eta 5780 90000 Judy Owner's manual

eta 5780 90000 Judy Owner's manual
Digitální osobní váha • NÁVOD
Digitálna osobná váha • NÁVOD
K OBSLUZE
NA OBSLUHU
Digital personal scale • INSTRUCTIONS
Digitális személymérleg • KEZELÉSI
13/1/2017
7 - 10
FOR USE GB 11 -14
ÚTMUTATÓ
Cyfrowa waga osobowa • INSTRUKCJA
3-6
H 15 - 18
OBSŁUGI PL 19 - 23
1
2
3
4
5
6
8
9
7
Obrázky jsou pouze ilustrační
Obrázky sú len ilustračné
Product images are for illustrative
purposes only
Illusztratív képek
Zdjęcia służą wyłącznie jako
ilustracja
2 / 23
CZ
Digitální osobní váha
eta 5780
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pred uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem
obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu
uživateli spotřebiče.
– Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobné účely! Není určen pro
použití v lékařských zařízeních a komerční použití!
–D
ěti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi mohou váhu obsluhovat, pokud jsou pod dozorem.
–N
ikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud upadl na zem a poškodil
se nebo pokud spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného
servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
– Nestoupejte na váhu s mokrými chodidly nebo na vlhký povrch váhy, jinak hrozí
nebezpečí uklouznutí!
– Váhu nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!
– Pokud byla váha skladována při nižších teplotách, nejprve ji aklimatizujte.
– Váhu používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její převrhnutí,
v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, krb, tepelné zářiče),
zdrojů zvýšené vzdušné vlhkosti (např. sauna, koupelna, bazén) a zařízení se silným
elektromagnetickým polem (např. MV trouba, rádio, mobilní telefon).
– Vždy se važte bez oděvů, bez obuvi a před jídlem. Ideální čas pro vážení je hned po ránu.
– Osobní váhu chraňte proti prachu, chemikáliím, nadměrné vlhkosti, toaletním potřebám,
tekutým kosmetickým přípravkům, velkým změnám teplot a nevystavujte ji přímému
slunečnímu záření.
– Váhu neumísťujte na nerovný povrch nebo povrch pokrytý kobercem. Nestabilní nebo
měkká podložka pod váhou může negativně ovlivnit přesnost vážení.
– Při manipulaci s váhou postupujte tak, aby nedošlo k poranění osob nebo poškození
spotřebiče.
– S váhou manipulujte opatrně. Neházejte s ní ani na ni neskákejte. Váha je odolná, ale
nesprávné zacházení může zničit její elektronické snímače.
– Váhu nerozebírejte a nevyjímejte z ní žádné součástky.
– Neumísťujte žádné předměty na povrch váhy při skladování, mohlo by dojít k jejímu
poškození.
– Pokud váhu nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z ní baterii.
– Nevkládejte staré a nové baterie dohromady.
– Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
– Pokud baterie teče, okamžitě ji vyměňte, v opačném případě může poškodit váhu.
– Vybitou baterii zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. IX. EKOLOGIE).
– Udržujte baterie a váhu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Osoba, která spolkne
baterie, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc!
3 / 23
CZ
– Nepřetěžujte spotřebič větší váhou, než je maximální kapacita váhy (180 kg)! Zabráníte
tím poškození přístroje.
– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto
návodu!
– VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem
k obsluze, existuje riziko poranění.
– Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou
přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např.
poškození povrchu desky apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě
nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění.
II. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Proč je důležitá znalost Vaší hmotnosti?
Nadváha nebo podváha je důležitým indikátorem vašeho zdraví. Nadváha může zvýšit
riziko některých forem rakoviny, srdečních chorob, cukrovky, mrtvice, vysokého krevního
tlaku, artritidy, nemocí žlučníku, apney a dalších. Podváha s sebou nese rizika jako jsou
snížená imunita organismu, osteoporóza, u žen hrozí vynechání menstruace, což způsobuje
neplodnost, atd. Obézní lidé, kteří chtějí zhubnout a velmi hubení lidé, kteří chtějí přibrat,
by měli způsob léčby a diety konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte váhu. Z váhy odstraňte všechny případné
adhezní fólie, samolepky nebo papír. Otevřete kryt baterie na spodní straně váhy, vložte
baterie správnou polaritou a kryt opačným způsobem uzavřete. Umístěte váhu na rovný,
pevný a suchý povrch. Váhu zapněte klepnutím nohy na vážící plochu a zkontrolujte jednotku
hmotnosti, která se zobrazila na displeji (kg). Pokud si přejete nastavit jednotku kg, lb nebo
st:lb, na spodní straně váhy stiskněte přepínač (obr. 2). Následně váhu umístěte na pevný
a rovný povrch (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ) obr. 3.
kg = kilogram
lb = libra (britská jednotka hmotnosti)
st = stone (americká jednotka hmotnosti)
1 kg = 2,2 lb
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. POKYNY K OBSLUZE
Vaše váha je jemné elektronické zařízení. Jednou z věcí, které se nejsložitěji váží, je lidské
tělo, protože je stále v pohybu. Pokud chcete dosáhnout spolehlivých výsledků, vždy se
snažte stoupnout celými chodidly na stejné místo na váze a stůjte nepohnutě. Přitom se
nenaklánějte a váhu použivejte pokud možno na stejném místě (podložce). Pokud je to možné,
važte se během dne ve stejný čas (nejlépe ráno), aby bylo dosaženo srovnatelných výsledků.
Pamatujte, že nadbytečné oblečení může zvýšit vaši hmotnost, rovněž jako jídlo a pití před
vážením. Krátkodobé kolísání hmotnosti je všeobecně přisuzováno úbytku (ztrátě) tekutin.
Vážení
Pro zahájení vážení můžete použít 2 možnosti zapnutí:
a) Postavte sa na váhu, tím se váha automaticky zapne. Nehýbejte sa a počkejte na zvážení.
b) Váhu zapněte nášlapem a vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0.0“. Po zobrazení „0.0“
si stoupněte na váhu a počkejte na zvážení. (obr. 4)
– Po chvilce zvážená hmotnost zabliká a hodnota zůstane ještě několik vteřin zobrazena
na displeji (obr. 5). Potom se váha automaticky vypne.
4 / 23
CZ
Poznámky
i
– Váha se automaticky vypne, pokud na ni nestoupnete do cca 20 vteřin po zobrazení „0.0“.
– Váhu doporučujeme používat od cca 5 kg hmotnosti váženého předmětu.
Výměna baterie (obr. 6)
Otevřete kryt baterií na spodní straně váhy. Vložte baterie správnou polaritou a kryt
uzavřete. Pro tento spotřebič používejte typ AAA baterií (2 ks). Pokud spotřebič nepoužíváte
delší dobu, baterie z něj vyjměte!
Poznámka
i
Nepoužívejte rozdílné typy baterií. Nepoužívejte spolu ani použité a nové baterie.
V. ŘEŠENÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ
Pokud máte s váhou potíže:
– Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
– Zkontrolujte, zda jste správně zvolili jednotku hmotnosti.
– Zkontrolujte, zda je váha na rovné podlaze a nedotýká se zdi.
– Pokud se po stoupnutí na váhu (když ji chcete zapnout) na displeji neobjeví vůbec nic
nebo pouze „Lo“ (obr. 7), vyměňte baterie.
– Pokud se na displeji objeví „Err“ (obr. 8), byla váha přetížena.
– Pokud se na displeji objeví „ “ (obr. 9), v případě, že sestoupíte z váhy, znamená
to vážení s chybou. Proveďte vážení znovu.
– Pokud se na displeji objeví neobvyklé znaky, vyjměte a znovu vložte baterie.
– Pokud se projeví příznaky jako blikání displeje nebo chybné znázornění, snažte se
přemístit váhu pryč z dosahu rušivého zdroje nebo zajistěte vypnutí tohoto zdroje
po dobu používání váhy.
VI. SKLADOVÁNÍ
Po použití váhu uložte do vodorovné polohy (ne svisle), mimo dosah dětí a nesvéprávných
osob (viz odst. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ).
VII. ÚDRŽBA
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, ředidla nebo jiná
rozpouštědla). Čištění povrchu desky váhy provádějte otíráním měkkým vlhkým hadříkem.
Dbejte na to, aby se do vnitřních částí nedostala voda.
VIII. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých
na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.
5 / 23
CZ
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa (viz www.elektrowin.cz). Při nesprávné likvidaci tohoto
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Vybitou baterii
z váhy vyjměte a vhodným způsobem prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných
sítí bezpečně zlikvidujte. Baterii nikdy nelikvidujte spálením!
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí
spotřebiče, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545
nebo na internetové adrese www.eta.cz.
IX. TECHNICKÁ DATA
Váživost max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Rozlišení:
0,1 kg
Baterie:
2 x 1,5 V AAA (jsou součástí balení)
Váha přístroje cca:
0,8 kg
Provozní podmínky (°C)
+5 až +40
Rozměry cca (D x H x V) (mm) 310 x 300 x 29
Spotřebič třídy ochrany
III.
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu
výrobku vyhrazena výrobcem.
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN
WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY.
Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo
dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
Symbol
znamená UPOZORNĚNÍ.
Nestoupejte na váhu s mokrými chodidly nebo na vlhký povrch váhy,
jinak hrozí nebezpečí uklouznutí!
IHNED VÁŽÍ: na váhu se stačí postavit - dojde automaticky k zapnutí
a zvážení.
6 / 23
SK
Digitálna osobná váha
eta 5780
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto
prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so
záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením
obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich akémukoľvek ďalšiemu
užívateľovi spotrebiča.
— Spotrebič je určený len na použitie v domácnostiach a podobné účely! Nie je
určený na použitie v lekárskych zariadeniach a na komerčné použitie!
D
eti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami môžu váhu obsluhovať, ak sú pod dozorom.
—N
ikdy spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje správne, ak spadol na zem a poškodil sa
—
alebo ak spadol do vody. V takých prípadoch zaneste spotrebič do odborného servisu pre
preverenie jeho bezpečnosti a správnej funkcie.
— Odporúčame nestúpať na váhu s mokrými chodidlami alebo na vlhký povrch váhy,
inak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia!
— Váhu nikdy neponárajte do vody (ani čiastočne)!
— Ak bola váha skladovaná pri nižších teplotách, najskôr ju nechajte aklimatizovať.
— Váhu používajte iba vo vodorovnej polohe na mieste, kde nehrozí jej prevrátenie,
v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachlí, krbu, tepelných žiaričov),
zdrojov zvýšenej vlhkosti (napr. sauny, kúpeľne, bazénu) a zariadení so silným
elektromagnetickým poľom (napr. MV rúra, rádio, mobilný telefón).
— Osobnú váhu chráňte pred prachom, chemikáliami, nadmernou vlhkosťou, toaletnými
potrebami, tekutými kozmetickými prípravkami a veľkými zmenami teplôt a nevystavujte
ju priamemu slnku.
— Vždy sa vážte bez odevov, bez obuvi a pred jedlom. Ideálny čas pre vážení je hneď ráno
— Nepřetěžujte spotřebič větší váhou, než je maximální kapacita váhy (180 kg)! Zabráníte
tím poškození přístroje
— Váhu neumiestňujte na nerovný povrch alebo na povrch pokrytý kobercom. Nestabilná
alebo mäkká podložka pod váhou môže negatívne ovplyvniť presnosť váženia.
— Pri manipulácii s váhou postupujte tak, aby sa nikto neporanil a váha sa nepoškodila.
— S váhou manipulujte opatrne. Nehádžte ju, ani na ňu neskáčte. Váha je odolná, ale
nesprávne zaobchádzanie môže zničiť jej elektronické snímače.
— Váhu nerozoberajte a nevyberajte z nej žiadne súčiastky.
— Pri skladovaní na povrch váhy nič neukladajte. Váha by sa mohla poškodiť.
— Ak váhu nebudete dlhšie používať, vyberte z nej batériu.
— Ak batéria tečie, okamžite ju vyberte, v opačnom prípade môže váhu poškodiť
— Nevkladajte naraz staré a nové batérie a nepoužívajte dobíjacie akumulátory.
— Vybitú batériu zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text IX. EKOLÓGIA).
— Udržujte batérie a váhu mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Osoba, ktorá prehltne
batérie, musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
7 / 23
SK
— Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený a opísaný v tomto
návode!
— Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo výrobku, sú
preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
— VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je v súlade s návodom na
obsluhu, existuje riziko poranenia.
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča (napr.
poškodeniu povrchu plochy) a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade
nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.
II. VŠEOBECNÉ INFORMACIE
Prečo je dôležitá vedomosť o Vašej hmotnosti?
Nadváha alebo podváha je dôležitým indikátorom Vašeho zdravia. Nadváha môže zvýšiť
riziko niektorých foriem rakoviny, srdcových chorôb, cukrovky, mŕtvice, vysokého krvného
tlaku, artritídy, choroby žlčníka, apney a ďaľších. Podváha so sebou nesie riziká ako sú
znížená imunita organizmu, osteoporóza, u žien hrozí vynechanie menštruácie, čo spôsobuje
neplodnosť, atď. Obézni ľudia, ktorí chcú schudnúť a veľmi chudí ľudia, ktorí chcú pribrať,
by mali spôsob liečby a diéty konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom.
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte váhu. Z váhy odstráňte všetky prípadné
adhézne fólie, nálepky alebo papier. Otvorte kryt batérie na spodnej strane váhy, vložte
batérie (pozor na správnu polaritu) a opačným spôsobom kryt uzavrite. Umiestnite váhu na
rovný, pevný a suchý povrch. Váhu zapnite dotykom nohy na vážiacu plochu a skontrolujte
jednotku hmotnosti, ktorá sa zobrazí na displeji (kg). Pokiaľ chcete nastaviť jednotku kg, lb
alebo st, na spodnej strane váhy ju nastavte prepínačom (obr. 2). Potom váhu umiestnite na
pevný a rovný povrch (pozri text I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA) obr. 3.
kg = kilogram
lb = libra (britská jednotka hmotnosti)
st = stone (americká jednotka hmotnosti)
1 kg = 2,2 lb
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. NÁVOD NA OBSLUHU
Vaša váha je jemné elektronické zariadenie. Jednou z vecí, ktoré sa najzložitejšie vážia, je
ľudské telo, pretože je stále v pohybe. Ak chcete dosiahnuť spoľahlivé výsledky, vždy sa
snažte stúpiť celými chodidlami na rovnaké miesto na váhe a stojte nehybne. Ak je to možné,
vážte sa počas dňa v rovnakom čase (najlepšie ráno), aby ste dosiahli porovnateľné výsledky.
Pamätajte, že nadbytočné oblečenie môže zvýšiť vašu hmotnosť rovnako ako jedlo a pitie pred
vážením. Krátkodobé kolísanie hmotnosti je všeobecne prisudzované úbytku (strate) tekutín.
Váženie
a) Postavte sa na váhu, tým sa váha automaticky zapne. Nehýbte sa a vyčkajte na zváženie.
b) Váhu zapnite dotykom nohy na na vážiacu plochu a počkajte, až sa na displeji zobrazí
„0.0“. Po zobrazení „0.0“ sa postavte na váhu a pokojne stojte. (obr. 4)
—P
o chvíli odvážená hmotnosť zabliká a zostane ešte niekoľko sekúnd zobrazená na
displeji (obr. 5). Potom sa váha automaticky vypne.
8 / 23
SK
i
Poznámka
—V
áha sa automaticky vypne, ak sa na ňu nepostavíte do cca 20 sekúnd po zobrazení „0.0“.
—V
áhu odporúčame používať od asi 5 kg hmotnosti váženého predmetu.
Výmena batérie (obr. 6)
Otvorte kryt batérií na spodnej strane váhy. Vložte batérie (pozor na správnu polaritu)
a kryt uzavrite. Pre tento prístroj používajte typ AAA batérií (2 ks). Pokiaľ prístroj
nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie!
Poznámka
Nepoužívajte rozdielne typy batérií. Nepoužívajte spolu ani použité a nové batérie.
i
V. RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV
Ak máte s váhou problémy:
— Skontrolujte, či sú správne vložená batérie.
— Skontrolujte, či ste správne zvolili jednotku hmotnosti.
— Skontrolujte, či je váha na rovnej ploche a nedotýka sa steny.
— Ak sa po klepnutí na váhu, keď ju chcete zapnúť, na displeji neobjaví vôbec nič alebo len
„Lo“ (obr. 7), vymeňte batérie.
— Ak sa na displeji objaví „Err“ (obr. 8), váha bola preťažená.
— Pokiaľ sa na displeji objaví „ “ (obr. 9), v prípade, že zostúpite z váhy, znamená
to váženie s chybou. Preveďte váženie znova.
— Pokiaľ sa na displeji objavia nezvyčajné znaky, vyberte a znovu vložte batérie.
—A
k sa prejavujú symptómy, akými sú napríklad zobrazenia chybných alebo nestálych
údajov, premiestnite váhu z dosahu rušivého zdroja alebo zaistite vypnutie tohto zdroja
počas váženia.
VI. SKLADOVANIE
Po použití váhu uložte vo vodorovnej polohe (nie zvislo), mimo dosah detí a nesvojprávnych
osôb (pozri text I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA).
VII. ÚDRŽBA
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety, riedidlá alebo
iné rozpúšťadlá). Desku váhy vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Dbajte na to, aby sa do
vnútorných častí nedostala voda.
VIII. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym
odpadom.
9 / 23
SK
Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených zberných
miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta (viď. www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu
môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Vybitú batériu vyberte z váhy
a zlikvidujte ju prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Batériu nikdy nelikvidujte
spálením!
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
IX. TECHNICKÉ ÚDAJE
Váživosť max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Rozlíšenie:
0,1 kg
Batérie:
2 x 1,5 V AAA“ (sú súčasťou balenia)
Váha prístroja:
0,8 kg
Prevádzkové podmienky (°C)
+5 až +40
Rozmery (DxHxV), (mm) 310 x 300 x 29
Spotrebič triedy ochranny
III.
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa modelu
výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI, OBALOCH ALEBO
V NÁVODE:
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE IN
WATER. OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch
alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
Symbol
znamená UPOZORNENIE.
Nestúpajte na váhu s mokrými chodidlami alebo na vlhký povrch váhy,
inak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia!
VÁŽI IHNEĎ: na váhu sa stačí postaviť - automaticky dôjde k zapnutiu
a zváženiu
10 / 23
GB
Digital personal scale
eta 5780
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions
carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including
the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.
I. SAFETY WARNING
– Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on to any other
user of the appliance.
– The appliance is intended for use in households only and for similar use! It is not
intended for use in health-care facilities and for commercial use!
–T
he
appliance can use by people (including children) whose
physical, sensual or mental inability or lack of experience
and knowledge prevents safe use of the appliance if they are
supervised.
– Never use the appliance if it malfunctions, if it fell to the ground and got damaged or if
it fell into water. In these cases bring the appliance to a specialised service to have the
safety and functions of the device checked.
– We recommend: Do not step onto the scale with wet feet or on wet surface of the
scale, there is a risk of slipping.
– Never immerse the scale into water (even their parts)!
– If the scale was stored in lower temperatures, let it adjust to the room temperature.
– Use the scale in a horizontal position only and at places where they cannot knock over,
in sufficient distance from heat sources (e.g. stove, fireplace, heat radiators), sources
of increased air humidity (e.g. sauna, bathroom, swimming pool) and equipment with
strong electromagnetic field (e.g. microwave oven, radio, mobile phone).
– Protect the personal scale from dust, chemicals, excessive humidity, toiletries, liquid
cosmetic preparations, intensive temperature changes and do not expose them to direct
sunlight.
– Weigh yourself without clothing and footwear, before meals and always at the same time of day.
– Do not place the scale on uneven surface or on surface covered with carpet. Unstable or
soft surface under the scale can have negative effect on precision of weighing.
– In handling the scale, make sure injury of persons or damage of the appliance is
prevented.
– Do not overload the appliance weight greater than the maximum weight capacity!
This prevents damage to the appliance.
– Handle the scale with care. Do not throw them or jump on them. The scale is durable, but
improper handling can destroy their electronic sensors.
– Do not disassemble the scale and do not take any parts out.
– Do not put any objects on the surface of the scale during storing, they could be damaged.
– If you do not intend to use the scale for a long time, remove battery from them.
– Do not use worn and new batteries together and do not use rechargeable accumulators.
– If the battery is leaking, remove it immediately; it can damage the scale.
11 / 23
GB
– Dispose of a discharged battery in a suitable way (see par. IX. ENVIRONMENTAL
PROTECTION).
– Keep batteries and scale out of reach of children and incapacitated people. A person, who
would swallow the batteries, must seek medical help immediately.
– Never use the appliance for any other purpose than for that described in these instructions
for use!
– All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product itself, are
translated and explained at the end of this language mutation.
– WARNING: There is a risk of injury in case of incorrect use (not in accordance with the
manual) of the appliance.
– The producer is not responsible for damage caused by improper use of the appliance (e.g.
breaking the board, etc.) and its guarantee does not cover the appliance in the case of
failure to comply with the safety warnings above.
II. GENERAL INFORMATION
Why is knowledge of your weight important?
Overweight or underweight is an important indicator of your health. Overweight can increase
the risk of some forms of cancer, heart diseases, diabetes, stroke, high blood pressure,
arthritis, gall bladder disorders, apnoea and other diseases. Underweight brings with it
risks, such as reduced immune system, osteoporosis, females can suffer from amenorrhea
which causes infertility etc. Obese people who want to lose weight and very thin people who
want to gain weight should consult the treatment method and the diet with their attending
physician.
III. PREPARATION FOR USE
Remove all the packing material and take the scale out. Remove all possible adhesion foils,
stick-on labels or paper from the scale. Open the battery cover on the bottom of the scale,
insert the battery with the correct polarity and close the cover in the opposite direction. Place
the scale on flat, stable and dry surface. Switch on the scale by tapping on the board of the
scale with your foot and check the displayed weight unit (kg). If you wish to set unit to lb or
st, press the switch on the bottom of the scale (Fig. 2). Then put the scale of firm and flat
surface (see par. I SAFETY WARNINGS) Fig. 3.
kg = kilogram
lb = pound (British weight unit)
st = stone (American weight unit)
1 kg = 2.2 lb
1 lb = 0.454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. INSTRUCTIONS FOR USE
Your scale is fine electronic equipment. One of the things that are most difficult to weigh is
human body as it is always in motion. If you want to obtain reliable results, always try to step
with your feet at the same place on the scale and stand still. If possible, weigh yourself at
the same time of a day (preferably in the morning) to obtain comparable results. Remember
that excessive clothes can increase your weight as well as eating and drinking before
weighing. Short-term weight fluctuation is generally attributed to loss of liquids.
Weighing
a) Gently step on the scale, then the scale will be automatically turned on. Stand evenly
on the scale without moving and wait until your weight shown on display.
12 / 23
GB
b) Switch on the scale by tapping on the board of the scale with your foot and wait till „0.0“
appears on the display. When „0.0“ appears on the scale, step on them and stand still. (Fig. 4)
– After a moment, the measured weight flashes and the value remains displayed for several
seconds (Fig. 5). Then the scale are switched off automatically.
Note
– The scale is switched on automatically if you do not step on it within approx.
20 seconds after „0.0“ is displayed.
– We recommend using the scale from about 5 kg of the subject.
Replacing batteries (Fig. 6)
Open the battery cover on the bottom of the scale. Insert a battery with the right polarity
and close the cover. Use AAA batteries (2 pcs) for this appliance. If you are not using the
appliance for some time, take the batteries out!
Note
Do not use different type of batteries: Do not use used and new batteries together.
i
i
V. TROUBLESHOOTING OF POSSIBLE PROBLEMS
If you have problems with weight:
– Check whether the battery is inserted properly.
– Check whether you selected the proper weight unit.
– Check whether the scale is on a flat floor and they do not touch the wall.
– If nothing appears on the scale when you want to switch them on by tapping on them
or if „Lo“ (Fig. 7) appears only, replace the batteries.
– If „Err“ (Fig. 8) appears on the display, the scale was overloaded.
– If „ “ (Fig. 9) appears on the display when you step out of the scales, it means weighing
with an error. Weigh yourself again.
– If unusual signs are displayed, remove the insert the battery again.
– If signs appear, such as if the display is flashing or if there is a faulty sign, try to move
the scale away from the influence of a source of interference or ensure switching off the
source for the time of using the scale.
VI. STORING
After using the scale, put it into the horizontal position (not vertically), out of reach
of children and incapacitated people (see par. I. SAFETY WARNINGS).
VII. MAINTENANCE
Do not use coarse and aggressive cleaning agents (e.g. sharp objects, scrapers, diluting
agents or other solvents). Clean the board by wiping with a soft wet cloth. Make sure that
water does not get inside the appliance.
VIII. ENVIRONMENTAL PROTECTION
If the dimensions allow, there are labels of materials used for production of packing,
components and accessories as well as their recycling on all parts.
13 / 23
GB
The symbols specified on the product or in the accompanying documentation mean that
the used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal
waste. For proper disposal, hand them over at special collection places where they will be
accepted free of charge. Suitable disposal of the product can help to maintain valuable
natural resources and to prevent possible negative impacts on the environment and human
health, which could be the possible consequences of improper waste disposal.
Ask for more details at the local authorities or at a collection site. Fines can be imposed for
improper disposal of this type of waste in agreement with the national regulations.
Remove a discharged battery and dispose of it in a suitable and safe way through the
special collection networks. Never dispose of the battery by burning!
More extensive maintenance or maintenance requiring intervention in the inner parts
of the appliance must be carried out by a professional service!
Failure to comply with the instructions of the manufacturer will lead to expiration of
the right to guarantee repair!
IX. TECHNICAL DATA
Weighing range max
180 kg / 396 lb / 28 st
Discrimination:
0.1 kg
Power supply:
2 x Batteries 1.5 V AAA (included)
Net weight of device:
0.8 kg
Size of the product (mm) 310 x 300 x 29
Operation conditions (°C)
+5 up to +40
Protection class of the appliance III.
The manufacturer reserves the right to change the technical specifications for the
respective model.
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE, PACKAGING OR IN THE
INSTRUCTIONS MANUAL:
HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC
BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS
BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY..
The
symbol indicates a WARNING.
Do not step onto the scale with wet feet or on wet surface of the scale,
there is a risk of slipping.
AUTO STEP ON – just step on the scale and stand still, the scale will
automatically turn ON and start taking measurements.
14 / 23
H
Digitális személymérleg
eta 5780
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata előtt nagyon figyelmesen
olvassa el ezt a használati útmutatót, és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári
bizonylattal, csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS
— Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa el azt a készülék
esetleges további felhasználójának.
— A készüléket csak háztartási vagy ahhoz hasonló célokra szabad használni! Nem
szabad azt orvosi intézményekben továbbá kommersz célokra alkalmazni!
készüléket nem használhatják olyan személyek felügyelet nélkül
A
(beleértve a gyermekeket is) akik alacsonyabb fizikai és szellemi
képességekkel rendelkeznek.
—N
e használja a készüléket, ha az nem működik helyesen, ha leesett és megsérült vagy
—
ha az vízbe esett. Ilyen esetekben adja át a készüléket szakszervizi vizsgálatokra, annak
biztonsága és helyes működése ellenőrzése céljából.
— Javasoljuk: Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal vagy a mérleg nedves felületére,
mivel elcsúszás veszélye fenyegetheti!
— Ne merítse vízbe a mérleget (még részben sem)!
— Ha a mérleget előzőleg alacsonyabb hőmérsékleten tárolta, akkor azt mindenekelőtt
akklimatizálja.
— A mérleget csak annak vízszintes helyzetében használja, olyan helyen, ahol nem
fenyeget annak felborulása, hőforrásoktól (pl. kályha, kandalló, hősugárzók),
fokozott légnedvességet okozó (pl. szauna, fürdőszoba, úszómedence) és erős
elektromágneses teret kibocsátó berendezésektől (pl. MH sütő, rádió, mobil telefon)
megfelelő távolságban.
— Védje a mérleget por, vegyi anyagok, túlzott nedvesség, higiéniai termékek, folyékony
kozmetikai készítmények behatásaitól, nagy hőmérsékleti ingadozásokkal szemben és ne
tegye azt ki közvetlen napsütésnek.
— Ne helyezze a mérleget egyenetlen vagy szőnyeggel takart felületre. A mérleg alá
helyezett instabil vagy puha alátét negatívan befolyásolhatja a mérés pontosságát.
— A mérleg áthelyezését úgy végezze, hogy közben ne történjen személyi sérülés vagy ne
következzen be a készülék megkárosodása.
— Ne terhelje túl a készüléket nagyobb súllyal, mint a mérleg maximális kapacitása! Ezzel
megakadályozhatja a készülék károsodását.
— A mérleggel óvatosan járjon el. Ne dobálja azt és ne ugorjon rá. A mérleg ellenálló kivitelű,
de a nem megfelelő bánásmód tönkre teheti annak elektronikus érzékelőjét.
— Ne szedje szét a mérleget és ne vegyen ki abból alkatrészeket.
— A mérlegre annak tárolásakor ne helyezzen el semilyen tárgyat, mert annak
megrongálódása következhet be.
— Ha nem használja huzamosabb ideig a mérleget, akkor vegye ki abból az elemet.
— Tartsa az elemeket és a mérleget gyerekektől távol és nem önjogú személyek elől elzárva
tárolja. Az elemek lenyelése esetén azonnal foruljon orvoshoz.
15 / 23
H
— Ha az elemből elektrolit szivárogását észlel, azonnal cserélje ki ay elemet, mivel
ellenkező esetben megkárosíthatja a mérleget.
— Ne használjon ismételten tölthető elemeket.
— Ne használjon egyidejűleg a készülékben régi és új elemeket.
—A
kimerült elemet megfelelő módon ártalmatlanítsa (lásd a IX. ÖKOLÓGIA c. bekezdést).
— A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és amit ezen utasítás
leírása tartalmaz!
— A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen nyelvű szövegek és
képek magyarázata és fordítása a nyelv mutációjának végén található.
— FIGYELEM: olyan készülék használata, amely nem egyezik meg a használati utasítással,
esetén a sérülés veszély léphet elő.
— Gyártócég nem felel a készülék helytelen használatából eredő károkért (pl. az lapot
összetöréséért stb.) és nem garanciaköteles a készülékért a fenti biztonsági
figyelmezetések be nem tartása esetén.
II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Miért fontos, hogy ismerje saját súlyát?
A többletsúlya vagy súlyvesztesége az Ön egészségi állapota fontos mutatója. A többletsúly
némely rákbetegség, szívbántalmak, cukorbetegség, agyvérzés, magas vérnyomás, artritidák,
epe megbetegedések, apnoe és további megbetegedés kockázatát növelheti. A súlyveszteség
olyan kockázatokat válthat ki mint pl. a szervezet csökkent ellenállóképessége, csontritkulás,
a nőknél a menstruáció kimaradása veszélye fenyeget, ami terméketlenséget okozhat,
stb. A lefogyni kívánó testesebb emberek és azok a nagyon sovány emberek, akik hízni
szeretnének, a szükséges gyógymódot és a diétát illetően forduljanak kezelőorvosukhoz.
III. HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS
Távolítson el a csomagolóanyagokat és vegye ki a mérleget a csomagolásból. A mérlegről
távolítson el mindennemű esetleges tapadó fóliát, címkét vagy papírt. Nyissa fel a mérleg
alsó lapján levő elemtartó fedelét, az elemtartóba helyezzen be elemet helyes polaritással
és a fedelet fordított módon zárja be. Helyezze az ételpárolót szilárd, síma és száraz
felületre. A mérleget rálépéssel kapcsolja be és várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a „0.0“ ! Ha a kg, lb vagy st szeretné beállítani, nyomja meg a kapcsolót a készülék alsó
oldalán (2. ábra)! Ezt követően a mérleget helyezze szilárd és egyenletes felületre (lásd
az I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS c.fejezetet) 3. ábra.
kg = kilogramm 1 kg = 2,2 lb
lb = font (angol tömegegység)
st = stone (amerikai súlymérték)
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
A mérleg egy finom kivitelű elektronikus berendezés. A legbonyolultabban mérhető értékek
egyike az emberi test súlya, mivel az állandóan mozgásban van. Ha megbízható eredményt kíván
elérni, akkor lépjen teljes talpfelületével a mérleg ugyanazon helyére és álljon mozdulatlanul.
Ha lehetősége van rá, testsúlyát mindig azonos napszakban mérje (legjobban reggel), hogy
összehasonlítható eredményeket kapjon. Ne felejtse el, hogy a fölösleges ruhadarabok növelik
tömegét ugyanúgy, mint a mérés előtt fogyasztott étel és ital. A tömeg rövid időn belüli változása
általában a test folyadékmennyisége változásaira (veszteségekre) vezethető vissza.
16 / 23
H
Súlymérés
a) Lépjen fel a mérlegre, a mérleg automatikusan bekapcsol! Ne mozogjon, és várjon amíg
a készülék megméri a súlyát!
vagy
b) A mérleget rálépéssel kapcsolja be és várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „0.0“,
amíg a kijelzőn megjelenik a „0.0“ érték. A „0.0“ érték megjelenése után lépjen a mérlegre
és nyugodtan álljon rajta. (4. ábra)
– Pár pillanat elteltével a súlyérték villogni kezd és a mért érték néhány másodpercig
a kijelzőn lesz látható (5. ábra). Ezután a mérleg automatikusan kikapcsol.
Megjegyzések
– A mérleg automatikusan kikapcsol, ha arra a „0.0“ kijelzés megjelenését követő
20 másodpercen belül nem lép fel.
– Javasoljuk, hogy a mérleget olyan tárgy mérésére használja, amelynek minimális
súlya legalább 5 kg.
Az elemcsere (6. ábra)
Nyissa fel az elemtartó fedelét a mérleg alsó lapján. Helyezze be az elemet helyes
polaritással és a fedelet zárja be. A készülékhez használjon AAA típusú elemet (2 db).
Ha nem használja hosszabb ideig a készüléket, akkor vegye ki az akkumulátort!
Megjegyzések
Ne használjon különböző típusú elemeket együtt! Ne használjon együtt új és használt
elemeket!
i
i
V. A LEHETSÉGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
Ha a mérleggel valami probléma jelentkezik, akkor:
– Ellenőrize az elemek helyes elhelyezését.
– Ellenőrizze a tömegegység helyes megválasztását.
– Ellenőrizze, hogy a mérleg síma padlófelületen áll és nem érintkezik-e a fallal.
– Ha a mérleg megérintését követően, ha azt be kívánja kapcsolni, a kijelzőn semmi sem
jelenik meg vagy csak a „Lo“ (7. ábra) kijelzés, akkor cserélje ki az elemet.
– Ha a diszplejen az „Err“ (8. ábra) felirat jelenik meg, akkor a mérleg túlterhelt volt.
– Ha a mérleg kijelzőjén „ “ (9. ábra) jelenik meg akkor, amikor lelép a mérlegről, akkor
hibás mérés történt. Ismételje meg a mérést.
– Ha a diszplejen szokatlan jelek jelennének meg, akkor az elemet vegye ki és ismételten
helyezze vissza.
– Ha olyan jelek mutatkoznak, mint a kijelző villogása vagy hibás értékek kijelzése,
igyekezzen a mérleget az esetleges zavaró forrás közeléből áthelyezni vagy biztosítsa
ezen zavaróforrás a mérés időtartamára történő kikapcsolását.
VI. TÁROLÁS
A mérleget annak használata után viszszintes helyzetben tárolja (ne függőlegesen),
gyermekektől és nem önjogú személyektől elzárt helyen (lásd az I. bekezdést
a BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST).
VII. KARBANTARTÁS
Ne használjon karcos és agresszív tisztítószereket (pl. éles tárgyakat, hígítókat vagy
hasonló oldószereket). A felületet puha, nedves ruhadarabbal törölje le.
17 / 23
H
Ügyeljen arra, hogy a belső részekbe ne juthasson be víz.
VIII. ÖKOLÓGIA
Ha a méretek megengedik, akkor a csomagolóanyagokon, a komponenseken és a tartozékokon
valamennyi darabra rányomtatottak az anyagjelzések, illetve azok újrahasznosítási jelzései.
A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy
az elhasználódott elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális
hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából adja le azokat az
arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat ingyenesen veszik át. A termékek helyes
ártalmatlanításával értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem
megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait a környezetre és az
emberi egészségre. További részleteket kérjen a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi
hulladékgyűjtő helyen. Ezen hulladék anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország előírásai
szerint pénzbírsággal is járhat. A kimerült elemet vegye ki a mérlegből és az arra kialakított
speciális gyűjtőhálózat útján biztonságosan likvidálja. Az elemet soha ne likvidálja elégetéssel!
Terjedelmesebb jellegű karbantartást vagy olyan karbantartást, ami a készülék belső
részébe történő beavatkozást igényli, csak szakszervíz végezhet! A gyártói utasítások
be nem tartása a garancia kötelezettségek megszűnését vonja maga után!
IX. MŰSZAKI ADATOK
Méréshatárok max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Érzékenység:
0,1 kg
Elemek:
2 x 1,5 V AAA (csomagolás tartalmazza)
Készülék súlya:
0,8 kg
Termék méretei (mm) 310 x 300 x 29
Üzemi feltételek (°C)
+5 / +40
A készülék érintésvédelmi osztálya III.
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK:
HOUSEHOLD USE ONLY – Kizárólag háztartási használatra alkalmas. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT
A TOY. Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől elzárt
helyen. A zacskó nem játékszer. Ne használja ezt a zacskót bölcsőkben, kiságyakban,
babakocsikban, vagy gyerek járókákban.
Az
szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.
Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal vagy a mérleg nedves felületére,
mivel elcsúszás veszélye fenyegetheti!
AZONNAL MÉR: a mérlegre elég rálépni - automatikusan bekapcsol
és megméri a súlyt
18 / 23
PL
Cyfrowa waga osobowa
eta 5780
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je na przyszłość.
Dotyczy to także gwarancji, dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. WSKAZANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Wskazówki podane w instrukcji należy uważać za część urządzenia i przekazać
jakiemukolwiek dalszemu użytkownikowi urządzenia.
– Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych
i podobnych celach! Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania
w medycynie i obiektach komercyjnych!
–U
rządzenie
nie jest przeznaczone do używania przez osoby (dzieci),
których psychiczne, fizyczne lub mentalne zdolności są niedostateczne.
–N
igdy nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli upadło na ziemię i uległo
zniszczeniu lub wpadło do wody. W takich
przypadkach należy zanieść urządzenie do profesjonalnego serwisu w celu przetestowania
jego bezpieczeństwa i prawidłowego działania.
– Zalecamy: Nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami lub na mokrą
powierzchnię wagi, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!
– Wagi nie wolno zanurzać w wodzie (nawet częściowo)!
– Jeżeli waga była przechowywana w niskich temperaturach, najpierw należy ją
zaaklimatyzować.
– Wagę należy używać tylko w pozycji poziomej w miejscach, gdzie nie istnieje
ryzyko przewrócenia, z dala od źródeł ciepła (np. piec, kominek, grzejniki), źródeł
wilgoci powietrza (np. sauna, łazienka, basen) oraz urządzeń z silnym polem
elektromagnetycznym (np. kuchenka mikrofalowa, radio, telefon komórkowy).
– Wagę osobową należy chronić przed kurzem, chemikaliami, nadmierną wilgocią, środkami
toaletowymi, ciekłymi kosmetykami, dużymi zmianami temperatury i nie należy narażać na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
– Wagi nie należy umieszczać na nierównej powierzchni lub na powierzchni pokrytej
dywanem. Niestabilna lub miękka podkładka pod wagą może mieć negatywny wpływ na
dokładność ważenia.
– Nie należy przeciążać urządzenia wagą większą niż maksymalna nośność! Zapobiegnie to
uszkodzeniu urządzenia.
– Podczas manipulowania z wagą należy postępować starannie, aby uniknąć obrażeń ciała
lub uszkodzenia urządzenia.
– Z wagą należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy jej rzucać ani po niej skakać. Waga jest
trwała, ale złe obchodzenie się może zniszczyć elektroniczne sensory.
– Waż się zawsze bez odzieży, bez obuwia i przed posiłkiem. Rano, to idealny czas na ważenie.
– Wagi nie należy demontować lub wyjmować części.
– Baterie i wagę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób
niekompetentnych. Osoba, która połknie baterię, musi natychmiast skontaktować się
z lekarzem.
19 / 23
PL
– Podczas przechowywania nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na powierzchni
wagi, może ulec uszkodzeniu.
– Jeśli waga nie będzie długo używana, należy wyjąć baterie.
– Nie wolno wkładać nowych i starych baterii razem.
– Nie należy używać akumulatorków doładowujących.
– Jeśli bateria wycieka, należy ją natychmiast wymienić, w przeciwnym razie może to
spowodować uszkodzenie wagi.
– Wyładowaną baterie należy w odpowiedni sposób zlikwidować (patrz rozdz. IX.
EKOLOGIA).
– Nigdy nie należy używać urządzenia do innych celów niż do których jest przeznaczone,
oraz opisane w niniejszej instrukcji!
– Wszystkie teksty w innych językach, a także obrazki na opakowaniu lub produkcie są
przetłumaczone i wyjaśnione na końcu odpowiedniej mutacji językowej.
– UWAGA: Istnieje ryzyko poważnego urazu w przypadku nieprawidłowego użycia
urządzenia (niezgodnie z instrukcją).
– Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe
traktowanie urządzenia (np. rozbicie płyty itp.) i nie jest odpowiedzialny za gwarancje
na urządzenie w przypadku nie przestrzegania wyżej przedstawionych ostrzeżeń
bezpieczeństwa.
II. INFORMACJE OGÓLNE
Dlaczego jest ważne znać swoją wagę?
Nadwaga lub niedowaga jest ważnym wskaźnikiem zdrowia. Nadwaga zwiększa ryzyko
niektórych form choroby nowotworowej, chorób serca, cukrzycy, udaru mózgu, wysokiego
ciśnienia krwi, artretyzmu, chorób pęcherzyka żółciowego, bezdechu sennego i innych.
Niedowaga pociąga za sobą zagrożenia, takie jak zmniejszenie odporności organizmu
i osteoporozy u kobiet grozi ryzyko utraty miesiączki, co powoduje niepłodność, itd.
Ludzie otyli, którzy chcą schudnąć i ludzie bardzo chudzi, którzy chcą przybrać na wadze
powinni metody leczenia diety i skonsultować z lekarzem.
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA
Należy usunąć wszystkie opakowania i wyjąć wagę. Z urządzenia usunąć wszystkie folie
przyczepne, naklejki lub papier. Następnie otworzyć pokrywę baterii w dolnej części wagi
i włożyć baterię zgodnie z polaryzacją i zamknąć pokrywę. Umieścić urządzenie na płaskiej
i suchej powierzchni. Wagę należy włączyć dotykając nogą płytkę i skontrolować jednostkę
wagi, która jest wyświetlana na ekranie (kg). Jeśli chcesz ustawić jednostki kg, lb lub st, naciśnij
przełącznik w dolnej części wagi (rys. 2). Następnie wagę należy umieścić na twardej, płaskiej
powierzchni (zobacz rozdz. I. WSKAZANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA) rys. 3.
kg = kilogram
lb = funt (brytyjska jednostka masy)
st = stone (amerykańska jednostka wagi)
1 kg = 2,2 lb
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg
IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Twoja waga to delikatny sprzęt elektroniczny. Jedną z rzeczy które waży się najtrudniej jest
ludzkie ciało, ponieważ jest ciągle w ruchu. Jeśli chcesz osiągnąć wiarygodne wyniki, zawsze
staraj się stanąć całymi stopami na to samo miejsce i stój w bezruchu. Jeśli to możliwe, należy
ważyć się o tym samym czasie (najlepiej rano), aby uzyskać porównywalne wyniki.
20 / 23
PL
Pamiętaj, że ubranie może zwiększyć wagę, a także jedzenie i picie przed ważeniem.
Krótkoterminowe wahania wagi są na ogół przypisywane utracie płynów.
Ważenie
a) Delikatnie stań na wadze, waga włączy się automatycznie. Prosze nie ruszaj się
i poczekaj chwilę.
lub
b) Wagę włącz dotykając nogą i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się „0.0“.
Po wyświetleniu „0.0“ należy stanąć na wagę i stać spokojnie. (rys. 4)
– Po zważeniu zważona wartość zamiga i wartość zostanie przez kilka sekund wyświetlona
na wyświetlaczu (rys. 5). Następnie waga zostanie automatycznie wyłączona.
Uwaga
– Waga wyłącza się automatycznie, jeśli na nią nie staniesz do 20 sekund po wyświetleniu
„0.0“.
– Wagę zaleca się używać dla przedmiotów od ok. 5 kg.
i
Wymiana baterii (rys. 6)
Otwórz pokrywę baterii w dolnej części wagi. Włóż baterię zgodnie z polaryzacją i zamknij
pokrywę. Dla tego typu urządzenia należy stosować baterie AAA (2 szt.). Gdy urządzenie nie
jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię!
Uwaga
Nie należy używać różnych typów baterii. Nie używać razem używanych i nowych baterii.
V. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jeśli masz problemy z wagą:
– Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona.
– Upewnij się, czy jest wybrana odpowiednia jednostka masy.
– Upewnij się, że waga jest na płaskiej powierzchni i nie dotyka ściany.
– Jeśli chcesz włączyć wagę, a po kliknięciu na wagę na wyświetlaczu nie wyświetla się nic
lub tylko „Lo“ (rys. 7), należy wymienić baterie.
– Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „Err“ (rys. 8), waga została przeciążona.
– Jeśli zejdziesz z wagi a na wyświetlaczu pojawi się „ “(rys. 9) oznacza to błąd. Proszę
ponownie wykonać ważenie.
– Następnie wagę należy umieścić na twardą, płaską powierzchnię.
– W przypadku wystąpienia objawów takich jak miganie na ekranie lub błędne wyświetlanie,
należy spróbować przenieść wagę w inne miejsce z zasięgu źródła zakłóceń lub wyłączyć
dane źródło podczas używania wagi.
VI. PRZECHOWYWANIE
Po użyciu wagę należy położyć w pozycji poziomej (nie pionowo) z dala od dzieci i osób
niekompetentnych (zobacz rozdz. I. WSKAZANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA).
21 / 23
i
PL
VII. KONSERWACJA
Nie należy używać szorstkich i agresywnych środków czyszczących (np. ostrych
przedmiotów, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczalników). Powierzchnię otrzyj miękką
i wilgotną szmatką. Należy uważaźć, aby do wewnętrznej części nie dostała się woda.
VIII. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach wydrukowano znaki
materiałów zastosowanych do produkcji opakowań, komponentów i wyposażenia, jak
również ich przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub
w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych elementów elektrycznych
lub elektronicznych nie można poddawać utylizacji wraz z odpadem komunalnym.
Produkt należy odnieść do specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez
opłaty. Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła i pomogą
w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie. W celu uzyskania innych szczegółowych informacji dotyczących utylizacji
należy zwrócić się do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (www.elektroeko.pl).
Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze – zgodnie z przepisami
krajowymi i międzynarodowymi. Rozładowaną baterię należy usunąć z wagi w odpowiedni
sposób poprzez specjalne punkty zbioru. Nigdy nie należy likwidować baterii przez
spalenie!
Rozległą konserwację lub konserwację, która wymaga ingerencji do wewnętrznej
części urządzenia, może wykonać wyłącznie specjalistyczny serwis!
Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę prawa do napraw
gwarancyjnych!
IX. DANE TECHNICZNE
Obciążenie max.
180 kg / 396 lb / 28 st
Dokładność:
0,1 kg
Baterie:
2 x 1.5 V AAA (w zestawie)
Waga urządzenia:
0,8 kg
Wymiary produktu (mm) 310 x 300 x 29
Warunki pracy (°C)
+5 do +40
Klasa izolacyjna III.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH, OPAKOWANIACH LUB
W INSTRUKCJI:
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie domowym. DO NOT
IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG
AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN
CRIBS, BEDS,CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach,
wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem
dzieci. Torebka nie służy do zabawy!
22 / 23
PL
Symbol
oznacza OSTRZEŻENIE.
Nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami lub na mokrą
powierzchnię wagi, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo
poślizgnięcia się!
Włączania wagi (AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE)- stań na wagę
i poczekaj, waga włączy się automatycznie i rozpocznie pomiar
23 / 23
CZ
ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři
měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou
výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo
v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém
je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně
vyplněný záruční list. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky
potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo
jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo
přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo
poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420 545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsaťštyri
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky
iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou
použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok
predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby
oprávnenej výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu,
v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne
tento riadne vyplnený záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne
sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby
sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte +420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené
a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA, zakupionych
w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta
Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne
niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu
na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. znaczące
zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub
użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności
zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami
termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega
sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może skutkować
utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę
gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części
urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia
kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek,
zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 16/12/2014
e.č.44/2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement