Eta Bamboo 9780 90000 Váha osobní Instructions

Eta Bamboo 9780 90000 Váha osobní Instructions
Digitální osobní váha • NÁVOD
Digitálna osobná váha • NÁVOD
K OBSLUZE
2-5
NA OBSLUHU
6-9
Digital personal scale • INSTRUCTIONS
Digitális személymérleg • KEZELÉSI
FOR USE GB 10 -13
ÚTMUTATÓ
Cyfrowa waga osobowa • INSTRUKCJA
OBSŁUGI PL 17 - 19
Fenité
Bamboo
5/12/2018
H 14 - 16
CZ
Fenité
Bamboo
Digitální osobní váha
eta 8780, 9780
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely! Není určen pro
použití v lékařských zařízeních a komerční použití!
–T
ento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi
nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem
nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí
hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
–N
ikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil
se nebo pokud spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného
servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– Nestoupejte na váhu s mokrými chodidly nebo na vlhký povrch váhy, jinak hrozí
nebezpečí uklouznutí!
– Váhu nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
– Nestoupejte na okraj váhy! Hrozí zvrtnutí váhy a nebezpečí úrazu!
– Pokud byla váha skladována při nižších teplotách, nejprve ji aklimatizujte.
– Váhu používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její převrhnutí,
v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, krb, tepelné zářiče),
zdrojů zvýšené vzdušné vlhkosti (např. sauna, koupelna, bazén) a zařízení se silným
elektromagnetickým polem (např. MV trouba, rádio, mobilní telefon).
– Vždy se važte bez oděvů, bez obuvi a před jídlem. Ideální čas pro vážení je hned po ránu.
– Osobní váhu chraňte proti prachu, chemikáliím, nadměrné vlhkosti, toaletním potřebám,
tekutým kosmetickým přípravkům, velkým změnám teplot a nevystavujte ji přímému
slunečnímu záření.
– Váhu neumísťujte na nerovný povrch nebo povrch pokrytý kobercem. Nestabilní nebo
měkká podložka pod váhou může negativně ovlivnit přesnost vážení.
– Při manipulaci s váhou postupujte tak, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození
spotřebiče.
– S váhou manipulujte opatrně. Neházejte s ní ani na ni neskákejte. Váha je odolná, ale
nesprávné zacházení může zničit její elektronické snímače.
– Váhu nerozebírejte a nevyjímejte z ní žádné součástky.
– Neumísťujte žádné předměty na povrch váhy při skladování, mohlo by dojít k jejímu poškození.
– Pokud váhu nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z ní baterie.
– Nevkládejte staré a nové baterie dohromady.
– Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
2 / 19
CZ
– Pokud baterie teče, okamžitě ji vyměňte, v opačném případě může poškodit váhu.
– Vybitou baterii zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. VIII. EKOLOGIE).
– Udržujte baterie a váhu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Osoba, která spolkne
baterie, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc!
– Nepřetěžujte spotřebič větší váhou, než je maximální kapacita váhy (180 kg)! Zabráníte
tím poškození přístroje.
– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
–V
AROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např.
poškození povrchu desky apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě
nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
II. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Proč je důležitá znalost Vaší hmotnosti?
Nadváha nebo podváha je důležitým indikátorem vašeho zdraví. Nadváha může zvýšit
riziko některých forem rakoviny, srdečních chorob, cukrovky, mrtvice, vysokého krevního
tlaku, artritidy, nemocí žlučníku, apney a dalších. Podváha s sebou nese rizika jako jsou
snížená imunita organismu, osteoporóza, u žen hrozí vynechání menstruace, což způsobuje
neplodnost, atd. Obézní lidé, kteří chtějí zhubnout a velmi hubení lidé, kteří chtějí přibrat,
by měli způsob léčby a diety konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte váhu. Z váhy odstraňte všechny případné
adhezní fólie, samolepky nebo papír. Otevřete kryt baterie na spodní straně váhy, vložte
baterie správnou polaritou a kryt opačným způsobem uzavřete. Umístěte váhu na rovný,
pevný a suchý povrch. Váhu zapněte klepnutím nohy na vážící plochu a zkontrolujte jednotku
hmotnosti, která se zobrazila na displeji (kg). Pokud si přejete nastavit jednotku kg, lb nebo
st:lb, na spodní straně váhy stiskněte přepínač ( ). Následně váhu umístěte na pevný
a rovný povrch.
kg = kilogram
lb = libra (britská jednotka hmotnosti)
st = stone (americká jednotka hmotnosti)
1 kg = 2,2 lb
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. POKYNY K OBSLUZE
Vaše váha je jemné elektronické zařízení. Jednou z věcí, které se nejsložitěji váží, je lidské
tělo, protože je stále v pohybu. Pokud chcete dosáhnout spolehlivých výsledků, vždy se
snažte stoupnout celými chodidly na stejné místo na váze a stůjte nepohnutě. Přitom se
nenaklánějte a váhu používejte pokud možno na stejném místě (podložce). Pokud je to možné,
važte se během dne ve stejný čas (nejlépe ráno), aby bylo dosaženo srovnatelných výsledků.
Pamatujte, že nadbytečné oblečení může zvýšit vaši hmotnost, rovněž jako jídlo a pití před
vážením. Krátkodobé kolísání hmotnosti je všeobecně přisuzováno úbytku (ztrátě) tekutin.
3 / 19
CZ
Vážení
Pro zahájení vážení můžete použít 2 možnosti zapnutí:
a) Postavte se na váhu, tím se váha automaticky zapne. Nehýbejte se a počkejte na zvážení.
b) Váhu zapněte nášlapem a vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0.0“. Po zobrazení „0.0“
si stoupněte na váhu a počkejte na zvážení.
– Po chvilce zvážená hmotnost zabliká a hodnota zůstane ještě několik vteřin zobrazena
na displeji. Potom se váha automaticky vypne.
Poznámky
– Váha se automaticky vypne, pokud na ni nestoupnete do cca 8 vteřin po zobrazení „0.0“.
– Váhu doporučujeme používat od cca 8 kg hmotnosti váženého předmětu.
Výměna baterie
Otevřete kryt baterií na spodní straně váhy. Vložte baterie správnou polaritou a kryt
uzavřete. Pro tento spotřebič používejte typ AAA baterií (3 ks). Pokud spotřebič nepoužíváte
delší dobu, baterie z něj vyjměte!
Poznámka
Nepoužívejte rozdílné typy baterií. Nepoužívejte spolu ani použité a nové baterie.
V. ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
Pokud máte s váhou potíže:
– Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
– Zkontrolujte, zda jste správně zvolili jednotku hmotnosti.
– Zkontrolujte, zda je váha na rovné podlaze a nedotýká se zdi.
– Pokud se po stoupnutí na váhu (když ji chcete zapnout) na displeji neobjeví vůbec nic
nebo pouze „Lo“, vyměňte baterie.
– Pokud se na displeji objeví „Err“, byla váha přetížena.
– Pokud se na displeji objeví neobvyklé znaky, vyjměte a znovu vložte baterie.
– Pokud se projeví příznaky jako blikání displeje nebo chybné znázornění, snažte se
přemístit váhu pryč z dosahu rušivého zdroje nebo zajistěte vypnutí tohoto zdroje
po dobu používání váhy.
VI. SKLADOVÁNÍ
Po použití váhu uložte do vodorovné polohy (ne svisle), mimo dosah dětí a nesvéprávných
osob.
VII. ÚDRŽBA
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, ředidla nebo jiná
rozpouštědla). Čištění povrchu desky váhy provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem.
Dbejte na to, aby se do vnitřních částí nedostala voda.
4 / 19
CZ
VIII. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých
na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Vybitou baterii
z váhy vyjměte a vhodným způsobem prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných
sítí bezpečně zlikvidujte. Baterii nikdy nelikvidujte spálením!
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí
spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo
na záruční opravu! Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince
+420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.
IX. TECHNICKÁ DATA
Váživost max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Rozlišení:
0,1 kg
Baterie:
3 x 1,5 V AAA (jsou součástí balení)
Váha přístroje cca:
0,9 / 1,5 kg
Provozní podmínky (°C)
+5 až +40
Rozměry cca (D x H x V) (mm) 300 x 300 x 30
Spotřebič třídy ochrany
III.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu
výrobku vyhrazena výrobcem.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG
IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách,
postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí.
Sáček není na hraní.
Symbol
znamená UPOZORNĚNÍ.
Nestoupejte na váhu s mokrými chodidly nebo na vlhký povrch váhy,
jinak hrozí nebezpečí uklouznutí!
IHNED VÁŽÍ: na váhu se stačí postavit - dojde automaticky k zapnutí
a zvážení.
5 / 19
SK
Fenité
Bamboo
Digitálna osobná váha
eta 8780, 9780
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
užívateľovi spotrebiča.
— Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je
určený na použitie v lekárskych zariadeniach a na komerčné použitie!
—T
ento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom
alebo boli poučené o používanie tohto spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti si
so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú
užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
—N
ikdy spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa
alebo ak spadol do vody. V takých prípadoch zaneste spotrebič do odborného servisu pre
preverenie jeho bezpečnosti a správnej funkcie.
— Odporúčame nestúpať na váhu s mokrými chodidlami alebo na vlhký povrch váhy,
inak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia!
— Váhu nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!
— Nestúpajte na okraj váhy! Hrozí zvrtnutí váhy a nebezpečenstvo úrazu!
—A
k bola váha skladovaná pri nižších teplotách, najskôr ju nechajte aklimatizovať.
—V
áhu používajte iba vo vodorovnej polohe na mieste, kde nehrozí jej prevrátenie,
v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, krbu, tepelných žiaričov),
zdrojov zvýšenej vlhkosti (napr. sauny, kúpeľne, bazénu) a zariadení so silným
elektromagnetickým poľom (napr. MV rúra, rádio, mobilný telefón).
—O
sobnú váhu chráňte pred prachom, chemikáliami, nadmernou vlhkosťou, toaletnými
potrebami, tekutými kozmetickými prípravkami a veľkými zmenami teplôt a nevystavujte
ju priamemu slnku.
—V
ždy sa vážte bez odevov, bez obuvi a pred jedlom. Ideálny čas pre vážení je hneď ráno
—N
epreťažujte spotrebič väčšou váhou, než je maximálna kapacita váhy (180 kg)!
Zabránite tým poškodeniu prístroja.
—V
áhu neumiestňujte na nerovný povrch alebo na povrch pokrytý kobercom. Nestabilná
alebo mäkká podložka pod váhou môže negatívne ovplyvniť presnosť váženia.
—P
ri manipulácii s váhou postupujte tak, aby sa nikto neporanil a váha sa nepoškodila.
—S
váhou manipulujte opatrne. Nehádžte ju, ani na ňu neskáčte. Váha je odolná, ale
nesprávne zaobchádzanie môže zničiť jej elektronické snímače.
— Váhu nerozoberajte a nevyberajte z nej žiadne súčiastky.
— Pri skladovaní na povrch váhy nič neukladajte. Váha by sa mohla poškodiť.
— Ak váhu nebudete dlhšie používať, vyberte z nej batérie.
6 / 19
SK
— Ak batéria tečie, okamžite ju vyberte, v opačnom prípade môže váhu poškodiť
— Nevkladajte naraz staré a nové batérie a nepoužívajte dobíjacie akumulátory.
— Vybitú batériu zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text VIII. EKOLÓGIA).
—U
držujte batérie a váhu mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Osoba, ktorá prehltne
batérie, musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
—S
potrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto
návode!
—P
rípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
—V
AROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
—V
ýrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
poškodeniu povrchu plochy) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade
nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.
II. VŠEOBECNÉ INFORMACIE
Prečo je dôležitá vedomosť o Vašej hmotnosti?
Nadváha alebo podváha je dôležitým indikátorom Vášho zdravia. Nadváha môže zvýšiť
riziko niektorých foriem rakoviny, srdcových chorôb, cukrovky, mŕtvice, vysokého krvného
tlaku, artritídy, choroby žlčníka, apney a ďaľších. Podváha so sebou nesie riziká ako sú
znížená imunita organizmu, osteoporóza, u žien hrozí vynechanie menštruácie, čo spôsobuje
neplodnosť, atď. Obézni ľudia, ktorí chcú schudnúť a veľmi chudí ľudia, ktorí chcú pribrať,
by mali spôsob liečby a diéty konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom.
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte váhu. Z váhy odstráňte všetky prípadné
adhézne fólie, nálepky alebo papier. Otvorte kryt batérie na spodnej strane váhy, vložte
batérie (pozor na správnu polaritu) a opačným spôsobom kryt uzavrite. Umiestnite váhu na
rovný, pevný a suchý povrch. Váhu zapnite dotykom nohy na vážiacu plochu a skontrolujte
jednotku hmotnosti, ktorá sa zobrazí na displeji (kg). Pokiaľ chcete nastaviť jednotku kg, lb
alebo st, na spodnej strane váhy ju nastavte prepínačom ( ). Potom váhu umiestnite na
pevný a rovný povrch.
kg = kilogram
lb = libra (britská jednotka hmotnosti)
st = stone (americká jednotka hmotnosti)
1 kg = 2,2 lb
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. NÁVOD NA OBSLUHU
Vaša váha je jemné elektronické zariadenie. Jednou z vecí, ktoré sa najzložitejšie vážia, je
ľudské telo, pretože je stále v pohybe. Ak chcete dosiahnuť spoľahlivé výsledky, vždy sa
snažte stúpiť celými chodidlami na rovnaké miesto na váhe a stojte nehybne. Ak je to možné,
vážte sa počas dňa v rovnakom čase (najlepšie ráno), aby ste dosiahli porovnateľné výsledky.
Pamätajte, že nadbytočné oblečenie môže zvýšiť vašu hmotnosť rovnako ako jedlo a pitie pred
vážením. Krátkodobé kolísanie hmotnosti je všeobecne prisudzované úbytku (strate) tekutín.
Váženie
a) Postavte sa na váhu, tým sa váha automaticky zapne. Nehýbte sa a vyčkajte na zváženie.
b) V
áhu zapnite dotykom nohy na vážiacu plochu a počkajte, až sa na displeji zobrazí „0.0“.
Po zobrazení „0.0“ sa postavte na váhu a pokojne stojte.
7 / 19
SK
—P
o chvíli odvážená hmotnosť zabliká a zostane ešte niekoľko sekúnd zobrazená na
displeji. Potom sa váha automaticky vypne.
Poznámka
—V
áha sa automaticky vypne, ak sa na ňu nepostavíte do cca 8 sekúnd po zobrazení „0.0“.
—V
áhu odporúčame používať od asi 8 kg hmotnosti váženého predmetu.
Výmena batérie
Otvorte kryt batérií na spodnej strane váhy. Vložte batérie (pozor na správnu polaritu)
a kryt uzavrite. Pre tento prístroj používajte typ AAA batérií (3 ks). Pokiaľ prístroj
nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie!
Poznámka
Nepoužívajte rozdielne typy batérií. Nepoužívajte spolu ani použité a nové batérie.
V. RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
Ak máte s váhou problémy:
— Skontrolujte, či sú správne vložená batérie.
— Skontrolujte, či ste správne zvolili jednotku hmotnosti.
— Skontrolujte, či je váha na rovnej ploche a nedotýka sa steny.
—A
k sa po klepnutí na váhu, keď ju chcete zapnúť, na displeji neobjaví vôbec nič alebo len
„Lo“, vymeňte batérie.
—A
k sa na displeji objaví „Err“, váha bola preťažená.
— Pokiaľ sa na displeji objavia nezvyčajné znaky, vyberte a znovu vložte batérie.
—A
k sa prejavujú symptómy, akými sú napríklad zobrazenia chybných alebo nestálych
údajov, premiestnite váhu z dosahu rušivého zdroja alebo zaistite vypnutie tohto zdroja
počas váženia.
VI. SKLADOVANIE
Po použití váhu uložte vo vodorovnej polohe (nie zvislo), mimo dosah detí a nesvojprávnych
osôb.
VII. ÚDRŽBA
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, riedidlá alebo
iné rozpúšťadlá). Dosku váhy vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Dbajte na to, aby sa do
vnútorných častí nedostala voda.
VIII. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov.
8 / 19
SK
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta
(viď. www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty. Vybitú batériu vyberte z váhy a zlikvidujte ju
prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Batériu nikdy nelikvidujte spálením!
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
IX. TECHNICKÉ ÚDAJE
Váživosť max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Rozlíšenie:
0,1 kg
Batérie:
3 x 1,5 V AAA“ (sú súčasťou balenia)
Váha prístroja:
0,9 / 1,5 kg
Prevádzkové podmienky (°C)
+5 až +40
Rozmery (DxHxV), (mm) 300 x 300 x 30
Spotrebič triedy ochrany
III.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO
V NÁVODE:
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN
WATER. OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
Symbol
znamená UPOZORNENIE.
Nestúpajte na váhu s mokrými chodidlami alebo na vlhký povrch váhy,
inak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia!
VÁŽI IHNEĎ: na váhu sa stačí postaviť - automaticky dôjde k zapnutiu
a zváženiu
9 / 19
GB
Fenité
Bamboo
Digital personal scale
eta 8780, 9780
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY WARNING
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
– The appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not
intended for use in health-care facilities and for commercial use!
– This
appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.
–N
ever use the appliance if it malfunctions, if it fell to the ground and got damaged or if
it fell into water. In these cases bring the appliance to a specialised service to have the
safety and functions of the device checked.
– We recommend: Do not step onto the scale with wet feet or on wet surface of the
scale, there is a risk of slipping.
– Never immerse the scale into water (even their parts)!
– If the scale was stored in lower temperatures, let it adjust to the room temperature.
– Use the scale in a horizontal position only and at places where they cannot knock over,
in sufficient distance from heat sources (e.g. stove, fireplace, heat radiators), sources
of increased air humidity (e.g. sauna, bathroom, swimming pool) and equipment with
strong electromagnetic field (e.g. microwave oven, radio, mobile phone).
– Do not stand on the edge of the scales!
– Protect the personal scale from dust, chemicals, excessive humidity, toiletries, liquid
cosmetic preparations, intensive temperature changes and do not expose them to direct
sunlight.
– Weigh yourself without clothing and footwear, before meals and always at the same time of day.
– Do not place the scale on uneven surface or on surface covered with carpet. Unstable or
soft surface under the scale can have negative effect on precision of weighing.
– In handling the scale, make sure injury of persons or damage of the appliance is
prevented.
– Do not overload the appliance weight greater than the maximum weight capacity!
This prevents damage to the appliance.
– Handle the scale with care. Do not throw them or jump on them. The scale is durable, but
improper handling can destroy their electronic sensors.
– Do not disassemble the scale and do not take any parts out.
– Do not put any objects on the surface of the scale during storing, they could be damaged.
10 / 19
GB
– If you do not intend to use the scale for a long time, remove batteries from them.
– Do not use worn and new batteries together and do not use rechargeable accumulators.
– If the battery is leaking, remove it immediately; it can damage the scale.
– Dispose of a discharged battery in a suitable way (see par. VII. ENVIRONMENTAL
PROTECTION).
– Keep batteries and scale out of reach of children and incapacitated people. A person, who
would swallow the batteries, must seek medical help immediately.
– Never use the appliance for any other purpose than for that described in these instructions
for use!
– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are
translated and explained at the end of this language mutation.
– WARNING: There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the
manual) of the appliance.
– The producer is not responsible for damage caused by improper use of the appliance (e.g.
breaking the board, etc.) and its guarantee does not cover the appliance in the case of
failure to comply with the safety warnings above.
II. GENERAL INFORMATION
Why is knowledge of your weight important?
Overweight or underweight is an important indicator of your health. Overweight can increase
the risk of some forms of cancer, heart diseases, diabetes, stroke, high blood pressure,
arthritis, gall bladder disorders, apnoea and other diseases. Underweight brings with it
risks, such as reduced immune system, osteoporosis, females can suffer from amenorrhea
which causes infertility etc. Obese people who want to lose weight and very thin people who
want to gain weight should consult the treatment method and the diet with their attending
physician.
III. PREPARATION FOR USE
Open the battery cover on the bottom of the scale, insert the battery with the correct polarity
and close the cover in the opposite direction. Place the scale on flat, stable and dry surface.
Switch on the scale by tapping on the board of the scale with your foot and check the
displayed weight unit (kg). If you wish to set unit to lb or st, press the switch on the bottom
of the scale ( ).
kg = kilogram
lb = pound (British weight unit)
st = stone (American weight unit)
1 kg = 2.2 lb
1 lb = 0.454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
Weighing
a) Gently step on the scale, then the scale will be automatically turned on. Stand evenly
on the scale without moving and wait until your weight shown on display.
b) S
witch on the scale by tapping on the board of the scale with your foot and wait till „0.0“
appears on the display. When „0.0“ appears on the scale, step on them and stand still.
– After a moment, the measured weight flashes and the value remains displayed for several
seconds. Then the scale are switched off automatically.
11 / 19
GB
Note
– The scale is switched on automatically if you do not step on it within approx.
8 seconds after „0.0“ is displayed.
Replacing batteries
Open the battery cover on the bottom of the scale. Insert a battery with the right polarity
and close the cover. Use AAA batteries (3 pcs) for this appliance. If you are not using the
appliance for some time, take the batteries out!
Note
Do not use different type of batteries: Do not use used and new batteries together.
V. TROUBLESHOOTING OF POSSIBLE PROBLEMS
If you have problems with weight:
–C
heck whether the battery is inserted properly.
–C
heck whether you selected the proper weight unit.
–C
heck whether the scale is on a flat floor and they do not touch the wall.
– If nothing appears on the scale when you want to switch them on by tapping on them
or if „Lo“ appears only, replace the batteries.
– If „Err“ appears on the display, the scale was overloaded.
– If unusual signs are displayed, remove the insert the battery again.
– If signs appear, such as if the display is flashing or if there is a faulty sign, try to move
the scale away from the influence of a source of interference or ensure switching off the
source for the time of using the scale.
VI. MAINTENANCE
Do not use coarse and aggressive cleaning agents (e.g. sharp objects, scrapers, diluting
agents or other solvents). Clean the board by wiping with a soft wet cloth. Make sure that
water does not get inside the appliance.
VII. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts. The symbols specified
on the product or in the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal waste. For proper
disposal, hand them over at special collection places where they will be accepted free of
charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable natural resources and
to prevent possible negative impacts on the environment and human health, which could
be the possible consequences of improper waste disposal. Ask for more details at the local
authorities or at a collection site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of
waste in agreement with the national regulations. Remove a discharged battery and dispose
of it in a suitable and safe way through the special collection networks. Never dispose of the
battery by burning!
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
12 / 19
GB
of the appliance must be carried out by a professional service! Failure to comply
with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of the right to
guarantee repair!
VIII. TECHNICAL DATA
Weighing range max
180 kg / 396 lb / 28 st
Discrimination:
0.1 kg
Power supply:
3 x Batteries 1.5 V AAA (included)
Net weight of device:
0.9 / 1.5 kg
Size of the product (mm) 300 x 300 x 30
Operation conditions (°C)
+5 up to +40
Protection class of the appliance III.
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications
for the respective model.
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING
OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:
HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.
The
symbol indicates a WARNING.
Do not step onto the scale with wet feet or on wet surface of the scale,
there is a risk of slipping.
AUTO STEP ON – just step on the scale and stand still, the scale will
automatically turn ON and start taking measurements.
13 / 19
H
Fenité
Bamboo
Digitális személymérleg
eta 8780, 9780
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári
bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
—A
z útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
esetleges további felhasználójának.
—A
készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni!
Nem szabad azt orvosi intézményekben továbbá kommersz célokra alkalmazni!
—E
zt
a terméket 8 éves korú és idősebb gyemekek, továbbá
csökkent fizikai és mentális képességű vagy nem elegendő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek is
használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő módon kioktatták
őket és megértik az esetleges veszélyhelyzetek értelmezését.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által
történő tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik,
ha nincsenek legalább 8 évesek és csak felügyelet mellett.
—N
e használja a készüléket, ha az nem működik helyesen, ha leesett és megsérült vagy
ha az vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket szakszervizi vizsgálatokra, annak
biztonsága és helyes működése ellenőrzése céljából.
— Javasoljuk: Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal vagy a mérleg nedves felületére,
mivel elcsúszás veszélye fenyegetheti!
— Ne merítse vízbe a mérleget (még részben sem)!
—H
a a mérleget előzőleg alacsonyabb hőmérsékleten tárolta, akkor azt mindenekelőtt
akklimatizálja.
—A
mérleget csak annak vízszintes helyzetében használja, olyan helyen, ahol nem
fenyeget annak felborulása, hőforrásoktól (pl. kályha, kandalló, hősugárzók),
fokozott légnedvességet okozó (pl. szauna, fürdőszoba, úszómedence) és erős
elektromágneses teret kibocsátó berendezésektől (pl. MH sütő, rádió, mobil telefon)
megfelelő távolságban.
—N
e helyezze a mérleget egyenetlen vagy szőnyeggel takart felületre. A mérleg alá
helyezett instabil vagy puha alátét negatívan befolyásolhatja a mérés pontosságát.
—N
e terhelje túl a készüléket nagyobb súllyal, mint a mérleg maximális kapacitása!
Ezzel megakadályozhatja a készülék károsodását.
—A
mérlegre annak tárolásakor ne helyezzen el semilyen tárgyat, mert annak
megrongálódása következhet be.
—H
a nem használja huzamosabb ideig a mérleget, akkor vegye ki abból az elemet.
—T
artsa az elemeket és a mérleget gyerekektől távol és nem önjogú személyek elől elzárva
tárolja. Az elemek lenyelése esetén azonnal foruljon orvoshoz.
—H
a az elemből elektrolit szivárogását észlel, azonnal cserélje ki ay elemet, mivel ellenkező
esetben megkárosíthatja a mérleget.
— Ne használjon ismételten tölthető elemeket.
14 / 19
H
— Ne használjon egyidejűleg a készülékben régi és új elemeket.
—A
kimerült elemet megfelelő módon ártalmatlanítsa (lásd a VII. ÖKOLÓGIA c. bekezdést).
—A
készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás
leírása tartalmaz!
—G
yártócég nem felel a készülék helytelen használatából eredő károkért (pl. az lapot
összetöréséért stb.) és nem garanciaköteles a készülékért a fenti biztonsági
figyelmezetések be nem tartása esetén.
II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Miért fontos, hogy ismerje saját súlyát?
A többletsúlya vagy súlyvesztesége az Ön egészségi állapota fontos mutatója. A többletsúly
némely rákbetegség, szívbántalmak, cukorbetegség, agyvérzés, magas vérnyomás, artritidák,
epe megbetegedések, apnoe és további megbetegedés kockázatát növelheti. A súlyveszteség
olyan kockázatokat válthat ki mint pl. a szervezet csökkent ellenállóképessége, csontritkulás,
a nőknél a menstruáció kimaradása veszélye fenyeget, ami terméketlenséget okozhat,
stb. A lefogyni kívánó testesebb emberek és azok a nagyon sovány emberek, akik hízni
szeretnének, a szükséges gyógymódot és a diétát illetően forduljanak kezelőorvosukhoz.
III. HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS
Nyissa fel a mérleg alsó lapján levő elemtartó fedelét, az elemtartóba helyezzen be elemet
helyes polaritással és a fedelet fordított módon zárja be. Helyezze az ételpárolót szilárd,
síma és száraz felületre. A mérleget rálépéssel kapcsolja be és várjon, amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „0.0“ ! Ha a kg, lb vagy st szeretné beállítani, nyomja meg a kapcsolót
a készülék alsó oldalán ( )!
kg = kilogramm 1 kg = 2,2 lb
lb = font (angol tömegegység)
st = stone (amerikai súlymérték)
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Lépjen fel a mérlegre, a mérleg automatikusan bekapcsol! Ne mozogjon, és várjon amíg
a készülék megméri a súlyát!
Pár pillanat elteltével a súlyérték villogni kezd és a mért érték néhány másodpercig
a kijelzőn lesz látható. Ezután a mérleg automatikusan kikapcsol.
Az elemcsere
Nyissa fel az elemtartó fedelét a mérleg alsó lapján. Helyezze be az elemet helyes
polaritással és a fedelet zárja be. A készülékhez használjon AAA típusú elemet (3 db).
Ha nem használja hosszabb ideig a készüléket, akkor vegye ki az akkumulátort!
V. A LEHETSÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
– Ellenőrize az elemek helyes elhelyezését.
– Ellenőrizze a tömegegység helyes megválasztását.
– Ellenőrizze, hogy a mérleg síma padlófelületen áll és nem érintkezik-e a fallal.
– Ha a mérleg megérintését követően, ha azt be kívánja kapcsolni, a kijelzőn semmi sem
jelenik meg vagy csak a „Lo“ kijelzés, akkor cserélje ki az elemet.
– Ha a diszplejen az „Err“ felirat jelenik meg, akkor a mérleg túlterhelt volt.
15 / 19
H
VI. KARBANTARTÁS
Ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, hígítókat vagy
hasonló oldószereket). A felületet puha, nedves ruhadarabbal törölje le.
Ügyeljen arra, hogy a belső részekbe ne juthasson be víz.
VII. ÖKOLÓGIA
Ha a méretek megengedik, akkor a csomagolóanyagokon, a komponenseken és
a tartozékokon valamennyi darabra rányomtatottak az anyagjelzések, illetve azok
újrahasznosítási jelzései. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett
jelzések azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos és elektronikus termékeket nem
szabad a kommunális hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából
adja le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át.
A termékek helyes ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és
megelőzi azok nem megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait
a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól
vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen
ártalmatlanítása néhány ország előírásai szerint pénzbírsággal is járhat. A kimerült elemet
vegye ki a mérlegből és az arra kialakított speciális gyűjtőhálózat útján biztonságosan
likvidálja. Az elemet soha ne likvidálja elégetéssel!
Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső
részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszervíz végezhet! A gyártói utasítások
be nem tartása a garancia kötelezettségek megszűnését vonja maga után!
VIII. MŰSZAKI ADATOK
Méréshatárok max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Érzékenység:
0,1 kg
Elemek:
3 x 1,5 V AAA (csomagolás tartalmazza)
Készülék súlya:
0,9 / 1,5 kg
Termék méretei (mm) 300 x 300 x 30
Üzemi feltételek (°C)
+5 / +40
A készülék érintésvédelmi osztálya III.
HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG
IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt
helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban,
babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal vagy a mérleg nedves felületére,
mivel elcsúszás veszélye fenyegetheti!
AZONNAL MÉR: a mérlegre elég rálépni - automatikusan bekapcsol
és megméri a súlyt
16 / 19
PL
Fenité
Bamboo
Cyfrowa waga osobowa
eta 8780, 9780
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. WSKAZANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
–W
skazówki podane w instrukcji należy uważać za część urządzenia i przekazać
jakiemukolwiek dalszemu użytkownikowi urządzenia.
– Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych
i podobnych celach! Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania
w medycynie i obiektach komercyjnych!
–Z
urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia, oraz
osoby
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub umysłowymi, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu
urządzeń pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia
oraz zagrożeń wiążących się z jego używaniem. Bawienie się
urządzeniem jest zabronione dzieciom. Czyszczenie i konserwacja bez
nadzoru dorosłych jest dzieciom zabroniona.
–N
igdy nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli upadło na ziemię i uległo
zniszczeniu lub wpadło do wody. W takich przypadkach należy zanieść urządzenie do
profesjonalnego serwisu w celu przetestowania jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
– Zalecamy: Nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami lub na mokrą
powierzchnię wagi, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!
– Wagi nie wolno zanurzać w wodzie (nawet częściowo)!
– Jeżeli waga była przechowywana w niskich temperaturach, najpierw należy ją zaaklimatyzować.
– Wagę należy używać tylko w pozycji poziomej w miejscach, gdzie nie istnieje
ryzyko przewrócenia, z dala od źródeł ciepła (np. piec, kominek, grzejniki), źródeł
wilgoci powietrza (np. sauna, łazienka, basen) oraz urządzeń z silnym polem
elektromagnetycznym (np. kuchenka mikrofalowa, radio, telefon komórkowy).
– Wagę osobową należy chronić przed kurzem, chemikaliami, nadmierną wilgocią, środkami
toaletowymi, ciekłymi kosmetykami, dużymi zmianami temperatury i nie należy narażać na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
– Wagi nie należy umieszczać na nierównej powierzchni lub na powierzchni pokrytej
dywanem. Niestabilna lub miękka podkładka pod wagą może mieć negatywny wpływ na
dokładność ważenia.
–N
ie należy przeciążać urządzenia wagą większą niż maksymalna nośność!
Zapobiegnie to uszkodzeniu urządzenia.
– Waż się zawsze bez odzieży, bez obuwia i przed posiłkiem. Rano, to idealny czas na ważenie.
– Baterie i wagę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób
niekompetentnych. Osoba, która połknie baterię, musi natychmiast skontaktować się z lekarzem.
– Podczas przechowywania nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na powierzchni
wagi, może ulec uszkodzeniu.
17 / 19
PL
– Wagi nie należy demontować lub wyjmować części.
– Jeśli waga nie będzie długo używana, należy wyjąć baterie.
– Nie wolno wkładać nowych i starych baterii razem.
– Nie należy używać akumulatorków doładowujących.
– Jeśli bateria wycieka, należy ją natychmiast wymienić, w przeciwnym razie może
to spowodować uszkodzenie wagi.
– Wyładowaną baterie należy w odpowiedni sposób zlikwidować.
– Nigdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż do których jest przeznaczone,
oraz opisane w niniejszej instrukcji!
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. rozbicie płyty itp.) i nie jest odpowiedzialny za gwarancje
na urządzenie w przypadku nie przestrzegania wyżej przedstawionych ostrzeżeń
bezpieczeństwa.
II. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Następnie otworzyć pokrywę baterii w dolnej części wagi i włożyć baterię zgodnie z polaryzacją
i zamknąć pokrywę. Umieścić urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni. Wagę należy
włączyć dotykając nogą płytkę i skontrolować jednostkę wagi, która jest wyświetlana na ekranie
(kg). Jeśli chcesz ustawić jednostki kg, lb lub st, naciśnij przełącznik w dolnej części wagi ( ).
kg = kilogram
lb = funt (brytyjska jednostka masy)
st = stone (amerykańska jednostka wagi)
1 kg = 2,2 lb
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
III. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Delikatnie stań na wadze, waga włączy się automatycznie. Prosze nie ruszaj się
i poczekaj chwilę.Po zważeniu zważona wartość zamiga i wartość zostanie przez kilka
sekund wyświetlona na wyświetlaczu. Następnie waga zostanie automatycznie
wyłączona.
Wymiana baterii
Otwórz pokrywę baterii w dolnej części wagi. Włóż baterię zgodnie z polaryzacją i zamknij
pokrywę. Dla tego typu urządzenia należy stosować baterie AAA (3 szt.). Gdy urządzenie nie
jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię!
IV. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
– Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona.
– Upewnij się, czy jest wybrana odpowiednia jednostka masy.
– Upewnij się, że waga jest na płaskiej powierzchni i nie dotyka ściany.
– Jeśli chcesz włączyć wagę, a po kliknięciu na wagę na wyświetlaczu nie wyświetla się nic
lub tylko „Lo“, należy wymienić baterie.
– Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „Err“, waga została przeciążona.
V. KONSERWACJA
Nie należy używać szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych
przedmiotów, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników). Powierzchnię otrzyj miękką
i wilgotną szmatką. Należy uważaźć, aby do wewnętrznej części nie dostała się woda.
18 / 19
PL
VI. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub w załączonej
dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych lub elektronicznych
nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do
specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty. Dzięki poprawnej
utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą ‚w profilaktyce ewentualnych
negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych
szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się do najbliższego urzędu
lub punktu zbiorczego (www.elektroeko.pl). Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może
podlegać karze – zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Rozładowaną baterię
należy usunąć z wagi w odpowiedni sposób poprzez specjalne punkty zbioru. Nigdy nie
należy likwidować baterii przez spalenie!
Rozległą konserwację lub konserwację, która wymaga ingerencji do wewnętrznej
części urządzenia, może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis! Nieprzestrzeganie
wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych!
VII. DANE TECHNICZNE
Obciążenie max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Dokładność:
0,1 kg
Baterie:
3 x 1.5 V AAA (w zestawie)
Waga urządzenia:
0,9 / 1,5 kg
Wymiary produktu (mm) 300 x 300 x 30
Warunki pracy (°C)
+5 do +40
Klasa izolacyjna III.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W INSTRUKCJI:
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT
IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY
FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS,CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach,
wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem
dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
Symbol
oznacza OSTRZEŻENIE.
Nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami lub na mokrą
powierzchnię wagi, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo
poślizgnięcia się!
Włączania wagi (AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE) - stań na wagę
i poczekaj, waga włączy się automatycznie i rozpocznie pomiar
19 / 19
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne
niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu
na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować
utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części
urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia
kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek,
zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 24/4/2018
e.č.37/2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement