eta Brisa 1302 90000 Owner's manual

eta Brisa 1302 90000 Owner's manual
Sušička potravin • NÁVOD
Sušička potravin • NÁVOD
4-10
NA OBSLUHU
11-17
Food dehydrator • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 18-22
Élelmiszer száritó • HASZNÁLATI UTASÍTÁS
H 23-27
Suszarka owoców • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 28-32
Dörrautomat • BEDIENUNGSANLEITUNG
33-38
Vital Brisa
4/3/2020
K OBSLUZE
1
B1
7
B2
6
5
4
B
3
2
A5
A1
A4
A3
A2
1
A
A7
Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for
illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE (obr. 1)
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLOGIE VI. TECHNICKÁ DATA
4
6
6
9
9
9
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA A JEHO FUNKCIA (obr. 1)
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLÓGIA VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
11
13
13
16
16
16
GB
I. SAFETY WARNINGS
II. APPLIANCE DESCRIPTION AND ITS FUNCTIONS (Fig. 1)
III. PREPARATION AND USE
IV. MAINTENANCE
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION VI. TECHNICAL DATA
18
20
20
21
21
22
HU
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
II. A KÉSZÜLÉK ÉS ANNAK MŰKÖDÉSE LEÍRÁSA (1. ábra)
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL
IV. KARBANTARTÁS
V. ÖKOLÓGIA VI. MŰSZAKI ADATOK
23
25
25
26
27
27
PL
I. OSTRZEŻNIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJA (rys. 1)
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
IV. KONSERWACJA
V. EKOLOGIA VI. DANE TECHNICZNE
28
30
30
31
32
32
D
I. SICHERHEITSHINWEISE II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES UND SEINER FUNKTION (Abb. 1)
III. VORBEREITUNG UND GEBRAUCH IV. INSTANDHALTUNG
V. UMWELTSCHUTZ VI. TECHNISCHE DATEN 33
35
35
37
37
37
CZ
Vital Brisa
Sušička potravin
eta 1302
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje
do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–J
estliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
–P
OZOR – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím
vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli
jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo
nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho
průběžně po celou dobu přípravy potravin.
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od
el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– J e-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
4 / 38
CZ
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
–P
ohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody (ani částečně) ani nemyjte pod
proudem vody!
–S
potřebič nepoužívejte venku!
– Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné–lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
–S
potřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba, gril),
hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy, umyvadla atd.).
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Sušičku nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.) než
doporučuje výrobce.
– Při manipulaci se sušičkou a příslušenstvím (síty) postupujte opatrně, mohou být horké!
– Spotřebič nepřenášejte, pokud je horký.
– Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte
žádné předměty.
– Nepokládejte zapnutou sušičku na měkké povrchy (např. postel, podložky, koberce).
– Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikly nečistoty (např. chuchvalce prachu, vlasy
apod.). V případě nasátí a usazení nečistot uvnitř spotřebiče proveďte jeho vyčištění
(viz odst. IV. ÚDRŽBA).
– Když se spotřebič přehřeje, vstoupí v činnost automatická tepelná pojistka a přeruší přívod
el. proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě. Pak odstraňte
případné viditelné překážky bránící toku vzduchu a nechejte spotřebič vychladnout.
– Před údržbou nebo uložení nechte spotřebič vychladnout.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální
náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,
jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
5 / 38
CZ
–V
ýrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství
(např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár, apod.) a není odpovědný
ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE (obr. 1)
A – základní jednotka
A1 – tlačítko START/STOP
A2 – přepínač nastavení času a teploty
A3 – tlačítko „+“ pro zvýšení hodnoty
času/teploty
A4 – tlačítko „-“ pro snížení hodnoty
času/teploty
A5 – displej
A6 – výstup teplého vzduchu
A7 – napájecí přívod
B – sušicí síta
B1 – víko
B2 – síto na bylinky
Poznámka
Maximálně doporučený počet sušicích sít je 10 ks.
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před
prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě s přídavkem
saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte oschnout.
OVLÁDÁNÍ:
Tlačítko START/STOP (A1)
- spuštění/zastavení sušení.
Přepínač nastavení času a teploty (A2)
- výběr pro nastavení doby a teploty sušení.
Tlačítka (A3, A4)
- nastavení hodnoty času a teploty.
- čas lze nastavit v rozmezí 0:30 - 19:30 hod. (s krokem po 30 minutách).
- teplotu lze nastavit v rozmezí 35 ˚C - 70 ˚C (s krokem po 5 ˚C).
Poznámka
Při stisknutí kteréhokoliv tlačítka se ozve zvuková signalizace.
POSTUP POUŽITÍ:
1. Nakrájejte potraviny na vhodné plátky a poté je rovnoměrně rozložte na sušicí síta B.
2. Síta s potravinami umístěte na základní jednotku A (obr. 1).
3. Připojte spotřebič k el. síti. Ozve se zvuková signalizace a rozsvítí se displej (text
“OFF”) a podsvícení tlačítek (pohotovostní režim).
4. Nastavte požadovanou teplotu a čas přípravy a zapněte spotřebič stisknutím tlačítka A1.
5. Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky vypne (ozve se zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí “end”). Činnost spotřebiče lze kdykoliv zastavit
stisknutím tlačítka A1.
6. Po použití spotřebič odpojte od el. sítě.
6 / 38
CZ
Poznámka
Pro docílení rovnoměrného usušení potravin doporučujeme v průběhu sušení občas
mezi sebou vyměnit horní síta s dolními.
Rady při sušení
– Pokud by byla teplota příliš vysoká, potraviny by mohly „zcementovatět“, což znamená,
že zvenku budou vysušené, zatímco uvnitř budou stále vlhké. Pokud by byla teplota příliš
nízká, prodloužil by se čas sušení a spotřeba elektrické energie.
– Proces sušení bude stejnoměrný, když potraviny nakrájíte na stejně silné plátky.
Příliš tenké plátky sice schnou rychleji, ale nezapomeňte, že sušením se podstatně
zmenší jejich velikost. Množství potravin na jedno sušení by nemělo přesáhnout 3/4
plochy síta a síla plátků by měla být od 0,5 cm do max. 0,8 cm (s výjimkou např.
meruněk, nektarinek, broskví, třešní, hroznového vína, rybízu, švestek a dalšího malého
ovoce s měkkou dužinou, které může být sušeno nakrájené na půlky nebo čtvrtky).
Síta by se neměla příliš naplnit, aby mohl vzduch volně proudit.
– Před odstraněním pecek a jader, nejprve vysušte ovoce na 50 %, zabráníte tak
nadměrnému odkapávání šťáv ze sušeného ovoce. Pod šťavnatější suroviny dejte raději
čistý jemný krepový papír, aby z nich neodkapávala šťáva na spodní síta, a také z důvodu
jednodušší následné údržby. Neloupané ovoce pokládejte slupkou dolu na síto a řeznou
plochou nahoru. Také nerovné tvary pokládejte vždy hranou se slupkou na síto, ne na
rovnou plochu. Zelenina by se měla pouze položit v jedné vrstvě a rovnoměrně rozložit.
–B
yliny sušte velmi šetrně! Odstraňte stonek, byliny dále neporcujte. Listové byliny je
třeba během sušení obracet, aby se zabránilo slepování listů. Při velmi dlouhém sušení
bylin dochází ke ztrátě chuťových látek.
– Maso (např. hovězí, drůbeží, rybí nebo zvěřina) by mělo být nakrájeno na kousky / plátky
ne silné více než 0,5 cm a před sušením zbaveno přebytečného tuku. Čím vyšší je
obsah tuku v mase, tím kratší je jeho trvanlivost po usušení. Pro větší křehkost a jemnost
krájejte maso napříč vlákny, sušené maso nakrájené po vláknech – bude tuhé. Pro delší
trvanlivost a výraznější chuť můžete maso před sušením posypat z obou stran kořenící
směsí nebo potřít marinádou a uložit do chladničky na cca 6 - 12 hod. Následně nechejte
okapat. Při sušení příležitostně odstraňte kapky tuku, které se objeví na povrchu.
– Ryba na sušení musí být co nejčerstvější, aby nedošlo k jejímu zkažení ještě před
vlastním sušením. Pozor si dejte také na obsažený olej v rybách. Tučné nebo mastné
ryby, jako je tuňák, se rychle kazí a na rozdíl od jiných druhů masa neexistuje způsob, jak
tuk jednoduše odkrájet. Sušení některých druhů ryb se nedoporučuje (viz tabulka níže).
Pro delší trvanlivost a výraznější chuť můžete maso před sušením 30 minut naložit ve
slaném nálevu, následně opláchnout a nechat okapat. Poté ryby můžete z obou stran
posypat směsí s kombinující různé koření, případně i sůl. Nyní ryby uložte do chladničky
na cca 6-10 hod. Při sušení příležitostně odstraňte kapky tuku, které se objeví na povrchu.
– Sušicí síta by měla být vyplněna slabou vrstvou sušených potravin. Pokud je to nutné,
vložte čistý jemný pečicí papír nebo sušicí fólie na síta, aby malé kousky potravin
nepropadávaly a nelepily se na povrch.
– Čas sušení nejvíce ovlivňují následující skutečnosti: druh ovoce / zeleniny, vlhkost
potravin, vlhkost vzduchu, velikosti nakrájených kousků, rozložení na sítu.
Blanšírování
Enzymy v ovoci a zelenině jsou odpovědné za změnu chuti a barvy. Tyto změny budou
pokračovat i při sušení a skladování, pokud sušené potraviny nejsou předem ošetřeny tak,
aby se zpomalily aktivity enzymů.
7 / 38
CZ
Blanšírování (inaktivace enzymů) se používá k omezení porušení vzhledu a chuti tím, že se
zelenina povaří na krátký čas ve vodě nebo páře. Připravené potraviny uložte do drátěného
koše nebo síta a ponořte do nádoby s vroucí vodou. Od doby, kdy se voda začne opět vařit,
počítejte čas nutný k blanšírování (viz tabulka).
Namáčení
Mnoho druhů světlého ovoce (např. jablka, meruňky, broskve, nektarinky, hrušky,
švestky) mají tendenci během sušení a skladování zhnědnout. Aby se tomuto zabránilo,
namočte nakrájené řezy ovoce do roztoku ananasové nebo citrónové šťávy (jedna
polévková lžíce šťávy/0,25 l vody, viz tabulka) a následně nechejte okapat, případně
osušte čistým kuchyňským krepovým papírem. Ovoce může být také namočeno do
medu, koření nebo pomerančového džusu. Můžete vyzkoušet i vlastní chutný roztok
pro namočení. Lze také používat roztok soli anebo ovocný sirup. Ovoce jako švestky,
hroznové víno, třešně a višně mohou být namočeny do vody, aby popraskala slupka, což
urychlí zbavování vlhkosti během sušení
Balení a skladování
Sušené potraviny je možné dlouhodobě skladovat zabalené do fólie (ne alobal), nebo
v různých dobře utěsněných kontejnerech a boxech určených pro skladování potravin.
Před zabalením nebo uložením potravin je nechejte vychladnout. Balte je po menším
množství co nejtěsněji k sobě a uložte nejlépe do chladného, suchého a tmavého místa.
Při teplotách nižších 10 °C se doba uskladnění prodlužuje cca 2-3 krát. Po otevření
spotřebujte celý obsah nejlépe najednou.
Tabulka
Následující typy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejich účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy uvedené
v tabulkách jsou pouze přibližné, pohybují se v jednotkách hodin a mohou být dle
vlastností sušených potravin velmi rozdílné. Je-li ve dnech, kdy sušíte, velmi nízká
vlhkost vzduchu a jsou-li potraviny při řezu již více moučnaté nebo vysušené, čas sušení
se bude blížit první uvedené hodnotě. Pokud je vlhkost vzduchu naopak velmi vysoká a jsou
při řezu potraviny šťavnaté, čas sušení se bude blíže druhé uvedené hodnotě.
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Blanšírování
(min.)
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
houby
-
nakrájet na plátky
/ půlky
-
50
4-7
byliny
-
odstranit stonek,
nerozmělňovat
-
45
14 - 19
maso
-
nakrájet na plátky
-
70
4 - 12
ryba
-
nakrájet na plátky
-
70
5 - 14
banány
65
oloupat, nakrájet
na plátky
ano
60
6 - 13
meruňky
85
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
60
19
jablka
84
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
60
8 - 15
švestky
87
nakrájet na půlky
bez pecky
ano
50 - 60
19
8 / 38
CZ
IV. ÚDRŽBA
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Čištění základní jednotky provádějte
vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Síta ihned po použití umyjte v horké vodě
s přídavkem saponátu. Některé potraviny mohou určitým způsobem síta zabarvit. To však
nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a toto zabarvení obvykle za určitou dobu samo zmizí.
Napájecí přívod A7 otřete hadříkem a uložte ho do úložného prostoru. Výlisky z plastu nikdy
nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna, el./plynový sporák). Po očištění spotřebič uložte
na bezpečné, bezprašné, čisté a suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně
vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod
odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)
uveden na typovém štítku výrobku
Aktivní sušicí plocha 5 sít (m2) cca
0,34
Hmotnost (kg) cca
3,8
Spotřebič třídy ochrany
II.
Rozměry cca (Š x H x V), (mm)
350 x 350 x 300
Příkon v pohotovostním režimu je < 1,00 W.
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu 55 dB(A) re 1pW.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
9 / 38
CZ
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOT – Horké;
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti;
DO NOT COVER – Nezakrývat; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –
Neponořovat do vody nebo jiných tekutin;
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček
v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo
dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
materiál určený pro styk s potravinami
10 / 38
SK
Vital Brisa
Sušička potravin
eta 1302
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
– Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a odovzdajte ho akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
–S
kontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu
napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa
musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
– A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
–P
OZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
– Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho
počas celej doby prípravy pokrmu!
– Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
–V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
–P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou, pred ukončením práce spotrebič vypnite a odpojte od
el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
– S
potrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch
spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a správnu funkciu.
–A
k je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
11 / 38
SK
–S
potrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju
z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
–P
ohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne) a neumývajte ju
prúdom vody!.
–S
potrebič nepoužívajte vonku!
–N
a spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
– Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
–N
epokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
–P
ri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
–N
ie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
–S
ušičku nepoužívajte na iné účely (napr. sušenie výrobkov z textilu, obuvi atď.) než
odporúča výrobca.
–P
ri manipulovaní so sušičkou a príslušenstvom (sitami) postupujte opatrne, môžu
byť horúce!
–S
ušičku neprenášajte, ak je horúca.
–O
tvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte
žiadne predmety.
–Z
apnutú sušičku neodkladajte na mäkké povrchy (napr. posteľ, uteráky, bielizeň, koberce).
–D
bajte, aby do spotrebiča nevnikli nečistoty, ktoré by umožnili vznik požiaru (napríklad
chuchvalce prachu, vlasov a pod.). V prípade nasatia takýchto nečistôt spotrebič
vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA).
–K
eď sa spotrebič prehreje, zapne sa automatická tepelná poistka a preruší prívod
elektrickej energie. Keď sa to stane, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Potom odstráňte prípadné viditeľné prekážky brániace prúdeniu vzduchu a spotrebič
nechajte vychladnúť.
–P
red údržbou alebo uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
–N
apájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
–N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
–V
prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
–N
apájací prívod pravidelně kontrolujte.
–A
by sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba
originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
–T
ento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak,
ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
–P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku,
sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
12 / 38
SK
– VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie
je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA A JEHO FUNKCIA (obr. 1)
A — základná jednotka
A1 — tlačidlo START/STOP
A2 — prepínač nastavenia času a teploty
A3 — tlačidlo „+“ na zvýšenie hodnoty
času/teploty
A4 — tlačidlo „-“ na zníženie hodnoty
času/teploty
A5 — výstup teplého vzduchu
A6 — displej
A7 — napájací prívod
B — sušiace sitá
B1 — veko
B2 — sito na bylinky
Poznámka
Maximálne doporučený počet sušiacich sít je 10 kusov.
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pred prvým
použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom
saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou a utrite do sucha, prípadne nechajte oschnúť.
OVLÁDANIE:
Tlačidlo START/STOP (A1)
- spustenie/zastavenie sušenia
Prepínač nastavenia času a teploty (A2)
- výber pre nastavenie doby a teploty sušenia
Tlačidlá (A3, A4)
- nastavenie hodnoty času a teploty
- čas je možné nastaviť v rozmedzí 0:30 - 19:30 hod. (s krokom po 30 minútach).
- teplotu je možné nastaviť v rozmedzí 35 ˚C - 70 ˚C (s krokom po 5 ˚C).
Poznámka
Pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla sa ozve zvuková signalizácia.
POSTUP POUŽITIA:
1. Nakrájajte potraviny na vhodné plátky a potom ich rovnomerne rozložte na sušiace sitá B.
2. Sitá s potravinami umiestnite na základnú jednotku A (obr. 1).
3. Pripojte spotrebič k el. sieti. Ozve sa zvuková signalizácia a rozsvieti sa displej (text
“OFF”) a podsvietenie tlačidiel (pohotovostný režim).
13 / 38
SK
4. Nastavte požadovanú teplotu a čas prípravy a zapnite spotrebič stlačením tlačidla
A1. Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne (ozve sa zvuková
signalizácia a na displeji sa zobrazí “end”).
5. Činnosť spotrebiča je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla A1.
6. Po použití spotrebič odpojte od el. siete.
Poznámka
Pre docielenie rovnomerného usušenia potravín odporúčame v priebehu sušenia
občas medzi sebou vymeniť horné sitá s dolnými.
Rady pri sušení
— Ak by bola teplota príliš vysoká, potraviny by mohli “z cementovať”, čo znamená, že
zvonku budú vysušené, zatiaľ čo vnútri budú stále vlhké. Ak by bola teplota príliš nízka,
predĺžil by sa čas sušenia a spotreba elektrickej energie.
—P
roces sušenia bude rovnomerný, ak potraviny budú mať rovnakú hrúbku. Príliš tenké
plátky síce uschnú rýchlejšie, ale nezabudnite, sušením sa podstatne zmenšia.
Množstvo potravín na jedno sušenie by nemalo presiahnuť 3/4 plochy sita a hrúbka plátkov
by mala byť od 0,5 do 0,8 cm (s výnimkou napr. marhúľ, nektáriniek, broskýň, čerešní,
hroznového vína, ríbezlí, sliviek a ďalšieho malého ovocia s mäkkou dužinou, ktoré môže
byť sušené nakrájané na polovice alebo štvrtiny). Sušiace sitá by sa nemali príliš naplniť,
aby mohol vzduch voľne prúdiť.
— Pred odstránením kôstok a jadier najskôr vysušte ovocie asi na 50 %, zabránite tak
nadmernému odkvapkávaniu šťavy z ovocia. Pod šťavnatejšie suroviny dajte radšej
jemný čistý krepový papier, aby z nich neodkvapkávala šťava na spodné sita, a tiež
z dôvodu jednoduchšej následnej údržby. Neošúpané ovocie poukladajte šupkou dole
na sito a reznou plochou navrch. Nerovné tvary ukladajte na sito vždy plochou so
šupkou, nie rovnou reznou plochou. Zelenina by sa mala len položiť v jednej vrstve
a rovnomerne rozložiť.
— Byliny sušte veľmi opatrne! Odstráňte stonku a ďalej ich nedeľte. Listy počas sušenia
obracajte, aby sa nezlepili. Pri veľmi dlhom sušení byliny strácajú chuťové látky.
— Mäso, môže byť (hovädzie, hydinové, rybie alebo zverina). Mäso by malo byť nakrájané
na kúsky / plátky nie silné viac ako 0,5 cm a pred sušením zbavené prebytočného tuku.
Čím vyšší je obsah tuku v mäse, tým kratšia je jeho trvanlivosť po usušení.
Pre väčšiu krehkosť a jemnosť krájajte mäso naprieč vláknami, sušené mäso nakrájané
po vláknach bude tuhé.
Pre dlhšiu trvanlivosť a výraznejšiu chuť môžete mäso pred sušením posypať z oboch
strán koreniacou zmesou alebo potrieť marinádou a uložiť do chladničky na cca 6 — 12
hod. Následne nechať odkvapkať. Pri sušení príležitostne odstráňte kvapky tuku, ktoré
sa objavia na povrchu.
— Ryby na sušenie musia byť čo najčerstvejšie, aby nedošlo k jej skazeniu ešte pred
vlastným sušením. Pozor si dajte aj na obsiahnutý olej v rybách. Tučné alebo mastné
ryby, ako je tuniak, sa rýchlo kazia a na rozdiel od iných druhov mäsa neexistuje
spôsob, ako tuk jednoducho odkrájať. Sušenie niektorých druhov rýb sa neodporúča
(pozri tabuľku nižšie). Pre dlhšiu trvanlivosť a výraznejšiu chuť môžete mäso pred
sušením 30 minút naložiť v slanom náleve, následne opláchnuť a nechať odkvapkať.
Potom ryby môžete z oboch strán posypať zmesou s kombinujúce rôzne korenia,
prípadne aj soľ. Teraz ryby uložte do chladničky na cca 6 — 10 hod. Pri sušení
príležitostne odstráňte kvapky tuku, ktoré sa objavia na povrchu.
14 / 38
SK
—N
a sušiacich sitách by mala byť len nízka vrstva sušených potravín. Ak treba, položte
na sitá jemný čistý papier na pečenie alebo sušiace fólie, aby drobné kúsky potravín
sitom neprepadávali, prípadne sa nelepili na jeho povrch.
—Č
as sušenia najviac ovplyvňujú nasledujúce skutočnosti: druh ovocia / zeleniny, vlhkosť
potravín, vlhkosť vzduchu, veľkosť nakrájaných kúskov, ich rozloženie.
Blanšírovanie
Enzýmy v ovocí a zelenine sú zodpovedné za zmenu chuti a farby. Tieto zmeny budú
pokračovať aj pri sušení a skladovaní, ak sušené potraviny nie sú ošetrené vopred tak, aby
sa spomalila aktivita enzýmov. Blanšírovanie (inaktivácia enzýmov) sa používa na obmedzenie
porušenia vzhľadu a chuti tým, že zelenina sa krátko povarí vo vode alebo v pare. Pripravené
potraviny uložte do drôteného košíka alebo sita a ponorte do nádoby s vriacou vodou. Od
doby, keď voda opäť začne vrieť, rátajte čas potrebný na blanšírovanie (pozri tabuľku).
Namáčanie
Mnoho druhov svetlého ovocia (napr. jablká, marhule, broskyne, hrušky, ringloty)
počas sušenia a skladovania zhnednú. Aby sa tomu predišlo, nakrájané rezy ovocia
ponorte do roztoku ananásovej alebo citrónovej šťavy (jedna polievková lyžica
šťavy/0,25 l vody, pozri tabuľku). Potom ich nechajte odkvapkať, alebo ich osušte čistými
kuchynskými papierovými utierkami. Ovocie môže byť namočené aj do medu, korenia
alebo pomarančového džúsu. Môžete použiť aj vlastný roztok, podľa vašej chuti, ovocný
sirup alebo roztok soli. Ovocie, ako sú napríklad slivky, hrozno, čerešne, višne, môžete
ponoriť do vody, aby mu popraskala šupka. Urýchli sa tým strata vlhkosti počas sušenia.
Balenie a skladovanie
Sušené potraviny možno dlhodobo skladovať zabalené do fólie (nie alobalu) alebo v rôznych
dobre tesniacich nádobách či boxoch určených na skladovanie potravín. Pred zabalením
alebo uložením ich nechajte vychladnúť. Menšie množstvá baľte čo najtesnejšie k sebe
a uložte najlepšie na chladné, suché miesto. Pri teplote nižšej ako 10 °C sa doba uskladnenia
predlžuje asi 2 - až 3 -krát. Po otvorení je najlepšie spotrebovať celý obsah naraz.
Tabuľka
Nasledujúce tipy spracovania považujte za príklady a inšpiráciu. Ich účelom nie je
poskytnúť návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín.
Časy uvedené v tabuľkách sú iba odporúčané, pohybujú sa v jednotkách
hodín a môžu byť podľa vlastností jednotlivých sušených potravín veľmi
rozdielne. Ak je v dňoch, kedy sušíte, veľmi nízka vlhkosť vzduchu a potraviny sú pri reze
už viac múčnaté alebo vysušené, čas sušenia sa bude blížiť k prvej uvedenej hodnote.
Ak je vlhkosť vzduchu naopak veľmi vysoká a potraviny pri rezu sú šťavnaté, čas sušenia
sa bude blížiť k druhej uvedenej hodnote.
Surovina
Objem
vody (%)
huby
—
byliny
—
mäso
—
nakrájať na plátky/
polovice
odstrániť stonku,
nedrobiť
nakrájať na plátky
ryba
—
nakrájať na plátky
Príprava
15 / 38
Blanšírovanie
(min.)
Teplota Čas sušenia
(hod.)
(˚C)
—
50
4—7
—
50
14—19
—
70
4—12
—
70
5—14
SK
Surovina
Objem
vody (%)
banány
65
marhule
85
jablká
84
slivky
87
Príprava
ošúpať, nakrájať na
plátky
nakrájať na plátky/
štvrtiny
nakrájať na plátky/
štvrtiny
rozpoliť, s kôstkou
aj bez nej
Blanšírovanie
(min.)
Teplota Čas sušenia
(hod.)
(˚C)
áno
60
6—13
áno
60
19
áno
60
8—15
áno
50—60
19
IV. ÚDRŽBA
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Základnú jednotku čistite vlhkou
handričkou, namočenou do roztoku saponátu. Sitá ihneď po použití umyte v teplom roztoku
vody a saponátu. Niektoré potraviny môžu určitým spôsobom sitá zafarbiť. Nemá to žiadny
vplyv na funkciu spotrebiča a toto zafarbenie sa zvyčajne po určitom čase stratí. Napájací
prívod A7 utrite handričkou a uložte ho do úložného priestoru. Plastové výlisky nikdy nesušte
nad zdrojom tepla (napr. kachľami, el./plynovým sporákom). Po očistení spotrebič uložte
na bezpečné, bezprašné, čisté a suché miesto, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných
častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať
cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič
definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať
napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku výrobku
Príkon (W)
uvedený na typovom štítku výrobku
Aktívna sušiaca plocha 5 sit (m2) asi
0,34
Hmotnosť (kg) asi
3,8
Spotrebič ochrannej triedy
II.
Rozmery (Š x H x V), (mm):
350 x 350 x 300
16 / 38
SK
Príkon v pohotovostnom režime je < 1,00 W.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 55 dB, čo predstavuje hladinu „A”
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú
vplyv na funkciu výrobku.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOT — horúce. HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT
COVER — Nezakrývať. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS —
Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto
vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko
odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNENIE
materiál určený pre styk s potravinami
17 / 38
GB
Vital Brisa
Food dehydrator
eta 1302
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY WARNINGS
–C
onsider these instructions to be a part of the appliance and provide them to other users
of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded
socket according to the national standard.
– This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision. Children younger
than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its
power cord.
– If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be
replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly
qualified person so as to prevent dangerous situations.
– C AUTION – Do not use the appliance with a program, time switch
or any other part that turns the appliance on automatically as there
is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
– Never leave the appliance unsupervised and check it during the
whole time of preparing meals!
– Do not use the appliance for heating a room!
– Before replacing accessories or accessible parts, which move
during operation, before assembly and disassembly, before
cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it
from the mains by pulling the power cord from the power socket!
–A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
– Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if
it does not work properly, if it fell down and was damaged or if it
fell to water. In this case take the appliance to a special service to
check its safety and proper function.
18 / 38
GB
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
– After finishing work and before cleaning, always switch off the appliance and disconnect
it from power supply by taking the power cord connector out of the electric socket.
– The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
–D
o not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the
cord with wet hands or by pulling by the supply cord!
–N
ever submerge the drive unit under water and do not wash under running water!
– It is not intended for outdoors use.
– The appliance must not be used in damp or wet environment and in any
environment with the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils,
gases, paints and other flammable or volatile materials are stored).
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come
out that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the
appliance.
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and
in sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
–W
hen handling the dryer and the accessories (meshes), be careful, they can be hot!
– Holes for air ventilation must not be covered. Do not insert or throw any objects into the
holes.
–P
revent entrance of impurities into the appliance (e.g. clouds of dust, hair etc.).
If impurities are sucked and settled inside the appliance, clean it (see par. IV.
MAINTENANCE).
–W
hen the appliance is overheated, the automatic heat fuse is activated and it
disconnects power supply. If it happens, switch off the appliance and unplug it from
power supply. Then remove possible visible obstacles preventing air flow and let the
appliance cool down.
– Let the appliance cool down before maintenance or storing it.
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table or
a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over or
drawing the appliance down and serious injury!
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be
sunk into water or bent over sharp edges.
– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with
the valid standards.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare
parts and accessories approved by the manufacturer.
– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this
user‘s manual. Never use the appliance for any other purpose.
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use
of the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and
its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety
warning above.
19 / 38
GB
II. APPLIANCE DESCRIPTION AND ITS FUNCTIONS (Fig. 1)
A - base unit
A1 - START/STOP button
A2 - time and temperature setting switch
A3 - “ +” button to increase the time/
temperature value
A4 - “ -” button to decrease the time/
temperature value
A5 - display
A6 - hot air output
A7 - supply cord
B - drying meshes
B1 - lidy
B2 - herb drying sieve
Note
The recommended number of drying meshes is 10.
III. PREPARATION AND USE
Remove all adhesive foils, stickers or paper from the appliance. Before the first use, wash
all parts, which will be in contact with food, in warm water with a mild detergent, thoroughly
rinse in clear water and wipe dry or let dry.
CONTROL:
START/STOP button (A1)
- drying process ON/OFF.
Time and temperature setting switch (A2)
- setting the drying time and temperature.
Buttons (A3, A4)
- setting the time and temperature.
- time can be set from 0:30 to 19:30 hours (in 30-minute increments).
- temperature can be set from 35 ˚C to 70 ˚C (in 5 ˚C increments).
Note
If any button is pressed, you will hear a signal sound.
INSTRUCTIONS FOR USE:
1. Slice the ingredients as required and arrange them on dehydrator trays B.
2. Place the trays on the basis A (Fig. 1).
3. Connect the appliance to the mains. You will hear a signal sound and the display and
button backlight will come on (standby mode).
4. Set the required drying temperature and time and switch the appliance ON by pressing
the A1 button. When the time set elapses, the appliance will turn off automatically (you
will hear a signal sound and “end” will appear on the display).
5. The appliance operation can be switched off at any time by pressing the A1 button.
6. Unplug the appliance from the mains after use.
Note
To ensure uniform dehydration of the ingredients, we recommend that you
interchange the top and bottom trays occasionally during the drying process.
20 / 38
GB
Table
Please consider the following tips for processing as examples and inspiration. They are not
intended to provide instructions, but to show the possibilities of various food processing. The
times provided in the tables are approximate only, they range in hours and
they can be very varied according to the properties of the food being dried.
Food
Water
content (%)
mushrooms
-
herbs
-
meat
fish
bananas
65
apricots
85
apples
84
plums
87
Preparation
cut to slices /
halves
remove stems, do
not pound
cut to slices
cut to slices
peel, cut to slices
cut to slices /
quarters
cut to slices /
quarters
cut to halves (with
or without pit)
Time of
Blanching Temperature
dehydrating
(min.)
(˚C)
(hours)
-
50
4-7
-
45
14-19
yes
70
70
60
4-12
5-14
6-13
yes
60
19
yes
60
8-15
yes
50-60
19
IV. MAINTENANCE
Do not use any rough and abbrasive cleaning agents! Clean the base unit with a damp
cloth and soap. Clean all screens immediately after use in hot water with soap. Some foods
may discolor the screens. This has, however, no effect on the functions of the appliance
and this discoloration will usually disappear with time. Wipe the power cord A7 with a cloth
and place it into the storage compartment. Never dry the plastic die-cast over
a heat source (e.g. stove, el./gas cooker). After use, store the appliance in a safe,
dustless, clean and dry place, out of reach of children and incapacitated people.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service!
Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration
of the right to warranty repair!
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For their proper
disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of
charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal.
21 / 38
GB
Ask for more details at the local authorities or in the nearest collection site. Fines can
be imposed. for improper disposal of this type of waste in agreement with the national
regulations. If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from
power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be possible to
use the appliance again.
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V) specified on the type label of the appliance
Input (W) specified on the type label of the appliance
Active drying area of 5 meshes (m2) about 0.34
Weight (kg) about 3.8
Protection class of the appliance
II.
Size, (mm):
350 x 350 x 300
Input in standby mode is < 1,00 W.
Noise level: Acoustic noise level of 55 dB (A) re 1pW.
The manufacturer reserves the right for any insignificant deviations from the standard
finished product which do not have any effect on the functioning of the product.
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE
INSTRUCTIONS MANUAL:
HOT. DO NOT COVER. HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR
OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY.
The
symbol indicates a WARNING.
material designed for contact with food
22 / 38
HU
Vital Brisa
Élelmiszer száritó
eta 1302
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári
bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– A használati utasítás a készülék tartozéka, úgyhogy bármilyen esetleges következő
felhasználónak adja oda azt a készülékkel együtt.
– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak
a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
–E
zt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá
csökkent fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő
módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek
értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek
nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak
felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék
és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
–M
indig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– F IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal,
időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan,
amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel
a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély
keletkezhet.
– A működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül
és ellenőrizze azt az ételkészítés teljes ideje alatt.
– A készüléket ne használja helyiségek fűtésére!
–A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja
ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
23 / 38
HU
–
Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke
vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az
leesett és megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át
a készüléket szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága
és helyes működése ellenőrzése céljából.
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
–A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
–A
z erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha ne
húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
–A
meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, ne mossa azt vízsugár alatt!
– Ez nem célja a kültéri használatra.
– A készüléket nem szabad nedves, vagy vizes területen, valamint bármilyen tűz,
illetve robbanás veszélyes helyen (kémiai szerek, olajak, gázok, festékek és más
éghető, vagy robbanó anyagok tárolóinak közelében) használni!
–N
e helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg–, papír–,
műanyag–, fából készült–lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra).
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen,
hőforrásoktól (pl. kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony
anyagoktól (pl. függönyök stb.) és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.)
megfelelő távolságban használja.
– A szárítóval és tartozékaival (sziták) óvatosan járjon el, forrók lehetnek!
–A
légáramlás nyílásait nem szabad letakarni. A nyílásokba ne dugjon be, vagy ne dobjon
be különböző tárgyakat.
– Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerülhessenek szennyeződések (pl. porcsomók,
hajszálak stb.). A szennyeződések a készülék belsejébe történt beszívódása és
lerakódása esetén végezze el annak tisztítását (lásd a IV. fejezetet, KARBANTARTÁS).
– A készülék túlmelegedésekor működésbe lép az automatikus hőbiztosító és megszakítja
az áram hozzávezetését. Ha ez bekövetkezik, akkor kapcsolja ki a készüléket és
válassza le az el. hálózatról. Távolítsa el a levegő áramlását akadályozó látható
tárgyakat és hagyja kihűlni a készüléket.
–K
arbantartás vagy tárolásra történő elhelyezés előtt hagyja lehűlni a készüléket.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó
vezeték pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet
és azt követően komoly sérülés történhet!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal
megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
– A hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen az
érvényes szabványoknak.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
24 / 38
HU
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl.
élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős
a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
II. A KÉSZÜLÉK ÉS ANNAK MŰKÖDÉSE LEÍRÁSA (1. ábra)
A - elektromos egység
A1 - START/STOP gomb
A2 - idő és hőmérséklet kiválasztó gomb
A3 - „ +” gomb az idő és a hőmérséklet
beállításához
A4 - „ -” gomb az idő és hőmérséklet
beállításához
A5 - kijelző
A6 - meleg levegő kiáramlás
A7 - tápkábel
B - aszalótálcák
B1 - fedél
B2 - gyógynövényekre való szita
Megjegyzés
Az aszalótálcák maximálisan javasolt száma 10 db.
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL
Vegyen le a készülékről minden fóliát, matricát, vagy papírt! Első használat előtt mossa
el azokat a részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkeznek, használjon enyhén
mosogatószeres vizet. Utána alaposan öblítse el a gépet langyos vízzel, törölje el, vagy
hagyja megszáradni.
MŰKÖDTETÉS:
START/STOP gomb (A1)
- szárítás indítása és leállítása.
Idő és hőmérséklet kiválasztó gomb (A2)
- szárítási idő és hőmérséklet kiválasztásához és beállításához.
Gombok (A3, A4)
- szárítási idő és hőmérséklet beállítása.
- az időt 0:30 és 19:30 óra között lehet beállítani. (30 perces lépésekkel).
- a hőmérsékletet 35 °C és 70 °C között lehet beállítani (5 °C-os lépésekkel).
Megjegyzés
A gombok megnyomását sípszó jelzi ki.
HASZNÁLAT:
1. A szárítandó alapanyagokat szeletelje megfelelő méretű szeletekre, majd egyenletesen
ossza el a szárító szitán (B).
2. A szitákat az alapanyag szeletekkel tegye a szárító egységre (A). Lásd az 1. ábrát.
3. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Sípszó hallatszik., majd a
kijelző és a működtető gombok háttérvilágítása bekapcsol (készenléti üzemmód).
4. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet és a szárítási időt, majd a készüléket az A1 gomb
megnyomásával indítsa el.A beállított idő elteltével sípszó hallatszik, a kijelzőn pedig
megjelenik az “end” (vége) felirat.
25 / 38
HU
5. A készüléket az A1 gomb megnyomásával bármikor le lehet kapcsolni.
6. A használat után a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
Megjegyzés
Az egyenletes szárítás érdekében, a szárítás közben a szárító szitákat rendezze át
(az alsó szitát tegye felülre, ezt a lépést többször ismételje meg).
Táblázat
A következő feldolgozási javaslatokat csak példaként és inspirációként vegye. Azok célja
nem különböző elkészítési eljárások közlése, hanem az élelmiszerek különböző feldolgozási
lehetőségei bemutatása. A táblázatokban közölt időtartamok csak közelítő
értékűek, órás nagyságrendben mozognak és a szárított élelmiszerek
tulajdonságai alapján jelentősen különbözőek lehetnek.
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
gomba
gyógynövények
hús
hal
-
banán
65
sárgabarack
85
alma
84
szilva
87
Elkészítés
szeletekre / félbe vágni
szárakat eltávolítani
szeletekre vágni
szeletekre vágni
héját leszedni,
szeletekre vágni
szeletekre /negyedekre
vágni
szeletekre /negyedekre
vágni
félbe vágni, maggal,
vagy anélkül
Blansírozás
(perc)
Hőmérséklet
(˚C)
Szárítás
(óra)
-
50
45
70
70
4-7
14-19
4-12
5-14
Igen
60
6-13
Igen
60
19
Igen
60
8-15
Igen
50-60
19
IV. KARBANTARTÁS
Ne használjon agresszív és karcoló tisztítószereket! Az alap egységet nedves, enyhén
mosószeres ruhával tisztítsa! Használat után a lapokat azonnal mossa el forró, mosószeres
vízben. Néhány élelmiszer a lapokon színes foltokat hagyhat. Ez nem befolyásolja
a készülék működését és a színeződés általában egy idő után eltűnik. Az A7 hálózati
vezetéket benedvesített ruhával törölje meg, majd tekerje a készülék vezetéktárolójára.
A műanyag részeket soha ne szárítsa hőforrás fölött (pl. kályha, tűzhely)! Tisztítás után
a készüléket tárolja biztonságos, portalan, tiszta és száraz helyen, gyermekektől elzárva!
Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső
részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszervíz végezhet!
A gyártói utasítások be nem tartása a garanciakötelezettségek megszűnését vonja
maga után!
26 / 38
HU
V. ÖKOLÓGIA
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel van tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei,
továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő
dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes
ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol
azokat ingyenesen veszik át. Ezen termék helyes ártalmatlanításával értékes természeti
forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításából eredő
potenciálisan negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre, amelyek
a hulladékok helytelen ártalmatlanítása következményeként jelentkezhetnek. További
részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen.
Ezen hulladék anyagfajták helytelen ártalmatlanítása néhány állam előírásai szerint
pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak
csatlakozóvezetéke elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket
levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik.
VI. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható
Az 5 szita aktív szárítófelülete (m2) kb.
0,34
Tömeg (kg) kb.
3,8
A készülék érintésvédelmi osztálya
II.
Termék méretei (mm):
350 x 350 x 300
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban < 1,00 W.
Akusztikus zajszint szintje 55 dB (A) re 1pW.
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
jogát a gyártó fenntartja!
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
HOT – Forró.
HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra.
DO NOT COVER – Soha ne takarja le.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más
folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót
bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.
Az
szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokró
27 / 38
PL
Vital Brisa
Suszarka owoców
eta 1302
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. OSTRZEŻNIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
–W
skazówki podane w instrukcji należy uważać za część urządzenia i przekazać
dalszemu użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu
w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazdka!
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie
się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat
8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
– Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub
osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
– U WAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
– Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj
przez cały czas przygotowywania posiłków!
– Nie stosować urządzenia do ogrzewania pomieszczenia!
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które
ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem,
przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
28 / 38
PL
–
Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
– Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie
ciągnij za kabel!
–J
ednostki napędowej nie wolno zanurzać w wodzie (nawet częściowo) lub myć pod
bieżącą wodą!
– Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.
– Urządzenie nie może być używane w środowisku mokrym lub wilgotnym,
w każdym środowisku z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są
przechowywane chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne łatwopalne lub lotne substancje).
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
– Podczas manipulowania z suszarką i akcesoriami (sita), należy zachować
ostrożność mogą być gorące!
– Otworów przepływu powietrza nie można zasłaniać. Do otworów nie wkładaj lub nie
wrzucaj przedmiotów.
– Zadbaj, aby do urządzenia nie przedostały się zanieczyszczenia (np. chmury kurzu,
kłaczków, włosów, itp.). W przypadku wessania i osadzenia się zanieczyszczeń
wewnątrz urządzenia należy suszarkę wyczyścić (zobacz rozdział IV. KONSERWACJA).
–P
rzed przechowywaniem lub konserwacją urządzenie pozostawić do wystygnięcia.
– Jeśli urządzenie przegrzeje się, zacznie działać termiczny bezpiecznik automatyczny
i przerwanie doprowadzenie energii elektrycznej. Jeśli tak się stanie, należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć od prądu. Następnie usunąć wszelkie widoczne przeszkody na
drodze przepływu powietrza i pozostawić do ostygnięcia.
– Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać
zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może
doprowadzić do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego
urazu!
–D
opilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
– W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest
zgodny z aktualnymi normami.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez
producenta.
29 / 38
PL
–N
igdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia
w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJA (rys. 1)
A - jednostka podstawowa
A1 - przycisk START/STOP
A2 - p
rzełącznik ustawienia czasu
i temperatury
A3 - p
rzycisk „+“do zwiększenia wartości
czasu / temperatury
A4 - p
rzycisk „-“ do obniżenia wartości
czasu / temperatury
A5 - wyświetlacz
A6 - wypływ ciepłego powietrza
A7 - przewód zasilania
B - sita suszące
B1 - pokrywa
B2 - sitko na zioła
Uwaga
Zalecana liczba sit suszących 10 szt.
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
Zdejmij wszystkie opakowania, wyjmij suszarkę i akcesoria. Z urządzenia usuń wszystkie
folie przylepne, naklejki lub papier. Przed pierwszym użyciem umyć części, które mają
kontakt z żywnością w gorącej wodzie z detergentem, spłukać czystą wodą i wytrzeć do
sucha lub pozostawić do wyschnięcia.
STEROWANIE:
Przycisk START/STOP (A1)
- włączenie/zatrzymanie suszenia.
Przełącznik ustawienia czasu i temperatury (A2)
- wybranie ustawienia czasu suszenia i temperatury.
Przyciski (A3, A4)
- ustawienie wartości czasu i temperatury.
- czas można ustawić w zakresie 0:30 - 19:30 godz. (z 30-minutowym krokiem).
- temperaturę można ustawić w zakresie 35 ˚C - 70 ˚C (krok po 5 ˚C).
Uwaga
Po naciśnięciu dowolnego przycisku słychać sygnał dźwiękowy.
SPOSÓB UŻYCIA:
1. Żywność pokroić na odpowiednie plasterki, a następnie rozłożyć je równomiernie na
sitku suszącym B.
30 / 38
PL
2. Umieścić sita z żywnością na jednostkę podstawową A (rys. 1).
3. Podłączyć urządzenie do prądu. Słychać sygnał dźwiękowy, zaświeci się wyświetlacz
i podświetlenie przycisków (tryb gotowości).
4. Ustawić żądaną temperaturę i czas przygotowania oraz włączyć urządzenie, naciskając
przycisk A1. Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie
(słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się “end”).
5. Urządzenie można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk A1.
6. Po pracy odłączyć urządzenie od gniazdka.
Uwaga
Aby uzyskać równomierne wysuszoną żywność, zaleca się zamieniać pozycję
górnych sit na niższą pozycję podczas suszenia.
Tabelka
Następujące rady prosimy traktować jako przykłady i inspirację. Ich celem nie jest
dostarczenie wskazówek, ale pokazują różne możliwości przetwarzania żywności.
Wszystkie czasy podane w tabelce są tylko przybliżone, są w godzinach
i mogą być w zależności od właściwości żywności suszone bardzo różnie.
Czas
Blanszowani Temperatura
suszenia
(˚C)
(min.)
(godz.)
Surowiec
Zawartość
wody (%)
Przygotowanie
grzyby
-
pokroić w plasterki / na pół
-
50
4-7
zioła
-
Usunąć łodygę, nie rozdrabniać
-
45
14-19
mięso
-
pokroić w plasterki
-
70
4-12
ryby
-
pokroić w plasterki
-
70
5-14
banany
65
obrać, pokroić w plasterki
Igen
60
6-13
morele
85
pokroić w plasterki /na ćwiartki
Igen
60
19
jablka
84
pokroić w plasterki/na ćwiartki
Igen
60
8-15
87
przeciąć na pół z pestką i bez
pestki
Igen
50-60
19
śliwki
IV. KONSERWACJA
Nie należy używać szorstkich i agresywnych detergentów! Czyszczenie bazy
wykonywać wilgotną szmatką z detergentem. Sita natychmiast po użyciu umyć w gorącej
wodzie z detergentem. Niektóre produkty żywnościowe mogą zmienić kolor sita. Jednakże,
nie ma to wpływu na działanie urządzenia, to zabarwienie zwykle za pewien czas zniknie.
Przewód zasilający A7 otrzeć szmatką i umieścić w schowku. Części plastikowych nigdy
nie suszyć nad źródłem ciepła (np. kuchenka elektryczna / kuchenka gazowa). Po
oczyszczeniu urządzenie należy ułożyć na bezpieczne, wolne od kurzu, czyste i suche
miejsce poza zasięgiem dzieci.
Wymiana elementów szerszego charakteru lub które wymagają ingerencji do części
elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis!Nieprzestrzeganie
wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
31 / 38
PL
V. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów
zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich
przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji
oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można
poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych
punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą
Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz
www.elektroeko.pl). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie
z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia
z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie
przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.
VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Powierzchnia użytkowa suszenia 5 sit (m2) ok.
0,34
Waga ok. (kg)
3,8
Klasa izolacyjna
II.
Wymiary produktu (mm)
350 x 350 x 300
Pobór mocy w trybie czuwania wynosi poniżej < 1,00 W.
Poziom hałasu 55 dB (A) re 1pW.
Producent zastrzega sobie prawo do wykonania drobnych zmian od wykonania
standardowego, które nie ma wpływu na działanie produktu.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W INSTRUKCJI:
HOT – Gorące.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
DO NOT COVER – Nie zakrywać.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych
cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć
w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć
w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
Symbol oznacza:
OSTRZEŻENIE,
materiał przeznaczonych do z żywnością
32 / 38
D
Vital Brisa
Dörrautomat
eta 1302
BEDIENUNGSANLEITUNG
Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie vor
Inbetriebnahme dieses Geräts sehr aufmerksam die Bedienungsanleitung und bewahren Sie
diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit
auch mit der Verpackung und dem inneren Inhalt der Verpackung gut auf.
I. SICHERHEITSHINWEISE
– Betrachten Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie
sie jedwedem weiteren Benutzer des Geräts weiter.
– Überprüfen Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der Spannung in Ihrer elektrischen
Steckdose entspricht. Der Stecker der Anschlussleitung ist nur an die Steckdose der el.
Installation anzuschließen, die den jeweiligen Normen entspricht.
– Dieses Gerät kann von Kindern ab Alter von 8 Jahren und von
Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen
bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung
beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in
einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen von unbeaufsichtigten
Kindern unter 8 Jahren nicht durchgeführt werden. Kinder unter
8 Jahren müssen von dem Gerät und seiner Anschlussleitung
ferngehalten werden.
– Falls die Anschlussleitung vom Gerät beschädigt ist, muss diese
durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder durch ähnlich
qualifizierte Person ersetzt werden, um gefährliche Situation
vorzubeugen.
–V
ORSICHT: Das Gerät ist nicht für Tätigkeit mittels eines
Außenzeitschalters, einer Fernbedienung oder eines anderen
Teiles bestimmt, der das Gerät automatisch schaltet, denn es
besteht die Gefahr der Feuerentstehung, wenn das Gerät im
Zeitpunkt der Inbetriebsetzung des Gerätes abgedeckt oder
unrichtig installiert wäre.
–L
assen Sie das Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt und kontrollieren
Sie es während der ganzen Zeit der Lebensmittelzubereitung.
– Benutzen Sie das Gerät nicht zur Raumbeheizung!
– Vor dem Austausch des Zubehörs oder der zugänglichen Teile, die
sich bei der Benutzung bewegen, vor der Montage und Demontage,
vor Reinigung oder Wartung oder nach dem Arbeitsende ist das
Gerät auszuschalten und vom el. Netz durch Ausziehen des
Steckers der Anschlussleitung aus der el. Steckdose zu trennen!
33 / 38
D
Das Gerät immer vom el. Netz trennen, wenn dieses unbeaufsichtigt
gelassen wird.
– Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn dieses beschädigte
Anschlussleitung oder Stecker aufweist, wenn dieses nicht richtig
arbeitet, wenn dieses auf den Boden gefallen und beschädigt ist
oder ins Wasser gefallen ist. In solchen Fällen ist das Gerät in einen
Fachservice zur Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen
Funktion zu holen.
–
–W
enn das Gerät in Betrieb ist, verhindern Sie Kontakt mit Haustieren, Insekt und Pflanzen.
– Das jeweilige Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch und zu den ähnlichen Zwecken (Geschäfte,
Büros und ähnliche Arbeitsplätze, in Hotels, Motels und anderen Wohnobjekten, in den B&B
sicherstellenden Unternehmen) bestimmt! Es ist nicht zum kommerziellen Gebrauch bestimmt!
– Stecken Sie den Stecker der Anschlussleitung nicht in die el. Steckdose und
ziehen ihn aus der Steckdose nicht mit nassen Händen durch Ziehen an der
Anschlussleitung heraus!
– Tauchen Sie die Antriebseinheit nicht ins Wasser (sowie teilweise) ein sowie
waschen Sie diesen nicht unter fließendem Wasser!
–D
as Gerät ist nicht zur Außenbenutzung bestimmt!
–D
as Gerät darf nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung und in einer Umgebung
mit Brand- oder Explosionsgefahr benutzt werden (Räume, wo Chemikalien, Brennstoffe,
Öle, Gase, Farben und weitere brennbare, bzw. flüchtige Stoffe gelagert werden).
– Platzieren Sie das Gerät nicht auf instabile, zerbrechliche und brennbare Oberflächen
(z.B. Glas-, Papier-, Kunststoffplatten, lackierte Holzplatten und verschiedene
Textilien/Tischtücher usw.).
–N
ach der ersten Einschaltung des Gerätes kann es zur eventuellen kurzen, mäßigen
Rauchbildung kommen, die keinen Mangel und Grund zur Reklamation des Gerätes darstellt.
– Installieren Sie das Gerät dort, wo sein Umkippen nicht droht, und in einem ausreichenden
Abstand von den brennbaren Gegenständen (z.B. Vorhänge, Gardinen usw.), Wärmequellen
(z.B. Ofen, Herd, Kocher, Grill, Röhre usw.) und feuchten Oberflächen (z.B. Spülbecken,
Waschbecken usw.).
– Es ist nicht zulässig, die Oberfläche des Gerätes irgendwie aufzubereiten (z.B. mit einer
selbstklebenden Tapete, Folie usw.)!
– Bei dem Umgang mit dem Dörrautomat und Zubehör (Siebe) verfahren Sie vorsichtig,
diese können heiß sein!
– Manipulieren Sie mit dem Gerät nicht, wenn dieses heiß ist.
– Die Öffnungen zum Luftdurchgang nicht abdecken. In die Öffnungen keine Gegenstände
hineinschieben sowie hineinwerfen.
–E
ingeschaltetes Gerät nicht auf weiche Oberflächen ablegen (z.B. Bett, Unterlagen, Teppiche).
– Darauf achten, dass ins Gerät kein Schmutz eindringt (z.B. Staub, Haare usw.). Im Falle
der Einsaugung und Absetzen vom Schmutz ins Gerät ist seine Reinigung durchzuführen
(siehe Abs. IV. INSTANDHALTUNG).
– Im Falle einer Überhitzung des Gerätes schaltet automatische thermische Sicherung ein,
und diese unterbricht die Zufuhr des el. Stromes. Wenn es dazu kommt, schalten Sie das
Gerät aus und trennen Sie dieses vom el. Netz. Beseitigen Sie dann eventuelle sichtbare
an dem Luftstrom hindernden Hindernisse und lassen Sie das Gerät abkühlen.
– Lassen Sie das Gerät vor der Instandhaltung oder Aufbewahrung abkühlen.
– Legen Sie die Anschlussleitung nie auf heiße Oberflächen sowie lassen Sie sie nicht über
die Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen. Durch Ziehen oder Streifen, z.B.
seitens der Kinder kann es zum Umstürzen oder Herunterziehen des Gerätes und zur
nachfolgenden ernsten Verletzung kommen!
34 / 38
D
– Die Anschlussleitung darf nicht durch scharfkantige oder heiße Gegenstände, offenes
Feuer beschädigt werden, diese darf nicht ins Wasser eingetaucht sowie über die
Kanten gebogen werden.
– Um Sicherheit und richtige Funktion des Gerätes sicherzustellen, benutzen Sie nur
Originalteile und das vom Hersteller genehmigte Zubehör.
– Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Das Gerät nie zu einem anderen
Zweck benutzen.
– Der Hersteller haftet nicht für die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Umgang
mit Gerät und Zubehör verursachten Schäden (z.B. Entwertung von Lebensmitteln,
Verletzung, Verbrennung, Verbrühung, Feuer usw.) und haftet auch nicht
aus der Garantie für das Gerät im Falle der Nichteinhaltung der oben genannten
Sicherheitshinweise.
II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES UND SEINER FUNKTION (Abb. 1)
A – Grundeinheit
A1 – Taste START/STOP
A2 – U
mschalter der Zeit- und
Temperatureinstellung
A3 – T
aste „+“ zur Zeit-/
Temperaturwerterhöhung
A4 – T
aste „-“ zur Zeit-/
Temperaturwerterniedrigung
A5 – Anzeige
A6 – Warmluftaustritt
A7 – Anschlussleitung
B – Trockensiebe
B1 – Deckel
B2 – Kräutersieb
Anmerkung
Die maximale empfohlene Zahl der Trockensiebe ist 10 Stück.
III. VORBEREITUNG UND GEBRAUCH
Beseitigen Sie aus dem Gerät alle eventuellen Adhäsionsfolien, Etiketten oder Papier. Vor
dem Erstgebrauch waschen Sie die Teile, die mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen,
im warmen Wasser mit einem Saponatzusatz, spülen Sie diese mit klarem Wasser und
wischen Sie trocken oder lassen Sie gründlich austrocknen.
BEDIENUNG:
Taste START/STOP (A1)
- Start/Stop von Trocknung.
Umschalter der Zeit- und Temperatureinstellung (A2)
- Auswahl zur Einstellung der Trocknungszeit und -temperatur.
Tasten (A3, A4)
- Einstellung des Zeit- und Temperaturwertes.
- Zeit kann man im Bereich von 0:30 - 19:30 Uhr einstellen (Schritt je 30
Minuten).
- Temperatur kann man im Bereich von 35 ˚C - 70 ˚C einstellen (Schritt je 5 ˚C).
Anmerkung
Beim Drücken beliebiger Taste ertönt sich ein akustisches Signal.
35 / 38
D
GEBRAUCH:
1. Schneiden Sie die Lebensmittel auf geeignete Scheiben und legen Sie diese
gleichmäßig auf die Trockensiebe B.
2. Platzieren Sie die Siebe mit den Lebensmitteln auf die Grundeinheit A (Abb.1).
3. Schließen Sie das Gerät ans el. Netz an. Es ertönt sich eine akustische Signalisation und
es leuchtet die Anzeige (Text “OFF”) auf und die Tasten leuchten (Standby-Regime).
4. Stellen Sie die Soll-Temperatur und Zeit der Zubereitung ein und schalten Sie das Gerät
durch Drücken der Taste A1 ein.
5. Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit schaltet das Gerät automatisch aus (es ertönt
sich akustische Signalisation und auf der Anzeige erscheint “end”). Die Gerätetätigkeit
kann man jederzeit durch Drücken der Taste A1 stoppen.
6. Nach dem Gebrauch ist das Gerät vom el. Netz zu trennen.
Anmerkung
Zur Erzielung einer gleichmäßigen Trocknung der Lebensmittel empfehlen wir,
während des Trocknens die oberen Siebe mit den unteren zu wechseln.
Tabelle
Folgende Verarbeitungstypen halten Sie für Beispiele und Inspiration, ihr Zweck besteht
nicht in einer Anleitung, sondern in einer Darstellung der Möglichkeiten von verschiedener
Verarbeitung von Lebensmitteln. Die in den Tabellen aufgeführten Zeitwerte sind nur
ungefähre Werte, diese bewegen sich in den Stundeneinheiten und können laut den
Eigenschaften der zu trocknenden Lebensmittel sehr unterschiedlich sein.
Rohstoff
Wasser-inhalt
(%)
Zubereitung
Blanchieren
(min.)
Temperatur
(oC)
Trocknungszeit
(Stunden)
Pilze
-
Auf Scheiben
/ Hälften
schneiden
-
50
4-7
Kräuter
-
Stiel
beseitigen,
nicht
zermahlen
-
45
14 - 19
Fleisch
-
Auf Scheiben
schneiden
-
70
4 - 12
Fische
-
Auf Scheiben
schneiden
-
70
5 - 14
Bananen
65
Schälen, auf
Scheiben
schneiden
ano
60
6 - 13
Aprikosen
85
Auf Scheiben
schneiden /
vierteln
ano
60
19
Äpfel
84
Auf Scheiben
schneiden /
vierteln
ano
60
8 - 15
Pflaumen
87
Auf Hälften
ohne Kerne
schneiden
ano
50 - 60
19
36 / 38
D
IV. INSTANDHALTUNG
Benutzen Sie keine rauen und aggressiven Reinigungsmittel! Die Grundeinheit reinigen
Sie mit einem feuchten Tuch mit einem Saponatzusatz. Die Siebe waschen Sie nach dem
Gebrauch sofort im Heißwasser mit einem Saponatzusatz. Einige Lebensmittel können
die Siebe gewissermaßen verfärben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion des
Gerätes und diese Verfärbung verschwindet nach gewisser Zeit selbst. Die Anschlussleistung
A7 wischen Sie mit einem Tuch ab und bewahren Sie diese in einen Aufbewahrungsraum
auf. Die Kunststoffteile trocknen Sie nie über einer Wärmequelle (z.B. Ofen, el./Gasherd).
Nach der Reinigung bewahren Sie das Gerät auf einem sicheren, staubfreien, sauberen und
trockenen Ort auf, von Kindern und rechtsunfähigen Personen fernhalten.
Wartung eines größeren Charakters oder Wartung, die einen Eingriff in innere Teile
des Gerätes erfordert, muss ein Fachservice durchführen! Mit der Nichtbeachtung
der Hinweise des Herstellers erlischt das Recht auf eine Garantiereparatur!
V. UMWELTSCHUTZ
Sofern es die Maße zulassen, sind alle Teile des Gerätes, die Verpackung, Komponenten
und das Zubehör mit dem verwendeten Material sowie auch deren Recycling
gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten
Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektrischen bzw. elektronischen Produkte
nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese
zum Zweck deren richtiger Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen
ab, wo diese kostenlos entgegengenommen werden. Durch eine richtige Entsorgung
dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden,
was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Fordern Sie
weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden
Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im
Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Wenn das Gerät
endgültig außer Betrieb gesetzt werden soll, ist nach dem Trennen der Anschlussleitung
vom el. Netz diese zu schneiden, das Gerät wird so unbrauchbar.
VI. TECHNISCHE DATEN
Spannung (V)
auf dem Typenschild des Gerätes angeführt
Leistungsaufnahme (W)
auf dem Typenschild des Gerätes angeführt
Aktive Trocknungsfläche 5 Siebe (m2) ca. cca
0,34
Gewicht (kg) ca. ;
3,8
Schutzklasse des Gerätes II.
Abmessungen ca. (B x T x H),(mm)
350 x 350 x 300
Leistungsaufnahme wenn ausgeschaltet 1,00 W
Schalldruckpegel: Der deklarierte Schalldruckpegel ist 55 dB(A) re 1pW.
Änderung der technischen Spezifikation und des Inhaltes des eventuellen Zubehörs
laut Produktmodell durch den Hersteller vorbehalten.
37 / 38
D
WARNZEICHEN UND SYMBOLE, DIE AUF VERBRAUCHER, VERPACKUNGEN ODER
IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN:
HOT – Heiß;
HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt;
DO NOT COVER – Nicht abdecken; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS
– Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen;
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY – Erstickungsgefahr. Den Kunststoffbeutel nicht in
Kinderwiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern verwenden. Den PE-Beutel
außerhalb der Kinder fernhalten. Der Beutel ist kein Spielzeug.
VORSICHT
Material ist zum Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt
38 / 38
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 4/3/2020
e.č. 01/2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement