eta Freya 5301 90000 Owner's manual

eta Freya 5301 90000 Owner's manual
Elektrická teplovzdušná sušička potravin • NÁVOD
Elektrická teplovzdušná sušička potravín • NÁVOD
K OBSLUZE
4-13
NA OBSLUHU
14-23
Electric hot-air food dryer • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 24-33
Elektromos forrólevegős élelmiszerszárító • HASZNÁLATI UTASÍTÁS
H 34-44
Suszarka elektryczna do żywności • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 45-55
Freya
8/3/2018
1
2
B1
B2
B
.
.
(1 - 5)
.
.
A2
A3
A1
A
2 / 55
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE (obr. 1)
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
IV. ÚDRŽBA
V. TECHNICKÁ DATA
VI. LEGISLATIVA A EKOLOGIE
4
6
6
12
13
13
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA A JEHO FUNKCIA (obr. 1)
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
IV. ÚDRŽBA
V. TECHNICKÉ ÚDAJE
VI. LEGISLATÍVA A EKOLOGÍA
14
16
16
22
23
23
GB
I. SAFETY WARNINGS
II. APPLIANCE DESCRIPTION AND ITS FUNCTIONS (fig. 1)
III. PREPARATION AND USE
IV. MAINTENANCE
V. TECHNICAL DATA
VI. LEGISLATIVE & ECOLOGY
24
26
26
32
32
32
HU
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
II. A KÉSZÜLÉK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ISMERTETÉSE (1. ábra)
III. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
IV. KARBANTARTÁS
V. MŰSZAKI ADATOK
VI. JOGALKOTÁS ÉS ÖKOLÓGIA
34
36
37
43
43
43
PL
I. OSTRZEŻNIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJA (rys. 1)
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
IV. KONSERWACJA
V. DANE TECHNICZNE
VI. PRAWODAWSTWO I EKOLOGIA
45
47
48
54
54
55
Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for
illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja
3 / 55
CZ
Freya
Elektrická teplovzdušná sušička potravin
eta 5301
NÁVOD K OBSLUZE
Sušení je jeden z nejstarších způsobů konzervace potravin. Sušením se většinou zpracovávají
běžné druhy ovoce, zeleniny, lesních plodů a masa. Můžete tak zpracovávat i drobné ovoce
(např. rybíz, angrešt, jahody). V sušičce se kvalitně usuší i byliny, květiny nebo listy, které
si uchovají léčivé účinky a svoji původní barvu. Velmi dobře a rychle se suší houby, které
si zachovávají barvu, chuť i vůni. Na rozdíl od běžného dlouhodobého uchovávání potravin
(např. zavařování, zmrazování) se šetrným sušením zachovává až 80 % vitaminů, minerálních
a stopových látek a zkoncentrují se aromatické látky, čímž jsou sušené potraviny chutnější.
Nejlepší způsob jak být úspěšný, je používat tento návod jako jakousi příručku a poté měnit
techniku sušení podle vašich předchozích výsledků. Je užitečné dělat si záznamy této činnosti
a jejich výsledků. Záznamy množství potravin před a po sušení, délka času sušení, výsledek
sušení atd. mohou být užitečné informace pro dosažení dobré kvality sušených potravin.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
T
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
– Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
– POZOR – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím
vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli
jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo
nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho
průběžně po celou dobu přípravy potravin.
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
–
4 / 55
CZ
řed výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při
P
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od
el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
– Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru.
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
–
– Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Pohonnou jednotku nikdy neponořujte do vody (ani částečně) ani nemyjte pod
proudem vody!
– Spotřebič nepoužívejte venku!
– Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné–lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba,
gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy,
umyvadla atd.).
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Sušičku nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.) než
doporučuje výrobce.
– Před každým připojením spotřebiče k el. síti zkontrolujte, zda je přepínač A1 v poloze
0 (vypnuto) a po ukončení sušení vždy odpojte spotřebič od el. sítě.
– Při manipulaci se sušičkou a příslušenstvím (síty) postupujte opatrně, mohou být horké!
– Spotřebič nepřenášejte, pokud je horký.
– Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte
žádné předměty.
– Nepokládejte zapnutou sušičku na měkké povrchy (např. postel, podložky, koberce).
– Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikly nečistoty (např. chuchvalce prachu, vlasy
apod.). V případě nasátí a usazení nečistot uvnitř spotřebiče proveďte jeho vyčištění (viz
odst. IV. ÚDRŽBA).
– Když se spotřebič přehřeje, vstoupí v činnost automatická tepelná pojistka a přeruší přívod
el. proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě. Pak odstraňte
případné viditelné překážky bránící toku vzduchu a nechejte spotřebič vychladnout.
5 / 55
CZ
– Před údržbou nebo uložení nechte spotřebič vychladnout.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální
náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen
tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár,
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE A JEHO FUNKCE (obr. 1)
Sušení (dehydrování) je metoda zahřátí potravin a následného odpaření vody. Většina
potravin uvolňuje vlhkost rychle v prvních stádiích sušení. To znamená, že mohou
absorbovat velká množství tepla a vytvářet značné množství páry. Sacími otvory ve
spodní části základní jednotky je nasáván vzduch, ohřívá se na předem nastavenou
teplotu a následně je vháněn do vnitřních prostorů jednotlivých sít. Středovým otvorem sít
a otvorem ve víku je vlhký vzduch vytlačována ven ze sušičky.
A – základní jednotka
A1 – spínač/vypínač a otočný regulátor teploty
A2 – výstup teplého vduchu
A3 – napájecí přívod
B – sušicí síta
B1 – víko
B2 – síto na bylinky
Poznámka: Maximálně doporučený počet sušicích sít je 10 ks.
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před
prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v teplé vodě
s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně
nechte oschnout. Odejměte víko B1 a síta B ze základní jednotky A. Na jednotlivá síta
rozložte kousky potravin tak, aby se navzájem nepřekrývaly, ale pouze dotýkaly. První síto
položte přímo na základní jednotku A. Následně síta naskládejte v potřebném množství
(2 - 5 ks), na první síto a přikryjte víkem (obr. 2). Vzdálenost mezi jednotlivými síty
(15 - 25 mm) můžete nastavit jejich vzájemným otočením o 180o. Vidlici napájecího
přívodu A3 zasuňte do elektrické zásuvky. Pomocí otočného regulátoru A1 nastavte
požadovanou teplotu v rozsahu (40 °C - 70 °C). Pro rovnoměrnější sušení potravin můžete
pořadí jednotlivých sít mezi sebou zaměnit (horní za dolní) a současně i otočit síta o 180o.
6 / 55
CZ
Po skončení přípravy potravin otočte regulátor A1 do polohy “0” vypnuto a odpojte
napájecí přívod z el. zásuvky.
Rady při sušení
– Pokud by byla teplota příliš vysoká, potraviny by mohly „zcementovatět“, což znamená,
že zvenku budou vysušené, zatímco uvnitř budou stále vlhké. Pokud by byla teplota příliš
nízká, prodloužil by se čas sušení a spotřeba elektrické energie.
– Sušičku umístěte tak, abyste ji v průběhu sušení nemuseli přemísťovat.
Nezapomeňte, že při sušení bude v místnosti cítit aroma sušených potravin, které není
vždy pro každého příjemné. Nejlepších výsledků dosáhnete jen s nezávadnými, čerstvými
a zralými plody (ne přezrálé), případná poškozená místa na potravinách odstraňte.
–P
řed sušením potraviny důkladně očistěte. Dodržujte hygienu vašich rukou a pracovní plochy.
– Proces sušení bude stejnoměrný, když potraviny nakrájíte na stejně silné plátky.
Příliš tenké plátky sice schnou rychleji, ale nezapomeňte, že sušením se podstatně
zmenší jejich velikost. Množství potravin na jedno sušení by nemělo přesáhnout 3/4
plochy síta a síla plátků by měla být od 0,5 cm do max. 0,8 cm (s výjimkou např.
meruněk, nektarinek, broskví, třešní, hroznového vína, rybízu, švestek a dalšího malého
ovoce s měkkou dužinou, které může být sušeno nakrájené na půlky nebo čtvrtky).
Síta by se neměla příliš naplnit, aby mohl vzduch volně proudit.
– U potravin jako je např. ananas, kiwi, papája, kokos, banány, tuřín a sladké brambory
odstraňte před sušením jejich nestravitelnou slupku.
– Před odstraněním pecek a jader, nejprve vysušte ovoce na 50 %, zabráníte tak
nadměrnému odkapávání šťáv ze sušeného ovoce. Pod šťavnatější suroviny dejte raději
čistý jemný krepový papír, aby z nich neodkapávala šťáva na spodní síta, a také
z důvodu jednodušší následné údržby. Neloupané ovoce pokládejte slupkou dolu na síto
a řeznou plochou nahoru. Také nerovné tvary pokládejte vždy hranou se slupkou na síto,
ne na rovnou plochu. Zelenina by se měla pouze položit v jedné vrstvě a rovnoměrně
rozložit.
–B
yliny sušte velmi šetrně! Odstraňte stonek, byliny dále neporcujte. Listové byliny je
třeba během sušení obracet, aby se zabránilo slepování listů. Při velmi dlouhém sušení
bylin dochází ke ztrátě chuťových látek.
– Maso (např. hovězí, drůbeží, rybí nebo zvěřina) by mělo být nakrájeno na kousky / plátky
ne silné více než 0,5 cm a před sušením zbaveno přebytečného tuku. Čím vyšší je
obsah tuku v mase, tím kratší je jeho trvanlivost po usušení. Pro větší křehkost a jemnost
krájejte maso napříč vlákny, sušené maso nakrájené po vláknech – bude tuhé. Pro delší
trvanlivost a výraznější chuť můžete maso před sušením posypat z obou stran kořenící
směsí nebo potřít marinádou a uložit do chladničky na cca 6 - 12 hod. Následně nechejte
okapat. Při sušení příležitostně odstraňte kapky tuku, které se objeví na povrchu.
POZOR: Z
věřina by měla být vždy z legálního zdroje, kde je záruka, že maso bylo
zkontrolována od MVDr. (veterináře). Doporučujeme také maso před sušením
po dobu 60 dní uchovat při teplotě -18 °C (tj. zmrazit). Tím by měly být
eliminovány všechny přítomné nežádoucí bakterie způsobující případné nemoci.
Marináda: p
oužijte libovolnou kombinaci z následujících ingrediencí: sója, worcester,
rajčata, barbecue omáčka, česnek, cibule, kari, kořeněná sůl nebo pepř.
– Ryba na sušení musí být co nejčerstvější, aby nedošlo k jejímu zkažení ještě před
vlastním sušením. Pozor si dejte také na obsažený olej v rybách.
7 / 55
CZ
Tučné nebo mastné ryby, jako je tuňák, se rychle kazí a na rozdíl od jiných druhů masa
neexistuje způsob, jak tuk jednoduše odkrájet. Sušení některých druhů ryb se nedoporučuje
(viz tabulka níže). Pro delší trvanlivost a výraznější chuť můžete maso před sušením 30
minut naložit ve slaném nálevu, následně opláchnout a nechat okapat. Poté ryby můžete
z obou stran posypat směsí s kombinující různé koření, případně i sůl. Nyní ryby uložte do
chladničky na cca 6-10 hod. Při sušení příležitostně odstraňte kapky tuku, které se objeví
na povrchu.
– Sušicí síta by měla být vyplněna slabou vrstvou sušených potravin. Pokud je to nutné,
vložte čistý jemný pečicí papír nebo sušicí fólie na síta, aby malé kousky potravin
nepropadávaly a nelepily se na povrch.
– Čas sušení nejvíce ovlivňují následující skutečnosti: druh ovoce / zeleniny, vlhkost
potravin, vlhkost vzduchu, velikosti nakrájených kousků, rozložení na sítu.
– Doporučujeme při sušení potravin dodržovat pokyny uvedené v odborné literatuře.
– Doba sušení je závislá na množství sušených potravin. Čím více sušících sít použijete,
tím bude doba sušení delší.
–P
řed ochutnáním potraviny, která se suší, odeberte pár kousků a ponechejte je
vychladnout. Horké kousky jsou měkčí a vlhčí než ty, které už vychladly. Potraviny
sušte dostatečně dlouhý čas tak, aby se při skladování zabránilo jejich zkažení
a mikrobiologickému tvoření bakterií. Správně vysušená zelenina musí být tvrdá a křehká
s vlastností se lámat. Správně vysušené ovoce nemá být přeschlé, musí byt kožovité
a vláčné. Maso při ohnutí praská, ale nezlomí se. Rybí maso by nikdy nemělo být lámavé
nebo křehké a na povrchu by neměla být žádná viditelná vlhkost. Přivoňte a ochutnejte,
maso by mělo mít jen mírně rybí chuť i aroma. Pro krátkodobé skladování nemusí být
sušené ovoce vysušené do takové míry jako je např. z obchodu.
Blanšírování
Enzymy v ovoci a zelenině jsou odpovědné za změnu chuti a barvy. Tyto změny budou
pokračovat i při sušení a skladování, pokud sušené potraviny nejsou předem ošetřeny tak,
aby se zpomalily aktivity enzymů. Blanšírování (inaktivace enzymů) se používá k omezení
porušení vzhledu a chuti tím, že se zelenina povaří na krátký čas ve vodě nebo páře.
Připravené potraviny uložte do drátěného koše nebo síta a ponořte do nádoby s vroucí vodou.
Od doby, kdy se voda začne opět vařit, počítejte čas nutný k blanšírování (viz tabulka).
Namáčení
Mnoho druhů světlého ovoce (např. jablka, meruňky, broskve, nektarinky, hrušky,
švestky) mají tendenci během sušení a skladování zhnědnout. Aby se tomuto zabránilo,
namočte nakrájené řezy ovoce do roztoku ananasové nebo citrónové šťávy (jedna
polévková lžíce šťávy/0,25 l vody, viz tabulka) a následně nechejte okapat, případně
osušte čistým kuchyňským krepovým papírem. Ovoce může být také namočeno do
medu, koření nebo pomerančového džusu. Můžete vyzkoušet i vlastní chutný roztok
pro namočení. Lze také používat roztok soli anebo ovocný sirup. Ovoce jako švestky,
hroznové víno, třešně a višně mohou být namočeny do vody, aby popraskala slupka, což
urychlí zbavování vlhkosti během sušení. Sušicí síta by měla být vyplněna slabou vrstvou
sušených potravin. Pokud je to nutné, vložte čistý jemný krepový papír na síta, aby malé
kousky potravin nepropadávaly a nelepily se na povrch.
Použití v kuchyni
Pokud chcete sušené ovoce a zeleninu použít stejným způsobem jako čerstvé, musíte ho
změkčit (vrátit mu vlhkost, která byla odstraněna sušením). Budete-li provádět namáčení
déle než 1-2 hodiny, doporučujeme potraviny uložit do ledničky, aby jste uchovali nutriční
hodnotu potravin.
8 / 55
CZ
Zbylou vodu z namáčení (např. ze zeleniny) použijte pro další úpravu potravin. Nezapomeňte,
že namáčením potraviny zvětšují svůj objem (ovoce cca 1,5 krát, zelenina cca 2 krát).
Ovoce
Lze spotřebovat v sušeném stavu. Požadované množství sušeného ovoce namočte do
přibližně stejného nebo nepatrně menšího množství vody a ponechejte cca 4 hodiny.
Zelenina
Doporučujeme před další úpravou vždy namočit. Požadované množství sušené zeleniny
namočte do přibližně stejného nebo nepatrně menšího množství vody. Nedávejte však
více vody než bude nutné k přípravě pokrmu. Změklou zeleninu nenechávejte před dalším
použitím zbytečně dlouho odstát. Doba tepelné úpravy zeleniny je přibližně stejná jako
u zeleniny mražené.
Byliny
Nepotřebují další úpravy kromě rozmělnění nebo umletí a případně odstranění tvrdých částí.
Houby
Shodný postup jako u zeleniny. Houby můžete před použitím, např. do polévek nebo
omáček, rozemlít.
Čas sušení
Čas se mění podle druhu sušené potraviny, jejího obsahu vody, zralosti a tloušťky.
Stejně tak závisí na teplotě a vlhkosti vzduchu v místnosti, ve které se sušička používá
(doporučujeme sušičku používat při běžné pokojové teplotě). Když se bylinky a podobně
aromatické poživatiny suší příliš dlouho, unikne velmi mnoho aromatických látek.
Ovoce určené ke svačinám, nebo aby se ušetřilo místo, není třeba předem namáčet
a mělo by se sušit, dokud nebude křehké, ale zároveň žvýkatelné.
Balení a skladování
Sušené potraviny je možné dlouhodobě skladovat zabalené do fólie (ne alobal), nebo
v různých dobře utěsněných kontejnerech a boxech určených pro skladování potravin.
Před zabalením nebo uložením potravin je nechejte vychladnout. Balte je po menším
množství co nejtěsněji k sobě a uložte nejlépe do chladného, suchého a tmavého místa.
Při teplotách nižších 10 °C se doba uskladnění prodlužuje cca 2-3 krát. Po otevření
spotřebujte celý obsah nejlépe najednou. Skladované sušené potraviny kontrolujte
minimálně jednou měsíčně. Po otevření spotřebujte celý obsah nejlépe najednou.
Skladované sušené potraviny kontrolujte minimálně jedenkrát za měsíc. Pokud se Vám
potraviny zdají vlhké, rozložte je na síta a znovu vysušte. Plíseň značí, že potraviny nebyly
dostatečně vysušené. Plísní napadené potraviny zlikvidujte. Pro skladování nepoužívejte
kovové nádoby nebo nádoby s kovovým víkem.
Tabulka
Následující typy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejich účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Časy uvedené
v tabulkách jsou pouze přibližné, pohybují se v jednotkách hodin a mohou
být dle vlastností sušených potravin velmi rozdílné. Je-li ve dnech, kdy sušíte,
velmi nízká vlhkost vzduchu a jsou-li potraviny při řezu již více moučnaté nebo vysušené,
čas sušení se bude blížit první uvedené hodnotě. Pokud je vlhkost vzduchu naopak velmi
vysoká a jsou při řezu potraviny šťavnaté, čas sušení se bude blíže druhé uvedené hodnotě.
9 / 55
CZ
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Blanšírování
(min.)
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
artyčoky
87
očistit, nakrájet
na půlky
5-10
52
12 - 18
fazole (zelená)
90
začátek a konec
odříznout, příčně
nakrájet
3-4
52
9 - 12
hrách
88
2-3
58
5-8
okurky
95
nakrájet na plátky
-
52
4-8
kapusta / zelí
92
očistit, nakrájet
na plátky
2-3
52
8 - 11
pastinák / mrkev
řepa
88
nakrájet šikmo
2-3
52
6 - 11
nakrájet na plátky
-
52
9 - 12
paprika /
feferonky
93
nakrájet na
proužky
-
55 - 60
4-8
celer
94
nakrájet na plátky
2
52
3 - 10
cibule / pórek
89
nakrájet na plátky
-
52
4-8
česnek
88
oddělit na
stroužky, oloupat
a nakrájet na
plátky
-
40
8 - 10
chřest
-
nakrájet na plátky
-
52
4-6
petržel
85
odstranit stonky
-
52
10 - 15
rajčata
94
nejdříve
blanšírovat
poté oloupat
a rozčtvrtit
30 - 45 sek.
52
5-9
dýně / tykev
92
oloupat, nakrájet
na plátky
-
52
10 - 14
houby
-
nakrájet na plátky
/ půlky
-
52
4-7
byliny
-
odstranit stonek,
nerozmělňovat
-
46
14 - 20
maso
-
nakrájet na plátky
-
70
4 - 12
ryba
-
nakrájet na plátky
-
70
5 - 14
kukuřice
70
oloupat,
-
52
7 - 10
brokolice
90
očistit, nakrájet
na plátky
-
52
10 - 14
lilek
95
očistit, nakrájet
na plátky
-
52
4-8
10 / 55
CZ
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Blanšírování
(min.)
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
brambory
80
oloupat, nakrájet
na plátky
4-5
52
7 - 13
cuketa
90
očistit, nakrájet
na plátky
-
52
7 - 11
Surovina
Obsah
vody (%)
Příprava
Máčení
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
ananas
86
oloupat, nakrájet
na plátky
ne
58
10 - 18
banány
65
oloupat, nakrájet
na plátky
ano
58
6 - 13
broskve
89
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
58
8 - 16
meruňky
85
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
58
21- 29
pomeranče
89
oloupat, nakrájet
na plátky
ne
58
16 - 19
mandarinky
-
oloupat, oddělit
na stroužky nebo
nakrájet na plátky
ne
58
16 - 19
-
oloupat, nakrájet
na plátky nebo
slupka v proužcích
pro aroma
ne
58
16 - 19
oloupat, nakrájet
na plátky
ne
58
8 - 15
citrusy
kiwi
melouny
81
oloupat,
odpeckovat,
nakrájet na plátky
ne
58
8 - 10
hrušky
83
příp. oloupat,
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
50 - 55
8 - 16
jablka
84
nakrájet na plátky
/ čtvrtky
ano
58
8 - 15
švestky
87
nakrájet na půlky
bez pecky
ano
50 - 60
22 - 30
třešně / višně
82
nekrájet, s i bez
pecky
ne
58
13 - 21
jahody
90
nakrájet na plátky,
příp. celé
ne
58
7 - 15
11 / 55
CZ
Příprava
Máčení
Teplota
(oC)
Čas sušení
(hod.)
83
celé
ne
50 - 55
30
brusinky
79
nasekat nebo
ponechat v celku
ne
58
10 - 15
hrozny / rozinky
81
naříznout (nejlépe
nepeckový druh)
ne
58
22 - 30
datle
23
dobře zralé
ne
58
11 - 19
Surovina
Obsah
vody (%)
borůvky
fíky
78
rozpůlit
ne
58
22 - 30
rebarbora
90
nakrájet na plátky
ne
58
6 - 10
Surovina (ryba / korýš)
Pstruh obecný *
Obsah tuku (%)
11,1
Surovina (ryba / korýš)
Garnát
Obsah tuku (%)
1,6
Makrela *
9,9
Mořský okoun
1,6
Losos *
9,3
Mořský ďas
1,5
Bílá ryba *
7,2
Mořský jazyk
1,4
Pstruh americký *
6,8
Okouník mořský
1,4
Cípal *
6,0
Platýs
1,4
Sumec*
5,2
Treska pollak
1,3
Žralok *
5,2
Bělice
1,3
Tuňák *
5,1
Okoun říční
1,1
Platýs obrovský
4,3
Chňapal
1,1
Pstruh mořský
3,8
Kanic
1,0
Platýs černý
3,5
Treska
0,5
Sleď
2,8
Treska skvrnitá
0,5
Smuha
2,5
Ropušnice
0,2
Koruška
2,0
* Maso není vhodné k sušení
IV. ÚDRŽBA
Před kteroukoliv manipulací spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici napájecího
přívodu z el. zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Čištění
základní jednotky provádějte vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu. Síta ihned po použití
umyjte v horké vodě s přídavkem saponátu. Některé potraviny mohou určitým způsobem
síta zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a toto zabarvení obvykle za
určitou dobu samo zmizí. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla (např. kamna,
el./plynový sporák). Po očištění spotřebič uložte na bezpečné, bezprašné, čisté a suché
místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
12 / 55
CZ
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
uvedeno na typovém štítku výrobku
Příkon (W)
uveden na typovém štítku výrobku
Aktivní sušicí plocha 5 sít (m2) cca
0,33
Hmotnost (kg) cca
2
Spotřebič třídy ochrany
II.
Rozměry cca (Š x H x V), (mm)
320 x 250 x 240
Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W.
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 60 dB(A) re 1pW.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOT – Horké;
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti;
DO NOT COVER – Nezakrývat; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –
Neponořovat do vody nebo jiných tekutin;
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček
v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo
dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
materiál určený pro styk s potravinami
13 / 55
SK
Freya
Elektrická teplovzdušná sušička potravín
eta 5301
NÁVOD NA OBSLUHU
Sušenie je jeden z najstarších spôsobov konzervovania potravín. Dá sa ním spracovať
väčšina druhov ovocia, zeleniny a lesných plodov a mäsa. V sušičke sa kvalitne usušia
aj byliny, kvety alebo listy, ktoré si uchovajú liečivé účinky a pôvodnú farbu. Veľmi dobre
a rýchlo sa sušia huby, ktoré si zachovajú chuť, farbu aj vôňu. Na rozdiel od bežného
dlhodobého uchovávania potravín (napr. zaváraním, mrazením) sa šetrným sušením
zachová až 80 % vitamínov, minerálnych a stopových prvkov, aromatické látky sú dokonca
koncentrovanejšie a sušené potraviny chutnejšie. Najlepšie úspechy dosiahnete, keď tento
návod budete používať ako orientačnú príručku a potom zmeníte svoju techniku sušenia
podľa dosiahnutých výsledkov. Záznamy o množstve potravín pred usušením a po ňom,
doby sušenia, výsledky sušenia a pod. vám vždy môžu poskytnúť užitočné informácie na
dosiahnutie dobrej kvality sušených potravín.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
– Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a odovzdajte ho akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.
Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky
podľa STN!
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa
musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
– A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
– POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
– Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho
počas celej doby prípravy pokrmu!
– Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
–V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
14 / 55
SK
–P
red
výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri
používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením
alebo údržbou, pred ukončením práce spotrebič vypnite a odpojte
od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej
zásuvky!
– S
potrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch
spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a správnu funkciu.
– Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám
a hmyzu.
– Spotrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných
prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné
použitie!
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju
z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
– Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne) a neumývajte ju
prúdom vody!.
– Spotrebič nepoužívajte vonku!
– Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
– Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
– Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
– Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
– Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
– Sušičku nepoužívajte na iné účely (napr. sušenie výrobkov z textilu, obuvi atď.) než
odporúča výrobca.
– Pred každým pripojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či je prepínač A1
v polohe 0 (vypnuté), a po skončení sušenia vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
– Pri manipulovaní so sušičkou a príslušenstvom (sitami) postupujte opatrne, môžu
byť horúce!
– Sušičku neprenášajte, ak je horúca.
– Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte
žiadne predmety.
– Zapnutú sušičku neodkladajte na mäkké povrchy (napr. posteľ, uteráky, bielizeň,
koberce).
15 / 55
SK
– Dbajte, aby do spotrebiča nevnikli nečistoty, ktoré by umožnili vznik požiaru (napríklad
chuchvalce prachu, vlasov a pod.). V prípade nasatia takýchto nečistôt spotrebič
vyčistite (pozri text IV. ÚDRŽBA).
– Keď sa spotrebič prehreje, zapne sa automatická tepelná poistka a preruší prívod
elektrickej energie. Keď sa to stane, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Potom odstráňte prípadné viditeľné prekážky brániace prúdeniu vzduchu a spotrebič
nechajte vychladnúť.
– Pred údržbou alebo uložením nechajte spotrebič vychladnúť.
– Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
– Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
– Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
– Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba
originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
– Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako
je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
– Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
– VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie
je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA A JEHO FUNKCIA (obr. 1)
Sušenie (dehydrovanie) je metóda zahriatia potravín s následným odparením vody.
Väčšina potravín uvoľňuje vlhkosť rýchlo v prvých stupňoch sušenia. To znamená, že
môžu absorbovať veľké množstvo tepla a vytvárať veľké množstvo pary. Sacími otvormi
v spodnej časti základnej jednotky je nasávaný vzduch, ktorý sa ohrieva na vopred zvolenú
teplotu, a potom sa vháňa do vnútorných priestorov jednotlivých sít. Stredovými otvormi sít
a otvormi vo veku je vlhký vzduch vytláčaný von zo sušičky.
A — základná jednotka
A1 — spínač / vypínač a otočný regulátor teploty
A2 — výstup teplého vzduchu
A3 — napájací prívod
B — sušiace sitá
B1 — veko
B2 — sito na bylinky
Poznámka: M
aximálne doporučený počet sušiacich sít je 10 kusov.
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pred prvým
použitím umyte časti, ktoré prídu do styku s potravinami, v teplej vode s prídavkom
saponátu, dôkladne opláchnite čistou vodou a utrite do sucha, prípadne nechajte oschnúť.
Snímte veko B1 a sitá B zo základnej jednotky A.
16 / 55
SK
Na jednotlivé sitá rozložte kúsky potravín tak, aby sa navzájom neprekrývali, ale len
dotýkali. Prvé sito položte priamo na základnú jednotku A. Následne sitá naskladajte
v potrebnom množstve (2 až 5 kusov), na prvé sito a prikryte vekom (obr. 2). Vzdialenosť
medzi jednotlivými sity (15 — 25 mm) môžete nastaviť ich vzájomným otočením o 180°.
Vidlicu napájacieho prívodu A3 zasuňte do elektrickej zásuvky. Pomocou otočného
regulátora A1 nastavte požadovanú teplotu (40 °C — 70 °C). Pre rovnomernejšie sušenie
potravín môžete jednotlivé sitá prekladať (horné za dolné) a súčasne aj otočiť sita o 180°,
zabezpečíte tým rovnomernejšie sušenie. Po skončení sušení potravín otočte regulátor A1
do polohy “0” vypnuté a odpojte napájací prívod z el. zásuvky.
Rady pri sušení
— Ak by bola teplota príliš vysoká, potraviny by mohli “z cementovať”, čo znamená, že
zvonku budú vysušené, zatiaľ čo vnútri budú stále vlhké. Ak by bola teplota príliš nízka,
predĺžil by sa čas sušenia a spotreba elektrickej energie.
— Sušičku umiestnite tak, aby ste ju počas činnosti nemuseli premiesťovať. Nezabudnite,
že pri sušení bude v miestnosti cítiť arómu sušených potravín, ktorá nemusí byť pre
každého príjemná.
— Najlepšie výsledky dosiahnete len s bezchybnými, čerstvými a zrelými (nie prezretými)
plodmi. Prípadné poškodené miesta potravín pred sušením odstráňte.
— Pred sušením potraviny dôkladne očistite. Dodržiavajte hygienu rúk a pracovnej plochy.
—P
roces sušenia bude rovnomerný, ak potraviny budú mať rovnakú hrúbku. Príliš tenké
plátky síce uschnú rýchlejšie, ale nezabudnite, sušením sa podstatne zmenšia.
Množstvo potravín na jedno sušenie by nemalo presiahnuť 3/4 plochy sita a hrúbka plátkov
by mala byť od 0,5 do 0,8 cm (s výnimkou napr. marhúľ, nektáriniek, broskýň, čerešní,
hroznového vína, ríbezlí, sliviek a ďalšieho malého ovocia s mäkkou dužinou, ktoré môže
byť sušené nakrájané na polovice alebo štvrtiny). Sušiace sitá by sa nemali príliš naplniť,
aby mohol vzduch voľne prúdiť.
— Pred odstránením kôstok a jadier najskôr vysušte ovocie asi na 50 %, zabránite tak
nadmernému odkvapkávaniu šťavy z ovocia. Pod šťavnatejšie suroviny dajte radšej
jemný čistý krepový papier aby z nich neodkvapkávala šťava na spodné sita, a tiež
z dôvodu jednoduchšej následnej údržby. Neošúpané ovocie poukladajte šupkou dole
na sito a reznou plochou navrch. Nerovné tvary ukladajte na sito vždy plochou so
šupkou, nie rovnou reznou plochou. Zelenina by sa mala len položiť v jednej vrstve
a rovnomerne rozložiť.
— U potravín ako je napr. ananás, kivi, papája, kokos, banány, kvaka a sladké zemiaky
odstráňte pred sušením ich nestráviteľnú šupku.
— Byliny sušte veľmi opatrne! Odstráňte stonku a ďalej ich nedeľte. Listy počas sušenia
obracajte, aby sa nezlepili. Pri veľmi dlhom sušení byliny strácajú chuťové látky.
— Mäso, môže byť (hovädzie, hydinové, rybie alebo zverina). Mäso by malo byť nakrájané
na kúsky / plátky nie silné viac ako 0,5 cm a pred sušením zbavené prebytočného tuku.
Čím vyšší je obsah tuku v mäse, tým kratšia je jeho trvanlivosť po usušení.
Pre väčšiu krehkosť a jemnosť krájajte mäso naprieč vláknami, sušené mäso nakrájané
po vláknach bude tuhé. Pre dlhšiu trvanlivosť a výraznejšiu chuť môžete mäso pred
sušením posypať z oboch strán koreniacou zmesou alebo potrieť marinádou a uložiť
do chladničky na cca 6 — 12 hod. Následne nechať odkvapkať. Pri sušení príležitostne
odstráňte kvapky tuku, ktoré sa objavia na povrchu.
17 / 55
SK
POZOR: Zverina by mala byť vždy z legálneho zdroja, kde je záruka, že mäso bolo
skontrolované od MVDr. (veterinára). Odporúčame tiež mäso pred sušením po
dobu 60 dní uchovať pri teplote -18 °C (tj. zmraziť). Tým by mali byť eliminované
všetky prítomné nežiadúce baktérie spôsobujúce prípadné choroby.
Marináda: použite ľubovoľnú kombináciu z nasledovných ingrediencií: sója, worcester,
paradajky, barbecue omáčka, cesnak, cibuľa, karí, korenistá soľ alebo korenie.
— Ryby na sušenie musia byť čo najčerstvejšie, aby nedošlo k jej skazeniu ešte pred
vlastným sušením. Pozor si dajte aj na obsiahnutý olej v rybách. Tučné alebo mastné
ryby, ako je tuniak, sa rýchlo kazia a na rozdiel od iných druhov mäsa neexistuje
spôsob, ako tuk jednoducho odkrájať. Sušenie niektorých druhov rýb sa neodporúča
(pozri tabuľku nižšie). Pre dlhšiu trvanlivosť a výraznejšiu chuť môžete mäso pred
sušením 30 minút naložiť v slanom náleve, následne opláchnuť a nechať odkvapkať.
Potom ryby môžete z oboch strán posypať zmesou s kombinujúce rôzne korenia,
prípadne aj soľ. Teraz ryby uložte do chladničky na cca 6 — 10 hod. Pri sušení
príležitostne odstráňte kvapky tuku, ktoré sa objavia na povrchu.
— Na sušiacich sitách by mala byť len nízka vrstva sušených potravín.
Ak treba, položte na sitá jemný čistý papier na pečenie alebo sušiace fólie, aby drobné
kúsky potravín sitom neprepadávali, prípadne sa nelepili na jeho povrch.
— Čas sušenia najviac ovplyvňujú nasledujúce skutočnosti: druh ovocia / zeleniny, vlhkosť
potravín, vlhkosť vzduchu, veľkosť nakrájaných kúskov, ich rozloženie.
— Pri sušení potravín odporúčame dodržiavať pokyny uvedené v odbornej literatúre.
— Doba sušenia je závislá na množstvo sušených potravín.
Čím viac sušiacich sít použijete, tým bude doba sušenia dlhšia.
— Pred ochutnaním sušenej potraviny najskôr niekoľko kúskov odoberte a nechajte ich
vychladnúť. Horúce kúsky sú mäkšie a vlhšie ako tie, ktoré už vychladli. Potraviny
sušte dostatočne dlho, tak aby sa zabránilo mikrobiologickej tvorbe baktérií a aby sa pri
skladovaní nepokazili. Správne vysušená zelenina musí byť tvrdá, krehká, so sklonom
sa lámať. Správne vysušené ovocie nemá byť preschnuté, musí byť kožovité a vláčne.
Mäso pri ohnutí praská, ale nezlomí sa. Rybie mäso by nikdy nemalo byť lámavé alebo
krehké a na povrchu by nemala byť žiadna viditeľná vlhkosť. Privoňajte a ochutnajte,
mäso by malo mať len mierne rybiu chuť aj arómu. Na krátkodobé skladovanie nemusí
byť ovocie vysušené do takej miery ako napríklad z obchodu.
Blanšírovanie
Enzýmy v ovocí a zelenine sú zodpovedné za zmenu chuti a farby. Tieto zmeny budú
pokračovať aj pri sušení a skladovaní, ak sušené potraviny nie sú ošetrené vopred tak, aby
sa spomalila aktivita enzýmov. Blanšírovanie (inaktivácia enzýmov) sa používa na obmedzenie
porušenia vzhľadu a chuti tým, že zelenina sa krátko povarí vo vode alebo v pare. Pripravené
potraviny uložte do drôteného košíka alebo sita a ponorte do nádoby s vriacou vodou. Od
doby, keď voda opäť začne vrieť, rátajte čas potrebný na blanšírovanie (pozri tabuľku).
Namáčanie
Mnoho druhov svetlého ovocia (napr. jablká, marhule, broskyne, hrušky, ringloty)
počas sušenia a skladovania zhnednú. Aby sa tomu predišlo, nakrájané rezy ovocia
ponorte do roztoku ananásovej alebo citrónovej šťavy (jedna polievková lyžica šťavy/0,25
l vody, pozri tabuľku) a potom ich nechajte odkvapkať, alebo ich osušte čistými
kuchynskými papierovými utierkami. Ovocie môže byť namočené aj do medu, korenia
alebo pomarančového džúsu.
18 / 55
SK
Môžete použiť aj vlastný roztok, podľa vašej chuti, ovocný sirup alebo roztok soli. Ovocie,
ako sú napríklad slivky, hrozno, čerešne, višne, môžete ponoriť do vody, aby mu popraskala
šupka. Urýchli sa tým strata vlhkosti počas sušenia. Na sušiacich sitách by mala byť len
nízka vrstva sušených potravín. Ak treba, položte na sitá jemný čistý krepový papier, aby
drobné kúsky potravín sitom neprepadávali, prípadne sa nelepili na jeho povrch.
Použitie v kuchyni
Ak chcete sušené ovocie a zeleninu použiť rovnakým spôsobom ako čerstvé, musíte
ho zmäkčiť (vrátiť mu vlhkosť, ktorá mu sušením bola odstránená). Ak budete potraviny
namáčať dlhšie ako 1 až 2 hodiny, odporúčame ich uložiť do chladničky, aby si uchovali
nutričné hodnoty. Zvyšnú vodu z namáčania (napr. zeleniny) použite pri ďalšej úprave
potravín. Nezabudnite, že namáčaním potraviny zväčšujú svoj objem (ovocie asi 1,5 -krát,
zelenina asi 2 -krát).
Ovocie
Možno ho spotrebovať v sušenom stave. Požadované množstvo sušeného ovocia namočte
do približne rovnakého alebo trošku väčšieho množstva vody a ponechajte ho
v nej asi 4 hodiny.
Zelenina
Odporúčame ju pred ďalšou úpravou vždy namočiť. Požadované množstvo sušenej zeleniny
namočte do približne rovnakého alebo trošku väčšieho množstva vody. Nedávajte však
väčšie množstvo, ako bude treba na prípravu pokrmu. Zmäknutú zeleninu nenechávajte
pred ďalšou úpravou zbytočne dlho odstáť. Doba tepelnej úpravy sušenej zeleniny je
približne rovnaká ako mrazenej zeleniny.
Byliny
Nepotrebujú ďalšiu úpravu, iba rozmrvenie alebo pomletie, prípadne odstránenie tvrdých
častí.
Huby
Rovnaký postup ako pri zelenine. Huby môžete pred použitím (napr. do polievok alebo
omáčok) pomlieť.
Čas sušenia
Čas sa mení podľa druhu sušenej potraviny, obsahu vody, zrelosti a hrúbky. Taktiež závisí
na teplote a vlhkosti vzduchu v miestnosti, v ktorej sa sušička používa (odporúčame sušičku
používať pri bežnej izbovej teplote). Keď sa bylinky a podobné aromatické potraviny sušia
príliš dlho, unikne veľmi mnoho aromatických látok. Ovocie určené k priamej konzumácii,
alebo aby sa ušetrilo miesto, nie je potrebné vopred namáčať
a malo by sa sušiť, dokiaľ nebude krehké, ale zároveň sa bude dať žuvať.
Balenie a skladovanie
Sušené potraviny možno dlhodobo skladovať zabalené do fólie (nie alobalu) alebo
v rôznych dobre tesniacich nádobách či boxoch určených na skladovanie potravín. Pred
zabalením alebo uložením ich nechajte vychladnúť. Menšie množstvá baľte čo najtesnejšie
k sebe a uložte najlepšie na chladné, suché miesto. Pri teplote nižšej ako 10 °C sa doba
uskladnenia predlžuje asi 2 - až 3 -krát. Po otvorení je najlepšie spotrebovať celý obsah
naraz. Skladované sušené potraviny kontrolujte minimálne raz za mesiac. Ak sa Vám
potraviny zdajú vlhké, rozložte ich na sitá a znova vysušte. Plesňou napadnuté potraviny
neboli dostatočne vysušené. Plesnivé potraviny zlikvidujte.
19 / 55
SK
Na skladovanie nepoužívajte kovové nádoby alebo nádoby s kovovým vekom.
Tabuľka
Nasledujúce tipy spracovania považujte za príklady a inšpiráciu. Ich účelom nie je
poskytnúť návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín.
Časy uvedené v tabuľkách sú iba odporúčané, pohybujú sa v jednotkách
hodín a môžu byť podľa vlastností jednotlivých sušených potravín veľmi
rozdielne. Ak je v dňoch, kedy sušíte, veľmi nízka vlhkosť vzduchu a potraviny sú pri reze
už viac múčnaté alebo vysušené, čas sušenia sa bude blížiť k prvej uvedenej hodnote.
Ak je vlhkosť vzduchu naopak veľmi vysoká a potraviny pri rezu sú šťavnaté, čas sušenia
sa bude blížiť k druhej uvedenej hodnote.
Surovina
Objem
vody (%)
artičoka
87
fazuľka (zelená)
90
hrášok
88
uhorky
95
kel/kapusta
92
paštrnák/mrkva
repa
88
Príprava
očistiť, nakrájať na
polovice
začiatok a koniec
odstrániť, priečne
nakrájať
vylúskať, potom
blanšírovať
nakrájať na plátky
očistiť, nakrájať na
plátky
šikmo nakrájať
Blanšírovanie
(min.)
Teplota Čas sušenia
(hod.)
(˚C)
5 — 10
52
12—18
3—4
52
9—12
2—3
52
5—8
—
52
4—8
2—3
52
8—11
2—3
52
6—11
nakrájať na plátky
—
52
9—12
paprika/feferónky
93
nakrájať na prúžky
—
55—60
4—8
zeler
94
nakrájať na plátky
2
52
3—10
cibuľa/pór
89
—
52
4—8
cesnak
88
—
40
8—10
špargľa
—
nakrájať na plátky
oddeliť strúčiky,
ošúpať a nakrájať
na plátky
nakrájať na plátky
—
52
10—15
petržlenová vňať
85
—
52
10—15
paradajky
94
30 — 45 sec.
52
5—9
tekvica
92
—
52
10—14
huby
—
—
52
4—7
byliny
—
—
52
14—20
mäso
—
odstrániť stonky
najskôr blanšírovať,
potom ošúpať
a rozštvrtiť
ošúpať, nakrájať na
plátky
nakrájať na plátky/
polovice
odstrániť stonku,
nedrobiť
nakrájať na plátky
—
70
4—12
20 / 55
SK
Surovina
Objem
vody (%)
Príprava
Blanšírovanie
(min.)
ryba
—
nakrájať na plátky
—
Teplota Čas sušenia
(hod.)
(˚C)
70
5—14
kukurica
70
—
60—70
7—10
brokolica
90
—
52
10—14
baklažán
95
—
52
4—8
zemiaky
80
4—5
52
7—13
cuketa
90
nakrájať na plátky
očistiť, nakrájať na
plátky
nakrájať na plátky
ošúpať, nakrájať na
plátky
očistiť, nakrájať na
plátky
—
52
7—11
Surovina
Objem
vody (%)
ananás
86
banány
65
broskyne
89
marhule
85
pomaranče
89
mandarínky
—
citrusy
—
kiwi
—
melóny
81
hrušky
83
jablká
84
slivky
87
čerešne/višne
82
Príprava
ošúpať, nakrájať na
plátky
ošúpať, nakrájať na
plátky
nakrájať na plátky/
štvrtiny
nakrájať na plátky/
štvrtiny
ošúpať, nakrájať na
plátky
ošúpať, nakrájať
na plátky alebo
štvrtiny
ošúpať, prúžky
šupky, kvôli aróme
ošúpať, nakrájať na
plátky
ošúpať, odstrániť
semiačka, nakrájať
na plátky
príp. ošúpať,
nakrájať na plátky/
štvrtiny
nakrájať na plátky/
štvrtiny
rozpoliť, s kôstkou
aj bez nej
nekrájať, s kôstkou
aj bez nej
21 / 55
Namáčanie
Teplota
(˚C)
Čas sušenia
(hod.)
nie
58
10—18
áno
58
6—13
áno
58
8—16
áno
58
21—29
nie
58
16—19
nie
58
16—19
nie
58
16—19
nie
58
8—15
nie
58
8—10
áno
50—55
8—16
áno
58
8—15
áno
50—60
22—30
nie
58
13—21
SK
Surovina
Objem
vody (%)
jahody
90
čučoriedky
83
brusnice
79
hrozno
81
datle
23
Príprava
nakrájať na plátky,
príp. celé
celé
nasekať alebo
ponechať celé
narezať, najlepšie
druh bez zrniek
dobre vyzreté
Namáčanie
Teplota
(˚C)
Čas sušenia
(hod.)
nie
58
7—15
nie
50—55
30
nie
58
10—15
nie
58
22—30
nie
58
11—19
figy
78
rozpoliť
nie
58
22—30
rebarbora
90
nakrájať na plátky,
nie
58
6—10
Surovina
(ryba / kôrovec)
Pstruh obyčajný *
11,1
Surovina
(ryba / kôrovec
Garnát
Makrela *
9,9
Morský ostriež
Obsah tuku (%)
Obsah tuku (%)
1,6
1,6
Losos *
9,3
Morský čert
1,5
Biela ryba *
7,2
Morský jazyk
1,4
Pstruh americký *
6,8
Ostriežik morský
1,4
Mugil *
6,0
Platesa
1,4
Sumec *
5,2
Treska pollak
1,3
Žralok *
5,2
Belica
1,3
Tuniak *
5,1
Ostriež riečny
1,1
Platesa obrovský
4,3
Lutjanus
1,1
Pstruh morský
3,8
Kanica
1,0
Halibut tmavý
3,5
Treska
0,5
Sleď
2,8
Treska škvrnitá
0,5
Šmúh
2,5
Ropušnice
0,2
Koruška
2,0
* Mäso nie je vhodné na sušenie
IV. ÚDRŽBA
Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič vypnite a odpojte vidlicu napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky!
Základnú jednotku čistite vlhkou handričkou, namočenou do roztoku saponátu. Sitá ihneď
po použití umyte v teplom roztoku vody a saponátu. Niektoré potraviny môžu určitým
spôsobom sitá zafarbiť. Nemá to žiadny vplyv na funkciu spotrebiča a toto zafarbenie
sa zvyčajne po určitom čase stratí. Plastové výlisky nikdy nesušte nad zdrojom tepla
(napr. kachľami, el./plynovým sporákom). Po očistení spotrebič uložte na bezpečné,
bezprašné, čisté a suché miesto, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
22 / 55
SK
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne
vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací
prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku výrobku
Príkon (W)
uvedený na typovom štítku výrobku
Aktívna sušiaca plocha 5 sit (m2) asi
0,33
Hmotnosť (kg) asi
2
Spotrebič ochrannej triedy
II.
Rozmery (Š x H x V), (mm):
320 x 250 x 240
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 60 dB, čo predstavuje hladinu „A”
akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOT — Horúce.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti.
DO NOT COVER — Nezakrývať.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných
tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto
vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko
odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNENIE
materiál určený pre styk s potravinami
23 / 55
GB
Freya
Electric hot-air food dryer
eta 5301
INSTRUCTIONS FOR USE
Drying is one of the oldest methods of food conservation. Mostly common kinds of fruit,
vegetables, forest berries and meat are processed by drying. In this way you can process
even small fruits (e.g. currants, gooseberries, strawberries). You can also dry herbs,
flowers or leaves perfectly in the dryer that will keep their healing properties and their
original colour. It dries mushrooms very well and quickly and they keep their colour, taste
and flavour. Unlike common long-term preservation of food (e.g. conservation, freezing), up
to 80 % of vitamins, mineral and trace elements are preserved and aromatic substances
are concentrated, which makes dried food more tasteful. The best way to be successful is
to use these instructions for use as a guide and then change the drying technique
according to your previous results. It is useful to make notes about the activity and the
results. Records of the amount of food before and after drying, the time of drying, the result
of drying etc. can be useful information for reaching good quality of dried food.
I. SAFETY WARNINGS
–C
onsider these instructions to be a part of the appliance and provide them to other users
of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded
socket according to the national standard.
his appliance can be used by children aged from 8 years and
T
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall
not be made by children without supervision. Children younger
than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its
power cord.
– If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be
replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly
qualified person so as to prevent dangerous situations.
– C AUTION – Do not use the appliance with a program, time switch
or any other part that turns the appliance on automatically as there
is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
– Never leave the appliance unsupervised and check it during the
whole time of preparing meals!
– Do not use the appliance for heating a room!
–
24 / 55
GB
efore replacing accessories or accessible parts, which move
B
during operation, before assembly and disassembly, before
cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it
from the mains by pulling the power cord from the power socket!
– Always unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
– Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if
it does not work properly, if it fell down and was damaged or if it
fell to water. In this case take the appliance to a special service to
check its safety and proper function.
–
– When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
– After finishing work and before cleaning, always switch off the appliance and disconnect
it from power supply by taking the power cord connector out of the electric socket.
– The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– Do not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the
cord with wet hands or by pulling by the supply cord!
– Never submerge the drive unit under water and do not wash under running water!
– It is not intended for outdoors use.
– Do not place any objects on the appliance.
– The appliance must not be used in damp or wet environment and in any
environment with the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils,
gases, paints and other flammable or volatile materials are stored).
– Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come
out that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the
appliance.
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and
in sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
– It is not permissible to adjust the surface of the extra attachment (e.g. self–adhesive
paper, foils, etc.)!
– Do not use the dryer for other purposes (e.g. for drying textile products, footware, etc.)
than those recommended by the producer.
– Check before every connecting of the appliance to power supply whether switch A1 is in
the 0 position (off) and after drying always disconnect the appliance from power supply.
–W
hen handling the dryer and the accessories (meshes), be careful, they can be hot!
– Do not carry the dryer if it is hot.
– Holes for air ventilation must not be covered. Do not insert or throw any objects into the
holes.
– Do not put the dryer in operation on soft surfaces (e.g. on a bed, mats, carpets).
– Prevent entrance of impurities into the appliance (e.g. clouds of dust, hair etc.).
If impurities are sucked and settled inside the appliance, clean it (see par. IV.
25 / 55
GB
MAINTENANCE).
– When the appliance is overheated, the automatic heat fuse is activated and it
disconnects power supply. If it happens, switch off the appliance and unplug it from
power supply. Then remove possible visible obstacles preventing air flow and let the
appliance cool down.
– Let the appliance cool down before maintenance or storing it.
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table or
a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over or
drawing the appliance down and serious injury!
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be
sunk into water or bent over sharp edges.
– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with
the valid standards.
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare
parts and accessories approved by the manufacturer.
– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this
user‘s manual. Never use the appliance for any other purpose.
– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself,
are translated and explained at the end of this language mutation.
– WARNING: There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the
manual) of the appliance.
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use
of the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and
its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety
warning above.
II. APPLIANCE DESCRIPTION AND ITS FUNCTIONS (fig. 1)
Drying (dehydrating) is a method of heating food and subsequent water evaporation. Most
food releases humidity quickly in the first stages of drying. This means that they can
absorb a lot of heat and create sufficient amount of steam.Air is absorbed through suction
holes at the bottom of the base unit, it is heated to the preset temperature and then blown
to the inside of the individual meshes. Moist air is driven out of the food dryer through the
central hole in the meshes and through the hole in the lid.
A - base unit
A1 - 0/I button off/on and temperature regulator
A2 - hot air output
A3 - supply cord
B - drying meshes
B1 - lid
B2 - herb drying rack
Note:.The recommended number of drying meshes is 10.
III. PREPARATION AND USE
Remove all adhesive foils, stickers or paper from the appliance. Before the first use, wash
all parts, which will be in contact with food, in warm water with a mild detergent, thoroughly
rinse in clear water and wipe dry or let dry. Remove the lid B1 and screens B from the base
A. Spread the pieces of food on individual screens in a way that they do not overlap, just
touch each other. Place the first screen directly on the base A.
26 / 55
GB
Then put the screens in a necessary amount (2-5 pcs) on the first screen and cover with
the lid (pic. 2). The distance between the individual meshes (15 – 25 mm) can be adjusted
by their mutual turning by 180°. Plug the power cord A3 to a socket. Set the desired
temperature (40 °C – 70 C°) with the turning regulator A1. For more even drying of food,
you can change the order of individual screens (upper for lower) and and at the same
time i turn the sieve by 180°. After finishing drying the food turn the regulator A1 to the off
position “0“ and disconnect the power cord from the wall socket.
Advice for drying
– If the temperature is too high, the food may become “cemented”, which means that they
are dry on their surface, but still humid inside. If the temperature is too low, the drying
time is longer and electric power consumption higher.
–P
lace the dryer in such a way that you do not have to move it during drying. Do not forget
that there will be smell of dried food in the room and some people may find it oppressive.
– You will achieve the best results with fresh and ripe fruit (not overripe) that is not spoilt,
and remove possible spoilt places on the food.
– Clean the food thoroughly before drying. Keep your hands and workplace clean.
The process of drying will be even when you cut food to slices of the same length. Slices
that are too thin are dried more quickly, but do not forget that their size will be significantly
smaller as a result of drying. The amount of food for one drying should not exceed 3/4
of the mesh area and thickness of the slices should be between 0.5 cm to not more than
0.8 cm (except for e.g. apricots, nectarines, peaches, cherries, grapes, currants, plums
and other small fruits with soft pulp that can be dried after cut into halves or quarters).
The meshes should not be too full so that air can flow freely through them.
– Before removing pits and cores, first dry the fruit to 50 %; this you will prevent excessive
dripping of juices from dried fruit. In the case of juicy food, we recommend using clean fine
crepe paper to prevent dripping juice to lower sieves. Maintenance is then easier too.
Put unpeeled fruit with the skin down on the mesh and with the cut surface up. Also,
put uneven shapes with the edge with the skin on the mesh, not on the flat surface.
Vegetables should only be put in one layer and distributed evenly.
– For foods such as pineapple, kiwi, papaya, coconuts, bananas, turnips and sweet potatoes,
first remove their indigestible peels and skins.
–D
ry herbs carefully! Remove the stalk; to not cut herbs. Leaf herbs have to be turned during
drying to prevent sticking of leaves. When herbs are dried for a long time, their flavour
substances are lost.
– Drying meshes should be filled with a thin layer of dried food. If necessary, put a clean
fine baking paper on meshes so that small pieces of food do not fall through and stick to
the surface of the mesh.
– The time of drying is mostly dependent on the following facts: the type of fruit /
vegetables, food humidity, air humidity, sizes of cut pieces, distribution on the mesh.
27 / 55
GB
– Meat that can be dried includes beef, poultry, fish or game. Cut the meat into pieces /slices
thick less than 0.5 cm, and remove the redundant fat before drying. The higher the fat
content in the meat, the shorter is the meat durability after drying. For better tenderness
and gentleness, cut the meat across the grains; dried meat sliced along the grains will
be tough. For longer durability and better taste, you may sprinkle both sides of the meat
slice before drying with a spice mix or apply a marinade, and put the meat in refrigerator
for about 6 - 12 hours. Then let the meat drip dry. During the drying process, occasionally
remove the fat drops that may appear on the meat surface.
Caution: Game should always come from a legal source with the guarantee that the meat
has been inspected by a veterinary doctor. We also recommend storing the meat
before drying for 60 days at the temperature of -18 °C (i.e. frozen). This should
eliminate any harmful bacteria that might cause a disease.
Marinade: Use any combination of the following ingredients: soya, Worchester sauce,
tomato, barbecue sauce, garlic, onion, curry, seasoned salt or pepper.
– Fish to dry must be as fresh as possible to prevent perishing before the drying itself.
Beware of the oil contained in fish. Fat or oily fish, such as tuna, may quickly perish, and
unlike other types of meat, there is no way to simply cut off the fat. Therefore certain fish
species are not recommended for drying (see the table below). For longer durability and
better taste, you can souse the meat before drying in a salty dressing for 30 minutes,
then rinse and let drip dry. Thereafter sprinkle the fish on both sides with a mix of various
spices, or even salt. Now store the fish in refrigerator for about 6 - 10 hours. During the
drying process, occasionally remove the fat drops that may appear on the meat surface.
– The time of dehydration depends on the amount of dehydrated ingredients. The more
drying screens you use, the longer the time of drying.
– Before tasting food that is being dried, take out several pieces and let them cool down. Hot
pieces are softer and more humid than those that have cooled down. Dry food for sufficient
time so that their decay and microbiological production of bacteria is prevented. Properly
dried vegetables must be hard and crispy and prone to cracking. Duly dried fruit should
not be overdried, it must be leathery and smooth. The meat may crack when bent, but will
not break. Fish meat should never be brittle or fragile. Fish jerky should and no moisture
should be visible on the surface. Smell and taste the meat, it should have just a slightly
fishy taste and aroma. For short-time storage, dried fruit does not have to be dried so
much as in a shop. In drying food, we recommend following the instructions in professional
literature.
Blanching
Blanching (enzymes deactivation) is used to eliminate disturbance of look and taste by
cooking vegetables for a short time in water or in steam. Put the prepared food into a wire
basket or a mesh and sink it into a container with boiling water. Count the time necessary for
blanching from the time when water starts to boil again (see table). Then let water drip off
from the food, or dry it.
Soaking
Many kinds of light fruit (e.g. apples, apricots, peaches, nectarines, pears, plums) tend
to turn brown during drying and storing. To prevent this, soak the cut pieces of fruit into
a solution of pineapple or lemon juice (one tablespoon of juice/0.25 L of water, see the
table) and then let the water drip off the fruit, or dry it with clean kitchen crepe paper.
28 / 55
GB
Fruit can also be soaked in honey, spices, orange juice. You can also try your own tasteful
solution for soaking. You can also use a salt solution or fruit syrup. Fruit like plums,
grapes, cherries, sour cherries can be soaked in water so that the skin cracks, which will
speed up dehumidification during drying.
Time of drying
The time changes according to the type of dried food, its contents of water, ripeness and
thickness. It also depends on the temperature and humidity of the air in the room where the
dryer is used (we recommend using the dryer at usual room temperature).
When herbs and similarly aromatic foodstuffs are dried for too long, a lot of aromatic
substances will leak. Fruit intended for snacks, or fruit to save place, does not have to be
soaked before drying and it should be dried until crispy, but chewable at the same time.
Using in kitchen
If you want to use dried fruit and vegetables in the same way as fresh ones, you have to
soften them - return humidity to them that was removed by drying. If you soak them for
more than 1 or 2 hours, we recommend storing food in a fridge so that you maintain the
nutrition value of the food. Use the remaining water from soaking (e.g. from vegetables)
for further food processing. Do not forget that food increases it size when soaked (fruit 1.5
times, vegetables 2 times).
Fruit
It can be consumed in dried state. Soak the required amount of dried fruit in the same
amount of water and leave for about 4 hours.
Vegetables
We always recommend soaking before further processing. Soak the required amount of dried
vegetables in about the same amount of water. But do not add more water than necessary for
preparation of the food. Do not let the softened vegetables stand for too long before further
use. The time of heat treatment of vegetables is about the same as in frozen vegetables.
Herbs
They do not need further processing beside crushing or grinding and removing hard parts.
Do not crush dried herbs before storing, thus they will keep their taste and aroma for a long
time. Crush them right before use.
Mushrooms
The procedure is the same as for vegetables. Mushrooms can be ground before use, e.g.
into soups or sauces.
Packing and storing
Dried food can be stored packed in a foil (not an aluminium foil) for a long time, or in
various properly sealed containers and boxes intended for storing food. Peppers and hot
peppers can be cut or ground in a kitchen food processor and then stored in glasses as
spices.Let food cool down before packing or storing. Pack them in smaller amounts as
close as possible to one another and store preferably at a cool, dry and dark place. At
temperatures lower than 10 °C, the time of storing is extended about 2 to 3 times. Use all
the contents immediately after opening if possible. Check stored dried food at least once
a month. When a food is infested with mold, this means the food was not dried enough.
Discard moldy food. Do not use metal containers or containers with a metal lid for storing.
29 / 55
GB
Table
Please consider the following tips for processing as examples and inspiration. They are not
intended to provide instructions, but to show the possibilities of various food processing.
The times provided in the tables are approximate only, they range in hours
and they can be very varied according to the properties of the food being
dried. If air humidity is very low the day you dry the food, drying time will be close to the
first value. On the contrary, if the air humidity is very high, the drying time will be closer
to the second value.
Food
Water
content (%)
artychokes
87
beans (green)
90
peas
cucumber
kale/cabbage
88
95
92
parsnip/carrot,
beet
88
bell pepper /
chillies
celery
onion / leek
93
94
89
garlic
88
asparagus
parsley
85
tomatoes
94
pumpkins
92
mushrooms
-
herbs
-
meat
fish
corn
broccoli
eggplant
potatoes
zucchini
70
90
95
80
80
Preparation
clean, cut to
halves
cut off both ends,
cut crosswise
Time of
Blanching Temperature
dehydrating
(min.)
(˚C)
(hours)
5-10
52
12-18
3-4
52
9-12
cut to slices
clean, cut to slices
2-3
2-3
58
52
52
5-8
4-8
8-11
cut askew
2-3
52
6-11
cut to slices
-
cut to strips
-
55-60
4-8
52
52
3-10
4-8
40
8-10
52
52
4-6
6-8
52
5-9
-
52
10-14
-
52
4-7
-
46
14-20
4-5
-
70
70
52
52
52
52
52
4-12
5-14
7-10
10-14
4-8
7-13
7-11
cut to slices
2
cut to slices
separate to
cloves, peel and
cut to slices
cut to slices
remove stems
first heat up, then
30-45 sec.
peel and quarter
peel, cut to slices
cut to slices /
halves
remove stems, do
not pound
cut to slices
cut to slices
peel
clean, cut to slices
clean, cut to slices
peel, cut to slices
peel, cut to slices
30 / 55
9-12
GB
Time of
Temperature
dehydrating
(˚C)
(hours)
Food
Water
content (%)
Preparation
Soaking
pineapple
86
peel, cut to slices
no
58
10-18
bananas
65
peel, cut to slices
yes
58
6-13
yes
58
8-16
yes
58
21-29
no
58
16-19
no
58
16-19
no
58
16-19
no
58
8-15
no
58
8-10
yes
50-55
8-16
yes
58
8-15
yes
50-60
22-30
no
58
3-21
no
58
7-15
no
50-55
30
no
58
10-15
no
58
22-30
no
no
no
58
58
58
11-19
22-30
6-10
peaches
89
apricots
85
oranges
89
tangerine
citrus fruit
-
kiwi
watermelon
81
pears
83
apples
84
plums
87
cherries / wild
cherries
82
strawberries
90
blueberries
83
cranberries
79
grapes / raisins
81
dates
figs
rhubarb
23
78
90
Raw food
(fish / crustacean)
Brown trout *
cut to slices /
quarters
cut to slices /
quarters
peel, cut to slices
cut to slices /
quarters
skin in strips for
aroma
peel, cut to slices
peel, pit, cut to
slices
event. peel, cut to
slices/quarters
cut to slices /
quarters
cut to halves (with
or without pit)
cut (with or
without pit)
cut to slices,
possibly whole
whole
chop or leave
whole
snick (best is the
kind without pits)
well ripe
halve
cut to slices
11,1
Raw food
(fish / crustacean)
Shrimp
Mackerel *
9,9
European sea bass
1,6
Salmon *
9,3
Angler
1,5
Grass carp *
7,2
Common sole
1,4
Fat content (%)
31 / 55
Fat content (%)
1,6
GB
Rainbow trout *
6,8
Ocean perch
1,4
Thinlip mullet *
6,0
Flatfish
1,4
Catfish *
5,2
European pollock
1,3
Shark *
5,2
Roach
1,3
Tuna *
5,1
Perch
1,1
European plaice
4,3
Snapper
1,1
Sea trout
3,8
Grouper
1,0
Greenland halibut
3,5
Codfish
0,5
Herring
2,8
Alaska pollock
0,5
Meagre
2,5
Black scorpionfish
0,2
Smelt
2,0
* Meat not suitable for drying
IV. MAINTENANCE
Unplug the appliance from el. outlet before any handling with the appliance! Do not
use any rough and abbrasive cleaning agents! Clean the base unit with a damp cloth
and soap. Clean all screens immediately after use in hot water with soap. Some foods may
discolor the screens. This has, however, no effect on the functions of the appliance and
this discoloration will usually disappear with time. Never dry the plastic die-cast over
a heat source (e.g. stove, el./gas cooker). After use, store the appliance in a safe,
dustless, clean and dry place, out of reach of children and incapacitated people.
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For their proper
disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of
charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at
the local authorities or in the nearest collection site. Fines can be imposed. for improper
disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is
to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend
cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service!
Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration
of the right to warranty repair!
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V) Input (W) specified on the type label of the appliance
specified on the type label of the appliance
32 / 55
GB
Active drying area of 5 meshes (m2) about 0.33
Weight (kg) about 2
Protection class of the appliance
II.
Size, (mm)
320 x 250 x 240
Input in off mode is 0.00 W.
Noise level: Acoustic noise level of 60 dB (A) re 1pW.
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE
INSTRUCTIONS MANUAL:
HOT. DO NOT COVER. HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR
OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
The
symbol indicates a WARNING.
material designed for contact with food
33 / 55
HU
Elektromos forrólevegős élelmiszerszárító
eta 5301
Freya
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A szárítás az egyik legrégebbi ételkonzerválási mód. Szárítással kerülnek feldolgozásra
az általánosan használt gyümölcsök, zöldségek és erdei termékek. Ezzel az eljárásal
apróbb gyümölcsfajtákat is feldolgozhat (pl. ribizlit, egrest, földiepret). A szárítóban
kiválóan kiszáradnak a növények, virágok vagy levelek, egyben megőrzik gyógyhatásukat
és eredeti színüket. Nagyon jól és gyorsan lehet gombákat szárítani, amelyek megőrzik
színüket, ízüket és illatukat. A tartós élelmiszertárolással szemben (pl. befőzés,
fagyasztás) óvatos szárítással megmarad 80 % vitamintartalom, ásványi és nyomelemek
és koncentrálódnak az aromatikus anyagok, ami eredményeként a szárított élelmiszerek
ízesebbek lesznek. A siker legjobb elérési módja, ezt az utasítást mintegy útmutatóként
használni és a szárítás technikáját az elért eredmények alapján kissé megváltoztatni.
Hasznosnak bizonyul az eljárásokról és azok erdeményeiről feljegyzéseket készíteni.
Feljegyzések az élelmiszerek mennyiségéről szárítás előtt és után, a szárítási
időtartamáról, a szárítás eredményeiről stb. hasznos információkat ad majd a szárított
élelmiszerek jó minősége eléréséhez.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– A használati utasítás a készülék tartozéka, úgyhogy bármilyen esetleges következő
felhasználónak adja oda azt a készülékkel együtt.
– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját
csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad
becsatlakoztatni!
– Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá
csökkent fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő
módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek
értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek
nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak
felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék és
csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
34 / 55
HU
IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal,
F
időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan,
amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel
a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély
keletkezhet.
– A működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és
ellenőrizze azt az ételkészítés teljes ideje alatt.
– A készüléket ne használja helyiségek fűtésére!
– A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek
működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt,
tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és
húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
– Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke
vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az
leesett és megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja
át a készüléket szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és
helyes működése ellenőrzése céljából.
–
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
– A készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– Az erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha ne
húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
– A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, ne mossa azt vízsugár alatt!
– Ez nem célja a kültéri használatra.
– Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyakat!
– A készüléket nem szabad nedves, vagy vizes területen, valamint bármilyen tűz,
illetve robbanás veszélyes helyen (kémiai szerek, olajak, gázok, festékek és más
éghető, vagy robbanó anyagok tárolóinak közelében) használni!
– Ne helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg–, papír–,
műanyag–, fából készült–lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra /
abroszokra).
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen,
hőforrásoktól (pl. kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony
anyagoktól (pl. függönyök stb.) és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.)
megfelelő távolságban használja.
– Nem megengedett a kiegészítő tartozék felületét bármilyen módon módosítani (pl.
öntapadó tapétéval, fóliával stb.)! A tartozékokat ne szúrja semmilyen testnyílásba.
– Ne használja a szárítót a gyártó által javasoltaktól eltérő más célokra (pl. textiltermékek,
lábbelik stb. szárítására).
35 / 55
HU
– A készülék el.hálózatra történő kapcsolásakor ellenőrizze, hogy az A1 jelű kapcsoló 0
helyzetben van–e (kikapcsolt állapot) és a szárítás befejezése után mindig válassza le
a készüléket az el. hálózatról.
– A szárítóval és tartozékaival (sziták) óvatosan járjon el, forrók lehetnek!
– Ne helyezze át a szárítót más helyre, amíg az forró.
– A légáramlás nyílásait nem szabad letakarni. A nyílásokba ne dugjon be, vagy ne dobjon
be különböző tárgyakat.
– Ügyeljen arra, hogy a készülékbe ne kerülhessenek szennyeződések (pl. porcsomók,
hajszálak stb.). A szennyeződések a készülék belsejébe történt beszívódása és
lerakódása esetén végezze el annak tisztítását (lásd a IV. fejezetet, KARBANTARTÁS).
– Ne helyezze a bekapcsolt szárítót puha felületekre (pl. ágy, alátétek, szőnyeg).
– A készülék túlmelegedésekor működésbe lép az automatikus hőbiztosító és megszakítja
az áram hozzávezetését. Ha ez bekövetkezik, akkor kapcsolja ki a készüléket és
válassza le az el. hálózatról. Távolítsa el a levegő áramlását akadályozó látható
tárgyakat és hagyja kihűlni a készüléket.
– Karbantartás vagy tárolásra történő elhelyezés előtt hagyja lehűlni a készüléket.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó
vezeték pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet
és azt követően komoly sérülés történhet!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal
megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
– A hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen az
érvényes szabványoknak.
– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetékének állapotát.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és
képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
– FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati
utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl.
élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős
a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
II. A KÉSZÜLÉK ÉS ANNAK MŰKÖDÉSE LEÍRÁSA (1. ábra)
Az aszalás (dehidratálás) az élelmiszerek felmelegítésén, majd a víz ezt követő
elpárolgásán alapuló módszer. A legtöbb élelmiszer már az aszalás első szakaszában
megszabadul a nedvességtartalmától. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű meleget
képesek magukba szívni. Az elektromos egység alsó részén található szívónyílásokon
keresztül kerül beszívásra a levegő, amelyet ezt követően a készülék az előre beállított
hőmérsékletre melegíti, majd a belső térbe, az egyes aszalótálcák közé áramoltatja.
A készülék a tálcák közepén, valamint a fedélen található nyílásokon keresztül fújja ki
a nedves levegőt az aszalóból. Az aszalás során a tálcák lassan forognak, ami elősegíti
az élelmiszerek egyenletes aszalódását.
36 / 55
HU
A - elektromos egység
A1 - be/ki kapcsoló és forgatható hőmérséklet szabályozó
A2 - meleg levegő kiáramlás
B - aszalótálcák
B1 - fedél
A3 - tápkábel
B2 - gyógynövényekre való szita
Megjegyzés: Az aszalótálcák maximálisan javasolt száma 10 db.
III. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL
Vegyen le a készülékről minden fóliát, matricát, vagy papírt! Első használat előtt mossa
el azokat a részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkeznek, használjon enyhén
mosogatószeres vizet. Utána alaposan öblítse el a gépet langyos vízzel, törölje el, vagy hagyja
megszáradni. Vegye le a fedelet B1 és a lapokat B az alap egységről! Helyezze rá
a lapokra az étel szeleteket, figyeljen arra, hogy ne fedjék, hanem csak érintsék egymást.
Az első lapot helyezze rá közvetlen az alap egységre A, utána folytassa a következő lappal
(2-5 db), majd a végen tegye rá a fedelet (2. ábra). Az egyes tálcák közötti kölcsönös távolság
(15-25 mm) kölcsönös fogatásukkal állítható be és 180-ra fordul. A tápkábel csatlakozóját A3
csatlakoztassa az elektromos hálózatba. A forgatható hőmérséklet szabályozóval A1 állítsa
be a kívánt hőmérsékletet (40 °C - 70 °C). A legjobb eredmény elérése érdekében a lapok
sorrendjét megváltoztathatja (a felsőt kicserélheti az alsóval) és 180-ra fordul. Az étel szárítási
után forgassa el a szabályzót A1 kikapcsolt „0” állásba és húzza ki a csatlakozóvezetéket az el.
dugaszolóaljzatból.
Szárítási tanácsok
– Amenyiben a hőmérséklet túl magas az élelmiszerek „elcementeződhetnek”, ami azt
jelenti, hogy kívülről kiszáradhatnak, közben belülről továbbra is nedvesek maradnának.
Ha a hőmérséklet túl alacsony, akkor meghosszabbodna a szárítási idő és megnövekedne
az elektromos energia fogyasztás
– Helyezze el a szárítót úgy, hogy azt szárítás közben már ne kelljen máshová áthelyeznie.
Ne feledkezzen meg arról, hogy szárítás közben a helyiségben a szárított gyümölcsaroma
érezhető majd, ami nem mindenkinek kellemes.
– A legjobb eredményeket hibátlan, friss és érett (nem túlérett) terményekkel éri el, az
élelmiszerek esetleges sérüléseit távolítsa el.
– Szárítás előtt alaposan tisztítsa meg az élelmiszereket. Tartsa be keze és a munkafelület
tisztaságát.
– A szárítási folyamat egyenletes lesz, ha az élelmiszereket egyenlő nagyságúra szeleteli
fel. Túl vékony szeletek gyorsabban száradnak majd, de ne felejtse el, hogy szárítás
közben lényegesen megkissebbednek. Az egy szárításra eső élelmiszer mennyisége
ne lépje túl a szita 3/4 felületét és a szeletek vastagsága 0,5 cm-től max. 0,8 cm-ig
terjedjen. (kivéve pl. a sárgabarackot, nektarint, őszibarackot, cseresznyét, meggyet,
szőlőt, ribizlit, szilvát és egyéb apró gyümölcsöket, lágy belső résszel, amit ki lehet
szárítani, félbevágni vagy negyedelni). A szitát nem tanácsos túlságosan megrakodni,
hogy a levegő szabadon áramolhasson.
– A héj és a magvak eltávolítása előtt, mindenekelőtt szárítsa ki a gyümölcsöt 50 %-ra,
megakadályozza ezzel a szárított gyümölcsből történő túlzott mennyiségű gyümölcslé
kiválást. A szaftosabb nyersanyagok alá tegyenek inkább tiszta, puha krepp papírt
jelű szárítótálca, hogy arról ne csöpögjön le annak gyümölcsleve az alsó szitára és az
egyszerűbb későbbi karbantartás miatt is.
37 / 55
HU
A nem hámozott gyümölcsöt helyezze héjával lefelé a szitára és vágott felületével felfelé.
A nem egyenletes alakú részeket helyezze héjával a szitára ne a sima felületre.
A zöldséget csak egyrétegben kell felrakni és egyenletesen elhelyezni.
– Az olyan élelmiszereknél, mint például az ananász, kiwi, papaya, kókusz, banán, répa
és az édesburgonya, szárításuk előtt távolítsa el azok emészthetetlen héját.
– A szárítási idő az élelmiszer mennyiségétől függ. Minél több szárító lapot használ, annál
hosszabb lesz a szárítási idő.
– Hús lehet (marha, csirke, hal vagy vadhús). A húst fel kell darabolni / szeletelni 0,5 cmnél
nem vastagabb szeletekre és szárítás előtt el kell távolítani azok felesleges zsírját.
Minél nagyobb a hús zsírtartalma, annál rövidebb ideig tartósított a szárítást követően.
Nagyobb omlósság és lágyság elérése céljából a húst annak rostjaira merőlegesen kell
szeletelni, a rostokkal párhuzamosan szeletelt hús keményedik. A hosszabbeltarthatóság
és a kifejezőbb íz elérésére szórják be a húst szárítás előtt mindkét oldalról
fűszerkeverékkel vagy dörzsöljék be fűszeres páccal, és tegyék be a hűtőszekrénybe
körülbelül 6-12 órás időre. Ezt követően hagyják azt lecsöpögni. A szárítás során
távolítsák el azokat a zsírcseppeket, amelyek a hús felületén megjelennek.
FIGYELEM: A vadhúst mindig legális forrásból kell beszerezni, amelynél garancia van
arra, hogy a hús ellenőrzött (Állatorvos által). Javasoljuk, hogy a húst szárítás előtt 60
napig tárolják -18 °C-os hőmérsékleten (azaz fagyasszák).
Ezzel megszűntetnénk a jelenlévő nem kívánatos baktériumokat, amelyek esetlegesen
betegségeket okozhatnának. Fűszeres pác: Használják fel a következő összetevők
bármilyen kombinációját: szója, worcester, paradicsom, barbecue szósz, fokhagyma,
hagyma, curry por, fűszeres só vagy bors.
– Hal a szárítás előtt minél frissebb kell, hogy legyen, hogy ne kezdjen el romolni még
a tényleges szárítás előtt. Legyen óvatos a halak által tartalmazott olajmennyiségekkel
szemben is. Kövér vagy zsíros halak, mint pl. a tonhal, gyorsan romlanak és más fajta
hússal ellentétben, nincs mód azok tartósítására, hogyan lehet egyszerűen azokról
a zsírt eltávolítani. Néhány halfajta szárítása jem javasolt (lásd a lenti táblázatot).
Hosszabb idejű eltarthatóság és a jobb íz elérésére a húst annak szárítása előtt 30
perccel sós lébe lehet behelyezni, majd azt leöblíteni és hagyni kicsöpögni. Ezután
a halat annak mindkét oldalán megszórjuk fűszerkeverékekkel, amelyek különböző
fűszerek, esetleg só kombinálásából is állnak. Ezután tegye be a halakat 6 - 10 órás
időtartamra hűtőszekrénybe. A szárítás során esetenként távolítsák el azokat
a zsírcseppeket, amelyek a hús felületén megjelennek.
– A növényeket szárítsa nagyon óvatosan! Távolítsa el a szárat, a növényeket ne arabolja
tovább. A leveles növényeket szárítás közben meg kell fordítani, hogy megakadályozza
a levelek összeragadását. Túl hosszantartó szárítás közben az ízanyagok elvesznek.
– A szárító szitára vékony rétegben kell elhelyezni a szárítandó élelmiszereket.
Ha szükséges, helyezzen tiszta, puha sütőpapírt a szitára, hogy az élelmiszerek kis
darabjai ne hulljanak le és ne ragadjanak a szita felületére.
– A szárítás idejét a következő tények befolyásolják: a gyümölcs/zöldség fajtája, az
élelmiszerek nedvessége, a levegő nedvessége, a szeletelt darabok nagysága, a szitán
történő elhelyezésük.
– Az élelmiszerek szárítás közbeni megkóstolása előtt, tegyen félre néhány darabot és
hagyja azokat kihűlni. A forró darabok puhábbak és nedvesebbek, mint a kihűltek. Az
élelmiszereket szárítsa elegendő hosszú ideig azért, hogy tárolás közben
megakadályozza azok megromlását és a mikrobiológiai baktériumképződést.
38 / 55
HU
A helyesen szárított zöldség kemény és omlós, töredezésre hajlamos legyen. A helyesen
szárított gyümölcs nem lehet túl száraz, bőrözött és rugalmas legyen. A rövid ideig tartó
tároláshoz nem kell a gyümölcsöket annyira kiszárítani mint pl. az üzletből. A húsfélék
meghajlításukkor csak repedeznek, de nem törnek meg. A halhús soha nem lehet rideg
vagy törékeny. A hal-jerkynek tartalmaznia és a felületén nem lehet nedvesség nyomát
sem látni. Próbálja ki az Illatát és ízét, a hús csak egy kissé legyen halízű és aromájú.
Javasoljuk szárítás közben betartani a szakirodalomban található utasításokat.
Blansírozás
A balnsírozás (enzim inaktiválás) a külalak és az íz megőrzésére használatos úgy, hogy
a zöldséget röviden vízben vagy gőzben felfőzi. Az előkészített élelmiszereket helyezze
drótkosárba vagy szitába és merítse azt forrásban levő vízzel telt edénybe. Attól a pillanattól
kezdődően, amikor a víz ismét főni kezd, kezdje el számolni a blansírozáshoz szükséges
időt (lásd a táblázatot). Ezt követően hagyja az élelmiszert kicsöpögni, ill. szárítsa azt meg.
Beáztatás
Sok világos gyümölcsfajta (pl. alma, sárgabarack, öszibarack, nektarin, körte, szilva)
hajlamos a szárítás és tárolás közbeni barnulásra. Hogy azt megakadályozzuk, áztassa
a gyümölcsszeleteket ananász vagy citromlé oldatba (egy evőkanál lé/0,25 l víz, lásd
a táblázatot) és azután hagyja kicsöpögni, esetleg szárítsa meg tiszta konyhai kreppapírral.
A gyümölcsöt mézbe, fűszerbe, narancslébe is be lehet áztatni. Kipróbálhat sajátkészítésű
ízes áztatási oldatot is. Sóoldatot vagy gyümölcsszirupot is lehet alkalmazni. Az olyan
gyümölcsöket mint szilvát, szőlőt, cseresznyét, meggyet vízbe lehet áztatni, hogy
megrepedjen a bőre, ami meggyorsítja a szárítás közbeni nedvességleadást.
A szárítás ideje
Az időtartam a szárított élelmiszer fajtájától, annak víztartalmától, érettségétől
és vastagságától függ. Ugyanúgy függ a helyiség levegője hőmérsékletetétől,
nedvességtartalmától, ahol a szárítót használja (tanácsosnak tartjuk a szárítót
szobahőmérsékleten használni). A növényeket és hasonló aromatikus élelmiszereket ne
szárítsa túl sokáig, sok aromatikus anyag elillan belőle. A gyümölcsféléket uzsonna célokra
vagy helymegtakarítási célokból nem szükséges előre beáztatni és addig kell szárítani,
amíg omlósak lesznek, de egyben rághatóak maradjanak.
Konyhai használat
Ha száraz gyümölcsöt és zöldséget kíván a frissekkel azonos módon alkalmazni, akkor
azokat meg kell lágyítania – visszaadni azok szárítással elvesztett nedvességtartalmát. Ha
az áztatást 1 – 2 óránál hosszabb ideig végzi, akkor tanácsosnak tartjuk az élelmiszereket
hűtőszekrényben tárolni, hogy megőrizze ezzel az élelmiszerek tápértékét. Az áztatási
mardékvizet (pl.a zöldségből) használja az élelmiszerek további készítésére. Ne feledje el,
hogy az áztatott élelmiszerek növelik térfogatukat (gyümölcsök kb. 1,5-szeresre, zöldségek
kb. 2-szeresre).
Gyümölcs
Szárított állapotban fogyaszthatók. A kívánt szárított gyümölcs mennyiséget áztassa be
közelítőleg azonos mennyiségű vízbe és hagyja abban kb. 4 órán át.
Zöldségek
Javasoljuk további elkészítés előtt mindig beáztatni. A kívánt szárított zöldségmennyiséget
áztassa be közelítőleg azonos mennyiségű vízbe.
39 / 55
HU
Ne használjon fel azonban több vizet, mint amennyit az ételkészítésnél felhasznál majd. A
meglágyult zöldséget ne hagyja további használata előtt feleslegesen sokáig állni.
A zöldségfélék elkészítési ideje közelítőleg azonos a fagyasztott zöldségfélék elkészítési
idejével.
Növények
Nem igényelnek további előkészítést feldaraboláson illetve daráláson kívül és esetleg a kemény
részeket kell csak eltávolítani. A szárított növényeket ne zúzza össze tárolásuk előtt, sokáig
megőrzik ízüket és aromájukat. Azokat csak közvetlenül felhasználásuk előtt őrölje meg.
Gombafajták
A zöldségeknél alkalmazott azonos eljárással. A gombákat használatuk előtt, pl. levesbe
vagy mártásba, meg is darálhatja.
Csomagolás és tárolás
A szárított élelmiszereket hosszú ideig lehet fóliába csomagolva (ne alufóliába) tárolni,
vagy különböző, jól tömítő edényekben és az élelmiszerek tárolására szolgáló dobozokban
tartani. Paprikát és a feferonféléket feldarabolhatja vagy megdarálhatja a konyhai robotban
azután üvegben fűszerként tárolhatja. Becsomagolás vagy tárolás előtt hagyja kihűlni az
élelmiszert. Kisebb adagokba csomagolja, minél szorosabban egymáshoz nyomva és
hűvös, száraz és sötét helyen tárolja azokat. 10 °C alatti tárolási hőmérsékleten a tárolási
idő kb. 2-3-szorosára meghosszabbodik. Kicsomagolás után a teljes tartalmat ajánlatos
egyszerre elfogyasztani. A tárolt szárított élelmiszereket legalább havonként egyszer
ellenőrizze. Ha az ételek még nedvesnek tűnnének, akkor azokat tegyék a szitára és
szárítsák ki ismét. Penésszel fertőzött élelmiszerek nem voltak elegendően kiszárítva.
A penészes élelmiszereket semmisítsék meg. Tárolásra ne használjon fémből készült
edényeket sem pedig fémfedővel ellátott edényeket.
Táblázat
A következő feldolgozási javaslatokat csak példaként és inspirációként vegye. Azok célja
nem különböző elkészítési eljárások közlése, hanem az élelmiszerek különböző
feldolgozási lehetőségei bemutatása. A táblázatokban közölt időtartamok csak
közelítő értékűek, órás nagyságrendben mozognak és a szárított
élelmiszerek tulajdonságai alapján jelentősen különbözőek lehetnek.
Ha azokban a napokban, amikor szárítanak, a levegőnedvesség nagyon alacsony akkor
a száradási idő közel lesz az első megadott értékhez. Ha a levegő nedvessége ellenkezően
nagyon magas, akkor a száradási idő közelebb lesz a második megadott értékhez.
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
articsóka
87
bab (zöld)
90
borsó
88
uborka
káposzta
95
92
paszternák /
sárgarépa / répa
88
Elkészítés
tisztítani, felezni
a két végét levágni,
keresztbe vágni
szeletekre vágni
tisztítani, szeletekre vágni
átlósan felvágni
szeletekre vágni
40 / 55
Blansírozás
(perc)
Hőmérséklet
(˚C)
Szárítás
(óra)
5-10
52
12-18
3-4
52
9-12
2-3
58
5-8
2-3
2-3
-
52
52
52
4-8
8-11
6-11
9-12
HU
Alapanyag
paprika/pepperóni
zeller
hagyma /
póréhagyma
Víz tartalma
(%)
Elkészítés
Blansírozás
(perc)
Hőmérséklet
(˚C)
Szárítás
(óra)
93
94
szeletekre vágni
szeletekre vágni
2
55-60
52
4-8
3-10
89
szeletekre vágni
-
52
4-8
40
8-10
52
52
4-6
6-8
52
5-9
52
10-14
52
46
70
70
52
4-7
14-20
4-12
5-14
7-10
52
10-14
52
4-8
52
7-13
52
7-11
fokhagyma
88
spárga
petrzselyem
85
paradicsom
94
tök
92
gomba
gyógynövények
hús
hal
kukorica
70
brokkoli
90
padlizsán
95
krumplik
80
cukkini
90
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
ananász
86
banán
65
őszibarack
89
sárgabarack
85
narancs
89
gerezdre szétszedni,
héját leszedni,
szeletekre vágni
szeletekre vágni
szárakat eltávolítani
először blansírozni,
utána a héját leszedni, 30-45 sek
negyedekre felvágni
héját leszedni,
szeletekre vágni
szeletekre / félbe vágni
szárakat eltávolítani
szeletekre vágni
szeletekre vágni
héját leszedni
hámozza meg, vágja
darabokra
tisztítani, szeletekre
vágni
tisztítani, szeletekre
4-5
vágni
tisztítani, szeletekre
vágni
Elkészítés
héját leszedni,
szeletekre vágni
héját leszedni,
szeletekre vágni
szeletekre /
negyedekre vágni
szeletekre /
negyedekre vágni
héját leszedni,
szeletekre vágni
41 / 55
Áztatás
Hőmérséklet (˚C)
Szárítás
(óra)
Nem
58
10-18
Igen
58
6-13
Igen
58
8-16
Igen
58
21-29
Nem
58
16-19
HU
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
mandarin
-
citrusfélék
-
kiwi
-
dinnye
81
körte
83
alma
84
szilva
87
cseresznye /
meggy
82
eper
90
áfonya
83
vörös áfonya
79
szőlő / mazsola
81
datolya
füge
23
78
rebarbara
90
Nyersanyagok
(hal, rákfélék)
Sebes pisztráng *
Elkészítés
héját leszedni,
szeletekre vágni
héját csíkokra vágni,
az aroma érdekében
héját csíkokra vágni
héját leszedni,
kimagozni, szeletekre
vágni
esetleg a héját
leszedni, szeletekre /
negyedekre vágni
szeletekre /
negyedekre vágni
félbe vágni, maggal,
vagy anélkül
nem kell vágni,
maggal vagy a nélkül
szeletekre vágni,
esetleg egészben
egész
darabokra vágni, vagy
egészben
szétvágni (legjobb
a mag nélküli fajta)
ha nagyon megérett
felezni
Hámozza meg,
szeletelje fel
Áztatás
Hőmérséklet (˚C)
Szárítás
(óra)
Nem
58
16-19
Nem
58
16-19
Nem
58
8-15
Nem
58
8-10
Igen
50-55
8-16
Igen
58
8-15
Igen
50-60
22-30
Nem
58
3-21
Nem
58
7-15
Nem
50-55
30
Nem
58
10-15
Nem
58
22-30
Nem
Nem
58
58
11-19
22-30
Nem
58
6-10
11,1
Nyersanyagok
(hal, rákfélék)
Garnélarák
Makréla *
9,9
Tengeri sügér
1,6
Lazac *
9,3
Ördöghal
1,5
Zsírtartalom (%)
Zsírtartalom (%)
1,6
Fehérhal *
7,2
Tengeri nyelv
1,4
Amerikai pisztráng *
6,8
Tengeri álsügér
1,4
Márna *
6,0
Lepényhal
1,4
Harcsa *
5,2
Szürke tőkehal
1,3
Cápa *
5,2
Bodorka
1,3
42 / 55
HU
Tonhal *
5,1
Csapósügér
1,1
Lepényhal hatalmas
4,3
Sügér
1,1
Tengeri pisztráng
3,8
Fűrészes sügér
1,0
Óriás laposhal
3,5
Tőkehal
0,5
Hering
2,8
Foltos tőkehal
0,5
Dobhal
2,5
Skorpióhal
0,2
Viaszlazac
2,0
* Szárításra nem alkalmas hús
IV. KARBANTARTÁS
Ha szeretne bármit a készüléken cserélni, változtatni, először mindig húzza
ki a tápkábelt az elektromos hálózatból! Ne használjon agresszív és karcoló
tisztítószereket! Az alap egységet nedves, enyhén mosószeres ruhával tisztítsa!
Használat után a lapokat azonnal mossa el forró, mosószeres vízben. Néhány élelmiszer
a lapokon színes foltokat hagyhat. Ez nem befolyásolja a készülék működését és
a színeződés általában egy idő után eltűnik. A műanyag részeket soha ne szárítsa hőforrás
fölött (pl. kályha, tűzhely)! Tisztítás után a készüléket tárolja biztonságos, portalan, tiszta
és száraz helyen, gyermekektől elzárva!
V. ÖKOLÓGIA
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel van tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok jelei,
továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő
dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani.
A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken,
ahol azokat ingyenesen veszik át. Ezen termék helyes ártalmatlanításával értékes
természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításából
eredő potenciálisan negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre, amelyek
a hulladékok helytelen ártalmatlanítása következményeként jelentkezhetnek. További
részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen.
Ezen hulladék anyagfajták helytelen ártalmatlanítása néhány állam előírásai szerint
pénzbírsággal is járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak
csatlakozóvezetéke elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket
levágni, ezzel a készülék használhatatlanná válik.
Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső
részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszervíz végezhet!
A gyártói utasítások be nem tartása a garanciakötelezettségek megszűnését vonja
maga után!
VI. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V) a készülék típusának címkéjén látható
Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható
Az 5 szita aktív szárítófelülete (m2) kb.
0,33
43 / 55
HU
Tömeg (kg) kb.
A készülék érintésvédelmi osztálya
Termék méretei (mm)
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W.
Akusztikus zajszint szintje 60 dB (A) re 1pW.
2
II.
320 x 250 x 240
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
jogát a gyártó fenntartja!
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
HOT – Forró.
HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra.
DO NOT COVER – Soha ne takarja le.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más
folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót
bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót
gyermekek részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.
Az
szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokró
44 / 55
PL
Freya
Suszarka elektryczna do żywności
eta 5301
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Suszenie jest jedną z najstarszych metod konserwowania żywności. Zazwyczaj suszy się
najbardziej znane rodzaje owoców, warzyw, owoców lasu i mięso. Można również suszyć
i małe owoce (np. porzeczki, agrest, truskawki). Suszarka jest przeznaczona również do
wysokiej jakości suszenia ziół, kwiatów lub liści, które zachowują swoje działanie lecznicze
i oryginalny kolor. Bardzo dobrze i szybko suszone są grzyby, które zachowują kolor, smak
i zapach. W przeciwieństwie do zwykłego długotrwałego przechowywania żywności
(np. pasteryzowanie, zamrażanie) przez delikatne suszenie utrzymuje się do 80 % witamin,
minerałów i substancji śladowych, koncentrują się substancje aromatyczne, suszona
żywność jest tak smaczniejsza. Najlepszym sposobem do osiągnięcia sukcesu jest
wykorzystanie tej instrukcji, jako swego rodzaju przewodnik, a następnie zmodyfikowanie
techniki suszenia w zależności od poprzednich wyników. Warto prowadzić zapiski z tych
działań i ich wyniki. Zapis ilości żywności przed i po suszeniu, czas suszenia, wynik
suszenia, itp. mogą być pomocne do osiągnięcia dobrej jakości suszonej żywności.
I. OSTRZEŻNIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
–W
skazówki podane w instrukcji należy uważać za część urządzenia i przekazać
dalszemu użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu
w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazdka!
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
Z
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem.
Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie
i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.
Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego
przewodu.
– Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub
osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
– U WAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
–
45 / 55
PL
ie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj
N
przez cały czas przygotowywania posiłków!
– Nie stosować urządzenia do ogrzewania pomieszczenia!
– Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które
ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem,
przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
– Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
– Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
–
– Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
– Podczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie
ciągnij za kabel!
– Jednostki napędowej nie wolno zanurzać w wodzie (nawet częściowo) lub myć pod
bieżącą wodą!
– Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.
– Na urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.
– Urządzenie nie może być używane w środowisku mokrym lub wilgotnym,
w każdym środowisku z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są
przechowywane chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne łatwopalne lub lotne substancje).
– Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu
(np. szkło, papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
– W żaden sposób nie wolno modyfikować powierzchni urządzenia (np. przy użyciu
naklejek, folii, itp.).
46 / 55
PL
– Suszarki nie należy używać go innych celów (np. do suszenia tkanin, obuwia, itp.) niż
zalecane przez producenta.
– Przed każdym podłączeniem urządzenia do gniazdka, należy sprawdzić czy przełącznik
A1 jest w pozycji 0 (wyłączone), a po zakończeniu suszenia zawsze odłączyć urządzenie
od sieci elektrycznej.
– Podczas manipulowania z suszarką i akcesoriami (sita), należy zachować
ostrożność mogą być gorące!
– Nie należy przenosić suszarki, gdy jest gorąca.
– Otworów przepływu powietrza nie można zasłaniać. Do otworów nie wkładaj lub nie
wrzucaj przedmiotów.
– Nie kładź włączonej suszarki na miękkie powierzchnie (np. łóżka, maty, dywany).
– Zadbaj, aby do urządzenia nie przedostały się zanieczyszczenia (np. chmury kurzu,
kłaczków, włosów, itp.). W przypadku wessania i osadzenia się zanieczyszczeń
wewnątrz urządzenia należy suszarkę wyczyścić (zobacz rozdział IV. KONSERWACJA).
– Przed przechowywaniem lub konserwacją urządzenie pozostawić do wystygnięcia.
– Jeśli urządzenie przegrzeje się, zacznie działać termiczny bezpiecznik automatyczny
i przerwanie doprowadzenie energii elektrycznej. Jeśli tak się stanie, należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć od prądu. Następnie usunąć wszelkie widoczne przeszkody na
drodze przepływu powietrza i pozostawić do ostygnięcia.
– Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać
zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może
doprowadzić do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego
urazu!
– Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
– W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest
zgodny z aktualnymi normami.
– Należy regularnie sprawdzać stan kabla zasilającego urządzenia.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez
producenta.
– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych
celów.
– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są
przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
– UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia
urządzenia (niezgodnie z instrukcją).
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia
w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA I JEGO FUNKCJA (rys. 1)
Suszenie (dehydratacja) jest metodą ogrzewania żywności a następnie odparowania
wody. Większość żywności uwalnia wilgoć szybko w początkowej fazie suszenia. Oznacza
to, że jest w stanie wchłonąć duże ilości ciepła i generować znaczne ilości pary wodnej.
47 / 55
PL
Przez otwory ssące w dolnej części jednostki podstawowej jest zasysane powietrze, to
ogrzewa się do wcześniej zadanej temperatury, a następnie jest wdmuchiwane do wnętrza
poszczególnych sit. Centralnym otworem sit i otworem w pokrywie wilgotne powietrze jest
wypychane z suszarki.
A - jednostka podstawowa
B - sita suszące
A1 - włącznik / wyłącznik i regulator temperatury
B1 - pokrywa
A2 - wypływ ciepłego powietrzaB2 - sitko na zioła
A3 - przewód zasilania
Uwaga: Zalecana liczba sit suszących 10 szt.
III. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE
Zdejmij wszystkie opakowania, wyjmij suszarkę i akcesoria. Z urządzenia usuń wszystkie
folie przylepne, naklejki lub papier. Przed pierwszym użyciem umyć części, które mają
kontakt z żywnością w gorącej wodzie z detergentem, spłukać czystą wodą i wytrzeć do
sucha lub pozostawić do wyschnięcia. Zdjąć pokrywę B1 i sita B z jednostki podstawowej
A. Na poszczególne sita rozłożyć kawałki żywności w taki sposób, aby nie przykrywały się
wzajemnie, ale tylko dotykały. Pierwsze sito położyć bezpośrednio na bazę A. Sita następnie
poskładać w wymaganej ilości (2 – 5 sztuk) na pierwsze sito i przykryć pokrywką (rys. 2).
Odległość pomiędzy sitami (15 – 25 mm) można regulować poprzez ich wzajemne obracanie
o 180°. Wtyczkę przewodu zasilającego A3 zasuń do gniazdka elektrycznego. Za pomocą
regulatora A1 ustawić pożądaną temperaturę (40 °C – 70 °C). Aby suszenie żywności było
bardziej jednolite można zamienić kolejność poszczególnych sit między sobą (górne za dolne)
i jednocześnie obracam sito o 180°. Po zakończeniu suszenia potraw przekręć regulator A1
na pozycję „0“ wyłączone i odłączyć przewód zasilający z gniazdka.
Rady podczas suszenia
-- Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, żywność może być zewnątrz wysuszona, natomiast
wewnątrz jeszcze wilgotna. Jeśli temperatura jest zbyt niska, zostanie przedłużony czas
suszenia i zużycie energii.
-- Suszarkę należy umieścić w takie miejsce, aby nie trzeba było przenosić jej w trakcie
suszenia. Należy pamiętać, że podczas suszenia będzie w pokoju aromat, który nie jest
zawsze przyjemny dla każdego.
-- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wybierać tylko zdrowe, świeże owoce i dojrzałe
(nie przejrzałe) wszelkie uszkodzenia należy usunąć.
-- Przed suszeniem żywności należy ją dokładnie oczyścić. Należy myć ręce i powierzchnie
robocze.
-- Proces suszenia będzie jednolity, gdy żywność będzie pokrojona w plastry o jednakowej
grubości. Chociaż bardzo cienkie plasterki szybko schną, ale należy pamiętać, że
podczas suszenia znacznie się zmniejszą. Ilość żywności na jedno suszenie nie
powinna przekraczać 3/4 powierzchni sita i grubość plastrów powinna wynosić od
0,5 cm do maksymalnie 0,8 cm (z wyjątkiem np. moreli, nektarynek, brzoskwiń,
czereśni, winogron, porzeczek, śliwek i innych drobnych owoców z miękkim miąższem,
które mogą być suszone, pokrojone na połówki lub ćwiartki). Sita nie powinny być zbyt
zapełnione, aby powietrze mogło swobodnie przepływać.
48 / 55
PL
-- Przed wyjęciem pestek i ziaren, najpierw należy wysuszyć owoce do 50 %, w ten
sposób można zapobiec nadmiernemu ociekaniu soku z suszonych owoców. Pod
bardziej soczyste surowce można położyć czysty, miękki, papier, aby z nich nie kapał
sok na dolne tacki, a także ze względu na późniejsze łatwiejsze utrzymanie. Owoce ze
skórką, należy położyć skórką w dół na sito i przeciętą częścią w górę. Także nierówne
kształty należy zawsze kłaść na sito stroną ze skórką, nie na płaskiej powierzchni.
Warzywa powinny być tylko położone w jednej warstwie i równomiernie rozłożone.
-- W przypadku żywności takiej jak np. ananas, kiwi, papaja, kokos, banany, brukiew
i słodkie ziemniaki przed suszeniem usunąć niestrawną skórkę.
-- Na czas suszenia najbardziej wpływają następujące czynniki: rodzaj owoców, warzyw,
wilgotność, wilgotność powietrza, wielkość pokrojonych kawałków, rozłożenie na sicie.
-- Mięso, może to być (wołowina, kurczak, ryby lub dziczyzna), mięso należy pokroić
na kawałki / plasterki nie grubsze niż 0,5 cm, a przed suszeniem pozbawić nadmiaru
tłuszczu. Im wyższa zawartość tłuszczu w mięsie, tym krótsza jest jego trwałość po
suszeniu. Aby mięso było bardziej kruche i delikatne potrzeba je pokroić w poprzek
włókien, suszone mięso krojone wzdłuż włókien będzie twarde. Aby przedłużyć okres
trwałości i aby smak był lepszy, można posypać mięso przed suszeniem z obu stron
mieszankę przypraw lub natrzeć marynatą i przechowywać w lodówce przez około
6-12 godzin. Potem pozostawić do okapania. Podczas suszenia czasami usunąć krople
tłuszczu, który pojawia się na powierzchni.
-- UWAGA: Dziczyzna powinna być zawsze z legalnego źródła, gdzie jest gwarancja,
że mięso było kontrolowane przez weterynarza. Zalecamy również mięso
przed suszeniem przechowywać przez 60 dni w temperaturze -18 °C (czyli
zamrozić). Powinno to wyeliminować wszelkie obecne niepożądane bakterie
powodujące choroby.
Marynata: użyj jakiejkolwiek kombinacji następujących składników: soja, Worcester,
pomidory, sos barbecue, czosnek, cebula, curry, sól ziołowa i pieprz.
-- Ryba przeznaczona do suszenia musi być jak najbardziej świeża, aby zapobiec jej
zepsuciu się jeszcze przed właściwym suszeniem. Należy uważać również na olej zawarty
w rybach. Ryby z dużą zawartością tłuszczu, takie jak tuńczyk, łatwo się psują,
a w przeciwieństwie do innych rodzajów mięsa, nie ma sposobu, aby tłuszcz po prostu
usunąć. Nie zaleca się suszyć niektórych gatunków ryb (patrz tabela poniżej). Aby
trwałość była dłuższa, a smak lepszy, mięso przed wysuszeniem można 30 minut
marynować w solance, a następnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Następnie
ryby można z obu stron posypać mieszanką różnych przypraw, a nawet soli. Teraz ryby
należy włożyć do lodówki na około 6-10 godzin. Podczas suszenia czasami usunąć krople
tłuszczu, który pojawia się na powierzchni.
-- Zioła należy suszyć bardzo delikatnie! Należy usunąć łodygi i dalej nie porcjować. Zioła
liściowe należy podczas suszenia obracać aby uniknąć sklejania się liści. Podczas
bardzo długiego suszenia ziół dochodzi do straty substancji smakowych.
-- Sita do suszenia powinny zostać wypełnione cienką warstwą suszonej żywności.
Jeśli to konieczne, włóż czysty, miękki, papier do pieczenia na sito, aby małe kawałki
żywności nie wypadały i nie przyklejały się na powierzchni sita.
-- Czas suszenia zależy od ilości suszonych produktów. Im więcej sit do suszenia
używasz, tym dłuższy czas suszenia.
49 / 55
PL
-- Przed spróbowaniem suszu, weź kilka sztuk i pozostaw do ostygnięcia. Gorące kawałki
są bardziej miękkie i bardziej wilgotne niż te, które ostygną. Żywność należy suszyć przez
wystarczająco długi czas, tak aby zapobiec zepsuciu i mikrobiologicznemu tworzeniu
bakterii powodujących psucie. Właściwie wysuszone warzywa muszą być twarde i kruche
z tendencją do pękania. Właściwie wysuszone owoce nie powinno być bardzo wysuszone,
musi być giętkie i skórzaste. Mięso pęka przy przegięciu, ale się nie złamie. Mięso ryby nie
powinno być nigdy kruche i łamiące a na powierzchni nie powinna być widoczna wilgoć.
Mięso należy powąchać i spróbować, powinno mieć lekko rybi smak i aromat.
W przypadku krótkotrwałego przechowywania suszonych owoców, nie zachodzi
konieczność suszenia w takim stopniu, jak do celów komercyjnych. Podczas suszenia
zalecany postępować zgodnie z instrukcjami w literaturze.
Blanszowanie
Blanszowanie (inaktywacja enzymów) – proces jest stosowany w celu polepszenia
struktury żywności i smaku przez gotowanie warzyw przez krótki okres w wodzie lub parze.
Przygotowane warzywa należy ułożyć w koszu z drutu lub w sitku i zanurzyć w garnku
z gotującą się wodą. Od momentu gdy woda zacznie się gotować ponownie należy liczyć
czas potrzebny do blanszowania (patrz tabela). Potem należy żywność pozostawić do
okapania lub osuszyć.
Namaczanie
Wiele rodzajów jasnych owoców (np. morele, jabłka brzoskwinie, nektarynki, gruszki,
śliwki) mają tendencję do brązowienia podczas suszenia i przechowywania. Aby tego
uniknąć, należy moczyć pokrojone plasterki owoców w roztworze soku z ananasa lub
z cytryny (jedna łyżka soku/0,25 l wody, patrz tabela), a następnie pozostawić do okapania
lub osuszyć papierem kuchennym. Owoce mogą być zanurzone w miodzie, przyprawach,
soku pomarańczowego. Możesz także spróbować własnych smacznych roztworów do
namoczenia. Można również użyć roztworu soli lub syropu owocowego. Owoce, takie jak
śliwki, winogrona, wiśnie można zanurzyć w wodzie aby popękała skórka, co przyspiesza
usuwanie wilgoci podczas suszenia.
Czas suszenia
Czas może się różnić w zależności od rodzaju suszonej żywności, zawartość wody,
dojrzałości i grubości. Tak samo jak zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu,
w którym suszarka jest używana (zalecamy używanie suszarki w temperaturze pokojowej).
Gdy zioła i żywność aromatyczna suszą się zbyt długo, niszczy się bardzo wiele substancji
aromatycznych. Owoce przeznaczone na przekąski lub w celu zaoszczędzenia miejsca,
nie ma potrzeby wcześniej namaczać, należy je suszyć do momentu aż będzie kruche, ale
równocześnie do żucia.
Użycie w kuchni
Jeśli chcesz suszone owoce i warzywa wykorzystać w taki sam sposób, jak świeże, trzeba
je zmiękczyć - wrócić usuniętą wilgoć przez suszenie. Jeśli będziesz moczyć dłużej niż 1-2
godzin, zaleca się przechowywanie żywności w lodówce, aby zachować wartość odżywczą
suszu. Resztę wody z moczenia (np. z warzyw), wykorzystać do przygotowywania
posiłków. Należy pamiętać, że żywność zamoczona zwiększa swoją objętość (owoce ok.
1,5 razy, warzywa ok. 2 razy).
50 / 55
PL
Owoce
Możesz zużyć w stanie suchym. Wymaganą ilość suszonych owoców moczyć
w przybliżeniu w takiej samej ilości wody około 4 godziny.
Warzywa
Zalecamy przed dalszym gotowaniem zawsze zamoczyć. Wymaganą ilość suszonych
warzyw zamocz w przybliżeniu w takiej samej wody. Nie dawaj ale więcej wody niż to
konieczne do przygotowania żywności. Miękkie warzywa przed użyciem nie powinny
stać zbyt długo. Czas gotowania warzyw jest w przybliżeniu taki sam jak w przypadku
mrożonych warzyw.
Zioła
Nie wymagają one dalszej obróbki z wyjątkiem rozdrobnienia i ewentualnie usunięcia
części twardych. Suszone zioła, przed przechowywaniem nie należy zgniatać, zachowają
smak i aromat. Zgnieć bezpośrednio przed użyciem.
Grzyby
Procedura taka sama jak z warzywami. Grzyby można przed użyciem zemleć, na przykład
do zup i sosów.
Opakowanie i składowanie
Suszoną żywność można przechowywać przez długi czas, zapakowaną w folię (nie
folię aluminiową) lub w różnych dobrze zamkniętych pojemnikach i pudełkach do
przechowywania żywności. Paprykę i feferony można posiekać lub zemleć w robocie
kuchennym a następnie przechowywać w słoikach jako przyprawę. Przed zapakowaniem
lub przechowywaniem żywności należy ją pozostawić do ostygnięcia. Pakuj w mniejszych
ilościach, jak najbliżej siebie, a najlepiej schowaj w chłodne, suche i ciemne miejsce.
W temperaturze poniżej 10 °C, okres trwałości wydłuży się około 2 do 3 razy. Po otwarciu,
należy zużyć całą zawartość najlepiej od razu. Przechowywaną suszoną żywność należy
kontrolować co najmniej raz w miesiącu. Jeśli potrawa jest wilgotna, rozłożyć ją na tackach
i znowu wysuszyć. Jeśli jedzenie spleśnieje, nie było dostatecznie wysuszone. Wyrzucić
spleśniałe jedzenie. Do przechowywania, nie należy stosować metalowych pojemników lub
pojemników z metalową pokrywką.
Tabelka
Następujące rady prosimy traktować jako przykłady i inspirację. Ich celem nie jest
dostarczenie wskazówek, ale pokazują różne możliwości przetwarzania żywności.
Wszystkie czasy podane w tabelce są tylko przybliżone, są w godzinach
i mogą być w zależności od właściwości żywności suszone bardzo różnie.
Jeżeli w dniach, kiedy suszysz, jest bardzo niska wilgotność powietrza, czas suszenia będzie
zbliżony do pierwszej podanej wartości. Jeżeli wilgotność jest przeciwnie, bardzo wysoka,
czas suszenia będzie zbliżony do drugiej wartości.
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
Elkészítés
Blansírozás
(perc)
Hőmérséklet
(˚C)
Szárítás
(óra)
articsóka
87
tisztítani, felezni
5-10
52
12-18
bab (zöld)
90
a két végét levágni,
keresztbe vágni
3-4
52
9-12
borsó
88
2-3
58
5-8
51 / 55
PL
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
Elkészítés
Blansírozás
(perc)
Hőmérséklet
(˚C)
Szárítás
(óra)
uborka
95
szeletekre vágni
-
52
4-8
káposzta
92
tisztítani, szeletekre vágni
2-3
52
8-11
átlósan felvágni
2-3
52
6-11
szeletekre vágni
-
paszternák /
sárgarépa / répa
88
paprika/pepperóni
93
szeletekre vágni
-
55-60
4-8
zeller
94
szeletekre vágni
2
52
3-10
hagyma /
póréhagyma
89
szeletekre vágni
-
52
4-8
fokhagyma
88
gerezdre szétszedni,
héját leszedni,
szeletekre vágni
-
40
8-10
spárga
-
szeletekre vágni
-
52
4-6
petrzselyem
85
szárakat eltávolítani
-
52
6-8
paradicsom
94
52
5-9
tök
92
héját leszedni,
szeletekre vágni
-
52
10-14
gomba
-
szeletekre / félbe vágni
-
52
4-7
gyógynövények
-
szárakat eltávolítani
-
46
14-20
hús
-
szeletekre vágni
-
70
4-12
hal
-
szeletekre vágni
-
70
5-14
kukorica
70
héját leszedni
-
52
7-10
brokkoli
90
hámozza meg, vágja
darabokra
-
52
10-14
padlizsán
95
tisztítani, szeletekre
vágni
-
52
4-8
krumplik
80
tisztítani, szeletekre
vágni
4-5
52
7-13
cukkini
90
tisztítani, szeletekre
vágni
-
52
7-11
9-12
először blansírozni,
utána a héját leszedni, 30-45 sek
negyedekre felvágni
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
Elkészítés
Áztatás
Hőmérséklet (˚C)
Szárítás
(óra)
ananász
86
héját leszedni,
szeletekre vágni
Nem
58
10-18
banán
65
héját leszedni,
szeletekre vágni
Igen
58
6-13
52 / 55
PL
Alapanyag
Víz tartalma
(%)
Elkészítés
Áztatás
Hőmérséklet (˚C)
Szárítás
(óra)
őszibarack
89
szeletekre /
negyedekre vágni
Igen
58
8-16
sárgabarack
85
szeletekre /
negyedekre vágni
Igen
58
21-29
narancs
89
héját leszedni,
szeletekre vágni
Nem
58
16-19
mandarin
-
héját leszedni,
szeletekre vágni
Nem
58
16-19
citrusfélék
-
héját csíkokra vágni,
az aroma érdekében
Nem
58
16-19
kiwi
-
héját csíkokra vágni
Nem
58
8-15
dinnye
81
héját leszedni,
kimagozni, szeletekre
vágni
Nem
58
8-10
körte
83
esetleg a héját
leszedni, szeletekre /
negyedekre vágni
Igen
50-55
8-16
alma
84
szeletekre /
negyedekre vágni
Igen
58
8-15
szilva
87
félbe vágni, maggal,
vagy anélkül
Igen
50-60
22-30
cseresznye /
meggy
82
nem kell vágni,
maggal vagy a nélkül
Nem
58
3-21
eper
90
szeletekre vágni,
esetleg egészben
Nem
58
7-15
áfonya
83
egész
Nem
50-55
30
vörös áfonya
79
darabokra vágni, vagy
egészben
Nem
58
10-15
szőlő / mazsola
81
szétvágni (legjobb
a mag nélküli fajta)
Nem
58
22-30
datolya
23
ha nagyon megérett
Nem
58
11-19
füge
78
felezni
Nem
58
22-30
rebarbara
90
Hámozza meg,
szeletelje fel
Nem
58
6-10
Surowiec
(ryba / skorupiak)
Zawartość
tłuszczu (%)
Surowiec
(ryba / skorupiak)
Zawartość
tłuszczu (%)
Pstrąg potokowy *
11,1
Kreweta
1,6
Makrela *
9,9
Okoń morski
1,6
53 / 55
PL
Łosoś *
9,3
Żabnica
1,5
Biała ryba *
7,2
Sola
1,4
Pstrąg amerykański *
6,8
Karmazyn
1,4
Cefal *
6,0
Flądra
1,4
Sum*
5,2
Rdzawiec
1,3
Rekin *
5,2
Płotka
1,3
Tuńczyk *
5,1
Okoń
1,1
Gładzica
4,3
Lucjan
1,1
Pstrąg morski
3,8
Granik
1,0
Halibut czarny
3,5
Dorsz
0,5
Śledź
2,8
Plamiak
0,5
Kulbina
2,5
Skorpena
0,2
Srebrzyk
2,0
* Mięso nie nadaje się do suszenia
IV. KONSERWACJA
Przed każdą manipulacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilania
z gniazdka! Nie należy używać szorstkich i agresywnych detergentów! Czyszczenie
bazy wykonywać wilgotną szmatką z detergentem. Sita natychmiast po użyciu umyć
w gorącej wodzie z detergentem. Niektóre produkty żywnościowe mogą zmienić kolor sita.
Jednakże, nie ma to wpływu na działanie urządzenia, to zabarwienie zwykle za pewien
czas zniknie. Części plastikowych nigdy nie suszyć nad źródłem ciepła (np. kuchenka
elektryczna / kuchenka gazowa). Po oczyszczeniu urządzenie należy ułożyć na
bezpieczne, wolne od kurzu, czyste i suche miejsce poza zasięgiem dzieci.
V. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów
zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich
przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji
oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można
poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych
punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą
Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz
www.elektroeko.pl). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie
z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia
z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie
przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.
Wymiana elementów szerszego charakteru lub które wymagają ingerencji do części
elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis!Nieprzestrzeganie
wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
54 / 55
PL
VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W) podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Powierzchnia użytkowa suszenia 5 sit (m2) ok.
0,33
Waga ok.(kg)
2
Klasa izolacyjna
II.
Wymiary produktu (mm)
320 x 250 x 240
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W.
Poziom hałasu 60 dB (A) re 1pW.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W INSTRUKCJI:
HOT – Gorące.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
DO NOT COVER – Nie zakrywać.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych
cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć
w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć
w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
Symbol oznacza:
OSTRZEŻENIE,
materiał przeznaczonych do z żywnością
55 / 55
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 8/3/2018
e.č. 15/2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement