eta Tampo 4156 90000 Operating instrustions

eta Tampo 4156 90000 Operating instrustions
Sendvičovač • NÁVOD
Sendvičovač • NÁVOD
K OBSLUZE
NA OBSLUHU
Sandwich maker • INSTRUCTIONS
Szedvics sütő • HASZNÁLATI
TAMPO
29/10/2018
2-7
8-13
FOR USE GB 14-17
UTASÍTÁS
H 18-22
Opiekacz • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 23-27
CZ
Elektrický sendvičovač
eta 4156
NÁVOD K OBSLUZE
TAMPO
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ:
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let
se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení
práce, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky!
–P
ři manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo
k poranění (např. popálení, opaření).
–P
OZOR – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího
časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti,
která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí
vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně
umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
–U
POZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit
popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
– J e-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která jej chrání proti přehřátí.
– Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy
se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve
směru hlavního sálání, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrch hořlavých hmot
500 mm a v ostatních směrech 100 mm.
2 / 27
CZ
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy
a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,
jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, opaření, požár,
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE:
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně).
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti!
– Spotřebič nepoužívejte venku!
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům (např. k sušení výrobků z textilu, obuvi atd.)
než doporučuje výrobce.
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.
– Při manipulaci se spotřebičem používejte držadlo.
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba,
gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy,
umyvadla atd.).
– Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, PE sáček, atd.).
– Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní
díly a výrobcem schválené příslušenství.
NAPÁJECÍ KABEL:
– Jestliže je napájecí
přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
3 / 27
CZ
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A1 – odklápěcí víko
A6 – napájecí přívod
A2 – kontrolní světla
A7 – aretace vyměnitelných desek
A3 – držadlo
A8 – spínač 0/I
A4 – uzávěr
A5 – vyměnitelné desky (sendvičovací / grilovací / vaflovací)
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte sendvičovač. Ze sendvičovače odstraňte
všechny případné adhézní fólie, samolepky nebo papír. Při prvním uvedení do provozu
a při otevřeném okně nechte „rozevřený“ sendvičovač v činnosti cca 10 minut, potom
ho vypněte a nechte vychladnout. Po vychladnutí otřete části, které přijdou do styku
s potravinami měkkým, vlhkým a čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
Výměna desek
Stiskněte tlačítko A7 a desku A5 vyklopením odejměte (obr. 2). Výstupky na desce zasuňte
do dvou otvorů v plášti a následně přiklopením zajistěte (ozve se slyšitelné cvaknutí).
IV. POKYNY K OBSLUZE
Pro zvolení požadovaných vyměnitelných desek vyjměte ty, které jsou umístěny v přístroji
(pokud zrovna ty nechcete použít). Vyjmete je stlačením aretačních tlačítek A7. Následně
vložte požadované vyměnitelné desky do přístroje. Jejich správné uchycení je signalizováno
slyšitelným cvaknutím. Vidlici napájecího přívodu A6 zasuňte do el. zásuvky a zkontrolujte,
zda napájecí přívod není poškozen, neprochází pod sendvičovašem ani přes jakékoliv ostré
či horké plochy. El. zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě
nebezpečí snadno odpojit od el. sítě. Spínač A8 přepněte do polohy „I“. Rozsvítí se červené
kontrolní světlo A2, které signalizuje připojení k el. síti. Desky se začnou nahřívat. Jakmile
je dosaženo pracovní teploty, rozsvítí se zelené kontrolní světlo A2. Odjistěte uzávěr A4
a odklopte víko A1 pomocí držadla A3. Připravené potraviny položte na spodní desku A5,
přiklopte víko a zajistěte ho uzávěrem A4. Nezavírejte víko za použití nadměrné síly!
Během přípravy potravin se bude zelené kontrolní světlo rozsvěcovat a zhasínat, což
je známkou toho, že termostat udržuje správnou teplotu. Po skončení přípravy potravin
přepněte spínač A8 do polohy „0“ (zhasne červené kontrolní světlo).oklopte víko a vyjměte
potraviny (za pomoci např. dřevěné špachtle). K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje
(např. kleště, obracečky, nůž nebo jiné ostré kovové kuchyňské náčiní), mohly by
poškodit nepřilnavou povrchovou úpravu desek).
Zpracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!
Rozevření sendvičovače
Uchopte víko A1 za držadlo A3 a odklopte ho do aretační polohy (cca 50 °), následně víko
mírným tahem nadzvedněte a odklopte tak, aby se sendvičovač rozevřel do horizontální
polohy (180 °). V tomto stavu můžete připravovat na každé samostatné grilovací desce
různé druhy potravin. Opětovné složení sendvičovače provedete pouhým přiklopení víka.
4 / 27
CZ
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
5 / 27
CZ
Poznámky
– Čas přípravy potravin se pohybuje v jednotkách minut.
– Při používání sendvičovače dochází vlivem dilatace materiálů k občasnému vydání
charakteristického zvuku (praskání). Tento jev je naprosto normální a není
důvodem k reklamaci spotřebiče.
–Z
pracované potraviny na deskách nikdy nekrájejte!
V. ÚDRŽBA
Před každou údržbou odpojte spotřebič od el. sítě vytažením vidlice napájecího
přívodu z el. zásuvky! Sendvičovač čistěte až po jeho vychladnutí! Čištění provádějte
pravidelně po každém použití! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např.
ostré předměty, škrabky, žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná rozpouštědla)!
Pro snadnější čištění můžete vyjmout desky z pláště sendvičovače. Na plášť použijte
čisticí prostředky určené k použití na plastové povrchy. Čistění provádějte otíráním
měkkým vlhkým hadříkem. Před dalším použitím řádně osušte veškeré součásti a povrch
sendvičovače. Pokud se znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem.
Uložení
Před uložením se ujistěte, že jsou desky chladné. Spotřebič skladujte na bezpečném
a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká
právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
6 / 27
CZ
VII. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Příkon (W)
Hmotnost cca (kg)
Spotřebič třídy ochrany
Rozměry cca (DxHxV) (cm)
Příkon ve vypnutém stavu je uvedeno na typovém štítku výrobku
uveden na typovém štítku výrobku
2
I.
25 x 26 x 11
0,00 W.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU
HOT – Horké.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti.
DO NOT COVER – Nezakrývat.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – N
eponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
CZ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
SK
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
GB
WARNING: HOT SURFACE
H
7 / 27
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
SK
TAMPO
Sandwich maker
eta 4156
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
– Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
užívateľovi spotrebiča.
–S
kontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu
napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov
sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
–P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky!
–P
ri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby nedošlo
k poraneniu (napr. popáleniu, obareniu).
–P
OZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
– UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť
popálenie. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná pri prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.
–A
k je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju
z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
– Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
– Spotrebič má bezpečnostnú poistku, ktorá ho chráni pred prehriatím.
– Z hľadiska požiarnej bezpečnosti môže spotrebič pracovať na stole alebo povrchoch podobných
stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná
vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných smeroch min. 100 mm.
8 / 27
SK
–P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku,
sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
– VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom
na obsluhu, existuje riziko poranenia.
–T
ento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak,
ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie je povinný
poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných
upozornení.
POUŽÍVANIE SPOTREBIČA:
–S
potrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
– Spotrebič nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
– Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti!
– Spotrebič nepoužívajte vonku!
–S
potrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
–S
potrebič nepoužívajte na iné účely (napr. na sušenie textilu alebo obuvi), ako uvádza
výrobca.
– Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy
pokrmu!
– Pri manipulácii so spotrebičom používajte držadlo.
– Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
– Pred prípravou odstráňte z potravín prípadné obaly (napr. papier, PE–vrecko).
– Ak budete na prípravu používať starý olej alebo tuk, môže sa sám vznietiť.
V prípade, že sa tak stane, odpojte spotrebič od elektrickej siete a plameň uhaste.
– Spotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí
nebezpečenstvo úrazu popálením.
– Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba
originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
NAPÁJACÍ KÁBEL:
– A
k je napájací
prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
– S
potrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch
spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a správnu funkciu.
9 / 27
SK
– Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj
stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže
dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
–N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
– Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A1 — odklápacie veko
A6 — napájací prívod
A2 — kontrolné svetlá
A7 — aretácia vymeniteľných platní
A3 — držadlo
A8 — spínač 0/I
A4 — uzáver
A5 — vymeniteľné platne (sendvičovacie / grilovacie / vaflovacie)
Výmena platní
Stlačte tlačidlo A7 a platňu A5 vyklopte (obr. 2). Výstupky na platni zasuňte do dvoch
otvorov v plášti a potom priklopením zaistite (zaznie počuteľné zaklapnutie).
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sendvičovač. Zo spotrebiča odstráňte
všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Pri prvom uvedení do činnosti a pri
otvorenom okne nechajte „roztvorený“ sendvičovač v činnosti asi 10 minút, potom ho
vypnite a nechajte vychladnúť. Po vychladnutí utrite všetky časti, ktoré sa dostanú do styku
s potravinami mäkkou, vlhkou, čistou handričkou alebo papierovou utierkou.
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Sendvičovač umiestnite na vhodný rovný a suchý povrch (napríklad kuchynský stôl),
s minimálnou výškou 85 cm, mimo dosahu detí. Pre zvolenie požadovaných vymeniteľných
platní vyberte tých, ktoré sú umiestnené v prístroji (ak zrovna tých nechcete použiť).
Vyberiete ich stlačením aretačných tlačidiel A7. Následne vložte vymeniteľné platně
do prístroja. Ich správne uchytenie je signalizované počuteľným cvaknutím. Vidlicu
napájacieho prívodu A6 zasuňte do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či napájaci
prívod nie je poškodený, neprechádza pod sendvičovačom ani nie je vedený po
ostrých či horúcich plochách. Elektrická zásuvka musí byť prístupná, aby sa v prípade
nebezpečenstva spotrebič daľ ľahko odpojiť od elektrickej siete.
Spínač A8 prepnite do polohy „I“. Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo A2, ktoré
signalizuje pripojenie k el. sieti. Platne sa začnú nahrievať. Keď spotrebič dosiahne
pracovnú teplotu, rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo A2. Odistite uzáver A4 a odklopte
veko A1 pomocou držadla A3. Pripravené potraviny uložte na dolnú platňu A5, priklopte
veko a zaistite ho uzáverom A4. Veko nezatvárajte príliš veľkým tlakom! Počas prípravy
potravín sa bude zelené kontrolné svetlo rozsvieťovať a zhasínať. Signalizuje to, že
termostat udržiava správnu teplotu. Po skončení prípravy spínač A8 prepnite do polohy
„0“, odklopte veko a vyberte potraviny (napríklad drevenými obracačkami). Pri vyberaní
nepoužívajte ostré kovové nástroje (napr. kliešte, obracačky, nôž alebo iné ostré kovové
kuchynské náčinie), mohli by poškodiť nepriľnavú povrchovú úpravu platní.
10 / 27
SK
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
11 / 27
SK
Spracované potraviny nikdy nekrájajte na platniach!
Roztvorenie sendvičovača
Uchopte veko A1 za rukoväť A3 a odklopte ho do aretačnej polohy (približne 50 °), potom
veko miernym ťahom nadzdvihnite a odklopte tak, aby sa sendvičovač roztvoril
do vodorovnej polohy (180 °). V tejto polohe môžete pripravovať rôzne druhy potravín
na samostatných grilovacích platniach. Sendvičovač opäť zložíte iba priklopením veka.
Poznámky
— Čas prípravy potravín sa pohybuje v minútach.
— Aby ste dosiahli lepšiu chuť a vôňu, potrite vonkajšie strany sendvičov napríklad
maslom, margarínom alebo tukom.
— Lyžička cukru nasypaná na vonkajšiu stranu sendviča ho spraví chrumkavým
(typ vhodný pre sendviče s ovocnou náplňou).
— Pri používaní sendvičovača dochádza vplyvom dilatácie materiálov k občasnému
vydaniu charakteristického zvuku (praskanie). Tento jav je úplne normálny
a nie je dôvodom na reklamáciu spotrebiča.
—S
pracované potraviny na doskách nikdy nekrájajte!
V. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky! Sendvičovač čistite až po jeho vychladnutí!
Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr.
ostré predmety, škrabky, žieraviny určené na čistenie rúr alebo iné rozpúšťadlá)!
Platne sa budú jednoduchšie čistiť, keď ich vyberiete z plášťa sendvičovača. Na plášť
sendvičovača používajte čistiace prostriedky určené na údržbu plastov. Spotrebič čistite
mäkkou vlhkou handričkou. Pred ďalším použitím riadne osušte všetky súčasti a povrch
sendvičovača. Ak sa znečistí napájací prívod, utrite ho vlhkou handričkou. Normálne je,
že počas prevádzky sa mení farba povrchu. Toto je však bezvýznamné, z funkčného
a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča!
Uloženie
Pred uložením sa uistite, že platne su chladné. Spotrebič skladujte riadne očistený
na suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
VI. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta (viď www.envidom.sk).
12 / 27
SK
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi
udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho
odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných
častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Príkon (W
Hmotnosť (kg) asi
Spotrebič ochrannej triedy
Rozmery (DxHxV), (cm)
uvedené na typovom štítku
uvedený na typovom štítku
2
I.
25 x 26 x 11
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOT — horúce. HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT
COVER — Nezakrývať. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať
do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
CZ
A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
HORKÝ
POVRCH
alebo detských UPOZORNĚNÍ:
ohrádkach. PE
vrecko
odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNENIE
SK
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
GB
WARNING: HOT SURFACE
H
13 / 27
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
GB
TAMPO
Electric toaster
eta 4156
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for buying our product. Before putting the appliance into
operation, read carefully these instructions for use and store this manual properly together
with the certificate of warranty, a cash voucher and possibly with the package and the
internal contents of the package.
I. SAFETY WARNING
GENERAL PROVISIONS:
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket
according to the national standard.
– This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision. Children younger than 8
years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
– Before replacing accessories or accessible parts, before assembly
and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the
appliance and disconnect it from the mains by pulling the power
cord from the power socket!
–P
lease handle the appliance with care so as to avoid injuries
(e.g. burns, scalding).
– C AUTION – Do not use the appliance with a program, time switch
or any other part that turns the appliance on automatically as there
is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
– NOTICE – Some parts of this product may become very hot and cause burns. Take
special care when children or handicapped persons are present.
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
–D
o not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the
cord with wet hands or by pulling by the supply cord!
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
– With regards to fire safety, the appliance complies with EN 60 335–2–6. Within the
intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface
while safe distance must be maintained from flammable materials of at least 500 mm in
the direction of the main heat radiation and 100 mm in the other directions.
14 / 27
GB
– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this user‘s
manual. Never use the appliance for any other purpose.
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use of the
appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and its guarantee
does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warning above.
USE OF THE APPLIANCE:
– The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
– Never immerse the appliance into water (even its parts)!
–T
he appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with
the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and
other flammable or volatile materials are stored).
– When handling the appliance, use the handle.
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in
sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
– Spontaneous ignition of prepared food may occur during grilling. Unplug the appliance from
the mains and put out the fire in case of sudden ignition.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare parts
and accessories approved by the manufacturer.
POWER CORD:
– If the power
cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified
person so as to prevent dangerous situations.
– Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it
does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell to
water. In this case take the appliance to a special service to check
its safety and proper function.
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table
or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over
or drawing the appliance down and serious injury!
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be
sunk into water or bent over sharp edges.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A1 – hinged lid
A2 – signaling lights
A3 – handle
A4 – lock
A5 – replaceable plates (sandwich / grill / waffle)
A6 – power cord
A7 – replaceable plates
A8 – 0/I switch
III. PREPARATION FOR USE
After the first putting into operation and let an „open“ toaster in operation with a window open
for about 10 minutes, then turn it off and let it cool down. After the appliance cools down, swipe
the parts that come in contact with food with a soft, wet and clean cloth or a paper towel.
15 / 27
GB
Changing the boards
Press button A7 and remove board A5 by tilting (Picture 2). Insert the protrusions on the
board to the two openings in the coating and secure by tilting (you will hear a click sound)
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
To choose the desired replaceable plates take out those which are placed in the appliance
(unless you want to use those). Take them out by pressing the arrest buttons A7. Then insert
the desired replaceable plates into the appliance. Their proper attachment is signalled by
an audible click. Plug the power cord connector A6 to an electric socket and make sure the
power cord is not damaged, it goes under the toaster or through any sharp or hot surfaces.
The electric socket must be easily accessible so that a toaster can be easily disconnected
from power supply if danger appears. Move switch A1 into position “I”. A red signaling light
A2 will come on, signaling connection to electric power supply. The plates will start to heat.
When the operating temperature is reached, the green signaling light A2 will come ON.
When the appliance is used for the first time, short and slight smoke may occur which does
not mean any defect. Open the lock A4 and lift off the lid A1 using the handle A3. Put the
prepared food on the bottom plate A5, close the lid and secure it with the lock A4. Do not
close the lid by excessive force! During preparation of food, the green signaling light will
come on and off which means that the thermostat keeps the proper temperature. When the
process is complete, move switch A1 into position “0”, open the lid and remove the food
(using e.g. a wooden spatula). Never cut the prepared food on the plates!
V. MAINTENANCE
Unplug the appliance from power supply by taking the plug of the power cord out of the
socket! Clean the toaster only when it has cooled down! You can take out the boards from
the appliance for easier cleaning. Clean the appliance regularly after each use. Do not use
rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects, peelers, caustic agents for cleaning
ovens, or other solvents). For cleaning the cover, use detergents for cleaning plastic
surfaces. Clean the surface by wiping it with a soft and wet cloth. Before every other use, dry all
parts and surface of the toaster thoroughly.
VI. ENVIRONMENT
If the dimensions allow, there are marks of materials used for production of packing, components
and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product
or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products
must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal, hand them over
at the special collection places where they will be accepted free of charge. Suitable disposal of
the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative
impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences
of improper waste disposal. Ask for more details at the local authority or at a collection site.
Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national
regulations. If the appliance is to be put out of operation, after disconnecting it from power
supply we recommend its cutoff and in this way it will not be possible to use the appliance again.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the
instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair!
16 / 27
GB
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
CZ
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
VII. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Input (W)
Weight about (kg)
Protection class of the appliance
Size of the product (cm)
Input in off mode is 0.00 W.
SK
specified on the type label
specified on the type label
2.8 UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
I.
25 x 26 x 11
GB
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and
accessories for the respective models.
WARNING: HOT SURFACE
NOTICE
H
17 / 27
HU
TAMPO
Elektromos szendvicssütő
eta 4156
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Ezen készülék
üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el nagyon figyelmesen annak használati utasítását
és ezt az útmutatót a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint
a csomagoló anyagokkal és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK:
– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
bármilyen további felhasználójának.
–E
llenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány
szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
–E
zt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent
fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az
esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és
karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8
évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak
a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
–A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, beszerelés
és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket
kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
–A
készülék kezelésekor úgy járjanak el, hogy ne következhessen
be sérülés (pl. égés, forrázás).
– F IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal,
időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan,
amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék
letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
–F
IGYELMEZTETÉS – A készülék egyes részei nagyon melegek lehetnek, égési
sérülést okozhatnak! Figyeljen oda a gyerekekre és mozgáskorlátozott emberekre!
–A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
–A
z erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha
ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a EN 60 335–2–6 sz. szabványnak felel meg.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen
működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok
felületétől az 500 mm–es és a többi irányban a 100 mm–es biztonsági távolságot.
18 / 27
HU
–N
e helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg–, papír–,
műanyag–, fából készült–lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra).
–A
készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért (pl.
élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem felelős
a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
– A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!
– A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és
robbanás veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek, stb.
tárolási helyek) használni.
– Amikor a készülék kezelése, használja a fogantyút.
– A készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól
(pl. kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony anyagoktól
(pl. függönyök stb.) és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.) megfelelő
távolságban használja.
– Grillezéskor az elkészítendő ételek maguktól is meggyulladhatnak. Hirtelen fellángolás
esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csak azután oltsa el a tüzet.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
A CSATLAKOZÓ KÁBEL:
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke
megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes
helyzet kialakulását.
– Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy
villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett és
megsérült vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket
szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonsága és helyes működése
ellenőrzése céljából.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó vezeték
pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet és azt
követően komoly sérülés történhet!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni,
nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
A1 – felhajtható fedél
A6 – csatlakozókábel
A2 – ellenőrző lámpa
A7 – cserélhető lapok zárolása
A3 – fogantyú
A8 – kapcsoló 0/I
A4 – biztonsági zár
A5 – cserélhető lapok (szendvicskészítéshez / grillezésre / goffri készítésére)
19 / 27
HU
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
20 / 27
HU
III. ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA
Távolítsa el a csomagolóanyagot és vegye ki a szendvicssütőt. Első üzembehelyezéskor
állítsa be a és nyitott ablak mellett hagyja a „szétnyitott“ szendvicssütő kb.10 percig
bekapcsolt állapotban, majd kapcsolja azt ki és hagyja kihűlni. Kihűlés után törölje meg
azokat a részeket, amelyek az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülnek puha, nedves, tiszta
ruhadarabbal vagy papírszalvétával.
A betétek cseréje
Nyomja meg az A7 nyomógombot és a A5 jelű betétlapot annak felnyitásával vegye le
(2. ábra.). A betétlapon levő kiemelkedéseket illessze be a palást két lyukába, majd azt
behajtással biztosítsa (kattanás hallatszik).
IV. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Helyezze a szendvicssütőt egyenes és száraz felületre. Az A6 csatlakozókábel villásdugóját
helyezze a fali dugaszoló aljzatba. Ha nem szeretné a készülékben bent lévő cserélhető
lapokat használni, akkor vegye ki azokat a zároló gombok A7 megnyomásával, majd
válasszon ki új lapokat. Ezután tegye be ezeket az újonnan választott lapokat a készülékbe.
Megfelelő elhelyezés esetén kattanást fog hallani. A csatlakozó vezeték jelű villásdugóját
helyezze be az el.dugaszolóaljzatba és ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezeték nem sérült-e,
nem került-e a szendvicssütő alá és éles vagy forró felületre. Az el. dugaszolóaljzat
jól hozzáférhető legyen, hogy veszély esetén a grillt könnyen le lehessen kapcsolni
az el.hálózatról. Az A8-es kapcsolót kapcsolja „I“ pozícióba. A piros ellenőrző lámpa
jelzi a sütőlapok fűtését. A zöld ellenőrző lámpa akkor világít, ha a készülék elérte
a munkahőmérsékletet. Oldja ki a A4 biztonsági zárat és hajtsa fel a szendvicssütő A8 fedelét.
Az előkészített élelmiszert helyezze az alsó A5 sütőlapra, ezután zárja vissza a készülék
fedelét a zár segítségével. A fedél lezárását ne végezze túl nagy erővel! Ételkészítés
közben a zöld ellenőrző lámpa egy idő után kialszik, majd ismét világít, ami azt jelenti, hogy
a termosztát megfelelő hőfokon tartja a készüléket. Az étel elkészítése után kapcsolja az
A1-es kapcsolót „0“ pozícióba, után nyissa ki a készülék fedelét és vegye ki az ételt (pl. fa
spatula segítségével). Ne használjon fémből készült fogót, fordítólapátot, kést vagy más éles,
fémből készült konyhai segédeszközöket, megkárosíthatják a lapok tapadásmentes felületi
bevonatát. A feldolgozandó élelmiszereket soha ne szeletelje a lapokon!
A szendvicssütő kinyitása
A A10 állványt billentse ki rögzített helyzetbe. Az A1 fedelet fogja meg a A3 fogantyú
segítségével és nyissa fel a rögzítési helyzetbe (cca 50°), ezután a fedelet enyhén húzva
emelje meg és nyissa ki úgy, hogy a szendvicssütő horizontális helyzetbe nyíljon szét (180°).
Ebben a helyzetben mindegyik önálló sütőlapon különböző fajta ételeket készíthetünk el.
A szendvicssütő ismételt összezárása a fedél egyszerű visszahajtásával végezhető el.
V. KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt áramtalanítsa a készüléket a csatlakozókábel villásdugójának
a kihúzásával a dugaszoló aljzatból! A szendvicssütő tisztítását csak kihűlt készüléken
végezze! A tisztítást végezze rendszeresen minden haszánlat után! Ne használjon durva
szemcséjű és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, kaparókat, vegyi oldószereket,
hígítókat, csőtisztító maró anyagokat vagy más oldószereket)! A készülék palástjának
a tisztításához műanyag felületek tisztítására való tisztítószert használjon és a tisztítást
puha nedves ronggyal végezze. További használatbavétel előtt a szendvicssütő valamennyi
alkatrészét és felületét gondosan szárítsa meg. Ha a csatlakozóvezeték beszennyeződik,
akkor azt nedves ruhadarabbal törölje meg.
21 / 27
HU
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek
nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok,
valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok
a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos
vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt.
A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket
adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes.A termék előírásszerű
megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít
kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív
környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes információkat a helyi
önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot
helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással összhangban
büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja
el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.
Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék
elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet! A gyártó
utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség!
VII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
a típuscímkén van feltüntetve
Teljesítményfelvétel
(W)
a típuscímkén van feltüntetve
CZ
Tömeg cca (kg)
2
A készülék érintésvédelmi osztálya
I.
Termék méretei (cm):
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH 25 x 26 x 11
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W.
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát
a gyártó fenntartja!
SK
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
UPOZORNENIE:
HORÚCI
POVRCH
HOT – Forró. HOUSEHOLD
USE ONLY
– Csak
háztartásokon belüli használatra. DO NOT
COVER – Soha ne takarja le. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne
merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
GB
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben,
WARNING: HOT
kiságyakban, babakocsikban,
vagySURFACE
gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek
részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.
H
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
22 / 27
PL
PL
TAMPO
Opiekacz
eta 4156
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
– Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci
elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego
gniazdka!
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby
z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia
oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się
urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat
8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed montażem
i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
–P
odczas przenoszenia urządzenia należy zachować ostrożność,
aby uniknąć obrażeń (np. oparzenia, sparzenia).
– U WAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
–U
WAGA – Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i spowodować
oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób
niepełnosprawnych.
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie
ciągnij za kabel!
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu (np. szkło,
papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).
–N
igdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.
23 / 27
PL
– Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 335–2–6.
W rozumieniu tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych
powierzchniach z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana
bezpieczna odległość od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych
kierunkach min. 100 mm.
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia
w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
UŻYWANIE URZĄDZENIA:
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
– Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku
z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia,
paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
– Podczas pracy urządzenia, należy użyć uchwytu.
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych
(np. firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
– Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanych pokarmów. W przypadku
nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i ugasić pożar.
–W
celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy używać
wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
PRZEWÓD ZASILAJĄCY:
– Jeżeli kabel zasilający
urządzenia jest uszkodzony, musi być
wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego
lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania
niebezpiecznej sytuacji.
– Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do serwisu celem
sprawdzenia jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
–N
igdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać
zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może doprowadzić
do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego urazu!
– Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A1 – pokrywa A6 – przewód zasilania
A2 – lampka kontrolna
A7 – blokada płytek wymiennych
A3 – uchwyt
A8 – przełącznik 0/I
A4 – zamknięcie
A5 – płytki wymienne (kanapka / grill / vafle)
24 / 27
PL
A4
A2
A1
A7
A7
A5
A6
A8
A7
A7
25 / 27
PL
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Usuń wszystkie opakowania i wyjmij opiekacz. Z opiekacza usuń wszystkie folie, naklejki
lub papier. Podczas pierwszego uruchomienia i przy otwartym oknie, pozostawić „otwarty“
opiekacz działający około 10 minut, a następnie go wyłączyć i ostudzić. Po schłodzeniu
należy części, które wchodzą w kontakt z żywnością, wytrzeć miękką, wilgotną, czystą
szmatką lub ręcznikiem papierowym.
Wymiana płytek
Naciśnij przycisk A7 i płytkę A5 wyjmij (rys. 2). Występki na płytce zasuń do dwóch otworów
w obudowie a potem zabezpiecz (słychać dźwięk).
IV. ZALECENIA DOT. OBSŁUGI
Opiekacz należy umieścić na odpowiednią suchą, równą powierzchnię np. stół kuchenny, na
wysokości minimalnie 85 cm, poza zasięgiem dzieci. Aby włożyć płytki wymienne potrzeba
najpierw wyjąć te, które znajdują się w urządzeniu, (jeśli akurat nie chcesz ich używać).
Płytki wyjmij naciskając przyciski blokady A7. Następnie włóż nowe płytki wymienne do
urządzenia. Prawidłowa instalacja jest sygnalizowana słyszalnym kliknięciem. Podłączyć
wtyczkę przewodu zasilania A6 do gniazdka. Należy podłączyć wtyczkę przewodu do
gniazdka i należy sprawdzić, czy przewód nie jest uszkodzony, nie przechodzi pod tostrem
lub na przez powierzchnie ostre lub gorące. Gniazdo musi być łatwo dostępne, aby było
możliwe toster w razie wypadku łatwo odłączyć od sieci. Przełącznik A8 do pozycji „I”.
Zaświeci się czerwona lampka A2, która wskazuje na podłączenie do sieci elektrycznej.
Płyty zaczną się nagrzewać. Gdy temperatura robocza zostanie osiągnięta, zaświeci się
zielona lampka A2. Przy pierwszym użyciu może wystąpić krótkie, łagodne zadymienie,
ale nie jest to wada. Należy otworzyć zamknięcie A4 i otworzyć pokrywę A1 za pomocą
uchwytu A3. Przygotowane potrawy należy położyć na dolną płytkę A5, przykryć pokrywą
i zabezpieczyć zamknięciem A4. Nie należy zamykać pokrywy na siłę! Podczas
przygotowywania zielone światło będzie włączać się i wyłączać, co oznacza, że termostat
utrzymuje właściwą temperaturę. Po zakończeniu przygotowania żywności przełącz
przełącznik A8 na pozycję „0” (zgaśnie czerwona lampka) i należy pokrywę odtworzyć
i wyjąć żywność (przy pomocy na przykład drewnianej łopatki).
Gotowej żywności nigdy nie należy kroić na płytkach!
Otwarcie opiekacza
Pokrywę A1 uchwycić za rękojeść A3 i otworzyć ją do ustalonej pozycji (około 50°), pokrywę
następnie unieść i otworzyć tak, aby opiekacz był rozwarty w pozycji horyzontalnej (180 °).
W tej pozycji można oddzielnie na każdej płycie przygotować dwie różne potrawy. Ponowne
złożenie opiekacza nastąpi po prostym zamknięciu pokrywy.
V. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka elektrycznego! Opiekacz należy oczyścić po jego schłodzeniu!
Czyszczenie należy wykonywać regularne po każdym użyciu! Nie używaj szorstkich
i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych przedmiotów, żrących środków do
czyszczenia piekarników lub innych rozpuszczalników! Na obudowę należy używać środków
czyszczących przeznaczonych do powierzchni plastikowych. Czyść przez wytarcie miękką,
wilgotną szmatką. Przed dalszym użyciem należy prawidłowo osuszyć wszystkie części
i powierzchnię opiekacz.
26 / 27
PL
Ułożenie
Przed przechowywaniem należy upewnić się, że płytki są zimne. Opiekacz należy
przechowywać na bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
VI. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub
w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub
elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt
należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty.
Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą
w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie. W celu uzyskania innych, szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy
zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl).
Niewłaściwy sposób utylizacji CZ
urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami
krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania
zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki
czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.
WymianaHORKÝ
elementów,
które wymagają
UPOZORNĚNÍ:
POVRCH
ingerencji do elektrycznej części urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny
serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw
gwarancyjnych!
SK
VIII. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
podano na tabliczce znamionowej
UPOZORNENIE:
HORÚCI
POVRCH
Pobór mocy (W)
podano
na tabliczce
znamionowej
Waga ok. (kg) 2
Klasa izolacyjna
I.
Wymiary produktu (cm)
25 x 26 x 11
GB
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony
wynosi 0,00 W.
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest
zastrzeżona przez producenta.
WARNING: HOT SURFACE
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W INSTRUKCJI:
HOT – Gorące. HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie
H
domowym. DO NOT COVER – Nie zakrywać. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER
LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć
w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza
zasięgiem dzieci. Torebka niePL
służy do zabawy!
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
27 / 27
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 310
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne
niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu
na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować
utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub
inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez
konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 18/2/2014
e.č.05/2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement