eta 016690000 Topinkovač Instrukcja obsługi

eta 016690000 Topinkovač Instrukcja obsługi
Topinkovač • NÁVOD
Hriankovač • NÁVOD
Ela
6/4/2018
K OBSLUZE
NA OBSLUHU
3-8
8-12
Toaster • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 13-17
Kenyér pirító • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
H 18-22
Toster • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 23-27
1
C
A
B
A1
A5
A4
A3
A6
A2
CZ
Ela
Topinkovač
eta 0166
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která
odpovídá příslušným normám.
– Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let
se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
– Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných částí, před montáží
a demontáží, před čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení
práce, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky!
–P
ři manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo
k poranění (např. popálení, opaření).
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se
nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– UPOZORNĚNÍ – Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi
horkými a způsobit popálení. Zvláštní pozornost musí být věnována
přítomnosti dětí a hendikepovaných lidí.
–C
hléb se může vznítit, nepoužívejte proto opékač topinek v blízkosti
hořlavého materiálu, jako jsou záclony, nebo pod ním.
– POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího
časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti,
která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí
vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně
umístěn v okamžiku uvedené spotřebiče do činnosti.
3 / 27
CZ
– J e-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nikdy neponořujte do vody (ani částečně).
– Nepoužívejte spotřebič k vytápění místnosti! Spotřebič nepoužívejte venku!
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány chemikálie,
paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
– Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin.
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření, které
není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Neumisťujte spotřebič na nestabilní, křehké a hořlavé podklady (např. skleněné, papírové
plastové, dřevěné-lakované desky a různé tkaniny/ubrusy).
– Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, sporák, vařič, trouba,
gril), hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy atd.) a vlhkých povrchů (např. dřezy,
umyvadla atd.).
–P
rostor nad topinkovačem musí být volný. Je nutné dbát na to, aby mohl okolo topinkovače
cirkulovat vzduch.
–N
evkládejte do topinkovače nebo na něj pocukrované nebo mastné pečivo, protože
má sklon rozpouštět se a téci.
–T
opinkovač nikdy nezapínejte předem, protože hřeje okamžitě!
– Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
– Nikdy nezakrývejte opékací otvory a nevsunujte do nich prsty nebo kovové nástroje!
– Pravidelně čistěte zásobník na drobky, zabráníte tím případnému vzniku požáru.
– Neopékejte chléb nebo pečivo zabalené např. v hliníkové fólii, papíru apod.
– Při přípravě je možné samovznícení připravovaných potravin. V případě náhlého vzplanutí
odpojte spotřebič od elektrické sítě a oheň uhaste.
– Spotřebič nepřenášejte v horkém stavu, při překlopení hrozí nebezpečí úrazu popálením.
– Z hlediska požární bezpečnosti spotřebič vyhovuje ČSN 06 1008. Ve smyslu této normy
se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu s tím, že ve
směru hlavního sálání, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od povrch hořlavých hmot
500 mm a v ostatních směrech 100 mm.
– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj
stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít
k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem,
nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval
platným normám.
– Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní
díly a výrobcem schválené příslušenství.
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
–P
řípadné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy
a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak,
jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
4 / 27
CZ
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poranění, popálení, požár, apod.)
a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A – topinkovač
A1 – vodítko opékání
A2 – otočný regulátor
A3 – tlačítko STOP s kontrolním světlem
A4 – tlačítko rozmrazování s kontrolním světlem
A5 – tlačítko přihřívání s kontrolním světlem
A6 – napájecí přívod
B – zásobník na drobky
C – nástavec na rozpékání pečiva
Poznámka
Svit kontrolního světla signalizuje činnost zapnuté funkce.
III. PŘÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte spotřebič. Z topinkovače odstraňte všechny
případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Topinkovač umístěte na vhodný rovný
a suchý povrch, ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí. El. zásuvka musí být dobře
přístupná, aby bylo možno spotřebič v případě nebezpečí, snadno odpojit od el. sítě. Vidlici
napájecího přívodu A6 zasuňte do el. zásuvky. Při prvním uvedení do provozu nastavte
otočný regulátor na stupeň 3 a při otevřeném okně topinkovač alespoň 4-5x zapněte (bez
vložených chlebů), poté nechte vychladnout. Nyní je spotřebič připraven k použití.
Regulátor opékání (A2)
Otáčením regulátoru ve směru chodu hodinových ručiček nastavíte požadovaný stupeň
opékání. V případě pochybností začněte nejdříve od nejnižšího stupně.
stupeň 1 – nejkratší čas přípravy, opečený chléb je nejsvětlejší,
stupeň 2-3 – lehce opečený chléb,
stupeň 4-6 – středně opečený chléb,
stupeň 7 – nejdelší čas přípravy, opečený chléb je nejtmavší.
Upozornění
– Regulátorem otáčejte pouze v rozmezí 1. – 7. stupně. Při násilném přetočení by mohlo
dojít k poruše regulačního systému.
– Pokud budete opékat pouze jeden plátek chleba, nastavte nižší stupeň opékání než
u dvou plátků.
– Při používání spotřebiče může vlivem dilatace materiálů docházet k občasnému
vydání charakteristického zvuku (praskání). Tento jev je naprosto normální a není
důvodem k reklamaci spotřebiče.
5 / 27
CZ
Tlačítko STOP (A3): s louží k okamžitému ukončení nastavené funkce.
Tlačítko rozmrazování (A4): slouží k přípravě zmrazených plátků chleba.
Tlačítko přihřívání (A5): s louží k ohřátí vychladlých topinek nebo k dopečení ještě
nedopečeného chleba.
IV. POKYNY K OBSLUZE
Následující tipy zpracování považujte za příklady a za inspiraci, jejichž účelem není
poskytnout návod, ale ukázat možnosti různého zpracování potravin. Čas přípravy se
pohybuje v desítkách sekund až jednotkách minut a závisí na druhu, velikosti a stáří
použitého chleba či pečiva.
Opékání chleba
Regulátorem opékání A2 zvolte stupeň opékání. Do opékacího otvoru vložte plátky chleba.
Vodítko opékání A1 stlačte dolů tak, aby se v dolní poloze zajistilo. Rozsvítí se kontrolní
světlo provozu A3 a spotřebič začne ihned opékat. Po uplynutí nastaveného času opékání
se spotřebič automaticky vypne a vodítko se vysune nahoru. Pro snadnější vyjmutí
menšího plátku chleba posuňte vodítko směrem nahoru.
Poznámka
Pokud dojde k zablokování plátku nebo přilepení kousku pečiva v opékacím otvoru,
topinkovač nejdříve odpojte od el. sítě a nechte vychladnout. Potom opatrně vyjměte
plátek tak, abyste nepoškodili topná tělesa. K vyjmutí nepoužívejte ostré kovové nástroje!
Funkce přihřívání
Tato funkce není závislá na nastavení regulátoru opékání a čas přípravy je kratší než při
opékání na stupni 1. Postupujte shodným způsobem jako v odstavci Opékání chleba,
pouze po stlačení vodítka opékání A1 dolů ještě stiskněte tlačítko A5 přihřívání (rozsvítí se
kontrolní světlo).
Funkce rozmrazování
Při této funkci bude čas přípravy na zvoleném stupni delší, protože se bude chléb
nejdříve rozmrazovat a potom opékat. Postupujte shodným způsobem jako v odstavci
Opékání chleba, pouze po stlačení vodítka opékání A1 dolů ještě stiskněte tlačítko A4
rozmrazování (rozsvítí se kontrolní světlo).
V. ÚDRŽBA
Spotřebič čistěte až po jeho vychladnutí! Čištění provádějte pravidelně po každém
použití! Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty,
škrabky, chemická rozpouštědla, ředidla, žíravé prostředky na čištění trub nebo jiná
rozpouštědla)! Z dolní části spotřebiče vysuňte zásobník B a odstraňte zbytky pečiva.
Neobracejte spotřebič dnem vzhůru a nevysypávejte drobky tímto způsobem. Zásobník
zasuňte řádně zpět. Na plášť použijte čisticí prostředky určené dle návodu k použití na
plastové povrchy a čistění provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem. Pokud se
znečistí napájecí přívod, otřete jej vlhkým hadříkem. Normální je, že se v průběhu času
barva povrchu mění. Tato změna, ale žádným způsobem nemění vlastnosti povrchu a není
důvodem k reklamaci spotřebiče!
6 / 27
CZ
Uložení
Napájecí přívod A6 můžete navinout do prostoru ve spodní části topinkovače. Vychladlý
spotřebič skladujte na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí
spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo
na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od
el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
VII. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Příkon (W)
Hmotnost cca (kg)
Spotřebič třídy ochrany
Rozměry cca (DxHxV) (mm)
uvedeno na typovém štítku výrobku
uveden na typovém štítku výrobku
1,4
I.
197 x 286 x 184
Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOT – Horké; HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti; DO NOT
COVER – Nezakrývat; DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat
do vody nebo jiných tekutin;
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A
TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček
v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE
sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček CZ
není na hraní.
Symbol
znamená UPOZORNĚNÍ.
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
SK
7 / 27
SK
Ela
Hriankovač
eta 0166
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu
so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným
vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
– Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu
napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov sa
musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
– Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
–P
red výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred montážou
a demontážou, pred čistením alebo údržbou a po skončení
práce spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
– Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa neporanili
(napr. nepopálili alebo neoparili).
– UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať
veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť musí byť
venovaná pri prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.
– Spotrebič v žiadnom prípade nepoužívajte, ak ma poškodený
napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne alebo spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch
spotrebič odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho
bezpečnosť a správnu funkciu.
–C
hlieb sa môže vznietiť, nepoužívajte preto hriankovač v blízkosti
horľavého materiálu, ako sú záclony, alebo pod ním.
–P
OZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
8 / 27
SK
–A
k je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám, rastlinám a hmyzu.
–S
potrebič je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely (v obchodoch,
kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach,
v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)! Nie je určený pre komerčné použitie!
– Spotrebič nikdy neponárajte (ani čiastočne) do vody!
–V
idlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
– Spotrebič nepoužívajte na vyhrievanie miestnosti! Spotrebič nepoužívajte vonku!
–S
potrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
– Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
–S
potrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru a kontrolujte ho počas celej doby prípravy pokrmu!
– Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Nepokladajte spotrebič na nestabilné, krehké a horľavé podklady (napr. sklenené,
papierové, plastové, lakované dosky a rôzne tkaniny/obrusy).
– Spotrebič používajte výhradne v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho
prevrhnutie a v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, sporáka,
variča, teplovzdušnej rúry, grilu), horľavých predmetov (napr. záclon, závesov) alebo
vlhkých povrchov (ako sú výlevky, umývadlá).
– Priestor nad hriankovačom musí zostať voľný. Dbajte, aby okolo hriankovača mohol prúdiť
vzduch.
–N
evkladajte do hriankovača alebo na hriankovač pocukrované alebo mastné pečivo,
pretože má sklon rozpúšťať sa a tiecť.
–H
riankovač nikdy nezapínajte vopred, pretože hreje hneď po zapnutí!
–N
ikdy nezakrývajte otvor na opekanie a nevsunujte tam prsty alebo kovové nástroje!
–P
ravidelne čistite zásobník na zvyšky pečiva, zabránite tým prípadnému vzniku požiaru.
–N
eopekajte chlieb alebo pečivo zabalené napr. v hliníkovej fólii, papieru a podobne.
– Ak budete na prípravu používať starý olej alebo tuk, môže sa sám vznietiť. V prípade,
že sa tak stane, odpojte spotrebič od elektrickej siete a plameň uhaste.
– Sotrebič neprenášajte v horúcom stave, pri eventuálnom preklopení hrozí nebezpečenstvo
úrazu popálením.
–Z
hľadiska požiarnej bezpečnosti môže spotrebič pracovať na stole alebo povrchoch podobných
stolu pod podmienkou, že v smere hlavného sálania tepla musí byť dodržaná bezpečná
vzdialenosť od horľavých predmetov min. 500 mm, v ostatných smeroch min. 100 mm.
– Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola
alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť
k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!
–N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
– Napájací prívod pravidelně kontrolujte.
– Aby sa zaistila bezpečnosť prístroja a správna funkčnosť spotrebiča, používajte iba
originálne náhradné diely a výrobcom schválené príslušenstvo.
–V
AROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom
na obsluhu, existuje riziko poranenia.
– Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak,
ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.
–P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku,
sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
9 / 27
SK
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
znehodnotenie potravín, poranenie, popálenie, oparenie alebo požiar) a nie
je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A — hriankovač
A1 — vodidlo opekania
A2 — otočný regulátor
A3 — tlačidlo STOP s kontrolným svetlom
A4 — tlačidlo rozmrazovania s kontrolným svetlom
A5 — tlačidlo prihrievania s kontrolným svetlom
A6 — napájací prívod
B — zásobník na drobky
C — nadstavec na rozpekanie pečiva
Poznámka
Rozsvietené kontrolné svetlo signalizuje činnosť zapnutej funkcie.
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte hriankovač. Z hriankovača odstráňte všetky
prípadné adhézne fólie, nálepky alebo papier. Hriankovač umiestnite na vhodný rovný
a suchý povrch, vo výške minimálne 85 cm, mimo dosahu detí. Elektrická zásuvka musí
byť prístupná, aby sa v prípade nebezpečenstva hriankovač dal ľahko odpojiť od elektrickej
siete. Vidlicu napájacieho prívodu A6 zasuňte do elektrickej zásuvky. Pri prvom uvedení
do prevádzky otvorte okno, otočný regulátor nastavte na stupeň 3 a hriankovač aspoň 4-5x
zapnite prázdny. Potom ho nechajte vychladnúť. Teraz je spotrebič pripravený na použitie.
Regulátor opekania (A2)
Otočením regulátoru v smere chodu hodinových ručičiek nastavíte požadovaný stupeň
opekania. Ak si nie ste istí, začnite od najnižšieho stupňa.
stupeň 1 — najkratší čas prípravy, opečený chlieb je najsvetlejší,
stupeň 2–3 — zľahka opečený chlieb,
stupeň 4–6 — stredne opečený chlieb,
stupeň 7 — najdlhší čas prípravy, opečený chlieb je najtmavší.
Upozornenie
— Regulátorom otáčajte iba v rozsahu 1. — 7. stupňa. Pri násilnom pretočení
by sa mohol poškodiť regulačný systém.
— Ak budete opekať iba jeden krajček chleba, nastavte nižší stupeň opekania
ako pri dvoch krajcoch.
— Pri používaní grilu dochádza vplyvom dilatácie materiálov k občasnému vydaniu
charakteristického zvuku (praskanie). Tento jav je úplne normálny a nie je dôvodom
na reklamáciu spotrebiča.
10 / 27
SK
Tlačidlo STOP (A3): stisknutím tlačidla prerušíte nastavenú funkciu hriankovača.
Tlačidlo rozmrazovania (A4): slúži na prípravu zmrazených krajčekov chleba.
Tlačidlo prihrievania (A5): slúži na ohriatie vychladnutých hrianok alebo na dopečenie
hrianok.
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Nasledujúce tipy spracovania považujte za príklad a za inšpiráciu. Ich účelom nie je
poskytnúť návod, ale ukázať možnosti rôzneho spracovania potravín. Čas prípravy
potravín sa pohybuje v rozpätí desiatok sekúnd až jednotiek minút a závisí na druhu,
veľkosti a starobe použitého chleba alebo pečiva.
Opekanie chleba
Regulátorom A2 zvoľte stupeň opekania. Do otvora na opekanie vložte plátky chleba.
Vodidlo opekania A1 stlačte dole tak, aby sa v dolnej polohe zaistilo. Rozsvieti sa
kontrolné svetlo A3 a spotrebič ihneď začne opekať. Po uplynutí nastaveného času
opekania sa spotrebič automaticky vypne a vodidlo sa vysunie hore. Pre jednoduchšie
vyňatie menšieho krajčeka chleba posuňte vodidlo smerom nahor.
Poznámka
Pokiaľ dôjde k zablokovaniu plátku chleba alebo prilepeniu kúska pečiva v otvore,
hriankovač najprv odpojte od el. siete a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte plátok
tak, aby ste nepoškodili výhrevné telesá. Pri vyberaní nepoužívajte ostré kovové nástroje!
Funkcia prihrievania
Táto funkcia nie je závislá na nastavení regulátora opekania a čas prípravy je kratší
než pri opekaní na stupni 1. Postupujte rovnakým spôsobom ako v odstavci Opekanie
chleba, avšak po stlačení vodidla opekania A1 nadol ešte stisknite tlačidlo prihrievania A5
(rozsvieti sa kontrolné svetlo).
Funkcia rozmrazovania
Pri tejto funkcii bude čas prípravy na zvolenom stupni dlhší, pretože sa bude chlieb najskôr
rozmrazovať a potom opekať. Postupujte rovnakým spôsobom ako v odstavci Opekanie
chleba, avšak po stlačení vodidla opekania A1 nadol ešte stisknite tlačidlo rozmrazovania
A4 (rozsvieti sa kontrolné svetlo).
V. ÚDRŽBA
Spotrebič čistite až po jeho vychladnutí! Čistite ho po každom použití! Nepoužívajte
drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, škrabky, žieraviny určené
na čistenie rúr alebo iné rozpúšťadlá)! Z dolnej časti spotrebiča vytiahnite zásobník na
zachytávanie omrviniek B a odstráňte zvyšky chleba. Neobracajte spotrebič dnom nahor
a nevysypávajte omrvinky týmto spôsobom. Zásobník zasuňte riadne späť. Na plášť
spotrebiča používajte čistiace prostriedky určené na údržbu plastov. Spotrebič čistite
mäkkou vlhkou handričkou. Ak sa znečistí napájací prívod, utrite ho vlhkou handričkou.
Počas prevádzky sa môže objaviť zhnednutie, čo je však bezvýznamné, z funkčného
a hygienického hľadiska, nie je to ani dôvod na reklamáciu spotrebiča.
Uloženie
Napájací prívod A6 môžete navinúť do priestoru v spodnej časti hriankovača. Vychladený
spotrebič skladujte riadne očistený na suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí
a nesvojprávnych osôb.
11 / 27
SK
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah
do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VI. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta (viď www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič
definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať
napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Príkon (W
Hmotnosť (kg) asi
Spotrebič ochrannej triedy
Rozmery (DxHxV), (mm)
uvedené na typovom štítku výrobku
uvedené na typovom štítku výrobku
1,4
I.
197 x 286 x 184
Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:
HOT — horúce. HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT
COVER — Nezakrývať. DO NOT IMMERSE IN
CZWATER OR OTHER LIQUIDS —
Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
UPOZORNĚNÍ:
HORKÝ
POVRCH
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.
DO NOT
USE
THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto
vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských
SKdetí. Vrecko nie je na hranie.
ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu
Symbol
znamená UPOZORNENIE.
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
GB
12 / 27
WARNING: HOT SURFACE
GB
Ela
Toaster
eta 0166
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for buying our product. Before putting the appliance into operation,
read carefully these instructions for use and store this manual properly together with the
certificate of warranty, a cash voucher and possibly with the package and the internal
contents of the package.
I. SAFETY WARNING
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.
The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket
according to the national standard.
– This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision. Children younger than 8 years
must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
– If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified
person so as to prevent dangerous situations.
– NOTICE – Some parts of this product may become very hot and
cause burns. Take special care when children or handicapped
persons are present.
– Before replacing accessories or accessible parts, before assembly
and disassembly, before cleaning or maintenance and after use
turn off the appliance and disconnect
it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
–P
ay careful attention when handling the appliance to avoid injury,
(e.g. burns, scalding).
– Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it
does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell
to water.
–T
he bread may catch on fire, do not use the toaster near
or underneath flammable materials, such as curtains.
– WARNING: Do not use the appliance with a program, time switch or
any other part that turns the appliance on automatically as there is
a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
13 / 27
GB
–W
hen the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in contact with it.
– The appliance is intended for home use and similar (in shops, offices and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities providing
accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
–D
o not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug
the cord with wet hands or by pulling by the supply cord!
– Never immerse the appliance into water (even its parts)!
– Do not use the appliance for heating a room! It is not intended for outdoors use.
–T
he appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with
the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and
other flammable or volatile materials are stored).
– Do not place any objects on the appliance.
– Never leave the appliance unsupervised and check it during the whole time of preparing meals!
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– Do not place the appliance on unstable, fragile or flammable surfaces (e.g. glass, paper,
plastic, wooden varnished boards and various fabric/table cloths).
– Use the appliance in the working position only at places with no risk of turning over and in
sufficient distance from heat sources (e.g. heater, stove, cooker, oven, grill), flammable
objects (e.g. curtains, drapes, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, wash basins, etc.).
– The space above the toaster must be free. It has to be made sure that air can circulate
around the toaster.
– Do not put any sugar–coated or fatty pastry in the toaster as it tends to melt and run.
– Never cover the toasting slot and do not put fingers or metal tools into it.
– Clean the breadcrumbs container regularly, thus you will prevent possible fire.
– Do not toast bread or pastry wrapped e.g. in an aluminum foil, paper, etc.
– Spontaneous ignition of prepared food may occur during grilling. Unplug the appliance
from the mains and put out the fire in case of sudden ignition.
– To avoid injury (burning), do not move the appliance when it is hot!
– With regards to fire safety, the appliance complies with EN 60 335–2–6. Within the
intention of the standard, this appliance can be operated on a table or on a similar surface
while safe distance must be maintained from flammable materials of at least 500 mm
in the direction of the main heat radiation and 100 mm in the other directions.
– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table
or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over
or drawing the appliance down and serious injury!
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be
sunk into water or bent over sharp edges.
– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with
the valid standards.
– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
– In order to ensure safety and proper function of the appliance, use only original spare
parts and accessories approved by the manufacturer.
–U
se this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this
user‘s manual. Never use the appliance for any other purpose.
– The producer does not undertake any responsibility for damage caused by improper use
of the appliance (e.g. deterioration of food, injury, burning, scalding, fire, etc.) and
its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety
warning above.
14 / 27
GB
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A – toaster
A1 – toasting guide
A2 – revolving regulator
A3 – STOP button with control light
A4 – defrost button with control light
A5 – reheat button with control light
A6 – power supply
B – breadcrumbs tray
C – crispy pastry baking tools
Note
When the control light is on, it signals that the function is on.
III. PREPARATION FOR USE
Remove all the packing material and take out the appliance. Remove all possible adhesion
foils, stick–on labels or paper from the toaster. Place the toaster on a suitable flat and dry
surface, in the height of at least 85 cm, out of reach of children. The electric socket must
be easily accessible so that the appliance can be easily disconnected from power supply if
danger appears. Plug the power cord connector A6 to an electric socket. When you put the
appliance into operation for the first time, set the revolving regulator to level 3 and switch
on the toaster at least 4–5 times (without any bread in) with a window open and then leave
to cool down. Now the appliance is ready for operation.
Toasting regulator (A2)
Set the required toasting level by turning the regulator clockwise. If in doubt, start from
the lowest level.
Level 1 – the shortest toasting time, the toasted bread is the lightest.
Level 2–3 – slightly toasted bread.
Level 4–6 – moderately toasted bread.
Level 7 – the longest preparation time, the toasted bread is the darkest.
Warning
If you toast one slice of bread only, set a lower level of toasting than for two slices.
STOP button (A3): by pressing the button you stop the set function of the toaster.
Defrost button (A4): intended for preparation of frozen slices of bread.
Reheat button (A5): intended for warming cooled down toasts or finishing half–done toasts.
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
Toasting bread
Select the toasting level by the regulator A2. Put slices of bread to the toasting slot. Push
A1 guide down so that it is secured in the lower position. The operation control light A3
comes on and the appliance starts toasting immediately. After the set time the appliance
is turned off automatically and the guide goes up. For easier removal of a smaller slice of
bread, move the guide upwards.
15 / 27
GB
Warming function
The function is not dependent on setting the toasting regulator and the time of preparation
is shorter than in toasting at level 1. Follow the same procedure as in paragraph Toasting
bread, and after pushing the guide A1 down push the reheat button A5 (the control light
will come on).
Defrosting function
When this function is selected, the preparation time at the selected level will be longer
as the bread will be defrosted first and then baked. Follow the same procedure as in
paragraph Toasting bread, and after pushing the guide A1 down push the defrost button
A4 (the control light will come on).
V. MAINTENANCE
Clean the appliance only when it has cooled down! Clean the appliance regularly after
each use. Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects, peelers, caustic
agents for cleaning ovens, or other solvents). Pull out the breadcrumbs tray B from the
lower part of the appliance and remove the remaining pastry. Do not turn the appliance
upside down and do not throw out the breadcrumbs in this way. Push the tray in properly. For
cleaning the cover, use detergents for cleaning plastic surfaces. Clean the surface by wiping
it with a soft and wet cloth. If the power cord is soiled, wipe it with a wet cloth. It is normal that
the colour of the surface changes in the course of time. This change does not change the
features of the surface in any way and thus is not a reason for sales return of the appliance!
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with
the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee
repair!
VI. ENVIRONMENT
If the dimensions allow, there are marks of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal, hand them over at the special collection places where they will be accepted free
of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at
the local authority or at a collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this
type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out
of operation, after disconnecting it from power supply we recommend its cutoff and in this
way it will not be possible to use the appliance again.
VII. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Input (W)
Weight about (kg)
Protection class of the appliance
Size of the product (mm)
shown on the type label of the appliance
shown on the type label of the appliance
1.4
I.
197 x 286 x 184
16 / 27
Input in off mode is 0.00 W.
CZ
GB
The manufacturer reserves the right to change the technical
specifications
and POVRCH
UPOZORNĚNÍ:
HORKÝ
accessories for the respective models.
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE
INSTRUCTIONS MANUAL:
SK
HOT. DO NOT COVER. HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR
OTHER LIQUIDS.
UPOZORNENIE: HORÚCI POVRCH
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY.
GB
The
symbol indicates a WARNING.
WARNING: HOT SURFACE
H
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLE
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZC
D
RU
LT
UA
SLO
17 / 27
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWE
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭК
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
H
Ela
Kenyér pirító
eta 0166
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Ezen készülék
üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el nagyon figyelmesen annak használati utasítását
és ezt az útmutatót a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint
a csomagoló anyagokkal és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
bármilyen további felhasználójának.
– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány
szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
– Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent
fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az
esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást
és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább
8 évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak
a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– FIGYELMEZTETÉS – A készülék egyes részei nagyon melegek
lehetnek, égési sérülést okozhatnak! Figyeljen oda a gyerekekre
és mozgáskorlátozott emberekre!
–A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, beszerelés
és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket
kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
–A
készülék használatakor úgy járjon el, hogy ne történjen sérülés
(pl. égési sebek, leforrázás).
– Ne kapcsolja be a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy
villásdugója sérült, ha nem működik rendesen, ha az leesett
és megsérült vagy ha vízbe esett.
–A
kenyér könnyen meggyulladhat, ezért ne használja a kenyérpirítót
gyúlékony anyagok közelében, mint pl. a függöny,illetve ne
használja az alatt sem!
–F
IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal,
időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan,
amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék
letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
18 / 27
H
–A
készülék működése közben kerülje a készülék és az otthoni állatok, virágok, vagy
rovarok közötti kontaktust!
– A munka befejezése után és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
el.hálózatról a csatlakozó vezeték villásdugója el.dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.
– A készüléket ne használja helyiségek fűtésére! Ez nem célja a kültéri használatra.
– A termék otthoni és hasonló (üzletekben, irodákban és más hasonló munkahelyeken,
szállodákban, motelekben és más hasonló helyiségekben, „bed and breakfast“ típusú
szállodákban) használatra szánt! Nem kereskedelmi használatra!
–A
z erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha
ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
– A készüléket soha se merítse vízbe (részlegesen sem)!
– A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és
robbanás veszélyes helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek,
stb. tárolási helyek) használni.
– Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyakat!
– A működésben levő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül és ellenőrizze
azt az ételkészítés teljes ideje alatt.
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– A kenyérpirító fölötti térrésznek szabadon kell maradnia. Ügyelni kell arra, hogy
a kenyérpirító körül szabad légcirkuláció alakulhasson ki.
– Ne helyezzen a kenyérpirítóba vagy annak tetejére cukrozott vagy zsíros péksüteményt,
mivel az meglágyul és folyékonnyá válik.
– Ne takarja le a sütőnyílásokat és ne dugja be azokba ujját vagy fémtárgyakat!
– Rendszeresen tísztítsa a morzsatárolót, megakadályozza ezzel annak esetleges begyulladását.
– Ne süssön becsomagolt kenyeret vagy péksüteményt pl. alumínium fóliában, papírban stb.
–N
e helyezze a készüléket nem stabil, törékeny és éghető felületekre (pl. üveg–, papír–,
műanyag–, fából készült–lakkozott lapokra és különböző szőtt anyagokra / abroszokra).
–A
készüléket kizárólag az előírt módon, felborulással nem fenyegető helyen, hőforrásoktól (pl.
kályha, tűzhely, főzőlap, forrólevegős sütő, grill), gyúlékony anyagoktól (pl. függönyök stb.)
és nedves felületektől (pl. mosogatótál, mosdótál stb.) megfelelő távolságban használja.
– Grillezéskor az elkészítendő ételek maguktól is meggyulladhatnak. Hirtelen fellángolás
esetén kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és csak azután oltsa el a tüzet.
–H
a a készülék forró ne cipelje azt, mert ha véletlen felborul, megégetheti magàt!
– Tűzvédelmi szempontból a szendvicssütő a EN 60 335–2–6 sz. szabványnak felel meg.
E szabvány értelmében olyan készülékről van szó, amely asztalon vagy hasonló felületen
működtethető úgy, hogy a hőkisugárzás fő irányában be kell tartani az éghető anyagok
felületétől az 500 mm–es és a többi irányban a 100 mm–es biztonsági távolságot.
– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal vagy a munkalap
szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor vagy a csatlakozó vezeték
pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat vagy leeshet és azt
követően komoly sérülés történhet!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni,
nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
– A hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és megfeleljen
az érvényes szabványoknak.
– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke állapotát.
– A készülék biztonságtechnikája és helyes működése céljából csak eredeti és a gyártócég
által jóváhagyott tartalékalkatrészeket használjon.
–A
készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati
útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.
19 / 27
H
– A gyártó nem felel a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért
(pl. élelmiszer tönkretétele, sérülések, égési sebek, leforrázás, tűz stb.) és nem
felelős a készülék jótállásáért a fenti biztonsági figyelmeztetések be nem tartása esetén.
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
A – kenyérpirító
A1 – pirítási kiemelő
A2 – forgatható pirítás szabályozó
A3 – STOP nyomógomb jelzőlámpával
A4 – felolvasztási nyomógomb jelzőlámpával
A5 – melegítési nyomógomb jelzőlámpával
A6 – csatlakozó vezeték
B – morzsatálca
C – tartozék a pékség melegítéséhez
Megjegyzés
A bekapcsolt állapotot a jelzőlámpa világítása jelzi.
III. HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS
Távolítson el minden csomagoló anyagot és vegye ki a készüléket. A kenyérpirítóról
távolítson el mindennemű esetleges tapadó fóliát, címkét vagy papírt. A kétszersült készítőt
megfelelő sima és száraz felületre helyezze, min. 85 cm magas, gyermekek által nem
elérhető helyre. Az el. dugaszolóaljzat jól hozzáférhető legyen, hogy veszély esetén
a kenyérpirító könnyen le lehessen kapcsolni az el. hálózatról. Az A6 jelű csatlakozóvezeték
villásdugóját csatlakoztassa az el. dugaszolóaljzatba. Első üzembehelyezéskor a forgatható
szabályozó gombot állítsa be a 3. fokozatra és nyitott ablak mellett a kenyérpirítót legalább
4-5x kapcsolja be (kenyér behelyezése nélkül), majd hagyja azt kihűlni. Most a készülék
használatra kész.
A pirítás szabályozó (A2)
A szabályozógomb óramutató járásával megegyező irányban történő elfordításával beállítja
a kívánt pirítás fokozatát. Kétségek esetén kezdje a legalacsonyabb fokozaton.
1. fokozat – a legrövidebb elkészítési idő, a pirított kenyér itt a legvilágosabb,
2. – 3. fokozat – enyhén pirított kenyér,
4. – 6. fokozat – közepesen pirított kenyér,
7. fokozat – leghosszabb elkészítési idő, a pirított kenyér itt a legsötétebb.
Figyelmeztetés
Ha csak egy szelet kenyeret pirít, akkor alacsonyabb pirítási fokot állítson be, mint két
kenyérszelet esetén.
A STOP nyomógomb (A3): a nyomógomb benyomásával kikapcsolja a pirító beállított
funkcióját.
Az olvasztási nyomógomb (A4): fagyott kenyérszeletek elkészítésére szolgál.
Melegítési nyomógomb (A5): a lehűlt pirítós kenyerek újramelegítésére vagy a még nem
teljesen megsült pirítósok utólagos készre sütésére szolgál.
20 / 27
H
IV. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
A kenyér pirítása
Az A2 jelű szabályozón állítsa be a pirítás fokozatát. A pirító nyílásokba helyezzen be
kenyérszeleteket. Az A1 jelű kiemelőt nyomja le, amíg az alsó helyzetében rögzítődik.
Kigyullad az A3 jelű üzemet jelző lámpa és a készülék azonnal pirítani kezd. A beállított
pirítási idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol és a kiemelő felemelkedik. A kisebb
kenyérszeletek könnyebb kivétele céljából a kiemelőt kézzel emelje fel.
Újramelegítési funkció
Ez a funkció független a pirítási szabályozó beállítási fokától és az elkészítési idő is
rövidebb, mint az 1. fokozaton történő pirításnál. A kenyér pirítása bekezdésben foglaltak
szerint járjon el, csak az A1 jelű kiemelő lenyomása után nyomja meg az A5 jelű melegítő
nyomógombot (azt jelzőlámpa kigyulladása jelzi).
Kiolvasztási funkció
Ennél a funkciónál a választott fokozat szerinti elkészítési idő hosszabb, mert a kenyeret
először ki kell olvasztani és azután pirítani. A kenyér sütése bekezdésben foglaltak
szerint járjon el, csak az A1 jelű kiemelő lenyomása után nyomja meg az A4 jelű olvasztó
nyomógombot (azt jelzőlámpa kigyulladása jelzi).
V. KARBANTARTÁS
A készülék tisztítását csak kihűlt készüléken végezze! A tisztítást végezze rendszeresen
minden haszánlat után! Ne használjon durva szemcséjű és agresszív tisztítószereket (pl. éles
tárgyakat, kaparókat, vegyi oldószereket, hígítókat, csőtisztító maró anyagokat vagy más
oldószereket)! A készülék alsó részéből húzza ki a B jelű morzsatálcát és távolítsa el az ott levő
maradékokat. Ne fordítsa fel a készüléket és ne szórja ki az abban levő maradékokat. A tálcát
ezután helyezze vissza a helyére. A készülék palástjának a tisztításához műanyag felületek
tisztítására való tisztítószert használjon és a tisztítást puha nedves ronggyal végezze. A használat
során idővel megváltozik a felület színe, ami normális jelenség. Ez a változás semmiképpen sem
változtatja meg a felület tulajdonságait és nem ad okota készülék reklamációjára!
Nagyobb mértékű vagy olyan karbantartást, amelynél szükséges a készülék
elektromos részeibe történő beavatkozás, csak szakszerviz végezhet! A gyártó
utasításainak a be nem tartása esetén megszűnik a garanciális javítási kötelezettség!
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek nyomtatásban
a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok, valamint az
újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok a terméken vagy
a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek
nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt. A termék helyes megsemmisítése
érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol
bevételük térítésmentes. A termék előírásszerű megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes
természeti forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből
esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes
információkat a helyi önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen
kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással
összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni
a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.
21 / 27
H
VII. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
Teljesítményfelvétel (W)
Tömeg cca (kg)
A készülék érintésvédelmi osztálya
Termék méretei (mm):
a készülék típusának címkéjén látható
a készülék típusának címkéjén látható
1,4
I.
197 x 286 x 184
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W.CZ
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
a gyártó fenntartja!
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
SK
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
HORÚCI POVRCH
HOT – Forró. HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokonUPOZORNENIE:
belüli használatra.
DO NOT
COVER – Soha ne takarja le. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne
merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION,
KEEP THIS PLASTIC BAG
GB
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
WARNING: HOT SURFACE
A TOY. – Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt
helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban,
babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
H
Az
szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
PL
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
22 / 27
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG E
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 310
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТА
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
PL
Ela
Toster
eta 0166
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–W
skazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część urządzenia i przekazać innemu
użytkownikowi urządzenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim
gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo
uziemionego gniazda według!
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie
się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat
8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
– Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony
przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną,
aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.
– UWAGA – Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące
i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na
obecność dzieci i osób niepełnosprawnych.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed montażem
i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
–P
odczas obsługi tego urządzenia należy postępować tak, aby
uniknąć uszkodzeń (np. oparzenia).
– Nigdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na
ziemię i zostało uszkodzone lub jeżeli spadło do wody.
–C
hleb może się zapalić, więc nie należy używać tostera w pobliżu
materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony lub pod takim materiałem.
– UWAGA: Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
23 / 27
PL
– Po pracy i przed każdą konserwację, należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od sieci,
wyciągając wtyczkę z gniazdka.
–P
odczas pracy urządzenia należy zapobiegać, aby zwierzęta i owady nie miały dostępu
do urządzenia.
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie ciągnij za kabel!
– Produkt przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych i podobnych
miejscach (sklepy, biura i podobne miejsca pracy, hotele, motele i inne środowiska
mieszkalne, w firmach świadczących usługi noclegowe ze śniadaniem)! Nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego!
– Urządzenia nigdy nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach (nawet częściowo)!
– Nie stosować urządzenia do ogrzewania pomieszczenia!
– Nie jest przeznaczony na zewnątrz pomieszczeń.
– Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku
z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane
chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
– Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy i kontroluj przez cały czas
przygotowywania posiłków! Bardzo suchy chleb w pewnych okolicznościach może się zapalić.
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnym, łatwopalnym miejscu
(np. szkło, papier, plastik, drewno, lakierowane płyty i różne tkaniny/obrusy).
– Urządzenie używaj tylko w pozycji roboczej i na miejscach, gdzie nie grozi jego
przewrócenie i w dostatecznej odległości od źródeł ciepła (np. piece, kuchenki,
ogrzewacze, piekarniki na gorące powietrze, grill), przedmiotów łatwopalnych (np.
firanki, zasłony itd.) i powierzchni wilgotnych (np. zlewy, umywalki itd.).
– Przestrzeń nad tosterem musi być wolna. Ważne jest, aby powietrze cyrkulowało wokół tostera.
– W tosterze nie należy umieszczać pieczywa z cukrem lub pieczywa z tłuszczem, ponieważ
tłuszcz ma tendencję do stopienia i rozpłynięcia się.
–N
ie wolno zasłaniać otworów opiekających i nie wsuwać do nich palców lub metalowych narzędzi.
– Należy regularnie czyść tackę na okruchy, aby nie dopuścić do spowodowania pożaru.
– Nie należy opiekać chleba lub pieczywa owiniętego np. w folię aluminiową, papier, itp.
– Podczas grillowania jest możliwy samozapłon przygotowywanych pokarmów. W przypadku
nagłego zapalenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i ugasić pożar.
– Nie należy przenosić urządzenia, kiedy gorąco! ryzyko poparzenia.
– Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego urządzenie spełnia EN 60 335–2–6. W rozumieniu
tej normy chodzi o urządzenie, które może działać na stole lub podobnych powierzchniach
z tym, że w kierunku głównego promieniowania musi być przestrzegana bezpieczna odległość
od powierzchni łatwopalnych materiałów min. 500 mm na innych kierunkach min. 100 mm.
– Nigdy nie należy umieszczać przewodu zasilania na gorących powierzchniach lub zostawiać
wiszącego przez krawędź stołu lub blatu. Zawadzając lub pociągając za przewód np. przez
małe dzieci może dojść do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia a następnie do ważnego
poranienia! Kabel zasilający nie może być uszkodzone przez ostre lub gorące przedmioty,
otwarty ogień i nie może być zanurzone w wodzie lub łamać przez ostre krawędzie.
– Należy regularnie sprawdzać kabel zasilania urządzenia.
– W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest
zgodny z aktualnymi normami.
– W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów zatwierdzonych przez
producenta.
24 / 27
PL
–N
igdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz
w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych
celów.
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. pogorszenie jakości żywności, poranienia, oparzenia,
pożar itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje dotyczące urządzenia
w przypadku nieprzestrzegania wyżej opisanych zasad bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A – toster
A1 – mechanizm opiekania
A2 – obrotowy regulator opiekania
A3 – przycisk STOP z lampką kontrolną pracy
A4 – przycisk rozmrażania z lampką kontrolną
A5 – przycisk podgrzewania z lampką kontrolną
A6 – przewód zasilający
B – tacka na okruszki
C – przystawki do pieczenia chrupiącego pieczywa
Uwaga
Świecenie lampki kontrolnej sygnalizuje działanie aktywnej funkcji.
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Należy usunąć wszystkie elementy opakowania i wyjąć urządzenie. Z tostera należy
usunąć wszelkie folie, nalepki lub papier. Toster należy umieścić na odpowiednie miejsce:
płaska i sucha powierzchnia, na wysokości, co najmniej 85 cm, poza zasięgiem dzieci.
Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby toster w przypadku zagrożenia, można było łatwo
odłączyć od sieci. Wtyczkę kabla zasilającego A6 podłącz do gniazda. Podczas pierwszego
wprowadzenia do eksploatacji ustaw pokrętło do regulacji na stopień 3 i przy otwartym oknie,
włącz toster przynajmniej 4-5x razy (bez włożonego chleba), następnie należy pozostawić
do ochłodzenia. Teraz urządzenie jest gotowe do użytku.
Regulator opiekania (A2)
Regulator obróć w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądany poziom
opiekania. Jeśli masz wątpliwości, zacznij od najniższego możliwego poziomu.
stopień 1 – najkrótszy czas przygotowywania, opieczony chleb jest najjaśniejszy,
stopień 2-3 – lekko opieczony chleb,
stopień 4-6 – średnio opieczony chleb,
stopień 7 – najdłuższy czas przygotowania, opieczony chleb jest najciemniejszy.
Przycisk STOP (A3): naciskając przycisk zakończysz ustawioną funkcję tostera.
Przycisk rozmrażania (A4): wykorzystywany do przygotowania mrożonych kromek chleba.
Przycisk ogrzewania (A5): służy do ogrzewania zimnych tostów lub do dopieczenia.
Ostrzeżenia
Jeśli będziesz opiekać tylko jeden kawałek chleba, ustaw niższy stopień opiekania
niż przy dwóch kromkach.
25 / 27
PL
IV. OBSŁUGA
Opiekanie chleba
Regulatorem A2 wybierz stopień opiekania. Do otworu na chleb włóż kromki chleba.
Mechanizm A1 naciśnij w dół, na dolną pozycję, aby zabezpieczyć. Zaświeci się lampka
kontrolna pracy A3 a urządzenie natychmiast zacznie opiekać. Po określonym czasie
opiekania, urządzenie wyłącza się automatycznie i mechanizm wysunie w górę. W celu
łatwiejszego wyjęcia mniejszej kromki chleba, należy przesunąć mechanizm w górę.
Funkcja podgrzewania
Ta funkcja nie jest uzależniona od ustawień regulatora opiekania i czas przygotowania jest
krótszy niż przy opiekaniu na stopniu 1. Postępuj tak samo jak w pkt. Opiekanie chleba,
tylko po naciśnięciu mechanizmu A1 w dół jeszcze naciśnij przycisk A5 podgrzewania
(zaświeci się lampka kontrolna).
Funkcja rozmrażania
Przy tej funkcji będzie czas przygotowania wybranego stopnia dłuższy, bo chleb, będzie się
najpierw rozmrażał, a następnie opiekał. Postępuj tak samo jak w pkt. Opiekanie chleba,
tylko po naciśnięciu mechanizmu A1 w dół naciśnij jeszcze przycisk A4 rozmrażanie
(zaświeci się lampka kontrolna).
V. KONSERWACJA
Produkt należy oczyścić po jego schłodzeniu! Czyszczenie należy wykonywać
regularne po każdym użyciu! Nie używaj szorstkich i agresywnych środków czyszczących
(np. ostrych przedmiotów, żrących środków do czyszczenia piekarników lub innych
rozpuszczalników)! Z dolnej części urządzenia ciągnąc wysuń tackę z okruchami B i usuń
resztki chleba. Nie należy obracać urządzenia do góry nogami i wytrzepywać okruchów w ten
sposób. Wsuń tackę z powrotem. Do czyszczenia obudowy wg instrukcji użycia, użyj środki na
powierzchnie plastikowe i czyść przez wytarcie miękką, wilgotną szmatką. Normalne jest, że
z czasem kolor zmieni się na powierzchni. Ta zmiana, ale nie zmienia właściwości powierzchni
i nie ma powodu do reklamacji urządzenia! Jeśli przewód jest brudny, należy przetrzeć go
wilgotną szmatką.
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia
może wykonać wyłącznie serwis specjalistyczny! Nie dotrzymanie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VI. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów
zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich
przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji
oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można
poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych
punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą
Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów
na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych, szczegółowych informacji
dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz
www.elektroeko.pl).
26 / 27
PL
Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi
i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć
przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie
urządzenia nie będzie możliwe. Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do elektrycznej
części urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VII. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V) podano
na tabliczce znamionowej urządzenia
CZ
Pobór mocy (W)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga ok. (kg) 1,4
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH
Klasa izolacyjna
I.
Wymiary produktu (mm)
197 x 286 x 184
SK 0,00 W.
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności
od modelu
produktu jest
UPOZORNENIE:
HORÚCI POVRCH
zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
GB
W INSTRUKCJI:
WARNING: HOTwSURFACE
HOT – Gorące. HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania
gospodarstwie
domowym. DO NOT COVER – Nie zakrywać. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER
LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGERHOF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
FIGYELMEZTETÉS: FORRÓ FELÜLET
A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać
w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę
z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
PL
Symbol
oznacza OSTRZEŻENIE.
OSTRZEŻENIA: GORĄCE POWIERZCHNIA
D
RU
LT
UA
SLO
ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANWEISUNG ETA 31
ACHTUNG: HEISSE OBERFLÄCHE
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ E
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS PRIEDAS ETA 3109, 311
PASTABA: KARŠTAS PAVIRŠIUS
ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ E
ЗАПОБІГАННЯ: ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ
OPOZORILO: VROČA POVRŠINA
27 / 27
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np.
znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami
itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 8/8/2017
e.č.24/2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement