Bosch MUM56Z40/02, MUM54Q40/02, MUM54Q40/01 Instruction manual

Bosch MUM56Z40/02, MUM54Q40/02, MUM54Q40/01 Instruction manual

MUM54Q..

MUM56Z..

fr it sv en pl cs sl hu tr ar pt el

Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Č esky

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Magyar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Svenska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ÅëëçíéêÜ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Türkçe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia marki BOSCH.

Tym samym wybór Pañstwa pad ł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego.

Dalsze informacje dotycz¹ce naszych produktów znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej.

pl

Spis treœci

Dla w ł asnego bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . .

3

Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Obs ł uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Czyszczenie i pielêgnacja . . . . . . . . . . . . . . 10

Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . . . . 11

Przyk ł ady zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Wyposa¿enie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . 13

Wskazówki dotycz¹ce usuwania zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dla w

ł

asnego bezpieczeñstwa

Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczyta

ć

niniejsz¹ instrukcjê obs

ł

ugi, aby zapozna

ć

siê ze wskazówkami bezpieczeñstwa i obs

ł

ugi.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urz¹dzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niew

ł

aœciw¹ jego obs

ł

ug¹.

Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku komercyjnego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych dla gospodarstwa domowego itp. U¿ytkowanie o charakterze podobnym do domowego obejmuje np. u¿ywanie urz¹dzenia w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych (ma

ł

ych) przedsiêbiorstwach oraz w pensjonatach, ma

ł

ych hotelach itp.

Urz¹dzenie u¿ywa

ć

do przetwarzania œrednich iloœci produktów na potrzeby gospodarstwa domowego. Nie przekracza

ć

maksymalnie dopuszczalnej iloœci produktów (patrz „Przyk

ł

ady zastosowania”)!

Niniejsze urz¹dzenie nadaje siê do mieszania, zagniatania oraz ubijania produktów spo¿ywczych. Nie u¿ywa

ć

do przetwarzania innych przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Przy zastosowaniu wyposa¿enia dozwolonego przez producenta mo¿liwe s¹ dalsze zastosowania.

Urz¹dzenie eksploatowa

ć

tylko z oryginalnym wyposa¿eniem.

Przy zastosowaniu wyposa¿enia przestrzega

ć

wskazówek zawartych w instrukcjach obs

ł

ugi do

ł

¹czonych do wyposa¿enia.

Instrukcjê obs

ł

ugi proszê starannie przechowywa

ć

. Proszê przekaza

ć

instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu w

ł

aœcicielowi.

,

Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym

Nie wolno dzieciom obs

ł

ugiwa

ć

tego urz¹dzenia.

Urz¹dzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilaj¹cym nale¿y przechowywa

ć

z dala od dzieci.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 3

pl

Urz¹dzenia mog¹ by

ć

obs

ł

ugiwane przez osoby o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, czuciowych lub umys

ł

owych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹ osoby odpowiadaj¹cej za bezpieczeñstwo osoby obs

ł

uguj¹cej urz¹dzenie lub po dok

ł

adnym pouczeniu w obs

ł

udze urz¹dzenia oraz po zrozumieniu zagro¿eñ wynikaj¹cych z obs

ł

ugi urz¹dzenia.

Nie pozwala

ć

dzieciom na zabawê urz¹dzeniem. Nie pozostawia

ć

w

ł

¹czonego urz¹dzenia bez nadzoru.

Urz¹dzenie nale¿y pod

ł

¹czy

ć

i u¿ytkowa

ć

zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. U¿ywa

ć

tylko w zamkniêtych pomieszczeniach.

Urz¹dzenie mo¿na u¿ywa

ć

tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.

Zawsze wy

ł

¹cza

ć

urz¹dzenie gdy jest bez nadzoru, przed monta¿em i demonta¿em oraz przed czyszczeniem.

Nie wolno ociera

ć

elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie. Aby unikn¹

ć

zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego nale¿y zleci

ć

jego wymianê wy

ł

¹cznie producentowi albo jego autoryzowanemu serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach.

Naprawy urz¹dzenia mo¿e przeprowadzi

ć

tylko nasz autoryzowany punkt serwisowy.

,

Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym urz¹dzeniem

Niebezpieczeñstwo skaleczenia

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!

W

ł

o¿y

ć

wtyczkê do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urz¹dzeniem zosta

ł

y przeprowadzone.

Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurza

ć

w cieczach ani my

ć

pod bie¿¹c¹ wod¹.

Nie wolno stosowa

ć

urz¹dzeñ czyszcz¹cych strumieniem pary.

Nie zmienia

ć

po

ł

o¿enia ramienia urz¹dzenia, je¿eli urz¹dzenie jest w

ł

¹czone.

Zaczeka

ć

, a¿ napêd ca

ł

kowicie siê zatrzyma.

Narzêdzia/wyposa¿enie mo¿na zmienia

ć

tylko wtedy, je¿eli napêd jest ca

ł

kowicie nieruchomy – po wy

ł

¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze przez krótki czas.

Urz¹dzenie w

ł

¹cza

ć

i wy

ł

¹cza

ć

tylko prze

ł

¹cznikiem obrotowym.

Proszê wyj¹

ć

wtyczkê z gniazdka sieciowego, je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane.

Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y zawsze najpierw wyj¹

ć

wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami!

Nigdy nie dotyka

ć

wiruj¹cych elementów urz¹dzenia. Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wk

ł

ada

ć

r¹k do miski. Pracowa

ć

tylko z za

ł

o¿on¹ pokryw¹ (12)!

4 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pl

Narzêdzia wymienia

ć

tylko po wy

ł

¹czeniu i zatrzymaniu siê napêdu – po wy

ł

¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótk¹ chwilê i zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi. Ramiê urz¹dzenia przekrêca

ć

dopiero po zatrzymaniu siê narzêdzia.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo¿na w

ł

¹cza

ć

urz¹dzenie tylko wtedy, gdy nieu¿ywane napêdy s¹ zas

ł

oniête pokrywami ochronnymi (5, 8).

Rozdrabniacz zak

ł

ada

ć

/zdejmowa

ć

tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy

ł

¹czone a napêd nieruchomy. Nie wk

ł

ada

ć

palców do otworu wsypowego.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami!

Nie dotyka

ć

ostrych no¿y i krawêdzi tarcz rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce chwyta

ć

tylko za brzeg! No¿y miksera nie nale¿y chwyta

ć

go

ł

ymi rêkoma.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami/obracaj¹cym siê napêdem!

Nigdy nie wk

ł

ada

ć

r¹k do za

ł

o¿onego miksera! Mikser zak

ł

ada

ć

/zdejmowa

ć

tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy

ł

¹czone a napêd nieruchomy! Mikser mo¿na w

ł

¹cza

ć

tylko kompletnie zmontowany i z za

ł

o¿on¹ pokryw¹.

Niebezpieczeñstwo poparzenia!

Podczas przetwarzania gor¹cych produktów przez lejek w pokrywie wydostaje siê para. Nape

ł

nia

ć

maksymalnie 0,5 litra gor¹cych lub pieni¹cych siê p

ł

ynów.

Wa¿ne!

Urz¹dzenie eksploatowa

ć

tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. Przy zastosowaniu wyposa¿enia przestrzega

ć

wskazówek zawartych w instrukcjach obs

ł

ugi do

ł

¹czonych do wyposa¿enia.

U¿ywa

ć

tylko jedno narzêdzie lub wyposa¿enie w tym samym czasie.

,

Objaœnienie symboli na urz¹dzeniu wzglêdnie wyposa¿eniu

Proszê przestrzega

ć

wskazówek zawartych w instrukcji obs

ł

ugi.

Uwaga! Obracaj¹ce siê no¿e.

Uwaga! Obracaj¹ce siê narzêdzia.

Nie wk

ł

ada

ć

r¹k do otworu wsypowego.

Systemy zabezpieczaj¹ce

Blokada w ł ¹czenia

Patrz tabela „Pozycje robocze“

Urz¹dzenie daje siê w ł ¹cza ć w

pozycjach 1 i 3

tylko wtedy:

– je¿eli miska (11) jest za ł o¿ona i przekrêcona a¿ do zatrzasku oraz

– za ł o¿ona jest pokrywa os ł aniaj¹ca napêd miksera (8).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Zabezpieczenie przed ponownym w ł ¹czeniem

W przypadku przerwy dop ł ywu pr¹du, urz¹dzenie pozostaje w ł ¹czone, lecz nie zaczyna ponownie pracowa ć , gdy dop ł yw pr¹du zostanie przywrócony. W celu ponownego w ł ¹czenia urz¹dzenia ustawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na

0/off

.

Nastêpnie w ł ¹czy ć urz¹dzenie.

5

pl

Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia silnik wy ł ¹czy siê samoczynnie, oznacza to, ¿e w ł ¹czy ł siê system zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem.

Mo¿liw¹ przyczyn¹ mo¿e by ć zbyt du¿a iloœ ć produktów spo¿ywczych przetwarzanych na raz.

Sposób postêpowania w przypadku zadzia ł ania któregoœ systemu zabezpieczaj¹cego opisany jest w rozdziale „Usuwanie drobnych usterek“.

Instrukcja obs ł ugi opisuje ro¿ne wersje urz¹dzenia

(patrz przegl¹d modeli,

rysunek

).

Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani konserwacji.

Opis urz¹dzenia

Proszê otworzy ć sk ł adane kartki z rysunkami.

Rysunek

Korpus urz¹dzenia

1 Przycisk zwalniaj¹cy blokadê

2 Ramiê urz¹dzenia

Funkcja „Easy Armlift“ wspieraj¹ca poruszanie siê ramienia urz¹dzenia w górê (patrz „Pozycje robocze“).

3 Prze ł ¹cznik obrotowy

Po wy ł ¹czeniu (pozycja

0/off

) urz¹dzenie ustawia siê automatycznie w optymalnej pozycji umo¿liwiaj¹cej zmianê narzêdzi.

0/off

= stop

M

= w ł ¹czanie chwilowe, najwy¿sza liczba obrotów, prze ł ¹cznik przytrzyma ć ¿¹dany czas.

Zakresy

1–7

, prêdkoœ ć robocza:

1

= niska liczba obrotów – powoli,

7

= wysoka liczba obrotów – szybko.

4 Lampka kontrolna

Œwieci siê podczas pracy (prze ł ¹cznik obrotowy na

M

lub

1–7

).

Miga przy b ł êdnej obs ł udze urz¹dzenia, przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia, patrz rozdzia ł

„Usuwanie drobnych usterek“.

5 Pokrywa os ł aniaj¹ca napêd

W celu zdjêcia pokrywy os ł aniaj¹cej napêd nacisn¹ ć na tyln¹ czêœ ć pokrywy a nastêpnie j¹ zdj¹ ć .

6 Napêd dla rozdrabniacza i wyciskarki do owoców cytrusowych (wyposa¿enie dodatkowe *).

Je¿eli napêd nie jest u¿ywany, wtedy nale¿y na ł o¿y ć pokrywê os ł aniaj¹c¹.

7 Napêd dla narzêdzi (koñcówka do mieszania, do ubijania i hak do zagniatania) oraz dla przystawki do mielenia miêsa (wyposa¿enie dodatkowe *)

8 Pokrywa os ł aniaj¹ca napêd miksera

9 Napêd miksera (wyposa¿enie dodatkowe *)

Je¿eli mikser nie jest u¿ywany, wtedy nale¿y na ł o¿y ć pokrywê ochronn¹ napêdu miksera.

10 Schowek dla elektrycznego przewodu zasilaj¹cego

MUM54..: Przewód elektryczny zwin¹ ć w schowku

MUM56..: Automatyczny zwijacz przewodu elektrycznego

Miska z wyposa¿eniem

11 Miska do mieszania ze stali szlachetnej

12 Pokrywa

Narzêdzia

13 Koñcówka do mieszania

14 Koñcówka do ubijania

15 Hak do zagniatania z odgarniaczem ciasta

16 Torebka do przechowywania akcesoriów

Do przechowywania narzêdzi i tarcz rozdrabniaj¹cych.

Rozdrabniacz

17 Popychacz

18 Pokrywa z otworem wsypowym

19 Tarcze rozdrabniaj¹ce

19a

Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo/cienko

19b

Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo/drobno

19c

Tarcza do tarcia – œrednio

20 Uchwyt tarcz

21 Obudowa z otworem wyrzutowym

Mikser

*

22 Pojemnik miksera

23 Pokrywa

24 Lejek

*

Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy, mo¿na go dokupi ć w sklepach lub za poœrednictwem naszego serwisu.

6 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pl

Pozycje robocze

Rysunek

Uwaga!

Urz¹dzenie w ł ¹cza ć tylko wtedy, gdy narzêdzie/ wyposa¿enie jest zamocowane jak pokazano w tabelce na odpowiednim napêdzie, we w ł aœciwej pozycji i pozycji roboczej.

Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczy ć w ka¿dej pozycji roboczej.

Wskazówka

Ramiê urz¹dzenia wyposa¿one jest w funkcjê

„Easy Armlift“ wspieraj¹c¹ poruszanie siê ramienia w górê.

Nastawianie pozycji roboczej:

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i przekrêci ć ramiê urz¹dzenia.

Wesprze ć rêk¹ ruch ramienia urz¹dzenia.

Odchyli ć ramiê urz¹dzenia a¿ do zatrzasku do ¿¹danej pozycji.

Pozycja Napêd Prêdkoœ ć robocza:

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3–7

3

6

3–5

4

9

7

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

5–7

5–7

*

Wk ł adanie/wyjmowanie koñcówki do ubijania, mieszania i haka do zagniatania, dodawanie wiêkszej iloœci produktów.

Obs

ł

uga

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

W ł o¿y ć wtyczkê do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urz¹dzeniem zosta ł y przeprowadzone.

Uwaga!

Urz¹dzenie w ł ¹cza ć tylko z wyposa¿eniem/ narzêdziami w odpowiedniej pozycji roboczej.

Nie w ł ¹cza ć pustego urz¹dzenia (na biegu ja ł owym).

Urz¹dzenia i czêœci wyposa¿enia nie poddawa ć dzia ł aniu ciep ł a. Nie wk ł ada ć czêœci urz¹dzenia do kuchenki mikrofalowej.

Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed pierwszym u¿yciem dok ł adnie wyczyœci ć , patrz „Czyszczenie urz¹dzenia“.

Wa¿na wskazówka

W niniejszej instrukcji obs ł ugi znajduje siê naklejka z wartoœciami orientacyjnymi dla urz¹dzenia podczas pracy z narzêdziami wzglêdnie wyposa¿eniem. Zalecamy nalepi ć naklejkê na urz¹dzenie (

rysunek

 ).

Przygotowanie

Postawi ć korpus urz¹dzenia na g ł adkiej i czystej powierzchni.

Wyci¹gn¹ ć elektryczny przewód zasilaj¹cy

(

rysunek

)

MUM54..

Schowek na elektryczny przewód zasilaj¹cy:

Wyci¹gn¹ ć elektryczny przewód zasilaj¹cy na ¿¹dan¹ d ł ugoœ ć .

MUM56..

Automatyczny zwijacz przewodu elektrycznego:

Przewód elektryczny wysun¹ ć jednym poci¹gniêciem na ¿¹dan¹ d ł ugoœ ć (maks. 100 cm) i powoli puœci ć ; przewód elektryczny jest tym samym zablokowany.

Zmniejszanie d ł ugoœci wyci¹gniêtego elektrycznego przewodu zasilaj¹cego:

Lekko poci¹gn¹ ć przewód elektryczny i zwolni ć aby zwin¹ ł siê do ¿¹danej d ł ugoœci.

Nastêpnie ponownie lekko poci¹gn¹ ć i powoli puœci ć ; przewód elektryczny jest tym samym zablokowany.

7

pl

Uwaga!

Przewodu elektrycznego nie wolno przekrêca ć przy wsuwaniu.

Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego z automatycznym zwijaczem nie wolno wsuwa ć rêcznie. Je¿eli przewód elektryczny siê zablokuje, nale¿y go ca ł kowicie wysun¹ ć i powoli puszcza ć aby siê zwin¹ ł .

W ł o¿y ć wtyczkê do gniazdka.

Miska i narzêdzia

Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami

Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wk ł ada ć r¹k do miski. Pracowa ć tylko z za ł o¿on¹ pokryw¹ (12)!

Narzêdzia wymienia ć tylko po wy ł ¹czeniu i zatrzymaniu siê napêdu – po wy ł ¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótk¹ chwilê i zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi. Ramiê urz¹dzenia przekrêca ć dopiero po zatrzymaniu siê narzêdzia.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo¿na w ł ¹cza ć urz¹dzenie tylko wtedy, gdy nieu¿ywane napêdy zas ł oniête s¹ pokrywami ochronnymi

(5, 8).

Uwaga!

Miskê stosowa ć do pracy tylko z niniejszym urz¹dzeniem.

Koñcówka do mieszania (13)

do mieszania ciasta, np. ciasta ucieranego.

Koñcówka do ubijania (14)

do ubijania piany z bia ł ek, œmietany i lekkich ciast, np. ciasta biszkoptowego.

Hak do zagniatania (15)

do zagniatania ciê¿kich ciast i do mieszania dodatków, które nie powinny by ć rozdrobnione (np. rodzynki, wiórki czekoladowe).

Praca z zastosowaniem miski i narzêdzi

rysunek

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

Na ł o¿y ć miskê:

– na ł o¿y ć miskê nachylon¹ do przodu a nastêpnie równo postawi ć ,

– przekrêci ć a¿ do zatrzasku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zale¿nie od zadania, w ł o¿y ć na napêd

(a¿ do zatrzasku) koñcówkê do mieszania, koñcówkê do ubijania lub hak do zagniatania.

8

Wskazówka:

Przy zak ł adaniu haka do zagniatania przekrêci ć odgarniacz ciasta, aby hak móg ł zatrzasn¹ ć (

rysunek

–4b

).

W ł o¿y ć do miski sk ł adniki przeznaczone do przetworzenia.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

1

.

Na ł o¿y ć pokrywê.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na ¿¹dany zakres.

Zaleca siê:

– Koñcówka do mieszania: najpierw zamiesza ć sk ł adniki na zakres 1, nastêpnie nastawi ć na zakres 7.

– Koñcówka do ubijania: zakres 7, dodawa ć sk ł adniki na zakresie 1

– Hak do zagniatania: najpierw zamiesza ć sk ł adniki na zakresie 1, nastêpnie zagniata ć na zakresie 3

Dodawanie sk ł adników

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Dodawa ć sk ł adniki przez otwór wsypowy w pokrywie.

albo

Zdj¹ ć pokrywê.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

W ł o¿y ć sk ł adniki.

Po pracy

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Zdj¹ ć pokrywê.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

Wyj¹ ć narzêdzie z napêdu.

Zdj¹ ć miskê.

Wyczyœci ć wszystkie czêœci, patrz rozdzia ł

„Czyszczenie i pielêgnacja“.

Rozdrabniacz

Niebezpieczeñstwo skaleczenia

Nie dotyka ć ostrych no¿y i krawêdzi tarcz rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce chwyta ć tylko za brzeg!

Rozdrabniacz zak ł ada ć /zdejmowa ć tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy ł ¹czone a napêd nieruchomy.

Nie wk ł ada ć palców do otworu wsypowego.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Uwaga!

Rozdrabniacz mo¿na u¿ywa ć tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowany. Nie wolno sk ł ada ć rozdrabniacza na korpusie urz¹dzenia.

Rozdrabniacz eksploatowa ć tylko w przedstawionych pozycjach roboczych.

Ochrona przed przeci¹¿eniem Rysunek

Wa ł napêdowy rozdrabniacza wyposa¿ony jest w naciêcie (miejsce przewidzianego prze ł omu) zapobiegaj¹ce wiêkszemu uszkodzeniu urz¹dzenia w przypadku przeci¹¿enia rozdrabniacza.

W razie przeci¹¿enia wa ł napêdowy ł amie siê w tym miejscu.

Nowy uchwyt tarcz wraz z wa ł em napêdowym mo¿na naby ć poprzez autoryzowany serwis.

Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo/cienko

do ciêcia owoców i warzyw.

Przetwarza ć na zakresie 5.

Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia na plasterki:

„1“ dla grubej strony krojenia

„3“ dla cienkiej strony krojenia

Uwaga!

Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje siê do krojenia twardego sera, chleba, bu ł ek ani czekolady. Ugotowane ziemniaki twardego gatunku kroi ć tylko na zimno.

Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo/drobno

do tarcia na wiórki warzyw, owoców i sera z wyj¹tkiem twardego sera (np. parmezanu).

Przetwarza ć na zakresie 3 lub 4.

Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia na wiórki:

„2“ dla grubej strony tarcia

„4“ dla drobnej strony tarcia

Uwaga!

Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki nie nadaje siê do tarcia orzechów.

Miêkkie sery trze ć tylko na grubej stronie tarczy na zakresie 7.

Tarcza do tarcia – œrednio

Do tarcia surowych ziemniaków, twardego sera (np. parmezan), oziêbionej czekolady i orzechów.

Przetwarza ć na zakresie 7.

Uwaga!

Tarcza do tarcia nie nadaje siê do tarcia miêkkiego i ¿ó ł tego sera.

pl

Zastosowanie rozdrabniacza Rysunek

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

Na ł o¿y ć miskê:

– na ł o¿y ć miskê nachylon¹ do przodu a nastêpnie równo postawi ć ,

– przekrêci ć a¿ do zatrzasku w kierunku

 przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

3

.

Zdja ć z napêdu rozdrabniacza pokrywê os ł aniaj¹c¹ (rysunek  -5a).

Przytrzyma ć uchwyt tarcz przy dolnej koñcówce; obydwa czubki musz¹ przy tym pokazywa ć do góry.

Za ł o¿y ć (ostro¿nie) ¿¹dan¹ tarczê do krojenia lub tarcia na czubek uchwytu tarczy (rysunek

-6a). Przy dwustronnych tarczach zwróci ć uwagê, aby ¿¹dana strona pokazywa ł a do góry.

Chwyci ć uchwyt tarcz za górny koniec i w ł o¿y ć do obudowy (rysunek  -6b).

Na ł o¿y ć pokrywê (zwróci ć uwagê na oznaczenia) i przekrêci ć a¿ do oporu w

 kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Na ł o¿y ć rozdrabniacz, jak pokazano na rysunku

-8, na napêd i przekrêci ć a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na zalecany zakres.

Produkty przeznaczone do przetworzenia wk ł ada ć przez otwór wsypowy i popycha ć popychaczem.

Uwaga!

Zwraca ć uwagê na to, aby w otworze wylotowym nie nagromadzi ł y siê produkty.

Wskazówka:

Cienkie produkty ci¹ ć w wi¹zkach, wtedy otrzymamy równomierne rozdrobnienie.

Wskazówka:

Je¿eli w ł o¿one produkty zablokuj¹ siê w rozdrabniaczu nale¿y wy ł ¹czy ć robot kuchenny i wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, odczeka ć a¿ urz¹dzenie ca ł kowicie siê zatrzyma, zdj¹ ć pokrywê rozdrabniacza i opró¿ni ć otwór wsypowy.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 9

pl

Po pracy

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Przekrêci ć rozdrabniacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ ć .

Przekrêci ć pokrywê w kierunku przeciwnym

 do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ ć .

Zdj¹ ć uchwyt tarcz z tarcz¹.

W tym celu nacisn¹ ć palcem z do ł u na wa ł napêdowy (

rysunek

).

Umy ć poszczególne czêœci.

Mikser

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami/obracaj¹cym siê napêdem!

Nigdy nie wk ł ada ć r¹k do za ł o¿onego miksera!

Mikser zak ł ada ć /zdejmowa ć tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy ł ¹czone a napêd nieruchomy! Mikser mo¿na w ł ¹cza ć tylko kompletnie zmontowany i z za ł o¿on¹ pokryw¹.

Niebezpieczeñstwo poparzenia!

Podczas przetwarzania gor¹cych produktów przez lejek w pokrywie wydostaje siê para.

Nape ł nia ć maksymalnie 0,5 litra gor¹cych lub pieni¹cych siê p ł ynów.

Uwaga!

Mikser mo¿e ulec uszkodzeniu.

Nie wolno przetwarza ć ¿adnych zamro¿onych produktów (z wyj¹tkiem kostek lodu).

Nie w ł ¹cza ć pustego miksera.

Zastosowanie miksera

rysunek

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

4

.

Zdj¹ ć pokrywê os ł aniaj¹c¹ napêd miksera.

Na ł o¿y ć pojemnik miksera (oznaczenie

 na uchwycie na oznaczenie na korpusie urz¹dzenia) i przekrêci ć a¿ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

W ł o¿y ć sk ł adniki.

Maksymalna iloœ ć p ł ynnych sk ł adników =

1,25 litra; maksymalna iloœ ć pieni¹cych siê lub gor¹cych p ł ynów = 0,5 litra; optymalna iloœ ć miksowanych sk ł adników sta ł ych =

50–100 gramów.

Na ł o¿y ć pokrywê i przekrêci ć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a¿ do oporu w uchwycie miksera.

Pokrywa musi by ć zatrzaœniêta.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na ¿¹dany zakres.

Dodawanie sk ł adników (rysunek

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem obrotowym.

Zdj¹ ć pokrywê i dodawa ć sk ł adniki

-8)

albo

 wyj¹ ć lejek z pokrywy i dodawa ć sta ł e sk ł adniki stopniowo przez otwór wsypowy albo

 dodawa ć p ł ynne sk ł adniki poprzez lejek.

Po pracy

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Przekrêci ć mikser w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ ć .

Wskazówka:

Mikser wyczyœci ć najlepiej zaraz po u¿yciu.

Czyszczenie i pielêgnacja

Uwaga!

Nie stosowa ć ¿adnych szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych. Powierzchnie mog¹ ulec uszkodzeniu.

Czyszczenie korpusu urz¹dzenia

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!

Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurza ć w wodzie ani my ć pod bie¿¹c¹ wod¹.

Nie wolno stosowa ć urz¹dzeñ czyszcz¹cych strumieniem pary.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Urz¹dzenie i pokrywê os ł aniaj¹c¹ napêd wytrze ć tylko wilgotn¹ œcierk¹. W razie potrzeby u¿y ć trochê p ł ynu do mycia naczyñ.

Wytrze ć urz¹dzenie do sucha.

Czyszczenie miski i wyposa¿enia

Miskê i narzêdzia mo¿na my ć w zmywarce do naczyñ.

Zwróci ć uwagê na to, aby elementy z tworzywa sztucznego nie zosta ł y zablokowane w zmywarce, poniewa¿ mog¹ ulec trwa ł ej deformacji podczas procesu zmywania!

10 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Usuwanie drobnych usterek

pl

Czyszczenie rozdrabniacza

Wszystkie czêœci rozdrabniacza mo¿na my ć w zmywarce do naczyñ.

Wskazówka:

Czerwony nalot, który pozostaje np. po tarciu marchewki, mo¿na usun¹ ć przecieraj¹c czêœci rozdrabniacza (z wyj¹tkiem tarcz rozdrabniaj¹cych) œcierk¹ nas¹czon¹ kilkoma kroplami oleju jadalnego. Nastêpnie umy ć rozdrabniacz.

Czyszczenie miksera

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami!

No¿y miksera nie nale¿y chwyta ć go ł ymi rêkoma.

Pojemnik miksera, pokrywê i lejek mo¿na my ć w zmywarce do naczyñ.

Wskazówka:

Po obróbce sk ł adników p ł ynnych wystarcza czêsto wymycie miksera bez koniecznoœci zdejmowania go z urz¹dzenia.

Do za ł o¿onego miksera wla ć trochê wody z dodatkiem p ł ynu do mycia naczyñ.

W ł ¹czy ć mikser na kilka sekund (na zakres M).

Nastêpnie wyla ć wodê i wyp ł uka ć mikser czyst¹ wod¹.

Wa¿na wskazówka

W razie potrzeby wyczyœci ć torebkê do przechowywania akcesoriów. Przestrzega ć wskazówek pielêgnacji znajduj¹cych siê w torebce do przechowywania akcesoriów.

Przechowywanie

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

Proszê wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane.

Rysunek

Narzêdzia i tarcze rozdrabniaj¹ce umieœci ć w torebce do przechowywania akcesoriów.

Torebkê do przechowywania akcesoriów przechowywa ć w misce.

Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, patrz

rysunek

 .

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y zawsze najpierw wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Wa¿na wskazówka

Lampka kontrolna miga przy b ł êdnej obs ł udze urz¹dzenia, przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia.

Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczy ć w ka¿dej pozycji roboczej.

Proszê najpierw spróbowa ć usun¹ ć wystêpuj¹cy problem w oparciu o niniejsze wskazówki.

Usterka

Urz¹dzenie nie w ł ¹cza siê.

Œrodki zaradcze

Sprawdzi ć dop ł yw pr¹du.

Sprawdzi ć wtyczkê.

Sprawdzi ć ramiê urz¹dzenia.

Ramiê we w ł aœciwej pozycji? W zatrzasku?

Mikser lub miskê przekrêci ć a¿ do oporu.

Za ł o¿y ć pokrywê miksera i przekrêci ć a¿ do oporu.

Za ł o¿y ć pokrywy os ł aniaj¹ce napêdy na nieu¿ywane napêdy.

Zabezpieczenie przed ponownym w ł ¹czeniem jest aktywne. Urz¹dzenie nastawi ć na 0/off a nastêpnie ponownie przekrêci ć na ¿¹dany zakres.

Usterka

Urz¹dzenie wy ł ¹cza siê podczas pracy.

System zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem jest aktywny. W ł o¿ono za du¿o produktów spo¿ywczych na raz.

Œrodki zaradcze

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie.

Zmniejszy ć iloœ ć miksowanych sk ł adników.

Nie przekracza ć maksymalnie dopuszczalnej iloœci produktów (patrz „Przyk ł ady zastosowania”)!

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 11

pl

Usterka

Podczas pracy napêdu zosta ł przypadkowo naciœniêty przycisk zwalniania blokady.

Ramiê wychylne podnosi siê do góry.

Napêd wy ł ¹cza siê, nie pozostaje jednak w pozycji wymiany narzêdzi.

Œrodki zaradcze

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na

0/off

.

Ustawi ć ramiê wychylne w pozycji

1

.

W ł ¹czy ć urz¹dzenie (zakres 1).

Ponownie wy ł ¹czy ć urz¹dzenie.

Narzêdzie zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi.

Usterka

Mikser nie zaczyna pracowa ć , albo zatrzymuje siê podczas pracy a napêd „brzêczy“.

No¿ jest zablokowany.

Œrodki zaradcze

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie i wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Zdj¹ ć mikser i usun¹ ć przyczynê zablokowania no¿a.

Ponownie za ł o¿y ć mikser.

W ł ¹czy ć urz¹dzenie.

Wa¿na wskazówka

Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹ ć wystêpuj¹cych usterek, proszê zwróci ć siê do naszego autoryzowanego punktu serwisowego.

Przyk

ł

ady zastosowania

Bita œmietana

100 g–600 g

Œmietanê ubija ć koñcówk¹ do ubijania

1,5 do 4 minut na zakresie 7

(zale¿nie od iloœci i w ł aœciwoœci œmietany).

Piana z bia ł ek

1 do 8 bia ł ek z jaj

Bia ł ka ubija ć koñcówk¹ do ubijania

4 do 6 minut na zakresie 7.

Ciasto biszkoptowe

Przepis podstawowy

2 jajka

2–3 ł y¿ki gor¹cej wody

100 g cukru

1 torebka cukru waniliowego

70 g m¹ki

70 g m¹ki ziemniaczanej ewentualnie proszek do pieczenia

12

Podane sk ł adniki (oprócz m¹ki i m¹ki ziemniaczanej) ubija ć ok. 4–6 minut koñcówk¹ do ubijania na zakresie 7, a¿ do mocnego spienienia.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na zakres 1 i mieszaj¹c dalej ok.

½

do 1 minuty dodawa ć ł y¿kami przez otwór wsypowy przesian¹ m¹kê i m¹kê ziemniaczan¹.

Maksymalna iloœ ć :

2 x przepis podstawowy

Ciasto ucierane

Przepis podstawowy

3–4 jajka

200–250 g cukru

1 szczypta soli

1 torebka cukru waniliowego lub otarta skórka z

½

cytryny

200–250 g mas ł a lub margaryny (o temperaturze pokojowej)

500 g m¹ki

1 torebka proszku do pieczenia

125 ml mleka

Podane sk ł adniki miesza ć koñcówk¹ do mieszania ok.

½

minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 3–4 minuty na zakresie 7.

Maksymalna iloœ ć :

1,5 x przepis podstawowy

Ciasto kruche

Przepis podstawowy

125 g mas ł a

(o temperaturze pokojowej)

100–125 g cukru

1 jajko

1 szczypta soli trochê otartej skórki cytrynowej lub cukru waniliowego

250 g m¹ki ewentualnie proszek do pieczenia

Podane sk ł adniki miesza ć koñcówk¹ do mieszania ok.

½

minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 2–3 minuty na zakresie 6.

Od 500 g m¹ki:

Sk ł adniki miesza ć hakiem do zagniatania ok.

½

minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 3–4 minuty na zakresie 3.

Maksymalna iloœ ć :

2 x przepis podstawowy

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Ciasto dro¿d¿owe

Przepis podstawowy

500 g m¹ki

1 jajko

80 g t ł uszczu (o temperaturze pokojowej)

80 g cukru

200–250 ml letniego mleka

25 g œwie¿ych dro¿d¿y lub 1 paczka dro¿d¿y suszonych otarta skórka z

½

cytryny

1 szczypta soli

Podane sk ł adniki miesza ć hakiem do zagniatania ok.

½

minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 3–6 minut na zakresie 3.

Maksymalna iloœ ć :

1,5 x przepis podstawowy

Ciasto na makaron

Przepis podstawowy

300 g m¹ki

3 jajka w razie potrzeby 1–2 ł y¿ki sto ł owe (10–20 g) zimnej wody

Wszystkie sk ł adniki zagniata ć na ciasto ok. 3 do 5 minut na zakresie 3.

Maksymalna iloœ ć :

1,5 x przepis podstawowy

Ciasto chlebowe

Przepis podstawowy

750 g m¹ki

2 paczki dro¿d¿y suszonych

pl

2 ł y¿eczki soli

450–500 ml ciep ł ej wody

Podane sk ł adniki miesza ć hakiem do zagniatania ok.

½

minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 4–5 minut na zakresie 3.

Majonez

2 jajka

2 ł y¿eczki musztardy

¼

l oliwy

2 ł y¿ki soku cytrynowego lub octu

1 szczypta soli

1 szczypta cukru

Wszystkie sk ł adniki musz¹ mie ć tak¹ sam¹ temperaturê.

Sk ł adniki (oprócz oliwy) zmiksowa ć kilka sekund w mikserze na zakresie 3 lub 4.

Nastêpnie prze ł ¹czy ć mikser na zakres 7, dolewa ć powoli oliwê przez lejek i tak d ł ugo miksowa ć , a¿ powstanie emulsja majonezu.

Majonez spo¿y ć w krótkim czasie – nie przechowywa ć .

Mas ł o miodowe

30 g mas ł a (z lodówki, 7 °C)

190 g miodu (z lodówki, 7 °C)

Mas ł o podzieli ć na ma ł e kawa ł ki i w ł o¿y ć do miksera.

Nastêpnie doda ć miód i miksowa ć 15 sekund na zakresie 7.

Wyposa¿enie dodatkowe

MUZ5ZP1

Wyciskarka do owoców cytrusowych

Do wyciskania soku z pomarañczy, cytryn i grejpfrutów.

MUZ5CC1

Przystawka do krojenia w kostkê

Do ciêcia owoców i warzyw na równomierne kostki.

MUZ5FW1

Przystawka do mielenia miêsa

Do rozdrabniania œwie¿ego miêsa na tatar lub kotlet mielony.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 13

pl

14

MUZ45LS1

Zestaw sitek drobno (3 mm), grubo (6 mm)

MUZ45SV1

Przystawka do wyciskania ciastek

MUZ45RV1

Przystawka do tarcia

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Drobno dla paszetów i past, grubo dla kie ł basy do pieczenia i s ł oniny.

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Z metalowym szablonem dla 4 ró¿nych rodzajów form do ciastek.

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Do tarcia orzechów, migda ł ów, czekolady i suchych bu ł ek.

MUZ45FV1

Przystawka do wyciskania owoców

MUZ45PS1

Tarcza do frytek

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Do wyciskania soku z owoców jagodowych poza malinami, pomidorów i owoców dzikiej ró¿y na przecier/mus.

Produkty spo¿ywcze, jak np. porzeczki, zostaj¹ jednoczeœnie automatycznie wypestkowane oraz pozbawione ł odygi.

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Do ciêcia surowych ziemniaków na frytki.

MUZ45AG1

Tarcza do ciêcia warzyw

Azja

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Tnie owoce i warzywa na drobne paski dla potraw azjatyckich.

MUZ45RS1

Tarcza do tarcia – grubo

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Do tarcia surowych ziemniaków np. na placki ziemniaczane lub kluski.

MUZ45KP1

Tarcza do tarcia ziemniaków

MUZ5ER2

Miska do mieszania ze stali szlachetnej

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Do tarcia surowych ziemniaków na szwajcarski placek ziemniaczany, do ciêcia owoców i warzyw na grube plasterki.

W misce mo¿na miesza dodatkowe.

ć do 750 g m¹ki plus sk ł adniki

MUZ5KR2

Miska do mieszania z tworzywa sztucznego

W misce mo¿na miesza ć do 750 g m¹ki plus sk ł adniki dodatkowe.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pl

MUZ5MX1

Kubek miksuj¹cy z tworzywa sztucznego

Do miksowania napojów, rozcierania owoców i warzyw, przygotowywania majonezu, do rozdrabniania owoców i orzechów, do kruszenia lodu.

MUZ5MM1

Mikser wielofunkcyjny

Do siekannia zió ł , warzyw, jab ł ek i miêsa, do tarcia na wiórki marchewki, rzepy, rzodkiewek i sera, do tarcia orzechów i sch ł odzonej czekolady.

Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy, mo¿na go dokupi ć w sklepach lub za poœrednictwem naszego serwisu.

Wskazówki dotycz¹ce usuwania zu¿ytego urz¹dzenia

To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2012/19/WE oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca

2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r.

Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreœlonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e by ć umieszczany ł ¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.

U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.

W ł aœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj¹cych z obecnoœci sk ł adników niebezpiecznych oraz niew ł aœciwego sk ł adowania i przetwarzania takiego sprzêtu.

Warunki gwarancji

Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.

Dok ł adne informacje otrzymaj¹ Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.

W celu skorzystania z us ł ug gwarancyjnych konieczne jest przed ł o¿enie dowodu kupna urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹ odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia

30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udzia ł em konsumentów“.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

15

cs

Srde č nì blahopøejeme ke koupi Vašeho nového spotøebi č e firmy BOSCH.

Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotøebi č .

Další informace k našim výrobkùm najdete na naší internetové stránce.

Obsah

Pro Vaši bezpe č nost . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pøehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Č ištìní a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pomoc pøi poruchách . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pøíklady použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Zvláštní pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Pokyny k likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Záru č ní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Pro Vaši bezpe

č

nost

Pøed použitím si pe

č

livì pøe

č

tìte tento návod, abyste získali dùležité bezpe

č

nostní a uživatelské pokyny k tomuto spotøebi

č

i.

Nedodržení pokynù pro správné použití spotøebi

č

e vylu

č

ují odpovìdnost výrobce za škody tím zpùsobené.

Tento spotøebi

č

je ur

č

en ke zpracování bìžných množství v domácnosti nebo v domácnosti podobném neživnostenském použití.

Domácnosti podobná použití zahrnují napø. použití v kuchyòkách pro zamìstnance v obchodech, kanceláøích, zemìdìlských a jiných øemeslných provozech, jakož i používání hosty v penzionech, malých hotelích a podobných obytných zaøízeních. Spotøebi

č

se smí používat pouze pro množství zpracovávaná bìžnì v domácnosti a jim odpovídající doby.

Nepøekra

č

ujte pøípustná maximální množství (viz “Pøíklady použití”)!

Tento spotøebi

č

je vhodný pro míchání, hnìtení a šlehání potravin.

Nesmí se používat ke zpracování jiných vìcí pøíp. látek.

Pøi použití pøíslušenství schváleného výrobcem jsou možné další aplikace.

Používejte spotøebi

č

pouze s originálním pøíslušenstvím.

Pøi použití pøíslušenství dodržujte pøiložené návody k použití.

Návod k použití prosím uschovejte. Pøi pøedání spotøebi

č

e tøetí osobì pøedejte návod k použití.

,

Všeobecné bezpe

č

nostní pokyny

Nebezpe

č

í úrazu elektrickým proudem

Tento spotøebi

č

nesmí používat dìti.

Spotøebi

č

a jeho pøívodní kabel musí být mimo dosah dìtí.

Spotøebi

č

e mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostate

č

nými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpe

č

ném použití spotøebi

č

e a pochopily z toho vyplývající nebezpe

č

í.

Dìti si nesmí hrát se spotøebi

č

em. Neprovozujte spotøebi

č

bez dozoru.

Spotøebi

č

pøipojte a používejte pouze podle údajù uvedených na typovém

štítku. Pouze pro použití v uzavøených prostorech. Spotøebi

č

používejte pouze tehdy, nevykazuje-li pøívodní kabel, ani spotøebi

č

žádné poškození.

16 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

cs

V nepøítomnosti dozoru a pøed smontováním, demontáží nebo

č

ištìním spotøebi

č

vždy odpojte od elektrické sítì.

Netáhnìte pøívodní kabel pøes ostré hrany nebo horké plochy.

Bude-li pøívodní kabel tohoto spotøebi

č

e poškozen, musí jej vymìnit výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobnì kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Opravy na spotøebi

č

i nechejte provést pouze naším zákaznickým servisem.

,

Bezpe

č

nostní pokyny pro tento spotøebi

č

Nebezpe

č

í poranìní

Nebezpe

č

í úrazu elektrickým proudem!

Zastr

č

te síˆovou zástr

č

ku teprve tehdy, až jsou ukon

č

ené všechny pøípravy pro práci se spotøebi

č

em.

Nikdy neponoøujte základní spotøebi

č

do kapaliny a nedržte jej pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte parní

č

isti

č

.

Nepøestavujte výklopné rameno, když je spotøebi

č

zapnutý.

Po

č

kejte na úplné zastavení pohonu.

Vymìòujte nástroj/pøíslušenství pouze za klidového stavu pohonu - po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá.

Zapínejte a vypínejte spotøebi

č

výhradnì oto

č

ným pøepína

č

em.

Pokud spotøebi

č

nepoužíváte, vytáhnìte síˆovou zástr

č

ku.

Pøed odstraòováním poruchy vytáhnìte síˆovou zástr

č

ku.

Nebezpe

č

í poranìní rotujícími nástroji!

Nesahejte do rotujících dílù. Bìhem provozu nikdy nesahejte do míchací mísy.

Pracujte pouze s nasazeným víkem (12)!

Vymìòujte nástroj pouze za klidového stavu pohonu - po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá a zùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje. Pohybujte výklopným ramenem teprve po zastavení nástroje.

Z bezpe

č

nostních dùvodù se smí spotøebi

č

provozovat pouze tehdy, pokud jsou nepoužívané pohony zakryté ochrannými kryty pohonù (5, 8).

Nasazujte/sundávejte prùbìhový krouha

č

pouze za klidového stavu pohonu a pøi vytažené síˆové zástr

č

ce. Nesahejte do plnicí šachty.

Nebezpe

č

í poranìní ostrými noži!

Nesahejte na ostré nože a hrany krájecího, krouhacího a strouhacího kotou

č

e.

Uchopujte krájecí, krouhací a strouhací kotou

č

pouze za okraj!

Nedotýkejte se nože mixéru holýma rukama.

Nebezpe

č

í poranìní ostrými noži/rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru! Sundávejte/nasazujte mixér pouze za klidového stavu pohonu! Provozujte mixér pouze ve smontovaném stavu a s nasazeným víkem.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 17

cs

Nebezpe

č

í opaøení!

Pøi zpracovávání horké mixované potraviny vystupuje z trychtýøe ve víku pára.

Naplòujte maximálnì 0,5 l horké nebo pìnící tekutiny.

Dùležité!

Používejte spotøebi

č

pouze s originálním pøíslušenstvím.

Pøi použití pøíslušenství dodržujte pøiložené návody k použití.

Používejte sou

č

asnì pouze jeden nástroj, pøíp. pøíslušenství.

,

Vysvìtlení symbolù na spotøebi

č

i, pøíp. pøíslušenství

Øiïte se pokyny v návodu k použití.

Pozor! Rotující nože.

Pozor! Rotující nástroje.

Nesahejte do plnicího otvoru.

Bezpe č nostní systémy

Pojistka proti zapnutí

Viz tabulka “Pracovní polohy”.

Spotøebi č se nechá zapnout v

poloze 1 a 3

pouze tehdy:

– pokud byla nasazena míchací mísa (11) a pooto č ena až k zasko č ení a je

– nasazen ochranný kryt pohonu mixéru (8).

Pojistka proti opìtovnému zapnutí

Pøi pøerušení proudu zùstane spotøebi č zapnutý, ale motor se potom znovu nerozbìhne.

K opìtovnému zapnutí pooto č te oto č ný pøepína č do polohy

0/off

(0/VYP), potom jej zapnìte.

Pojistka proti pøetížení

Vypne-li se bìhem používání motor samo č innì, je aktivována ochrana proti pøetížení.

Možnou pøí č inou mùže být sou č asné zpracování pøíliš velkého množství potravin.

K chování pøi aktivaci bezpe č nostního systému viz “Pomoc pøi poruchách”.

V návodu k použití jsou popsána rùzná provedení, viz také pøehled modelù (

obrázek

nevyžaduje údržbu.

). Spotøebi č

Pøehled

Odklopte prosím obrázkové strany.

Základní spotøebi č

1 Uvolòovací tla č ítko

Obrázek

2 Výklopné rameno

Funkce “Easy Armlift” podporuje pohyb ramena smìrem nahoru (viz “Pracovní polohy”).

3 Oto č ný pøepína č

Po vypnutí (poloha

0/off

) najede spotøebi č automaticky do optimální polohy k výmìnì nástroje.

0/off

(0/VYP) = Zastavení

M

= mžikové spínání s nejvyššími otá č kami, pro požadovanou dobu mixování držte pevnì spína č .

Stupeò

1–7

, pracovní rychlost:

1

= nízké otá č ky – pomalu,

7

= vysoké otá č ky – rychle.

4 Ukazatel provozního stavu

Svítí bìhem provozu (oto č ný pøepína č v poloze

M

nebo

1–7

).

Bliká pøi chybách v obsluze spotøebi č e, pøi zareagování elektronické pojistky, pøíp. pøi závadì spotøebi č e (viz kapitola “ Pomoc pøi poruchách”.

5 Ochranný kryt pohonu

K odstranìní ochranného krytu pohonu zatla č te na zadní oblast a kryt sundejte.

6 Pohon pro

– prùbìhový krouha č a

– lis na citrusy (zvláštní pøíslušenství *).

Pøi nepoužívání nasaïte ochranný kryt pohonu.

18 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

cs

7 Pohon pro nástroje (míchací metla,

šlehací metla, hnìtací hák) a mlýnek na maso (zvláštní pøíslušenství *)

8 Ochranný kryt pohonu mixéru

9 Pohon pro mixér (zvláštní pøíslušenství *)

Pøi nepoužívání nasaïte ochranný kryt pohonu mixéru.

10 Uložení kabelu

MUM54..: Uložte kabel do pøihrádky pro kabel

MUM56..: Automatické navíjení kabelu

Míchací mísa s pøíslušenstvím

11 Nerezová míchací mísa

12 Víko

Nástroje

13 Míchací metla

14 Šlehací metla

15 Hnìtací hák s deflektorem tìsta

16 Taška na pøíslušenství

K uložení nástrojù a krájecího, krouhacího a strouhacího kotou č e.

Prùbìhový krouha č

17 Pìchovadlo

18 Víko s plnicí šachtou

19 Krájecí, krouhací a strouhací kotou č

19a

Oboustranný krájecí kotou č - silné/tenké plátky

19b

Oboustranný krouhací kotou č – hrubý/jemný

19c

Strouhací kotou č – støednì jemný

20 Unaše č kotou č e

21 Kryt s výstupním otvorem

Mixér

*

22 Nádoba mixéru

23 Víko

24 Trychtýø

*

Pokud nìkterý díl pøíslušenství není obsažen v rozsahu dodávky, lze jej zakoupit v obchodì a v zákaznickém servisu.

Pracovní polohy

Obrázek

Pozor!

Provozujte spotøebi č pouze tehdy, pokud je nástroj/pøíslušenství podle této tabulky nasazeno na správném pohonu a ve správné poloze a je v pracovní poloze.

Výklopné rameno musí být v každé pracovní poloze zajištìno zasko č ením.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Upozornìní

Výklopné rameno je vybaveno funkcí

“Easy Armlift”, která podporuje pohyb ramena smìrem nahoru.

Nastavení pracovní polohy:

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a pohnìte výklop-

 ným ramenem. Napomáhejte pohybu rukou.

Pohybujte výklopným ramenem až k zasko č ení do požadované polohy.

Poloha Pohon Pracovní rychlost

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3–7

3

6

3–5

4

9

7

*

Nasazení/sundání šlehací metly, míchací metly a hnìtacího háku; pøidání velkých množství pro zpracování.

Obsluha

5–7

5–7

Nebezpe č í poranìní!

Zastr č te síˆovou zástr č ku teprve tehdy, až jsou ukon č ené všechny pøípravy pro práci se spotøebi č em.

Pozor!

Provozujte spotøebi č pouze s pøíslušenstvím/ nástrojem v pracovní poloze.

Neprovozujte spotøebi č naprázdno.

Nevystavujte spotøebi č a díly pøíslušenství žádným zdrojùm tepla. Díly pøíslušenství nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Pøed prvním použitím spotøebi č a pøíslušenství dùkladnì o č istìte, viz “ Č istìní a ošetøování”.

19

cs

Dùležité upozornìní

V tomto návodu k použití se nachází nálepka se smìrnými hodnotami pro pracovní rychlost spotøebi č e pøi použití nástrojù, pøíp. pøíslušenství.

Doporu č ujeme, abyste tuto nálepku nalepili na spotøebi č (

obrázek

 ).

Pøíprava

Postavte základní spotøebi č na hladký a č istý podklad.

Vytáhnìte kabel (

obrázek

).

MUM54..

Odkládací pøihrádka pro kabel:

Vytáhnìte kabel na požadovanou délku.

MUM56..

Automatické navíjení kabelu:

Vytáhnìte kabel jedním tahem až na požadovanou délku (max.

100 cm) a pomalu jej uvolnìte; kabel je zaaretován.

Zkrácení pracovní délky kabelu:

Lehce zatáhnìte za kabel a nechejte jej navinout až na požadovanou délku.

Potom opìtovnì lehce zatáhnìte za kabel a pomalu jej uvolnìte; kabel je zaaretován.

Pozor!

Pøi zasouvání kabel nepøekrucujte.

U spotøebi č ù s automatickým navíjením kabelu nezasunujte kabel rukou.

Pokud se kabel zachytí, kabel úplnì vytáhnìte a potom jej nechejte navinout.

Zastr č te síˆovou zástr č ku.

Míchací mísa a nástroje

Nebezpe č í poranìní rotujícími nástroji

Bìhem provozu nikdy nesahejte do míchací mísy. Pracujte pouze s nasazeným víkem (12)!

Vymìòujte nástroj pouze za klidového stavu pohonu - po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá a zùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje. Pohybujte výklopným ramenem teprve po zastavení nástroje.

Z bezpe č nostních dùvodù se smí spotøebi č provozovat pouze tehdy, pokud jsou nepoužívané pohony zakryté ochrannými kryty pohonù (5, 8).

20

Pozor!

Používejte míchací mísu pouze pro práce s tímto spotøebi č em.

Míchací metla (13)

na míchání tìst, napø. tøeného tìsta

Šlehací metla (14)

na šlehání snìhu z bílkù, smetany a na šlehání lehkých tìst, napø. piškotového tìsta

Hnìtací hák (15)

na hnìtení tìžkých tìst a k opatrnému vmíchání pøísad, které nemají být rozmìlnìny (napø. rozinek, č okoládových plátkù).

Práce s míchací mísou a nástroji

Obrázek

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte

 výklopné rameno do polohy

2

.

Vložte míchací mísu:

– Nasaïte dopøedu sklonìnou míchací mísu a potom ji ustavte,

– pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až k zasko č ení.

Podle úkolu zpracování zastr č te do pohonu míchací metlu, šlehací metlu nebo hnìtací hák,

 až k zasko č ení.

Upozornìní:

U hnìtacího háku otá č ejte deflektorem tìsta, až mùže hnìtací hák zasko č it

(

obrázek

 –

4b

).

Naplòte do míchací mísy pøísady ke zpracování.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

1

.

Nasaïte víko.

Nastavte oto č ný pøepína č na požadovaný stupeò.

Naše doporu č ení:

– Míchací metla:

Nejdøíve zamíchejte na stupni 1, potom zvolte stupeò 7.

– Šlehací metla:

Stupeò 7, vmíchání na stupni 1

– Hnìtací hák:

Nejdøíve zamíchejte na stupni 1, hnìtení tìsta na stupni 3

Pøidání pøísad

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Pøidejte pøísady plnicím otvorem ve víku.

nebo

Sundejte víko.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

2

.

Naplòte pøísady.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Po ukon č ení práce

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Sundejte víko.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

2

.

Vyndejte nástroj z pohonu.

Vyjmìte míchací mísu.

Vy č istìte všechny díly, viz “ Č istìní a ošetøování”.

Prùbìhový krouha č

Nebezpe č í poranìní

Nesahejte na ostré nože a hrany krájecího, krouhacího a strouhacího kotou č e.

Uchopujte krájecí, krouhací a strouhací kotou č pouze za okraj!

Nasazujte/sundávejte prùbìhový krouha č pouze za klidového stavu pohonu a pøi vytažené síˆové zástr č ce.

Nesahejte do plnicí šachty.

Pozor!

Používejte prùbìhový krouha č pouze v kompletnì smontovaném stavu.

Smontování prùbìhového krouha č e nikdy neprovádìjte na základním spotøebi č i.

Prùbìhový krouha č provozujte pouze v uvedené provozní poloze.

Ochrana pøed pøetížením Obrázek

Aby se pøi pøetížení prùbìhového krouha č e zabránilo vìtšímu poškození Vašeho spotøebi č e, je na hnacím høídeli prùbìhového krouha č e záøez

(místo žádaného zlomu). Pøi pøetížení se hnací høídel v tomto místì zlomí.

Nový unaše č kotou č e s hnacím høídelem je k dostání v zákaznickém servisu.

Oboustranný krájecí kotou č – silné/tenké plátky

na krájení ovoce a zeleniny.

Zpracování na stupni 5.

Ozna č ení na oboustranném krájecím kotou č i:

“1” strana na krájení silných plátkù

“3” strana na krájení tenkých plátkù

Pozor!

Oboustranný krájecí kotou č není vhodný na krájení tvrdých sýrù, chleba, housek a č okolády.

Vaøené brambory (varný typ A) krájejte pouze za studena.

cs

Oboustranný krouhací kotou č – hrubý/jemný

na krouhání zeleniny, ovoce a sýrù, kromì tvrdých sýrù (napø. parmezánu). Zpracování na stupni

3 nebo 4.

Ozna č ení na oboustraném krouhacím kotou č i:

“2” strana na hrubé krouhání

“4” strana na jemné krouhání

Pozor!

Oboustranný krouhací kotou č není vhodný na krouhání oøechù. Mìkký sýr krouhejte pouze na hrubé stranì na stupni 7.

Strouhací kotou č – støednì jemný

na strouhání syrových brambor, tvrdých sýrù (napø. parmezánu), chlazené č okolády a oøechù.

Zpracování na stupni 7.

Pozor!

Strouhací kotou č není vhodný na strouhání mìkkých a krájených sýrù.

Práce s prùbìhovým krouha

č em Obrázek

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte

 výklopné rameno do polohy

2

.

Vložte míchací mísu:

– Nasaïte dopøedu sklonìnou míchací mísu a potom ji ustavte,

– pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až k zasko č ení.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

3

.

Sundejte ochranný kryt z pohonu prùbìhového krouha č e (obrázek

-5a).

Držte pevnì unaše č kotou č e za spodní konec, pøitom musí oba hroty ukazovat smìrem nahoru.

Položte požadový krájecí nebo krouhací kotou č opatrnì na hroty unaše č e kotou č e (obrázek

 -6a). U oboustranných kotou č ù dbejte na to, aby požadovaná strana byla obrácená smìrem nahoru.

Uchopte unaše č kotou č e za horní konec a vložte do krytu (obrázek

-6b).

Nasaïte víko (dbejte na ozna č ení) a pooto č te ve smìru pohybu hodinových ru č i č ek až na doraz.

Nasaïte prùbìhový krouha č na pohon, jak je ukázáno na obrázku

-8, a pooto č te ve smìru pohybu hodinových ru č i č ek až na doraz.

Nastavte oto č ný pøepína č na požadovaný stupeò.

Dejte potraviny ur č ené ke zpracování do plnicí

šachty a zatla č ujte pìchovadlem.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 21

cs

Pozor!

Zabraòte nahromadìní nakrájených potravin ve výstupním otvoru.

Tip:

K dosažení rovnomìrných výsledkù nakrájení potravin, zpracovávejte tenké potraviny ve svazcích.

Upozornìní:

Pokud by potraviny ke zpracování v prùbìhovém krouha č i uvízly, vypnìte kuchyòský robot, vytáhnìte síˆovou zástr č ku ze zásuvky, po č kejte až se pohon zastaví, sundejte víko prùbìhového krouha č e a vyprázdnìte plnicí šachtu.

Po ukon č ení práce

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Pooto č te prùbìhovým krouha č em proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek a sundejte jej.

Pooto č te víkem proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek a sundejte je.

Vyndejte unaše č s kotou č em.

Tla č te k tomu zespodu prstem proti hnacímu høídeli (

obrázek

Vy č istìte díly.

).

Mixér

Nebezpe č í poranìní ostrými noži/rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru!

Sundávejte/nasazujte mixér pouze za klidového stavu pohonu! Provozujte mixér pouze ve smontovaném stavu a s nasazeným víkem.

Nebezpe č í opaøení!

Pøi zpracovávání horké mixované potraviny vystupuje z trychtýøe ve víku pára.

Naplòujte maximálnì 0,5 l horké nebo pìnící tekutiny.

Pozor!

Mùže dojít k poškození mixéru.

Nezpracovávejte žádnì hluboce zmrazené pøísady (s výjimkou ledových kostek).

Neprovozujte mixér naprázdno.

Práce s mixérem

Obrázek

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte

 výklopné rameno do polohy

4

.

Sundejte ochranný kryt pohonu mixéru.

Nasaïte nádobu mixéru (zna č ka na rukojeti musí být na zna č ce na základním spotøebi č i) a pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až na doraz.

Naplòte pøísady.

Maximální množství tekutiny = 1,25 litru; maximální množství pìnících nebo horkých tekutin = 0,5 litru; optimální množství pro zpracování, pevné pøísady = 50 až 100 gramù.

Nasaïte víko a pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až k dorazu v rukojeti mixéru. Víko musí být zajištìno zasko č ením.

Nastavte oto č ný pøepína č na požadovaný stupeò.

Pøidání pøísad (Obrázek

-8)

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Sundejte víko a naplòte pøísady.

nebo

Vyndejte trychtýø a postupnì pøidávejte do plnicího otvoru pevné pøísady.

nebo

Nalijte tekuté pøísady pomocí trychtýøe.

Po ukon č ení práce

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Pooto č te mixér ve smìru pohybu hodinových ru č i č ek a sundejte jej.

Tip:

Vy č istìte mixér nejlépe hned po použití.

Č

ištìní a údržba

Pozor!

Nepoužívejte žádné drsné č isticí prostøedky.

Povrchové plochy se mohou poškodit.

Č istìní základního spotøebi č e

Nebezpe č í úrazu elektrickým proudem!

Nikdy neponoøujte základní spotøebi č do vody a nedržte jej pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte parní č isti č .

Vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Základní spotøebi č a ochranné kryty pohonù otøete vlhkým hadøíkem. V pøípadì potøeby použijte malé množství mycího prostøedku.

Nakonec spotøebi č utøete do sucha.

Č istìní míchací mísy a nástrojù

Míchací mísa a nástroje jsou odolné vù č i mytí v my č ce nádobí.

Umìlohmotné díly v my č ce nádobí nesvírejte, protože bìhem mycího procesu mùže dojít k trvalým deformacím!

22 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

cs

Č istìní prùbìhového krouha č e

Všechny díly prùbìhového krouha č e jsou odolné vù č i mytí v my č ce nádobí.

Tip:

K odstranìní č erveného povlaku po zpracování napø. mrkve, nalijte na hadøík trochu stolního oleje a prùbìhový krouha č hadøíkem vydrhnìte (ne krájecí, krouhací a strouhací kotou č ). Potom prùbìhový krouha č opláchnìte.

Č istìní mixéru

Nebezpe č í poranìní ostrými noži!

Nedotýkejte se nože mixéru holýma rukama.

Nádoba mixéru, víko a trychtýø jsou odolné vù č i mytí v my č ce nádobí.

Tip:

Po zpracování tekutin č asto sta č í mixér o č istit, aniž by se musel sundávat ze spotøebi č e.

Do nasazeného mixéru nalijte trochu vody s mycím prostøedkem. Mixér na nìkolik sekund zapnìte

(stupeò M). Vylijte mycí vodu a mixér vypláchnìte č istou vodou.

Dùležité upozornìní

V pøípadì potøeby vy č istìte tašku na pøíslušenství.

Dodržujte pokyny pro ošetøování v tašce.

Uložení

Nebezpe č í poranìní!

Pokud spotøebi č nepoužíváte, vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Obrázek

Uložte nástroje a krájecí, krouhací a strouhací kotou č do tašky na pøíslušenství.

Uložte tašku na pøíslušenství do míchací mísy.

Pro uložení do originálního obalu viz

obrázek

 .

Pomoc pøi poruchách

Nebezpe č í poranìní!

Pøed odstraòováním poruchy vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Dùležité upozornìní

Chyba v obsluze spotøebi č e, zareagování elektronických pojistek, pøíp. porucha spotøebi č e bude indikována blikáním ukazatele provozního stavu.

Výklopné rameno musí být v každé pracovní poloze zajištìno zasko č ením.

Jako první se pokuste odstranit vzniklý problém podle následujících pokynù.

Porucha

Spotøebi č se nerozbìhne.

Odstranìní

Zkontrolujte napájení elektrickým proudem.

Zkontrolujte síˆovou zástr č ku.

Zkontrolujte výklopné rameno. Je ve správné poloze? Je zajištìné zasko č ením?

Utáhnìte mixér, pøíp. míchací mísu až na doraz.

Nasaïte víko mixéru a utáhnìte je až na doraz.

Nasaïte na nepoužité pohony ochranné kryty.

Je aktivována pojistka proti opìtovnému zapnutí.

Nastavte spotøebi č na 0/off (0/VYP) a potom zpátky nastavte na požadovaný stupeò.

Porucha

Spotøebi č se bìhem používání vypne.

Je aktivována pojistka proti pøetížení.

Bylo sou č asnì zpracováváno pøíliš mnoho potravin.

Odstranìní

Vypnìte spotøebi č .

Omezte množství pro zpracování.

Nepøekra č ujte pøípustná maximální množství

(viz “Pøíklady použití”)!

Porucha

Pøi bìžícím pohonu bylo nedopatøením stisknuto uvolòovací tla č ítko.

Výklopné rameno se pohybuje smìrem nahoru.

Pohon se vypne, ale nezùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje.

Odstranìní

Nastavte oto č ný pøepína č do polohy

0/off

(0/VYP).

Umístìte výklopné rameno do polohy

1

.

Zapnìte spotøebi č (stupeò 1).

Spotøebi č znovu vypnìte.

Nástroj zùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 23

cs

Porucha

Mixér neza č ne pracovat nebo se bìhem použití zastaví, pohon “bru č í”. Je zablokovaný nùž.

Odstranìní

Vypnìte spotøebi č a vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Sundejte mixér a odstraòte pøekážku.

Mixér znovu nasaïte.

Zapnìte spotøebi č .

Dùležité upozornìní

Pokud se porucha nedá takto odstranit, obraˆte se prosím na zákaznický servis.

Pøíklady použití

Šleha č ka

100 g–600 g

Smetanu šlehejte šlehací metlou

1

½

až 4 minuty na stupni 7 – podle množství a vlastností smetany.

Vaje č ný bílek

1 až 8 vaje č ných bílkù

Vaje č ný bílek šlehejte šlehací metlou

4 až 6 minut na stupni 7.

Piškotové tìsto

Základní recept

2 vejce

2–3 polévkové lžíce horké vody

100 g cukru

1 balí č ek vanilkového cukru

70 g mouky

70 g škrobové mou č ky pøíp. prášek do pe č iva

Pøísady (kromì mouky a škrobové mou č ky)

šlehejte do pìny šlehací metlou cca 4 až

6 minut na stupni 7.

Nastavte oto č ný pøepína č na stupeò 1 a vmíchávejte po lži č kách prosátou mouku a škrobovou mou č ku cca

½

až 1 minutu.

Maximální množství:

2 x základní recept

Tøené tìsto

Základní recept

3– 4 vejce

200–250 g cukru

1 špetka soli

1 balí č ek vanilkového cukru nebo kùra z

½

citronu

200– 250 g másla nebo margarínu

(pokojové teploty)

500 g mouky

1 balí č ek prášku do pe č iva

125 ml mléka

Všechny pøísady míchejte míchací metlou cca

½

minuty na stupni 1, potom cca 3–4 minuty na stupni 7.

Maximální množství:

1,5 x základní recept

Køehké tìsto

Základní recept

125 g másla (pokojové teploty)

100–125 g cukru

1 vejce

1 špetka soli trochu citronové kùry nebo vanilkového cukru

250 g mouky pøíp. prášek do pe č iva

Všechny pøísady zpracujte míchací metlou cca

½

minuty na stupni 1, potom cca 2–3 minuty na stupni 6.

Z 500 g mouky:

Pøísady míchejte hnìtacím hákem cca

½

minuty na stupni 1, potom cca 3–4 minuty na stupni 3.

Maximální množství:

2 x základní recept

Kynuté tìsto

Základní recept

500 g mouky

1 vejce

80 g tuku (pokojové teploty)

80 g cukru

200–250 ml vlažného mléka

25 g č erstvého droždí nebo 1 balí č ek sušeného droždí

Kùra z

½

citronu

1 špetka soli

Všechny pøísady zpracujte hnìtacím hákem cca

½

minuty na stupni 1, potom cca 3– 6 minut na stupni 3.

Maximální množství:

1,5 x základní recept

Tìsto na tìstoviny

Základní recept

300 g mouky

3 vejce podle potøeby 1–2 polévkové lžíce (10–20 g) studené vody

Všechny pøísady zpracujte cca 3 až 5 minut na stupni 3 na tìsto.

Maximální množství:

1,5 x základní recept

24 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Chlebové tìsto

Základní recept

750 g mouky

2 balí č ky sušeného droždí

2 č ajové lži č ky soli

450–500 ml vlažné vody

Všechny pøísady zpracujte hnìtacím hákem cca

½

minuty na stupni 1, potom cca 4–5 minut na stupni 3.

Majonéza

2 vejce

2 č ajové lži č ky hoø č ice

¼ l oleje

2 polévkové lžíce citronové štávy nebo octa

1 špetka soli

Zvláštní pøíslušenství

MUZ5ZP1

Lis na citrusy

cs

1 špetka cukru

Pøísady musí mít stejnou teplotu.

Pøísady (kromì oleje) zpracujte v mixéru nìkolik sekund na stupni 3 nebo 4.

Mixér pøepnìte na stupeò 7 a pomalu lijte olej trychtýøem a dále míchejte tak dlouho, až majonéza emulguje.

Majonézu co nejdøíve spotøebujte, neskladujte.

Medová pomazánka na chléb

30 g másla (z lednice, 7 °C)

190 g medu (z lednice, 7 °C)

Máslo nakrájejte na malé kousky a dejte do mixéru.

Pøidejte k tomu med a mixujte 15 sekund na stupni 7.

Na lisování pomeran č ù, citronù a grapefruitù.

MUZ5CC1

Kráje č kostek

Na krájení ovoce a zeleniny na stejnì velké kostky.

MUZ5FW1

Mlýnek na maso

Na mletí č erstvého masa na tatarské bifteky nebo sekanou.

MUZ45LS1

Sada dìrovaných kotou č ù, jemný (3 mm), hrubý (6 mm)

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

Jemný kotou č na paštiky a pomazánky, hrubý kotou č na klobásy a slaninu.

MUZ45SV1

Nástavec na výrobu støíkaného pe č iva

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

S kovovou šablonou pro 4 rùzné tvary pe č iva.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 25

26

cs

MUZ45RV1

Nástavec na strouhání

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

Na strouhání oøechù, mandlí, č okolády a suchých housek

(rohlíkù).

MUZ45FV1

Nástavec na pasírování ovoce

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

Na lisování bobulového ovoce kromì malin, raj č at a šípkù na ovocné pyré. Sou č asnì budou napø. z rybízu automaticky odstranìny stopky a zrní č ka.

MUZ45PS1

Kotou č na bramborové hranolky

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Na krájení syrových brambor na hranolky.

MUZ45AG1

Kotou č pro asijskou kuchyni

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Krájí ovoce a zeleninu na jemné proužky pro asijské zeleninové pokrmy.

MUZ45RS1

Strouhací kotou č , hrubý

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Na strouhání syrových brambor, napø. na bramboráky nebo knedlíky.

MUZ45KP1

Kotou č na bramboráky

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Na strouhání syrových brambor na bramborové rösti a bramboráky, na krájení ovoce a zeleniny na silné plátky.

MUZ5ER2

Nerezová míchací mísa

V míchací míse lze zpracovávat až 750 g mouky plus pøísady.

MUZ5KR2

Míchací mísa z umìlé hmoty

V míchací míse lze zpracovávat až 750 g mouky plus pøísady.

MUZ5MX1

Mixér z umìlé hmoty

Na mixování nápojù, rozmìlòování ovoce a zeleniny na pyré, k pøípravì majonézy, mletí ovoce a oøechù, drcení ledových kostek.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

MUZ5MM1

Multimixér

cs

Na sekání bylinek, zeleniny, jablek a masa, na krouhání mrkve, øedkvi č ek a sýrù, na strouhání oøechù a chlazené č okolády.

Pokud nìkterý díl pøíslušenství není obsažen v rozsahu dodávky, lze jej zakoupit v obchodì nebo v zákaznickém servisu.

Pokyny k likvidaci

Tento spotøebi č je ozna č en podle evropské smìrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních (waste electrical and electronic equipment –

WEEE).

Smìrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spotøebi č ù, platný v celé EU.

O aktuálních pokynech k likvidaci se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo obecní správy.

Záru č ní podmínky

Pro tento spotøebi č platí záru č ní podmínky vydané naším pøíslušným zemským zastoupením, u kterého byl spotøebi č zakoupen.

Záru č ní podmínky si mùžete kdykoliv vyžádat pøes Vašeho odborného prodejce, u kterého jste spotøebi č zakoupili nebo pøímo u našeho zemského zastoupení.

Pro uznání nároku na poskytnutí záruky je v každém pøípadì nutné pøedložení kupního dokladu.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Zmìny vyhrazeny.

27

sl

Prisr č ne č estitke Vam želimo ob nakupu vašega novega aparata iz hiše BOSCH.

S tem ste se odlo č ili za moderen in visokokakovostni gospodinjski aparat.

Nadaljnje informacije o naših izdelkih lahko najdete na naši spletni strani.

Vsebina

Za vašo varnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Č iš č enje in nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hramba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Pomo č ob motnjah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Primeri uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Dodaten pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Navodila glede odlaganja na odpad . . . . . . 39

Garancijski pogoji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Za vašo varnost

Pred uporabo aparata pazljivo preberite to navodilo, da se boste seznanili z napotki za varno delo in uporabo aparata.

Neupoštevanje navodil za pravilno uporabo aparata izklju

č

uje odgovornost proizvajalca za vso škodo, ki nastane zaradi takšnega ravnanja.

Ta naprava je namenjena za uporabo pri obdelovanju koli

č

in, ki se obi

č

ajno obdelujejo v gospodinjstvih in gospodinjstvom primerljivih skupnostih, vendar ne v namen profesionalnih obrtnih dejavnosti. Uporabo v gospodinjstvom podobnim skupnostim obsegajo npr. kuhinje za delavce v trgovinah, pisarnah, poljedelskih in drugih obrtnih delavnic, in tudi uporabo za goste penzionov, manjših hotelov in podobnih stanovanjskih ustanov. Z njim lahko meljete le tolikšne koli

č

ine mesa, ki so v gospodinjstvih obi

č

ajne in le tako pogosto, kot je to obi

č

ajno v gospodinjstvih. Ne prekora

č

ite dovoljene maksimalne koli

č

ine (glejte to

č

ko »Primeri uporabe«)!

Ta aparat je primeren za mešanje, gnetenje in stepanje živil.

Aparata ni dovoljeno uporabljati za obdelavo drugih živil oz. snovi.

Skupaj s priborom, dovoljenim s strani proizvajalca, so možne tudi druge vrste uporabe.

Aparat uporabljajte samo z originalnim priborom.

Pri uporabi pribora upoštevajte priložena navodila za uporabo.

Prosimo, da shranite navodilo za uporabo.

Č

e aparat izro

č

ite tretji osebi v uporabo, priložite tudi navodila za uporabo.

,

Splošna navodila za varno delo

Nevarnost elektri

č

nega šoka

Otroci ne smejo uporabljati aparata.

Aparat in priklju

č

ni kabel aparata hranite na varnem mestu tako, da sta otrokom nedostopna.

Aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizi

č

nimi, senzori

č

nimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami ali znanji,

č

e jih nadzoruje oseba, ki je pristojna za njihovo varnost, ali jim poda navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, ki nastanejo v zvezi z uporabo aparata.

28 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sl

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Aparat naj ne deluje brez nadzora.

Pri priklju

č

itvi in uporabi aparata nujno upoštevajte podatke na napisni tablici.

Aparat je primeren samo za uporabo v zaprtem prostoru.

Aparat uporabljajte le,

č

e sta priklju

č

ni kabel in aparat sam brezhibna.

Aparat je treba vselej lo

č

iti od elektri

č

nega omrežja,

č

e ni pod nadzorom ter preden ga sestavljate ali razstavljate oz.

č

istite.

Priklju

č

nega kabla ne vlecite

č

ez ostre robove ali vro

č

e površine.

Č

e se priklju

č

ni kabel aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servis ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Popravila aparata lahko opravlja le naš servis.

,

Navodila za varno delo z aparatom

Nevarnost poškodbe!

Nevarnost elektri

č

nega udara!

Omrežni vtika

č

vtaknite v vti

č

nico šele, ko so zaklju

č

ene vse priprave za delo z aparatom.

Osnovnega aparata nikoli ne potapljajte v teko

č

ino in ga ne spirajte s teko

č

o vodo.

Za

č

č

enje ne uporabljajte parnega

č

istilnega aparata.

Ne nastavljajte obra

č

alne roke, ko je aparat vklopljen. Po

č

akajte, da se pogon popolnoma ustavi.

Priklju

č

ke oz. pribor zamenjajte le, ko pogon miruje. Po izklopu potrebuje pogon nekaj

č

asa, da se izte

č

e.

Aparat vklopite in izklopite vedno samo z vrtilnim stikalom.

Č

e aparata ne uporabljate, izvlecite omrežni vtika

č

iz vti

č

nice.

Izvlecite omrežni vtika

č

iz vti

č

nice, preden se lotite odpravljanja motnje.

Nevarnost poškodbe zaradi vrte

č

ih se priklju

č

kov!

Ne segajte z roko med vrte

č

e se dele stroja. Med delovanjem aparata nikoli ne sezite z roko v posodo. Z aparatom delajte le, ko je pokrov (12) nameš

č

en!

Priklju

č

ke menjajte le, ko pogon miruje. Po izklopu rabi pogon nekaj

č

asa, da se izte

č

e in se postavi v položaj za menjavo priklju

č

kov.

Vrtljivo roko pomaknite šele, ko priklju

č

ek miruje.

Aparat je iz varnostnih razlogov dovoljeno uporabljati le, ko so delujo

č

i pogoni pokriti z zaš

č

itnimi pokrovi (5, 8).

Preto

č

ni sekljalnik lahko namestite oz. odstranite le, ko pogon miruje in je omrežni vtika

č

lo

č

en od vti

č

nice. Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin.

Nevarnost poškodbe zaradi ostrih rezil!

Nikoli ne sezite z roko med ostra rezila in robove ploš

č

za sekljanje.

Ploš

č

e za sekljanje primite vedno samo na robu!

Rezila mešalnika se ne dotikajte z rokami.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 29

sl

Nevarnost poškodbe zaradi vrte

č

ega se rezila oz. pogona!

Nikoli ne sezite z roko v notranjost mešalnika! Mešalnik namestite oz. odstranite le, ko motor miruje! Mešalnik lahko poganjate le, ko je sestavljen in je pokrov zaprt.

Nevarnost oparin!

Pri obdelavi vro

č

ih živil uhaja para skozi lijak na pokrovu.

Dodajte najve

č

0,5 l vro

č

e ali pene

č

e teko

č

ine.

Pomembno!

Aparat uporabljajte samo z originalnim priborom. Pri uporabi pribora upoštevajte priložena navodila za uporabo.

Uporabljajte vedno samo en priklju

č

ek oz. pribor.

,

Razlaga simbolov na aparatu oz. priboru

Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo.

Pozor! Vrte

č

a se rezila.

Pozor! Vrte

č

i se priklju

č

ki.

Ne segajte z roko v odprtino za polnjenje.

Varnostni sistemi

Vklopna zaš č ita

Glejte tabelo »Delovni položaji«.

Aparat je mogo č e vklopiti samo v

1. in 3. poziciji

:

– Ko je posoda (11) nameš č ena in ste je zasukali do zasko č itve in

– je nameš č en zaš č itni pokrov pogona mešalnika (8).

Zaš č ita proti nehotenemu vklopu

V primeru prekinitve elektri č nega toka ostane aparat vklopljen, vendar motorja nato ni mogo č e zagnati. Za ponovni vklop zasukajte vrtilno stikalo na

0/off

, nato aparat ponovno vklopite.

Zaš č ita pred preobremenitvijo

Č e se motor med uporabo sam izklopi, to pomeni, da se je sprožila zaš č ita pred preobremenitvijo.

Možen vzrok za zlom je obdelava prevelike koli č ine živil.

Glede obnašanja pri sprožitvi varnostnega sistema glejte to č ko »Pomo č v primeru motenj«.

Navodila za uporabo opisujejo razli č ne izvedbe aparata, glejte tudi pregled modelov (

slika

Aparat ne terja vzdrževanja.

).

Pregled

Odprite strani s slikami.

Slika

Osnovni aparat

1 Tipka za sprostitev

2 Vrtljiva roka

Funkcija »Easy Armlift« za lažje pomikanje roke navzgor (glejte »Delovni položaji«).

3 Vrtilno stikalo

Po izklopu (položaj

0/off

) se aparat samodejno postavi v optimalni položaj za zamenjavo priklju č kov.

0/off

= zaustavitev

M

= hitro stikalo z najvišjim številom obratov, pridržite stikalo za želen č as mešanja.

1. – 7.

stopnja, delovna hitrost:

1

= nizko število vrtljajev – po č asi,

7

= visoko število vrtljajev – hitro.

4 Prikaz delovanja

Med delovanjem sveti

(vrtilno stikalo

M

ali

1–7

).

V primeru napake pri upravljanju aparata, pri sprožitvi elektronske zaš č ite oz. v primeru okvare, preberite poglavje »Pomo č v primeru motenj«.

30 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

5 Zaš č itni pokrov pogona

Za snemanje zaš č itnega pokrova pogona, pritisnite na njegov zadnji del in ga snemite.

6 Pogon za preto č ni sekljalnik in ožemalnik agrumov

(dodatni pribor*).

Č e aparata ne uporabljate, namestite nanj zaš č itni pokrov pogona.

7 Pogon za priklju č ke (priklju č ek za mešanje, gnetenje in stepanje) in mesoreznico (dodatni pribor *)

8 Zaš č itni pokrov mešalnika

9 Pogon mešalnika (dodatni pribor *)

Č e aparata ne uporabljate, namestite nanj zaš č itni pokrov mešalnika.

10 Shranjevanje kabla

MUM54..: Pospravljanje kabla v predal č ek za kabel

MUM56..: Samodejno navijanje kabla:

Posoda s priborom

11 Posoda za mešanje iz nerjave č ega jekla

12 Pokrov

Priklju č ki

13 Priklju č ek za mešanje

14 Stepalnik

15 Priklju č ek za gnetenje z odvajalnikom testa

16 Torbica za pribor

Za hrambo priklju č kov in ploš č za sekljanje.

Preto č ni sekljalnik

17 Tla č ilo

18 Pokrov z odprtino za dodajanje sestavin

19 Ploš č a za sekljanje

19a

Kombinirana ploš č a za rezanje – debelo in tanko

19b

Kombinirana ploš č a za strganje – grobo in fino

19c

Ploš č a za ribanje – srednje fina

20 Nosilec ploš č e

21 Ohišje z izpustno odprtino

Mešalnik

*

22 Mešalni kozarec

23 Pokrov

24 Lijak

*

Č e kak del pribora ni zajet v obsegu dobave, ga lahko kupite pri vašem trgovcu ali servisu.

sl

Delovni položaji

Slika

Pozor!

Za aparatom delajte le, ko so priklju č ki oz. pribor v skladu s to tabelo nameš č eni na pravilnem pogonu in v pravilnem položaju ter so v delovnem položaju.

Vrtljiva roka mora biti zasko č ena v vsakem delovnem položaju.

Opozorilo

Vrtljiva roka je opremljena s funkcijo »Easy

Armlift«, ki podpira roko pri pomiku navzgor.

Nastavitev delovnega položaja:

Pritisnite tipko za sprostitev in pomaknite vrtljivo

 roko. Pomik podprite z roko.

Pomaknite vrtljivo roko v želen položaj, dokler se ne zasko č i.

Položaj Pogon Delovna hitrost

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3–7

3

6

3–5

4

9

7

5–7

5–7

*

Vstavitev/snetje priklju č kov za mešanje, gnetenje in stepanje; dodajanje ve č jih koli č in živil.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 31

sl

Upravljanje

Nevarnost telesnih poškodb!

Omrežni vtika č vtaknite v vti č nico šele, ko so zaklju č ene vse priprave za delo z aparatom.

Pozor!

Delajte z aparatom le, č e ima nameš č ene priklju č ke/pribor v delovnem položaju.

Aparat ne sme delovati s prazno posodo.

Aparata in dele pribora ne izpostavljajte virom toplote. Deli niso primerni za uporabo v mikrovalovni pe č ici.

Pred prvo uporabo temeljito o č istite aparat in pribor (glejte » Č iš č enje in vzdrževanje«).

Pomembna opomba

Tem navodilom za uporabo je priložena nalepka z orientacijskimi vrednostmi za delovno hitrost aparata pri uporabi razli č nih priklju č kov oz. pribora. Priporo č amo, da etiketo namestite na aparat (

slika

).

Priprava:

Osnovni aparat postavite na gladko in č isto podlago.

Izvlecite kabel (

slika

 ).

MUM54..

Predal č ek za kabel:

Izvlecite kabel do želene dolžine.

MUM56..

Samodejno navijanje kabla:

Kabel z enim potegom izvlecite do želene dolžine (maks. 100 cm) in ga po č asi spustite; kabel se bo zasko č il.

Zmanjšajte delovno dolžino kabla:

Rahlo potegnite kabel in pustite, da se odvije do želene dolžine.

Nato ponovno rahlo povlecite kabel in ga spustite; kabel je sedaj aretiran.

Pozor!

Pri navijanju kabla pazite, da se ta ne obra č a.

Pri aparatih s samodejnim navijalnikom kabla, kabla ne porivajte ro č no v aparat.

Č e se kabel zatakne, ga v celoti izvlecite in ga še enkrat navijte.

Omrežni vti č ponovno priklju č ite.

Posoda in pribor

Nevarnost poškodbe zaradi vrte č ih se priklju č kov!

Med delovanjem aparata nikoli ne sezite z roko v posodo. Z aparatom delajte le, ko je pokrov (12) nameš č en!

Priklju č ke menjajte le, ko pogon miruje.

Po izklopu rabi pogon nekaj č asa, da se izte č e in se postavi v položaj za menjavo priklju č kov.

Vrtljivo roko pomaknite šele, ko priklju č ek miruje.

Aparat je iz varnostnih razlogov dovoljeno uporabljati le, ko so nedelujo č i pogoni pokriti z zaš č itnimi pokrovi (5, 8).

Pozor!

Posodo uporabite samo za delo s tem aparatom.

Priklju č ek za mešanje (13)

Za mešanje testa, npr. umešanega testa

Stepalnik (14)

za stepanje beljaka, smetane in rahlega testa, npr. biskvitnega testa

Priklju č ek za gnetenje (15)

Za gnetenje težkega testa in umešanje sestavin, ki naj ne bi bile sesekljane

(npr. rozine, č okoladni listi č i)

Delo s posodo in priklju č ki

Slika

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite

 vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Vstavitev posode:

– Naprej nagnjeno posodo postavite na aparat in jo nato spustite.

– Zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ne zasko č i.

Odvisno od vrste obdelave, vtaknite priklju č ek za mešanje, stepanje ali gnetenje v pogon mešalnika, dokler se ne zasko č i.

Namig:

Pri priklju č ku za gnetenje sukajte odvajalnik testa, dokler se priklju č ek za gnetenje ne zasko č i (

slika

–4b

).

Sestavine, ki jih želite obdelati, dodajte v posodo.

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

1.

pozicijo.

Namestite pokrov.

Vrtilno stikalo postavite na želeno stopnjo.

32 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Priporo č amo:

– Priklju č ek za mešanje: najprej umešajte s 1. stopnjo, nato izberite

7. stopnjo

– Stepalnik:

7. stopnja, vmešajte s 1. stopnjo

– Priklju č ek za gnetenje:

Najprej umešajte s 1. stopnjo, nato gnetite s 3. stopnjo

Dopolnite sestavine

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Sestavine napolnite skozi odprtino za polnjenje.

ali

Snemite pokrov.

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Dodajte sestavine.

Po opravljenem delu

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Izvlecite omrežni vti č .

Snemite pokrov.

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Odstranite priklju č ek s pogona.

Odstranite posodo.

Vse dele aparata o č istite, glejte poglavje

» Č iš č enje in vzdrževanje«.

Preto č ni sekljalnik

Nevarnost poškodbe!

Nikoli ne sezite z roko med ostra rezila in robove ploš č za sekljanje.

Ploš č e za sekljanje primite vedno samo na robu!

Preto č ni sekljalnik lahko namestite oz. odstranite le, ko pogon miruje in je omrežni vtika č lo č en od vti č nice.

Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin.

Pozor!

Preto č ni sekljalnik uporabljate le, ko je v celoti sestavljen. Preto č nega sekljalnika nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu.

Preto č ni sekljalnik uporabljajte samo v zgoraj navedenem delovnem položaju.

sl

Zaš č ita pred preobremenitvijo Slika

Za prepre č itev ve č je škode ve č namenskega sekljalnika v primeru preobremenitve, ima pogonska gred aparata zarezo (predvideno mesto zloma). V primeru preobremenitve se pogonska gred zlomi na tem mestu.

Nov nosilec s pogonsko gredjo lahko kupite pri servisu.

Kombinirana ploš č a za rezanje – debelo/tanko

Za rezanje sadja in zelenjave.

Obdelava na 5. stopnji.

Naziv na kombinirani ploš č i za rezanje:

»1« za debelo rezalno stran

»3« za tanko rezalno stran

Pozor!

Kombinirana ploš č a za rezanje ni primerna za rezanje trdega sira, kruha, žemljic ali č okolade.

Kuhan krompir in krompir, ki se pri kuhanju ne razpade, režite le, ko je ohlajen.

Kombinirana ploš č a za strganje – grobo in fino

za strganje zelenjave, sadja in sira, razen trdega sira (npr. parmezan). Obdelava na 3. ali 4. stopnji.

Naziv na kombinirani ploš č i za strganje:

»2« za grobo stran ploš č e za strganje

»4« Za fino stran ploš č e za strganje

Pozor!

Kombinirana ploš č a za strganje ni primeren za strganje orehov. Mehki sir strgajte samo z grobo stranjo ploš č e s stopnjo 7.

Ploš č a za ribanje – srednje fina

za ribanje surovega krompirja, trdega sira

(npr. parmezan), ohlajene č okolade in orehov.

Obdelava na 7. stopnji.

Pozor!

Ploš č a za strganje ni primerna za ribanje mehkega in poltrdega sira.

Rokovanje s preto č nim sekljalnikom

Slika

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite

 vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Vstavitev posode:

– Naprej nagnjeno posodo postavite na aparat in jo nato spustite.

– Zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ne zasko č i.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 33

sl

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

3.

pozicijo.

Snemite zaš č itni pokrov s pogona preto č nega sekljalnika (slika  -5a).

Nosilec ploš č e pridržite na spodnjem koncu, pri tem morata oba konca kazati navzgor.

Previdno položite ploš č o za rezanje ali strganje na vrh nosilca ploš č e (slika  -6a).

Pri kombiniranih ploš č ah pazite, da je želena stran obrnjena navzgor.

Primite nosilec ploš č e na zgornjem koncu in ga vstavite v ohišje (slika

-6b).

Namestite pokrov (pazite na oznake) in ga v smeri urnega kazalca zasukajte do konca.

Preto č ni sekljalnik namestite na pogon in ga v smeri urnega kazalca zasukajte do konca (slika  -8).

Vrtilno stikalo postavite na želeno stopnjo.

ivila, ki jih želite obdelati, dodajte skozi odprtino in jih potisnite s tla č ilcem.

Pozor!

Prepre č ite, da se obdelana živila nabirajo na izpustni odprtini.

Nasvet:

Za enakomerne rezultate rezanja obdelujte tanjša živila v svežnjih.

Namig:

Č e se živila v ve č namenskem sekljalniku zagozdijo, aparat izklopite, izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice, po č akajte, da se ustavi pogon, snemite pokrov aparata in izpraznite odprtino za dodajanje sestavin.

Po opravljenem delu

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Preto č ni sekljalnik zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.

Pokrov zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.

Odstranite nosilec ploš č e in ploš č o.

V ta namen pritisnite s prstom od spodaj na pogonsko gred (

slika

Dele o č istite.

).

Mešalnik

Nevarnost poškodbe zaradi vrte č ega se rezila oz. pogona!

Nikoli ne sezite z roko v notranjost mešalnika!

Mešalnik namestite oz. odstranite le, ko motor miruje! Mešalnik lahko poganjate le, ko je sestavljen in je pokrov zaprt.

Nevarnost oparin!

Pri obdelavi vro č ih živil uhaja para skozi lijak na pokrovu. Dodajte najve č 0,5 l vro č e ali pene č e teko č ine.

Pozor!

Mešalnik se lahko poškoduje.

Ne obdelujte zamrznjenih sestavin (razen ledenih kockic). Mešalnik ne sme delovati v prazni posodi.

Delo z mešalnikom

Slika

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite

 vrtljivo roko na

4.

pozicijo.

Snemite zaš č itni pokrov mešalnika.

Namestite posodico za mešanje (oznaka na ro č aju se mora prekriti z oznako

 na osnovnem aparatu) in jo zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca do konca.

Dodajte sestavine.

Maksimalna koli č ina teko č in = 1,25 l; maksimalna koli č ina pene č ih ali vro č ih teko č in = 0,5 l; optimalna koli č ina obdelave, trdna živila = 50 do 100 g;

Namestite pokrov in ga privijte v nasprotni smeri urnega kazalca do konca v ro č aj mešalnika.

Pokrov se mora zasko č iti.

Vrtilno stikalo postavite na želeno stopnjo.

Dopolnite sestavine (Slika

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Pokrov snemite in dodajte sestavine ali

Odstranite lijak in postopoma dodajajte trde sestavine v odprtino.

ali

-8)

Dodajte vlažne sestavine skozi lijak.

Po opravljenem delu

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Mešalnik zasukajte v smeri urnega kazalca in ga snemite.

Nasvet:

Najbolje bo, č e mešalnik o č istite po kon č anem delu.

34 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sl

Č

č

enje in nega

Pozor!

Ne uporabljajte nikakršnih peskovih č istilnih sredstev! Površino aparata se lahko poškoduje.

Č iš č enje osnovnega aparata

Nevarnost elektri č nega udara!

Osnovnega aparata nikoli ne potapljajte v teko č ine in ga ne č istite pod teko č o vodo.

Za č iš č enje ne uporabljajte parnega č istilnega aparata.

Izvlecite omrežni vti č .

Osnovni aparat in zaš č itni pokrov pogona obrišite z vlažno krpo. Po potrebi uporabite tudi nekaj č istilnega sredstva.

Nato aparat posušite s č isto in suho krpo.

Č iš č enje posode in pribora

Posoda in priklju č ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Plasti č nih delov ne smete zagozditi v pomivalnem stroju, ker lahko nastanejo nepopravljive deformacije!

Č iš č enje ve č namenskega sekljalnika

Vsi deli ve č namenskega sekljalnika so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Nasvet:

Za odstranjevanje barvnih oblog po obdelavi koren č ka uporabite krpo in nekaj kapljic olja in s tem drgnite preto č ni sekljalnik (razen ploš č za sekljanje). Nato splaknite preto č ni sekljalnik.

Č iš č enje mešalnika

Nevarnost poškodbe zaradi ostrih rezil!

Rezila mešalnika se ne dotikajte z rokami.

Vr č za mešanje, pokrov in lijak so primerni za pomivanje v stroju.

Nasvet:

Po obdelavi teko č in pogosto zadoš č a, da mešalnik o č istite, ne da bi ga sneli z aparata.

V ta namen dodajte malo vode s sredstvom za pranje posode v nameš č en mešalnik.

Vklopite mešalnik za nekaj sekund (stopnja M).

Rabljeno vodo izpraznite in mešalnik splaknite s č isto vodo.

Pomembna opomba

Po potrebi o č istite torbico za pribor.

Upoštevajte napotke za č iš č enje v žepku.

Hramba

Slika

Nevarnost telesnih poškodb!

Č e aparata ne uporabljate, izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice.

Priklju č ke in ploš č e za sekljanje pospravite v torbico za pribor.

Torbico s priborom hranite v posodi.

Glede hrambe v originalnem kartonu glejte

sliko

.

Pomo

č

ob motnjah

Nevarnost telesnih poškodb!

Izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice, preden se lotite odpravljanja motnje.

Pomembna opomba

V primeru napake pri upravljanju aparata, sprožitvi elektronskih zaš č itnih sistemov oz. okvari aparata, utripa indikator delovanja.

Vrtljiva roka mora biti zasko č ena v vsakem delovnem položaju.

Najprej poskusite odpraviti težavo s pomo č jo naslednjih napotkov.

Motnja

Aparat se ne zažene.

Odpravljanje težave

Preverite oskrbo z elektri č nim tokom.

Preverite omrežni vtika č .

Preglejte vrtljivo roko. Ali je položaj pravilen?

Ali se je zasko č il?

Privijte mešalnik oz. posodo do konca.

Namestite pokrov mešalnika in ga zasukajte do konca.

Zaš č itne pokrove namestite na pogone, ki jih ne uporabljate.

Zaš č ita proti nehotenemu vklopu je aktivna.

Aparat postavite na 0/off in nato nastavite želeno stopnjo.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 35

sl

Motnja

Aparat se med uporabo izklopi.

Sprožila se je zaš č ita pred obremenitvijo.

Obdelovali ste preveliko koli č ino živil.

Odpravljanje težave

Izklop aparata.

Zmanjšajte koli č ino. Ne prekora č ite dovoljene maksimalne koli č ine (glejte to č ko »Primeri uporabe«)!

Motnja

Pri delujo č em pogonu ste nehote pritisnili na tipko za sprostitev. Vrtilna roka se pomakne navzgor.

Pogon se izklopi, vendar se ne zaustavi v položaju za menjavo priklju č kov.

Odpravljanje težave

Vrtilno stikalo postavite na položaj

0/off

.

Postavite vrtljivo roko na

1.

pozicijo.

Vklopite aparat (1. stopnja).

Aparat ponovno izklopite.

Priklju č ek ostane v položaju za zamenjavo priklju č ka.

Motnja

Mešalnik se ne zažene ali se med obdelavo ustavi; pogon »bren č i«. Rezilo je blokirano.

Odpravljanje težave

Aparat izklopite in izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice.

Snemite mešalnik in odstranite oviro.

Mešalnik ponovno namestite.

Vklopite aparat.

Pomembna opomba

Č e motnje ne morete odpraviti, se obrnite na našo servisno službo.

Primeri uporabe

Smetana

100–600 g

Stepajte smetano s stepalnikom

1

½

do 4 minute na 7. stopnji – odvisno od koli č ine in lastnosti smetane.

Beljak

1 do 8 beljakov

Beljak stepajte s stepalnikom

4 do 6 minut na 7. stopnji.

Biskvitno testo

Osnovni recept

2 jajci

2–3 žlice vro č e vode

100 g sladkorja

1 vre č ka vanilijevega sladkorja

70 g moke

70 g škroba pecilni prašek po želji

Sestavine (razen moke in škroba) stepajte s stepalnikom pribl. 4–6 minut na 7. stopnji dokler niso penaste.

Vrtilno stikalo postavite na 1. stopnjo in umešajte presejano moko in škrob pribl.

½

do 1 minute, moko dodajate z žlico.

Maksimalna koli č ina:

2 x osnovni recept

Umešano testo

Osnovni recept

3–4 jajc

200–250 g sladkorja

1 š č epec soli

1 vre č ica vanilijevega sladkorja ali lupina polovice limone

200–250 g masla ali margarine

(sobna temperatura)

500 g moke

1 vre č ica pecilnega praška

125 ml mleka

Sestavine mešajte s priklju č kom za gnetenje pribl.

½

minute na 1. stopnji, nato pribl.

3–4 minut na 7. stopnji.

Maksimalna koli č ina:

1,5 x osnovni recept

Krhko testo

Osnovni recept

125 g masla (sobna temperatura)

100–125 g sladkorja

1 jajce

1 š č epec soli nekaj limonine lupine ali vanilijevega sladkorja

250 g moke pecilni prašek po želji

Sestavine mešajte s priklju č kom za mešanje pribl.

½

minute na 1. stopnji, nato pribl.

2–3 minute na 6. stopnji.

Od 500 g moke:

Sestavine gnetite s priklju č kom za gnetenje pribl.

½

minute na 1. stopnji, nato pribl.

3–4 minute na 3. stopnji.

Maksimalna koli č ina:

2 x osnovni recept

36 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kvašeno testo

Osnovni recept

500 g moke

1 jajce

80 g maš č obe (sobna temperatura)

80 g sladkorja

200–250 ml mla č nega mleka

25 g svežega kvasa ali 1 vre č ica suhega kvasa

Lupina

½

limone

1 š č epec soli

Sestavine obdelajte s priklju č kom za gnetenje pribl.

½

minute na 1. stopnji, nato pribl.

3–6 minut na 3. stopnji.

Maksimalna koli č ina:

1,5 x osnovni recept

Testo za rezance

Osnovni recept

300 g moke

3 jajci

Po potrebi 1–2 žlici (10–20 g) mrzle vode

Sestavine obdelujte pribl. 3 do 5 minut na 3. stopnji, dokler ne dobite voljnega testa.

Maksimalna koli č ina:

1,5 x osnovni recept

Krušno testo

Osnovni recept

750 g moke

2 vre č ici suhega kvasa

sl

2 žli č ki soli

450–500 ml tople vode

Sestavine obdelajte s priklju č kom za gnetenje pribl.

½

minute na 1. stopnji, nato pribl. 4–5 minut na 3. stopnji.

Majoneza

2 jajci

2 žli č ki gor č ice

¼

l olja

2 žlici limoninega soka ali kisa

1 š č epec soli

1 š č epec sladkorja

Sestavine morajo imeti enako temperaturo.

Sestavine (razen olja) obdelujte v mešalniku

 nekaj sekund na 3. ali 4. poziciji.

Mešalnik nastavite na 7. stopnjo in po č asi vlivajte olje skozi lijak.

Mešajte tako dolgo, dokler se majoneza ne emulgira.

Majonezo hitro porabite, ne shranjujte jo.

Namaz za kruh iz medu

30 g masla (iz hladilnika, 7°C)

190 g medu (iz hladilnika, 7°C)

Maslo narežite v manjše kose in ga stresite v mešalnik.

Dodajte med in mešajte 15 sekund na 7. stopnji.

Dodaten pribor

MUZ5ZP1

Ožemalnik agrumov

Za ožemanje pomaran č , limon in grenivk.

MUZ5CC1

Sekljalnik kock

Za rezanje sadja in zelenjave v enakomerne kocke

MUZ5FW1

Mesoreznica

Za sekljanje svežega mesa za tartar biftek ali pe č enko iz mletega mesa.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 37

38

sl

MUZ45LS1

Komplet luknji č astih ploš č – fine (3 mm), grobe (6 mm)

MUZ45SV1

Nastavek za brizgano pecivo

MUZ45RV1

Nastavek za ribanje

Za mesoreznico MUZ5FW1.

Fino za paštete in namaze, grobo za pe č enice in slanino.

Za mesoreznico MUZ5FW1.

S kovinsko šablono za 4 razli č ne oblike peciva.

Za mesoreznico MUZ5FW1.

za ribanje orehov, mandljev, č okolade in suhih žemljic.

MUZ45FV1

Nastavek za ožemanje sadja

Za mesoreznico MUZ5FW1.

Za izdelavo kaše iz jagodnega sadja (razen malin), paradižnika in šipka. Isto č asno pri ribezu samodejno odstrani peclje in koš č ice.

Za preto č ni sekljalnik MUZ5DS1.

Za rezanje surovega krompirja za pomfrit.

MUZ45PS1

Ploš č a za pommes frites

MUZ45AG1

Ploš č a za aziatsko zelenjavo

MUZ45RS1

Ploš č a za fino strganje

Za preto

Za preto č č ni sekljalnik MUZ5DS1.

Za ribanje surovega krompirja npr. za krompirjeve polpete ali cmoke.

ni sekljalnik MUZ5DS1.

Reže sadje in zelenjavo v drobne proge za aziatske zelenjavne jedi.

MUZ45KP1

Ploš č a za strganje krompirja (za krokete)

MUZ5ER2

Posoda za mešanje iz nerjave č ega jekla

Za preto č ni sekljalnik MUZ5DS1.

Za ribanje surovega krompirja za Rösti in krompirjeve krokete, za rezanje sadja in zelenjave v debele rezine.

V posodi lahko obdelujete do 750 g moke s sestavinami.

MUZ5KR2

Posoda za mešanje iz plastike

V posodi lahko obdelujete do 750 g moke s sestavinami.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

MUZ5MX1

Nastavek mešalnika iz plastike

sl

Za mešanje pija č , izdelavo kaše iz sadja in zelenjave, pripravo majoneze, sekljanje sadja in orehov, drobljenje ledenih kock.

MUZ5MM1

Ve č namenski mešalnik

Za sekljanje zeliš č , zelenjave, jabolk in mesa, za strganje koren č ka, redkvice in sira, za ribanje orehov in ohlajene č okolade.

Č e kak del ni vsebovan v obsegu dobave, ga lahko dokupite pri vašem trgovcu ali servisu.

Navodila glede odlaganja na odpad

Ta aparat je ozna č en skladno z evropsko smernico 2012/19/EU o starih elektri č nih in elektronskih aparatih

(waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica daje okvir za prevzem in recikliranje starih aparatov, ki velja širom EU.

O aktualnih navodilih za odlaganje na otpad, se pozanimajte pri svojem strokovnem prodajalcu, ali pri ob č inski upravi.

Garancijski pogoji

Za ta aparat veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdalo naše pristojno zastopstvo v državi, v kateri je bil aparat kupljen. Garancijske pogoje lahko kadarkoli dobite prek svojega strokovnega prodajalca, pri katerem ste kupili aparat, ali neposredno pri našem zastopstvu v državi.

Za uveljavitev garancijskih pogojev, je v vsakem primeru treba predložiti potrdilo o nakupu.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Pridržujemo si pravico do sprememb.

39

hu

Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához.

Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött.

A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál.

Tartalom

Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . . . 40

A készülék részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

A készülék kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Tisztítás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Segítség üzemzavar esetén . . . . . . . . . . . . 47

Alkalmazási példák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Különleges tartozék . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Környezetvédelmi tudnivalók . . . . . . . . . . . 51

Garanciális feltételek . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Az Ön biztonsága érdekében

Használat elõtt gondosan olvassa el az útmutatót a készülékre vonatkozó, fontos biztonsági és kezelési utasítások betartása érdekében.

A készülék helyes alkalmazására vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem felel az ebbõl eredõ károkért.

Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.

Háztartásszerû alkalmazásnak minõsül például a készülék használata üzletek, irodák, mezõgazdasági és egyéb ipari üzemek dolgozói konyháiban, valamint vendégházakban, kis hotelekben és hasonló épületekben.

A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására

és csak a háztartásban szokásos ideig használja. Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (lásd „Felhasználási példák”)!

Ez a készülék élelmiszerek keverésére, gyúrására és habverésére alkalmas.

Tilos más tárgyak vagy anyagok feldolgozására használni. A gyártó által engedélyezett tartozékok használatával további alkalmazások lehetségesek.

A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja.

Tartozékok használata esetén tartsa be használati útmutató elõírásait.

Kérjük, õrizze meg a használati utasítást. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, kérjük, hogy a használati utasítást is adja oda.

,

Általános biztonsági elõírások

Áramütésveszély

A készüléket gyermekek nem használhatják.

A készüléket és annak csatlakozóvezetékét tartsa távol a gyermekektõl.

A készüléket csökkent szellemi, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élõ vagy tapasztalatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az abból eredõ veszélyeket.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok szerint csatlakoztassa

és üzemeltesse.

40 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

hu

A készülék csak zárt térben használható. Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, továbbá összeszerelés, szétszedés, illetve tisztítás elõtt.

A csatlakozóvezetéket ne húzza végig éles széleken vagy forró felületen.

Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártóval vagy annak

ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, a veszélyek elkerülése érdekében.

A készülék javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse.

,

Biztonsági elõírások a készülékhez

Sérülésveszély

Áramütés veszélye!

Csak akkor dugja be a hálózati csatlakozót, ha a készülékkel való munkához már minden elõkészületet befejezett.

Soha ne merítse az alapgépet folyadékba és ne tartsa folyó víz alá.

Gõzüzemû tisztítót ne használjon.

A lengõkar állását ne változtassa meg, ha a készülék be van kapcsolva.

A meghajtómû teljes leállását meg kell várni.

A szerszámot/tartozékot csak akkor cserélje ki, ha a hajtómû teljesen leállt

(kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig még forog).

A készüléket kizárólag a forgókapcsolóval kapcsolja be- és ki.

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az üzemzavar megszüntetése elõtt húzza ki a csatlakozódugót.

A szerszámok forgása következtében fellépõ veszély!

Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez. A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. Csak felhelyezett fedéllel (12) dolgozzon!

A szerszámot csak a meghajtómû leállásakor cserélje – kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig fut még és a szerszámcsere kívánt helyzeténél áll le.

A lengõkart csak a szerszám leállását követõen fordítsa el.

A készüléket biztonsági okokból csak akkor használja, ha a nem használt hajtómûveket letakarta a meghajtómûvek védõfedelével (5, 8).

A szeletelõt csakis álló meghajtónál, kihúzott hálózati csatlakozódugónál szabad feltenni, illetve levenni. Ne nyúljon a betöltõnyílásba.

Sérülésveszély az éles kés miatt!

Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák éleihez. Az aprítótárcsát csak a szélén fogja meg!

A keverõkést ne fogja meg puszta kézzel.

Sérülésveszély az éles kés/forgó hajtómû miatt!

Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe! A turmixgépet csak a meghajtómû álló helyzetében tegye fel/vegye le! A turmixgépet csak összerakott

állapotban és felhelyezett fedéllel szabad üzemeltetni.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 41

hu

Forrázásveszély!

Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik.

Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni.

Fontos!

A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja.

Tartozékok használata esetén tartsa be használati útmutató elõírásait.

Egyidejûleg csak egy szerszámot, ill. tartozékot használjon.

,

A készüléken, ill. tartozékokon található szimbólumok jelentése

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Vigyázat! Forgó kések!

Vigyázat! Forgó szerszámok.

Ne nyúljon az utántöltõ nyílásba.

Biztonsági rendszerek

Bekapcsolásgátló

Lásd: „Munkapozíciók” táblázat

A készülék az

1. és 3. pozíciókban

csak akkor kapcsolható be:

– ha a tálat (11) betette és bekattanásig elfordította és

– a turmixgép hajtómûvének védõfedelét (8) feltette.

Újrabekapcsolás elleni védelem

Áramkimaradás esetén a készülék bekapcsolva marad, de a motor az áramszünet után nem lép

újra mûködésbe. Az ismételt bekapcsoláshoz forgassa a forgókapcsolót

0/off

állásba, azután kapcsolja be.

Túlterhelés elleni védelem

Ha a motor használat közben magától leáll, a túlterhelés elleni védelem aktiválódik.

Lehetséges ok túl nagy mennyiségû élelmiszer egyidejû feldolgozása.

Biztonsági rendszerek bekapcsolása utáni teendõket lásd: „Segítség üzemzavar esetén”.

A használati útmutatóban megtalálja a különbözõ kivitelû készülékek leírását (lásd modell választékot is,

ábra

). A készülék nem igényel karbantartást.

A készülék részei

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

Alapgép

ábra

1 Kioldógomb

2 Lengõkar

„Easy Armlift” funkció a felfelé történõ karmozgás elõsegítéséhez (lásd

„Munkapozíciók”).

3 Forgatható kapcsoló

Kikapcsolás után (

0/off

állás) a készülék automatikusan a szerszámok cseréjéhez szükséges megfelelõ pozícióba áll.

0/off

= stop

M

= pillanat üzemmód legnagyobb fordulatszámmal, a kapcsolót a kívánt keverési idõre tartsa nyomva.

1–7

fokozat, munkasebesség:

1

= alacsony fordulatszám – lassú,

7

= magas fordulatszám – gyors.

4 Mûködésjelzõ

Üzem közben világít (forgókapcsoló

M

vagy

1–7

állásban).

Villog, ha a készülék kezelésében hiba történik, ha kiold az elektronikus biztosíték, illetve a készülék meghibásodása esetén, lásd a „Segítség üzemzavar esetén” fejezetet.

42 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

5 Meghajtásvédõ fedél

A meghajtó védõfedelének levételéhez nyomja meg a hátsó részt és vegye le a fedelet.

6 Meghajtás a

– szeletelõhöz és a

– citrusgyümölcs-préshez

(kiegészítõ tartozék *).

Ha nem használja a készüléket, helyezze rá a meghajtásvédõ fedelet.

7 Meghajtás a szerszámokhoz (keverõszár, habverõszár, dagasztószár) és a húsdarálóhoz (kiegészítõ tartozék *)

8 Turmixgép-hajtómû védõfedél

9 Meghajtó a turmixgéphez

(Különleges tartozék *)

Ha nem használja a készüléket, helyezze fel a turmixgép-hajtómû védõfedelét.

10 Kábel tárolása

MUM54..: A kábelt a kábelrekeszben tárolja.

MUM56..: Automata kábelfeltekerõ

Tál tartozékokkal

11 Nemesacél keverõtál

12 Fedél

Szerszámok

13 Keverõszár

14 Habverõszár

15 Dagasztószár tésztaterelõvel

16 Tartozéktáska

A szerszámok és aprítótárcsák tárolásához.

Szeletelõ

17 Tömõeszköz

18 Fedél betöltõnyílással

19 Aprítótárcsák

19a

Forgó-vágótárcsa vastag/vékony

19b

Forgó-õrlõtárcsa – durva/finom

19c

Õrlõtárcsa közepes finomságú

20 Tárcsatartó

21 Ház kifolyónyílással

Turmixfeltét

23 Fedél

24 Tölcsér

*

22 Turmixpohár

*

Ha egy tartozékrész nem alaptartozék, a kereskedésekben és az ügyfélszolgálatnál beszerezhetõ.

hu

Munkapozíciók

ábra

Figyelem!

A készüléket csak akkor szabad mûködtetni, ha a szerszám/tartozék a következõ táblázat szerinti megfelelõ meghajtómûvön és megfelelõ üzemelési állásban rögzítve lett.

A lengõkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.

Megjegyzés:

A lengõkar „Easy Armlift” funkcióval van ellátva, mely a lengõkar felfelé történõ mozgatását segíti.

Munkapozíció beállítása:

A kioldógombot nyomja le, és a lengõkart

 fordítsa el.

Az egyik kezével segítse a mozgást.

A lengõkart bekattanásig elforgatva állítsa a kívánt helyzetbe.

Pozíció Meghajtás Munkasebesség

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3–7

3

6

3–5

4

9

7

5–7

5–7

*

A habverõ-, keverõszár és dagasztószár behelyezése/kivétele; Nagy feldolgozási mennyiség hozzáadása.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 43

hu

A készülék kezelése

Sérülésveszély!

Csak akkor dugja be a hálózati csatlakozót, ha a készülékkel való munkához már minden elõkészületet befejezett.

Figyelem!

A készüléket csak tartozékkal/szerszámmal felszerelve szabad üzemeltetni.

Ne járassa a készüléket üresen.

A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki hõforrásnak. A készülék részei nem alkalmasak mikrohullámú sütõben való használatra.

A készüléket és a tartozékokat az elsõ használatba vétel elõtt alaposan tisztítsa meg, lásd a „Tisztítás és ápolás” c. fejezetet.

Fontos tudnivaló

Ebben a használati utasításban egy matrica található a készülék szerszámok, ill. tartozékok használatakor érvényes munkasebességére vonatkozó irányértékekkel. Ajánlott a matricát a készülékre ragasztani ( 

ábra

).

Elõkészítés

Állítsa az alapkészüléket sima és tiszta felületre.

Húzza ki a kábelt (

ábra

).

MUM54..

Kábeltartó rekesz

A kábelt húzza ki a kívánt hosszúságra.

MUM56..

Automata kábelfeltekerõ:

A kábelt egy mozdulattal a kívánt hosszúságra húzza ki (max. 100 cm) és lassan engedje el; a kábel rögzítõdik.

A kábel-munkahosszúság csökkentéséhez: könnyedén húzza meg és hagyja a kívánt hosszúságra feltekeredni. Majd könnyedén ismét húzza meg a kábelt és lassan engedje el; a kábel rögzítõdik.

Figyelem!

A kábelt visszacsévélés közben ne csavarja el.

A kábelfeltekerõ automatával felszerelt készüléken ne tolja vissza kézzel a kábelt.

Ha a kábel beszorult, húzza ki egészen,

és aztán hagyja feltekeredni.

Dugja be a hálózati csatlakozódugót.

Tál és szerszámok

A szerszámok forgása következtében fellépõ veszély

A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. Csak felhelyezett fedéllel (12) dolgozzon!

A szerszámot csak a meghajtómû leállásakor cserélje – kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig fut még és a szerszámcsere kívánt helyzeténél áll le. A lengõkart csak a szerszám leállását követõen fordítsa el.

Biztonsági okokból a készülék csak akkor

üzemeltethetõ, ha a nem használt meghajtók

(5, 8) védõfedéllel vannak lezárva.

Figyelem!

A tálat csak akkor használja, ha ezzel a készülékkel dolgozik.

Keverõszár (13)

tészták keveréséhez, pl. kevert tésztákhoz.

Habverõszár (14)

tojásfehérje, tejszín és könnyû tészták felveréséhez, pl. piskótatésztához.

Dagasztószár (15)

nehéz tészta gyúrásához, és olyan hozzávalók összekeveréséhez, amelyeket nem kell aprítani (pl. mazsola, csokoládélapocska).

Mûveletek a tállal

és a szerszámokkal

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

ábra

Helyezze be a tálat:

– az elõredöntött tálat helyezze fel, majd

állítsa le,

– fordítsa ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban.

A feldolgozási mûveletnek megfelelõ keverõszárat, habverõszárat vagy dagasztószárat bekattanásig be kell nyomni a meghajtásba.

Megjegyzés:

Dagasztószár esetében a tésztaterelõt el kell forgatni, amíg a dagasztószár be nem akad

(

–4b ábra

).

A feldolgozandó hozzávalókat töltse a tálba.

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza az

1

-es pozícióba.

Helyezze fel a fedelet.

A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.

44 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Javaslatunk:

– Keverõszár: elõször 1-es fokozaton keverje össze, majd válassza a 7-es fokozatot

– Habverõszár:

7-es fokozattal indítsa, majd 1-es fokozatra kapcsolja vissza

– Dagasztószár: elõször 1-es fokozaton használja (bekeverés), azután állítsa 3-as fokozatra.

A hozzávalók utántöltése

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

A hozzávalókat a fedélen lévõ adagolónyíláson

át lehet utántölteni.

vagy

Vegye le a fedelet.

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

Töltse be a hozzávalókat.

A munka befejezése után

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Vegye le a fedelet.

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

A szerszámot vegye ki a meghajtóból.

Vegye le a tálat.

Minden alkatrészt tisztítson meg, lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.

Szeletelõ

Sérülésveszély

Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák éleihez. Az aprítótárcsát csak a szélén fogja meg!

A szeletelõt csakis álló meghajtónál, kihúzott hálózati csatlakozódugónál szabad feltenni, illetve levenni.

Ne nyúljon a betöltõnyílásba.

Figyelem!

A szeletelõt csak teljesen összeszerelt állapotban használja. A szeletelõt soha ne szerelje

össze az alapkészüléken.

A szeletelõt csak a bemutatott üzemeltetési helyzetben szabad mûködtetni.

hu

Túlterhelés elleni védelem

ábra

A készüléken, a szeletelõ túlterhelésébõl fakadóan keletkezõ nagyobb károk elkerülése érdekében a szeletelõ hajtótengelyén kialakításra került egy bevágás (tervezett törési hely).

Túlterhelés esetén a hajtótengely ezen a helyen törik el

Új tárcsatartó és a hozzátartozó hajtótengely a vevõszolgálatnál kapható.

Forgó-vágótárcsa – vastag/vékony

gyümölcs és zöldség szeleteléséhez.

Feldolgozás 5. fokozaton.

Jelölés a forgó-vágótárcsán:

„1” vastag vágási oldalhoz

„3” vékony vágási oldalhoz

Figyelem!

A forgó-vágótárcsa nem alkalmas kemény sajt, kenyér, zsemle és csokoládé szeletésére.

Fõtt, nem szétfövõ fajtájú burgonyát csak hidegen szeleteljen.

Forgó-õrlõtárcsa – durva/finom

gyümölcs, zöldség és sajt, kivéve kemény sajt (pl. parmezán) reszeléséhez.

Feldolgozás 3. vagy 4. fokozaton.

Jelölés a forgó-õrlõtárcsán:

„2” durva õrlési oldalhoz

„4” finom õrlési oldalhoz

Figyelem!

A forgó-õrlõtárcsa nem alkalmas dió-, mogyoróforgács készítésére. Puha sajtot csak a durva oldalával 7. fokozaton reszeljen.

Õrlõtárcsa – közepes finomságú

nyers burgonya, kemény sajt (pl. parmezán), hûtött csokoládé és dió reszeléséhez, illetve darálásához.

Feldolgozás 7. fokozaton.

Figyelem!

A reszelõkorong nem alkalmas puha

és szeletelhetõ sajt reszeléséhez.

Munka a szeletelõvel

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

ábra

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

Helyezze be a tálat:

– az elõredöntött tálat helyezze fel, majd

állítsa le,

– fordítsa ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 45

hu

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot, és a lengõkart hozza az

3

-as pozícióba.

A szeletelõ meghajtása elõtt vegye le a hajtómû védõfedelét (  -5a ábra).

Tartsa meg a tárcsatartót az alsó végénél fogva.

Közben mindkét hegynek felfelé kell mutatnia.

Óvatosan helyezze a tárcsatartó hegyeire a kívánt vágó- vagy õrlõtárcsát (  -6a ábra).

A forgótárcsánál ügyeljen rá, hogy a kívánt oldal legyen felfelé.

Fogja meg a tárcsatartót a felsõ végénél fogva,

és helyezze a házba (

-6b ábra).

Tegye fel a fedelet (ügyeljen a jelölésre) és az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el ütközésig.

Helyezze a szeletelõt a

-8 ábrán látható módon a hajtásra, és forgassa az óramutató járásával megegyezõ irányba ütközésig.

A forgókapcsolót állítsa az ajánlott fokozatra.

Adagolja a feldolgozandó élelmiszert a betöltõnyílásba és a tömõeszközzel tolja be.

Figyelem!

Kerülje el a szeletelni kívánt élelmiszerek feltorlódását a kiömlõnyílásnál.

Tipp:

Egyenletes vágáshoz a vékony vágnivalót kötegenként dolgozza fel.

Megjegyzés:

Ha a feldolgozandó élelmiszer megakad a szeletelõben, kapcsolja ki a konyhai gépet, a hálózati csatlakozót húzza ki, várja meg, míg a hajtómû megáll, vegye le a szeletelõ fedelét

és ürítse ki a betöltõnyílást.

A munka befejezése után

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

Forgassa a szeletelõt az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le.

A fedelet forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le.

Vegye le a tárcsatartót a tárcsával együtt.

Ehhez alulról nyomja meg az ujjával a meghajtótengelyt (

ábra

).

Tisztítsa meg az alkatrészeket.

Turmixfeltéthez

Sérülésveszély az éles kés/forgó hajtómû miatt!

Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe!

A turmixgépet csak a meghajtómû álló helyzetében tegye fel/vegye le!

A turmixgépet csak összerakott állapotban

és felhelyezett fedéllel szabad üzemeltetni.

Forrázásveszély!

Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik.

Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni.

Figyelem!

A turmixgép megsérülhet. Ne dolgozzon mélyhûtött hozzávalókkal (kivéve jégkocka).

Ne járassa a turmixgépet üresen.

Munka a turmixgéppel

ábra

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot, és

 a lengõkart hozza a

4

-es pozícióba.

A turmixmeghajtó védõfedelét vegye le.

Helyezze fel a turmixpoharat (a markolaton lévõ jelölés a készüléken levõ jelölésen legyen),

és az óramutató járásával ellenkezõ irányban fordítsa el ütközésig.

Töltse be a hozzávalókat.

Maximális folyékony mennyiség = 1,25 liter; maximális habos vagy forró folyadékmennyiség

= 0,5 liter; optimális feldolgozási mennyiség, szilárd

= 50–100 gramm;

Tegye fel a fedelet, és fordítsa el a turmixfeltét fogójába ütközésig az óramutató járásával ellenkezõ irányba. A fedélnek be kell reteszelnie.

A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.

A hozzávalók utántöltése (

-8. ábra)

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

Vegye le a fedelet, és töltse be a hozzávalókat vagy

 vegye ki a tölcsért, és a szilárd hozzávalókat egymás után az utántöltõ nyíláson keresztül töltse be vagy

 a folyékony hozzávalókat töltse be a tölcséren keresztül.

A munka befejezése után

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

A turmixgépet az óramutató járásával megegyezõ irányban fordítsa el és vegye le.

Tipp:

A turmixfeltétet használat után azonnal tisztítsa meg.

46 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

hu

Tisztítás és ápolás

Figyelem!

Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. A készülék felülete megsérülhet.

Az alapgép tisztítása

Áramütés veszélye!

Soha ne merítse az alapgépet vízbe, és soha ne tartsa folyó víz alá.

Gõzüzemû tisztítót ne használjon.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Az alapkészüléket és a meghajtók védõfedelét nedves törlõvel tisztítsa meg. Szükség esetén használjon egy kevés mosogatószert.

A készüléket ezután törölje szárazra.

A tál és a szerszámok tisztítása

A tál és a szerszámok mosogatógépben tisztíthatók.

A mûanyag tartozékokat a mosogatógépben ne szorítsa be, mert a mosogatás folyamán ezeknél maradandó alakváltozás is lehetséges!

Szeletelõ tisztítása

A szeletelõ minden alkatrésze tisztítható mosogatógépben.

Tipp:

A pl. sárgarépa feldolgozása után visszamaradó pirosas elszínezõdés eltávolításához

öntsön egy kis étolajat egy törlõruhára, és azzal dörzsölje át a szeletelõt (az aprítótárcsákat ne).

Ezután mossa el a szeletelõt.

A turmixfeltét tisztítása

Sérülésveszély az éles kés miatt!

A keverõkést ne fogja meg puszta kézzel.

A turmixpohár, a fedél és a tölcsér mosogatógépben mosható.

Hasznos tanácsok:

Folyadékok feldolgozását követõen gyakran elegendõ a mixert úgy megtisztítani, hogy azt levenné a készülékrõl.

Ehhez öntsön egy kevés mosogatószeres vizet a feltett turmixfeltétbe.

Néhány másodpercre kapcsolja be a turmixgépet

(M fokozat). A mosogatóvizet öntse ki, és öblítse ki tiszta vízzel a turmixgépet.

Fontos tudnivaló

Szükség esetén tisztítsa meg a tartozéktáskát.

Vegye figyelembe a táskában lévõ ápolási

útmutatást.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Tárolás

Sérülésveszély!

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.

ábra

A szerszámokat és az aprítótárcsákat a tartozéktáskában tárolja.

A tartozéktáskát a tálban tárolja.

A tárolást az eredeti csomagolásban lásd 

ábra

.

Segítség üzemzavar esetén

Sérülésveszély!

Az üzemzavar megszüntetése elõtt húzza ki a csatlakozódugót.

Fontos tudnivaló

Ha a készülék kezelésében hiba történik, ha kiold az elektronikus biztosíték illetve a készülék meghibásodása esetén villog a mûködésjelzõ.

A lengõkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.

A fellépõ problémát elõször az alábbi útmutatások segítségével próbálja meg elhárítani.

Hibajelenség

A készülék nem indul el.

A hiba elhárítása

Ellenõrizze az áramellátást.

Ellenõrizze a hálózati csatlakozódugót.

Ellenõrizze a lengõkart.

Megfelelõ pozícióban van? A helyére kattant?

A turmixfeltétet ill. a tálat fordítsa el ütközésig.

Tegye fel a turmixfeltét fedelét, és csavarja rá ütközésig.

A meghajtómû védõfedeleit a nem használt meghajtókra tegye fel.

Az újrabekapcsolás elleni védelem aktív.

A készüléket állítsa 0/off helyzetbe, és azután kapcsolja vissza a kívánt fokozatra.

47

hu

Hibajelenség

A készülék használat közben kikapcsol.

A túlterhelés elleni védelem mostantól aktív.

Túl sok élelmiszert dolgozott fel egyidejûleg.

A hiba elhárítása

Kapcsolja ki a készüléket.

Csökkentse a feldolgozási mennyiséget.

Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (lásd „Felhasználási példák”)!

Hibajelenség

Járó hajtás mellett véletlenül megnyomta a kireteszelõ gombot.

A lengõkar felfelé mozog. A hajtás lekapcsol, de nem a szerszámcseréhez megfelelõ helyzetben

áll meg.

A hiba elhárítása

A forgókapcsolót állítsa

0/off

állásba.

Mozgassa a lengõkart

1

. helyzetbe.

Kapcsolja be a készüléket (1-es fokozat).

Kapcsolja ki újra a készüléket.

A szerszám a szerszámcseréhez megfelelõ helyzetben áll meg.

Hibajelenség

A turmixgép nem kezd el mûködni vagy használat közben leáll, a meghajtómû „zúg” A kés blokkolva van.

A hiba elhárítása

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatla-

 kozódugót.

Vegye le a turmixfeltétet és távolítsa el az akadályt.

A turmixfeltétet ismét helyezze vissza.

Kapcsolja be a készüléket.

Fontos tudnivaló

Ha az üzemzavar nem szüntethetõ meg, kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Alkalmazási példák

Tejszínhab

100 g–600 g

A tejszínt 1

½

–4 percig 7-es fokozaton

(a tejszín mennyiségétõl és tulajdonságától függõen) a habverõszárral verje fel.

Tojásfehérje-hab

1–8 tojásfehérje

A tojásfehérjét 4–6 percig 7-es fokozaton verje fel a habverõszárral.

Piskótatészta

Alaprecept

2 tojás

2–3 evõkanál forró víz

100 g cukor

1 csomag vaníliás cukor

70 g liszt

70 g étkezési keményítõ esetleg sütõpor

A hozzávalókat (a liszt és az étkezési keményítõ kivételével) a habverõszárral kb. 4–6 percig

7-es fokozaton verje habosra.

Állítsa a forgókapcsolót az 1-es fokozatra

és az átszitált lisztet és étkezési keményítõt kb.

½

–1 perc alatt kanalanként adagolja hozzá.

Maximális mennyiség:

2 x alaprecept

Kevert tészta

Alaprecept

3–4 tojás

200–250 g cukor

1 csipet só

1 csomag vaníliás cukor, vagy

½

citrom héja

200–250 g vaj vagy margarin

(szobahõmérsékletû)

500 g liszt

1 csomag sütõpor

125 ml tej

A keverõszárral az összes hozzávalót keverje kb.

½

percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–4 percig a 7-es fokozaton.

Maximális mennyiség:

1,5 x alaprecept

Omlós tészta

Alaprecept

125 g vaj (szobahõmérsékletû)

100–125 g cukor

1 db tojás

1 csipet só kevés citromhéj vagy vaníliás cukor

250 g liszt esetleg sütõpor

A keverõszárral az összes hozzávalót keverje kb.

½

percig az 1-es fokozaton, azután kb. 2–3 percig a 6-os fokozaton.

500 g-nál nagyobb lisztmennyiség esetén:

A dagasztószárral az összes hozzávalót keverje kb.

½

percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–4 percig a 3-as fokozaton.

Maximális mennyiség:

2 x alaprecept

48 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Kelt tészta

Alaprecept

500 g liszt

1 db tojás

80 g zsír (szobahõmérsékletû)

80 g cukor

200–250 ml langyos tej

25 g friss élesztõ vagy 1 csomag száraz élesztõ

½

citrom héja

1 csipet só

A dagasztószárral keverje az összes hozzávalót kb.

½

percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–6 percig a 3-as fokozaton.

Maximális mennyiség:

1,5 x alaprecept

Metélt tészta

Alaprecept

300 g liszt

3 tojás igény szerint 1–2 evõkanál (10–20 g) hideg víz

Az összetevõket kb. 3–5 percig 3. fokozaton gyúrja össze.

Maximális mennyiség:

1,5 x alaprecept

Kenyértészta

Alaprecept

750 g liszt

2 csomag száraz élesztõ

hu

2 tk só

450–500 ml meleg víz

A dagasztószárral keverje az összes hozzávalót kb.

½

percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–5 percig az 5-ös fokozaton.

Majonéz

2 tojás

2 teáskanál mustár

¼

l olaj

2 evõkanál citromlé vagy ecet

1 csipet só

1 csipet cukor

A hozzávalók azonos hõmérsékletûek legyenek.

A hozzávalókat (az olaj kivételével) néhány

 másodpercig 3-as vagy 4-es fokozaton dolgozza fel a turmixgépben.

A turmixgépet kapcsolja a 7-es fokozatra,

és az olajat a tölcséren keresztül lassan adja hozzá és addig keverje tovább, amíg a majonéz jól összekeveredik.

A majonézt rögtön használja fel, ne tárolja.

Mézes krém (kenyérre)

30 g vaj (a hûtõbõl 7 °C)

190 g méz (a hûtõbõl 7 °C)

A vajat kis darabokra vágva tegye a turmixfeltétbe.

Adja hozzá a mézet, és keverje 7-es fokozaton

15 másodpercig.

Különleges tartozék

MUZ5ZP1

Citrus-gyümölcsprés

Narancs, citrom és grapefruit préseléséhez.

MUZ5CC1

Aprító

Gyümölcsök és zöldségek azonos méretû kockára vágásához.

MUZ5FW1

Húsdaráló

Friss hús aprításához tatár beefsteakhez vagy fasírthoz.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 49

50

hu

MUZ45LS1

Lyuktárcsa-készlet finom (3 mm), durva (6 mm)

MUZ45LS1

Kinyomós süteményelõtét

MUZ45RV1

Reszelõ elõtét

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Finom a pástétomokhoz és szendvicskrémekhez, durva a sült kolbászhoz és szalonnához.

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Fémsablonokkal 4 különbözõ süteményformához

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Dió, mandula, csokoládé forgácsolásához és szárított zsemle reszeléséhez.

MUZ45FV1

Gyümölcsprés-elõtét

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Bogyós gyümölcsök, kivéve málna, paradicsom és csipkebogyó préseléséhez. Egyidejûleg pl. a ribizlit a készülék automatikusan kimagozza, szárát eltávolítja.

MUZ45PS1

Hasábburgonyaszeletelõ tárcsa

MUZ45AG1

Ázsiai zöldségszeletelõ tárcsa

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

Nyers burgonya hasábburgonyává történõ aprításához.

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

A gyümölcsöt és zöldséget vékony csíkokra vágja az ázsiai zöldséges ételekhez.

MUZ45RS1

Reszelõkorong, durva

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

Nyers burgonya reszeléséhez pl. reszelt süteményhez vagy gombóchoz.

MUZ45KP1

Krumplilángos-tárcsa

MUZ5ER2

Nemesacél keverõtál

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

Burgonya krumplilángoshoz való reszeléséhez, valamint gyümölcsök és zöldségek szeleteléséhez.

A tálban maximum 750 g lisztet plusz a hozzávalókat lehet feldolgozni.

MUZ5KR2

Mûanyag- keverõtál

A tálban maximum 750 g lisztet plusz a hozzávalókat lehet feldolgozni.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

MUZ5MX1

Keverõ felsõrész mûanyag

hu

Italok turmixolásához, gyümölcsök és zöldségek pürésítéséhez, majonéz készítéséhez, gyümölcs és dió aprításához, jégkocka aprításához.

MUZ5MM1

Multifunkciós mixer

Fûszerek, zöldségek, alma és hús aprításához, répa, retek és sajt reszeléséhez, dió- és csokoládéforgács készítéséhez.

Ha egy tartozékrész nem alaptartozék, a kereskedésekben vagy az ügyfélszolgálatnál beszerezhetõ.

Környezetvédelmi tudnivalók

A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelõen van jelölve.

Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.

Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi

önkormányzatnál.

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem kicseréli.

Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt

15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról.

A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet.

Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)

BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

A módosítás jogát fenntartjuk

.

51

sv

sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ ∏ é=~î=Éå=

~éé~ê~í=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ ∏ ê=Éå=ãçÇÉêå=

ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü ∏ Ö=âî~äáíÉíK jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=

Çì é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK

Innehåll

För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Översiktsbilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Råd vid fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Användningsexempel . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Extra tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . . . . 63

För din säkerhet

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används.

Om anvisningar för riktig användning av apparaten ignoreras, uteslutar det tillverkarens ansvar för skador som resulterar av detta.

Denna apparat är avsedd att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll och för använding i hushållet eller för hushållsliknande, ickekommersiella användningar. Hushållsliknande användningar omfattar t.ex. användning i personalkök i affärer, på kontor, jordbruksrörelser eller andra kommersiella verksamheter, samt att nyttjas av gäster på pensionat, små hotell och liknande boendeinrättningar. Använd apparaten endast för att bearbeta sådana mängder som är normala i ett hushåll.

Detsamma gäller bearbetningstiderna. Överskrid inte maximala mängder

(se ”Användningsexempel”)!

Denna apparat är lämplig för att blanda, knåda och vispa livsmedel.

Den får inte användas för att bearbeta andra föremål resp. substanser.

När apparaten används tillsammans med av tillverkaren tillåtna tillbehör finns fler användningsområden.

Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör.

Vid bruk av tillbehör följ de bifogade bruksanvisningarna.

Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

,

Allmänna säkerhetsanvisningar

Risk för elektriska stötar

Denna apparat får inte användas av barn.

Håll apparaten och anslutningsledningen borta från barn.

Apparater kan användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller undervisats i hur apparaten används på säkert sätt och därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med användandet av apparaten.

52 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Låt inte barn leka med apparaten. Apparaten får endast användas under uppsikt.

Apparaten får endast anslutas och användas enligt angivelserna på apparatens typskylt. Endast för användning i slutna rum.

Apparaten får inte användas om den eller anslutningskabeln är skadad.

Se alltid till att stickkontakten är utdragen ur vägguttaget när du inte har uppsikt över apparaten, när den ska monteras samman resp. tas isär eller rengöras.

Låt inte anslutningskabeln ligga över vassa kanter eller heta ytor.

Om anslutningskabeln skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller liknande kvalificerad person, för att undvika risker.

Reparationer på apparaten får endast utföras av vår kundtjänst.

,

Säkerhetsanvisningar för denna apparat

Risk för skada

Risk för elektriska stötar!

Sätt först stickkontakten i vägguttaget när alla förberedelser för att kunna arbeta med apparaten är klara.

Doppa aldrig motordelen i vätska eller håll den under rinnande vatten.

Använd aldrig ångrengörare.

Rör inte den ställbara funktionsarmen när apparaten är igång.

Vänta tills drivuttaget står helt stilla.

Byt verktyg/tillbehör endast när drivuttaget står stilla – sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget rotera en kort stund.

Använd endast strömvredet för att starta resp. stänga av apparaten.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du försöker åtgärda ett fel.

Risk för skada pga roterande verktyg!

Stoppa aldrig ned handen i roterarande delar! Stoppa aldrig ned handen i blandarskålen när apparaten är igång. Under arbetet ska locket (12) alltid vara påsatt!

Byt verktyg endast när drivuttaget står stilla – sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget rotera en kort stund och blir stående i det läge där verktyget kan sättas fast eller tas loss. Skjut inte på funktionsarmen förrän verktyget står stilla.

Av säkerhetsskäl kan apparaten endast användas när drivuttag som inte används är täckta av skyddslock (5, 8).

Sätt fast/lossa grönsaksskäraren endast när drivuttaget står stilla och stickkontakten är utdragen ur vägguttaget. Stick aldrig ned fingrarna i matarröret.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 53

sv

Risk för skada pga vassa knivarna!

Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa knivarna och skärytorna av riv- och skärskivorna. Ta riv- och skärskivorna enbart längst ut i kanterna! Ta aldrig i mixerknivarna med bara händerna.

Risk för skada pga vassa knivarna/roterante drivuttag!

Stoppa aldrig ned fingrarna i den fastsätta mixern. Sätt fast/lossa mixern endast när drivuttaget står stilla! Mixern måste alltid vara helt ihopmonterad och ha locket på när den används.

Risk för skållskador!

När du mixar heta ingredienser tränger ånga ut genom tratten i locket.

Häll därför aldrig i mera än 0,5 liter het eller skummande vätska.

Viktigt!

Apparaten får endast användas tillsammans med originaltillbehör.

Vid bruk av tillbehör följ de bifogade bruksanvisningarna.

Använd bara ett verktyg resp tillbehör åt gången.

,

Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören

Följ anvisningarna i bruksanvisningen.

Varning! Roterande kniv.

Varning! Roterande verktyg.

Stick aldrig ned fingrarna i matarröret.

Säkerhetssystem

Säkerhetsspärr

Se tabellen „Arbetslägen“.

I

läge 1 och 3

går apparaten endast att starta när:

– blandarskålen (11) sitter på och vridits fast till stoppet och

– skyddslocket till mixeruttaget (8) sitter fast.

Säkerhetsspärr vid strömavbrott

Vid strömavbrott är apparaten fortfarande påslagen men motorn startar inte automatiskt igen när strömmen är tillbaka.

Starta apparaten igen genom att först vrida strömvredet till

0/off

och därefter starta igen.

Säkerhetsspärr vid överbelastning

Om motorn stängs av under användning innebär det att överbelastningsskyddet aktiverats. En möjlig orsak kan vara att för stora mängder livsmedel bearbetas samtidigt.

Se ”Råd vid fel” om hur du ska göra när något av säkerhetssystemen aktiveras.

Bruksanvisningen beskriver olika utförande (se

även modellöversikt,

bild

). Denna apparat är underhållsfri.

Översiktsbilden

Vik ut bildsidorna.

Bild

Motordel

1 Låsknapp

2 Ställbar funktionsarm

Utrustad med funktionen Easy Armlift som gör det lätt att svänga upp funktionsarmen

(se ”Arbetslägen”).

3 Strömvred

När apparaten stängts av (läge

0/off

) körs apparaten automatiskt till optimalt läge för byte av verktyg.

0/off

= stop

M

= momentläge (så länge vredet hålls i det här läget arbetar apparaten med högsta varvtal).

54 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Läge

1–7

= Arbetshastighet:

1

= låg varvtal – långsamt,

7

= hög varvtal – snabbt.

4 Kontrollampa

Lyser när apparaten används (strömvredet

är i läge

M

eller

1–7

).

Blinkar när apparaten används på felaktigt sätt, när den elektroniska säkringen löses ut resp. när det blir fel på apparaten, se avsnittet ”Råd vid fel”.

5 Skyddslock till drivuttag

För att ta bort skyddslocket över drivuttaget, tryck baktill på locket och ta av det.

6 Drivuttag för

– grönsaksskärare och

– citruspress (extra tillbehör *).

Sätt skyddslocket på drivuttaget av tillbehöret när det inte används.

7 Drivuttag för verktyg (grovvisp, ballongvisp, degkrok) och köttkvarn (extra tillbehör *)

8 Skyddslock till drivuttaget för mixern

9 Drivuttag för mixer (extra tillbehör *)

Sätt skyddslocket på drivuttaget av mixern när den inte används.

10 Kabelförvaring

MUM54..: Stuva kabeln i kabelfacket.

MUM56..: Automatisk kabelupprullning

Blandarskålen med tillbehör

11 Blandarskål i rostfritt stål

12 Lock

Verktyg

13 Grovvisp

14 Ballongvisp

15 Degkrok med degavvisare

16 Tillbehörsväska

För förvaring av verktyg och skär- och rivskivor.

Grönsaksskärare

17 Påmatare

18 Lock med mataröppning

19 Riv- och skärskivor

19a

Vändbar skärskiva – tunt/tjockt

19b

Vändbar riv- och strimmelskiva – grov/fin

19c

Rivskiva – medelfin

20 Skivhållare

21 Hus med öppning nedtill sv

Mixer

*

22 Mixerbägare

23 Lock

24 Tratt

*

När ett tillbehör inte följer med leveransen kan det köpas hos kundtjänst och i fackhandeln.

Arbetslägen

Bild

s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=~åî®åÇ~ë=Ñ ∏ êëí=å®ê=îÉêâíóÖL

íáääÄÉÜ ∏ ê=ëáííÉê=Ñ~ëí=é™=ê®íí=Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=á=ê®íí=

éçëáíáçå=ÉÑíÉê=ÇÉåå~=í~ÄÉää=çÅÜ=®ê=á=~êÄÉíëä®ÖÉK= pÉ=í~ÄÉääÉå= ∏ îÉê=çäáâ~=~êÄÉíëä®ÖÉå=Ñ ∏ ê=

Ñìåâíáçåë~êãÉåK aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=Ñ~ëí=

á î~êàÉ=~êÄÉíëä®ÖÉK

Obs

Den ställbara funktionsarmen är utrustad med funktionen ”Easy Armlift”, som gör det lätt att svänga upp funktionsarmen.

Ställa in arbetsläge:

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen. Stöd rörelsen med ena handen.

Vrid funktionsarmen till stoppet på önskat läge.

Läge Drivuttag Arbetshastighet

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3

4

6

9

7

3–7

3–5

5–7

5–7

*

Sätta på/lossa ballongvisp, grovvisp och degkrok; Tillsätta stora bearbetningsmängder.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 55

sv

Användning

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ççê> p®íí=Ñ ∏ êëí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=~ää~=

Ñ ∏ êÄÉêÉÇÉäëÉê=Ñ ∏ ê=~íí=âìåå~=~êÄÉí~=ãÉÇ=

~éé~ê~íÉå=®ê=âä~ê~K s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=å®ê=îÉêâíóÖL

íáääÄÉÜ ∏ ê=®ê=á=~êÄÉíëä®ÖÉK=pí~êí~=áåíÉ=Éå=íçã=

~éé~ê~íK ríë®íí=áåíÉ=~éé~ê~íÉå=ÉääÉê=íáääÄÉÜ ∏ êëÇÉä~êå~=Ñ ∏ ê=

ëí~êâ=ÜÉíí~K=aÉä~êå~=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ~=Ñ ∏ ê=

ãáâêçî™ÖëìÖåK

Rengör apparaten och alla tillbehör grundligt före första användningen, se avsnittet

”Rengöring och skötsel”.

Viktig anvisning

I denna bruksanvisning finns ett klistermärke med riktvärden för apparatens arbetshastighet vid användning av verktyg resp tillbehör. Vi rekommenderar att du fäster märket på apparaten (

bild

).

Förberedelser

Ställ motordelen på plant, rent och torrt underlag.

Dra ut kabeln (

bild

).

MUM54..

Stuvfack för kabeln:

Dra ut kabeln till önskad längd.

MUM56..

Automatisk kabelupprullning:

Dra ut kabeln till önskad längd

(max. 100 cm) med ett enda drag och släpp den sedan långsamt; kabeln stannar då i det läget.

Om du drog ut kabeln för långt:

Dra lätt i kabeln och låt den rullas tillbaka till önskad längd. Dra därefter på nytt lätt i kabeln och släpp den sedan långsamt; kabeln stannar då i det läget.

lÄë> sáâ=áåíÉ=áÜçé=â~ÄÉäå=å®ê=ÇÉå=ëâàìíë=áåK= pâàìí=áåíÉ=áå=â~ÄÉäå=Ñ ∏ ê=Ü~åÇ=á=~éé~ê~íÉê=ãÉÇ=

~ìíçã~íáëâ=â~ÄÉäìééêìääåáåÖK=lã=â~ÄÉäå=ëâìääÉ=

Ñ~ëíå~I=Çê~=Ç™=ìí=ÇÉå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=

ëÉÇ~å=êìää~ë=ìéé=áÖÉåK

Sätt stickkontakten i vägguttaget.

56

Blandarskål och verktyg

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~=éÖ~=êçíÉê~åÇÉ=

îÉêâíóÖ píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=å®ê=

~éé~ê~íÉå=®ê=áÖ™åÖK=råÇÉê=~êÄÉíÉí=ëâ~=äçÅâÉí=

ENOF=~ääíáÇ=î~ê~=é™ë~íí>

_óí=îÉêâíóÖ=ÉåÇ~ëí=å®ê=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~=Ó=

ëÉÇ~å=~éé~ê~íÉå=ëí®åÖíë=~î=Ñçêíë®ííÉê=Çêáîìíí~J

ÖÉí=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=çÅÜ=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=

ä®ÖÉ=Ç®ê=îÉêâíóÖÉí=â~å=ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëëK= pâàìí=áåíÉ=é™=Ñìåâíáçåë~êãÉå=Ñ ∏ êê®å=îÉêâíóÖÉí=

ëí™ê=ëíáää~K

^î=ë®âÉêÜÉíëëâ®ä=â~å=~éé~ê~íÉå=ÉåÇ~ëí=

~åî®åÇ~ë=å®ê=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=~åî®åÇë=®ê=

í®Åâí~=~î=ëâóÇÇëäçÅâ=ERI=UFK s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^åî®åÇ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ÉåÇ~ëí=áÜçé=ãÉÇ=ÇÉåå~=

~éé~ê~íK

Grovvisp (13)

för att blanda degar, t.ex deg för saftig sockerkaka.

Ballongvisp (14)

för att vispa äggvita, grädde och för att vispa lätta degar, t.ex. deg för sockerkaka.

Degkrok (15)

för att knåda tunga degar och för att blanda ner ingredienser som inte ska finfördelas (t.ex. russin, chokladknappar).

Arbeta med blandarskålen och verktygen

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge

2

.

Sätta in blandarskålen:

Bild

– luta blandarskålen framåt, sätt på och ställ av den,

– vrid fast den moturs till stoppet.

Beroende på vad som ska bearbetas, sätt i grovvispen, ballongvispen eller degkroken i drivuttaget till stoppet.

Obs!

När du använder degkroken vrid degavvisaren så att degkroken kan fastna (

Bild

–4b

).

Häll ingredienserna som ska bearbetas i blandarskålen.

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge

1

.

Sätt på locket.

Vrid strömvredet till önskat läge.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Vi rekommenderar:

– Grovvisp: börja blanda i läge 1, välj därefter läge 7

– Ballongvisp: läge 7, blanda ner i läge 1

– Degkrok: börja blanda i läge 1, knåda i läge 3

Fylla på med mera ingredienser

Stäng av apparaten med strömvredet.

Fyll på ingredienserna genom påfyllnings-

öppningen i locket.

ÉääÉê

Lossa locket.

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge

2

.

Fyll på ingredienserna.

Efter arbetet

Stäng av apparaten med strömvredet.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Lossa locket.

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge

2

.

Lossa verktyget från drivuttaget.

Ta bort blandarskålen.

Rengör alla delar, se ”Rengöring och skötsel”.

Grönsaksskärare

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~ s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=é™=ÇÉ=

î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=ëâ®êóíçêå~=~î=êáîJ=çÅÜ=

ëâ®êëâáîçêå~K=q~=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~=ÉåÄ~êí=

ä®åÖëí=ìí=á=â~åíÉêå~> p®íí=Ñ~ëíLäçëë~=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=ÉåÇ~ëí=å®ê=

Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~=çÅÜ=ëíáÅââçåí~âíÉå=®ê=

ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK= píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê ∏ êÉí lÄë> dê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=ÜÉäí=

áÜçéãçåíÉê~ÇK=dê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=~äÇêáÖ=

ãçåíÉê~ë=áÜçé=é™=ãçíçêÇÉäÉåK dê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=Ä~ê~=~åî®åÇ~ë=á=ÇÉí=

~åîáë~ÇÉ=~êÄÉíëä®ÖÉíK

sv

Överbelastningsskydd Bild

För att förhindra större skador på din apparat vid

överbelastningen av grönsaksskäraren är grönsaksskärarens drivaxel försedd med en skåra (överbelastningsskydd).

Vid överbelastning bryts drivaxeln på detta ställe.

Ny skivhållare med drivaxeln finns att köpa hos kundtjänst.

Vändbar skärskiva – tunt/tjockt

för att skära frukt och grönsaker.

Bearbeta i läge 5.

Beteckning på den vändbara skärskivan:

”1” för tjocka skivor

„3” för tunna skivor

lÄë> aÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ ∏ ê=~íí=

ëâ®ê~=Ü™êÇçëíI=Äê ∏ ÇI=ëã™Ñê~åëâ~=ÉääÉê=ÅÜçâä~ÇK= hçâí=éçí~íáë=ãÉÇ=Ñ~ëí=âçåëáëíÉåë=ëâ®êë=Ñ ∏ êëí=

å®ê=ÇÉ=â~ääå~íK

Vändbar riv- och strimmelskiva – grov/fin

för att riva och strimla grönsaker, frukt och ost utom hårdost (t.ex. parmesanost).

Bearbeta i läge 3 eller 4.

Beteckning på den vändbara riv- och strimmelskivan:

”2” för grovrivet

„4” för finrivet

lÄë> aÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~å=®ê=áåíÉ=

ä®ãéäáÖ=~íí=êáî~=å ∏ ííÉê=ãÉÇK=jàìâ=çëí=êáîÉë=~ääíáÇ=

ãÉÇ=ÇÉå=Öêçî~=ëáÇ~å=á ä®ÖÉ=TK

Rivskiva – medelfin

för att riva råa potatisar, hård ost (t.ex. parmesanost), kall choklad och nötter.

Bearbeta i läge 7.

lÄë> oáîëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ ∏ ê=~íí=êáî~=ãàìâ=ÉääÉê=

ëâáîÄ~ê=çëíK

bild

Använda grönsaksskäraren

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge

2

.

Sätta in blandarskålen:

– luta blandarskålen framåt, sätt på och ställ av den,

– vrid fast den moturs till stoppet.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 57

sv

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge

3

.

Lossa skyddslocket från drivuttaget för grönsaksskäraren (bild

-5a).

Håll fast skivhållaren nedtill och kontrollera att de båda spetsarna pekar uppåt.

Placera önskad skär- eller strimmelskiva försiktigt på skivhållarens spetsar (bild

-6a).

Om skivan är vändbar, kontrollera att önskad sida pekar uppåt.

Fatta skivhållaren upptill och sätt in den i huset (bild

-6b).

Sätt på locket (observera markeringen) och vrid medurs till stoppet.

Sätt grönsaksskäraren på drivuttaget enligt bild

-8 och vrid medurs till stoppet.

Vrid strömvredet till rekommenderat läge.

Lägg det livsmedel som ska bearbetas i matarröret och tryck ned med påmataren.

lÄë> i®ÖÖ=áåíÉ=Ñ ∏ ê=ãóÅâÉí=ëâ®êÖçÇëÉí=ë~ãíáÇáÖí=á=

ã~í~êê ∏ êÉí=ë™ ~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ääáê=ëíçéé=á=ÇÉå=åÉÇêÉ=

∏ ééåáåÖÉåK

Tips:

För jämna skärresultat bearbeta tunt skivgodset i buntar.

Obs!

Om det livsmedel som bearbetas skulle fastna i grönsaksskäraren, stäng av köksmaskinen, dra ut stickkontakten ur vägguttaget, vänta tills drivuttaget står stilla, lyft av locket till grönsaksskäraren och töm matarröret.

Efter arbetet

Stäng av apparaten med strömvredet.

Vrid grönsaksskäraren moturs och lossa den.

Vrid locket moturs och lossa det.

Lyft ut skivhållaren tillsammans med skivan.

För det tryck med fingret underifrån mot drivaxeln (

bild

).

Rengör alla delar.

Mixer

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~L

êçíÉê~åíÉ=Çêáîìíí~Ö> píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ÇÉå=Ñ~ëíë®íí~=

ãáñÉêåK=p®íí=é™Läçëë~=ãáñÉêå=ÉåÇ~ëí=å®ê=ÇêáîJ

ìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~>=jáñÉêå=ã™ëíÉ=î~ê~=ÜÉäí=

áÜçéãçåíÉê~Ç=çÅÜ=Ü~=äçÅâÉí=é™=å®ê=ÇÉå=

~åî®åÇëK oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ™ääëâ~Ççê> k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~=ìí=

ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=e®ää=Ç®êÑ ∏ ê=~äÇêáÖ=á=ãÉê~=

®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K lÄë> jáñÉêå=â~å=ëâ~Ç~ë>=jáñ~=~äÇêáÖ=ÇàìéÑêóëí~=

áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇ~åí~Ö=®ê=áëÄáí~êFK= pí~êí~=~äÇêáÖ=Éå=íçã=ãáñÉêK

Använda mixern

Tryck på låsknappen och vrid funktionsarmen till läge

4

.

 mixern.

Bild

Lossa skyddslocket från drivuttaget för

Ställ på mixerbägaren (markeringen på handtaget mot markeringen på motordelen) och vrid moturs till stoppet.

Fyll på ingredienserna.

Max. mängd vätska = 1,25 liter;

Max. mängd skummande eller heta vätskor

= 0,5 liter;

Optimala mängd fasta ingredienser

= 50 till 100 gram;

Sätt på locket och vrid fast moturs i mixerhandtaget till stoppet. Locket måste sitta fast.

Vrid strömvredet till önskat läge.

Fylla på med mera ingredienser (bild

-8)

Stäng av apparaten med strömvredet.

Lossa locket och fyll på ingredienser eller

Ta bort tratten och fyll fasta ingredienser sakta på genom påfyllnadsöppningen eller

Fyll på flytande ingredienser genom tratten.

Efter arbetet

Stäng av apparaten med strömvredet.

Vrid mixern medurs och lossa den.

Tips:

Rengör helst mixern genast efter användning.

58 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

sv

Rengöring och skötsel

s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^åî®åÇ=áåÖ~=êÉé~åÇÉ=êÉåÖ ∏ êáåÖëãÉÇÉäK=

^éé~ê~íÉåë=óíçê=â~å=ëâ~Ç~ëK=

Rengöra motordelen

oáëâ=Ñ ∏ ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí ∏ í~ê> açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâ~=ÉääÉê=Ü™ää=ÇÉå=

ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK

^åî®åÇ=~äÇêáÖ=™åÖêÉåÖ ∏ ê~êÉK

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Rengör motordelen och skyddslocken till drivuttag med en fuktig duk.

Använd lite handdiskmedel vid behov.

Avsluta med att torka apparaten ordentligt torrt.

Rengöra blandarskålen och verktygen

Blandarskålen och verktygen kan rengöras i diskmaskin.

Kläm inte fast plastdelarna i diskmaskinen eftersom de då kan deformeras under diskningen!

Rengöra grönsaksskäraren

Samtliga delar av grönsaksskäraren kan rengöras i diskmaskin.

Tips!

För att ta bort röd beläggning efter bearbetning av t.ex. morötter häll några droppar matolja på en trasa och gnugga grönsaksskäraren med den (inte riv- och skärskivorna).

Skölj därefter grönsaksskäraren.

Rengöra mixern

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~> q~=~äÇêáÖ=á=ãáñÉêâåáî~êå~=ãÉÇ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~K

Mixerbägaren, locket och tratten kan rengöras i diskmaskin.

Tips:

Efter bearbetning av vätskor räcker det ofta att rengöra mixern utan att lyfta av den från apparaten. Häll lite vatten med handdiskmedel i den påsatte mixern. Slå på mixern för några sekunder (läge M). Häll sedan bort vattnet och skölj mixern med rent vatten.

Förvaring

Bild

Förvara verktyg och riv- och skärskivor

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ççê> aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=

~éé~ê~íÉå=áåíÉ=~åî®åÇëK

i tillbehörsväskan.

Förvara tillbehörsväskan i blandarskålen.

Om förvaring i originalförpackningen se

bild

.

Råd vid fel

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ççê> aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å=Çì=

Ñ ∏ êë ∏ âÉê=™íÖ®êÇ~=Éíí=ÑÉäK

Viktig anvisning

Om apparaten används på felaktigt sätt, om de elektroniska säkringarna utlöses eller det blir fel på apparaten så markeras detta genom att kontrollampan blinkar.

Den ställbara funktionsarmen måste sitta fast i varje arbetsläge.

Försök i första hand åtgärda problemet med hjälp av nedanstående anvisningar.

Fel

Apparaten startar inte.

Åtgärd

Kontrollera strömförsörjningen.

Kontrollera stickkontakten.

Kontrollera funktionsarmen. Står den i rätt läge? Sitter den fast?

Vrid mixern resp blandarskålen fast till stoppet.

Sätt locket på mixern och vrid fast det till stoppet.

Sätt skyddslock på de drivuttag som inte används.

Säkerhetsspärren har aktiverats.

Vrid till läge 0/off och därefter tillbaka till

önskat läge.

Viktig anvisning

Rengör vid behov tillbehörsväskan. Följ anvisningar för rengöring som finns inuti väskan.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 59

sv

Fel

Apparaten stänger av sig under arbetet.

Överbelastningsskyddet har aktiverats.

För många livsmedel har bearbetats samtidigt.

Åtgärd

Stäng av apparaten.

Bearbeta mindre mängd livsmedel.

Överskrid inte maximala mängder

(se ”Användnings-exempel”)!

Fel

Låsknappen tryckts av misstag medan drivuttaget var igång.

Funktionsarmen går uppåt. Drivuttaget stängs av men blir inte stående i det läge där verktyget kan sättas fast eller tas loss.

Åtgärd

Vrid strömvredet till läge

0/off

.

Vrid funktionsarmen till läge

Slå på apparaten (läge 1).

Stäng åter av apparaten.

1

.

Verktyget blir stående i det läge där verktyget kan sättas fast eller tas loss.

Fel

Mixern börjar inte arbeta eller stannar under arbetet, drivuttaget ”brummar”. Kniven har fastnat.

Åtgärd

Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Lossa mixern och avlägsna det som fastnat i knivarna.

Sätt tillbaka mixern.

Slå på apparaten.

Viktig anvisning

Om felet inte går att åtgärda på det vis, vänd dig till kundtjänst.

Användningsexempel

Vispgrädde

100 g–600 g

Bearbeta grädden med ballongvispen 1½–4 min i läge 7 – beroende på gräddens mängd och konsistens.

Vispad äggvita

1–8 äggvitor

Bearbeta äggvitorna med ballongvispen 4–6 min i läge 7.

Deg för sockerkaka

dêìåÇêÉÅÉéí=

2 ägg

2–3 msk hett vatten

100 g socker

1 pkt vaniljsocker

70 g vetemjöl

70 g potatismjöl ev. bakpulver

Vispa ingredienserna med ballongvispen

(utom vete- och potatismjöl) ca 4–6 min i läge

7 till skum.

Vrid strömvredet till läge 1 och blanda ned det siktade vete- och potatismjölet skedvis under ca ½–1 min.

Max mängd:

2 ggr grundreceptet

Deg för saftig sockerkaka

dêìåÇêÉÅÉéí=

3–4 ägg

200–250 g socker

1 krm salt

1 pkt vaniljsocker eller skalet av en ½ citron

200–250 g smör eller margarin (rumsvarmt)

500 g vetemjöl

1 pkt bakpulver

125 ml mjölk

Blanda alla ingredienser med grovvispen ca. ½ min i läge 1, och sedan ytterligare

3–4 min i läge 7.

Max mängd:

1,5 ggr grundreceptet

Mördeg

dêìåÇêÉÅÉéí=

125 g smör (rumsvarmt)

100–125 g socker

1 ägg

1 krm salt lite citronskal eller vaniljsocker

250 g vetemjöl ev. bakpulver

Bearbeta alla ingredienser med grovvispen ca ½ min i läge 1 och sedan ytterligare ca 2–3 min i läge 6.

Från och med 500 g vetemjöl:

Knåda ingredienser med degkroken ca ½ min i läge 1, och sedan ytterligare ca 3–4 min i läge 3.

Max mängd:

2 ggr grundreceptet

60 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Jäsdeg

dêìåÇêÉÅÉéí=

500 g vetemjöl

1 ägg

80 g fett (rumsvarmt)

80 g socker

200–250 ml fingervarm mjölk

25 g färsk jäst eller 1 pkt torrjäst

Skalet av en ½ citron

1 krm salt

Bearbeta alla ingredienser med degkroken ca ½ min i läge 1 och sedan ytterligare ca 3–6 min i läge 3.

Max mängd:

1,5 ggr grundreceptet

Nudeldeg

dêìåÇêÉÅÉéí=

300 g vetemjöl

3 ägg efter behov 1–2 msk (10–20 g) kallt vatten

Bearbeta alla ingredienser ca 3–5 min i läge 3 till en deg.

Max mängd:

1,5 ggr grundreceptet

Bröddeg

dêìåÇêÉÅÉéí=

750 g vetemjöl

2 pkt torrjäst

sv

2 tsk salt

450–500 ml varmt vatten

Bearbeta alla ingredienser med degkroken ca ½ min i läge 1 och sedan ytterligare ca 4–5 min i läge 3.

Majonnäs

2 ägg

2 tsk senap

¼ l matolja

2 msk citronsaft eller vinäger

1 krm salt

1 krm socker

Alla ingredienser måste ha samma temperatur.

Bearbeta ingredienserna (utom matoljan) några sekunder i mixern i läge 3 eller 4.

Ställ mixern i läget 7 och häll matoljan långsamt genom tratten och fortsätt blanda tills majonnäsen emulgerar.

Majonnäsen ska inte förvaras utan konsumeras snart.

Honungspålägg

30 g smör (kylskåpskallt, 7 °C)

190 g honung (kylskåpskall, 7 °C)

Dela smöret i små bitar och lägg in i mixern.

Tillsätt honung och banda i läge 7 under

15 sekunder.

Extra tillbehör

MUZ5ZP1

Citruspress

För att pressa ut saft ur apelsiner, citroner och grapefrukt.

MUZ5CC1

Tärningsskivare

För att skära frukt och grönsaker i lika stora tärningar

MUZ5FW1

Köttkvarn

För att finfördela färskt kött till råbiff eller köttfärs.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 61

62

sv

MUZ45LS1

Sats hålskivor fin (3 mm), grov (6 mm)

MUZ45SV1

Kakspritsmunstycke

Till köttkvarn MUZ5FW1.

Fin till pastejer och smörgåspålägg, grov till korv och fläsk.

Till köttkvarn MUZ5FW1.

Med schabloner i metall för 4 olika kakformer.

MUZ45RV1

Rivcylinder

Till köttkvarn MUZ5FW1.

För att riva nötter, mandlar, choklad och torkade småfranska.

MUZ45FV1

Passertillsats

MUZ45PS1

Pommes frites-skiva

Till köttkvarn MUZ5FW1.

För att göra mos av bärfrukter utom hallon, tomater och nypon. Samtidigt blir t.ex. vinbär automatiskt avstjälkade och urkärnade.

Till grönsaksskärare MUZ5DS1.

För att skära rå potatis till pommes frites.

MUZ45AG1

Skärskiva för asiatiska rätter

Till grönsaksskärare MUZ5DS1.

Skär frukt och grönsaker i fina strimlor till asiatiska grönsaksrätter.

MUZ45RS1

Rivskiva grov

Till grönsaksskärare MUZ5DS1.

För att riva rå potatis t.ex. till raggmunkar och kroppkakor.

MUZ45KP1

Skärskiva för rösti och rårakor

Till grönsaksskärare MUZ5DS1.

För att riva rå potatis till rösti och rårakor, för att skära frukt och grönsaker i tjocka skivor.

MUZ5ER2

Blandarskål i rostfritt stål

Blandarskålen rymmer upp till 750 g vetemjöl plus ingredienser.

MUZ5KR2

Plastblandarskål

Blandarskålen rymmer upp till 750 g vetemjöl plus ingredienser.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

MUZ5MX1

Mixer i plast

sv

För att mixa drycker, puréa frukt och grönsaker, bereda majonnäs, finfördela frukt och nötter, krossa isbitar.

MUZ5MM1

Matberedartillsats

För att hacka kryddor, grönsaker, äpplen och kött, strimla morötter och rättika, riva osten, nötter och kall choklad.

Om en tillbehörsdel inte medföljer leveransen finns det att köpa i fackhandeln eller hos kundtjänst.

Avfallshantering

Denna apparat uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2012/19/EG om gamla elektriska och elektroniska hushållapparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och

återvinning av gamla apparater inom EU.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt apparaten var du lämnar en gammal apparat.

Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Rätten till ändringar förbehålles.

63

en

`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=

åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=

ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK vçì=Å~å=ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=

éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK

Contents

For your safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Operating the appliance . . . . . . . . . . . . . . . 67

Cleaning and servicing . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Storage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Application examples . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Optional accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Instructions on disposal . . . . . . . . . . . . . . . 75

Warranty conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

For your safety

Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance.

If the instructions for correct use of the appliance are not observed, the manufacturer’s liability for any resulting damage will be excluded.

This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or similar quantities in non-industrial applications. Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings. Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use. Do not exceed permitted maximum quantities (see “Application examples”).

This appliance is suitable for mixing, kneading and beating food. It must not be used for processing other objects or substances. Other applications are possible if the accessories approved by the manufacturer are used.

Use the appliance with original accessories only. When using the accessories, follow the enclosed operating instructions.

Please keep the operating instructions in a safe place. If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

,

General safety instructions

Electric shock risk

The appliance must not be used by children.

The appliance and its power cord must be kept away from children.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Do not leave the running appliance unattended.

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. Only use indoors. Do not use the appliance if the power cord and/or appliance are damaged.

64 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

en

Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.

To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person.

Only our customer service may repair the appliance.

,

Safety instructions for this appliance

Risk of injury

Risk of electric shock!

Do not insert mains plug until all preparations for working with the appliance are complete.

Never immerse the base unit in liquid or hold under running water.

Do not use a steam cleaner.

Do not adjust the swivel arm while the appliance is switched on. Wait until the drive has come to a standstill.

Do not change tool/accessory until the drive is at a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly.

Use only the rotary switch to switch the appliance on or off.

When the appliance is not in use, pull out the mains plug.

Before eliminating a fault, pull out the mains plug.

Risk of injury from the rotating tools!

Keep hands clear of rotating parts. While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl. Attach the cover (12) before operating the appliance!

Do not change tools until the drive has come to a standstill – when the appliance is switched off, the drive continues running briefly and stops in the tool change position. Do not move the swivel arm until the tool has come to a standstill.

For reasons of safety the appliance cannot be operated unless unused drives are covered with drive guards (5, 8).

Before attaching/removing the continuous-feed shredder, wait until the drive has come to a standstill and pull out the mains plug. Do not reach into the feed tube.

Risk of injury from sharp blades!

Do not grip the sharp blades or edges of the cutting discs.

Take hold of cutting discs by the edge only.

Do not touch blender blades with bare hands.

Risk of injury from sharp blades/rotating drive!

Never place fingers in the attached blender! Do not remove/attach the blender until the drive is at a standstill! Operate the assembled blender only and with the lid attached.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 65

en

Risk of scalding!

If processing hot liquids, steam escapes through the funnel in the lid.

Add a max. 0,5 litres of hot or frothing liquid.

Important!

Use the appliance with original accessories only. When using the accessories, follow the enclosed operating instructions.

Use only one tool or accessory at any one time.

,

Explanation of the symbols on the appliance or accessory

Follow the instructions in the operating instructions.

Caution! Rotating blades.

Caution! Rotating tools.

Do not place fingers in the feed tube.

Safety systems

Start lock-out

See “Operating positions” table.

The appliance can be switched on in

pos. 1 and 3

only:

– when the bowl (11) has been inserted and turned until it locks into place and

– the blender drive cover has been attached

(8).

Restart lock-out

If the power is interrupted, the appliance remains switched on but the motor does not start running again when the power is restored.

To switch the appliance on again, turn the rotary switch to

0/off

, then switch on.

Overload protection

If the motor switches itself off while the appliance is being used, the overload protection feature has been activated. A possible cause may be that too much food was processed at one time.

If a safety system is activated, see

“Troubleshooting”.

The operating instructions describe several models, see also overview of models (

Fig.

).

The appliance requires no maintenance.

Overview

Please fold out the illustrated

Base unit

1 Release button

2 Swivel arm

“Easy Armlift” function to support the upward movement of the arm

(see “Work positions”).

3 Rotary switch

When the appliance has been switched off (position

0/off

), the appliance runs automatically to the optimum position for changing the tools.

0/off

= Stop

M

= Instantaneous switching at maximum speed, hold switch for required blending duration.

Settings

1–7

, Operating speed:

1

= low speed – slow,

7

= high speed – fast.

4 Operating indicator

Is lit while the appliance is operating (rotary switch on

M

or

1–7

).

Flashes if the appliance has been operated incorrectly, the electronic fuse has tripped or the appliance is defective – see section

“Troubleshooting”.

66 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

en

5 Drive cover

To remove the drive cover, press on the rear area and remove cover.

6 Drive for

– continuous-feed shredder and

– citrus press (optional accessory *).

When not in use, attach the drive cover.

7 Drive for tools (stirrer, whisk, kneading hook) and mincer (optional accessory *)

8 Blender drive cover

9 Drive for blender (optional accessory *)

When not in use, attach the blender drive cover.

10 Cord store

MUM54..: Stow the cord in the cord store.

MUM56..: Automatic cord winder

Bowl with accessories

11 Stainless steel stirring bowl

12 Lid

Tools

13 Stirrer

14 Whisk

15 Kneading hook with dough deflector

16 Accessories bag

For storage of the tools and cutting discs.

Continuous-feed shredder

17 Pusher

18 Cover with filling shaft

19 Cutting discs

19a

Reversible slicing disc – thick/thin

19b

Reversible shredding disc – coarse/fine

19c

Grating disc – medium-fine

20 Disc holder

21 Housing with outlet opening

Blender

*

22 Blender jug

23 Lid

24 Funnel

*

If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or customer service.

Operating positions

Fig.

^ííÉåíáçå>

_ÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=

íççäL~ÅÅÉëëçêó=íç=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÇêáîÉ=~åÇ=áå=íÜÉ=

ÅçêêÉÅí=éçëáíáçå=~åÇ=éä~ÅÉ=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=

éçëáíáçå=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜáë=í~ÄäÉK qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ãìëí=ÄÉ=ÉåÖ~ÖÉÇ=áå=ÉîÉêó=

çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK

Note:

The swivel arm features an “Easy Armlift” function which supports the upwards movement of the swivel arm.

Selecting the operating position:

Press the Release button and move the swivel arm.

Support movement with your hand.

Move the swivel arm until it engages in the required position.

Position Drive Operating speed

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3

4

6

9

7

*

Insert/remove whisk, stirrer or kneading hook. Add large quantities of ingredients

Operation

3–7

3–5

5–7

5–7

oáëâ=çÑ=áåàìêó> aç=åçí=áåëÉêí=ã~áåë=éäìÖ=ìåíáä=~ää=éêÉé~ê~íáçåë=

Ñçê=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=ÅçãéäÉíÉK

^ííÉåíáçå> aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜçìí=~å=

~ÅÅÉëëçêóLíççä=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ÉãéíóK= aç=åçí=ÉñéçëÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=~ÅÅÉëëçêáÉë=íç=

ÜÉ~í=ëçìêÅÉëK=m~êíë=~êÉ=åçí=ãáÅêçï~îÉJë~ÑÉK

Before operating the appliance and accessories for the first time, clean thoroughly; see “Cleaning and servicing”.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 67

en

Important information

These operating instructions contain a sticker with reference values for the operating speed of the appliance when using the tools or accessories.

We recommend attaching this sticker to the appliance (

Fig.

).

Preparation

Place the base unit on a smooth, clean surface.

Pull out the power cord (

Fig.

).

MUM54..

Cord store:

Pull out cable to the required length.

MUM56..

Automatic cord winder:

Pull out the cord in one go to the required length (max. 100 cm) and slowly release; the cord is locked.

Reducing the cord length:

Pull gently on the cord and allow it to roll up to the required length. Then gently pull the cord again and slowly release; the cable is locked.

t~êåáåÖ> aç=åçí=íïáëí=íÜÉ=ÅçêÇ=ïÜÉå=áåëÉêíáåÖ=áíK= fÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ÑÉ~íìêÉë=~å=~ìíçã~íáÅ=ÅçêÇ=

ïáåÇÉêI=Çç=åçí=áåëÉêí=íÜÉ=ÅçêÇ=ã~åì~ääóK=fÑ=íÜÉ=

ÅçêÇ=à~ãëI=éìää=çìí=íÜÉ=ÅçêÇ=~ää=íÜÉ=ï~ó=~åÇ=

íÜÉå=~ääçï=áí=íç=ïáåÇ=ìéK

Insert the mains plug.

Bowl and tools

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=êçí~íáåÖ=íççäë tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=åÉîÉê=éä~ÅÉ=

ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK=^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÅçîÉê=

ENOF=ÄÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ> aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=íççäë=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=

íç=~=ëí~åÇëíáää=Ó=ïÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=

ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=

ÄêáÉÑäó=~åÇ=ëíçéë=áå=íÜÉ=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK= aç=åçí=ãçîÉ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ìåíáä=íÜÉ=íççä=Ü~ë=

ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáääK cçê=êÉ~ëçåë=çÑ=ë~ÑÉíó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ã~ó=çåäó=

ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=ïÜÉå=ìåìëÉÇ=ÇêáîÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=

ÅçîÉêÉÇ=ïáíÜ=ÇêáîÉ=Öì~êÇë=ERI=UFK

^ííÉåíáçå> rëÉ=Äçïä=ïáíÜ=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=çåäóK

Stirrer (13)

for stirring dough, e.g. cake mixture

Whisk (14)

for whisking egg whites, cream and light dough, e.g. sponge mixture

Kneading hook (15)

for kneading heavy dough and mixing-in ingredients that ought not be cut (e.g. raisins and chocolate chips)

Working with the bowl and the tools

Fig.

Press the Release button and move the swivel arm to position

2

.

Insert the bowl:

– Tilt the bowl forwards and then set it down.

– Turn anti-clockwise until it locks into place.

Depending on the processing task, insert the stirrer, whisk or kneading hook until it locks into position.

Note:

If using the kneading hook, rotate the dough deflector until the kneading hook can lock into position (

Fig.

4b

).

Put the ingredients to be processed into the bowl.

Press the Release button and move the swivel arm to position

1

.

Attach the cover.

Set the rotary switch to the desired setting.

Our recommendation:

– Stirrer: first stir in at setting 1, then select setting 7

– Whisk: setting 7, mix in at setting 1

– Kneading hook: first stir in at setting 1, knead at setting 3

Adding more ingredients

Switch off the appliance with the rotary

 switch.

add more ingredients through the feed tube in the cover.

çê

Remove lid.

Press the Release button and move the swivel arm to position

2

.

Add ingredients.

68 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

After using the appliance

Switch off the appliance with the rotary switch.

Remove mains plug.

Remove lid.

Press the Release button and move the swivel arm to position

2

.

Take the tool out of the drive.

Remove the bowl.

Clean all parts, see “Cleaning and servicing”.

Continuous-feed shredder

oáëâ=çÑ=áåàìêó aç=åçí=Öêáé=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë=çê=ÉÇÖÉë=çÑ=íÜÉ=

ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK=q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=Äó=íÜÉ=

ÉÇÖÉ=çåäóK

_ÉÑçêÉ=~íí~ÅÜáåÖLêÉãçîáåÖ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJ

ÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêI=ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=

íç ~=ëí~åÇëíáää=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK aç=åçí=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK t~êåáåÖ> qÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=ãìëí=

ÄÉ ÅçãéäÉíÉäó=~ëëÉãÄäÉÇ=ÄÉÑçêÉ=ìëÉK= kÉîÉê ~ëëÉãÄäÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=

ëÜêÉÇÇÉê çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK léÉê~íÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=

áå íÜÉ áåÇáÅ~íÉÇ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçå=çåäóK

Predetermined breaking point Fig.

The built-in predetermined breaking point protects the drive of the appliance. If an overload occurs, the drive shaft of the continuous-feed shredder breaks. However, the drive shaft can easily be replaced.

A new disc holder with drive shaft is available from customer service.

Reversible slicing disc – thick/thin

for slicing fruit and vegetables. Process at setting 5.

Designation on the reversible slicing disc:

“1” for the thick slicing side

“3” for the thin slicing side

t~êåáåÖ> qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=

ëäáÅáåÖ=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉI=ÄêÉ~ÇI=êçääë=çê=ÅÜçÅçä~íÉK= päáÅÉ=ÄçáäÉÇI=ï~ñó=éçí~íçÉë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉó=~êÉ=

ÅçäÇK

en

Reversible shredding disc – coarse/fine

for shredding vegetables, fruit and cheese, except for hard cheese (e.g. Parmesan).

Process at setting 3 or 4.

Designation on the reversible shredding disc:

“2” for the coarse shredding side

“4” for the fine shredding side

t~êåáåÖ> qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=

Ñçê ëÜêÉÇÇáåÖ=åìíëK=pÜêÉÇ=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=ïáíÜ=

íÜÉ Åç~êëÉ=ëáÇÉ=çåäó=~í=ëÉííáåÖ=TK

Grating disc – medium-fine

for grating raw potatoes, hard cheese

(e.g. Parmesan), cooled chocolate and nuts.

Process at setting 7.

t~êåáåÖ> qÜÉ=Öê~íáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=Öê~íáåÖ=ëçÑí=

ÅÜÉÉëÉ=~åÇ=ÅÜÉÉëÉ=ëäáÅÉëK

Working with the continuous-feed shredder

Fig.

Press the Release button and move the swivel arm to position

2

.

Insert the bowl:

– Tilt the bowl forwards and then set it down.

– Turn anti-clockwise until it locks into place.

Press the Release button and move the swivel arm to position

3

.

Remove drive cover from the drive of the continuous-feed shredder (Fig.

-5a).

Hold disc holder at the lower end, ensuring that the two tips are face up.

Carefully place the required slicing or shredding disc onto the tips of the disc holder

(Fig.

-6a). In the case of reversible discs, ensure that the required side is face up.

Grip disc holder at the upper end and insert into the housing (Fig.

-6b).

Attach the cover (note mark) and turn all the way in a clockwise direction.

Place continuous-feed shredder on the drive and rotate all the way in a clockwise direction, as illustrated in Fig.

-8.

Turn rotary switch to recommended setting.

Put food to be processed in the feed tube and push down with the pusher.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 69

en

t~êåáåÖ> mêÉîÉåí=íÜÉ=Åìí=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ÄìáäÇáåÖ=

ìé=áå=íÜÉ=çìíäÉí=çéÉåáåÖK

Tip:

To ensure even cutting results, process thin ingredients in bunches.

Note:

If the food to be processed sticks in the continuous-feed shredder, switch food processor off, pull out mains plug, wait until the drive comes to a standstill, remove cover from the continuous-feed shredder and empty feed tube.

After using the appliance

Switch off the appliance with the rotary

 switch.

Rotate the continuous-feed shredder in an

 anti-clockwise direction and remove.

Rotate the lid in an anti-clockwise direction and remove.

Remove disc holder with disc. To do this,

 press finger from below against the drive shaft (

Fig.

).

Clean parts.

Blender

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL

êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê>= aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ìåíáä=íÜÉ=

ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáää>=léÉê~íÉ=íÜÉ=~ëëÉãÄäÉÇ=

ÄäÉåÇÉê=çåäó=~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=äáÇ=~íí~ÅÜÉÇK

Add ingredients.

Maximum capacity – liquid = 1.25 litres; maximum capacity frothing or hot liquids max. 0.5 litres; optimal processing capacity – solids

= 50–100 g;

Attach the cover and turn anti-clockwise all the way into the blender handle.

The cover must be locked in position.

Set the rotary switch to the desired setting.

Adding more ingredients (Fig.

-8)

Switch off the appliance with the rotary switch.

Remove the lid and add ingredients or

 remove the funnel and gradually add solid ingredients through the refill opening or

 pour liquid ingredients through the funnel.

After using the appliance

Switch off the appliance with the rotary switch.

Rotate the blender in a clockwise direction and remove.

Tip:

It is recommended to clean the blender immediately after use.

Cleaning and servicing

^ííÉåíáçå> aç=åçí=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK=pìêÑ~ÅÉë=

ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=

Cleaning the base unit

oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ> fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëI=ëíÉ~ã=ÉëÅ~éÉë=

íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=áå=íÜÉ=äáÇK=^ÇÇ=~=ã~ñK=

MIR äáíêÉë=çÑ=Üçí=çê=ÑêçíÜáåÖ=äáèìáÇK t~êåáåÖ>

_äÉåÇÉê=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=aç=åçí=éêçÅÉëë=

ÇÉÉéJÑêçòÉå=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=áÅÉ=ÅìÄÉëFK= aç åçí=çéÉê~íÉ=ÄäÉåÇÉê=ïÜÉå=ÉãéíóK

Working with the blender

Press the release button and move

Fig.

 the swivel arm to position

4

.

Remove the blender drive cover.

Attach blender jug (mark on the handle on mark on the base unit) and turn all the way in an anti-clockwise direction.

oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=çê=éä~ÅÉ=

ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK

Remove mains plug.

Wipe the base unit and drive cover with a damp cloth. If required, use a little detergent.

Then dry the base unit.

Cleaning the bowl and tools

The bowl and tools are dishwasher-proof.

Do not wedge plastic parts in the dishwasher, as they could be permanently deformed during the washing process!

70 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

en

Cleaning the continuous-feed shredder

All parts of the continuous-feed shredder are dishwasher-proof.

Tip:

To remove the red film after processing e.g. carrots, pour a little cooking oil on a cloth and rub the film off the continuous-feed shredder

(not the cutting discs). Then rinse the continuousfeed shredder.

Cleaning the blender

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> aç=åçí=íçìÅÜ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉë=ïáíÜ=Ä~êÉ=Ü~åÇëK

The blender jug, lid and funnel are dishwasherproof.

Tip:

After processing liquids, it is often sufficient to clean the blender without removing it from the appliance. Pour a little water and washing-up liquid into the attached blender.

Switch on the blender for several seconds

(setting M). Pour out the water and rinse out the blender with clear water.

Important information

If required, clean accessories bag.

Follow care instructions in the bag.

Storage

oáëâ=çÑ=áåàìêó> tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=åçí=áå=ìëÉI=éìää=çìí=íÜÉ=

ã~áåë=éäìÖK

Fig.

Store tools and cutting discs in the accessories bag.

Keep accessories bag in the bowl.

To store in the original packaging, see

Fig.

.

Troubleshooting

_ÉÑçêÉ=Éäáãáå~íáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=

éäìÖK oáëâ=çÑ=áåàìêó>

Important information

The Operating indicator flashes if the appliance has been operated incorrectly or the electronic fuse has tripped or the appliance is defective.

The swivel arm must be engaged in every operating position.

Initially try to eliminate the problem which has occurred with the help of the following information.

Fault

Appliance does not start.

Remedial action

Check the power supply.

Check the mains plug.

Check swivel arm. Correct position?

Engaged?

Screw on blender or bowl as far as possible.

Attach the blender cover and screw on as far as possible.

Attach drive cover to unused drives.

The safety lock is active. Switch appliance to 0/off and then back to the required setting.

Fault

Appliance switches off during use.

The overload protection feature has been activated. Too much food was processed at one time.

Remedial action

Switch off the appliance.

Reduce processing quantity.

Do not exceed permitted maximum quantities (see “Application examples”).

Fault

While the drive was running, the release button was inadvertently pressed.

The swivel arm moves up. The drive switches off, but does not stop in the tool change position.

Remedial action

Set the rotary switch to

0/off

.

Move swivel arm to position

Switch on appliance (setting 1).

Switch off appliance again.

1

.

Tool stops in tool change position.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 71

en

Fault

Blender does not start working or stops during use, the drive is “humming”. Blade is blocked.

Remedial action

Switch off the appliance and pull out the mains plug.

Detach the blender and remove the obstruction.

Re-attach the blender.

Switch on the appliance.

Important information

If the fault cannot be eliminated, please contact customer service.

Application examples

Whipped cream

100 g–600 g

Whip cream with the whisk for 1½ to

4 minutes at setting 7 – depending on the quantity and properties of the cream.

Egg white

1 to 8 egg whites

Beat egg white with the whisk for 4 to

6 minutes at setting 7.

Sponge mixture

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

2 eggs

2–3 tbs. hot water

100 g sugar

1 packet of vanilla sugar

70 g flour

70 g cornflour

Baking powder if required

Beat the ingredients (except flour and cornflour) with the whisk for approx.

4–6 minutes at setting 7 until frothy.

Rotate switch to setting 1 and spoon in the sifted flour and cornflour within approx. ½ to

1 minute.

Maximum quantity:

2 x basic recipe

Cake mixture

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

3–4 eggs

200–250 g sugar

1 pinch of salt

1 packet of vanilla sugar or peel from ½ lemon

200–250 g butter or margarine

(room temperature)

500 g flour

1 packet of baking powder

125 ml milk

Mix all ingredients with the stirrer for approx.

½ minute at setting 1, then for approx. 3–4 minutes at setting 7.

Maximum quantity:

1,5 x basic recipe

Short pastry

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

125 g butter (room temperature)

100–125 g sugar

1 egg

1 pinch of salt

A little lemon peel or vanilla sugar

250 g flour

Baking powder if required

Mix all ingredients with the stirrer for approx.

½ minute at setting 1, then for approx.

2–3 minutes at setting 6.

From 500 g flour:

Knead the ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3–4 minutes at setting 3.

Maximum quantity:

2 x basic recipe

Yeast dough

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

500 g flour

1 egg

80 g fat (room temperature)

80 g sugar

200–250 ml lukewarm milk

25 g fresh yeast or 1 packet of dried yeast

Peel of ½ lemon

1 pinch of salt

Mix all ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx. 3–6 minutes at setting 3.

Maximum quantity:

1,5 x basic recipe

Pasta dough

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

300 g flour

3 eggs

1–2 tbs. (10–20 g) cold water as required

Process all ingredients for approx. 3–5 minutes at setting 3 until a dough forms.

Maximum quantity:

1,5 x basic recipe

72 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Bread dough

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

750 g flour

2 packets of dry yeast

2 tsp. salt

450–500 ml warm water

Mix all ingredients with the kneading hook for approx. ½ minute at setting 1, then for approx.

4–5 minutes at setting 3.

Mayonnaise

2 eggs

2 tsp. mustard

¼ l oil

2 tbs. lemon juice or vinegar

1 pinch of salt

en

1 pinch of sugar

Ingredients must be at the same temperature.

Process the ingredients (except the oil) in the

 blender for several seconds at setting 3 or 4.

Switch the blender to setting 7 and slowly pour the oil through the funnel and mix until the mayonnaise emulsifies.

Eat the mayonnaise immediately, do not store.

Honey bread spread

30 g butter (from refrigerator, 7 °C)

190 g honey (from refrigerator, 7 °C)

Cut butter into small pieces and put into the blender.

Add honey and blend for 15 seconds at setting 7.

Optional accessories

MUZ5ZP1

Citrus press

For squeezing oranges, lemons and grapefruits.

MUZ5CC1

Dicer

For cutting fruit and vegetables into equally sized cubes

MUZ5FW1

Mincer

For cutting fresh meat for steak tartare or meat loaf.

MUZ45LS1

Perforated disc set fine

(3 mm), coarse (6 mm)

For the mincer MUZ5FW1.

Fine disc for pasties and spreads, coarse disc for sausages and bacon.

MUZ45SV1

Viennese whirl attachment

For the mincer MUZ5FW1.

With metal template for 4 different pastry moulds.

MUZ45RV1

Grater attachment

For the mincer MUZ5FW1.

For grating nuts, almonds, chocolate and dried bread rolls.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 73

en

MUZ45FV1

Juicer attachment

For the mincer MUZ5FW1.

For pressing soft fruit, except raspberries, tomatoes and rose hips, to a pulp. At the same time e.g. currants are automatically stemmed and pitted.

For the continuous-feed shredder MUZ5DS1.

For slicing raw potatoes for chips.

MUZ45PS1

Chipper disc

MUZ45AG1

Asian vegetable disc

MUZ45RS1

Grating disc coarse

For the continuous-feed shredder MUZ5DS1.

Slices fruit and vegetables into fine strips for Asian vegetable dishes.

For the continuous-feed shredder MUZ5DS1.

For grating raw potatoes, e.g. for potato pancakes or dumplings.

MUZ45KP1

Potato fritter disc

For the continuous-feed shredder MUZ5DS1.

For grating raw potatoes for rostis and potato fritters, for cutting fruit and vegetables into thick slices.

MUZ5ER2

Stainless steel stirring bowl

Up to 750 g of flour plus ingredients can be processed in the bowl.

MUZ5KR2

Plastic mixing bowl

Up to 750 g of flour plus ingredients can be processed in the bowl.

MUZ5MX1

Plastic blender attachment

For blending drinks, for pureeing fruit and vegetables, for preparing mayonnaise, for cutting fruit, nuts, for crushing ice cubes.

MUZ5MM1

Multi-mixer

For chopping herbs, vegetables, apples and meat, for shredding carrots, radishes and cheese, for grating nuts and cooled chocolate.

If an accessory is not included in the product package, it can be purchased via the trade or from customer service.

74 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Instructions on disposal

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2012/19/EC on Waste

Electrical and Electronic Equipment –

WEEE. The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

en

Warranty conditions

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold.

Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased.

The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Subject to alterations.

75

fr

sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=

_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=

ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=

¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=

èì~äáí¨K pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=ÇÉë=

áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK

Sommaire

Pour votre sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nettoyage et entretien . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Rangement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Dérangements et remèdes . . . . . . . . . . . . 85

Exemples d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Accessoires en option . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Conseils pour la mise au rebut . . . . . . . . . . 89

Conditions de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Pour votre sécurité

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d’utilisation importantes visant cet appareil.

Le non-respect des instructions permettant d’utiliser correctement l’appareil dégage le fabricant de toute responsabilité envers les dommages qui pourraient en résulter.

Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d’un foyer. Les applications similaires à celles d’un foyer comprennent par exemple l’utilisation dans les coins-cuisine du personnel de magasins, de bureaux, d’entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l’utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d’habitation similaire.

Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales. Ne dépassez pas les quantités maximales admissibles (voir « Exemples d’utilisation ») !

Cet appareil convient pour mélanger, pétrir et fouetter les produits alimentaires. Il ne doit pas servir à transformer d’autres objets ou substances. D’autres applications sont possible à condition d’utiliser les accessoires homologués par le fabricant.

N’utilisez l’appareil qu’avec des accessoires d’origine. Lorsque vous utilisez les accessoires, respectez les notices d’utilisation ci-jointes.

Rangez soigneusement la notice d’instructions. Si vous remettez l’appareil

à un tiers, joignez sa notice d’utilisation.

,

Consignes générales de sécurité

Risque d’électrocution

L’utilisation de l’appareil par les enfants est interdite.

Des enfants, éloignez l’appareil et son cordon de raccordement.

76 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fr

Les personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l’expérience et / ou les connaissances nécessaires pourront utiliser les appareils à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu’elles aient compris les dangers qui en émanent.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l’appareil. Ne laissez jamais fonctionner l’appareil sans surveillance.

Ne branchez et faites marcher l’appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique. N’utilisez cet appareil que dans des locaux fermés. N’utilisez l’appareil que si son cordon d’alimentation et l’appareil lui-même ne présentent aucun dommage.

Débranchez toujours l’appareil du secteur s’il doit se trouver sans surveillance, avant de l’assembler, de le démonter ou de le nettoyer.

Veillez à ce que le cordon de branchement ne frotte pas sur des arêtes vives ou des surfaces très chaudes. Afin d’écarter tout danger, seul le fabricant ou son service après-vente ou une personne détenant une qualification équivalente est habilité à remplacer un cordon de branchement endommagé.

Les réparations sur l’appareil sont réservées à notre service après-vente.

,

Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque de blessure

Risque d’électrocution !

Ne branchez la fiche mâle dans la prise de courant qu’une fois tous les préparatifs sur l’appareil achevés.

Ne plongez jamais l’appareil de base dans l’eau, ne le maintenez jamais sous l’eau du robinet.

Ne le nettoyez jamais avec un nettoyeur à vapeur.

Ne déplacez pas le bras pivotant lorsque l’appareil est allumé.

Attendez jusqu’à l’arrêt complet de l’entraînement.

Ne changez l’accessoire qu’après que le mécanisme d’entraînement se soit immobilisé ; il continue de tourner quelques instants après avoir

éteint l’appareil.

Allumez et éteignez l’appareil uniquement par le sélecteur rotatif.

Si l’appareil ne sert pas, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.

Avant de supprimer tout dérangement, débranchez la fiche mâle de la prise

à courant.

Risque de blessures avec les accessoires en rotation !

Ne touchez pas les pièces en rotation. Pendant le fonctionnement, n’introduisez jamais les doigts dans le bol mélangeur.

Utilisez-le uniquement avec le couvercle (12) en place !

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 77

fr

Changez les accessoires uniquement lorsque l’appareil est au repos – une fois l’appareil éteint, le mécanisme d’entraînement continue de tourner un certain temps puis s’immobilise sur la position de changement des accessoires. Tournez le bras pivotant seulement après que l’appareil s’est immobilisé.

Pour des raisons de sécurité, il n’est possible de faire fonctionner l’appareil que si les entraînements qui ne servent pas sont revêtus de leurs couvercles de protection (5, 8).

Ne posez / retirez l’accessoire râpeur / éminceur qu’après avoir éteint le moteur et débranché la fiche mâle de la prise de courant.

N’introduisez pas les doigts dans l’ouverture d’ajout.

Risque de blessures avec les lames tranchantes !

N’approchez pas les doigts des lames et des arêtes, tranchantes, des disques à réduire. Ne saisissez les disques à réduire que par leurs bords !

Ne touchez pas les lames du mixeur avec les mains nues.

Risque de blessures avec les lames tranchantes / l’entraînement en rotation !

N’introduisez jamais les doigts dans le mixeur en place !

Ne retirez / posez le mixeur qu’après avoir arrêté l’entraînement !

N’utilisez le mixeur qu’une fois assemblé et avec son couvercle en place.

Risque de brûlure !

Lorsque vous traitez des aliments mélangés très chauds, de la vapeur traverse l’entonnoir ménagé dans le couvercle. Versez au maximum

0,5 litre de liquide très chaud ou moussant.

Important !

N’utilisez l’appareil qu’avec des accessoires d’origine.

Lorsque vous utilisez les accessoires, respectez les notices d’utilisation ci-jointes.

N’utilisez qu’un outil ou accessoire à la fois.

,

Explication des symboles sur l’appareil et les accessoires

Respectez les instructions figurant dans la notice d’utilisation.

Prudence ! Lames rotatives.

Prudence ! Accessoires rotatifs.

N’introduisez pas les doigts dans l’orifice d’ajout.

78 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Systèmes de sécurité

Sécurité anti-enclenchement

Voir le tableau « Positions de travail »

L’appareil se met en marche sur les

positions

1 et 3

uniquement :

– si vous avez mis le bol (11) en place et l’avez fait tourner jusqu’à ce qu’il encrante, et

– avez posé le couvercle protégeant l’entraînement du mixeur (8).

Sécurité anti-réenclenchement

En cas de coupure de courant, l’appareil reste en position allumée mais le moteur ne redémarre pas une fois le courant revenu.

Pour rallumer, tournez le sélecteur rotatif sur

0/off

puis ramenez-le en position allumée.

Sécurité anti-surcharge

Si le moteur s’éteint tout seul pendant l’utilisation, ceci signifie que la protection antisurcharge s’est activée. L’une des causes possibles : trop grandes quantités d’aliments traitées en même temps.

Pour savoir comment procéder si le système de sécurité s’active, voir « Dérangements et remèdes ».

La notice d’utilisation vaut pour différents modèles (voir également la vue d’ensemble des modèles,

Figure

). L’appareil ne nécessite aucun entretien.

Vue d’ensemble

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure

Appareil de base

1 Touche de déverrouillage

2 Bras pivotant

Fonction « Easy Armlift » pour assister le mouvement montant du bras (voir

« Positions de travail »).

3 Interrupteur rotatif

Après l’arrêt (position

0/off

), l’appareil se remet automatiquement sur la position optimale pour changer les accessoires.

0/off

= Arrêt

M

= Touche pulse, avec vitesse la plus

élevée, maintenez l’interrupteur pendant la durée de fonctionnement souhaitée.

Positions

1–7

, vitesse de travail :

1

= vitesse basse – marche lente,

7

= vitesse élevée – marche rapide.

fr

4 Voyant de fonctionnement

Il reste allumé pendant la marche (sélecteur rotatif sur

M

ou

1–7

).

Il clignote en cas d’erreurs pendant l’utilisation de l’appareil, si le fusible électronique disjoncte ou en présence d’un défaut dans l’appareil, voir le chapitre « Dérangements et remèdes ».

5 Couvercle protégeant le mécanisme d’entraînement

Pour retirer le couvercle protégeant l’entraînement, appuyez sur la zone arrière puis retirez le couvercle.

6 Entraînement

– de l’accessoire râpeur / éminceur et

– du presse-agrumes (accessoire

en option *).

Lorsque vous n’utilisez pas l’entraînement, protégez-le avec son couvercle.

7 Entraînement pour les accessoires

(fouet mélangeur, fouet batteur, crochet pétrisseur) et hachoir à viande (accessoire en option *)

8 Couvercle protégeant l’entraînement du mixeur

9 Entraînement du bol mixeur (accessoire en option *)

Lorsque vous n’utilisez pas l’entraînement, protégez-le avec son couvercle.

10 Rangement du cordon

MUM54.. : Placez le cordon d’alimentation dans son rangement.

MUM56..: Enrouleur automatique de cordon

Bol mélangeur avec accessoires

11 Bol mélangeur en acier inoxydable

12 Couvercle

Accessoires

13 Fouet mélangeur

14 Fouet batteur

15 Crochet pétrisseur avec déflecteur de pâte

16 Sacoche d’accessoires

Pour ranger les accessoires et les disques

à réduire.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 79

fr

Accessoire râpeur / éminceur

17 Pilon-poussoir

18 Couvercle avec ouverture pour ajout

19 Disques à réduire

19a

Disque à découper réversible –

épais / mince

19b

Disque à râper réversible – épais / fin

19c

Disque à râper – mi-fin

20 Porte-disque

21 Boîtier avec orifice de sortie

Mixeur

*

22 Bol mixeur

23 Couvercle

24 Entonnoir

*

Si un accessoire n’a pas été livré d’origine, vous pouvez vous le procurer dans le commerce et auprès du service après-vente.

Positions de travail

Figure

^ííÉåíáçå=> kÉ=Ñ~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ëá=äÉë=

~ÅÅÉëëçáêÉë=ëÉ=íêçìîÉåí=ëìê=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=

ÅçêêÉÅíI=ëìê=ä~=éçëáíáçå=ÅçêêÉÅíÉ=Éí=Éå=éçëáíáçå=

ÇÉ=íê~î~áäK iÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=Ççáí=ÉåÅê~åíÉê=Ç~åë=ÅÜ~èìÉ=

éçëáíáçå=ÇÉ=íê~î~áäK

Remarque

Le bras pivotant est doté de la fonction

« Easy Armlift » qui assiste le mouvement montant du bras pivotant.

Réglage de la position de travail :

Appuyez sur la touche de déverrouillage puis faites tourner le bras pivotant.

Aidez le mouvement d’une main.

Amenez le bras pivotant sur la position voulue jusqu’à ce qu’il encrante.

Position Entraînement

Vitesse de travail

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

Position

3

4

6

9

7

Entraînement

*

Mise en place / enlèvement du fouet batteur, du fouet mélangeur et du crochet pétrisseur ;

Ajout de fortes quantités d‘aliments.

Utilisation

Vitesse de travail

3–7

3–5

5–7

5–7

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> kÉ=Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=

ÇÉ Åçìê~åí=èìÛìåÉ=Ñçáë=íçìë=äÉë=éê¨é~ê~íáÑë=

ëìê äÛ~éé~êÉáä=~ÅÜÉî¨ëK

^ííÉåíáçå=> kÉ=Ñ~áíÉë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=äÉë=

~ÅÅÉëëçáêÉë=L=çìíáäë=Éå=éçëáíáçå=ÇÉ=íê~î~áäK kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=¶=îáÇÉK= kÛÉñéçëÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ëÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=

¶ ÇÉë=ëçìêÅÉë=ÇÉ=ÅÜ~äÉìêK=iÉë=éá ≠ ÅÉë=åÉ=îçåí=

é~ë=~ì=Ñçìê=¶=ãáÅêçJçåÇÉëK

Avant de les utiliser pour la première fois, nettoyez soigneusement l’appareil et ses accessoires, voir le chapitre intitulé

« Nettoyage et entretien ».

Remarque importante

Dans cette notice d’utilisation se trouve un autocollant mentionnant des valeurs indicatives pour la vitesse de travail de l’appareil lorsque vous utilisez les différents outils ou accessoires.

Nous recommandons de fixer cet autocollant sur l’appareil (

figure

).

80 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Préparatifs

Posez l’appareil de base sur une surface lisse et propre.

Sortez le cordon de son rangement

(

Figure

).

MUM54..

Casier de rangement du cordon:

Sortez la longueur de cordon voulue.

MUM56..

Enrouleur automatique de cordon :

Tirez continuellement le cordon jusqu’à sortir la longueur voulue

(1,00 mètre maxi.) puis relâchez-le lentement. Le cordon s’immobilise sur la longueur voulue.

Pour réduire la longueur du cordon :

Tirez légèrement sur le cordon, puis laissezen la longueur voulue s’enrouler.

Ensuite, tirez à nouveau légèrement sur le cordon, puis relâchez-le lentement.

Le cordon s’immobilise sur la longueur voulue.

^ííÉåíáçå=> kÉ=íçêÇÉò=é~ë=äÉ=ÅçêÇçåI=äçêëèìÉ=îçìë=

äÉ êÉåíêÉòK= pìê=äÉë=ãçÇ ≠ äÉë=¶=ÉåêçìäÉìê=~ìíçã~íáèìÉI=

åÉ êÉåíêÉò=é~ë=äÉ=ÅçêÇçå=¶=ä~=ã~áåK= pá=äÉ=ÅçêÇçå=ëÉ=ÅçáåÅÉ=Éå=êçìíÉI=ëçêíÉòJÉå=

ä~ äçåÖìÉìê=ã~ñáãìã=éìáë=ä~áëëÉòJäÉ=¶=åçìJ

îÉ~ì=ëÛÉåêçìäÉêK

Introduire la fiche dans la prise de courant.

Bol et accessoires

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=~îÉÅ=äÉë=éá ≠ ÅÉë=

Éå=êçí~íáçå=> mÉåÇ~åí=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåíI=åÛáåíêçÇìáëÉò=

à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìêK= ríáäáëÉòJäÉ=ìåáèìÉãÉåí=~îÉÅ=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ENOF=

Éå=éä~ÅÉ=>

`Ü~åÖÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ìåáèìÉãÉåí=äçêëèìÉ=

äÛ~éé~êÉáä=Éëí=~ì=êÉéçë=Ó=ìåÉ=Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä=

¨íÉáåíI=äÉ=ã¨Å~åáëãÉ=ÇÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=ÅçåíáåìÉ=

ÇÉ=íçìêåÉê=ìå=ÅÉêí~áå=íÉãéë=éìáë=ëÛáããçÄáäáëÉ=

ëìê=ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=ÅÜ~åÖÉãÉåí=ÇÉë=~ÅÅÉëJ

ëçáêÉëK=qçìêåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëÉìäÉãÉåí=

~éê ≠ ë=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=ëÛÉëí=áããçÄáäáë¨K mçìê=ÇÉë=ê~áëçåë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨I=äÛ~éé~êÉáä=

åÉ éçìêê~=ÆíêÉ=ìíáäáë¨=èìÉ=ëá=äÉë=ÅçìîÉêÅäÉë=

ÇÉ éêçíÉÅíáçå=ERI=UF=êÉÅçìîêÉåí=äÉë=Éåíê~ ≤ åÉJ

ãÉåíë=èìá=åÉ=ëÉêîÉåí=é~ëK

fr

^ííÉåíáçå=> ríáäáëÉò=äÉ=Äçä=ìåáèìÉãÉåí=Éå=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=

ëìê=ÅÉí=~éé~êÉáäK

Fouet mélangeur (13)

pour pétrir les pâtes, par exemple de la pâte levée

Fouet batteur (14)

pour monter les œufs en neige, battre la crème et les pâtes liquides, par exemple la pâte à biscuits.

Crochet pétrisseur (15)

pour pétrir les pâtes épaisses et incorporer des ingrédients qu’il ne faut pas broyer (par exemple les raisins secs, les plaquettes de chocolat)

Travailler avec le bol et les outils

Figure

Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position

2

.

Mise en place du bol :

– Présentez le bol incliné vers l’avant puis posez-le.

– Tournez en sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à l’encrantement.

Suivant besoins, enfoncez le fouet mélangeur, le fouet batteur ou le crochet pétrisseur jusqu’à ce qu’il encrante dans l’entraînement.

Remarque :

Si vous choisissez le crochet pétrisseur tournez le déflecteur de pâte jusqu’à ce que le crochet encrante (

figure

–4b

).

Versez les ingrédients à préparer dans le bol.

Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position

1

.

Mettez le couvercle en place.

Réglez l’interrupteur rotatif sur la position voulue.

Un conseil :

– Fouet mélangeur : commencez par fouetter sur la position 1, puis passez sur la position 7

– Fouet batteur : vitesse 7, incorporation d’ingrédients

à la vitesse 1

– Crochet pétrisseur : commencez par incorporer les ingrédients

à la vitesse 1, puis malaxez à la vitesse 3

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 81

fr

Rajouter des ingrédients

Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif.

Rrajoutez les ingrédients par l’ouverture pour ajout ménagée dans le couvercle.

çì

Enlevez le couvercle.

Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position

2

.

Ajoutez des ingrédients.

Après le travail

Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif.

Débranchez la fiche mâle de la prise

 de courant.

Enlevez le couvercle.

Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position

2

.

Détachez l’accessoire de l’entraînement.

Retirez le bol.

Nettoyez toutes les pièces, voir

« Nettoyage et entretien ».

Accessoire râpeur / éminceur

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ kÛ~ééêçÅÜÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=ÇÉë=ä~ãÉë=Éí=ÇÉë=

~êÆíÉëI=íê~åÅÜ~åíÉëI=ÇÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉK= kÉ ë~áëáëëÉò=äÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ=èìÉ=é~ê=

äÉìêë=ÄçêÇë=> kÉ=éçëÉò=L=êÉíáêÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìê=L=

¨ãáåÅÉìê=èìÛ~éê ≠ ë=~îçáê=¨íÉáåí=äÉ=ãçíÉìê=

Éí ǨÄê~åÅܨ=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=

ÇÉ Åçìê~åíK kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=

ÇÛ~àçìíK

^ííÉåíáçå=> kÛìíáäáëÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìê=L=¨ãáåÅÉìê=

èìÛÉåíá ≠ êÉãÉåí=~ëëÉãÄä¨K= kÛ~ëëÉãÄäÉò=à~ã~áë=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìê=L=

¨ãáåÅÉìê=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK kDìíáäáëÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìê=L=¨ãáåÅÉìê=

èìÉ Ç~åë=ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=áåÇáèì¨ÉK

Protection contre la surcharge Figure

Pour empêcher un endommagement important de votre appareil en cas de surcharge de l’accessoire râpeur / éminceur, l’arbre d’entraînement de ce dernier comporte une entaille (zone de rupture programmée).

En cas de surcharge, l’arbre d’entraînement casse à cet endroit.

Un nouveau porte-disques à arbre d’entraînement est disponible auprès du service aprèsvente.

Disque à découper réversible –

épais / mince

pour émincer les fruits et légumes.

Travaillez les aliments sur la position 5.

Chiffre « 1 » sur le disque à découper réversible, signalant le côté de coupe épaisse

« 3 » pour le côté de coupe mince

^ííÉåíáçå=> iÉ=ÇáëèìÉ=¶=ê¨ÇìáêÉ=ê¨îÉêëáÄäÉ=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=

éçìê=ÅçìéÉê=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ÇìêI=äÉ=é~áåI=äÉë=éÉíáíëJ

é~áåë=Éí=äÉ=ÅÜçÅçä~íK=kÉ=ÅçìéÉò=äÉë=éçããÉë=

ÇÉ=íÉêêÉ=ÅìáíÉë=ÑÉêãÉë=èìÛ~éê ≠ ë=èìÛÉääÉë=çåí=

êÉÑêçáÇáK

Disque à râper réversible –

épais / fin

pour râper des fruits, des légumes et du fromage (sauf le fromage dur, le parmesan par exemple). Travaillez sur la position 3 ou 4.

Chiffre « 2 » sur le disque à râper réversible, pour désigner le côté servant à râper épais

« 4 » pour le côté servant à râper fin

^ííÉåíáçå=> iÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=

éçìê=êßéÉê=äÉë=åçáñK=kÉ=êßéÉò=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ãçì=

èìÛ~îÉÅ=äÉ=Å ∑ í¨=¨é~áë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=TK

Disque à râper – mi-fin

pour râper les pommes de terre crues, le fromage dur (par exemple le parmesan), le chocolat réfrigéré et les noix.

Travaillez les aliments sur la position 7.

^ííÉåíáçå=> iÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=êßéÉê=

äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ãçì=çì=éê¨Ç¨Åçìé¨=Éå=íê~åÅÜÉëK

Travailler avec l’accessoire râpeur / éminceur

Figure

Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position

2

.

Mise en place du bol :

– Présentez le bol incliné vers l’avant puis posez-le.

– Tournez en sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à l’encrantement.

82 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Appuyez sur la touche de déverrouillage et amenez le bras pivotant sur la position

3

.

Retirez le couvercle d’entraînement de l’accessoire râpeur / éminceur (figure

-5a).

Retenez l’extrémité inférieure du portedisque ; il faut ce faisant que les deux pointes regardent vers le haut.

Posez prudemment le disque à découper ou le disque à râper sur les pointes du portedisques (figure

-6a). Avec les disques réversibles, veillez bien à ce que le côté souhaité regarde vers le haut.

Saisissez l’extrémité supérieure du portedisques et introduisez-la dans le boîtier

(figure

-6b).

Posez le couvercle (respectez le repère) puis tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée.

Posez l’accessoire râpeur / éminceur sur l’entraînement comme sur la figure

-8, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée.

Réglez le sélecteur rotatif sur la position recommandée.

Versez les produits alimentaires à traiter dans l’ouverture d’ajout et faites-les avancer avec le pilon poussoir.

^ííÉåíáçå=>

°îáíÉò=èìÉ=äÉë=~äáãÉåíë=Åçìé¨ë=åÉ=ëÛ~ÅÅìJ

ãìäÉåí=ÇáêÉÅíÉãÉåí=¶=ä~=ëçêíáÉK

Conseil :

pour que la coupe des aliments soit régulière, présentez les aliments minces en bottes.

Remarque :

Si les aliments à traiter devaient se coincer dans l’accessoire râpeur / éminceur,

éteignez le robot culinaire, débranchez la fiche mâle de la prise de courant et attendez que l’entraînement se soit immobilisé, retirez le couvercle de l’accessoire râpeur / éminceur puis videz l’ouverture d’ajout.

Après le travail

Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif.

Tournez l’accessoire râpeur / éminceur en sens inverse des aiguilles d’une montre puis retirez-le.

Tournez le couvercle en sens inverse des aiguilles d’une montre puis retirez-le.

Retirez le porte-disques avec le disque.

Pour ce faire, appuyez avec le doigt, par le bas, contre l’arbre d’entraînement

(

figure

).

Nettoyez les pièces.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

fr

Mixeur

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=

íê~åÅÜ~åíÉë=L=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=

Éå êçí~íáçå=> kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìê=

Éå=éä~ÅÉ=>=kÉ=êÉíáêÉò=L=éçëÉò=äÉ=ãáñÉìê=

èìÛ~éê ≠ ë=~îçáê=~êêÆí¨=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=>= kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãáñÉìê=èìÛìåÉ=Ñçáë=~ëëÉãÄä¨=

Éí ~îÉÅ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=éä~ÅÉK oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉ=> içêëèìÉ=îçìë=íê~áíÉò=ÇÉë=~äáãÉåíë=ã¨ä~åÖ¨ë=

íê ≠ ë=ÅÜ~ìÇëI=ÇÉ=ä~=î~éÉìê=íê~îÉêëÉ=äÛÉåíçååçáê=

ã¨å~Ö¨=Ç~åë=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK=sÉêëÉò=~ì=

ã~ñáãìã=MIR=äáíêÉ=ÇÉ=äáèìáÇÉ=íê ≠ ë=ÅÜ~ìÇ=çì=

ãçìëë~åíK

^ííÉåíáçå=> sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉ=ãáñÉìê=>= kÉ íê~áíÉò=é~ë=ÇÛáåÖê¨ÇáÉåíë=ëìêÖÉä¨ë=

Eë~ìÑ=äÉë=Öä~´çåëFK=kÉ=Ñ~áíÉë=é~ë=íçìêåÉê=

äÉ ãáñÉìê=¶=îáÇÉK

Utilisation du mixeur

Figure

Appuyez sur le bouton de déverrouil-

 lage et amenez le bras pivotant sur la position

4

.

Retirez le couvercle protégeant l’entraînement du mixeur.

Mettez le bol mixeur en place (le repère sur

 la poignée et celui sur l’appareil de base doivent coïncider) puis tournez en sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée.

Ajoutez des ingrédients.

Quantité maximale de liquide = 1,25 litres ; quantité maximale de liquides moussants ou très chauds = 0,5 litre, quantité optimale d’aliments solides à traiter

= 50 à 100 grammes ;

Posez le couvercle et tournez-le en sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée dans la poignée du mixeur.

Le couvercle doit avoir encranté.

Réglez l’interrupteur rotatif sur la position voulue.

83

Rajouter des ingrédients (figure

-8)

Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif.

fr

Retirez le couvercle et ajoutez les ingrédients ou

 retirez l’entonnoir et rajoutez progressivement les ingrédients fermes par l’ouverture ou

 versez les ingrédients liquides par l’entonnoir.

Après le travail

Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif.

Tournez le mixeur dans le sens des aiguilles d’une montre puis retirez-le.

Un conseil :

il est préférable de nettoyer le mixeur immédiatement après utilisation.

Nettoyage et entretien

^ííÉåíáçå=> kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK= sçìë êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK

Nettoyage de l’appareil de base

oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=> kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=

äÛÉ~ì=Éí=åÉ=äÉ=íÉåÉò=à~ã~áë=ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=

êçÄáåÉí=>=kÉ=äÉ=åÉííçóÉò=à~ã~áë=~îÉÅ=ìå=

åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìêK

Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Essuyez l’appareil de base et les couvercles de protection du mécanisme d’entraînement avec un chiffon humide.

Si nécessaire, ajoutez un peu de produit

à vaisselle.

Ensuite, essuyez l’appareil avec un essuietout sec.

Nettoyage du bol mélangeur et des accessoires

Le bol mélangeur et les accessoires peuvent aller au lave-vaisselle.

Ne coincez pas les pièces en matière plastique dans le lave-vaisselle car elles risqueraient de se déformer de façon irréversible pendant le lavage !

Nettoyer l’accessoire râpeur / éminceur

Toutes les pièces de l’accessoire râpeur /

éminceur vont au lave-vaisselle.

Un conseil :

Pour enlever le dépôt rouge laissé après le traitement des carottes par exemple, versez un peu d’huile alimentaire sur un chiffon et frottez l’accessoire râpeur / éminceur avec

(pas les disques à réduire).

Ensuite, rincez l’accessoire râpeur / éminceur.

Nettoyer le mixeur

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=

íê~åÅÜ~åíÉë=> kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=ä~ãÉë=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=

äÉë ã~áåë=åìÉëK

Le bol mixeur, le couvercle et l’entonnoir vont au lave-vaisselle.

Un conseil :

Après le traitement de liquide, il suffit souvent de nettoyer le mixeur sans le détacher de l’appareil. Pour cela, versez un peu d’eau additionnée de produit à vaisselle dans le mixeur en place. Faites fonctionner le mixeur pendant quelques secondes (position M).

Jetez l’eau de nettoyage puis rincez le mixeur

à l’eau claire.

Remarque importante

Nettoyez la sacoche d’accessoires suivant besoin. Respectez les consignes d’entretien mentionnées dans la sacoche.

Rangement

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=> pá=äÛ~éé~êÉáä=åÉ=ëÉêí=é~ëI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ=

ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

Figure

Rangez les accessoires et les disques

à réduire dans la sacoche d’accessoires.

Rangez la sacoche d’accessoires dans le bol.

Pour le rangement dans l’emballage d’origine, voir la

figure

.

84 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Dérangements et remèdes

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=>

^î~åí=ÇÉ=ëìééêáãÉê=íçìí=Ǩê~åÖÉãÉåíI=

ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=¶=Åçìê~åíK

Remarque importante

Si une erreur a été commise dans le maniement de l’appareil, si les fusibles électroniques disjonctent ou en présence d’un défaut dans l’appareil, le voyant de fonctionnement se met

à clignoter.

Le bras pivotant doit encranter dans chaque position de travail.

Commencez par supprimer le problème à l’aide des consignes qui suivent.

Dérangement

L’appareil ne démarre pas.

Remède

Vérifiez l’alimentation électrique.

Vérifiez la fiche mâle.

Contrôlez le bras pivotant.

Position correcte ? Encranté ?

Faites tourner le mixeur ou le bol jusqu’à la butée.

Mettez le couvercle en place et faites-le tourner jusqu’à la butée.

Posez les couvercles de protection sur les entraînements non utilisés.

La sécurité anti-réenclenchement est active.

Amenez l’appareil sur la position 0/off et puis ramenez-le sur la position souhaitée.

Dérangement

L’appareil s’éteint pendant son utilisation.

La protection anti-surcharge est activée.

Trop grande quantité de produits alimentaires traitée en même temps.

Remède

Éteignez l’appareil.

Réduisez la quantité à traiter.

Ne dépassez pas les quantités maximales admissibles (voir « Exemples d’utilisation ») !

fr

Dérangement

La touche de déverrouillage a été actionnée par mégarde pendant que le mécanisme d’entraînement tournait.

Le bras pivotant se déplace vers le haut.

Le mécanisme d’entraînement s’éteint mais ne demeure pas dans la position de changement d’outil.

Remède

Amenez l’interrupteur rotatif sur la position

0/off

.

Amenez le bras pivotant sur la position

1

.

Allumez l’appareil (niveau 1).

Éteignez à nouveau l’appareil.

L’appareil s'immobilise en position de changement d’accessoire.

Dérangement

Le mixeur ne démarre pas ou s’arrête pendant l’utilisation. Le moteur « bourdonne ».

Les lames sont bloquées.

Remède

Éteignez l’appareil et débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Enlevez le mixeur et retirez l’obstacle.

Remettez le mixeur en place.

Allumez l’appareil.

Remarque importante

Si vous n’arrivez pas à résoudre le dérangement, veuillez s.v.p. vous adresser à notre service après-vente.

Exemples d’utilisation

Crème chantilly

100 g à 600 g

Travaillez la crème avec le fouet batteur pendant 1½ à 4 minutes – suivant la quantité et les propriétés de la crème sur la position 7.

Blanc d’œuf

1 à 8 blancs d’œufs

Travaillez les blancs d’œufs avec le fouet batteur pendant 4 à 6 minutes sur la position 7.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 85

fr

Pâte à biscuits

oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ=

2 œufs

2–3 cuillères à soupe d’eau très chaude

100 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

70 g de farine

70 g de fécule

éventuellement de la levure chimique

Battez les ingrédients (sauf la farine et la fécule) env. 4 à 6 minutes avec le fouet batteur sur la position 7, jusqu’à ce que vous obteniez une mousse ferme.

Réglez l’interrupteur rotatif sur la position

1 et, en ½ à 1 minute environ, incorporez par cuillerées la farine et la fécule que vous aurez préalablement passées au tamis.

Quantité maximale :

2 fois la recette de base

Pâte levée

oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ=

3 à 4 œufs

200 à 250 g de sucre

1 pincée de sel

1 sachet de sucre vanillé ou le zeste d’un demi-citron

200 à 250 g de beurre ou de margarine

(à la température ambiante)

500 g de farine

1 sachet de levure chimique

125 ml de lait

Mélangez tous les ingrédients avec le fouet mélangeur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 4 minutes sur la position 7.

Quantité maximale :

1,5 fois la recette de base

Pâte brisée

oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ=

125 g de beurre (à la température ambiante)

100 à 125 g de sucre

1 œuf

1 pincée de sel un peu de zeste de citron ou du sucre vanillé

250 g de farine

éventuellement de la levure chimique

Travaillez tous les ingrédients avec le fouet mélangeur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 2 à 3 minutes sur la position 6.

A partir de 500 g de farine :

Pétrissez les ingrédients avec le crochet pétrisseur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 4 minutes sur la position 3.

Quantité maximale :

2 fois la recette de base

Pâte à la levure de boulanger

oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ=

500 g de farine

1 œuf

80 g de matière grasse

(à la température ambiante)

80 g de sucre

200 à 250 ml de lait tiède

25 g de levure de boulanger fraîche ou 1 sachet de levure.

Le zeste d’un demi-citron

1 pincée de sel

Travaillez tous les ingrédients avec le crochet pétrisseur pendant env. ½ minute sur la position 1, puis env. 3 à 6 minutes sur la position 3.

Quantité maximale :

1,5 fois la recette de base

Pâte à pâtes

oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ=

300 g de farine

3 œufs

1 à 2 cuillères à soupe (10 à 20 g) d’eau froide, selon le besoin

Travaillez tous les ingrédients pendant

3 à 5 minutes environ sur la position

3 jusqu’à obtention d’une pâte.

Quantité maximale :

1,5 fois la recette de base

Pâte à pain

oÉÅÉííÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ=

750 g de farine

2 sachet de levure

2 c. à café de sel

450–500 ml d’eau chaude

Travaillez tous les ingrédients avec le crochet pétrisseur pendant env. ½ minute sur la position

1, puis env. 4 à 5 minutes sur la position 3.

86 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Mayonnaise

2 œufs

2 c. à café de moutarde

¼ l d’huile

2 cuillères à soupe de jus de citron ou de vinaigre

1 pincée de sel

1 pincée de sucre

Les ingrédients doivent tous se trouver

à la même température.

Pendant quelques secondes, mélangez tous ces ingrédients (sauf l’huile) avec le mixeur réglé sur la position 3 ou 4.

fr

Réglez ensuite le mixeur sur la position 7, versez l’huile lentement par l’entonnoir puis travaillez le mélange jusqu’à ce que la mayonnaise soit bien ferme.

La mayonnaise ne se conserve pas longtemps, consommez-la rapidement.

Pâte tartinable au miel

30 g de beurre (sorti du réfrigérateur,

7 °C)

190 g de miel (sorti du réfrigérateur, 7 °C)

Coupez le beurre en petits morceaux et versez-les dans le mixeur.

Rajoutez le miel et mélangez pendant

15 secondes sur la position 7.

Accessoires en option

MUZ5ZP1

Presse-agrumes

Pour presser des oranges, citrons et pamplemousses.

MUZ5CC1

Accessoire à découper en dés

Pour couper des fruits et légumes en dés de taille identique.

MUZ5FW1

Hachoir à viande

Pour hacher de la viande fraîche destinée à un steak tartare ou un rôti de viande hachée.

MUZ45LS1

Kit de disques ajourés, fin (3 mm), grossier (6 mm)

Pour le hachoir à viande MUZ5FW1.

Fin pour les pâtés et les pâtes à tartiner, grossier pour les saucisses grillées et le lard.

MUZ45SV1

Kit pour gâteaux secs

Pour le hachoir à viande MUZ5FW1.

Avec gabarit métallique permettant de conférer aux gâteaux 4 formes différentes.

MUZ45RV1

Embout à râper

Pour le hachoir à viande MUZ5FW1.

Pour râper les noix, amandes, le chocolat et les petitspains secs.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 87

fr

MUZ45FV1

Kit pour coulis de fruits et légumes

Pour le hachoir à viande MUZ5FW1.

Pour préparer un coulis de baies sauf les framboises, les tomates et baies d’églantier.

Simultanément, le kit dénoyaute automatiquement les groseilles / cassis par exemple et enlève leurs tiges.

MUZ45PS1

Disque à pommes frites

Pour l’accessoire râpeur / éminceur MUZ5DS1.

Pour découper des frites dans les pommes de terre crues.

MUZ45AG1

Disque à légumes asiatiques

Pour l’accessoire râpeur / éminceur MUZ5DS1.

Découpe les fruits et légumes en fines lanières pour préparer des plats asiatiques.

MUZ45RS1

Disque à râper (épais)

Pour l’accessoire râpeur / éminceur MUZ5DS1.

Pour râper des pommes de terre crues, par exemple pour faire des râpées de pomme de terre ou des boulettes.

MUZ45KP1

Disque pour galettes de pommes de terre

Pour l’accessoire râpeur / éminceur MUZ5DS1.

Pour râper des pommes de terre crues et préparer des « rösti » et des galettes de pommes de terre, pour découper les fruits et légumes en rondelles épaisses.

MUZ5ER2

Bol mélangeur en acier inoxydable

Dans le bol, vous pouvez traiter jusqu’à 750 g de farine plus les ingrédients.

MUZ5KR2

Bol mélangeur en plastique

Dans le bol, vous pouvez traiter jusqu’à 750 g de farine plus les ingrédients.

MUZ5MX1

Bol mixeur en plastique

Pour passer des boissons au mixeur, pour réduire les fruits et légumes en purée, pour préparer de la mayonnaise, réduire des fruits et légumes, pour broyer des glaçons.

MUZ5MM1

Multimixeur

Pour hacher des herbes culinaires, légumes, pommes et la viande, pour râper les carottes, radis et le fromage, pour râper / concasser les noix et le chocolat mis au réfrigérateur.

Si un accessoire n’a pas été livré d’origine, vous pouvez vous le procurer dans le commerce ou auprès du service après-vente.

88 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Conseils pour la mise au rebut

Cet appareil a été labélisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2012/19/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l’UE, d’une reprise et d’un recyclage des appareils usagés.

Pour connaître les consignes actuelles relatives

à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

fr

Conditions de garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l’achat.

Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l’appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part.

En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d’achat.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Sous réserve de modifications.

89

it

`çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç=

åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK

`çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç=

ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá=áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=

éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç=ëáíç=fåíÉêåÉíK

Indice

Per la vostra sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Guida rapida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Pulizia e cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Conservazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Rimedio in caso di guasti . . . . . . . . . . . . . . 98

Esempi d’impiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Accessorio speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Avvertenze sulla rottamazione . . . . . . . . . . 10

2

Condizioni di garanzia . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2

Per la vostra sicurezza

Leggere attentamente questa guida prima dell’uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l’uso di questo apparecchio.

L’inosservanza delle istruzioni per l’uso corretto dell’apparecchio esclude una responsabilità del costruttore per i danni da essa derivanti.

Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o per impieghi non professionali, simili a quello domestico.

Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l’impiego cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende di produzione, nonché l’uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili strutture abitative. Utilizzare l’apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali nell’attività domestica. Non superare la massima quantità ammessa (vedi «Esempi d’impiego»)!

Questo apparecchio idoneo a miscelare, impastare e montare alimenti.

Il suo uso è vietato per la lavorazione di altri oggetti o sostanze.

Altri impieghi sono possibili se si utilizzano gli accessori autorizzati dal produttore.

Usare l’apparecchio solo con accessori originali. Per l’uso degli accessori osservare le accluse istruzioni.

Si prega di conservare le istruzioni per l’uso. In caso di cessione dell’apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d’istruzioni.

,

Avvertenze di sicurezza generali

Pericolo di scariche elettriche

L’uso di questo apparecchio è vietato ai bambini.

Tenere l’apparecchio ed il suo cavo di collegamento fuori dalla portata dei bambini.

Gli apparecchi possono essere usati da persone con ridotte capacità fisiche, sensorali o mentali o da persone prive di esperienza e competenza se sono sorvegliate o sono state istruite sull’uso sicuro dell’apparecchio ed hanno compreso i pericoli da esso derivanti.

Ai bambini è vietato giocare con l’apparecchio! Sorvegliare l’apparecchio durante l’uso.

90 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

it

Collegare e usare l’apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d’identificazione. Usare solo in ambienti chiusi. Utilizzare solo se il cavo di alimentazione e l’apparecchio non presentano danni.

Staccare sempre l’apparecchio dalla rete quando non è sorvegliato e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.

Non tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi né metterlo a contatto con superfici calde. Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualificazione.

Fare eseguire le riparazioni all’apparecchio solo dal nostro servizio assistenza clienti.

,

Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

Pericolo di ferite

Pericolo di scossa elettrica!

Inserire la spina di rete solo dopo che tutti i preparativi per il lavoro con l’apparecchio sono stati conclusi.

Non immergere mai l’apparecchio base in liquidi o tenerlo sotto acqua corrente.

Non usare pulitrici a getto di vapore.

Non spostare il braccio oscillante quando l’apparecchio è in funzione.

Attendere l’arresto completo dell’ingranaggio.

Cambiare l’utensile/accessorio solo ad ingranaggio fermo – dopo avere spento l’apparecchio, l’ingranaggio continua a girare brevemente.

Accendere e spegnere l’apparecchio solo con la manopola.

Quando l’apparecchio non è in uso estrarre la spina di rete.

Prima di riparare un guasto, estrarre la spina d’alimentazione.

Pericolo di ferite a causa di utensili in rotazione!

Non toccare parti in rotazione. Durante il funzionamento non introdurre mai le mani nella ciotola. Lavorare solo con il coperchio (12) applicato!

Sostituire l’utensile solo quando l’ingranaggio è fermo – dopo lo spegnimento l’ingranaggio gira ancora un poco per inerzia e si ferma nella posizione di sostituzione utensile. Muovere il braccio oscillante solo quando l’utensile si è fermato.

Per motivi di sicurezza l’apparecchio può essere messo in funzione solo se gli ingranaggi non utilizzati sono coperti con coperchi di sicurezza ingranaggi (5, 8).

Montare/smontare lo sminuzzatore continuo solo ad ingranaggio fermo e spina di alimentazione estratta. Non introdurre le mani nel pozzetto di carico.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 91

it

Pericolo di ferite da lame taglienti!

Tenere le mani lontano dalle lame taglienti e dai bordi dei dischi sminuzzatori. Afferrare i dischi sminuzzatori solo sul bordo!

Non toccare a mani nude le lame del frullatore.

Pericolo di ferite a causa di lame taglienti/ingranaggio in rotazione!

Non introdurre mai le mani nel frullatore applicato! Rimuovere/applicare il coperchio solo quando il motore è fermo! Mettere in funzione il frullatore solo completamente assemblato e con il coperchio applicato.

Pericolo di scottature!

Durante la lavorazione di frullati molto caldi, dal bicchierino dosatore nel coperchio esce vapore. Introdurre massimo 0,5 litri di liquido molto caldo o che produce schiuma.

Importante!

Usare l’apparecchio solo con accessori originali. Per l’uso degli accessori osservare le accluse istruzioni.

Usare solo un attrezzo o un accessorio per volta.

,

Spiegazione dei simboli sull’apparecchio o sugli accessori

Seguire le indicazioni del libretto d’istruzioni.

Attenzione: Lame rotanti.

Attenzione: Utensili rotanti.

Non introdurre le mani nell’apertura di aggiunta ingredienti.

Sistemi di sicurezza

Sicurezza d’accensione

Vedi tabella «Posizioni di lavoro».

L’apparecchio può essere acceso nelle

pos. 1 e 3

solo:

– se la chiave (11) è stata inserita e ruotata fino allo scatto e

– il coperchio di sicurezza dell’ingranaggio frullatore (8) è applicato.

Blocco di riaccensione

In caso d’interruzione dell’energia elettrica, l’apparecchio resta inserito, ma il motore dopo l’interruzione non si riavvia. Per la riaccensione ruotare la manopola su

0/off

, poi accendere.

Sicurezza di sovraccarico

Se durante l’uso il motore si spegne automaticamente, si è attivata la protezione contro i sovraccarichi. Una causa possibile può essere la lavorazione contemporanea di quantità eccessive di alimenti.

92

Per il comportamento in caso di attivazione di un sistema di sicurezza vedi «Rimedio in caso di guasto».

Questo libretto d’istruzioni per l’uso descrive diverse versioni (cfr. anche prospetto dei modelli,

figura

).

L’apparecchio non ha bisogno di manutenzione.

Guida rapida

Aprire le pagine con le figure.

Figura

Apparecchio base

1 Pulsante di sblocco

2 Braccio oscillante

Funzione «Easy Armlift» per favorire il movimento del braccio verso l’alto (vedi «Posizioni di lavoro»).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

3 Interruttore rotante

Dopo lo spegnimento (posizione

0/off

) l’apparecchio va automaticamente nella posizione ottimale per il cambio degli utensili.

0/off

= spento

M

= Funzionamento «pulse» alla massima velocità, mantenere la manopola per la durata desiderata.

Grado

1–7

, velocità di lavoro:

1

= basso numero di giri – lento,

7

= alto numero di giri – veloce.

4 Spia di funzionamento

Si accende durante il funzionamento

(manopola su

M

oppure su

1–7

).

Lampeggia in caso di errori nell’uso dell’apparecchio, in caso di attivazione della sicurezza elettronica ed in caso di un difetto dell’apparecchio, vedi il capitolo «Rimedio in caso di guasti».

5 Coperchio di sicurezza ingranaggio

Per rimuovere il coperchio di sicurezza ingranaggio premere nella parte posteriore e sollevare.

6 Ingranaggio per

– sminuzzatore continuo e

– spremiagrumi (accessorio speciale *).

Applicare il coperchio di sicurezza, se l’ingranaggio non viene utilizzato.

7 Ingranaggio per utensili (frusta per mescolare, frusta per montare, braccio impastatore) e tritacarne

(accessorio speciale *)

8 Coperchio di sicurezza ingranaggio frullatore

9 Motore per frullatore

(accessorio speciale *)

Applicare il coperchio di sicurezza, se l’ingranaggio del frullatore non viene utilizzato.

10 Conservazione del cavo

MUM54..: Riporre il cavo nel vano portacavo.

MUM56..: Avvolgicavo automatico

Ciotola con accessori

11 Ciotola impastatrice di acciaio inox

12 Coperchio

Utensili

13 Frusta

14 Sbattitore

15 Braccio impastatore con spatola

16 Borsa portaccessori

Per conservare gli utensili ed i dischi sminuzzatori.

Posizioni di lavoro it

Sminuzzatore continuo

17 Pestello

18 Coperchio con bocca di carico

19 Disco sminuzzatore

19a

Disco doppia funzione per affettare – spesso/sottile

19b

Disco doppia funzione per grattugiare – grosso/fine

19c

Disco grattugia – medio-fine

20 Portadisco

21 Carcassa con apertura di uscita

Frullatore

*

22 Bicchiere frullatore

23 Coperchio

24 Imbuto

*

Se un accessorio non è compreso nella fornitura, può essere acquistato nel commercio e presso il servizio assistenza clienti.

Figura

^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=ëÉ=äÛìíÉåëáäÉL~ÅÅÉëJ

ëçêáç=ëÉÅçåÇç=ä~=ëÉÖìÉåíÉ=í~ÄÉää~= ≠ =~ééäáÅ~íç=

~ääÛáåÖê~å~ÖÖáç=áåÇáÅ~íç=åÉää~=éçëáòáçåÉ=ÅçêêÉíí~=

ÉÇ= ≠ =áå=éçëáòáçåÉ=Çá=ä~îçêçK fä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=~êêÉëí~íç=

áå çÖåá=éçëáòáçåÉK

Avvertenza

Il braccio oscillante è dotato della funzione

«Easy Armlift», che favorisce suo sollevamento.

Regolazione della posizione di lavoro:

Premere il tasto di sblocco e muovere il braccio oscillante.

Aiutare il movimento con una mano.

Muovere il braccio oscillante fino all’arresto nella posizione desiderata.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 93

it

Posizione Ingranaggio

1

2

3

4

*

Montare/smontare lo sbattitore, le fruste ed il braccio impastatore; Aggiungere grandi quantità di alimenti.

Uso

7

7

6

9

7

*

Velocità di lavoro

1–7

1–7

1–3

3–7

3–5

5–7

5–7

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> fåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=êÉíÉ=ëçäç=Ççéç=ÅÜÉ=íìííá=á=

éêÉé~ê~íáîá=éÉê=áä=ä~îçêç=Åçå=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=

ëí~íá=ÅçåÅäìëáK

^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå=äÛìíÉåëáäÉL

~ÅÅÉëëçêáç=áå=éçëáòáçåÉ=Çá=ä~îçêçK kçå=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=~=îìçíçK= kçå=ÉëéçêêÉ=~éé~êÉÅÅÜáç=ÉÇ=~ÅÅÉëëçêá=~=Ñçåíá=

Çá=Å~äçêÉK=iÉ=é~êíá=åçå=ëçåç=áÇçåÉÉ=éÉê=äÛìëç=áå=

Ñçêåç=~=ãáÅêççåÇÉK

Al primo uso pulire accuratamente apparecchio ed accessori, vedi capitolo

«Pulizia e cura».

Avvertenza importante

In queste istruzioni per l’uso vi è un adesivo con valori orientativi per la velocità di lavoro dell’apparecchio nell’impiego di utensili ed accessori.

Consigliamo di applicare questo adesivo sull’apparecchio (

figura

).

Preparazione

Disporre l’apparecchio base su una superficie liscia e pulita.

Estrarre il cavo (

figura

).

MUM54..

Vano portacavo:

Estrarre il cavo alla lunghezza necessaria.

MUM56..

Avvolgicavo automatico:

Estrarre il cavo con un solo movimento continuo fino alla lunghezza desiderata (max. 100 cm) e rilasciarlo lentamente; il cavo si arresta.

Ridurre la lunghezza di lavoro del cavo: tirare un poco il cavo e lasciarlo riavvolgere fino alla lunghezza desiderata.

Tirare poi di nuovo un poco il cavo e rilasciarlo lentamente; il cavo si arresta.

^ííÉåòáçåÉ> kçå=íçêÅÉêÉ=áä=Å~îç=Çìê~åíÉ=áä=êá~îîçäÖáãÉåíçK= kÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=Åçå=~îîçäÖáÅ~îç=~ìíçã~íáÅç=

åçå=áåíêçÇìêêÉ=áä=Å~îç=Åçå=ä~=ã~åçK= pÉ=áä=Å~îç=ëá=ÄäçÅÅ~I=Éëíê~êäç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=

É éçá=ä~ëÅá~êäç=êá~îîçäÖÉêÉK

Inserire la spina.

Ciotola ed utensili

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ìíÉåëáäá=áå=

êçí~òáçåÉ aìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=åçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=

äÉ ã~åá=åÉää~=Åáçíçä~K=i~îçê~êÉ=ëçäç=Åçå=

áä ÅçéÉêÅÜáç=ENOF=~ééäáÅ~íç> pçëíáíìáêÉ=äÛìíÉåëáäÉ=ëçäç=èì~åÇç=äÛáåÖê~å~ÖÖáç=

≠ =ÑÉêãç=Ó=Ççéç=äç=ëéÉÖåáãÉåíç=äÛáåÖê~å~ÖÖáç=

Öáê~=~åÅçê~=ìå=éçÅç=éÉê=áåÉêòá~=É=ëá=ÑÉêã~=åÉää~=

éçëáòáçåÉ=Çá=ëçëíáíìòáçåÉ=ìíÉåëáäÉK= jìçîÉêÉ=áä=Äê~ÅÅáç=çëÅáää~åíÉ=ëçäç=èì~åÇç=

äÛìíÉåëáäÉ=ëá= ≠ =ÑÉêã~íçK mÉê=ãçíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=

≠ ÅçåëÉåíáíç=ëçäç=ëÉ=Öäá=áåÖê~å~ÖÖá=åçå=ìíáäáòò~íá=

ëçåç=ÅçéÉêíá=Åçå=á=ÅçéÉêíá=Çá=ëáÅìêÉòò~=

áåÖê~å~ÖÖá=ERI=UFK

^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=ä~=Åáçíçä~=ëçäç=éÉê=áä=ä~îçêç=Åçå=èìÉëíç=

~éé~êÉÅÅÜáçK

94 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Frusta (13)

per mescolare paste, per es. pasta fluida miscelata

Sbattitore (14)

per montare albume d’uovo, panna e paste leggere, per es. pasta biscotto

Braccio impastatore (15)

per lavorare impasti più solidi e per amalgamare ingredienti che non devono essere sminuzzati (per es. uvetta, pezzetti di cioccolato)

Lavoro con la ciotola e gli utensili

Figura

Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione

2

.

Applicare la ciotola impastatrice:

– sovrapporre la ciotola impastatrice inclinata verso avanti e poi abbassarla,

– ruotare in senso antiorario fino allo scatto.

A seconda del compito di lavorazione, inserire fino all’arresto nell’ingranaggio la frusta, lo sbattitore o il braccio impastatore.

Avvertenza:

er il braccio impastatore ruotare la spatola, finché il braccio impastatore non s’arresta

(

figura

–4b

).

Introdurre nella ciotola gli ingredienti da lavorare.

Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione

1

.

Applicare il coperchio.

Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.

Il nostro consiglio:

– Frusta per mescolare: prima aggiungere mescolando alla velocità

1, dopo selezionare la velocità 7

– Sbattitore: grado 7, aggiungere e mescolare al grado 1

– Braccio impastatore: mescolare prima al grado 1, impastare al grado 3

Aggiungere ingredienti

Spegnere l’apparecchio con l’interruttore rotante.

Aggiungere gli ingredienti attraverso l’apertura di aggiunta nel coperchio.

çééìêÉ

Rimuovere il coperchio.

it

Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione

2

.

Introdurre gli ingredienti.

Dopo il lavoro

Spegnere l’apparecchio con l’interruttore rotante.

Staccare la spina.

Rimuovere il coperchio.

Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione

2

.

Estrarre l’utensile dall’ingranaggio.

Rimuovere la ciotola impastatrice.

Pulire tutte le parti, vedi «Pulizia e cura».

Sminuzzatore continuo

mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ qÉåÉêÉ=äÉ=ã~åá=äçåí~åç=Ç~ääÉ=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá=

É Ç~á=ÄçêÇá=ÇÉá=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêáK=

^ÑÑÉêê~êÉ=á=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêá=ëçäç=ëìä=ÄçêÇç> jçåí~êÉLëãçåí~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=

ëçäç=~Ç=áåÖê~å~ÖÖáç=ÑÉêãç=É=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~J

òáçåÉ=Éëíê~íí~K kçå=áåíêçÇìêêÉ=äÉ=ã~åá=åÉä=éçòòÉííç=Çá=Å~êáÅçK

^ííÉåòáçåÉ> rë~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=ëçäç=åÉääç=

ëí~íç=Çá=ãçåí~ÖÖáç=ÅçãéäÉíçK= kçå=ãçåí~êÉ=ã~á=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=

ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éêáåÅáé~äÉK rë~êÉ=äç=ëãáåìòò~íçêÉ=Åçåíáåìç=ëçäç=åÉää~=

éçëáòáçåÉ=Çá=Ñìåòáçå~ãÉåíç=ãçëíê~í~K

Protezione da sovraccarico Figura

Al fine di evitare maggiori danni all’apparecchio in caso di sovraccarico sullo sminuzzatore continuo, l’asse di azionamento dello sminuzzatore continuo è dotato di un intaglio (punto di rottura prestabilita). In questo punto l’asse di azionamento si spezza in caso di sovraccarico.

Un nuovo portadisco con asse di azionamento può essere acquistato presso il servizio assistenza clienti.

Disco doppia funzione per affettare

– spesso/sottile

per tagliare frutta e verdura.

Lavorazione al grado 5.

Indicazione sul disco doppia funzione per affettare: «1» per il lato di taglio spesso

«3» per il lato di taglio sottile

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 95

it

^ííÉåòáçåÉ> fä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=åçå=

≠ áÇçåÉç=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=Ñçêã~ÖÖáç=ÇìêçI=é~åÉI=

é~åáåá=É=ÅáçÅÅçä~íçK=^ÑÑÉíí~êÉ=ëçäç=~=ÑêÉÇÇç=

äÉ é~í~íÉ=ÅçííÉI=ÅÜÉ=åÉää~=Åçííìê~=ëá=ã~åíÉåJ

Öçåç=ÇìêÉK

Disco doppia funzione per grattugiare – grosso/fine

per grattugiare verdura, frutta e formaggio, tranne il formaggio duro (per es. parmigiano).

Lavorazione al grado 3 o 4.

Indicazione sul disco doppia funzione per grattugiare: «2» per il lato grattugia grossa

«4» per il lato grattugia fine

^ííÉåòáçåÉ> fä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=åçå=

≠ áÇçåÉç=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=åçÅáK= dê~ííìÖá~êÉ=áä=Ñçêã~ÖÖáç=íÉåÉêç=ëçäç=Åçå=áä=ä~íç=

Öêçëëç=~ä=Öê~Çç=TK

Disco grattugia – medio-fine

per grattugiare patate crude, formaggio duro (per es. parmigiano), cioccolata raffreddata e noci.

Lavorazione al grado 7.

^ííÉåòáçåÉ> fä=ÇáëÅç=Öê~ííìÖá~=åçå= ≠ =áÇçåÉç=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=

Ñçêã~ÖÖáç=íÉåÉêç=É=Ñçêã~ÖÖáç=Ç~=í~ÖäáçK

Lavoro con lo sminuzzatore continuo

Figura

Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione

2

.

Applicare la ciotola impastatrice:

– sovrapporre la ciotola impastatrice inclinata verso avanti e poi abbassarla,

– ruotare in senso antiorario fino allo scatto.

Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione

3

.

Rimuovere il coperchio di sicurezza dall’ingranaggio dello sminuzzatore continuo (figura

-5a).

Tenere il portadisco sull’estremità inferiore con le due punte rivolte verso l’alto.

Deporre con precauzione il disco per affettare o il disco grattugia desiderato sulle punte del portadisco (figura

-6a).

Nel caso di dischi doppia funzione prestare attenzione che il lato desiderato sia rivolto in alto.

Afferrare il portadisco sull’estremità superiore ed introdurlo nella carcassa (figura

-6b).

96

Applicare il coperchio (attenzione al riferimento) e ruotarlo in senso orario fino all’arresto.

Applicare lo sminuzzatore continuo sull’ingranaggio, come si mostra nella figura

-8, e ruotarlo in senso orario fino all’arresto.

Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.

Introdurre gli alimenti da lavorare nel pozzetto di carico e spingerli con il pestello.

^ííÉåòáçåÉ> bîáí~êÉ=ìå=áåí~ë~ãÉåíç=ÇÉääÛ~äáãÉåíç=í~Öäá~íç=

åÉääÛ~éÉêíìê~=Çá=ìëÅáí~K

Consiglio:

per risultati di taglio uniformi tagliare prodotti a gambo sottile riuniti in mazzetti.

Avvertenza:

se nello sminuzzatore continuo dovessero restare attaccati alimenti da lavorare, spegnere il robot da cucina, estrarre la spina, attendere che l’ingranaggio sia fermo, rimuovere il coperchio dello sminuzzatore continuo e vuotare il pozzetto di carico.

Dopo il lavoro

Spegnere l’apparecchio con l’interruttore

 rotante.

Ruotare lo sminuzzatore continuo in senso

 antiorario e rimuoverlo.

Ruotare il coperchio in senso antiorario e rimuoverlo.

Rimuovere il portadisco con il disco.

A tal fine spingere da sotto l’asse di azionamento con il dito (

figura

).

Pulire le parti.

Frullatore

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=~=Å~ìë~=Çá=ä~ãÉ=

í~ÖäáÉåíáLáåÖê~å~ÖÖáç=áå=êçí~òáçåÉ> kçå=áåíêçÇìêêÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=åÉä=Ñêìää~íçêÉ=

~ééäáÅ~íç>=oáãìçîÉêÉL~ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=

ëçäç=èì~åÇç=áä=ãçíçêÉ= ≠ =ÑÉêãç>= jÉííÉêÉ=áå=ÑìåòáçåÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=ëçäç=ÅçãéäÉí~J

ãÉåíÉ=~ëëÉãÄä~íç=É=Åçå=áä=ÅçéÉêÅÜáç=

~ééäáÅ~íçK mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçíí~íìêÉ> aìê~åíÉ=ä~=ä~îçê~òáçåÉ=Çá=Ñêìää~íá=ãçäíç=Å~äÇáI=

Ç~ä ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉ=åÉä=ÅçéÉêÅÜáç=ÉëÅÉ=

î~éçêÉK=fåíêçÇìêêÉ=ã~ëëáãç=MIR=äáíêá=Çá=äáèìáÇç=

ãçäíç=Å~äÇç=ç=ÅÜÉ=éêçÇìÅÉ=ëÅÜáìã~K

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

it

^ííÉåòáçåÉ> bîáí~êÉ=Ç~ååá=~ä=Ñêìää~íçêÉK=kçå=ä~îçê~êÉ=

áåÖêÉÇáÉåíá=ëìêÖÉä~íá=Eíê~ååÉ=ÅìÄÉííá=Çá=

ÖÜá~ÅÅáçFK=kçå=Ñ~êÉ=Öáê~êÉ=~=îìçíç=áä=Ñêìää~íçêÉK

Lavorare con il frullatore

Figura

Premere il pulsante di sblocco e portare il braccio oscillante nella posizione

4

.

Rimuovere il coperchio di sicurezza dell’ingranaggio frullatore.

Applicare il bicchiere frullatore (riferimento sul manico allineato al riferimento dell’apparecchio base) e ruotarlo in senso antiorario fino all’arresto.

Introdurre gli ingredienti.

Massima quantità di liquido = 1,25 litri; massima quantità di liquidi che formano schiuma o liquidi molto caldi = 0,5 litro; quantità di lavorazione ottimale, solidi = da 50 a 100 grammi;

Applicare il coperchio e ruotarlo in senso antiorario fino all’arresto nell’impugnatura del frullatore. Il coperchio deve innestarsi.

Ruotare la manopola sulla velocità desiderata.

Aggiungere ingredienti (figura

-8)

Spegnere l’apparecchio con l’interruttore

 gli ingredienti oppure

 rotante.

Rimuovere il coperchio ed introdurre togliere il bicchierino dosatore ed aggiungere un poco alla volta gli ingredienti solidi attraverso l’apertura di aggiunta oppure

 introdurre gli ingredienti liquidi attraverso il bicchierino dosatore.

Dopo il lavoro

Spegnere l’apparecchio con l’interruttore rotante.

Ruotare il frullatore in senso orario e rimuoverlo.

Consiglio:

il frullatore deve essere lavato preferibilmente subito dopo l’uso.

Pulizia e cura

^ííÉåòáçåÉ> kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK= mçëëáÄáäá=Ç~ååá=~ääÉ=ëìéÉêÑáÅáK=

Pulire l’apparecchio base

mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~> kçå=áããÉêÖÉêÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ä~ëÉ=

áå ~Åèì~I=å¨=ä~î~êäç=ëçííç=~Åèì~=ÅçêêÉåíÉK kçå=ìë~êÉ=éìäáíêáÅá=~=ÖÉííç=Çá=î~éçêÉK

Staccare la spina.

Pulire l’apparecchio base ed i coperchi di sicurezza ingranaggi con un panno umido.

Se necessario utilizzare un poco di detersivo per stoviglie.

Infine asciugare l’apparecchio.

Pulire la ciotola impastatrice e l’utensile

Ciotola impastatrice ed utensili sono lavabili in lavastoviglie.

Non incastrare le parti di plastica nella lavastoviglie, poiché questo durante il lavaggio potrebbe causare deformazioni permanenti!

Pulire lo sminuzzatore continuo

Tutte le parti dello sminuzzatore continuo sono lavabili in lavastoviglie.

Consiglio:

per la rimozione della patina rossa dopo la lavorazione, per es. delle carote, mettere un poco di olio alimentare su un panno e con questo strofinare lo sminuzzatore continuo (non i dischi sminuzzatori).

Lavare poi lo sminuzzatore continuo.

Pulire il frullatore

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá> kçå=íçÅÅ~êÉ=~=ã~åá=åìÇÉ=äÉ=ä~ãÉ=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK

Il bicchiere frullatore, il coperchio e l’imbuto sono lavabili in lavastoviglie.

Consiglio:

Dopo la lavorazione di liquidi

è spesso sufficiente lavare il frullatore, senza separarlo dall’apparecchio. A tal fine introdurre un poco di acqua con detersivo per piatti nel frullatore montato. Accendere il frullatore per qualche secondo (grado M).

Versare l’acqua di lavaggio e sciacquare il frullatore con acqua pulita.

Avvertenza importante

Se necessario lavare la borsa portaccessori.

Osservare le indicazioni per il trattamento nella borsa.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 97

it

Conservazione

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> nì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=åçå= ≠ =áå=ìëç=Éëíê~êêÉ=

ä~ ëéáå~=Çá=êÉíÉK

Figura

Riporre gli utensili ed i dischi sminuzzatori nella borsa portaccessori.

Conservare la borsa portaccessori nella ciotola.

Per la conservazione nell’imballaggio originale vedi

figura

.

Rimedio in caso di guasti

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ> mêáã~=Çá=êáé~ê~êÉ=ìå=Öì~ëíçI=Éëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=

ÇÛ~äáãÉåí~òáçåÉK

Avvertenza importante

Un errore nell’uso dell’apparecchio, un’attivazione della sicurezza elettronica oppure un difetto dell’apparecchio viene visualizzato dall’intermittenza della spia di funzionamento.

Il braccio oscillante deve essere arrestato in ogni posizione.

Provare prima a risolvere il problema insorto con l’aiuto delle istruzioni seguenti.

Guasto

L’apparecchio non si avvia.

Rimedio

Controllare l’alimentazione elettrica.

Controllare la spina di alimentazione.

Controllare il braccio oscillante.

Posizione corretta? Braccio in arresto?

Ruotare il frullatore o la ciotola impastatrice fino all’arresto.

Applicare il coperchio del frullatore e ruotarlo fino all’arresto.

Applicare il coperchio di sicurezza ingranaggio sugli ingranaggi non utilizzati.

È attivo il blocco di riaccensione.

Disporre l’interruttore su 0/off e poi indietro sul grado desiderato.

Guasto

L’apparecchio si spegne durante l’uso.

La sicurezza di sovraccarico si è attivata.

Sono stati lavorati troppi alimenti contemporaneamente.

Rimedio

Spegnere l’apparecchio.

Ridurre la quantità di lavorazione.

Non superare la massima quantità ammessa

(vedi «Esempi d’impiego»)!

Guasto

Ad ingranaggio in rotazione è stato azionato per errore il pulsante di sblocco.

Il braccio oscillante si solleva.

L’ingranaggio si disinserisce, ma non resta fermo nella posizione di cambio utensile.

Rimedio

Ruotare la manopola su

0/off

.

Portare il braccio nella posizione

1

.

Accendere l’apparecchio (velocità 1).

Spegnere di nuovo l’apparecchio.

L’utensile resta fermo nella posizione di cambio utensile.

Guasto

Il frullatore comincia a non funzionare o si ferma durante l’uso, l’ingranaggio «ronza».

La lama è bloccata.

Rimedio

Spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina d’alimentazione.

Rimuovere il frullatore e togliere l’ostacolo.

Applicare di nuovo il frullatore.

Accendere l’apparecchio.

Avvertenza importante

Se non fosse possibile eliminare il guasto, rivolgesi al servizio assistenza clienti.

Esempi d’impiego

Panna montata

100 g–600 g

Lavorare la panna con lo sbattitore da 1½ a 4 minuti al grado 7 (a seconda della quantità e delle proprietà della panna)

Albume

Da 1 a 8 albumi

Lavorare gli albumi con lo sbattitore da 4 a 6 minuti alla velocità 7.

98 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Pasta biscotto

oáÅÉíí~=Ä~ëÉ

2 uova

2–3 cucchiai acqua calda

100 g zucchero

1 bustina zucchero vanigliato

70 g farina

70 g fecola eventualmente lievito in polvere

Montare gli ingredienti (tranne farina e fecola) con lo sbattitore per ca. 4–6 minuti al grado 7.

Mettere la manopola sulla velocità 1 e incorporare la farina setacciata e l’amido, un cucchiaio alla volta, in ca. ½–1 minuto.

Quantità massima:

2 volte la ricetta base

Pasta fluida miscelata

oáÅÉíí~=Ä~ëÉ

3–4 uova

200–250 g zucchero

1 pizzico sale

1 bustina zucchero vanigliato o buccia di ½ limone

200–250 g di burro o margarina (a temperatura ambiente)

500 g farina

1 bustina lievito in polvere

125 ml latte

Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. ½ minuto al grado 1, poi ca. 3–4 minuti al grado 7.

Quantità massima:

1,5 volte la ricetta base

Pasta frolla

oáÅÉíí~=Ä~ëÉ

125 g burro (a temperatura ambiente)

100–125 g zucchero

1 uovo

1 pizzico sale un poco di buccia di limone o zucchero vanigliato

250 g farina eventualmente lievito in polvere

Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. ½ minuto al grado 1, poi ca. 2–3 minuti al grado 6.

Da 500 g di farina:

Mescolare tutti gli ingredienti con la frusta per ca. ½ minuto al grado 1, poi ca. 3–4 minuti al grado 3.

Quantità massima:

2 volte la ricetta base

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

it

Pasta con lievito per dolce:

oáÅÉíí~=Ä~ëÉ

500 g farina

1 uovo

80 g burro (a temperatura ambiente)

80 g zucchero

200–250 ml latte tiepido

25 g di lievito fresco o 1 pacchetto di lievito secco

Buccia di ½ limone

1 pizzico sale

Mescolare tutti gli ingredienti con i braccio impastatore per ca. ½ minuto al grado 1, poi ca. 3–6 minuti al grado 3.

Quantità massima:

1,5 volte la ricetta base

Pasta

oáÅÉíí~=Ä~ëÉ

300 g farina

3 uova secondo necessità 1–2 cucchiai (10–20 g) di acqua fredda

Lavorare tutti gli ingredienti da 3 a 5 minuti circa al grado 3 in una pasta.

Quantità massima:

1,5 volte la ricetta base

Pasta per pane

oáÅÉíí~=Ä~ëÉ

750 g farina

2 confezioni lievito secco

2 cucchiaini sale

450–500 ml acqua calda

Mescolare tutti gli ingredienti con i braccio impastatore per ca. ½ minuto al grado 1, poi ca. 4–5 minuti al grado 3.

Maionese

2 uova

2 cucchiaino di senape

¼ l di olio

2 cucchiai succo di limone o aceto

1 pizzico sale

1 pizzico di zucchero

Gli ingredienti devono essere alla stessa temperatura.

Mescolare gli ingredienti (tranne l’olio) nel

 frullatore per qualche secondo alla velocità

3 o 4.

Commutare il frullatore alla velocità 7 e versare lentamente l’olio attraverso il bicchierino dosatore e continuare mescolare fino ad emulsionare la maionese.

Consumare la maionese subito.

Non conservarla.

99

it

Companatico al miele spalmabile

30 g burro (dal frigorifero, 7 °C)

190 g miele (dal frigorifero, 7 °C)

Tagliare il burro a pezzetti e metterlo nel frullatore.

Aggiungere il miele e frullare per 15 secondi al grado 7.

Accessorio speciale

MUZ5ZP1

Spremiagrumi

Per spremere arance, limoni e pompelmi.

MUZ5CC1

Cubettatrice

Per tagliare frutta e verdura a cubetti di grandezza uniforme

100

MUZ5FW1

Tritacarne

Per tritare carne fresca per la tartara o il polpettone.

MUZ45LS1

Set dischi forati fine (3 mm), grosso (6 mm)

Per il tritacarne MUZ5FW1.

Fine per paté e paste da spalmare, grosso per salsicce arrostite e speck.

MUZ45SV1

Adattatore per pasticcini di pasta miscelata iniettata

Per il tritacarne MUZ5FW1.

Con forma metallica per 4 diverse forme di dolci.

MUZ45RV1

Adattatore grattugia

Per il tritacarne MUZ5FW1.

Per grattugiare noci, mandorle, cioccolato e panini rappresi.

MUZ45FV1

Adattatore spremifrutta

Per il tritacarne MUZ5FW1.

Per fare la passata di bacche, esclusi i lamponi, di pomodori e di frutti di rosa canina.

Nello stesso tempo al ribes vengono tolti ad es. automaticamente peduncoli e semi.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

it

MUZ45PS1

Disco per patatine fritte

Per lo sminuzzatore continuo MUZ5DS1.

Per tagliare patate crude, per fare le patatine fritte.

MUZ45AG1

Disco verdura Asia

MUZ45KP1

Disco per frittelle di patate

MUZ5ER2

Ciotola impastatrice di acciaio inox

Per lo sminuzzatore continuo MUZ5DS1.

Taglia frutta e verdura in strisce sottili, per piatti di verdure asiatici.

MUZ45RS1

Disco grattugia grosso

Per lo sminuzzatore continuo MUZ5DS1.

Per grattugiare patate crude, ad es. per frittelle di patate o canederli.

Per lo sminuzzatore continuo MUZ5DS1.

Per grattugiare patate crude, per preparare patate sminuzzate e arrostite in padella o frittelle di patate, e per affettare frutta e verdura a fette spesse.

Nella ciotola possono essere lavorati fino ad 750 g di farina più gli ingredienti.

MUZ5KR2

Contenitore di miscelazione in plastica

Nella ciotola possono essere lavorati fino ad 750 g di farina più gli ingredienti.

MUZ5MX1

Adattatore frullatore in plastica

Per frullare bevande, per passare frutta e verdura, per preparare maionese, per sminuzzare frutta e noci, per frantumare cubetti di ghiaccio.

MUZ5MM1

Multimixer

Per tritare erbe aromatiche, verdura, mele e carne, per grattugiare carote, rafano e formaggio, per sminuzzare noci e cioccolato freddo.

Se un accessorio non è compreso nella fornitura, può essere acquistato nel commercio o presso il servizio assistenza clienti.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 101

it

Avvertenze sulla rottamazione

Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea

2012/19/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipement –

WEEE).

La direttiva prescrive il quadro normativo per un recupero e riciclaggio degli apparecchi dismessi.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l’apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l’esercizio del diritto di garanzia

è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

102

Con riserva di modifiche.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

jìáíçë=é~ê~Ĩåë=éçê=íÉê=Åçãéê~Çç=ìã=

åçîç=~é~êÉäÜç=Ç~=j~êÅ~=_lp`eK léíçìI=~ëëáãI=éçê=ìã=ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=

ãçÇÉêåç=É=ÇÉ=ÉäÉî~Ç~=èì~äáÇ~ÇÉK k~=åçëë~=é•Öáå~=Ç~=fåíÉêåÉí=éçÇÉê•=

ÉåÅçåíê~ê=ã~áë=áåÑçêã~´ π Éë=ëçÄêÉ=çë=åçëëçë=

éêçÇìíçëK

pt

Índice

Para sua segurança . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Panorâmica do aparelho . . . . . . . . . . . . . . 106

Utilização do aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Limpeza e manutenção . . . . . . . . . . . . . . 110

Arrumação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Ajuda em caso de anomalia . . . . . . . . . . . 111

Exemplos de utilização . . . . . . . . . . . . . . . 112

Acessórios especiais . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Indicações sobre reciclagem . . . . . . . . . . 115

Condições de garantia . . . . . . . . . . . . . . . 115

Para sua segurança

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho, para conhecer importantes indicações de segurança e de serviço.

A não observância das indicações sobre a utilização correcta do aparelho exclui uma responsabilidade do fabricante por danos daí resultantes.

Este aparelho destina-se a ser utilizado no processamento de quantidades habituais numa família ou em aplicações similares e não para uso industrial.

Utilizações semelhantes a um lar abragem, p. ex., a utilização em cozinhas para colaborades de lojas, escritórios, empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras empresas do género.

Utilizar o aparelho apenas nas quantidades e frequências normais num lar.

Não ultrapassar as quantidades máximas permitidas (ver «Exemplos de aplicação»)!

Este aparelho é adequado para mexer, amassar e bater alimentos.

Não pode ser utilizado para processar outros tipos de objectos ou substâncias. São possíveis outras aplicações mediante utilização de acessórios homologados pelo fabricante.

Utilizar o aparelho somente com os acessórios originais.

Na utilização dos acessórios, respeitar as Instruções de serviço anexas.

Favor, guardar as Instruções de serviço. No caso do aparelho mudar de dono, as Instruções de serviço devem acompanhá-lo.

,

Indicações gerais de segurança

Perigo de choque eléctrico

A utilização deste aparelho não é permitida a crianças.

Manter o aparelho e o respectivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças.

Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas diminuídas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que se encontrem sob vigilância ou a utilização segura do aparelho lhes tenha sido ensinada e tenham compreendido os perigos daí resultantes.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 103

pt

Crianças não podem brincar com o aparelho. Não utilizar o aparelho sem vigilância.

O aparelho só deve ser ligado e utilizado de acordo com as indicações constantes da chapa de características. Utilizar o aparelho apenas em interiores. Utilizar o aparelho somente, se o cabo de alimentação ou o próprio aparelho não apresentarem quaisquer danos.

Desligar o aparelho da corrente sempre que este não se encontre sob vigilância e antes de se proceder à sua montagem, desmontagem e limpeza.

Não deixar que o cabo passe sobre arestas aguçadas nem superfícies quentes. Se o cabo de alimentação deste aparelho apresentar danos, terá que ser substituído pelo fabricante ou pelos seus Serviços Técnicos ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

As reparações no aparelho devem ser executadas somente pelos nossos

Serviços Técnicos.

,

Indicações de segurança para este aparelho

Perigo de ferimentos

Perigo de choque eléctrico!

Só ligar a ficha à tomada, quando estiverem concluídos todos os preparativos para o trabalho com o aparelho.

Nunca mergulhar o aparelho base em líquidos nem lavá-lo sob água corrente.

Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor.

Não alterar a posição do braço móvel, enquanto o aparelho estiver ligado.

Aguardar que o accionamento esteja completamente parado.

Substituir ferramentas/acessórios só depois do accionamento completamente parado – depois de desligado, o accionamento ainda gira por inércia durante alguns momentos.

Ligar e desligar o aparelho exclusivamente com o selector.

Se o aparelho não estiver em utilização, deverá retirar a ficha da tomada.

Antes de tentar eliminar qualquer anomalia desligue a ficha da tomada.

Perigo de ferimentos devido a ferramentas em rotação

Não tocar nas peças em rotação. Durante o funcionamento, nunca tente agarrar a tigela. Trabalhar sempre com a tampa colocada (12)!

Trocar as ferramentas só com o accionamento completamente imobilizado – depois de desligado, o accionamento ainda se movimenta por breves instantes e fica imobilizado na posição de substituição de ferramentas. Movimentar o braço móvel só depois da ferramenta completamente imobilizada.

104 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Por razões de segurança, o aparelho só pode funcionar, se os accionamentos não utilizados estiverem cobertos com as respectivas tampas de protecção (5, 8).

Montar/desmontar o dispositivo para cortar e ralar somente com o accionamento completamente imobilizado e com a ficha desligada da tomada.

Não tocar no compartimento de enchimento.

Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada!

Não tocar nas lâminas afiadas nem nas arestas do disco de picar.

Segurar os discos de triturar apenas pelos bordos!

Não tocar com as mãos na lâmina do misturador.

Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada/aos accionamentos em rotação!

Nunca segurar no misturador, depois deste estar montado!

Desmontar/montar o misturador, só com o accionamento completamente parado. O misturador só deve funcionar na situação de completamente montado e com a tampa colocada.

Perigo de queimaduras!

Ao trabalhar com produtos quentes, verifica-se uma passagem de vapor através do funil para a tampa. Introduzir o máximo de 0,5 litros de líquidos quentes ou que desenvolvam espuma.

Importante

Utilizar o aparelho somente com os acessórios originais.

Na utilização dos acessórios, respeitar as Instruções de serviço anexas.

Utilizar simultaneamente apenas uma ferramenta e um acessório.

,

Explicação dos símbolos no aparelho e nos acessórios

Seguir as indicações das Instruções de serviço.

Cuidado: Lâminas em rotação.

Cuidado: Ferramentas em rotação.

Não tocar na abertura de enchimento.

Sistemas de segurança

Protecção de ligação

Ver tabela «Posições de trabalho»

O aparelho só pode ser ligado na

Pos. 1 e 3

:

– Se a tigela (11) tiver sido colocada e rodada até prender e

– a tampa de protecção do accionamento do copo misturador (8) estiver colocada.

Protecção contra ligação indevida

Numa falha de corrente, o aparelho continua ligado, mas, depois disto, o motor não volta a arrancar. Para voltar a ligar, rodar o selector para

0/off

, e, depois, ligar.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 105

pt

Protecção contra sobrecarga

Se, durante a utilização, o motor se desligar sozinho, isso significa que foi activada a protecção contra sobrecarga.

Uma causa possível pode ser a preparação simultânea de grande quantidade de alimentos.

Como proceder na activação dum sistema de segurança, ver «Ajuda em caso de anomalias».

Estas Instruções de serviço descrevem diversos modelos (ver também a lista de modelos,

Fig.

). O aparelho não carece de manutenção.

Panorâmica do aparelho

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig.

Aparelho base

1 Tecla de desbloqueamento

2 Braço oscilante

Função de «Easy Armlift» para apoio do movimento ascendente do braço

(ver «Posições de trabalho»).

3 Selector rotativo

Depois de desligado (Posição

0/off

), o aparelho segue automaticamente para a posição ideal para substituição das ferramentas.

0/off

= Stop

M

= Comutação momentânea com velocidade máxima, não largar o selector, se se pretender um funcionamento contínuo do misturador.

Fases

1–7

, velocidade de funcionamento:

1

= Rotação baixa – lento,

7

= Rotação elevada – rápido.

4 Indicação de funcionamento

Está iluminada durante o funcionamento

(Selector em

M

ou

1–7

).

Está a piscar em caso de erros na utilização do aparelho, na activação do dispositivo electrónico de segurança ou de defeito no aparelho, ver capítulo «Ajuda em caso de anomalias».

5 Tampa de protecção do accionamento

Para retirar a tampa de protecção do accionamento, pressionar a zona traseira e retirar a tampa.

6 Accionamento para

– dispositivo para cortar e ralar e

– espremedor de citrinos

(Acessório especial *).

Em caso de não utilização, aplicar a tampa de protecção do accionamento.

7 Accionamento para ferramentas (varas para massas leves e bater claras em castelo, varas para massas pesadas) e picadora de carne (Acessório especial *)

8 Tampa de protecção do accionamento do copo misturador

9 Accionamento para o copo misturador

(Acessórios especiais *)

Em caso de não utilização, aplicar a tampa de protecção do accionamento.

10 Arrumação do cabo

MUM54..: Guardar o cabo no seu compartimento

MUM56..: Automático de enrolamento do cabo

Tigela com acessórios

11 Tigela em inox

12 Tampa

Ferramenta

13 Vara para massas leves

14 Vara para bater claras em castelo

15 Varas para massas pesadas com protecção para as massas

16 Bolsa para acessórios

Para arrumação das ferramentas e dos discos de picar.

Dispositivo para cortar e ralar

17 Calcador

18 Tampa com canal de enchimento

19 Discos de triturar

19a

Disco reversível de corte – grosso/fino

19b

Disco reversível de ralar – grosso/fino

19c

Disco de raspar – médio/fino

20 Suporte de discos

21 Estrutura com abertura de saída

Misturador

*

22 Copo misturador

23 Tampa

24 Funil

*

Se um acessório não estiver incluído no fornecimento, ele pode ser adquirido no comércio da especialidade ou nos

Serviços Técnicos.

106 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

pt

Posições de trabalho

Fig.

^íÉå´©ç> ríáäáò~ê=ëçãÉåíÉ=ç=~é~êÉäÜçI=ëÉ=ÑÉêê~ãÉåí~ëL

~ÅÉëë μ êáçëI=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=Éëí~=í~ÄÉä~I=ÉëíáJ

îÉêÉã=ÅçäçÅ~Ççë=åç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçêêÉÅíç=

É å~=éçëá´©ç=ÅçêêÉÅí~=É=ëÉ=ÉëíáîÉê=å~=éçëá´©ç=

ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK l=Äê~´ç=ã μ îÉä=íÉã=èìÉ=Éëí~ê=ÉåÖ~í~Çç=åìã~=

éçëá´©ç=ÇÉ=íê~Ä~äÜçK

Indicação

O braço oscilante está equipado com a função de «Easy Armlift», que apoia o movimento ascendente do braço oscilante.

Ajuste da posição de trabalho:

Accionar a tecla de desbloqueamento e deslocar o braço móvel.

Apoiar o movimento com uma das mãos.

Movimentar o braço móvel até este encaixar na posição de trabalho pretendida.

Posição Accionamento

Velocidade de funcionamento

1–7

1

7 1–7

1–3

2

3

4

7

6

9

7

*

3–7

3–5

5–7

5–7

*

Montar/desmontar as varas para massas leves, bater claras em castelo e massas pesadas; Adicionar grande quantidade de alimentos.

Utilização

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë p μ =äáÖ~ê=~=ÑáÅÜ~=¶=íçã~Ç~I=èì~åÇç=ÉëíáîÉêÉã=

ÅçåÅäì ∞ Ççë=íçÇçë=çë=éêÉé~ê~íáîçë=é~ê~=ç=

íê~Ä~äÜç=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK

^íÉå´©ç> ríáäáò~ê=ç=~é~êÉäÜç=ëçãÉåíÉ=Åçã=~ÅÉëë μ êáçëL

ÑÉêê~ãÉåí~ë=å~=éçëá´©ç=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãÉåíçK k©ç=ÅçäçÅ~ê=ç=~é~êÉäÜç=î~òáç=Éã=ÑìåÅáçå~J

ãÉåíçK= k©ç=Éñéçê=ç=~é~êÉäÜç=åÉã=çë=~ÅÉëë μ êáçë=

~ èì~äèìÉê=ÑçåíÉ=ÇÉ=Å~äçêK=^ë=éÉ´~ë=å©ç=

ë©ç éê μ éêá~ë=é~ê~=ìíáäáò~ê=åç=ãáÅêçJçåÇ~ëK

Limpar bem o aparelho e os acessórios, antes da primeira utilização, ver «Limpeza e manutenção».

Indicação importante

Estas Instruções de serviço incluem um autocolante com os valores de referência para a velocidade de funcionamento do aparelho, utilizando as ferramentas ou os acessórios.

Recomendamos a colagem deste autocolante no aparelho (

Fig.

).

Preparação

Colocar o aparelho base sobre uma superfície lisa e limpa.

Puxar o cabo para fora (

Fig.

).

MUM54..

Compartimento para o cabo:

Desenrolar o cabo até ao comprimento pretendido.

MUM56..

Automático de enrolamento do cabo:

Puxar o cabo para fora, até ao comprimento pretendido (máx.

100 cm) e, depois, libertá-lo lentamente; o cabo fica bloqueado.

Reduzir o comprimento de trabalho do cabo:

Puxar suavemente o cabo e deixá-lo enrolar até atingir o comprimento desejado.

Depois, puxar novamente o cabo e libertá-lo lentamente; o cabo fica bloqueado.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 107

pt

^íÉå´©ç>

^ç=êÉÅçäÜÉê=ç=Å~ÄçI=ÉëíÉ=å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=íçêÅáÇç= kçë=~é~êÉäÜçë=Åçã=Éåêçä~ãÉåíç=~ìíçã•íáÅç=

Çç=Å~ÄçI=ÉëíÉ=å©ç=ÇÉîÉ=ëÉê=êÉÅçäÜáÇç=ã~åì~äJ

ãÉåíÉK=pÉ=ç=Å~Äç=éêÉåÇÉêI=éìñ•Jäç=íçí~äãÉåíÉ=

é~ê~=Ñçê~=ÉI=ÇÉéçáëI=ÇÉáñ•Jäç=Éåêçä~ê=~í¨=~ç=ÑáãK

Ligar a ficha à tomada.

Tigela e ferramentas

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=

~ ÑÉêê~ãÉåí~ë=Éã=êçí~´©ç aìê~åíÉ=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíçI=åìåÅ~=íÉåíÉ=~Ö~êê~ê=

~=íáÖÉä~K=qê~Ä~äÜ~ê=ëÉãéêÉ=Åçã=~=í~ãé~=

ÅçäçÅ~Ç~=ENOF> qêçÅ~ê=~ë=ÑÉêê~ãÉåí~ë=ë μ =Åçã=ç=~ÅÅáçå~J

ãÉåíç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áãçÄáäáò~Çç=Ó=ÇÉéçáë=

ÇÉ=ÇÉëäáÖ~ÇçI=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=~áåÇ~=ëÉ=ãçîáJ

ãÉåí~=éçê=ÄêÉîÉë=áåëí~åíÉë=É=ÑáÅ~=áãçÄáäáò~Çç=

å~=éçëá´©ç=ÇÉ=ëìÄëíáíìá´©ç=ÇÉ=ÑÉêê~ãÉåí~ëK= jçîáãÉåí~ê=ç=Äê~´ç=ã μ îÉä=ë μ =ÇÉéçáë=Ç~=ÑÉêê~J

ãÉåí~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áãçÄáäáò~Ç~K mçê=ê~ò π Éë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~I=ç=~é~êÉäÜç=ë μ =ÇÉîÉ=

ÑìåÅáçå~êI=ëÉ=çë=~ÅÅáçå~ãÉåíçë=å©ç=ìíáäáò~Ççë=

ÉëíáîÉêÉã=ÅçÄÉêíçë=Åçã=~ë=êÉëéÉÅíáî~ë=

í~ãé~ë=ÇÉ=éêçíÉÅ´©ç=ERI=UFK

^íÉå´©ç> ríáäáò~ê=~=íáÖÉä~=~éÉå~ë=é~ê~=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=ÉëíÉ=

~é~êÉäÜçK

Vara para massas leves (13)

para bater massas, p. ex. massas leves.

Vara para bater claras em castelo (14)

para bater claras em castelo, natas e para bater massas muito leves, p. ex. massa para bolos.

Vara para massas pesadas (15)

Para amassar massas pesadas e para envolver ingredientes que não devem ser fragmentados (p. ex. passas de uvas, raspas de chocolate)

Trabalhar com a tigela e as ferramentas

Premir a tecla de desbloqueamento

Fig.

 e colocar o braço móvel na posição

2

.

Colocação da tigela:

– Assentar a tigela com esta ligeiramente inclinada para a frente,

– para encaixar, rodar em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Em função do trabalho a realizar, introduzir a vara para massas leves, a vara para bater claras em castelo ou a vara para massas pesadas até ela ficar bem fixa no accionamento.

108

Indicação:

No caso de massas pesadas, rodar a protecção das massas até que a vara possa encaixar (

Fig.

–4b

).

Colocar os ingredientes a serem trabalhados dentro da tigela.

Premir a tecla de desbloqueamento e colocar o braço móvel na posição

1

.

Colocar a tampa.

Regular o selector para a fase pretendida.

A nossa sugestão:

– Varas para massas leves: iniciar a mistura na fase 1 e, depois, passar para a fase 7.

– Vara para bater claras em castelo:

Fase 7, envolver os ingredientes na fase 1.

– Vara para massas pesadas:

Primeiro, iniciar a mistura dos ingredientes na fase 1 e amassar na fase 3.

Adicionar ingredientes

Desligar o aparelho através do selector.

Introduzir os ingredientes através da abertura

 na tampa

çì

Retirar a tampa.

Premir a tecla de desbloqueamento e colocar o braço móvel na posição

2

.

Introduzir os ingredientes.

Depois do trabalho

Desligar o aparelho através do selector.

Desligar a ficha da tomada.

Retirar a tampa.

Premir a tecla de desbloqueamento e colocar o braço móvel na posição

2

.

Retirar a ferramenta do accionamento.

Desmontar a tigela.

Limpar todos os componentes, ver

«Limpeza e manutenção».

Dispositivo para cortar e ralar

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë k©ç=íçÅ~ê=å~ë=äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë=åÉã=å~ë=

~êÉëí~ë=Çç=ÇáëÅç=ÇÉ=éáÅ~êK=pÉÖìê~ê=çë=ÇáëÅçë=

ÇÉ=íêáíìê~ê=~éÉå~ë=éÉäçë=ÄçêÇçë> jçåí~êLÇÉëãçåí~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=

É ê~ä~ê=ëçãÉåíÉ=Åçã=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçãJ

éäÉí~ãÉåíÉ=áãçÄáäáò~Çç=É=Åçã=~=ÑáÅÜ~=ÇÉëJ

äáÖ~Ç~=Ç~=íçã~Ç~K k©ç=íçÅ~ê=åç=Åçãé~êíáãÉåíç=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíçK

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

^íÉå´©ç> l=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=ë μ =ÇÉîÉ=

ëÉê ìíáäáò~Çç=å~=ëáíì~´©ç=ÇÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=

ãçåí~ÇçK=kìåÅ~=ãçåí~ê=ç=Çáëéçëáíáîç=

é~ê~ Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=åç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉK l=Çáëéçëáíáîç=é~ê~=Åçêí~ê=É=ê~ä~ê=ë μ =ÇÉîÉ=

ÑìåÅáçå~ê=å~=éçëá´©ç=~éêÉëÉåí~Ç~K

Protecção contra sobrecarga Fig.

Para se evitarem danos importantes no seu aparelho em caso de sobrecarga no dispositivo de cortar e ralar, o veio de accionamento deste dispositivo dispõe de um entalhe (ponto teórico de ruptura). Em caso de sobrecarga o veio de accionamento quebra neste ponto.

Um novo suporte de discos com veio de accionamento pode ser adquirido nos nossos

Serviços Técnicos.

Disco reversível de corte – grosso/fino

Para cortar frutos e legumes.

Processamento na fase 5.

Designação no disco reversível de corte:

«1» para o lado de corte mais grosso

«3» para o lado de corte mais fino

^íÉå´©ç> l=ÇáëÅç=êÉîÉêë ∞ îÉä=ÇÉ=ÅçêíÉ=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=

Åçêí~ê=èìÉáàç=êáàçI=é©çI=é©ÉòáåÜçë=É=ÅÜçÅçä~íÉK=

_~í~í~ë=ÅçòáÇ~ë=çì=ãìáíç=ÅçòáÇ~ë=ë μ =ÇÉîÉã=

ëÉê=Åçêí~Ç~ë=Ñêá~ëK

Disco reversível de ralar – grosso/ fino

Para ralar legumes, fruta e queijo, excepto queijo rijo (p. ex. Parmesão).

Processamento na fase 3 ou 4.

Designação no disco reversível para ralar:

«2» para o lado de raspar mais grosso

«4» para o lado de ralar mais fino

^íÉå´©ç> l=ÇáëÅç=êÉîÉêë ∞ îÉä=ÇÉ=ê~ä~ê=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=

ê~ä~ê=åçòÉëK=nìÉáàç=ãçäÉ=ë μ =ÇÉîÉ=ëÉê=ê~ä~Çç=

Åçã=ç=ä~Çç=Öêçëëç=å~=Ñ~ëÉ=TK

Disco de raspar – médio-fino

Para ralar batatas cruas, queijo rijo

(p. ex. Parmesão), chocolate refrigerado e nozes.

Processamento na fase 7.

^íÉå´©ç> l=ÇáëÅç=é~ê~=ê~ä~ê=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=ê~ä~ê=

èìÉáàç=ãçäÉ=É=Éã=Ñ~íá~ëK

pt

Trabalhar com o dispositivo para cortar e ralar

Premir a tecla de desbloqueamento

Fig.

 e colocar o braço móvel na posição

2

.

Colocação da tigela:

– Assentar a tigela com esta ligeiramente inclinada para a frente,

– para encaixar, rodar em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Premir a tecla de desbloqueamento e colocar o braço móvel na posição

3

.

Retirar a tampa de protecção do accionamento do dispositivo de corte (Fig.

-5a).

Segurar o suporte de discos pelo terminal inferior, nesta situação, as duas pontas têm que apontar para cima.

Assentar com cuidado os discos de cortar e de ralar pretendidos nas pontas do suporte de discos (Fig.

-6a). No caso dos discos reversíveis, ter atenção para que o lado pretendido fique virado para cima.

Segurar o suporte de discos pelo terminal superior e inseri-lo na caixa (Fig.

-6b).

Assentar a tampa (atenção à marcação) e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até prender.

Colocar o dispositivo para cortar e ralar no accionamento, conforme ilustrado na Fig.

-8 e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até prender.

Posicionar o selector na fase recomendada.

Adicionar os alimentos para preparar através do compartimento de enchimento e empurrar com o calcador.

^íÉå´©ç> bîáí~ê=~=~Åìãìä~´©ç=ÇÉ=~äáãÉåíçë=Åçêí~Ççë=

å~ ë~ ∞ Ç~K

Sugestão:

Para obter cortes uniformes, preparar o produto para cortar em molhos de pequeno volume.

Nota:

Se os alimentos a preparar ficarem agarrados ao dispositivo de corte, deverá desligar a máquina, retirar a ficha da tomada e aguardar até o accionamento estar completamente parado. Retirar a tampa do dispositivo de corte e esvaziar o compartimento de enchimento.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 109

pt

Depois do trabalho

Desligar o aparelho através do selector.

Rodar o dispositivo para cortar e ralar em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

 e retirá-lo.

Rodar a tampa em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e desmontá-la.

Retirar o suporte de discos com o disco.

Para isso, e com o dedo por baixo, pressionar contra o veio de accionamento (

Fig.

).

Limpar os vários componentes.

Misturador

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=

¶ äßãáå~=~Ñá~Ç~L~çë=~ÅÅáçå~J

ãÉåíçë Éã=êçí~´©ç> kìåÅ~=ëÉÖìê~ê=åç=ãáëíìê~ÇçêI=ÇÉéçáë=ÇÉëíÉ=

Éëí~ê=ãçåí~Çç>=aÉëãçåí~êLãçåí~ê=ç=ãáëíìê~J

ÇçêI=ë μ =Åçã=ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=

é~ê~ÇçK=l=ãáëíìê~Ççê=ë μ =ÇÉîÉ=ÑìåÅáçå~ê=å~=

ëáíì~´©ç=ÇÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~Çç=É=Åçã=

~ í~ãé~=ÅçäçÅ~Ç~K

Assentar a tampa e rodar em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao batente no punho do misturador.

A tampa tem que estar bem encaixada.

Regular o selector para a fase pretendida.

Adicionar os ingredientes (Fig.

-8)

Desligar o aparelho através do selector.

Desmontar a tampa e adicionar os ingredientes ou

 desmontar o funil e introduzir lentamente os ingredientes sólidos na abertura de enchimento ou

 introduzir os ingredientes líquidos através do funil.

Depois do trabalho

Desligar o aparelho através do selector.

Rodar o copo misturado no sentido dos ponteiros do relógio e desmontá-lo.

Sugestão:

Limpar o copo misturador imediatamente após utilização.

Limpeza e manutenção

^íÉå´©ç> k©ç=ìíáäáò~êI=éçê=áëëçI=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=

~Äê~ëáîçëK=^ë=òçå~ë=ÉñíÉêáçêÉë=Çç=~é~êÉäÜç=

éçÇÉã=ÑáÅ~ê=Ç~åáÑáÅ~Ç~ëK=

Limpar o aparelho base

mÉêáÖç=ÇÉ=èìÉáã~Çìê~ë>

^ç=íê~Ä~äÜ~ê=Åçã=éêçÇìíçë=èìÉåíÉëI=

îÉêáÑáÅ~JëÉ=ìã~=é~ëë~ÖÉã=ÇÉ=î~éçê=~íê~î¨ë=

Çç=Ñìåáä=é~ê~=~=í~ãé~K=fåíêçÇìòáê=ç=ã•ñáãç=

ÇÉ MIR=äáíêçë=ÇÉ=ä ∞ èìáÇçë=èìÉåíÉë=çì=èìÉ=

ÇÉëÉåîçäî~ã=Éëéìã~K

^íÉå´©ç> l=ãáëíìê~Ççê=éçÇÉ=ÑáÅ~ê=Ç~åáÑáÅ~ÇçK= k©ç éêçÅÉëë~ê=áåÖêÉÇáÉåíÉë=ìäíê~ÅçåÖÉä~Ççë=

EÉñÅÉéíç=ÅìÄçë=ÇÉ=ÖÉäçFK= k©ç=ìíáäáò~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=î~òáçK

Trabalhar com o copo misturador Fig.

Premir a tecla de destravamento e colocar o braço móvel na posição

4

.

Retirar a tampa de protecção do accionamento do misturador.

Colocar o copo misturador (marcação na asa com marcação do aparelho base) e rodar no sentido dos ponteiros do relógio

 até prender.

Introduzir os ingredientes.

Quantidade máxima de líquido = 1,25 litros; quantidade máxima de líquidos que formem espuma ou quentes = 0,5 litro; quantidade ideal para, sólidos = 50 a 100 gramas;

mÉêáÖç=ÇÉ=ÅÜçèìÉ=Éä¨ÅíêáÅç> kìåÅ~=ãÉêÖìäÜ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉ=Éã=•Öì~=

É åÉã=ç=ä~î~ê=ëçÄ=•Öì~=ÅçêêÉåíÉK k©ç=ìíáäáò~ê=~é~êÉäÜçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~=î~éçêK

Desligar a ficha da tomada.

O aparelho base e a tampa de protecção do accionamento devem ser limpos com um pano húmido. Se necessário, utilizar um pouco de detergente da loiça.

De seguida, secar bem o aparelho com um pano.

Limpeza da tigela e das ferramentas

A tigela e as ferramentas podem ser lavadas na máquina de lavar loiça.

Não entalar as peças de plástico dentro da máquina, pois, podem verificar-se ligeiras deformações durante a lavagem.

110 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Indicação importante

Se necessário, limpar a bolsa dos acessórios.

Dar atenção às indicações de limpeza existentes na bolsa dos acessórios.

Arrumação

Ajuda em caso de anomalia

pt

Limpar o dispositivo para cortar e ralar

Todos os componentes do dispositivo para cortar e ralar podem ser lavados na máquina de loiça.

Sugestão:

Para eliminar a camada vermelha depois da preparação de, p. ex., cenouras, molhar um pano com um pouco de óleo alimentar e passar com ele no dispositivo para cortar e ralar (não nos discos de picar).

Depois, lavar o dispositivo de cortar e ralar.

Limpeza do misturador

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=

¶ äßãáå~=~Ñá~Ç~> k©ç=íçÅ~ê=Åçã=~ë=ã©çë=å~=äßãáå~=Çç=ãáëíìê~J

ÇçêK

O copo misturador, a tampa e o funil podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

Sugestão:

Depois da preparação de líquidos,

é frequentemente suficiente limpar o misturador sem o retirar do aparelho base.

Para isso, adicionar um pouco de água com detergente de loiça no misturador montado na máquina. Ligar o copo misturador durantealguns segundos (Fase M). Despejar a água de lavagem e, depois, fazer nova passagem com água limpa.

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë pÉ=ç=~é~êÉäÜç=å©ç=ÉëíáîÉê=Éã=ìíáäáò~´©çI=

ÇÉîÉê•=êÉíáê~ê=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Fig.

Arrumar as ferramentas e os discos de picar

 na bolsa de acessórios.

Arrumar a bolsa de acessórios dentro

 da tigela.

Para arrumação na embalagem original, ver

Fig.

.

mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë

^åíÉë=ÇÉ=íÉåí~ê=Éäáãáå~ê=èì~äèìÉê=~åçã~äá~=

ÇÉëäáÖìÉ=~=ÑáÅÜ~=Ç~=íçã~Ç~K

Indicação importante

A indicação de funcionamento a piscar indica um erro no manuseamento do aparelho, uma activação do dispositivo electrónico de segurança ou uma avaria no aparelho.

O braço móvel tem que estar engatado numa posição de trabalho.

Primeiramente, deverá tentar eliminar o problema surgido, com a ajuda das indicações seguintes.

Anomalia

O aparelho não arranca.

Ajuda

Verificar se há corrente.

Verificar a ficha.

Verificar o braço móvel. Posição correcta?

Bem engatado?

Apertar bem, rodando até ao batente, o copo misturador ou a tigela.

Colocar a tampa do copo misturador e apertá-la bem, rodando-a até prender.

Colocar a tampa de protecção dos accionamentos que não estão em utilização.

A segurança contra nova ligação está activa.

Colocar o aparelho em 0/off e, depois retornar para a fase desejada.

Anomalia

O aparelho desliga durante o funcionamento.

A protecção contra sobrecargas foi activada.

Foram preparados demasiados alimentos em simultâneo.

Ajuda

Desligar o aparelho.

Reduzir as quantidades a preparar.

Não ultrapassar as quantidades máximas permitidas (ver «Exemplos de aplicação»)!

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 111

pt

Anomalia

Com o accionamento a funcionar, a tecla de desbloqueamento foi activada inadvertidamente.

O braço oscilante desloca-se para cima.

O accionamento desliga, mas, no entanto, não fica parado na posição de substituição da ferramenta.

Ajuda

Posicionar o selector em

0/off

.

Deslocar o braço oscilante para a posição

1

.

Ligar o aparelho (fase 1).

Desligar de novo o aparelho.

A ferramenta fica parada na posição de substituição.

Anomalia

O copo misturador não arranca ou pára durante o uso, o accionamento provoca «zumbidos».

A lâmina está bloqueada.

Ajuda

Desligar o aparelho e retirar a ficha da tomada.

Desmontar o copo misturador e eliminar o obstáculo.

Voltar a montar o copo misturador.

Ligar o aparelho.

Indicação importante

Se não for possível eliminar a anomalia, deve dirigir-se aos Serviços Técnicos.

Exemplos de utilização

Natas batidas

100 g–600 g

Bater as natas 1½ a 4 minutos na fase 7, (dependendo da quantidade e das características das natas) com a vara para bater claras em castelo.

Claras

1 a 8 claras

Bater as claras 4 a 6 minutos na fase

7 com a vara para claras em castelo.

Massa tipo biscoito

oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ

2 ovos

2–3 colheres de sopa de água quente

100 g de açúcar

1 pacotinho de açúcar baunilhado

70 g de farinha

70 g de fécula um pouco de fermento em pó

Bater os ingredientes (excepto a farinha e a fécula) ca. de 4–6 minutos na fase 7 com as varas para massas leves, até formar espuma.

Rodar o selector para a fase 1 e misturar, colher a colher, a farinha peneirada e a fécula durante ca. de ½ até 1 minuto.

Quantidade máxima:

2 x a receita base

Massas leves

oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ

3–4 ovos

200–250 g de açúcar

1 pitada de sal

1 pacotinho de açúcar baunilhado ou a casca de ½ limão

200–250 g de manteiga ou margarina

(à temperatura ambiente)

500 g de farinha

1 pacotinho de fermento em pó

125 ml de leite

Com a vara para massas leves, misturar todos os ingredientes ca. de ½ minuto na fase 1, depois, mais ca. de 3–4 minutos na fase 7.

Quantidade máxima:

1,5 x a receita base

Massa quebrada

oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ

125 g de manteiga (à temperatura ambiente)

100–125 g de açúcar

1 ovo

1 pitada de sal

Um pouco de casca de limão ou açúcar baunilhado

250 g de farinha um pouco de fermento em pó

Com a vara para massas leves, misturar todos os ingredientes durante ca. de ½ minuto na fase 1 e, depois, mais 2–3 minutos na fase 6.

A partir de 500 g de farinha:

Com a vara para massas pesadas, amassar durante ca. de ½ minuto na fase 1 e, depois,

3–4 minutos na fase 3.

Quantidade máxima:

2 x a receita base

112 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Massa levedada

oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ

500 g de farinha

1 ovo

80 g de gordura (à temperatura ambiente)

80 g de açúcar

200–250 ml de leite morno

25 g de fermento fresco ou um pacotinho de fermento seco

Raspa de casca de ½ limão

1 pitada de sal

Amassar todos os ingredientes durante ca. de ½ minuto na fase 1 e, depois, amassar todos os ingredientes com a vara para massas pesadas, durante

3–6 minutos, na fase 3.

Quantidade máxima:

1,5 x a receita base

Massa batida

oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ

300 g de farinha

3 ovos se necessário, juntar 1–2 colheres de sopa

(10–20 g) de água fria

Trabalhar todos os ingredientes ca. de 3 a 5 minutos na fase 3 até formar uma massa.

Quantidade máxima:

1,5 x a receita base

Massa para pão

oÉÅÉáí~=Ä~ëÉ

750 g de farinha

2 pacotinho de fermento em pó

2 colheres de chá de sal

pt

450–500 ml de água quente

Amassar todos os ingredientes durante ca. de ½ minuto na fase 1 e, depois, amassar todos os ingredientes com a vara para massas pesadas, durante 4–5 minutos, na fase 3.

Maionese

2 ovos

2 cl. de chá de mostarda

¼ l de óleo

2 colher de sopa de sumo de limão ou vinagre

1 pitada de sal

1 pitada de açúcar

Os condimentos têm que estar todos à mesma temperatura.

Misturar os ingredientes (excepto o óleo) no misturador, na fase 3 ou 4, durante

 alguns segundos.

Comutar o misturador para a fase 7 e deitar lentamente o óleo através do funil, continuando a mexer até que a maionese tenha a consistência pretendida.

Consumir a maionese rapidamente, não a guardar.

Preparado de mel para barrar pão

30 g de manteiga (à temperatura do frigorífico, 7 °C)

190 g de mel (à temperatura do frigorífico, 7 °C)

Partir a manteiga em pedaços pequenos e colocá-los no copo misturador.

Juntar o mel e misturar ambos os ingredientes, durante 15 segundos na fase 7 no copo misturador.

Acessórios especiais

MUZ5ZP1

Espremedor de citrinos

Para espremer laranjas, limões e toranjas.

MUZ5CC1

Cortadora de cubos

Para cortar fruta e legumes em cubos do mesmo tamanho

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 113

pt

114

MUZ5FW1

Picador de carne

Para picar carne fresca, para a preparação de bife tártaro ou de rolo de carne picada.

MUZ45LS1

Jogo de discos com furos fino (3 mm), grosso (6 mm)

MUZ45SV1

Adaptador para farturas

Para o picador de carne MUZ5FW1.

Fino para empadas e acompanhamentos para o pão, grosso para salsichas frescas e toucinho.

Para o picador de carne MUZ5FW1.

Com molde metálico para 4 formas diferentes de bolos.

MUZ45RV1

Ralador

Para o picador de carne MUZ5FW1.

Para ralar nozes, amêndoas, chocolate e pão seco.

MUZ45FV1

Adaptador para espremedor de fruta

Para o picador de carne MUZ5FW1.

Para espremer frutos de baga, excepto para fazer mousse de framboesas, tomate e frutos da roseira brava.

Serão tirados os pés às groselhas e, simultaneamente, descaroçadas.

Para o dispositivo para cortar e ralar MUZ5DS1.

Para cortar batatas cruas em palitos para fritar.

MUZ45PS1

Disco para batatas fritas

MUZ45AG1

Disco para legumes asiáticos

Para o dispositivo para cortar e ralar MUZ5DS1.

Corta fruta e legumes em tiras finas para refeições asiáticas de legumes.

MUZ45RS1

Disco de raspar grosso

Para o dispositivo para cortar e ralar MUZ5DS1.

Para ralar batatas cruas, para, por exemplo, bolinhos de batata ou almôndegas.

MUZ45KP1

Disco para bolinhos de batata ralada

Para o dispositivo para cortar e ralar MUZ5DS1.

Para ralar batatas cruas para «Rösti» (= batatas assadas no forno) e bolinhos de batata ralada, para cortar fruta e legumes em fatias grossas.

MUZ5ER2

Tigela em inox

Na tigela podem ser preparados até 750 g de farinha mais ingredientes.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

MUZ5KR2

Tigela de plástico

pt

Na tigela podem ser preparados até 750 g de farinha mais ingredientes.

MUZ5MX1

Tampa de accionamento para o misturador em plástico

Para misturar bebidas, para fazer purés de fruta e de legumes, para a preparação de maioneses, para triturar fruta e nozes e para picar cubos de gelo.

MUZ5MM1

Multimisturador

Para picar ervas aromáticas, legumes, maçãs e carne, para ralar cenouras, rábanos e queijo, para raspar nozes e chocolate refrigerado.

Se uma peça acessória não fizer parte do fornecimento, a mesma pode ser adquirida no comércio da especialidade ou nos nossos Serviços Técnicos.

Indicações sobre reciclagem

Este aparelho está identificado de acordo com a Norma Europeia 2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

A Norma prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.

Poderá informar-se sobre os meios actuais de reciclagem Junto do seu Agente ou dos

Serviços Municipalizados.

Condições de garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país, em que o mesmo for adquirido.

O Agente onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto.

Para a prestação de qualquer serviço em garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Direitos reservados quanto a alterações.

115

el

Óõã÷áñçôÞñéá ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò

óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH.

Ì’ áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá,

õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.

ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá

ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá

ìáò.

Ðåñéå÷üìåíá

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . . . . 116

Ìå ìéá ìáôéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

×åéñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá . . . . . . . . . . . . 124

Öýëáîç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Áíôéìåôþðéóç âëáâþí . . . . . . . . . . . . . . . 125

Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþí . . . . . . . . . . . 126

ÅéäéêÜ åîáñôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Áðüóõñóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò

Ðñéí ôç ÷ñÞóç äéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò, þóôå

íá ãíùñßæåôå óçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ÷åéñéóìïý

ãéá ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ.

Ç ìç ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò

áðïêëåßåé ôçí åõèýíç ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ãéá æçìéÝò ðïõ ðñïêýðôïõí

áðü áõôÞ.

Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí,

óõíÞèùí ãéá ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò,

ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü. Ïé ðáñüìïéåò ìå ôï íïéêïêõñéü åöáñìïãÝò

ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò

êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðé÷åéñÞóåùí,

êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç áðü åíïéêéáóôÝò îåíþíùí, ìéêñþí îåíïäï÷åßùí

êáé ðáñïìïßùí êáôïéêéþí. ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá

ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò åðåîåñãáóßáò, óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü.

Ìçí õðåñâåßôå ôéò åðéôñåðôÝò ìÝãéóôåò ðïóüôçôåò (âë. ”Ðáñáäåßã-

ìáôá åöáñìïãÞò”)!

Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ãéá ôçí áíÜìåéîç, ôï æýìùìá

êáé ôï ÷ôýðçìá ôñïößìùí. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí

åðåîåñãáóßá Üëëùí áíôéêåéìÝíùí Þ áíôßóôïé÷á ïõóéþí.

Ìå ôç ÷ñÞóç ôùí áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ åãêåêñéìÝíùí åîáñôçìÜôùí

åßíáé äõíáôÝò ðåñáéôÝñù åöáñìïãÝò.

×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ìå ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá.

Óå ðåñßðôùóç ÷ñÞóçò ôùí åîáñôçìÜôùí ôçñåßôå ôéò åðéóõíáðôüìåíåò

ïäçãßåò ÷ñÞóçò.

Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.

ÊáôÜ ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò

ïäçãßåò ÷ñÞóçò.

116 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

el

,

ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò

Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò

Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü ðáéäéÜ.

ÊñáôÜôå ôç óõóêåõÞ êáé ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéü ôçò ìáêñéÜ áðü

ðáéäéÜ.

Ïé óõóêåõÝò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðñüóùðá

ìå ìåéùìÝíåò öõóéïëïãéêÝò, áéóèçôÞñéåò Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò

êáèþò êáé Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò, üôáí åðéâëÝðïíôáé Þ

Ý÷ïõí êáôáñôéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöáëÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò

êáé Ý÷ïõí êáôáíïÞóåé ôïõò êéíäýíïõò ðïõ áðïññÝïõí áðü áõôÞ.

Ôá ðáéäéÜ äåí åðéôñÝðåôáé íá ðáßæïõí ìå ôç óõóêåõÞ.

Ìç ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ÷ùñßò åðßâëåøç.

ÓõíäÝåôå êáé ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá

óôçí ðéíáêßäá ôýðïõ. ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï óå êëåéóôïýò

÷þñïõò. ×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí áõôÞ êáé ôï êáëþäéü

ôçò äåí ðáñïõóéÜæïõí âëÜâåò.

¼ôáí äåí ôçí åðéâëÝðåôå – ðñéí ôç óõíáñìïëüãçóç, ôçí áðïóõíáñ-

ìïëüãçóç Þ ôïí êáèáñéóìü – ç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áðïìïíþíåôáé

ðÜíôïôå áðü ôï äßêôõï.

Ìç öÝñíåôå ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï óå åðáöÞ ìå áé÷ìçñÝò Üêñåò

Þ ìå êáõôÝò åðéöÜíåéåò. Ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ,

üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç, ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü ôïí

êáôáóêåõáóôÞ Þ ôçí áíôßóôïé÷ç õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò

ðåëáôþí Þ áðü êáôÜëëçëá êáôáñôéóìÝíï ðñüóùðï, þóôå íá áðï-

öåýãïíôáé ïé êßíäõíïé.

Ïé åðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ ðñÝðåé íá áíáôßèåíôáé ìüíï óôçí õðçñåóßá

ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò.

,

Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò ãéá ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý

Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!

ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá, áöïý ïëïêëçñùèïýí ðñþôá üëåò

ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôçí åñãáóßá ìå ôç óõóêåõÞ.

Ìç âõèßóåôå ðïôÝ ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ìÝóá óå õãñü ïýôå íá ôçí

êñáôÞóåôå êÜôù áðü ôñå÷ïýìåíï íåñü.

Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ.

Ìçí áëëÜîåôå ôç ñýèìéóç ôïõ óôñåöüìåíïõ âñá÷ßïíá, åíüóù

ç óõóêåõÞ âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

Ðåñßìåíåôå ôçí ðëÞñç áêéíçôïðïßçóç ôçò êßíçóçò.

ÁëëÜæåôå ôá åñãáëåßá/åîáñôÞìáôá ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôçí

êßíçóç – ìåôÜ ôçí áðåíåñãïðïßçóç ç êßíçóç ðåñéóôñÝöåôáé ãéá

êÜìðïóï ÷ñüíï áêüìá.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 117

el

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå êáé åêôüò ëåéôïõñãßáò áðïêëåéóôéêÜ ìå ôïí

ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç.

¼ôáí äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç óõóêåõÞ, âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Ðñéí ôçí áíôéìåôþðéóç âëáâþí âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ðåñéóôñåöüìåíá åñãáëåßá!

Ìçí ðéÜíåôå ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç. ÊáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ìç âÜæåôå

ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï ìðïë. Äïõëåýåôå ìüíï ìå ôïðïèåôçìÝíï

ôï êáðÜêé (12).

ÁëëÜæåôå ôï åñãáëåßï ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôçí êßíçóç – ìåôÜ ôçí

èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò ç êßíçóç åîáêïëïõèåß íá ëåéôïõñãåß ãéá ëßãï

÷ñüíï êáé áêéíçôïðïéåßôáé óôç èÝóç áëëáãÞò åñãáëåßïõ.

Êéíåßôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá, áöïý áêéíçôïðïéçèåß ðñþôá

ôï åñãáëåßï.

Ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ëåéôïõñãÞóåé ìüíïí,

üôáí åßíáé êáëõììÝíåò ïé ìç ÷ñçóéìïðïéïýìåíåò êéíÞóåéò ìå ôá

êáðÜêéá ðñïóôáóßáò êßíçóçò (5, 8).

Ôïðïèåôåßôå/áöáéñåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò ìüíï ìå áêéíçôï-

ðïéçìÝíç ôçí êßíçóç Þ ìå âãáëìÝíï ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Ìç âÜæåôå ôá ÷Ýñéá óáò ìÝóá óôï óôüìéï ðëÞñùóçò.

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé!

Ìçí ðéÜíåôå ôá êïöôåñÜ ìá÷áßñéá êáé ôéò áêìÝò ôùí äßóêùí êïðÞò.

ÐéÜíåôå ôïõò äßóêïõò êïðÞò ìüíï óôçí Üêñç.

Ìçí áããßæåôå ôï ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ ìå ôá ÷Ýñéá ãõìíÜ.

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ/ôçí

ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç!

Ìçí âÜæåôå ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï ôïðïèåôçìÝíï ìßîåñ!

Áöáéñåßôå/ôïðïèåôåßôå ôï ìßîåñ ìüíïí, üôáí ç êßíçóç åßíáé áêéíçôï-

ðïéçìÝíç! Ëåéôïõñãåßôå ôï ìßîåñ ìüíïí, üôáí åßíáé óõíáñìïëïãçìÝíï

êáé ìå ôïðïèåôçìÝíï ôï êáðÜêé.

Êßíäõíïò æåìáôßóìáôïò!

¼ôáí äïõëåýåôå êáõôÜ õëéêÜ, åîÝñ÷åôáé áôìüò áðü ôï ÷ùíß óôï

êáðÜêé. Ãåìßæåôå ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ ìå 0,5 ëßôñá êáõôü Þ áöñßæïí

õãñü ôï ðïëý.

Óçìáíôéêü!

×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ìå ôá áõèåíôéêÜ åîáñôÞìáôá.

Óå ðåñßðôùóç ÷ñÞóçò ôùí åîáñôçìÜôùí ôçñåßôå ôéò åðéóõíáðôüìåíåò

ïäçãßåò ÷ñÞóçò.

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï Ýíá åñãáëåßï Þ áíôßóôïé÷á åîÜñôçìá ôáõôü-

÷ñïíá.

118 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

el

,

ÅðåîÞãçóç ôùí óõìâüëùí óôç óõóêåõÞ Þ áíôßóôïé÷á

óôá åîáñôÞìáôá

ÁêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò.

Ðñïóï÷Þ! Ðåñéóôñåöüìåíá ìá÷áßñéá.

Ðñïóï÷Þ! Ðåñéóôñåöüìåíá åñãáëåßá.

Ìçí ðéÜíåôå óôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí.

ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò

ÁóöÜëåéá èÝóçò óå ëåéôïõñãßá

Âë. óôïí ðßíáêá ”ÈÝóåéò åñãáóßáò”

Óôï óçì. 1 êáé 3

ç óõóêåõÞ ìðïñåß íá ôåèåß

ìüíï óå ëåéôïõñãßá:

– üôáí ôï ìðïë (11) Ý÷åé ôïðïèåôçèåß êáé

Ý÷åé óôñáöåß ìÝ÷ñé íá êïõìðþóåé êáé

– Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò

êßíçóçò ìßîåñ (8).

ÁóöÜëåéá åê íÝïõ èÝóçò óå ëåéôïõñãßá

Óå ðåñßðôùóç äéáêïðÞò ñåýìáôïò ç

óõóêåõÞ ðáñáìÝíåé ìåôÜ ôçí áðïêáôÜóôáóç

ôçò ôñïöïäïóßáò óå ëåéôïõñãßá, áëëÜ

ï êéíçôÞñáò äåí îáíáîåêéíÜ.

Ãéá ôçí åê íÝïõ åíåñãïðïßçóç ãõñßóôå

ôïí ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç óôï

0/off

,

ìåôÜ åíåñãïðïéÞóôå.

ÁóöÜëåéá õðåñöüñôùóçò

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ï êéíçôÞñáò óôáìáôÞóåé

áõôüìáôá êáôÜ ôç ÷ñÞóç, ôüôå Ý÷åé åíåñãï-

ðïéçèåß ç ðñïóôáóßá õðåñöüñôùóçò.

Ìéá ðéèáíÞ áéôßá ìðïñåß íá åßíáé ç ôáõôü-

÷ñïíç åðåîåñãáóßá ðïëý ìåãÜëùí

ðïóïôÞôùí ôñïößìùí.

Ó÷åôéêÜ ìå ôçí óõìðåñéöïñÜ óå ðåñßðôùóç

åíåñãïðïßçóçò êÜðïéïõ óõóôÞìáôïò

áóöáëåßáò áíáôñÝîôå óôçí ðáñÜãñáöï

”Áíôéìåôþðéóç âëáâþí”.

Ïé ïäçãßåò ÷ñÞóçò ðåñéãñÜöïõí äéÜöïñåò

ðáñáëëáãÝò, âë. åðßóçò óôïí óõíïðôéêü

ðßíáêá ìïíôÝëùí (

Åéêüíá

).

Ç óõóêåõÞ äåí ÷ñåéÜæåôáé óõíôÞñçóç.

Ìå ìéá ìáôéÜ

Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå

ôéò óåëßäåò ìå ôéò åéêüíåò.

ÂáóéêÞ óõóêåõÞ

Bild

1 ÐëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

2 Óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò

Ëåéôïõñãßá ”Easy Armlift” ãéá ôçí õðï-

óôÞñéîç ôçò êßíçóçò ôïõ âñá÷ßïíá

ðñïò ôá ðÜíù (âë. ”ÈÝóåéò åñãáóßáò”).

3 Ðåñéóôñåöüìåíïò äéáêüðôçò

ÌåôÜ ôçí áðåíåñãïðïßçóç (ÈÝóç

0/off

)

ç óõóêåõÞ êéíåßôáé áõôüìáôá ðñïò

ôçí éäáíéêÞ èÝóç ãéá ôçí áëëáãÞ ôùí

åñãáëåßùí.

0/off

= Óôïð

M

= óôéãìéáßá ëåéôïõñãßá ìå ôïí ìÝãéóôï

áñéèìü óôñïöþí, êñáôÜôå ôïí äéáêüðôç

ãéá ôçí åðéèõìçôÞ äéÜñêåéá áíÜìéîçò.

Âáèìßäá

1–7

, ôá÷ýôçôá ëåéôïõñãßáò:

1

= ï ìéêñüôåñïò áñéèìüò óôñïöþí,

áñãÜ

7

= ï ìåãáëýôåñïò áñéèìüò óôñïöþí,

ãñÞãïñá

4 ¸íäåéîç ëåéôïõñãßáò

ÁíÜâåé êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá (ðåñéóôñå-

öüìåíïò äéáêüðôçò óôï

M

Þ

1–7

).

ÁíáâïóâÞíåé óå ðåñßðôùóç óöáëìÜôùí

óôïí ÷åéñéóìü ôçò óõóêåõÞò, êáôÜ ôçí

åíåñãïðïßçóç ôçò çëåêôñïíéêÞò áóöÜ-

ëåéáò Þ áíôßóôïé÷á óå âëÜâç ôçò

óõóêåõÞò, âë. ”Áíôéìåôþðéóç âëáâþí”.

5 Ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò

Ãéá ôçí áöáßñåóç ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý

êáðáêéïý ôçò êßíçóçò ðéÝóôå óôçí ðßóù

ðåñéï÷Þ êáé áöáéñÝóôå ôï êáðÜêé.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 119

el

6 Êßíçóç ãéá

– êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë êáé

– óôýöôç åóðåñéäïåéäþí

(åéäéêü åîÜñôçìá *).

¼ôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé, ôïðïèåôåßôå

ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò êßíçóçò.

7 Êßíçóç ãéá åñãáëåßá (åñãáëåßï

áíÜäåõóçò, åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò,

åñãáëåßï æõìþìáôïò) êáé êñåáôï-

ìç÷áíÞ (åéäéêü åîÜñôçìá *)

8 Ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò ìßîåñ

9 Êßíçóç ãéá ôï ìßîåñ (åéäéêü

åîÜñôçìá *)

¼ôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé, ôïðïèåôÞóôå

ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò êßíçóçò ìßîåñ.

10 Öýëáîç êáëùäßïõ

MUM54..: ÂÜæåôå ôï êáëþäéï óôïí ÷þñï

êáëùäßïõ

MUM56..: Áõôüìáôï óýóôçìá ðåñé-

ôýëéîçò êáëùäßïõ

Ìðïë ìå åîáñôÞìáôá

11 Ìðïë áðü áíïîåßäùôï ÷Üëõâá

12 ÊáðÜêé

Åñãáëåßá

13 Åñãáëåßï áíÜäåõóçò

14 Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò

15 Åñãáëåßï æõìþìáôïò ìå ôåìÜ÷éï

áðþèçóçò æýìçò

16 ÈÞêç åîáñôçìÜôùí

Ãéá ôç öýëáîç ôùí åñãáëåßùí êáé ôùí

äßóêùí êïðÞò.

Êüöôçò äéáñêåßáò

17 ÐéåóôÞò

18 ÊáðÜêé ìå ÷ùíß ðëÞñùóçò

19 Äßóêïé êïðÞò

19a

Äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí –

÷ïíôñü/øéëü êüøéìï

19b

Äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí –

÷ïíôñü/øéëü ôñßøéìï

19c

Äßóêïò ôñéøßìáôïò – ìÝôñéï ôñßøéìï

20 ÖïñÝáò äßóêïõ

21 Ðåñßâëçìá ìå Üíïéãìá êÝíùóçò

Mßîåñ

*

22 ÐïôÞñé ìßîåñ

23 ÊáðÜêé

24 ×ùíß

*

Áí Ýíá åîÜñôçìá äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé

óôç óõóêåõáóßá ðáñáäïóçò, ìðïñåßôå

íá ôï ðñïìçèåõôåßôå áðü ôï åìðüñéï

êáé ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò

ðåëáôþí.

ÈÝóåéò åñãáóßáò

Åéêüíá

Ðñïóï÷Þ!

Ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí, üôáí

ôï åñãáëåßï/åîÜñôçìá óýìöùíá ìå ôïí

ðßíáêá áõôüí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß óôç

óùóôÞ êßíçóç êáé óôç óùóôÞ èÝóç

êáé üôáí âñßóêåôáé óôç èÝóç åñãáóßáò.

Ï óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò ðñÝðåé íá Ý÷åé

êïõìðþóåé óå êÜèå èÝóç åñãáóßáò.

Õðüäåéîç

Ï óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò åßíáé åîïðëé-

óìÝíïò ìå ôç ëåéôïõñãßá ”Easy Armlift”, ç

ïðïßá õðïóôçñßæåé ôçí êßíçóç ôïõ âñá÷ßïíá

óôñÝøçò ðñïò ôá ðÜíù.

Ñýèìéóç ôçò èÝóçò åñãáóßáò:

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò êáé

êïõíÞóôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá.

Õðïóôçñßîôå ôçí êßíçóç ìå ôï Ýíá ÷Ýñé.

ÖÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôçí

åðéèõìçôÞ èÝóç, ìÝ÷ñé íá êïõìðþóåé.

ÈÝóç Êßíçóç Ôá÷ýôçôá

ëåéôïõñãßáò

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3

4

6

9

7

3–7

3–5

5–7

5–7

*

ÔïðïèÝôçóç/áöáßñåóç ôïõ åñãáëåßïõ

áíÜäåõóçò, åñãáëåßïõ ÷ôõðÞìáôïò

êáé åñãáëåßïõ æõìþìáôïò.

Ðñüóèåóç ìåãÜëùí ðïóïôÞôùí

åðåîåñãáóßáò.

120 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

×åéñéóìüò

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!

ÂÜëôå ôï öéò óôçí ðñßæá, áöïý ïëïêëçñù-

èïýí ðñþôá üëåò ïé ðñïåôïéìáóßåò ãéá ôçí

åñãáóßá ìå ôç óõóêåõÞ.

Ðñïóï÷Þ!

Ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíïí ìå ôï

åñãáëåßï/åîÜñôçìá óôç èÝóç åñãáóßáò.

Ìç ëåéôïõñãåßôå ôç óõóêåõÞ ÷ùñßò öïñôßï.

Ìçí åêèÝôåôå ôç óõóêåõÞ êáé ôá åîáñôÞ-

ìáôá óå ðçãÝò èåñìüôçôáò. Ôá ìÝñç äåí

åßíáé êáôÜëëçëá ãéá öïýñíï ìéêñïêõìÜôùí.

Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç êáèáñßæåôå êáëÜ

ôç óõóêåõÞ êáé ôá åîáñôÞìáôá, âë. óôï

êåöÜëáéï ”Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá”.

ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç

Óôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò ÷ñÞóçò âñßóêåôáé

Ýíá áõôïêüëëçôï ìå åíäåéêôéêÝò ôéìÝò ãéá

ôçí ôá÷ýôçôá åñãáóßáò ôçò óõóêåõÞò óå

÷ñÞóç ôùí åñãáëåßùí Þ áíôßóôïé÷á ôùí

åîáñôçìÜôùí. Åìåßò óáò óõíéóôïýìå, íá

åðéêïëëÞóåôå ôï áõôïêüëëçôï áõôü óôç

óõóêåõÞ (

Åéêüíá

).

Ðñïåôïéìáóßá

ÔïðïèåôÞóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ åðÜíù

óå ëåßá êáé êáèáñÞ åðéöÜíåéá.

ÔñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù ôï êáëþäéï

(

Åéêüíá

).

MUM54..

×þñïò áðïèÞêåõóçò

êáëùäßïõ

ÔñáâÞîôå ôï êáëþäéï óôï

åðéèõìçôü ìÞêïò ðñïò ôá Ýîù.

MUM56..

Áõôüìáôï óýóôçìá ðåñéôý-

ëéîçò êáëùäßïõ:

ÔñáâÞîôå ôï êáëþäéï ìåìéÜò

ùò ôï åðéèõìçôü ìÞêïò

(ôï ðïëý 100 cm) ðñïò ôá Ýîù

êáé áöÞóôå ôï áñãÜ åëåýèåñï, ôï

êáëþäéï Ý÷åé êëåéäþóåé óôç èÝóç áõôÞ,

Ìåßùóç ôïõ ìÞêïõò åñãáóßáò:

ÔñáâÞîôå åëáöñÜ ôï êáëþäéï êáé áöÞóôå

ôï íá ôõëé÷ôåß ùò ôï åðéèõìçôü ìÞêïò.

Êáôüðéí ôñáâÞîôå åê íÝïõ åëáöñÜ ôï

êáëþäéï êáé áöÞóôå ôï áñãÜ åëåýèåñï,

ôï êáëþäéï Ý÷åé êëåéäþóåé.

el

Ðñïóï÷Þ!

ÊáôÜ ôçí þèçóç ðñïò ôá ìÝóá ðñïóÝîôå

íá ìç óôñéöôåß ôï êáëþäéï.

Óå óõóêåõÝò ìå áõôüìáôï óýóôçìá ðåñé-

ôýëéîçò êáëùäßïõ ìçí ùèåßôå ôï êáëþäéï

ìå ôï ÷Ýñé ðñïò ôá ìÝóá.

Áí ìáãêùèåß ôï êáëþäéï, ôüôå ôñáâÞîôå

ôï ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá ðñïò ôá Ýîù êáé áöÞóôå

êáôüðéí íá îáíáôõëé÷ôåß.

ÂÜæåôå ôï öéò óôçí ðñßæá.

Ìðïë êáé åñãáëåßá

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü

ðåñéóôñåöüìåíá åñãáëåßá

ÊáôÜ ôç ëåéôïõñãßá ìç âÜæåôå ðïôÝ

ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï ìðïë.

Äïõëåýåôå ìüíï ìå ôïðïèåôçìÝíï

ôï êáðÜêé (12).

ÁëëÜæåôå ôï åñãáëåßï ìüíï ìå áêéíçôï-

ðïéçìÝíç ôçí êßíçóç – ìåôÜ ôçí èÝóç åêôüò

ëåéôïõñãßáò ç êßíçóç åîáêïëïõèåß íá

ëåéôïõñãåß ãéá ëßãï ÷ñüíï êáé áêéíçôï-

ðïéåßôáé óôç èÝóç áëëáãÞò åñãáëåßïõ.

Êéíåßôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá, áöïý

áêéíçôïðïéçèåß ðñþôá ôï åñãáëåßï.

Ç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé ãéá ëüãïõò áóöá-

ëåßáò íá ëåéôïõñãÞóåé ìüíïí, üôáí ïé ìç

÷ñçóéìïðïéïýìåíåò êéíÞóåéò åßíáé êáëõì-

ìÝíåò ìå êáðÜêéá ðñïóôáóßáò êßíçóçò

(5, 8).

Ðñïóï÷Þ!

×ñçóéìïðïéåßôå ôï ìðïë ìüíï ãéá åñãáóßåò

ìå ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ.

Åñãáëåßï áíÜäåõóçò (13)

ãéá ôï áíáêÜôåìá æýìçò

(ð. ÷. æýìç êÝéê)

Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò (14)

Ãéá ôï ÷ôýðçìá ìáñÝãêáò, óáíôéãß

êáé ãéá ôï ÷ôýðçìá åëáöñéÜò æýìçò,

ð. ÷. æýìç ìðéóêüôïõ.

Åñãáëåßï æõìþìáôïò (15)

Ãéá ôï æýìùìá âáñéÜò æýìçò êáé ãéá

ôçí áíÜìéîç õëéêþí, ôá ïðïßá äåí

ðñÝðåé íá êïðïýí (ð. ÷. óôáößäåò,

êïììÜôéá óïêïëÜôáò).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 121

el

Åñãáóßá ìå ôï ìðïë

êáé ôá åñãáëåßá

Åéêüíá

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá

óôç èÝóç

2

.

ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðïë:

– ôïðïèåôÞóôå ôï ìðïë ìå êëßóç ðñïò

ôá åìðñüò êáé êáôüðéí áðïèÝóôå ôï,

– óôñÝöåôå áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ

ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý, ìÝ÷ñé

íá êïõìðþóåé.

ÁíÜëïãá ìå ôçí åñãáóßá ôïðïèåôÞóôå

óôçí êßíçóç ôï åñãáëåßï áíÜäåõóçò,

÷ôõðÞìáôïò Þ æõìþìáôïò Ýôóé, þóôå

íá êïõìðþóåé.

Õðüäåéîç:

Óôï åñãáëåßï æõìþìáôïò óôñÝöåôå

ôï ôåìÜ÷éï áðþèçóçò æýìçò, ìÝ÷ñé

íá ìðïñåß íá êïõìðþóåé ôï åñãáëåßï

(

Åéêüíá

4b

).

ÂÜëôå ôá õëéêÜ ðïõ ðñüêåéôáé íá

åðåîåñãáóôåßôå, ìÝóá óôï ìðïë.

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá

óôç èÝóç

1

.

ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé.

Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç

óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá.

Ç óýóôáóÞ ìáò:

– Åñãáëåßï áíÜäåõóçò:

ÁíáêáôÝøôå ðñþôá óôç âáèìßäá 1,

ìåôÜ óôç âáèìßäá 7

– Åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò:

Âáèìßäá 7, áðáëü áíáêÜôåìá óôç

âáèìßäá 1

– Åñãáëåßï æõìþìáôïò:

ÁíáêáôÝøôå ðñþôá óôç âáèìßäá 1,

æýìùìá óôç âáèìßäá 3

ÓõìðëÞñùóç õëéêþí

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñå-

öüìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò.

Óõìðëçñþóôå õëéêÜ áðü ôï Üíïéãìá

óõìðëÞñùóçò õëéêþí óôï êáðÜêé.

Þ

ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé.

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá

óôç èÝóç

2

.

Ñß÷íåôå ôá õëéêÜ.

ÌåôÜ ôçí åñãáóßá

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöü-

ìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò.

ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

122

ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé.

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá

óôç èÝóç

2

.

ÁöáéñÝóôå ôï åñãáëåßï áðü ôçí êßíçóç.

ÁöáéñÝóôå ôï ìðïë.

Êáèáñßæåôå üëá ôá ìÝñç, âë. ”Êáèáñéó-

ìüò êáé öñïíôßäá”.

Êüöôçò äéáñêåßáò

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý

Ìçí ðéÜíåôå ôá êïöôåñÜ ìá÷áßñéá êáé ôéò

áêìÝò ôùí äßóêùí êïðÞò. ÐéÜíåôå ôïõò

äßóêïõò êïðÞò ìüíï óôçí Üêñç.

Ôïðïèåôåßôå/Áöáéñåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò

÷ñÞóçò ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôçí

êßíçóç Þ ìå âãáëìÝíï ôï öéò áðü ôçí

ðñßæá.

Ìç âÜæåôå ôá ÷Ýñéá óáò ìÝóá óôï óôüìéï

ðëÞñùóçò.

Ðñïóï÷Þ!

×ñçóéìïðïéåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò

ìüíï óå ðëÞñùò óõíáñìïëïãçìÝíç

êáôÜóôáóç. Ìç óõíáñìïëïãåßôå ðïôÝ

ôïí êüöôç ðïôÝ óôç âáóéêÞ óõóêåõÞ.

Ëåéôïõñãåßôå ôïí êüöôç ãåíéêÞò ÷ñÞóçò

ìüíï óôç èÝóç ëåéôïõñãßáò ðïõ äåß÷íåôáé.

Ðñïóôáóßá áðü õðåñ-

öüñôùóç Åéêüíá

Ãéá íá åìðïäéóôïýí ìåãÜëåò æçìéÝò óôç

óõóêåõÞ óáò óå ðåñßðôùóç õðåñöüñôùóçò

ôïõ êüöôç ÷ùñßò ìðïë, ï Üîïíáò êßíçóçò

ôïõ êüöôç ÷ùñßò ìðïë äéáèÝôåé ìéá åãêïðÞ

(óçìåßï çèåëçìÝíçò èñáýóçò).

Óå ðåñßðôùóç õðåñöüñôùóçò óðÜæåé

ï Üîïíáò êßíçóçò ó’ áõôü ôï óçìåßï.

Êáéíïýñãéï öïñÝá äßóêïõ ìå Üîïíá êßíçóçò

ìðïñåßôå íá ðñïìçèåõôåßôå áðü ôçí

õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí.

Äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí –

÷ïíôñü/øéëü êüøéìï

ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí.

Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 5.

Ïíïìáóßá óôïí äßóêï êïðÞò äéðëÞò üøçò:

”1” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü êüøéìï

”3” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá øéëü êüøéìï

Ðñïóï÷Þ!

Ï äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí äåí åßíáé

êáôÜëëçëïò ãéá ôï êüøéìï óêëçñïý ôõñéïý,

øùìéïý êáé óïêïëÜôáò. Êüâåôå ôéò âñáóìÝ-

íåò ðáôÜôåò ìüíïí êñýåò.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí –

÷ïíôñü/øéëü ôñßøéìï

ãéá ôï ôñßøéìï ëá÷áíéêþí, öñïýôùí

êáé ôõñéïý, åêôüò áðü óêëçñü ôõñß

(ð. ÷. ðáñìåæÜíá).

Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 3 Þ 4.

Ïíïìáóßá óôïí äßóêï ôñéøßìáôïò äéðëÞò

üøçò:

”2” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü ôñßøéìï

”4”ãéá ôç ìåñéÜ ãéá øéëü ôñßøéìï

Ðñïóï÷Þ!

Ï äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí äåí åßíáé

êáôÜëëçëïò ãéá ôï ôñßøéìï öïõíôïõêéþí

Þ êáñõäéþí. Ôñßâåôå ôï ìáëáêü ôõñß ìüíï

ìå ôçí ðëåõñÜ ÷ïíôñïý ôñéøßìáôïò óôç

âáèìßäá 7.

Äßóêïò ôñéøßìáôïò – ìÝôñéï ôñßøéìï

ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò,

óêëçñïý ôõñéïý (ð. ÷. ðáñìåæÜíá), êñýáò

óïêïëÜôáò êáé öïõíôïõêéþí Þ êáñõäéþí.

Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 7.

Ðñïóï÷Þ!

Ï äßóêïò ôñéøßìáôïò äåí åßíáé êáôÜëëçëïò

ãéá ôï ôñßøéìï ìáëáêïý ôõñéïý.

Åñãáóßá ìå ôïí êüöôç

äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë

Åéêüíá

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá

óôç èÝóç

2

.

ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðïë:

– ôïðïèåôÞóôå ôï ìðïë ìå êëßóç ðñïò

ôá åìðñüò êáé êáôüðéí áðïèÝóôå ôï,

– óôñÝöåôå áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ

ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý, ìÝ÷ñé

íá êïõìðþóåé.

ÐáôÞóôå ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò

êáé öÝñôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá

óôç èÝóç

3

.

ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé ðñïóôáóßáò êßíçóçò

áðü ôçí êßíçóç ôïõ êüöôç äéáñêåßáò

÷ùñßò ìðïë (Åéêüíá

-5a).

ÊñáôÜôå ôïí öïñÝá äßóêïõ óôï êÜôù

Üêñï, ïé äýï ìýôåò äåß÷íïõí ðñïò

ôá ðÜíù.

ÔïðïèåôÞóôå ôïí åðéèõìçôü äßóêï êïðÞò

Þ ôñéøßìáôïò ðñïóåêôéêÜ åðÜíù óôéò

ìýôåò ôïõ öïñÝá äßóêïõ (Åéêüíá

-6a).

Óå äßóêïõò äéðëÞò üøçò ðñïóÝîôå íá

äåß÷íåé ç åðéèõìçôÞ ðëåõñÜ ðñïò ôá

ðÜíù.

ÐéÜóôå ôïí öïñÝá äßóêïõ óôï åðÜíù

Üêñï êáé ôïðïèåôÞóôå ôïí óôï ðåñßâëçìá

(Åéêüíá

-6b).

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

el

ÔïðïèåôÞóôå áðü ðÜíù ôï êáðÜêé (ðñï-

óÝîôå ôï óçìÜäé) êáé óôñÝøôå ôï óôç

öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé

ôï ôÝñìá.

ÔïðïèåôÞóôå ôïí êüöôç ÷ùñßò ìðïë

åðÜíù óôçí êßíçóç üðùò äåß÷íåôáé óôçí

Åéêüíá

-8 êáé óôñÝøôå ôïí óôç öïñÜ ôùí

äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.

Ãõñßóôå ôïí ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç óôç

óõíéóôþìåíç âáèìßäá.

ÂÜëôå ôá ðñïò åðåîåñãáóßá ôñüöéìá

óôïí ÷þñï ðëÞñùóçò êáé óðñþîôå

ôá ìå ôïí ðéåóôÞ.

Ðñïóï÷Þ!

Áðïöåýãåôå ôç óõóóþñåõóç ôùí áãáèþí

êïðÞò óôï Üíïéãìá åîüäïõ.

ÓõìâïõëÞ:

Ãéá ïìïéüìïñöá áðïôåëÝóìáôá

êïðÞò äïõëåýåôå ôá ëåðôÜ áãáèÜ ãéá êüøéìï

óå ìáôóÜêéá.

Õðüäåéîç:

Óå ðåñßðôùóç ðïõ ìáãêþóïõí

ôá åðåîåñãáæüìåíá ôñüöéìá óôïí êüöôç

äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë, áðåíåñãïðïéÞóôå ôçí

êïõæéíïìç÷áíÞ, âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá,

ðåñéìÝíåôå ôçí áêéíçôïðïßçóç ôçò êßíçóçò,

áöáéñÝóôå ôï êáðÜêé ôïõ êüöôç äéáñêåßáò

÷ùñßò ìðïë êáé áäåéÜóôå ôïí ÷þñï

ðëÞñùóçò.

ÌåôÜ ôçí åñãáóßá

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöü-

ìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò.

ÓôñÝøôå ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë

áíôßóôñïöá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí

ôïõ ñïëïãéïý êáé áöáéñÝóôå ôïí.

ÓôñÝöåôå ôï êáðÜêé áíôßèåôá ðñïò ôç

öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý êáé

ôï áöáéñåßôå.

ÁöáéñÝóôå ôïí öïñÝá äßóêïõ ìå ôïí

äßóêï. Ãé’ áõôü ðéÝóôå ìå ôï äÜ÷ôõëï

áðü êÜôù ôïí Üîïíá êßíçóçò (

åéêüíá

).

Êáèáñßóôå ôá ìÝñç.

Ìßîåñ

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï

êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ/ôçí

ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç!

Ìçí âÜæåôå ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï

ôïðïèåôçìÝíï ìßîåñ! Áöáéñåßôå/ôïðï-

èåôåßôå ôï ìßîåñ ìüíïí, üôáí ç êßíçóç åßíáé

áêéíçôïðïéçìÝíç! Ëåéôïõñãåßôå ôï ìßîåñ

ìüíïí, üôáí åßíáé óõíáñìïëïãçìÝíï

êáé ìå ôïðïèåôçìÝíï ôï êáðÜêé.

123

el

Êßíäõíïò æåìáôßóìáôïò!

¼ôáí äïõëåýåôå êáõôÜ õëéêÜ, åîÝñ÷åôáé

áôìüò áðü ôï ÷ùíß óôï êáðÜêé.

Ãåìßæåôå ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ ìå 0,5 ëßôñá

êáõôü Þ áöñßæïí õãñü ôï ðïëý.

Ðñïóï÷Þ!

Ôï ìßîåñ ìðïñåß íá ðÜèåé æçìéÜ. Ìç äïõ-

ëåýåôå êáôåøõãìÝíá õëéêÜ (åêôüò áðü

ðáãÜêéá). Ìç ëåéôïõñãåßôå ôï ìßîåñ Üäåéï.

Åñãáóßá ìå ôï ìßîåñ

Åéêüíá

ÐáôÜôå ôï êïõìðß áðáóöÜëéóçò

êáé öÝñíåôå ôïí óôñåöüìåíï

âñá÷ßïíá óôç èÝóç

4

.

ÁöáéñÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé

êßíçóçò ìßîåñ.

ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïôÞñé ìßîåñ (ôï óçìÜäé

óôç ëáâÞ íá óõìðßðôåé ìå ôï óçìÜäé óôç

âáóéêÞ óõóêåõÞ) êáé óôñÝøôå áíôßóôñïöá

ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý

ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.

Ñß÷íåôå ôá õëéêÜ.

ÌÝãéóôç ðïóüôçôá, õãñÜ = 1,25 ëßôñá,

ìÝãéóôç ðïóüôçôá áöñßæïíôá Þ êáõôÜ

õãñÜ = 0,5 ëßôñá, éäáíéêÞ ðïóüôçôá åðå-

îåñãáóßáò, óôåñåÜ = 50–100 ãñáììÜñéá.

ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé êáé óôñÝøôå

ôï áíôßóôñïöá óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí

ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá óôç ëáâÞ

ôïõ ìßîåñ. Ôï êáðÜêé ðñÝðåé íá Ý÷åé

êïõìðþóåé.

Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç

óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá.

ÓõìðëÞñùóç õëéêþí (Åéêüíá

-8)

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöü-

ìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò.

ÁöáéñÝóôå ôï êáðÜêé êáé óõìðëçñþóôå

ôá õëéêÜ

Þ

 áöáéñåßôå ôï ÷ùíß êáé ñß÷íåôå ëßãá ëßãá

ôá óôåñåÜ õëéêÜ óôáäéáêÜ ìÝóá áðü

ôï Üíïéãìá óõìðëÞñùóçò õëéêþí

Þ

 ÷ýíåôå ôá õãñÜ õëéêÜ ìÝóù ôïõ ÷ùíéïý.

ÌåôÜ ôçí åñãáóßá

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ ìå ôïí ðåñéóôñåöü-

ìåíï äéáêüðôç åêôüò ëåéôïõñãßáò.

ÓôñÝøôå ôï ìßîåñ óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí

ôïõ ñïëïãéïý êáé áöáéñÝóôå ôï.

ÓõìâïõëÞ:

Óáò óõíéóôïýìå íá êáèáñßæåôå

ôï ìßîåñ áìÝóùò ìåôÜ ôç ÷ñÞóç.

Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá

Ðñïóï÷Þ!

Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý

ðïõ ÷áñÜæïõí. Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí

íá õðïóôïýí öèïñÝò.

Êáèáñéóìüò ôçò âáóéêÞò óõóêåõÞò

Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò!

Ìç âõèßóåôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ ðïôÝ ìÝóá

óå íåñü ïýôå íá ôçí êñáôÞóåôå êÜôù áðü

ôñå÷ïýìåíï íåñü.

Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ.

ÔñáâÜôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Óêïõðßóôå ôç âáóéêÞ óõóêåõÞ êáé ôï

ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé êßíçóçò ìå âñåã-

ìÝíï ðáíß. Áí ÷ñåéáóôåß, ÷ñçóéìïðïéåßôå

ëßãï áðïññõðáíôéêü ðëõóßìáôïò ðéÜôùí.

Óôç óõíÝ÷åéá óêïõðßæåôå ôç óõóêåõÞ

íá óôåãíþóåé.

Êáèáñéóìüò ôïõ ìðïë êáé ôùí åñãáëåßùí

Ôï ìðïë êáé ôá åñãáëåßá åßíáé áíèåêôéêÜ óôï

ðëýóéìï óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

Ìç ìáãêþíåôå ôá ðëáóôéêÜ ìÝñç ìÝóá óôï

ðëõíôÞñéï ðéÜôùí, ãéáôß ìðïñåß íá ìåßíïõí

ìüíéìåò ðáñáìïñöþóåéò êáôÜ ôç äéáäéêáóßá

ðëõóßìáôïò!

Êáèáñéóìüò êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë

¼ëá ôá ìÝñç ôïõ êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò

ìðïë ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

ÓõìâïõëÞ:

Ãéá ôçí áðïìÜêñõíóç ôçò

êüêêéíçò ÷ñþóçò ìåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá

ð. ÷. êáñüôùí, âñÝîôå Ýíá ðáíß ìå ëßãï ëÜäé

öáãçôïý êáé ôñßøôå ì’ áõôü ôïí êüöôç

äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë (ü÷é ôïõò äßóêïõò

êïðÞò). Ðëýíåôå êáôüðéí ôïí êüöôç.

Êáèáñéóìüò ôïõ ìßîåñ

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü

ôï êïöôåñü ìá÷áßñé!

Ìçí áããßæåôå ôï ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ ìå ôá

÷Ýñéá ãõìíÜ.

Ôï ðïôÞñé ôïõ ìßîåñ, ôï êáðÜêé êáé ôï ÷ùíß

ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

124 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ÓõìâïõëÞ:

ÌåôÜ ôçí åðåîåñãáóßá õãñþí

óõ÷íÜ ìðïñåßôå íá êáèáñßóåôå ôï ìßîåñ

÷ùñßò íá ÷ñåéáóôåß íá ôï áöáéñÝóåôå áðü

ôç óõóêåõÞ. Ãéá ôïí óêïðü áõôü ÷ýíåôå ëßãï

íåñü ìå áðïññõðáíôéêü ðéÜôùí ìÝóá óôï

ôïðïèåôçìÝíï ìßîåñ. ÈÝôåôå ãéá ìåñéêÜ

äåõôåñüëåðôá ôï ìßîåñ óå ëåéôïõñãßá

(âáèìßäá Ì). ×ýóôå ôï íåñü ðëõóßìáôïò

êáé îåðëýíôå ôï ìßîåñ ìå êáèáñü íåñü.

ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç

Áí ÷ñåéÜæåôáé êáèáñßóôå ôç èÞêç åîáñôç-

ìÜôùí. ÐñïóÝîôå ôéò õðïäåßîåéò öñïíôßäáò

óôç èÞêç.

Öýëáîç

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!

¼ôáí äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç óõóêåõÞ,

âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

Åéêüíá

ÖõëÜôå ôá åñãáëåßá êáé ôïõò äßóêïõò

êïðÞò óôç èÞêç åîáñôçìÜôùí.

ÖõëÜôå ôç èÞêç åîáñôçìÜôùí ìÝóá

óôï ìðïë.

Ãéá ôç öýëáîç óôçí áõèåíôéêÞ

óõóêåõáóßá, âë.

Åéêüíá

.

Áíôéìåôþðéóç âëáâþí

Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý!

Ðñéí ôçí áíôéìåôþðéóç âëáâþí âãÜæåôå

ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç

Ôõ÷üí óöÜëìá óôïí ÷åéñéóìü ôçò óõó-

êåõÞò, ç åíåñãïðïßçóç ôùí çëåêôñïíéêþí

áóöáëåéþí Þ áíôßóôïé÷á êÜðïéá âëÜâç ôçò

óõóêåõÞò äåß÷íïíôáé áðü ôï áíáâüóâçìá

ôçò Ýíäåéîçò ëåéôïõñãßáò.

Ï óôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò ðñÝðåé íá Ý÷åé

êïõìðþóåé óå êÜèå èÝóç åñãáóßáò.

ÐñïóðáèÞóôå ðñþôá íá áíôéìåôùðßóåôå

ôï ðñüâëçìá ðïõ åìöáíßóôçêå âÜóåé ôùí

áêïëïýèùí õðïäåßîåùí.

el

ÂëÜâç

Ç óõóêåõÞ äåí îåêéíÜ.

Áíôéìåôþðéóç

ÅëÝãîôå ôçí ôñïöïäïóßá ìå ñåýìá.

ÅëÝãîôå ôï öéò.

ÅëÝãîôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá.

Åßíáé óôç óùóôÞ èÝóç; ¸÷åé êïõìðþóåé;

ÓôñÝøôå ôï ìßîåñ Þ áíôßóôïé÷á ôï ìðïë

ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá íá óößîåé.

ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé ôïõ ìßîåñ êáé

óôñÝøôå ôï ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá íá óößîåé.

ÔïðïèåôÞóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé

êßíçóçò óôéò ìç ÷ñçóéìïðïéïýìåíåò

êéíÞóåéò.

Ç áóöÜëåéá Ýíáíôé áèÝëçôçò åðáíåíåñãï-

ðïßçóçò åßíáé åíåñãÞ.

Ñõèìßóôå ôç óõóêåõÞ óôï 0/off êáé êáôüðéí

ðßóù óôçí åðéèõìçôÞ èÝóç.

ÂëÜâç

Ç óõóêåõÞ ôßèåôáé êáôÜ ôç ÷ñÞóç åêôüò

ëåéôïõñãßáò. ¸÷åé åíåñãïðïéçèåß ç áóöÜëåéá

õðåñöüñôùóçò. ÅðåîåñãÜóôçêáí ðïëý

ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ôñïößìùí ôáõôü÷ñïíá.

Áíôéìåôþðéóç

ÁðåíåñãïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ.

 Ìåéëùóôå ôçí ðïóüôçôá åðåîåñãáóßáò.

Ìçí õðåñâåßôå ôéò åðéôñåðôÝò ìÝãéóôåò

ðïóüôçôåò (âë. ”Ðáñáäåßãìáôá

åöáñìïãÞò”)!

ÂëÜâç

Ìå ðåñéóôñåöüìåíç ôçí êßíçóç ðáôÞèçêå

êáôÜ ëÜèïò ôï ðëÞêôñï áðáóöÜëéóçò.

Ï ðåñéóôñåöüìåíïò âñá÷ßïíáò êéíåßôáé ðñïò

ôá ðÜíù. Ç êßíçóç áðåíåñãïðïéåßôáé, äåí

áêéíçôïðïéåßôáé üìùò óôç èÝóç áëëáãÞò

åñãáëåßïõ.

Áíôéìåôþðéóç

Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç

óôï

0/off

.

ÖÝñôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï

âñá÷ßïíá óôç èÝóç

1

.

ÅíåíåñãïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ

(âáèìßäá 1).

ÁðåíåñãïðïéÞóôå îáíÜ ôç óõóêåõÞ.

Ôï åñãáëåßï áêéíçôïðïéåßôáé óôç èÝóç

áëëáãÞò åñãáëåßïõ.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 125

el

ÂëÜâç

Ôï ìßîåñ äåí îåêéíÜ Þ áêéíçôïðïéåßôáé êáôÜ

ôç ÷ñÞóç, ç êßíçóç âïìâåß.

ÌðëïêáñéóìÝíï ìá÷áßñé.

Áíôéìåôþðéóç

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ åêôüò ëåéôïõñãßáò

êáé âãÜëôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.

ÁöáéñÝóôå ôï ìßîåñ êáé áðïìáêñýíåôå

ôï åìðüäéï.

ÎáíáôïðïèåôÞóôå ôï ìßîåñ.

ÈÝôåôå ôç óõóêåõÞ óå ëåéôïõñãßá.

ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç

Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ìðïñåßôå íá áíôé-

ìåôùðßóåôå åóåßò ôç âëÜâç, ðáñáêáëåßóèå

íá êáëÝóåôå ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðç-

ñÝôçóçò ðåëáôþí.

Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþí

Óáíôéãß

100 g–600 g

×ôõðÜôå ôçí êñÝìá ãÜëáêôïò 1½

Ýùò 4 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 7 (áíÜëïãá

ìå ôçí ðïóüôçôá êáé ôéò éäéüôçôåò ôçò

êñÝìáò) ìå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò.

ÌáñÝãêá

1 Ýùò 8 áóðñÜäéá áâãþí

×ôõðÜôå ô' áóðñÜäéá 4 Ýùò 6 ëåðôÜ

óôç âáèìßäá 7 ìå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞìáôïò.

Æýìç ìðéóêüôïõ

ÂáóéêÞ óõíôáãÞ

2 áâãÜ

2–3 êïõôáëéÝò óïýðáò (ê.ó.) æåóôü íåñü

100 g æÜ÷áñç

1 öáê. âáíßëéá

70 g áëåýñé

70 g êïñí öëÜïõñ

åíäå÷ïìÝíùò ìðÝéêéí ðÜïõíôåñ

×ôõðÞóôå ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôï áëåýñé

êáé ôï êïñí öëÜïõñ), ìÝ÷ñé íá ó÷çìáôé-

óôåß ðç÷ôü áöñþäåò ìßãìá, åðß 4–6 ëåðôÜ

óôç âáèìßäá 7 ìå ôï åñãáëåßï ÷ôõðÞ-

ìáôïò.

Ãõñßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç

óôç âáèìßäá 1 êáé áíáìéãíýåôå ôï

êïóêéíéóìÝíï áëåýñé êáé êïñí öëÜïõñ,

ðñïóèÝôïíôÜò ôï óå ½ Ýùò 1 ëåðôü

êïõôáëéÜ êïõôáëéÜ.

ÌÝãéóôç ðïóüôçôá:

2 öïñÝò ôç âáóéêÞ

óõíôáãÞ

126

Æýìç êÝéê

ÂáóéêÞ óõíôáãÞ

3–4 áâãÜ

200–250 g æÜ÷áñç

1 ðñÝæá áëÜôé

1 öáê. âáíßëéá Þ ôï îýóìá ½ ëåìïíéïý

200–250 g âïýôõñï Þ ìáñãáñßíç

(óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ)

500 g áëåýñé

1 öáê. ìðÝéêéí ðÜïõíôåñ

125 ml ãÜëá

ÁíáêáôÝøôå üëá ôá õëéêÜ åðß ðåñ. ½ ëåðôü

óôç âáèìßäá 1, êáôüðéí áíáêáôÝøôå ôá åðß

ðåñ. 3–4 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 7 ìå ôï

åñãáëåßï áíÜäåõóçò.

ÌÝãéóôç ðïóüôçôá:

1,5 öïñÝò ôç âáóéêÞ

óõíôáãÞ

Æýìç ôÜñôáò

ÂáóéêÞ óõíôáãÞ

125 g âïýôõñï (óå èåñìï-

êñáóßá äùìáôßïõ)

100–125 g æÜ÷áñç

1 áâãü

1 ðñÝæá áëÜôé

ëßãï îýóìá ëåìïíéïý Þ ëßãç âáíßëéá

250 g áëåýñé

åíäå÷ïìÝíùò ìðÝéêéí ðÜïõíôåñ

ÂÜëôå üëá ôá õëéêÜ óôï ìðïë êáé áíá-

ìåßîôå ôá ðñþôá óôç âáèìßäá 1 åðß

ðåñ. ½ ëåðôü êáé ìåôÜ óôç âáèìßäá

6 åðß ðåñ. 2–3 ëåðôÜ.

Áðü 500 g áëåýñé

 Æõìþóôå ôá õëéêÜ åðß ½ ðåñßðïõ ëåðôü

óôç âáèìßäá 1 ìå ôï åñãáëåßï æõìþìáôïò,

æõìþóôå êáôüðéí åðß ðåñ. 3–4 ëåðôÜ óôç

âáèìßäá 3.

ÌÝãéóôç ðïóüôçôá:

2 öïñÝò ôç âáóéêÞ

óõíôáãÞ

Æýìç ìå ìáãéÜ

ÂáóéêÞ óõíôáãÞ

500 g áëåýñé

1 áâãü

80 g ëßðïò (óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ)

80 g æÜ÷áñç

200–250 ml ÷ëéáñü ãÜëá

25 g öñÝóêéá ìáãéÜ Þ 1 öáê. áðïîçñáìÝíç

ìáãéÜ óå óêüíç

Îýóìá ½ ëåìïíéïý

1 ðñÝæá áëÜôé

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ÄïõëÝøôå üëá ôá õëéêÜ åðß ½ ðåñßðïõ

ëåðôü óôç âáèìßäá 1 êáé êáôüðéí åðß ðåñ.

3–6 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 3 ìå ôï åñãáëåßï

æõìþìáôïò.

ÌÝãéóôç ðïóüôçôá:

1,5 öïñÝò ôç âáóéêÞ

óõíôáãÞ

Æýìç ãéá æõìáñéêÜ

ÂáóéêÞ óõíôáãÞ

300 g áëåýñé

3 áâãÜ

áí ÷ñåéÜæåôáé 1–2 êïõô. óïýðáò (10–20 g)

êñýï íåñü

Æõìþóôå üëá ôá õëéêÜ ìáæß ãéá ðåñßðïõ 3

Ýùò 5 ëåðôÜ óôç âáèìßäá 3.

ÌÝãéóôç ðïóüôçôá:

1,5 öïñÝò ôç âáóéêÞ

óõíôáãÞ

Æýìç øùìéïý

ÂáóéêÞ óõíôáãÞ

750 g áëåýñé

2 öáêåëÜêé îçñÞ ìáãéÜ

2 ê. ãë. áëÜôé

450–500 ml æåóôü íåñü

ÄïõëÝøôå üëá ôá õëéêÜ åðß ðåñßðïõ ½ ëåðôü

óôç âáèìßäá 1 êáé êáôüðéí åðß ðåñ. 4–5 ëåðôÜ

óôç âáèìßäá 3 ìå ôï åñãáëåßï æõìþìáôïò.

el

ÌáãéïíÝæá

2 áâãÜ

2 ê.ô. ìïõóôÜñäá

¼

l ëÜäé

2 êïõôáëéÝò óïýðáò ÷õìü ëåìïíéïý Þ îýäé

1 ðñÝæá áëÜôé

1 ðñÝæá æÜ÷áñç

Ôá õëéêÜ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá

èåñìïêñáóßá.

Áíáêáôåýåôå ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôï ëÜäé)

ãéá ìåñéêÜ äåõôåñüëåðôá ìå ôï ìßîåñ óôç

âáèìßäá 3 Þ 4.

Ñõèìßæåôå ôï ìßîåñ óôç âáèìßäá 7, ñß÷íåôå

ôï ëÜäé áñãÜ ìÝóá áðü ôï ÷ùíß êáé ÷ôõ-

ðÜôå ôï ìßãìá ìÝ÷ñé íá ðÞîåé ç ìáãéïíÝæá.

Êáôáíáëþíåôå ôç ìáãéïíÝæá óýíôïìá,

áõôÞ äåí äéáôçñåßôáé ãéá ðïëý.

¢ëåéììá øùìéïý áðü

ìÝëé êáé âïýôõñï

30 g âïýôõñï (áðü ôï øõãåßï, 7 ° C)

190 g ìÝëé (áðü ôï øõãåßï, 7 ° C)

Êüøôå ôï âïýôõñï óå ìéêñÜ êïììÜôéá

êáé âÜëôå ôá ìÝóá óôï ìßîåñ.

ÐñïóèÝóôå ôï ìÝëé êáé áíáêáôÝøôå

åðß 15 äåõôåñüëåðôá óôç âáèìßäá 7.

ÅéäéêÜ åîáñôÞìáôá

MUZ5ZP1

Óôýöôçò

åóðåñéäïåéäþí

MUZ5CC1

Êõâïêüöôçò

Ãéá ôï óôýøéìï ðïñôïêáëéþí, ëåìïíéþí êáé

ãêñÝéðöñïõô.

Ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí

óå ïìïéüìïñöïõò êýâïõò

MUZ5FW1

Êñåáôïìç÷áíÞ

Ãéá ôï êüøéìï íùðïý êñÝáôïò ãéá êéìÜ.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 127

el

128

MUZ45LS1

Óåô äéÜôñçôùí

äßóêùí

øéëü (3 mm),

÷ïíôñü (6 mm)

(êüøéìï/ôñßøéìï)

MUZ45SV1

ÐñïóÜñôçìá

ìðéóêüôùí ðñÝóáò

MUZ45RV1

ÐñïóÜñôçìá

ôñéøßìáôïò

Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1.

Øéëü ãéá ðáôÝ êáé áëåßììáôá, ÷ïíôñü ãéá ëïõêÜíéêá

êáé ëáñäß.

Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1.

Ìå ìåôáëëéêü ÷íÜñé ãéá 4 äéáöïñåôéêÜ ó÷Þìáôá

ìðéóêüôùí.

Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1.

Ãéá ôï ôñßøéìï öïõíôïõêéþí, êáñõäéþí, áìõãäÜëùí,

óïêïëÜôáò êáé îåñïý øùìéïý.

MUZ45FV1

ÐñïóÜñôçìá

áðï÷õìùôÞ

öñïýôùí

Ãéá ôçí êñåáôïìç÷áíÞ MUZ5FW1.

Ãéá ôçí áðï÷ýìùóç ìïýñùí åêôüò áðü öñáìðïõÜæ

êáé ôçí ðïëôïðïßçóç íôïìÜôáò êáé êñÜôáéãïõ.

Ôáõôü÷ñïíá áðïìáêñýíïíôáé áõôüìáôá ïé ìßó÷ïé

êáé ïé óðüñïé ð.÷. áðü öñáãêïóôÜöõëá.

Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1.

Ãéá ôï êüøéìï ùìÞò ðáôÜôáò ãéá ðáôÜôåò ôçãáíçôÝò.

MUZ45PS1

Äßóêïò ãéá ðáôÜôåò

ôçãáíçôÝò

MUZ45AG1

Äßóêïò ëá÷áíéêþí ãéá

ôçí áóéáôéêÞ êïõæßíá

Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1.

Êüâåé öñïýôá êáé ëá÷áíéêÜ óå ëåðôÝò öÝôåò ãéá ôçí

áóéáôéêÞ êïõæßíá.

MUZ45RS1

Äßóêïò ÷ïíôñïý

ôñéøßìáôïò

Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1.

Ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò ð.÷. ãéá

ðáôáôïêåöôÝäåò Þ ìðáëÜêéá ðáôÜôáò.

MUZ45KP1

Äßóêïò ãéá ôï ôñßøéìï

ðáôÜôáò ãéá

ðáôáôïêåöôÝäåò

Ãéá ôïí êüöôç äéáñêåßáò ÷ùñßò ìðïë MUZ5DS1.

Ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò ãéá ñüóôé êáé

ðáôáôïêåöôÝäåò, ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé

ëá÷áíéêþí óå ÷ïíôñÝò öÝôåò.

MUZ5ER2

Ìðïë áðü

áíïîåßäùôï ÷Üëõâá

Óôï ìðïë ìðïñåßôå íá åðåîåñãáóôåßôå ìÝ÷ñé

êáé 750 g áëåýñé óõí õëéêÜ.

MUZ5KR2

Ìðïë áðü ðëáóôéêü

õëéêü

Óôï ìðïë ìðïñåßôå íá åðåîåñãáóôåßôå ìÝ÷ñé

êáé 750 g áëåýñé óõí õëéêÜ.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

MUZ5MX1

Ðëáóôéêü åðßèåìá

ìßîåñ

el

Ãéá ôçí áíÜìéîç ðïôþí, ãéá ôçí ðïëôïðïßçóç öñïýôùí

êáé ëá÷áíéêþí, ãéá ôçí ðáñáóêåõÞ ìáãéïíÝæáò, ãéá ôï

êüøéìï öñïýôùí êáé êáñõäéþí, ãéá ôïí èñõììáôéóìü

ðáãïêýâùí.

MUZ5MM1

Ðïëõìßîåñ

Ãéá ôï êüøéìï áñùìáôéêþí ÷üñôùí, ëá÷áíéêþí, ìÞëùí

êáé êñÝáôïò, ãéá ôï ôñßøéìï êáñüôùí, ñáðáíéïý êáé

ôõñéïý, ãéá ôï ôñßøéìï îçñþí êáñðþí êáé ðáãùìÝíçò

óïêïëÜôáò.

Áí êÜðïéï åîÜñôçìá äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôç óõóêåõáóßá ðáñÜäïóçò, ôüôå ìðïñåßôå

íá ôï ðñïìçèåõôåßôå áðü ôá åéäéêÜ êáôáóôÞìáôá Þ ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò

ðåëáôþí.

Áðüóõñóç

Ç óõóêåõÞ Ý÷åé óçìáíèåß óýìöùíá

ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ïäçãßá

2012/19/Å. Ê. ðåñß çëåêôñéêþí êáé

çëåêôñïíéêþí ðáëéþí óõóêåõþí

(waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Ç ïäçãßá äßíåé ôï ðëáßóéï ãéá ôçí óå üëç

ôçí åðéêñÜôåéá ôçò Å. Å. éó÷ýïõóá ðáñá-

ëáâÞ êáé áîéïðïßçóç ôùí ðáëéþí óõóêåõþí

áðü ôïí ðùëçôÞ. Ãéá ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ

ìå ôïõò åðßêáéñïõò ôñüðïõò áðüóõñóçò

áðåõèõíèåßôå óôï åéäéêü êáôÜóôçìá,

áð' üðïõ áãïñÜóáôå ôç óõóêåõÞ Þ óôç

ÄçìïôéêÞ Þ ÊïéíïôéêÞ Áñ÷Þ ôïõ ôüðïõ

êáôïéêßáò óáò.

ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ

1.

Ç Åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò ôùí

ðñïúüíôùí ìáò ðáñÝ÷åôáé ãéá ÷ñïíéêü

äéÜóôçìá åßêïóé ôåóóÜñùí (24) ìçíþí

áðü ôçí çìåñïìçíßá ôçò ðñþôçò

áãïñÜò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç

èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò. Ãéá ôçí

ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé ç

åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò

áãïñÜò óôçí ïðïßá áíáãñÜöåôáé

ï ôýðïò êáé ôï ìïíôÝëï ôïõ ðñïúüíôïò.

2.

Ç åôáéñåßá ìÝóá óôá áíùôÝñù ÷ñïíéêÜ

üñéá, óå ðåñßðôùóç ðëçììåëïýò

ëåéôïõñãßáò ôçò óõóêåõÞò,

áíáëáìâÜíåé ôçí õðï÷ñÝùóç ôçò

åðáíáöïñÜò ôçò óå ïìáëÞ ëåéôïõñãßá

êáé ôçò áíôéêáôÜóôáóçò êÜèå ôõ÷üí

åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò (ðëçí ôùí

áíáëþóéìùí êáé ôùí åõðáèþí, üðùò

ôá ãõÜëéíá, ëáìðôÞñåò êëð.).

Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ãéá íá éó÷ýåé

ç åããýçóç åßíáé ç ìç ëåéôïõñãßá ôçò

óõóêåõÞò íá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí

ðïëõìåëÞ êáôáóêåõÞ ôçò êáé ü÷é åðß

ðáñáäåßãìáôé áðü êáêÞ ÷ñÞóç,

ëáíèáóìÝíç åãêáôÜóôáóç, ìç ôÞñçóç

ôùí ïäçãéþí ÷ñÞóçò ôçò óõóêåõÞò,

áêáôÜëëçëç óõíôÞñçóç áðü ðñüóùðá

ìç åîïõóéïäïôçìÝíá áðü ôçí BSH

ÅëëÜò ÁÂÅ Þ áðü åîùãåíåßò

ðáñÜãïíôåò üðùò äéáêïðÝò çëåêôñéêïý

ñåýìáôïò Þ äéáöïñïðïßçóçò ôçò

ôÜóçò êëð..

3.

Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ôï ðñïúüí äåí

ëåéôïõñãåß óùóôÜ ëüãù ôçò

êáôáóêåõÞò ôïõ êáé åöüóïí ç

ðëçììåëÞò ëåéôïõñãßá åêäçëþèçêå

êáôÜ ôçí ðåñßïäï åããýçóçò,

ôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï

åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH

ÅëëÜò ÁÂÅ èá ôï åðéóêåõÜóåé ìå óêïðü

ôç ÷ñÞóç ãéá ôçí ïðïßá êáôáóêåõÜ-

óôçêå, ÷ùñßò íá õðÜñîåé ÷ñÝùóç ãéá

áíôáëëáêôéêÜ Þ ôçí åñãáóßá.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 129

el

4.

Äåí êáëýðôïíôáé áðü ôçí åããýçóç ïé

÷ñåþóåéò êáé ïé êßíäõíïé ðïõ

ó÷åôßæïíôáé ìå ôç ìåôáöïñÜ ôïõ

ðñïúüíôïò ðñïò åðéóêåõÞ óôïí

ìåôáðùëçôÞ Þ ðñïò ôï Åîïõóéï-

äïôçìÝíï ÓÝñâéò ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.

5.

¼ëåò ïé åðéóêåõÝò ôçò åããýçóçò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü ôï Åîïõóéï-

äïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï åîïõóéïäïôç-

ìÝíï óõíåñãåßï) ôçò BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.

6.

Ç åããýçóç äåí êáëýðôåé êáíÝíá ðñïúüí

ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðÝñáí ôùí

ðñïäéáãñáöþí ãéá ôéò ïðïßåò

êáôáóêåõÜóôçêå (ð. ÷. ïéêéáêÞ ÷ñÞóç).

7.

Ç åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò ðïõ

ðáñÝ÷åôáé áðü ôïí êáôáóêåõáóôÞ

ðáýåé áí áðïêïëëçèïýí, áëëïéùèïýí

Þ ôñïðïðïéçèïýí ìå ïðïéïäÞðïôå

ôñüðï ïé ôáéíßåò áóöáëåßáò Þ ïé åéäéêÝò

äéáêñéôéêÝò áõôïêüëëçôåò åôéêÝôåò åðß

ôùí ïðïßùí áíáãñÜöåôáé ï áñéèìüò

óåéñÜò Þ ç çìåñïìçíßá áãïñÜò.

8.

Ç åããýçóç äåí êáëýðôåé:

– ÅðéóêåõÝò, ìåôáôñïðÝò Þ êáèáñé-

óìïýò ðïõ Ýëáâáí ÷þñá óå êÝíôñï service ìç åîïõóéïäïôçìÝíï áðü ôçí

BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.

– ËÜèïò ÷ñÞóç, õðåñâïëéêÞ ÷ñÞóç,

÷åéñéóìü Þ ëåéôïõñãßá ôïõ ðñïúüíôïò

êáôÜ ôñüðï ìç óýìöùíï ìå ôéò

ïäçãßåò ðïõ ðåñéÝ÷ïíôáé óôá

åã÷åéñßäéá ÷ñÞóçò êáé/Þ óôá ó÷åôéêÜ

Ýããñáöá ÷ñÞóçò, óõìðåñéëáìâáíï-

ìÝíùí ôçò ðëçììåëïýò öýëáîçò ôçò

óõóêåõÞò, ôçò ðôþóçò ôçò óõóêåõÞò

êëð..

– Ðñïúüíôá ìå äõóáíÜãíùóôï áñéèìü

óåéñÜò.

– ÆçìéÝò ðïõ ðñïêáëïýíôáé åíäåéêôéêÜ

áðü áóôñáðÝò, íåñü Þ õãñáóßá,

öùôéÜ, ðüëåìï, äçìüóéåò áíáôá-

ñá÷Ýò, ëÜèïò ôÜóåéò ôïõ äéêôýïõ

ðáñï÷Þò ñåýìáôïò, Þ ïðïéïäÞðïôå

ëüãï ðïõ åßíáé ðÝñáí áðü ôïí Ýëåã÷ï

ôïõ êáôáóêåõáóôÞ Þ ôïõ åîïõóéïäï-

ôçìÝíïõ óõíåñãåßïõ.

9.

Ç åããýçóç ðïõ ðñïóöÝñåôáé ðáýåé

íá éó÷ýåé åöüóïí ç êõñéüôçôá ôçò

óõóêåõÞò ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï

ðñüóùðï áðü ôïí áñ÷éêü áãïñáóôÞ ôï

üíïìá ôïõ ïðïßïõ áíáãñÜöåôáé óôï

ðáñáóôáôéêü áãïñÜò ôçò óõóêåõÞò.

10.

ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò óõóêåõÞò ãßíåôáé

ìüíï åöüóïí äåí åßíáé äõíáôÞ ç

åðéäéüñèùóç ôçò êáôüðéí ðéóôïðïßçóçò

ôçò áäõíáìßáò åðéóêåõÞò áðü ôï

ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÓÝñâéò (ç ôï

åîïõóéïäïôçìÝíï óõíåñãåßï) ôçò

BSH ÅëëÜò ÁÂÅ.

11.

Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ ç áíôéêáôÜóôáóç

åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé

ôïí ÷ñüíï åããýçóçò ôïõ ðñïúüíôïò.

12.

ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ áíôéêáèé-

óôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò

åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï.

BSH Á.Â.Å. – 17ï ÷ëì. ÅèíéêÞò ïäïý

Áèçíþí – Ëáìßáò & Ðïôáìïý 20, ÊçöéóéÜ

SERVICE

ÁèÞíá:

17ï ÷ëì. ÅèíéêÞò ïäïý

Áèçíþí – Ëáìßáò & Ðïôáìïý 20,

ÊçöéóéÜ – ôçë.: 210-42.77.700

Èåó/íßêç:

8,3ï ÷ëì. ÅèíéêÞò ïäïý

Èåó/íßêçò – Ìïõäáíéþí,

Ðåñéï÷Þ ÈÝñìç – ôçë.: 2310-497.200

ÐÜôñá:

×áñáëÜìðç & Åñåíóôñþëå –

ôçë.: 2610-330.478

ÊñÞôç:

ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 23 & ÊáëáìÜ,

ÇñÜêëåéï – ôçë.: 2810-321.573

Êýðñïò:

Áñ÷. Ìáêáñßïõ Ã' 39, ¸ãêùìç –

Ëåõêùóßá – Ðáãêýðñéï ôçë.: 77778007

130

Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

EEE yönetmeliðine uygundur

Yeni bir BOSCH cihazý satýn aldýðýnýz için sizi candan kutluyoruz.

Böylelikle kararýnýzý modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiþ oldunuz.

Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakýnýz.

tr

Ýçindekiler

Kendi güvenliðiniz için . . . . . . . . . . . . 131

Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý . . . . . 138

Muhafaza edilmesi . . . . . . . . . . . . . . 139

Arýza durumunda yardým . . . . . . . . . . 139

Kullaným örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . 140

Özel aksesuar . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Giderme bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Garanti kosullari . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Kendi güvenliðiniz için

Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için, cihazý kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla okuyunuz.

Cihazýn doðru kullanýmý için verilmiþ olan talimatlara dikkat edilmemesi veya uyulmamasý halinde söz konusu olan hasarlardan üretici sorumlu deðildir.

Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.

Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn, bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletmelerinin ve diðer sanayi iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve ayrýca pansiyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn misafirlerinin kullanýmýný kapsar. Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz. Ýzin verilen azami miktarlarý (bakýnýz ”Uygulama örnekleri”) aþmayýnýz!

Bu cihaz, besinlerin karýþtýrýlmasý, yoðrulmasý ve çýrpýlmasý için uygundur. Baþka cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için kullanýlamaz. Üretici tarafýndan izin verilmiþ aksesuarýn kullanýlmasý halinde, baþka uygulamalar da mümkündür.

Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte kullanýnýz.

Aksesuarlarý kullanýrken, ilgili aksesuarlara ait kullanma kýlavuzlarýna dikkat ediniz.

Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine verecek veya satacak olursanýz, kullanma kýlavuzunu da veriniz.

,

Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý

Elektrik çarpma tehlikesi

Bu cihaz çocuklar tarafýndan kullanýlmamalýdýr.

Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 131

tr

Cihazlar, fiziksel, algýsal veya zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya yeterli tecrübesi ya da bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak denetim altýnda veya güvenli kullaným ve buna baðlý tehlikeler hususunda eðitilmiþ ve anlamýþ olmalarý þartýyla kullanýlabilir.

Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz.

Cihazý kesinlikle denetimsiz çalýþtýrmayýnýz.

Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz. Cihaz sadece kapalý yerlerde kullanýlmak için tasarlanmýþtýr. Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya kendisinde herhangi bir arýza yoksa kullanmayýnýz.

Cihaz, baþýnda kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülüp parçalarýna ayrýlmadan önce veya temizlenmeden önce daima elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr.

Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden geçecek þekilde çekmeyiniz. Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar olduðu zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman eleman tarafýndan deðiþtirilmelidir.

Cihazda yapýlacak onarýmlar, herhangi bir tehlike oluþmasýný önlemek için, sadece yetkili servisimiz tarafýndan yapýlmalýdýr.

,

Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarýlarý

Yaralanma tehlikesi

Elektrik çarpma tehlikesi!

Elektrik fiþini ancak cihaz ile çalýþmak için tüm ön hazýrlýklar sona erdikten sonra prize takýnýz.

Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve musluktan akan su altýna tutmayýnýz.

Temizleme iþlemi için buharlý temizleme cihazý kullanmayýnýz.

Cihaz çalýþma konumundayken, çevirme kolunun ayarýnda bir deði-

þiklik yapmayýnýz. Tahrik sisteminin tamamen durmasýný bekleyiniz.

Aleti/Aksesuarý sadece tahrik (motor) duruyorken deðiþtiriniz —

Tahrik (motor), cihaz kapatýldýktan sonra da bir süre hareket etmeye devam eder.

Cihazý sadece döner þalter ile açýnýz ve kapatýnýz.

Cihaz kullanýlmadýðý zaman, elektrik fiþini prizden çekip çýkarýnýz.

Bir arýza giderilmeden önce, elektrik fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr.

Dönen alet ve takýmlardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Dönen parçalarý tutmayýnýz ve dokunmayýnýz. Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn, yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz.

Sadece kapak (12) takýlýyken çalýþýnýz!

132 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

tr

Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn tahrik sistemi (motor) dururken deðiþtiriniz; cihaz kapatýldýktan sonra da, motor belli bir süre dönmeye devam eder ve alet deðiþtirme pozisyonunda durur.

Çevirme kolunu ancak alet durduktan sonra hareket ettiriniz.

Güvenlik sebeplerinden dolayý bu cihaz sadece kullanýlmayan tahrik sistemlerinin tahrik koruma kapaklarý (5, 8) kapatýlmýþ olmasý halinde

çalýþtýrýlabilir.

Doðrayýcýyý sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fiþi çekilip prizden çýkarýlmýþken ana cihaza takýnýz/çýkarýnýz.

Elinizi besin doldurma aðzýna sokmayýnýz.

Keskin býçaklardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Elinizle keskin býçaklara ve doðrama diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve tutmayýnýz. Doðrama disklerini sadece kenardan tutunuz!

Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile dokunmayýnýz.

Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere elinizi sokmayýnýz!

Mikseri cihazdan çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn durur vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz!

Mikseri daima tamamen monte edilmiþ þekilde ve kapaðýný kapatarak

çalýþtýrýnýz.

Haþlanma tehlikesi!

Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman, kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar. En fazla 0,5 litre sýcak veya köpüren sývý doldurunuz.

Önemli!

Cihazý sadece orijinal aksesuarlarý ile birlikte kullanýnýz.

Aksesuarlarý kullanýrken, ilgili aksesuarlara ait kullanma kýlavuzlarýna dikkat ediniz.

Ayný anda sadece bir alet ya da aksesuar kullanýnýz.

,

Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açýklamasý

Kullanma kýlavuzunun talimatlarýna uyunuz.

Dikkat: Dönen býçaklar.

Dikkat: Dönen aletler.

Elinizi malzeme ilave etme aðzý içine sokmayýnýz.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 133

tr

Güvenlik sistemleri

Devreye sokma emniyeti

”Ýþletme pozisyonlarý” tablosuna bakýnýz

Cihaz

1 ve 3 pozisyonlarýnda

ancak

þu koþullarda devreye sokulabiliyor:

— kap (11) takýlmýþsa ve yerine oturuncaya kadar çevrilmiþse ve

— mikser tahriði koruyucu kapaðý (8) yerine takýlmýþsa.

Tekrar devreye sokma emniyeti

Elektrik kesilmesi durumunda cihaz açýk kalýr, fakat elektrik tekrar gelince motor yine

çalýþmaya devam etmez. Yeniden devreye sokmak için, döner þalteri

0/off

konumuna

çeviriniz ve sonra devreye sokunuz.

Aþýrý yüklenme emniyeti

Cihazýn motoru kullaným esnasýnda kendiliðinden kapanýrsa, aþýrý yüklenmeye karþý koruma sistemi aktifleþtirilmiþtir.

Ayný zamanda çok miktarda besinin iþlenmesi olasý bir sebep olabilir.

Bir emniyet sisteminin aktifleþmesi, yani devreye girmesi durumunda yapýlacak iþlem için ”Arýza durumunda yardým” bölümüne bakýnýz.

Kullanma kýlavuzu deðiþik modeller için geçerlidir (ekteki model listesine de bakýnýz,

Resim

). Cihazýn bakýma ihtiyacý yoktur.

Genel bakýþ

Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.

Ana cihaz

Resim

1 Kilit sistemini açma tuþu

2 Çevrilen kol

Kolun yukarý doðru hareketini desteklemek için ”Easy Armlift” (kolay kol kaldýrma) fonksiyonu (bakýnýz ”Ýþletme pozisyonlarý”).

3 Döner þalter

Kapatma iþleminden (

0/off

konumu) sonra, cihaz otomatik olarak alet deðiþtirmek için en ideal pozisyona hareket eder.

0/off

= Stop

M

= Azami devir sayýsýna sahip moment fonksiyonu, istenilen karýþtýrma süresi için, bu düðme ilgili konumda sabit tutulmalýdýr.

Kademe

1—7

, Çalýþma hýzý:

1

= Düþük devir sayýsý — Yavaþ

7

= Yüksek devir sayýsý — Hýzlý

4 Ýþletme göstergesi

Cihaz çalýþtýðý zaman yanar.

(Döner þalter

M

veya

1—7

konumunda.)

Cihazýn kullanýmýndaki hatalarda, elektronik güvenliðin (sigorta) devreye girmesinde ya da cihazda bir bozukluk olmasý halinde yanýp söner, bakýnýz bölüm ”Arýza durumda yardým”.

5 Tahrik sistemi koruyucu kapaðý

Tahrik sistemi koruma kapaðýný

çýkarmak için, arka kýsma basýnýz ve kapaðý çýkarýnýz.

6 Tahrik sistemi

— Doðrayýcý için ve

— Narenciye sýkma ünitesi için

(özel aksesuar *).

Kullanýlmadýðý zaman, tahrik sistemi

(motor) koruyucu kapaðý yerine takýlmalýdýr.

7 Aletler (karýþtýrma teli, çýrpma teli, yoðurma kancasý) ve et kýyma ünitesi (özel aksesuar *) için tahrik sistemi.

8 Mikser tahrik sistemi koruyucu kapaðý

9 Mikser için tahrik sistemi

(özel aksesuar *)

Kullanýlmadýðý zaman, mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu kapaðý yerine takýlmalýdýr.

10 Kablo muhafaza bölümü

MUM54..: Elektrik kablosunu kablo gözü içine yerleþtiriniz

MUM56..: Kablo sarma otomatiði

Kap ve aksesuarlar

11 Paslanmaz çelik karýþtýrma kabý

12 Kapak

Aletler

13 Karýþtýrma teli

14 Çýrpma teli

15 Yoðurma kancasý ve hamur tutmama

(sýyýrma) düzeni

16 Aksesuar çantasý

Aletlerin ve doðrama disklerinin muhafaza edilmesi için kullanýlýr.

Doðrayýcý

17 Týkaç

18 Doldurma aðýzlý kapak

19 Doðrama diskleri

19a

Çevrilebilen kesme diski — kalýn/ ince

19b

Çevrilebilen raspalama diski — kaba/ince

19c

Rendeleme diski — orta incelikte

20 Disk mesnedi

21 Çýkýþ delikli gövde

134 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

tr

Mikser

*

22 Mikser kabý

23 Kapak

24 Huni

*

Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat kapsamýna dahil deðilse, ilgili satýcýlar ve yetkili servis üzerinden satýn alýnabilir.

Ýþletme pozisyonlarý

Resim

Dikkat!

Cihazý sadece ilgili aksesuar/alet aþaðýdaki tabloya göre doðru tahrik sistemine ve doðru pozisyona takýlmýþ ve çalýþma pozisyonunda ise çalýþtýrýnýz.

Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda yerine oturmuþ olmalýdýr.

Yaralanma tehlikesi!

Elektrik fiþini ancak cihaz ile çalýþmak için tüm ön hazýrlýklar sona erdikten sonra prize takýnýz.

Dikkat!

Cihazý sadece aksesuar/alet takýlý durumda ve çalýþma pozisyonunda çalýþtýrýnýz.

Cihazý içi boþ çalýþtýrmayýnýz.

Cihazý ve aksesuarlarýný herhangi bir

ýsý kaynaðýna maruz býrakmayýnýz.

Parçalar mikrodalga fýrýnlar için uygun deðildir.

Cihazý ilk kez kullanmaya baþlamadan

önce, cihazý ve aksesuarlarýný iyice temizleyiniz, bkz. ”Temizlenmesi ve Bakýmý”.

Bilgi

Çevirme kolu ”Easy Armlift” (kolay kol kaldýrma) fonksiyonu ile donatýlmýþtýr ve bu sayede çevirme kolunun yukarý hareketi desteklenir.

Ýþletme pozisyonunun ayarlanmasý

Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu hareket ettiriniz.

Hareketi bir el ile destekleyiniz.

Çevirme kolunu yerine oturuncaya kadar istediðiniz pozisyona hareket ettiriniz.

Pozisyon

Tahrik- sistemi

Çalýþma hýzý

1—7

1

7 1—7

1—3

2

7

*

3—7

3

6

3—5

9 5—7

4

7

*

Çýrpma, karýþtýrma ve yoðurma uçlarýnýn takýlmasý/çýkarýlmasý; Çok miktarda iþlenecek malzeme ilave edilmesi.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

5—7

Cihazýn kullanýlmasý

Önemli not

Bu kullanma kýlavuzunda, aletlerin ya da aksesuarlarýn kullanýlmasý halinde cihazýn

çalýþma hýzý için geçerli kýlavuz deðerleri içeren bir çýkartma bulunmaktadýr.

Bu çýkartmayý cihaza yapýþtýrmanýzý tavsiye ediyoruz (

Resim

).

Hazýrlanmasý

Ana cihazý düzgün ve temiz bir yüzeyin

üzerine koyunuz.

Kablosunu çekip cihazýn içinden çýkarýnýz

(

Resim

).

MUM54..

Kablo gözü:

Kabloyu istediðiniz uzunluða kadar dýþarý çekiniz.

MUM56..

Kablo sarma otomatiði:

Kabloyu bir seferde, aralýksýz olarak istediðiniz uzunluða

(azm. 100 cm) kadar çekip uzatýnýz ve yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz; böylelikle kablo bu uzunlukta kilitlenip kalýr.

135

tr

Kablonun çalýþma uzunluðunun azaltýlmasý:

Kabloyu hafifçe çekerek, istediðiniz uzunluða ulaþýncaya kadar sarýlmasýný saðlayýnýz. Kabloyu sonra tekrar hafifçe

çekip, yavaþ yavaþ serbest býrakýnýz; böylelikle kablo bu uzunlukta kilitlenip kalýr.

Dikkat!

Kabloyu içeri iterken bükmeyiniz.

Kablo sarma otomatiði olan cihazlarda kabloyu cihazýn içine elden iteleyerek sokmayýnýz. Kablo sýkýþacak olursa, kabloyu tamamen dýþarý çekip açýnýz ve sonra tekrar sarýlmasýný saðlayýnýz.

Elektrik fiþini prize takýnýz.

Anahtar ve aletler

Dönen alet ve takýmlardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Cihaz çalýþýrken elinizi karýþtýrma kabýnýn, yani çanaðýn içine kesinlikle sokmayýnýz.

Sadece kapak (12) takýlýyken çalýþýnýz!

Cihaza takýlan aletleri sadece cihazýn tahrik sistemi (motor) dururken deðiþtiriniz; cihaz kapatýldýktan sonra da, motor belli bir süre dönmeye devam eder ve alet deðiþtirme pozisyonunda durur.

Çevirme kolunu ancak alet durduktan sonra hareket ettiriniz.

Cihaz güvenlik açýsýndan sadece kullanýlmayan tahrik sistemleri ilgili koruyucu kapaklar (5, 8) ile kapatýlmýþ olarak

çalýþtýrýlmalýdýr.

Dikkat!

Anahtar sadece bu cihaz ile yapýlan

çalýþmalar için kullanýlmalýdýr.

Karýþtýrma teli (13)

Hamur (örn. basit hamur) karýþtýrmak için kullanýlýr

Çýrpma teli (14)

Krema, kremþanti ve hafif hamur

(örn. bisküvi hamuru) hazýrlamak için kullanýlýr.

Yoðurma kancasý (15)

Aðýr hamurlarýn yoðrulmasý ve doðranmamasý gereken malzemelerin (örn. kuru üzüm, çikolata parçacýklarý) hamura karýþtýrýlmasý için kullanýlýr

Karýþtýrma kabý ve aletler ile çalýþýlmasý

Resim

Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve

çevirme kolunu

2

pozisyonuna alýnýz.

Kabýn takýlmasý:

— Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine takýnýz ve serbest býrakýnýz,

— yerine oturuncaya kadar, saatin

çalýþma yönünün tersine doðru

çeviriniz.

Yapýlacak iþe göre, karýþtýrma telini,

çýrpma telini veya yoðurma kancasýný, yerine oturuncaya kadar, tahrik sisteminin içine sokunuz.

Bilgi:

Yoðurma kancasýnda, yoðurma kancasý yerine oturuncaya kadar hamur tutmama (sýyýrma) düzenini dönderiniz

(

Resim

—4b

).

Ýþlenecek malzemeleri kaba doldurunuz.

Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu

1

pozisyonuna alýnýz.

Kapaðý yerine takýnýz.

Döner þalteri istediðiniz kademeye ayarlayýnýz.

Bizim önerimiz:

— Karýþtýrma teli:

Önce kademe 1’de karýþtýrýnýz, sonra kademe 7’yi seçiniz

— Çýrpma teli:

Kademe 7, diðer malzemelere karýþtýrmak çin kademe 1

— Yoðurma kancasý:

Önce kademe 1’de karýþtýrýnýz, sonra kademe 3’de yoðurunuz

Malzeme ilave edilmesi

Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.

Malzemeleri kapaktaki malzeme ilave etme veya doldurma deliði üzerinden doldurunuz.

veya

Kapaðý çýkarýnýz.

Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve

çevirme kolunu

2

pozisyonuna alýnýz.

Malzemeleri miksere doldurunuz.

136 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Ýþiniz sona erdikten sonra

Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.

Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.

Kapaðý çýkarýnýz.

Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve

çevirme kolunu

2

pozisyonuna alýnýz.

Aleti tahrik sisteminden çýkarýnýz.

Karýþtýrma kabýný çýkarýnýz.

Tüm parçalarý temizleyiniz, bakýnýz

”Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý”.

Doðrayýcý

Yaralanma tehlikesi

Elinizle keskin býçaklara ve doðrama diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve tutmayýnýz. Doðrama disklerini sadece kenardan tutunuz!

Doðrayýcýyý sadece tahrik sistemi (motor) dururken ve elektrik fiþi çekilip prizden

çýkarýlmýþken ana cihaza takýnýz/çýkarýnýz.

Elinizi besin doldurma aðzýna sokmayýnýz.

Dikkat!

Doðrayýcýyý sadece komple monte edilmiþ

þekilde kullanýnýz. Doðrayýcýyý kesinlikle ana cihaz üzerinde monte etmeyiniz.

Doðrayýcýyý sadece bildirilen iþletme pozisyonunda çalýþtýrýnýz.

Aþýrý yüklenmeye karþý koruma Resim

Doðrayýcýnýn aþýrý yüklenmesi durumunda, cihazýnýzýn fazla zarar görmesini önlemek için, doðrayýcýnýn tahrik milinde bir çentik

(zaruri kýrýlma yeri) öngörülmüþtür.

Aþýrý yüklenme söz konusu olduðunda, tahrik mili bu çentiðin bulunduðu yerden kýrýlýr.

Yeni bir disk mesnedi ve ilgili tahrik mili, yetkili servis üzerinden alýnabilir.

Çevrilebilen kesme diski — kalýn/ince

Meyve ve sebze kesmek için kullanýlýr.

Ýþleme 5. kademede yapýlmalýdýr.

Çevrilebilen kesme diski üzerindeki taným:

Kalýn kesme tarafý için ”1”

Ýnce kesme tarafý için ”3”

Dikkat!

Çevrilebilen kesme diski, sert peynir, ekmek, sandviç ekmeði ve çikolata iþlemek için uygun deðildir.

Piþirilmiþ, daðýlmadan piþen türden patatesleri sadece soðukken kesiniz.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

tr

Çevrilebilen raspalama diski — kaba/ince

Sert peynir (örn. parmýcan), soðutulmuþ

çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için kullanýlýr. Ýþleme 3. veya 4. kademede yapýlmalýdýr.

Çevrilebilen raspalama diski üzerindeki taným:

Kaba raspalama tarafý için ”2”

Ýnce raspalama tarafý için ”4”

Dikkat!

Çevrilebilen raspalama diski, fýndýk türlerini raspalamak için uygun deðildir.

Yumuþak peyniri sadece kaba taraf ile 7. kademede raspalayýnýz.

Rendeleme diski — orta incelikte

Çið patates, sert peynir (örn. parmýcan), soðutulmuþ çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için kullanýlýr.

Ýþleme 7. kademede yapýlmalýdýr.

Dikkat!

Rendeleme diski, yumuþak peynir ve dilim dilim kesilebilen peynir için uygun deðildir.

Doðrayýcý ile çalýþýlmasý

Resim

Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve

çevirme kolunu

2

pozisyonuna alýnýz.

Kabýn takýlmasý:

— Öne doðru eðdiðiniz kabý yerine takýnýz ve serbest býrakýnýz,

— yerine oturuncaya kadar, saatin

çalýþma yönünün tersine doðru

çeviriniz.

Kilit sistemini açma tuþuna basýnýz ve çevirme kolunu

3

pozisyonuna alýnýz.

Doðrayýcýnýn tahriðinden tahrik koruyucu kapaðýný çýkarýnýz (Resim

-5a).

Disk mesnedini en alt kýsmýndan tutunuz; bu esnada iki uç yukarý bakmalýdýr.

Ýstediðiniz kesme ve raspalama diskini dikkatlice disk mesnedinin uçlarýna oturtunuz (Resim

-6a).

Çevrilebilen disklerde, istediðiniz tarafýn yukarýda olmasýna dikkat ediniz.

Disk mesnedini üst uçtan tutunuz ve gövdenin içine yerleþtiriniz (Resim

-6b).

Kapaðý takýnýz (iþarete dikkat ediniz) ve sonuna kadar saatin çalýþma yönünde

çeviriniz.

Doðrayýcýyý Resim

-8'de gösterildiði gibi, tahrik sisteminin üzerine takýnýz ve sonuna kadar saatin çalýþma yönünde

çeviriniz.

137

tr

Döner þalteri tavsiye edilen kademeye ayarlayýnýz.

Ýþlenecek besinleri doldurma aðzýna doldurunuz ve týkaç ile içeri iteleyiniz.

Dikkat!

Kesilen besinin çýkýþ deliðinde yýðýlmasýný

önleyiniz.

Yararlý bilgi:

Muntazam kesme sonuçlarý elde etmek için, kesilecek besinler ince olduðunda bir demet oluþturarak kesiniz.

Bilgi:

Ýþlenecek besinler doðrayýcý içinde sýkýþýp kalacak olursa, mutfak robotunu kapatýnýz, elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz, tahrik sisteminin durmasýný bekleyiniz, doðrayýcýnýn kapaðýný açýp çýkarýnýz ve besin doldurma aðzýný boþaltýnýz.

Ýþiniz sona erdikten sonra

Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.

Doðrayýcýyý saatin çalýþma yönününün tersine doðru çeviriniz ve cihazdan çýkarýnýz.

Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.

Disk mesnedini disk ile birlikte çýkarýnýz.

Bunun için parmakla alttan tahrik miline doðru bastýrýnýz (

Resim

).

Parçalarý temizleyiniz.

Mikser

Keskin býçaklarýndan/dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Mikser cihaza takýlýyken kesinlikle miksere elinizi sokmayýnýz! Mikseri cihazdan çýkaracaðýnýz/cihaza takacaðýnýz zaman cihazýn durur vaziyette olmasýna özellikle dikkat ediniz! Mikseri daima tamamen monte edilmiþ þekilde ve kapaðýný kapatarak çalýþtýrýnýz.

Haþlanma tehlikesi!

Mikserde sýcak malzeme iþlendiði zaman, kapakdaki huniden sýcak buhar çýkar.

En fazla 0,5 litre sýcak veya köpüren sývý doldurunuz.

Dikkat!

Mikser zarar görebilir. Bu cihaz ile, derin dondurulmuþ malzemeler (küp buz hariç) iþlemeyiniz. Mikseri kesinlikle boþ çalýþtýrmayýnýz.

Mikser ile çalýþýlmasý

Resim

Kilit çözme düðmesine basýnýz ve

çevirme kolunu

4

konumuna alýnýz.

Mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu kapaðýný yerinden çýkarýnýz.

Karýþtýrma kabýný yerine takýnýz (kulp

üzerindeki ok iþareti ana cihazdaki iþarete denk gelmelidir) ve sonuna kadar saatin

çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz.

Malzemeleri miksere doldurunuz.

Azami sývý miktarý = 1,25 litre; Azami köpüren veya sýcak sývý miktarý = 0,5 litre;

Ýdeal katý madde iþleme miktarý =

50—100 gram;

Kapaðý takýnýz ve saatin çalýþma yönünün tersine doðru sonuna kadar mikser kulpu içine çevirip takýnýz.

Kapak yerine oturmuþ olmalýdýr.

Döner þalteri istediðiniz kademeye ayarlayýnýz.

Malzeme ilave edilmesi (Resim

-8)

Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.

Kapaðý açýp alýnýz ve malzemeleri doldurunuz veya

 huniyi çýkarýnýz ve katý malzemeleri iþlendikçe ilave etme aðzý üzerinden ilave ediniz veya

 sývý malzemeleri huni üzerinden ilave ediniz.

Ýþiniz sona erdikten sonra

Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz.

Mikseri saatin çalýþma yönünde çeviriniz ve cihazdan çýkarýnýz.

Yararlý bilgi:

Mikser ile iþiniz sona erdikten sonra, mikseri hemen temizlemeniz iyi olur.

Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý

Dikkat!

Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayýnýz.

Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.

Ana cihazýn temizlenmesi

Elektrik çarpma tehlikesi!

Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve akan su altýna tutmayýnýz.

Temizleme iþlemi için buharlý temizleme cihazý kullanmayýnýz.

138 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

tr

Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.

Ana cihazý ve tahrik sistemi koruyucu kapaðýný nemli bir bez ile siliniz.

Gerekirse biraz bulaþýk deterjaný kullanýnýz.

Ardýndan cihazý silip kurulayýnýz.

Karýþtýrma kabýnýn ve aletlerin temizlenmesi

Karýþtýrma kabý ve aletler bulaþýk makinesinde yýkanmaya elveriþlidir.

Plastik parçalarý bulaþýk makinesine yerleþtirirken, sýkýþmamalarýna dikkat ediniz, aksi halde yýkama iþlemi esnasýnda kalýcý deformasyonlar söz konusu olabilir!

Doðrayýcýnýn temizlenmesi

Doðrayýcýnýn tüm parçalar bulaþýk makinesinde yýkanabilir.

Yararlý bilgi:

Örn. havuç iþlendikten sonra cihazda oluþan kýrmýzý lekeleri temizlemek için, biraz likit yemek yaðýný bir beze dökünüz ve bu bez ile doðrayýcýyý (doðrama diskleri hariç) siliniz. Ardýndan doðrayýcýyý yýkayýnýz.

Mikserin temizlenmesi

Keskin býçaklardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Mikserin býçaklarýna çýplak elleriniz ile dokunmayýnýz.

Karýþtýrma bardaðý, kapak ve huni bulaþýk makinesinde yýkanabilir.

Yararlý bilgi:

Sývý madde iþlenmesinden sonra çok kez mikseri cihazdan çýkarmadan temizlemek yeterli olur. Bunun için, ana cihaza takýlý olan miksere biraz bulaþýk deterjanlý su doldurunuz.

Mikseri birkaç saniye çalýþtýrýnýz (kademe M).

Deterjanlý suyu döküp boþaltýnýz ve mikseri temiz su ile durulayýnýz.

Önemli not

Aksesuar çantasýný ihtiyaca göre temizleyiniz. Çanta içindeki bakým ve koruma bilgi ve uyarýlarýna dikkat ediniz.

Muhafaza edilmesi

Yaralanma tehlikesi!

Cihaz kullanýlmadýðý zaman, elektrik fiþini prizden çekip çýkarýnýz.

Resim

Aletleri ve doðrama disklerini aksesuar

çantasýna yerleþtiriniz.

Aksesuar çantasýný kabýn içinde muhafaza ediniz.

Orijinal ambalaj içinde muhafaza etmek için, bakýnýz

resim

.

Arýza durumunda yardým

Yaralanma tehlikesi!

Bir arýza giderilmeden önce, elektrik fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr.

Önemli not

Cihazýn kullanýmýndaki bir hata, elektronik güvenlik donanýmlarýnýn (sigorta) devreye girmesi ya da cihazda bir bozukluk, iþletme göstergesinin yanýp sönmesi ile gösterilir.

Çevirme kolu her çalýþma pozisyonunda yerine oturmuþ olmalýdýr.

Söz konusu olan problemi ilk önce aþaðýdaki bilgilere göre gidermeyi deneyiniz.

Arýza

Cihaz harekete geçmiyor.

Giderilmesi

Elektrik akýmý beslemesini kontrol ediniz.

Elektrik fiþini kontrol ediniz.

Çevirme kolunu kontrol ediniz.

Pozisyon doðru mu? Yerine oturup kilitlenmiþ mi?

Mikseri ya da karýþtýrma kabýný sonuna kadar çevirip sýkýnýz.

Mikser kapaðýný takýnýz ve sonuna kadar

çevirip sýkýnýz.

Tahrik sistemi koruyucu kapaklarýný kullanýlmayan tahrik sistemlerine takýnýz.

Tekrar devreye sokma güvenliði aktif.

Cihazý 0/off konumuna alýnýz ve sonra istediðiniz kademeye geri alýnýz.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 139

tr

Arýza

Cihaz kullaným esnasýnda kapanýyor.

Aþýrý yüklenme emniyeti aktifleþmiþ.

Ayný anda çok fazla besin iþlendi.

Giderilmesi

Cihazý kapatýnýz.

Ýþleme miktarýný azaltýnýz. Ýzin verilen azami miktarlarý (bakýnýz ”Uygulama

örnekleri”) aþmayýnýz!

Arýza

Hareket etmekte olan tahrikte (motorda) istenmeden kilit açma tuþuna basýlmýþtýr.

Çevrilen kol yukarý doðru hareket eder.

Tahrik (motor) kapanýr fakat alet deðiþtirme pozisyonunda durmaz.

Giderilmesi

Döner þalteri ayarlayýnýz.

0/off

konumuna

Çevrilen kolu getiriniz.

1

pozisyonuna

Cihazý devreye sokunuz

(kademe 1).

Cihazý tekrar kapatýnýz.

Alet, alet deðiþtirme pozisyonunda durur.

Arýza

Mikser çalýþmaya baþlamýyor veya kullaným esnasýnda duruyor, tahrik sistemi

”homurduyor”. Býcak bloke edilmiþtir.

Giderilmesi

Cihazý kapatýnýz ve elektrik fiþini çekip prizden çýkarýnýz.

Mikseri cihazdan çýkarýnýz ve ilgili engeli gideriniz.

Mikseri tekrar cihaza takýnýz.

Cihazý devreye sokunuz.

Önemli not

Eðer arýza giderilemiyorsa, lütfen yetkili servise baþvurunuz.

Kullaným örnekleri

Kremþanti

100 g—600 g

Kremayý 1

½

—4 dakika süreyle 7 kademesinde (kremanýn miktarýna ve

özelliklerine göre) çýrpma teli ile iþleyiniz.

Yumurta aký

1—8 yumurtanýn aký

Yumurta akýný 4—6 dakika süreyle

7 kademesinde çýrpma teli ile iþleyiniz.

140

Bisküvi hamuru

Ana tarif

2 yumurta

2—3 çorba kaþýðý sýcak su

100 g þeker

1 paket vanilya þekeri

70 g un

70 g niþasta

Gerekirse kabartma tozu

Malzemeleri (un ve niþasta hariç) yaklaþýk

4—6 dakika 7 kademesinde çýrpma teli köpüklü bir kývama gelinceye kadar iþleyiniz.

Döner þalteri 1 kademesine ayarlayýnýz ve elekten geçirilmiþ olan unu ve niþastayý, bu köpük kývamýndaki malzemeye yaklaþýk ½ —1 dakika içerisinde kaþýk kaþýk ilave ederek karýþtýrýnýz.

Azami miktar:

Temel tarifin 2 misli

Mayasýz hamur

Ana tarif

3—4 yumurta

200—250 g þeker

1 tutam tuz

1 paket vanilya þekeri veya ½ limonun kabuðu

200—250 g tereyaðý veya margarin

(oda sýcaklýðýnda)

500 g un

1 paket kabartma tozu

125 ml süt

Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de karýþtýrýnýz.

Sonra yaklaþýk 3—4 dakika 7 kademesinde karýþtýrma teli ile karýþtýrýnýz.

Azami miktar:

Temel tarifin 1,5 misli

Poðaça hamuru

Ana tarif

125 g tereyaðý

(oda sýcaklýðýnda)

100—125 g þeker

1 yumurta

1 tutam tuz

Biraz limon kabuðu veya vanilya þekeri

250 g un

Gerekirse kabartma tozu

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de karýþtýrýnýz.

Sonra yaklaþýk 2—3 dakika 6 kademesinde karýþtýrma teli ile karýþtýrýnýz.

500 g undan sonra:

Malzemeleri önce yoðurma kancasý ile yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de karýþtýrýnýz. Sonra yaklaþýk 3—4 dakika 3 kademesinde yoðurma kancasý ile yoðurunuz.

Azami miktar:

Temel tarifin 2 misli

Mayalý hamur

Ana tarif

500 g un

1 yumurta

80 g katý yað (oda sýcaklýýýnda)

80 g þeker

200—250 ml ýlýk süt

25 g taze maya veya 1 paket kuru (toz) maya

½ limonun kabuðu

1 tutam tuz

Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de karýþtýrýnýz.

Sonra yaklaþýk 3—6 dakika 3 kademesinde yoðurma kancasý ile karýþtýrýnýz.

Azami miktar:

Temel tarifin 1,5 misli

Makarna hamuru

Ana tarif

300 g un

3 yumurta

Ýhtiyaca göre, 1—2 çorba kaþýðý (10—20 g) soðuk su

Tüm malzemeleri yakl. 3—5 dakika 3. kademede bir hamur oluþacak þekilde karýþtýrýnýz.

Azami miktar:

Temel tarifin 1,5 misli

tr

Ekmek hamuru

Ana tarif

750 g un

2 paket kuru maya

2 çay kaþýðý tuz

450—500 ml sýcak su

Tüm malzemeleri önce yaklaþýk ½ dakika kademe 1’de karýþtýrýnýz.

Sonra yaklaþýk 4—5 dakika 3 kademesinde yoðurma kancasý ile karýþtýrýnýz.

Mayonez

2 yumurta

2 kahve kaþýðý hardal

¼ l likit yað

2 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke

1 tutam tuz

1 tutam þeker

Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.

Malzemeleri (yað hariç) birkaç saniye 3 veya 4 kademesinde mikser içinde iþleyiniz.

Mikseri kademe 7’e ayarlayýnýz, yaðý yavaþ yavaþ huni üzerinden mikserin içine dökünüz ve mayonez gereken kývarama gelinceye kadar karýþtýrýnýz.

Mayonezi kýsa sürede kullanýnýz, fazla muhafaza etmeyiniz.

Ekmek üstüne sürmek için ballý tereyaðý

30 g tereyaðý (buzdolabýndan, 7 °C)

190 g bal (buzdolabýndan, 7 °C)

Tereyaðýný küçük parçalar þeklinde doðrayýnýz ve miksere doldurunuz.

Balý da ilave ediniz ve 15 saniye 7 kademesinde karýþtýrýnýz.

Özel aksesuar

MUZ5ZP1

Narenciye sýkma

ünitesi

MUZ5CC1

Küp kesici

Portakal, limon ve greyfurt suyu sýkmak için kullanýlýr.

Muntazam büyüklükte küpler þeklinde meyve ve sebze kesmek için

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 141

tr

142

MUZ5FW1

Et kýyma makinesi

Çið kýyma ile yapýlan yemek (tatar) veya kýyma kýzartmasý için taze et kýymak için kullanýlýr.

MUZ45LS1

Ýnce (3 mm) ve kaba (6 mm) delikli disk seti

MUZ45SV1

Sýkma hamur

ön takýmý

Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.

Pate, etli börek ve ezmeler için ince, kýzartmalýk sucuk ve jambon için kaba.

Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.

4 farklý kurabiye þekli için metal þablonlu.

MUZ45RV1

Rendeleme takýmý

Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.

Fýndýk, badem, çikolata ve kurutulmuþ ekmek veya küçük kahvaltý ekmeði rendelemek için kullanýlýr.

MUZ45FV1

Meyve sýkýcý

ön takýmý

MUZ45PS1

Patates kýzartmasý diski

MUZ45AG1

Asya türü sebze diski

MUZ45RS1

Rendeleme diski, kaba

MUZ45KP1

Patates hamuru diski

MUZ5ER2

Paslanmaz çelik karýþtýrma kabý

Kýyma makinesi MUZ5FW1 için kullanýlýr.

Ahududu, domates ve kuþburnu hariç, üzümsü meyvelerin sýkýlýp pürelenmesi için kullanýlýr.

Ayný anda örn. Frenk üzümü otomatik olarak sapçýklardan ve çekirdekten arýndýrýlýr.

Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.

Patates kýzartmasý için çið patates kesmek için kullanýlýr.

Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.

Asya türü sebze yemekleri için ince þeritler þeklinde meyve ve sebze keser.

Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.

Örn. patatesten yapýlan tava keki veya gözlemesi ya da patates hamurundan köfte yapmak için çið patates rendelemekte kullanýlýr.

Doðrayýcý MUZ5DS1 için kullanýlýr.

Rendelenmiþ patates kýzartmasý veya patates hamuru kýzartmasý için çið patates rendelenmesi için ve ayrýca kalýn dilimler þeklinde meyve ve sebze kesmek için kullanýlýr.

Kabýn içinde azami 750 g un artý ek malzeme iþlenebilir.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

tr

MUZ5KR2

Plastik karýþtýrma kabý

MUZ5MX1

Plastikten mikser

üst parçasý

Kabýn içinde azami 750 g un artý ek malzeme iþlenebilir.

Ýçecek karýþtýrmak, meyve ve sebze pürelemek, mayonez hazýrlamak, meyve ve fýndýk doðramak, küp buz parçalamak için kullanýlýr.

MUZ5MM1

Çok fonksiyonlu mikser

Otsu baharatlar, sebze, elma ve et doðramak için, havuç, turp ve peynir raspalamak için, fýndýk ve soðutulmuþ çikolata rendelemek için kullanýlýr.

Eðer bir aksesuar ünitesi teslimat kapsamýna dahil deðilse, ilgili satýcýlar veya yetkili servis

üzerinden satýn alýnabilir.

Giderme bilgileri

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment — WEEE) ile ilgili, 2012/19/AT numaralý

Avrupa direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir.

Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamýný belirlemektedir.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.

Garanti kosullari

Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilciliklerimizin vermiþ olduðu garanti þartlarý geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý göstermeniz þarttýr.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Deðiþiklikler olabilir.

143

ar-14

146 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ar-13

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 147

ar-12

148 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ar-11

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 149

ar-10

150 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ar-9

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 151

ar-8

152 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ar-7

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 153

ar-6

154 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ar-5

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 155

ar-4

156 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ar-3

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 157

ar-2

158 Robert Bosch Hausgeräte GmbH

ar-1

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 159

MT Malta

Oxford House Ltd.

Notabile Road

Mriehel BKR 14

Tel.: 021 442 334

Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt

MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,

Maledives

Lintel Investments

Ma. Maadheli, Majeedhee Magu

Malé

Tel.: 0331 0742 mailto:[email protected] lintel.com.mv

NL Nederland, Netherlands

BSH Huishoudapparaten B.V.

Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp

Storingsmelding:

Tel.: 088 424 4010

Fax: 088 424 4845 mailto:[email protected] bshg.com

Onderdelenverkoop:

Tel.: 088 424 4010

Fax: 088 424 4801 mailto:[email protected] www.bosch-home.nl

NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S

Grensesvingen 9

0661 Oslo

Tel.: 22 66 06 00

Fax: 22 66 05 50 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.no

NZ New Zealand

BSH Home Appliances Ltd.

Unit F 2, 4 Orbit Drive

Mairangi Bay

Auckland 0632

Tel.: 09 477 0492

Fax: 09 477 2647 mailto:[email protected] www.bosch-home.co.nz

PL Polska, Poland

BSH Sprz

Ċ t Gospodarstwa

Domowego sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Centrala Serwisu

Tel.: 801 191 534

Fax: 022 572 7709 mailto:[email protected]

www.bosch-home.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos Lda.

Rua Alto do Montijo, nº 15

2790-012 Carnaxide

Tel.: 707 500 545

Fax: 214 250 701 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.pt

RO România, Romania

BSH Electrocasnice srl.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1

13682 Bucuresti

Tel.: 021 203 9748

Fax: 021 203 9733 mailto:[email protected]

www.bosch-home.ro

RU Russia,

OOO "

Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ

" ɋɟɪɜɢɫ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ

19/1

119071

Ɇɨɫɤɜɚ ɬɟɥ

.: 495 737 2961 mailto:[email protected] www.bosch-home.com

SA Saudi Arabia,

ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍

BSH Home Appliances

Saudi Arabia L.L.C.

Bin Hamran Commercial Centr.

6th Floor 603B

Jeddah 21481

Tel.: 800 124 1247 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/sa

SE Sverige, Sweden

BSH Hushållsapparater AB

Landsvägen 32

169 29 Solna

Tel.: 0771 11 22 77 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.se

SG Singapore,

ᣂടပ

BSH Home Appliances Pte. Ltd.

37 Jalan Pemimpin

Union Industrial Building

Block A, #01-03

577177 Singapore

Tel.: 6751 5000

Fax: 6751 5005 mailto:[email protected]

www.bosch-home.com.sg

Slovenia

BSH Hišni aparati d.o.o.

Litostrojska 48

1000 Ljubljana

Tel.: 01 583 07 01

Fax: 01 583 08 89 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.com/si

SK Slovensko, Slovakia

BSH domáci spot

Ĝ ebi

þ e s.r.o.

Organiza

þ ná zložka Bratislava

Galvaniho 17/C

821 04 Bratislava

Tel.: 02 44 45 20 41 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/sk

TR Türkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Balkan Caddesi No: 51

34771 Ümraniye, Istanbul

Tel.: 0 216 444 6333

Fax: 0 216 528 9188 mailto:[email protected] www.bosch-home.com/tr

TW Taiwan,

บḧ

Achelis Taiwan Co. Ltd.

4th floor, No. 112 Sec 1

Chung Hsiao E Road

Taipei ROC 100

Tel.: 02 2321 6222 mailto:[email protected]

UA Ukraine,

ɌɈȼ

"

Ȼɋɏ ɉɨɛɭɬɨɜɚ Ɍɟɯɧɿɤɚ

" ɬɟɥ

.: 044 490 2095 www.bosch-home.com.ua

XK Kosovo

NTP GAMA

Rruga Mag Prishtine-Ferizaj

70000 Ferizaj

Tel.: 0290 321 434

Tel.: 00377 44 172 309 mailto:[email protected] gama-electronics.com

XS Srbija, Serbia

BSH Ku

ü ni aparati d.o.o.

Milutina Milankovi

ü a 11ª

11070 Novi Beograd

Tel.: 011 205 23 97

Fax: 011 205 23 89 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.rs

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.

15th Road Randjespark

Private Bag X36, Randjespark

1685 Midrand – Johannesburg

Tel.: 086 002 6724

Fax: 086 617 1780 mailto:[email protected] bshg.com www.bosch-home.com/za

11/12

Garantiebedingungen

DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

Bosch-Infoteam

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Tel.: 01805 267242* oder unter [email protected]

*) 0,14 € /Min. aus dem Festnetz,

Mobilfunk max. 0,42 € /Min.

Nur für Deutschland gültig!

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden

Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw.

Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf

Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage,

Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von

Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder

Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser

Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten

Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue

Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze

Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte

Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer

Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany

03/10

9000879450/02.2013

pl, cs, sl, hu, sv, en, fr, it, pt, el, tr, ar

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement