eta 0320 90000 Owner's manual

eta 0320 90000 Owner's manual
Cestovní vysoušeč vlasů • NÁVOD
Cestovný sušič vlasov • NÁVOD
NA OBSLUHU
3-7
8-12
Travel hair dryer • INSTRUCTIONS FOR USE
GB 13-17
Elektromos hajszárító • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
H 18-22
Podróżna suszarka do włosów • INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL 23-27
ROSALIA
4/1/2017
K OBSLUZE
CZ
Obsah
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
III. POKYNY K OBSLUZE
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLOGIE
VI. TECHNICKÁ DATA
3
5
6
6
6
7
SK
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA
III. NÁVOD NA OBSLUHU
IV. ÚDRŽBA
V. EKOLÓGIA
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
8
10
11
11
11
12
GB
I. SAFETY WARNING
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES
III. INSTRUCTIONS FOR USE
IV. MAINTENANCE
V. ENVIRONMENT
VI. TECHNICAL DATA
13
15
16
16
16
17
HU
I. BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉS
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA
III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
IV. KARBANTARTÁS
V. KÖRNYEZETVÉDELEM
VI. MŰSZAKI ADATOK
18
20
21
21
21
22
PL
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
II. OPIS URZĄDZENIA I AKCESORII
III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI
IV. KONSERWACJA
V. EKOLOGIA
VI. DANE TECHNICZNE
23
25
26
26
26
27
CZ
ROSALIA
Cestovní vysoušeč vlasů
eta 0320
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte
vyobrazení a návod uschovejte pro budoucí použití.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce
a zda je přepínač napětí v poloze 240 V. Vidlici napájecího přívodu je nutné připojit pouze
do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá příslušným normám.
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti,
pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí
držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
–P
řed výměnou příslušenství nebo přístupných části, před montáží a
demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte a odpojte
od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el. zásuvky!
–J
estliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
–V
ysoušeč se nesmí ponořit do vody a nesmí se používat na
místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyvadla. Pokud by
přesto vysoušeč spadl do vody, nevytahujte jej! Nejdříve odpojte
vidlici napájecího přívodu z el. zásuvky a až poté vysoušeč vyjměte.
V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu
k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
–P
ro zabezpečení doplňkové ochrany doporučujeme instalovat do el.
obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým
vybavovacím proudem nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu
revizního technika, případně elektrikáře.
–P
okud se vysoušeč vlasů používá v koupelně, je nutné ho odpojit
po použití od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky, protože v blízkosti vody představuje nebezpečí, i když je
vysoušeč vlasů vypnutý.
–V
ždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez
dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
3 / 27
CZ
– Nikdy
spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod
nebo vidlici, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil
se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do
odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– POZOR: Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače,
dálkového ovládání nebo jakékoli jiné součásti, která spíná spotřebič automaticky, protože
existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud by byl spotřebič zakryt nebo nesprávně umístěn
v okamžiku uvedení spotřebiče do činnosti.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely! Není
konstruován pro použití v kadeřnickém salónu nebo jiné komerční použití!
– Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti vody obsažené např. v nádobách,
umyvadlech, vanách, bazénech atd.!
– Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod!
– Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru!
– Vysoušeč neodkládejte na horké tepelné zdroje (např. kamna, sporák, radiátor atd.).
– Spotřebič nesmí být používán ve vlhkém nebo mokrém prostředí a v jakémkoliv
prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu (prostory kde jsou skladovány
chemikálie, paliva, oleje, plyny, barvy a další hořlavé, případně těkavé, látky).
–Ž
ádná část spotřebiče se nesmí dostat do styku s místy citlivými na teplo (např. oči, uši,
krk atd.). Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů.
– Pokud byl vysoušeč skladován při nižších teplotách, nejprve jej aklimatizujte, čímž se odstraní
ztuhlost mazacího tuku v ložiskách a zachová se mechanická pevnost dílů z plastu.
– Při manipulaci s nástavcem během vysoušení dbejte zvýšené opatrnosti (je horký).
– Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí
samolepicí tapety, fólie, apod.)!
– Při prvním zapnutí spotřebiče může dojít k případnému krátkému, mírnému zakouření,
které není na závadu a není důvodem k reklamaci spotřebiče.
– Otvory pro průchod vzduchu se nesmí zakrývat. Nepokládejte též zapnutý vysoušeč na
měkké povrchy (např. postel, ručníky, povlečení, koberce), mohlo by dojít k zakrytí
otvoru. Je třeba zabránit tomu, aby do otvoru vnikl prach, vlasy, vlákna atd.
– Do otvorů nevsunujte ani nevhazujte žádné předměty.
– Když se spotřebič přehřeje, vstoupí v činnost automatická tepelná pojistka a přeruší přívod
proudu. Pokud k tomu dojde, spotřebič vypněte a vytáhněte vidlici přívodu z el. zásuvky.
Odstraňte případné viditelné překážky bránící toku vzduchu a nechejte spotřebič vychladnout.
– Ihned po použití spotřebič odpojte od el. sítě vytažením vidlice napájecího přívodu z el.
zásuvky a před uložením nechejte vychladnout.
– Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným
plamenem a nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
– Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho
mohly dosáhnout děti.
– Neovinujte napájecí přívod kolem spotřebiče, prodlouží se tak životnost přívodu. Pravidelně
kontrolujte stav napájecího přívodu.
– V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným normám.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy
a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
–S
potřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání spotřebiče, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se spotřebičem a příslušenstvím
(např. úraz el. proudem, požár, popálení, poškození vlasů) a není odpovědný ze záruky za
spotřebič v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
4 / 27
CZ
II. POPIS SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
A – vysoušeč
A1 – p
řepínač teploty a intenzity toku vzduchu
poloha 0 – vypnuto
poloha
– střední teplota a intenzita toku vzduchu
poloha
– maximální teplota a intenzita toku vzduchu
A2 – rukojeť
A3 – očko pro zavěšení
A4 – napájecí přívod
A5 – kloub (slouží ke sklopení rukojeti při přepravě nebo skladování fénu)
A6 – přepínač napětí 240 V / 120 V (umožňuje nastavit provozní napětí dle dané
el. sítě – k nastavení použijte např. šroubovák nebo minci)
B–u
směrňovací nástavec (slouží ke koncentraci vzduchu na určené místo)
B
A
A5
A2
A1
A6
A3
A4
5 / 27
CZ
III. POKYNY K OBSLUZE
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte vysoušeč s příslušenstvím. Ze spotřebiče
odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Odklopte rukojeť A2
do pracovní polohy tak, aby se zajistila její aretace. Vidlici napájecího přívodu A4 zasuňte
do elektrické zásuvky. Pokud budete chtít, nasuňte nástavec B na vysoušeč.
Vysoušení vlasů
Pro rychlé vysoušení vlasů přepněte přepínač A1 do polohy max. teploty a max. intenzity
toku vzduchu. Pro vysoušení krátkých vlasů nebo pro dosušení vlasů zvolte nastavení
přepínače nižší. Vycházející vzduch nasměrujte na vlasy, přičemž držte vysoušeč za
rukojeť ve vzdálenosti asi 10 až 15 cm od hlavy a rovnoměrně s ním pohybujte.
Při vysoušení proudem horkého vzduchu vytřepejte pomocí kartáče nebo prstů
přebytečnou vlhkost z vlasů. Pokud máte dlouhé vlasy, skloňte hlavu, aby vlasy volně
splývaly mimo pokožku hlavy a obličeje. Po ukončení vysoušení přepněte přepínač A1
do polohy 0.
IV. ÚDRŽBA
Před každou údržbou spotřebič vypněte, odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky a nechejte vychladnout! Povrch vysoušeče ošetřujte
měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky! Údržba
zahrnuje pouze mechanické čištění. Mřížku očistěte od případných nečistot (např. pomocí
kartáčku). Vyčištění usazeného prachu a nečistot můžete provést vhodným nástrojem
(např. kartáčkem) případně jejich vysátím nebo vyfouknutím. Vychladlý vysoušeč uložte
na bezpečné suché místo, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních
částí spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na
výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich
správné likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty
zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz).
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od el. sítě přívod odříznout, spotřebič tak bude nepoužitelný.
6 / 27
CZ
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
Příkon max. (W)
Hmotnost (kg) cca
Spotřebič třídy ochrany
Rozměry cca (dxhxv) (mm)
Příkon ve vypnutém stavu je
uvedeno na typovém štítku výrobku
uveden na typovém štítku výrobku
0,3
II.
11 x 7,4 x 17
< 0,50 W
Hlučnost: Deklarovaná hladina akustického výkonu je 79 dB(A) re 1pW
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku
vyhrazena výrobcem.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných
tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v
kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo
dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob
obsahujících vodu.
7 / 27
SK
ROSALIA
Cestovný sušič vlasov
eta 0320
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
—P
red prvým uvedením do prevádzky si starostlivo prečítajte návod na obsluhu, prehliadnite
vyobrazenie a návod uschovajte na neskoršie použitie.
—S
kontrolujte, či údaj na typovom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke
a či je prepínač prevádzkového napätia v polohe 240 V. Vidlicu treba pripojiť do správne
zapojenej a uzemnenej zásuvky podľa STN!
—S
potrebič nikdy nepoužívajte, pokiaľ má poškodený napájací prívod
alebo vidlicu, pokiaľ nepracuje správne, pokiaľ spadol na zem a
poškodil sa alebo spadol do vody. V takých prípadoch ho zaneste
do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej
funkčnosti.
—T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a
osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a porozumeli prípadným nebezpečenstvám. Deti si so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom
nesmú vykonávať deti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti
mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
—S
ušič nesmie byť ponorený do vody ani používaný na miestach, kde
by mohol spadnúť do vane alebo umývadla. Ak by do vody predsa
len spadol, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite vidlicu napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky a až potom sušič vyberte. V takých
prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do špecializovaného
servisu, aby preverili, či je bezpečný a správne funguje.
—P
okiaľ sušič vlasov používate v kúpeľni, je potrebné ho po
použití odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky, pretože v blízkosti vody predstavuje
nebezpečenstvo i pokiaľ je vypnutý.
—P
re zabezpečenie doplnkovej ochrany odporúčame inštalovať do
elektrického obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič (RCD)
s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
Požiadajte o radu revízneho technika, prípadne elektrikára.
—V
ždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez dozoru
a pred montážou, demontážou alebo čistením.
8 / 27
SK
—P
red
výmenou príslušenstva alebo prístupných časti, pred
montážou a demontážou, pred čistením alebo údržbou, spotrebič
vypnite a odpojte od el. siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky!
—A
k sa napájací prívod spotrebiča poškodí, musí byť prívod
nahradený výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne
kvalifikovanou osobou, aby sa tak zabránilo vzniku nebezpečnej
situácie. Pravidelne kontrolujte stav napájacieho prívodu.
— POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v spojení s tepelne citlivým riadiacim zariadením,
programátorom, časovačom alebo akýmkoľvek iným zariadením, ktoré zapína spotrebič
automaticky, pretože v prípade, že by bol spotrebič zakrytý alebo premiestnený, hrozí
nebezpečenstvo požiaru.
— Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je
konštruovaný pre kadernícke salóny alebo na komerčné používanie!
— Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vody (napríklad v nádobách, v umývadlách,
vo vaniach, v bazénoch)!
— Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte a nevyťahujte z elektrickej zásuvky
mokrými rukami a ťahaním za napájací prívod!
— Spotrebič nenechávajte v činnosti bez dozoru!
— Sušič neodkladajte na horúce tepelné zdroje (napr. kachle, sporák, radiátor).
— Žiadna časť spotrebiča sa nesmie dotýkať miest citlivých na teplo (napríklad očí, uší, krku).
— Pri manipulácii s nadstavcom počas sušenia vlasov dbajte zvýšenej opatrnosti (je horúci).
— Napájací prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameňom, nesmie byť ponáraný do vody ani sa ohýbať cez ostré hrany.
— Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu stiahnuť deti.
— Ak bol sušič skladovaný pri nižších teplotách, najskôr ho nechajte zaklimatizovať. Odstráni
sa tým stuhnutosť mazacieho tuku v ložiskách a zachová sa pevnosť plastových dielov.
—S
potrebič nesmie byť používaný vo vlhkom alebo mokrom prostredí a v akomkoľvek
prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu (priestory kde sú skladované
chemikálie, palivá, oleje, plyny, farby a ďalšie horľavé, prípadne prchavé, látky).
— Otvory na priechod vzduchu sa nesmú zakrývať. Zapnutý sušič neodkladajte na mäkké
povrchy (napríklad posteľ, uteráky, bielizeň, koberce), otvory by sa mohli zakryť.
Do vetracích otvorov nesmie vniknúť prach, vlasy, vlákna a podobne.
— Do otvorov nevsúvajte ani nevhadzujte žiadne predmety.
— Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov.
— Pri prvom zapnutí spotrebiča môže dôjsť k prípadnému krátkemu miernemu zadymeniu,
čo nie je porucha a nie je to dôvod na reklamáciu spotrebiča.
— Nie je prípustné akýmkoľvek spôsobom upravovať povrch spotrebiča (napr. pomocou
samolepiacej tapety, fólie, a pod.)!
— Keď sa spotrebič prehreje, zapne sa automatická tepelná poistka a preruší prívod elektrickej
energie. Keď sa to stane, spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete. Potom odstráňte
prípadné viditeľné prekážky brániace prúdu vzduchu a spotrebič nechajte vychladnúť.
— Po použití spotrebič ihneď odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho
prívodu z elektrickej zásuvky a pred uložením nechajte úplne vychladnúť.
— Nenavíjajte napájací prívod okolo spotrebiča, predĺžite tým životnosť prívodu.
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nutné, aby nebol poškodený
a vyhovoval platným normám.
— Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
— Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto
návode!
9 / 27
SK
—V
AROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
—V
ýrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním so
spotrebičom a príslušenstvom (napr. úraz el. prúdom, požiar, popálenie, poškodenie
vlasov) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora
uvedených bezpečnostných upozornení.
B
A
A5
A2
A1
A6
A3
A4
II. OPIS SPOTREBIČA A PRÍSLUŠENSTVA
A — sušič
A1 — prepínač teploty a intenzity prúdenia vzduchu
poloha 0 — vypnuté
poloha
— stredná teplota a intenzita prúdenia vzduchu
poloha
— maximálna teplota a intenzita prúdenia vzduchu
A2 — rukoväť
A3 — uško na zavesenie
A4 — napájací prívod
A5 — kĺb (umožňuje sklopenie rukoväti pri preprave alebo skladovaní sušiča)
A6 — prepínač napätia 240 V / 120 V (umožňuje nastaviť prevádzkové napätie podľa
danej elektrickej siete –– na nastavenie použite napríklad skrutkovač alebo mincu)
B — usmerňovací nadstavec (slúži na usmernenie prúdu vzduchu na určené miesto)
10 / 27
SK
III. NÁVOD NA OBSLUHU
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte sušič s príslušenstvom. Zo spotrebiča
odstráňte všetky prípadné adhézne fólie, nálepky alebo papier. Odklopte rukoväť A2 do
pracovnej polohy, aby sa zaistila jej aretácia. Vidlicu napájacieho prívodu A4 zasuňte do
elektrickej zásuvky. Nadstavec B nasuňte na sušič ak budete chcieť.
Sušenie vlasov
Pre rýchle sušenie vlasov prepnite prepínač A1 do polohy maximálnej teploty a maximálnej
intenzity prúdenia vzduchu. Pre sušenie krátkych vlasov alebo pre dosušenie vlasov zvoľte
nastavenie prepínača nižšie. Vychádzajúci prúd vzduchu nasmerujte na vlasy. Sušič držte
za rukoväť vo vzdialenosti 10 až 15 cm od hlavy a rovnomerne ním pohybujte. Pri sušení
vlasov prúdom horúceho vzduchu z nich kefou alebo prstami vytraste prebytočnú vodu.
Ak máte dlhé vlasy, skloňte hlavu, aby vlasy voľne splývali mimo jej pokožky a tváre.
Po skončení sušenia vlasov prepnite prepínač A1 do polohy 0.
IV. ÚDRŽBA
Pred každou údržbou spotrebič vypnite, odpojte od elektrickej siete vytiahnutím
vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky a nechajte vychladnúť! Povrch
sušiča ošetrujte mäkkou vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace
prostriedky! Údržba zahŕňa iba mechanické čistenie. Mriežku očistite od prípadných
nečistôt (napríklad pomocou kefky). Usadený prach alebo prípadné nečistoty z vnútra
sušiča vysajte vysávačom alebo ich vyfúknite. Sušič skladujte na suchom, bezprašnom
mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta (viď. www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Ak má byť spotrebič definitívne vyradený z činnosti, odporúča sa po jeho odpojení od
elektrickej siete odrezať napájací prívod. Spotrebič tak bude nepoužiteľný.
11 / 27
SK
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
Príkon (W)
Hmotnosť (kg) asi
Spotrebič ochrannej triedy
Rozmery (dxhxv) mm:
Príkon vo vypnutom stave je
uvedené na typovom štítku výrobku
uvedený na typovom štítku výrobku
0,3
II.
11 x 7,4 x 17
< 0,50 W
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponárať do vody lebo iných
tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto
vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko
odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNENIE
Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, umývadiel alebo iných nádob
obsahujúcich vodu.
12 / 27
GB
ROSALIA
Travel hair dryer
eta 0320
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Keep these instructions including the
warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY WARNING
– Before the first use, read the instructions for use carefully, look at the picture and keep the
instructions for use.
– Check whether the data on the type label correspond with the voltage in your socket and
whether the voltage switch is in the 240 V position.
–N
ever use the appliance if its power cord or plug is damaged, if it
does not work properly, if it fell down and was damaged or if it fell
into water. In this case, take the appliance to a special service to
check its safety and proper function.
–T
his product can be used by children at the age of 8 years and
older and people with reduced physical or mental abilities or lack
of experience and knowledge if they are supervised or if they were
instructed regarding use of the appliance in a safe way and if they
understand possible risks. Children must not play with the appliance.
User cleaning and maintenance must not be performed by children if
they are younger than 8 year and unsupervised. Children younger than
8 years must be kept out of reach of the appliance and its power cord.
–T
he dryer must not be sunk in water and it must not be let at places
where it could fall into a bath tub or a wash basin. If the dryer fell
to water, do not take it out! First of all unplug the power cord from
the socket and only then take out the dryer. In this case take the
appliance to a specialized service shop to check its safety and
proper function.
– F
or additional protection we recommend installation of current
protection (RCD) with the nominal release current not exceeding 30
mA. Ask a control technician or an electrician for advice.
– I f the power cord of the appliance is corrupted, it has to be replaced
by the producer, its service technician or a similarly qualified person
so as to prevent dangerous situations.
–B
efore replacing accessories or accessible parts, before assembly
and disassembly, before cleaning or maintenance, turn off the
appliance and disconnect it from the mains by pulling the power cord
from the power socket!
–A
lways unplug the appliance from power supply if you leave it
unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
13 / 27
GB
– If
the hair dryer is used in a bathroom, it has to be disconnected
from the electric power by unpluging the power cord from the socket
because there is risk close to water even if the hair dryer is off.
–A
TTENTION: Do not use this heater in series with an external timer, remote controller or
any other device that switches on the appliance automatically, since a fire risk exists when
the heater is accidentally covered or displaced at the moment it switches on.
–T
he appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not
designed for use in hair salons or for similar commercial use!
–D
o not use the appliance close to water contained e. g. in containers, sinks, bath
tubs, swimming pools, etc.
–D
o not plug or unplug the appliance from a socket with wet hands and do not pull
the power cord!
– Do not let the appliance in operation without supervision!
–D
o not put the dryer on hot heat sources (e. g. oven, stove, radiator, etc.)
–A
ny part of the appliance must not get in contact with places sensitive to heat (e. g. eyes,
ears, neck, etc.).
–B
e very careful when handling the adapter during drying (it is hot).
–T
he power cord must not be damaged with sharp or hot objects, open fire and it must not
be sunk into water or bent over sharp edges.
–M
ake sure that the power cord does not hang over the edge of the working table where
children could reach it.
–T
he appliance must not be used in damp or wet environment and in any environment with
the danger of fire or explosion (spaces where chemicals, fuels, oils, gases, paints and
other flammable or volatile materials are stored).
– If the dryer was stored at lower temperatures, acclimatize it first, by which you remove stiffness
of the lubricating fat in bearings and mechanical resistance of the plastic parts will be kept.
–H
oles for air ventilation must not be covered. Also, do not put the dryer in the “on”
position on soft surfaces (e. g. bed, towels, sheets, carpet), the duct could get covered.
Penetration of dust, hair, threads, etc. to the duct has to be prevented.
– Do not insert or throw any objects to the holes.
– It is not permissible to adjust the surface of the extra attachment (e.g. self-adhesive paper,
foils, etc.)!
– Do not insert accessories into any body cavities.
– When the appliance is switched on for the first time, short and slight smoke can come out
that does not mean any defect and it is not a reason for claiming a defect of the appliance.
– When the appliance is overheated, the automatic heat fuse is activated and it disconnects
power supply. If it happens, switch off the appliance and unplug it from the socket. Remove
possible visible obstacles preventing air flow and let the appliance cool down.
–D
isconnect the appliance from power supply right after use by unpluging the power cord
from the socket and let it cool down before storage.
–D
o not wind the power cord around the appliance, this will extend life of the power cord.
– If you need to use the extension cord, it has to be incorrupted and it has to comply with the
valid standards.
–A
ll text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are
translated and explained at the end of this language mutation.
–N
ever use the appliance for any other purpose than for the intended purpose described in
these instructions for use!
–W
ARNING: There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the
manual) of the appliance.
– The producer does not guarantee any loss caused by improper handling of the appliance and
its accessories (e. g. electrical accident, fire, burn, hair damage) and its guarantee for the
appliance does not apply in the case of non-compliance with the safety instructions above.
14 / 27
GB
B
A
A5
A2
A1
A6
A3
A4
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES
A – hair dryer
A1 – temperature and air flow intensity regulator
position 0 – off
position
– medium temperature and air flow intensity
position
– maximum temperature and air flow intensity
A2 – handle
A3 – hanging loop
A4 – power cord
A5 – joint (for tilting the handle when the dryer is transported or stored)
A6 – 240 V / 120 V voltage switch (it makes it possible to set the operating voltage
according to the electric network - to set, use a screw driver or a coin)
B – concentrator (used for concentrating air to the specific place)
15 / 27
GB
III. INSTRUCTIONS FOR USE
Remove all packing material and take out the dryer with its accessories. Remove all
possible adhesion foils, stick-on labels or paper from the appliance. Lift off the handle A2
to the operating position so that its arrest is ensured. Plug the power cord A4 to a socket.
Put the adapter B on the dryer.
Hair drying
For quick hair drying, turn the switch A1 to the position of the maximum temperature and
the maximum air flow. For drying short hair or for finishing hair drying, set the switch to
the lower positions. Direct the outgoing air to hair while keeping the dryer handle in the
distance of 10 to 15 cm from the head and move it evenly. In drying with hot air flow, take
out excessive humidity from hair using a brush or fingers. If you have long hair, bend your
head so that the hair falls down freely from the scalp and face. After you have finished
drying, cool down the dryer by turning the A2 switch to the cool air position and then turn
the A1 switch to the 0 position.
IV. MAINTENANCE
Turn off the appliance before each maintenance, unplug the power cord from the
power supply and let it cool down! Wipe the dryer surface with a wet soft cloth. Remove
possible impurities from the grid (e.g. using a brush). Cleaning dust and impurities settled
inside the hair dryer can be made by their vacuuming or blowing out. Do not use rough and
aggressive detergents! Maintenance only includes mechanical cleaning.
Expert service must do the large maintenance or to intervene into inside parts of the
appliance! Non-observance of the instructions of the manufacturer cancels the right
for guarantee repair!
V. ENVIRONMENT
Printed signs of materials used for manufacture, packing, components and accessories,
as well as their recycling, are on all the pieces if their dimensions enable it. The symbols
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electric
or electronic products must not be disposed together with municipal wastes. Please,
hand them over to the collection points designed for their correct disposal, where they
will be accepted free of charge. By correct disposal of this product you can help to
preserve valuable natural resources and help to prevent possible negative impacts to the
environment and to human health, which could be the results of incorrect waste disposal.
For further details ask the municipal authorities or the nearest collecting point. Penalties
can be charged for incorrect disposal of such wastes, according to national regulations.
If the appliance is to be put out of operation definitely, we recommend cutting off the feeder
cable, to disable its use.
16 / 27
GB
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Absorbed power (W)
Weight (kg) approximately
Protection class of the appliance
Size of the product (mm)
Input in off mode is
shown on the type label of the appliance
shown on the type label of the appliance
0,3
II.
11 x 7,4 x 17
< 0,50 W
Noise level: Acoustic noise level of 79 dB (A) re 1pW
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications and
accessories for the respective models.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUID
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
NOTICE
Do not use the appliance close to bath tubs, showers, bash basins or other water
containers.
17 / 27
H
Elektromos hajszárító
ROSALIA
eta 0320
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári
bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉS
– Első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, tekintse meg az
ábrákat és az útmutatót gondosan őrizze meg.
–S
oha ne használja a készüléket, ha sérült az erőátviteli kábele vagy
a kábel villásdugója, ha hibásan működik, ha a földre ejtette és megsérült,
vagy ha vízbe esett. Ilyen esetekben vigye a készüléket szakszervizbe, és
ellenőriztesse le a biztonságosságát és helyes működését.
–E
zt a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá csökkent
fi zikai és mentális képességű vagy nem elegendő tapasztalattal és
ismeretekkel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben
felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozóan megfelelő módon kioktatták őket és megértik az
esetleges veszélyhelyzetek értelmezését. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által történő tisztítást és
karbantartást gyermekek nem végezhetik, ha nincsenek legalább
8 évesek és csak felügyelet mellett. 8 évnél fi atalabb gyermekek csak
a készülék és csatlakozó vezetéke hatósugarán kívül tartózkodhatnak.
–H
a a készülék csatlakozó vezetéke megsérült, akkor a csatlakozó
vezetéket a gyártó cég, annak szerviz szakembere vagy hasonló
minősítéssel rendelkező személy cserélje ki, hogy elkerüljük ezzel
veszélyes helyzet kialakulását.
– A
tartozékok vagy hozáférhető részek kicserélése előtt, beszerelés
és szétszerelés előtt, tisztítás vagy karbantartás előtt, a készüléket
kapcsolja ki és húzza ki a tápkábel dugójának kihúzásával az aljzatból!
–M
indig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha
a készülék felügyelet nélkül marad, továbbá annak beszerelése,
leszerelése vagy tisztítása előtt.
– F IGYELEM: Ne használja a készüléket olyan programmal, időkapcsolóval, vagy bármely
olyan alkatrésszel összekapcsoltan, amelyek a készüléket automatikusan bekapcsolhatják,
mivel a készülék letakart, vagy helytelen elhelyezésekor tűzveszély keletkezhet!
– Kiegészítő védelemként javasoljuk a fürdőszoba elektromos hálózatába áramvédőt (RCD)
beépíteni, ami 30 mA értékű kioldóárammal működik. Szaktanácsért forduljon revíziós,
illetve elektromos szakemberhez.
– A hajszárítót nem szabad víz alá meríteni és nem szabad olyan helyeken használni, ahol
annak fürdőkádba vagy mosdóba esése lehetséges. Ha a hajszárító mégis vízbe esik,
ne húzza azt ki a vízből! Mindenekelőtt húzza ki annak elektromos csatlakozódugóját
a dugaszolóaljzatból és csak azután vegye ki a vízből a hajszárítót. Ilyen esetekben
a készüléket adja át szakszervizi vizsgálatokra, annak biztonságtechnikája és helyes
működése ellenőrzése céljából.
– Ne hagyja a készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül!
18 / 27
H
– Ellenőrizze, hogy az adattáblan levő adat megegyezik-e az elektromos dugaszoló aljzatban
levő feszültséggel és azt, hogy a feszültségválasztó a 240 V-os helyzetben van-e.
A csatlakozóvezeték villásdugóját csak a szabvány szerint helyesen bekötött és földelt
dugaszolóaljzatba szabad becsatlakoztatni!
– Ha fürdőszobában használjuk a hajszárítót, akkor azt használat után le kell kapcsolni az elektromos
hálózatról annak csatlakozódugója elektromos dugaszolóaljzatból történő kihúzásával, mivel
a hajszárító nedves környezetben még kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet.
– A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem javasolt annak
fodrászati szalonokban történő használata vagy egyéb kommersz alkalmazása!
– Ne használja a készüléket nedves környezetben, vízzel telt edények, mosdók, kádak,
medencék stb. közelében! Ne engedje meg annak gyermekek vagy nem önjogú személyek
által történő felügyelet nélküli használatát!
– Nedves kézzel ne helyezze be a csatlakozóvezeték villásdugóját az elektromos
dugaszolóaljzatba vagy ne húzza ki azt a dugaszolóaljzatból a csatlakozóvezetéknél fogva!
– Ne helyezze a hajszárítót forró hőforrásokra (pl. kályhára, tűzhelyre, radiátorra stb.).
– A készülék egy része sem érintkezhet melegre érzékeny testrészekkel (pl. szem, fül, nyak
stb.).Szárítás közben a készülék tartozékaival szemben fokozott óvatossággal járjon el
(azok forróak lehetnek).
–A
készüléket nem szabad nedves, vizes helyeken, valamint tűzveszélyes és robbanás veszélyes
helyeken (kémia szerek, üzemanyagok, olajok, gázok, festékek, stb. tárolási helyek) használni.
–Ü
gyeljen arra, hogy a csatlakozókábel éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól ne sérüljön
meg. A csatlakozókábelt vízbe meríteni tilos.
– Akadályozza meg azt, hogy a csatlakozó kábel szabadon függjön a munkalap szélén
átnyúlva, ahol ahhoz gyermekek hozzáférhetnek.
– Amennyiben a hajszárítót hosszabb ideig alacsony hőmérsékleten tartottuk, akkor használat
előtt azt aklimatizálni kell, ennek során felmelegszik a csapágyakban levő kenőanyag és
a műanyagból készült részek is visszanyerik eredeti mechanikai szilárdságukat.
– A légáramlás nyílásait nem szabad befedni. Ezért a bekapcsolt készüléket ne helyezze puha
felületekre (mint pl. ágyra, törülközőre, ágyhuzatra, szőnyegre), mivel annak légáramlási nyílásai
elzáródhatnak. Meg kell akadályozni azt, hogy a légnyílásokba por, hajszálak, szálak stb. kerüljenek.
–A
nyílásokba ne helyezzen be, vagy ne dobjon be különböző tárgyakat.
–N
em megengedett a kiegészítő tartozék felületét bármilyen módon módosítani
(pl. öntapadó tapétéval, fóliával stb.)! A tartozékokat ne szúrja semmilyen testnyílásba.
– A készülékelső használatbavételekor rövid, gyenge füstképződés jelentkezhet, ez nem jelent
meghibásodást és nem ad okot a készülék reklamációjához.
– A készülék túlmelegedésekor működésbe lép az automatikus hőbiztosító és megszakítja az
áram hozzávezetését. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor kapcsolja ki a készüléket és annak
csatlakozó dugóját húzza ki az el. dugaszolóaljzatból. Távolítsa el a látható, a levegő áramlását
akadályozó tárgyakat és hagyja kihűlni a készüléket.
– Használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugót az elektromos dugaszolóaljzatból és hagyja
a készüléket teljesen kihűlni.
– Ne csavarja rá a csatlakozó vezetéket a készülékre, meghosszabbítja ezzel a csatlakozó vezeték
élettartamát. Az esetleges hosszabbító vezeték használatakor fontos, hogy az ne legyen sérült és
megfeleljen az érvényes szabványoknak.
– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek
és képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
–A
készüléket soha ne használja más célokra, mint amire rendeltetett és ami eben az utasításban
szerepel!
– FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással,
esetén a sérülés veszély léphet elő.
–G
yártócég nem felelős a készülék és tartozékai helytelen használatából eredő károkért (pl.
elektromos áram által okozott sérülések, tűzkárok, égési sérülések, hajzat károsodások)
és a fenti biztonságtechnikai figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából eredő készülékre
vonatkozó jótállási felelősségéért.
19 / 27
H
B
A
A5
A2
A1
A6
A3
A4
II. A KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAI LEÍRÁSA
A – hajszárító
A1 – a
hőmérséklet és a légsugár erősség átkapcsolója
0 helyzet – kikapcsolt
helyzet – közepes hőmérséklet és légsugár erősség
helyzet – maximális hőmérséklet és légsugár erősség
A2 – fogantyú
A3 – függesztőszem
A4 – csatlakozó vezeték
A5 – behajtható markolat (a hajszárító szállítás vagy tárolás közbeni összehajtására
szolgál)
A6 – feszültség átkapcsoló 240 V / 120 V (lehetővé teszi az üzemi feszültség beállítását az
adott hálózati feszültség alapján – a beállításhoz használjon csavarhúzót vagy érmét)
B – irányító tartozék (a légáram meghatározott helyre történő irányítására szolgál)
20 / 27
H
III. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Távolítsa el a csomagoló anyagot, majd vegye ki a hajszárítót és tartozékait. Távolítson el
a készülékről minden esetleges tapadó fóliát, öntapadó címkét vagy papírt. Hajtsa vissza
az A2 jelű fogantyút annak üzemi helyzetébe, egyben biztosítsa annak rögzítését. Az A4
jelű csatlakozóvezeték villásdugóját csatlakoztassa az elektromos dugaszolóaljzatba.
A B jelű kiválasztott tartozékot erősítse a hajszárítóra.
Hajszárítás
A hajszárítás meggyorsításához kapcsolja át az A1 kapcsolókat a max. hőmérséklet és
a max. áramlási intenzitás helyzetébe. Rövid haj szárításához vagy a haj utószárításához
válasszon alacsonyabb fokozatú kapcsolást. A kiáramló levegőt irányítsa a hajra, közben
a hajszárítót tartsa annak fogantyújával mintegy 10-15 cm távolságban a fejtől és
egyenletes mozdulatokkal mozgassa azt. Forró levegőárammal történő szárítást követően
a haj maradék nedvességét kefével vagy ujjai segítségével távolítsa el hajából. Ha hosszú
a haja, akkor hajtsa előre a fejét, hogy a haja fejbőrén és arcán kívülre kerüljön. A szárítás
befejezése után az A1 jelű kapcsolót kapcsolja 0 helyzetbe.
IV. KARBANTARTÁS
Minden egyes karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
a csatlakozódugót az elektromos dugaszolóaljzatból és hagyja a készüléket kihűlni!
A hajszárító felületét puha, nedves ruhadarabbal törölje le. Ne használjon durva és
agresszív tisztítószereket! A karbantartás csak mechanikai tisztításból áll. Tisztítsa meg
a rácsot az esetleges szennyeződésektől (pl. kefe segítségével). A úti hajszárító
belsejében levő esetleges por vagy más szennyeződés elszívással vagy kifúvással
távolítható el. A kihűlt készüléket biztonságos és száraz helyen, gyermekek és nem önjogú
személyek elől elzárva tárolja.
Terjedelmesebb karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső részét
is érinti, csak szakszerviz végezhet!
Az utasítások be nem tartása a jótállási kötelezettségek megszűnését vonja maga
után!
V. KÖRNYEZETVÉDELEM
Amennyiben a méretek lehetővé teszik, valamennyi hajszárítón fel van tüntetve
a csomagolóanyagok, komponensek és tartozékok gyártására szolgáló anyagok
jelei, továbbá azok reciklálására vonatkozó jelzések. A terméken vagy annak kísérő
dokumentációjában feltűntetett jelzések azt jelzik, hogy az elektromos és elektronikus
termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal együtt likvidálni. A helyes likvidálás
céljából adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen
veszik át. A termékek helyes likvidálásával segíti megőrizni az értékes természeti
forrásokat és segítik megelőzni azokat a potenciálisan negatív behatásokat a környezetre
és az emberi egészségre, amelyek a helytelen likvidálásból erednek. További részleteket
kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék
anyagok helytelen likvidálása az egyes országok előírásai szerint pénzbüntetéssel is
járhat. Amennyiben a készüléket véglegesen kiselejtezi, javasoljuk a csatlakozó vezeték
elektromos hálózatról történő lekapcsolásakor a csatlakozóvezetéket levágni, ezzel
a készülék használhatatlanná válik.
21 / 27
H
VI. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
a készülék típusának címkéjén látható
Max. teljesítmény felvétel (W)
a készülék típusának címkéjén látható
Tömeg (kg) kb.
0,3
A készülék érintésvédelmi osztálya
II.
Termék méretei (mm):
11 x 7,4 x 17
Teljesítményfelvétel kikapcsolt állapotban
< 0.50 W
Akusztikus zajszint szintje 79 dB (A) re 1pW
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok változtatásának
jogát a gyártó fenntartja!
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más
folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekek
részére nem hozzáférhető helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót
bölcsőkben, kiságyakban, babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdó vagy más vizet tartalmazó
edény közelében.
22 / 27
PL
ROSALIA
Podróżna suszarka do włosów
eta 0320
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania,
należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to
także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części oryginalnego
opakowania.
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Przed pierwszym wprowadzeniem do eksploatacji uważnie przeczytaj instrukcję obsługi,
zapoznaj się z rysunkami a instrukcję zachowaj do wglądu.
– N
igdy nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem
zasilającym lub wtyczką, jeśli nie działa prawidłowo, upadło na ziemię
i zostało uszkodzone, lub spadło do wody. W takich przypadkach
należy zanieść urządzenie do serwisu celem sprawdzenia jego
bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby z ograniczonymi zdolnościami fi zycznymi lub umysłowymi,
a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie
się urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja
bez nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona. Dzieci do lat
8 muszą trzymać się z dala od urządzenia i jego przewodu.
–J
eżeli używasz suszarki w łazience, po użyciu odłącz ją od sieci
elektrycznej wyciągając wtyczkę, używanie w pobliżu wody
przedstawia niebezpieczeństwo i gdy suszarka jest wyłączona.
–W
celu dodatkowej ochrony zalecamy w łazience instalować do
obwodu zasilania ochraniacz prądowy (RCD) z nominalnym prądem
nie przewyższającym 30 mA. Należy poprosić o radę technika
rewizyjnego, ewentualnie elektryka.
–P
rzed wymianą wyposażenia lub dostępnych części, przed montażem
i demontażem, przed cszyczeniem lub konserwacją należy wyłączyć
urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej poprzez wyciągnięcie
wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego!
–Z
awsze należy odłączyć urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione
bez opieki, przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
–U
szkodzony kabel zasilający urządzenia, musi być wymieniony
przez producenta, technika serwisowego producenta lub osobę
kwalifikowaną, ograniczysz tak możliwość dopuszczenia do
niebezpiecznej sytuacji.
– Skontroluj, czy informacje na tabliczce znamionowej odpowiadają napięciu w gniazdku
elektrycznym i czy przełącznik napięcia znajduje się na pozycji 240 V.
23 / 27
PL
– U WAGI: Nie używaj urządzenia wraz z programem, włącznikiem czasowym lub jakąkolwiek
inną częścią, ktora włącza urządzenie automatycznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu pożaru w przypadku zakrycia urządzenia lub jego nieprawidłowego umieszczenia.
– Suszarki nie można zanurzać do wody i nie można używać na miejscach, gdzie mogłaby
spaść do wanny lub umywalki. Jeżeli urządzenie spadło do wody, nie wyciągaj go! Najpierw
odłącz wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego, następnie urządzenie
wyciąg. W takich przypadkach zanieś urządzenie do serwisu w celu skontrolowania jego
bezpieczeństwa i poprawnego działania.
– Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w gospodarstwie domowym itp!
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania w salonie fryzjerskim lub do innych
celów komercyjnych!
– Urządzenia nie używaj w pobliżu wody znajdującej się np. w zbiornikach, umywalkach,
wannach, basenach itd.! Nie pozwól, żeby dzieci i osoby ubezwłasnowolnione
manipulowały z urządzeniem bez nadzoru!
– Nie wkładaj wtyczki kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego i nie wyciągaj
z gniazdka mokrymi rękami, nie ciągnij za kabel zasilający!
– Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru!
– Suszarki nie odkładaj na gorące urządzenia (np. piec, kuchenkę elektryczną, grzejnik
itd.). Miejsca wrażliwe na ciepło (np. oczy, uszy, szyję itd.) nie mogą dostać się do kontaktu
z żadną częścią urządzenia.
– Jeżeli suszarka jest składowana w niższych temperaturach, należy ją najpierw aklimatyzować,
eliminuje się tak sztywność smaru w łożyskach i zachowa się mechaniczna wytrzymałość
części z plastiku.
– Nie można zakrywać otworów gdzie przechodzi powietrze. Nie odkładaj włączonej suszarki
na miękkie powierzchnie (np. łóżko, ręczniki, pościel, dywany), może dojść do zakrycia
otworów. Nie dopuszczaj, żeby do otworu wniknął proch, włosy, włókna itd.
– Do otworów nie wsuwaj ani nie wrzucaj żadnych przedmiotów.
– Urządzenie nie może być używane w środowisku wilgotnym lub mokrym, w środowisku
z niebezpieczeństwem pożaru lub wybuchu (miejsca, gdzie są przechowywane chemikalia,
paliwa, oleje, gazy, farby i inne substancje łatwopalne lub lotne).
– Nie wolno w żaden sposób modyfikować powierzchni urządzenia (np. przy użyciu tapety,
folii, itp.).
– Podczas manipulowania z nasadką przy suszeniu należy być ostrożnym (jest gorąca).
– Kabel nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące przedmioty, przez otwarty płomień,
nie może być zanurzony do wody ani przeginany przez ostre krawędzie.
– Należy unikać, aby przewód zasilający swobodnie wisiał na krawędzi blatu, gdzie mogłoby
sięgnąć dziecko.
– Nie wsuwaj wyposażenia do żadnych otworów w ciele.
– Po pierwszym włączeniu urządzeniea może wystąpić krótkie, nieznaczne zadymienie, które
nie jest usterką i nie powoduje prawa do reklamacji urządzenia.
– Gdy urządzenie przegrzeje się, zacznie działać automatyczny bezpiecznik cieplny i przerwie
doprowadzenie prądu. Jeżeli do tego dojdzie, urządzenie wyłącz i wyciąg wtyczkę z gniazdka
elektrycznego. Usuń ewentualne przeszkody broniące w przepływie powietrza i pozostaw
suszarkę aby wychłodła.
– Natychmiast po użyciu odłącz suszarkę od sieci elektrycznej przez wyciągnięcie wtyczki
przewodu zasilającego z gniazdka i przed ułożeniem pozostaw do wychłodnięcia.
– Nie owijaj kabla przewodowego wokół urządzenia, przedłużysz żywotność przewodu.
– W przypadku użycia przedłużacza należy zwrócić uwagę, aby nie był uszkodzony i był
zgodny z obowiązującymi normami.
– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są
przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
– Suszarki nigdy nie używaj do żadnych innych celów, tylko do celu opisanego w tej instrukcji obsługi!
– UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia urządzenia
(niezgodnie z instrukcją).
24 / 27
PL
– Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nie poprawnym używaniem
urządzenia i akcesorii (np. porażenie prądem elektrycznym, pożar, spalenie,
poszkodzenie włosów) i nie udziela świadczeń gwarancyjnych w przypadku
niedostosowania się do wyżej wymienionych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
B
A
A5
A2
A1
A6
A3
A4
II. OPIS URZĄDZENIA I AKCESORII
A – suszarka
A1 – p
rzełącznik temperatury powietrza i siły nawiewu
pozycja 0 – wyłączono
– średnia temperatura i siła nawiewu
pozycja
– maksymalna temperatura i siła nawiewu
pozycja
A2 – uchwyt
A3 – uchwyt do zawieszenia
A4 – przewód zasilający
25 / 27
PL
A5 – p
rzegub (stosowany do przechylenia rękojeści w czasie transportu lub składowania
suszarki)
A6 – przełącznik napięcia 240 V / 120 V (umożliwia ustawić napięcie eksploatacyjne dla
danej sieci elekr. – do ustawienia należy użyć np. śrubokręta lub monety)
B – koncentrator powietrza (służy do koncentracji powietrza na określone miejsce)
III. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Usuń opakowanie i wyciągnij suszarkę i akcesoria. Z urządzenia usunąć wszystkie
folie przyczepne, naklejki lub papier. Odchyl rękojeść A2 do pozycji roboczej w taki
sposób, aby zostra zablokowana. Wtyczkę przewodu zasilającego A4 zasuń do gniazdka
elektrycznego. Wybraną końcówkę B nasuń na suszarkę.
Suszenie włosów
W celu szybkiego wysuszenia włosów przełącz przełącznik A1 na pozycję max.
temperatura i max. siła nawiewu. Do wysuszenia krótkich włosów lub do dosuszenia
włosów wybierz niższy stopień suszenia. Powietrze nakieruj na włosy, trzymaj suszarkę
za uchwyt w odległości ok. 10 - 15 cm od głowy i równomiernie z nim poruszaj. W trakcie
suszenia maksymalną siłą nawiewu, za pomocą szczotki lub palców wytrzep nadmierną
wilgotność z włosów. Jeżeli masz włosy długie, nakłoń głowę, aby włosy spływały poza
skórę głowy i twarzy. Po ukończeniu suszenia przełącz przełącznik A1 do pozycji 0.
IV. KONSERWACJA
Przed każdą konserwacją bieżącą urządzenie wyłącz, odłącz od sieci elektrycznej
wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i pozostaw do wychłodnięcia!
Powierzchnię suszarki czyść miękką, wilgotną szmatką. Nie używaj szorstkich
i agresywnych środków czyszczących! Konserwacja bieżąca polega tylko na czyszczeniu
mechaniczne. Kratkę oczyść od ewentualnych nieczystości (np. za pomocą szczoteczki).
Wyczyszczenie kurzu i zabrudzeń, osadzonych wewnątrz suszarka do włosów
można wykonać przez ich odkurzenie lub wydmuchanie. Chłodne urządzenie
należy przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób
niekompetentnych.
Konserwację szerszego charakteru lub naprawę, gdzie zachodzi potrzeba interwencji
do wewnętrznych części urządzenia, musi wykonać specjalistyczny serwis!
Nie dostosowaniem się do zaleceń producenta zanika prawo na naprawę w ramach
gwarancji!
V. EKOLOGIA
Jeżeli rozmiary na to pozwalają, na wszystkich częściach użytych do opakowania,
komponentach i akcesoriach są wydrukowane znaki (skróty) materiałów które zostały użyte
w produkcji, oraz ich recyklacja. Przedstawione symbole na produkcie lub w dokumentacji
przewodniej znaczą, że zastosowane produkty elektryczne lub elektroniczne nie mogą
być likwidowane wraz z odpadem komunalnym. W celu odpowiedniej likwidacji należy je
oddać na miejsca, które są do tego celu dostosowane i gdzie będą przyjęte nieodpłatnie.
Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoże zachować cenne źródła naturalne. W ten
sposób prewencyjnie pomagasz chronić środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. Więcej
szczegółowych informacji znajdziesz w miejscowym urzędzie lub w najbliższym miejscu
zbioru odpadów.
26 / 27
PL
Zgodnie z przepisami, za nieodpowiednią likwidację tego rodzaju odpadu, może zostać
udzielona kara. Jeżeli urządzenie ma być definitywnie wycofane z eksploatacji, zalecamy
po odłączeniu przewodu zasilającego od sieci elektrycznej, przewód odciąć, urządzenie
będzie nieużyteczne.
VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Moc max. (W)
podano na tabliczce znamionowej urządzenia
Waga (kg) ok.
0,3
Klasa izolacyjna
II.
Wymiary produktu (mm)
11 x 7,4 x 17
Pobór mocy gdy sprzęt jest wyłączony wynosi
0,00 W
Poziom hałasu 79 dB (A) re 1pW
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności od modelu produktu
jest zastrzeżona przez producenta.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych
cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE należy
położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Tego worka nie należy używać w
kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebka nie służy do zabawy!
OSTRZEŻENIE
Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników
zawierających wodę.
27 / 27
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np.
znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami
itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może
skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone
części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii,
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 14/10/2013
e.č.12/2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement