eta 4322 90000 Fenité Owner's manual

eta 4322 90000 Fenité Owner's manual

Horkovzdušný víceúčelový kartáč •

NÁVOD K OBSLUZE

Teplovzdušná viacúčelová kefa •

NÁVOD NA OBSLUHU

Hot-air multi-purpose brush •

USER MANUAL

GB

Meleglevegős kefe •

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Suszarko-lokówka do włosów •

INSTRUKCJA OBSŁUGI

H

PL

3-7

8-12

13-16

17-20

21-25

Fenité

4/9/2018

1

A2 A1

A

A4

B

A3 A5

B1

B2

B3

C

2

3

2

1

2

1

Typ / Type

/ Típus

ETA 4322

ETA 5322

příslušenství / príslušenstvo / accessories / tartozékok / akcesoria

B1

B2

X

B3

X

B4

B5

X

B6

C

√ √ √ √ √ √ √

je součástí balení / je súčasťou balenia / included / csomagolásban / w opakowaniu

X není součástí balení / nie je súčasťou balenia/not included/nincs csomagolásban/nie ma w opakowaniu

2 / 25

A6

B4

B5

B6

Teplovzdušný víceúčelový kartáč

e ta

4322,

e ta

5322

CZ

Fenité

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.

– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.

Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Před výměnou příslušenství nebo přístupných částí, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo

údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!

Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné

– situace.

Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím

30 mA

. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

Spotřebič se nesmí ponořit do vody nebo jiných tekutin a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu. Pokud by přesto spotřebič spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté spotřebič vyjměte. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

3 / 25

CZ

Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se, nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborné elektroopravny k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

Pokud se spotřebič používá v koupelně, je nutné ho odpojit po použití od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.

zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je

– spotřebič vypnutý.

VÝSTRAHA

: Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech atd.!

POZOR:

Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn v okamžiku uvedené spotřebiče do činnosti.

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo jiné komerční použití!

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!

Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!

Ihned po použití spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě a nechejte vychladnout.

Poté jej uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí.

– Spotřebič neodkládejte na horké tepelné zdroje (např.

kamna, sporák, radiátor atd.

).

– Žádná část spotřebiče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např.

oči, uši, krk atd.

).

Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu

(prostory kde jsou skladovány chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky)

.

UPOZORNĚNÍ

– Některé části tohoto výrobku se mohou stát velmi horkými a způsobit popálení.

Konce nástavců B neslouží k uchopení a držení!

Zvláštní pozornost musí být věnována přítomnosti dětí a hendikepovaných osob.

– Horký spotřebič nepokládejte na měkké a snadno hořlavé povrchy (např.

postel, ručníky, povlečení, koberce

), mohlo by dojít k poškození těchto věcí od horkých částí spotřebiče.

– Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Nepokládejte též zapnutý spotřebič na měkké povrchy (např.

postel, ručníky, povlečení, koberce

), mohlo by dojít k zakrytí otvoru. Je třeba zabránit tomu, aby do otvorů vnikl prach, vlasy, vlákna atd.

– Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.

– Když se spotřebič přehřeje, vstoupí v činnost automatická tepelná pojistka a přeruší přívod proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici přívodu z el. zásuvky. Odstraňte případné viditelné překážky bránící toku vzduchu a nechejte spotřebič vychladnout.

– Nemanipulujte se spotřebičem s mokrýma rukama.

– Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se zachová mechanická pevnost dílů z plastu.

4 / 25

CZ

– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření, které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.

– Spotřebič ani případné příslušenství nezasunujte do žádných tělesných otvorů.

– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např.

pomocí samolepicí tapety, fólie

, apod.)!

– Spotřebič se nesmí používat na úpravu paruk, příčesků nebo umělých vlasů.

– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.

– Spotřebič nepoužívejte venku.

– Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!

– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.

– Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost.

– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.

– Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.

VAROVÁNÍ:

Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.

– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace

– Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím (např.

úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů

a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ (obr. 1)

A – pohonná jednotka

A1 – přepínač teploty a intenzity toku vzduchu poloha

0

– vypnuto poloha – nízká teplota maximální tok vzduchu, umožňuje rychlé ochlazení a fixaci vlasů při konečné úpravě účesu poloha – střední teplota a intenzita toku vzduchu poloha – maximální teplota a intenzita toku vzduchu

A2 – světelná signalizace

A3 – tlačítko uvolnění aretace nástavce (push — stisknout)

A4 – otočný kloub napájecího přívodu

A5 – podpěra

A6 – napájecí přívod

B – nástavce

B1 – nástavec na vysoušení vlasů (koncentrátor)

B2 – kulatý kartáč se zasouvacími hroty 30 mm

(zasouvání a vysouvání hrotů ovládáte posuvníkem nástavce)

B3 – plochý kartáč

B4 – ondulační nástavec 21 mm

B5 – kulatý kartáč 33 mm

B6 – kulatý kartáč se smíšenými hroty 31 mm

C – cestovní pouzdro

5 / 25

CZ

III. POKYNY K OBSLUZE

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte kartáč s nástavci. Zvolený nástavec

B

nasuňte mírným tlakem na pohonnou jednotku

A

a otočte jím po směru hodinových ručiček až slyšitelně zaklapne (viz obr. 2). Správná poloha pro nasunutí nástavce je určena prolisy.

Vidlici napájecího přívodu

A6

zasuňte do el. zásuvky. Přesuňte přepínač teploty a intenzity toku vzduchu

A1

buď do polohy nebo do polohy (rozsvítí se červené kontrolní světlo

A2

). Spotřebič vypnete přesunutím přepínače

A1

do polohy

0

(zhasne červené kontrolní světlo) a odpojte napájecí přívod z el. zásuvky. Nástavec z pohonné jednotky odejmete tak, že stisknete tlačítko aretace nástavce

A3

, nástavcem otočíte proti směru hodinových ručiček a tahem ho sejmete. Při výměně nástavců dbejte zvýšené opatrnosti (mohou být horké).

Použití

(neplatí pro nástavec

B1

,

B3

) – na mírně vlhké vlasy, nikdy ne na mokré vlasy.

Suché vlasy lehce navlhčete. Před použitím kartáče vlasy pročešte hřebenem, aby nebyly zacuchané. Pro trvalejší výsledný efekt použijte pěnové tužidlo. Při úpravě účesu nenavíjejte na kartáč příliš silné prameny vlasů. Nechte na vlasy působit po několik sekund horký vzduch až jsou vlasy na dotek teplé. Poté kadeře rozviňte. Před případným rozčesáním nechejte účes zchladnout.

Vytvoření loken

(nástavec

B4

)

Pramen vlasů položte na kulatý kartáč. Dle požadovaného účesu buď nadzvedněte vlasy přímo u kořínků nebo kartáč posuňte po vlasech ke konečkům a poté vlasy naviňte v požadovaném směru, maximálně 1,5 otáčkami. Kulatý kartáč se zasouvacími hroty

B2

umožňuje snadné vyjmutí z vlasů, jakmile je kadeř suchá. Hroty zasuňte pomocí posuvníku nástavce a potom vyjměte kartáč z vlasů.

Tvarování a objem účesu

(nástavce

B2

,

B5

,

B6

)

Pramen vlasů položte na kulatý kartáč. Dle požadovaného účesu buď nadzvedněte vlasy přímo u kořínků nebo kartáč posuňte po vlasech ke konečkům a poté vlasy naviňte v požadovaném směru, maximálně 1,5 otáčkami.

Vytvořte účes s přirozeně rovnými vlasy

(nástavec

B1

,

B3

)

Vlasy kartáčujte proti směru jejich růstu tak, aby se hroty kartáče dotýkaly pokožky hlavy.

Vyčesávejte vlasy od kořínků, dosáhnete tak efektu většího objemu vlasů. Narovnání vlasů:

Pomalu posouvejte kartáč po pramenech vlasů, rozčesávejte je a uhlazujte do sucha.

Po skončení upravte vlasy pomocí prstů.

Doporučení:

Po dokončení úpravy vlasů aplikujte sprej nebo pěnu pro zafixování celkového vzhledu vašeho účesu.

Ionizace

Zabudovaný ionizátor začne vytvářet záporné ionty, které omezují vznik statické elektřiny a pomáhají udržet vaše vlasy v dobré kondici.

IV . ÚDRŽBA

Před každou údržbou spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky a nechejte vychladnout!

Povrch pohonné jednotky ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Nástavce čistěte vhodným kartáčkem. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Údržba zahrnuje pouze mechanické čištění. Mřížku očistěte od případných nečistot (např. pomocí kartáčku).

Pouzdro

C

je určeno k ukládání vychladlého spotřebiče a příslušenství.

6 / 25

CZ

V . EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis!

Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

VI . TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)

Příkon (W)

Hmotnost (kg) cca

Spotřebič třídy ochrany uvedeno na typovém štítku výrobku uveden na typovém štítku výrobku

0,53 / 0,76

II.

Rozměry bez nástavců cca (HxDxV) (mm) 57 x 260 x 58

Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 77 dB(A) re 1pW

Příkon ve vypnutém stavu je 0,00 W

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

Obrázky jsou pouze ilustrační; dodané příslušenství a kartáč se mohou mírně lišit.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER

OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG

AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN

CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT

A TOY.

Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

7 / 25

SK

Teplovzdušná viacúčelová kefa

e ta

4322,

e ta

5322

Fenité

NÁVOD NA OBSLUHU

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

— Inštrukcie v návode považujte za súčasť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.

— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke.

Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako

8 rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.

Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, ktoré sa pri používaní pohybujú, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!

Ak je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej

— situácie.

Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim

30 mA

.

Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.

Spotrebič sa nesmú ponoriť do vody alebo iných tekutín ani používať na miestach, kde by mohli spadnúť do vane, umývadla alebo bazénu. Ak by spotrebič do vody predsa len spadol, nevyberajte ich! Najskôr vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky a až potom kliešte vyberte. V takých prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do špecializovaného servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.

8 / 25

SK

Nikdy spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch zaneste spotrebič do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej funkcie.

Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru

— a pred montážou, demontážou alebo čistením.

Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni, je potrebné ho po použití odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutý.

Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody (napríklad v nádobách, v umývadlách, vo vaniach, v bazénoch)!

POZOR:

Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely!

Nie je konštruovaný pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!

Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!

Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru!

Po použití spotrebič ihneď vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte vychladnúť. Potom ho uložte na bezpečné suché miesto, mimo dosahu detí.

— Spotrebič neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napr.

kachle, sporák, radiátor

).

— Žiadna časť spotrebiča sa nesmie dotýkať miest citlivých na teplo (napríklad

očí, uší, krku

).

UPOZORNENIE

— Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi a spôsobiť popálenie. Konce nástavcov

B

neslúžia na uchopenie a držanie! Zvláštna pozornosť musí byť venovaná pri prítomnosti detí a hendikepovaných ľudí.

— Nemanipulujte so zariadením s mokrými rukami.

Spotrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu

(priestory kde sú skladované chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).

— Zapnuté kliešte neodkladajte na mäkké a horľavé povrchy (napríklad

posteľ, uteráky, bielizeň, koberce

), mohli by sa poškodiť od horúcich častí spotrebiča.

— Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Zapnutý spotrebič neodkladajte na mäkké povrchy (napríklad

posteľ, uteráky, bielizeň, koberce

), otvory by sa mohli zakryť.

Do vetracích otvorov nesmie vniknúť prach, vlasy, vlákna a podobne.

— Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie použitie.

— Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.

— Keď sa spotrebič prehreje, zapne sa automatická tepelná poistka a preruší prívod elektrickej energie. Keď sa to stane, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Potom odstráňte prípadné viditeľné prekážky brániace prúdu vzduchu a spotrebič nechajte vychladnúť.

— Ak bol spotrebič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte zaklimatizovať.

9 / 25

SK

— Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu, čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.

— Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr.

pomocou samolepiacej tapety, fólie

, a pod.)!

— Spotrebič ani prípadné príslušenstvo nevsúvajte do žiadnych telesných otvorov.

— Spotrebič sa nesmie používať na upravovanie parochní, príčeskov alebo umelých vlasov.

— Napájací prívod pravidelně kontrolujte.

— Napájací prívod nikdy neklaďte na horúce plochy, ani ho nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky. Zavadením alebo zaťahaním za prívod napr. deťmi môže dôjsť k prevrhnutiu či stiahnutiu spotrebiča a následne k vážnemu zraneniu!

— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.

— Nenavíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tým životnosť prívodu.

— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.

— Tento spotrebič vrátane príslušenstva používajte iba na účel, na ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode. Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel.

VAROVANIE

: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.

— Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.

— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom a príslušenstvom (napr.

úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov

) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA (obr. 1)

A — pohonná jednotka

A1 — prepínač teploty a intenzity prúdenia vzduchu poloha

0

— vypnuté poloha — nízká teplota a maximálna intenzita prúdenia vzduchu, umožňuje rýchle ochladenie a fixáciu vlasov pri konečnej úprave účesu

poloha — stredná teplota a intenzita prúdenia vzduchu

poloha — maximálna teplota a intenzita prúdenia vzduchu

A2 — kontrolné svetlo

A3 — tlačidlo aretácie nadstavca (push — tlačiť)

A4 — otočný kĺb napájacieho prívodu

A5 — podpera

A6 — napájací prívod

B — nadstavce

B1 — nadstavec na sušenie vlasov

B2 — okrúhla kefa so zasúvacími hrotmi 30 mm

(zasúvanie a vysúvanie hrotov ovládate posuvníkom nadstavca)

B3 — plochá kefa kefa

B4 — ondulačný nadstavec 21 mm

B5 — okrúhla kefa 33 mm

B6 — okrúhla kefa so zmiešanými hrotmi 31 mm

C — cestovné púzdro

10 / 25

SK

III . NÁVOD NA OBSLUHU

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte kefu s nadstavcami. Zvolený nadstavec

B

nasuňte miernym tlakom na pohonnú jednotku

A

a otočte ním v smere hodinových ručičiek, až počuteľne zaklapne (viď obr. 2). Správna poloha pre nasunutie nadstavca je určená jeho prelismy. Vidlicu napájacieho prívodu

A6

zasuňte do elektrickej zásuvky.

Prepínač

A1

presuňte do polohy alebo do polohy (rozsvieti sa kontrolné svetlo

A2

na červeno). Spotrebič vypnete uvedením prepínača

A1

do polohy

0

(kontrolné svetlo

A2

zhasne) a odpojte napájací prívod z el. zásuvky. Nadstavec z pohonnej jednotky snímete tak, že stlačíte tlačidlo aretácie

A3

, nadstavec otočíte proti smeru hodinových ručičiek a ťahom ho snímete. Pri výmene nadstavcov dbajte na zvýšenú opatrnosť (môžu byť horúce).

Použitie

(neplatí pre nadstavec

B1

,

B3

) — na mierne vlhké vlasy, nikdy nie na mokré vlasy. Suché vlasy zľahka navlhčite. Pred použitím kefy vlasy prečešte hrebeňom, aby neboli zauzlené. Pre trvalejší výsledný efekt použite penové tužidlo. Pri úprave účesu nenavíjajte na kefu príliš silné pramene vlasov. Horúci vzduch nechajte na vlasy pôsobiť niekoľko sekúnd, až pokiaľ nebudú na dotyk teplé. Kučery následne rozviňte. P red prípadným rozčesaním nechajte účes ochladnúť.

Vytvorenie kučier

(nadstavec

B4

)

Prameň vlasov položte na guľatú kefu, podľa požadovaného účesu buď nadvihnite vlasy priamo u korienkov alebo kefu posúvajte po vlasoch ku končekom a potom vlasy navíjajte v požadovanom smere, maximálne 1,5 otáčkami. Akonáhle je kučera suchá, kefa

B2

sa veľmi jednoducho a pohodlne vyvlečie z usušených vlasov. Hroty zasuňte pomocou posuvníka nadstavca a potom vyberte kefu z vlasov.

Tvarovanie a objem účesu

(nadstavec

B2

,

B5

,

B6

)

Prameň vlasov položte na guľatú kefu, podľa požadovaného účesu buď nadvihnite vlasy priamo u korienkov alebo kefu posúvajte po vlasoch ku končekom a potom vlasy navíjajte v požadovanom smere, maximálne 1,5 otáčkami.

Zvlnenie a narovnávanie účesu

(nadstavec

B1

,

B3

)

Vlasy kefujte proti smeru ich rastu tak, aby sa hrotmi kefa dotýkala pokožky hlavy.

Kefu otáčajte od hlavy tak, aby sa vlasy nadvihli. Vyrovnávanie vlasov: Pomaly posúvajte kefu po prameňoch vlasov, rozčesávajte ich a uhladzujte do sucha. Po dokončení ešte vlasy vytvarujte do finálnej podoby pomocou prstov.

Odporúčanie:

po dokončení tvarovania naneste lak na vlasy alebo penové tužidlo, ktoré

účes spevnia.

Ionizácia

Zabudovaný ionizátor začne vytvárať záporné ionty, ktoré obmedzujú vznik statickej elektriny a pomáhajú udržať vaše vlasy v dobrej kondícii.

IV . ÚDRŽBA

Pred každou údržbou spotrebič vypnite, odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky a nechajte vychladnúť!

Povrch pohonnej jednotky ošetrujte mäkkou vlhkou handričkou. Nadstavce od prípadných nečistôt vyčistite vhodnou kefkou. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Údržba zahŕňa iba mechanické čistenie. Mriežku očistite od prípadných nečistôt (napríklad pomocou kefky).

Očistené, suché príslušenstvo a pohonnú jednotku môžete uložiť v priloženom obale

C

.

11 / 25

SK

V . EKOLÓGIA

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.

Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď. www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!

Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke

+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VI . TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V)

Príkon (W)

Spotrebič triedy ochrany

Hmotnosť (kg) asi uvedené na typovom štítku výrobku uvedený na typovom štítku výrobku

II.

0,53 / 0,76

57 x 260 x 58 Rozmery bez nástavcov (HxDxV), (mm)

Príkon vo vypnutom stave je 0,00 W

Hlučnosť: Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je 77 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.

Obrázky sú len ilustračné; dodané príslušenstvo a kefa sa môžu mierne líšiť.

UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO V NÁVODE:

HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER

OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG

AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN

CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT

A TOY.

Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

12 / 25

Hot-air multi-purpose brush

e ta

4322,

e ta

5322

GB

Fenité

INSTRUCTIONS FOR USE

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

I. SAFETY WARNING

– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.

– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket.

The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket according to the national standard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children younger than 8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.

Before replacing accessories or accessible parts, which move during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!

For additional protection we recommend installation of current protection (RCD) with the nominal release current not exceeding

30 mA

. Ask a control technician or an electrician for advice.

Never use the appliance if the power cord or power plug are damaged, if it is not functioning correctly or if it has fallen on the floor and been damaged or if it has fallen into water. In such cases take the appliance to a professional service centre to verify its safety and correct function.

The appliance must not be immersed into water or other liquids and it must not be used close to bathtubs, showers, wash basins or other water containers, including a swimming pool. If the straightener still falls into water, do not take it out! First of all unplug the power cord from the socket and only then take out the hair straightener. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.

If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations.

13 / 25

GB

If the appliance is used in a bathroom, it has to be disconnected from the electric power by unpluging the power cord from the socket because there is risk close to water even if the appliance is off.

Always unplug the appliance from power supply if you leave it unattended and before assembly, disassembly or cleaning.

Do not use the appliance close to water contained e.g. in containers, sinks, bath tubs, swimming pools, etc.

CAUTION

– Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.

The appliance is intended for use in households only and for similar use!

It is not designed for use in hair salons or for similar commercial use!

Do not plug the fork of the supply cord into the power outlet and do not unplug the cord with wet hands or by pulling by the supply cord!

– Switch off the appliance right after its use, unplug it from power supply and let it cool down.

Then put it on a safe dry place, out of reach of children.

NOTICE

Some parts of this product may become very hot and cause burns. The ends of the B attachments are not designed to be grabbed and held. Take special care when children or handicapped persons are present.

– Do not handle plug or appliance with wet hands.

– The appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with the danger of fire or explosion

(spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and other flammable or volatile materials are stored).

– Also, do not put the hair straightener on soft and easily flammable surfaces (e.g.

bed, towels, sheets, carpets

); they could be damaged by hot parts of the appliance.

– Holes for air ventilation must not be covered. Also, do not put the appliance in the “on” position on soft surfaces (e.g.

bed, towels, sheets, carpet)

, the duct could get covered.

Penetration of dust, hair, threads, etc. to the duct has to be prevented.

– When the appliance is overheated, the automatic heat fuse is activated and it disconnects power supply. If it happens, switch off the appliance and unplug it from the socket.

Remove possible visible obstacles preventing air flow and let the appliance cool down.

– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.

– Never put the power cord on hot surfaces or do not let it hang over the edge of a table or a work top. Plugging or pulling the power cord e.g. by children can result in tilting over or drawing the appliance down and serious injury!

– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be sunk into water or bent over sharp edges.

– Use this appliance only for the purpose for which it was designed as specified in this user‘s manual. Never use the appliance for any other purpose.

– The producer does not guarantee any loss caused by improper handling of the appliance and its accessories (e.g.

electrical accident, fire, burn, hair damage

) and its guarantee for the appliance does not apply in the case of non–compliance with the safety instructions above.

II . FEATURES OF THE DEVICE (FIG. 1)

A – propulsion unit

A1 – temperature and air flow intensity switch position

0

– off

14 / 25

GB position – minimal temperature and maximal air flow intensity will allow quick cooling and fixation of the hair when finishing styling position position

– medium temperature and air flow intensity

– maximal temperature and air flow intensity

A2 – control light

A3 – attachment arrest button

A4 – turning joint of the power supply

A5 – practical stand

A6 – supply cord

B – attachments

B1 – hair-drying attachment

B2 – round brush with slide-in spikes 30 mm (sliding in and out of spikes is controlled with the attachment slider)

B3 – flat brush

B4 – ondulatory attachment 21 mm

B5 – round brush 33 mm

B6 – round brush with mixed spikes 31 mm

C – Travel case

III. INSTRUCTIONS FOR USE

Slide on the desired attachment

B

on the propulsion unit

A

with a slight push and turn it clockwise till you hear a click (Fig. 2). Plug the fork of the power supply

A6

into the el. socket. Switch the switch

A1

either to position or position (control light

A2

will turn red). Turn the appliance off by switching the switch

A1

to position

0

(control light

A2

will go out), and disconnect the power cord from the wall socket. Remove the attachment from the propulsion unit by pressing the

A3

arrest button and turning the attachment counterclockwise and pulling off.

Ionization

Built-in ionizer produces negative ionts that reduce static electricity and help keep your hair in good condition.

IV. MAINTENANCE

Turn off the appliance before any maintenance, unplug the power cord from power supply and let it cool down!

Treat the surface of the drive unit with a wet and soft cloth.

Clean the adapters with a suitable brush. Remove possible impurities from the grid (e.g. using a brush). Do not use rough and aggressive detergents! Maintenance includes mechanical cleaning only. The travel case

C

is for storing the appliance and attachments.

V. ENVIRONMENTAL PROTECTION

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal, hand them over at the special collection places where they will be accepted free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal.

15 / 25

GB

Ask for more details at the local authority or in the local waste collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend cutting off the power cord and in this way it will not be possible to use the appliance again.

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by professional service! Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair!

VI. TECHNICAL DATA

Voltage (V)

Input (W)

Protection class of the appliance

Weight (kg) about specified on the type label of the appliance specified on the type label of the appliance

II.

0.53 / 0.76

Size of the product without attachments (mm) 57 x 260 x 58

Input in off mode is

Noise level:

0.00 W acoustic noise level of 77 dB(A) re 1pW

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.

The pictures are only illustrative, the supplied accessory and brush may differ.

WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE

INSTRUCTIONS MANUAL:

HOUSEHOLD USE ONLY. CAUTION: BE CAREFUL OF STEAM. DO NOT IMMERSE

IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE

THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS

BAG IS NOT A TOY.

NOTICE

Do not use the appliance close to bath tubs, showers, wash basins or other water containers.

16 / 25

Meleglevegős kefe

e ta

4322,

e ta

5322

H

Fenité

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.

I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

– Az útmutató utasítávntse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.

– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos dugaszolóaljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!

Ezt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent fizikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8

évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak

– a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.

A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!

Kiegészítő védelemként javasoljuk a fürdőszoba elektromos hálózatába áramvédőt (RCD) beépíteni, ami

30 mA

értékű kioldóárammal működik. Szaktanácsért forduljon revíziós, illetve

– elektromos szakemberhez

.

Soha ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábel vagy a csatlakozó, ha nem működik megfelelően, vagy ha a földre esett

és megsérült. Ilyen esetben vigye a készüléket szakszervizbe és ellenőriztesse, biztonságos

– e.

A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni

és nem szabad azt fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy egyéb víztartalmú edény közelében használni, beleértve a fürdőmedencét is. Ha ennek ellenére a készüléket vízbe esik, ne vegye azt ki a vízből! Mindenekelőtt húzza ki annak elektromos villásdugóját a dugaszolóaljzatból és csak azután vegye ki a készüléket a vízből.

Ilyen esetekben a készüléket adja át át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes működése ellenőrzése céljából.

17 / 25

H

Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet kialakulását.

Ha fürdőszobában használjuk a készüléket, akkor azt használat után le kell kapcsolni az elektromos hálózatról annak csatlakozódugója elektromos dugaszolóaljzatból történő kihúzásával, mivel a készüléket nedves környezetben még kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet.

Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,

– leszerelése vagy tisztítása előtt.

Ne használja a készüléket nedves környezetben, vízzel telt edények, mosdók, kádak, medencék stb. közelében! Ne engedje meg annak gyermekek vagy nem önjogú személyek által történő felügyelet nélküli használatát!

FIGYELEM

: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.

– A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem javasolt annak fodrászati szalonokban történő használata vagy egyéb kommersz alkalmazása!

Az erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha ne húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!

– Használat után a készülék azonnal kapcsolja ki, válassza le az el. hálózatról és hagyja lehűlni. Ezután azt biztonságos, száraz helyen, gyermekektől és nem önjogú személyektől elzárva tárolja.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék egyes részei nagyon melegek lehetnek, égési sérülést okozhatnak! A kefetartozékok végei nem használhatóak a tartozékok megfogásához, vagy tartásához! Figyeljen oda a gyerekekre és mozgáskorlátozott emberekre!

– Ne érjen a készülékhez vizes kézzel!

A készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és robbanás veszélyes helyeken

(kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek, stb. tárolási helyek)

használni.

– Ne helyezze a forró hajsimítót puha és gyulladékony felületekre (pl.

ágyra, törülközőre,

ágyhuzatra, szőnyegre

), mivel a készülék forró részei kárt okozhatnak azokban.

– A légáramlás nyílásait nem szabad befedni. Ezért a bekapcsolt készüléket ne helyezze puha felületekre (mint pl.

ágyra, törülközőre, ágyhuzatra, szőnyegre

), mivel annak légáramlási nyílásai elzáródhatnak. Meg kell akadályozni azt, hogy a légnyílásokba por, hajszálak, szálak stb. kerüljenek.

– A készülék túlmelegedésekor működésbe lép az automatikus hőbiztosító és megszakítja az áram hozzávezetését. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor kapcsolja ki a készüléket

és annak csatlakozó dugóját húzza ki az el. dugaszolóaljzatból. Távolítsa el a látható, a levegő áramlását akadályozó tárgyakat és hagyja kihűlni a készüléket.

– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetékének állapotát.

18 / 25

H

– Soha ne helyezze a vezetéket forró felületre, ne hagyja az asztal, vagy a munkalap szélén át lelógni. A csatlakozóvezetékbe történő beakadáskor, vagy a csatlakozó vezeték pl. gyermekek által történő meghúzásakor a készülék felborulhat, vagy leeshet

és azt követően komoly sérülés történhet!

– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.

– A készüléket csak arra célra használja, amire szánva van, és ahogy a használati

útmutatóban le van írva. A készüléket soha se használja más célra.

– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.

– Gyártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért

(pl.

elektromos áram által okozott sérülések, tűzkárok, égési sérülések, hajzat károsodások

) és a fenti biztonságtechnikai figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő készülékre vonatkozó jótállási felelősségéért.

II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra)

A – hajtóegység

A1 – a légáramlás hőmérséklete és intenzitása átkapcsolója

állás

0

– kikapcsolt állapot

állás – minimális hőmérsékletű és maximális légáram intenzitással a haj gyors

állás lehűlését és rögzítődését teszi lehetővé a frizura végleges kialakításakor.

– közepes hőmérsékletű és légáram intenzitással

állás – maximális hőmérsékletű és légáram intenzitással

A2 – jelzőlámpa

A3 – toldatrögzítő gomb

A4 – tápvezeték forgócsukló

B – toldatok

A5 – praktikus állvány

A6 – tápvezeték

B1 – hajszárító toldat

B2 – kerek kefe behúzható tüskékkel 30 mm (a tüskék behúzását és kitolását a feltét fogantyújával végezze)

B3 – lapos kefe

B4 – hullámosító toldat 21 mm

B5 – kerek kefe 33 mm

B6 – kerek kefe vegyes tüskékkel 31 mm

C – Utazási tok

III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

A kiválasztott

B

jelű tartozékot gyenge nyomással tolja rá az

A

jelű hajtóegységre

és fordítsa el azt a helyzetbe, amíg az hallhatóan bekattan (2. ábra). Az

A6

jelű csatlakozóvezeték villásdugóját csatlakoztassa az el. dugaszolóaljzatba. Az

A1

jelű

átkapcsolót állítsa vagy az vagy a állásba (kigyullad az

A2

jelű jelzőlámpa piros színben). A készüléket az

A1

átkapcsoló

0

helyzetbe történő kapcsolásával kapcsolja ki. állásba (az

A2

-as jelzőlámpa egyidejűleg kialszik) és húzza ki a csatlakozóvezetéket az el. dugaszolóaljzatból. A meghajtóegységből a feltétet úgy távolítsa el, hogy megnyomja az

A3

jelű rögzítőgombot, a feltétet a helyzetbe fordítja el és lehúzza azt.

Ionizációs

A beépített ionizátor negatív ionokat kezd termelni, amelyek korlátozzák a statikus elektromosság keletkezését és segítik kitűnő kondícióban tartani a hajat.

IV. KARBANTARTÁS

Minden egyes karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót az el. dugaszolóaljzatból és hagyja a készüléket kihűlni!

19 / 25

H

A meghajtóegység felületét puha, nedves ruhadarabbal törölje le. A toldatokat megfelelő kefével tisztítsa meg. Ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket! A karbantartás csak mechanikai tisztításból áll. Tisztítsa meg a rácsot az esetleges szennyeződésektől

(pl. kefe segítségével). A készüléket tiszta állapotban, biztonságos és száraz helyen, gyermekek és nem önjogú személyek részére nem hozzáférhető helyen tárolja. A utazási tok

C

a főegység és a tartozékok tárolására való.

V. ÖKOLÓGIA

Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok, valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt.

A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírásszerű megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes információkat a helyi

önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet. A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.

A készülék elektromos részeibe való beavatkozást igénylő alkatrészcseréket kizárólag szakszerviz végezhet! A gyártói utasítások figyelmen kívül hagyása a garanciális javításra való jogosultság megszűnését vonja maga után

VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V) / Teljesítményfelvétel (W) a készülék típusának címkéjén látható

A készülék érintésvédelmi osztálya

Tömeg (kg) kb.

Termék méretei (mm)

Akusztikus zajszint szintje 77 dB(A) re 1pW.

II.

0,53 / 0,76

57 x 260 x 58

Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban 0,00 W

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

A képek csak illusztrációk.

A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:

HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT

IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS

NOT A TOY. Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edény közelében.

20 / 25

Suszarko-lokówka do włosów

e ta

4322,

e ta

5322

PL

Fenité

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego opakowania.

I. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

– Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.

– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w sieci elektrycznej. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazdka!

Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.

Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!

W celu dodatkowej ochrony zalecamy w łazience instalować do obwodu zasilania ochraniacz prądowy (RCD) z nominalnym prądem nie przewyższającym

30 mA

. Należy poprosić o radę technika rewizyjnego, ewentualnie elektryka.

Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, o ile spadło na ziemię i uszkodziło się lub wpadło do wody. W takich wypadkach urządzenie należy oddać do specjalistycznego serwisu w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Urządzenie nie może być zanurzone do wody lub innej cieczy i nie może być używane na miejscach gdzie może wpaść do wanny, zlewozmywaka lub basenu. Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie wolno go wyciągać! Najpierw należy odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego a następnie wyjąć urządzenie. W takich przypadkach, należy urządzenie zanieść do serwisu, aby sprawdzić jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.

21 / 25

PL

Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.

Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

Jeżeli używasz urządzenia w łazience, po użyciu odłącz ją od sieci elektrycznej wyciągając wtyczkę, używanie w pobliżu wody przedstawia niebezpieczeństwo i gdy urządzenie jest wyłączona.

Urządzenia nie używaj w pobliżu wody znajdującej się np. w zbiornikach, umywalkach, wannach, basenach itd.! Nie pozwól, żeby dzieci i osoby ubezwłasnowolnione manipulowały z urządzeniem bez nadzoru!

UWAGI

– Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.

Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w gospodarstwie domowym itp!

Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w salonie fryzjerskim lub do innych celów komercyjnych!

– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie ciągnij za kabel!

UWAGA

Niektóre części tego produktu mogą być bardzo gorące i spowodować oparzenia. Końcówki szczotek nie służą do chwycenia i trzymania! Szczególną uwagę należy zwrócić na obecność dzieci i osób niepełnosprawnych.

– Nigdy nie zanurzać produkt w wodzie ani nie myć jej pod bieżącą wodą.

Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu

(miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia, paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).

– Nie należy odstawiać gorącej prostownicy na miękkie i łatwo palne powierzchnie

(np.

pościel, łóżko, ręczniki, dywany

), może spowodować uszkodzenie tych rzeczy od gorących części urządzenia.

– Nie można zakrywać otworów gdzie przechodzi powietrze. Nie odkładaj włączonej urządzenia na miękkie powierzchnie (np.

łóżko, ręczniki, pościel, dywany

), może dojść do zakrycia otworów. Nie dopuszczaj, żeby do otworu wniknął proch, włosy, włókna itd.

– Gdy urządzenie przegrzeje się, zacznie działać automatyczny bezpiecznik cieplny i przerwie doprowadzenie prądu. Jeżeli do tego dojdzie, urządzenie wyłącz i wyciąg wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Usuń ewentualne przeszkody broniące w przepływie powietrza i pozostaw suszarkę aby wychłodła.

– Należy regularnie sprawdzać stan kabla zasilającego urządzenia.

– Nigdy nie należy kłaść kabla zasilającego na gorących powierzchniach lub zostawiać zwisającego ze stołu lub blatu. Ciągnięcie za przewód np. przez małe dzieci może doprowadzić do przewrócenia lub spadnięcia urządzenia, a w następstwie do poważnego urazu!

22 / 25

PL

– Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.

– Nie owijaj kabla przewodowego wokół urządzenia, przedłużysz żywotność przewodu.

– W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić czy nie jest uszkodzony i czy jest zgodny z aktualnymi normami.

– Nigdy nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczony oraz w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nigdy nie używaj urządzenia do żadnych innych celów.

– Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nie poprawnym używaniem urządzenia i akcesorii (np.

porażenie prądem elektrycznym, pożar, spalenie, poszkodzenie włosów

) i nie udziela świadczeń gwarancyjnych w przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

A – napęd

A1 – przełącznik temperatury i natężenia nadmuchu powietrza pozycja

0

– wyłączono pozycja – minimalna temperatura i maksymalna natężenie nadmuchu powietrza umożliwi szybkie ochłodzenie i utrwalenie włosów podczas końcowego formowania fryzury.

pozycja – średni temperatura i natężenie nadmuchu powietrza pozycja – maksymalna temperatura i natężenie nadmuchu powietrza

A2 – światełko kontrolne

A3 – przełącznik zablokowania końcówki

A4 – obrotowy przegub kabla zasilającego

A5 – praktyczna podstawa

A6 – kabel zasilający

B – końcówki

B1 – końcówka do suszenia włosów

B2 – szczotka okrągła z zasuwanymi igiełkami 30 mm

(zasuwanie i wysuwanie igiełek obsługiwane jest przez dźwigienkę końcówki)

B3 – szczotka płaska

B4 – końcówka ondulacyjna 21 mm

B5 – szczotka okrągła 33 mm

B6 – okrągła szczotka z mieszanym włosiem 31 mm

C – Torba podróżna

III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Z urządzenia usuń wszystkie folie adhezyjne, naklejki lub papier. Wybraną końcówkę

B

nasuń naciskając delikatnie na jednostkę napędową

A

i obróć w prawo aż usłyszysz cwaknięcie (rys. 2). Wtyczkę kabla zasilającego

A6

zasuń do gniazdka elektrycznego.

Przesuń przełącznik

A1

do pozycji lub do pozycji (zaświeci się światło kontrolne

A2

na czerwono). Urządzenie wyłącz przesuwając przełącznik

A1

do pozycji

0

(lampka

A2

zgasną) i odłączyć przewód zasilający z gniazdka. Końcówkę z jednostki napędowej zdejmij, naciskając przycisk blokowania

A3

, końcówkę obróć w lewo i ciągnąc zdejmij.

23 / 25

PL

Jonizacji

Wbudowany jonizator będzie wytwarzać jony ujemne, co uniemożliwia powstanie elektryczności statycznej i pomaga zachować Twoje włosy w doskonałej kondycji.

IV. KONSERWACJA

Przed każdą konserwacją urządzenie wyłącz, odłącz od sieci wyciągając wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i pozostaw do ostygnięcia!

Powierzchnię napędu otrzyj miękką wilgotną szmatką. Końcówki należy czyścić odpowiednią szczoteczką. Nie stosuj żrących i agresywnych środków czyszczących! Konserwacja obejmuje tylko czyszczenie mechaniczne. Kratkę oczyść od ewentualnych nieczystości (np. za pomocą szczoteczki).

Po oczyszczeniu należy przechowywać urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu wolnym od kurzu, z dala od dzieci i osób niekompetentnych. Torba podróżna

C

s łuży do przechowywania urządzenia i nasadek.

V. EKOLOGIA

Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty.

Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl).

Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!

VI. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V) / Pobór mocy (W) podano na tabliczce znamionowej urządzenia

Klasa izolacyjna

Waga ok. (kg)

Wymiary produktu (mm)

Poziom hałasu 77 dB(A) re 1pW

Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi 0,00 W

II.

0,53 / 0,76

57 x 260 x 58

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

Ilustracje są tylko poglądowe.

OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB

W INSTRUKCJI:

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać w wodzie lub innych cieczach.

24 / 25

PL

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE

THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.

THIS BAG IS NOT A TOY. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Torebkę z PE należy położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

OSTRZEŻENIE

Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, umywalek lub innych pojemników z wodą.

25 / 25

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.

• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.

• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.

• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.

• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.

• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.

• nesprávné údržby výrobku.

• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.

• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.

• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na:

www.eta.cz

Případné další dotazy zasílejte na

[email protected],

nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje: Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

SK

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na:

www.eta.sk

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na

[email protected]

alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajca:

Výrobné číslo:

PL

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką

ETA

, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.

3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta

Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.

4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.

5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).

6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta

Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład

Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

8) Gwarancją nie są objęte:

• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)

• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich

• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem

• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii

(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej

• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie

• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia

• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)

• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)

• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

PL

10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.

Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez

Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić

Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym

Zakładzie Serwisowym.

14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]

Nazwa:

Data sprzedaży:

Numer serii:

1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

© DATE 1912/2017 e.č. 34/2017

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement