Eta 1352 90010 Fenité Sonický kartáček na obličej Instructions

Eta 1352 90010 Fenité Sonický kartáček na obličej Instructions
Sonický čisticí kartáček na obličej • NÁVOD K OBSLUZE
3-9
Sonická čistiaca kefka na tvár • NÁVOD NA OBSLUHU
10-16
Sonic face cleaning brush • USER MANUAL GB 17-22
Szónikus tisztító arckefe • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
H
Szczoteczka soniczna do oczyszczania twarzy • INSTRUKCJA PL
OBSŁUGI
Fenité
23/1/2019
23-29
30-36
1
A3
A
A1
A2
A4
B
C
CZ
Sonický čisticí kartáček na obličej
eta 1352
Fenité
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.
Tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle
možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
– Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je
jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
–S
potřebič je určen pouze pro použití v domácnostech
a podobné účely! Není konstruován pro použití v kosmetickém
salónu nebo jiné komerční použití!
–T
ento spotřebič nesmějí používat děti ani
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí a to i když jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o používání
spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Na děti
by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si
nebudou se spotřebičem hrát.
–S
potřebič nikdy neponořujte do vody!
– Při manipulaci se spotřebičem postupujte tak, aby nedošlo
k poranění osob nebo k poškození spotřebiče.
– Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud nepracuje správně, pokud
upadl na zem a poškodil se.
– Spotřebič chraňte proti prachu, chemikáliím, nadměrné vlhkosti,
toaletním potřebám, agresivním tekutým kosmetickým přípravkům,
velkým změnám teplot a nevystavujte ho přímému slunečnímu
záření.
– Spotřebič ani příslušenství nezasunujte do žádných tělesných
otvorů.
– Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je
určen a popsán v tomto návodu!
–S
potřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ.
Použití neschváleného příslušenství může způsobit zranění.
–V
AROVÁNÍ: Při nesprávném používání spotřebiče, které není
v souladu s návodem k obsluze, existuje riziko poranění.
–P
řípadné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech nebo
výrobku jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
– Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným zacházením se
spotřebičem (např. poranění, poškození zdraví) a není odpovědný
ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění. Používání tohoto přístroje nelze
chápat jako náhradu lékařské péče.
3 / 36
CZ
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
– Spotřebič nepoužívejte, pokud máte přecitlivělou, poškozenou
nebo exematickou pleť (např. čerstvé jizvy, různé ranky,
popáleniny, zarudnutí, oteklé tváře, kožní choroby ...). Abyste
zabránili rozšíření mikrozánětů, nepoužívejte jej ani pokud máte
na pleti akné.
– Pokud během čistění pociťujete bolest či nepříjemné pocity,
nebo se objeví jakékoliv jiné zdravotní problémy, ihned spotřebič
vypněte a jeho další použití konzultujte se svým ošetřujícím
lékařem, případně dermatologem.
– Spotřebič neslouží k léčbě jakýchkoliv symptomů onemocnění
pokožky. Použití spotřebiče případně konzultujte se svým
ošetřujícím lékařem.
–N
epoužívejte přístroj na dětech, nesvéprávných osobách či
osobách, které nedokáží vyjádřit své pocity.
– Nepoužívejte spotřebič s exfoliačními nebo jinak agresivními gely
(např. s alkoholem)!
– Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti očí nebo jiných citlivých
částí těla.
– Na jedno použití spotřebič nepoužívejte déle než 2-3 minuty!
– Dlouhotrvající použití může způsobit poranění pokožky.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
– Spotřebič
nemá vlastní nabíjecí zdroj, je
určen pro nabíjení pouze z USB zdroje
(adaptér s USB výstupem, PC s USB
výstupem, s výstupním napětím 5,0 V a
výstupním proudem minimálně 700 mA),
před připojením věnujte pozornost instrukcím
výrobce těchto zdrojů.
– Nikdy spotřebič nepoužívejte s poškozeným
adaptérem, pokud nepracuje správně, upadl
na zem a poškodil se nebo spadl do vody.
V takových případech zaneste spotřebič
do odborného servisu k prověření jeho
bezpečnosti a správné funkce.
– Děti se musí držet mimo dosah spotřebiče
a jeho přívodu.
– Pokud se spotřebič nabíjí v koupelně, je
nutné ho poté odpojit od el. sítě vytažením
přívodu/adaptéru z el. zásuvky, protože
v blízkosti vody představuje nebezpečí,
i když je vypnutý.
4 / 36
CZ
– Pro
zabezpečení doplňkové ochrany
doporučujeme instalovat do el. obvodu
napájení koupelny proudový chránič (RCD)
se jmenovitým vybavovacím proudem
nepřevyšujícím 30 mA. Požádejte o radu
revizního technika, případně elektrikáře.
– Vždy odpojte spotřebič od přívodu/adaptéru
pokud ho necháváte bez dozoru a před
čištěním.
– Spotřebič s připojeným přívodem/adaptérem
se nesmí používat na místech, kde by mohl
spadnout do vany, umyvadla nebo bazénu.
Pokud by spotřebič přesto spadl do vody,
nevytahujte jej! Nejdříve odpojte přívod/
adaptér z el. zásuvky a až poté spotřebič
vyjměte. V takových případech zaneste
spotřebič do odborného servisu k prověření
jeho bezpečnosti a správné funkce.
– Přívod/adaptér nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin
(ani částečně) a nemyjte pod tekoucí vodou!
– Přívod je určený pouze pro tento spotřebič, nepoužívejte jej pro
jiné účely. Současně pro tento spotřebič používejte pouze k němu
dodaný přívod, pro dobíjení nepoužívejte jiný typ přívodu (např. od
jiného spotřebiče).
–P
řívod/adaptér nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el.
zásuvky mokrýma rukama.
–P
ři nabíjení akumulátoru je spotřebič teplý, což je naprosto normální
stav.
–N
abíjení akumulátoru provádějte při běžné pokojové teplotě.
–A
kumulátor neodhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
–N
edobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
–U
nikání elektrolytu z akumulátoru je zapříčiněno přetěžováním
spotřebiče nebo používáním spotřebiče za extrémně vysokých teplot.
Pokud se elektrolytem potřísníte, omyjte zasažené místo vodou a
mýdlem a opláchněte citrónovou šťávou s octem. Při zasažení očí
vyplachujte zasažené oko po dobu několika minut čistou vodou a
ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
– Nikdy spotřebič nenabíjejte (ani nenechávejte) na přímém slunci
nebo blízko zdrojů tepla a pokud je teplota pod 10 °C nebo nad 40
°C, nepříznivě to ovlivňuje životnost akumulátoru.
– Pravidelně kontrolujte stav propojovacího USB přívodu.
– Zabraňte tomu, aby propojovací přívod volně visel přes hranu
pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti.
5 / 36
CZ
– Propojovací přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými
předměty, otevřeným plamenem, nesmí se ponořit do vody ani
ohýbat přes ostré hrany.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A – Tělo kartáčku
A1 – multifunkční tlačítko - spínač zapnutí/vypnutí
+ změna intenzity vibrací
A2 – zdířka USB pro napájení
A3 – čistící štětinky
A4 – světelné kontrolky provozu a nabíjení
B – USB kabel *
C – Cestovní pouzdro
* USB Kabel: k tomuto kabelu USB můžete připojit zdroj s USB
(např. síťový adaptér pro střídavý proud, záložní zdroj
energie apod.).
III. POKYNY K OBSLUZE
Předtím, než budete moci spotřebič řádně použít, je potřeba nabít
jeho akumulátor. Spotřebič lze nabíjet s připojeným USB kabelem
k síťovému zdroji tj. adaptéru pro střídavý proud nebo záložnímu
zdroji energie. Spotřebič nelze používat při nabíjení (s připojeným
kabelem).
Nabíjení
– Před prvním použitím, či pokud jste spotřebič dlouho nepoužívali,
jej úplně nabijte. Nejprve však protrhněte pomocí napájecího
konektoru povrch pláště spotřebiče právě v důlku otvoru zdířky pro
napájení!
1) Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
2) Zapojte přiložený USB kabel do nabíjecí zdířky spotřebiče
a připojte druhý konec ke zdroji; např. kompatibilního síťového
adaptéru na střídavý proud nebo k záložnímu zdroji energie. Při
nabíjení nelze spotřebič používat. Pokud bude zapnutý a začnete
jej nabíjet, vypne se.
3) N
epřekračujte stanovenou dobu nabíjení!
Optimalizujte životnost akumulátoru
– Nenechávejte ve spotřebiči připojený USB kabel.
– Při nabíjení nebo provozu dochází k zahřátí přístroje, což je
normální a není důvodem k reklamaci.
– Pro zajištění delší životnosti akumulátoru jej doporučujeme 2x za
rok používáním spotřebiče zcela vybít a poté plně nabít.
Použití
Na obličej naneste váš oblíbený čistící gel, případně jej navlhčete
vodou. Vodou namočte také čistící část kartáčku. Poté krouživými
pohyby pomalu čistěte jednotlivé části obličeje. Na kartáček příliš
netlačte. Po ukončení čištění pleť umyjte čistou vodou a případně
ošetřete vhodným pleťovým krémem.
6 / 36
CZ
Funkce kontrolek světelné signalizace
Při provozu
Vybitý stav
Nabíjení
svítí příslušný počet kontrolek dle nastavené
intenzity vibrací
Spotřebič zastaví a světelné kontrolky
zhasnou. Při snaze o zapnutí 5x zablikají
všechny kontrolky a spotřebič se nezapne.
střídavě blikají
Po plném nabití
nesvítí
OVLÁDÁNÍ - funkce tlačítek
Zapnutí
Vypnutí
Změna intenzity
vibrací
delší stisknutí A1
delší stisknutí A1
krátké stisknutí A1 (k dispozici jsou 3 intenzity
vibrací; každé stisknutí je mění následovně:
1-2-3-1-...
Ostatní parametry
Doba chodu
Doba nabíjení
Automatické
vypnutí
Chytrý časovač
cca 70-90 min.
cca 1 hodinu
po 2 minutách
po každých cca 20 sekundách na chvíli přeruší
vibrace čím vás upozorní na změnu části
obličeje
IV. ÚDRŽBA
Spotřebič je nutné čistit po každém použití! USB kabel (jen když je
odpojený z el. zásuvky) otírejte pouze měkkým vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte drsné a agresivní čisticí prostředky!
Z hygienických důvodů je nutné důkladně očistit tělo spotřebiče.
Nepoužívejte však žádné agresivní čistící prostředky (s alkoholem,
ředidla atp.) ani prostředky na bázi jílu, silikonu či abrazivní zrnité
prostředky. Povrch spotřebiče (a speciálně silikonové štětinky)
očistěte jemným kartáčkem s mýdlovou vodou a poté omyjte pod
čistou tekoucí vodou.
Před uskladněním nechejte spotřebič řádně oschnout. Kartáček
i USB kabel skladujte na bezpečném, suchém a bezprašném místě,
mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Cestovní pouzdro C je
určeno k bezpečnému ukládání spotřebiče a příslušenství.
7 / 36
CZ
V. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky
materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství,
jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo
v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo
elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním
odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte na k tomu
určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Vybitý akumulátor bezpečně zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených speciálních sběrných sítí. Akumulátor nikdy nelikvidujte
spálením!
Vyjmutí akumulátoru
Akumulátor z přístroje vyjměte pouze po úplném vybití (tj. nechte
jej v chodu tak dlouho, dokud se jeho motor nezastaví) a až po
ukončení životnosti spotřebiče! Při běžném provozu se akumulátor
nevyjímá a není dostupný! Nejprve je nutné „svléct“ ochranný návlek
a poté dle modelu odšroubovat/odejmout kryt, akumulátor odpojit a
poté vyjmout. Pro svlečení návleku je vhodné jej naříznout nožíkem.
Dbejte však zvýšené opatrnosti, abyste předešli řeznému poranění.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje
zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný
servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na záruční
opravu!
Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity
akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stáří. Užitečná
kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání
akumulátoru.
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na
infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VI. TECHNICKÁ DATA
Napětí (V)
uvedeno na typovém štítku
Hmotnost spotřebiče (g)
65
Spotřebič třídy ochrany
III.
Rozměry (V x D x Š); mm
30 x 150 x 40
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství
dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem.
8 / 36
CZ
UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH
NEBO V NÁVODU:
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO
NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do
vody nebo jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP
THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY. Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček
v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách.
PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
Symbol
znamená UPOZORNĚNÍ.
Symbol
znamená, že je možné spotřebič čištit pod vodovodním
kohoutkem.
9 / 36
SK
Fenité
Sonická čistiaca kefka na tvár
eta 1352
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred
uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte
návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom
o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu
dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
— Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich
akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
— Pred prvým uvedením do činnosti si pozorne prečítajte nasledujúce
pokyny.
—S
potrebič je určený len na použitie v domácnostiach
a podobné účely! Nie je konštruovaný pre kozmetické salóny
alebo na komerčné používanie!
—T
ento
spotrebič nesmú používať deti ani
osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a znalostí, a to aj
keď sú pod dozorom alebo boli poučené
o používaní spotrebiča bezpečným
spôsobom a rozumejú prípadným
nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu veka
vykonávanú používateľom nesmú vykonávať
deti, a to ani ak sú pod dozorom. Na deti
by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa
nebudú so spotrebičom hrať.
—S
trojček nikdy neponárajte do vody!
— Pri manipulácii so spotrebičom postupujte tak, aby ste sa
neporanili alebo nepoškodili spotrebič.
— Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak nepracuje správne, ak spadol na
zem a poškodil sa.
— Spotrebič chráňte pred prachom, chemikáliami, nadmernou
vlhkosťou, toaletnými potrebami, agresívnymi tekutými kozmetickými
prípravkami a veľkými zmenami teplôt a nevystavujte ho priamemu
slnku.
— Strojček ani príslušenstvo nevsúvajte do žiadnych telesných
otvorov.
— Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je
určený a opísaný v tomto návode!
— Spotrebič používajte iba s príslušenstvom určeným pre tento typ.
Použitie neschváleného príslušenstva môže spôsobiť zranenie.
— VAROVANIE: Pri nesprávnom používaní prístroja, ktoré nie je
v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia.
10 / 36
SK
— Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch,
alebo výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej
mutácie.
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním
spotrebiča (napr. poranenie, poškodenie zdravia)
a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade
nedodržania zhora uvedených bezpečnostných upozornení.
Používanie tohto prístroja nie je možné chápať ako náhradu
lekárskej starostlivosti.
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
—S
potrebič nepoužívajte, pokiaľ máte citlivú, poškodenú alebo
ekzematickú pleť (napr. čerstvé jazvy, rôzne ranky, popáleniny,
začervenanie, opuchnutú tvár, kožné choroby...). Aby ste zabránili
rozšíreniu mikro zápalov, nepoužívajte ju ani pokiaľ máte na pleti akné.
—P
okiaľ behom čistenia pociťujete bolesť či nepríjemné pocity alebo
sa objavia akékoľvek iné zdravotné problémy, ihneď spotrebič
vypnite a jeho ďalšie použitie konzultujte so svojím ošetrujúcim
lekárom, prípadne dermatológom.
—N
epoužívajte spotrebič s exfoliačnými alebo inak agresívnymi gélmi
(napr. s alkoholom)!
—N
a jedno použitie spotrebič nepoužívajte dlhšie ako 2-3 minúty!
— Spotrebič neslúži na liečbu akýchkoľvek symptómov ochorenia
pokožky. Použitie spotrebiča prípadne konzultujte so svojím
ošetrujúcim lekárom.
—N
epoužívajte prístroj na deťoch, nesvojprávnych osobách
či osobách, ktoré nedokážu vyjadriť svoje pocity.
— Nepoužívajte spotrebič v blízkostí očí alebo iných citlivých častí tela.
— Dlhotrvajúce použitie môže spôsobiť popáleniny a poranenia
pokožky.
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
—D
eti
sa musia držať mimo dosah prívodu/
adaptéru.
— S
potrebič nemá vlastný nabíjací zdroj, je
určený na nabíjanie iba z USB zdroja (adaptér
s USB výstupom, PC s USB výstupom,
s výstupným napätím 5,0 V a výstupným
prúdom minimálne 700 mA), pred pripojením
venujte pozornosť inštrukciám výrobcu týchto
zdrojov.
—V
ždy odpojte spotrebič od prívoda/adaptéra
ak ho nechávate bez dozoru a čistením.
—N
ikdy spotrebič nepoužívajte s poškodeným
adaptérom, pokiaľ nepracuje správne, spadol
na zem a poškodil sa alebo spadol do vody.
11 / 36
SK
V takých prípadoch odneste spotrebič
do odborného servisu k prevereniu jeho
bezpečnosti a správnej funkcie.
—P
re zabezpečenie doplnkovej ochrany
odporúčame inštalovať do elektrického
obvodu napájania kúpeľne prúdový chránič
(RCD) s menovitým vybavovacím prúdom
neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o radu
revízneho technika, prípadne elektrikára.
—S
trojček s pripojeným prívodom/adaptérom
sa nesmie používať na miestach, kde by
mohol spadnúť do vane, umývadla alebo
bazénu. Ak by strojček do vody predsa len
spadol, nevyberajte ho! Najskôr vytiahnite
prívod/adaptér z elektrickej zásuvky
a až potom strojček vyberte. V takých
prípadoch odneste spotrebič na kontrolu do
špecializovaného servisu, aby preverili, či je
bezpečný a správne funguje.
— P
okiaľ strojček nabíjáte v kúpeľni, je potrebné
ho po použití odpojiť od elektrickej siete
vytiahnutím prívoda/adaptéra
z elektrickej zásuvky, pretože v blízkosti
vody predstavuje nebezpečenstvo i pokiaľ je
vypnutý.
— Prívod/adaptér nezasúvajte a nevyťahujte z elektrickej zásuvky
mokrými rukami!
— Strojček, prívod ani adaptér nikdy neponárajte (ani čiastočne)
do vody a iných tekutín ani neumývajte pod tečúcou vodou!
— Prívod dodaný so spotrebičom je určený len pre tento spotrebič,
nepoužívajte ho na iné účely. Súčasne pre tento spotrebič
používajte len k nemu dodaný prívod, pre dobíjanie nepoužívajte iný
typ prívodu (napr. od iného spotrebiča).
— Pri nabíjaní akumulátora je spotrebič teplý, čo je normálny stav.
— Nabíjanie akumulátora vykonávajte pri bežnej izbovej teplote.
— Unikanie elektrolytu z akumulátora je zapríčinené preťažovaním
spotrebiča alebo používaním spotrebiča za extrémne vysokých
teplôt. Ak sa elektrolytom potriete, umyte zasiahnuté miesto vodou a
mydlom a opláchnite citrónovou šťavou s octom.
Pri zasiahnutí očí vyplachujte zasiahnuté oko po dobu niekoľkých
minút čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
12 / 36
SK
— Akumulátor neodhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
— Nedobíjajte akumulátor, z ktorého uniká elektrolyt.
— Nikdy nenabíjajte strojček na priamom slnku alebo blízko
zdrojov tepla, a pokiaľ je teplota pod 10 °C alebo nad 40 °C, to
nepriaznivo ovplyvňuje životnosť akumulátora.
— Prívod nesmie byť poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi,
otvoreným plameňom a nesmie sa ponoriť do vody.
— Pravidelne kontrolujte stav propojovacieho USB prívodu.
— Nenechávajte visieť napájací prívod cez hranu stolu, kde ho môžu
stiahnuť deti.
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A – Telo kefky
A1 – multifunkčné tlačidlo - spínač zapnutia/vypnutia
+ zmena intenzity vibrácie
A2 – zdierka USB na napájanie
A3 – čistiace štetinky
A4 – svetelné kontrolky prevádzky a nabíjania
B – USB kábel
C – Cestovné púzdro
* USB Kábel: k tomuto káblu USB môžete pripojiť zdroj s USB
(napr. sieťový adaptér na striedavý prúd, záložný zdroj
energie a pod.).
III. POKYNY K OBSLUZE
Predtým, ako budete môcť spotrebič riadne používať, je potrebné
nabiť jeho akumulátor. Spotrebič je možné nabíjať s pripojeným USB
káblom k sieťovému zdroju t.j. adaptéru na striedavý prúd alebo
k záložnému zdroju energie. Spotrebič nie je možné používať pri
nabíjaní (s pripojeným káblom).
Nabíjanie
– Pred prvým použitím, alebo pokiaľ ste spotrebič dlho nepoužívali,
ho úplne nabite. Najprv však pretrhnite pomocou napájacieho
konektora povrch plášťa spotrebiča práve v mieste otvoru zdierky
na napájanie!
1) Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
2) Zapojte priložený USB kábel do nabíjacej zdierky spotrebiča
a pripojte druhý koniec k zdroju; napr. kompatibilného sieťového
adaptéra na striedavý prúd alebo k záložnému zdroju energie.
Pri nabíjaní nie je možné spotrebič používať. Pokiaľ bude zapnutý
a začnete ho nabíjať, vypne sa.
3) Neprekračujte stanovenú dobu nabíjania!
Optimalizujte životnosť akumulátora
– Nenechávajte v spotrebiči pripojený USB kábel.
– Pri nabíjaní alebo pri prevádzke dochádza k zahriatiu prístroja,
čo je normálne a nie je to dôvod k reklamácii.
– Na zaistenie dlhšej životnosti akumulátora odporúčame 2x za rok
akumulátor používaním spotrebiče úplne vybiť a potom plne nabiť.
13 / 36
SK
Použitie
Na tvár naneste váš obľúbený čistiaci gél, prípadne ju navlhčite vodou.
Vodou namočte tiež čistiacu časť kefky. Potom krúživými pohybmi
pomaly čistite jednotlivé časti tváre. Na kefku príliš netlačte. Po
ukončení čistenia pleť umyte čistou vodou a prípadne ošetrite vhodným
pleťovým krémom.
Funkcie kontroliek svetelnej signalizácie
Pri prevádzke
svieti príslušný počet kontroliek podľa nastavenej intenzity vibrácie
Vybitý stav
Spotrebič zastaví a svetelné kontrolky
zhasnú. Pri snahe o zapnutie 5x zablikajú
všetky kontrolky a spotrebič sa nezapne.
Nabíjanie
striedavé blikanie
Po plnom nabití
nesvieti
OVLÁDANIE - funkcie tlačidiel
Zapnutie
Vypnutie
Zmena intenzity
vibrácie
dlhšie stlačenie A1
dlhšie stlačenie A1
krátke stlačenie A1 (k dispozícii sú 3
intenzity vibrácie; každé stlačenie ich mení
nasledovne: 1-2-3-1-...
Ostatné parametre
Doba chodu
Doba nabíjania
Automatické
vypnutie
Chytrý časovač
cca 70-90 min.
cca 1 hodinu
po 2 minútach
po každých cca 20 sekundách na chvíľu
preruší vibrácie, čím vás upozorní na zmenu
časti tváre
IV. ÚDRŽBA
Spotrebič je nutné čistiť po každom použití! USB kábel (iba keď je
odpojený z el. zásuvky) utierajte iba mäkkou vlhkou handričkou.
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky!
Z hygienických dôvodov je nutné dôkladne očistiť telo spotrebiča.
Nepoužívajte však žiadne agresívne čistiace prostriedky (s alkoholom,
riedidlá a pod.) ani prostriedky na báze ílu, silikónu či abrazívne zrnité
prostriedky. Povrch spotrebiča (a špeciálne silikónové štetinky) očistite
jemnou kefkou s mydlovou vodou a potom umyte pod čistou tečúcou
vodou.
14 / 36
SK
Pred uskladnením nechajte spotrebič riadne vyschnúť. Kefka aj USB
kábel skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste, mimo
dosah detí a nesvojprávnych osôb. Cestovné púzdro C je určené
k bezpečnému ukladaniu spotrebiča a príslušenstva.
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky
materiálov, ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a
príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie. Uvedené symboly na
výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne
s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho
odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s
národnými predpismi udelené pokuty. Použitý akumulátor bezpečne
zlikvidujte prostredníctvom k tomu určených špecializovaných
zberných sietí. Akumulátor nikdy nelikvidujte spálením!
Vybratie akumulátora
Akumulátor z prístroja vyberte iba po úplnom vybití (t.j. nechajte ho
v chode tak dlho, pokiaľ sa jeho motor nezastaví) a až po ukončení
životnosti spotrebiča! Pri bežnej prevádzke sa akumulátor nevyberá
a nie je dostupný! Najprv je nutné „zvliecť“ ochranný návlek a potom
podľa modelu odskrutkovať/odobrať kryt, akumulátor odpojiť a potom
vybrať. Pre zvlečenie návleku je vhodné ho narezať nožíkom. Dbajte
však na zvýšenú opatrnosť, aby ste predišli reznému zraneniu.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje
zásah do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba
špecializovaný servis! Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká
právo na záručnú opravu!
Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej
kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby.
Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania
akumulátora.
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na
infolinke +420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku
Hmotnosť spotrebiča (g)
65
Spotrebič triedy ochrany
III.
Rozmery (V x D x Š);
mm
30 x 150 x 40
15 / 36
SK
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného
príslušenstvo podľa modelu výrobku je vyhradená výrobcom.
UPOZORNENIA A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTREBIČI,
OBALOCH ALEBO V NÁVODE
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT
IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody
alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP
THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.
Nebezpečenstvo udusenia. Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach,
postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach. PE vrecko odkladajte
mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
Symbol
znamená UPOZORNENIE
Symbol
znamená, že je možné spotrebič čistiť pod vodovodným
kohútikom.
16 / 36
GB
Fenité
Sonic face cleaning brush
eta 1352
INSTRUCTIONS FOR USE
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please keep
these instructions including the warranty, the receipt and, if possible,
the carton box with the internal packing.
I. SAFETY WARNING
– Please consider the instructions herein as a part of the appliance
and pass them over to the next user of the appliance.
– The appliance is only designated to be used in household and for
similar purposes. It is not designed to be used in beauty parlours
or for any other commercial utilisation!
–T
his
appliance is not designated to be
used by persons (including children),
whose reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge prevent them from safe using the
appliance, if not supervised or instructed in
regard to use of the appliance by a person
responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they will not play
with the appliance.
– Never immerse the appliance in water!
– When handling the appliance, please proceed so that no personal
injury or damage to the appliance will occur.
– Never use the appliance if it does not correctly operate, fell on the
ground or suffered any damage.
– Protect the appliance from dust, chemicals, excessive humidity,
toiletries, agresive liquid cosmetic preparations and intensive
temperature changes, and do not expose it to direct sunlight.
– Do not insert the appliance or its accessories in any bodily orifices.
– Never use the appliance for other than the intended purposes as
described in these instructions for use!
– Only use the appliance with the accessories designed for this type.
Use of unapproved accessories may cause injury.
– The manufacturer is not responsible for any loss caused by improper
handling of the appliance and its accessories (e.g. injury, harm to
health) and is not responsible according to the appliance warranty in
the case of non-compliance with the safety instructions above. This
appliance is not intended as a substitute for medical care.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS
– Do not use the appliance if your skin is oversensitive, damaged
or exematic (e.g. in the case of fresh scars, small injuries, burns,
erythema, swollen cheeks, skin diseases...).
17 / 36
GB
To avoid dissemination of micro inflammations, do not use the brush,
including cases when your skin suffers acne.
– If you feel pain or experience any unpleasant feeling during the
cleaning, or if any other health problem appears, immediately
switch off the appliance, and consult its further use with your
practitioner or dermatologist.
– Do not use the appliance with exfoliating or any other aggressive
gels (for example with alcohol)!
– The appliance is not intended to cure any skin disease symptoms.
Please consult use of the appliance with your doctor, where
necessary.
– Do not use the appliance longer than 2-3 minutes without interruption!
– Do not use the appliance on children, incapacitated persons or
persons unable to express their feelings.
– Do not use the appliance near eyes or other vulnerable body parts.
– Long-term use may cause burns and skin injuries.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS
– Children must be kept away from the appliance and its adapter.
–T
he appliance has no charging source of its own, it is only designed
for charging via USB (an adapter with USB output, PC with USB
output with output voltage of 5.0V, and output current of at least
700mA). Before making any connection, please pay attention to
instructions of the manufacturer of the respective power source.
–N
ever use the appliance if the adapter is damaged, if the appliance
does not operate properly, fell on the ground and suffered any
damage, or fell into water. In such case bring the appliance to the
specialised service centre to verify the appliance safety and proper
operation.
– For additional protection we recommend installing a protective
switch (RCD) in the electrical circuitry of the bathroom, with the
nominal actuating current not exceeding 30 mA. Ask an inspecting
technician or an electrician for advice.
– The appliance and the connected adapter must not be used at
places where it could fall into bath tub, wash basin or swimming
pool. If the appliance fell into water anyway, do not take it out! First
of all, unplug the adapter from the socket and only then take the
appliance out. Then bring the appliance to a specialised service
centre to check its safety and proper functionality.
– If the appliance is used in a bathroom, it must be disconnected from
the mains after use by unplugging the power cord from the wall
socket, because the appliance poses a risk if near to water, even
when switched off.
– Always unplug the appliance from charger if you leave it unattended
and cleaning.
–T
he mains adapter supplied with the appliance is only designated for
this appliance. Do not use it for other purposes. Only use the attached
mains adapter for this appliance. Do not use any other adapter for
charging (for example an adapter from a different appliance).
– Never plug the adapter in the electrical socket or unplug it with wet
hands.
– Never immerse the adapter into water or other liquids (not even
partly) and do not wash it in running water!
– The appliance gets hot when charging, which is absolutely normal.
18 / 36
GB
– Charge the battery at a temperature close to the room temperature.
– Do not dispose the battery into fire. There is a risk of explosion!
– Do not charge a battery leaking electrolyte.
– Electrolyte leak is caused by overloading the appliance or using it
at extremely high temperatures. If you spill electrolyte on yourself,
wash the area with water and soap and rinse with lemon juice with
vinegar. If electrolyte gets in your eyes, flush with clear water for
several minutes and call a physician immediately.
–N
ever charge the appliance in direct sunlight or close to heat
sources, and if the temperature is below 10 °C or above 40 °C,
adversely affects the accumulator service life.
– Prevent hanging the power adapter cord loosely over desktop edge
where children may reach it.
– The power cord of the adapter must not be damaged with sharp or
hot objects or open fire, and must not be immersed into water or
bent over sharp edges.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A – Brush body
A1 – Multifunctional button – on/off switch
+ change in vibration intensity
A2 – USB power supply connector
A3 – Cleaning bristles
A4 – Operation and charging indicator light
B – USB cable *
C – Transport case
* USB cable: A source with USB terminal may be connected to USB
cable (for example AC power adapter, backup power
source, etc.).
III. INSTRUCTIONS FOR USE
Before using the appliance, its battery must be charged first. Charging
is possible with the enclosed USB cable from the mains, i.e. an AC
adapter, or a backup power source. While charging, the appliance
cannot be used (with the connected cable).
Charging
– Before the first use or if the appliance was not used for a long
time, charge it completely. However, first puncture the appliance
casing surface on the top of the power supply hole using the power
connector!
1) Make sure the appliance is switched off.
2) Connect the enclosed USB cable to the power supply terminal,
and connect the other side to a power source, for example to a
compatible AC power adapter, or to a backup power source. While
charging, the appliance cannot be in use. If the appliance is turned
on and you start charging, the appliance shall switch off.
3) Do not exceed the designated charging time!
19 / 36
GB
Optimise the battery service life
– Do not leave USB cable connected to the appliance.
– During charging or regular operation, the appliance heats up, which
is a normal phenomenon, and not a reason for a complaint.
– In order to achieve a longer battery life, we recommend fully
discharging the battery by using the appliance, and then to recharge
it completely; do it twice a year.
Use
Put your favouring cleaning gel on your face or use water. Dip the
cleaning parts of the brush (bristles or massage waves) in water. Then
clean the individual parts of your face by circular motions. Do not press
down the brush too much. Once you finish the cleaning, rinse your skin
with clear water, or treat your skin with a suitable skin lotion.
Functions of control lights
In operation
The respective number of indicator lights is
on depending on the set vibration intensity
Discharged status
Appliance stops and indicator light turns off.
When you try to switch the appliance on, it
shall remain off and all indicator lights flash
5 times
Charging
Alternately flashing
After full charge
Off
CONTROL – button functions
Switching on
Switching off
Change in vibration
intensity
Long pressing A1
Long pressing A1
Short pressing A1 (3 vibration intensities are
available; each pressing changes the mode
as follows: 1-2-3-1-...
Other parameters
Operation time
About 70-90 min.
Charging time
About 1 hour
Automatic switching off
Smart timer
After 2 minutes
After approx. every 20 seconds, vibrations
are interrupted for a moment to signal l that
your face part should be changed
20 / 36
GB
IV. MAINTENANCE
The appliance must be cleaned after every use! Only wipe USB cable
(when disconnected from the electrical socket) with a soft damp
cloth. Do not use any abrasive or aggressive cleaning agents!
For hygienic reasons, clean the appliance body thoroughly. However
do not use any aggressive cleaning agents (agents with alcohol,
thinners, etc.) or any agents based on clay, silicone or abrasive
grainy agents. Clean the appliance surface (especially the silicone
bristles) with a fine brush and soapy water, and then rinse under
clear running water.
Before storing the appliance, let it properly dry out. Store the brush
and USB cable at a safe, dry and dust-fee place, out of reach of
children and incapacitated persons. Transport case C is designed for
safe depositing of the appliance and its accessories.
V. ENVIRONMENT
If the dimensions allow, there are labels of materials used for
production of packing, components and accessories as well as their
recycling on all parts. The symbols specified on the product or in
the accompanying documentation mean that the used electrical or
electronic products must not be disposed of together with municipal
waste. For proper disposal, hand them over at special collection
places where they will be accepted free of charge. Suitable disposal
of the product can help to maintain valuable natural resources and
to prevent possible negative impacts on the environment and human
health, which could be the possible consequences of improper waste
disposal. Ask for more details at the local authorities or at a collection
site. Fines can be imposed for improper disposal of this type of waste
in agreement with the national regulations. Dispose of the battery
safely by means of collection networks intended for this purpose.
Never dispose of the batteries by burning!
Taking out the battery
Only take out the battery from the appliance after it is fully discharged
(i.e. let the appliance in operation until its motor stops), and after
the end of the appliance’s service life! The battery should not be
removed and is not accessible during normal operation!
First you have to “take off“ the protective sleeve, and then to
unscrew/remove the cover, disconnect the battery, and then take
the battery out. To take off the sleeve, first cut it partially with a knife.
However pay attention to prevent any cut injury.
Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the
accumulator’s effective capacity caused by its use or age.
Effective capacity gradually decreases depending
on the method of use of the accumulator.
Expert service must do the large maintenance or to intervene
into inside parts of the appliance! Non-observance of the
instructions of the manufacturer cancels the right for guarantee
repair!
21 / 36
GB
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Specified on the rating place
Appliance weight (g)
65
Appliance protection class
III.
Dimensions (H x D x W) in mm
30 x 150 x 40
The manufacturer reserves the right to change the technical
specifications and accessories for the respective models.
WARNINGS AND SYMBOLS USED ON THE APPLIANCE,
PACKAGING OR IN THE INSTRUCTIONS MANUAL:
HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR
OTHER LIQUIDS.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP
THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.
The
Symbol
water.
symbol indicates a WARNING.
means that the appliance may be rinsed under running
22 / 36
HU
Fenité
Szónikus tisztító arckefe
eta 1352
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A készülék használata
előtt nagyon figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót,
és lehetőség szerint a garancialevéllel, pénztári bizonylattal,
csomagolással és a csomagolás belső részeivel együtt gondosan
őrizze meg.
I. BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK
– Az útmutató utasításait tekintse a készülék tartozékaként és juttassa
el azt a készülék bármilyen további felhasználójának!
– A készüléket csak háztartási, vagy ahhoz hasonló célokra szabad
használni! Nem alkalmazható kozmetikai szalonokban történő
használatra, vagy egyéb kommersz alkalmazásra!
– Tilos
a készüléket olyan személyeknek
használnia (beleértve a gyerekeket is),
akiknek fizikai, érzékelési, vagy szellemi
képességeik korlátozottak, valamint olyan
személyeknek, akik nem rendelkeznek a
készülék használatára vonatkozó gyakorlattal,
vagy ismeretekkel! Tartsa a készüléket
fiatalabb gyermekektől távol!
– A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel!
– Soha ne merítse a készüléket vízbe!
– A készüléket olyan módon használja, hogy azzal ne okozzon személyi
sérülést, vagy a készülék károsodását!
– Soha ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően,
vagy leesett a földre és megsérült!
– A készüléket védje a portól, kémiai szerektől, nagy nedvességtől,
folyékony kozmetikai szerektől, nagy hőmérséklet változásoktól és
ne tegye ki közvetlen napsugárnak!
– A tartozékokat ne dugja bele semmilyen testnyílásba!
– A készüléket csak erre a típusra szánt tartozékokkal használja! Más
tartozékok használata veszélyt jelenthetnek a kezelő személyre!
– FIGYELEM: olyan készülék használata esetén, amely nem egyezik
meg a használati utasítással, sérülés veszély állhat elő!
– A csomagoláson, illetve a készüléken található esetleges idegen
nyelvű szövegek és képek magyarázata és fordítása a nyelv
mutációjának végén található.
– A készüléket ne használja más célokra, mint amire az készült és
amit ezen utasítás leírása tartalmaz!
– A gyártó nem vállal felelősséget a készülék és annak tartozékainak
helytelen kezeléséért (pl. sérülés, egészség károsítása) és nem
garanciaköteles a fenti biztonsági figyelmezetések be nem tartása
esetén! A készülék használata nem helyettesíti az orvosi ellátást!
23 / 36
HU
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
– Ne használja a készüléket, ha túl érzékeny, sérült, vagy ekcémás
a bőre (pl. friss sebek, sérülések, égési sérülések, dagadt bőr,
bőrbetegségek esetén)! A gyulladás elkerülése érdekében ne
használja a készüléket, ha pattanásos a bőre!
– Ha tisztítás közben fájdalmat, vagy más kellemetlen érzést érez,
vagy bármilyen más egészségügyi problémák lépnek fel, azonnal
kapcsolja ki a készüléket és annak további használatát orvossal
konzultálja!
– Ne használja a készüléket agresszív (pl. alkoholt tartalmazó)
zselékkel együtt!
– Egy használat ne legyen 2-3 percnél hosszabb!
– A készüléket nem szabad bőrbetegségek gyógyításra használni!
– Ne használja a készüléket gyerekeknél, vagy olyan személyeknél,
akik nem képesek az érzéseiket kimondani!
– Ne használja a készüléket szem, vagy más érzékeny testrész
közelében!
– Hosszútávú használat égési, vagy bőr sérülést okozhat!
SPECIÁLIS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
–T
artsa
a gyerekeket távol a készüléktől
és az adaptertől!
– A
készülék nem rendelkezik saját töltővel,
kizárólag USB-n keresztül tölthető (USB
kimenettel rendelkező adapter, vagy
PC, amely 5,0 V kimeneti feszültséggel
és minimum 700 mA kimeneti árammal
rendelkezik)! Csatlakozás előtt figyeljen az
adott forráshoz tartozó utasításokra!
–S
oha ne használja a készüléket, ha
az adapter megsérült, nem működik
megfelelően, leesett a földre, vagy
beleesett a vízbe! Ilyen esetekben forduljon
szakszervizhez!
– K
iegészítő védelemként javasoljuk a
fürdőszoba elektromos hálózatába áramvédőt
(RCD) beépíteni, ami 30 mA értékű
kioldóárammal működik. Szaktanácsért
forduljon revíziós, illetve elektromos
szakemberhez!
24 / 36
HU
–A
készüléket és a becsatlakoztatott
áramforrással ellátott alátétet nem szabad
olyan helyen használni, ahol fürdőkádba,
mosdóba, vagy medencébe eshet. Ha a
készülék mégis vízbe esik, ne vegye azt ki
a vízből! Mindenekelőtt kapcsolja ki a hálózati
adapter csatlakozóját az el. dugaszoló
aljzatból és csak azután vegye
ki a vízből a készüléket. Ilyen esetekben
a készüléket adja át szakszervizi
vizsgálatokra, annak biztonságos és helyes
működésének ellenőrzése céljából!
–H
a a készüléket fürdőszobában használja,
használat után mindig húzza ki a tápkábelt
az elektromos hálózatból, mert víz közelében
az elektromos csatlakozás veszélyes lehet
kikapcsolt állapotban is!
–A
csomaghoz tartozó hálózati adaptert
kizárólag a készülék töltésére használja, ne
használja más célra! Valamint a mellékelt
hálózati adaptert is kizárólag ehhez a
készülékhez alkalmazza, más típusú adaptert
ne használjon a készülék töltéséhez (pl. más
készüléktől származót)!
– A hálózati adaptert ne csatlakoztassa nedves kézzel az el.
dugaszoló aljzatba ill. ne húzza abból ki!
– A készüléket, vagy az adaptert soha ne merítse vízbe, vagy más
folyadékba (részben se) és ne mossa folyó víz alatt!
– Töltés közben meleg a készülék, ami normális.
– Töltse az akkumulátort szoba hőmérsékleten!
– Ne dobja be az akkumulátort tűzbe, illetve robbanás veszélyes
helyre!
– Ne töltse az akkumulátort, ha folyik belőle az elektrolit!
– A készülék túlterheltsége esetén, illetve ha magas hőmérsékleten
használja a készüléket lehetséges, hogy az elektrolit kifolyik az
akkumulátorból. Ha ráfolyik Önre az elektrolit, mossa le azt a
területet vízzel, mossa meg szappannal, majd öblítse le citromlével,
ecettel! Szembe kerülés esetén hosszú ideig öblítse ki a szemet
vízzel, majd azonnal forduljon orvoshoz!
– 10 °C alatti és 40 °C fölötti környezetben való töltés negatívan
befolyásolja az akkumulátor élettartamát.
25 / 36
HU
– Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozó kábelt!
– Figyeljen arra, hogy az adapter tápkábele ne lógjon le
a munkalapról, ahol a gyerekek számára elérhető lehet!
–A
csatlakozó vezetéket nem szabad éles, vagy forró tárgyakkal,
nyílt lánggal megrongálni, nem szabad azt vízbe meríteni sem éles
peremeken áthajlítani!
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)
A – Kefe teste
A1 – multifunkciós gomb – be/kikapcsoló
+ rezgés intenzitás beállítása
A2 – töltő USB aljzat
A3 – tisztító kefe
A4 – működési és töltési fényjelzők
B – USB kábel *
C – Utazási tok
* USB Kábel: USB aljzattal rendelkező forrás csatlakozása (pl. hálózati
adapter, energiaforrás, stb.)
III. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Mielőtt elkezdi a készüléket rendszeresen használni, szükséges lesz
az akkumulátorát feltölteni! Ezt megteheti az adapterhez,
vagy energiaforráshoz csatlakoztatott USB kábelen keresztül.
A készüléket nem lehet csatlakoztatott kábellel együtt használni!
Töltés
– Első használat előtt, vagy ha nem használta a készüléket hosszabb
ideig, töltse fel az akkumulátort teljesen! először szakítsa
el a készülék borítását a töltőaljzat helyén!
1) Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva!
2) Csatlakoztassa az USB kábelt a töltő aljzatba, a másik végét pedig
az energiaforráshoz; pl. kompatibilis hálózati adapterhez, vagy más
energiaforráshoz! Töltés közben nem lehet a készüléket használni!
Ha be van kapcsolva a készülék és elkezdi azt tölteni,
a készülék ki fog kapcsolni.
3) Ne lépje túl a javasolt töltési időt!
Akkumulátor élettartamának optimalizálása
– Ne hagyjon a készülékben csatlakoztatott USB kábelt!
– Töltés, vagy működés közben a készülék felmelegszik, ami normális
és nem jelent okot reklamációra!
– Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében javasoljuk legalább
2x évente az akkumulátort teljesen lemeríteni és utána teljesen
feltölteni!
Használat
Kenje az arcára kedvenc tisztító zseléjét, vagy nedvesítse be az arcát!
Vizezze be a tisztító kefét is! Utána lassan tisztítsa az arcát! Ne nyomja
túl a kefét! Befejezés után mossa meg az arcát tiszta vízzel és esetleg
használjon egy arra megfelelő arckrémet!
26 / 36
HU
Működési fényjelzők funkciói
Működés közben
Beállított rezgésszint alapján világít
Lemerült állapot
Készülék megáll és a fényjelző
kikapcsol. Kapcsoló gomb
megnyomásánál 5x felvillog, de
a készülék nem kapcsol be.
Töltés
Változatosan villog
Teljes feltöltésnél
Nem világít
VEZÉRLÉS – gombok funkciói
A1 hosszabb megnyomása
Bekapcsolás
A1 hosszabb megnyomása
Kikapcsolás
A1 rövid megnyomása (3 intenzitás
elérhető; következő a sorrend:
1-2-3-1-...
Rezgés intenzitás
változása
Egyéb paraméterek
Működési idő
Kb. 70-90 perc
Töltési idő
Kb. 1 óra
Automatikus kikapcsolás
Okos időzítő
2 perc után
Minden kb. 20 másodperc után
megáll a rezgés, ami az arc más
részét jelzi
IV. KARBANTARTÁS
A készüléket szükséges minden használat után megtisztítani! Az USB
kábelt (,ha nincs csatlakoztatva a hálózathoz) puha nedves ruhával
törölje át! Ne használjon durva és agresszív tisztítószereket!
Higiéniai okokból szükséges a készülék testét alaposan letisztítani! Ne
használjon semmilyen agresszív tisztítószert (alkoholos, oldószeres,
stb.), szilikonos, vagy csiszoló szereket! A készülék felületét (és
speciálisan a szilikonos kefét) tisztítsa finom, enyhe szappanos vízzel
és utána öblítse le tiszta vízzel!
Tárolás előtt hagyja a készüléket rendesen megszáradni! A kefét
és az USB kábelt tárolja biztonságos, száraz és por nélküli helyen,
gyerekektől távol! Az utazási tokot C javasoljuk a készülék és
tartozékok biztonságos tárolásához használni!
27 / 36
HU
V. ÖKOLÓGIA
Ha a méretek megengedik, akkor a csomagolóanyagokon,
a komponenseken és a tartozékokon valamennyi darabra
rányomtatottak az anyagjelzések, illetve azok újrahasznosítási
jelzései. A terméken vagy annak kísérő dokumentációjában
feltüntetett jelzések azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékokkal
együtt ártalmatlanítani. A helyes ártalmatlanítás céljából adja
le azokat az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyeken, ahol azokat
ingyenesen veszik át. A termékek helyes ártalmatlanításával
értékes természeti forrásokat segít megőrizni és megelőzi azok nem
megfelelő ártalmatlanításból következő potenciálisan negatív hatásait
a környezetre és az emberi egészségre. További részleteket kérjen
a helyi önkormányzattól vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen.
Ezen hulladék anyagok helytelen ártalmatlanítása néhány ország
előírásai szerint pénzbírsággal is járhat. Biztonságosan dobja el
a használt akkumulátort, az arra a célra kijelölt speciális gyűjtőbe!
Ne égesse el az akkumulátort!
A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat
általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor
kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása
automatikusan csökken az akkumulátor használatától függően.
Akkumulátor eltávolítása
Az akkumulátort vegye ki a készülékből, ha teljesen lemerült (azaz
hagyja a készüléket működni, amíg teljesen meg nem áll
a motorja) és ha a készülék élettartama lejárt! Általános működésnél
az akkumulátort nem kell kivenni! Először el kell távolítani a védő
borítást, utána modell szerint lecsavarni/eltávolítani a kupakot,
szétcsatlakoztatni az akkumulátort és kivenni azt! A borítás
eltávolítása után javasoljuk, hogy a borítást óvatosan vágja le!
VI. MŰSZAKI ADATOK
Feszültség (V)
Típus címkéjén látható
Készülék súlya (g)
65
Védőosztály
III.
Méretek (M x H x Sz); mm
30 x 150 x 40
A technikai specifikációk és modell szerinti esetleges tartozékok
változtatásának jogát a gyártó fenntartja!
28 / 36
HU
A KÉSZÜLÉKEN, ANNAK CSOMAGOLÁSÁN VAGY
ÚTMUTATÓJÁBAN TALÁLHATÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS
SZIMBÓLUMOK:
HOUSEHOLD USE ONLY – Csak háztartásokon belüli használatra.
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Ne merítse
vízbe vagy más folyadékba.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP
THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY. Fulladásveszély. Tartsa a PE zacskót gyermekektől
elzárt helyen. A zacskó nem játékszer.
Az
szimbólum FIGYELMEZTETÉST jelent.
szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket lehet csap alatt tisztítani.
29 / 36
PL
Szczoteczka soniczna do oczyszczania twarzy
eta 1352
Fenité
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed
rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać wszystkie
instrukcje i zachować je na przyszłość. Dotyczy to także gwarancji,
dowodu zakupu oraz – jeśli to możliwe – wszystkich części
oryginalnego opakowania.
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
– Instrukcje zawarte w podręczniku należy uważać za część
urządzenia i przekazać każdemu innemu użytkownikowi urządzenia.
– Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego
i podobnego! Nie jest przeznaczone do wykorzystania w salonie
piękności lub innego wykorzystania komercyjnego!
–U
rządzenie
nie jest przeznaczone do
użytkowania przez osoby (w tym dzieci),
których niepełnosprawność fizyczna,
sensoryczna, psychiczna, brak doświadczenia
i wiedzy uniemożliwia im korzystania z
urządzenia w sposób bezpieczny, jeśli nie są
one nadzorowane lub nie zostały pouczone
w zakresie obsługi urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie
bawiły się urządzeniem.
– Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
– Przy manipulowaniu z urządzeniem należy postępować w taki
sposób, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
– Nigdy nie używać urządzenia, gdy nie działa prawidłowo, jeśli spadło
na ziemię i zostało uszkodzone.
– Urządzenie należy chronić przed kurzem, chemikaliami, nadmierną
wilgocią, potrzebami toaletowymi, agresywnymi płynami
kosmetycznymi dużymi zmianami temperatury i nie wystawiać go na
działanie promieni słonecznych.
– Urządzenia ani akcesoriów nie wkładać do wszelkich cielesnych
otworów.
– Nigdy nie używaj urządzenia do innego celu niż ten, do którego jest
przeznaczone i opisane w niniejszej instrukcji!
– Używaj urządzenia wyłącznie z akcesoriami przeznaczonymi dla
tego typu. Korzystanie z akcesoriów niezatwierdzonych może
spowodować obrażenia.
–O
STRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego użytkowania
urządzenia, które nie jest zgodne z instrukcją, istnieje ryzyko
zranienia.
30 / 36
PL
– Teksty w języku obcym i rysunki pojawiające się na opakowaniu
lub produkcie są przetłumaczone i wyjaśnione na końcu niniejszej
mutacji językowej.
– Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego posługiwania się urządzeniem (np. zranienia, urazy
na zdrowiu) i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w
przypadku niezastosowania się do powyższych środków ostrożności.
Używanie tego urządzenia nie zastępuje opieki lekarskiej.
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
– Nie należy używać urządzenia do skóry wrażliwej, uszkodzonej
lub z wypryskami (takiej jak świeże blizny, różne rany, oparzenia,
zaczerwienienie, obrzęk twarzy, choroby skóry.
– ...). Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się mikro zapaleń, nie
należy używać szczoteczki do skóry trądzikowej.
– Jeśli poczujesz ból lub nieprzyjemne odczucia podczas czyszczenia,
lub wystąpią jakiekolwiek inne problemy zdrowotne, natychmiast
wyłącz urządzenie i skonsultuj się z lekarzem lub dermatologiem
w celu dalszego postępowania.
– Nie używać urządzenia z żelami złuszczającymi lub agresywnymi
(np. z alkoholem)!
– Nie używać urządzenia dłużej niż 2-3 minuty przy jednym użyciu!
– Urządzenia nie stosuje się do leczenia objawów chorobowych skóry.
Korzystanie z urządzenia skonsultować można z lekarzem.
– Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci, osoby niekompetentne
lub osoby, które nie są w stanie wyrazić swoich uczuć.
– Nie używać w pobliżu oczu lub innych wrażliwych części ciała.
– Długotrwałe stosowanie może powodować oparzenia i poranienie
skóry.
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
–U
rządzenie
i adapter muszą być
przechowywane z dala od dzieci.
– Urządzenie nie ma własnego źródła
ładowania, jest zaprojektowane do ładowania
tylko ze źródła USB (zasilacz z wyjściem
USB, komputer z wyjściem USB, z napięciem
wyjściowym 5,0 V i prądem wyjściowym, co
najmniej 700 mA), przed podłączeniem należy
zapoznać się z instrukcjami producenta tych
źródeł ładowania.
– Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym
zasilaczem, jeśli urządzenie nie działa
prawidłowo, spadło na ziemię i zostało
uszkodzone lub wpadło do wody.
31 / 36
PL
W takich przypadkach należy zanieść
urządzenie do specjalistycznego serwisu, aby
zweryfikować jego bezpieczeństwo
i prawidłowe działanie.
– Aby zapewnić dodatkową ochronę, zalecamy
zainstalowanie do obwodu elektrycznego
w łazience wyłącznika różnicowoprądowego
(RCD) ze znamionowym prądem zadziałania
nie większym niż 30 mA. Skonsultuj się
z technikiem rewizyjnym lub elektrykiem.
– Urządzenie z dołączonym adapterem nie
może być stosowane w miejscach, gdzie
może spaść do wanny, zlewu lub basenu.
Jeżeli urządzenie wpadło do wody, nie należy
go wyciągać! Po pierwsze, należy odłączyć
zasilacz od sieci, dopiero potem wyjąć.
W takich przypadkach potrzeba odnieść
urządzenie do specjalistycznego serwisu
w celu sprawdzenia jego bezpieczeństwa
i prawidłowego działania.
– Jeśli urządzenie jest używane w łazience,
po użyciu musi być odłączone od sieci przez
wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Urządzenie
znajdujące się w pobliżu wody stanowi
zagrożenie, nawet wtedy, gdy jest wyłączone.
– Zasilacza nie podłączać do gniazdka elektrycznego i nie wyjmować z
gniazdka mokrymi rękami.
– Urządzenia lub zasilacza nigdy nie zanurzać w wodzie, lub innych
cieczach (nawet częściowo) i nie myć pod bieżącą wodą!
– Zasilacz sieciowy dostarczony z urządzeniem jest przeznaczony
wyłącznie do tego urządzenia, nie należy używać go do
innych celów. Jednocześnie do urządzenia używać wyłącznie
dostarczonego zasilacza sieciowego, do ładowania nie używać
innego typu zasilacza (tzn. z innego urządzenia).
– Podczas ładowania urządzenie jest ciepłe, co jest absolutnie
normalne.
– Ładowanie akumulatora wykonywać w normalnej temperaturze
pokojowej.
– Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
– Nie ładować akumulatora, z którego wycieka elektrolit.
32 / 36
PL
– Wyciek elektrolitu z akumulatora jest spowodowany przez
przeciążenie urządzenia lub korzystania z urządzenia w bardzo
wysokich temperaturach. Jeśli elektrolit wyleje się na zewnątrz,
umyć wodą z mydłem i spłukać sokiem z cytryny i octem. Przy
zachlapaniu oczu, opłukiwać przez kilka minut czystą wodą i
natychmiast udać się do lekarza.
– Nie należy ładować urządzenia na pełnym słońcu lub w pobliżu
źródeł ciepła, a jeśli temperatura wynosi poniżej 10 °C lub powyżej
40 °C, ma negatywny wpływ na trwałość akumulatora.
– Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego adaptera.
– Nie dopuszczaj, aby przewód zasilający luźno wisiał pad krawędzią
powierzchni roboczej, gdzie mogą dosięgnąć dzieci.
– Przewód zasilający nie może być uszkodzony przez ostre lub gorące
przedmioty, otwarty ogień. Nie zanurzać w wodzie lub nie zginać
przez ostre krawędzie.
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)
A – Korpus szczoteczki
A1 – przycisk wielofunkcyjny - przełącznik włączenia/wyłączenia
+ zmiana intensywności wibracji
A2 – gniazdo USB zasilania
A3 – włosie czyszczące
A4 – sygnalizacje świetlne działania i ładowania
B – Kabel USB *
C – Etui podróżne
* Kabel USB: do tego kabla USB podłączyć źródło z USB (na przykład
zasilacz sieciowy prądu przemiennego, zapasowe
źródło energii itp.).
III. INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI
Przed prawidłowym korzystaniem z urządzenia, należy naładować
akumulator. Urządzenie można ładować za pomocą kabla USB
podłączonego do źródła prądu tj. zasilacza prądu przemiennego lub
zapasowego źródła zasilania. Urządzenia nie można używać podczas
ładowania (z podłączonym kablem).
Ładowanie
– Przed pierwszym użyciem lub jeśli nie korzystano z urządzenia
przez dłuższy czas, należy naładować je całkowicie. Najpierw jednak
należy rozerwać za pomocą złącza zasilania powierzchnię obudowy
urządzenia w otworze gniazdka zasilania!
1) Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
2) Podłączyć dołączony kabel USB do gniazda ładowania urządzenia
i podłączyć drugi koniec do źródła zasilania; taki jak kompatybilny
zasilacz sieciowy prądu zmiennego lub zapasowe źródło zasilania.
Urządzenia nie można używać podczas ładowania. Jeśli urządzenie
jest włączone i rozpocznie się ładowanie, urządzenie zostanie
wyłączone.
3) Nie przekraczać określonego czasu ładowania!
33 / 36
PL
Zoptymalizować żywotność akumulatora
– Nie zostawiać podłączonego kabla USB w urządzeniu.
– Podczas ładowania lub działania urządzenie nagrzewa się, co jest
normalne i nie jest powodem do reklamacji.
– Aby zapewnić dłuższy czas pracy akumulatora, zalecamy dwa razy
w roku dokładnie rozładować akumulator, używając urządzenie,
a następnie naładować.
Użycie
Nałożyć swój ulubiony żel oczyszczający na twarz lub zwilżyć twarz
wodą. Do wody namoczyć również część czyszczącą szczoteczki.
Następnie okrężnymi ruchami powoli czyścić poszczególne części
twarzy, nie naciskać zbyt mocno na szczoteczkę. Po skończeniu
oczyszczania przemyć skórę czystą wodą i, jeśli to konieczne, nałożyć
odpowiedni krem do skóry.
Funkcja sygnalizacji świetlnej
Podczas działania
świeci odpowiednia ilość kontrolek wg
ustawionej intensywności wibracji
Stan rozładowany
Urządzenie zatrzyma się i kontrolki zgasną.
Podczas próby włączenia około 5 razy
zamigają wszystkie kontrolki i urządzenie
się nie włączy.
Ładowanie
miga naprzemiennie
Po pełnym naładowaniu
nie świeci
STEROWANIE - funkcje przycisków
Włączenie
Wyłączenie
Zmiana intensywności wibracji
dłuższe naciśnięcie A1
dłuższe naciśnięcie A1
krótkie naciśnięcie A1 (dostępne są 3 poziomy wibracji; każde naciśnięcie zmienia
je w następujący sposób: 1-2-3-1-...
Pozostałe parametry
Czas pracy
ok. 70-90 min.
Czas ładowania
ok. 1 godzinę
Wyłączenie automatyczne
po 2 minutach
Inteligentny timer
po każdych ok. 20 sekundach wibracje są
przerywane na chwilę, aby zwrócić uwagę
na zmianę części twarzy
34 / 36
PL
IV. KONSERWACJA
Urządzenie należy wyczyścić po każdym użyciu! Przetrzeć kabel
USB (tylko, gdy jest odłączony od gniazda elektrycznego) za pomocą
miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie używać ostrych i agresywnych
detergentów!
Ze względów higienicznych korpus urządzenia należy dokładnie
oczyścić. Nie należy jednak używać żadnych agresywnych środków
czyszczących (z alkoholem, rozcieńczalnik itp.) ani środków na
bazie gliny, silikonu ani granulatów ściernych. Umyć powierzchnię
urządzenia (zwłaszcza włosie silikonowe) miękką szczoteczką
z mydlinami, a następnie umyć pod czystą, bieżącą wodą.
Przed przechowywaniem urządzenie powinno prawidłowo wyschnąć.
Przechowywać szczotkę i kabel USB w bezpiecznym, suchym
i wolnym od kurzu miejscu, niedostępnym dla dzieci
i nieodpowiedzialnych osób. Etui podróżne C służy do
bezpiecznego przechowywania urządzenia i akcesoriów.
V. EKOLOGIA
Jeżeli tylko pozwoliły na to rozmiary, na wszystkich elementach
wydrukowano znaki materiałów zastosowanych do produkcji
opakowań, komponentów i wyposażenia, jak również ich
przetwarzania wtórnego. Symbole umieszczone na produktach lub
w załączonej dokumentacji oznaczają, że zastosowanych
elementów elektrycznych lub elektronicznych nie można poddawać
utylizacji wraz z odpadem komunalnym. Produkt należy odnieść do
specjalnych punktów zbiorczych, w których będą przyjęte bez opłaty.
Dzięki poprawnej utylizacji pomogą Państwo zachować cenne źródła
i pomogą w profilaktyce ewentualnych negatywnych wpływów na
środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W celu uzyskania innych
szczegółowych informacji dotyczących utylizacji należy zwrócić się
do najbliższego urzędu lub punktu zbiorczego (www.elektroeko.pl).
Niewłaściwy sposób utylizacji urządzenia może podlegać karze –
zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Bezpieczne
usuwanie zużytych akumulatora, za pośrednictwem specjalnych
punktów zbiórki. Nigdy nie wrzucać akumulatorado ognia!
Wyjmowanie akumulatora
Akumulator można wyjąć z urządzenia dopiero po całkowitym
rozładowaniu (np. pozostawić uruchomione urządzenie do momentu
zatrzymania silnika) i po zakończeniu żywotności urządzenia!
Podczas normalnej pracy nie wyjmuje się akumulatora i jest on
niedostępny! Najpierw należy zdjąć osłonę ochronną i odkręcić/ zdjąć
osłonę zgodnie z modelem, odłączyć akumulator, a następnie wyjąć.
Aby zdjąć osłonę, zaleca się przeciąć ją nożem. Uważać jednak, aby
uniknąć zranienia.
Rozległą konserwację lub konserwację, która wymaga ingerencji
do wewnętrznej części urządzenia, może wykonać wyłącznie
specjalistyczny serwis!
Nieprzestrzeganie wskazówek producenta powoduje utratę
prawa do napraw gwarancyjnych!
35 / 36
PL
24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność
akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu
w zależności od sposobu użytkowania.
VI. DANE TECHNICZNE
Napięcie (V)
wskazane na tabliczce znamionowej
Waga urządzenia (g)
65
Urządzenie klasy ochrony
III.
Wymiary (V x D x Š); mm
30 x 150 x 40
Zmiana specyfikacji technicznych i akcesoriów w zależności
od modelu produktu jest zastrzeżona przez producenta.
OSTRZEŻENIA I SYMBOLE UŻYTE NA URZĄDZENIACH,
OPAKOWANIACH LUB W INSTRUKCJI:
HOUSEHOLD USE ONLY – Tylko do zastosowania w gospodarstwie
domowym. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS –
Nie zanurzać do wody lub innych cieczy.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP
THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG
IS NOT A TOY.
Niebezpieczeństwo uduszenia. Tego worka nie należy używać
w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kojcach dziecięcych. Torebkę
z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie
służy do zabawy!
Symbol
oznacza OSTRZEŻENIE.
Symbol
z kranu.
oznacza, że można czyścić urządzenie pod wodą
36 / 36
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka
po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční
doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal
spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální
nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho
datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu
k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis
v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada
způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných
nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím
cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným
používáním výrobku nebo jeho pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno
poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném
pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.eta.cz.
Případné další dotazy zasílejte na [email protected], nebo volejte +420
545 120 545.
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro
výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
ZÁRUČNÝ LIST
SK
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná
záruka na dobu dvadsaťštyri mesiacov od dátumu prevzatia tovaru
spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ
než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia
výrobku do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do
prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a
včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka sa
vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou
výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni
predávajuceho ktorý výrobok predal spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie
reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby oprávnenej
výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál
nákupného dokladu, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a
jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený
záručný list.
Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť
pripojený na správne sieťové napätie.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude
zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený
v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu
výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.eta.sk
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na [email protected] alebo volajte
+420 545 120 545.
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre
výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
PL
KARTA GWARANCYJNA
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką ETA,
zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym
przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/
lub defektami produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego
Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo
w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem
akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną
i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej
jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli
numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a
także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie
różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany
Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony
do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy.
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym
użytkowaniem (np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz
jak i na zewnątrz, zalanie płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z
instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez
indywidualnego odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany
do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym:
wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami
chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej
instalacji współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich
baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty
Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami
ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem
Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego
upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar,
klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana
baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności
Gwarant zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych
zawartych w urządzeniu, co może skutkować utratą danych na nich
zapisanych)
PL
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego
nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego
oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii
urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego
uszkodzenia, koszty serwisu oraz całkowite koszty transportu urządzenia
pokrywa nabywca.
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8
Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na
życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia
urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują
utratę gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy
gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby
przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa
wiązałaby się z poniesieniem przez Gwaranta kosztów niewspółmiernych
do wartości urządzenia Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na
nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia
urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części
urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest
upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych
przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym
urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia
w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi
gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane
nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski
żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw
konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla
bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz
słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE
PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub
producentem w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury
reklamacyjnej bez konieczności przesyłania całego kompletu do
serwisu. Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o.o., Tel.
(071) 3577027, Fax. (071) 7234552, internet: http://www.digison.pl/sonline/,
e-mail: [email protected]
Nazwa: Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. D
ata Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
© DATE 23/1/2019
e.č. 02/2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement