eta Sorento Plus 5151 90000 Operating instructions

eta Sorento Plus 5151 90000 Operating instructions
Sendvičovač • NÁVOD
Sendvičovač • NÁVOD
K OBSLUZE CZ
NA OBSLUHU SK
Sandwich maker • INSTRUCTIONS
Szedvics sütő • HASZNÁLATI
UTASÍTÁS HU 19-24
Sandwichmaker • BEDIENUNGSANLEITUNG
3/1/2020
8-13
FOR USE EN 14-18
Opiekacz • INSTRUKCJA OBSŁUGI
Sorento Plus
2-7
PL
25-30
31-35
CZ
Sorento Plus
Sendvičovač
eta 5151
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let
se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení
práce, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky!
–P
ři manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo
k poranění (např. popálení, opaření).
–P
OZOR – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího
časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti,
která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí
vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně
umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
–U
POZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit
popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
– J e-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.
– Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy
se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve
směru hlavního sálání, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrch hořlavých hmot
500 mm a v ostatních směrech 100 mm.
2 / 35
CZ
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,
jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár,
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE:
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně).
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
– Spotřebič nepoužívejte venku!
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.)
než doporučuje výrobce.
– Před výměnou příslušenství (desek) nechejte spotřebič vychladnout a vždy používejte
pouze shodný pár výměnných desek.
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.
– Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba,
gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy,
umyvadla atd.).
– Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE sáček, atd.).
– Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální
náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
NAPÁJECÍ KABEL:
– Jestliže je napájecí
přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
3 / 35
CZ
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A – sendvičovač
A1 – odklápěcí víko
A6 – napájecí přívod
A2 – kontrolní světla
A7 – tlačítka aretace vyměnitelných desek
A3 – držadlo
A4 – uzávěr
A5 – v yměnitelné desky (sendvičovací - trojúhelníky a lastury / grilovací-panini /
vaflovací, lívance - dětské koláčky)
A4
1
A3
A1
A5
1
2
1
A6
A7
A3
A7
A2
A
4 / 35
CZ
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte sendvičovač. Ze sendvičovače odstraňte
všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu
a při otevřeném okně nechte rozevřený sendvičovač v činnosti cca 10 minut, potom
ho vypněte a nechte vychladnout. Po vychladnutí otřete části, které přijdou do styku
s potravinami měkkým, vlhkým a čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
Nyní je spotřebič připraven k použití.
Výměna desek
Stiskněte tlačítko A7 a desku A5 vyklopením odejměte (obr. 1). Prolisy na desce zasuňte
do dvou otvorů v plášti a následně přiklopením zajistěte (ozve se slyšitelné cvaknutí).
IV. POKYNY K OBSLUZE
Sendvičovač umístěte na vhodný rovný a suchý povrch (např. kuchyňský stůl), ve výšce
minimálně 85 cm, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Ponechejte volný prostor pro
řádnou ventilaci. Pro zvolení požadovaných vyměnitelných desek vyjměte ty, které jsou
umístěny v přístroji (pokud zrovna ty nechcete použít). Vidlici napájecího přívodu A6 zasuňte
do el. zásuvky. El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě
nebezpečí snadno odpojit od el. sítě. Rozsvítí se červené a zelené kontrolní světlo A2, které
signalizuje připojení k el. síti. Desky se začnou nahřívat. Jakmile je dosaženo pracovní teploty,
zhasne zelené kontrolní světlo A2. Odjistěte uzávěr A4 a odklopte víko A1 pomocí držadla A3.
Připravené potraviny položte na spodní desku A5, přiklopte víko a zajistěte ho uzávěrem A4.
Nezavírejte víko za použití nadměrné síly! Během přípravy potravin se bude zelené kontrolní
světlo rozsvěcovat a zhasínat, což je známkou toho, že termostat udržuje správnou teplotu. Po
ukončení přípravy odklopte víko a vyjměte potraviny (za pomoci např. dřevěné špachtle).
K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje (např. kleště, obracečky, nůž nebo jiné
ostré kovové kuchyňské náčiní), mohly by poškodit nepřilnavou povrchovou úpravu
desek). Zpracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!
Poznámky
– Před vložením potravin nechte desky A5 vždy rozehřát na pracovní teplotu. Při
nahřívání desek nechte víko přiklopené. Nedotýkejte se desek, protože jsou HORKÉ!
Obzvlášť dejte pozor na to, aby se desek nedotýkaly děti a nesvéprávné osoby!
– Doporučujeme při manipulaci používat ochranné pracovní pomůcky (např. chňapky).
– Před konzumací zkontrolujte dostatečné tepelné zpracování pokrmu.
Pokud připravované pokrmy nejsou dostatečně udělané, v přípravě pokračujte.
– Při používání sendvičovače dochází vlivem dilatace materiálů k občasnému vydání
charakteristického zvuku (praskání).
– Nikdy mezi desky a topné těleso nevkládejte alobal ani jiný materiál nebo předměty.
– Nikdy nepokládejte chladnou desku na horké topné těleso.
Veškeré časy přípravy pokrmů doporučované v odborné literatuře (kuchařkách) předpokládají,
že potraviny mají teplotu chladničky. Příprava zamraženého masa může trvat podstatně
déle. Časy příprav (zpracování) potravin jsou pouze přibližné a pohybují se v jednotkách
minut (cca 3-8 min). Délku přípravy si můžete upravit dle Vaší chuti, čím déle bude příprava
probíhat, tím bude potravina (např. sendviče, maso) vypečenější, křupavější. Při přípravě
vaflí nikdy zcela nezaplňujte spodní desku těstem, aby nedošlo k přetečení.
5 / 35
CZ
DOPORUČENÉ A OSVĚDČENÉ RECEPTY VÝROBCE K PŘÍPRAVĚ VAFLÍ
A LÍVANCŮ
Ingredience pro přípravu 5 - 6 ks vaflí, lívanců:
1. RECEPT: 1/2 lžičky soli, 175 g hladké mouky, 3 ks vejce, 7 lžic rostlinného oleje
150 ml mléka, 1-2 lžíce cukru krystal 2 lžičky kypřícího prášku do pečiva
2. RECEPT: 2 ks vejce, 4 lžíce třtinového cukru, 300 ml rýžového „mléka“, 250 g špaldové
celozrnné mouky, 1/2 lžičky sody, 2 lžičky kypřícího prášku (z vinného kamene), špetku soli.
Postup přípravy:
V míse smícháme suché přísady. Oddělíme bílky od žloutků a bílky ušleháme do tuha.
K suchým přísadám přidáme tekuté (olej, mléko, žloutky) a šleháme, dokud není těsto na
vafle, lívance hladké. Přidáme ušlehané bílky. Těsto nechte odstát cca 6 minut.
• Nechte řádně předehřát přístroj cca 3,5 minuty.
• Příslušné desky lehce potřete olejem.
• Ideálně těsto nalejte ihned po zhasnutí zelené kontrolky A2 přibližně v množství jako na
obrázku níže.
Nechejte péct 7-10 minut.
Díky vyšším vaflovacím deskám, než je běžné u podobných produktů na trhu, je možné
dosáhnout velkých, nadýchaných vaflí. K tomu však je potřeba dodržet správný postup
přípravy a tedy využít jeden z našich 2 receptů. Výsledek pečení nemusí být totiž
ideální, pokud použijete recept s vyšším poměrem mléka oproti mouce.
Při přípravě masa může docházet ke kondenzaci vody v okolí tlačítek aretace A7. Dbejte
zvýšené opatrnosti, aby se voda nedostala do spotřebiče. Častějším obracením potraviny
lépe propečete. Před grilováním zeleniny, ryb, libového masa nebo vaflí a palačinek,
doporučujeme potřít desky rostlinným olejem nebo postříkat speciálním sprejem proti
připékání potravin. V případě přípravy masa s obsahem tuku či marinovaných potravin není
třeba desky takto ošetřovat. Používejte pouze čerstvé potraviny (ne mražené). Pokud budete
připravovat různé druhy potravin za sebou (např. maso, ryby, ovoce), doporučujeme mezi
jednotlivými chody desky očistit od zbytků pomocí dřevěné obracečky nebo stěrky.
V. ÚDRŽBA
Spotřebič čistěte až po jeho vyhladnutí! Čištění provádějte pravidelně po každém použití
spotřebiče! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty,
škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná
rozpouštědla)! Nepoužívejte také žádné zařízení na tlakové mytí (např. myčku, wapku,
parní čističe)! Pro snadnější čištění můžete vyjmout desky z pláště sendvičovače.
Na plášť použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na plastové povrchy
a čistění provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem.
6 / 35
CZ
Normální je, že se v průběhu času barva povrchu mění. Tato změna, ale žádným
způsobem nemění vlastnosti povrchu a není důvodem k reklamaci spotřebiče!
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud
má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího
přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká
právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VII. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Příkon (W)
Hmotnost cca (kg)
Spotřebič třídy ochrany
Rozměry cca (mm)
uvedeno na typovém štítku výrobku
uveden na typovém štítku výrobku
4,4
I.
294 x 254 x 115
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU
HOT – Horké; HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT COVER – Nezakrývat.; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –
Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách,
postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách.
CZ PE sáček odkládejte mimo dosah dětí.
Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
UPOZORNĚNÍ
SK
7 / 35
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
SK
Sorento Plus
Sendvičovač
eta 5151
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu
so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným
vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
– Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
užívateľovi spotrebiča.
–S
kontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu
napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa
musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
–P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky!
–P
ri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby nedošlo
k poraneniu (napr. popáleniu, obareniu).
–P
OZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým
riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
– UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť
popálenie. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná pri prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.
–A
k je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju
z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
– Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
– Spotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
– VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom
na obsluhu, existuje riziko poranenia.
8 / 35
SK
– Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže spotrebič pracovať na stole alebo povrchoch podobných
stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná
vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných smeroch min. 100 mm.
–P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku,
sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
–T
ento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak,
ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie
je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA:
–S
potrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
– Spotrebič nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
– Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
– Spotrebič nepoužívajte vonku!
–S
potrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
–S
potrebič nepoužívajte na iné účely (napr. na sušenie textilu alebo obuvi).
– Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy!
– Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.
– Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
– Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE–vrecko).
– Ak budete na prípravu používať starý olej alebo tuk, môže sa sám vznietiť.
V prípade, že sa tak stane, odpojte spotrebič od elektrickej siete a plameň uhaste.
– Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením.
– Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba
originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
NAPÁJACÍ KÁBEL:
– A
k je napájací
prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
– S
potrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch
spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a správnu funkciu.
9 / 35
SK
– Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
–N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
– Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval
platným normám.
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A — sendvičovač
A1 — odklápacie veko
A2 — kontrolné svetlá
A3 — držadlo
A4 — uzáver
A4
1
A5 — vymeniteľné platne (sendvičovacie—trojuholníky
a lastúry / grilovacie—panini /vaflovacie / lievancové—detské koláčiky)
A6 — napájací prívod
A7 — aretácia vymeniteľných platní
A3
A1
A5
1
2
1
A6
A7
A3
A7
A2
A
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sendvičovač. Zo spotrebiča odstráňte všetky
prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pri prvom uvedení do činnosti a pri otvorenom
okne nechajte roztvorený sendvičovač v činnosti asi 10 minút, potom ho vypnite a nechajte
vychladnúť.
10 / 35
SK
Po vychladnutí utrite všetky časti, ktoré sa dostanú do styku s potravinami mäkkou, vlhkou,
čistou handričkou alebo papierovou utierkou. Teraz je spotrebič pripravený na použitie.
Výmena platní
Stlačte tlačidlo A7 a platňu A5 vyklopte (obr. 1). Prelisy na platni zasuňte do dvoch otvorov
v plášti a potom priklopením zaistite (zaznie počuteľné zaklapnutie).
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Sendvičovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl),
s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Ponechajte voľný
priestor na dobrú ventiláciu. Pre zvolenie požadovaných vymeniteľných platní vyberte tých,
ktoré sú umiestnené v prístroji (ak zrovna tých nechcete použiť). Vidlicu napájacieho prívodu
A6 zasuňte do elektrickej zásuvky. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade
nebezpečenstva spotrebič daľ ľahko odpojiť od elektrickej siete. Rozsvieti sa červené a zelené
kontrolné svetlo A2, ktoré signalizuje pripojenie k el. sieti. Platne sa začnú nahrievať. Keď
spotrebič dosiahne pracovnú teplotu, zhasne zelené kontrolné svetlo A2. Pri prvom použití sa
môže objaviť krátke, mierne zadymenie, to však nie je porucha. Odistite uzáver A4 a odklopte
veko A1 pomocou držadla A3. Pripravené potraviny uložte na dolnú platňu A5, priklopte veko
a zaistite ho uzáverom A4. Veko nezatvárajte príliš veľkým tlakom! Počas prípravy potravín
sa bude zelené kontrolné svetlo rozsvieťovať a zhasínať. Signalizuje to, že termostat udržiava
správnu teplotu. Po skončení prípravy odklopte veko a vyberte potraviny (napríklad drevenými
obracačkami). Pri vyberaní nepoužívajte ostré kovové nástroje (napr. kliešte, obracačky, nôž
alebo iné ostré kovové kuchynské náčinie), mohli by poškodiť nepriľnavú povrchovú úpravu
platní. Spracované potraviny nikdy nekrájajte na platniach!
Poznámka
— Pred vložením potravín nechajte platne A5 vždy rozohriať na pracovnú teplotu.
Pri nahrievaní platní nechajte veko priklopené. Nedotýkajte sa platní, sú HORÚCE!
Najmä dbajte na to, aby sa platní nedotkli deti a nesvojprávné osoby!
— Odporúčame pri manipulácii používať ochranné pracovné pomôcky (napr. chňapky).
— V záujme zachovania optimálnych vlastnosti nepriľnavé vrstvy, nepripravujte
potraviny zabalené v pečenie / pergamenovom papiera alebo v alobale.
— Pred konzumáciou skontrolujte dostatočné tepelné spracovanie pokrmu.
Ak pripravované pokrmy nie sú dostatočne hotové, v príprave pokračujte.
— Nikdy medzi dosky a výhrevné teleso nevkladajte alobal ani čokoľvek iného.
— Nikdy neklaďte chladnú dosku na horúce výhrevné teleso.
Všetky časy prípravy pokrmov odporúčané v odbornej literatúre (kuchárkach) predpokladajú,
že mäso má teplotu chladničky. Príprava zmrazeného mäsa môže trvať podstatne dlhšie.
Nasledujúce príklady spracovania považujte za inšpiráciu. Čas prípravy potravín sa pohybuje
v minútach (asi 3—8 minút). Dĺžku prípravy si môžete upraviť podľa vlastnej chuti a čím bude
dlhšia, tým chrumkavejšia a upečenejšia bude potravina.
Pri príprave vaflí nikdy úplne nenaplňte spodnú dosku cestom, aby nedošlo k pretečeniu.
ODPORUČENÉ A OSVEDČENÉ RECEPTY VÝROBCU NA PRÍPRAVU VAFLÍ A LIEVANCOV
Ingrediencie na prípravu cca 5-6 ks vaflí, lievancov:
1. RECEPT:
1/2 lyžičky soli, 175 g hladkej múky, 3 ks vajec, 7 lyžíc rastlinného oleja,
150 ml mlieka, 1-2 lyžice cukru kryštál, 2 lyžičky kypriaceho prášku do pečiva
11 / 35
SK
2. RECEPT
2 ks vajec, 4 lyžice trstinového cukru, 300 ml ryžového „mlieka“, 250 g špaldovej celozrnnej
múky, 1/2 lyžičky sódy, 2 lyžičky kypriaceho prášku (z vinného kameňa), štipka soli
POSTUP PRÍPRAVY:
V mise zmiešame suché prísady. Oddelíme bielky od žĺtkov a bielky ušľaháme do tuha.
K suchým prísadám pridáme tekuté ingrediencie (olej, mlieko, žĺtky) a šľaháme pokiaľ nie je
cesto na vafle a lievance hladké. Pridáme ušľahané bielky. Cesto nechajte odležať cca 6 minút.
• Nechajte riadne predhriať prístroj cca 3,5 minúty.
• Prislušné dosky ľahko potrite olejom.
• Ideálne cesto nalejte ihneď po zhasnutí zelenej kontrolky A2 približne v množstve ako na
obrázku nižšie.
Nechajte piecť 7-10 minút.
Vďaka vyšším vaflovacím doskám, než je bežné u podobných produktov na trhu,
je možné dosiahnuť veľkých, nadýchaných vaflí. K tomu však je potrebné dodržať
správny postup prípravy a teda využiť jeden z našich 2 receptov. Výsledok pečenia
nemusí byť totiž ideálny, ak použijete recept s vyšším pomerom mlieka oproti múke.
Pri príprave mäsa môže dochádzať ku kondenzácii vody v okolí tlačidiel aretácie A7. Dbajte
na zvýšenú opatrnosť, aby sa voda nedostala do spotrebiča. Častejším obracaním potraviny
lepšie prepečiete. Pred grilovaním zeleniny, rýb, chudého mäsa alebo vaflí, lievancov
odporúčame potrieť dosku rastlinným olejom alebo ho nastriekať špeciálnym sprejom proti
pripekaniu potravín. Ak pripravujete mastnejšie alebo marinované mäso, platňu takto netreba
pripravovať. Používajte iba čerstvé potraviny (nie zmrazené). Z mäsa odstráňte šľachy
a tuk. Z rýb odstráňte kosti. Potraviny, ktoré chcete grilovať, nakrájajte na tenké menšie
plátky. Pokiaľ budete pripravovať rôzne druhy potravín po sebe (napríklad mäso, ryby,
ovocie), odporúčame medzi jednotlivými chodmi dosky očistiť od zvyškov pomocou drevenej
obracačky alebo stierky.
V. ÚDRŽBA
Sendvičovač čistite až po jeho vychladnutí! Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte
drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, žieraviny určené
na čistenie rúr alebo iné rozpúšťadlá)! Nepoužívajte tiež žiadne zariadenia na tlakové
mytie (napr. umývačku riadu, vysokotlakový čistič, parné čističe)! Platne sa budú
jednoduchšie čistiť, keď ich vyberiete z plášťa sendvičovača.
Na plášť sendvičovača používajte čistiace prostriedky určené na údržbu plastov. Spotrebič
čistite mäkkou vlhkou handričkou. Počas prevádzky sa môže objaviť zhnednutie, čo je však
bezvýznamné, z funkčného a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu
spotrebiča.
12 / 35
SK
VI. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť
v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený
z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod.
Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Príkon (W
Hmotnosť (kg) asi
Spotrebič ochrannej triedy
Rozmery (mm)
uvedené na typovom štítku výrobku
uvedené na typovom štítku výrobku
4,4
I.
294 x 254 x 115
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOT — horúce. HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT
COVER — Nezakrývať. DO NOT IMMERSE
CZIN WATER OR OTHER LIQUIDS —
Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
UPOZORNĚNÍ:
POVRCH
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
DO NOTHORKÝ
USE THIS
BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško
v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských
ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo
SK
dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
UPOZORNENIE
GB
13 / 35
WARNING: HOT SURFACE
EN
Sandwich maker
eta 5151
Sorento Plus
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for buying our product. Before putting the appliance into
operation, read carefully these instructions for use and store this manual properly together
with the certificate of warranty, a cash voucher and possibly with the package and the
internal contents of the package.
I. SAFETY WARNING
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket
according to the national standard.
– This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision. Children younger than 8
years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
– Before replacing accessories or accessible parts, before assembly
and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the
appliance and disconnect it from the mains by pulling the power
cord from the power socket!
–P
lease handle the appliance with care so as to avoid injuries
(e.g. burns, scalding).
– C AUTION – Do not use the appliance with a program, time switch
or any other part that turns the appliance on automatically as there
is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
– NOTICE – Some parts of this product may become very hot and cause burns. Take
special care when children or handicapped persons are present.
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
–D
o not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the
cord with wet hands or by pulling by the supply cord!
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
– With regards to fire safety, the appliance complies with EN 60 335–2–6. Within the
intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface
while safe distance must be maintained from flammable materials of at least 500 mm in
the direction of the main heat radiation and 100 mm in the other directions.
14 / 35
EN
– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this user‘s
manual. Never use the appliance for any other purpose.
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the
appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and its guarantee
does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.
USE OF THE APPLIANCE:
– The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– Never immerse the appliance into water (even its parts)!
–T
he appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with
the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and
other flammable or volatile materials are stored).
– When handling the appliance, use the handle.
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in
sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
– Spontaneous ignition of prepared food may occur during grilling. Unplug the appliance
from the mains and put out the fire in case of sudden ignition.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare
parts and accessories approved by the manufacturer.
POWER CORD:
– If the power
cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified
person so as to prevent dangerous situations.
– Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it
does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell to
water. In this case take the appliance to a special service to check
its safety and proper function.
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table
or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over
or drawing the appliance down and serious injury!
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be
sunk into water or bent over sharp edges.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A – sandwich maker
A1 – hinged lid
A2 – signaling lights
A3 – handle
A4 – lock
A5 – replaceable plates (sandwich - triangles and shells
/ grill - panini / waffle, pacakes - classic / childrens
cookies)
A6 – power cord
A7 – replaceable plates
15 / 35
EN
A4
1
A3
A1
A5
1
2
1
A6
A7
A3
A7
A2
A
III. PREPARATION FOR USE
Remove all the packing material and take out the toaster. Remove all possible adhesion
foils, stick-on labels or paper from the toaster. After the first putting into operation and let
an open toaster in operation with a window open for about 10 minutes, then turn it off and
let it cool down. After the appliance cools down, swipe the parts that come in contact with
food with a soft, wet and clean cloth or a paper towel.
Changing the boards
Press button A7 and remove board A5 by tilting (Picture 1). Insert the protrusions on the
board to the two openings in the coating and secure by tilting (you will hear a click sound).
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
Place the assembled appliance on a flat, steady, smooth and clean surface at a height
of at least 85 cm, out of the reach of children (see sec. I. SAFETY WARNINGS). Leave
enough space to ensure sufficient ventilation. To choose the desired replaceable plates
take out those which are placed in the appliance (unless you want to use those). Plug the
power cord connector A6 to an electric socket. The socket must be readily accessible so
that the appliance could be easily disconnected from the mains in case of danger. Now
the appliance is ready for use. A red and green signaling light A2 will come on, signaling
connection to electric power supply. The plates will start to heat. When the operating
temperature is reached, the green signaling light A2 will come OFF.
16 / 35
EN
When the appliance is used for the first time, short and slight smoke may occur which does
not mean any defect. Open the lock A4 and lift off the lid A1 using the handle A3. Put the
prepared food on the bottom plate A5, close the lid and secure it with the lock A4. Do not
close the lid by excessive force! During preparation of food, the green signaling light will
come on and off which means that the thermostat keeps the proper temperature. When the
preparation is complete, open the lid and remove the food (using e.g. a wooden spatula).
Do not use sharp metal tools to take the food out (e.g. pliers, turners, a knife or other
sharp metal kitchenware), it could damage the non-stick surface finish of the grilling plates.
Never cut the prepared food on the plates!
All times for food preparation recommended by professional literature (cookbooks)
presume that food has the refrigerator temperature. The preparation of frozen meet may
take substantially longer. The following tips for processing are examples and for your
inspiration. The time of preparing food is in minutes (about 3 – 8 minutes). You can adjust
the preparation time to your taste; the longer the preparation takes, the crispier the food
will be. The food will be better made if you turn it over frequently.
Note
–A
lways let the plates A5 heat up to the operating temperature before putting food
in. When heating the plates, keep the lid closed. Do not touch the plates as they
are HOT! Be specially careful and prevent children and incapable persons from
touching the plates!
– We recommend using personal protective aids (e.g. kitchen glove) when handling.
– In order to maintain optimal properties of the non-stick layer, do not use the appliance
to prepare food wrapped in baking/parchment paper or aluminium foil.
– Never place a tinfoil or any other material or objects between the boards and the
heating body.
– Never place a cool board on the hot heating body.
Before grilling vegetables, fish or any meat and waffle, pacakes, we recommend spreading
a bit of vegetable oil on the boards or spraying the boards with a special spray for roasting.
You do not need to treat the boards in the aforementioned way if you are preparing fatty
meat or marinated food. Use only fresh food (not frozen). Remove any tendons and fat
from the meat. Remove bones from the fish. Cut the food you want to grill into thin smaller
slices. If you are going to prepare different types of food consecutively (e.g. meat, fish,
fruit), we recommend cleaning the boards between individual food from any residues by
a wooden spoon or spatula.
V. MAINTENANCE
Clean the toaster only when it has cooled down! Clean the appliance regularly after
each use. Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects, peelers,
caustic agents for cleaning ovens, or other solvents). Do not use any pressure-cleaning
appliance (e. g. dishwasher, WAP, steam cleaners)! You can take out the boards from
the appliance for easier cleaning. For cleaning the cover, use detergents for cleaning plastic
surfaces. Clean the surface by wiping it with a soft and wet cloth. It is normal that the colour
of the surface changes in the course of time. This change does not change the features of
the surface in any way and thus is not a reason for sales return of the appliance!
17 / 35
EN
VI. ENVIRONMENT
If the dimensions allow, there are marks of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal, hand them over at the special collection places where they will be accepted free
of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at
the local authority or at a collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this
type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of
operation, after disconnecting it from power supply we recommend its cutoff and in this way
it will not be possible to use the appliance again.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service!
Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration
of the right to guarantee repair!
VII. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Input (W)
Weight about (kg)
Protection class of the appliance
Size of the product (mm)
shown on the type label of the appliance
shown on the type label of the appliance
4.4
I.
294 x 254 x 115
CZ
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and
accessories for the respective models.
WARNINGS ANDUPOZORNĚNÍ:
SYMBOLS USED
ON THE
APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE
HORKÝ
POVRCH
INSTRUCTIONS MANUAL:
HOT. DO NOT COVER. HOUSEHOLD USE ONLY. CAUTION: BE CAREFUL
OF STEAM. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
SK
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG
IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
UPOZORNENIE:
HORÚCI POVRCH
A TOY.
GB
NOTICE
WARNING: HOT SURFACE
H
18 / 35
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
HU
Szedvics sütő
eta 5151
Sorento Plus
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Ezen készülék
üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el nagyon figyelmesen annak használati utasítását
és ezt az útmutatót a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint
a csomagoló anyagokkal és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
bármilyen további felhasználójának.
–E
llenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány
szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
– Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent
fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az
esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és
karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8
évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak
a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, beszerelés
és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket
kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
– A készülék kezelésekor úgy járjanak el, hogy ne következhessen
be sérülés (pl. égés, forrázás).
– F IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal,
időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan,
amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék
letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
–F
IGYELMEZTETÉS – A készülék egyes részei nagyon melegek lehetnek, égési
sérülést okozhatnak! Figyeljen oda a gyerekekre és mozgáskorlátozott emberekre!
–A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
–A
z erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha
ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
– Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a EN 60 335–2–6 sz. szabványnak felel meg.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen
működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok
felületétől az 500 mm–es és a többi irányban a 100 mm–es biztonsági távolságot.
19 / 35
HU
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
–N
e helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg–, papír–,
műanyag–, fából készült–lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra).
–A
készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl.
élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős
a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!
– A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és
robbanás veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek,
stb. tárolási helyek) használni.
– Amikor a készülék kezelése, használja a fogantyút.
– A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól
(pl. kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony anyagoktól (pl.
függönyök stb.) és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.) megfelelő
távolságban használja.
– Grillezéskor az elkészítendő ételek maguktól is meggyulladhatnak. Hirtelen fellángolás
esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csak azután oltsa el a tüzet.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
A CSATLAKOZÓ KÁBEL:
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke
megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy
villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és
megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket
szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése
ellenőrzése céljából.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó vezeték
pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet és azt
követően komoly sérülés történhet!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni,
nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
20 / 35
HU
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
A – szedvics sütő
A1 – felhajtható fedél
A2 – ellenőrző lámpa
A3 – fogantyú
A4 – biztonsági zár
A5 – cserélhető lapok (szendvicskészítéshez-háromszögletű lapok és négyszögletű
lapok / grillezésre-panini / goffri készítésére / palacsinta-gyerekek sütik)
A6 – csatlakozókábel
A7 – cserélhető lapok zárolása
A4
1
A3
A1
A5
1
2
1
A6
A7
A3
A7
A2
A
III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
Távolítsa el a csomagolóanyagot és vegye ki a szendvicssütőt. Első üzembehelyezéskor
állítsa be a és nyitott ablak mellett hagyja a szétnyitott szendvicssütő kb.10 percig
bekapcsolt állapotban, majd kapcsolja azt ki és hagyja kihűlni. Kihűlés után törölje meg
azokat a részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülnek puha, nedves, tiszta
ruhadarabbal vagy papírszalvétával.
A betétek cseréje
Nyomja meg az A7 nyomógombot és a A5 jelű betétlapot annak felnyitásával vegye le
(1. ábra). A betétlapon levő kiemelkedéseket illessze be a palást két lyukába, majd azt
behajtással biztosítsa (kattanás hallatszik).
21 / 35
HU
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Tegye a készüléket a kiválasztott egyenes, stabil és tiszta felületre, maximum 85 cm
magasságra, gyermekek és alkalmatlan személyektől távol. Hagyjon megfelelő helyet
a szellőzésre! Ha nem szeretné a készülékben bent lévő cserélhető lapokat használni,
akkor vegye ki azokat a zároló gombok A7 megnyomásával, majd válasszon ki új
lapokat. Ezután tegye be ezeket az újonnan választott lapokat a készülékbe. Megfelelő
elhelyezés esetén kattanást fog hallani. Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, hogy
nem fekszik-e a készülék alatt, vagy éles, valamint forró tárgyak közelében. Az elektromos
konnektor könnyen elérhető kell, hogy legyen annak érdekében, ha bármilyen veszély lép
fel könnyen ki lehessen húzni. Ezzel a készülék használatra kész állapotba kerül. Az A6
csatlakozókábel villásdugóját helyezze a fali dugaszoló aljzatba. A piros és zöld ellenőrző
lámpa jelzi a sütőlapok fűtését. A zöld ellenőrző lámpa akkor kialszik, ha a készülék elérte
a munkahőmérsékletet. Oldja ki a A4 biztonsági zárat és hajtsa fel a szendvicssütő A1
fedelét. Az előkészített élelmiszert helyezze az alsó A5 sütőlapra, ezután zárja vissza
a készülék fedelét a zár segítségével. A fedél lezárását ne végezze túl nagy erővel!
Ételkészítés közben a zöld ellenőrző lámpa egy idő után kialszik, majd ismét világít,
ami azt jelenti, hogy a termosztát megfelelő hőfokon tartja a készüléket. Az ételkészítés
befejezése után nyissa ki a készülék fedelét és vegye ki az ételt (pl. fa spatula
segítségével). Ne használjon fémből készült fogót, fordítólapátot, kést vagy más éles,
fémből készült konyhai segédeszközöket, megkárosíthatják a lapok tapadásmentes felületi
bevonatát. Az elkészített élelmiszert sohase vágja a sütőlapokon! Az étel behelyezése
előtt várja meg, amíg a sütőlapok elérik a munkahőfokot.
Megjegyzés
– Az élelmiszer behelyezése előtt hagyja az A5 lapokat felmelegedni a működési
hőmérsékletre. A lapok felmelegedése közben hagyja a fedelet lecsukva. Ne érintse
meg a lapokat, mert azok FORRÓAK! Különösen figyeljen arra, hogy a lapokat ne
érintsék meg gyermekek, vagy cselekvőképtelen személyek!
– Tanácsosnak tartjuk a kezelés során megfelelő munkavédelmi eszközöket
(pl. hő ellen védő kesztyűt) alkalmazni.
– Ne használjon sütő papírt, vagy alumínium fóliát, ellenkező esetben a tapadásmentes
felület károsodását okozhatja.
– Fogyasztás előtt ellenőrizze az élelmiszer feldolgozását. Ha az étel nem készült el,
folytassa a főzést.
– A lapok és a fűtőtest közé soha ne helyezzen alufóliát vagy más anyagot ill. tárgyat sem.
– Ne helyezzen a forró fűtőtestre hideg betétet.
Az ételek elkészítésére a szakirodalomban (szakácskönyvekben) közölt valamennyi
időadat abból indul ki, hogy az alapanyagok a hűtőszekrény hőmérsékletén vannak.
A fagyasztott hús előkészítése ezért jelentősen hosszabb ideig tart.Az ételkészítés
(feldolgozás) ideje csak hozzávetőleges és nagyságrendileg percekig tart. Az elkészítés
idejét saját ízlése szerint módosíthatja, minél tovább tart az elkészítés, annál jobban
átsül és ropogósabb lesz az étel (pl. a szendvics, gofri vagy a hús és goffri készítésére,
palacsinta-gyerekek sütik). Gyakrabban történő átfordítással az élelmiszer jobban átsül.
Zöldségfélék, halak vagy sovány hús esetén javasoljuk a lapokat növényolajjal kenni vagy
speciális, az élelmiszerek rásülését megakadályozó speciális kenőanyaggal kezelni.
A zsíros húsok előkészítésnél vagy marinírozott élelmiszereknél nem kell a lapokat ilyen
módon kenni. Csak friss élelmiszereket használjon (ne fagyasztottakat).
22 / 35
HU
A húsból távolítsa el az inakat és a szalonnát. A halakból vegye ki a csontokat. A grillezésre
készített darabokat vágja kisebb, vékonyabb szeletekre. Ha különböző fajta ételeket kíván
egymás után készíteni (pl. húst, halat, gyümölcsöt) javasoljuk, hogy az egyes fogások
között a betétlapokat fa forgató lapát vagy kenőlap segítségével tisztítsa meg a rátapadt
maradékoktól.
V. KARBANTARTÁS
A szendvicssütő tisztítását csak kihűlt készüléken végezze! A tisztítást végezze
rendszeresen minden haszánlat után! Ne használjon durva szemcséjű és agresszív
tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, kaparókat, vegyi oldószereket, hígítókat,
csőtisztító maró anyagokat vagy más oldószereket)! Ne használjon nyomás alatti
mosóberendezéseket sem (pl. mosogatógépet, wap mosóberendezést, gőztisztító
berendezést)! A könnyebb tisztítás érdekében a betéteket vegye ki a szendvicssütőből.
A készülék palástjának a tisztításához műanyag felületek tisztítására való tisztítószert
használjon és a tisztítást puha nedves ronggyal végezze. A használat során idővel
megváltozik a felület színe, ami normális jelenség. Ez a változás semmiképpen sem
változtatja meg a felület tulajdonságait és nem ad okot a készülék reklamációjára!
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek
nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok,
valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok
a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos
vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt.
A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket
adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírásszerű
megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít
kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív
környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes információkat a helyi önkormányzati
hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot helytelenül
megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással összhangban büntetés róható ki.
Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt,
amivel végleg használhatatlanná teszi.
Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék
elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet! A gyártó
utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség!
VII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
Teljesítményfelvétel (W)
Tömeg cca (kg)
A készülék érintésvédelmi osztálya
Termék méretei (mm):
a készülék típusának címkéjén látható
a készülék típusának címkéjén látható
4,4
I.
294 x 254 x 115
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
jogát a gyártó fenntartja!
23 / 35
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
HU
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
SK
FIGYELMEZTETÉSEK
ÉS SZIMBÓLUMOK:
HOT – Forró.
HOUSEHOLD USE
ONLY – Csak HORÚCI
háztartásokon
belüli használatra.
UPOZORNENIE:
POVRCH
DO NOT COVER – Soha ne takarja le.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
GB
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben,
kiságyakban, babakocsikban,
vagySURFACE
gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek
WARNING: HOT
részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.
H
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
24 / 35
PL
Opiekacz
eta 5151
Sorento Plus
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–W
skazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu
w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazdka!
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem.
Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie
i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.
Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego
przewodu.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed
montażem i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją
należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej
poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka
elektrycznego!
–P
odczas przenoszenia urządzenia należy zachować ostrożność,
aby uniknąć obrażeń (np. oparzenia, sparzenia).
– U WAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
–U
WAGA – Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i spowodować
oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób
niepełnosprawnych.
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie
ciągnij za kabel!
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
25 / 35
PL
– Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu (np. szkło,
papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).
–N
igdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
– Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 335–2–6.
W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych
powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana
bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych
kierunkach min. 100 mm.
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia
w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
UŻYWANIE URZĄDZENIA:
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
– Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku
z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia,
paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
– Podczas pracy urządzenia, należy użyć uchwytu.
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
– Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanych pokarmów. W przypadku
nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i ugasić pożar.
–W
celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać
wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY:
– Jeżeli kabel zasilający
urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego
lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
– Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
–N
igdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać
zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może doprowadzić
do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego urazu!
– Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
26 / 35
PL
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A – opiekacz
A1 – pokrywa
A2 – lampka kontrolna
A3 – uchwyt
A4 – zamknięcie
A5 – płytki wymienne (kanapka - trójkąty, kwadraty / grill - panini/ vafle / naleśnikiklasyczny, ciasteczka dla dzieci)
A6 – przewód zasilania
A7 – blokada płytek wymiennych
A4
1
A3
A1
A5
1
2
1
A6
A7
A3
A7
A2
A
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Usuń wszystkie opakowania i wyjmij opiekacz. Z opiekacza usuń wszystkie folie, naklejki
lub papier. Podczas pierwszego uruchomienia i przy otwartym oknie, pozostawić otwarty
opiekacz działający około 10 minut, a następnie go wyłączyć i ostudzić. Po schłodzeniu
należy części, które wchodzą w kontakt z żywnością, wytrzeć miękką, wilgotną, czystą
szmatką lub ręcznikiem papierowym.
Wymiana płytek
Naciśnij przycisk A7 i płytkę A5 wyjmij (rys. 1). Występki na płytce zasuń do dwóch otworów
w obudowie a potem zabezpiecz (słychać dźwięk).
27 / 35
PL
IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI
Złożone urządzenie umieść na wybranej równej, gładkiej, czystej powierzchni (np. stół
kuchenny), na wysokości, co najmniej 85 cm z dala od dzieci i osób niekompetentnych.
Pozostaw wolną przestrzeń potrzebną do właściwej wentylacji. Aby włożyć płytki wymienne
potrzeba najpierw wyjąć te, które znajdują się w urządzeniu, (jeśli akurat nie chcesz ich
używać). Upewnij się, że kabel zasilający nie jest uszkodzony i że nie przechodzi pod
urządzeniem i przez jakiekolwiek ostre lub gorące powierzchnie. Gniazdko elektryczne
musi być łatwo dostępne, aby urządzenie w razie niebezpieczeństwa można było łatwo
odłączyć od zasilania. Teraz urządzenie jest gotowe do użycia. Podłączyć wtyczkę przewodu
zasilania A6 do gniazdka. Zaświeci się czerwona i zielona lampka A2, która wskazuje na
podłączenie do sieci elektrycznej. Płyty zaczną się nagrzewać. Gdy temperatura robocza
zostanie osiągnięta, gaśnie się zielona lampka A2. Przy pierwszym użyciu może wystąpić
krótkie, łagodne zadymienie, ale nie jest to wada. Należy otworzyć zamknięcie A4 i otworzyć
pokrywę A1 za pomocą uchwytu A3. Przygotowane potrawy należy położyć na dolną płytkę
A5, przykryć pokrywą i zabezpieczyć zamknięciem A4. Nie należy zamykać pokrywy na
siłę! Podczas przygotowywania zielone światło będzie włączać się i wyłączać, co oznacza,
że termostat utrzymuje właściwą temperaturę. Po zakończeniu przygotowania należy
pokrywę odtworzyć i wyjąć żywność (przy pomocy na przykład drewnianej łopatki). Przy
wyjmowaniu nie należy używać ostrych narzędzi z metalu (n.p. metalowych szczypców,
łopatki, noża lub innych ostrych naczyń metalowych), które mogą spowodować uszkodzenie
powierzchni płyty tostera. Gotowej żywności nigdy nie należy kroić na płytkach!
Uwagi
–P
rzed włożeniem żywności na płytki A5 należy je rozgrzać do temperatury roboczej.
Przy nagrzewaniu płytek powinna być zamknięta pokrywa. Nie należy dotykać płyt,
ponieważ są one GORĄCE! Szczególnie należy uważać, aby płyt nie dotykały dzieci
i inne nieuprawnione osoby!
–Z
alecany przy obchodzeniu się stosować środki ochrony indywidualnej (np. rękawice).
– W celu utrzymania optymalnych własności powłoki nieprzywierającej, nie przygotowywać
potraw owiniętych w papier do pieczenia / pergamin lub folię aluminiową.
– Przed spożyciem sprawdzić czy danie jest obrobione termicznie. Jeśli przygotowane
potrawy nie są odpowiednio ugotowane należy kontynuować gotowanie.
– Między płytki i element grzejny nigdy nie władaj folii aluminiowej lub innych materiałów
lub przedmiotów.
– Nigdy nie wkładaj zimnych płytek na gorący element grzejny.
Wszystkie czasy przygotowania proponowane w literaturze (książki kucharskie) zakładają,
że potrawy posiadają temperaturę jak po wyjęciu z lodówki. Przygotowanie zamrożonego
mięsa może potrwać znacznie dłużej.Następujące rady i przykłady należy traktować, jako
inspirację, której celem nie jest udzielenie wskazówek, ale pokazanie możliwości różnego
przygotowania. Czas przygotowania (przetwarzania) żywności jest przybliżony
i w jednostkach minut (ok. 3-8 minut). Czas przygotowania można dostosować wg smaku,
im przygotowanie odbywa się dłużej tym żywność (np. kanapki, gofry, mięso i vafle,
naleśniki) jest chrupiąca i opieczona. Poprzez częstsze obracanie jedzenie będzie bardziej
opieczone. Przed grillowaniem warzyw, ryb lub chudego mięsa, zalecamy potrzeć płytki
olejem roślinnym lub spryskać specjalnym sprejem. Podczas przygotowywania mięsa
z zawartością tłuszczu lub żywości marynowanej nie ma potrzeby płytki przecierać olejem.
Należy używać tylko świeżej żywności (niemrożonej). U suń z mięsa ścięgna i tłuszcz.
28 / 35
PL
U suń kości z ryb. Żywność do grillowania, pokrój w cienkie mniejsze plasterki. Jeśli
będziesz przygotować różne rodzaje żywności jedne za drugim (np. mięso, ryby, owoce)
zaleca się pomiędzy poszczególnymi daniami oczyścić płytki z resztek za pomocą łopatki
lub drewnianej szpatułki.
V. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przez
wyjęcie wtyczki z gniazdka elektrycznego! Sandwicz należy oczyścić po jego
schłodzeniu! Czyszczenie należy wykonywać regularne po każdym użyciu!
Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych przedmiotów,
żrących środków do czyszczenia piekarników lub innych rozpuszczalników)!
Nie należy używać urządzeń ciśnieniowych (takich jak zmywarka do naczyń, urządzenia
czyszczące za pomocą pary)! Dla łatwiejszego czyszczenia, można wyjąć płytki
z obudowy opiekacza. Do czyszczenia obudowy wg instrukcji użycia, użyj środki na
powierzchnie plastikowe i czyść przez wytarcie miękką, wilgotną szmatką. Normalne jest,
że z czasem kolor zmieni się na powierzchni. Ta zmiana, ale nie zmienia właściwości
powierzchni i nie ma powodu do reklamacji urządzenia!
VI. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub
w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub
elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt
należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty.
Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą
w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie. W celu uzyskania innych, szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy
zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji
urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.
W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód
zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie
urządzenia nie będzie możliwe. Wymiana elementów, które wymagają ingerencji
do elektrycznej części urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis!
Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw
gwarancyjnych!
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia
może wykonać wyłącznie serwis specjalistyczny! Nie dotrzymanie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VII. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Pobór mocy (W)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg) 4,4
Klasa izolacyjna
I.
Wymiary produktu (mm)
294 x 254 x 115
29 / 35
SK
PL
UPOZORNENIE:
HORÚCI
POVRCH
Zmiana specyfikacji
technicznych
i akcesoriów
w zależności od modelu produktu
jest zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W
INSTRUKCJI:
GB
HOT – Gorące.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
HOT SURFACE
DO NOT COVER WARNING:
– Nie zakrywać.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych
cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
H
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć
w miejscu będącym
poza zasięgiem dzieci.
Torebkę
z PE położyć w miejscu będącym poza
FIGYELMEZTETÉS:
FORRÓ
FELÜLET
zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
OSTRZEŻENIE
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 3109, 3119
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 3119
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ETA 3109, 3119
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
30 / 35
D
Sandwichmaker
eta 3151-10
BEDIENUNGSANLEITUNG
Sorento Plus
Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bewahren
Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach
Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.
I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN
– Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig die gesamte Bedienungsanleitung
durch, sehen Sie sich die Abbildungen an und heben Sie die Anleitung auf. Betrachten
Sie die Instruktionen der Anleitung als Bestandteil des Geräts und geben Sie sie jedem
weiteren Benutzer des Geräts weiter.
– Kontrollieren Sie, ob die Angabe auf dem Typenschild der
Spannung in Ihrer Steckdose entspricht. Der Stecker der
Anschlussleitung muss in eine ordentlich angeschlossene und
geerdete Steckdose nach Europäischer Norm gesteckt werden!
– Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es eine beschädigte
Anschlussleitung oder Stecker hat, nicht richtig arbeitet, auf den
Boden gefallen und beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. In
solchen Fällen bringen Sie das Gerät in eine Fachwerkstatt zur
Überprüfung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion.
– Stecken Sie den Stecker der Anschlussleitung nicht mit nassen
Händen in die elektrische Steckdose und ziehen Sie ihn nicht an
der Anschlussleitung aus der Steckdose!
–D
as Gerät ist nur zur Benutzung im Haushalt und zu ähnlichen
Zwecken (Erwärmung und Zubereitung von Lebensmitteln)
bestimmt! Es ist nicht zu gewerblicher Nutzung bestimmt!
ACHTUNG: D
ie berührbaren Oberflächen werden während des
Gebrauches heiß! Verbrennungsgefahr!
–D
ieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und
von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und
Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung
beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in
einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten
Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen
von dem Gerät und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.
–V
erwenden Sie das Gerät nicht zum Heizen von Räumen!
–L
assen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb und
kontrollieren Sie es über den gesamten Zeitraum der
Lebensmittelzubereitung! Sehr trockenes Brot kann sich beim
Toasten unter bestimmten Umständen entzünden.
31 / 35
D
–D
ieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.
–S
chalten Sie den Sandwichmaker niemals im Voraus ein, da er sofort heizt!
–T
auchen Sie das Gerät niemals in Wasser (auch nicht teilweise)!
–N
utzen Sie das Gerät nur in der Arbeitsposition an Stellen, wo nicht sein Umkippen droht
und in ausreichender Entfernung von brennbaren Materialien (z.B. Gardinen, Vorhänge,
Holz usw.), Wärmequellen (z.B. Ofen, Herd usw.) und feuchten Oberflächen (z.B. Spülen,
Waschbecken usw.).
–D
er Bereich über dem Sandwichmaker muss frei sein. Es notwendig darauf zu achten, dass
um den Sandwichmaker herum Luft zirkulieren kann.
–H
insichtlich der technischen Sicherheit entspricht das Gerät der EN 60335-2-9. Im Sinn
dieser Norm handelt es sich um ein Gerät, welches auf einem Tisch oder einer ähnlichen
Fläche betrieben werden kann, Richtung der Hauptstrahlung ein Sicherheitsabstand von
der Oberfläche brennbarer Materialien von min.. 500 mm und in die anderen Richtungen
von min.. 100 mm eingehalten werden.
–B
ei der Handhabung mit dem Gerät gehen Sie so vor, dass es nicht zu einer Verletzung
kommt (z.B. Verbrennungen).
–L
egen Sie keine gezuckerten oder fettige Backwaren auf das Gerät, da sie leicht schmelzen
und flüssig werden können.
– Benutzen Sie kein verpacktes Brot oder Brötchen, z.B. in Alufolie, Papier usw.
–D
ecken Sie niemals die Öffnung des Sandwichmakers zu und stecken Sie keine Finger
oder metallische Werkzeuge hinein! Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
–R
einigen Sie regelmäßig den Krümelbehälter, Sie verhindern damit ein mögliches
Entstehen eines Feuers.
– Im Fall, dass Sie Rauch bemerken, z.B. durch entzündete Lebensmittel, schalten Sie das
Gerät sofort aus und trennen es vom elektrischen Netz.
–N
ach Beendigung der Arbeit trennen Sie das Gerät vom elektrischen Netz durch Ziehen des
Steckers der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose!
–V
erhindern Sie, dass die Anschlussleitung lose über eine Kante der Arbeitsfläche hängt, wo
es Kinder erreichen könnten.
–D
ie Anschlussleitung des Geräts darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände, offenes
Feuer beschädigt sein. Sie darf nicht in Wasser getaucht und auch nicht über scharfe
Kanten gebogen werden.
– Lassen Sie das Gerät vor dem Austausch der Zubehörteile (Platten) abkühlen. Benutzen
Sie immer nur die im Lieferumfang enthaltenen austauschbaren Platten.
– Das Gerät ist tragbar.
– Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden ist es notwendig, dass dies nicht beschädigt
ist und gültigen Normen entspricht.
– Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Anschlussleitung des Gerätes.
– Wenn die Anschlussleitung dieses Geräts beschädigt ist, muss die Zuleitung durch den
Hersteller, seinen Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden,
damit so dem Entstehen einer gefährlichen Situation vorgebeugt wird.
– Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine falsche Verwendung des Gerätes
oder von Zubehör (z.B. Verderben von Lebensmitteln, Verletzungen, Verbrennungen,
Feuer usw.) verursacht werden und ist nicht aufgrund der Garantie für das Gerät, im Fall
der Nichteinhaltung der oben aufgeführten Sicherheitshinweise, verantwortlich.
–N
utzen Sie das Gerät nicht für einen anderen Zweck, als für welchen es bestimmt und in
dieser Anleitung beschrieben ist!
–V
erwenden Sie das Gerät nicht mit einem Programm, einer Zeitschaltuhr oder irgendeinem
anderen Bauteil, welches das Gerät automatisch einschaltet, da die Gefahr einer
Brandentstehung existiert, wenn das Gerät verdeckt oder falsch aufgestellt ist.
32 / 35
D
II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES UND DES ZUBEHÖRS (Abb. 1)
A – Sandwichmaker
A1 – aufklappbarer Deckel
A6 – Anschlussleitung
A2 – Kontrollleuchte
A7 – Arretierungstasten für die austauschbaren
A3 – Bügelgriff
Platten
A4 – Verschluss
A5 – austauschbare Platten (Sandwichplatten – Dreieck- und Viereckform / Grillplatten
– panini / Waffelplatten / Hefepfannkuchen – Kinder-Plätzchen)
A4
1
A3
A1
A5
1
2
1
A6
A7
A3
A7
A2
A
III. VORBEREITUNG ZUR BENUTZUNG
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und entnehmen Sie das Gerät mit
dem Zubehör. Bei der ersten Inbetriebnahme lassen Sie den Sandwichmaker 10 Minuten
lang bei geöffnetem Fenster in Betrieb, dann abschalten und abkühlen lassen. Nach dem
Abkühlen die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile mit einem weichen, feuchten
und sauberen Lappen oder einer Papierserviette reinigen. Nun ist das Gerät einsatzbereit.
Austausch der Platten
Taste A7 drücken und Platte A5 durch Herausklappen entnehmen (Abb. 1). Die Nasen
an der Platte in die beiden Öffnungen im Gehäuse einschieben und durch Zuklappen
einschnappen lassen (deutliches Schnappgeräusch).
33 / 35
D
IV. BEDIENUNG DES GERÄTES
Platzieren Sie die das Gerät auf einer geeigneten ebenen Oberfläche in einer Höhe von
mindestens 85 cm, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen
und stecken den Stecker in eine elektrische Steckdose. Zur Auswahl der gewünschten
austauschbaren Platten nehmen Sie die gerade im Gerät befindlichen Platten heraus
(nicht übereinander legen!). Stecker der Anschlussleitung A6 in die Steckdose stecken.
Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit das Gerät im Fall einer Gefahr schnell und
problemlos vom Stromnetz getrennt werden kann. Das rote und grüne Kontrolllämpchen
A2 leuchten auf, d.h. das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen. Die Platten werden
erhitzt. Sobald die erforderliche Temperatur erreicht ist, erlischt das grüne Kontrolllämpchen
A2. Verschluss A4 entriegeln und Deckel A1 am Griff A3 aufklappen. Die vorbereiteten
Lebensmittel auf die untere Platte A5 legen, Deckel zuklappen und mittels Verschluss
A4 verriegeln. Den Deckel ohne unnötige Kraftaufwendung schließen! Im Laufe
der Zubereitung der Lebensmittel leuchtet und erlischt das grüne Kontrolllämpchen,
was bedeutet, dass das Thermostat die richtige Temperatur aufrecht erhält. Nach
Beendigung der Zubereitung den Deckel aufklappen und das Lebensmittel herausnehmen
(beispielsweise mithilfe eines Holzspachtels). Zum Herausnehmen keine scharfen oder
spitzen Metallgegenstände (beispielsweise Zangen, Bratschaufeln, Messer) verwenden,
welche die Antihaftbeschichtung der Platten beschädigen können. WICHTIG: Niemals die
zubereiteten Lebensmittel auf den Platten schneiden/portionieren!
HINWEISE
– Vor dem Einlegen der Lebensmittel die Platten A5 immer zuerst auf ihre
Betriebstemperatur erhitzen. Beim Erhitzen der Platten den Deckel zugeklappt
lassen. Platten nicht berühren – sie sind HEISS! Halten Sie Kinder oder auf Hilfe
angewiesene Personen von den erhitzten Platten fern!
– Zur Bewahrung der optimalen Eigenschaften der Antihaftbeschichtung bereiten Sie
keine Lebensmittel in Back- oder Pergamentpapier bzw. Alufolie zu.
–V
or dem Verzehr kontrollieren, ob die Speisen ausreichend gegart sind. Wenn
die Speisen noch nicht ausreichend durchgebacken (gar) sind, verlängern Sie die
Zubereitung und fahren fort, bis die Speisen den gewünschten Garpunkt erreicht haben.
– Niemals Alufolie oder andere Materialien oder Gegenstände zwischen die Platten und
den Heizkörper legen.
– Niemals kühle Platten auf den heißen Heizkörper ablegen.
V. WARTUNG
Trennen Sie vor jeder Wartung das Gerät vom elektrischen Netz durch Ziehen des
Steckers der Anschlussleitung aus der elektrischen Steckdose! Reinigen Sie das
Gerät erst nach seiner Abkühlung! Führen Sie eine Reinigung regelmäßig nach jeder
Verwendung durch! Drehen Sie das Gerät nicht mit dem Boden nach oben um Krümel
zu entleeren! Verwenden Sie keine groben und aggressiven Reinigungsmittel
(z.B. scharfe Gegenstände, Kratzer, Verdünner oder andere Lösungsmittel)! Das Gehäuse
sowie das Innenleben wischen Sie mit einem weichen feuchten Lappen ab, dann wischen
Sie mit einem trocknen Lappen nach. Es ist normal, dass sich im Lauf der Zeit die Farbe
der Oberfläche ändert. Diese Verfärbung verändert in keiner Weise die Eigenschaften des
Gerätes und ist kein Grund zur Reklamation! Versichern Sie sich vor dem Abstellen des
Geräts, dass die Platten kühl sind.
34 / 35
D
Lagern Sie das abgekühlte Gerät an einem sicheren und trockenen Ort, außerhalb der
Reichweite von Kindern und nicht berechtigten Personen.
VI. UMWELTSCHUTZ
Wenn das Gerät dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, nach der
Trennung vom Stromnetz die Anschlussleitung von der Basisstation zu trennen und
abzuschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät
ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine kommunale Sammelstelle.
Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen
zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche
Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden
könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder
an die nächste Sammelstelle.
VII. TECHNISCHE DATEN
Spannung (V)
angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Leistungsaufnahme (W)
angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gewicht (kg)
4,4
Gerät der Schutzklasse
I.
Abmessungen (ca. LängexTiefexHöhe) (mm)
294 x 254 x 115
Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Gerätes mit sich
bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese
Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich!
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.
WARNZEICHEN UND SYMBOLE, DIE AUF VERBRAUCHER, VERPACKUNGEN ODER
IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG VERWENDET WERDEN:
HOT SURFACE – Heiße Oberfläche. DO NOT COVER - Nicht abdecken, HOUSEHOLD
USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt, DO NOT IMMERSE IN WATER OR
OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht
in Wiegen, Kinderbetten, kinderwagen oder Kindergittern. Legen Sie den PE-Beutel
außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.
CZ
VORSICHT
HEISSE OBERFLÄCHE
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8 CZECH
SK
REPUBLIK.
Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.
Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden
Sie sich
bitte an
UPOZORNENIE:
HORÚCI
POVRCH
unsere deutsche Servicezentrale:
Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/5886189 Email: [email protected]
GB/ 35
35
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 03/01/2020
e.č. 58/2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement