eta Fenité 733690000 Operating instructions

eta Fenité 733690000 Operating instructions
Žehlicí kartáč na vlasy • NÁVOD
Žehliaca kefa na vlasy • NÁVOD
K OBSLUZE
NA OBSLUHU
Electric Hairbrush Straightener • INSTRUCTIONS
Hajkiegyenesítő kefe • KEZELÉSI
Fenité
16/10/2018
8-11
FOR USE GB 12-15
ÚTMUTATÓ
Szczotka do prostowania włosów • INSTRUKCJA
4-7
H 16-19
OBSŁUGI PL 20-23
1
A5
A
A2
A3
A1
B
A4
A7
A8
A6
CZ
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
III. POKYNY K OBSLUZE
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLOGIE VI. TECHNICKÁ DATA
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
III. NÁVOD NA OBSLUHU
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLÓGIA VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
8
9
10
10
11
11
GB
I. SAFETY WARNING
II. FEATURES OF THE DEVICE (FIG. 1)
III. INSTRUCTIONS FOR USE
IV. MAINTENANCE
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION VI. TECHNICAL DATA
12
13
13
14
14
15
HU
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra)
III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK IV. KARBANTARTÁS
V. ÖKOLÓGIA VI. MŰSZAKI ADATOK
16
17
18
18
19
19
PL
I. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
III. INSTRUKCJA OBSŁUGI
IV. KONSERWACJA
V. EKOLOGIA VI. DANE TECHNICZNE
20
21
21
22
23
23
4
5
6
6
7
7
CZ
Fenité
Žehlicí kartáč na vlasy
eta 7336
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se
musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed čištěním nebo údržbou, nebo po ukončení práce, spotřebič
vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu
z el. zásuvky!
– Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné
situace.
–S
potřebič se nesmí ponořit do vody nebo jiných tekutin a nesmí
se používat na místech, kde by mohly spadnout do vany, umyvadla
nebo bazénu. Pokud by přesto spotřebič spadl do vody, nevytahujte
jej! Nejdříve odpojte vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až
poté spotřebič vyjměte. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
–P
okud se spotřebič používá v koupelně, je nutné ho odpojit po použití
od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky, protože
v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
– Pro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat
do el. obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se
jmenovitým vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA.
Požádejte o radu revizního technika, případně elektrikáře.
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
4 / 23
CZ
–
P
OZOR – Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím
vnějšího časového spínače, dálkového ovládání nebo jakékoli
jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože existuje
nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo
nesprávně umístěn v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce
(spotřebič je určen pro univerzální napětí 100-240 V). Vidlici napájecího přívodu je nutné
připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
–S
potřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není
konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo jiné komerční použití!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
– Spotřebič neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.).
– Žádná část spotřebiče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např. oči, uši,
krk atd.).
– Při manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo k poranění (např. popálení, opaření)!
– Pokud byl spotřebič skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž
se zachová mechanická pevnost dílů z plastu.
– Spotřebič se nesmí používat na úpravu paruk, příčesků nebo umělých vlasů.
– Ihned po použití spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě a nechejte vychladnout.
Poté jej uložte na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí.
– Při prvním zapnutí může dojít ke krátkému a mírnému zakouření, které není závadou
a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak jeho životnost.
– Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
–Z
abraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na
něho mohly dosáhnout děti.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem, nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
–S
potřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
–P
řípadné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
–V
ýrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím
(např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů) a není odpovědný ze záruky za
spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A – žehlicí kartáč
A1 – spínač vypnuto/zapnuto
A2 – tlačítko "+" pro nastavení teploty + tlačítko aktivace/deaktivace funkce zámku
A3 – tlačítko "-" pro nastavení teploty + tlačítko pro přepnutí mezi °C a °F
A4 – LED displej
A5 – kartáčová hlava s vyhřívanými štětinami a ionizátorem
A6 – napájecí přívod
5 / 23
CZ
A7 – otočný kloub napájecího přívodu
A8 – očko na zavěšení
B – pouzdro
III. POKYNY K OBSLUZE
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte spotřebič. Ze spotřebiče odstraňte všechny
případné adhezní fólie, samolepky nebo papír.
Zapnutí/vypnutí
Delším stisknutím tlačítka A1 spotřebič zapnete/vypnete.
Nastavení teploty
Pomocí tlačítek A2 a A3 nastavte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit v rozsahu
140-220 °C (krok po 10 °C). Během nahřívání číslice na displeji bliká. Po nahřátí na požadovanou
teplotu svítí číslice na displeji trvale. Nastavená teplota je pak automaticky udržována.
Teplota a typ vlasů
Nízká teplota (140-160 °C) – pro vlasy jemné, odbarvené nebo poškozené.
Střední teplota (160-200 °C) – pro vlasy normální a zvlněné.
Vysoká teplota (200-220 °C) – pro vlasy silné, hrubé a kudrnaté.
Poznámka
Teplotu lze zobrazovat ve °C nebo °F. Pro přepnutí mezi °C a °F stiskněte dlouze
tlačítko A3.
Funkce uzamknutí tlačítek
Funkci aktivujete/deaktivujete dlouhým stisknutím tlačítka A2. Po aktivaci se na displeji
rozsvítí symbol "LOC". Pokud nedojde během provozu po dobu cca 1 minuty ke stisku
žádného tlačítka, funkce se aktivuje automaticky.
Funkce automatického vypnutí
Pokud nedojde cca 30 minut ke stisknutí jakéhokoliv tlačítka, spotřebič se automaticky vypne.
POSTUP POUŽITÍ:
1. Připojte kartáč k el. síti a zapněte ho.
2. Nastavte požadovanou teplotu a vyčkejte na dostatečné nahřátí kartáčové hlavy.
3. Následně jemně pročesávejte vlasy směrem od kořínků ke konečkům podobně jako
s běžným hřebenem. Postupně bude docházet k narovnání vlasů.
4. Po použití kartáč vypněte, odpojte od el. sítě a nechejte vychladnout.
Poznámka
Žehlicí kartáč používejte na umyté a vysušené nebo mírně vlhké vlasy, nikdy
ne na mokré vlasy.
IV. ÚDRŽBA
Před každou údržbou spotřebič nechte vychladnout! Nepoužívejte drsné a agresivní
čisticí prostředky! Povrch ošetřujte měkkým vlhkým hadříkem. Chladný kartáč uložte na
bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
6 / 23
CZ
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Příkon (W)
Hmotnost cca (kg)
Spotřebič třídy ochrany
Rozměry cca (dxhxv) (mm)
uvedeno na typovém štítku výrobku
uveden na typovém štítku výrobku
0,4
II.
305 x 70 x 45
Příkon ve vypnutém stavu je < 0,50 W
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem. Obrázky jsou pouze ilustrační.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN
WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob
obsahujících vodu.
7 / 23
SK
Fenité
Žehliaca kefa na vlasy
eta 7336
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu
so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným
vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
– Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek
ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
–T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si
so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti mladšie ako 8
rokov sa musia držať mimo dosah spotrebiča a jeho prívodu.
–P
red čistením alebo údržbou, spotrebič vypnite a odpojte od el.
siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky!
– A
k je napájací prívod tohto spotrebiča poškodený, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie.
– Spotrebič sa nesmú ponoriť do vody alebo iných tekutín ani
používať na miestach, kde by mohli spadnúť do vane, umývadla
alebo bazénu. Ak by spotrebič do vody predsa len spadl,
nevyberajte ich! Najskôr vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu
z elektrickej zásuvky a až potom kliešte vyberte. V takých
prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do špecializovaného
servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
– Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni, je potrebné ho po použití
odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje
nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutý.
– Pre zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do
elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD)
s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
–V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
8 / 23
SK
–
P
OZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne
citlivým riadiacim zariadením, programátorom, časovačom alebo
akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič automaticky,
pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený,
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
– Skontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej elektrickej zásuvke
(spotrebič je určený pre univerzálne napätie 100-240 V). Vidlicu napájacieho prívodu
treba pripojiť do správne zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
–S
potrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je
konštruovaný pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!
– Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do elektrickej zásuvky a nevyťahujte ju
z nej mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
–S
potrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru!
– Spotrebič neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napr. kachle, sporák, radiátor).
–Ž
iadna časť spotrebiča sa nesmie dotýkať miest citlivých na teplo (napríklad očí, uší, krku).
– Pri manipulácii postupujte opatrne, aby ste sa nepopálili alebo neoparili.
– Ak bol spotrebič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte zaklimatizovať.
– Spotrebič sa nesmie používať na upravovanie parochní, príčeskov alebo umelých vlasov.
– Po použití spotrebič ihneď vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte
vychladnúť. Potom ho uložte na bezpečné suché miesto, mimo dosahu detí.
– Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
– Neovinujte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺži sa tak životnosť prívodu.
– Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu spotrebiča.
–N
enechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.
–N
apájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
– V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
–S
potrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný
v tomto návode!
–V
AROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
–S
potrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
– Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom
a príslušenstvom (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie vlasov)
a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora uvedených
bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A – žehliaca kefa
A1 – spínač zapnuto/vypnuto
A2 – tlačidlo "+" pre nastavenie teploty + tlačidlo aktivácia / deaktivácia funkcie zámku
A3 – tlačidlo "-" pre nastavenie teploty + tlačidlo pre prepnutie medzi °C a °F
A4 – LED displej
A5 – kefová hlava s vyhrievanými štetinami a ionizátorom
A6 – napájací prívod
9 / 23
SK
A7 – otočný kĺb napájacieho prívodu
A8 – očko na zavesenie
B — puzdro
III. NÁVOD NA OBSLUHU
Odstráňte všetok obalový materiál, vyberte spotrebič. Zo spotrebiča odstráňte všetky
prípadné adhézne fólie, nálepky alebo papier.
Zapnutie/vypnutie
Dlhším stlačením tlačidla A1 spotrebič zapnete / vypnete.
Nastavenie teploty
Pomocou tlačidiel A2 a A3 nastavte požadovanú teplotu. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu
140-220 °C (krok po 10 °C). Počas nahrievania číslice na displeji blikajú. Po nahriatí na požadovanú
teplotu svieti číslica na displeji trvalo. Nastavená teplota je potom automaticky udržiavaná.
Teplota a typ vlasov
Nízka teplota (140-160 °C) — pre vlasy jemné, odfarbené alebo poškodené
Stredná teplota (160-200 °C) — pre vlasy normálne a zvlnené
Vysoká teplota (200-220 °C) — pre vlasy silné, hrubé a kučeravé
Poznámka
Teplotu je možné zobrazovať v °C alebo °F. Pre prepnutie medzi °C a °F stlačte dlho
tlačidlo A3.
Funkcia uzamknutia tlačidiel
Funkciu aktivujete /deaktivujete dlhým stlačením tlačidla A2. Po aktivácii sa na displeji
rozsvieti symbol "LOC". Pokiaľ nedôjde počas prevádzky po dobu cca 1 minúty k stlačeniu
žiadneho tlačidla, funkcia sa aktivuje automaticky.
Funkcia automatického vypnutia
Pokiaľ nedôjde cca 30 minút k stlačeniu akéhokoľvek tlačidla, spotrebič sa automaticky vypne.
POSTUP POUŽITIE:
1. Pripojte kefu k el. sieti a zapnite ju.
2. Nastavte požadovanú teplotu a vyčkajte na dostatočné nahriatie kefovej hlavy.
3. Následne jemne prečesávajte vlasy smerom od korienkov ku končekom podobne ako
s bežným hrebeňom. Postupne bude dochádzať k narovnaniu vlasov.
4. Po použití kefu vypnite, odpojte od el. siete a nechajte vychladnúť.
Poznámka
Žehliacu kefu používajte na umyté a vysušené alebo mierne vlhké vlasy, nikdy nie na
mokré vlasy.
IV. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou spotrebič nechajte vychladnúť! Nepoužívajte drsné a agresívne
čistiace prostriedky! Povrch čistite mäkkou vlhkou handričkou. Chladnú kefu uložte na
bezpečné suché miesto, mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
10 / 23
SK
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných
častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta (viď. www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Ak má byť spotrebič definitívne
vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od elektrickej siete odrezať napájací
prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Príkon (W
Hmotnosť (kg) asi
Spotrebič ochrannej triedy
Rozmery (dxhxv):
uvedené na typovom štítku
uvedený na typovom štítku
0,4
II.
305 x 70 x 45
Príkon vo vypnutom stave je < 0,50 W
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom. Obrázky sú len ilustračné.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN WATER
OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob
obsahujúcich vodu.
11 / 23
GB
Fenité
Electric Hairbrush Straightener
eta 7336
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for buying our product. Before putting the appliance into
operation, read carefully these instructions for use and store this manual properly together
with the certificate of warranty, a cash voucher and possibly with the package and the
internal contents of the package.
I. SAFETY WARNING
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any
other user of the appliance.
– This appliance may only be used by children aged 8 years or older,
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision. Children younger than 8 years
must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
–B
efore cleaning or maintenance, turn off the appliance and disconnect
it from the mains by pulling the power cord from the power socket!
– If the power cord of the appliance is corrupted, it has to be
replaced by the manufacturer, its service technician or a similarly
qualified person so as to prevent dangerous situations.
– The appliance must not be immersed into water or other liquids
and it must not be used close to bathtubs, showers, wash basins
or other water containers, including a swimming pool. If the
straightener still falls into water, do not take it out! First of all
unplug the power cord from the socket and only then take out
the hair straightener. In this case take the appliance to a special
service to check its safety and proper function.
– If the appliance is used in a bathroom, it has to be disconnected
from the electric power by unpluging the power cord from the socket
because there is risk close to water even if the appliance is off.
– For additional protection we recommend installation of current
protection (RCD) with the nominal release current not exceeding
30 mA. Ask a control technician or an electrician for advice.
–A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
– C AUTION – Do not use the appliance with a program, time switch
or any other part that turns the appliance on automatically as there
is a risk of fire if the appliance is not covered or placed properly.
12 / 23
GB
– Check whether the data on the type label corresponds with the voltage in your socket
(this product is designed to operate within a range of 100-240 volts). The power cord plug
may only be connected to the electrical socket complying with the applicable standards.
– The appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not
designed for use in hair salons or for similar commercial use!
–D
o not plug the power cord in the electrical socket and do not unplug it with wet
hands or by pulling the power cord!
– Take care when handling the appliance, try to prevent injury (e.g. burns).
–S
witch off the appliance right after its use, unplug it from power supply and let it
cool down. Then put it on a safe dry place, out of reach of children.
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– Do not wind the supply cord around the device, this will extend its lifetime.
– The power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire, it must not be
sunk into water or bent over sharp edges.
–N
ever use the appliance for any other purpose than for that described in these
instructions for use!
– The producer does not guarantee any loss caused by improper handling of the appliance and
its accessories (e. g. electrical accident, fire, burn, hair damage) and its guarantee for the
appliance does not apply in the case of non–compliance with the safety instructions above.
II. FEATURES OF THE DEVICE (FIG. 1)
A – hairbrush straightener
A1 – ON/OFF switch
A2 – "+" button for temperature setting + key lock enable/disable button
A3 – "-" button for temperature setting + switching between °C and °F
A4 – LED display
A5 – brush head with heated bristles and ionizer
A6 – power cord
A7 – turning joint of power cord
A8 – hanging loop
B – case
III. INSTRUCTIONS FOR USE
Remove all packing material, take out the appliance. Remove all possible adhesion foils,
stick-on labels or paper from the appliance.
Switching ON/OFF
To switch the appliance ON/OFF, press and hold the A1 button.
Temperature adjustment
Set the required temperature using the A2 and A3 buttons. The temperature can be set from
140 to 220 °C (in 10 °C increments). When heating up, the figure on the display is flicking.
Once the required temperature is achieved, the figure on the display remains on steadily. The
temperature set is maintained automatically.
Temperature and type of hair
Low temperature (160–160 °C) – for fine, bleached or damaged hair,
Medium temperature (160–200 °C) – for normal and wavy hair,
High temperature (200–220 °C) – for strong, rough and curly hair.
13 / 23
GB
Note
The temperature can be displayed in °C or °F. To switch between °C and °F, press
and hold the A3 button.
Key lock
To enable/disable the feature, press and hold the A2 button. When enabled, the "LOC"
symbol will appear on the display. If no button is pressed during operation for about 1
minute, the feature will be automatically enabled.
Automatic switch OFF
If no button is pressed for about 30 minutes, the appliance will switch off automatically.
INSTUCTIONS FOR USE:
1. Connect the electric hairbrush to the mains and switch it ON.
2. Set the required temperature and wait until the hairbrush head is sufficiently hot.
3. Comb your hair gently from the roots to the tips just as with a regular comb. The hair will
start to straighten gradually.
4. Turn the hairbrush OFF after use, unplug it from the mains and allow it to cool down.
Note
Use the hairbrush straightener with washed and dry or slightly wet hair, never with wet
hair.
IV. MAINTENANCE
Allow the appliance to cool down before any maintenance! Do not use rough and
aggressive detergents! Treat the surface with a wet and soft cloth. Once cooled, store the
hairbrush in a safe and dry place, out of the reach of children and incapacitated persons.
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner
parts of the appliance must be carried out by a professional service! Failure to
comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right
to guarantee repair!
V. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of
charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources
and to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which
could be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at
the local authority or at the local waste collection site. Fines can be imposed for improper
disposal of this type of waste in agreement with the national regulations. If the appliance is
to be put out of operation for good, after disconnecting it from power supply we recommend
cutting off the power cord and thus it will not be possible to use the appliance again.
14 / 23
GB
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
specified on the type label
Input (W)
specified on the type label
Weight about (kg)
0.4
Protection class of the appliance
II.
Size of the product
305 x 70 x 45
Input in off mode is < 0,50 W
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and
accessories for the respective models. The pictures are only illustrative.
HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.
THIS BAG IS NOT A TOY.
NOTICE
Do not use the appliance close to bath tubs, showers, bash basins or other water
containers.
15 / 23
H
Fenité
Hajkiegyenesítő kefe
eta 7336
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Vevőnk! Köszönjük, hogy termékünket megvásárolta. Ezen készülék
üzembehelyezése előtt kérjük, olvassa el nagyon figyelmesen annak használati utasítását
és ezt az útmutatót a garanciajeggyel, a pénztári bizonylattal és lehetőség szerint
a csomagoló anyagokkal és azok tartalmával együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
bármilyen további felhasználójának.
–E
zt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá
csökkent fizikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy
a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő
módon kioktatták őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek
értelmezését. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A felhasználó által történő tisztítást és karbantartást gyermekek
nem végezhetik, ha nincsenek legalább 8 évesek és csak
felügyelet mellett. 8 évnél fiatalabb gyermekek csak a készülék és
csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
–T
isztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket kapcsolja ki és
húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
– Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártó
cég, annak szervíz szakembere vagy hasonló minősítéssel
rendelkező más személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– A készüléket nem szabad vízbe vagy más folyadékba
meríteni és nem szabad azt fürdőkád, zuhanyozó, mosdó
vagy egyéb víztartalmú edény közelében használni, beleértve
a fürdőmedencét is. Ha ennek ellenére a készüléket vízbe esik,
ne vegye azt ki a vízből! Mindenekelőtt húzza ki annak elektromos
villásdugóját a dugaszolóaljzatból és csak azután vegye ki
a készüléket a vízből. Ilyen esetekben a készüléket adja át át
szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságossága és helyes
működése ellenőrzése céljából.
– Ha fürdőszobában használjuk a készüléket, akkor azt
használat után le kell kapcsolni az elektromos hálózatról
annak csatlakozódugója elektromos dugaszolóaljzatból történő
kihúzásával, mivel a készüléket nedves környezetben még
kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet.
16 / 23
H
Kiegészítő védelemként javasoljuk a fürdőszoba elektromos
hálózatába áramvédőt (RCD) beépíteni, ami 30 mA értékű
kioldóárammal működik. Szaktanácsért forduljon revíziós, illetve
elektromos szakemberhez.
–M
indig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha a
készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– F IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal,
időkapcsolóval vagy bármely olyan alkatrésszel összekapcsoltan,
amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják, mivel a készülék
letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet.
–
– Ellenőrizze, hogy a típustáblán levő feszültségérték megegyezik–e az Ön elektromos
dugaszolóaljzatában levő feszültséggel (100-240 V). A csatlakozóvezeték villásdugóját
csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt dugaszolóaljzatba szabad
becsatlakoztatni!
–A
készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem javasolt
annak fodrászati szalonokban történő használata vagy egyéb kommersz alkalmazása!
–A
z erőátviteli kábel villásdugóját soha ne dugja csatlakozóaljzatba, illetve soha ne
húzza onnan ki nedves kézzel, vagy a kábelnél fogva!
– Óvatosan kezelje azt, hogy ne történhessen sérülés (pl. égési sérülés).
–H
asználat után a készülék azonnal kapcsolja ki, válassza le az el. hálózatról és
hagyja lehűlni. Ezután azt biztonságos, száraz helyen, gyermekektől és nem
önjogú személyektől elzárva tárolja.
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem
jelent meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, így meghosszabbítja a tápkábel élettartamát!
– A csatlakozóvezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal, nyílt lánggal
megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles peremeken át hajlítani.
–A
készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás
leírása tartalmaz!
– Gyártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért
(pl. elektromos áram által okozott sérülések, tűzkárok, égési sérülések, hajzat
károsodások) és a fenti biztonságtechnikai figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából
eredő készülékre vonatkozó jótállási felelősségéért.
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA (1. ábra)
A – hajkiegyenesítő kefe
A1 – bekapcsoló/kikapcsoló kapcsoló
A2 – a "+" jelű nyomógomb a hőmérséklet beállítására + a zár funkció bekapcsolására/
kikapcsolására szolgál
A3 – a "-" jelű nyomógomb a hőmérséklet beállítására + a °C és a °F értékek közötti
átkapcsolásra szolgál
A4 – LED kijelző
A5 – kefefej fűtött sörtékkel és ionizátorral
A6 – csatlakozó vezeték
A7 – a csatlakozó vezeték forgócsuklója
A8 – függesztőszem
B – tartó tok
17 / 23
H
III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Távolítsa el a csomagolóanyagokat, vegye ki a készüléket. Távolítson el a készülékről
minden esetleges tapadó fóliát, címkét vagy papírt.
Bekapcsolás/kikapcsolás
Nyomja meg hosszabb ideig az A1 jelű nyomógombot a készülék be- és kikapcsolásához.
A hőmérsékletek beállítása
Az A2 és A3 gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A hőmérsékletet 140 – 220 °C
közötti tartományban (10 °C-os lépcsőkben) lehet beállítani. Fűtés közben a kijelzőn villog
a számjegy. A kívánt hőmérsékletre történő felmelegedés után a kijelzőn lévő számjegyek
folyamatosan világítanak majd. A beállított hőmérséklet ezután automatikusan fenntartódik.
A hőmérséklet és a haj típusa
Alacsony hőmérséklet (140–160 °C) – puha, színtelenített vagy sérült hajra,
Közepes hőmérséklet (160–200 °C) – normális és hullámos hajra,
Magas hőmérséklet (200–220 °C) – erősszálú, kemény és göndör hajra.
Megjegyzés
A hőmérséklet °C-ban vagy °F-ben jelenik meg. A °C és °F közötti átkapcsoláshoz
nyomja meg hosszan az A3 gombot.
Kezelőgomb záró funkció
A funkció be- és kikapcsolása az A2 gomb hosszú megnyomásával történik. Aktiválás után
a kijelzőn a "LOC" szimbólum kezd világítani. Ha a működés közben kb. 1 percig egyetlen
gomb sem kerül benyomásra, akkor a funkció automatikusan aktiválódik.
Az automatikus kikapcsolási funkció
Ha kb. 30 percig egyetlen gombot sem nyomunk meg, akkor a készülék automatikusan
kikapcsol.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
1. Csatlakoztassa a kefét az el. hálózathoz és kapcsolja be.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és várja meg a kefefej megfelelő felmelegedését.
3. Ezután óvatosan fésülje haját a hajszálak gyökereitől a hajszálak vége irányában ahogy
azt rendes fésülködésnél teszi. Eközben a hajszálak fokozatosan kiegyenesednek.
4. Használat után a kefét kapcsolja ki, annak csatlakozó vezetékét kapcsolja le az el.
hálózatról és hagyja azt lehűlni.
Megjegyzés
A hajsimító kefét csak frissen mosott és szárított vagy enyhén nedves hajra használja,
soha ne használja azt vizes hajra.
IV. KARBANTARTÁS
Karbantartás előtt hagyja kihűlni a készüléket! Ne használjon karcos és agresszív
tisztítószereket! A felületet puha, nedves ruhadarabbal törölje le. A lehűlt kefét tárolja
biztonságos, száraz helyen, gyermekektől és nem önjogú személyektől elzártan.
18 / 23
H
Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék
belső részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszerviz végezhet! A gyártói
utasítások be nem tartása a garancia kötelezettségek megszűnését vonja maga után!
V. ÖKOLÓGIA
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, a készülék valamennyi darabján fel vannak
tüntetve a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására használt anyagok
jelei, továbbá azok újrahasznosítására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő
dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes
ártalmatlanítás céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol
azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti
forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő
potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket
kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék
anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat.
Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk annak csatlakozóvezetéke
elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket levágni, ezzel
a készülék használhatatlanná válik.
VI. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
a feszültségérték a termék adattábláján található
Teljesítményfelvétel (W)
értéke az adattáblán található
Tömege kb. (kg)
0,4
A készülék érintésvédelmi osztálya
II.
Termék méretei:
305 x 70 x 45
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban < 0,50 W
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
jogát a gyártó fenntartja! A képek csak illusztrációk.
HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT
IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.
Fulladásveszély. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban,
babakocsikban, vagy gyerek járókákban. Tartsa a PE zacskót gyermekek részére
nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer.
FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vízzel telt edény
közelében.
19 / 23
PL
Fenité
Szczotka do prostowania włosów
eta 7336
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Wskazówki zawarte w instrukcji obsługi należy przekazać innemu użytkownikowi urządzenia.
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie
się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat
8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
–P
rzed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
–J
eżeli kabel zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi być wymieniony
przez producenta, przez technika serwisowego lub osobę kwalifikowaną,
aby nie dopuścić tak do powstania niebezpiecznej sytuacji.
–U
rządzenie nie może być zanurzone do wody lub innej cieczy
i nie może być używane na miejscach gdzie może wpaść do
wanny, zlewozmywaka lub basenu. Jeśli urządzenie wpadło
do wody, nie wolno go wyciągać! Najpierw należy odłączyć
wtyczkę zasilania elektrycznego a następnie wyjąć urządzenie.
W takich przypadkach, należy urządzenie zanieść do serwisu, aby
sprawdzić jego bezpieczeństwo i prawidłowe działanie.
– Jeżeli używasz urządzenia w łazience, po użyciu odłącz ją od
sieci elektrycznej wyciągając wtyczkę, używanie w pobliżu wody
przedstawia niebezpieczeństwo i gdy urządzenie jest wyłączona.
– W celu dodatkowej ochrony zalecamy w łazience instalować
do obwodu zasilania ochraniacz prądowy (RCD) z nominalnym
prądem nie przewyższającym 30 mA. Należy poprosić o radę
technika rewizyjnego, ewentualnie elektryka.
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest
pozostawione bez opieki, przed montażem, demontażem lub
czyszczeniem.
20 / 23
PL
–
U WAGI – Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem
czasowym lub jakąkolwiek inną częścią, ktora włącza urządzenie
automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo wybuchu
pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego
umieszczenia.
– Sprawdź, czy dane dotyczące napięcia podane na tabliczce odpowiadają napięciu
w sieci elektrycznej (100-240 V). Wtyczkę przewodu zasilania należy podłączyć do
prawidłowo uziemionego gniazdka!
– Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w gospodarstwie domowym itp!
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w salonie fryzjerskim lub do
innych celów komercyjnych!
– Wtyczki nie wkładaj do gniazdka i nie wyjmuj z gniazdka mokrymi rękoma i nie
ciągnij za kabel!
– Podczas manipulacji postępuj ostrożnie, żeby nie doszło do poranienia (np. spalenia,
poparzenia).
– Natychmiast po użyciu urządzenie wyłącz, pozostaw aż wychłodzi się i schowaj na
suche miejsce, poza zasięgiem dzieci i osób niepełnoprawnych.
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie,
które nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Nie owijać przewodu wokół urządzenia, bez takiego traktowania ma on większą trwałość.
– Dopilnuj, aby kabel zasilający nie został uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty
i ogień. Nie powinien być zanurzany w wodzie lub załamywać się na ostrych krawędziach.
–N
igdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż, dla których jest przeznaczone,
oraz opisane w niniejszej instrukcji!
– Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nie poprawnym używaniem
urządzenia i akcesorii (np. porażenie prądem elektrycznym, pożar, spalenie,
poszkodzenie włosów) i nie udziela świadczeń gwarancyjnych w przypadku
niedostosowania się do wyżej wymienionych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A – szczotka do prostowania włosów
A1 – przełączyć wyłączono/włączono
A2 – przycisk "+" do ustawienia temperatury + przycisk aktywacja/dezaktywacja funkcji
blokady
A3 – przycisk "-" do ustawienia temperatury + przycisk przełączenia między °C i °F
A4 – wyświetlacz LED
A5 – głowica szczotki z podgrzewanym włosiem i jonizatorem
A6 – przewód zasilający
A7 – obrotowy przewód zasilający
A8 – pętelka na zawieszenia
B – etui
III. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Usuń materiał pakowy, wyjmij urządzenia. Z urządzenia usuń wszystkie folie adhezyjne,
naklejki lub papier.
Włączenie/wyłączenie
Przez dłuższe naciśnięcie przycisku A1, urządzenie zostanie włączone / wyłączone.
21 / 23
PL
Ustawienie temperatury
Za pomocą przycisków A2 i A3 należy ustawić żądaną temperaturę. Temperaturę można
ustawić w zakresie 140-220 °C (krok po 10 °C). Podczas ogrzewania cyfra miga na
wyświetlaczu. Po podgrzaniu do wymaganej temperatury cyfry na wyświetlaczu ciągle się
świecą. Ustawiona temperatura jest wtedy automatycznie utrzymywana.
Temperatura i rodzaj włosów
Niska temperatura (140–160° C) – do włosów cienkich, farbowanych lub zniszczonych.
Średnia temperatura (160–200 °C) – do włosów normalnych i falowanych.
Wysoka temperatura (200–220 °C) – do włosów grubych, niepodatnych i kręconych.
Uwaga
Temperatura może być wyświetlana w ° C lub ° F. Aby przełączyć między ° C i ° F,
naciśnij i długo przytrzymaj przycisk A3.
Funkcja zablokowania przycisków
Funkcja jest aktywowania / dezaktywowana przez długie naciśnięcie przycisku A2. Po
aktywacji na wyświetlaczu zaświeci się symbol "LOC". Jeśli przez około 1 minutę nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk podczas działania, funkcja aktywuje się automatycznie.
Funkcja wyłączenia automatycznego
Jeśli przez około 30 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się
automatycznie.
SPOSÓB UŻYCIA:
1. Podłącz szczotkę do prądu i włącz ją.
2. Ustaw żądaną temperaturę i poczekaj, aż głowica szczotki się rozgrzeje.
3. Następnie delikatnie przeczesz włosy od korzenia do końcówek podobnie jak
normalnym grzebieniem. Stopniowo włosy zostaną wyprostowane.
4. Wyłącz szczotkę, odłącz od prądu i pozwól, aby ostygła.
Uwaga
Szczotki do prostowania włosów używaj na czystych, suchych lub lekko wilgotnych
włosach, nigdy na mokrych włosach.
IV. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją odczekaj, aż urządzenie ostygnie! Nie stosuj żrących
i agresywnych środków czyszczących! Powierzchnię otrzyj miękką i wilgotną szmatką.
Przechowuj ostygłą szczotkę w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci
i osób ubezwłasnowolnionych.
Wymiana elementów, które wymagają ingerencji do części elektrycznej urządzenia
może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie wskazówek
producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
22 / 23
PL
V. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub
w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub
elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt
należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty.
Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą
w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy
zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego. Niewłaściwy sposób utylizacji
urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.
W celu całkowitego wycofania urządzenia z użytkowania zaleca się odłączyć przewód
zasilania od sieci elektrycznej, przez ucięcie przewodu. Dzięki czemu użytkowanie
urządzenia nie będzie możliwe.
VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
podano na tabliczce znamionowej
Pobór mocy (W)
podano na tabliczce znamionowej
Waga (kg)
0,4
Klasa izolacyjna
II.
Wymiary produktu
305 x 70 x 45
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi < 0,50 W
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu
jest zastrzeżona przez producenta. Ilustracje są tylko poglądowe.
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać w wodzie lub
innych cieczach.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE
THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS.
THIS BAG IS NOT A TOY.
Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy położyć w miejscu będącym
poza zasięgiem dzieci. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem
dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
OSTRZEŻENIE
Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, natrysków, umywalek lub innych
pojemników z wodą.
23 / 23
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů
nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 11/6/2018
e.č. 50/2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement