eta 0328 90010 Owner's manual

eta 0328 90010 Owner's manual

Teplovzdušný víceúčelový kartáč •

NÁVOD K OBSLUZE

Teplovzdušná viacúčelová kefa •

NÁVOD NA OBSLUHU

Hot-air multi-purpose brush

INSTRUCTIONS FOR USE

Meleglevegős hajformázó •

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Wielofunkcyjna lokówko-suszarka do włosów •

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GB

H

PL

2-5

6-9

10-13

14-18

19-23

ROSALIA

3/1/2017

CZ

eta

0328

ROSALIA

NÁVOD K OBSLUZE

Elektrický teplovzdušný víceúčelový kartáč je určen pro úpravu každého druhu vlasů.

Kombinací vysoušení a natáčení vlasů dosáhnete optimálního výsledku. Jeho konstrukce zajišťuje pohodlnou manipulaci a dokonalou úpravu vašich vlasů.

I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.

– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.

Tento

spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez

– dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně nebo upadl na zem a poškodil se, poškodil se a je netěsný, nebo spadl do vody.

V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu

– k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

Kartáč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla. Pokud by přesto kartáč spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté kartáč vyjměte.

V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu

– k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.

Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím

30 mA

. Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.

2 / 23

CZ

Pokud se kartáč používá v koupelně, je nutné ho odpojit po použití od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí i když je vypnutý.

POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn v okamžiku uvedené spotřebiče do činnosti.

Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!

Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely!

Není konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo jiné komerční použití!

Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené např. v nádobách, umyvadlech, vanách, bazénech atd.!

Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!

– Kartáč neodkládejte na horké tepelné zdroje (např.

kamna, sporák, radiátor atd.

).

– Kartáč se nesmí používat bez příslušenství a na úpravu paruk, příčesků nebo umělých vlasů.

– Žádná část spotřebiče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např.

oči, uši, krk atd.

).

– Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo k poranění (např.

popálení, opaření

).

– Pokud byl kartáč skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastu.

– Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Nepokládejte zapnutý kartáč na měkké povrchy (např.

postel, ručníky, povlečení, koberce

), mohlo by dojít k zakrytí otvoru.

Je třeba zabránit tomu, aby do otvoru vnikl prach, vlasy, vlákna atd.

– Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.

– Při manipulaci s nástavci během vysoušení dbejte zvýšené opatrnosti (mohou být horké).

– Když se spotřebič přehřeje, vstoupí v činnost automatická tepelná pojistka a přeruší přívod proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici přívodu z el. zásuvky.

Odstraňte případné viditelné překážky bránící toku vzduchu a nechejte spotřebič vychladnout.

– Ihned po použití spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě a před uložením nechejte vychladnout.

– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.

– Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.

– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval platným normám.

– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem a nesmí se ponořit do vody.

– Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu.

– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!

VAROVÁNÍ:

Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.

– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace

– Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím

(např.

úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů

) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.

3 / 23

CZ

II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

A – pohonná jednotka

A1 – přepínač teploty a intenzity toku vzduchu poloha

0

– vypnuto poloha

1

– střední teplota a intenzita toku vzduchu poloha

2

– maximální teplota a intenzita toku vzduchu poloha – sníží teplotu proudícího vzduchu

A2 – tlačítko aretace nástavce

A3 – otočný kloub napájecího přívodu

A4 – očko pro zavěšení

A5 – napájecí přívod

B – nástavc e

B1 – kulatý kartáč 16 mm B2 – kul atý kartáč 19 mm

A2

A1

B1

A

A3

A4

A5

B

B2

III. POKYNY K OBSLUZE

Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte kartáč s nástavci. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Stiskněte tlačítko aretace

A2

, zvolený nástavec

B

nasuňte mírným tlakem na pohonnou jednotku

A

. Vidlici napájecího přívodu

A5

zasuňte do el. zásuvky. Přesuňte přepínač

A1

buď do polohy

1

(teplý vzduch) nebo do polohy

2

(horký vzduch). Spotřebič vypnete přesunutím přepínače

A1

do polohy

0

. Nástavec z pohonné jednotky odejmete tak, že stisknete tlačítko aretace

A2

a tahem ho sejmete. Při výměně nástavců dbejte zvýšené opatrnosti (mohou být horké).

Použití

– na mírně vlhké vlasy, nikdy ne na mokré vlasy. Suché vlasy lehce navlhčete.

Před použitím kartáče vlasy pročešte hřebenem, aby nebyly zacuchané. Pro trvalejší výsledný efekt použijte pěnové tužidlo. Při úpravě účesu nenavíjejte na kartáč příliš silné prameny vlasů. Nechte na vlasy působit po několik sekund horký vzduch až jsou vlasy na dotek teplé. Poté kadeře rozviňte. Před případným rozčesáním nechejte účes zchladnout.

Tvarování a objem účesu

Pramen vlasů položte na kulatý kartáč, dle požadovaného účesu buď nadzvedněte vlasy přímo u kořínků nebo kartáč posuňte po vlasech ke konečkům a poté vlasy naviňte v požadovaném směru, maximálně 1,5 otáčkami.

Funkce

Teplota proudícího vzduchu se sníží, což umožňuje rychlé ochlazení a fixaci vlasů při konečné úpravě účesu. Funkci vypnete prostým přesunutím přepínače opačným směrem.

4 / 23

CZ

IV . ÚDRŽBA

Před každou údržbou spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky a nechejte vychladnout!

Povrch pohonné jednotky ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Nástavce čistěte vhodným kartáčkem. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Údržba zahrnuje pouze mechanické čištění.

Chladný kartáč uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.

V . EKOLOGIE

Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!

Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.

VI . TECHNICKÁ DATA

Napětí (V)

Příkon max. (W)

Hmotnost (kg) cca

Spotřebič třídy ochrany uvedeno na typovém štítku výrobku uveden na typovém štítku výrobku

0,3

II.

205 x 45 x 45 Rozměry (mm)

Příkon ve vypnutém stavu je < 0,50 W.

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.

HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN

WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS

NOT A TOY.

Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.

Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

UPOZORNĚNÍ

5 / 23

SK

eta

0328

ROSALIA

NÁVOD NA OBSLUHU

Elektrická teplovzdušná viacúčelová kefa je určená na úpravu všetkých druhov vlasov.

Kombináciou sušenia a nakrúcania dosiahnete skvelý výsledok. Konštrukcia spotrebiča zaisťuje jednoduchú manipuláciu a dokonalú úpravu účesu.

I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

— Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako

8 rokov sa musí držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.

Pred výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!

Ak je napájací prívod spotrebiča poškodený, musí byť prívod nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak nepracuje správne, spadol na zem (do vody) a poškodil sa, poškodil sa alebo nefunguje tesnenie. V takých prípadoch ho odneste do špecializovaného servisu, aby preverili jeho bezpečnosť a správnu funkčnosť.

Kefa sa nesmie ponárať do vody ani používať na miestach, kde by mohla spadnúť do vane alebo umývadla. Ak by kefa do vody predsa len spadla, nevyberajte ju! Najskôr vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky a až potom kefu vyberte. V takých prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do špecializovaného

— servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.

Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do el. obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim

30 mA

. Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.

Pokiaľ kefu používate v kúpeľni, je potrebné ju po použití odpojiť z el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutá.

Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.

6 / 23

SK

POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí nebezpečenstvo požiaru.

— Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke. Vidlicu napájacieho prívodu treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!

Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely!

Nie je konštruovaný pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!

Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody (napríklad v nádobách, v umývadlách, vo vaniach, v bazénoch)!

Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!

Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru!

— Kefu neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napr.

kachle, sporák, radiátor

).

— Kefa sa nesmie používať bez príslušenstva a na upravovanie parochní, príčeskov alebo umelých vlasov.

— Žiadna časť spotrebiča sa nesmie dotýkať miest citlivých na teplo (napríklad

očí, uší, krku

).

— Ak bola kefa skladovaná pri nižších teplotách, najskôr ju nechajte zaklimatizovať. Odstráni sa tým stuhnutosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa mechanická pevnosť plastových dielov.

— Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Zapnutú kefu neodkladajte na mäkké povrchy (napríklad

posteľ, uteráky, bielizeň, koberce

), otvory by sa mohli zakryť.

Do vetracích otvorov nesmie vzniknúť prach, vlasy, vlákna a podobne.

— Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.

— Pri manipulácii s nadstavcami počas sušenia vlasov dbajte zvýšenej opatrnosti (môžu byť horúce).

— Pri manipulácii postupujte opatrne, aby ste sa nepopálili alebo neoparili.

— Keď sa spotrebič prehreje, zapne sa automatická tepelná poistka a preruší prívod elektrickej energie. Keď sa to stane, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Potom odstráňte prípadné viditeľné prekážky brániace prúdu vzduchu a spotrebič nechajte vychladnúť.

— Po použití spotrebič ihneď vypnite, odpojte od elektrickej siete a pred uložením nechajte

úplne vychladnúť.

— Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.

— Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.

— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený a vyhovoval platným normám.

— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným plameňom a nesmie byť ponáraný do vody.

— Nenavíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tým životnosť prívodu.

VAROVANIE:

Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.

— Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.

— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom a príslušenstvom (napr.

úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov

) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.

7 / 23

SK

II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA

A — pohonná jednotka

A1 — prepínač teploty a intenzity prúdenia vzduchu poloha

0

— vypnuté poloha

1

— stredná teplota a intenzita prúdenia vzduchu poloha

2

— maximálna teplota a intenzita prúdenia vzduchu poloha — zníži teplotu prúdiaceho vzduchu

A2 — tlačidlo aretácie nadstavca (push — tlačiť)

A3 — otočný kĺb napájacieho prívodu

A4 — uško na zavesenie

A5 — napájací prívod

B — nadstavce

B1 — okrúhla kefa 16 mm B2 — okrúhla kefa 19 mm

A2

A1

B1

A

A3

A4

A5

B

B2

III . NÁVOD NA OBSLUHU

Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte kefu s nadstavcami. Zo spotrebiča odstráňte všetky prípadné priľnavé fólie, nálepky alebo papier. Stlačte tlačidlo aretácie

A2

, zvolený nadstavec

B

nasuňte miernym tlakom na pohonnú jednotku

A

. Vidlicu napájacieho prívodu

A5

zasuňte do elektrickej zásuvky. Prepínač

A1

presuňte do polohy

1

(teplý vzduch) alebo do polohy

2

(horúci vzduch). Spotrebič vypnete uvedením prepínača

A1

do polohy

0

. Nadstavec z pohonnej jednotky snímete tak, že stlačíte tlačidlo aretácie

A2

a ťahom ho snímete. Pri výmene nadstavcov dbajte na zvýšenú opatrnosť (môžu byť horúce).

Použitie

— na mierne vlhké vlasy, nikdy nie na mokré vlasy. Suché vlasy zľahka navlhčite.

Pred použitím kefy vlasy prečešte hrebeňom, aby neboli zauzlené. Pre trvalejší výsledný efekt použite penové tužidlo. Pri úprave účesu nenavíjajte na kefu príliš silné pramene vlasov. Horúci vzduch nechajte na vlasy pôsobiť niekoľko sekúnd, až pokiaľ nebudú na dotyk teplé. Kučery následne rozviňte. Pred prípadným rozčesaním nechajte účes ochladnúť.

Tvarovanie a objem účesu

Prameň vlasov položte na guľatú kefu, podľa požadovaného účesu buď nadvihnite vlasy priamo u korienkov alebo kefu posúvajte po vlasoch ku končekom a potom vlasy navíjajte v požadovanom smere, maximálne 1,5 otáčkami.

Funkcia

Teplota prúdiaceho vzduchu sa zníži, čo umožňuje rýchle ochladenie a fixáciu vlasov pri konečnej úprave účesu. Funkciu vypnete prostým presunutím spínača opačným smerom.

8 / 23

SK

IV . ÚDRŽBA

Pred každou údržbou spotrebič vypnite, odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z el. zásuvky a nechajte vychladnúť!

Povrch pohonnej jednotky ošetrujte mäkkou vlhkou handričkou. Nadstavce od prípadných nečistôt vyčistite vhodnou kefkou.

Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky! Údržba zahŕňa iba mechanické čistenie.

Vychladnutú kefu uložte na bezpečné suché miesto, mimo dosah detí a nesvojprávnych osôb.

V . EKOLÓGIA

Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta (viď. www.envidom.

sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.

Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!

Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.

VI . TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie (V) / Príkon (W)

Hmotnosť (kg) asi

Spotrebič ochrannej triedy

Rozmery (mm) uvedené na typovom štítku výrobku

0,3

II.

205 x 45 x 45

Príkon vo vypnutom stave je < 0,50 W.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 77 dB, čo predstavuje hladinu „A“ akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.

HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER OR

OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY

FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,

BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

9 / 23

GB

Hot-air multi-purpose brush

eta

0328

ROSALIA

INSTRUCTIONS FOR USE

The electric hot-air multi-purpose brush is intended for styling all types of hair. You will reach the best result by combination of drying and curling hair. Its construction ensures comfortable handling and perfect styling of your hair.

I. SAFETY WARNING

– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other user of the appliance.

This a

pp

liance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children younger than 8

– years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.

Before replacing accessories or accessible parts, which move during operation, before assembly and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord from the power socket!

Do not leave the appliance plugged in power supply without supervision!

If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly qualified person so as to prevent dangerous situations

Never use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it does not work properly, if it fell down and was damaged and it is leaking. In this case take the appliance to a special service to check

– its safety and proper function.

The appliance must not be sunk in water and it must not be let at places where it could fall into a bath tub or a wash basin. If the brush falls to water anyway, do not take it out! First of all unplug the power cord from the socket and only then take out the brush. In this case take the appliance to a special service to check its safety and proper function.

For additional protection we recommend installation of current protection (RCD) with the nominal release current not exceeding

30 mA

. Ask a control technician or an electrician for advice.

If the hair straightener is used in a bathroom, it has to be disconnected from the electric power by unplugging the power cord from the socket because there is a risk close to water even if the hair straightener is off.

10 / 23

GB

CAUTION

Do not use the appliance with a program, time switch or any other part that turns the appliance on automatically as there is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.

– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket. The power cord plug has to be connected to the properly connected and grounded socket according.

The appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not designed for use in hair salons or for other commercial use!

Do not insert to or take the plug out of a socket with wet hands and do not pull the power cord!

Do not let the appliance in operation without supervision!

– Do not put the hair straightener on hot heat sources (e.g. oven, stove, radiator).

– No part of the appliance can get in contact with places sensitive to heat (e.g. eyes, ears, neck).

– Take care when handling the appliance, try to prevent injury (e.g.

burns

).

– If the hair straightener is stored at lower temperatures, first of all let its temperature adapt to the environment and thus you will maintain firmness of the plastic parts.

– The hair straightener must not be used for styling wigs, hairpieces or artificial hair.

– Hair straightener can be used for styling natural, coloured or bleached hair. But do not use it for styling hair that is treated with chemical substances (e.g.

hairspray, styling agent

, etc.).

– Also, do not put the hair straightener on soft and easily flammable surfaces (e.g.

bed, towels, sheets, carpets

); they could be damaged by hot parts of the appliance.

– When handling the hair straightener, protect the power cord from contact with the hot surface of the plates or other sources of heat.

– Switch off the hair straighteners right after its use, unplug it from power supply and let it cool down. Then put it on a safe dry place, out of reach of children.

– Check the condition of the power cord of the appliance regularly.

– Do not wind the power cord around the appliance; this will extend life of the power cord.

– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be,sunk into water or bent over sharp edges.

– If you need to use an extension cord, it has to be uncorrupted and it has to comply with the valid standards.

– Use the appliance only for the purpose it is intended for, pursuant to these instruc tions for use. Never use the appliance for any other purpose

– WARNING: There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the manual) of the appliance.

– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are translated and explained at the end of this language mutation.

– The manufacturer is not responsible for damage caused by improper handling of the appliance (e.g.

fire, burning, hair damage

, etc.) and its guarantee does not cover the appliance in the case of failure to comply with the safety warnings above.

II . FEATURES OF THE DEVICE AND ACCESSORIES

A – propulsion unit

A1 – temperature and air flow intensity switch

position

0

– off

position

1

– medium temperature and air flow intensity

11 / 23

GB

position

2

– max temperature and air flow intensity

position – decreases the flowing air temperature

A2 – attachment arrest button

A4 – loop for hanging

A3 – turning joint of the power supply

A5– supply cord

B – attachments

B1 – round br ush 16 mm B2 – round brush 19 mm

A2

A1

B1

A

A3

A4

A5

B

B2

III. INSTRUCTIONS FOR USE

Remove all the packing material and take out the hair straightener. Remove all possible adhesion foils, stick-on labels or paper from the appliance. Press the arrest button

A2

, slide on the desired attachment

B

on the propulsion unit

A

with a slight push. Plug the fork of the supply cord

A5

into the el. socket. Switch the switch

A1

either to position 1 (warm air) or to position 2 (hot air). Turn the appliance off by switching the switch

A1

to position

0

. Remove the attachment from the propulsion unit by pressing the arrest button

A2

and pulling off. Pay special attention when changing attachments (they may be hot).

Use

– for slightly wet hair, never wet hair. Moisten dry hair slightly. Before using the hair brush, comb the hair so that it is not dishevelled. For more permanent effect you can use styling mousse. When styling hair, never wind very thick hair locks on the brush. Let hot air take effect on the hair till the hair is warm when touched. Then unwind the curls. Let the hairstyle cool down before any possible combing.

Hair styling and volume

Put a hair lock on the round brush, either lift the hair right at the roots or move the brush along the hair to the roots and then wind the hair in the required direction, making not more than 1.5 twists.

function

The air flow temperature will decrease which will allow quick cooling and fixation of the hair when finishing styling. The function is be turned off simply by pushing the switch in the opposite direction.

12 / 23

GB

IV. MAINTENANCE

Turn off the appliance before any maintenance, disconnect it from power supply by unplugging the power cord from the electric socket and let it cool down! Do not use rough and aggressive detergents (e.g. sharp objects, scrapers, diluting agents or other solvents)!

Treat the surface with a wet and soft cloth. Put the cooled straightener to a safe and dry place, out of reach of children and incapacitated persons.

V. ENVIRONMENTAL PROTECTION

If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing, components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local authority or at the local waste collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.

VI. TECHNICAL DATA

Voltage (V)

Input MAX. (W)

Weight about (kg)

Protection class of the appliance

Size of the product (mm)

Input in off mode is < 0,50 W.

shown on the type label of the appliance shown on the type label of the appliance

0,3

II.

205 x 45 x 45

More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts of the appliance must be carried out by a professional service! Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to guarantee repair!

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and accessories for the respective models.

HOUSEHOLD USE ONLY. CAUTION: BE CAREFUL OF STEAM. DO NOT IMMERSE

IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE

THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.

THIS BAG IS NOT A TOY.

NOTICE

Do not use the appliance close to bath tubs, showers, bash basins or other water containers.

13 / 23

H

Meleglevegős hajformázó

eta

0328

ROSALIA

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Az elektromos meleglevegős hajformázó valamennyi hajminőséghez megfelelő. A szárítási

és becsavarási kombinációval tökéletes eredményeket lehet elérni. Annak szerkezete lehetővé teszi az Ön frizurája kényelmes kezelését és tökéletes kivitelét.

I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék bármilyen további felhasználójának.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai,

érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.

A gyermek ne játszon a készülékkel! Felügyelet nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék tisztítását, karbantartását!. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.

A tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, amelyek működés közben mozognak, beszerelés és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és húzza

– ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!

Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel veszélyes helyzet kialakulását.

Ne használja a készüléket, ha annak csatlakozóvezetéke vagy villásdugója sérült, ha nem működik rendesen vagy ha leesett, megsérült és nem tömör. Ilyen esetekben a készüléket adja át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságtechnikája és helyes működése ellenőrzése céljából.

A kefét nem szabad víz alá meríteni és nem szabad olyan helyeken használni, ahol az fürdőkádba vagy mosdóba eshet. Ha a kefe mégis vízbe esik, ne vegye azt ki a vízből! Mindenekelőtt húzza ki annak elektromos csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból

és csak azután vegye ki a kefét. Ilyen esetekben a készüléket adja

át át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes működése ellenőrzése céljából.

Ha fürdőszobában használja a készüléket, akkor azt használat után le kell választani az elektromos hálózatról annak villásdugója el. dugaszolóaljzatból történő kihúzásával, mivel az víz közelében még kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet.

14 / 23

H

A terméket soha ne hagyja bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül.

Kiegészítő védelemként javasoljuk a fürdőszoba elektromos hálózatába áramvédőt (RCD) beépíteni,

30 mA

-t nem meghaladó

értékű névleges kioldóáram értékkel. Forduljon tanácsért revíziós, illetve elektromos szakemberhez.

FIGYELEM

: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.

– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik-e az Ön elektromos dugaszoló aljzatában levő feszültséggel. A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!

– A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem készült fodrászati szalonokban történő használatra vagy egyéb kommersz alkalmazásra!

Ne használja a készüléket nedves környezetben, vizet tartalmazó edények, mosdók, kádak, medencék stb. közelében!

– Óvatosan kezelje azt, hogy ne történhessen sérülés (pl.

égési sérülés

).

– Nedves kézzel ne dugja be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos dugaszolóaljzatba vagy ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozóvezetéknél fogva!

Ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül!

– Ne helyezze a készüléket forró hőforrásokra (pl.

kályhára, tűzhelyre, radiátorra stb.

).

– A készüléket nem szabad tartozékok nélkül használni továbbá nem szabad parókákra, hajpótlókra vagy műhajakra alkalmazni.

– A készülék egyetlen része sem érintkezhet melegre érzékeny testrészekkel (pl.

szem, fül, nyak stb.

).

– A tartozékokat ne dugja egyik testnyílásába sem!

– Amennyiben a készüléket hosszabb ideig alacsony hőmérsékleten tárolta, akkor azt használat előtt aklimatizálni kell, ennek során felmelegszik a csapágyakban levő kenőanyag és a műanyagból készült részek is visszanyerik eredeti mechanikai szilárdságukat.

– A légáramlás nyílásait nem szabad letakarni. A bekapcsolt készüléket ne helyezze puha felületre (mint pl.

ágyra, törülközőre, ágyhuzatra, szőnyegre

), mivel annak nyílásai elzáródhatnak. Meg kell akadályozni azt, hogy a légnyílásokba por, hajszálak, fonalak stb. kerüljenek.

– A nyílásokba ne dugjon be, vagy ne dobjon be különböző tárgyakat.

– Szárítás közben a készülék toldalékaival szemben fokozott óvatossággal járjon el

(azok forróak lehetnek).

– A készülék túlmelegedésekor működésbe lép az automatikus hőbiztosító és megszakítja az áram hozzávezetését. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor kapcsolja ki a készüléket

és annak csatlakozó dugóját húzza ki az el. dugaszolóaljzatból. Távolítsa el a látható, a levegő áramlását akadályozó tárgyakat és hagyja kihűlni a készüléket.

– A használat után kapcsolja ki a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról a csatlakozóvezeték villásdugója el. dugaszolóaljzatból történő kihúzásával.

– Ellenőrizze rendszeresen a készülék csatlakozóvezetéke állapotát.

– Akadályozza meg azt, hogy a csatlakozó kábel szabadon függjön a munkalap szélén

átnyúlva, ahol ahhoz gyermekek hozzáférhetnek.

15 / 23

H

– A csatlakozó vezetéket nem szabad éles vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.

– Ne csavarja rá a csatlakozó vezetéket a készülékre, meghosszabbítja ezzel a csatlakozó vezeték élettartamát.

– Az esetleges vezetékhosszabbító használatakor fontos, hogy az ép legyen és megfeleljen az érvényes szabványoknak.

– A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás leírása tartalmaz!

– FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással, esetén a sérülés veszély léphet elő.

– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.

– Gyártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért

(pl.

elektromos áram által okozott sérülések, tűzkárok, égési sérülések, hajzatbeli károsodások

) és a fenti biztonságtechnikai figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő, a készülékre vonatkozó jótállási felelősségéért.

II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA

A – meghajtó egység

A1 – a légáramlás hőmérséklete és intenzitása átkapcsolója

0

helyzet - kikapcsolt

1

helyzet – közepes hőmérsékletű és légáram intenzitással

2

helyzet – maximális hőmérsékletű és légáram intenzitással

-helyzet – csökkenti az áramló levegő hőmérsékletét

A2 – a feltét rögzítő nyomógombja

A3 – a csatlakozó vezeték forgócsuklója

A4 – függesztőszem

A5 – csatlakozó vezeték

B – kiegészítő feltétek

B1 – kerek kefe 16 mm

B2 – kerek kefe 19 mm

A2

A1

B1

A

A3

A4

A5

B

B2

16 / 23

H

III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Távolítsa el a csomagolóanyagokat és vegye ki a kefét és tartozékait a csomagolásból.

Távolítson el a készülékről minden esetleges tapadó fóliát, címkét vagy papírt. Nyomja meg az

A2

jelű rögzítőgombot, a kiválasztott

B

jelű toldatot gyenge nyomással tolja rá az

A

jelű hajtóegységre. Az

A5

jelű csatlakozóvezeték villásdugóját csatlakoztassa az el. dugaszolóaljzatba. Az

A1

jelű átkapcsolót állítsa vagy az

1

(meleg levegő) vagy a

2

(forró levegő) állásba. A készüléket az

A1

átkapcsoló

0

helyzetbe történő kapcsolásával kapcsolja ki. A meghajtóegységből a feltétet úgy veszi ki, hogy megnyomja az

A2

jelű rögzítőgombot.

A toldatok cseréjekor legyen fokozottan óvatos (azok még forróak lehetnek).

Alkalmazás

– enyhén nedves hajra történjen, ne alkalmazza azt vizes hajra. A száraz hajat kissé nedvesítse meg. A hajkefét annak használatbavétele előtt fésülje át, hogy az megtisztuljon. Tartósabb végeredmény eléréséhez használjon hajrögzítő habot. A frizura készítésekor ne csavarjon a kefére túl vastag hajtincseket. Fúvasson forró levegőt néhány másodpercig a hajra, amíg azt érintésre melegnek érzi. Ezután a hajfürtöket csavarja le.

Esetleges fésülés előtt hagyja lehűlni a frizurát.

A hajviselet alakítása és dússága

Helyezze a hajfürtöt a kerek kefére és a megkívánt frizura szerint vagy emelje fel a hajszálakat közvetlenül azok gyökerénél vagy mozgassa a kefét a hajszálak mentén azok végei felé és ezután csavarja fel azokat a kívánt irányban, maximálisan 1,5 fordulatban.

A funkció

Az áramló levegő hőmérséklete csökken, ami a haj gyors lehűlését és rögzítődését teszi lehetővé a frizura végleges kialakításakor. A funkciót a nyomógomb fordított irányban történő egyszerű elmozdításával kapcsolja ki.

IV. KARBANTARTÁS

Minden egyes karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a villásdugót az el. dugaszolóaljzatból és hagyja a készüléket kihűlni!

A meghajtóegység felületét puha, nedves ruhadarabbal törölje le. A toldatokat megfelelő kefével tisztítsa meg. Ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket! A karbantartás csak mechanikai tisztításból áll.

A készüléket tiszta állapotban, biztonságos és száraz helyen, gyermekek és nem önjogú személyek részére nem hozzáférhető helyen tárolja.

V. ÖKOLÓGIA

Amennyiben annak méretei megengedik, minden darabon feltüntetésre kerülnek nyomtatásban a csomagoláshoz, alkatrészekhez és tartozékokhoz felhasznált anyagok, valamint az újrahasznosításukra vonatkozó információk. A feltüntetett szimbólumok a terméken vagy a kísérő dokumentáción azt jelentik, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékek nem semmisíthetők meg a háztartási hulladékkal együtt.

A termék helyes megsemmisítése érdekében a használni már nem kívánt készüléket adja le az arra kijelölt gyűjtőtelepen, ahol bevételük térítésmentes. A termék előírásszerű megsemmisítésével segíti megőrizni az értékes természeti forrásokat, valamint segít kiküszöbölni a hulladékok helytelen megsemmisítéséből esetlegesen eredő negatív környezeti és egészségügyi hatásokat. További részletes információkat a helyi

önkormányzati hivatalban, vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő telepen kérhet.

17 / 23

H

A hulladékot helytelenül megsemmisítő felhasználóra a nemzeti jogszabályozással

összhangban büntetés róható ki. Ha a készüléket végérvényesen ki akarja vonni a használatból, vágja el az erőátviteli kábelt, amivel végleg használhatatlanná teszi.

A készülék elektromos részeibe való beavatkozást igénylő alkatrészcseréket kizárólag szakszerviz végezhet! A gyártói utasítások figyelmen kívül hagyása a garanciális javításra való jogosultság megszűnését vonja maga után.

VI. MŰSZAKI ADATOK

Feszültség (V)

Max. teljesítményfelvétel (W)

Tömeg (kg) kb.

Zajkibocsátási érték dB (A)

A készülék érintésvédelmi osztálya

Méretek (mm) a készülék típusának címkéjén látható a készülék típusának címkéjén látható

0,3

77

II.

205 x 45 x 45

Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban < 0.50 W.

A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának jogát a gyártó fenntartja!

HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT

IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS

BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG

IS NOT A TOY.

Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.

FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edény közelében.

18 / 23

PL

eta

0328

ROSALIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna, wielofunkcyjna lokówko-suszarka z nadmuchem ciepłego powietrza przeznaczona do każdego rodzaju włosów. Połączenie suszenia i zakręcania włosów pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty. Konstrukcja urządzenia zapewnia wygodną obsługę i doskonałą fryzurę dla Twoich włosów.

I. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

– Wskazówki w instrukcji obsługi należy uważać za część urządzenia i przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.

– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu w Twoim gniazdku elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda według!

Z urzą

dzeni

a mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat 8 muszą trzymać się z dala od

– urządzenia i jego przewodu.

Nie należy pozostawiać bez nadzoru żelazka podłączonego do sieci elektrycznej!

Jeżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną, aby nie dopuścić tak do powstania

– niebezpiecznej sytuacji.

Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzony przewód, wtyczka lub urządzenie nie działa prawidłowo, upadło na ziemię i posiada widoczne oznaki uszkodzenia, posiada widoczne oznaki uszkodzenia lub jest nieszczelne. W takich przypadkach, zanieś urządzenie do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia funkcji bezpieczeństwa i prawidłowego działania.

Urządzenie nie może być zanurzone do wody lub innej cieczy i nie może być używane na miejscach gdzie może wpaść do wanny, zlewozmywaka lub basenu. Jeśli urządzenie wpadło do wody, nie wolno go wyciągać! Najpierw należy odłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego a następnie wyjąć urządzenie.

W takich przypadkach, należy urządzenie zanieść do serwisu, aby sprawdzić jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.

19 / 23

PL

Przed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, które ruszają się podczas pracy, przed montażem i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!

Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie do układu zasilania łazienki wyłącznika różnicowo prądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalającym, który nie przekracza

30 mA

. Poproś o radę technika rewizyjnego lub elektryka.

Jeśli urządzenie jest używane w łazience, po użyciu zalecamy odłączyć go od sieci wyciągając wtyczkę kabla zasilającego, ponieważ urządzenie blisko wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy jest wyłączone.

UWAGI

– Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.

– Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych! Nie jest przeznaczone do stosowania w salonie fryzjerskim lub do jakichkolwiek innych celów handlowych!

– Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody w zbiornikach, umywalkach, wannach, basenach, itp.!

– Podczas manipulacji postępuj ostrożnie, żeby nie doszło do poranienia (np.

spalenia, poparzenia

).

– Wtyczki kabla zasilającego nie wkładaj do gniazdka mokrymi rękami i nie ciągnij za kabel zasilający!

– Nie pozostawiaj uruchomionego urządzenia bez dozoru!

– Nie odkładaj urządzenia na gorące źródła ciepła (np.

piec, grzejnik, kuchenka, itd.

).

– Urządzenia nie może być wykorzystywana do peruk, tresek i włosów syntetycznych.

– Żadna część urządzenia nie może dostać się do styku z miejscami czułymi na ciepło (takie jak

oczy, uszy, szyja, itp.

).

– Wyposażenia na należy wkładać do żadnych otworów w ciele!

– Jeśli urządzenie było przechowywane w niższej temperaturze, najpierw należy go aklimatyzować, co usunie sztywność smaru w łożyskach i utrzyma wytrzymałość mechaniczną części wykonanych z tworzyw sztucznych.

– Otworów nawiewu powietrza nie można zakrywać. Nie należy kłaść włączonego urządzenia na miękkie i łatwo palne powierzchnie (np.

pościel, łóżko, ręczniki, dywany

), może to prowadzić do niedrożności otworów. Nie należy dopuścić, żeby do otworów wyniknął kurz, włosy, włókna, itd.

– Do otworów nie wkładaj jakichkolwiek przedmiotów.

– Podczas manipulacji z końcówkami podczas suszenia bądź ostrożny (są gorące).

– Gdy urządzenie przegrzeje się, uaktywnia się automatyczny bezpiecznik cieplny i przerwie dostawę prądu. Jeśli to nastąpi, urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda. Usuń wszelkie widoczne przeszkody przeszkadzające w przepływie powietrza i pozostaw urządzenie do wystygnięcia.

20 / 23

PL

– Zaraz po użyciu suszarki należy ją wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do wystygnięcia.

– Należy regularnie kontrolować stan kabla zasilającego urządzenia.

– Upewnij się, że przewód nie wisi luźno na krawędzi blatu, gdzie mogłyby dosięgnąć dzieci.

– Jeśli konieczne jest wykorzystanie kabla przedłużającego jest konieczne żeby nie był uszkodzony i spełniał obowiązujące normy.

– Kabel nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, przez otwarty płomień, nie może być zanurzony do wody ani przeginany przez ostre krawędzie.

– Nie owijaj kabla wokół urządzenia, wydłużysz jego żywotność.

– Nigdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż, dla których jest przeznaczone, oraz opisane w niniejszej instrukcji!

– UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia (niezgodnie z instrukcją).

– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.

– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe traktowanie urządzenia i akcesoriów (np.

porażenie prądem, pożar, oparzenia, uszkodzenia włosów, itp.

) i nie jest odpowiedzialny za gwarancje na urządzenie w przypadku nieprzestrzegania wyżej przedstawionych zasad bezpieczeństwa.

II. OPIS URZĄDZENIA I AKCESORIÓW

A – napęd

A1 – przełącznik temperatury i natężenia nadmuchu powietrza pozycja

0

– wyłączono pozycja

1

– średnia temperatura i natężenie nadmuchu powietrza pozycja

2

– maksymalna temperatura i natężenie nadmuchu powietrza pozycja - obniży temperaturę przepływającego powietrza

A2 – przełącznik zablokowania końcówki

A3 – obrotowy przegub kabla zasilającego

A4 – pętelka do zawieszania

A5 – kabel zasilający

B – końcówki

B1 – szczotka okrągła 16 mm

B2 – szczotka okrągła 19 mm

A2

A1

B1

A

A3

A4

A5

B

B2

21 / 23

PL

III. INSTRUKCJA OBSŁUGI

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i wyjmij urządzenia wraz z akcesoriami.

Z urządzenia usuń wszystkie folie adhezyjne, naklejki lub papier. Naciśnij przycisk blokowania

A2

, wybraną końcówkę

B

nasuń naciskając delikatnie na jednostkę napędową

A.

Wtyczkę kabla zasilającego

A5

zasuń do gniazdka elektrycznego. Przesuń przełącznik

A1

do pozycji

1

(ciepłe powietrze) lub do pozycji

2

(gorące powietrze). Urządzenie wyłącz przesuwając przełącznik

A1

do pozycji

0

. Końcówkę z jednostki napędowej zdejmij, naciskając przycisk blokowania

A2

i ciągnąc zdejmij. Przy wymianie końcówek bądź ostrożny, mogą być gorące.

Zastosowanie

– na lekko wilgotne włosy, nigdy nie na włosy mokre. Suche włosy lekko zwilż. Przed użyciem szczotki włosy przeczesz grzebieniem, tak by nie były splątane.

Aby efekt był bardziej trwały użyj pianki do włosów. Podczas układania włosów nie nawijaj na szczotkę zbyt grubych kosmyków włosów. Pozwól gorącemu powietrzu działać na włosach przez kilka sekund aż włosy są w dotyku ciepłe. Włosy następnie rozwiń.

Przed ewentualnym rozczesaniem poczekaj, żeby włosy wystygły.

Kształtowanie i objętość fryzury

Kosmyk włosów połóż na szczotkę okrągłą, albo podnieś włosy bezpośrednio od korzonków lub przesuń szczotkę po włosach do końcówek włosów, a następnie nawiń włosy w danym kierunku, prędkość maksymalna 1,5 obrotu.

Funkcja

Temperatura przepływającego powietrza obniży się, co umożliwi szybkie ochłodzenie i utrwalenie włosów podczas końcowego formowania fryzury. Funkcję wyłączysz przez przesunięcie przycisku w odwrotnym kierunku.

IV. KONSERWACJA

Przed każdą konserwacją urządzenie wyłącz, odłącz od sieci wyciągając wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i pozostaw do ostygnięcia!

Powierzchnię napędu otrzyj miękką wilgotną szmatką. Końcówki należy czyścić odpowiednią szczoteczką.

Nie stosuj żrących i agresywnych środków czyszczących! Konserwacja obejmuje tylko czyszczenie mechaniczne. Po oczyszczeniu należy przechowywać urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu wolnym od kurzu, z dala od dzieci i osób niekompetentnych.

V. EKOLOGIA

Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym.

Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (zobacz www.elektroeko.pl).

22 / 23

PL

Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu.

Dzięki czemu użytkowanie urządzenia nie będzie możliwe.

Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!

VII. DANE TECHNICZNE

Napięcie (V)

Pobór mocy (W)

Waga ok. (kg)

Klasa izolacyjna

Wymiary produktu (mm) podano na tabliczce znamionowej urządzenia podano na tabliczce znamionowej urządzenia

0,3

II.

205 x 45 x 45

Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi < 0,50 W.

Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.

HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać w wodzie lub innych cieczach.

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC

BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE

THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.

THIS BAG IS NOT A TOY.

Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy!

OSTRZEŻENIE

Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, umywalek lub innych pojemników z wodą.

23 / 23

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.

• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.

• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.

• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.

• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.

• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.

• nesprávné údržby výrobku.

• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.

• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.

• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na:

www.eta.cz

Případné další dotazy zasílejte na

[email protected],

nebo volejte +420 545 120 545.

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku:

Datum prodeje: Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

SK

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.

Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na:

www.eta.sk

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na

[email protected]

alebo volajte +420 545 120 545.

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja:

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajca:

Výrobné číslo:

PL

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką

ETA

, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.

3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta

Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.

4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.

5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).

6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta

Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład

Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

8) Gwarancją nie są objęte:

• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)

• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich

• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem

• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii

(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej

• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie

• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia

• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)

• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)

• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.

PL

10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.

Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez

Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić

Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym

Zakładzie Serwisowym.

14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.

15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]

Nazwa:

Data sprzedaży:

Numer serii:

1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/

Pieczęć i Podpis Serwisanta:

© DATE 5/8/2013 e.č.32/2013

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement