájať na plátky
očistiť, nakrájať na
plátky
šikmo nakrájať
Blanšírovanie
(min.)
Teplota Čas sušenia
(hod.)
(˚C)
5 — 10
52
12—18
3—4
52
9—12
2—3
52
5—8
—
52
4—8
2—3
52
8—11
2—3
52
6—11
nakrájať na plátky
—
52
9—12
paprika/feferónky
93
nakrájať na prúžky
—
55 - 60
4—8
zeler
94
nakrájať na plátky
2
52
3—10
cibuľa/pór
89
—
52
4—8
cesnak
88
—
35 - 40
8—10
špargľa
—
nakrájať na plátky
oddeliť strúčiky,
ošúpať a nakrájať
na plátky
nakrájať na plátky
—
52
10—15
petržlenová vňať
85
—
52
10—15
paradajky
94
30 — 45 sec.
52
5—9
tekvica
92
—
52
10—14
huby
—
—
52
4—7
byliny
—
—
52
14—20
mäso
—
odstrániť stonky
najskôr blanšírovať,
potom ošúpať
a rozštvrtiť
ošúpať, nakrájať na
plátky
nakrájať na plátky/
polovice
odstrániť stonku,
nedrobiť
nakrájať na plátky
—
70
4—12
24 / 67
SK
Blanšírovanie
(min.)
Teplota Čas sušenia
(hod.)
(˚C)
Surovina
Objem
vody (%)
Príprava
ryba
—
nakrájať na plátky
70
5—14
kukurica
70
nakrájať na plátky
60 -70
7—10
brokolica
90
očistiť, nakrájať na
plátky
52
10—14
baklažán
95
nakrájať na plátky
52
4—8
52
7—13
52
7—11
zemiaky
80
cuketa
90
Surovina
Objem
vody (%)
ananás
86
banány
65
broskyne
89
marhule
85
pomaranče
89
mandarínky
—
citrusy
—
kiwi
—
melóny
81
hrušky
83
jablká
84
slivky
87
čerešne/višne
82
ošúpať, nakrájať na
plátky
očistiť, nakrájať na
plátky
Príprava
ošúpať, nakrájať na
plátky
ošúpať, nakrájať na
plátky
nakrájať na plátky/
štvrtiny
nakrájať na plátky/
štvrtiny
ošúpať, nakrájať na
plátky
ošúpať, nakrájať
na plátky alebo
štvrtiny
ošúpať, prúžky
šupky, kvôli aróme
ošúpať, nakrájať na
plátky
ošúpať, odstrániť
semiačka, nakrájať
na plátky
príp. ošúpať,
nakrájať na plátky/
štvrtiny
nakrájať na plátky/
štvrtiny
rozpoliť, s kôstkou
aj bez nej
nekrájať, s kôstkou
aj bez nej
25 / 67
4—5
Namáčanie
Teplota
(˚C)
Čas sušenia
(hod.)
nie
58
10—18
áno
58
6—13
áno
58
8—16
áno
58
21—29
nie
58
16—19
nie
58
16—19
nie
58
16—19
nie
58
8—15
nie
58
8—10
áno
50—55
8—16
áno
58
8—15
áno
50—60
22—30
nie
58
13—21
SK
Surovina
Objem
vody (%)
jahody
90
čučoriedky
83
brusnice
79
hrozno
81
datle
23
Príprava
nakrájať na plátky,
príp. celé
celé
nasekať alebo
ponechať celé
narezať, najlepšie
druh bez zrniek
dobre vyzreté
Namáčanie
Teplota
(˚C)
Čas sušenia
(hod.)
nie
58
7—15
nie
50—55
30
nie
58
10—15
nie
58
22—30
nie
58
11—19
figy
78
rozpoliť
nie
58
22—30
rebarbora
90
nakrájať na plátky,
nie
58
6—10
Surovina
(ryba / kôrovec)
Pstruh obyčajný *
11,1
Surovina
(ryba / kôrovec
Garnát
Makrela *
9,9
Morský ostriež
Obsah tuku (%)
Obsah tuku (%)
1,6
1,6
Losos *
9,3
Morský čert
1,5
Biela ryba *
7,2
Morský jazyk
1,4
Pstruh americký *
6,8
Ostriežik morský
1,4
Mugil *
6,0
Platesa
1,4
Sumec *
5,2
Treska pollak
1,3
Žralok *
5,2
Belica
1,3
Tuniak *
5,1
Ostriež riečny
1,1
Platesa obrovský
4,3
Lutjanus
1,1
Pstruh morský
3,8
Kanica
1,0
Halibut tmavý
3,5
Treska
0,5
Sleď
2,8
Treska škvrnitá
0,5
Šmúh
2,5
Ropušnice
0,2
Koruška
2,0
* Mäso nie je vhodné na sušenie
Použitie v kuchyni
Ak chcete sušené ovocie a zeleninu použiť rovnakým spôsobom ako čerstvé, musíte
ho zmäkčiť – vrátiť mu vlhkosť, ktorá mu sušením bola odstránená. Ak budete potraviny
namáčať dlhšie ako 1 až 2 hodiny, odporúčame ich uložiť do chladničky, aby si uchovali nutričné
hodnoty. Zvyšnú vodu z namáčania (napr. zeleniny) použite pri ďalšej úprave potravín.
Pozor: V prvých piatich minútach sa nesmie do vody pridávať soľ, cukor alebo korenie.
Tieto látky by bránili procesu absorpcie. Nezabudnite, že namáčaním potraviny zväčšujú
svoj objem (ovocie asi 1,5 -krát, zelenina asi 2 -krát). K tejto činnosti je ideálne použiť
el. parný hrniec.
26 / 67
SK
Ovocie
Možno ho spotrebovať v sušenom stave. Požadované množstvo sušeného ovocia namočte
do približne rovnakého množstva vody a ponechajte ho v nej asi 4 hodiny.
Zelenina
Odporúčame ju pred ďalšou úpravou vždy namočiť. Požadované množstvo sušenej zeleniny
namočte do približne rovnakého množstva vody. Nedávajte však väčšie množstvo, ako bude
treba na prípravu pokrmu. Zmäknutú zeleninu nenechávajte pred ďalšou úpravou zbytočne dlho
odstáť. Doba tepelnej úpravy sušenej zeleniny je približne rovnaká ako mrazenej zeleniny.
Byliny
Nepotrebujú ďalšiu úpravu, iba rozmrvenie alebo pomletie, prípadne odstránenie tvrdých častí.
Huby
Rovnaký postup ako pri zelenine. Huby môžete pred použitím (napr. do polievok alebo
omáčok) pomlieť.
Balenie a skladovanie
Sušené potraviny možno dlhodobo skladovať zabalené do fólie (nie alobalu) alebo
v rôznych dobre tesniacich nádobách či boxoch určených na skladovanie potravín.
Označte si sušené potraviny dátumom výroby. Paprika a feferónky sa môžu nasekať alebo
pomlieť v kuchynskom robote a následne skladovať v sklených nádobách ako korenie.
Pred zabalením alebo uložením potravinu nechajte vychladnúť. Menšie množstvá baľte
čo najtesnejšie k sebe a uložte najlepšie na chladné, suché a tmavé miesto. Pri teplote
nižšej ako 10 °C sa doba uskladnenia predlžuje asi 2 - až 3 -krát. Po otvorení je najlepšie
spotrebovať celý obsah naraz. Skladované sušené potraviny kontrolujte minimálne raz za
mesiac.
Ak sa Vám potraviny zdajú vlhké, rozložte ich na sitá a znova vysušte.
Plesňou napadnuté potraviny neboli dostatočne vysušené. Plesnivé
potraviny zlikvidujte.
Na skladovanie nepoužívajte kovové nádoby alebo nádoby s kovovým vekom.
IV. ÚDRŽBA
Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete
vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Pred čistením
nechajte sušičku vychladnúť! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky!
Na odstránenie silného alebo staršieho znečistenia použite navlhčenú špongiu. Usadený
prach alebo prípadné nečistoty vysajte vysávačom alebo ich vyfúknite. Sitá / podnos ihneď
po použití umyte v teplom roztoku vody a saponátu, opláchnite čistou vodou a nechajte
oschnúť. Nepoužívajte umývačku riadu. Niektoré potraviny môžu určitým spôsobom sitá
zafarbiť. Nemá to však žiadny vplyv na funkciu spotrebiča a toto zafarbenie sa zvyčajne
po určitom čase stratí. Plastové výlisky nikdy nesušte nad zdrojom tepla (napr. kachľami,
el./plynovým sporákom). Po očistení spotrebič uložte na bezpečné, bezprašné, čisté
a suché miesto, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
27 / 67
SK
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne
vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací
prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku výrobku
Príkon (W)
uvedený na typovom štítku výrobku
Aktívna sušiaca plocha 9 sit (m2) asi
0,96
Hmotnosť (kg) asi
7,1
Spotrebič ochrannej triedy
I.
Rozmery (Š x H x V), (mm):
342 x 500 x 359
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 53 dB, čo predstavuje hladinu „A”
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.
DO NOT COVER — Nezakrývať.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných
tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
Symboly znamenajů:
UPOZORNENIE.
materiál určený pre styk s potravinami
28 / 67
GB
Vital Air
Electric hot-air food dryer
eta 0302
INSTRUCTIONS FOR USE
Drying is one of the oldest methods of food conservation. Mostly common kinds of fruit,
vegetables, forest berries and meat are processed by drying. In this way you can process
even small fruits (e.g. currants, gooseberries, strawberries). You can also dry herbs, flowers
or leaves perfectly in the dryer that will keep their healing properties and their original colour.
It dries mushrooms very well and quickly and they keep their colour, taste and flavour.
Unlike common long-term preservation of food (e.g. conservation, freezing), up to 80 %
of vitamins, mineral and trace elements are preserved and aromatic substances are
concentrated, which makes dried food more tasteful. The best way to be successful is
to use these instructions for use as a guide and then change the drying technique according
to your previous results. It is useful to make notes about the activity and the results. Records
of the amount of food before and after drying, the time of drying, the result of drying etc. can
be useful information for reaching good quality of dried food.
I. SAFETY WARNINGS
–C
onsider these instructions to be a part of the appliance and provide them to other users
of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket
according to the national standard.
his appliance can be used by children aged from 8 years and
T
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision. Children younger than 8
years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
– If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified
person so as to prevent dangerous situations.
– C AUTION – Do not use the appliance with a program, time switch
or any other part that turns the appliance on automatically as there
is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
– Never leave the appliance unsupervised and check it during the
whole time of preparing meals!
– Do not use the appliance for heating a room!
– Always unplug the appliance from power supply if you leave
it unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
–
29 / 67
GB
efore replacing accessories or accessible parts, which move
B
during operation, before assembly and disassembly, before
cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it
from the mains by pulling the power cord from the power socket!
– Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it
does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell
to water. In this case take the appliance to a special service to
check its safety and proper function.
– After finishing work and before cleaning, always switch off the
appliance and disconnect it from power supply by taking the power
cord connector out of the electric socket.
–
– When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
– The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– Do not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the
cord with wet hands or by pulling by the supply cord!
– Never submerge the drive unit under water and do not wash under running water!
– It is not intended for outdoors use.
– Do not place any objects on the appliance.
– Do not use sharp tools inside the drier.
– To prevent the appliance from overheating, do not place it in a corner or against a wall.
– The appliance must not be used in damp or wet environment and in any
environment with the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils,
gases, paints and other flammable or volatile materials are stored).
– Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and
in sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
– It is not permissible to adjust the surface of the extra attachment (e.g. self–adhesive
paper, foils, etc.)!
– Do not use the dryer for other purposes (e.g. for drying textile products, footware, etc.)
than those recommended by the producer.
– Check before every connecting of the appliance to power supply whether switch A1 is in
the 0 position (off) and after drying always disconnect the appliance from power supply.
– When handling the dryer and the accessories (meshes), be careful, they can be hot!
– Do not carry the dryer if it is hot.
–H
oles for air ventilation must not be covered. Do not insert or throw any objects into the holes.
– Do not put the dryer in operation on soft surfaces (e.g. on a bed, mats, carpets).
– Prevent entrance of impurities into the appliance (e.g. clouds of dust, hair etc.). If
impurities are sucked and settled inside the appliance, clean it (see par. IV. MAINTENANCE).
– The product is equipped with a safety fuse which protects it against overheating.
– Let the appliance cool down before maintenance or storing it.
30 / 67
GB
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table
or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over
or drawing the appliance down and serious injury!
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not
be sunk into water or bent over sharp edges.
– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with
the valid standards.
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare
parts and accessories approved by the manufacturer.
– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself,
are translated and explained at the end of this language mutation.
– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this
user‘s manual. Never use the appliance for any other purpose.
– WARNING: There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the
manual) of the appliance.
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use
of the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and
its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety
warning above.
II. APPLIANCE DESCRIPTION AND ITS FUNCTIONS (Fig. 1)
Drying (dehydrating) is a method of heating food and subsequent water evaporation.
Most food releases humidity quickly in the first stages of drying. This means that they can
absorb a lot of heat and create sufficient amount of steam. The drive unit sucks air that is
heated evenly to the set temperature and then it blows it by slight pressure to the dryer
through the food dryer. Heated air is spread in individual drying levels and it removes
humidity from food. Air soaked with humidity is led through all meshes and it goes out
through holes in the cover. The electrical thermostat in the drier is specially set to allow
desirable temperature fluctuation. At higher temperatures, the food surface quickly warms
up and dries out. When the air temperature drops, the moisture from inside the food goes
up toward the dry food surface. Such air temperature fluctuation also helps maintain the
constant temperature of the food during the entire drying process.
Before lapse of the time, all you have to do is to control food only visually and by touching.
B
A
B1
31 / 67
GB
A – hot-air food dryer
A1 – control panel
A3 – door
A3 – hot air output
A4 – supply cord
B – drying meshes
B1 – drying tray
Control panel
I / O button = to switch the drier on and off,
= to set the required time or temperature (upward),
button
button
= to set the required time or temperature (downward),
START button = is used to set hours, minutes and temperature, and for switching on or
interrupting the drying process so that parameters can be adjusted.
Connect the power cord plug A4 to the electrical socket. Turn the switch to the position „I“
(green indicator light will turn on, indicating connection to the mains); the initial settings will
appear on display, i.e. time 00:00, and temperature 50 °C.
1) Press and hold START button until “00” starts blinking.
2) Press the buttons
or
repeatedly or hold them to set the required time in hours.
3) Press START button to confirm and go to minute setting.
4) Press the buttons
or
repeatedly or hold them to set the required time in minutes.
5) Press START button to confirm and go to temperature setting.
6) Press the buttons
or
repeatedly or hold them to set the required temperature in °C.
7) Press START button to confirm (the set values are permanently displayed on the display).
8) Press START button. Green indicators light will turn on the control panel, and the drier
will start operating.
During operation, the drying process phases are displayed, i.e. the value of the set time
gradually decreases, and the temperature values are consecutively displayed – i.e.
alternatively the current drier temperature and the set temperature (the digit with an
illuminated dot). If the temperature drops below 30 °C, the display will show „— —“ symbol.
If in the course of the drying process you need to:
– check the food in the drying process – press START button; the function will interrupt.
Pressing START again will put the drier into operation,
– change the set parameters – press and hold START button, until the function interrupts.
Then adjust the time or temperature (see above, clauses 2 to 8).
Caution
– If any unusual characters appear on the display, disconnect the appliance from the
electric power and reconnect it.
– Depending on the set temperature, the thermostat will work in a cycle during the drying
process, which is indicated by turning on the green indicator light and by the typical
sound (click). This is absolutely normal and does not constitute a reason for complaint.
III. PREPARATION AND USE
Remove all the packing material, take out the dryer and the accessories. Remove all possible
adhesion foils, stick-on labels or paper from the appliance.
32 / 67
GB
Before the first use, let the appliance switched on without any food in for 10 minutes. Then
wash the meshes in warm water with some detergent, wash thoroughly with clean water and
wipe it dry, or let it dry. The appliance is now ready for use. Place the assembled appliance
on a flat, steady, smooth and clean surface at a height of at least 85 cm, out of the reach
of children (see sec. I. SAFETY WARNINGS). Leave enough space to ensure sufficient
ventilation. Plug the power cord A4 connector to an electric socket. Leave enough space
to ensure sufficient ventilation. Make sure that the power supply cord is not damaged and
that it is not led underneath the appliance or over any sharp or hot surfaces. The socket
must be readily accessible so that the appliance could be easily disconnected from the
mains in case of danger. Open door A2 and move out the sieves B. Put food pieces evenly
on the individual sieves so that they will not overlap each other, just touch one another.
Slide the sieves back inside the drier and close the door by pushing them gently. Set the
required time and temperature on the control panel A1 using the respective buttons, and
then switch on the drier. After the set time expires, the drier will automatically turn off.
The control panel will display 00:00 and the set temperature. Turn the switch to position
“0“ (green indicator light will go off), and disconnect the power cord from the wall socket.
Advice for drying
– If the temperature is too high, the food may become “cemented”, which means that they
are dry on their surface, but still humid inside. If the temperature is too low, the drying
time is longer and electric power consumption higher.
– Place the dryer in such a way that you do not have to move it during drying. Do not forget
that there will be smell of dried food in the room and some people may find it oppressive.
– You will achieve the best results with fresh and ripe fruit (not overripe) that is not spoilt,
and remove possible spoilt places on the food.
– Clean the food thoroughly before drying. Keep your hands and workplace clean.
The process of drying will be even when you cut food to slices of the same length. Slices
that are too thin are dried more quickly, but do not forget that their size will be significantly
smaller as a result of drying. The amount of food for one drying should not exceed 3/4
of the mesh area and thickness of the slices should be between 0.5 cm to not more than
0.8 cm (except for e.g. apricots, nectarines, peaches, cherries, grapes, currants, plums
and other small fruits with soft pulp that can be dried after cut into halves or quarters).
The meshes should not be too full so that air can flow freely through them.
– Before removing pits and cores, first dry the fruit to 50 %; this you will prevent excessive
dripping of juices from dried fruit. In the case of juicy food, we recommend using drying
tray B1 to prevent dripping juice to lower sieves. Maintenance is then easier too.
Put unpeeled fruit with the skin down on the mesh and with the cut surface up. Also,
put uneven shapes with the edge with the skin on the mesh, not on the flat surface.
Vegetables should only be put in one layer and distributed evenly.
– For foods such as pineapple, kiwi, papaya, coconuts, bananas, turnips and sweet potatoes,
first remove their indigestible peels and skins.
–D
ry herbs carefully! Remove the stalk; to not cut herbs. Leaf herbs have to be turned during
drying to prevent sticking of leaves. When herbs are dried for a long time, their flavour
substances are lost.
– Drying meshes should be filled with a thin layer of dried food. If necessary, put a clean
fine baking paper or drying tray B1 on meshes so that small pieces of food do not fall
through and stick to the surface of the mesh.
– The time of drying is mostly dependent on the following facts: the type of fruit /
vegetables, food humidity, air humidity, sizes of cut pieces, distribution on the mesh.
33 / 67
GB
– Meat that can be dried includes beef, poultry, fish or game. Cut the meat into pieces /
slices thick less than 0.5 cm, and remove the redundant fat before drying. The higher
the fat content in the meat, the shorter is the meat durability after drying. For better
tenderness and gentleness, cut the meat across the grains; dried meat sliced along the
grains will be tough. For longer durability and better taste, you may sprinkle both sides
of the meat slice before drying with a spice mix or apply a marinade, and put the meat in
refrigerator for about 6 - 12 hours. Then let the meat drip dry. During the drying process,
occasionally remove the fat drops that may appear on the meat surface.
Caution: Game should always come from a legal source with the guarantee that the
meat has been inspected by a veterinary doctor. We also recommend storing
the meat before drying for 60 days at the temperature of -18 °C (i.e. frozen).
This should eliminate any harmful bacteria that might cause a disease.
Marinade: Use any combination of the following ingredients: soya, Worchester sauce,
tomato, barbecue sauce, garlic, onion, curry, seasoned salt or pepper.
– Fish to dry must be as fresh as possible to prevent perishing before the drying itself.
Beware of the oil contained in fish. Fat or oily fish, such as tuna, may quickly perish, and
unlike other types of meat, there is no way to simply cut off the fat. Therefore certain fish
species are not recommended for drying (see the table below). For longer durability and
better taste, you can souse the meat before drying in a salty dressing for 30 minutes,
then rinse and let drip dry. Thereafter sprinkle the fish on both sides with a mix of various
spices, or even salt. Now store the fish in refrigerator for about 6 - 10 hours. During the
drying process, occasionally remove the fat drops that may appear on the meat surface.
– The time of dehydration depends on the amount of dehydrated ingredients. The more
drying screens you use, the longer the time of drying.
– Before tasting food that is being dried, take out several pieces and let them cool down.
Hot pieces are softer and more humid than those that have cooled down. Dry food for
sufficient time so that their decay and microbiological production of bacteria is prevented.
Properly dried vegetables must be hard and crispy and prone to cracking. Duly dried fruit
should not be overdried, it must be leathery and smooth. The meat may crack when bent,
but will not break. Fish meat should never be brittle or fragile. Fish jerky should and no
moisture should be visible on the surface. Smell and taste the meat, it should have just
a slightly fishy taste and aroma. For short-time storage, dried fruit does not have to be
dried so much as in a shop. In drying food, we recommend following the instructions in
professional literature.
Blanching
Enzymes in fruit and vegetables are responsible for change in flavour and colour. Then the
changes will continue in drying and storing if dried food is not treated in advance so that
activity of the enzymes is slowed down. In some kinds of vegetables or fruit we recommend
blanching or soaking before drying. Blanching (enzymes deactivation) is used to eliminate
disturbance of look and taste by cooking vegetables for a short time in water or in steam.
Put the prepared food into a wire basket or a mesh and sink it into a container with boiling
water. Count the time necessary for blanching from the time when water starts to boil again
(see table). Then let water drip off from the food, or dry it.
Soaking
Many kinds of light fruit (e.g. apples, apricots, peaches, nectarines, pears, plums) tend
to turn brown during drying and storing. To prevent this, soak the cut pieces of fruit into
a solution of pineapple or lemon juice (one tablespoon of juice/0.25 L of water, see the table).
34 / 67
GB
Immerse the raw food for 10 minutes nd then let the water drip off the fruit, or dry it with
clean kitchen crepe paper. Fruit can also be soaked in honey, spices, orange juice.
You can also try your own tasteful solution for soaking. You can also use a salt solution
or fruit syrup or ascorbic acid and sodium bisulfite, where appropriate. When using the said
substance, please observe the instruction provided on packaging. Fruit like plums, grapes,
cherries, sour cherries can be soaked in water so that the skin cracks, which will speed
up dehumidification during drying. You can use electrical steam pot for the aforementioned.
Time of drying
The time changes according to the type of dried food, its contents of water, ripeness and
thickness. It also depends on the temperature and humidity of the air in the room where the
dryer is used (we recommend using the dryer at usual room temperature). When herbs and
similarly aromatic foodstuffs are dried for too long, a lot of aromatic substances will leak.
Fruit intended for snacks, or fruit to save place, does not have to be soaked before drying
and it should be dried until crispy, but chewable at the same time.
Dough rising
Set the thermostat to 46 °C and let the appliance preheat. Insert a sieve inside the lower
part of the drier, and put the container with the prepared dough on the sieve. Cover the
dough container with a clean flax dishtowel to prevent the dough from drying. Now let the
dough rise for 1/2 - 2 hours. After the rising is finished, continue according to your recipe.
Pasta
Put the produced fresh pasta on the sieves in a single layer. Dry 2 - 4 hours at 52 °C.
Store the dry pasta in airtight containers.
Recommended recipe:
Add 1 egg (about 50-60 ml), 1/2-1 spoon of oil, and 1/2-1 spoon of water per every 110 g of
dough (00 – plain wheat flour, or T400 - medium-ground premium wheat flour). If the mixture
is too dry, add very small amount of water. The best results are achieved if you wrap the
dough into kitchen foil and leave it rest in refrigerator overnight before processing. The
recipe is just our recommendation and is not intended to limit your creativity in producing
various pasta types. You may colour the dough red, for example by tomato ketchup, or
green with mixed spinach, however it is still necessary to observe the rule of 50 g of added
ingredients per 110 g of flour. 50 g equals to 1 egg. For example, for a batch of 330 g of
flour and 50 g of spinach, only add 2 eggs, 2 spoons of oil and 2 spoons of water.
Yoghurt
Ideal is to use homemade cow milk or goat milk, or BIO milk as the base for any homemade
yoghurt. Mix 0.2 l of condensed milk with one liter of milk, then heat up the mixture to the
temperature of at least 70 °C (fresh milk should be boiled), then let it cool down to 45 °C.
Thoroughly mix a yoghurt culture with a small amount of milk – use about 25 ml of pure
white yoghurt containing live yoghurt culture per liter of milk. Pour the perfectly mixed
culture into the rest of the milk, and stir. Pour the mixture into suitable containers and cover
with lids. Then put the containers on the drier sieve heated to 46 °C. Yoghurt production
takes about 4 - 8 hours, depending on the quantity and quality of the used culture. When
the yoghurt is ready (i.e. it has become denser), store it in refrigerator, where it can maintain
good quality for up to 5 days.
Caution
he longer the preparation process, the sourer is the yoghurt. Do not interrupt the process,
T
do not open the dryer door when unnecessary, and do not remove lids from containers.
35 / 67
GB
RAW
The best method to preserve live enzymes and to prevent perish or reproduction
of bacteria is to set the drier to a higher temperature (about 60 °C) for the first 2 - 3 hours,
and then reduce the temperature to less than 45 °C for the remaining time. Using this
procedure, the dry time (30 or more hours) will reduce to about a half.
Nuts and almonds raw food sticks:
• 250 g (1 cup) almonds
• 125 g (1/2 cup) cashew
• 125 g (1/2 cup) dried cranberries
• 3 dried dates
• 1 spoon of lecithin
• 2 spoon of agave syrup
Preparation steps
Put the raw foods in the food processor and blend them into a coarse compact mass,
where pieces of ingredients are still visible. Create sticks 8 x 2 x 1 cm from the mass.
Dry for about 6 hours at the temperature of 45 °C at maximum.
Table
Please consider the following tips for processing as examples and inspiration. They are not
intended to provide instructions, but to show the possibilities of various food processing.
The times provided in the tables are approximate only, they range in hours
and they can be very varied according to the properties of the food being
dried. If air humidity is very low the day you dry the food, drying time will be close to the
first value. On the contrary, if the air humidity is very high, the drying time will be closer
to the second value.
Herbs,
RAW
Yogurt Dough Pasta Vegetables Fruits Meat
Nuts
food
rising
Fish
Temperature (˚C) 35 - 46 max. 45 max. 46
46
52
50 - 55
55 - 60 70
Food
Food
Water
content (%)
artychokes
87
beans (green)
90
peas
cucumber
kale/cabbage
88
95
92
parsnip/carrot,
beet
88
bell pepper /
chillies
celery
onion / leek
garlic
Preparation
clean, cut to
halves
cut off both ends,
cut crosswise
Time of
Blanching Temperature
dehydrating
(min.)
(˚C)
(hours)
5-10
52
12-18
3-4
52
9-12
cut to slices
clean, cut to slices
2-3
2-3
58
52
52
5-8
4-8
8-11
52
6-11
cut askew
2-3
cut to slices
-
93
cut to strips
-
55-60
4-8
94
89
cut to slices
cut to slices
separate to
cloves, peel and
cut to slices
2
-
52
52
3-10
4-8
-
35-40
8-10
88
36 / 67
9-12
GB
Food
Water
content (%)
asparagus
parsley
85
tomatoes
94
pumpkins
92
mushrooms
-
herbs
-
meat
fish
corn
broccoli
eggplant
potatoes
zucchini
70
90
95
80
80
Food
Water
content (%)
pineapple
bananas
86
65
peaches
89
apricots
85
oranges
89
tangerine
citrus fruit
-
kiwi
watermelon
81
pears
83
apples
84
plums
87
Preparation
Time of
Blanching Temperature
dehydrating
(min.)
(˚C)
(hours)
52
4-6
52
6-8
cut to slices
remove stems
first heat up, then
30-45 sec.
peel and quarter
peel, cut to slices
cut to slices /
halves
remove stems, do
not pound
cut to slices
cut to slices
peel
clean, cut to slices
clean, cut to slices
peel, cut to slices
peel, cut to slices
52
5-9
-
52
10-14
-
52
4-7
-
46
14-20
-
70
70
52
52
52
52
52
4-12
5-14
7-10
10-14
4-8
7-13
7-11
4-5
Time of
Temperature
dehydrating
(˚C)
(hours)
Preparation
Soaking
peel, cut to slices
peel, cut to slices
cut to slices /
quarters
cut to slices /
quarters
peel, cut to slices
cut to slices /
quarters
skin in strips for
aroma
peel, cut to slices
peel, pit, cut to
slices
event. peel, cut to
slices/quarters
cut to slices /
quarters
cut to halves (with
or without pit)
no
yes
58
58
10-18
6-13
yes
58
8-16
yes
58
21-29
no
58
16-19
no
58
16-19
no
58
16-19
no
58
8-15
no
58
8-10
yes
50-55
8-16
yes
58
8-15
yes
50-60
22-30
37 / 67
GB
Food
Water
content (%)
cherries / wild
cherries
82
strawberries
90
blueberries
83
cranberries
79
grapes / raisins
81
dates
figs
rhubarb
23
78
90
Raw food
(fish / crustacean)
Brown trout *
Preparation
Soaking
cut (with or
without pit)
cut to slices,
possibly whole
whole
chop or leave
whole
snick (best is the
kind without pits)
well ripe
halve
cut to slices
Time of
Temperature
dehydrating
(˚C)
(hours)
no
58
3-21
no
58
7-15
no
50-55
30
no
58
10-15
no
58
22-30
no
no
no
58
58
58
11-19
22-30
6-10
11,1
Raw food
(fish / crustacean)
Shrimp
Mackerel *
9,9
European sea bass
1,6
Salmon *
9,3
Angler
1,5
Grass carp *
7,2
Common sole
1,4
Rainbow trout *
6,8
Ocean perch
1,4
Thinlip mullet *
6,0
Flatfish
1,4
Catfish *
5,2
European pollock
1,3
Shark *
5,2
Roach
1,3
Tuna *
5,1
Perch
1,1
European plaice
4,3
Snapper
1,1
Sea trout
3,8
Grouper
1,0
Greenland halibut
3,5
Codfish
0,5
Fat content (%)
Fat content (%)
1,6
Herring
2,8
Alaska pollock
0,5
Meagre
2,5
Black scorpionfish
0,2
Smelt
2,0
* Meat not suitable for drying
Using in kitchen
If you want to use dried fruit and vegetables in the same way as fresh ones, you have to
soften them - return humidity to them that was removed by drying. If you soak them for
more than 1 or 2 hours, we recommend storing food in a fridge so that you maintain the
nutrition value of the food. Caution: In the first five minutes, do not add any salt, sugar
or spices in the water. These substances would prevent the absorption process. Use the
remaining water from soaking (e.g. from vegetables) for further food processing.
Do not forget that food increases it size when soaked (fruit 1.5 times, vegetables 2 times).
38 / 67
GB
You can use electrical steam pot for the aforementioned.
Fruit
It can be consumed in dried state. Soak the required amount of dried fruit in the same
amount of water and leave for about 4 hours.
Vegetables
We always recommend soaking before further processing. Soak the required amount of
dried vegetables in about the same amount of water. But do not add more water than
necessary for preparation of the food. Do not let the softened vegetables stand for too long
before further use. The time of heat treatment of vegetables is about the same as in frozen
vegetables.
Herbs
They do not need further processing beside crushing or grinding and removing hard parts.
Do not crush dried herbs before storing, thus they will keep their taste and aroma for a long
time. Crush them right before use.
Mushrooms
The procedure is the same as for vegetables. Mushrooms can be ground before use, e.g.
into soups or sauces.
Packing and storing
Dried food can be stored packed in a foil (not an aluminium foil) for a long time, or in various
properly sealed containers and boxes intended for storing food. Please mark the dried food
with their production date. Peppers and hot peppers can be cut or ground in a kitchen food
processor and then stored in glasses as spices. Let food cool down before packing or storing.
Pack them in smaller amounts as close as possible to one another and store preferably at
a cool, dry and dark place. At temperatures lower than 10 °C, the time of storing is extended
about 2 to 3 times. If any food seems wet, put them on sieves and dry once again. Use all
the contents immediately after opening if possible. Check stored dried food at least once
a month. When a food is infested with mold, this means the food was not dried enough.
Discard moldy food. Do not use metal containers or containers with a metal lid for storing.
IV. MAINTENANCE
Turn off the appliance and unplug the fork of the supply cord it from the mains
socket before handling! Let the drier cool off before cleaning! Do not use any rough
and abrasive cleaning agents! Clean only the surface (wipe the dust and such).
Use soft damp cloth to remove old dust or other dirt. Cleaning dust and dirt settled inside
the appliance may be done by vacuuming or by blowing. Wash the screens immediately
after use in hot water with soap, rinse them with clean water and let dry. Do not use
the dishwasher. Some foods may discolour the screens. However, this has no effect
on the functions of the appliance and this discoloration will usually disappear with time.
Never dry the plastic die-cast over a heat source (e.g. stove, el./gas cooker). After use,
store the appliance in a safe, dustless, clean and dry place, out of reach of children and
incapacitated people.
39 / 67
GB
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For their proper
disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of
charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at
the local authorities or in the nearest collection site. Fines can be imposed. for improper
disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is
to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend
cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service!
Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration
of the right to warranty repair!
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V) specified on the type label of the appliance
Input (W) specified on the type label of the appliance
Active drying area of 9 meshes (m2) about 0.96
Weight (kg) about 7.1
Protection class of the appliance
I.
Size, (mm):
342 x 500 x 359
Input in off mode is 0.00 W.
Noise level: Acoustic noise level of 53 dB (A) re 1pW.
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and
accessories for the respective models.
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE
INSTRUCTIONS MANUAL:
DO NOT COVER.
HOUSEHOLD USE ONLY.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
The
The
symbol indicates a WARNING.
symbol material designed for contact with food
40 / 67
H
Elektromos forrólevegős élelmiszerszárító
eta 0302
Vital Air
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A szárítás az egyik legrégebbi ételkonzerválási mód. Szárítással kerülnek feldolgozásra
az általánosan használt gyümölcsök, zöldségek és erdei termékek. Ezzel az eljárásal
apróbb gyümölcsfajtákat is feldolgozhat (pl. ribizlit, egrest, földiepret). A szárítóban kiválóan
kiszáradnak a növények, virágok vagy levelek, egyben megőrzik gyógyhatásukat és eredeti
színüket. Nagyon jól és gyorsan lehet gombákat szárítani, amelyek megőrzik színüket,
ízüket és illatukat. A tartós élelmiszertárolással szemben (pl. befőzés, fagyasztás) óvatos
szárítással megmarad 80 % vitamintartalom, ásványi és nyomelemek és koncentrálódnak az
aromatikus anyagok, ami eredményeként a szárított élelmiszerek ízesebbek lesznek.
A siker legjobb elérési módja, ezt az utasítást mintegy útmutatóként használni és a szárítás
technikáját az elért eredmények alapján kissé megváltoztatni. Hasznosnak bizonyul az
eljárásokról és azok erdeményeiről feljegyzéseket készíteni. Feljegyzések az élelmiszerek
mennyiségéről szárítás előtt és után, a szárítási időtartamáról, a szárítás eredményeiről stb.
hasznos információkat ad majd a szárított élelmiszerek jó minősége eléréséhez.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– A használati utasítás a készülék tartozéka, úgyhogy bármilyen esetleges következő
felhasználónak adja oda azt a készülékkel együtt.
– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak
a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
–E
zt
a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent
fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az
esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és
karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8
évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak
a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég,
annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező
más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet
kialakulását.
– F IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal,
időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan,
amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel
a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély
keletkezhet.
41 / 67
H
működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és
A
ellenőrizze azt az ételkészítés teljes ideje alatt.
– A készüléket ne használja helyiségek fűtésére!
– Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza
ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
– Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy
villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és
megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket
szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése
ellenőrzése céljából.
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le
a készüléket az el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója
el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
–
– A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– Az erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha ne
húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
– A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, ne mossa azt vízsugár alatt!
– Ez nem célja a kültéri használatra.
– Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyakat!
– A készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében, ne helyezze azt a sarokba vagy
falnak támasztva.
– A készüléket nem szabad nedves, vagy vizes területen, valamint bármilyen tűz,
illetve robbanás veszélyes helyen (kémiai szerek, olajak, gázok, festékek és más
éghető, vagy robbanó anyagok tárolóinak közelében) használni!
– Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg–, papír–,
műanyag–, fából készült–lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra /
abroszokra).
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól
(pl. kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony anyagoktól (pl.
függönyök stb.) és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.) megfelelő
távolságban használja.
– Nem megengedett a kiegészítő tartozék felületét bármilyen módon módosítani (pl.
öntapadó tapétéval, fóliával stb.)! A tartozékokat ne szúrja semmilyen testnyílásba.
42 / 67
H
– Ne használja a szárítót a gyártó által javasoltaktól eltérő más célokra (pl. textiltermékek,
lábbelik stb. szárítására).
– A készülék el.hálózatra történő kapcsolásakor ellenőrizze, hogy az ON/ OFF jelű
kapcsoló 0 helyzetben van–e (kikapcsolt állapot) és a szárítás befejezése után mindig
válassza le a készüléket az el. hálózatról.
– A szárítóval és tartozékaival (sziták) óvatosan járjon el, forrók lehetnek!
– Ne helyezze át a szárítót más helyre, amíg az forró.
– A légáramlás nyílásait nem szabad letakarni. A nyílásokba ne dugjon be, vagy ne dobjon
be különböző tárgyakat.
– Ne helyezze a bekapcsolt szárítót puha felületekre (pl. ágy, alátétek, szőnyeg).
– Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerülhessenek szennyeződések (pl. porcsomók,
hajszálak stb.). A szennyeződések a készülék belsejébe történt beszívódása és
lerakódása esetén végezze el annak tisztítását (lásd a IV. fejezetet, KARBANTARTÁS).
– A készülék hőbiztosítékkal van ellátva, mely védi a túlhevülés ellen.
– A szárító belsejében ne használjon éles szerszámokat.
– Karbantartás vagy tárolásra történő elhelyezés előtt hagyja lehűlni a készüléket.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó
vezeték pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet
és azt követően komoly sérülés történhet!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal
megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
– A hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen az
érvényes szabványoknak.
– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetékének állapotát.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és
képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
– FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati
utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl.
élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős
a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
II. A KÉSZÜLÉK ÉS ANNAK MŰKÖDÉSE LEÍRÁSA (1. ábra)
A szárítás (dehidratálás) az élelmiszer felmelegítésével és a víz azt követő elpárolgásával
történik. Az élelmiszerek többsége nedvességét gyorsan, a szárítás első fázisaiban
leadja. Ez azt jelenti, hogy nagy hőmennyiséget nyelhetnek el és jelentős mennyiségű
gőzt képződhet. A hajtóegység levegőt szív be, ami egyenletesen felmelegedik a beállított
hőmérsékletre és azután azt kis nyomással hajta a szárítóba, annak nyílásán át.
A felmelegedett levegő szétterjed az egyes szárítási szinteken és eltávolítja az élelmiszerek
nedvességét. A nedvességgel telített levegő a szitákon áthaladva a fedél nyílásán át távozik
el. A szárítóban elhelyezett elektronikus termosztát speciálisan úgy került beállításra, hogy
lehetővé tegye a kívánt hőmérséklet-ingadozásokat. Magasabb hőmérsékleteken
a nyersanyag felülete gyorsabban felmelegszik és kiszárad.
43 / 67
H
Ha ezután a levegő hőmérséklete csökken, akkor a nedvesség az élelmiszerek belsejéből
a szárazabb felületek irányában áramlik. A léghőmérséklet ilyen ingadozása ugyancsak
segíti fenntartani az élelmiszerek állandó hőmérsékletét a szárítási folyamat során.
A szárítási idő letelte előtt elegendő a szárításban levő élelmiszereket csak vizuálisan és
tapintással ellenőrizni.
B
A
B1
A – élelmiszerszárító
A1 – kezelőpanel A3 – meleg levegő kiáramlás
A2 – ajtó A4 – tápkábel
B – aszalótálcák
B1 – szárítótálca
A kezelőpanel
Az I / O jelű nyomógombok = a szárító bekapcsolására és kikapcsolására szolgálnak.
Az
= nyomógomb a kívánt idő vagy a hőmérséklet beállítására szolgál (a növekvés
irányában).
Az
= nyomógomb az idő vagy a hőmérséklet beállítására szolgál (a csökkenés
irányában).
A START nyomógomb = a
z órák, percek, hőmérsékletek értékei beállítására vagy
a szárítás bekapcsolására vagy megszakítására szolgál
a kezelési paraméterek változása szerint.
A csatlakozó vezeték A4 jelű villásdugóját csatlakoztassa be az el. hálózatba. A kapcsolót
kapcsolja át az „I” helyzetbe (kigyullad egy zöld színű jelzőlámpa, ami a hálózati
becsatlakoztatást jelzi), a kijelzőn pedig megjelenik az alapbeállítás, azaz a 00:00 idő és
az 50 °C-os hőmérsékleti érték.
1) Nyomja meg és tartsa benyomva a START nyomógombot, amíg a 00 kijelző nem kezd
megszakítottan villogni.
2) A
vagy
nyomógomb váltakozó benyomogatásával vagy benyomott állapotban
tartásával állítsa be az aktuális időt órákban.
3) Nyomja meg a START nyomógombot a beállítás megerősítésére és a percbeállításra
történő átkapcsolásra.
44 / 67
H
4) A
vagy a
nyomógomb váltakozó benyomogatásával vagy benyomott állapotban
tartásával állítsa be az aktuális időt percekben.
5) Nyomja meg a START nyomógombot a beállítás megerősítésére és a hőmérséklet
beállítására történő átkapcsolásra.
6) A
vagy a
nyomógomb váltakozó benyomogatásával vagy benyomott állapotban
tartásával állítsa be a kívánt hőmérsékletet °C-ban.
7) Nyomja meg a START nyomógobot a megerősítésre (a beállított értékek tartósan
világítanak a kijelzőn).
8) Nyomja meg a START nyomógombot, a vezérlő panelen kigyullad a zöld dióda
és a szárító bekapcsol.
Üzem közben a kijelzőn nyomon követheti a szárítási folyamat előrehaladását. Beállított
időértékek fokozatosan csökkennek, és hőmérsékleti értékek felváltva mutatják a szárító
aktuális hőmérsékletét és a beállított hőmérsékletet (azaz a világító ponttal jelzett
számértéket). Ha a hőmérséklet 30 °C alatti értékű, akkor a kijelzőn a „— —“ szimbólum
lesz látható.
Ha a szárítási folyamat alatt szüksége lenne:
– ellenőrizni szárított nyersanyagokat – akkor nyomja meg a START nyomógombot,
a funkció szakad meg. A START nyomógomb ismételt benyomásával a szárítót üzembe
helyezi.
– a beállított paraméterek megváltoztatására – nyomja meg és tartsa benyomva a START
nyomógombot, amíg a funkció meg nem szakad. Ezután állítsa be az időt vagy
a hőmérsékletet (lásd a fenti a 2-től a 8. pontig).
Figyelmeztetés
–H
a a kijelzőn a nem megszokott jelek jelennek meg, akkor kapcsolja ki a készüléket
az el.hálózatról majd ismételten kapcsolja azt be.
–A
beállított hőmérséklettől függően a szárítás során fog bekövetkezni a termosztát
ciklálása, amelyet a zöld színű dióda kigyulladása és jellegzetes hangjelenség
(kattogás) kísér majd. Ez teljesen normális jelenség és nem ok a készülék
reklamációjára.
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL
Vegyen le minden csomagoló anyagot, vegye ki a készüléket! Távolítson el minden fóliát,
matricát, vagy papírt! A készülék első használatbavétele előtt hagyja a készüléket
élelmiszerek nélkül bekapcsolt állapotban 10 percre. Első használat előtt tisztítsa meg
enyhén tisztítószeres meleg vízben azokat a részeket, amelyek érintkezni fognak az
élelmiszerekkel, majd rendesen öblítse le azokat tiszta vízzel és hagyja megszáradni.
A készülék készen áll a használatra. Tegye a készüléket a kiválasztott egyenes, stabil
és tiszta felületre, maximum 85 cm magasságra, gyermekek és alkalmatlan személyektől
távol (lássa I. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK). Hagyjon megfelelő helyet a szellőzésre!
Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, hogy nem fekszik-e a készülék alatt, vagy
éles, valamint forró tárgyak közelében. Az elektromos konnektor könnyen elérhető kell,
hogy legyen annak érdekében, ha bármilyen veszély lép fel könnyen ki lehessen húzni.
Nyissa ki az A2 jelű ajtót és vegye ki a B jelű szitákat. Az egyes szitákra helyezzen rá
élelmiszerdarabokat úgy, hogy azok ne fedjék egymást, csak érintkezzenek. Helyezze
vissza a szitákat a szárítóba és enyhe nyomással zárja be az ajtót.
45 / 67
H
Az A1 jelű vezérlő panelen a nyomógombok segítségével állítsa be a megkívánt időt és
a hőmérsékletet, majd zárja be a szárítót. Az üzemidő leteltével a szárító automatikusan
kikapcsol, a vezérlőpanelen megjelenik a 00:00 idő és a beállított hőmérséklet. Kapcslja
át a kapcsolót a „0” állásba (Kialszik a zöld jelzőlámpa) és húzza ki a csatlakozóvezetéket
az el. dugaszolóaljzatból.
Szárítási tanácsok
-- Amenyiben a hőmérséklet túl magas az élelmiszerek „elcementeződhetnek”, ami azt
jelenti, hogy kívülről kiszáradhatnak, közben belülről továbbra is nedvesek maradnának.
Ha a hőmérséklet túl alacsony, akkor meghosszabbodna a szárítási idő és megnövekedne
az elektromos energia fogyasztás
-- Helyezze el a szárítót úgy, hogy azt szárítás közben már ne kelljen máshová
áthelyeznie. Ne feledkezzen meg arról, hogy szárítás közben a helyiségben a szárított
gyümölcsaroma érezhető majd, ami nem mindenkinek kellemes.
-- A legjobb eredményeket hibátlan, friss és érett (nem túlérett) terményekkel éri el, az
élelmiszerek esetleges sérüléseit távolítsa el.
-- Szárítás előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszereket. Tartsa be keze és a munkafelület
tisztaságát.
-- A szárítási folyamat egyenletes lesz, ha az élelmiszereket egyenlő nagyságúra szeleteli
fel. Túl vékony szeletek gyorsabban száradnak majd, de ne felejtse el, hogy szárítás
közben lényegesen megkissebbednek. Az egy szárításra eső élelmiszer mennyisége
ne lépje túl a szita 3/4 felületét és a szeletek vastagsága 0,5 cm-től max. 0,8 cm-ig
terjedjen. (kivéve pl. a sárgabarackot, nektarint, őszibarackot, cseresznyét, meggyet,
szőlőt, ribizlit, szilvát és egyéb apró gyümölcsöket, lágy belső résszel, amit ki lehet
szárítani, félbevágni vagy negyedelni). A szitát nem tanácsos túlságosan megrakodni,
hogy a levegő szabadon áramolhasson.
-- A héj és a magvak eltávolítása előtt, mindenekelőtt szárítsa ki a gyümölcsöt 50 %-ra,
megakadályozza ezzel a szárított gyümölcsből történő túlzott mennyiségű gyümölcslé
kiválást. A szaftosabb nyersanyagok alá tegyenek inkább B1 jelű szárítótálca, hogy
arról ne csöpögjön le annak gyümölcsleve az alsó szitára és az egyszerűbb későbbi
karbantartás miatt is A nem hámozott gyümölcsöt helyezze héjával lefelé a szitára és
vágott felületével felfelé. A nem egyenletes alakú részeket helyezze héjával a szitára ne
a sima felületre. A zöldséget csak egyrétegben kell felrakni és egyenletesen elhelyezni.
-- Az olyan élelmiszereknél, mint például az ananász, kiwi, papaya, kókusz, banán, répa
és az édesburgonya, szárításuk előtt távolítsa el azok emészthetetlen héját.
-- A szárítási idő az élelmiszer mennyiségétől függ. Minél több szárító lapot használ, annál
hosszabb lesz a szárítási idő.
-- Hús lehet (marha, csirke, hal vagy vadhús). A húst fel kell darabolni / szeletelni 0,5 cmnél nem vastagabb szeletekre és szárítás előtt el kell távolítani azok felesleges zsírját.
Minél nagyobb a hús zsírtartalma, annál rövidebb ideig tartósított a szárítást követően.
Nagyobb omlósság és lágyság elérése céljából a húst annak rostjaira merőlegesen kell
szeletelni, a rostokkal párhuzamosan szeletelt hús keményedik. A hosszabbeltarthatóság
és a kifejezőbb íz elérésére szórják be a húst szárítás előtt mindkét oldalról
fűszerkeverékkel vagy dörzsöljék be fűszeres páccal, és tegyék be a hűtőszekrénybe
körülbelül 6-12 órás időre. Ezt követően hagyják azt lecsöpögni. A szárítás során
távolítsák el azokat a zsírcseppeket, amelyek a hús felületén megjelennek.
FIGYELEM: A
vadhúst mindig legális forrásból kell beszerezni, amelynél garancia van arra,
hogy a hús ellenőrzött (Állatorvos által). Javasoljuk, hogy a húst szárítás előtt
60 napig tárolják -18 °C-os hőmérsékleten (azaz fagyasszák).
46 / 67
H
--
-----
zzel megszűntetnénk a jelenlévő nem kívánatos baktériumokat, amelyek esetlegesen
E
betegségeket okozhatnának.
Fűszeres pác: Használják fel a következő összetevők bármilyen kombinációját: szója,
worcester, paradicsom, barbecue szósz, fokhagyma, hagyma, curry por,
fűszeres só vagy bors.
Hal a szárítás előtt minél frissebb kell, hogy legyen, hogy ne kezdjen el romolni még
a tényleges szárítás előtt. Legyen óvatos a halak által tartalmazott olajmennyiségekkel
szemben is. Kövér vagy zsíros halak, mint pl. a tonhal, gyorsan romlanak és más fajta
hússal ellentétben, nincs mód azok tartósítására, hogyan lehet egyszerűen azokról
a zsírt eltávolítani. Néhány halfajta szárítása jem javasolt (lásd a lenti táblázatot).
Hosszabb idejű eltarthatóság és a jobb íz elérésére a húst annak szárítása előtt 30
perccel sós lébe lehet behelyezni, majd azt leöblíteni és hagyni kicsöpögni. Ezután
a halat annak mindkét oldalán megszórjuk fűszerkeverékekkel, amelyek különböző
fűszerek, esetleg só kombinálásából is állnak. Ezután tegye be a halakat 6 - 10 órás
időtartamra hűtőszekrénybe. A szárítás során esetenként távolítsák el azokat
a zsírcseppeket, amelyek a hús felületén megjelennek.
A növényeket szárítsa nagyon óvatosan! Távolítsa el a szárat, a növényeket ne arabolja
tovább. A leveles növényeket szárítás közben meg kell fordítani, hogy megakadályozza
a levelek összeragadását. Túl hosszantartó szárítás közben az ízanyagok elvesznek.
A szárító szitára vékony rétegben kell elhelyezni a szárítandó élelmiszereket.
Ha szükséges, helyezzen tiszta, puha sütőpapírt a szitára, hogy az élelmiszerek kis
darabjai ne hulljanak le és ne ragadjanak a szita felületére.
A szárítás idejét a következő tények befolyásolják: a gyümölcs/zöldség fajtája, az
élelmiszerek nedvessége, a levegő nedvessége, a szeletelt darabok nagysága, a szitán
történő elhelyezésük.
Az élelmiszerek szárítás közbeni megkóstolása előtt, tegyen félre néhány darabot és
hagyja azokat kihűlni. A forró darabok puhábbak és nedvesebbek, mint a kihűltek. Az
élelmiszereket szárítsa elegendő hosszú ideig azért, hogy tárolás közben megakadályozza
azok megromlását és a mikrobiológiai baktériumképződést. A helyesen szárított zöldség
kemény és omlós, töredezésre hajlamos legyen. A helyesen szárított gyümölcs nem
lehet túl száraz, bőrözött és rugalmas legyen. A rövid ideig tartó tároláshoz nem kell
a gyümölcsöket annyira kiszárítani mint pl. az üzletből. A húsfélék meghajlításukkor
csak repedeznek, de nem törnek meg. A halhús soha nem lehet rideg vagy törékeny.
A hal-jerkynek tartalmaznia és a felületén nem lehet nedvesség nyomát sem látni.
Próbálja ki az Illatát és ízét, a hús csak egy kissé legyen halízű és aromájú. Javasoljuk
szárítás közben betartani a szakirodalomban található utasításokat.
Blansírozás
A balnsírozás (enzim inaktiválás) a külalak és az íz megőrzésére használatos úgy, hogy
a zöldséget röviden vízben vagy gőzben felfőzi. Az előkészített élelmiszereket helyezze
drótkosárba vagy szitába és merítse azt forrásban levő vízzel telt edénybe. Attól
a pillanattól kezdődően, amikor a víz ismét főni kezd, kezdje el számolni a blansírozáshoz
szükséges időt (lásd a táblázatot). Ezt követően hagyja az élelmiszert kicsöpögni, ill.
szárítsa azt meg. Ehhez a tevékenységhez ideális elektromos gőzfazekat használni.
Beáztatás
Sok világos gyümölcsfajta (pl. alma, sárgabarack, öszibarack, nektarin, körte, szilva)
hajlamos a szárítás és tárolás közbeni barnulásra. Hogy azt megakadályozzuk, áztassa
a gyümölcsszeleteket ananász vagy citromlé oldatba (egy evőkanál lé/0,25 l víz, lásd
a táblázatot) merítse a nyersanyagot 10 percre és azután hagyja kicsöpögni, esetleg
szárítsa meg tiszta konyhai kreppapírral.
47 / 67
H
A gyümölcsöt mézbe, fűszerbe, narancslébe is be lehet áztatni. Kipróbálhat sajátkészítésű
ízes áztatási oldatot is. Sóoldatot vagy gyümölcsszirupot is lehet alkalmazni vagy
használjon aszkorbinsavat esetleg nátrium-hidroszulfitot. Azok alkalmazásakor kövesse
a csomagoláson levő utasításokat. Az olyan gyümölcsöket mint szilvát, szőlőt, cseresznyét,
meggyet vízbe lehet áztatni, hogy megrepedjen a bőre, ami meggyorsítja a szárítás
közbeni nedvességleadást.
A szárítás ideje
Az időtartam a szárított élelmiszer fajtájától, annak víztartalmától, érettségétől és
vastagságától függ. Ugyanúgy függ a helyiség levegője hőmérsékletetétől,
nedvességtartalmától, ahol a szárítót használja (tanácsosnak tartjuk a szárítót
szobahőmérsékleten használni). A növényeket és hasonló aromatikus élelmiszereket ne
szárítsa túl sokáig, sok aromatikus anyag elillan belőle. A gyümölcsféléket uzsonna célokra
vagy helymegtakarítási célokból nem szükséges előre beáztatni és addig kell szárítani,
amíg omlósak lesznek, de egyben rághatóak maradjanak.
Kelt tészták
Állítsa be a termosztátot 46 °C-ra és hagyja a készüléket előmelegedni. A szárító alsó
részébe tolja ba a szitát, amelyre ráhelyezi az előkészített tésztát tartalmazó edényt. Fedje
be a tésztát tartalmazó edényt egy tiszta lenből készült konyharuhával, megakadályozza
ezzel a tészta kiszáradását. Hagyja ezután a tésztát megkelni 0,5-2 órás időtartamra.
A kelés után folytassa tovább a saját receptje szerint.
Tésztafélék
Az elkészült friss tésztákat helyezze a szitára egy rétegben. Szárítsa azokat 2 - 4 órán át
52 °C-os hőmérsékleten.. A száraz tésztákat tárolja légmentes csomagolásban.
Javasolt recept:
Minden 110 g tésztához (00 – világos búza, esetleg T400 – búza), adjon hozzá 1 tojást (kb.
50 - 60 ml), 0,5 - 1 kanál olajat és 0,5 - 1 kanál vizet! Ha a keverék túl száraz, adjon hozzá
vizet! Ha a legjobb minőségű tésztát szeretné kapni, akkor csomagolja a tésztát konyhai
fóliába és egy éjszakán keresztül hagyja a hűtőben! A leírt recept csak egy javaslat és az
Ön fantáziáját ne akadályozza, a különböző tésztákat készítse el saját ízlése szerint!
A tésztát pl. paradicsom pürével pirosra, vagy turmixolt spenóttal zöldre színezheti, de
mindig fontos, hogy tartsa be az „50 g hozzávaló 110 g liszthez” szabályt! 50 g hozzávaló
egy tojást helyettesít! Pl. 330 g liszt és 50 g spenóthoz már csak 2 tojást, 2 kanál olajat és
2 kanál vizet adjon hozzá!
Joghurt
Ideális az, ha házi tehéntejet vagy kecsketejet használ, de a BIO tej is jól megfelel a házi
joghurt alapjaként. Keverjen össze 1 l tejet 0,2 liter sűrített tejjel, ezután a keveréket melegítse
fel min. 70 °C-ra (a friss tejet inkább forralja fel), majd hagyja lehülni 45 °C-os hőmérsékletre.
Egy kis mennyiségű tejjel alaposan keverje össze a joghurt kultúrát – egy liter tejre használjon
kb.25 ml tiszta fehér joghurtot, ami élő joghurt kulturát tartalmaz. A tökéletesen összekevert
kultúrát öntse bele a maradék tejbe és keverje azzal össze. A keveréket megfelelő edényekbe
öntse és zárja le azok fedelét, majd helyezze be azokat a szárító 46 °C.-ra előmelegített
hálójára. A joghurt elkészítése 4-8 óra körüli ideig tart, a felhasznált kultúra mennyiségétől és
minőségétől függően. Ha a joghurt elkészült (azaz besűrűsödött), akkor azt hagyja
a hűtőszekrényben, ahol minőségét egészen 5 napig megőrzi.
48 / 67
H
Figyelmeztetés
–M
inél tovább tart az elkészítés, annál savanyúbb lesz a kész joghurt. Ne szakítsa meg
ezt a folyamatot, ne nyissa ki feleslegesen a szárító ajtaját és ne vegye le a benne levő
edények fedelét.
RAW
a legjobb módja annak, hogyan lehet megőrizni az élő enzimeket és megelőzni az esetleges
megromlást vagy a baktériumok kifejlődését az, hogy a szárító hőmérsékletét az első 2-3
órában magasabb értékre (kb.60 °C-ra) állítjuk be, azután ezt a hőmérsékletet
a fennmaradó időre lecsökkentjük 45 °C alatti hőmérsékletre. Ez az eljárás csökkenti
a szárításhoz szükséges időt (ami 30 óra és annál több) annak kb. a felére.
Mogyorós mandulás Raw Food rudak:
• 250 g (1 csésze) mandula
• 125 g (1/2 csésze) kesudió
• 125 g (1/2 csésze) szárított áfonya
• 3 db szárított datolya
• 1 evőkanál lecitin
• 2 evőkanál agáve szirup
Az elkészítés menete
Nyersanyagokat helyezze be egy konyhai robotba és azokat egy durva, kompakt anyaggá
őrölje meg, amelyben a felhasznált nyersanyagok továbbra is szemmel megkülönbözethetőek
maradnak. A kapott anyagból készítsenek 8 x 2 x 1 cm méretű rudacskákat. Szárítsa azokat
kb. 6 órás időtartamban max. 45 °C hőmérsékleten.
Táblázat
A következő feldolgozási javaslatokat csak példaként és inspirációként vegye. Azok célja
nem különböző elkészítési eljárások közlése, hanem az élelmiszerek különböző feldolgozási
lehetőségei bemutatása. A táblázatokban közölt időtartamok csak közelítő
értékűek, órás nagyságrendben mozognak és a szárított élelmiszerek
tulajdonságai alapján jelentősen különbözőek lehetnek.
Ha azokban a napokban, amikor szárítanak, a levegőnedvesség nagyon alacsony akkor
a száradási idő közel lesz az első megadott értékhez. Ha a levegő nedvessége ellenkezően
nagyon magas, akkor a száradási idő közelebb lesz a második megadott értékhez.
Alapanyag
Gyógynövények,
diófélék
RAW
ételek
Yoghurt
Hőmérséklet
(˚C)
35 - 46
max.
45
max.
46
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
articsóka
87
bab (zöld)
90
borsó
uborka
káposzta
88
95
92
Kelt Tésztafélék Zöldség-félék Gyümölcs Hús
tészták
Hal
46
Elkészítés
tisztítani, felezni
a két végét levágni,
keresztbe vágni
szeletekre vágni
tisztítani, szeletekre vágni
49 / 67
52
50 - 55
55 - 60
70
Blansírozás
(perc)
Hőmérséklet
(˚C)
Szárítás
(óra)
5-10
52
12-18
3-4
52
9-12
2-3
2-3
58
52
52
5-8
4-8
8-11
H
Elkészítés
Blansírozás
(perc)
Hőmérséklet
(˚C)
Szárítás
(óra)
2-3
2
52
93
94
átlósan felvágni
szeletekre vágni
szeletekre vágni
szeletekre vágni
55-60
52
6-11
9-12
4-8
3-10
89
szeletekre vágni
-
52
4-8
35-40
8-10
52
52
4-6
6-8
52
5-9
52
10-14
52
46
70
70
52
4-7
14-20
4-12
5-14
7-10
52
10-14
52
4-8
52
7-13
52
7-11
Víz tartalma
(%)
Alapanyag
paszternák /
sárgarépa / répa
paprika/pepperóni
zeller
hagyma /
póréhagyma
88
fokhagyma
88
spárga
petrzselyem
85
paradicsom
94
tök
92
gomba
gyógynövények
hús
hal
kukorica
70
brokkoli
90
padlizsán
95
krumplik
80
cukkini
90
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
ananász
86
banán
65
őszibarack
89
sárgabarack
85
narancs
89
gerezdre szétszedni,
héját leszedni,
szeletekre vágni
szeletekre vágni
szárakat eltávolítani
először blansírozni,
utána a héját leszedni, 30-45 sek
negyedekre felvágni
héját leszedni,
szeletekre vágni
szeletekre / félbe vágni
szárakat eltávolítani
szeletekre vágni
szeletekre vágni
héját leszedni
hámozza meg, vágja
darabokra
tisztítani, szeletekre
vágni
tisztítani, szeletekre
4-5
vágni
tisztítani, szeletekre
vágni
Elkészítés
héját leszedni,
szeletekre vágni
héját leszedni,
szeletekre vágni
szeletekre /
negyedekre vágni
szeletekre /
negyedekre vágni
héját leszedni,
szeletekre vágni
50 / 67
Áztatás
Hőmérséklet (˚C)
Szárítás
(óra)
Nem
58
10-18
Igen
58
6-13
Igen
58
8-16
Igen
58
21-29
Nem
58
16-19
H
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
mandarin
-
citrusfélék
-
kiwi
-
dinnye
81
körte
83
alma
84
szilva
87
cseresznye /
meggy
82
eper
90
áfonya
83
vörös áfonya
79
szőlő / mazsola
81
datolya
füge
23
78
rebarbara
90
Elkészítés
héját leszedni,
szeletekre vágni
héját csíkokra vágni,
az aroma érdekében
héját csíkokra vágni
héját leszedni,
kimagozni, szeletekre
vágni
esetleg a héját
leszedni, szeletekre /
negyedekre vágni
szeletekre /
negyedekre vágni
félbe vágni, maggal,
vagy anélkül
nem kell vágni,
maggal vagy a nélkül
szeletekre vágni,
esetleg egészben
egész
darabokra vágni, vagy
egészben
szétvágni (legjobb
a mag nélküli fajta)
ha nagyon megérett
felezni
Hámozza meg,
szeletelje fel
Áztatás
Hőmérséklet (˚C)
Szárítás
(óra)
Nem
58
16-19
Nem
58
16-19
Nem
58
8-15
Nem
58
8-10
Igen
50-55
8-16
Igen
58
8-15
Igen
50-60
22-30
Nem
58
3-21
Nem
58
7-15
Nem
50-55
30
Nem
58
10-15
Nem
58
22-30
Nem
Nem
58
58
11-19
22-30
Nem
58
6-10
Nyersanyagok
(hal, rákfélék)
Zsírtartalom (%)
Nyersanyagok
(hal, rákfélék)
Zsírtartalom (%)
Sebes pisztráng *
11,1
Garnélarák
1,6
Makréla *
9,9
Tengeri sügér
1,6
Lazac *
9,3
Ördöghal
1,5
Fehérhal *
7,2
Tengeri nyelv
1,4
Amerikai pisztráng *
6,8
Tengeri álsügér
1,4
Márna *
6,0
Lepényhal
1,4
Harcsa *
5,2
Szürke tőkehal
1,3
Cápa *
5,2
Bodorka
1,3
Tonhal *
5,1
Csapósügér
1,1
Lepényhal hatalmas
4,3
Sügér
1,1
51 / 67
H
Tengeri pisztráng
3,8
Fűrészes sügér
1,0
Óriás laposhal
3,5
Tőkehal
0,5
Hering
2,8
Foltos tőkehal
0,5
Dobhal
2,5
Skorpióhal
0,2
Viaszlazac
2,0
* Szárításra nem alkalmas hús
Konyhai használat
Ha száraz gyümölcsöt és zöldséget kíván a frissekkel azonos módon alkalmazni, akkor
azokat meg kell lágyítania – visszaadni azok szárítással elvesztett nedvességtartalmát.
Ha az áztatást 1 – 2 óránál hosszabb ideig végzi, akkor tanácsosnak tartjuk az
élelmiszereket hűtőszekrényben tárolni, hogy megőrizze ezzel az élelmiszerek tápértékét.
Figyelem: Az első öt percben nem szabad a vízbe sót, cukrot vagy fűszert hozzátenni.
Ezek az anyagok hátráltatnák az abszorpciós folyamatot. Az áztatási mardékvizet
(pl. a zöldségből) használja az élelmiszerek további készítésére. Ne feledje el, hogy az
áztatott élelmiszerek növelik térfogatukat (gyümölcsök kb. 1,5-szeresre, zöldségek kb.
2-szeresre). Ehhez a tevékenységhez ideális elektromos gőzfazekat használni.
Gyümölcs
Szárított állapotban fogyaszthatók. A kívánt szárított gyümölcs mennyiséget áztassa be
közelítőleg azonos mennyiségű vízbe és hagyja abban kb. 4 órán át.
Zöldségek
Javasoljuk további elkészítés előtt mindig beáztatni. A kívánt szárított zöldségmennyiséget
áztassa be közelítőleg azonos mennyiségű vízbe. Ne használjon fel azonban több vizet,
mint amennyit az ételkészítésnél felhasznál majd. A meglágyult zöldséget ne hagyja
további használata előtt feleslegesen sokáig állni. A zöldségfélék elkészítési ideje
közelítőleg azonos a fagyasztott zöldségfélék elkészítési idejével.
Növények
Nem igényelnek további előkészítést feldaraboláson illetve daráláson kívül és esetleg a kemény
részeket kell csak eltávolítani. A szárított növényeket ne zúzza össze tárolásuk előtt, sokáig
megőrzik ízüket és aromájukat. Azokat csak közvetlenül felhasználásuk előtt őrölje meg.
Gombafajták
A zöldségeknél alkalmazott azonos eljárással. A gombákat használatuk előtt, pl. levesbe
vagy mártásba, meg is darálhatja.
Csomagolás és tárolás
A szárított élelmiszereket hosszú ideig lehet fóliába csomagolva (ne alufóliába) tárolni,
vagy különböző, jól tömítő edényekben és az élelmiszerek tárolására szolgáló
dobozokban tartani. A szárított ételeket jelölje meg azok gyártási dátumával. Paprikát és
a feferonféléket feldarabolhatja vagy megdarálhatja a konyhai robotban azután üvegben
fűszerként tárolhatja. Becsomagolás vagy tárolás előtt hagyja kihűlni az élelmiszert. Kisebb
adagokba csomagolja, minél szorosabban egymáshoz nyomva és hűvös, száraz és sötét
helyen tárolja azokat. 10 °C alatti tárolási hőmérsékleten a tárolási idő kb. 2-3-szorosára
meghosszabbodik. Kicsomagolás után a teljes tartalmat ajánlatos egyszerre elfogyasztani.
A tárolt szárított élelmiszereket legalább havonként egyszer ellenőrizze. Ha az ételek még
nedvesnek tűnnének, akkor azokat tegyék a szitára és szárítsák ki ismét.
52 / 67
H
Penésszel fertőzött élelmiszerek nem voltak elegendően kiszárítva. A penészes
élelmiszereket semmisítsék meg. Tárolásra ne használjon fémből készült edényeket sem
pedig fémfedővel ellátott edényeket.
IV. KARBANTARTÁS
Bármilyen művelet előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! Mindig tisztítsa meg
a szárítót miután az lehült! Ne használjon erős és agresszív tisztítószereket! A fedél
meghajtó egység a szárítás során koszolódhat. A tisztítást csak a felületén végezze (törölje
le a port, stb.)! Por, vagy más szennyeződés eltávolításához használjon puha, nedves ruhát!
A szennyeződéseket, vagy a port,amelyek bennt maradtak a élelmiszerszárító, porszívóval
ki lehet szívni, vagy ki lehet azokat fújni! A tálcákat használat után azonnal mossa el meleg,
mosószeres vízzel,majd öblítse le és hagyja megszáradni azokat! Ne használjon a tálcák
tisztításához mosogatógépet! Egyes élelmiszerek szárításánál változhat a tálcák színe,
ami nem befolyásolja a készülék funkcióját, és általában eltűnik egy kis idő után. Műanyag
tálcákat soha ne szárítson hőforrás fölött (pl. tűzhely, el. / gáz tűzhely,stb...)! Tisztítás után
a készüléket tárolja biztonságos, portalan, tiszta és száraz helyen, gyermekektől elzárva!
V. ÖKOLÓGIA
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel van tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei,
továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő
dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.
A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken,
ahol azokat ingyenesen veszik át. Ezen termék helyes ártalmatlanításával értékes
természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításából
eredő potenciálisan negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre, amelyek
a hulladékok helytelen ártalmatlanítása következményeként jelentkezhetnek. További
részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen.
Ezen hulladék anyagfajták helytelen ártalmatlanítása néhány állam előírásai szerint
pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak
csatlakozóvezetéke elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket
levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik.
Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső
részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszervíz végezhet!
A gyártói utasítások be nem tartása a garanciakötelezettségek megszűnését vonja
maga után!
VI. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható
Az 9 szita aktív szárítófelülete (m2) kb.
0,96
Tömeg (kg) kb.
7,1
A készülék érintésvédelmi osztálya
I.
Termék méretei (mm):
342 x 500 x 359
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W.
Akusztikus zajszint szintje 53 dB (A) re 1pW.
53 / 67
H
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
jogát a gyártó fenntartja!
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra.
DO NOT COVER – Soha ne takarja le.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más
folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban,
vagy gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető helyen.
A zacskó nem játékszer.
Az
Az
szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.
szimbólum élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokró
54 / 67
PL
Vital Air
Suszarka elektryczna do żywności
eta 0302
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Suszenie jest jedną z najstarszych metod konserwowania żywności. Zazwyczaj suszy się
najbardziej znane rodzaje owoców, warzyw, owoców lasu i mięso. Można również suszyć
i małe owoce (np. porzeczki, agrest, truskawki). Suszarka jest przeznaczona również do
wysokiej jakości suszenia ziół, kwiatów lub liści, które zachowują swoje działanie lecznicze
i oryginalny kolor. Bardzo dobrze i szybko suszone są grzyby, które zachowują kolor, smak
i zapach. W przeciwieństwie do zwykłego długotrwałego przechowywania żywności
(np. pasteryzowanie, zamrażanie) przez delikatne suszenie utrzymuje się do 80 % witamin,
minerałów i substancji śladowych, koncentrują się substancje aromatyczne, suszona
żywność jest tak smaczniejsza. Najlepszym sposobem do osiągnięcia sukcesu jest
wykorzystanie tej instrukcji, jako swego rodzaju przewodnik, a następnie zmodyfikowanie
techniki suszenia w zależności od poprzednich wyników. Warto prowadzić zapiski z tych
działań i ich wyniki. Zapis ilości żywności przed i po suszeniu, czas suszenia, wynik
suszenia, itp. mogą być pomocne do osiągnięcia dobrej jakości suszonej żywności.
I. OSTRZEŻNIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
–W
skazówki podane w instrukcji należy uważać za część urządzenia i przekazać dalszemu
użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci
elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego
gniazdka!
Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby
z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia
oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się
urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8
muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
– Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub
osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
– U WAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
–
55 / 67
PL
ie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj
N
przez cały czas przygotowywania posiłków!
– Nie stosować urządzenia do ogrzewania pomieszczenia!
– Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które
ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem,
przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
– Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
– Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
– Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć
i odłączyć od sieci, wyciągając wtyczkę z gniazdka.
–
– Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie
ciągnij za kabel!
– Jednostki napędowej nie wolno zanurzać w wodzie (nawet częściowo) lub myć pod
bieżącą wodą!
– Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.
– Na urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
– Aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia, nie ustawiać go w rogu ani przy ścianie.
–U
rządzenie nie może być używane w środowisku mokrym lub wilgotnym, w każdym
środowisku z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są
przechowywane chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne łatwopalne lub lotne substancje).
– Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu
(np. szkło, papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny / obrusy).
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
– W żaden sposób nie wolno modyfikować powierzchni urządzenia (np. przy użyciu
naklejek, folii, itp.).
56 / 67
PL
– Suszarki nie należy używać go innych celów (np. do suszenia tkanin, obuwia, itp.) niż
zalecane przez producenta.
– Przed każdym podłączeniem urządzenia do gniazdka, należy sprawdzić czy przełącznik
ON / OFF jest w pozycji 0 (wyłączone), a po zakończeniu suszenia zawsze odłączyć
urządzenie od sieci elektrycznej.
– Podczas manipulowania z suszarką i akcesoriami (sita), należy zachować
ostrożność mogą być gorące!
– Nie należy przenosić suszarki, gdy jest gorąca.
– Wewnątrz suszarki, nie należy używać ostrych narzędzi.
– Otworów przepływu powietrza nie można zasłaniać. Do otworów nie wkładaj lub nie
wrzucaj przedmiotów.
– Nie kładź włączonej suszarki na miękkie powierzchnie (np. łóżka, maty, dywany).
– Zadbaj, aby do urządzenia nie przedostały się zanieczyszczenia (np. chmury kurzu,
kłaczków, włosów, itp.). W przypadku wessania i osadzenia się zanieczyszczeń
wewnątrz urządzenia należy suszarkę wyczyścić (zobacz rozdział IV. KONSERWACJA).
– Urządzenie jest przenośne i wyposażone jest w ruchomy przewód z wtyczką,
zabezpieczający dwubiegunowe odłączenie od zasilania. Takie odłączenie musi być
przestrzegane po każdym użyciu.
– Produkt jest wyposażony w bezpiecznik, który chroni go przed przegrzaniem.
– Przed przechowywaniem lub konserwacją urządzenie pozostawić do wystygnięcia.
– Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać
zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może
doprowadzić do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego
urazu!
– Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
– W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest
zgodny z aktualnymi normami.
– Należy regularnie sprawdzać stan kabla zasilającego urządzenia.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez
producenta.
– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są
przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych
celów.
– UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia
urządzenia (niezgodnie z instrukcją).
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia
w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJA (rys. 1)
Suszenie (dehydratacja) jest metodą ogrzewania żywności a następnie odparowania wody.
Większość żywności uwalnia wilgoć szybko w początkowej fazie suszenia. Oznacza to, że
jest w stanie wchłonąć duże ilości ciepła i generować znaczne ilości pary wodnej. Napęd
zasysa powietrze, które jest równomiernie ogrzewane do żądanej temperatury, a następnie
pod lekkim ciśnieniem wysyłane do suszarki.
57 / 67
PL
Ogrzane powietrze jest rozprowadzane w różnych poziomach suszarki i usuwa wilgoć
z żywności. Wilgocią nasączone powietrze jest wydmuchiwane przez wszystkie sita
i wychodzi przez otwory w suszarke. Termostat elektroniczny w suszarce jest specjalnie
ustawiony, aby umożliwić żądane zmiany temperatury. Przy wyższych temperaturach
surowce szybko się nagrzewają i suszą. Gdy temperatura powietrza obniży się, wilgoć
z wnętrza żywności przesuwa się na bardziej suche miejsca. Ta zmiana temperatury
powietrza pomaga również utrzymywać stałą temperaturę żywności w trakcie całego
procesu suszenia. Przez cały czas wystarczy tylko kontrolować żywność wizualnie i dotykiem.
B
A
B1
A – suszarka
A1 – panel sterowania
A2 – drzwi
A3 –wypływ ciepłego powietrza
A4 – przewód zasilania
B – sita suszące
B1 – taca do suszenia
Panel sterowania
Przycisk I / O = służy do włączania i wyłączania suszarki.
= służy do ustawienia żądanego czasu lub temperatury (w górę).
Przycisk
= służy do ustawienia żądanego czasu lub temperatury (w dół).
Przycisk
Przycisk START = służy do ustawiania godzin, minut, temperatury, włączenia lub
przerwania suszenia z powodu zmiany parametrów procesu suszenia.
Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego A4 do gniazdka. Przełącznik przełączyć
do pozycji „I“ (zaświeci się zielona lampka, która sygnalizuje podłączenie do prądu),
wyświetlacz pokazuje podstawowe ustawienia, czyli czas 00:00 i temperaturę 50 °C.
1) Nacisnąć i trzymać przycisk START, aż zacznie się włączać 00 z przerwami.
lub
ustawić wymagany
2) Stopniowym naciskaniem lub przytrzymaniem przycisku
czas w godzinach.
3) Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić, jak również do przełączenia ustawienia
minut.
lub
ustawić wymagany
4) Stopniowym naciskaniem lub przytrzymaniem przycisku
czas w minutach.
58 / 67
PL
5) Nacisnąć przycisk START aby potwierdzić, jak również do przełączenia ustawienia
temperatury.
lub
ustawić wymaganą
6) Stopniowym naciskaniem lub przytrzymaniem przycisku
temperaturę w °C.
7) Nacisnąć przycisk START, aby potwierdzić (ustawione wartości są ciągle wyświetlane
na wyświetlaczu).
8) Nacisnąć przycisk START, na panelu sterowania zaświeci się zielone diody, suszarka
zostanie uruchomiona.
W trakcie pracy, na wyświetlaczu można śledzić postęp procesu suszenia, tj. wartości
ustawionego czasu stopniowo są obniżane, a wartości temperatury na przemian wyświetlają
aktualną temperaturę w suszarce i ustawioną temperaturę (tj. cyfra świeci z kropką). Jeżeli
temperatura jest niższa niż 30 °C, na wyświetlaczu wyświetla się symbol „— —“.
Jeśli podczas procesu suszenia potrzeba:
– skontrolować suszone surowce – naciśnij przycisk START, funkcja zostanie przerwana.
Ponowne naciśnięcie przycisku START uruchomi suszarkę.
– z mienić ustawione parametry – naciśnij i przytrzymaj przycisk START, aż funkcja zostanie
przerwana. Następnie zmień czas lub temperaturę (patrz informacje powyżej pkt 2 – 8).
Ostrzeżenie
– J eśli na wyświetlaczu pojawią się nietypowe znaki, należy odłączyć urządzenie od sieci
zasilającej, a następnie podłączyć ponownie.
– W zależności od ustawionej temperatury podczas suszenia nastąpi cyklowanie
termostatu, któremu towarzyszy zaświecanie diody zielonego koloru i charakterystyczny
dźwięk (klikanie). Zjawisko to jest absolutnie normalne i nie ma powodu do reklamacji
urządzenia.
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
Zdejmij wszystkie opakowania, wyjmij suszarkę i akcesoria. Z urządzenia usuń wszystkie
folie przylepne, naklejki lub papier. Przed pierwszym użyciem należy suszarkę pozostawić
włączoną bez włożonej żywności przez 10 minut. Następnie należy umyć sita w ciepłej
wodzie z detergentem, dobrze spłukać czystą wodą i wytrzeć je do sucha lub pozostawić do
wyschnięcia. Teraz urządzenie jest gotowe do użycia.
Złożone urządzenie umieść na wybranej równej, gładkiej, czystej powierzchni (np. stół
kuchenny), na wysokości, co najmniej 85 cm z dala od dzieci i osób niekompetentnych
(patrz rozdz. I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA).
Pozostaw wolną przestrzeń potrzebną do właściwej wentylacji. Upewnij się, że kabel
zasilający nie jest uszkodzony i że nie przechodzi pod urządzeniem i przez jakiekolwiek
ostre lub gorące powierzchnie. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, aby
urządzenie w razie niebezpieczeństwa można było łatwo odłączyć od zasilania. Otworzyć
drzwiczki A2, wysunąć tacki B. Na poszczególne tacki rozłożyć kawałki jedzenia, aby nie
były na sobie, ale tylko się dotykały. Tacki zasunąć z powrotem do suszarki i zamknąć
drzwi lekko naciskając. Na panelu sterowania A1 ustawić wymagany czas i temperaturę za
pomocą przycisków, a następnie włączyć suszarkę. Po upłynięciu czasu suszarka wyłącza
się automatycznie, panel sterowania pokazuje 00:00 i ustawioną temperaturę. Przełącznik
przełączyć na pozycję „0“ (zielona lampka sygnalizacyjna zgaśnie) i odłączyć przewód
zasilający z gniazdka.
59 / 67
PL
Rady podczas suszenia
-- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, żywność może być zewnątrz wysuszona, natomiast
wewnątrz jeszcze wilgotna. Jeśli temperatura jest zbyt niska, zostanie przedłużony czas
suszenia i zużycie energii.
-- Suszarkę należy umieścić w takie miejsce, aby nie trzeba było przenosić jej w trakcie
suszenia. Należy pamiętać, że podczas suszenia będzie w pokoju aromat, który nie jest
zawsze przyjemny dla każdego.
-- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybierać tylko zdrowe, świeże owoce i dojrzałe
(nie przejrzałe) wszelkie uszkodzenia należy usunąć.
-- Przed suszeniem żywności należy ją dokładnie oczyścić. Należy myć ręce i powierzchnie
robocze.
-- Proces suszenia będzie jednolity, gdy żywność będzie pokrojona w plastry o jednakowej
grubości. Chociaż bardzo cienkie plasterki szybko schną, ale należy pamiętać, że
podczas suszenia znacznie się zmniejszą. Ilość żywności na jedno suszenie nie powinna
przekraczać 3/4 powierzchni sita i grubość plastrów powinna wynosić od 0,5 cm do
maksymalnie 0,8 cm (z wyjątkiem np. moreli, nektarynek, brzoskwiń, czereśni, winogron,
porzeczek, śliwek i innych drobnych owoców z miękkim miąższem, które mogą być
suszone, pokrojone na połówki lub ćwiartki). Sita nie powinny być zbyt zapełnione, aby
powietrze mogło swobodnie przepływać.
-- Przed wyjęciem pestek i ziaren, najpierw należy wysuszyć owoce do 50 %, w ten sposób
można zapobiec nadmiernemu ociekaniu soku z suszonych owoców. Pod bardziej
soczyste surowce można położyć taca do suszenia B1, aby z nich nie kapał sok na dolne
tacki, a także ze względu na późniejsze łatwiejsze utrzymanie. Owoce ze skórką, należy
położyć skórką w dół na sito i przeciętą częścią w górę. Także nierówne kształty należy
zawsze kłaść na sito stroną ze skórką, nie na płaskiej powierzchni. Warzywa powinny
być tylko położone w jednej warstwie i równomiernie rozłożone.
-- W przypadku żywności takiej jak np. ananas, kiwi, papaja, kokos, banany, brukiew
i słodkie ziemniaki przed suszeniem usunąć niestrawną skórkę.
-- Na czas suszenia najbardziej wpływają następujące czynniki: rodzaj owoców, warzyw,
wilgotność, wilgotność powietrza, wielkość pokrojonych kawałków, rozłożenie na sicie.
-- Mięso, może to być (wołowina, kurczak, ryby lub dziczyzna), mięso należy pokroić
na kawałki / plasterki nie grubsze niż 0,5 cm, a przed suszeniem pozbawić nadmiaru
tłuszczu. Im wyższa zawartość tłuszczu w mięsie, tym krótsza jest jego trwałość po
suszeniu. Aby mięso było bardziej kruche i delikatne potrzeba je pokroić w poprzek
włókien, suszone mięso krojone wzdłuż włókien będzie twarde. Aby przedłużyć okres
trwałości i aby smak był lepszy, można posypać mięso przed suszeniem z obu stron
mieszankę przypraw lub natrzeć marynatą i przechowywać w lodówce przez około 6-12
godzin. Potem pozostawić do okapania. Podczas suszenia czasami usunąć krople
tłuszczu, który pojawia się na powierzchni.
UWAGA: Dziczyzna powinna być zawsze z legalnego źródła, gdzie jest gwarancja, że
mięso było kontrolowane przez weterynarza. Zalecamy również mięso przed
suszeniem przechowywać przez 60 dni w temperaturze -18 °C (czyli zamrozić).
Powinno to wyeliminować wszelkie obecne niepożądane bakterie powodujące
choroby.
Marynata: użyj jakiejkolwiek kombinacji następujących składników: soja, Worcester,
pomidory, sos barbecue, czosnek, cebula, curry, sól ziołowa i pieprz.
-- Ryba przeznaczona do suszenia musi być jak najbardziej świeża, aby zapobiec jej zepsuciu
się jeszcze przed właściwym suszeniem. Należy uważać również na olej zawarty w rybach.
Ryby z dużą zawartością tłuszczu, takie jak tuńczyk, łatwo się psują, a w przeciwieństwie do
innych rodzajów mięsa, nie ma sposobu, aby tłuszcz po prostu usunąć.
60 / 67
PL
Nie zaleca się suszyć niektórych gatunków ryb (patrz tabela poniżej). Aby trwałość była
-----
dłuższa, a smak lepszy, mięso przed wysuszeniem można 30 minut marynować w solance,
a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Następnie ryby można z obu stron
posypać mieszanką różnych przypraw, a nawet soli. Teraz ryby należy włożyć do lodówki
na około 6-10 godzin. Podczas suszenia czasami usunąć krople tłuszczu, który pojawia się
na powierzchni.
Zioła należy suszyć bardzo delikatnie! Należy usunąć łodygi i dalej nie porcjować. Zioła
liściowe należy podczas suszenia obracać aby uniknąć sklejania się liści. Podczas
bardzo długiego suszenia ziół dochodzi do straty substancji smakowych.
Sita do suszenia powinny zostać wypełnione cienką warstwą suszonej żywności. Jeśli to
konieczne, włóż czysty, miękki, papier do pieczenia na sito, aby małe kawałki żywności
nie wypadały i nie przyklejały się na powierzchni sita.
Czas suszenia zależy od ilości suszonych produktów. Im więcej sit do suszenia używasz,
tym dłuższy czas suszenia.
Przed spróbowaniem suszu, weź kilka sztuk i pozostaw do ostygnięcia. Gorące kawałki
są bardziej miękkie i bardziej wilgotne niż te, które ostygną. Żywność należy suszyć przez
wystarczająco długi czas, tak aby zapobiec zepsuciu i mikrobiologicznemu tworzeniu
bakterii powodujących psucie. Właściwie wysuszone warzywa muszą być twarde i kruche
z tendencją do pękania. Właściwie wysuszone owoce nie powinno być bardzo wysuszone,
musi być giętkie i skórzaste. Mięso pęka przy przegięciu, ale się nie złamie. Mięso ryby
nie powinno być nigdy kruche i łamiące a na powierzchni nie powinna być widoczna
wilgoć. Mięso należy powąchać i spróbować, powinno mieć lekko rybi smak i aromat.
W przypadku krótkotrwałego przechowywania suszonych owoców, nie zachodzi
konieczność suszenia w takim stopniu, jak do celów komercyjnych. Podczas suszenia
zalecany postępować zgodnie z instrukcjami w literaturze.
Blanszowanie
Blanszowanie (inaktywacja enzymów) – proces jest stosowany w celu polepszenia
struktury żywności i smaku przez gotowanie warzyw przez krótki okres w wodzie lub parze.
Przygotowane warzywa należy ułożyć w koszu z drutu lub w sitku i zanurzyć w garnku
z gotującą się wodą. Od momentu gdy woda zacznie się gotować ponownie należy liczyć
czas potrzebny do blanszowania (patrz tabela). Potem należy żywność pozostawić do
okapania lub osuszyć. Do tej czynności idealnie jest wykorzystać parowar elektryczny.
Namaczanie
Wiele rodzajów jasnych owoców (np. morele, jabłka brzoskwinie, nektarynki, gruszki,
śliwki) mają tendencję do brązowienia podczas suszenia i przechowywania.Aby tego uniknąć,
należy moczyć pokrojone plasterki owoców w roztworze soku z ananasa lub z cytryny (jedna
łyżka soku/0,25 l wody, patrz tabela), zanurzyć surowiec na 10 minut a następnie pozostawić
do okapania lub osuszyć papierem kuchennym. Owoce mogą być zanurzone w miodzie,
przyprawach, soku pomarańczowego. Możesz także spróbować własnych smacznych
roztworów do namoczenia. Można również użyć roztworu soli lub syropu owocowego lub do
kwasu askorbinowego lub wodorosiarczynu sodu. Przy ich stosowaniu kierować się instrukcją
na opakowaniu. Owoce, takie jak śliwki, winogrona, wiśnie można zanurzyć w wodzie aby
popękała skórka, co przyspiesza usuwanie wilgoci podczas suszenia.
Czas suszenia
Czas może się różnić w zależności od rodzaju suszonej żywności, zawartość wody,
dojrzałości i grubości. Tak samo jak zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu,
w którym suszarka jest używana (zalecamy używanie suszarki w temperaturze pokojowej).
61 / 67
PL
Gdy zioła i żywność aromatyczna suszą się zbyt długo, niszczy się bardzo wiele substancji
aromatycznych. Owoce przeznaczone na przekąski lub w celu zaoszczędzenia miejsca,
nie ma potrzeby wcześniej namaczać, należy je suszyć do momentu aż będzie kruche, ale
równocześnie do żucia.
Wyrastanie ciasta
Ustawić termostat na 46 °C i pozostawić, aby urządzenie się podgrzało. Do dolnej części
suszarki zasunąć tackę, na której należy umieścić miskę z przygotowanym ciastem. Przykryć
miskę z ciastem czystą ściereczką płócienną, aby zapobiec wysuszeniu ciasta. Pozostawić
ciasto 0,5 - 2 godziny, aby wyrosło. Po wyrośnięciu dalej postępować według przepisu.
Makarony
Zrobiony świeży makaron rozłożyć na tackach w jednej warstwie. Suszyć 2 - 4 godzin
w temperaturze 52 °C. Suchy makaron przechowywać w szczelnym pojemniku.
Zalecany przepis:
Na każde 110 gramów ciasta (00 – pszenna drobno mielona lub T400 – pszenna średnio
mielona), dodać 1 jajko (około 50 - 60 ml), 0,5 - 1 łyżkę oleju i 0,5 - 1 łyżkę wody. Jeśli
mieszanka jest zbyt sucha, dodać niewielką ilość wody. Najlepszej jakości makaron uzyskać
można, jeśli ciasto przed obróbką jest zapakowane w folię spożywczą i pozostawione przez
noc w lodówce. Poniższy przepis jest tylko inspiracją, a nie tłumi Państwa kreatywności dot.
przygotowania innych rodzajów makaronu. Ciasto może być barwione, na przykład pastą
pomidorową na czerwono lub zmiksowanym szpinakiem na zielono, ale nadal konieczne
jest przestrzeganie zasady: 50 g dodanego składnika na 110 g mąki. 50 g tego składnika
zastępuje jedno jajo. Na przykład w dawce 330 g mąki i 50 g szpinaku, dodać tylko 2 jajka
i 2 łyżki oleju i 2 łyżki wody
Jogurt
Najlepiej jest użyć domowego mleka krowiego lub koziego, także mleko BIO nadaje się
jako baza do jogurtu. W jednym litrze mleka wymieszać 0,2 litrów skondensowanego
mleka, a następnie ogrzewać mieszaninę w temperaturze min. 70 °C (świeże raczej
przegotować), a następnie pozostawić do schłodzenia do temperatury 45 °C. W niewielkiej
ilości mleka wymieszać dokładnie kulturę jogurtu - na litr mleka użyć około 25 ml czystego
białego jogurtu zawierającego żywe kultury jogurtowe. Idealnie wymieszaną kulturę wlać
do pozostałej części mleka i mieszać. Wlać mieszaninę do odpowiednich pojemników
i zamknąć pokrywki, następnie umieścić na tackę w suszarce, podgrzewać do 46 °C.
Produkcja jogurtu trwa około 4-8 godz., w zależności od ilości i jakości użytej kultury.
Gdy jogurt jest gotowy (tj. zgęstniał) przechowywać w lodówce, gdzie w dobrej jakości
wytrzyma 5 dni.
Ostrzeżenie
– Im dłuższe jest przygotowanie, tym jogurt jest bardziej kwaśny. Nie należy przerywać
procesu, nie otwierać niepotrzebnie drzwiczek suszarki lub nie usuwać pokrywek z
pojemników..
RAW
najlepszy sposób jak zachować żywe enzymy i zapobiec zniszczeniu lub rozwoju bakterii,
jest ustawienie suszarki na pierwsze 2-3 godziny na wyższą temperaturę (około 60 °C),
a następnie na pozostały czas zmniejszyć na mniej niż 45 °C. W ten sposób zmniejszy się
czas potrzebny do suszenia (30 godzin lub więcej), w przybliżeniu o połowę.
62 / 67
PL
Orzechowo-migdałowe Raw Food batoniki:
• 250 g (1 filiżanka) migdałów
• 125 g (1/2 filiżanki) nerkowca
• 125 g (1/2 filiżanki) suszonej żurawiny
• 3 suszone daktyle
• 1 łyżka lecytyny
• 2 łyżki syropu z agawy
Sposób przygotowania
Surowce włożyć do robota kuchennego i zmiksować na grubą zwartą masę, w której
widoczne są kawałki użytych składników. Z otrzymanej masy tworzyć batoniki o wymiarach
8 x 2 x 1,5 cm. Suszyć około 6 godzin przy maks. temperaturze 45 °C.
Tabelka
Następujące rady prosimy traktować jako przykłady i inspirację. Ich celem nie jest
dostarczenie wskazówek, ale pokazują różne możliwości przetwarzania żywności.
Wszystkie czasy podane w tabelce są tylko przybliżone, są w godzinach
i mogą być w zależności od właściwości żywności suszone bardzo różnie.
Jeżeli w dniach, kiedy suszysz, jest bardzo niska wilgotność powietrza, czas suszenia będzie
zbliżony do pierwszej podanej wartości. Jeżeli wilgotność jest przeciwnie, bardzo wysoka,
czas suszenia będzie zbliżony do drugiej wartości.
Surowiec
Zioła,
Orzechy
Dieta
RAW
Jogurt
Temperature
(˚C)
35 - 46
max.
45
max.
46
Wyrastanie Makaron
ciasta
46
52
Owoce
Warzywa Mięso
Ryba
50 - 55
55 - 60
70
Czas
Blanszowanie Temperatura
suszenia
(min.)
(˚C)
(godz.)
Zawartość
wody (%)
Przygotowanie
Karczoch
Fasolka
szparagowa
Groszek
87
Oczyścić, przeciąć na pół
5-10
52
12-18
90
Początek i koniec odciąć
poprzecznie pokroić
3-4
52
9-12
2-3
58
5-8
Ogórki
Kapusta włoska /
kapusta
Pasternak /
marchewka /
buraki
Papryka / chili
95
-
52
4-8
Surowiec
Seler
Cebula/por
88
Pokroić w plasterki
2-3
52
8-11
88
Oczyścić, pokroić
w plasterki
Pokroić na ukos
2-3
52
6-11
Pokroić w plasterki
-
93
Pokroić w plasterki
-
55-60
4-8
94
Pokroić w plasterki
2
52
3-10
89
Pokroić w plasterki
-
52
4-8
92
Czosnek
88
Szparagi
-
Podzielić na ząbki, obrać
i pokroić w plasterki
Pokroić w plasterki
85
Usunąć łodygi
Pietruszka
63 / 67
9-12
-
35-40
8-10
-
52
4-6
-
52
6-8
PL
Surowiec
Zawartość
wody (%)
Pomidory
94
Dynia
92
Grzyby
-
Zioła
-
Najpierw blanszować,
potem obrać i rozdzielić
na ćwiartki
Obrać, pokroić
w plasterki
Pokroić w plasterki / na
pół
Usunąć łodygę, nie
rozdrabniać
Mięso
-
Ryba
-
Kukurydza
70
Brokuły
90
Bakłażan
95
Ziemniaki
80
Cukinię
90
Przygotowanie
30-45 sec
52
5-9
-
52
10-14
-
52
4-7
-
46
14-20
Pokroić w plasterki
-
70
4-12
Pokroić w plasterki
-
70
5-14
Obrać
-
52
7-10
52
10-14
52
4-8
52
7-13
52
7-11
Rozmaczanie
Temperatura
(˚C)
Czas
suszenia
(godz.)
Nie
58
10-18
Tak
58
6-13
Tak
58
8-16
Tak
58
21-29
Nie
58
16-19
Nie
58
16-19
Nie
58
16-19
Nie
58
8-15
Oczyścić, pokroić
w plasterki
Oczyścić, pokroić
w plasterki
Oczyścić, pokroić
w plasterki
Oczyścić, pokroić
w plasterki
Surowiec
Zawartość
wody (%)
Ananas
86
Banany
65
Brzoskwinie
89
Morele
85
Pomarańcze
89
Nektarynki
-
Owoce cytrusowe
-
Kiwi
-
Czas
Blanszowanie Temperatura
suszenia
(min.)
(˚C)
(godz.)
Przygotowanie
Obrać, pokroić
w plasterki
Obrać, pokroić
w plasterki
Pokroić w plasterki /
na ćwiartki
Pokroić w plasterki /
na ćwiartki
Obrać, pokroić
w plasterki
Obrać, pokroić w
plasterki/na ćwiartki
Obrać, pokroić
w plasterki / na
ćwiartki. Skórka na
paseczki na aromat
Obrać, pokroić
w plasterki /
64 / 67
4-5
PL
Surowiec
Zawartość
wody (%)
Przygotowanie
Rozmaczanie
Temperatura
(˚C)
Czas
suszenia
(godz.)
Arbuzy
81
Obrać, wydrylować,
pokroić w plasterki
Nie
58
8-10
Gruszki
83
Tak
50-55
8-16
Jabłka
84
Tak
58
8-15
Śliwki
87
Tak
50-60
22-30
Czereśnie/wiśnie
82
Nie
58
3-21
Truskawki
90
Nie
58
7-15
Jagody
83
Nie
50-55
30
Żurawina
79
Nie
58
10-15
Nie
58
22-30
Nie
Nie
58
58
11-19
22-30
Nie
58
6-10
Winogrona /
rodzynki
Daktyle
Figi
23
78
Rabarbar
90
81
Surowiec
(ryba / skorupiak)
Pstrąg potokowy *
Makrela *
Łosoś *
Biała ryba *
Pstrąg amerykański *
Cefal *
Sum*
Rekin *
Tuńczyk *
Gładzica
Pstrąg morski
Halibut czarny
Śledź
Kulbina
Srebrzyk
Obrać, pokroić w
plasterki/na ćwiartki
Pokroić w plasterki /
na ćwiartki
Przeciąć na pół
z pestką i bez pestki
Nie kroić, z pestką
i bez pestki
Pokroić w plasterki
lub całe
Całe
Posiekać lub
pozostawić
w całości
Naciąć (najlepiej
bezpestkowe)
Dobrze dojrzałe
Przepołowić
Pokroić w plasterki /
na ćwiartki
Zawartość
tłuszczu (%)
11,1
9,9
9,3
7,2
6,8
6,0
5,2
5,2
5,1
4,3
3,8
3,5
2,8
2,5
2,0
Surowiec
(ryba / skorupiak)
Kreweta
Okoń morski
Żabnica
Sola
Karmazyn
Flądra
Rdzawiec
Płotka
Okoń
Lucjan
Granik
Dorsz
Plamiak
Skorpena
Zawartość
tłuszczu (%)
1,6
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,5
0,5
0,2
* Mięso nie nadaje się do suszenia
65 / 67
PL
Użycie w kuchni
Jeśli chcesz suszone owoce i warzywa wykorzystać w taki sam sposób, jak świeże, trzeba
je zmiękczyć - wrócić usuniętą wilgoć przez suszenie. Jeśli będziesz moczyć dłużej niż
1 - 2 godzin, zaleca się przechowywanie żywności w lodówce, aby zachować wartość
odżywczą suszu. Uwaga: W ciągu pierwszych pięciu minut, nie można dodawać do wody
soli, cukru i przypraw. Substancje te utrudniłyby proces absorpcji. Resztę wody z moczenia
(np. z warzyw), wykorzystać do przygotowywania posiłków. Należy pamiętać, że żywność
zamoczona zwiększa swoją objętość (owoce ok. 1,5 razy, warzywa ok. 2 razy). Do tej
czynności idealnie jest wykorzystać parowar elektryczny.
Owoce
Możesz zużyć w stanie suchym. Wymaganą ilość suszonych owoców moczyć
w przybliżeniu w takiej samej ilości wody około 4 godziny.
Warzywa
Zalecamy przed dalszym gotowaniem zawsze zamoczyć. Wymaganą ilość suszonych warzyw
zamocz w przybliżeniu w takiej samej wody. Nie dawaj ale więcej wody niż to konieczne do
przygotowania żywności. Miękkie warzywa przed użyciem nie powinny stać zbyt długo. Czas
gotowania warzyw jest w przybliżeniu taki sam jak w przypadku mrożonych warzyw.
Zioła
Nie wymagają one dalszej obróbki z wyjątkiem rozdrobnienia i ewentualnie usunięcia
części twardych. Suszone zioła, przed przechowywaniem nie należy zgniatać, zachowają
smak i aromat. Zgnieć bezpośrednio przed użyciem.
Grzyby
Procedura taka sama jak z warzywami. Grzyby można przed użyciem zemleć, na przykład
do zup i sosów.
Opakowanie i składowanie
Suszoną żywność można przechowywać przez długi czas, zapakowaną w folię (nie folię
aluminiową) lub w różnych dobrze zamkniętych pojemnikach i pudełkach do
przechowywania żywności. Oznacz suszone potrawy datą produkcji. Paprykę i feferony
można posiekać lub zemleć w robocie kuchennym a następnie przechowywać w słoikach
jako przyprawę. Przed zapakowaniem lub przechowywaniem żywności należy ją
pozostawić do ostygnięcia. Pakuj w mniejszych ilościach, jak najbliżej siebie, a najlepiej
schowaj w chłodne, suche i ciemne miejsce. W temperaturze poniżej 10 °C, okres trwałości
wydłuży się około 2 do 3 razy. Po otwarciu, należy zużyć całą zawartość najlepiej od razu.
Przechowywaną suszoną żywność należy kontrolować co najmniej raz w miesiącu. Jeśli
potrawa jest wilgotna, rozłożyć ją na tackach i znowu wysuszyć. Jeśli jedzenie spleśnieje,
nie było dostatecznie wysuszone. Wyrzucić spleśniałe jedzenie. Do przechowywania, nie
należy stosować metalowych pojemników lub pojemników z metalową pokrywką.
IV. KONSERWACJA
Przed jakimkolwiek manipulowaniem z urządzeniem należy je wyłączyć i odłączyć
od energii elektrycznej wyjmując wtyczkę z gniazdka elektrycznego! Przed
czyszczeniem musi być schłodzone! Nie używaj szorstkich i agresywnych środków
czyszczących! Należy wykonać tylko powierzchniową konserwację (wytrzeć kurz itp.).
Do usuwania starego kurzu lub innych zanieczyszczeń należy użyć wilgotnej miękkiej
ściereczki. Oczyścić kurz i zabrudzenia wewnątrz suszarki można przez ich odkurzenie lub
wydmuchanie. Sita bezpośrednio po użyciu należy przemyć w gorącej wodzie
z detergentem, wypłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
66 / 67
PL
Nie należy używać zmywarki. Niektóre potrawy mogą zabarwić sito. To jednak nie ma
żadnego wpływu na działanie urządzenia i przebarwienie zwykle znika za pewien okres.
Części z tworzyw sztucznych nigdy nie należy suszyć nad źródłem ciepła (np. piec,
kuchenka gazowa /elektryczna). Po oczyszczeniu urządzenie należy ułożyć na
bezpieczne, wolne od kurzu, czyste i suche miejsce poza zasięgiem dzieci.
V. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów
zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich
przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji
oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można
poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych
punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą
Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz
www.elektroeko.pl). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie
z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia
z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie
przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.
Wymiana elementów szerszego charakteru lub które wymagają ingerencji do części
elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis!Nieprzestrzeganie
wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Powierzchnia użytkowa suszenia 9 sit (m2) ok.
0,96
Waga ok.(kg)
7,1
Klasa izolacyjna
I.
Wymiary produktu (mm)
342 x 500 x 359
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W.
Poziom hałasu 53 dB (A) re 1pW.
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu
jest zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT
COVER – Nie zakrywać. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie
zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć w miejscu
będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem
dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
Symbol oznacza:
OSTRZEŻENIE,
materiał przeznaczonych do z żywnością.
67 / 67
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 22/2/2017
e.č. 3/2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement