Bosch MUM56Z40/02 Instruction manual

Bosch MUM56Z40/02 Instruction manual

MUM54Q..

MUM56Z..

pl Instrukcja obsługi cs Návod k použití sl Navodilo za uporabo hu Használati utasítás da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje en Operating instructions fr Notice d’utilisation it Istruzioni per l’uso nl Gebruiksaanwijzing pt Instruções de serviço el Οδηγίες χρήσης tr Kullanma talimatı bg Указания за употреба ar

éí

Éä

íê

ÄÖ

áí

åä

Éå

Ñê

ëî

Ñá

Ç~

åç

éä

Åë

ëä

Üì mçäëâá =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K= =P

Č esky

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NS päçîÉåëâçK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K OU j~Öó~ê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K QM a~åëâ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RO kçêëâK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SQ pîÉåëâ~ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TS pìçãá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UU båÖäáëÜ =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMM cê~å´~áë =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNO fí~äá~åç =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NOS kÉÇÉêä~åÇë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NPV mçêíìÖìÆëK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NRN

ÅëëçíéêÜ

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NSQ q Ω êâ´ÉK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NTV

¡½æ¨apc®å

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NVQ

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K OON

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia marki BOSCH.

Tym samym wybór Pañstwa pad ł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego.

Dalsze informacje dotycz¹ce naszych produktów znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej.

éä

Spis treœci

Dla w ł asnego bezpieczeñstwa . . . . . . . . . . .

3

Opis urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Obs ł uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Czyszczenie i pielêgnacja . . . . . . . . . . . . . . 10

Przechowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Usuwanie drobnych usterek . . . . . . . . . . . . 11

Przyk ł ady zastosowania . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Wyposa¿enie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . 13

Wskazówki dotycz¹ce usuwania zu¿ytego urz¹dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Warunki gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dla w

ł

asnego bezpieczeñstwa

Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y starannie przeczyta

ć

niniejsz¹ instrukcjê obs

ł

ugi, aby zapozna

ć

siê ze wskazówkami bezpieczeñstwa i obs

ł

ugi.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urz¹dzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub niew

ł

aœciw¹ jego obs

ł

ug¹.

Niniejsze urz¹dzenie nie jest przeznaczone do u¿ytku komercyjnego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania iloœci typowych dla gospodarstwa domowego itp. U¿ytkowanie o charakterze podobnym do domowego obejmuje np. u¿ywanie urz¹dzenia w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach, gospodarstwach rolnych lub innych (ma

ł

ych) przedsiêbiorstwach oraz w pensjonatach, ma

ł

ych hotelach itp.

Urz¹dzenie u¿ywa

ć

do przetwarzania œrednich iloœci produktów na potrzeby gospodarstwa domowego. Nie przekracza

ć

maksymalnie dopuszczalnej iloœci produktów (patrz „Przyk

ł

ady zastosowania”)!

Niniejsze urz¹dzenie nadaje siê do mieszania, zagniatania oraz ubijania produktów spo¿ywczych. Nie u¿ywa

ć

do przetwarzania innych przedmiotów lub substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Przy zastosowaniu wyposa¿enia dozwolonego przez producenta mo¿liwe s¹ dalsze zastosowania.

Urz¹dzenie eksploatowa

ć

tylko z oryginalnym wyposa¿eniem.

Przy zastosowaniu wyposa¿enia przestrzega

ć

wskazówek zawartych w instrukcjach obs

ł

ugi do

ł

¹czonych do wyposa¿enia.

Instrukcjê obs

ł

ugi proszê starannie przechowywa

ć

. Proszê przekaza

ć

instrukcjê wraz z urz¹dzeniem ewentualnemu kolejnemu w

ł

aœcicielowi.

,

Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym

Nie wolno dzieciom obs

ł

ugiwa

ć

tego urz¹dzenia.

Urz¹dzenie wraz z elektrycznym przewodem zasilaj¹cym nale¿y przechowywa

ć

z dala od dzieci.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe P

éä

Urz¹dzenia mog¹ by

ć

obs

ł

ugiwane przez osoby o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych, czuciowych lub umys

ł

owych albo nie posiadaj¹cych odpowiedniego doœwiadczenia/wiedzy tylko pod kontrol¹ osoby odpowiadaj¹cej za bezpieczeñstwo osoby obs

ł

uguj¹cej urz¹dzenie lub po dok

ł

adnym pouczeniu w obs

ł

udze urz¹dzenia oraz po zrozumieniu zagro¿eñ wynikaj¹cych z obs

ł

ugi urz¹dzenia.

Nie pozwala

ć

dzieciom na zabawê urz¹dzeniem. Nie pozostawia

ć

w

ł

¹czonego urz¹dzenia bez nadzoru.

Urz¹dzenie nale¿y pod

ł

¹czy

ć

i u¿ytkowa

ć

zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. U¿ywa

ć

tylko w zamkniêtych pomieszczeniach.

Urz¹dzenie mo¿na u¿ywa

ć

tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilaj¹cy i samo urz¹dzenie nie s¹ uszkodzone.

Zawsze wy

ł

¹cza

ć

urz¹dzenie gdy jest bez nadzoru, przed monta¿em i demonta¿em oraz przed czyszczeniem. Nie wolno dzieciom przeprowadza

ć

jakichkolwiek prac zwi¹zanych z czyszczeniem lub konserwacj¹ urz¹dzenia bez nadzoru.

Nie wolno ociera

ć

elektrycznego przewodu zasilaj¹cego o ostre krawêdzie ani gor¹ce powierzchnie. Aby unikn¹

ć

zagro¿eñ w przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj¹cego nale¿y zleci

ć

jego wymianê wy

ł

¹cznie producentowi albo jego autoryzowanemu serwisowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach. Naprawy urz¹dzenia mo¿e przeprowadzi

ć

tylko nasz autoryzowany punkt serwisowy.

,

Wskazówki bezpieczeñstwa dla pracy z niniejszym urz¹dzeniem

Niebezpieczeñstwo skaleczenia

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!

W

ł

o¿y

ć

wtyczkê do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urz¹dzeniem zosta

ł

y przeprowadzone.

Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurza

ć

w cieczach ani my

ć

pod bie¿¹c¹ wod¹.

Nie wolno stosowa

ć

urz¹dzeñ czyszcz¹cych strumieniem pary.

Nie zmienia

ć

po

ł

o¿enia ramienia urz¹dzenia, je¿eli urz¹dzenie jest w

ł

¹czone.

Zaczeka

ć

, a¿ napêd ca

ł

kowicie siê zatrzyma.

Narzêdzia/wyposa¿enie mo¿na zmienia

ć

tylko wtedy, je¿eli napêd jest ca

ł

kowicie nieruchomy – po wy

ł

¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze przez krótki czas.

Urz¹dzenie w

ł

¹cza

ć

i wy

ł

¹cza

ć

tylko prze

ł

¹cznikiem obrotowym.

Proszê wyj¹

ć

wtyczkê z gniazdka sieciowego, je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane. Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y zawsze najpierw wyj¹

ć

wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami!

Nigdy nie dotyka

ć

wiruj¹cych elementów urz¹dzenia. Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wk

ł

ada

ć

r¹k do miski. Pracowa

ć

tylko z za

ł

o¿on¹ pokryw¹ (12)!

Q oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

éä

Narzêdzia wymienia

ć

tylko po wy

ł

¹czeniu i zatrzymaniu siê napêdu – po wy

ł

¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótk¹ chwilê i zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi. Ramiê urz¹dzenia przekrêca

ć

dopiero po zatrzymaniu siê narzêdzia.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo¿na w

ł

¹cza

ć

urz¹dzenie tylko wtedy, gdy nieu¿ywane napêdy s¹ zas

ł

oniête pokrywami ochronnymi (5, 8).

Rozdrabniacz zak

ł

ada

ć

/zdejmowa

ć

tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy

ł

¹czone a napêd nieruchomy. Nie wk

ł

ada

ć

palców do otworu wsypowego.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami!

Nie dotyka

ć

ostrych no¿y i krawêdzi tarcz rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce chwyta

ć

tylko za brzeg! No¿y miksera nie nale¿y chwyta

ć

go

ł

ymi rêkoma.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami/obracaj¹cym siê napêdem!

Nigdy nie wk

ł

ada

ć

r¹k do za

ł

o¿onego miksera! Mikser zak

ł

ada

ć

/zdejmowa

ć

tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy

ł

¹czone a napêd nieruchomy! Mikser mo¿na w

ł

¹cza

ć

tylko kompletnie zmontowany i z za

ł

o¿on¹ pokryw¹.

Niebezpieczeñstwo poparzenia!

Podczas przetwarzania gor¹cych produktów przez lejek w pokrywie wydostaje siê para. Nape

ł

nia

ć

maksymalnie 0,5 litra gor¹cych lub pieni¹cych siê p

ł

ynów.

Wa¿ne!

Urz¹dzenie eksploatowa

ć

tylko z oryginalnym wyposa¿eniem. Przy zastosowaniu wyposa¿enia przestrzega

ć

wskazówek zawartych w instrukcjach obs

ł

ugi do

ł

¹czonych do wyposa¿enia.

U¿ywa

ć

tylko jedno narzêdzie lub wyposa¿enie w tym samym czasie.

,

Objaœnienie symboli na urz¹dzeniu wzglêdnie wyposa¿eniu

Proszê przestrzega

ć

wskazówek zawartych w instrukcji obs

ł

ugi.

Uwaga! Obracaj¹ce siê no¿e.

Uwaga! Obracaj¹ce siê narzêdzia.

Nie wk

ł

ada

ć

r¹k do otworu wsypowego.

Systemy zabezpieczaj¹ce

Blokada w ł ¹czenia

Patrz tabela „Pozycje robocze“

Urz¹dzenie daje siê w ł ¹cza ć w

pozycjach 1 i 3

tylko wtedy:

– je¿eli miska (11) jest za ł o¿ona i przekrêcona a¿ do zatrzasku oraz

– za ł o¿ona jest pokrywa os ł aniaj¹ca napêd miksera (8).

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Zabezpieczenie przed ponownym w ł ¹czeniem

W przypadku przerwy dop ł ywu pr¹du, urz¹dzenie pozostaje w ł ¹czone, lecz nie zaczyna ponownie pracowa ć , gdy dop ł yw pr¹du zostanie przywrócony. W celu ponownego w ł ¹czenia urz¹dzenia ustawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na

0/off

.

Nastêpnie w ł ¹czy ć urz¹dzenie.

R

éä

Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem

Je¿eli podczas pracy urz¹dzenia silnik wy ł ¹czy siê samoczynnie, oznacza to, ¿e w ł ¹czy ł siê system zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem.

Mo¿liw¹ przyczyn¹ mo¿e by ć zbyt du¿a iloœ ć produktów spo¿ywczych przetwarzanych na raz.

Sposób postêpowania w przypadku zadzia ł ania któregoœ systemu zabezpieczaj¹cego opisany jest w rozdziale „Usuwanie drobnych usterek“.

Instrukcja obs ł ugi opisuje ro¿ne wersje urz¹dzenia

(patrz przegl¹d modeli,

rysunek

).

Urz¹dzenie nie wymaga przegl¹dów ani konserwacji.

Opis urz¹dzenia

Proszê otworzy ć sk ł adane kartki z rysunkami.

Rysunek

Korpus urz¹dzenia

1 Przycisk zwalniaj¹cy blokadê

2 Ramiê urz¹dzenia

Funkcja „Easy Armlift“ wspieraj¹ca poruszanie siê ramienia urz¹dzenia w górê (patrz „Pozycje robocze“).

3 Prze ł ¹cznik obrotowy

Po wy ł ¹czeniu (pozycja

0/off

) urz¹dzenie ustawia siê automatycznie w optymalnej pozycji umo¿liwiaj¹cej zmianê narzêdzi.

0/off

= stop

M

= w ł ¹czanie chwilowe, najwy¿sza liczba obrotów, prze ł ¹cznik przytrzyma ć ¿¹dany czas.

Zakresy

1–7

, prêdkoœ ć robocza:

1

= niska liczba obrotów – powoli,

7

= wysoka liczba obrotów – szybko.

4 Lampka kontrolna

Œwieci siê podczas pracy (prze ł ¹cznik obrotowy na

M

lub

1–7

).

Miga przy b ł êdnej obs ł udze urz¹dzenia, przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia, patrz rozdzia ł

„Usuwanie drobnych usterek“.

5 Pokrywa os ł aniaj¹ca napêd

W celu zdjêcia pokrywy os ł aniaj¹cej napêd nacisn¹ ć na tyln¹ czêœ ć pokrywy a nastêpnie j¹ zdj¹ ć .

6 Napêd dla rozdrabniacza i wyciskarki do owoców cytrusowych (wyposa¿enie dodatkowe *).

Je¿eli napêd nie jest u¿ywany, wtedy nale¿y na ł o¿y ć pokrywê os ł aniaj¹c¹.

7 Napêd dla narzêdzi (koñcówka do mieszania, do ubijania i hak do zagniatania) oraz dla przystawki do mielenia miêsa (wyposa¿enie dodatkowe *)

8 Pokrywa os ł aniaj¹ca napêd miksera

9 Napêd miksera (wyposa¿enie dodatkowe *)

Je¿eli mikser nie jest u¿ywany, wtedy nale¿y na ł o¿y ć pokrywê ochronn¹ napêdu miksera.

10 Schowek dla elektrycznego przewodu zasilaj¹cego

MUM54..: Przewód elektryczny zwin¹ ć w schowku

MUM56..: Automatyczny zwijacz przewodu elektrycznego

Miska z wyposa¿eniem

11 Miska do mieszania ze stali szlachetnej

12 Pokrywa

Narzêdzia

13 Koñcówka do mieszania

14 Koñcówka do ubijania

15 Hak do zagniatania z odgarniaczem ciasta

16 Torebka do przechowywania akcesoriów

Do przechowywania narzêdzi i tarcz rozdrabniaj¹cych.

Rozdrabniacz

17 Popychacz

18 Pokrywa z otworem wsypowym

19 Tarcze rozdrabniaj¹ce

19a

Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo/cienko

19b

Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo/drobno

19c

Tarcza do tarcia – œrednio

20 Uchwyt tarcz

21 Obudowa z otworem wyrzutowym

Mikser

*

22 Pojemnik miksera

23 Pokrywa

24 Lejek

*

Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy, mo¿na go dokupi ć w sklepach lub za poœrednictwem naszego serwisu.

S oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

éä

Pozycje robocze

Rysunek

Uwaga!

Urz¹dzenie w ł ¹cza ć tylko wtedy, gdy narzêdzie/ wyposa¿enie jest zamocowane jak pokazano w tabelce na odpowiednim napêdzie, we w ł aœciwej pozycji i pozycji roboczej.

Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczy ć w ka¿dej pozycji roboczej.

Wskazówka

Ramiê urz¹dzenia wyposa¿one jest w funkcjê

„Easy Armlift“ wspieraj¹c¹ poruszanie siê ramienia w górê.

Nastawianie pozycji roboczej:

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i przekrêci ć ramiê urz¹dzenia.

Wesprze ć rêk¹ ruch ramienia urz¹dzenia.

Odchyli ć ramiê urz¹dzenia a¿ do zatrzasku do ¿¹danej pozycji.

Pozycja Napêd Prêdkoœ ć robocza:

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3–7

3

6

3–5

9 5–7

4

7 oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

5–7

*

Wk ł adanie/wyjmowanie koñcówki do ubijania, mieszania i haka do zagniatania, dodawanie wiêkszej iloœci produktów.

Obs

ł

uga

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

W ł o¿y ć wtyczkê do gniazdka sieciowego dopiero wtedy, gdy wszystkie przygotowania do pracy z urz¹dzeniem zosta ł y przeprowadzone.

Uwaga!

Urz¹dzenie w ł ¹cza ć tylko z wyposa¿eniem/ narzêdziami w odpowiedniej pozycji roboczej.

Nie w ł ¹cza ć pustego urz¹dzenia (na biegu ja ł owym).

Urz¹dzenia i czêœci wyposa¿enia nie poddawa ć dzia ł aniu ciep ł a. Nie wk ł ada ć czêœci urz¹dzenia do kuchenki mikrofalowej.

Urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y przed pierwszym u¿yciem dok ł adnie wyczyœci ć , patrz „Czyszczenie urz¹dzenia“.

Wa¿na wskazówka

W niniejszej instrukcji obs ł ugi znajduje siê naklejka z wartoœciami orientacyjnymi dla urz¹dzenia podczas pracy z narzêdziami wzglêdnie wyposa¿eniem. Zalecamy nalepi ć naklejkê na urz¹dzenie (

rysunek

).

Przygotowanie

Postawi ć korpus urz¹dzenia na g ł adkiej i czystej powierzchni.

Wyci¹gn¹ ć elektryczny przewód zasilaj¹cy

(

rysunek

=

)

MUM54..

Schowek na elektryczny przewód zasilaj¹cy:

Wyci¹gn¹ ć elektryczny przewód zasilaj¹cy na ¿¹dan¹ d ł ugoœ ć .

MUM56..

Automatyczny zwijacz przewodu elektrycznego:

Przewód elektryczny wysun¹ ć jednym poci¹gniêciem na ¿¹dan¹ d ł ugoœ ć (maks. 100 cm) i powoli puœci ć ; przewód elektryczny jest tym samym zablokowany.

Zmniejszanie d ł ugoœci wyci¹gniêtego elektrycznego przewodu zasilaj¹cego:

Lekko poci¹gn¹ ć przewód elektryczny i zwolni ć aby zwin¹ ł siê do ¿¹danej d ł ugoœci.

Nastêpnie ponownie lekko poci¹gn¹ ć i powoli puœci ć ; przewód elektryczny jest tym samym zablokowany.

T

éä

Uwaga!

Przewodu elektrycznego nie wolno przekrêca ć przy wsuwaniu.

Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego z automatycznym zwijaczem nie wolno wsuwa ć rêcznie. Je¿eli przewód elektryczny siê zablokuje, nale¿y go ca ł kowicie wysun¹ ć i powoli puszcza ć aby siê zwin¹ ł .

W ł o¿y ć wtyczkê do gniazdka.

Miska i narzêdzia

Niebezpieczeñstwo skaleczenia obracaj¹cymi siê narzêdziami

Podczas pracy urz¹dzenia nie wolno wk ł ada ć r¹k do miski. Pracowa ć tylko z za ł o¿on¹ pokryw¹ (12)!

Narzêdzia wymienia ć tylko po wy ł ¹czeniu i zatrzymaniu siê napêdu – po wy ł ¹czeniu urz¹dzenia napêd pracuje jeszcze krótk¹ chwilê i zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi. Ramiê urz¹dzenia przekrêca ć dopiero po zatrzymaniu siê narzêdzia.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa mo¿na w ł ¹cza ć urz¹dzenie tylko wtedy, gdy nieu¿ywane napêdy zas ł oniête s¹ pokrywami ochronnymi

(5, 8).

Uwaga!

Miskê stosowa ć do pracy tylko z niniejszym urz¹dzeniem.

Koñcówka do mieszania (13)

do mieszania ciasta, np. ciasta ucieranego.

Koñcówka do ubijania (14)

do ubijania piany z bia ł ek, œmietany i lekkich ciast, np. ciasta biszkoptowego.

Hak do zagniatania (15)

do zagniatania ciê¿kich ciast i do mieszania dodatków, które nie powinny by ć rozdrobnione (np. rodzynki, wiórki czekoladowe).

Praca z zastosowaniem miski i narzêdzi

Rysunek

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

Na ł o¿y ć miskê:

– na ł o¿y ć miskê nachylon¹ do przodu a nastêpnie równo postawi ć ,

– przekrêci ć a¿ do zatrzasku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Zale¿nie od zadania, w ł o¿y ć na napêd

(a¿ do zatrzasku) koñcówkê do mieszania, koñcówkê do ubijania lub hak do zagniatania.

U

Wskazówka:

Przy zak ł adaniu haka do zagniatania przekrêci ć odgarniacz ciasta, aby hak móg ł zatrzasn¹ ć (

rysunek

=

-4b

).

W ł o¿y ć do miski sk ł adniki przeznaczone do przetworzenia.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

1

.

Na ł o¿y ć pokrywê.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na ¿¹dany zakres.

Zaleca siê:

– Koñcówka do mieszania: najpierw zamiesza ć sk ł adniki na zakres 1, nastêpnie nastawi ć na zakres 7.

– Koñcówka do ubijania: zakres 7, dodawa ć sk ł adniki na zakresie 1

– Hak do zagniatania: najpierw zamiesza ć sk ł adniki na zakresie 1, nastêpnie zagniata ć na zakresie 3

Dodawanie sk ł adników

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Dodawa ć sk ł adniki przez otwór wsypowy w pokrywie.

albo

Zdj¹ ć pokrywê.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

W ł o¿y ć sk ł adniki.

Po pracy

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Zdj¹ ć pokrywê.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

Wyj¹ ć narzêdzie z napêdu.

Zdj¹ ć miskê.

Wyczyœci ć wszystkie czêœci, patrz rozdzia ł

„Czyszczenie i pielêgnacja“.

Rozdrabniacz

Niebezpieczeñstwo skaleczenia

Nie dotyka ć ostrych no¿y i krawêdzi tarcz rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce chwyta ć tylko za brzeg!

Rozdrabniacz zak ł ada ć /zdejmowa ć tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy ł ¹czone a napêd nieruchomy.

Nie wk ł ada ć palców do otworu wsypowego.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Uwaga!

Rozdrabniacz mo¿na u¿ywa ć tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowany. Nie wolno sk ł ada ć rozdrabniacza na korpusie urz¹dzenia.

Rozdrabniacz eksploatowa ć tylko w przedstawionych pozycjach roboczych.

Ochrona przed przeci¹¿eniem Rysunek

Wa ł napêdowy rozdrabniacza wyposa¿ony jest w naciêcie (miejsce przewidzianego prze ł omu) zapobiegaj¹ce wiêkszemu uszkodzeniu urz¹dzenia w przypadku przeci¹¿enia rozdrabniacza.

W razie przeci¹¿enia wa ł napêdowy ł amie siê w tym miejscu.

Nowy uchwyt tarcz wraz z wa ł em napêdowym mo¿na naby ć poprzez autoryzowany serwis.

Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki – grubo/cienko

do ciêcia owoców i warzyw.

Przetwarza ć na zakresie 5.

Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia na plasterki:

„1“ dla grubej strony krojenia

„3“ dla cienkiej strony krojenia

Uwaga!

Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje siê do krojenia twardego sera, chleba, bu ł ek ani czekolady. Ugotowane ziemniaki twardego gatunku kroi ć tylko na zimno.

Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki – grubo/drobno

do tarcia na wiórki warzyw, owoców i sera z wyj¹tkiem twardego sera (np. parmezanu).

Przetwarza ć na zakresie 3 lub 4.

Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia na wiórki:

„2“ dla grubej strony tarcia

„4“ dla drobnej strony tarcia

Uwaga!

Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki nie nadaje siê do tarcia orzechów.

Miêkkie sery trze ć tylko na grubej stronie tarczy na zakresie 7.

Tarcza do tarcia – œrednio

Do tarcia surowych ziemniaków, twardego sera (np. parmezan), oziêbionej czekolady i orzechów.

Przetwarza ć na zakresie 7.

Uwaga!

Tarcza do tarcia nie nadaje siê do tarcia miêkkiego i ¿ó ł tego sera.

éä

Zastosowanie rozdrabniacza Rysunek

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

2

.

Na ł o¿y ć miskê:

– na ł o¿y ć miskê nachylon¹ do przodu a nastêpnie równo postawi ć ,

– przekrêci ć a¿ do zatrzasku w kierunku

 przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

3

.

Zdja ć z napêdu rozdrabniacza pokrywê os ł aniaj¹c¹ (rysunek

-5a).

Przytrzyma ć uchwyt tarcz przy dolnej koñcówce; obydwa czubki musz¹ przy tym pokazywa ć do góry.

Za ł o¿y ć (ostro¿nie) ¿¹dan¹ tarczê do krojenia lub tarcia na czubek uchwytu tarczy (rysunek

-6a). Przy dwustronnych tarczach zwróci ć uwagê, aby ¿¹dana strona pokazywa ł a do góry.

Chwyci ć uchwyt tarcz za górny koniec i w ł o¿y ć do obudowy (rysunek

-6b).

Na ł o¿y ć pokrywê (zwróci ć uwagê na oznaczenia) i przekrêci ć a¿ do oporu w

 kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Na ł o¿y ć rozdrabniacz, jak pokazano na rysunku

-8, na napêd i przekrêci ć a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na zalecany zakres.

Produkty przeznaczone do przetworzenia wk ł ada ć przez otwór wsypowy i popycha ć popychaczem.

Uwaga!

Zwraca ć uwagê na to, aby w otworze wylotowym nie nagromadzi ł y siê produkty.

Wskazówka:

Cienkie produkty ci¹ ć w wi¹zkach, wtedy otrzymamy równomierne rozdrobnienie.

Wskazówka:

Je¿eli w ł o¿one produkty zablokuj¹ siê w rozdrabniaczu nale¿y wy ł ¹czy ć robot kuchenny i wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, odczeka ć a¿ urz¹dzenie ca ł kowicie siê zatrzyma, zdj¹ ć pokrywê rozdrabniacza i opró¿ni ć otwór wsypowy.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe V

éä

Po pracy

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Przekrêci ć rozdrabniacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ ć .

Przekrêci ć pokrywê w kierunku przeciwnym

 do ruchu wskazówek zegara i zdj¹ ć .

Zdj¹ ć uchwyt tarcz z tarcz¹.

W tym celu nacisn¹ ć palcem z do ł u na wa ł napêdowy (

rysunek

).

Umy ć poszczególne czêœci.

Mikser

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami/obracaj¹cym siê napêdem!

Nigdy nie wk ł ada ć r¹k do za ł o¿onego miksera!

Mikser zak ł ada ć /zdejmowa ć tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy ł ¹czone a napêd nieruchomy! Mikser mo¿na w ł ¹cza ć tylko kompletnie zmontowany i z za ł o¿on¹ pokryw¹.

Niebezpieczeñstwo poparzenia!

Podczas przetwarzania gor¹cych produktów przez lejek w pokrywie wydostaje siê para.

Nape ł nia ć maksymalnie 0,5 litra gor¹cych lub pieni¹cych siê p ł ynów.

Uwaga!

Mikser mo¿e ulec uszkodzeniu.

Nie wolno przetwarza ć ¿adnych zamro¿onych produktów (z wyj¹tkiem kostek lodu).

Nie w ł ¹cza ć pustego miksera.

Zastosowanie miksera

Rysunek

Nacisn¹ ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê

 i odchyli ć ramiê urz¹dzenia do pozycji

4

.

Zdj¹ ć pokrywê os ł aniaj¹c¹ napêd miksera.

Na ł o¿y ć pojemnik miksera (oznaczenie

 na uchwycie na oznaczenie na korpusie urz¹dzenia) i przekrêci ć a¿ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

W ł o¿y ć sk ł adniki.

Maksymalna iloœ ć p ł ynnych sk ł adników =

1,25 litra; maksymalna iloœ ć pieni¹cych siê lub gor¹cych p ł ynów = 0,5 litra; optymalna iloœ ć miksowanych sk ł adników sta ł ych =

50–100 gramów.

Na ł o¿y ć pokrywê i przekrêci ć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a¿ do oporu w uchwycie miksera.

Pokrywa musi by ć zatrzaœniêta.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na ¿¹dany zakres.

Dodawanie sk ł adników (rysunek

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem obrotowym.

Zdj¹ ć pokrywê i dodawa ć sk ł adniki

-8) albo

 wyj¹ ć lejek z pokrywy i dodawa ć sta ł e sk ł adniki stopniowo przez otwór wsypowy

albo

 dodawa ć p ł ynne sk ł adniki poprzez lejek.

Po pracy

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie prze ł ¹cznikiem

 obrotowym.

Przekrêci ć mikser w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ ć .

Wskazówka:

Mikser wyczyœci ć najlepiej zaraz po u¿yciu.

Czyszczenie i pielêgnacja

Uwaga!

Nie stosowa ć ¿adnych szoruj¹cych œrodków czyszcz¹cych. Powierzchnie mog¹ ulec uszkodzeniu.

Czyszczenie korpusu urz¹dzenia

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym!

Korpusu urz¹dzenia nigdy nie zanurza ć w wodzie ani my ć pod bie¿¹c¹ wod¹.

Nie wolno stosowa ć urz¹dzeñ czyszcz¹cych strumieniem pary.

Wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Urz¹dzenie i pokrywê os ł aniaj¹c¹ napêd wytrze ć tylko wilgotn¹ œcierk¹. W razie potrzeby u¿y ć trochê p ł ynu do mycia naczyñ.

Wytrze ć urz¹dzenie do sucha.

Czyszczenie miski i wyposa¿enia

Miskê i narzêdzia mo¿na my ć w zmywarce do naczyñ.

Zwróci ć uwagê na to, aby elementy z tworzywa sztucznego nie zosta ł y zablokowane w zmywarce, poniewa¿ mog¹ ulec trwa ł ej deformacji podczas procesu zmywania!

NM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Usuwanie drobnych usterek

éä

Czyszczenie rozdrabniacza

Wszystkie czêœci rozdrabniacza mo¿na my ć w zmywarce do naczyñ.

Wskazówka:

Czerwony nalot, który pozostaje np. po tarciu marchewki, mo¿na usun¹ ć przecieraj¹c czêœci rozdrabniacza (z wyj¹tkiem tarcz rozdrabniaj¹cych) œcierk¹ nas¹czon¹ kilkoma kroplami oleju jadalnego. Nastêpnie umy ć rozdrabniacz.

Czyszczenie miksera

Niebezpieczeñstwo skaleczenia ostrymi no¿ami!

No¿y miksera nie nale¿y chwyta ć go ł ymi rêkoma.

Pojemnik miksera, pokrywê i lejek mo¿na my ć w zmywarce do naczyñ.

Wskazówka:

Po obróbce sk ł adników p ł ynnych wystarcza czêsto wymycie miksera bez koniecznoœci zdejmowania go z urz¹dzenia.

Do za ł o¿onego miksera wla ć trochê wody z dodatkiem p ł ynu do mycia naczyñ.

W ł ¹czy ć mikser na kilka sekund (na zakres M).

Nastêpnie wyla ć wodê i wyp ł uka ć mikser czyst¹ wod¹.

Wa¿na wskazówka

W razie potrzeby wyczyœci ć torebkê do przechowywania akcesoriów. Przestrzega ć wskazówek pielêgnacji znajduj¹cych siê w torebce do przechowywania akcesoriów.

Przechowywanie

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

Proszê wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego, je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ywane.

Rysunek

Narzêdzia i tarcze rozdrabniaj¹ce umieœci ć w torebce do przechowywania akcesoriów.

Torebkê do przechowywania akcesoriów przechowywa ć w misce.

Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu, patrz

rysunek

.

Niebezpieczeñstwo skaleczenia!

Przed przyst¹pieniem do usuwania usterek nale¿y zawsze najpierw wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Wa¿na wskazówka

Lampka kontrolna miga przy b ł êdnej obs ł udze urz¹dzenia, przy uruchomieniu elektronicznego zabezpieczenia lub przy uszkodzeniu urz¹dzenia.

Ramiê urz¹dzenia musi zaskoczy ć w ka¿dej pozycji roboczej.

Proszê najpierw spróbowa ć usun¹ ć wystêpuj¹cy problem w oparciu o niniejsze wskazówki.

Usterka

Urz¹dzenie nie w ł ¹cza siê.

Œrodki zaradcze

Sprawdzi ć dop ł yw pr¹du.

Sprawdzi ć wtyczkê.

Sprawdzi ć ramiê urz¹dzenia.

Ramiê we w ł aœciwej pozycji? W zatrzasku?

Mikser lub miskê przekrêci ć a¿ do oporu.

Za ł o¿y ć pokrywê miksera i przekrêci ć a¿ do oporu.

Za ł o¿y ć pokrywy os ł aniaj¹ce napêdy na nieu¿ywane napêdy.

Zabezpieczenie przed ponownym w ł ¹czeniem jest aktywne. Urz¹dzenie nastawi ć na

0/off

a nastêpnie ponownie przekrêci ć na ¿¹dany zakres.

Usterka

Urz¹dzenie wy ł ¹cza siê podczas pracy.

System zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem jest aktywny. W ł o¿ono za du¿o produktów spo¿ywczych na raz.

Œrodki zaradcze

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie.

Zmniejszy ć iloœ ć miksowanych sk ł adników.

Nie przekracza ć maksymalnie dopuszczalnej iloœci produktów (patrz „Przyk ł ady zastosowania”)!

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NN

éä

Usterka

Podczas pracy napêdu zosta ł przypadkowo naciœniêty przycisk zwalniania blokady.

Ramiê wychylne podnosi siê do góry.

Napêd wy ł ¹cza siê, nie pozostaje jednak w pozycji wymiany narzêdzi.

Œrodki zaradcze

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na

0/off

.

Ustawi ć ramiê wychylne w pozycji

1

.

W ł ¹czy ć urz¹dzenie (zakres 1).

Ponownie wy ł ¹czy ć urz¹dzenie.

Narzêdzie zatrzymuje siê w pozycji wymiany narzêdzi.

Usterka

Mikser nie zaczyna pracowa ć , albo zatrzymuje siê podczas pracy a napêd „brzêczy“.

No¿ jest zablokowany.

Œrodki zaradcze

Wy ł ¹czy ć urz¹dzenie i wyj¹ ć wtyczkê z gniazdka sieciowego.

Zdj¹ ć mikser i usun¹ ć przyczynê zablokowania no¿a.

Ponownie za ł o¿y ć mikser.

W ł ¹czy ć urz¹dzenie.

Wa¿na wskazówka

Je¿eli w opisany sposób nie da siê usun¹ ć wystêpuj¹cych usterek, proszê zwróci ć siê do naszego autoryzowanego punktu serwisowego.

Przyk

ł

ady zastosowania

Bita œmietana

100 g–600 g

Œmietanê ubija ć koñcówk¹ do ubijania

1,5 do 4 minut na zakresie 7

(zale¿nie od iloœci i w ł aœciwoœci œmietany).

Piana z bia ł ek

1 do 8 bia ł ek z jaj

Bia ł ka ubija ć koñcówk¹ do ubijania

4 do 6 minut na zakresie 7.

Ciasto biszkoptowe

Przepis podstawowy

2 jajka

2–3 ł y¿ki gor¹cej wody

100 g cukru

1 torebka cukru waniliowego

70 g m¹ki

70 g m¹ki ziemniaczanej ewentualnie proszek do pieczenia

NO

Podane sk ł adniki (oprócz m¹ki i m¹ki ziemniaczanej) ubija ć ok. 4–6 minut koñcówk¹ do ubijania na zakresie 7, a¿ do mocnego spienienia.

Nastawi ć prze ł ¹cznik obrotowy na zakres 1 i mieszaj¹c dalej ok. ½ do 1 minuty dodawa ć ł y¿kami przez otwór wsypowy przesian¹ m¹kê i m¹kê ziemniaczan¹.

Maksymalna iloœ ć :

2 x przepis podstawowy

Ciasto ucierane

Przepis podstawowy

3–4 jajka

200–250 g cukru

1 szczypta soli

1 torebka cukru waniliowego lub otarta skórka z ½ cytryny

200–250 g mas ł a lub margaryny (o temperaturze pokojowej)

500 g m¹ki

1 torebka proszku do pieczenia

125 ml mleka

Podane sk ł adniki miesza ć koñcówk¹ do mieszania ok.

½

minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 3–4 minuty na zakresie 7.

Maksymalna iloœ ć :

1,5 x przepis podstawowy

Ciasto kruche

Przepis podstawowy

125 g mas ł a

(o temperaturze pokojowej)

100–125 g cukru

1 jajko

1 szczypta soli trochê otartej skórki cytrynowej lub cukru waniliowego

250 g m¹ki ewentualnie proszek do pieczenia

Podane sk ł adniki miesza ć koñcówk¹ do mieszania ok. ½ minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 2–3 minuty na zakresie 6.

Od 500 g m¹ki:

Sk ł adniki miesza ć hakiem do zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 3–4 minuty na zakresie 3.

Maksymalna iloœ ć :

2 x przepis podstawowy oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ciasto dro¿d¿owe

Przepis podstawowy

500 g m¹ki

1 jajko

80 g t ł uszczu (o temperaturze pokojowej)

80 g cukru

200–250 ml letniego mleka

25 g œwie¿ych dro¿d¿y lub 1 paczka dro¿d¿y suszonych otarta skórka z ½ cytryny

1 szczypta soli

Podane sk ł adniki miesza ć hakiem do zagniatania ok.

½

minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 3–6 minut na zakresie 3.

Maksymalna iloœ ć :

1,5 x przepis podstawowy

Ciasto na makaron

Przepis podstawowy

300 g m¹ki

3 jajka w razie potrzeby 1–2 ł y¿ki sto ł owe (10–20 g) zimnej wody

Wszystkie sk ł adniki zagniata ć na ciasto ok. 3 do 5 minut na zakresie 3.

Maksymalna iloœ ć :

1,5 x przepis podstawowy

Ciasto chlebowe

Przepis podstawowy

750 g m¹ki

2 paczki dro¿d¿y suszonych

éä

2 ł y¿eczki soli

450–500 ml ciep ł ej wody

Podane sk ł adniki miesza ć hakiem do zagniatania ok. ½ minuty na zakresie 1, nastêpnie ok. 4–5 minut na zakresie 3.

Majonez

2 jajka

2 ł y¿eczki musztardy

¼ l oliwy

2 ł y¿ki soku cytrynowego lub octu

1 szczypta soli

1 szczypta cukru

Wszystkie sk ł adniki musz¹ mie ć tak¹ sam¹ temperaturê.

Sk ł adniki (oprócz oliwy) zmiksowa ć kilka sekund w mikserze na zakresie 3 lub 4.

Nastêpnie prze ł ¹czy ć mikser na zakres 7, dolewa ć powoli oliwê przez lejek i tak d ł ugo miksowa ć , a¿ powstanie emulsja majonezu.

Majonez spo¿y ć w krótkim czasie – nie przechowywa ć .

Mas ł o miodowe

30 g mas ł a (z lodówki, 7 °C)

190 g miodu (z lodówki, 7 °C)

Mas ł o podzieli ć na ma ł e kawa ł ki i w ł o¿y ć do miksera.

Nastêpnie doda ć miód i miksowa ć 15 sekund na zakresie 7.

Wyposa¿enie dodatkowe

MUZ5ZP1

Wyciskarka do owoców cytrusowych

Do wyciskania soku z pomarañczy, cytryn i grejpfrutów.

MUZ5CC1

Przystawka do krojenia w kostkê

Do ciêcia owoców i warzyw na równomierne kostki.

MUZ5FW1

Przystawka do mielenia miêsa

Do rozdrabniania œwie¿ego miêsa na tatar lub kotlet mielony.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NP

éä

NQ

MUZ45LS1

Zestaw sitek drobno (3 mm), grubo (6 mm)

MUZ45SV1

Przystawka do wyciskania ciastek

MUZ45RV1

Przystawka do tarcia

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Drobno dla paszetów i past, grubo dla kie ł basy do pieczenia i s ł oniny.

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Z metalowym szablonem dla 4 ró¿nych rodzajów form do ciastek.

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Do tarcia orzechów, migda ł ów, czekolady i suchych bu ł ek.

MUZ45FV1

Przystawka do wyciskania owoców

MUZ45PS1

Tarcza do frytek

Dla przystawki do mielenia miêsa MUZ5FW1.

Do wyciskania soku z owoców jagodowych poza malinami, pomidorów i owoców dzikiej ró¿y na przecier/mus.

Produkty spo¿ywcze, jak np. porzeczki, zostaj¹ jednoczeœnie automatycznie wypestkowane oraz pozbawione ł odygi.

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Do ciêcia surowych ziemniaków na frytki.

MUZ45AG1

Tarcza do ciêcia warzyw

Azja

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Tnie owoce i warzywa na drobne paski dla potraw azjatyckich.

MUZ45RS1

Tarcza do tarcia – grubo

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Do tarcia surowych ziemniaków np. na placki ziemniaczane lub kluski.

MUZ45KP1

Tarcza do tarcia ziemniaków

MUZ5ER2

Miska do mieszania ze stali szlachetnej

Dla rozdrabniacza MUZ5DS1.

Do tarcia surowych ziemniaków na szwajcarski placek ziemniaczany, do ciêcia owoców i warzyw na grube plasterki.

W misce mo¿na miesza dodatkowe.

ć do 750 g m¹ki plus sk ł adniki

MUZ5KR2

Miska do mieszania z tworzywa sztucznego

W misce mo¿na miesza ć do 750 g m¹ki plus sk ł adniki dodatkowe.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

éä

MUZ5MX1

Kubek miksuj¹cy z tworzywa sztucznego

Do miksowania napojów, rozcierania owoców i warzyw, przygotowywania majonezu, do rozdrabniania owoców i orzechów, do kruszenia lodu.

MUZ5MM1

Mikser wielofunkcyjny

Do siekannia zió ł , warzyw, jab ł ek i miêsa, do tarcia na wiórki marchewki, rzepy, rzodkiewek i sera, do tarcia orzechów i sch ł odzonej czekolady.

Je¿eli jakiœ element wyposa¿enia nie nale¿y do zakresu dostawy, mo¿na go dokupi ć w sklepach lub za poœrednictwem naszego serwisu.

Wskazówki dotycz¹ce usuwania zu¿ytego urz¹dzenia

To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2012/19/WE oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca

2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r.

Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreœlonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e by ć umieszczany ł ¹cznie z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego.

U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworz¹ odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.

W ł aœciwe postêpowanie ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i œrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj¹cych z obecnoœci sk ł adników niebezpiecznych oraz niew ł aœciwego sk ł adowania i przetwarzania takiego sprzêtu.

Warunki gwarancji

Dla urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.

Dok ł adne informacje otrzymaj¹ Pañstwo w ka¿dej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urz¹dzenia.

W celu skorzystania z us ł ug gwarancyjnych konieczne jest przed ł o¿enie dowodu kupna urz¹dzenia. Warunki gwarancji regulowane s¹ odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia

30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udzia ł em konsumentów“.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.

NR

Åë

Srde č nì blahopøejeme ke koupi Vašeho nového spotøebi č e firmy BOSCH.

Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotøebi č .

Další informace k našim výrobkùm najdete na naší internetové stránce.

Obsah

Pro Vaši bezpe č nost . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pøehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Č ištìní a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pomoc pøi poruchách . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pøíklady použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Zvláštní pøíslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Pokyny k likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Záru č ní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Pro Vaši bezpe

č

nost

Pøed použitím si pe

č

livì pøe

č

tìte tento návod, abyste získali dùležité bezpe

č

nostní a uživatelské pokyny k tomuto spotøebi

č

i.

Nedodržení pokynù pro správné použití spotøebi

č

e vylu

č

ují odpovìdnost výrobce za škody tím zpùsobené.

Tento spotøebi

č

je ur

č

en ke zpracování bìžných množství v domácnosti nebo v domácnosti podobném neživnostenském použití.

Domácnosti podobná použití zahrnují napø. použití v kuchyòkách pro zamìstnance v obchodech, kanceláøích, zemìdìlských a jiných øemeslných provozech, jakož i používání hosty v penzionech, malých hotelích a podobných obytných zaøízeních. Spotøebi

č

se smí používat pouze pro množství zpracovávaná bìžnì v domácnosti a jim odpovídající doby.

Nepøekra

č

ujte pøípustná maximální množství (viz “Pøíklady použití”)!

Tento spotøebi

č

je vhodný pro míchání, hnìtení a šlehání potravin.

Nesmí se používat ke zpracování jiných vìcí pøíp. látek.

Pøi použití pøíslušenství schváleného výrobcem jsou možné další aplikace.

Používejte spotøebi

č

pouze s originálním pøíslušenstvím.

Pøi použití pøíslušenství dodržujte pøiložené návody k použití.

Návod k použití prosím uschovejte. Pøi pøedání spotøebi

č

e tøetí osobì pøedejte návod k použití.

,

Všeobecné bezpe

č

nostní pokyny

Nebezpe

č

í úrazu elektrickým proudem

Tento spotøebi

č

nesmí používat dìti.

Spotøebi

č

a jeho pøívodní kabel musí být mimo dosah dìtí.

Spotøebi

č

e mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostate

č

nými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpe

č

ném použití spotøebi

č

e a pochopily z toho vyplývající nebezpe

č

í.

Dìti si nesmí hrát se spotøebi

č

em. Neprovozujte spotøebi

č

bez dozoru.

Spotøebi

č

pøipojte a používejte pouze podle údajù uvedených na typovém

štítku. Pouze pro použití v uzavøených prostorech. Spotøebi

č

používejte pouze tehdy, nevykazuje-li pøívodní kabel, ani spotøebi

č

žádné poškození.

NS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Åë

V nepøítomnosti dozoru a pøed smontováním, demontáží nebo

č

ištìním spotøebi

č

vždy odpojte od elektrické sítì.

Č

istìní a uživatelskou údržbu nesmí provádìt dìti bez dozoru. Netáhnìte pøívodní kabel pøes ostré hrany nebo horké plochy. Bude-li pøívodní kabel tohoto spotøebi

č

e poškozen, musí jej vymìnit výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobnì kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Opravy na spotøebi

č

i nechejte provést pouze naším zákaznickým servisem.

,

Bezpe

č

nostní pokyny pro tento spotøebi

č

Nebezpe

č

í poranìní

Nebezpe

č

í úrazu elektrickým proudem!

Zastr

č

te síˆovou zástr

č

ku teprve tehdy, až jsou ukon

č

ené všechny pøípravy pro práci se spotøebi

č

em.

Nikdy neponoøujte základní spotøebi

č

do kapaliny a nedržte jej pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte parní

č

isti

č

.

Nepøestavujte výklopné rameno, když je spotøebi

č

zapnutý.

Po

č

kejte na úplné zastavení pohonu.

Vymìòujte nástroj/pøíslušenství pouze za klidového stavu pohonu – po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá.

Zapínejte a vypínejte spotøebi

č

výhradnì oto

č

ným pøepína

č

em.

Pokud spotøebi

č

nepoužíváte, vytáhnìte síˆovou zástr

č

ku.

Pøed odstraòováním poruchy vytáhnìte síˆovou zástr

č

ku.

Nebezpe

č

í poranìní rotujícími nástroji!

Nesahejte do rotujících dílù. Bìhem provozu nikdy nesahejte do míchací mísy.

Pracujte pouze s nasazeným víkem (12)!

Vymìòujte nástroj pouze za klidového stavu pohonu – po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá a zùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje.

Pohybujte výklopným ramenem teprve po zastavení nástroje.

Z bezpe

č

nostních dùvodù se smí spotøebi

č

provozovat pouze tehdy, pokud jsou nepoužívané pohony zakryté ochrannými kryty pohonù (5, 8).

Nasazujte/sundávejte prùbìhový krouha

č

pouze za klidového stavu pohonu a pøi vytažené síˆové zástr

č

ce. Nesahejte do plnicí šachty.

Nebezpe

č

í poranìní ostrými noži!

Nesahejte na ostré nože a hrany krájecího, krouhacího a strouhacího kotou

č

e.

Uchopujte krájecí, krouhací a strouhací kotou

č

pouze za okraj!

Nedotýkejte se nože mixéru holýma rukama.

Nebezpe

č

í poranìní ostrými noži/rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru! Sundávejte/nasazujte mixér pouze za klidového stavu pohonu! Provozujte mixér pouze ve smontovaném stavu a s nasazeným víkem.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NT

Åë

Nebezpe

č

í opaøení!

Pøi zpracovávání horké mixované potraviny vystupuje z trychtýøe ve víku pára.

Naplòujte maximálnì 0,5 l horké nebo pìnící tekutiny.

Dùležité!

Používejte spotøebi

č

pouze s originálním pøíslušenstvím.

Pøi použití pøíslušenství dodržujte pøiložené návody k použití.

Používejte sou

č

asnì pouze jeden nástroj, pøíp. pøíslušenství.

,

Vysvìtlení symbolù na spotøebi

č

i, pøíp. pøíslušenství

Øiïte se pokyny v návodu k použití.

Pozor! Rotující nože.

Pozor! Rotující nástroje.

Nesahejte do plnicího otvoru.

Bezpe č nostní systémy

Pojistka proti zapnutí

Viz tabulka “Pracovní polohy”.

Spotøebi č se nechá zapnout v

poloze 1 a 3

pouze tehdy:

– pokud byla nasazena míchací mísa (11) a pooto č ena až k zasko č ení a je

– nasazen ochranný kryt pohonu mixéru (8).

Pojistka proti opìtovnému zapnutí

Pøi pøerušení proudu zùstane spotøebi č zapnutý, ale motor se potom znovu nerozbìhne.

K opìtovnému zapnutí pooto č te oto č ný pøepína č do polohy

0/off

(0/VYP), potom jej zapnìte.

Pojistka proti pøetížení

Vypne-li se bìhem používání motor samo č innì, je aktivována ochrana proti pøetížení.

Možnou pøí č inou mùže být sou č asné zpracování pøíliš velkého množství potravin.

K chování pøi aktivaci bezpe č nostního systému viz “Pomoc pøi poruchách”.

V návodu k použití jsou popsána rùzná provedení, viz také pøehled modelù (

obrázek

nevyžaduje údržbu.

). Spotøebi č

Pøehled

Odklopte prosím obrázkové strany.

Základní spotøebi č

1 Uvolòovací tla č ítko

Obrázek

2 Výklopné rameno

Funkce “Easy Armlift” podporuje pohyb ramena smìrem nahoru (viz “Pracovní polohy”).

3 Oto č ný pøepína č

Po vypnutí (poloha

0/off

) najede spotøebi č automaticky do optimální polohy k výmìnì nástroje.

0/off

(0/VYP) = Zastavení

M

= mžikové spínání s nejvyššími otá č kami, pro požadovanou dobu mixování držte pevnì spína č .

Stupeò

1–7

, pracovní rychlost:

1

= nízké otá č ky – pomalu,

7

= vysoké otá č ky – rychle.

4 Ukazatel provozního stavu

Svítí bìhem provozu (oto č ný pøepína č v poloze

M

nebo

1–7

).

Bliká pøi chybách v obsluze spotøebi č e, pøi zareagování elektronické pojistky, pøíp. pøi závadì spotøebi č e (viz kapitola “ Pomoc pøi poruchách”.

5 Ochranný kryt pohonu

K odstranìní ochranného krytu pohonu zatla č te na zadní oblast a kryt sundejte.

6 Pohon pro

– prùbìhový krouha č a

– lis na citrusy (zvláštní pøíslušenství *).

Pøi nepoužívání nasaïte ochranný kryt pohonu.

NU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Åë

7 Pohon pro nástroje (míchací metla,

šlehací metla, hnìtací hák) a mlýnek na maso (zvláštní pøíslušenství *)

8 Ochranný kryt pohonu mixéru

9 Pohon pro mixér (zvláštní pøíslušenství *)

Pøi nepoužívání nasaïte ochranný kryt pohonu mixéru.

10 Uložení kabelu

MUM54..: Uložte kabel do pøihrádky pro kabel

MUM56..: Automatické navíjení kabelu

Míchací mísa s pøíslušenstvím

11 Nerezová míchací mísa

12 Víko

Nástroje

13 Míchací metla

14 Šlehací metla

15 Hnìtací hák s deflektorem tìsta

16 Taška na pøíslušenství

K uložení nástrojù a krájecího, krouhacího a strouhacího kotou č e.

Prùbìhový krouha č

17 Pìchovadlo

18 Víko s plnicí šachtou

19 Krájecí, krouhací a strouhací kotou č

19a

Oboustranný krájecí kotou č - silné/tenké plátky

19b

Oboustranný krouhací kotou č – hrubý/jemný

19c

Strouhací kotou č – støednì jemný

20 Unaše č kotou č e

21 Kryt s výstupním otvorem

Mixér

*

22 Nádoba mixéru

23 Víko

24 Trychtýø

*

Pokud nìkterý díl pøíslušenství není obsažen v rozsahu dodávky, lze jej zakoupit v obchodì a v zákaznickém servisu.

Pracovní polohy

Obrázek

Pozor!

Provozujte spotøebi č pouze tehdy, pokud je nástroj/pøíslušenství podle této tabulky nasazeno na správném pohonu a ve správné poloze a je v pracovní poloze.

Výklopné rameno musí být v každé pracovní poloze zajištìno zasko č ením.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Upozornìní

Výklopné rameno je vybaveno funkcí

“Easy Armlift”, která podporuje pohyb ramena smìrem nahoru.

Nastavení pracovní polohy:

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a pohnìte výklop-

 ným ramenem. Napomáhejte pohybu rukou.

Pohybujte výklopným ramenem až k zasko č ení do požadované polohy.

Poloha Pohon Pracovní rychlost

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

*

3–7

3

6

3–5

4

9

7

*

Nasazení/sundání šlehací metly, míchací metly a hnìtacího háku; pøidání velkých množství pro zpracování.

Obsluha

5–7

5–7

Nebezpe č í poranìní!

Zastr č te síˆovou zástr č ku teprve tehdy, až jsou ukon č ené všechny pøípravy pro práci se spotøebi č em.

Pozor!

Provozujte spotøebi č pouze s pøíslušenstvím/ nástrojem v pracovní poloze.

Neprovozujte spotøebi č naprázdno.

Nevystavujte spotøebi č a díly pøíslušenství žádným zdrojùm tepla. Díly pøíslušenství nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Pøed prvním použitím spotøebi č a pøíslušenství dùkladnì o č istìte, viz “ Č istìní a ošetøování”.

NV

Åë

Dùležité upozornìní

V tomto návodu k použití se nachází nálepka se smìrnými hodnotami pro pracovní rychlost spotøebi č e pøi použití nástrojù, pøíp. pøíslušenství.

Doporu č ujeme, abyste tuto nálepku nalepili na spotøebi č (

obrázek

).

Pøíprava

Postavte základní spotøebi č na hladký a č istý podklad.

Vytáhnìte kabel (

obrázek

=

).

MUM54..

Odkládací pøihrádka pro kabel:

Vytáhnìte kabel na požadovanou délku.

MUM56..

Automatické navíjení kabelu:

Vytáhnìte kabel jedním tahem až na požadovanou délku (max.

100 cm) a pomalu jej uvolnìte; kabel je zaaretován.

Zkrácení pracovní délky kabelu:

Lehce zatáhnìte za kabel a nechejte jej navinout až na požadovanou délku.

Potom opìtovnì lehce zatáhnìte za kabel a pomalu jej uvolnìte; kabel je zaaretován.

Pozor!

Pøi zasouvání kabel nepøekrucujte.

U spotøebi č ù s automatickým navíjením kabelu nezasunujte kabel rukou.

Pokud se kabel zachytí, kabel úplnì vytáhnìte a potom jej nechejte navinout.

Zastr č te síˆovou zástr č ku.

Míchací mísa a nástroje

Nebezpe č í poranìní rotujícími nástroji

Bìhem provozu nikdy nesahejte do míchací mísy. Pracujte pouze s nasazeným víkem (12)!

Vymìòujte nástroj pouze za klidového stavu pohonu – po vypnutí pohon krátkou dobu dobíhá a zùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje. Pohybujte výklopným ramenem teprve po zastavení nástroje.

Z bezpe č nostních dùvodù se smí spotøebi č provozovat pouze tehdy, pokud jsou nepoužívané pohony zakryté ochrannými kryty pohonù (5, 8).

OM

Pozor!

Používejte míchací mísu pouze pro práce s tímto spotøebi č em.

Míchací metla (13)

na míchání tìst, napø. tøeného tìsta

Šlehací metla (14)

na šlehání snìhu z bílkù, smetany a na šlehání lehkých tìst, napø. piškotového tìsta

Hnìtací hák (15)

na hnìtení tìžkých tìst a k opatrnému vmíchání pøísad, které nemají být rozmìlnìny (napø. rozinek, č okoládových plátkù).

Práce s míchací mísou a nástroji

Obrázek

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte

 výklopné rameno do polohy

2

.

Vložte míchací mísu:

– Nasaïte dopøedu sklonìnou míchací mísu a potom ji ustavte,

– pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až k zasko č ení.

Podle úkolu zpracování zastr č te do pohonu míchací metlu, šlehací metlu nebo hnìtací hák,

 až k zasko č ení.

Upozornìní:

U hnìtacího háku otá č ejte deflektorem tìsta, až mùže hnìtací hák zasko č it

(

obrázek

-4b

).

Naplòte do míchací mísy pøísady ke zpracování.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

1

.

Nasaïte víko.

Nastavte oto č ný pøepína č na požadovaný stupeò.

Naše doporu č ení:

– Míchací metla:

Nejdøíve zamíchejte na stupni 1, potom zvolte stupeò 7.

– Šlehací metla:

Stupeò 7, vmíchání na stupni 1

– Hnìtací hák:

Nejdøíve zamíchejte na stupni 1, hnìtení tìsta na stupni 3

Pøidání pøísad

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Pøidejte pøísady plnicím otvorem ve víku.

nebo

Sundejte víko.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

2

.

Naplòte pøísady.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Po ukon č ení práce

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Sundejte víko.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

2

.

Vyndejte nástroj z pohonu.

Vyjmìte míchací mísu.

Vy č istìte všechny díly, viz “ Č istìní a ošetøování”.

Prùbìhový krouha č

Nebezpe č í poranìní

Nesahejte na ostré nože a hrany krájecího, krouhacího a strouhacího kotou č e.

Uchopujte krájecí, krouhací a strouhací kotou č pouze za okraj!

Nasazujte/sundávejte prùbìhový krouha č pouze za klidového stavu pohonu a pøi vytažené síˆové zástr č ce.

Nesahejte do plnicí šachty.

Pozor!

Používejte prùbìhový krouha č pouze v kompletnì smontovaném stavu.

Smontování prùbìhového krouha č e nikdy neprovádìjte na základním spotøebi č i.

Prùbìhový krouha č provozujte pouze v uvedené provozní poloze.

Ochrana pøed pøetížením Obrázek

Aby se pøi pøetížení prùbìhového krouha č e zabránilo vìtšímu poškození Vašeho spotøebi č e, je na hnacím høídeli prùbìhového krouha č e záøez

(místo žádaného zlomu). Pøi pøetížení se hnací høídel v tomto místì zlomí.

Nový unaše č kotou č e s hnacím høídelem je k dostání v zákaznickém servisu.

Oboustranný krájecí kotou č – silné/tenké plátky

na krájení ovoce a zeleniny.

Zpracování na stupni 5.

Ozna č ení na oboustranném krájecím kotou č i:

“1” strana na krájení silných plátkù

“3” strana na krájení tenkých plátkù

Pozor!

Oboustranný krájecí kotou č není vhodný na krájení tvrdých sýrù, chleba, housek a č okolády.

Vaøené brambory (varný typ A) krájejte pouze za studena.

Åë

Oboustranný krouhací kotou č – hrubý/jemný

na krouhání zeleniny, ovoce a sýrù, kromì tvrdých sýrù (napø. parmezánu). Zpracování na stupni

3 nebo 4.

Ozna č ení na oboustraném krouhacím kotou č i:

“2” strana na hrubé krouhání

“4” strana na jemné krouhání

Pozor!

Oboustranný krouhací kotou č není vhodný na krouhání oøechù. Mìkký sýr krouhejte pouze na hrubé stranì na stupni 7.

Strouhací kotou č – støednì jemný

na strouhání syrových brambor, tvrdých sýrù (napø. parmezánu), chlazené č okolády a oøechù.

Zpracování na stupni 7.

Pozor!

Strouhací kotou č není vhodný na strouhání mìkkých a krájených sýrù.

Práce s prùbìhovým krouha

č em Obrázek

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte

 výklopné rameno do polohy

2

.

Vložte míchací mísu:

– Nasaïte dopøedu sklonìnou míchací mísu a potom ji ustavte,

– pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až k zasko č ení.

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte výklopné rameno do polohy

3

.

Sundejte ochranný kryt z pohonu prùbìhového krouha č e (obrázek

-5a).

Držte pevnì unaše č kotou č e za spodní konec, pøitom musí oba hroty ukazovat smìrem nahoru.

Položte požadový krájecí nebo krouhací kotou č opatrnì na hroty unaše č e kotou č e (obrázek

-6a). U oboustranných kotou č ù dbejte na to, aby požadovaná strana byla obrácená smìrem nahoru.

Uchopte unaše č kotou č e za horní konec a vložte do krytu (obrázek

-6b).

Nasaïte víko (dbejte na ozna č ení) a pooto č te ve smìru pohybu hodinových ru č i č ek až na doraz.

Nasaïte prùbìhový krouha č na pohon, jak je ukázáno na obrázku

-8, a pooto č te ve smìru pohybu hodinových ru č i č ek až na doraz.

Nastavte oto č ný pøepína č na požadovaný stupeò.

Dejte potraviny ur č ené ke zpracování do plnicí

šachty a zatla č ujte pìchovadlem.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe ON

Åë

Pozor!

Zabraòte nahromadìní nakrájených potravin ve výstupním otvoru.

Tip:

K dosažení rovnomìrných výsledkù nakrájení potravin, zpracovávejte tenké potraviny ve svazcích.

Upozornìní:

Pokud by potraviny ke zpracování v prùbìhovém krouha č i uvízly, vypnìte kuchyòský robot, vytáhnìte síˆovou zástr č ku ze zásuvky, po č kejte až se pohon zastaví, sundejte víko prùbìhového krouha č e a vyprázdnìte plnicí šachtu.

Po ukon č ení práce

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Pooto č te prùbìhovým krouha č em proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek a sundejte jej.

Pooto č te víkem proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek a sundejte je.

Vyndejte unaše č s kotou č em.

Tla č te k tomu zespodu prstem proti hnacímu høídeli (

obrázek

Vy č istìte díly.

).

Mixér

Nebezpe č í poranìní ostrými noži/rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru!

Sundávejte/nasazujte mixér pouze za klidového stavu pohonu! Provozujte mixér pouze ve smontovaném stavu a s nasazeným víkem.

Nebezpe č í opaøení!

Pøi zpracovávání horké mixované potraviny vystupuje z trychtýøe ve víku pára.

Naplòujte maximálnì 0,5 l horké nebo pìnící tekutiny.

Pozor!

Mùže dojít k poškození mixéru.

Nezpracovávejte žádnì hluboce zmrazené pøísady (s výjimkou ledových kostek).

Neprovozujte mixér naprázdno.

Práce s mixérem

Obrázek

Stisknìte uvolòovací tla č ítko a umístìte

 výklopné rameno do polohy

4

.

Sundejte ochranný kryt pohonu mixéru.

Nasaïte nádobu mixéru (zna č ka na rukojeti musí být na zna č ce na základním spotøebi č i) a pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až na doraz.

Naplòte pøísady.

Maximální množství tekutiny = 1,25 litru; maximální množství pìnících nebo horkých tekutin = 0,5 litru; optimální množství pro zpracování, pevné pøísady = 50 až 100 gramù.

Nasaïte víko a pooto č te proti smìru pohybu hodinových ru č i č ek až k dorazu v rukojeti mixéru. Víko musí být zajištìno zasko č ením.

Nastavte oto č ný pøepína č na požadovaný stupeò.

Pøidání pøísad (Obrázek

-8)

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Sundejte víko a naplòte pøísady.

nebo

Vyndejte trychtýø a postupnì pøidávejte do plnicího otvoru pevné pøísady.

nebo

Nalijte tekuté pøísady pomocí trychtýøe.

Po ukon č ení práce

Vypnìte spotøebi č oto č ným pøepína č em.

Pooto č te mixér ve smìru pohybu hodinových ru č i č ek a sundejte jej.

Tip:

Vy č istìte mixér nejlépe hned po použití.

Č

ištìní a údržba

Pozor!

Nepoužívejte žádné drsné č isticí prostøedky.

Povrchové plochy se mohou poškodit.

Č istìní základního spotøebi č e

Nebezpe č í úrazu elektrickým proudem!

Nikdy neponoøujte základní spotøebi č do vody a nedržte jej pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte parní č isti č .

Vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Základní spotøebi č a ochranné kryty pohonù otøete vlhkým hadøíkem. V pøípadì potøeby použijte malé množství mycího prostøedku.

Nakonec spotøebi č utøete do sucha.

Č istìní míchací mísy a nástrojù

Míchací mísa a nástroje jsou odolné vù č i mytí v my č ce nádobí.

Umìlohmotné díly v my č ce nádobí nesvírejte, protože bìhem mycího procesu mùže dojít k trvalým deformacím!

OO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Åë

Č istìní prùbìhového krouha č e

Všechny díly prùbìhového krouha č e jsou odolné vù č i mytí v my č ce nádobí.

Tip:

K odstranìní č erveného povlaku po zpracování napø. mrkve, nalijte na hadøík trochu stolního oleje a prùbìhový krouha č hadøíkem vydrhnìte (ne krájecí, krouhací a strouhací kotou č ). Potom prùbìhový krouha č opláchnìte.

Č istìní mixéru

Nebezpe č í poranìní ostrými noži!

Nedotýkejte se nože mixéru holýma rukama.

Nádoba mixéru, víko a trychtýø jsou odolné vù č i mytí v my č ce nádobí.

Tip:

Po zpracování tekutin č asto sta č í mixér o č istit, aniž by se musel sundávat ze spotøebi č e.

Do nasazeného mixéru nalijte trochu vody s mycím prostøedkem. Mixér na nìkolik sekund zapnìte

(stupeò M). Vylijte mycí vodu a mixér vypláchnìte č istou vodou.

Dùležité upozornìní

V pøípadì potøeby vy č istìte tašku na pøíslušenství.

Dodržujte pokyny pro ošetøování v tašce.

Uložení

Nebezpe č í poranìní!

Pokud spotøebi č nepoužíváte, vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Obrázek

Uložte nástroje a krájecí, krouhací a strouhací kotou č do tašky na pøíslušenství.

Uložte tašku na pøíslušenství do míchací mísy.

Pro uložení do originálního obalu viz

obrázek

.

Pomoc pøi poruchách

Nebezpe č í poranìní!

Pøed odstraòováním poruchy vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Dùležité upozornìní

Chyba v obsluze spotøebi č e, zareagování elektronických pojistek, pøíp. porucha spotøebi č e bude indikována blikáním ukazatele provozního stavu.

Výklopné rameno musí být v každé pracovní poloze zajištìno zasko č ením.

Jako první se pokuste odstranit vzniklý problém podle následujících pokynù.

Porucha

Spotøebi č se nerozbìhne.

Odstranìní

Zkontrolujte napájení elektrickým proudem.

Zkontrolujte síˆovou zástr č ku.

Zkontrolujte výklopné rameno. Je ve správné poloze? Je zajištìné zasko č ením?

Utáhnìte mixér, pøíp. míchací mísu až na doraz.

Nasaïte víko mixéru a utáhnìte je až na doraz.

Nasaïte na nepoužité pohony ochranné kryty.

Je aktivována pojistka proti opìtovnému zapnutí.

Nastavte spotøebi č na

0/off

(0/VYP) a potom zpátky nastavte na požadovaný stupeò.

Porucha

Spotøebi č se bìhem používání vypne.

Je aktivována pojistka proti pøetížení.

Bylo sou č asnì zpracováváno pøíliš mnoho potravin.

Odstranìní

Vypnìte spotøebi č .

Omezte množství pro zpracování.

Nepøekra č ujte pøípustná maximální množství

(viz “Pøíklady použití”)!

Porucha

Pøi bìžícím pohonu bylo nedopatøením stisknuto uvolòovací tla č ítko.

Výklopné rameno se pohybuje smìrem nahoru.

Pohon se vypne, ale nezùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje.

Odstranìní

Nastavte oto č ný pøepína č do polohy

0/off

(0/VYP).

Umístìte výklopné rameno do polohy

1

.

Zapnìte spotøebi č (stupeò 1).

Spotøebi č znovu vypnìte.

Nástroj zùstane stát v poloze pro výmìnu nástroje.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OP

Åë

Porucha

Mixér neza č ne pracovat nebo se bìhem použití zastaví, pohon “bru č í”. Je zablokovaný nùž.

Odstranìní

Vypnìte spotøebi č a vytáhnìte síˆovou zástr č ku.

Sundejte mixér a odstraòte pøekážku.

Mixér znovu nasaïte.

Zapnìte spotøebi č .

Dùležité upozornìní

Pokud se porucha nedá takto odstranit, obraˆte se prosím na zákaznický servis.

Pøíklady použití

Šleha č ka

100 g–600 g

Smetanu šlehejte šlehací metlou

1 ½ až 4 minuty na stupni 7 – podle množství a vlastností smetany.

Vaje č ný bílek

1 až 8 vaje č ných bílkù

Vaje č ný bílek šlehejte šlehací metlou

4 až 6 minut na stupni 7.

Piškotové tìsto

Základní recept

2 vejce

2–3 polévkové lžíce horké vody

100 g cukru

1 balí č ek vanilkového cukru

70 g mouky

70 g škrobové mou č ky pøíp. prášek do pe č iva

Pøísady (kromì mouky a škrobové mou č ky)

šlehejte do pìny šlehací metlou cca 4 až

6 minut na stupni 7.

Nastavte oto č ný pøepína č na stupeò 1 a vmíchávejte po lži č kách prosátou mouku a škrobovou mou č ku cca

½

až 1 minutu.

Maximální množství:

2 x základní recept

Tøené tìsto

Základní recept

3– 4 vejce

200–250 g cukru

1 špetka soli

1 balí č ek vanilkového cukru nebo kùra z ½ citronu

200– 250 g másla nebo margarínu

(pokojové teploty)

500 g mouky

1 balí č ek prášku do pe č iva

125 ml mléka

Všechny pøísady míchejte míchací metlou cca

½

minuty na stupni 1, potom cca 3–4 minuty na stupni 7.

Maximální množství:

1,5 x základní recept

Køehké tìsto

Základní recept

125 g másla (pokojové teploty)

100–125 g cukru

1 vejce

1 špetka soli trochu citronové kùry nebo vanilkového cukru

250 g mouky pøíp. prášek do pe č iva

Všechny pøísady zpracujte míchací metlou cca ½ minuty na stupni 1, potom cca 2–3 minuty na stupni 6.

Z 500 g mouky:

Pøísady míchejte hnìtacím hákem cca ½ minuty na stupni 1, potom cca 3–4 minuty na stupni 3.

Maximální množství:

2 x základní recept

Kynuté tìsto

Základní recept

500 g mouky

1 vejce

80 g tuku (pokojové teploty)

80 g cukru

200–250 ml vlažného mléka

25 g č erstvého droždí nebo 1 balí č ek sušeného droždí

Kùra z

½

citronu

1 špetka soli

Všechny pøísady zpracujte hnìtacím hákem cca ½ minuty na stupni 1, potom cca 3–6 minut na stupni 3.

Maximální množství:

1,5 x základní recept

Tìsto na tìstoviny

Základní recept

300 g mouky

3 vejce podle potøeby 1–2 polévkové lžíce (10–20 g) studené vody

Všechny pøísady zpracujte cca 3 až 5 minut na stupni 3 na tìsto.

Maximální množství:

1,5 x základní recept

OQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Chlebové tìsto

Základní recept

750 g mouky

2 balí č ky sušeného droždí

2 č ajové lži č ky soli

450–500 ml vlažné vody

Všechny pøísady zpracujte hnìtacím hákem cca

½

minuty na stupni 1, potom cca 4–5 minut na stupni 3.

Majonéza

2 vejce

2 č ajové lži č ky hoø č ice

¼ l oleje

2 polévkové lžíce citronové štávy nebo octa

1 špetka soli

Zvláštní pøíslušenství

MUZ5ZP1

Lis na citrusy

Åë

1 špetka cukru

Pøísady musí mít stejnou teplotu.

Pøísady (kromì oleje) zpracujte v mixéru nìkolik sekund na stupni 3 nebo 4.

Mixér pøepnìte na stupeò 7 a pomalu lijte olej trychtýøem a dále míchejte tak dlouho, až majonéza emulguje.

Majonézu co nejdøíve spotøebujte, neskladujte.

Medová pomazánka na chléb

30 g másla (z lednice, 7 °C)

190 g medu (z lednice, 7 °C)

Máslo nakrájejte na malé kousky a dejte do mixéru.

Pøidejte k tomu med a mixujte 15 sekund na stupni 7.

Na lisování pomeran č ù, citronù a grapefruitù.

MUZ5CC1

Kráje č kostek

Na krájení ovoce a zeleniny na stejnì velké kostky.

MUZ5FW1

Mlýnek na maso

Na mletí č erstvého masa na tatarské bifteky nebo sekanou.

MUZ45LS1

Sada dìrovaných kotou č ù, jemný (3 mm), hrubý (6 mm)

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

Jemný kotou č na paštiky a pomazánky, hrubý kotou č na klobásy a slaninu.

MUZ45SV1

Nástavec na výrobu støíkaného pe č iva

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

S kovovou šablonou pro 4 rùzné tvary pe č iva.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OR

OS

Åë

MUZ45RV1

Nástavec na strouhání

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

Na strouhání oøechù, mandlí, č okolády a suchých housek

(rohlíkù).

MUZ45FV1

Nástavec na pasírování ovoce

K mlýnku na maso MUZ5FW1.

Na lisování bobulového ovoce kromì malin, raj č at a šípkù na ovocné pyré. Sou č asnì budou napø. z rybízu automaticky odstranìny stopky a zrní č ka.

MUZ45PS1

Kotou č na bramborové hranolky

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Na krájení syrových brambor na hranolky.

MUZ45AG1

Kotou č pro asijskou kuchyni

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Krájí ovoce a zeleninu na jemné proužky pro asijské zeleninové pokrmy.

MUZ45RS1

Strouhací kotou č , hrubý

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Na strouhání syrových brambor, napø. na bramboráky nebo knedlíky.

MUZ45KP1

Kotou č na bramboráky

K prùbìhovému krouha č i MUZ5DS1.

Na strouhání syrových brambor na bramborové rösti a bramboráky, na krájení ovoce a zeleniny na silné plátky.

MUZ5ER2

Nerezová míchací mísa

V míchací míse lze zpracovávat až 750 g mouky plus pøísady.

MUZ5KR2

Míchací mísa z umìlé hmoty

V míchací míse lze zpracovávat až 750 g mouky plus pøísady.

MUZ5MX1

Mixér z umìlé hmoty

Na mixování nápojù, rozmìlòování ovoce a zeleniny na pyré, k pøípravì majonézy, mletí ovoce a oøechù, drcení ledových kostek.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

jrwRjjN

Multimixér

Åë

Na sekání bylinek, zeleniny, jablek a masa, na krouhání mrkve, øedkvi č ek a sýrù, na strouhání oøechù a chlazené č okolády.

Pokud nìkterý díl pøíslušenství není obsažen v rozsahu dodávky, lze jej zakoupit v obchodì nebo v zákaznickém servisu.

Pokyny k likvidaci

Tento spotøebi č je ozna č en podle evropské smìrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních (waste electrical and electronic equipment –

WEEE).

Smìrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spotøebi č ù, platný v celé EU.

O aktuálních pokynech k likvidaci se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo obecní správy.

Záru

č

ní podmínky

Pro tento spotøebi č platí záru č ní podmínky vydané naším pøíslušným zemským zastoupením, u kterého byl spotøebi č zakoupen.

Záru č ní podmínky si mùžete kdykoliv vyžádat pøes Vašeho odborného prodejce, u kterého jste spotøebi č zakoupili nebo pøímo u našeho zemského zastoupení.

Pro uznání nároku na poskytnutí záruky je v každém pøípadì nutné pøedložení kupního dokladu.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Zmìny vyhrazeny.

OT

ëä

Prisr č ne č estitke Vam želimo ob nakupu vašega novega aparata iz hiše BOSCH.

S tem ste se odlo č ili za moderen in visokokakovostni gospodinjski aparat.

Nadaljnje informacije o naših izdelkih lahko najdete na naši spletni strani.

Vsebina

Za vašo varnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Č iš č enje in nega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hramba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Pomo č ob motnjah . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Primeri uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Dodaten pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Navodila glede odlaganja na odpad . . . . . . 39

Garancijski pogoji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Za vašo varnost

Pred uporabo aparata pazljivo preberite to navodilo, da se boste seznanili z napotki za varno delo in uporabo aparata.

Neupoštevanje navodil za pravilno uporabo aparata izklju

č

uje odgovornost proizvajalca za vso škodo, ki nastane zaradi takšnega ravnanja.

Ta naprava je namenjena za uporabo pri obdelovanju koli

č

in, ki se obi

č

ajno obdelujejo v gospodinjstvih in gospodinjstvom primerljivih skupnostih, vendar ne v namen profesionalnih obrtnih dejavnosti. Uporabo v gospodinjstvom podobnim skupnostim obsegajo npr. kuhinje za delavce v trgovinah, pisarnah, poljedelskih in drugih obrtnih delavnic, in tudi uporabo za goste penzionov, manjših hotelov in podobnih stanovanjskih ustanov. Z njim lahko meljete le tolikšne koli

č

ine mesa, ki so v gospodinjstvih obi

č

ajne in le tako pogosto, kot je to obi

č

ajno v gospodinjstvih. Ne prekora

č

ite dovoljene maksimalne koli

č

ine (glejte to

č

ko »Primeri uporabe«)!

Ta aparat je primeren za mešanje, gnetenje in stepanje živil.

Aparata ni dovoljeno uporabljati za obdelavo drugih živil oz. snovi.

Skupaj s priborom, dovoljenim s strani proizvajalca, so možne tudi druge vrste uporabe.

Aparat uporabljajte samo z originalnim priborom.

Pri uporabi pribora upoštevajte priložena navodila za uporabo.

Prosimo, da shranite navodilo za uporabo.

Č

e aparat izro

č

ite tretji osebi v uporabo, priložite tudi navodila za uporabo.

,

Splošna navodila za varno delo

Nevarnost elektri

č

nega šoka

Otroci ne smejo uporabljati aparata. Aparat in priklju

č

ni kabel aparata hranite na varnem mestu tako, da sta otrokom nedostopna.

Aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizi

č

nimi, senzori

č

nimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami ali znanji,

č

e jih nadzoruje oseba, ki je pristojna za njihovo varnost, ali jim poda navodila o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, ki nastanejo v zvezi z uporabo aparata.

OU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ëä

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Aparat naj ne deluje brez nadzora.

Pri priklju

č

itvi in uporabi aparata nujno upoštevajte podatke na napisni tablici.

Aparat je primeren samo za uporabo v zaprtem prostoru.

Aparat uporabljajte le,

č

e sta priklju

č

ni kabel in aparat sam brezhibna.

Aparat je treba vselej lo

č

iti od elektri

č

nega omrežja,

č

e ni pod nadzorom ter preden ga sestavljate ali razstavljate oz.

č

istite. Otroci brez ustreznega nadzora ne smejo izvajati

č

č

enja in uporabniškega vzdrževanja naprave.

Priklju

č

nega kabla ne vlecite

č

ez ostre robove ali vro

č

e površine.

Č

e se priklju

č

ni kabel aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servis ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Popravila aparata lahko opravlja le naš servis.

,

Navodila za varno delo z aparatom

Nevarnost poškodbe!

Nevarnost elektri

č

nega udara!

Omrežni vtika

č

vtaknite v vti

č

nico šele, ko so zaklju

č

ene vse priprave za delo z aparatom.

Osnovnega aparata nikoli ne potapljajte v teko

č

ino in ga ne spirajte s teko

č

o vodo.

Za

č

č

enje ne uporabljajte parnega

č

istilnega aparata.

Ne nastavljajte obra

č

alne roke, ko je aparat vklopljen. Po

č

akajte, da se pogon popolnoma ustavi.

Priklju

č

ke oz. pribor zamenjajte le, ko pogon miruje. Po izklopu potrebuje pogon nekaj

č

asa, da se izte

č

e.

Aparat vklopite in izklopite vedno samo z vrtilnim stikalom.

Č

e aparata ne uporabljate, izvlecite omrežni vtika

č

iz vti

č

nice.

Izvlecite omrežni vtika

č

iz vti

č

nice, preden se lotite odpravljanja motnje.

Nevarnost poškodbe zaradi vrte

č

ih se priklju

č

kov!

Ne segajte z roko med vrte

č

e se dele stroja. Med delovanjem aparata nikoli ne sezite z roko v posodo. Z aparatom delajte le, ko je pokrov (12) nameš

č

en!

Priklju

č

ke menjajte le, ko pogon miruje. Po izklopu rabi pogon nekaj

č

asa, da se izte

č

e in se postavi v položaj za menjavo priklju

č

kov.

Vrtljivo roko pomaknite šele, ko priklju

č

ek miruje.

Aparat je iz varnostnih razlogov dovoljeno uporabljati le, ko so delujo

č

i pogoni pokriti z zaš

č

itnimi pokrovi (5, 8).

Preto

č

ni sekljalnik lahko namestite oz. odstranite le, ko pogon miruje in je omrežni vtika

č

lo

č

en od vti

č

nice. Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin.

Nevarnost poškodbe zaradi ostrih rezil!

Nikoli ne sezite z roko med ostra rezila in robove ploš

č

za sekljanje.

Ploš

č

e za sekljanje primite vedno samo na robu!

Rezila mešalnika se ne dotikajte z rokami.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OV

ëä

Nevarnost poškodbe zaradi vrte

č

ega se rezila oz. pogona!

Nikoli ne sezite z roko v notranjost mešalnika! Mešalnik namestite oz. odstranite le, ko motor miruje! Mešalnik lahko poganjate le, ko je sestavljen in je pokrov zaprt.

Nevarnost oparin!

Pri obdelavi vro

č

ih živil uhaja para skozi lijak na pokrovu.

Dodajte najve

č

0,5 l vro

č

e ali pene

č

e teko

č

ine.

Pomembno!

Aparat uporabljajte samo z originalnim priborom. Pri uporabi pribora upoštevajte priložena navodila za uporabo.

Uporabljajte vedno samo en priklju

č

ek oz. pribor.

,

Razlaga simbolov na aparatu oz. priboru

Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo.

Pozor! Vrte

č

a se rezila.

Pozor! Vrte

č

i se priklju

č

ki.

Ne segajte z roko v odprtino za polnjenje.

Varnostni sistemi

Vklopna zaš č ita

Glejte tabelo »Delovni položaji«.

Aparat je mogo č e vklopiti samo v

1. in 3. poziciji

:

– Ko je posoda (11) nameš č ena in ste je zasukali do zasko č itve in

– je nameš č en zaš č itni pokrov pogona mešalnika (8).

Zaš č ita proti nehotenemu vklopu

V primeru prekinitve elektri č nega toka ostane aparat vklopljen, vendar motorja nato ni mogo č e zagnati. Za ponovni vklop zasukajte vrtilno stikalo na

0/off

, nato aparat ponovno vklopite.

Zaš č ita pred preobremenitvijo

Č e se motor med uporabo sam izklopi, to pomeni, da se je sprožila zaš č ita pred preobremenitvijo.

Možen vzrok za zlom je obdelava prevelike koli č ine živil.

Glede obnašanja pri sprožitvi varnostnega sistema glejte to č ko »Pomo č v primeru motenj«.

Navodila za uporabo opisujejo razli č ne izvedbe aparata, glejte tudi pregled modelov (

slika

Aparat ne terja vzdrževanja.

).

Pregled

Odprite strani s slikami.

Slika

Osnovni aparat

1 Tipka za sprostitev

2 Vrtljiva roka

Funkcija »Easy Armlift« za lažje pomikanje roke navzgor (glejte »Delovni položaji«).

3 Vrtilno stikalo

Po izklopu (položaj

0/off

) se aparat samodejno postavi v optimalni položaj za zamenjavo priklju č kov.

0/off

= zaustavitev

M

= hitro stikalo z najvišjim številom obratov, pridržite stikalo za želen č as mešanja.

1. – 7.

stopnja, delovna hitrost:

1

= nizko število vrtljajev – po č asi,

7

= visoko število vrtljajev – hitro.

4 Prikaz delovanja

Med delovanjem sveti

(vrtilno stikalo

M

ali

1–7

).

V primeru napake pri upravljanju aparata, pri sprožitvi elektronske zaš č ite oz. v primeru okvare, preberite poglavje »Pomo č v primeru motenj«.

PM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

5 Zaš č itni pokrov pogona

Za snemanje zaš č itnega pokrova pogona, pritisnite na njegov zadnji del in ga snemite.

6 Pogon za preto č ni sekljalnik in ožemalnik agrumov

(dodatni pribor*).

Č e aparata ne uporabljate, namestite nanj zaš č itni pokrov pogona.

7 Pogon za priklju č ke (priklju č ek za mešanje, gnetenje in stepanje) in mesoreznico (dodatni pribor *)

8 Zaš č itni pokrov mešalnika

9 Pogon mešalnika (dodatni pribor *)

Č e aparata ne uporabljate, namestite nanj zaš č itni pokrov mešalnika.

10 Shranjevanje kabla

MUM54..: Pospravljanje kabla v predal č ek za kabel

MUM56..: Samodejno navijanje kabla:

Posoda s priborom

11 Posoda za mešanje iz nerjave č ega jekla

12 Pokrov

Priklju č ki

13 Priklju č ek za mešanje

14 Stepalnik

15 Priklju č ek za gnetenje z odvajalnikom testa

16 Torbica za pribor

Za hrambo priklju č kov in ploš č za sekljanje.

Preto č ni sekljalnik

17 Tla č ilo

18 Pokrov z odprtino za dodajanje sestavin

19 Ploš č a za sekljanje

19a

Kombinirana ploš č a za rezanje – debelo in tanko

19b

Kombinirana ploš č a za strganje – grobo in fino

19c

Ploš č a za ribanje – srednje fina

20 Nosilec ploš č e

21 Ohišje z izpustno odprtino

Mešalnik

*

22 Mešalni kozarec

23 Pokrov

24 Lijak

*

Č e kak del pribora ni zajet v obsegu dobave, ga lahko kupite pri vašem trgovcu ali servisu.

ëä

Delovni položaji

Slika

Pozor!

Za aparatom delajte le, ko so priklju č ki oz. pribor v skladu s to tabelo nameš č eni na pravilnem pogonu in v pravilnem položaju ter so v delovnem položaju.

Vrtljiva roka mora biti zasko č ena v vsakem delovnem položaju.

Opozorilo

Vrtljiva roka je opremljena s funkcijo »Easy

Armlift«, ki podpira roko pri pomiku navzgor.

Nastavitev delovnega položaja:

Pritisnite tipko za sprostitev in pomaknite vrtljivo roko. Pomik podprite z roko.

Pomaknite vrtljivo roko v želen položaj, dokler se ne zasko č i.

Položaj Pogon Delovna hitrost

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

G

3–7

3

6

3–5

4

9

7

5–7

5–7

*

Vstavitev/snetje priklju č kov za mešanje, gnetenje in stepanje; dodajanje ve č jih koli č in živil.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PN

ëä

Upravljanje

Nevarnost telesnih poškodb!

Omrežni vtika č vtaknite v vti č nico šele, ko so zaklju č ene vse priprave za delo z aparatom.

Pozor!

Delajte z aparatom le, č e ima nameš č ene priklju č ke/pribor v delovnem položaju.

Aparat ne sme delovati s prazno posodo.

Aparata in dele pribora ne izpostavljajte virom toplote. Deli niso primerni za uporabo v mikrovalovni pe č ici.

Pred prvo uporabo temeljito o č istite aparat in pribor (glejte » Č iš č enje in vzdrževanje«).

Pomembna opomba

Tem navodilom za uporabo je priložena nalepka z orientacijskimi vrednostmi za delovno hitrost aparata pri uporabi razli č nih priklju č kov oz. pribora. Priporo č amo, da etiketo namestite na aparat (

slika

).

Priprava:

Osnovni aparat postavite na gladko in č isto podlago.

Izvlecite kabel (

slika

=

).

MUM54..

Predal č ek za kabel:

Izvlecite kabel do želene dolžine.

MUM56..

Samodejno navijanje kabla:

Kabel z enim potegom izvlecite do želene dolžine (maks. 100 cm) in ga po č asi spustite; kabel se bo zasko č il.

Zmanjšajte delovno dolžino kabla:

Rahlo potegnite kabel in pustite, da se odvije do želene dolžine.

Nato ponovno rahlo povlecite kabel in ga spustite; kabel je sedaj aretiran.

Pozor!

Pri navijanju kabla pazite, da se ta ne obra č a.

Pri aparatih s samodejnim navijalnikom kabla, kabla ne porivajte ro č no v aparat.

Č e se kabel zatakne, ga v celoti izvlecite in ga še enkrat navijte.

Omrežni vti č ponovno priklju č ite.

Posoda in pribor

Nevarnost poškodbe zaradi vrte č ih se priklju č kov!

Med delovanjem aparata nikoli ne sezite z roko v posodo. Z aparatom delajte le, ko je pokrov (12) nameš č en!

Priklju č ke menjajte le, ko pogon miruje.

Po izklopu rabi pogon nekaj č asa, da se izte č e in se postavi v položaj za menjavo priklju č kov.

Vrtljivo roko pomaknite šele, ko priklju č ek miruje.

Aparat je iz varnostnih razlogov dovoljeno uporabljati le, ko so nedelujo č i pogoni pokriti z zaš č itnimi pokrovi (5, 8).

Pozor!

Posodo uporabite samo za delo s tem aparatom.

Priklju č ek za mešanje (13)

Za mešanje testa, npr. umešanega testa

Stepalnik (14)

za stepanje beljaka, smetane in rahlega testa, npr. biskvitnega testa

Priklju č ek za gnetenje (15)

Za gnetenje težkega testa in umešanje sestavin, ki naj ne bi bile sesekljane

(npr. rozine, č okoladni listi č i)

Delo s posodo in priklju č ki

Slika

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite

 vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Vstavitev posode:

– Naprej nagnjeno posodo postavite na aparat in jo nato spustite.

– Zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ne zasko č i.

Odvisno od vrste obdelave, vtaknite priklju č ek za mešanje, stepanje ali gnetenje v pogon mešalnika, dokler se ne zasko č i.

Namig:

Pri priklju č ku za gnetenje sukajte odvajalnik testa, dokler se priklju č ek za gnetenje ne zasko č i (

slika

-4b

).

Sestavine, ki jih želite obdelati, dodajte v posodo.

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

1.

pozicijo.

Namestite pokrov.

Vrtilno stikalo postavite na želeno stopnjo.

PO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Priporo č amo:

– Priklju č ek za mešanje: najprej umešajte s 1. stopnjo, nato izberite

7. stopnjo

– Stepalnik:

7. stopnja, vmešajte s 1. stopnjo

– Priklju č ek za gnetenje:

Najprej umešajte s 1. stopnjo, nato gnetite s 3. stopnjo

Dopolnite sestavine

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Sestavine napolnite skozi odprtino za polnjenje.

ali

Snemite pokrov.

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Dodajte sestavine.

Po opravljenem delu

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Izvlecite omrežni vti č .

Snemite pokrov.

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Odstranite priklju č ek s pogona.

Odstranite posodo.

Vse dele aparata o č istite, glejte poglavje

» Č iš č enje in vzdrževanje«.

Preto č ni sekljalnik

Nevarnost poškodbe!

Nikoli ne sezite z roko med ostra rezila in robove ploš č za sekljanje.

Ploš č e za sekljanje primite vedno samo na robu!

Preto č ni sekljalnik lahko namestite oz. odstranite le, ko pogon miruje in je omrežni vtika č lo č en od vti č nice.

Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin.

Pozor!

Preto č ni sekljalnik uporabljate le, ko je v celoti sestavljen. Preto č nega sekljalnika nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu.

Preto č ni sekljalnik uporabljajte samo v zgoraj navedenem delovnem položaju.

ëä

Zaš č ita pred preobremenitvijo Slika

Za prepre č itev ve č je škode ve č namenskega sekljalnika v primeru preobremenitve, ima pogonska gred aparata zarezo (predvideno mesto zloma). V primeru preobremenitve se pogonska gred zlomi na tem mestu.

Nov nosilec s pogonsko gredjo lahko kupite pri servisu.

Kombinirana ploš č a za rezanje – debelo/tanko

Za rezanje sadja in zelenjave.

Obdelava na 5. stopnji.

Naziv na kombinirani ploš č i za rezanje:

»1« za debelo rezalno stran

»3« za tanko rezalno stran

Pozor!

Kombinirana ploš č a za rezanje ni primerna za rezanje trdega sira, kruha, žemljic ali č okolade.

Kuhan krompir in krompir, ki se pri kuhanju ne razpade, režite le, ko je ohlajen.

Kombinirana ploš č a za strganje – grobo in fino

za strganje zelenjave, sadja in sira, razen trdega sira (npr. parmezan). Obdelava na 3. ali 4. stopnji.

Naziv na kombinirani ploš č i za strganje:

»2« za grobo stran ploš č e za strganje

»4« za fino stran ploš č e za strganje

Pozor!

Kombinirana ploš č a za strganje ni primeren za strganje orehov. Mehki sir strgajte samo z grobo stranjo ploš č e s stopnjo 7.

Ploš č a za ribanje – srednje fina

za ribanje surovega krompirja, trdega sira

(npr. parmezan), ohlajene č okolade in orehov.

Obdelava na 7. stopnji.

Pozor!

Ploš č a za strganje ni primerna za ribanje mehkega in poltrdega sira.

Rokovanje s preto č nim sekljalnikom

Slika

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite

 vrtljivo roko na

2.

pozicijo.

Vstavitev posode:

– Naprej nagnjeno posodo postavite na aparat in jo nato spustite.

– Zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se ne zasko č i.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PP

ëä

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite vrtljivo roko na

3.

pozicijo.

Snemite zaš č itni pokrov s pogona preto č nega sekljalnika (slika

-5a).

Nosilec ploš č e pridržite na spodnjem koncu, pri tem morata oba konca kazati navzgor.

Previdno položite ploš č o za rezanje ali strganje na vrh nosilca ploš č e (slika

-6a).

Pri kombiniranih ploš č ah pazite, da je želena stran obrnjena navzgor.

Primite nosilec ploš č e na zgornjem koncu in ga vstavite v ohišje (slika

-6b).

Namestite pokrov (pazite na oznake) in ga v smeri urnega kazalca zasukajte do konca.

Preto č ni sekljalnik namestite na pogon in ga v smeri urnega kazalca zasukajte do konca (slika

-8).

Vrtilno stikalo postavite na želeno stopnjo.

ivila, ki jih želite obdelati, dodajte skozi odprtino in jih potisnite s tla č ilcem.

Pozor!

Prepre č ite, da se obdelana živila nabirajo na izpustni odprtini.

Nasvet:

Za enakomerne rezultate rezanja obdelujte tanjša živila v svežnjih.

Namig:

Č e se živila v ve č namenskem sekljalniku zagozdijo, aparat izklopite, izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice, po č akajte, da se ustavi pogon, snemite pokrov aparata in izpraznite odprtino za dodajanje sestavin.

Po opravljenem delu

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Preto č ni sekljalnik zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.

Pokrov zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.

Odstranite nosilec ploš č e in ploš č o.

V ta namen pritisnite s prstom od spodaj na pogonsko gred (

slika

Dele o č istite.

).

Mešalnik

Nevarnost poškodbe zaradi vrte č ega se rezila oz. pogona!

Nikoli ne sezite z roko v notranjost mešalnika!

Mešalnik namestite oz. odstranite le, ko motor miruje! Mešalnik lahko poganjate le, ko je sestavljen in je pokrov zaprt.

Nevarnost oparin!

Pri obdelavi vro č ih živil uhaja para skozi lijak na pokrovu. Dodajte najve č 0,5 l vro č e ali pene č e teko č ine.

Pozor!

Mešalnik se lahko poškoduje.

Ne obdelujte zamrznjenih sestavin (razen ledenih kockic). Mešalnik ne sme delovati v prazni posodi.

Delo z mešalnikom

Slika

Pritisnite tipko za sprostitev in postavite

 vrtljivo roko na

4.

pozicijo.

Snemite zaš č itni pokrov mešalnika.

Namestite posodico za mešanje (oznaka na ro č aju se mora prekriti z oznako

 na osnovnem aparatu) in jo zasukajte v nasprotni smeri urnega kazalca do konca.

Dodajte sestavine.

Maksimalna koli č ina teko č in = 1,25 l; maksimalna koli č ina pene č ih ali vro č ih teko č in = 0,5 l; optimalna koli č ina obdelave, trdna živila = 50 do 100 g;

Namestite pokrov in ga privijte v nasprotni smeri urnega kazalca do konca v ro č aj mešalnika.

Pokrov se mora zasko č iti.

Vrtilno stikalo postavite na želeno stopnjo.

Dopolnite sestavine (slika

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Pokrov snemite in dodajte sestavine

ali

Odstranite lijak in postopoma dodajajte trde sestavine v odprtino.

ali

-8)

Dodajte vlažne sestavine skozi lijak.

Po opravljenem delu

Aparat izklopite z vrtilnim stikalom.

Mešalnik zasukajte v smeri urnega kazalca in ga snemite.

Nasvet:

Najbolje bo, č e mešalnik o č istite po kon č anem delu.

PQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ëä

Č

č

enje in nega

Pozor!

Ne uporabljajte nikakršnih peskovih č istilnih sredstev! Površino aparata se lahko poškoduje.

Č iš č enje osnovnega aparata

Nevarnost elektri č nega udara!

Osnovnega aparata nikoli ne potapljajte v teko č ine in ga ne č istite pod teko č o vodo.

Za č iš č enje ne uporabljajte parnega č istilnega aparata.

Izvlecite omrežni vti č .

Osnovni aparat in zaš č itni pokrov pogona obrišite z vlažno krpo. Po potrebi uporabite tudi nekaj č istilnega sredstva.

Nato aparat posušite s č isto in suho krpo.

Č iš č enje posode in pribora

Posoda in priklju č ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Plasti č nih delov ne smete zagozditi v pomivalnem stroju, ker lahko nastanejo nepopravljive deformacije!

Č iš č enje ve č namenskega sekljalnika

Vsi deli ve č namenskega sekljalnika so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.

Nasvet:

Za odstranjevanje barvnih oblog po obdelavi koren č ka uporabite krpo in nekaj kapljic olja in s tem drgnite preto č ni sekljalnik (razen ploš č za sekljanje). Nato splaknite preto č ni sekljalnik.

Č iš č enje mešalnika

Nevarnost poškodbe zaradi ostrih rezil!

Rezila mešalnika se ne dotikajte z rokami.

Vr č za mešanje, pokrov in lijak so primerni za pomivanje v stroju.

Nasvet:

Po obdelavi teko č in pogosto zadoš č a, da mešalnik o č istite, ne da bi ga sneli z aparata.

V ta namen dodajte malo vode s sredstvom za pranje posode v nameš č en mešalnik.

Vklopite mešalnik za nekaj sekund (stopnja M).

Rabljeno vodo izpraznite in mešalnik splaknite s č isto vodo.

Pomembna opomba

Po potrebi o č istite torbico za pribor.

Upoštevajte napotke za č iš č enje v žepku.

Hramba

Slika

Nevarnost telesnih poškodb!

Č e aparata ne uporabljate, izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice.

Priklju č ke in ploš č e za sekljanje pospravite v torbico za pribor.

Torbico s priborom hranite v posodi.

Glede hrambe v originalnem kartonu glejte

sliko

.

Pomo

č

ob motnjah

Nevarnost telesnih poškodb!

Izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice, preden se lotite odpravljanja motnje.

Pomembna opomba

V primeru napake pri upravljanju aparata, sprožitvi elektronskih zaš č itnih sistemov oz. okvari aparata, utripa indikator delovanja.

Vrtljiva roka mora biti zasko č ena v vsakem delovnem položaju.

Najprej poskusite odpraviti težavo s pomo č jo naslednjih napotkov.

Motnja

Aparat se ne zažene.

Odpravljanje težave

Preverite oskrbo z elektri č nim tokom.

Preverite omrežni vtika č .

Preglejte vrtljivo roko. Ali je položaj pravilen?

Ali se je zasko č il?

Privijte mešalnik oz. posodo do konca.

Namestite pokrov mešalnika in ga zasukajte do konca.

Zaš č itne pokrove namestite na pogone, ki jih ne uporabljate.

Zaš č ita proti nehotenemu vklopu je aktivna.

Aparat postavite na

0/off

in nato nastavite želeno stopnjo.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PR

ëä

Motnja

Aparat se med uporabo izklopi.

Sprožila se je zaš č ita pred obremenitvijo.

Obdelovali ste preveliko koli č ino živil.

Odpravljanje težave

Izklop aparata.

Zmanjšajte koli č ino. Ne prekora č ite dovoljene maksimalne koli č ine (glejte to č ko »Primeri uporabe«)!

Motnja

Pri delujo č em pogonu ste nehote pritisnili na tipko za sprostitev. Vrtilna roka se pomakne navzgor.

Pogon se izklopi, vendar se ne zaustavi v položaju za menjavo priklju č kov.

Odpravljanje težave

Vrtilno stikalo postavite na položaj

0/off

.

Postavite vrtljivo roko na

1.

pozicijo.

Vklopite aparat (1. stopnja).

Aparat ponovno izklopite.

Priklju č ek ostane v položaju za zamenjavo priklju č ka.

Motnja

Mešalnik se ne zažene ali se med obdelavo ustavi; pogon »bren č i«. Rezilo je blokirano.

Odpravljanje težave

Aparat izklopite in izvlecite omrežni vtika č iz vti č nice.

Snemite mešalnik in odstranite oviro.

Mešalnik ponovno namestite.

Vklopite aparat.

Pomembna opomba

Č e motnje ne morete odpraviti, se obrnite na našo servisno službo.

Primeri uporabe

Smetana

100–600 g

Stepajte smetano s stepalnikom

1 ½ do 4 minute na 7. stopnji – odvisno od koli č ine in lastnosti smetane.

Beljak

1 do 8 beljakov

Beljak stepajte s stepalnikom

4 do 6 minut na 7. stopnji.

Biskvitno testo

Osnovni recept

2 jajci

2–3 žlice vro č e vode

100 g sladkorja

1 vre č ka vanilijevega sladkorja

70 g moke

70 g škroba pecilni prašek po želji

Sestavine (razen moke in škroba) stepajte s stepalnikom pribl. 4–6 minut na 7. stopnji dokler niso penaste.

Vrtilno stikalo postavite na 1. stopnjo in umešajte presejano moko in škrob pribl.

½

do 1 minute, moko dodajate z žlico.

Maksimalna koli č ina:

2 x osnovni recept

Umešano testo

Osnovni recept

3–4 jajc

200–250 g sladkorja

1 š č epec soli

1 vre č ica vanilijevega sladkorja ali lupina polovice limone

200–250 g masla ali margarine

(sobna temperatura)

500 g moke

1 vre č ica pecilnega praška

125 ml mleka

Sestavine mešajte s priklju č kom za gnetenje pribl.

½

minute na 1. stopnji, nato pribl.

3–4 minut na 7. stopnji.

Maksimalna koli č ina:

1,5 x osnovni recept

Krhko testo

Osnovni recept

125 g masla (sobna temperatura)

100–125 g sladkorja

1 jajce

1 š č epec soli nekaj limonine lupine ali vanilijevega sladkorja

250 g moke pecilni prašek po želji

Sestavine mešajte s priklju č kom za mešanje pribl. ½ minute na 1. stopnji, nato pribl.

2–3 minute na 6. stopnji.

Od 500 g moke:

Sestavine gnetite s priklju č kom za gnetenje pribl. ½ minute na 1. stopnji, nato pribl.

3–4 minute na 3. stopnji.

Maksimalna koli č ina:

2 x osnovni recept

PS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Kvašeno testo

Osnovni recept

500 g moke

1 jajce

80 g maš č obe (sobna temperatura)

80 g sladkorja

200–250 ml mla č nega mleka

25 g svežega kvasa ali 1 vre č ica suhega kvasa

Lupina ½ limone

1 š č epec soli

Sestavine obdelajte s priklju č kom za gnetenje pribl. ½ minute na 1. stopnji, nato pribl.

3–6 minut na 3. stopnji.

Maksimalna koli č ina:

1,5 x osnovni recept

Testo za rezance

Osnovni recept

300 g moke

3 jajci

Po potrebi 1–2 žlici (10–20 g) mrzle vode

Sestavine obdelujte pribl. 3 do 5 minut na 3. stopnji, dokler ne dobite voljnega testa.

Maksimalna koli č ina:

1,5 x osnovni recept

Krušno testo

Osnovni recept

750 g moke

2 vre č ici suhega kvasa

ëä

2 žli č ki soli

450–500 ml tople vode

Sestavine obdelajte s priklju č kom za gnetenje pribl.

½

minute na 1. stopnji, nato pribl. 4–5 minut na 3. stopnji.

Majoneza

2 jajci

2 žli č ki gor č ice

¼

l olja

2 žlici limoninega soka ali kisa

1 š č epec soli

1 š č epec sladkorja

Sestavine morajo imeti enako temperaturo.

Sestavine (razen olja) obdelujte v mešalniku

 nekaj sekund na 3. ali 4. poziciji.

Mešalnik nastavite na 7. stopnjo in po č asi vlivajte olje skozi lijak.

Mešajte tako dolgo, dokler se majoneza ne emulgira.

Majonezo hitro porabite, ne shranjujte jo.

Namaz za kruh iz medu

30 g masla (iz hladilnika, 7°C)

190 g medu (iz hladilnika, 7°C)

Maslo narežite v manjše kose in ga stresite v mešalnik.

Dodajte med in mešajte 15 sekund na 7. stopnji.

Dodaten pribor

MUZ5ZP1

Ožemalnik agrumov

Za ožemanje pomaran č , limon in grenivk.

MUZ5CC1

Sekljalnik kock

Za rezanje sadja in zelenjave v enakomerne kocke

MUZ5FW1

Mesoreznica

Za sekljanje svežega mesa za tartar biftek ali pe č enko iz mletega mesa.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PT

PU

ëä

MUZ45LS1

Komplet luknji č astih ploš č – fine (3 mm), grobe (6 mm)

MUZ45SV1

Nastavek za brizgano pecivo

MUZ45RV1

Nastavek za ribanje

Za mesoreznico MUZ5FW1.

Fino za paštete in namaze, grobo za pe č enice in slanino.

Za mesoreznico MUZ5FW1.

S kovinsko šablono za 4 razli č ne oblike peciva.

Za mesoreznico MUZ5FW1.

za ribanje orehov, mandljev, č okolade in suhih žemljic.

MUZ45FV1

Nastavek za ožemanje sadja

Za mesoreznico MUZ5FW1.

Za izdelavo kaše iz jagodnega sadja (razen malin), paradižnika in šipka. Isto č asno pri ribezu samodejno odstrani peclje in koš č ice.

Za preto č ni sekljalnik MUZ5DS1.

Za rezanje surovega krompirja za pomfrit.

MUZ45PS1

Ploš č a za pommes frites

MUZ45AG1

Ploš č a za aziatsko zelenjavo

MUZ45RS1

Ploš č a za fino strganje

Za preto

Za preto č č ni sekljalnik MUZ5DS1.

Za ribanje surovega krompirja npr. za krompirjeve polpete ali cmoke.

ni sekljalnik MUZ5DS1.

Reže sadje in zelenjavo v drobne proge za aziatske zelenjavne jedi.

MUZ45KP1

Ploš č a za strganje krompirja (za krokete)

MUZ5ER2

Posoda za mešanje iz nerjave č ega jekla

Za preto č ni sekljalnik MUZ5DS1.

Za ribanje surovega krompirja za Rösti in krompirjeve krokete, za rezanje sadja in zelenjave v debele rezine.

V posodi lahko obdelujete do 750 g moke s sestavinami.

MUZ5KR2

Posoda za mešanje iz plastike

V posodi lahko obdelujete do 750 g moke s sestavinami.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

MUZ5MX1

Nastavek mešalnika iz plastike

ëä

Za mešanje pija č , izdelavo kaše iz sadja in zelenjave, pripravo majoneze, sekljanje sadja in orehov, drobljenje ledenih kock.

MUZ5MM1

Ve č namenski mešalnik

Za sekljanje zeliš č , zelenjave, jabolk in mesa, za strganje koren č ka, redkvice in sira, za ribanje orehov in ohlajene č okolade.

Č e kak del ni vsebovan v obsegu dobave, ga lahko dokupite pri vašem trgovcu ali servisu.

Navodila glede odlaganja na odpad

Ta aparat je ozna č en skladno z evropsko smernico 2012/19/EU o starih elektri č nih in elektronskih aparatih

(waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica daje okvir za prevzem in recikliranje starih aparatov, ki velja širom EU.

O aktualnih navodilih za odlaganje na otpad, se pozanimajte pri svojem strokovnem prodajalcu, ali pri ob č inski upravi.

Garancijski pogoji

Za ta aparat veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdalo naše pristojno zastopstvo v državi, v kateri je bil aparat kupljen. Garancijske pogoje lahko kadarkoli dobite prek svojega strokovnega prodajalca, pri katerem ste kupili aparat, ali neposredno pri našem zastopstvu v državi.

Za uveljavitev garancijskih pogojev, je v vsakem primeru treba predložiti potrdilo o nakupu.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Pridržujemo si pravico do sprememb.

PV

Üì

Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához.

Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött.

A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál.

Tartalom

Az Ön biztonsága érdekében . . . . . . . . . . . 40

A készülék részei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

A készülék kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Tisztítás és ápolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Segítség üzemzavar esetén . . . . . . . . . . . . 47

Alkalmazási példák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Különleges tartozék . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Környezetvédelmi tudnivalók . . . . . . . . . . . 51

Garanciális feltételek . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Az Ön biztonsága érdekében

Használat elõtt gondosan olvassa el az útmutatót a készülékre vonatkozó, fontos biztonsági és kezelési utasítások betartása érdekében.

A készülék helyes alkalmazására vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a gyártó nem felel az ebbõl eredõ károkért.

Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási vagy háztartásszerû mennyiségek feldolgozására készült.

Háztartásszerû alkalmazásnak minõsül például a készülék használata üzletek, irodák, mezõgazdasági és egyéb ipari üzemek dolgozói konyháiban, valamint vendégházakban, kis hotelekben és hasonló épületekben.

A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására

és csak a háztartásban szokásos ideig használja. Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (lásd „Felhasználási példák”)!

Ez a készülék élelmiszerek keverésére, gyúrására és habverésére alkalmas.

Tilos más tárgyak vagy anyagok feldolgozására használni. A gyártó által engedélyezett tartozékok használatával további alkalmazások lehetségesek.

A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja.

Tartozékok használata esetén tartsa be használati útmutató elõírásait.

Kérjük, õrizze meg a használati utasítást. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, kérjük, hogy a használati utasítást is adja oda.

,

Általános biztonsági elõírások

Áramütésveszély

A készüléket gyermekek nem használhatják.

A készüléket és annak csatlakozóvezetékét tartsa távol a gyermekektõl.

A készüléket csökkent szellemi, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal

élõ vagy tapasztalatlan személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az abból eredõ veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

A készüléket csakis a típustáblán szereplõ adatok szerint csatlakoztassa

és üzemeltesse.

QM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Üì

A készülék csak zárt térben használható. Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan.

Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, továbbá összeszerelés, szétszedés, illetve tisztítás elõtt. A készülék tisztítását

és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

A csatlakozóvezetéket ne húzza végig éles széleken vagy forró felületen.

Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártóval vagy annak

ügyfélszolgálatával vagy hasonlóan képzett szakemberrel ki kell cseréltetni, a veszélyek elkerülése érdekében.

A készülék javíttatását csak a vevõszolgálatunkkal végeztesse.

,

Biztonsági elõírások a készülékhez

Sérülésveszély

Áramütés veszélye!

Csak akkor dugja be a hálózati csatlakozót, ha a készülékkel való munkához már minden elõkészületet befejezett.

Soha ne merítse az alapgépet folyadékba és ne tartsa folyó víz alá.

Gõzüzemû tisztítót ne használjon.

A lengõkar állását ne változtassa meg, ha a készülék be van kapcsolva.

A meghajtómû teljes leállását meg kell várni.

A szerszámot/tartozékot csak akkor cserélje ki, ha a hajtómû teljesen leállt

(kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig még forog).

A készüléket kizárólag a forgókapcsolóval kapcsolja be- és ki.

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az üzemzavar megszüntetése elõtt húzza ki a csatlakozódugót.

A szerszámok forgása következtében fellépõ veszély!

Ne nyúljon a forgó alkatrészekhez. A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. Csak felhelyezett fedéllel (12) dolgozzon!

A szerszámot csak a meghajtómû leállásakor cserélje – kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig fut még és a szerszámcsere kívánt helyzeténél áll le.

A lengõkart csak a szerszám leállását követõen fordítsa el.

A készüléket biztonsági okokból csak akkor használja, ha a nem használt hajtómûveket letakarta a meghajtómûvek védõfedelével (5, 8).

A szeletelõt csakis álló meghajtónál, kihúzott hálózati csatlakozódugónál szabad feltenni, illetve levenni. Ne nyúljon a betöltõnyílásba.

Sérülésveszély az éles kés miatt!

Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák éleihez. Az aprítótárcsát csak a szélén fogja meg! A keverõkést ne fogja meg puszta kézzel.

Sérülésveszély az éles kés/forgó hajtómû miatt!

Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe! A turmixgépet csak a meghajtómû álló helyzetében tegye fel/vegye le! A turmixgépet csak összerakott

állapotban és felhelyezett fedéllel szabad üzemeltetni.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QN

Üì

Forrázásveszély!

Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik.

Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni.

Fontos!

A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja.

Tartozékok használata esetén tartsa be használati útmutató elõírásait.

Egyidejûleg csak egy szerszámot, ill. tartozékot használjon.

,

A készüléken, ill. tartozékokon található szimbólumok jelentése

Tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

Vigyázat! Forgó kések!

Vigyázat! Forgó szerszámok.

Ne nyúljon az utántöltõ nyílásba.

Biztonsági rendszerek

Bekapcsolásgátló

Lásd: „Munkapozíciók” táblázat

A készülék az

1. és 3. pozíciókban

csak akkor kapcsolható be:

– ha a tálat (11) betette és bekattanásig elfordította és

– a turmixgép hajtómûvének védõfedelét (8) feltette.

Újrabekapcsolás elleni védelem

Áramkimaradás esetén a készülék bekapcsolva marad, de a motor az áramszünet után nem lép

újra mûködésbe. Az ismételt bekapcsoláshoz forgassa a forgókapcsolót

0/off

állásba, azután kapcsolja be.

Túlterhelés elleni védelem

Ha a motor használat közben magától leáll, a túlterhelés elleni védelem aktiválódik.

Lehetséges ok túl nagy mennyiségû élelmiszer egyidejû feldolgozása.

Biztonsági rendszerek bekapcsolása utáni teendõket lásd: „Segítség üzemzavar esetén”.

A használati útmutatóban megtalálja a különbözõ kivitelû készülékek leírását (lásd modell választékot is,

ábra

). A készülék nem igényel karbantartást.

A készülék részei

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

ábra

Alapgép

1 Kioldógomb

2 Lengõkar

„Easy Armlift” funkció a felfelé történõ karmozgás elõsegítéséhez (lásd

„Munkapozíciók”).

3 Forgatható kapcsoló

Kikapcsolás után (

0/off

állás) a készülék automatikusan a szerszámok cseréjéhez szükséges megfelelõ pozícióba áll.

0/off

= stop

M

= pillanat üzemmód legnagyobb fordulatszámmal, a kapcsolót a kívánt keverési idõre tartsa nyomva.

1–7

fokozat, munkasebesség:

1

= alacsony fordulatszám – lassú,

7

= magas fordulatszám – gyors.

4 Mûködésjelzõ

Üzem közben világít (forgókapcsoló

M

vagy

1–7

állásban).

Villog, ha a készülék kezelésében hiba történik, ha kiold az elektronikus biztosíték, illetve a készülék meghibásodása esetén, lásd a „Segítség üzemzavar esetén” fejezetet.

QO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

5 Meghajtásvédõ fedél

A meghajtó védõfedelének levételéhez nyomja meg a hátsó részt és vegye le a fedelet.

6 Meghajtás a

– szeletelõhöz és a

– citrusgyümölcs-préshez

(kiegészítõ tartozék *).

Ha nem használja a készüléket, helyezze rá a meghajtásvédõ fedelet.

7 Meghajtás a szerszámokhoz (keverõszár, habverõszár, dagasztószár) és a húsdarálóhoz (kiegészítõ tartozék *)

8 Turmixgép-hajtómû védõfedél

9 Meghajtó a turmixgéphez

(Különleges tartozék *)

Ha nem használja a készüléket, helyezze fel a turmixgép-hajtómû védõfedelét.

10 Kábel tárolása

MUM54..: A kábelt a kábelrekeszben tárolja.

MUM56..: Automata kábelfeltekerõ

Tál tartozékokkal

11 Nemesacél keverõtál

12 Fedél

Szerszámok

13 Keverõszár

14 Habverõszár

15 Dagasztószár tésztaterelõvel

16 Tartozéktáska

A szerszámok és aprítótárcsák tárolásához.

Szeletelõ

17 Tömõeszköz

18 Fedél betöltõnyílással

19 Aprítótárcsák

19a

Forgó-vágótárcsa vastag/vékony

19b

Forgó-õrlõtárcsa – durva/finom

19c

Õrlõtárcsa közepes finomságú

20 Tárcsatartó

21 Ház kifolyónyílással

Turmixfeltét

23 Fedél

24 Tölcsér

*

22 Turmixpohár

*

Ha egy tartozékrész nem alaptartozék, a kereskedésekben és az ügyfélszolgálatnál beszerezhetõ.

Üì

Munkapozíciók

ábra

Figyelem!

A készüléket csak akkor szabad mûködtetni, ha a szerszám/tartozék a következõ táblázat szerinti megfelelõ meghajtómûvön és megfelelõ üzemelési állásban rögzítve lett.

A lengõkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.

Megjegyzés:

A lengõkar „Easy Armlift” funkcióval van ellátva, mely a lengõkar felfelé történõ mozgatását segíti.

Munkapozíció beállítása:

A kioldógombot nyomja le, és a lengõkart fordítsa el.

Az egyik kezével segítse a mozgást.

A lengõkart bekattanásig elforgatva állítsa a kívánt helyzetbe.

Pozíció Meghajtás Munkasebesség

1–7

1

7 1–7

1–3

2

7

G

3–7

3

6

3–5

4

9

7

5–7

5–7

*

A habverõ-, keverõszár és dagasztószár behelyezése/kivétele; Nagy feldolgozási mennyiség hozzáadása.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QP

Üì

A készülék kezelése

Sérülésveszély!

Csak akkor dugja be a hálózati csatlakozót, ha a készülékkel való munkához már minden elõkészületet befejezett.

Figyelem!

A készüléket csak tartozékkal/szerszámmal felszerelve szabad üzemeltetni.

Ne járassa a készüléket üresen.

A készüléket és a tartozékokat ne tegye ki hõforrásnak. A készülék részei nem alkalmasak mikrohullámú sütõben való használatra.

A készüléket és a tartozékokat az elsõ használatba vétel elõtt alaposan tisztítsa meg, lásd a „Tisztítás és ápolás” c. fejezetet.

Fontos tudnivaló

Ebben a használati utasításban egy matrica található a készülék szerszámok, ill. tartozékok használatakor érvényes munkasebességére vonatkozó irányértékekkel. Ajánlott a matricát a készülékre ragasztani (

ábra

).

Elõkészítés

Állítsa az alapkészüléket sima és tiszta felületre.

Húzza ki a kábelt (

ábra

).

MUM54..

Kábeltartó rekesz:

A kábelt húzza ki a kívánt hosszúságra.

MUM56..

Automata kábelfeltekerõ:

A kábelt egy mozdulattal a kívánt hosszúságra húzza ki (max. 100 cm) és lassan engedje el; a kábel rögzítõdik.

A kábel-munkahosszúság csökkentéséhez: könnyedén húzza meg és hagyja a kívánt hosszúságra feltekeredni. Majd könnyedén ismét húzza meg a kábelt és lassan engedje el; a kábel rögzítõdik.

Figyelem!

A kábelt visszacsévélés közben ne csavarja el.

A kábelfeltekerõ automatával felszerelt készüléken ne tolja vissza kézzel a kábelt.

Ha a kábel beszorult, húzza ki egészen,

és aztán hagyja feltekeredni.

Dugja be a hálózati csatlakozódugót.

QQ

Tál és szerszámok

A szerszámok forgása következtében fellépõ veszély

A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. Csak felhelyezett fedéllel (12) dolgozzon!

A szerszámot csak a meghajtómû leállásakor cserélje – kikapcsolás után a hajtómû rövid ideig fut még és a szerszámcsere kívánt helyzeténél áll le. A lengõkart csak a szerszám leállását követõen fordítsa el.

Biztonsági okokból a készülék csak akkor

üzemeltethetõ, ha a nem használt meghajtók

(5, 8) védõfedéllel vannak lezárva.

Figyelem!

A tálat csak akkor használja, ha ezzel a készülékkel dolgozik.

Keverõszár (13)

tészták keveréséhez, pl. kevert tésztákhoz.

Habverõszár (14)

tojásfehérje, tejszín és könnyû tészták felveréséhez, pl. piskótatésztához.

Dagasztószár (15)

nehéz tészta gyúrásához, és olyan hozzávalók összekeveréséhez, amelyeket nem kell aprítani (pl. mazsola, csokoládélapocska).

Mûveletek a tállal

és a szerszámokkal

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

ábra

Helyezze be a tálat:

– az elõredöntött tálat helyezze fel, majd

állítsa le,

– fordítsa ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban.

A feldolgozási mûveletnek megfelelõ keverõszárat, habverõszárat vagy dagasztószárat bekattanásig be kell nyomni a meghajtásba.

Megjegyzés:

Dagasztószár esetében a tésztaterelõt el kell forgatni, amíg a dagasztószár be nem akad

(

-4b ábra

).

A feldolgozandó hozzávalókat töltse a tálba.

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza az

1

-es pozícióba.

Helyezze fel a fedelet.

A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Javaslatunk:

– Keverõszár: elõször 1-es fokozaton keverje össze, majd válassza a 7-es fokozatot

– Habverõszár:

7-es fokozattal indítsa, majd 1-es fokozatra kapcsolja vissza

– Dagasztószár: elõször 1-es fokozaton használja (bekeverés), azután állítsa 3-as fokozatra.

A hozzávalók utántöltése

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

A hozzávalókat a fedélen lévõ adagolónyíláson

át lehet utántölteni.

vagy

Vegye le a fedelet.

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

Töltse be a hozzávalókat.

A munka befejezése után

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Vegye le a fedelet.

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

A szerszámot vegye ki a meghajtóból.

Vegye le a tálat.

Minden alkatrészt tisztítson meg, lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet.

Szeletelõ

Sérülésveszély

Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák éleihez. Az aprítótárcsát csak a szélén fogja meg!

A szeletelõt csakis álló meghajtónál, kihúzott hálózati csatlakozódugónál szabad feltenni, illetve levenni.

Ne nyúljon a betöltõnyílásba.

Figyelem!

A szeletelõt csak teljesen összeszerelt állapotban használja. A szeletelõt soha ne szerelje

össze az alapkészüléken.

A szeletelõt csak a bemutatott üzemeltetési helyzetben szabad mûködtetni.

Üì

Túlterhelés elleni védelem

ábra

A készüléken, a szeletelõ túlterhelésébõl fakadóan keletkezõ nagyobb károk elkerülése érdekében a szeletelõ hajtótengelyén kialakításra került egy bevágás (tervezett törési hely).

Túlterhelés esetén a hajtótengely ezen a helyen törik el.

Új tárcsatartó és a hozzátartozó hajtótengely a vevõszolgálatnál kapható.

Forgó-vágótárcsa – vastag/vékony

gyümölcs és zöldség szeleteléséhez.

Feldolgozás 5. fokozaton.

Jelölés a forgó-vágótárcsán:

„1” vastag vágási oldalhoz

„3” vékony vágási oldalhoz

Figyelem!

A forgó-vágótárcsa nem alkalmas kemény sajt, kenyér, zsemle és csokoládé szeletésére.

Fõtt, nem szétfövõ fajtájú burgonyát csak hidegen szeleteljen.

Forgó-õrlõtárcsa – durva/finom

gyümölcs, zöldség és sajt, kivéve kemény sajt (pl. parmezán) reszeléséhez.

Feldolgozás 3. vagy 4. fokozaton.

Jelölés a forgó-õrlõtárcsán:

„2” durva õrlési oldalhoz

„4” finom õrlési oldalhoz

Figyelem!

A forgó-õrlõtárcsa nem alkalmas dió-, mogyoróforgács készítésére. Puha sajtot csak a durva oldalával 7. fokozaton reszeljen.

Õrlõtárcsa – közepes finomságú

nyers burgonya, kemény sajt (pl. parmezán), hûtött csokoládé és dió reszeléséhez, illetve darálásához.

Feldolgozás 7. fokozaton.

Figyelem!

A reszelõkorong nem alkalmas puha

és szeletelhetõ sajt reszeléséhez.

Munka a szeletelõvel

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,

ábra

és a lengõkart hozza a

2

-es pozícióba.

Helyezze be a tálat:

– az elõredöntött tálat helyezze fel, majd

állítsa le,

– fordítsa ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QR

Üì

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot, és a lengõkart hozza az

3

-as pozícióba.

A szeletelõ meghajtása elõtt vegye le a hajtómû védõfedelét (

-5a ábra).

Tartsa meg a tárcsatartót az alsó végénél fogva.

Közben mindkét hegynek felfelé kell mutatnia.

Óvatosan helyezze a tárcsatartó hegyeire a kívánt vágó- vagy õrlõtárcsát (

-6a ábra).

A forgótárcsánál ügyeljen rá, hogy a kívánt oldal legyen felfelé.

Fogja meg a tárcsatartót a felsõ végénél fogva,

és helyezze a házba (

-6b ábra).

Tegye fel a fedelet (ügyeljen a jelölésre) és az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el ütközésig.

Helyezze a szeletelõt a

-8 ábrán látható módon a hajtásra, és forgassa az óramutató járásával megegyezõ irányba ütközésig.

A forgókapcsolót állítsa az ajánlott fokozatra.

Adagolja a feldolgozandó élelmiszert a betöltõnyílásba és a tömõeszközzel tolja be.

Figyelem!

Kerülje el a szeletelni kívánt élelmiszerek feltorlódását a kiömlõnyílásnál.

Tipp:

Egyenletes vágáshoz a vékony vágnivalót kötegenként dolgozza fel.

Megjegyzés:

Ha a feldolgozandó élelmiszer megakad a szeletelõben, kapcsolja ki a konyhai gépet, a hálózati csatlakozót húzza ki, várja meg, míg a hajtómû megáll, vegye le a szeletelõ fedelét

és ürítse ki a betöltõnyílást.

A munka befejezése után

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

Forgassa a szeletelõt az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le.

A fedelet forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye le.

Vegye le a tárcsatartót a tárcsával együtt.

Ehhez alulról nyomja meg az ujjával a meghajtótengelyt (

ábra

).

Tisztítsa meg az alkatrészeket.

Turmixfeltéthez

Sérülésveszély az éles kés/forgó hajtómû miatt!

Soha ne nyúljon a felhelyezett turmixfeltétbe!

A turmixgépet csak a meghajtómû álló helyzetében tegye fel/vegye le!

A turmixgépet csak összerakott állapotban

és felhelyezett fedéllel szabad üzemeltetni.

Forrázásveszély!

Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik.

Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni.

Figyelem!

A turmixgép megsérülhet. Ne dolgozzon mélyhûtött hozzávalókkal (kivéve jégkocka).

Ne járassa a turmixgépet üresen.

Munka a turmixgéppel

ábra

Nyomja meg a nyitó-nyomógombot, és

 a lengõkart hozza a

4

-es pozícióba.

A turmixmeghajtó védõfedelét vegye le.

Helyezze fel a turmixpoharat (a markolaton lévõ jelölés a készüléken levõ jelölésen legyen),

és az óramutató járásával ellenkezõ irányban fordítsa el ütközésig.

Töltse be a hozzávalókat.

Maximális folyékony mennyiség = 1,25 liter; maximális habos vagy forró folyadékmennyiség

= 0,5 liter; optimális feldolgozási mennyiség, szilárd

= 50–100 gramm;

Tegye fel a fedelet, és fordítsa el a turmixfeltét fogójába ütközésig az óramutató járásával ellenkezõ irányba. A fedélnek be kell reteszelnie.

A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.

A hozzávalók utántöltése (

-8. ábra)

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

Vegye le a fedelet, és töltse be a hozzávalókat vagy

 vegye ki a tölcsért, és a szilárd hozzávalókat egymás után az utántöltõ nyíláson keresztül töltse be vagy

 a folyékony hozzávalókat töltse be a tölcséren keresztül.

A munka befejezése után

A készüléket kapcsolja ki a forgókapcsolóval.

A turmixgépet az óramutató járásával megegyezõ irányban fordítsa el és vegye le.

Tipp:

A turmixfeltétet használat után azonnal tisztítsa meg.

QS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Üì

Tisztítás és ápolás

Figyelem!

Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. A készülék felülete megsérülhet.

Az alapgép tisztítása

Áramütés veszélye!

Soha ne merítse az alapgépet vízbe, és soha ne tartsa folyó víz alá.

Gõzüzemû tisztítót ne használjon.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Az alapkészüléket és a meghajtók védõfedelét nedves törlõvel tisztítsa meg. Szükség esetén használjon egy kevés mosogatószert.

A készüléket ezután törölje szárazra.

A tál és a szerszámok tisztítása

A tál és a szerszámok mosogatógépben tisztíthatók.

A mûanyag tartozékokat a mosogatógépben ne szorítsa be, mert a mosogatás folyamán ezeknél maradandó alakváltozás is lehetséges!

Szeletelõ tisztítása

A szeletelõ minden alkatrésze tisztítható mosogatógépben.

Tipp:

A pl. sárgarépa feldolgozása után visszamaradó pirosas elszínezõdés eltávolításához

öntsön egy kis étolajat egy törlõruhára, és azzal dörzsölje át a szeletelõt (az aprítótárcsákat ne).

Ezután mossa el a szeletelõt.

A turmixfeltét tisztítása

Sérülésveszély az éles kés miatt!

A keverõkést ne fogja meg puszta kézzel.

A turmixpohár, a fedél és a tölcsér mosogatógépben mosható.

Hasznos tanácsok:

Folyadékok feldolgozását követõen gyakran elegendõ a mixert úgy megtisztítani, hogy azt levenné a készülékrõl.

Ehhez öntsön egy kevés mosogatószeres vizet a feltett turmixfeltétbe.

Néhány másodpercre kapcsolja be a turmixgépet

(M fokozat). A mosogatóvizet öntse ki, és öblítse ki tiszta vízzel a turmixgépet.

Fontos tudnivaló

Szükség esetén tisztítsa meg a tartozéktáskát.

Vegye figyelembe a táskában lévõ ápolási

útmutatást.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Tárolás

Sérülésveszély!

Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.

•Äê~

A szerszámokat és az aprítótárcsákat a tartozéktáskában tárolja.

A tartozéktáskát a tálban tárolja.

A tárolást az eredeti csomagolásban lásd

ábra

.

Segítség üzemzavar esetén

Sérülésveszély!

Az üzemzavar megszüntetése elõtt húzza ki a csatlakozódugót.

Fontos tudnivaló

Ha a készülék kezelésében hiba történik, ha kiold az elektronikus biztosíték illetve a készülék meghibásodása esetén villog a mûködésjelzõ.

A lengõkar reteszelésének minden munkapozícióban be kell kattannia a helyére.

A fellépõ problémát elõször az alábbi útmutatások segítségével próbálja meg elhárítani.

Hibajelenség

A készülék nem indul el.

A hiba elhárítása

Ellenõrizze az áramellátást.

Ellenõrizze a hálózati csatlakozódugót.

Ellenõrizze a lengõkart.

Megfelelõ pozícióban van? A helyére kattant?

A turmixfeltétet ill. a tálat fordítsa el ütközésig.

Tegye fel a turmixfeltét fedelét, és csavarja rá ütközésig.

A meghajtómû védõfedeleit a nem használt meghajtókra tegye fel.

Az újrabekapcsolás elleni védelem aktív.

A készüléket állítsa

0/off

helyzetbe, és azután kapcsolja vissza a kívánt fokozatra.

QT

Üì

Hibajelenség

A készülék használat közben kikapcsol.

A túlterhelés elleni védelem mostantól aktív.

Túl sok élelmiszert dolgozott fel egyidejûleg.

A hiba elhárítása

Kapcsolja ki a készüléket.

Csökkentse a feldolgozási mennyiséget.

Ne lépje túl a megengedett maximális mennyiségeket (lásd „Felhasználási példák”)!

Hibajelenség

Járó hajtás mellett véletlenül megnyomta a kireteszelõ gombot.

A lengõkar felfelé mozog. A hajtás lekapcsol, de nem a szerszámcseréhez megfelelõ helyzetben

áll meg.

A hiba elhárítása

A forgókapcsolót állítsa

0/off

állásba.

Mozgassa a lengõkart

1

. helyzetbe.

Kapcsolja be a készüléket (1-es fokozat).

Kapcsolja ki újra a készüléket.

A szerszám a szerszámcseréhez megfelelõ helyzetben áll meg.

Hibajelenség

A turmixgép nem kezd el mûködni vagy használat közben leáll, a meghajtómû „zúg” A kés blokkolva van.

A hiba elhárítása

Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatla-

 kozódugót.

Vegye le a turmixfeltétet és távolítsa el az akadályt.

A turmixfeltétet ismét helyezze vissza.

Kapcsolja be a készüléket.

Fontos tudnivaló

Ha az üzemzavar nem szüntethetõ meg, kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Alkalmazási példák

Tejszínhab

100 g–600 g

A tejszínt 1 ½ –4 percig 7-es fokozaton

(a tejszín mennyiségétõl és tulajdonságától függõen) a habverõszárral verje fel.

Tojásfehérje-hab

1–8 tojásfehérje

A tojásfehérjét 4–6 percig 7-es fokozaton verje fel a habverõszárral.

Piskótatészta

Alaprecept

2 tojás

2–3 evõkanál forró víz

100 g cukor

1 csomag vaníliás cukor

70 g liszt

70 g étkezési keményítõ esetleg sütõpor

A hozzávalókat (a liszt és az étkezési keményítõ kivételével) a habverõszárral kb. 4–6 percig

7-es fokozaton verje habosra.

Állítsa a forgókapcsolót az 1-es fokozatra

és az átszitált lisztet és étkezési keményítõt kb.

½

–1 perc alatt kanalanként adagolja hozzá.

Maximális mennyiség:

2 x alaprecept

Kevert tészta

Alaprecept

3–4 tojás

200–250 g cukor

1 csipet só

1 csomag vaníliás cukor, vagy ½ citrom héja

200–250 g vaj vagy margarin

(szobahõmérsékletû)

500 g liszt

1 csomag sütõpor

125 ml tej

A keverõszárral az összes hozzávalót keverje kb.

½

percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–4 percig a 7-es fokozaton.

Maximális mennyiség:

1,5 x alaprecept

Omlós tészta

Alaprecept

125 g vaj (szobahõmérsékletû)

100–125 g cukor

1 db tojás

1 csipet só kevés citromhéj vagy vaníliás cukor

250 g liszt esetleg sütõpor

A keverõszárral az összes hozzávalót keverje kb. ½ percig az 1-es fokozaton, azután kb. 2–3 percig a 6-os fokozaton.

500 g-nál nagyobb lisztmennyiség esetén:

A dagasztószárral az összes hozzávalót keverje kb. ½ percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–4 percig a 3-as fokozaton.

Maximális mennyiség:

2 x alaprecept

QU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Kelt tészta

Alaprecept

500 g liszt

1 db tojás

80 g zsír (szobahõmérsékletû)

80 g cukor

200–250 ml langyos tej

25 g friss élesztõ vagy 1 csomag száraz élesztõ

½ citrom héja

1 csipet só

A dagasztószárral keverje az összes hozzávalót kb. ½ percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–6 percig a 3-as fokozaton.

Maximális mennyiség:

1,5 x alaprecept

Metélt tészta

Alaprecept

300 g liszt

3 tojás igény szerint 1–2 evõkanál (10–20 g) hideg víz

Az összetevõket kb. 3–5 percig 3. fokozaton gyúrja össze.

Maximális mennyiség:

1,5 x alaprecept

Kenyértészta

Alaprecept

750 g liszt

2 csomag száraz élesztõ

Üì

2 tk só

450–500 ml meleg víz

A dagasztószárral keverje az összes hozzávalót kb.

½

percig az 1-es fokozaton, azután kb. 3–5 percig az 5-ös fokozaton.

Majonéz

2 tojás

2 teáskanál mustár

¼

l olaj

2 evõkanál citromlé vagy ecet

1 csipet só

1 csipet cukor

A hozzávalók azonos hõmérsékletûek legyenek.

A hozzávalókat (az olaj kivételével) néhány

 másodpercig 3-as vagy 4-es fokozaton dolgozza fel a turmixgépben.

A turmixgépet kapcsolja a 7-es fokozatra,

és az olajat a tölcséren keresztül lassan adja hozzá és addig keverje tovább, amíg a majonéz jól összekeveredik.

A majonézt rögtön használja fel, ne tárolja.

Mézes krém (kenyérre)

30 g vaj (a hûtõbõl 7 °C)

190 g méz (a hûtõbõl 7 °C)

A vajat kis darabokra vágva tegye a turmixfeltétbe.

Adja hozzá a mézet, és keverje 7-es fokozaton

15 másodpercig.

Különleges tartozék

MUZ5ZP1

Citrus-gyümölcsprés

Narancs, citrom és grapefruit préseléséhez.

MUZ5CC1

Aprító

Gyümölcsök és zöldségek azonos méretû kockára vágásához.

MUZ5FW1

Húsdaráló

Friss hús aprításához tatár beefsteakhez vagy fasírthoz.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe QV

RM

Üì

MUZ45LS1

Lyuktárcsa-készlet finom (3 mm), durva (6 mm)

MUZ45LS1

Kinyomós süteményelõtét

MUZ45RV1

Reszelõ elõtét

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Finom a pástétomokhoz és szendvicskrémekhez, durva a sült kolbászhoz és szalonnához.

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Fémsablonokkal 4 különbözõ süteményformához

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Dió, mandula, csokoládé forgácsolásához és szárított zsemle reszeléséhez.

MUZ45FV1

Gyümölcsprés-elõtét

MUZ5FW1 húsdarálóhoz.

Bogyós gyümölcsök, kivéve málna, paradicsom és csipkebogyó préseléséhez. Egyidejûleg pl. a ribizlit a készülék automatikusan kimagozza, szárát eltávolítja.

MUZ45PS1

Hasábburgonyaszeletelõ tárcsa

MUZ45AG1

Ázsiai zöldségszeletelõ tárcsa

MUZ45RS1

Reszelõkorong, durva

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

Nyers burgonya hasábburgonyává történõ aprításához.

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

A gyümölcsöt és zöldséget vékony csíkokra vágja az ázsiai zöldséges ételekhez.

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

Nyers burgonya reszeléséhez pl. reszelt süteményhez vagy gombóchoz.

MUZ45KP1

Krumplilángos-tárcsa

MUZ5DS1 szeletelõhöz.

Burgonya krumplilángoshoz való reszeléséhez, valamint gyümölcsök és zöldségek szeleteléséhez.

MUZ5ER2

Nemesacél keverõtál

A tálban maximum 750 g lisztet plusz a hozzávalókat lehet feldolgozni.

MUZ5KR2

Mûanyag- keverõtál

A tálban maximum 750 g lisztet plusz a hozzávalókat lehet feldolgozni.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

MUZ5MX1

Keverõ felsõrész mûanyag

Üì

Italok turmixolásához, gyümölcsök és zöldségek pürésítéséhez, majonéz készítéséhez, gyümölcs és dió aprításához, jégkocka aprításához.

MUZ5MM1

Multifunkciós mixer

Fûszerek, zöldségek, alma és hús aprításához, répa, retek és sajt reszeléséhez, dió- és csokoládéforgács készítéséhez.

Ha egy tartozékrész nem alaptartozék, a kereskedésekben vagy az ügyfélszolgálatnál beszerezhetõ.

Környezetvédelmi tudnivalók

A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és elektronikus használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelõen van jelölve.

Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.

Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedõjénél vagy a helyi

önkormányzatnál.

Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelem kicseréli.

Ezután vevõszolgálatunk gondoskodik az elõírt

15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról.

A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet.

Minõségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.)

BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

A módosítás jogát fenntartjuk K

RN

Ç~

qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~=

Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=

Ñ›êëíÉâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK vÇÉêäáÖÉêÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçÇìâíÉê=

ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK

fåÇÜçäÇ

cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë=ëâóäÇ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RO lîÉêÄäáâ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RQ

_ÉíàÉåáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RS oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RU léÄÉî~êáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RV eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K RV bâëÉãéäÉê=é™=ÄêìÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SM bâëíê~íáäÄÉÜ›ê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SN

_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SP d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉêK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SP

cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉÇë=ëâóäÇ

i‹ë=ÇÉååÉ=îÉàäÉÇåáåÖ=å›àÉ=áÖÉååÉã=Ñ›ê=ÄêìÖ=Ñçê=~í=Ñ™=îáÖíáÖÉ=

ëáââÉêÜÉÇëJ=çÖ=ÄÉíàÉåáåÖëÜÉåîáëåáåÖÉê=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~íK

mêçÇìÅÉåíÉå=Ñê~ëâêáîÉê=ëáÖ=~åëî~êÉí=Ñçê=ëâ~ÇÉêI=ÇÉê=ëâóäÇÉë=Éå=ã~åÖäÉåÇÉ=

çîÉêÜçäÇÉäëÉ=~Ñ=~åîáëåáåÖÉêåÉ=îÉÇêK=âçêêÉâí=ÄêìÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉíK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄÉ~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=ã‹åÖÇÉê=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=

á=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=ÉääÉê=íáä=ÜìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉI=áââÉJ

âçããÉêÅáÉääÉ=~åîÉåÇÉäëÉêK=eìëÜçäÇåáåÖëäáÖåÉåÇÉ=~åîÉåÇÉäëÉê=çãÑ~ííÉê=

ÑKÉâëK=ÄêìÖ=á=ãÉÇ~êÄÉàÇÉêâ›ââÉåÉê=á=ÑçêêÉíåáåÖÉêI=é™=âçåíçêÉêI=á ä~åÇÄêìÖëJ

ã‹ëëáÖÉ=çÖ=~åÇêÉ=âçããÉêÅáÉääÉ=îáêâëçãÜÉÇÉê=ë~ãí=ÄêìÖ=é™ éÉåëáçåÉêI=

ëã™=ÜçíÉääÉê=çÖ=~åÇêÉ=ÑçêãÉê=Ñçê=ÄçäáÖÉêI=Üîçê=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=~Ñ=

Ö‹ëíÉêåÉ=ëÉäîK=^éé~ê~íÉí=Éê=âìå=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=~í=ÄäáîÉ=ÄêìÖí=íáä=ã‹åÖÇÉê=

çÖ íáÇÉêI=ëçã=Éê=~äãáåÇÉäáÖÉ=á=Éå=ÜìëÜçäÇåáåÖK=lîÉêëâêáÇ=áââÉ=íáää~ÇíÉ=ã~âëK=

ã‹åÖÇÉê=EëÉ= ł bâëÉãéäÉê=é™=ÄêìÖ“F> aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÉÖåÉí=íáä=~í=ê›êÉI=‹äíÉ=çÖ=éáëâÉ=Ñ›ÇÉî~êÉêK= j™=áââÉ=ÄêìÖÉë=íáä=~í=Ñçê~êÄÉàÇÉ=~åÇêÉ=ÖÉåëí~åÇÉ=ÜÜîK=ëìÄëí~åëÉêK=

_êìÖÉë ÇÉí=~Ñ=éêçÇìÅÉåíÉå=íáää~ÇíÉ=íáäÄÉÜ›êI=â~å=~éé~ê~íÉí=çÖë™=ÄêìÖÉë=

íáä ~åÇêÉ=íáåÖK

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=íáäÄÉÜ›êK= qáäÄÉÜ›ê=ëâ~ä=ÄêìÖÉë=áÜíK ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=îÉÇä~ÖíÉ=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉêK léÄÉî~ê=îÉåäáÖëí=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉåK=dáî=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=îáÇÉêÉ=

íáä=Éå=ëÉåÉêÉ=ÉàÉêK

,

dÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉÇëÜÉåîáëåáåÖÉê oáëáâç=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›Ç

aÉííÉ=~éé~ê~í=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=~Ñ=Ä›êåK=^éé~ê~íÉí=çÖ=ÇÉíë=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖ=

ëâ~ä=ÜçäÇÉë=ìÇÉå=Ñçê=Ä›êåë=ê‹ââÉîáÇÇÉK

^éé~ê~íÉê=â~å=ÄêìÖÉë=~Ñ=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=ÄÉÖê‹åëÉÇÉ=ÑóëáëâÉI=ëÉåëçêáëâÉ=

ÉääÉê=éëóâáëâÉ=ÉîåÉê=ÉääÉê=ã~åÖäÉåÇÉ=ÉêÑ~êáåÖ=çÖ=îáÇÉåI=Üîáë=ÇÉ=çîÉêî™ÖÉë=

ÉääÉê=Éê=ÄäÉîÉí=áåëíêìÉêÉí=á=Éå=ëáââÉê=ÄêìÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉí=çÖ=Ü~ê=Ñçêëí™Éí=ÇÉ=Ñ~êÉêI=

ÇÉê=Éê=ÑçêÄìåÇÉí=ãÉÇ=ÑçêâÉêí=ÄêìÖK=

RO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ç~

^éé~ê~íÉí=Éê=áââÉ=äÉÖÉí›à=Ñçê=Ä›êåK=^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÄêìÖÉë=ìÇÉå=çéëóåK qáäëäìí=çÖ=ÄÉåóí=âìå=~éé~ê~íÉí=áÜíK=~åÖáîÉäëÉêåÉ=é™=íóéÉëâáäíÉíK= hìå=Ñçê=ÄêìÖ=á=äìââÉÇÉ=êìãK=j™=âìå=ÄÉåóííÉëI=Üîáë=äÉÇåáåÖÉå=çÖ=~éé~ê~íÉí=

Éê=ìÄÉëâ~ÇáÖÉÇÉK=^éé~ê~íÉí=ëâ~ä=~äíáÇ=~ÑÄêóÇÉë=Ñê~=åÉííÉíI=å™ê=ÇÉí=áââÉ=

Éê ìåÇÉê=çéëóå=çÖ=Ñ›ê=ÇÉí=ë~ãäÉëI=ëâáääÉë=~Ç=ÉääÉê=êÉåÖ›êÉëK= oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=ÄêìÖÉêîÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉ=ã™=áââÉ=ÖÉååÉãÑ›êÉë=~Ñ=Ä›êå=ìÇÉå=

çéëóåK=iÉÇåáåÖÉå=ã™=áââÉ=íê‹ââÉë=ÜÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=

Ñä~ÇÉêK=eîáë íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉëâ~ÇáÖÉíI=ëâ~ä=ÇÉå=

ìÇëâáÑíÉë=~Ñ=éêçÇìÅÉåíÉåI=ÉääÉê=ÇÉååÉë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=Éå=äáÖåÉåÇÉ=

âî~äáÑáÅÉêÉí=éÉêëçå=Ñçê=~í=ìåÇÖ™=Ñ~êÉK

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=êÉé~êÉêÉë=~Ñ=îçê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

,

páââÉêÜÉÇëÜÉåîáëåáåÖÉê=íáä=ÇÉííÉ=~éé~ê~í hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ oáëáâç=Ñçê=ëíê›ãëí›Ç>

p‹í=Ñ›êëí=åÉíëíáââÉí=áI=å™ê=~ääÉ=ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉê=íáä=~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí=Éê=

~ÑëäìííÉíK=aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î‹ëâÉ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=

êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK=_êìÖ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉêK=fåÇëíáä=áââÉ=ëîáåÖ~êãÉåI=

ãÉåë=~éé~ê~íÉí=Éê=í‹åÇíK=sÉåí=íáä=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄLíáäÄÉÜ›êI=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó=ÇêÉîÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=

~í=~éé~ê~íÉí=Éê=ëäìââÉíK=^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=í‹åÇÉë=çÖ=ëäìââÉë=ãÉÇ=ÇêÉàÉJ

âçåí~âíÉåK=qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=å™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉå=Çì=~ÑÜà‹äéÉê=Éå=ÑÉàäK

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê>

píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉK=píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉå=ìåÇÉê=

ÇêáÑíÉåK=^êÄÉàÇ=âìå=ãÉÇ=é™ë~í=ä™Ö=ENOF> rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó=ÇêÉîÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=

~í ~éé~ê~íÉí=Éê=ëäìââÉí=çÖ=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=éçëáíáçåI=Üîçê=êÉÇëâ~ÄÉí=

ëâáÑíÉëK=_Éî‹Ö=Ñ›êëí=ëîáåÖ~êãÉåI=å™ê=êÉÇëâ~ÄÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

^éé~ê~íÉí=â~å=~Ñ=ëáââÉêÜÉÇëã‹ëëáÖÉ=ÖêìåÇÉ=âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=áââÉ=ÄêìÖíÉ=

ÇêÉîìÇí~Ö=Éê=ÄÉëâóííÉí=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=ERI=UFK eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë=é™Lí~ÖÉë=~ÑI=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=çÖ=åÉíëíáâJ

âÉí=Éê=íêìââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK=píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖëJ

ëâ~âíÉåK

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ>

píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ=çÖ=â~åíÉê=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉK= q~Ö=~äíáÇ=âìå=Ñ~í=á=â~åíÉå=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉ>

_Éê›ê=áââÉ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî>

píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉê>=_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë=

é™Lí~ÖÉë=~ÑI=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ>=_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=~åîÉåÇÉëI=å™ê=ÇÉå=

Éê ë~ãäÉí=êáÖíáÖí=çÖ=ä™ÖÉí=Éê=ë~í=é™K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RP

Ç~

c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇåáåÖ>

sÉÇ=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=î~êãÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=âçããÉê=ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=

íê~ÖíÉå=á=ä™ÖÉíK=m™ÑóäÇ=ã~âëáã~äí=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK

sáÖíáÖí>

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=íáäÄÉÜ›êK= qáäÄÉÜ›ê=ëâ~ä=ÄêìÖÉë=áÜíK=ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=îÉÇä~ÖíÉ=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉêK

_êìÖ=âìå=Éí=êÉÇëâ~Ä=ÜÜîK=Éí=íáäÄÉÜ›ê=~Ç=Ö~åÖÉåK

,

cçêâä~êáåÖ=~Ñ=ëóãÄçäÉêåÉ=é™=~éé~ê~í=ÜÜîK=íáäÄÉÜ›ê

c›äÖ=~åîáëåáåÖÉêåÉ=á=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉåK s‹ê=ÑçêëáÖíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=âåáîÉK s‹ê=ÑçêëáÖíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉêK píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉåK páââÉêÜÉÇëëóëíÉãÉê= fåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖ pÉ=í~ÄÉä= ł ^êÄÉàÇëéçëáíáçåÉê“=

^éé~ê~íÉí=â~å=âìå=í‹åÇÉë=á=

éçëK=N=çÖ=P

W

Ó Üîáë=ëâ™äÉå=ENNF=Éê=ë~í=á=çÖ=ÇêÉàÉí=Ñ~ëí=áåÇíáä=

ÇÉå=Ñ~äÇÉê=á=Ü~â=çÖ

Ó ÄÉëâóííÉäëÉëä™ÖÉí=íáä=ÄäÉåÇÉêÇêÉîÉí=EUF=Éê=ë~í=

é™K dÉåáåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖ sÉÇ=ëíê›ãëîáÖí=ÑçêÄäáîÉê=~éé~ê~íÉí=í‹åÇíI=

ãÉå ãçíçêÉå=Ö™ê=ÜÉêÉÑíÉê=áââÉ=á=Ö~åÖ=áÖÉåK= cçê ~í=ÖÉåáåÇâçÄäÉ=~éé~ê~íÉí=ÇêÉà=ÇêÉàÉâçåí~âJ

íÉå=ÜÉå=é™= MLçÑÑ =çÖ=ë™=í‹åÇ=Ñçê=ÇÉí=áÖÉåK lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖ päìââÉê=ãçíçêÉå=~ìíçã~íáëâ=ìåÇÉê=ÄêìÖI=

Éê çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=~âíáîÉêÉíK= bå=ãìäáÖ=™êë~Ö=â~å=î‹êÉI=~í=Ñçê=ëíçêÉ=ã‹åÖÇÉê=

äÉîåÉÇëãáÇäÉê=Éê=ÄäÉîÉí=Ñçê~êÄÉàÇÉí=é™=Éå=Ö~åÖK lã=çéÑ›êëÉä=îÉÇ=~âíáîÉêáåÖ=~Ñ=Éí=~Ñ=ëáââÉêJ

ÜÉÇëëóëíÉãÉêåÉ=ëÉ= ł eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä“K

_êìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=ìÇÑ›êÉäJ

ëÉêI=ëÉ=çÖë™=ãçÇÉäçîÉêëáÖí=E ÄáääÉÇÉ=

^éé~ê~íÉí=Éê=îÉÇäáÖÉÜçäÇÉäëÉëÑêáíK

FK=

lîÉêÄäáâ

cçäÇ=ÄáääÉÇëáÇÉêåÉ=ìÇK jçíçêÉåÜÉÇ

_áääÉÇÉ=

N páââÉêÜÉÇëâå~é

O pîáåÖ~êã ł b~ëó=^êãäáÑí“JÑìåâíáçå=íáä=ìåÇÉêëí›ííÉäëÉ=~Ñ=

~êãÉåë=ÄÉî‹ÖÉäëÉ=çé~Ç=EëÉ= ł ^êÄÉàÇëéçëáíáçåÉê“FK

P aêÉàÉâçåí~âí bÑíÉê=ëäìâåáåÖÉå=Eéçëáíáçå= MLçÑÑ F=â›êÉê=

~éé~ê~íÉí=~ìíçã~íáëâ=á=ÇÉå=çéíáã~äÉ=

éçëáíáçå=íáä=ìÇëâáÑíåáåÖ=~Ñ=êÉÇëâ~ÄÉêåÉK

MLçÑÑ =Z=ëíçé j

=Z=ãçãÉåíÑìåâíáçå=ãÉÇ=Ü›àÉëíÉ=çãÇêÉàJ

åáåÖëí~äI=ÜçäÇ=âçåí~âíÉå=Ñ~ëí=Ñçê=›åëâÉí=

ÄäÉåÇÉíáÇK qêáå= NÓT I=~êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇW

N =Z=ä~îí=çãÇêÉàåáåÖëí~ä=Ó=ä~åÖëçãI

T =Z=Ü›àí=çãÇêÉàåáåÖëí~ä=Ó=ÜìêíáÖK

Q aêáÑíëáåÇáâ~íçê ióëÉê=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉå=EÇêÉàÉâçåí~âí=é™= j =

ÉääÉê NÓT FK

_äáåâÉêI=Üîáë=~éé~ê~íÉí=ÄÉíàÉåÉë=ÑçêâÉêíI=Üîáë=

ÇÉå=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖ=ìÇä›ëÉë=ÜÜîK=Üîáë=ÇÉê=

çéëí™ê=Éå=ÇÉÑÉâí=é™=~éé~ê~íÉíI=ëÉ=â~éáíÉä= ł eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä“K

RQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

R _ÉëâóííÉäëÉëä™Ö=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö qáä=~Ñí~ÖåáåÖ=~Ñ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™ÖÉí=íáä=ÇêÉîìÇJ

í~Ö=íêóâ=é™=ÇÉí=Ä~ÖÉëíÉ=çãê™ÇÉ=çÖ=í~Ö=ä™ÖÉí=

~ÑK

S aêÉî=íáä=

Ó=ÜìêíáÖëåáííÉê=çÖ=

Ó=ÅáíêìëéêÉëëÉ=EÉâëíê~íáäÄÉÜ›ê=GFK= p‹í=ÄÉëâóííÉäëÉëä™ÖÉí=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=é™I=

å™ê ÇêÉîÉí=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK

T aêÉî=íáä=êÉÇëâ~ÄÉê=Eê›êÉêáëI=éáëâÉêáëI=

‹äíÉâêçÖF=çÖ=â›ÇÜ~ââÉê=EÉâëíê~íáäÄÉÜ›ê=

GF

U _ÉëâóííÉäëÉëä™Ö=íáä=ÄäÉåÇÉêÇêÉî

V aêÉîìÇí~Ö=íáä=ÄäÉåÇÉê=EÉâëíê~íáäÄÉÜ›ê=GF p‹í=ÄÉëâóííÉäëÉëä™ÖÉí=íáä=ÄäÉåÇÉêÇêÉîÉí=é™I=

å™ê=ÄäÉåÇÉêÉå=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK

NM h~ÄÉäçéÄÉî~êáåÖ jrjRQKKW=léÄÉî~ê=â~ÄäÉí=á=â~ÄÉäêìããÉí jrjRSKKW=h~ÄÉäçéêìääÉ~ìíçã~íáâ pâ™ä=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›ê

NN o›êÉëâ™ä=~Ñ=êìëíÑêáí=ëí™ä

NO i™Ö oÉÇëâ~ÄÉê=

NP o›êÉêáë

NQ máëâÉêáë

NR ÃäíÉâêçÖ=ãÉÇ=ÇÉàëâê~ÄÉê

NS qáäÄÉÜ›êëí~ëâÉ qáä=çéÄÉî~êáåÖ=~Ñ=êÉÇëâ~ÄÉê=çÖ=ÑáåÜ~âåáåÖëJ

ëâáîÉêK eìêíáÖëåáííÉê

NT píçééÉê

NU i™Ö=ãÉÇ=é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âí=

NV cáåÜ~âåáåÖëëâáîÉê

NV~ =sÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉ=Ó=íóâLíóåÇ

NVÄ =sÉåÇÉJê~ëéëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå

NVÅ

=oáîÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäÑáå

OM pâáîÉÜçäÇÉê

ON eìë=ãÉÇ=ìÇÖ~åÖë™ÄåáåÖ

_äÉåÇÉê=

OP i™Ö

OQ qê~Öí

G

OO _äÉåÇÉêÄ‹ÖÉê

G c›äÖÉê=Éå=íáäÄÉÜ›êëÇÉä=áââÉ=ãÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåI=

â~å=ÇÉå=â›ÄÉë=á=Ü~åÇäÉå=çÖ=Üçë=

âìåÇÉëÉêîáÅÉK

^êÄÉàÇëéçëáíáçåÉê

_Éã‹êâW pîáåÖ~êãÉå=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ= ł b~ëó=^êãäáÑí“J

ÑìåâíáçåÉåI=ÇÉê=ìåÇÉêëí›ííÉê=ëîáåÖ~êãÉåë=

ÄÉî‹ÖÉäëÉ=çé~ÇK fåÇëíáääáåÖ=~Ñ=~êÄÉàÇëéçëáíáçåW

 qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ÄÉî‹Ö=

ëîáåÖ~êãÉåK= råÇÉêëí›í=ÄÉî‹ÖÉäëÉå=ãÉÇ=Éå=Ü™åÇK

_Éî‹Ö=ëîáåÖ~êãÉåI=íáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=á=Ü~â=

á=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=éçëáíáçåK mçëáíáçå aêÉî ^êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇ

NÓT

N T NÓT

NÓP

O T

G

Ó

P S

PÓT

PÓT

Ç~

_áääÉÇÉ=

l_p>

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=êÉÇëâ~ÄLíáäJ

ÄÉÜ›ê=Éê=~åÄê~Öí=é™=ÇÉå=êáÖíáÖÉ=ÇêÉî=çÖ=á=ÇÉå=

êáÖíáÖÉ=éçëáíáçå=ÉÑíÉê=ÇÉååÉ=í~ÄÉä=çÖ=ÄÉÑáåÇÉê=

ëáÖ=á=~êÄÉàÇëëíáääáåÖK pîáåÖ~êãÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~â=á=ÉåÜîÉê=

~êÄÉàÇëéçëáíáçåK

Q

V

T

RÓT

RÓT

G fë‹íåáåÖL~Ñí~ÖåáåÖ=~Ñ=ê›êÉêáëI=éáëâÉêáë=

çÖ ‹äíÉâêçÖX=qáäë‹íåáåÖ=~Ñ=ëíçêÉ=Ñçê~êÄÉàÇJ

åáåÖëã‹åÖÇÉêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RR

Ç~

_ÉíàÉåáåÖ

c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> p‹í=Ñ›êëí=åÉíëíáââÉí=áI=å™ê=~ääÉ=ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉê=

íáä ~êÄÉàÇÉí=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí=Éê=~ÑëäìííÉíK l_p>

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìÖÉëI=å™ê=íáäÄÉÜ›êLêÉÇëâ~Ä=

ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=~êÄÉàÇëëíáääáåÖK q‹åÇ=áââÉ=Ñçê=~éé~ê~íÉíI=Üîáë=ÇÉí=Éê=íçãíK rÇë‹í=áââÉ=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉ=Ñçê=î~êãÉJ

âáäÇÉêK=aÉäÉåÉ=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=ãáâêçÄ›äÖÉçîåÉåK

 oÉåÖ›ê=~éé~ê~í=çÖ=íáäÄÉÜ›ê=ÖêìåÇáÖíI=Ñ›ê=

ÇÉ í~ÖÉë=á=ÄêìÖ=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖI=ëÉ= ł oÉåÖ›êáåÖ=

çÖ=éäÉàÉ“K sáÖíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ f=å‹êî‹êÉåÇÉ=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖ=ÑáåÇÉë=Éå=ÉíáâÉí=

ãÉÇ=îÉàäÉÇÉåÇÉ=î‹êÇáÉê=Ñçê=~éé~ê~íÉíë=

~êÄÉàÇëÜ~ëíáÖÜÉÇI=îÉÇ=ÄêìÖ=~Ñ=êÉÇëâ~ÄÉê=ÜÜîK=

íáäÄÉÜ›êK= sá=~åÄÉÑ~äÉêI=~í=ÇÉååÉ=ÉíáâÉí=~åÄêáåÖÉë=é™=

~éé~ê~íÉí=E

ÄáääÉÇÉ

=

FK cçêÄÉêÉÇÉäëÉ

 píáä=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=é™=Éí=Öä~í=çÖ=êÉåí=

ìåÇÉêä~ÖK qê‹â=â~ÄäÉí=ìÇ=E ÄáääÉÇÉ=

FK jrjRQKK h~ÄÉäêìãW qê‹â=â~ÄäÉí=ìÇ=á=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=

ä‹åÖÇÉK jrjRSKK h~ÄÉäçéêìääÉ~ìíçã~íáâW qê‹â=â~ÄäÉí=á=Éí=íê‹â=ìÇ=á=ÇÉå=

›åëâÉÇÉ=ä‹åÖÇÉ=Eã~âëK=NMM=ÅãF=

çÖ=ëäáé=ÇÉí=ä~åÖëçãíX=â~ÄäÉí=Éê=

Ñ~ëíä™ëíK h~ÄäÉíë=~êÄÉàÇëä‹åÖÇÉ=êÉÇìÅÉêÉëW=

íê‹â=äÉí=á=â~ÄäÉí=çÖ=êìää=ÇÉí=çé=áåÇíáä=ÇÉå=

›åëâÉÇÉ=ä‹åÖÇÉ=Éê=å™ÉíK= qê‹â=ÜÉêÉÑíÉê=áÖÉå=äÉí=á=â~ÄäÉí=çÖ=ëäáé=ÇÉí=

ä~åÖëçãíX=â~ÄäÉí=Éê=Ñ~ëíä™ëíK

l_p> h~ÄäÉí=ã™=áââÉ=ÇêÉàÉëI=å™ê=ÇÉí=ëâìÄÄÉë=áåÇK= h~ÄäÉí=ã™=áââÉ=ëâìÄÄÉë=ã~åìÉäí=áåÇI=Üîáë=

~éé~ê~íÉí=Éê=ìÇëíóêÉí=ãÉÇ=â~ÄÉäçéêìääÉJ

~ìíçã~íáâK=eîáë=â~ÄäÉí=âçããÉê=íáä ~í=ëáÇÇÉ=

á âäÉããÉI=íê‹â=â~ÄäÉí=ÜÉäí=ìÇ=çÖ=ë™=êìää=ÇÉí=

çé áÖÉåK

RS

 p‹í=åÉíëíáââÉí=áK pâ™ä=çÖ=êÉÇëâ~ÄÉê

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=

~Ñ êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉå=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉåK=

^êÄÉàÇ=âìå=ãÉÇ=é™ë~í=ä™Ö=ENOF> rÇëâáÑí=âìå=êÉÇëâ~ÄI=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó=

ÇêÉîÉí=â›êÉê=âçêí=ÉÑíÉêI=~í=~éé~ê~íÉí=Éê=ëäìââÉí=

çÖ=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=éçëáíáçåI=Üîçê=êÉÇJ

ëâ~ÄÉí=ëâáÑíÉëK=_Éî‹Ö=Ñ›êëí=ëîáåÖ~êãÉåI=

å™ê êÉÇëâ~ÄÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

^éé~ê~íÉí=ã™=~Ñ=ëáââÉêÜÉÇëã‹ëëáÖÉ=ÖêìåÇÉ=

âìå=ÄêìÖÉëI=Üîáë=áââÉ=ÄêìÖíÉ=ÇêÉîìÇí~Ö=

Éê ÄÉëâóííÉí=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=ERI=UFK l_p>

_êìÖ=âìå=ëâ™äÉå=íáä=~êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ÇÉííÉ=~éé~ê~íK

o›êÉêáë=ENPF

íáä=~í=ê›êÉ=ÇÉàI=ÑKÉâëK=ê›êÇÉà máëâÉêáë=ENQF

íáä=~í=éáëâÉ=‹ÖÖÉÜîáÇÉêI=Ñä›ÇÉ=çÖ=íáä=

~í éáëâÉ=äÉí=ÇÉàI=ÑKÉâëK=ä~Öâ~ÖÉÇÉà

ÃäíÉâêçÖ=ENRF

íáä=~í=‹äíÉ=íìåÖ=ÇÉà=çÖ=íáä=~í=áÄä~åÇÉ=

áåÖêÉÇáÉåëÉêI=ëçã=áââÉ=ëâ~ä=ÑáåÜ~ââÉë=

EÑKÉâëK=êçëáåÉêI=íóåÇÉ=ÅÜçâçä~ÇÉÄä~ÇÉF

^êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ëâ™ä=

çÖ=êÉÇëâ~ÄÉê

_áääÉÇÉ=

 qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= O K pâ™äÉå=áë‹ííÉëW

Ó îáé=ëâ™äÉå=ÑêÉã~ÇI=ë‹í=ÇÉå=é™=çÖ=

ÜÉêÉÑíÉê=ë‹í=ÇÉå=é™=éä~ÇëI

Ó ÇêÉà=ÇÉå=ãçÇ=îÉåëíêÉI=áåÇíáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=

á Ü~âK

^äí=ÉÑíÉê=~êÄÉàÇëçéÖ~îÉ=ëíáâ=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=

êÉÇëâ~Ä=Eê›êÉêáëI=éáëâÉêáë=ÉääÉê=‹äíÉâêçÖF=

áåÇ=á=ÇêÉîÉíI=áåÇíáä=ÇÉí=Ñ~äÇÉê=á=Ü~âK

_Éã‹êâW sÉÇ=‹äíÉâêçÖÉå=ÇêÉà=ÇÉàëâê~ÄÉêÉåI=áåÇíáä=

‹äíÉâêçÖÉå=â~å=Ñ~äÇÉ=á=Ü~â=E ÄáääÉÇÉ=

Ó QÄ FK hçã=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ÇÉê=ëâ~ä=Ñçê~êÄÉàÇÉë=

á ëâ™äÉåK qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= N K p‹í=ä™ÖÉí=é™K píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

sçê=~åÄÉÑ~äáåÖW

Ó o›êÉêáëW=

Ñ›êëí=ê›ê=áåÇ=é™=íêáå=NI=ÜÉêÉÑíÉê=î‹äÖ=íêáå=T

Ó máëâÉêáëW= qêáå=TI=ê›ê=áåÇ=é™=íêáå=N

Ó ÃäíÉâêçÖW=

Ñ›êëí=ê›ê=áåÇ=é™=íêáå=NI=ÜÉêÉÑíÉê=‹äí=é™=íêáå=P m™ÑóäÇåáåÖ=~Ñ=ÑäÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê

 päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉàÉâçåí~âíK

 m™ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ÖÉååÉã=

é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉå=á=ä™ÖÉíK

ÉääÉê

q~Ö=ä™ÖÉí=~ÑK

 qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= O K cóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=áK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí

 päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉàÉâçåí~âíK

 qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇK q~Ö=ä™ÖÉí=~ÑK qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= O K

 q~Ö=êÉÇëâ~ÄÉí=ìÇ=~Ñ=ÇêÉîÉíK q~Ö=ëâ™äÉå=ìÇK oÉåÖ›ê=~ääÉ=ÇÉäÉI=ëÉ= ł oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ“K eìêíáÖëåáííÉê

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ=

çÖ â~åíÉê=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉK= q~Ö=~äíáÇ=âìå=Ñ~í=á=â~åíÉå=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëJ

ëâáîÉêåÉ>=eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë=

é™Lí~ÖÉë=~ÑI=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=çÖ=åÉíëíáââÉí=

Éê=íêìââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáââçåí~âíÉåK píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âíÉåK l_p> eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉëI=å™ê=ÇÉå=Éê=

ÜÉäí=ë~ãäÉíK=eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=~äÇêáÖ=ë~ãäÉë=

é™=ãçíçêÉåÜÉÇÉåK=eìêíáÖëåáííÉêÉå=ã™=âìå=

ÄêìÖÉë=á=ÇÉå=~åÖáîåÉ=ÇêáÑíëéçëáíáçåK

_ÉëâóííÉäëÉ=ãçÇ=çîÉêJ

ÄÉä~ëíåáåÖ _áääÉÇÉ=

 eìêíáÖëåáííÉêÉåë=Çêáî~âëÉä=Ü~ê=Éí=Ü~â=EÑ~ëí=ÄêìÇJ

ëíÉÇFI=ëçã=ãçÇîáêâÉê=ëí›êêÉ=ëâ~ÇÉê=é™=Çáí=~éé~J

ê~íI=Üîáë=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=çîÉêÄÉä~ëíÉëK= aêáî~âëäÉå Äê‹ââÉê=é™=ÇÉííÉ=ëíÉÇ=á=íáäÑ‹äÇÉ=

~Ñ çîÉêÄÉä~ëíåáåÖK bå=åó=ëâáîÉÜçäÇÉê=ãÉÇ=Çêáî~âëÉä=â~å=â›ÄÉë=

Üçë âìåÇÉëÉêîáÅÉK

Ç~ sÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉ=Ó=íóâLíóåÇ

íáä=ëâ‹êáåÖ=~Ñ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK= cçê~êÄÉàÇåáåÖ=é™=íêáå=RK

_ÉíÉÖåÉäëÉ=é™=îÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉW= ł N“=Ñçê=ÇÉå=íóââÉ=ëâ‹êÉëáÇÉ ł P“=Ñçê=ÇÉå=íóåÇÉ=ëâ‹êÉëáÇÉ

l_p> sÉåÇÉJëâ‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=ëâ‹êÉ=

Ü™êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ÅÜçâçä~ÇÉK= hçÖíÉI=Ñ~ëíâçÖÉåÇÉ=â~êíçÑäÉê=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=

âçäÇÉI=Ñ›ê=ÇÉ=ëâ‹êÉëK

sÉåÇÉJê~ëéëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå

íáä=ê~ëéåáåÖ=~Ñ=Öê›åíI=ÑêìÖí=çÖ=çëíI=

ìåÇí~ÖÉå=Ü™êÇ=çëí=EÑKÉâëK=é~êãÉë~åFK= cçê~êÄÉàÇåáåÖ=é™=íêáå=P=ÉääÉê=QK

_ÉíÉÖåÉäëÉ=é™=îÉåÇÉJê~ëéëâáîÉW= ł O“=Ñçê=ÇÉå=ÖêçîÉ=ê~ëéëáÇÉ ł Q“=Ñçê=ÇÉå=ÑáåÉ=ê~ëéëáÇÉ

l_p> sÉåÇÉJê~ëéëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=ê~ëéåáåÖ=

~Ñ å›ÇÇÉêK=_ä›Ç=çëí=ã™=âìå=ê~ëéÉë=ãÉÇ=ÇÉå=

ÖêçîÉ=ëáÇÉ=é™=íêáå=TK

oáîÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäÑáå

íáä=êáîåáåÖ=~Ñ=ê™=â~êíçÑäÉêI=Ü™êÇ=çëí=EÑKÉâëK=

é~êãÉë~åFI=â›äÉí=ÅÜçâçä~ÇÉ=çÖ=å›ÇÇÉêK cçê~êÄÉàÇåáåÖ=é™=íêáå=TK

l_p> oáîÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=êáîÉ=Ää›Ç=çëí=

çÖ ëâ‹êÉçëíK

^êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå

_áääÉÇÉ=

 qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= O K pâ™äÉå=áë‹ííÉëW

Ó îáé=ëâ™äÉå=ÑêÉã~ÇI=ë‹í=ÇÉå=é™=çÖ=

ÜÉêÉÑíÉê=ë‹í=ÇÉå=é™=éä~ÇëI

Ó ÇêÉà=ÇÉå=ãçÇ=îÉåëíêÉI=áåÇíáä=ÇÉå=Ñ~äÇÉê=

á Ü~âK qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= P K q~Ö=ÄÉëâóííÉäëÉëä™ÖÉí=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=~Ñ=

ÇêÉîÉí=é™=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=EÄáääÉÇÉ=

JR~FK eçäÇ=Ñ~ëí=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=á=ÇÉå=åÉÇÉêëíÉ=ÉåÇÉI=

ÜÉê=ëâ~ä=ÇÉ=ÄÉÖÖÉ=ëéáÇëÉê=éÉÖÉ=çé~ÇK

^åÄêáåÖ=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâ‹êÉJ=ÉääÉê=ê~ëéëâáîÉ=

ÑçêëáÖíáÖí=é™=ëéáÇëÉêåÉ=~Ñ=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=

EÄáääÉÇÉ=

JS~FK=eîáë=ÇÉê=ÄÉåóííÉë=Éå=îÉåÇÉJ

ëâáîÉI=ëâ~ä=ã~å=î‹êÉ=çéã‹êâëçã=é™I=~í=ÇÉå=

›åëâÉÇÉ=ëáÇÉ=éÉÖÉê=çé~ÇK q~Ö=Ñ~í=á=ÇÉå=›îÉêëíÉ=ÉåÇÉ=é™=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=

çÖ=ë‹í=ÇÉå=áåÇ=á=ÜìëÉí=EÄáääÉÇÉ=

JSÄFK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RT

Ç~

 p‹í=ä™ÖÉí=é™=EÜçäÇ=›àÉ=ãÉÇ=ã~êâÉêáåÖÉåF=

çÖ ÇêÉà=ÇÉí=ãçÇ=Ü›àêÉ=áåÇíáä=ëíçéK p‹í=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=é™=ÇêÉîÉí=çÖ=ÇêÉà=ÇÉå=

ãçÇ=Ü›àêÉ=áåÇíáä=ëíçé=ëçã=îáëí=á=ÄáääÉÇÉ=

JUK píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=ÇÉí=~åÄÉÑ~äíÉ=íêáåK hçã=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉ=ÇÉê=ëâ~ä=Ñçê~êÄÉàÇÉë=

á é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âíÉå=çÖ=ëâìÄ=ÇÉã=åÉÇ=

ãÉÇ ëíçééÉêÉåK

l_p> råÇÖ™=íáäëíçéåáåÖ=~Ñ=ÇÉí=ëçã=ëâ‹êÉë=

á ìÇÖ~åÖë™ÄåáåÖÉåK

qáéW =cçê~êÄÉàÇ=íóåÇÉ=äÉîåÉÇëãáÇäÉê=á=ÄìåÇíÉêI=

ÇÉí=ÖáîÉê=Éí=ãÉêÉ=Éåë~êíÉí=ëåáíK=

_Éã‹êâW =eîáë=Ñ›ÇÉî~êÉêåÉ=ÇÉê=ëâ~ä=Ñçê~êÄÉàJ

ÇÉë=âäÉããÉê=ëáÖ=Ñ~ëí=á=ÜìêíáÖëåáííÉêÉåI=ëäìâ=Ñçê=

â›ââÉåã~ëâáåÉåI=íê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=ëíáâJ

âçåí~âíÉåI=îÉåí=íáä=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉI=í~Ö=ä™ÖÉí=

~Ñ ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=çÖ=í›ã=é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âíÉåK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí

 päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉàÉâçåí~âíK

 aêÉà=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=

ÇÉå ~ÑK aêÉà=ä™ÖÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉí=~ÑK q~Ö=ëâáîÉÜçäÇÉê=ãÉÇ=ëâáîÉ=ìÇK=

 qêóâ=ÜÉêíáä=ãÉÇ=ÑáåÖÉêÉå=ãçÇ=Çêáî~âëäÉå=

åÉÇÉÑê~=E ÄáääÉÇÉ = oÉåÖ›ê=ÇÉäÉåÉK

FK

_äÉåÇÉê

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=

~Ñ=ëâ~êéÉ=âåáîÉLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉê>=

_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ë‹ííÉë=é™Lí~ÖÉë=~ÑI=å™ê=

ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ>=_äÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=~åîÉåÇÉëI=

å™ê=ÇÉå=Éê=ë~ãäÉí=êáÖíáÖí=çÖ=ä™ÖÉí=Éê=ë~í=é™K

^êÄÉàÇÉ=ãÉÇ=ÄäÉåÇÉêÉå

_áääÉÇÉ

 qêóâ=é™=ëáââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=çÖ=ëíáä=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= Q K q~Ö=ÄÉëâóííÉäëÉëä™ÖÉí=~Ñ=ÄäÉåÇÉêÇêÉîÉíK p‹í=ÄäÉåÇÉêÄ‹ÖÉêÉí=é™=Eã~êâÉêáåÖ=é™=ÖêÉÄ=

ëâ~ä=î‹êÉ=ìÇ=Ñçê=ã~êâÉêáåÖ=é™=ãçíçêÉåÜÉÇF=

çÖ=ÇêÉà=ÇÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=áåÇíáä=ëíçéK cóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=áK j~âëK=ã‹åÖÇÉI=î‹ëâÉ=Z=NIOR=äáíÉêX=ã~âëK=

ã‹åÖÇÉ=ëâìããÉåÇÉ=ÉääÉê=î~êãÉ=î‹ëâÉê=

Z=MIR=äáíÉêX=

çéíáã~ä=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉI=Ñ~ëí=

Z=RM=íáä=NMM=Öê~ãX p‹í=ä™ÖÉí=é™=çÖ=ÇêÉà=ÇÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=áåÇíáä=

ëíçé=áåÇ=á=ÄäÉåÇÉêÖêÉÄÉíK= i™ÖÉí=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~âK píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáåK m™ÑóäÇåáåÖ=~Ñ=ÑäÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=

EÄáääÉÇÉ=

JUF päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉàÉâçåí~âíK q~Ö=ä™ÖÉí=~Ñ=çÖ=ÑóäÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á

ÉääÉê

í~Ö=íê~ÖíÉå=ìÇ=çÖ=ÑóäÇ=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=

äáÇí=~Ç=Ö~åÖÉå=á=é™ÑóäÇåáåÖë™ÄåáåÖÉå

ÉääÉê

ÑóäÇ=ÑäóÇÉåÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉåK bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí

 päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉàÉâçåí~âíK

 aêÉà=ÄäÉåÇÉêÉå=ãçÇ=Ü›àêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉå=~ÑK qáéW =aÉí=~åÄÉÑ~äÉë=~í=êÉåÖ›êÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=ëíê~âë=

ÉÑíÉê=ÄêìÖK

oÉåÖ›êáåÖ=çÖ=éäÉàÉ

l_p>

_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK= lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=

oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ãçíçêÉåÜÉÇ

c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇåáåÖ> sÉÇ=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=î~êãÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=

âçããÉê=ÇÉê=Ç~ãé=ìÇ=ÖÉååÉã=íê~ÖíÉå=á=ä™ÖÉíK= m™ÑóäÇ=ã~âëáã~äí=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìãJ

ãÉåÇÉ=î‹ëâÉK l_p>

_äÉåÇÉêÉå=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK= cçê~êÄÉàÇ=áââÉ=ÇóÄÑêçëëÉÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=

EìåÇí~ÖÉå=áëíÉêåáåÖÉêFK=_äÉåÇÉêÉå=ëâ~ä=áââÉ=

~êÄÉàÇÉI=Üîáë=ÇÉå=Éê=íçãK oáëáâç=Ñçê=ëíê›ãëí›Ç> aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ÜçäÇ=ÇÉå=

~äÇêáÖ=áåÇ=ìåÇÉê=êáåÇÉåÇÉ=î~åÇK

_êìÖ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉêK

 qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇK q›ê=ãçíçêÉåÜÉÇ=çÖ=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=

íáä ÇêÉîìíí~Ö=~Ñ=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ=âäìÇK=

_Éåóí=Éå=ëãìäÉ=çéî~ëâÉãáÇÇÉä=ÉÑíÉê=ÄÉÜçîK aÉêÉÑíÉê=í›ê=~éé~ê~íÉí=~Ñ=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK

RU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ç~ oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ëâ™ä=çÖ=êÉÇëâ~Ä pâ™ä=çÖ=êÉÇëâ~ÄÉê=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK mä~ëíÇÉäÉ=ã™=áââÉ=âäÉããÉë=Ñ~ëí=á=çéî~ëâÉJ

ã~ëâáåÉåI=Ç~=ÇÉ=â~å=ÄäáîÉ=ÇÉÑçêãÉêÉí=ìåÇÉê=

çéî~ëâÉå> oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÜìêíáÖëåáííÉê

^ääÉ=ÇÉäÉ=é™=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉJ

ã~ëâáåÉK qáéW= qáä=~í=ÑàÉêåÉ=ÇÉå=ê›ÇÉ=ÄÉä‹ÖåáåÖ=ÉÑíÉê=ÑçêJ

~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=ÑKÉâëK=ÖìäÉê›ÇÇÉê=âçã=Éå=ëãìäÉ=

ëéáëÉçäáÉ=é™=Éå=âäìÇ=çÖ=ÖåáÇ=ãÉÇ=ÇÉå=ÜÉå=çîÉê=

ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=EáââÉ=çîÉê=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉFK= pâóä=ÜÉêÉÑíÉê=ÜìêíáÖëåáííÉêÉåK oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ÄäÉåÇÉê

hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=

~Ñ ëâ~êéÉ=âåáîÉ>

_Éê›ê=áââÉ=ÄäÉåÇÉêâåáîÉåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK

_äÉåÇÉêÄ‹ÖÉêI=ä™Ö=çÖ=íê~Öí=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉJ

ã~ëâáåÉK qáéW =bÑíÉê=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=î‹ëâÉê=ÄÉÜ›îÉê=ã~å=

åçêã~äí=áââÉ=~í=í~ÖÉ=ÄäÉåÇÉêÉå=~Ñ=~éé~ê~íÉí=Ñçê=

~í=êÉåÖ›êÉ=ÇÉåK=hçã=Éå=ëãìäÉ=î~åÇ=ãÉÇ=

çéî~ëâÉãáÇÇÉä=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ÄäÉåÇÉêÉåK= q‹åÇ Ñçê=ÄäÉåÇÉêÉå=çÖ=ä~Ç=ÇÉå=â›êÉ=á=Éí=é~ê=

ëÉâìåÇÉê=Eíêáå=jFK=e‹äÇ=çéî~ëâÉî~åÇÉí=ìÇ=

çÖ ëâóä=ÄäÉåÇÉêÉå=ãÉÇ=êÉåí=î~åÇK sáÖíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ oÉåÖ›ê=íáäÄÉÜ›êëí~ëâÉå=ÉÑíÉê=ÄÉÜçîK= c›äÖ éäÉàÉÜÉåîáëåáåÖÉêåÉ=á=í~ëâÉåK

léÄÉî~êáåÖ

c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇI=å™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=

Éê=á=ÄêìÖK

_áääÉÇÉ=

 dÉã=êÉÇëâ~ÄÉê=çÖ=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉê=

á íáäÄÉÜ›êëí~ëâÉåK

 léÄÉî~ê=íáäÄÉÜ›êëí~ëâÉå=á=ëâ™äÉåK qáä=çéÄÉî~êáåÖ=á=ÇÉå=çêáÖáå~äÉ=ÉãÄ~ää~ÖÉI=

ëÉ

ÄáääÉÇÉ

=

K

eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä

c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> qê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉå=Çì=~ÑÜà‹äéÉê=

Éå ÑÉàäK

sáÖíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ cçêâÉêí=ÄÉíàÉåáåÖ=~Ñ=~éé~ê~íÉíI=Éå=ìÇä›ëåáåÖ=

~Ñ ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖÉê=ÜÜîK=Éå=ÇÉÑÉâí=

é™ ~éé~ê~íÉí=îáëÉë=ãÉÇ=Éå=ÄäáåâÉåÇÉ=ÇêáÑíëJ

áåÇáâ~íçêK pîáåÖ~êãÉå=ëâ~ä=î‹êÉ=Ñ~äÇÉí=á=Ü~â=á=ÉåÜîÉê=

~êÄÉàÇëéçëáíáçåK cçêë›Ö=Ñ›êëí=~í=~ÑÜà‹äéÉ=ÇÉí=çéëí™ÉÇÉ=éêçÄäÉã=

îÉÇ=Üà‹äé=~Ñ=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=ÜÉåîáëåáåÖÉêK cÉàä

^éé~ê~íÉí=ëí~êíÉê=áââÉK=

^ÑÜà‹äéåáåÖ

 hçåíêçää¨ê=ëíê›ãíáäÑ›êëäÉåK

 hçåíêçää¨ê=åÉíëíáââÉíK hçåíêçää¨ê=ëîáåÖ~êãÉåK=oáÖíáÖ=éçëáíáçå\= c~äÇÉí=á=Ü~â\ aêÉà=ÄäÉåÇÉêÉå=ÜÜîK=ëâ™äÉå=Ñ~ëí=áåÇíáä=ëíçéK p‹í=ÄäÉåÇÉêä™ÖÉí=é™=çÖ=ÇêÉà=ÇÉí=Ñ~ëí=áåÇíáä=

ëíçéK p‹í=ÄÉëâóííÉäëÉëä™Ö=íáä=ÇêÉîìÇí~Ö=é™=ÇÉ=

ÇêÉîìÇí~ÖI=ÇÉê=áââÉ=Éê=á=ÄêìÖK dÉåáåÇâçÄäáåÖëëáâêáåÖÉå=Éê=~âíáîK=píáä=Ñ›êëí=

~éé~ê~íÉí=é™=MLçÑÑ=çÖ=ÜÉêÉÑíÉê=íáäÄ~ÖÉ=é™=ÇÉí=

›åëâÉÇÉ=íêáåK= cÉàä

^éé~ê~íÉí=ëäìââÉê=ìåÇÉê=ÄêìÖK= lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=Éê=~âíáîÉêÉíK= aÉê=Éê=ÄäÉîÉí=Ñçê~êÄÉàÇÉí=Ñçê=ã~åÖÉ=Ñ›ÇÉî~êÉê=

é™ Éå=Ö~åÖK

^ÑÜà‹äéåáåÖ

 päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉíK oÉÇìŨê=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖëã‹åÖÇÉåK= lîÉêëâêáÇ áââÉ=íáää~ÇíÉ=ã~âëK=ã‹åÖÇÉê=

EëÉ ł bâëÉãéäÉê=é™=ÄêìÖ“F> oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe RV

Ç~ cÉàä páââÉêÜÉÇëâå~ééÉå=ÄäÉî=îÉÇ=Éå=ÑÉàäí~ÖÉäëÉ=

ÄÉíàÉåíI=ãÉåë=ÇêÉîÉí=î~ê=á=Ö~åÖK= pîáåÖ~êãÉå=ÄÉî‹ÖÉê=ëáÖ=çé~ÇK= aêÉîÉí=ëäìââÉêI=ãÉå=ÄäáîÉê=áââÉ=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=

éçëáíáçåI=Üîçê=êÉÇëâ~ÄÉí=ëâáÑíÉëK

^ÑÜà‹äéåáåÖ

 píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=

MLçÑÑ

K

 píáä=ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáíáçå= N K q‹åÇ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=Eíêáå=NFK päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=áÖÉåK oÉÇëâ~ÄÉí=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉå=éçëáíáçåI=

Üîçê êÉÇëâ~ÄÉí=ëâáÑíÉëK cÉàä

_äÉåÇÉêÉå=ëí~êíÉê=áââÉ=ÉääÉê=ÄäáîÉê=ëí™ÉåÇÉ=ìåÇÉê=

ÄêìÖI=ÇêÉîÉí= ł ÄêìããÉê“K=håáîÉå=Éê=ÄäçâÉêÉíK

^ÑÜà‹äéåáåÖ

 päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=çÖ=íê‹â=åÉíëíáââÉí=ìÇK q~Ö=ÄäÉåÇÉêÉå=~Ñ=çÖ=ÑàÉêå=ÜáåÇêáåÖÉåK p‹í=ÄäÉåÇÉêÉå=é™=áÖÉåK q‹åÇ=Ñçê=~éé~ê~íÉíK sáÖíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ h~å=ÑÉàäÉå=áââÉ=~ÑÜà‹äéÉë=é™=ÇÉååÉ=ã™ÇÉI=

ÄÉÇÉë=Çì=âçåí~âíÉ=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

bâëÉãéäÉê=é™=ÄêìÖ=

máëâÉÑä›ÇÉ

NMM=ÖÓSMM=Ö

 cçê~êÄÉàÇ=Ñä›ÇÉå=á=N½=íáä=Q=ãáåìííÉê=é™=

íêáå=T=Ó=~ÑÜ‹åÖáÖí=~Ñ=Ñä›ÇÉåë=ã‹åÖÇÉ=

çÖ ÉÖÉåëâ~ÄÉêI=ãÉÇ=éáëâÉêáëÉíK

ÃÖÖÉÜîáÇÉê

N=íáä=U=‹ÖÖÉÜîáÇÉê

 cçê~êÄÉàÇ=‹ÖÖÉÜîáÇÉêåÉ=á=Q=íáä=

S ãáåìííÉê=é™=íêáå=T=ãÉÇ=éáëâÉêáëÉíK i~Öâ~ÖÉÇÉà

dêìåÇçéëâêáÑí

O=‹Ö

OÓP=ëéëâ=î~êãí=î~åÇ

NMM=Ö=ëìââÉê

N=é~ââÉ=î~åáääÉëìââÉê

TM=Ö=ãÉä

TM=Ö=ã~áòÉå~ãÉä

ÉîíK=Ä~ÖÉéìäîÉê

SM

 o›ê=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=EìåÇí~ÖÉå=ãÉä=çÖ=

ã~áòÉå~ãÉäF=

ë~ããÉå=á=Å~K=QÓS=ãáåìííÉê=é™=íêáå=T=ãÉÇ=

éáëâÉêáëÉíI=íáä=ÇÉí=ëâìããÉêK

 píáä=ÇêÉàÉâçåí~âíÉå=é™=íêáå=N=çÖ=íáäë‹í=ÇÉí=

ëáÖíÉÇÉ=ãÉä=çÖ=ã~áòÉå~ãÉä=ëâÉîáë=á=ä›ÄÉí=

~Ñ Å~K=½=íáä=N=ãáåìíK j~âëK=ã‹åÖÇÉW

=O=Ö~åÖÉ=ÖêìåÇçéëâêáÑí o›êÇÉà=

dêìåÇçéëâêáÑí

PÓQ=‹Ö

OMMÓORM=Ö=ëìââÉê

N=âåáîëéáÇë=ë~äí

N=é~ââÉ=î~åáääÉëìââÉê=ÉääÉê=ëâ~ä=~Ñ=Éå=½=Åáíêçå

OMMÓORM=Ö=ëã›ê=ÉääÉê=ã~êÖ~êáåÉ=

EêìãíÉãéÉê~íìêF

RMM=Ö=ãÉä

N=é~ââÉ=Ä~ÖÉéìäîÉê

NOR=ãä=ã‹äâ

 o›ê=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=½=ãáåìí=é™=íêáå=

NI=ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=PÓQ=ãáåìííÉê=é™=íêáå=T=ãÉÇ=

ê›êÉêáëÉíK= j~âëK=ã‹åÖÇÉW =NIR=Ö~åÖÉ=ÖêìåÇçéëâêáÑí j›êÇÉà

dêìåÇçéëâêáÑí

NOR=Ö=ëã›ê=EêìãíÉãéÉê~íìêF

NMMÓNOR=Ö=ëìââÉê

N=‹Ö

N=âåáîëéáÇë=ë~äí

Éå=ëãìäÉ=Åáíêçåëâ~ä=ÉääÉê=î~åáääÉëìââÉê

ORM=Ö=ãÉä

ÉîíK=Ä~ÖÉéìäîÉê

 cçê~êÄÉàÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=½=ãáåìí=é™=

íêáå=NI=ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=OÓP=ãáåìííÉê=é™=íêáå=S=ãÉÇ=

ê›êÉêáëÉíK cê~=RMM=Ö=ãÉäW

Ãäí=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=½=ãáåìí=é™=íêáå=NI=

ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=PÓQ=ãáåìííÉê=é™=íêáå=P=ãÉÇ=

‹äíÉâêçÖÉåK j~âëK=ã‹åÖÇÉW =O=Ö~åÖÉ=ÖêìåÇçéëâêáÑí d‹êÇÉà

dêìåÇçéëâêáÑí

RMM=Ö=ãÉä

N=‹Ö

UM=Ö=ÑÉÇí=EêìãíÉãéÉê~íìêF

UM=Ö=ëìââÉê

OMMÓORM=ãä=äìåâÉå=ã‹äâ=

OR=Ö=Ñêáëâ=Ö‹ê=ÉääÉê=N=é~ââÉ=í›êÖ‹ê

ëâ~ä=~Ñ=½=Åáíêçå oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

N=âåáîëéáÇë=ë~äí

 cçê~êÄÉàÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=½=ãáåìí=é™=

íêáå=NI=ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=PÓS=ãáåìííÉê=é™=íêáå=P=ãÉÇ=

‹äíÉâêçÖÉåK= j~âëK=ã‹åÖÇÉW =NIR=Ö~åÖÉ=ÖêìåÇçéëâêáÑí kìÇÉäÇÉà=

dêìåÇçéëâêáÑí

PMM=Ö=ãÉä

P=‹Ö bÑíÉê=ÄÉÜçî=NÓO=ëéëâK=ENMÓOM=ÖF=âçäÇí=î~åÇ

 cçê~êÄÉàÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=á=Å~K=P=íáä=

R ãáåìííÉê=é™=íêáå=P=íáä=Éå=ÇÉàK= j~âëK=ã‹åÖÇÉW =NIR=Ö~åÖÉ=ÖêìåÇçéëâêáÑí

_ê›ÇÇÉà

dêìåÇçéëâêáÑí

TRM=Ö=ãÉä

O=é~ââÉê=í›êÖ‹ê

O=íëâ=ë~äí

QRMÓRMM=ãä=î~êãí=î~åÇ cçê~êÄÉàÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=á=Å~K=½=ãáåìí=é™=

íêáå=NI=ÜÉêÉÑíÉê=á=Å~K=QÓR=ãáåìííÉê=é™=íêáå=P=ãÉÇ=

‹äíÉâêçÖÉåK

Ç~ j~óçåå~áëÉ

O=‹Ö

O=íëâ=ëÉååÉé

¼=ä=çäáÉ

O=ëéëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâÉ

N=âåáîëéáÇë=ë~äí

N=âåáîëéáÇë=ëìââÉê fåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=ëâ~ä=Ü~îÉ=ë~ããÉ=íÉãéÉê~íìêK

 cçê~êÄÉàÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉêåÉ=EìåÇí~ÖÉå=çäáÉF=

á åçÖäÉ=ëÉâìåÇÉê=é™=íêáå=P=ÉääÉê=Q=á=ÄäÉåÇÉêÉåK píáä=ÄäÉåÇÉêÉå=é™=íêáå=T=çÖ=Ü‹äÇ=ä~åÖëçãí=

çäáÉ ÖÉååÉã=íê~ÖíÉå=çÖ=Ää~åÇ=ÇÉí=ÜÉäÉI=

íáä ã~óçåå~áëÉå=ÉãìäÖÉêÉêK j~óçåå~áëÉ=ëâ~ä=ÄêìÖÉë=á=ä›ÄÉí=~Ñ=âçêí=

íáÇ=çÖ=áââÉ=çéÄÉî~êÉëK pã›êé™ä‹Ö=ãÉÇ=ÜçååáåÖ

PM=Ö=ëã›ê=EÑê~=â›äÉëâ~ÄÉíI=T=ø`F

NVM=Ö=ÜçååáåÖ=EÑê~=â›äÉëâ~ÄÉíI=T=ø`F

 pâ‹ê=ëã›êêÉí=á=ëã™=ëíóââÉê=çÖ=âçã=ÇÉí=

á ÄäÉåÇÉêÉåK

 qáäë‹í=ÜçååáåÖ=çÖ=Ää~åÇ=ÇÉí=ÜÉäÉ=á=NR=ëÉâìåJ

ÇÉê=é™=íêáå=TK

bâëíê~íáäÄÉÜ›ê

jrwRwmN

`áíêìëéêÉëëÉ qáä=éêÉëåáåÖ=~Ñ=~ééÉäëáåÉêI=ÅáíêçåÉê=çÖ=Öê~éÉÑêìÖíÉêK jrwR``N qÉêåáåÖëåáííÉê qáä=~í=ëâ‹êÉ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=á=äáÖÉ=ëíçêÉ=íÉêåáåÖÉêK jrwRctN h›ÇÜ~ââÉê qáä=ÑáåÜ~âåáåÖ=~Ñ=Ñêáëâ=â›Ç=íáä=í~êí~ê=ÉääÉê=ÑçêäçêÉå=Ü~êÉK jrwQRipN eìäëâáîÉJë‹í=Ñáå=

EP ããFI=Öêçî=ES=ããF qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK cáå=íáä=éçëíÉàÉê=çÖ=ëãìêí=é™ä‹ÖI=Öêçî=íáä=é›äëÉê=çÖ=Ä~ÅçåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SN

SO

Ç~ jrwQRpsN pã™â~ÖÉÑçêãë‹í qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK jÉÇ=ãÉí~äëâ~ÄÉäçå=íáä=Q=ÑçêëâÉääáÖÉ=ëã™â~ÖÉÑçêãÉêK jrwQRosN oáîÉÅóäáåÇÉê qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK qáä=~í=êáîÉ=å›ÇÇÉêI=ã~åÇäÉêI=ÅÜçâçä~ÇÉ=çÖ=í›êêÉÇÉ=

êìåÇëíóââÉêK jrwQRcsN cêìÖíéêÉëëÉJÑçêë~íë jrwQRopN mçããÉëJÑêáíÉëJëâáîÉ qáä=â›ÇÜ~ââÉêÉå=jrwRctNK qáä=~í=éêÉëëÉ=Ä‹êÑêìÖí=íáä=ãçë=Ó=ìåÇí~ÖÉå=ÜáåÇÄ‹êI=

íçã~íÉê=çÖ=ÜóÄÉåK=p~ãíáÇáÖí=ÑàÉêåÉë=ëíáäâ=çÖ=âÉêåÉê=

~ìíçã~íáëâ=Ñê~=ÑKÉâëK=êáÄëK qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK qáä=~í=ëâ‹êÉ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=éçããÉë=ÑêáíÉëK jrwQR^dN

^ëáÉåÖê›åíë~ÖëJëâáîÉ jrwQRopN oáîÉëâáîÉ=Öêçî qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK pâ‹êÉê=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=á=ÑáåÉ=ëíêáãäÉê=íáä=~ëá~íáëâÉ=

Öê›åíë~ÖëêÉííÉêK qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK qáä=~í=êáîÉ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=ÑKÉâëK=ë›ëíÉêâ~ÖÉ=ÉääÉê=

â~êíçÑÑÉäÄçääÉêK jrwQRhmN h~êíçÑÑÉäé~åÇÉâ~ÖÉêJ

ëâáîÉ jrwRboO o›êÉëâ™ä=~Ñ=êìëíÑêáí=ëí™ä qáä=ÜìêíáÖëåáííÉêÉå=jrwRapNK qáä=~í=êáîÉ=ê™=â~êíçÑäÉê=íáä=ê ∏ ëíá=çÖ=â~êíçÑÑÉäé~åÇÉâ~ÖÉêI=

çÖ=íáä=~í=ëâ‹êÉ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíë~ÖÉê=á=íóââÉ=ëâáîÉêK pâ™äÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=çé=íáä=TRM=Ö=ãÉä=éäìë=

áåÖêÉÇáÉåëÉêK jrwRhoO o›êÉëâ™ä=~Ñ=âìåëíëíçÑ pâ™äÉå=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=Ñçê~êÄÉàÇåáåÖ=~Ñ=çé=íáä=TRM=Ö=ãÉä=éäìë=

áåÖêÉÇáÉåëÉêK jrwRjuN

_äÉåÇÉêJé™ë~íë=

~Ñ âìåëíëíçÑ qáä=~í=Ää~åÇÉ=ÇêáââÉî~êÉêI=íáä=~í=éìêÉêÉ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíI=

íáä=~í=ÑêÉãëíáääÉ=ã~óçåå~áëÉI=íáä=~í=ÑáåÜ~ââÉ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åí=çÖ=

å›ÇÇÉê=çÖ=íáä=~í=ÅêìëÜÉ=áëíÉêåáåÖÉêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

jrwRjjN jìäíáÄäÉåÇÉê

Ç~ qáä=~í=Ü~ââÉ=âêóÇÇÉêìêíÉêI=Öê›åíë~ÖÉêI=‹ÄäÉê=çÖ=â›ÇI=

íáä=~í=ê~ëéÉ=ÖìäÉê›ÇÇÉêI=ëÉääÉêá=çÖ=çëíI=íáä=~í=êáîÉ=å›ÇÇÉê=

çÖ â›äÉí=ÅÜçâçä~ÇÉK c›äÖÉê=Éå=íáäÄÉÜ›êëÇÉä=áââÉ=ãÉÇ=äÉîÉêáåÖÉåI=â~å=ÇÉå=â›ÄÉë=á=Ü~åÇäÉå=ÉääÉê=Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

_çêíëâ~ÑÑÉäëÉ

aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ã‹êâÉí=áÜíK=

ÄÉëíÉããÉäëÉêåÉ=á=ÇÉí=Éìêçé‹áëâÉ=

ÇáêÉâíáî=OMNOLNVLbc=çã=~ÑÑ~äÇ=~Ñ=

ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=ìÇëíóê=Eï~ëíÉ=

ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó= tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=áåÇÉÜçäÇÉê=ÄÉëíÉããÉäëÉê=ãÜíK=êÉíìê=

çÖ=ÄêìÖ=~Ñ=Ö~ããÉäí=ÉäÉâíêáëâ=çÖ=ÉäÉâíêçåáëâ=

ìÇëíóêI=ÇÉê=Ö‹äÇÉê=á=ÜÉäÉ=brJçãê™ÇÉíK

_êìÖ=ÖÉåÄêìÖëçêÇåáåÖÉêåÉ=Ñçê=ÉãÄ~ää~ÖÉ=

çÖ ‹äÇêÉ=~éé~ê~íÉê=çÖ=î‹ê=ãÉÇ=íáä=~í=ëâ™åÉ=

ãáäà›ÉíK=bê=ÇÉê=íîáîä=çã=çêÇåáåÖÉêåÉ=çÖ=Üîçê=

ÖÉåÄêìÖëéä~ÇëÉêåÉ=Éê=éä~ÅÉêÉíI=â~å=

âçããìåÉå=âçåí~âíÉëK

d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê

m™=ÇÉííÉ=~éé~ê~í=óÇÉê=_lp`e=N=™êë=Ö~ê~åíáK= h›Äëåçí~=ëâ~ä=~äíáÇ=îÉÇä‹ÖÖÉë=îÉÇ=áåÇëÉåÇÉäëÉ=

íáä=êÉé~ê~íáçåI=Üîáë=ÇÉååÉ=›åëâÉë=ìÇÑ›êí=é™=

Ö~ê~åíáK=jÉÇÑ›äÖÉê=â›Äëåçí~=áââÉI=îáä=

êÉé~ê~íáçåÉå=~äíáÇ=ÄäáîÉ=ìÇÑ›êí=ãçÇ=ÄÉêÉÖåáåÖK= fåÇëÉåÇÉäëÉ=íáä=êÉé~ê~íáçåK=pâìääÉ=aÉêÉë=_lp`e=

~éé~ê~í=Ö™=á=ëíóââÉêI=â~å=áåÇëÉåÇÉë=íáä=îçêí=

ëÉêîáÅÉî‹êâëíÉÇW=

_pe=eîáÇÉî~êÉê=^LpI=qÉäÉÖê~ÑîÉà=SI=

OTRM=_~ääÉêìéI=íäÑK=QQJUVUVURK m™=êÉé~ê~íáçåÉê=óÇÉë=NO=ã™åÉÇÉêë=Ö~ê~åíáK= aÉ â~å=å~íìêäáÖîáë=çÖë™=áåÇëÉåÇÉ=~éé~ê~íÉí=

ÖÉååÉã=aÉêÉë=äçâ~äÉ=ÑçêÜ~åÇäÉêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe oÉí=íáä=‹åÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK

SP

åç

eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=

~éé~ê~íÉí=Çáíí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ=

ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK sáÇÉêÉ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=

ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK

fååÜçäÇ

cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SQ bå=çîÉêëáâí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K SS

_ÉíàÉåáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K ST oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TM lééÄÉî~êáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TN eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáä= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TN bâëÉãéäÉê=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TO bâëíê~=íáäÄÉÜ›ê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TP

^îëâ~ÑÑáåÖ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TR d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TR

cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí

iÉë=å›óÉ=áÖàÉååçã=ÇÉååÉ=îÉáäÉÇåáåÖÉå=Ñ›ê=ÄêìâI=Ñçê=™=Ñ™=îáâíáÖÉ=

ëáââÉêÜÉíëJ=çÖ=ÄÉíàÉåáåÖëÜÉåîáëåáåÖÉê=Ñçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉíK

aÉêëçã=ÇÉí=áââÉ=Ääáê=í~íí=ÜÉåëóå=íáä=~åîáëåáåÖÉåÉ=Ñçê=êáâíáÖ=Äêìâ=~î=~éé~ê~íÉíI=

ìíÉäìââÉê=ÇÉí=éêçÇìëÉåíÉåë=~åëî~ê=Ñçê=ëâ~ÇÉê=ëçã=çééëí™ê=é™=Öêìåå=

~î ÇÉííÉK=aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î~åäáÖÉ=ãÉåÖÇÉê=

Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖÉå=ÉääÉê=Ñçê=ÜìëÜçäÇåáåÖëéêÉÖÉíI=áââÉ=áåÇìëíêáÉäí=ÄêìâK= eìëÜçäÇåáåÖëéêÉÖÉí=Äêìâ=çãÑ~ííÉê=ÑKÉâëK=Äêìâ=á=ãÉÇ~êÄÉáÇÉêâà›ââÉå=

á ÄìíáââÉêI=é™=âçåíçêÉêI=ä~åÇÄêìâëJ=ÉääÉê=~åÇêÉ=éêçÇìâëàçåëÄÉÇêáÑíÉêI=ë™ëçã=

Äêìâ=~î=ÖàÉëíÉê=á=éÉåëàçå~íÉêI=ëã™=ÜçíÉääÉê=ÉääÉê=äáÖåÉåÇÉ=çééÜçäÇëÉåÜÉíÉêK=

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=íáä=™=ÄÉ~êÄÉáÇÉ=î~åäáÖÉ=ÜìëÜçäÇåáåÖëãÉåÖÇÉê=

çÖ áååÉå=î~åäáÖÉ=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉëíáÇÉêK=qáää~íí=ëí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉê=EëÉ=“ÉâëÉãéäÉê=

Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉÒF=ã™=áââÉ=çîÉêëâêáÇÉë> aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÉÖåÉí=Ñçê=ê›êáåÖI=ÉäíáåÖ=çÖ=éáëâáåÖ=~î=ã~íî~êÉêK= j™=áââÉ=ÄêìâÉë=íáä=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=~åÇêÉ=ÖàÉåëí~åÇÉê=ÜÜîK=ëìÄëí~åëÉêK= sÉÇ Äêìâ=~î=íáäÄÉÜ›êÉí=ëçã=Éê=ÖçÇâàÉåí=~î=éêçÇìëÉåíÉåI=Éê=ÇÉí=çÖë™=

ãìäáÖ ãÉÇ=~åÇêÉ=~åîÉåÇÉäëÉêK=^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=

íáäÄÉÜ›êK=sÉÇ=Äêìâ=~î=íáäÄÉÜ›êÉíI=ã™=ÇÉ=îÉÇä~ÖíÉ=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉåÉ=Ñ›äÖÉëK

_êìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ã™=çééÄÉî~êÉëK=aÉêëçã=~éé~ê~íÉí=Öáë=îáÇÉêÉ=íáä=~åÇêÉI=

ã™=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=äÉîÉêÉë=ãÉÇK

,

dÉåÉêÉääÉ=ëáââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í

aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=~î=Ä~êåK=

^éé~ê~íÉí=çÖ=ÇÉíë=íáäâçéäáåÖëäÉÇåáåÖ=ã™=ÜçäÇÉë=ÄçêíÉ=Ñê~=Ä~êåK

^éé~ê~íÉåÉ=â~å=ÄêìâÉë=~î=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=êÉÇìëÉêí=ÑóëáëâÉI=ëÉåëçêáëâÉ=ÉääÉê=

ãÉåí~äÉ=ÉîåÉê=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê=ÉêÑ~êáåÖI=ÇÉêëçã=ÇÉ=Éê=ìåÇÉê=çééëóå=ÉääÉê=

ÇÉêëçã=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ=á=Éå=ëáââÉê=Äêìâ=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ÇÉí=â~å=ëáâêÉë=

~í=ÇÉ=Ü~ê=Ñçêëí™íí=Ñ~êÉåÉ=ëçã=â~å=êÉëìäíÉêÉ=~î=ÑÉáä=ÄêìâK=

_~êå=ã™=áââÉ=Ñ™=äÉâÉ=ãÉÇ=~éé~ê~íÉíK=^éé~ê~íÉí=Ñ™ê=áââÉ=ÄêìâÉë=ìíÉå=

çééëóåK=^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=íáäâçéäÉë=çÖ=ÄêìâÉë=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=~åÖáîÉäëÉåÉ=

é™ íóéÉëâáäíÉíK=

SQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

åç hìå=Ñçê=Äêìâ=á=äìââÉÇÉ=êçãK=aÉí=ã™=âìå=ÄÉåóííÉë=å™ê=äÉÇåáåÖÉå=çÖ=~éé~J

ê~íÉí=áââÉ=îáëÉê=íÉÖå=é™=ëâ~ÇÉK

^éé~ê~íÉí=ã™=~ääíáÇ=ëâáääÉë=Ñê~=ëíê›ãåÉííÉí=å™ê=ÇÉí=áââÉ=â~å=çîÉêî™âÉë=

çÖ=Ñ›ê=ÇÉí=ëÉííÉë=ë~ããÉåI=í~ë=Ñê~=ÜîÉê~åÇêÉ=ÉääÉê=êÉåÖà›êÉëK= oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=ÄêìâÉêîÉÇäáâÉÜçäÇ=ã™=áââÉ=ÑçêÉí~ë=~î=Ä~êå=ìíÉå=çééëóåK fââÉ=íêÉââ=äÉÇåáåÖÉå=çîÉê=ëâ~êéÉ=â~åíÉê=ÉääÉê=î~êãÉ=Ñä~íÉêK= aÉêëçã íáäâçéäáåÖëäÉÇåáåÖÉå=é™=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå=ëâáÑíÉë=

ìí=~î=éêçÇìëÉåíÉå=ÉääÉê=ÇÉåë=âìåÇÉëÉêîáÅÉ=ÉääÉê=Éå=äáÖåÉåÇÉ=âî~äáÑáëÉêí=

éÉêëçå=Ñçê=™=ìååÖ™=Ñ~êÉK oÉé~ê~ëàçåÉê=é™=~éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÑçêÉí~ë=~î=î™ê=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

,

páââÉêÜÉíëÜÉåîáëåáåÖÉê=Ñçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ c~êÉ=Ñçê=ÉäÉâíêáëâ=ëí›í>

pí›éëÉäÉí=ã™=Ñ›êëí=ëíáââÉë=áåå=å™ê=~ääÉ=ÑçêÄÉêÉÇÉäëÉåÉ=íáä=~êÄÉáÇÉí=ãÉÇ=

~éé~ê~íÉí=Éê=~îëäìííÉíK=_~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î‹ëâÉ=ÉääÉê=

ÜçäÇÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK=fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉêK pîáåÖ~êãÉå=ã™=áââÉ=ÑäóííÉë=é™=å™ê=~éé~ê~íÉí=Éê=ëä™íí=é™K= sÉåí=íáä=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáääÉK=sÉêâ›óLíáäÄÉÜ›ê=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=

ëíáääÉ=Ó=ÉííÉê=ìíâçÄäáåÖÉå=Ö™ê=ÇêÉîÉí=ÉííÉê=á=âçêí=íáÇK

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ëä™ë=é™=çÖ=~î=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK k™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=ëâ~ä=ÄêìâÉëI=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK c›ê=ÑÉáä=Ääáê=ìíÄÉÇêÉíI=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó>

fââÉ=í~=é™=êçíÉêÉåÇÉ=ÇÉäÉêK=dêáé=~äÇêá=åÉÇ=á=ÄçääÉå=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉåK= aÉí=ã™=âìå=~êÄÉáÇÉë=ãÉÇ=é™ë~íí=äçââ=ENOF> sÉêâí›óÉí=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó=ÉííÉê=ìíâçÄäáåÖÉå=Ö™ê=ÇêÉîÉí=

ÉííÉê=á=âçêí=íáÇ=çÖ=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=éçëáëàçåÉå=Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›óK= pîáåÖ~êãÉå=ã™=Ñ›êëí=ÄÉîÉÖÉë=ÉííÉê=~í=îÉêâí›óÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

^éé~ê~íÉí=â~å=~î=ëáââÉêÜÉíëÖêìååÉê=âìå=ÇêáîÉë=å™ê=ÇêÉî=ëçã=áââÉ=ÄêìâÉë=

Éê ÇÉââÉí=íáä=ãÉÇ=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââ=ERI=UFK dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=

çÖ=å™ê=ëí›éëÉäÉí=Éê=íêìââÉí=ìíK=fââÉ=Öêáé=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=âåáîÉê>

fââÉ=Öêáé=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉåÉ=çÖ=â~åíÉåÉ=é™=âìííÉëâáîÉåÉK= hìííÉëâáîÉåÉ=ã™=âìå=í~ë=á=ä~åÖë=â~åíÉå> jáâëÉêâåáîÉå=ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉë=ãÉÇ=Ä~êÉ=ÜÉåÇÉêK

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî>

dêáé=~äÇêá=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉå>=jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=å™ê=

ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ>=jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå=Éê=ãçåíÉêí=ë~ããÉå=

çÖ ãÉÇ=é™ë~íí=äçââK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe SR

åç

c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ>

sÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î~êãÉ=ãáâëÉéêçÇìâíÉêI=âçããÉê=ÇÉí=Ç~ãé=ìí=~î=íê~âJ

íÉå=á=äçââÉíK=cóää=é™=ã~âëáã~äí=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK

sáâíáÖ>

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=ãÉÇ=çêáÖáå~äí=íáäÄÉÜ›êK= råÇÉê=ÄêìâÉå=~î=íáäÄÉÜ›êÉíI=ã™=ÇÉå=îÉÇä~ÖíÉ=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=Ñ›äÖÉëK

_êìâ=âìå=Éí=îÉêâí›ó=ÜÜîK=íáäÄÉÜ›ê=é™=Éå=Ö~åÖK

,

cçêâä~êáåÖÉê=~î=ëóãÄçäÉåÉ=é™=~éé~ê~íÉí=ÜÜîK=íáäÄÉÜ›êÉí

^åîáëåáåÖÉê=á=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ã™=Ñ›äÖÉëK s‹ê=ÑçêëáâíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=âåáîÉêK s‹ê=ÑçêëáâíáÖ>=oçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›óK fââÉ=Öêáé=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉåK páââÉêÜÉíëëóëíÉãÉê fååâçÄäáåÖëëáâêáåÖ pÉ=í~ÄÉää=“^êÄÉáÇëéçëáëàçåÉêÒK=

^éé~ê~íÉí=ä~ê=ëÉÖ=âìå=ëä™=é™=á=

éçëK=N=çÖ=P

W

Ó å™ê=ÄçääÉå=ENNF=Éê=ë~íí=áåå=çÖ=ÇêÉáÉí=áååíáä=

ÇÉå ëãÉââÉí=á=çÖ=

Ó å™ê=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=é™=ãáâëÉêÇêÉîÉí=EUF=

Éê=ë~íí=é™K páâêáåÖ=ãçí=ÖàÉåáååâçÄäáåÖ sÉÇ=ëíê›ãÄêìÇÇ=ÑçêÄäáê=~éé~ê~íÉí=áååâçÄäÉíI=

ãÉå ãçíçêÉå=ëí~êíÉê=áââÉ=áÖàÉå=ÇÉêÉííÉêK= cçê ÖàÉåáååâçÄäáåÖ=ÇêÉá=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™= MLçÑÑ I=

ÇÉêÉííÉê=ëä™=ÇÉå=é™K lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖ pä™ë=ãçíçêÉå=~î=ìåÇÉê=Äêìâ=~î=ëÉÖ=ëÉäîI=

Éê çîÉêÄÉä~ëíåáåÖëîÉêåÉí=~âíáîÉêíK= bå=ãìäáÖ=™êë~â=â~å=î‹êÉ=Éå=ë~ãíáÇáÖ=

ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î=Ñçê=ëíçêÉ=ãÉåÖÇÉê=ã~íî~êÉêK eîçêÇ~å=Çì=Ö™ê=Ñê~ã=ÇÉêëçã=Éí=~î=ëáââÉêJ

ÜÉíëëóëíÉãÉåÉ=Éê=~âíáîÉêíI=ëÉ=“eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáäÒK

_êìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâàÉääáÖÉ=

ìíÑ›êÉäëÉêI=ëÉ=çÖë™=ãçÇÉääçîÉêëáâí=E ÄáäÇÉ=

^éé~ê~íÉí=Éê=îÉÇäáâÉÜçäÇëÑêáííK

FK=

bå=çîÉêëáâí

sÉååäáÖëí=ÄêÉíí=ìí=ëáÇÉåÉ=

ãÉÇ=ÄáäÇÉêK

_~ëáëã~ëâáå

_áäÇÉ=

N ríä›ëåáåÖëí~ëí

O pîáåÖ~êã

“b~ëó=^êãäáÑíÒ=Ñìåâëàçå=Ñçê=ìåÇÉêëí›ííÉäëÉ=

~î ÄÉîÉÖÉäëÉå=~î=~êãÉå=çééçîÉê=

EëÉ “^êÄÉáÇëéçëáëàçåÉêÒFK

P aêÉáÉÄêóíÉê bííÉê=ìíâçÄäáåÖÉå=EëíáääáåÖ= MLçÑÑ F=Ö™ê=~éé~J

ê~íÉí=~ìíçã~íáëâ=á=ÇÉå=çéíáã~äÉ=éçëáëàçåÉå=

Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›óK

MLçÑÑ=

=Z=ëíçé j =Z=jçãÉåíâçÄäáåÖ=ãÉÇ=Ü›óÉëíÉ=íìêí~ääI=

ÜçäÇ=ÄêóíÉêÉå=Ñçê=›åëâÉí=ãáâëÉíáÇ=Ñ~ëíK qêáåå=

NÓT

I=~êÄÉáÇëÜ~ëíáÖÜÉíW

N =Z=ä~îí=íìêí~ää=Ó=ä~åÖëçãíI

T =Z=Ü›óí=íìêí~ää=Ó=ÜìêíáÖK

Q aêáÑíëáåÇáâ~ëàçå ióëÉê=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉå=EÇêÉáÉÄêóíÉê=é™= j =

ÉääÉê=

NÓT

FK

_äáåâÉê=ÇÉêëçã=ÇÉí=Éê=Öàçêí=ÑÉáä=îÉÇ=ÄÉíàÉJ

åáåÖÉå=~î=~éé~ê~íÉíI=ÇÉêëçã=ÇÉå=ÉäÉâíêçJ

åáëâÉ=ëáâêáåÖÉå=Éê=ìíä›ëí=ÜÜîK=îÉÇ=Éå=ÇÉÑÉâí=

é™=~éé~ê~íÉíI=ëÉ=â~éáííÉä=“eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáäÒK

SS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

åç

R _ÉëâóííÉäëÉëÇÉâëÉä=Ñçê=ÇêÉîÉåÉ cçê=™=í~=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=~î=ÇêÉîÉíI=

íêóââ é™=Ä~âëáÇÉå=çÖ=í~=~î=äçââÉíK

S aêÉî=Ñçê=

Ó=ÖàÉååçãä›éëâìííÉê=çÖ=

Ó=ëáíêìëéêÉëëÉ=EÉâëíê~=íáäÄÉÜ›ê=GFK= k™ê=ÇÉí=áââÉ=ÄêìâÉë=ëÉíí=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=

é™=ÇêÉîÉíK

T aêÉî=Ñçê=îÉêâí›ó=Eê›êÉéáååÉI=îáëéI=

ÉäíÉâêçâF=çÖ=âà›ííâîÉêå=EÉâëíê~=íáäÄÉÜ›ê=GF

U _ÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=Ñçê=ãáâëÉêÇêÉîÉí

V aêÉî=Ñçê=ãáâëÉê=EÉâëíê~=íáäÄÉÜ›ê=GF k™ê=ÇÉí=áââÉ=Éê=á=ÄêìâI=ëÉíí=

ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=é™=ãáâëÉêÇêÉîÉíK

NM h~ÄÉäçééÄÉî~êáåÖ jrjRQKKW=oìää=çéé=â~ÄÉäÉå=á=â~ÄÉäêçããÉí jrjRSKKW=h~ÄÉäçééêìääáåÖë~ìíçã~íáââ

_çääÉå=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›ê=

NN o›êÉÄçääÉ=á=êìëíÑêáíí=ëí™ä

NO içââ sÉêâí›ó

NP o›êÉéáååÉ

NQ sáëé

NR bäíÉâêçâ=ãÉÇ=ÇÉáÖëâê~éÉ

NS sÉëâÉ=Ñçê=íáäÄÉÜ›ê cçê=çééÄÉî~êáåÖ=~î=îÉêâí›ó=çÖ=âìííÉëâáîÉêK dàÉååçãä›éëâìííÉê

NT pí›íÉê

NU içââ=ãÉÇ=é™ÑóääáåÖëëà~âí

NV hìííÉëâáîÉê

NV~ =sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉ=Ó=íóââLíóåå

NVÄ =sÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå

NVÅ =oáîÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäë=Ñáå

OM pâáîÉÜçäÇÉê

ON h~ëëÉ=ãÉÇ=ìíä›éë™éåáåÖ jáâëÉê=

G

OO jáâëÉÄÉÖÉê

OP içââ

OQ qê~âí

G aÉêëçã=Éå=~î=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉåÉ=áââÉ=Éê=ãÉÇ=á=

äÉîÉêáåÖëçãÑ~åÖÉíI=â~å=ÇÉå=Ñ™Éë=á=Ü~åÇÉäÉå=

çÖ=Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

^êÄÉáÇëéçëáëàçåÉê

_áäÇÉ=

lÄë>

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=îÉêâí›óÉíLíáäJ

ÄÉÜ›êÉí=Éê=ë~íí=é™=ÇÉí=êáâíáÖÉ=ÇêÉîÉí=á=ÜÉåÜçäÇ=

íáä=ÇÉååÉ=í~ÄÉääÉå=çÖ=ë~íí=á=êáâíáÖ=éçëáëàçå=

çÖ Éê á ~êÄÉáÇëëíáääáåÖK pîáåÖ~êãÉå=ã™=î‹êÉ=ëãÉââÉí=á=îÉÇ=ÜîÉê=

~î ~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåÉK

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe eÉåîáëåáåÖ pîáåÖ~êãÉå=Éê=ìíëíóêí=ãÉÇ=“b~ëó=^êãäáÑíÒ=

Ñìåâëàçå=ëçã=ìåÇÉêëí›ííÉê=ÄÉîÉÖÉäëÉå=

íáä ëîáåÖ~êãÉå=çééçîÉêK fååëíáääáåÖ=~î=~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåW

 qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=Ñäóí=é™=ëîáåÖ~êãÉåK=

_ÉîÉÖÉäëÉå=ìåÇÉêëí›ííÉë=ãÉÇ=Éå=Ü™åÇK cäóíí=ëîáåÖ~êãÉå=áååíáä=ÇÉå=ëãÉââÉê=á=á=›åëâÉí=

éçëáëàçåK mçëáëàçå aêÉî ^êÄÉáÇëÜ~ëíáÖÜÉí

NÓT

N T NÓT

NÓP

O T

G

Ó

P

Q

S

V

T

G fååëÉííáåÖLìíí~âáåÖ=~î=îáëéI=ê›êÉéáååÉ=çÖ=

ÉäíÉâêçâX=é™ÑóääáåÖ=~î=ëíçêÉ=~êÄÉáÇëãÉåÖÇÉêK

_ÉíàÉåáåÖ

PÓT

PÓT

RÓT

RÓT

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> pí›éëÉäÉí=ã™=Ñ›êëí=ëíáââÉë=áåå=å™ê=~ääÉ=ÑçêÄÉêÉJ

ÇÉäëÉåÉ=íáä=~êÄÉáÇÉí=ãÉÇ=~éé~ê~íÉí=Éê=~îëäìííÉíK lÄë>

^éé~ê~íÉí=ã™=âìå=ÇêáîÉë=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êLîÉêâí›ó=

á=~êÄÉáÇëëíáääáåÖK

^éé~ê~íÉí=ã™=áââÉ=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉí=Éê=íçãíK=

^éé~ê~íÉí=çÖ=íáäÄÉÜ›êëÇÉäÉåÉ=ã™=áââÉ=ìíëÉííÉë=

Ñçê=î~êãÉâáäÇÉêK= aÉäÉåÉ=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=ãáâêçÄ›äÖÉK

^éé~ê~íÉí=çÖ=íáäÄÉÜ›êÉí=ã™=êÉåÖà›êÉë=ÖêìåÇáÖ=

Ñ›ê=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖë=ÄêìâI=ëÉ=“oÉåÖà›êáåÖ=

çÖ éäÉáÉÒK

ST

åç sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ f=ÇÉååÉ=ÄêìâëîÉáäÉÇåáåÖÉå=ÑáååÉë=ÇÉí=Éí=âäáëíêÉJ

ãÉêâÉ=ãÉÇ=êÉíåáåÖëîÉêÇáÉê=Ñçê=~êÄÉáÇëÜ~ëíáÖJ

ÜÉíÉå=é™=~éé~ê~íÉí=å™ê=ÇÉí=ÄêìâÉë=îÉêâí›ó=

ÜÜîK íáäÄÉÜ›êK= sá=~åÄÉÑ~äÉê=™=äáãÉ=ÇÉííÉ=âäáëíêÉãÉêâÉí=é™=~éé~J

ê~íÉí=E ÄáäÇÉ =

FK cçêÄÉêÉÇåáåÖ

 píáää=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=é™=Éí=Öä~íí=çÖ=êÉåí=

ìåÇÉêä~ÖK qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=E ÄáäÇÉ=

FK jrjRQKK i~ÖêáåÖëêçã=Ñçê=â~ÄÉäÉåW qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=íáä=›åëâÉí=

äÉåÖÇÉK jrjRSKK h~ÄÉäçééêìääáåÖë~ìíçã~íáââW qêÉââ=ìí=â~ÄÉäÉå=ãÉÇ=Éíí=íêÉââ=

áååíáä=›åëâÉí=äÉåÖÇÉ=Eã~âëK=NMM=

ÅãF=çÖ=ëäáéé=ÇÉå=ä~åÖëçãí=áÖàÉåX=

â~ÄÉäÉå=Éê=ëáâêÉíK cçêêáåÖáåÖ=~î=~êÄÉáÇëäÉåÖÇÉå=~î=â~ÄÉäÉåW= qêÉââ=äÉíí=á=â~ÄÉäÉå=çÖ=ä~=ÇÉå=êìääÉ=çéé=íáä=

›åëâÉí=äÉåÖÇÉK==aÉêÉííÉê=íêÉââ=äÉíí=á=â~ÄÉäÉå=

áÖàÉå=çÖ=ëäáéé=ÇÉå=ä~åÖëçãíX=â~ÄÉäÉå=

Éê ëáâêÉíK

lÄë> h~ÄÉäÉå=ã™=áââÉ=ÑçêÇêÉáÉë=å™ê=ÇÉå=ëâóîÉë=áååK= sÉÇ=~éé~ê~íÉê=ãÉÇ=â~ÄÉäçééêìääáåÖë~ìíçJ

ã~íáââ=ã™=â~ÄÉäÉå=áââÉ=ëâóîÉë=áåå=ãÉÇ=Ü™åÇK= aÉêëçã=â~ÄÉäÉå=âäÉããÉë=Ñ~ëíI=íêÉââ=â~ÄÉäÉå=

ÜÉäí=ìí=çÖ=ë™=ä~=ÇÉå=êìääÉ=çéé=áÖàÉåK

 píáââ=áåå=ëí›éëÉäÉíK

_çääÉ=çÖ=îÉêâí›ó

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=

~î êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó dêáé=~äÇêá=åÉÇ=á=ÄçääÉå=ìåÇÉê=ÇêáÑíÉåK= aÉí=ã™=âìå=~êÄÉáÇÉë=ãÉÇ=é™ë~íí=äçââ=ENOF> sÉêâí›óÉí=ã™=âìå=ëâáÑíÉë=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=Ó=

ÉííÉê=ìíâçÄäáåÖÉå=Ö™ê=ÇêÉîÉí=ÉííÉê=á=âçêí=íáÇ=çÖ=

Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=éçëáëàçåÉå=Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›óK= pîáåÖ~êãÉå=ã™=Ñ›êëí=ÄÉîÉÖÉë=ÉííÉê=~í=îÉêâJ

í›óÉí=ëí™ê=ëíáääÉK

^éé~ê~íÉí=ã™=~î=ëáââÉêÜÉíëÖêìååÉê=âìå=ÇêáîÉë=

å™ê=ÇêÉî=ëçã=áââÉ=ÄêìâÉë=Éê=ÇÉââÉí=íáä=ãÉÇ=

ÄÉëâóííÉäëÉëäçââ=ERI=UFK lÄë>

_çääÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=Ñçê=~êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÇÉííÉ=

~éé~ê~íÉíK

o›êÉéáååÉ=ENPF

Ñçê=ê›êáåÖ=~î=ÇÉáÖÉêI=ÑKÉâëK=ê›êí=ÇÉáÖ sáëé=ENQF

Ñçê=éáëâáåÖ=~î=ÉÖÖÉÜîáíÉI=Ñä›íÉ=çÖ=Ñçê=

éáëâáåÖ=~î=äÉííÉ=ÇÉáÖÉêI=ÑKÉâëK=ÄáëâìáíÇÉáÖ bäíÉâêçâ=ENRF=

Ñçê=ÉäíáåÖ=~î=íóåÖêÉ=ÇÉáÖÉê=çÖ=Ñçê=™=Ää~åÇÉ=

áåå=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ëçã=áââÉ=ëâ~ä=âìííÉë=

çéé=EÑKÉâëK=êçëáåÉêI=ëàçâçä~ÇÉÄáíÉêF

^êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÄçääÉå=

çÖ=îÉêâí›óÉåÉ=

 qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáëàçå=

O

K

_áäÇÉ=

 fååëÉííáåÖ=~î=ÄçääÉåW

Ó pÉíí=áåå=ÄçääÉå=ëçã=Éê=Ä›óÉí=Ñê~ãçîÉê=

çÖ éä~ëëÉê=ÇÉåI

Ó ÇêÉá=ÇÉå=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=ÇÉå=

ëãÉââÉê=áK

^äí=ÉííÉê=~êÄÉáÇëçééÖ~îÉ=ëíáââ=ê›êÉéáååÉåI=

îáëéÉå=ÉääÉê=ÉäíÉâêçâÉå=áåå=á=ÇêÉîÉí=íáä=ÇÉ=

ëãÉââÉê=áK

 eÉåîáëåáåÖW sÉÇ=Äêìâ=~î=ÉäíÉâêçâÉå=ÇêÉáÉë=ÇÉáÖëâê~éÉå=

áååíáä=ÉäíÉâêçâÉå=â~å=ëãÉââÉ=á=E ÄáäÇÉ=

Ó QÄ FK cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=

á ÄçääÉåK qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí=ëîáåÖJ

~êãÉå=á=éçëáëàçå=

N

K pÉíí=é™=äçââÉíK

 pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=›åëâÉí=íêáååK s™ê=~åÄÉÑ~äáåÖW

Ó o›êÉéáååÉåW=

ê›ê=Ñ›êëí=áåå=é™=íêáåå=NI=ÇÉêÉííÉê=îÉäÖ=íêáåå=T

Ó sáëéÉåW

íêáåå=TI=Ää~åÇ=áåå=é™=íêáåå=N

Ó bäíÉâêçâÉåW=

ê›ê=Ñ›êëí=áåå=é™=íêáåå=NI=ÇÉêÉííÉê=Éäí=é™=íêáåå=P m™ÑóääáåÖ=~î=áåÖêÉÇáÉåëÉê

 pä™=~î=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK

 cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉê=áÖàÉååçã=

é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉå=á=äçââÉíK

ÉääÉê

q~=~î=äçââÉíK

 qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáëàçå= O K cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉK

SU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

bííÉê=~êÄÉáÇÉí

 pä™=~î=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK

 qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉíK q~=~î=äçââÉíK qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí=

ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáëàçå= O K

 q~=îÉêâí›óÉí=ìí=~î=ÇêÉîÉíK q~=ìí=ÄçääÉåK oÉåÖà›ê=~ääÉ=ÇÉäÉåÉI=ëÉ=“oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉÒK dàÉååçãä›éëâìííÉê

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ fââÉ=Öêáé=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉåÉ=çÖ=â~åíÉåÉ=é™=

âìííÉëâáîÉåÉK=hìííÉëâáîÉåÉ=ã™=âìå=í~ë=á=ä~åÖë=

â~åíÉå>=dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=

é™Lí~ë=~î=å™ê=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉ=çÖ=å™ê=ëí›éëÉäÉí=

Éê=íêìââÉí=ìíK=fââÉ=Öêáé=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK lÄë> dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=

á âçãéäÉíí=ë~ããÉåë~íí=íáäëí~åÇK= dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=ë~ããÉå=

é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK dàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=á=ÇÉå=

çééÑ›êíÉ=~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåK

_ÉëâóííÉäëÉ=ãçí=çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ _áäÇÉ=

 cçê=™=ÑçêÜáåÇêÉ=ëí›êêÉ=ëâ~ÇÉê=é™=~éé~ê~íÉí=ÇáííI=

ÇÉêëçã=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=Ääáê=çîÉêÄÉä~ëíÉíI=

Éê=Çêáî~âëäáåÖÉå=é™=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ìíëíóêí=

ãÉÇ=Éå=âàÉêî=EÑ~ëíä~Öí=ÄêìÇÇëíÉÇFK= sÉÇ çîÉêÄÉä~ëíåáåÖ=ÄêóíÉê=Çêáî~âëäáåÖÉå=é™=ÇÉííÉ=

ëíÉÇÉíK= bå=åó=ëâáîÉÜçäÇÉê=ãÉÇ=Çêáî~âëäáåÖ=Ñ™Éë=Üçë=

âìåÇÉëÉêîáÅÉK sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉ=Ó=íóââLíóåå

Ñçê=ëâà‹êáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉêK=

_É~êÄÉáÇáåÖ=é™=íêáåå=RK

_ÉíÉÖåÉäëÉå=é™=îÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉåW=

“NÒ=Ñçê=ÇÉå=íóââÉ=ëâà‹êÉëáÇÉå ł P“=Ñçê=ÇÉå=íóååÉ=ëâà‹êÉëáÇÉå

lÄë> sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=ëâà‹êÉ=

Ü~êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ëàçâçä~ÇÉK= hçâíÉI=Ñ~ëíÉ=éçíÉíÉê=ã™=âìå=ëâà‹êÉë=å™ê=

ÇÉ=Éê=â~äÇÉK

sÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉ=Ó=ÖêçîLÑáå

Ñçê=ê~ëéáåÖ=~î=Öê›ååë~âÉêI=Ñêìâí=çÖ=çëíI=

ìååí~íí=Ü~êÇ=çëí=EÑKÉâëK=m~êãÉë~åFK=

_É~êÄÉáÇáåÖ é™=íêáåå=P=ÉääÉê=QK

_ÉíÉÖåÉäëÉå=é™=îÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉåW=

“OÒ=Ñçê=ÇÉå=ÖêçîÉ=ê~ëéÉëáÇÉå ł Q“=Ñçê=ÇÉå=ÑáåÉ=ê~ëéÉëáÇÉå oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

åç

lÄë> sÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=ê~ëéÉ=

å›ííÉêK=jóâ=çëí=ã™=âìå=ê~ëéÉë=ãÉÇ=ÇÉå=ÖêçîÉ=

ëáÇÉå=é™=íêáåå=TK

oáîÉëâáîÉ=Ó=ãáÇÇÉäë=Ñáå

Ñçê=êáîáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉêI=Ü~êÇ=çëí=EÑKÉâëK= m~êãÉë~åFI=â~äÇ=ëàçâçä~ÇÉ=çÖ=å›ííÉêK

_É~êÄÉáÇáåÖ=é™=íêáåå=TK

lÄë> oáîÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=êáîáåÖ=~î=ãóâ=çëí=

ÉääÉê=çëí=á=ëâáîÉêK

^êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ÖàÉååçãJ

ä›éëâìííÉêÉå

_áäÇÉ=

 qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí=ëîáåÖJ

~êãÉå=á=éçëáëàçå= O K fååëÉííáåÖ=~î=ÄçääÉåW

Ó pÉíí=áåå=ÄçääÉå=ëçã=Éê=Ä›óÉí=Ñê~ãçîÉê=

çÖ éä~ëëÉê=ÇÉåI

Ó ÇêÉá=ÇÉå=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=

ÇÉå ëãÉââÉê=áK qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí=ëîáåÖJ

~êãÉå=á=éçëáëàçå=

P

K

 q~=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=~î=ÇêÉîÉí=é™=

ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=EÄáäÇÉ=

JR~FK eçäÇ=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=Ñ~ëí=á=åÉÇÉêëíÉ=ÉåÇÉåI=

ÇÉêîÉÇ=ã™=ÄÉÖÖÉ=ëéáëëÉåÉ=éÉâÉ=çééçîÉêK iÉÖÖ=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâà‹êÉJ=ÉääÉê=ê~ëéÉëâáîÉå=

ÑçêëáâíáÖ=çéé™=ëéáëëÉåÉ=~î=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=

EÄáäÇÉ=

JS~FK=sÉÇ=îÉåÇÉëâáîÉê=ã™=ÇÉí=é~ëëÉë=

é™=~í=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëáÇÉå=éÉâÉê=çééçîÉêK q~=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=á=ÇÉå=›îêÉ=ÉåÇÉå=çÖ=ëÉíí=

ÇÉå=áåå=á=â~ëëÉå=EÄáäÇÉ=

JSÄFK pÉíí=é™=äçââÉí=Eí~=ÜÉåëóå=íáä=ã~êâÉêáåÖÉåF=

çÖ ÇêÉá=ÇÉí=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=~åëä~ÖK pÉíí=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=ëçã=îáëí=

é™=ÄáäÇÉ=

JU=çéé™=ÇêÉîÉí=çÖ=ÇêÉá=

ÇÉå á âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=~åëä~ÖK pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=~åÄÉÑ~äí=íêáååK cóää=ÇÉ=ã~íî~êÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=áåå=

á é™ÑóääáåÖëëà~âíÉå=çÖ=ëâóî=ÇÉã=åÉÇ=ãÉÇ=

ëí›íÉêÉåK

lÄë> rååÖ™=~í=ëâà‹êÉÖçÇëÉí=ÜçéÉê=ëÉÖ=çéé=

á ìíä›éë™éåáåÖÉåK

qáéëW

=cçê=àÉîåÉ=ëâà‹êÉêÉëìäí~íÉê=ã™=íóåí=

ëâà‹êÉÖçÇë=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=á=ÄìåíÉêK eÉåîáëåáåÖW =aÉêëçã=ã~íî~êÉåÉ=ëçã=ëâ~ä=

ÄÉ~êÄÉáÇÉë=Ääáê=âäÉãí=Ñ~ëí=á=ÖàÉååçãä›éëâìííÉJ

êÉåI=ëä™=~î=âà›ââÉåã~ëâáåÉåI=íêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉíI=

îÉåí=íáä=ÇêÉîÉí=ëí™ê=ëíáääÉI=í~ äçââÉí=~î=çÖ=í›ã=

é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK

SV

åç bííÉê=~êÄÉáÇÉí

 pä™=~î=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK

 aêÉá=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=áãçí=âäçââÉåë=

êÉíåáåÖ=çÖ=í~=~î=ÇÉåK aêÉá=äçââÉí=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=çÖ=í~=~î=ÇÉíK q~=~î=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=ãÉÇ=ëâáîÉåK=

 qêóââ=ÜÉêíáä=ãÉÇ=ÑáåÖÉêÉå=åÉÇÉåÑê~=ãçí=

Çêáî~âëäáåÖÉå=E

ÄáäÇÉ

= oÉåÖà›ê=ÇÉäÉåÉK

FK jáâëÉê

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=

âåáîÉêLêçíÉêÉåÇÉ=ÇêÉî> dêáé=~äÇêá=åÉÇ=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉå>= jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=å™ê=ÇêÉîÉí=

ëí™ê=ëíáääÉ>=jáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=á=âçãéäÉíí=

ë~ããÉåë~íí=íáäëí~åÇ=çÖ=ãÉÇ=é™ë~íí=äçââK

m™ÑóääáåÖ=~î=áåÖêÉÇáÉåëÉê=EÄáäÇÉ=

JUF pä™=~î=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK

 q~=~î=äçââÉí=çÖ=Ñóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉê

ÉääÉê

í~=ìí=íê~âíÉå=çÖ=Ñóää=Ñ~ëíÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ÉííÉê=

ÜîÉê~åÇêÉ=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖë™éåáåÖÉå

ÉääÉê

Ñóää=ÑäóíÉåÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=åÉÇ=áÖàÉååçã=

íê~âíÉåK bííÉê=~êÄÉáÇÉí

 pä™=~î=~éé~ê~íÉí=ãÉÇ=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉåK

 aêÉá=ãáâëÉêÉå=á=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=çÖ=í~=ÇÉå=~îK qáéëW =oÉåÖà›ê=ãáâëÉêÉå=ÜÉäëí=ëíê~âë=ÉííÉê=ÄêìâK

oÉåÖà›êáåÖ=çÖ=éäÉáÉ

lÄë> fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK= lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=

oÉåÖà›êáåÖ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå

c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ> sÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î~êãÉ=ãáâëÉéêçÇìâíÉêI=

âçããÉê=ÇÉí=Ç~ãé=ìí=~î=íê~âíÉå=á=äçââÉíK= cóää=é™=ã~âëáã~äí=MIR=äáíÉê=î~êã=ÉääÉê=

ëâìããÉåÇÉ=î‹ëâÉK lÄë> jáâëÉêÉå=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=fââÉ=ÄÉ~êÄÉáÇ=

ÇóéÑêçëåÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Eìååí~íí=áëÄáíÉêFK= fââÉ Äêìâ=ãáâëÉêÉå=å™ê=ÇÉå=Éê=íçãK

^êÄÉáÇÉê=ãÉÇ=ãáâëÉêÉå

_áäÇÉ=

 qêóââ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=çÖ=ëÉíí=ëîáåÖJ

~êãÉå=á=éçëáëàçå= Q K q~=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉí=~î=ãáâëÉêÇêÉîÉíK pÉíí=é™=ãáâëÉÄÉÖÉêÉí=Eã~êâÉêáåÖÉå=é™ Ü™åÇJ

í~âÉí=ãçí=ã~êâÉêáåÖÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉåF=

çÖ ÇêÉá=ÇÉå=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=

~åëä~ÖK cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉK j~âëáã~ä=ãÉåÖÇÉI=ÑäóíÉåÇÉ=Z=NIOR=äáíÉêX=

ã~âëáã~ä=ãÉåÖÇÉ=ëâìããÉåÇÉ=ÉääÉê=î~êãÉ=

î‹ëâÉê=Z=MIR=äáíÉêX=

çéíáã~ä=ãÉåÖÇÉ=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖI=Ñ~ëí=

Z=RM=íáä=NMM=Öê~ãX pÉíí=é™=äçââÉí=çÖ=ÇêÉá=ÇÉí=áåå=á=ãáâëÉêÜ™åÇJ

í~âÉí=áãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=áååíáä=~åëä~ÖK= içââÉí=ã™=î‹êÉ=ëãÉââÉí=áK pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=›åëâÉí=íêáååK

c~êÉ=Ñçê=ëíê›ãëí›í>

^éé~ê~íÉí=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=ÉääÉê=

ÜçäÇÉë=ìåÇÉê=êÉååÉåÇÉ=î~ååK fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉêK

 qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉíK q›êâ=~î=Ä~ëáëã~ëâáåÉå=çÖ=ÄÉëâóííÉäëÉëäçâJ

âÉåÉ=Ñçê=ÇêÉîÉåÉ=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=âäìíK= lã å›ÇîÉåÇáÖ=Äêìâ=äáíí=çééî~ëâãáÇÇÉäK q›êâ=ÇÉêÉííÉê=~éé~ê~íÉí=ÖçÇí=~îK oÉåÖà›êáåÖ=~î=ÄçääÉå=çÖ=îÉêâí›óÉåÉ

_çääÉå=çÖ=îÉêâí›óÉåÉ=â~å=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâJ

ã~ëâáåK hìåëíëíçÑÑÇÉäÉåÉ=ã™=áââÉ=âäÉããÉë=Ñ~ëí=á=ã~ëJ

âáåÉåI=ÇÉ=â~å=Ääá=ÇÉÑçêãÉêí=ìåÇÉê=î~ëâáåÖÉå> oÉåÖà›êáåÖ=~î=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå

^ääÉ=ÇÉäÉåÉ=é™=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=â~å=

êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK qáéëW= cçê=ÑàÉêåáåÖ=~î=ê›Çí=ÄÉäÉÖÖ=ÉííÉê=ÄÉ~êJ

ÄÉáÇáåÖ=~î=ÑKÉâëK=Öìäê›ííÉêI=ëã›ê=äáíí=ã~íçäàÉ=

é™=Éå=âäìí=çÖ=í›êâ=~î=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=

EáââÉ âìííÉëâáîÉåÉF=ãÉÇ=ÇÉååÉK= pâóää=ÇÉêÉííÉê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉåK

TM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

oÉåÖà›êáåÖ=~î=ãáâëÉêÉå

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=

~î=ëâ~êéÉ=âåáîÉê> jáâëÉêâåáîÉå=ã™=áââÉ=ÄÉê›êÉë=ãÉÇ=Ä~êÉ=

ÜÉåÇÉêK

jáâëÉÄÉÖÉêI=äçââ=çÖ=íê~âíÉå=â~å=êÉåÖà›êÉë=

á çééî~ëâã~ëâáåK qáéëW =bííÉê=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=î‹ëâÉêI=Éê=ÇÉí=çÑíÉ=

íáäëíêÉââÉäáÖ=™=êÉåÖà›êÉ=ãáâëÉêÉå=ìíÉå=™=í~=ÇÉå=

~î ~éé~ê~íÉíK=eÉää=ÜÉêíáä=äáíí=î~åå=ãÉÇ=çééî~ëâJ

ãáÇÇÉä=áåå=á=ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáâëÉêÉåK=pä™=ãáâëÉêÉå=

é™=á=åçÉå=Ñ™=ëÉâìåÇÉê=Eíêáåå=jFK=eÉää î~ëâÉî~ååÉí=

~î=çÖ=ëâóää=ãáâëÉêÉå=ãÉÇ=êÉåí=î~ååK sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ sÉëâÉå=Ñçê=íáäÄÉÜ›êÉí=ã™=êÉåÖà›êÉë=çã=å›ÇJ

îÉåÇáÖK=q~=ÜÉåëóå=íáä=ÜÉåîáëåáåÖÉåÉ=çã=éäÉáÉ=

á îÉëâÉåK

lééÄÉî~êáåÖ

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> k™ê=~éé~ê~íÉí=áââÉ=ëâ~ä=ÄêìâÉëI=ã™=ëí›éëÉäÉí=

íêÉââÉë=ìíK

_áäÇÉ=

 sÉêâí›óÉåÉ=çÖ=âìííÉëâáîÉåÉ=ã™=ëíìÉë=áåå=

á íáäÄÉÜ›êëîÉëâÉåK

 qáäÄÉÜ›êëîÉëâÉå=ëâ~ä=çééÄÉî~êÉë=á=ÄçääÉåK cçê=çééÄÉî~êáåÖ=á=çêáÖáå~ä=ÉãÄ~ää~ëàÉå=

ëÉ ÄáäÇÉ =

K

eàÉäé=îÉÇ=ÑÉáä

c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ> c›ê=ÑÉáä=Ääáê=ìíÄÉÇêÉíI=ã™=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK

sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ aêáÑíëáåÇáâ~ëàçåÉå=ÄäáåâÉê=ÇÉêëçã=ÇÉí=çééëí™ê=

Éå=ÑÉáä=îÉÇ=ÄÉíàÉåáåÖÉå=~î=~éé~ê~íÉíI=ÇÉêëçã=

ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëâÉ=ëáâêáåÖÉåÉ=ìíä›ëÉë=ÜÜîK=ÇÉêëçã=

ÇÉí=çééëí™ê=Éå=ÇÉÑÉâí=é™=~éé~ê~íÉíK pîáåÖ~êãÉå=ã™=î‹êÉ=ëãÉââÉí=á=îÉÇ=ÜîÉê=

~î ~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåÉK cçêë›â=Ñ›êëí=~í=ìíÄÉÇêÉ=ÇÉí=çééëí™ííÉ=éêçÄäÉãÉí=

ãÉÇ=ÜàÉäé=~î=ÇÉ=Ñ›äÖÉåÇÉ=ÜÉåîáëåáåÖÉåÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

åç cÉáä

^éé~ê~íÉí=ëí~êíÉê=áââÉK= ríÄÉÇêáåÖ

 hçåíêçää¨ê=ëíê›ãÑçêëóåáåÖÉåK

 hçåíêçää¨ê=ëí›éëÉäÉíK hçåíêçää¨ê=ëîáåÖ~êãÉåK=bê=ÇÉå=á=êáâíáÖ=

éçëáëàçå\=bê=ÇÉå=ëãÉââÉí=á\ aêÉá=ãáâëÉêÉå=ÜÜîK=ÄçääÉå=Ñ~ëí=áååíáä=~åëä~ÖK pÉíí=é™=ãáâëÉêäçââÉí=çÖ=ÇêÉá=Ñ~ëí=áååíáä=~åëä~ÖK pÉíí=ÄÉëâóííÉäëÉëäçââÉåÉ=é™=ÇÉ=ÇêÉî=ëçã=

áââÉ=ÄêìâÉëK páâêáåÖÉå=ãçí=ÖàÉåáååâçÄäáåÖ=Éê=~âíáîK= pÉíí ~éé~ê~íÉí=é™=MLçÑÑ=çÖ=ëÉíí=ÇÉí=ë™=íáäÄ~âÉ=

é™=ÇÉí=›åëâÉÇÉ=íêáååÉíK= cÉáä

^éé~ê~íÉí=ëä™ë=~î=ìåÇÉê=ÄêìâÉåK= lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=Éê=~âíáîÉêíK= aÉí=ÄäÉ=ÄÉ~êÄÉáÇÉí=Ñçê=ëíçêÉ=ãÉåÖÇÉê=ã~íî~êÉê=

ë~ãíáÇáÖK ríÄÉÇêáåÖ

 pä™=~î=~éé~ê~íÉíK oÉÇìë¨ê=ãÉåÖÇÉå=ã~íî~êÉê=ëçã=ëâ~ä=

ÄÉ~êÄÉáÇÉëK=qáää~íí=ëí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉê=

EëÉ “ÉâëÉãéäÉê=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉÒF=ã™=áââÉ=

çîÉêëâêáÇÉë> cÉáä sÉÇ=Éå=ÑÉáäí~âÉäëÉ=ÄäÉ=ìíä›ëåáåÖëí~ëíÉå=ÄÉíàÉåí=

å™ê=ÇêÉîÉí=î~ê=á=Ö~åÖK=pîáåÖ~êãÉå=ÄÉîÉÖÉê=ëÉÖ=

çééçîÉêK=aêÉîÉí=ëä™ë=~îI=ãÉå=Ääáê=áââÉ=ëí™ÉåÇÉ=

á éçëáëàçåÉå=Ñçê=ëâáÑí=~î=îÉêâí›óK ríÄÉÇêáåÖ

 pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=

MLçÑÑ

K pÉíí=ëîáåÖ~êãÉå=á=éçëáëàçå= N K

 pä™=é™=~éé~ê~íÉí=Eíêáåå=NFK pä™=~éé~ê~íÉí=~î=áÖàÉåK sÉêâí›óÉí=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=éçëáëàçåÉå=Ñçê=ëâáÑí=

~î îÉêâí›óK cÉáä jáâëÉêÉå=ÄÉÖóååÉê=áââÉ=™=~êÄÉáÇÉ=ÉääÉê=Ääáê=

ëí™ÉåÇÉ=ìåÇÉê=ÄêìâÉåI=ÇêÉîÉí=“ÄêìããÉêÒK= håáîÉå=Éê=ÄäçââÉêíK ríÄÉÇêáåÖ

 pä™=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=íêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉíK

 q~=~î=ãáâëÉêÉå=çÖ=ÑàÉêå=ÜáåÇêáåÖÉåK pÉíí=ãáâëÉêÉå=é™=áÖàÉåK pä™=~éé~ê~íÉí=é™=áÖàÉåK sáâíáÖ=ÜÉåîáëåáåÖ aÉêëçã=ÑÉáäÉå=áââÉ=ä~ê=ëÉÖ=ìíÄÉÇêÉ=é™=ÇÉííÉ=

îáëÉíI=ã™=Çì=ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

TN

åç

bâëÉãéäÉê=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉ=

píáîéáëâÉí=âêÉãÑä›íÉ

NMM=ÖÓSMM=Ö=

_É~êÄÉáÇ=Ñä›íÉå=á=N½=íáä=Q=ãáåìííÉê=

é™ íêáåå=T=Ó=~äí=ÉííÉê=ãÉåÖÇÉ=çÖ=ÉÖÉåëâ~éÉå=

íáä=Ñä›íÉåI=ãÉÇ=îáëéÉåK píáî=ÉÖÖÉÜîáíÉ

N=íáä=U=ÉÖÖÉÜîáíÉê

_É~êÄÉáÇ=ÉÖÖÉÜîáíÉåÉ=á=Q=íáä=S=ãáåìííÉê=

é™=íêáåå=T=ãÉÇ=îáëéÉåK

_áëâìáíÇÉáÖ

dêìååçééëâêáÑí

O=ÉÖÖ

OÓP=ëë=î~êãí=î~åå

NMM=Ö=ëìââÉê

N=é~ââÉ=î~åáäàÉëìââÉê

TM=Ö=ãÉä

TM=Ö=éçíÉíãÉä

ÉîíK=Ä~âÉéìäîÉê

 sáëé=~äí=ë~ããÉå=Eìååí~íí=ãÉä=çÖ=éçíÉíãÉäF=

á=Å~K=QÓS=ãáåìííÉê=é™=íêáåå=T=ãÉÇ=îáëéÉå=íáä=ÇÉí=

ëâìããÉêK pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=íêáåå=N=çÖ=Ää~åÇ=áåå=ÇÉí=

ëáäíÉ=ãÉäÉí=çÖ=éçíÉíãÉäÉí=á=Å~K=½=íáä=N=ãáåìíí=

ãÉÇ=¨å=ëâàÉ=~î=Ö~åÖÉåK pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW =O=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå o›êí=ÇÉáÖ

dêìååçééëâêáÑí

PÓQ=ÉÖÖ

OMMÓORM=Ö=ëìââÉê

N=âäóéÉ=ë~äí

N=é~ââÉ=î~åáäàÉëìââÉê=ÉääÉê=ëâ~ää=~î=½=ëáíêçå

OMMÓORM=Ö=ëã›ê=ÉääÉê=ã~êÖ~êáå=EêçãíÉãéÉê~íìêF

RMM=Ö=ãÉä

N=é~ââÉ=Ä~âÉéìäîÉê

NOR=ãä=ãÉäâ

 o›ê=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ë~ããÉå=á=Å~K=½=ãáåìíí=

é™=íêáåå=NI=ÇÉêÉííÉê=á=Å~K=PÓQ=ãáåìííÉê=é™=íêáåå=

T=ãÉÇ=ê›êÉéáååÉåK= pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW =NIR=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå j›êÇÉáÖ

dêìååçééëâêáÑí

NOR=Ö=ëã›ê=EêçãíÉãéÉê~íìêF

NMMÓNOR=Ö=ëìââÉê

N=ÉÖÖ

N=âäóéÉ=ë~äí

äáíí=ëâ~ää=~î=ëáíêçå=ÉääÉê=î~åáäàÉëìââÉê=

ORM=Ö=ãÉä

ÉîíK=Ä~âÉéìäîÉê

_É~êÄÉáÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=Å~K=½=ãáåìíí=

é™ íêáåå=NI=ÇÉêÉííÉê=á=Å~K=OÓP=ãáåìííÉê=é™=íêáåå=

S=ãÉÇ=ê›êÉéáååÉåK cê~=çÖ=ãÉÇ=RMM=Ö=ãÉäW

 bäí=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ãÉÇ=ÉäíÉâêçâÉå=á=Å~K=½=

ãáåìíí=é™=íêáåå=NI=ÇÉêÉííÉê=á=Å~K=PÓQ=ãáåìííÉê=

é™=íêáåå=PK pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW

=O=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå dà‹êÇÉáÖ

dêìååçééëâêáÑí

RMM=Ö=ãÉä

N=ÉÖÖ

UM=Ö=ÑÉíí=EêçãíÉãéÉê~íìêF

UM=Ö=ëìââÉê

OMMÓORM=ãä=äìåâÉå=ãÉäâ

OR=Ö=ÑÉêëâ=Öà‹ê=ÉääÉê=N=é~ââÉ=í›êêÖà‹êê

ëâ~ää=~î=½=ëáíêçå

N=âäóéÉ=ë~äí

_É~êÄÉáÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=Å~K=½=ãáåìíí=

é™ íêáåå=NI=ÇÉêÉííÉê=á=Å~K=PÓS=ãáåìííÉê=é™=íêáåå=

P=ãÉÇ=ÉäíÉâêçâÉåK= pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW =NIR=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå m~ëí~ÇÉáÖ

dêìååçééëâêáÑí

PMM=Ö=ãÉä

P=ÉÖÖ

ÉííÉê=ÄÉÜçî=NÓO=ëë=ENMÓOM=ÖF=â~äÇí=î~åå

_É~êÄÉáÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=Å~K=P=íáä=R=

ãáåìííÉê=é™=íêáåå=P=íáä=ÇÉí=Ç~ååÉë=Éå=ÇÉáÖK= pí›êëíÉ=ãÉåÖÇÉW

=NIR=Ö~åÖÉê=ÖêìååçééëâêáÑíÉå

_ê›ÇÇÉáÖ

dêìååçééëâêáÑí

TRM=Ö=ãÉä

O=é~ââÉê=í›êêÖà‹êê

O=íë=ë~äí

QRMÓRMM=ãä=î~êãí=î~åå

_É~êÄÉáÇ=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=á=Å~K=½=ãáåìíí=

é™ íêáåå=NI=ÇÉêÉííÉê=á=Å~K=QÓR=ãáåìííÉê=é™=íêáåå=

P ãÉÇ=ÉäíÉâêçâÉåK j~àçåÉë

O=ÉÖÖ

O=íë=ëÉååÉé

¼=ä=çäàÉ

O=ëë=ëáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=ÉÇÇáâ

N=âäóéÉ=ë~äí

N=âäóéÉ=ëìââÉê

TO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

fåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Ä›ê=Ü~=ë~ããÉ=íÉãéÉê~íìêK

_É~êÄÉáÇ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=Eìååí~íí=çäàÉåF=á=åçÉå=

ëÉâìåÇÉê=é™=íêáåå=P=ÉääÉê=Q=á=ãáâëÉêÉåK pÉíí=ãáâëÉêÉå=é™=íêáåå=T=çÖ=ÜÉää=çäàÉå=ä~åÖJ

ëçãí=áÖàÉååÉã=íê~âíÉå=çÖ=Ää~åÇ=ë™=äÉåÖÉ=

íáä ã~àçåÉëÉå=ÉãìäÖÉêÉêK j~àçåÉëÉå=ã™=ÄêìâÉë=çéé=ëå~êíI=áââÉ=

çééÄÉî~êÉëK eçååáåÖ=é™äÉÖÖ

PM=Ö=ëã›ê=EÑê~=âà›äÉëâ~éÉíI=T=ø`F

NVM=Ö=ÜçååáåÖ=EÑê~=âà›äÉëâ~éÉíI=T=ø`F

 aÉä=çéé=ëã›êÉí=á=ëã™=ÄáíÉê=çÖ=Ñóää=ÇÉã=

á ãáâëÉêÉåK

 qáäëÉíí=ÜçååáåÖ=çÖ=ãáâë=á=NR=ëÉâìåÇÉê=

é™=íêáåå=TK

åç

bâëíê~=íáäÄÉÜ›ê

jrwRwmN páíêìëéêÉëëÉ cçê=éêÉëëáåÖ=~î=~ééÉäëáåÉêI=ëáíêçåÉê=çÖ=Öê~éÉÑêìâíK jrwR``N qÉêåáåÖâìííÉê cçê=ëâà‹êáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉê=á=àÉîåí=ëíçêÉ=íÉêåáåÖÉêK jrwRctN hà›ííâîÉêå cçê=âìííáåÖ=~î=ÑÉêëâí=âà›íí=Ñçê=ÄáÑÑ=í~êí~ê=ÉääÉê=âà›ííéìÇÇáåÖK jrwQRipN eìääëâáîÉ=ëÉíí=Ñáå=

EP ããFI=Öêçî=ES=ããF jrwQRpsN cçêë~íë=Ñçê=

ëéê›óíÉÄ~âëí jrwQRopN oáîÉëâáîÉ=Öêçî cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK cáå=Ñçê=éçëíÉáÉê=çÖ=é™äÉÖÖI=Öêçî=Ñçê=ëíÉâÉé›äëÉê=çÖ=Ä~ÅçåK cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK jÉÇ=ãÉí~ääëà~ÄäçåÉ=Ñçê=Q=ÑçêëâàÉääáÖÉ=Ä~âÉÑçêãÉêK cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK cçê=êáîáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉêI=ÑKÉâëK=Ñçê=éçíÉíâ~âÉê=ÉääÉê=âìãäÉK jrwQRosN oáîÉÑçêë~íë cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK cçê=êáîáåÖ=~î=å›ííÉêI=ã~åÇäÉêI=ëàçâçä~ÇÉ=çÖ=í›êâÉíÉ=

êìåÇëíóââÉêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TP

åç jrwQRcsN cçêë~íë=Ñçê=ÑêìâíéêÉëëÉ cçê=âà›ííâîÉêåÉå=jrwRctNK cçê=éêÉëëáåÖ=~î=Ä‹êÑêìâí=ìååí~íí=ÄêáåÖÉÄ‹êI=íçã~íÉê=

çÖ åóéÉê=íáä=ãçëK=p~ãíáÇáÖ=Ääáê=ëíáäâÉåÉ=çÖ=âàÉêåÉåÉ=

é™ ÑKÉâëK=ëçäÄ‹êLêáéë=~ìíçã~íáëâ=ÑàÉêåÉíK jrwQRmpN mçããÉë=ÑêáíÉë=ëâáîÉ cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK cçê=ëâà‹êáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉê=Ñçê=mçããÉë=ÑêáíÉëK jrwQR^dN

^ëá~=Öê›ååë~âëëâáîÉ jrwQRhmN pâáîÉ=Ñçê=éçíÉíâ~âÉê jrwRboO o›êÄçääÉ=á=êìëíÑêáíí=ëí™ä cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK pâà‹êÉê=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉê=á=ÑáåÉ=ëíêáéÉê=Ñçê=~ëá~íáëâÉ=

Öê›ååë~âêÉííÉêK cçê=ÖàÉååçãä›éëâìííÉêÉå=jrwRapNK cçê=êáîáåÖ=~î=ê™=éçíÉíÉê=íáä=“o ∏ ëíáÒ=çÖ=éçíÉíâ~âÉêI=

Ñçê ëâà‹êáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉê=á=íóââÉ=ëâáîÉêK f=ÄçääÉå=â~å=ÇÉí=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=çééíáä=TRM=Ö=ãÉä=éäìëë=

áåÖêÉÇáÉåëÉêK jrwRhoO o›êÉÄçääÉ=á=éä~ëí f=ÄçääÉå=â~å=ÇÉí=ÄÉ~êÄÉáÇÉë=çééíáä=TRM=Ö=ãÉä=éäìëë=

áåÖêÉÇáÉåëÉêK jrwRjuN m™ë~íë=Ñçê=ãáâëÉê=á=éä~ëí cçê=ãáâëáåÖ=~î=ÇêáââÉêI=Ñçê=ãçëáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=Öê›ååë~âÉêI=

Ñçê=íáäÄÉêÉÇåáåÖ=~î=ã~àçåÉëI=Ñçê=âìííáåÖ=~î=Ñêìâí=çÖ=å›ííÉêI=

Ñçê=âåìëáåÖ=~î=áëÄáíÉêK jrwRjjN jìäíáãáâëÉê cçê=™=Ü~ââÉ=ìêíÉêI=Öê›ååë~âÉêI=ÉéäÉê=çÖ=âà›ííI=Ñçê=™=ê~ëéÉ=

Öìäê›ííÉêI=êÉÇÇáâ=çÖ=çëíI=Ñçê=™=êáîÉ=å›ííÉê=çÖ=â~äÇ=ëàçâçä~ÇÉK aÉêëçã=Éå=íáäÄÉÜ›êëÇÉä=áââÉ=ëâìääÉ=î‹êÉ=ãÉÇ=á=äÉîÉêáåÖëçãÑ~åÖÉíI=â~å=ÇÉååÉ=Ñ™Éë=á=Ü~åÇÉäÉå=ÉääÉê=

Üçë=âìåÇÉëÉêîáÅÉK

TQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

^îëâ~ÑÑáåÖ

aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=íáäëî~êÉê=ÇÉí=ÉìêçéÉáëâÉ=

ÇáêÉâíáîÉí=OMNOLNVLbd=ëçã=

âàÉååÉíÉÖåÉê=Ö~ãäÉ=ÉäÉâíêçJ=çÖ=

ÉäÉâíêçåáââ=~éé~ê~íÉê=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=

~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aÉííÉ=ÇáêÉâíáîÉí=~åÖáê=ê~ããÉå=Ñçê=êÉíìêåÉêáåÖ=çÖ=

ÖàÉåîáååáåÖ=~î=ÇÉ=Ö~ãäÉ=~éé~ê~íÉåÉ=ëçã=Éê=ÖóäÇáÖ=

Ñçê=ÜÉäÉ=brK= qáéë=çã=~âíìÉääÉ=ã™íÉê=™=ëâêçíÉ=~éé~ê~íÉí=

é™ Ñ™Éë=îÉÇ=ÜÉåîÉåÇÉäëÉ=íáä=Ñ~ÖÜ~åÇÉäÉå=ÉääÉê=

Üçë=âçããìåÉåK

åç

d~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉê

cçê=ÇÉííÉ=~éé~ê~íÉí=ÖàÉäÇÉê=ÇÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäJ

ëÉê=ëçã=Éê=çééÖáíí=~î=î™ê=êÉéêÉëÉåí~åí=

á=ÇÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ä~åÇK= aÉí~äàÉê=çã=ÇáëëÉ=Ö~ê~åíáÄÉíáåÖÉäëÉåÉ=Ñ™ê=Çì=îÉÇ=

™ ÜÉåîÉåÇÉ=ÇÉÖ=íáä=ÉäÉâíêçÜ~åÇÉäÉå=ÇÉê=Çì=Ü~ê=

âà›éí=~éé~ê~íÉíK=sÉÇ=âê~î=á=ÑçêÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=

Ö~ê~åíáóíÉäëÉêI=Éê=ÇÉí=á=~ääÉ=Ñ~ää=å›ÇîÉåÇáÖ=™ äÉÖÖÉ=

Ñê~ã=âîáííÉêáåÖ=Ñçê=âà›éÉí=~î=~éé~ê~íÉíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe båÇêáåÖÉê=ÑçêÄÉÜçäÇÉëK

TR

ëî

sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ ∏ é=~î=Éå=

~éé~ê~í=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ ∏ ê=Éå=ãçÇÉêå=

ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü ∏ Ö=âî~äáíÉíK jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=

Çì é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK

fååÉÜ™ää

c ∏ ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TS

£îÉêëáâíëÄáäÇÉå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K TU

^åî®åÇåáåÖ= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UM oÉåÖ ∏ êáåÖ=çÅÜ=ëâ ∏ íëÉä=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UP c ∏ êî~êáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UP o™Ç=îáÇ=ÑÉä==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UP

^åî®åÇåáåÖëÉñÉãéÉä= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UQ bñíê~=íáääÄÉÜ ∏ ê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UR

^îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UT hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UT

c ∏ ê=Çáå=ë®âÉêÜÉí

i®ë=åçÖ~=ÇÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ñ

êÉ=~åî®åÇåáåÖ=Ñ

ê=~íí=Ñ™=îáâíáÖ~=

~åîáëåáåÖ~ê=çã=ë®âÉêÜÉí=çÅÜ=çã=Üìê=ÇÉåå~=~éé~ê~í=~åî®åÇëK

lã=~åîáëåáåÖ~ê=Ñ ∏ ê=êáâíáÖ=~åî®åÇåáåÖ=~î=~éé~ê~íÉå=áÖåçêÉê~ëI=ìíÉëäìí~ê=

ÇÉí íáääîÉêâ~êÉåë=~åëî~ê=Ñ ∏ ê=ëâ~Ççê=ëçã=êÉëìäíÉê~ê=~î=ÇÉíí~K aÉåå~=~éé~ê~í=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=

á Éíí=ÜìëÜ™ää=çÅÜ=Ñ ∏ ê=~åî®åÇáåÖ=á=ÜìëÜ™ääÉí=ÉääÉê=Ñ ∏ ê=ÜìëÜ™ääëäáâå~åÇÉI=áÅâÉJ

âçããÉêëáÉää~=~åî®åÇåáåÖ~êK=eìëÜ™ääëäáâå~åÇÉ=~åî®åÇåáåÖ~ê=çãÑ~íí~ê=

íKÉñK ~åî®åÇåáåÖ=á=éÉêëçå~äâ ∏ â=á=~ÑÑ®êÉêI=é™=âçåíçêI=àçêÇÄêìâëê ∏ êÉäëÉê=ÉääÉê=

~åÇê~=âçããÉêëáÉää~=îÉêâë~ãÜÉíÉêI=ë~ãí=~íí=åóííà~ë=~î=Ö®ëíÉê=é™=éÉåëáçå~íI=

ëã™=ÜçíÉää=çÅÜ=äáâå~åÇÉ=ÄçÉåÇÉáåê®ííåáåÖ~êK=^åî®åÇ=~éé~ê~íÉå=ÉåÇ~ëí=

Ñ ∏ ê ~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ë™Ç~å~=ã®åÖÇÉê=ëçã=®ê=åçêã~ä~=á=Éíí=ÜìëÜ™ääK= aÉíë~ãã~ Ö®ääÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëíáÇÉêå~K=£îÉêëâêáÇ=áåíÉ=ã~ñáã~ä~=ã®åÖÇÉê=

EëÉ=Ò^åî®åÇåáåÖëÉñÉãéÉäÒF> aÉåå~=~éé~ê~í=®ê=ä®ãéäáÖ=Ñ ∏ ê=~íí=Ää~åÇ~I=âå™Ç~=çÅÜ=îáëé~=äáîëãÉÇÉäK= c™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=Ñ ∏ ê=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=~åÇê~=Ñ ∏ êÉã™ä=êÉëé=ëìÄëí~åëÉêK= k®ê ~éé~ê~íÉå=~åî®åÇë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~î=íáääîÉêâ~êÉå=íáää™íå~=íáääÄÉÜ ∏ ê=

Ñáååë=ÑäÉê=~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉåK

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ ∏ êK= sáÇ=Äêìâ=~î=íáääÄÉÜ ∏ ê=Ñ ∏ äà=ÇÉ=ÄáÑçÖ~ÇÉ=Äêìâë~åîáëåáåÖ~êå~K pé~ê~=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK=i™í=Äêìâë~åîáëåáåÖÉå=Ñ ∏ äà~=ãÉÇ=~éé~ê~íÉå=

îáÇ=Éíí=ÉîÉåíìÉääí=®Ö~êÄóíÉK

,

^ääã®åå~=ë®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê oáëâ=Ñ

ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí

í~ê

aÉåå~=~éé~ê~í=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=~î=Ä~êåK= e™ää=~éé~ê~íÉå=çÅÜ=~åëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=Äçêí~=Ñê™å=Ä~êåK

^éé~ê~íÉê=â~å=~åî®åÇ~ë=~î=éÉêëçåÉê=ãÉÇ=Ñ ∏ êãáåëâ~Ç=ÑóëáëâI=ëÉåëçêáëâ=

ÉääÉê=ãÉåí~ä=Ñ ∏ êã™Ö~=ÉääÉê=~îë~âå~Ç=~î=ÉêÑ~êÉåÜÉí=çÅÜ=âìåëâ~éI=çã=

ÇÉ ëí™ê ìåÇÉê=ìééëáâí=ÉääÉê=ìåÇÉêîáë~íë=á=Üìê=~éé~ê~íÉå=~åî®åÇë=é™=ë®âÉêí=

ë®íí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=Ñ ∏ êëí™íí=ÇÉ=Ñ~êçê=ëçã=â~å=ìééëí™=á=ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ=ÑÉä~âíáÖ=

~åî®åÇåáåÖK

TS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ëî i™í=áåíÉ=Ä~êå=äÉâ~=ãÉÇ=~éé~ê~íÉåK=^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=ìåÇÉê=

ìééëáâíK

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åëäìí~ë=çÅÜ=~åî®åÇ~ë=ÉåäáÖí=~åÖáîÉäëÉêå~=

é™ ~éé~ê~íÉåë=íóéëâóäíK=båÇ~ëí=Ñ ∏ ê=~åî®åÇåáåÖ=á=ëäìíå~=êìãK=

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=çã=ÇÉå=ÉääÉê=~åëäìíåáåÖëâ~ÄÉäå=®ê=ëâ~Ç~ÇK pÉ=~ääíáÇ=íáää=~íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=®ê=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=Çì=áåíÉ=Ü~ê=

ìééëáâí= ∏ îÉê=~éé~ê~íÉåI=å®ê=ÇÉå=ëâ~=ãçåíÉê~ë=ë~ãã~å=êÉëé=í~ë=áë®ê=

ÉääÉê êÉåÖ ∏ ê~ëK=oÉåÖ ∏ êáåÖ=çÅÜ=~åî®åÇ~êìåÇÉêÜ™ää=Ñ™ê=áåíÉ=ìíÑ ∏ ê~ë=~î=Ä~êå=

ìí~å=íáääëóåK i™í=áåíÉ=~åëäìíåáåÖëâ~ÄÉäå=äáÖÖ~= ∏ îÉê=î~ëë~=â~åíÉê=ÉääÉê=ÜÉí~=óíçêK= lã ~åëäìíåáåÖëâ~ÄÉäå=ëâìääÉ=ëâ~Ç~ë=Ñ™ê=ÇÉå=ÉåÇ~ëí=Äóí~ë=ìí=~î=íáääîÉêâ~êÉåI=

ÇÉååÉë=âìåÇíà®åëí=ÉääÉê=äáâå~åÇÉ=âî~äáÑáÅÉê~Ç=éÉêëçåI=Ñ ∏ ê=~íí=ìåÇîáâ~=êáëâÉêK= oÉé~ê~íáçåÉê=é™=~éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ìíÑ ∏ ê~ë=~î=î™ê=âìåÇíà®åëíK

,

p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê=Ñ

ê=ÇÉåå~=~éé~ê~í oáëâ=Ñ

ê=ëâ~Ç~ oáëâ=Ñ

ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí

í~ê>

p®íí=Ñ ∏ êëí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=~ää~=Ñ ∏ êÄÉêÉÇÉäëÉê=Ñ ∏ ê=~íí=âìåå~=

~êÄÉí~=ãÉÇ=~éé~ê~íÉå=®ê=âä~ê~K açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâ~=ÉääÉê=Ü™ää=ÇÉå=ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK

^åî®åÇ=áåÖÉå=™åÖêÉåÖ ∏ ê~êÉK o ∏ ê=áåíÉ=ÇÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=å®ê=~éé~ê~íÉå=®ê=áÖ™åÖK= s®åí~=íáääë=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ÜÉäí=ëíáää~K

_óí=îÉêâíóÖLíáääÄÉÜ ∏ ê=ÉåÇ~ëí=å®ê=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~=Ó=ëÉÇ~å=~éé~ê~íÉå=

ëí®åÖíë=~î Ñçêíë®ííÉê=Çêáîìíí~ÖÉí=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇK

^åî®åÇ=ÉåÇ~ëí=ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=Ñ ∏ ê=~íí=ëí~êí~=çÅÜ=ëí®åÖ~=~î=~éé~ê~íÉåK aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=~éé~ê~íÉå=áåíÉ=~åî®åÇëK= aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å=Çì=Ñ ∏ êë ∏ âÉê=™íÖ®êÇ~=Éíí=ÑÉäK

oáëâ=Ñ

ê=ëâ~Ç~=éÖ~=êçíÉê~åÇÉ=îÉêâíóÖ>

píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=êçíÉê~ê~åÇÉ=ÇÉä~ê>=píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=

á Ää~åÇ~êëâ™äÉå=å®ê=~éé~ê~íÉå=®ê=áÖ™åÖK=^êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=ãÉÇ=é™ë~íí=äçÅâ=ENOF>

_óí=îÉêâíóÖ=ÉåÇ~ëí=å®ê=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~=Ó=ëÉÇ~å=~éé~ê~íÉå=ëí®åÖíë=

~î Ñçêíë®ííÉê=Çêáîìíí~ÖÉí=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=çÅÜ=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=ä®ÖÉ=

Ç®ê=îÉêâíóÖÉí=â~å=ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëëK=pâàìí=áåíÉ=é™=Ñìåâíáçåë~êãÉå=

Ñ ∏ êê®å=îÉêâíóÖÉí=ëí™ê=ëíáää~K

^î=ë®âÉêÜÉíëëâ®ä=â~å=~éé~ê~íÉå=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=å®ê=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=

~åî®åÇë=®ê=í®Åâí~=~î=ëâóÇÇëäçÅâ=ERI=UFK p®íí=Ñ~ëíLäçëë~=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=ÉåÇ~ëí=å®ê=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~=çÅÜ=

ëíáÅââçåí~âíÉå=®ê=ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK=píáÅâ ~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=

á ã~í~êê ∏ êÉíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TT

ëî

oáëâ=Ñ

ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~>

q~=~äÇêáÖ=á=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=ëâ®êóíçêå~=é™=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~K=q~=êáîJ=

çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~=ÉåÄ~êí=ä®åÖëí=ìí=á â~åíÉêå~>=q~=~äÇêáÖ=á=ãáñÉêâåáî~êå~=ãÉÇ=

Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~K

oáëâ=Ñ

ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~LêçíÉê~åíÉ=Çêáîìíí~Ö>

píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ÇÉå=Ñ~ëíë®íí~=ãáñÉêåK=p®íí=Ñ~ëíLäçëë~=ãáñÉêå=

ÉåÇ~ëí=å®ê=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~>=jáñÉêå=ã™ëíÉ=~ääíáÇ=î~ê~=ÜÉäí=áÜçéãçåíÉê~Ç=

çÅÜ Ü~=äçÅâÉí=é™=å®ê=ÇÉå=~åî®åÇëK

oáëâ=Ñ

ê=ëâ™ääëâ~Ççê>

k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~=ìí=ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK= e®ää Ç®êÑ ∏ ê=~äÇêáÖ=á=ãÉê~=®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K

sáâíáÖí>

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=çêáÖáå~äíáääÄÉÜ ∏ êK= sáÇ=Äêìâ=~î=íáääÄÉÜ ∏ ê=Ñ ∏ äà=ÇÉ=ÄáÑçÖ~ÇÉ=Äêìâë~åîáëåáåÖ~êå~K

^åî®åÇ=Ä~ê~=Éíí=îÉêâíóÖ=êÉëé=íáääÄÉÜ ∏ ê=™í=Ö™åÖÉåK

,

c

êâä~êáåÖ=~î=ëóãÄçäÉêå~=é™=~éé~ê~íÉå=êÉëé=íáääÄÉÜ

êÉå

c ∏ äà=~åîáëåáåÖ~êå~=á=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK s~êåáåÖ>=oçíÉê~åÇÉ=âåáîK s~êåáåÖ>=oçíÉê~åÇÉ=îÉêâíóÖK píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê ∏ êÉíK p®âÉêÜÉíëëóëíÉã p®âÉêÜÉíëëé®êê pÉ=í~ÄÉääÉå= ł ^êÄÉíëä®ÖÉå“K f= ä®ÖÉ=N=çÅÜ=P =Ö™ê=~éé~ê~íÉå=ÉåÇ~ëí=~íí=ëí~êí~=

å®êW

Ó Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ENNF=ëáííÉê=é™=çÅÜ îêáÇáíë=Ñ~ëí=

íáää=ëíçééÉí=çÅÜ

Ó ëâóÇÇëäçÅâÉí=íáää=ãáñÉêìíí~ÖÉí=EUF=ëáííÉê=Ñ~ëíK p®âÉêÜÉíëëé®êê=îáÇ=ëíê ∏ ã~îÄêçíí sáÇ=ëíê ∏ ã~îÄêçíí=®ê=~éé~ê~íÉå=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=

é™ëä~ÖÉå=ãÉå=ãçíçêå=ëí~êí~ê=áåíÉ=~ìíçã~íáëâí=

áÖÉå=å®ê=ëíê ∏ ããÉå=®ê=íáääÄ~â~K= pí~êí~=~éé~ê~íÉå=áÖÉå=ÖÉåçã=~íí=Ñ ∏ êëí=îêáÇ~=

ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=íáää= MLçÑÑ =çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=ëí~êí~=áÖÉåK p®âÉêÜÉíëëé®êê=îáÇ= ∏ îÉêÄÉä~ëíåáåÖ lã=ãçíçêå=ëí®åÖë=~î=ìåÇÉê=~åî®åÇåáåÖ=

áååÉÄ®ê=ÇÉí=~íí= ∏ îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇÉí=

~âíáîÉê~íëK=bå=ã ∏ àäáÖ=çêë~â=â~å=î~ê~=~íí=Ñ ∏ ê=ëíçê~=

ã®åÖÇÉê=äáîëãÉÇÉä=ÄÉ~êÄÉí~ë=ë~ãíáÇáÖíK pÉ=Òo™Ç=îáÇ=ÑÉäÒ=çã=Üìê=Çì=ëâ~=Ö ∏ ê~=å®ê=å™Öçí=

~î=ë®âÉêÜÉíëëóëíÉãÉå=~âíáîÉê~ëK

_êìâë~åîáëåáåÖÉå=ÄÉëâêáîÉê=çäáâ~=ìíÑ ∏ ê~åÇÉI=

ëÉ ®îÉå=ãçÇÉää ∏ îÉêëáâí=E ÄáäÇ=

®ê=ìåÇÉêÜ™ääëÑêáK

FK=aÉåå~=~éé~ê~í=

£îÉêëáâíëÄáäÇÉå

sáâ=ìí=ÄáäÇëáÇçêå~K jçíçêÇÉä

_áäÇ=

N i™ëâå~éé

O cìåâíáçåë~êã ríêìëí~Ç=ãÉÇ=ÑìåâíáçåÉå=“b~ëó=^êãäáÑí“=ëçã=

Ö ∏ ê=ÇÉí=ä®íí=~íí=ëî®åÖ~=~êãÉå=ìéé™í=EëÉ=

Ò^êÄÉíëä®ÖÉåÒFK

P píê ∏ ãîêÉÇ k®ê=~éé~ê~íÉå=ëí®åÖíë=~î=Eä®ÖÉ= MLçÑÑ F=â ∏ êë=

~éé~ê~íÉå=~ìíçã~íáëâí=íáää=çéíáã~äí=ä®ÖÉ=Ñ ∏ ê=

ÄóíÉ=~î=îÉêâíóÖK

MLçÑÑ =Z=ëíçé j

=Z=ãçãÉåíä®ÖÉ=ãÉÇ=Ü ∏ Öëí~=î~êîí~äI=Ü™ää=

ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=á=ÇÉí=ä®ÖÉíK

TU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

i®ÖÉ= NÓT =Z=^êÄÉíëÜ~ëíáÖÜÉíW

N

=Z=ä™Ö=î~êîí~ä=Ó=ä™åÖë~ãíI

T =Z=Ü ∏ Ö=î~êîí~ä=Ó=ëå~ÄÄíK

Q hçåíêçää~ãé~ ióëÉê=å®ê=~éé~ê~íÉå=~åî®åÇë=Eëíê ∏ ãîêÉÇÉí=

é™= j

=ÉääÉê=

NÓT

FK

_äáåâ~ê=å®ê=~éé~ê~íÉå=~åî®åÇë=é™=ÑÉä~âíáÖí=

ë®ííI=å®ê=ÇÉå=ÉäÉâíêçåáëâ~=ë®âêáåÖÉå=ä ∏ ëÉë=

ìí êÉëé=å®ê=ÇÉí=Ääáê=ÑÉä=é™=~éé~ê~íÉåI=

ëÉ ~îëåáííÉí=Òo™Ç=îáÇ=ÑÉäÒK

R pâóÇÇëäçÅâ=íáää=Çêáîìíí~Ö c ∏ ê=~íí=í~=Äçêí=ëâóÇÇëäçÅâÉí= ∏ îÉê=ÇêáîìíJ

í~ÖÉíI=íêóÅâ=Ä~âíáää=é™=äçÅâÉí=çÅÜ=í~ ~î ÇÉíK

S aêáîìíí~Ö=Ñ ∏ ê=

Ó=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉ=çÅÜ=

Ó=ÅáíêìëéêÉëë=EÉñíê~=íáääÄÉÜ ∏ ê=GFK= p®íí=ëâóÇÇëäçÅâÉí=é™=Çêáîìíí~ÖÉí=~î=

íáääÄÉÜ ∏ êÉí=å®ê=ÇÉí áåíÉ=~åî®åÇëK

T aêáîìíí~Ö=Ñ ∏ ê=îÉêâíóÖ=EÖêçîîáëéI=Ä~ääçåÖJ

îáëéI=ÇÉÖâêçâF=çÅÜ=â ∏ ííâî~êå=EÉñíê~=

íáääÄÉÜ ∏ ê=GF

U pâóÇÇëäçÅâ=íáää=Çêáîìíí~ÖÉí=Ñ ∏ ê=ãáñÉêå

V aêáîìíí~Ö=Ñ ∏ ê=ãáñÉê=EÉñíê~=íáääÄÉÜ ∏ ê=GF p®íí=ëâóÇÇëäçÅâÉí=é™=Çêáîìíí~ÖÉí=~î=ãáñÉêå=

å®ê=ÇÉå áåíÉ=~åî®åÇëK

NM h~ÄÉäÑ ∏ êî~êáåÖ jrjRQKKW=píìî~=â~ÄÉäå=á=â~ÄÉäÑ~ÅâÉíK jrjRSKKW=^ìíçã~íáëâ=â~ÄÉäìééêìääåáåÖ

_ä~åÇ~êëâ™äÉå=ãÉÇ=íáääÄÉÜ ∏ ê

NN _ä~åÇ~êëâ™ä=á=êçëíÑêáíí=ëí™ä

NO içÅâ sÉêâíóÖ

NP dêçîîáëé

NQ _~ääçåÖîáëé

NR aÉÖâêçâ=ãÉÇ=ÇÉÖ~îîáë~êÉ

NS qáääÄÉÜ ∏ êëî®ëâ~ c ∏ ê=Ñ ∏ êî~êáåÖ=~î=îÉêâíóÖ=çÅÜ=êáîJ=çÅÜ=

ëâ®êëâáîçêK dê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉ

NT m™ã~í~êÉ

NU içÅâ=ãÉÇ=ã~í~ê ∏ ééåáåÖ

NV oáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçê

NV~ =s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó=íàçÅâLíìåå

NVÄ =s®åÇÄ~ê=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=Ó=

ÖêçîLÑáå

NVÅ =oáîëâáî~=Ó=ãÉÇÉäÑáå

OM pâáîÜ™ää~êÉ

ON eìë=ãÉÇ=ìíäçééë ∏ ééåáåÖ

ëî jáñÉê=

G

OO jáñÉêÄ®Ö~êÉ

OP içÅâ

OQ qê~íí

G k®ê=Éíí=íáääÄÉÜ ∏ ê=áåíÉ=Ñ ∏ äàÉê=ãÉÇ=äÉîÉê~åëÉå=â~å=

ÇÉí=â ∏ é~ë=Üçë=âìåÇíà®åëí=çÅÜ=á=Ñ~ÅâÜ~åÇÉäåK

^êÄÉíëä®ÖÉå

_áäÇ=

s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=å®ê=îÉêâíóÖL

íáääÄÉÜ ∏ ê=ëáííÉê=Ñ~ëí=é™=ê®íí=Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=á=ê®íí=

éçëáíáçå=ÉÑíÉê=ÇÉåå~=í~ÄÉää=çÅÜ=®ê=á=~êÄÉíëä®ÖÉK= aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=Ñ~ëí=

á î~êàÉ=~êÄÉíëä®ÖÉK

lÄë aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=®ê=ìíêìëí~Ç=ãÉÇ=

ÑìåâíáçåÉå=Òb~ëó=^êãäáÑíÒI=ëçã=Ö ∏ ê=ÇÉí=ä®íí=~íí=

ëî®åÖ~ Ñìåâíáçåë~êãÉå=ìéé™íK pí®ää~=áå=~êÄÉíëä®ÖÉW

 qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=ÑìåâíáçåëJ

~êãÉåK=pí ∏ Ç=ê ∏ êÉäëÉå=ãÉÇ=Éå~=Ü~åÇÉåK sêáÇ=Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää= ∏ åëâ~í=ä®ÖÉ=íáääë=ÇÉå=

ëå®ééÉê=Ñ~ëíK i®ÖÉ aêáîìíí~Ö ^êÄÉíëÜ~ëíáÖÜÉí

NÓT

N T NÓT

NÓP

O

T

G

Ó

PÓT

P S

PÓT

Q

V

T

RÓT

RÓT

G p®íí~=é™Läçëë~=Ä~ääçåÖîáëéI=Öêçîîáëé=çÅÜ=

ÇÉÖâêçâX=qáääë®íí~=ëíçê~=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëã®åÖÇÉêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe TV

ëî

^åî®åÇåáåÖ

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ççê> p®íí=Ñ ∏ êëí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=~ää~=

Ñ ∏ êÄÉêÉÇÉäëÉê=Ñ ∏ ê=~íí=âìåå~=~êÄÉí~=ãÉÇ=

~éé~ê~íÉå=®ê=âä~ê~K s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^éé~ê~íÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=å®ê=îÉêâíóÖL

íáääÄÉÜ ∏ ê=®ê=á=~êÄÉíëä®ÖÉK=pí~êí~=áåíÉ=Éå=íçã=

~éé~ê~íK ríë®íí=áåíÉ=~éé~ê~íÉå=ÉääÉê=íáääÄÉÜ ∏ êëÇÉä~êå~=Ñ ∏ ê=

ëí~êâ=ÜÉíí~K=aÉä~êå~=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ~=Ñ ∏ ê=

ãáâêçî™ÖëìÖåK

 oÉåÖ ∏ ê=~éé~ê~íÉå=çÅÜ=~ää~=íáääÄÉÜ ∏ ê=ÖêìåÇäáÖí=

Ñ ∏ êÉ=Ñ ∏ êëí~=~åî®åÇåáåÖÉåI=ëÉ=~îëåáííÉí=

ÒoÉåÖ ∏ êáåÖ=çÅÜ=ëâ ∏ íëÉäÒK sáâíáÖ=~åîáëåáåÖ f=ÇÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ñáååë=Éíí=âäáëíÉêã®êâÉ=

ãÉÇ=êáâíî®êÇÉå=Ñ ∏ ê=~éé~ê~íÉåë=~êÄÉíëÜ~ëíáÖÜÉí=

îáÇ=~åî®åÇåáåÖ=~î=îÉêâíóÖ=êÉëé=íáääÄÉÜ ∏ êK=sá=

êÉâçããÉåÇÉê~ê=~íí=Çì=Ñ®ëíÉê=ÇÉíí~=ã®êâÉ=é™=

~éé~ê~íÉå=E ÄáäÇ =

FK c ∏ êÄÉêÉÇÉäëÉê

 pí®ää=ãçíçêÇÉäÉå=é™=éä~åí=çÅÜ=êÉåí=ìåÇÉêä~ÖK aê~=ìí=â~ÄÉäå=E ÄáäÇ=

FK jrjRQKK píìîÑ~Åâ=Ñ ∏ ê=â~ÄÉäåW aê~=ìí=â~ÄÉäå=íáää= ∏ åëâ~Ç=ä®åÖÇK jrjRSKK

^ìíçã~íáëâ=â~ÄÉäìééêìääåáåÖW aê~=ìí=â~ÄÉäå=íáää= ∏ åëâ~Ç=ä®åÖÇ=

Eã~ñK=NMM=ÅãF=ãÉÇ=Éíí=ÉåÇ~=

Çê~Ö=çÅÜ=ëä®éé=ÇÉå=ëÉÇ~å=ä™åÖJ

ë~ãíX=â~ÄÉäå=ëí~åå~ê=Ç™=á=ÇÉí=ä®ÖÉíK jáåëâ~=â~ÄÉäåë=~êÄÉíëä®åÖÇW aê~=ä®íí=á=â~ÄÉäå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=êìää~ë=ìéé=

íáää ∏ åëâ~Ç=ä®åÖÇK=aê~=Ç®êÉÑíÉê=é™=åóíí=ä®íí=

á â~ÄÉäå=çÅÜ=ëä®éé=ÇÉå=ëÉÇ~å=ä™åÖë~ãíX=

â~ÄÉäå=ëí~åå~ê=Ç™=á=ÇÉí=ä®ÖÉíK

lÄë> sáâ=áåíÉ=áÜçé=â~ÄÉäå=å®ê=ÇÉå=ëâàìíë=áåK= pâàìí=áåíÉ=áå=â~ÄÉäå=Ñ ∏ ê=Ü~åÇ=á=~éé~ê~íÉê=ãÉÇ=

~ìíçã~íáëâ=â~ÄÉäìééêìääåáåÖK=lã=â~ÄÉäå=ëâìääÉ=

Ñ~ëíå~I=Çê~=Ç™=ìí=ÇÉå=á=ëáå=ÜÉäÜÉí=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=

ëÉÇ~å=êìää~ë=ìéé=áÖÉåK

 p®íí=ëíáÅââçåí~âíÉå=á=î®ÖÖìíí~ÖÉíK

UM

_ä~åÇ~êëâ™ä=çÅÜ=îÉêâíóÖ

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~=éÖ~=êçíÉê~åÇÉ=

îÉêâíóÖ píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=Ü~åÇÉå=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=å®ê=

~éé~ê~íÉå=®ê=áÖ™åÖK=^êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=ãÉÇ=é™ë~íí=

äçÅâ=ENOF>

_óí=îÉêâíóÖ=ÉåÇ~ëí=å®ê=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~=Ó=

ëÉÇ~å=~éé~ê~íÉå=ëí®åÖíë=~î=Ñçêíë®ííÉê=Çêáîìíí~J

ÖÉí=êçíÉê~=Éå=âçêí=ëíìåÇ=çÅÜ=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=

ä®ÖÉ=Ç®ê=îÉêâíóÖÉí=â~å=ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëëK= pâàìí=áåíÉ=é™=Ñìåâíáçåë~êãÉå=Ñ ∏ êê®å=îÉêâíóÖÉí=

ëí™ê=ëíáää~K

^î=ë®âÉêÜÉíëëâ®ä=â~å=~éé~ê~íÉå=ÉåÇ~ëí=

~åî®åÇ~ë=å®ê=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=~åî®åÇë=®ê=

í®Åâí~=~î=ëâóÇÇëäçÅâ=ERI=UFK s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^åî®åÇ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=ÉåÇ~ëí=áÜçé=ãÉÇ=ÇÉåå~=

~éé~ê~íK

dêçîîáëé=ENPF

Ñ ∏ ê=~íí=Ää~åÇ~=ÇÉÖ~êI=íKÉñ=ÇÉÖ=Ñ ∏ ê=ë~ÑíáÖ=

ëçÅâÉêâ~â~K

_~ääçåÖîáëé=ENQF

Ñ ∏ ê=~íí=îáëé~=®ÖÖîáí~I=Öê®ÇÇÉ=çÅÜ=Ñ ∏ ê=~íí=

îáëé~=ä®íí~=ÇÉÖ~êI=íKÉñK=ÇÉÖ=Ñ ∏ ê=ëçÅâÉêJ

â~â~K aÉÖâêçâ=ENRF

Ñ ∏ ê=~íí=âå™Ç~=íìåÖ~=ÇÉÖ~ê=çÅÜ=Ñ ∏ ê=~íí=

Ää~åÇ~=åÉê=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ëçã=áåíÉ=ëâ~=

ÑáåÑ ∏ êÇÉä~ë=EíKÉñK êìëëáåI=ÅÜçâä~Çâå~éé~êFK

^êÄÉí~=ãÉÇ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=

çÅÜ=îÉêâíóÖÉå

 qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=

Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ= O K

_áäÇ=

 p®íí~=áå=Ää~åÇ~êëâ™äÉåW

Ó ë®íí=ÇÉå=Ñê~ã™íäìí~ÇÉ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=

é™ éä~íë=çÅÜ=ëí®ää=ëÉÇ~å=åÉê=ÇÉåI

Ó îêáÇ=Ñ~ëí=ÇÉå=ãçíìêë=íáääë=ÇÉå=ëå®ééÉê=Ñ~ëíK

_ÉêçÉåÇÉ=é™=î~Ç=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ëI=ë®íí=

á ÖêçîîáëéÉåI=Ä~ääçåÖîáëéÉå=ÉääÉê=ÇÉÖâêçâÉå=

á Çêáîìíí~ÖÉí=íáääë=ÇÉå=ëå®ééÉê=Ñ~ëíK lÄë>

 k®ê=Çì=~åî®åÇÉê=ÇÉÖâêçâÉå=îêáÇ=ÇÉÖ~îîáë~J

êÉå=ë™=~íí=ÇÉÖâêçâÉå=â~å=ëå®éé~=Ñ~ëí=E ÄáäÇ=

JQÄ FK cóää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ë=

á Ää~åÇ~êëâ™äÉåK qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=

Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ= N K p®íí=é™=äçÅâÉíK sêáÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=íáää= ∏ åëâ~í=ä®ÖÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

sá=êÉâçããÉåÇÉê~êW

Ó dêçîîáëéW=

Ä ∏ êà~=Ää~åÇ~=á=ä®ÖÉ=NI=î®äà=Ç®êÉÑíÉê=ä®ÖÉ T

Ó _~ääçåÖîáëéW=

ä®ÖÉ=TI=Ää~åÇ~=åÉê=á=ä®ÖÉ=N

Ó aÉÖâêçâW=

Ä ∏ êà~=Ää~åÇ~=á=ä®ÖÉ=NI=âå™Ç~=á=ä®ÖÉ=P cóää~=é™=ãÉÇ=ãÉê~=áåÖêÉÇáÉåëÉê

 pí®åÖ=~î=~éé~ê~íÉå=ãÉÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉíK

 cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=ÖÉåçã=é™ÑóääåáåÖëJ

∏ ééåáåÖÉå=á=äçÅâÉíK

ÉääÉê

içëë~=äçÅâÉíK

 qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=

Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ= O K cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~K bÑíÉê=~êÄÉíÉí

 pí®åÖ=~î=~éé~ê~íÉå=ãÉÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉíK

 aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK içëë~=äçÅâÉíK qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=

Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=

O

K

 içëë~=îÉêâíóÖÉí=Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉíK q~=Äçêí=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK oÉåÖ ∏ ê=~ää~=ÇÉä~êI=ëÉ=ÒoÉåÖ ∏ êáåÖ=çÅÜ=

ëâ ∏ íëÉäÒK dê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉ

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~ q~=~äÇêáÖ=á=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~=çÅÜ=ëâ®êóíçêå~=é™=

êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~K=q~=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~=

ÉåÄ~êí=ä®åÖëí=ìí=á=â~åíÉêå~> p®íí=Ñ~ëíLäçëë~=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=ÉåÇ~ëí=å®ê=

Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~=çÅÜ=ëíáÅââçåí~âíÉå=®ê=

ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK= píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê ∏ êÉí lÄë> dê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=~åî®åÇ~ë=ÜÉäí=

áÜçéãçåíÉê~ÇK=

Grönsaksskäraren får aldrig monteras ihop på motordelen.

dê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=Ñ™ê=Ä~ê~=~åî®åÇ~ë=á=ÇÉí=

~åîáë~ÇÉ=~êÄÉíëä®ÖÉíK

ëî

£îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇ _áäÇ=

 c ∏ ê=~íí=Ñ ∏ êÜáåÇê~=ëí ∏ êêÉ=ëâ~Ççê=é™=Çáå=~éé~ê~í=

îáÇ ∏ îÉêÄÉä~ëíåáåÖÉå=~î=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=

®ê Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉåë=Çêáî~ñÉä=Ñ ∏ êëÉÇÇ=ãÉÇ=

Éå ëâ™ê~=E ∏ îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇFK= sáÇ= ∏ îÉêÄÉä~ëíåáåÖ=Äêóíë=Çêáî~ñÉäå=é™=ÇÉíí~=

ëí®ääÉK= kó=ëâáîÜ™ää~êÉ=ãÉÇ=Çêáî~ñÉäå=Ñáååë=~íí=â ∏ é~=

Üçë âìåÇíà®åëíK s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó=íàçÅâLíìåå

Ñ ∏ ê=~íí=ëâ®ê~=Ñêìâí=çÅÜ=Öê ∏ åë~âÉêK=

_É~êÄÉí~=á=ä®ÖÉ=RK

_ÉíÉÅâåáåÖ=é™=ÇÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~åW=

ÒNÒ=Ñ ∏ ê=ÇÉå=íàçÅâ~=ëâ®êëáÇ~å

ÒPÒ=Ñ ∏ ê=ÇÉå=íìåå~=ëâ®êëáÇ~å

lÄë> aÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ ∏ ê=~íí=

ëâ®ê~=Ü™êÇçëíI=Äê ∏ ÇI=ëã™Ñê~åëâ~=çÅÜ=ÅÜçâä~ÇK= hçâí=éçí~íáë=ãÉÇ=Ñ~ëí=âçåëáëíÉåë=ëâ®êë=Ñ ∏ êëí=

å®ê=ÇÉ=â~ääå~íK

s®åÇÄ~ê=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~=Ó=

ÖêçîLÑáå

Ñ ∏ ê=~íí=êáî~=çÅÜ=ëíêáãä~=Öê ∏ åë~âÉêI=Ñêìâí=çÅÜ=çëí=

ìíçã=Ü™êÇçëí=EíKÉñK=é~êãÉë~åçëíFK=

_É~êÄÉí~=á=ä®ÖÉ=P=ÉääÉê=QK

_ÉíÉÅâåáåÖ=é™=ÇÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäJ

ëâáî~åW=

ÒOÒ=Ñ ∏ ê=ÇÉå=Öêçî~=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëáÇ~å

ÒQÒ=Ñ ∏ ê=ÇÉå=Ñáå~=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëáÇ~å

lÄë> aÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîJ=çÅÜ=ëíêáããÉäëâáî~å=®ê=áåíÉ=

ä®ãéäáÖ=~íí=êáî~=å ∏ ííÉêK=jàìâ=çëí=êáîëLëíêáãä~ë=

ÉåÇ~ëí=ãÉÇ=ÇÉå=Öêçî~=ëáÇ~å=á ä®ÖÉ=TK

oáîëâáî~=Ó=ãÉÇÉäÑáå

Ñ ∏ ê=~íí=êáî~=ê™~=éçí~íáë~êI=Ü™êÇ=çëí=EíKÉñK=

é~êãÉë~åçëíFI=â~ää=ÅÜçâä~Ç=çÅÜ=å ∏ ííÉêK

_É~êÄÉí~=á=ä®ÖÉ=TK

lÄë> oáîëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ ∏ ê=~íí=êáî~=ãàìâ=ÉääÉê=

ëâáîÄ~ê=çëíK

^åî®åÇ~=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå

 qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=

_áäÇ=

Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ= O K p®íí~=áå=Ää~åÇ~êëâ™äÉåW

Ó ë®íí=ÇÉå=Ñê~ã™íäìí~ÇÉ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=

é™ éä~íë=çÅÜ=ëí®ää=ëÉÇ~å=åÉê=ÇÉåI

Ó îêáÇ=Ñ~ëí=ÇÉå=ãçíìêë=íáääë=ÇÉå=ëå®ééÉê=

Ñ~ëíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe UN

ëî

 qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=

Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=

P

K içëë~=ëâóÇÇëäçÅâÉí=Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉí=Ñ ∏ ê=

Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=EÄáäÇ=

JR~FK e™ää=Ñ~ëí=ëâáîÜ™ää~êÉå=åÉÇíáää=çÅÜ=âçåíêçääÉê~=

~íí ÇÉ=Ä™Ç~=ëéÉíë~êå~=éÉâ~ê=ìéé™íK mä~ÅÉê~= ∏ åëâ~Ç=ëâ®êJ=ÉääÉê=êáîJLëíêáããÉäëâáî~=

Ñ ∏ êëáâíáÖí=é™=ëâáîÜ™ää~êÉåë=ëéÉíë~ê=EÄáäÇ=

JS~FK= lã=ëâáî~å=®ê=î®åÇÄ~êI=âçåíêçääÉê~=~íí= ∏ åëâ~Ç=

ëáÇ~=éÉâ~ê=ìéé™íK c~íí~=ëâáîÜ™ää~êÉå=ìééíáää=çÅÜ=ë®íí=áå=ÇÉå=

á ÜìëÉí=EÄáäÇ=

JSÄFK p®íí=é™=äçÅâÉí=EçÄëÉêîÉê~=ã~êâÉêáåÖÉåF=

çÅÜ îêáÇ=ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉíK p®íí=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=é™=Çêáîìíí~ÖÉí=ÉåäáÖí=

ÄáäÇ=

JU=çÅÜ=îêáÇ=ãÉÇìêë=íáää=ëíçééÉíK sêáÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=íáää=êÉâçããÉåÇÉê~í=ä®ÖÉK i®ÖÖ=ÇÉí=äáîëãÉÇÉä=ëçã=ëâ~=ÄÉ~êÄÉí~ë=

á ã~í~êê ∏ êÉí=çÅÜ=íêóÅâ=åÉÇ=ãÉÇ=é™ã~í~êÉåK

lÄë> i®ÖÖ=áåíÉ=Ñ ∏ ê=ãóÅâÉí=ëâ®êÖçÇëÉí=ë~ãíáÇáÖí=

á ã~í~êê ∏ êÉí=ë™ ~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ääáê=ëíçéé=á=ìíäçééëJ

∏ ééåáåÖÉåK

qáéëW

=c ∏ ê=à®ãå~=ëâ®êêÉëìäí~í=ÄÉ~êÄÉí~=íìåí=

ëâáîÖçÇëÉí=á=Äìåí~êK lÄë>

=lã=ÇÉí=äáîëãÉÇÉä=ëçã=ÄÉ~êÄÉí~ë=ëâìääÉ=

Ñ~ëíå~=á Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉåI=ëí®åÖ=~î=â ∏ âëã~J

ëâáåÉåI=Çê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíI=

î®åí~=íáääë=Çêáîìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~I=äçëë~=äçÅâÉí=íáää=

Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=çÅÜ í ∏ ã=ã~í~êê ∏ êÉíK bÑíÉê=~êÄÉíÉí

 pí®åÖ=~î=~éé~ê~íÉå=ãÉÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉíK

 sêáÇ=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=ãçíìêë=çÅÜ äçëë~=

ÇÉåK sêáÇ=äçÅâÉí=ãçíìêë=çÅÜ=äçëë~=ÇÉíK q~=Äçêí=ëâáîÜ™ää~êÉå=ãÉÇ=ëâáî~åK=

 c ∏ ê=ÇÉí=íêóÅâ=ãÉÇ=ÑáåÖêÉí=ìåÇÉêáÑê™å=ãçí=

Çêáî~ñÉäå=E ÄáäÇ =

 oÉåÖ ∏ ê=ÇÉä~êå~K

FK jáñÉê

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~L

êçíÉê~åíÉ=Çêáîìíí~Ö> píçéé~=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ÇÉå=Ñ~ëíë®íí~=

ãáñÉêåK=p®íí=é™Läçëë~=ãáñÉêå=ÉåÇ~ëí=å®ê=ÇêáîJ

ìíí~ÖÉí=ëí™ê=ëíáää~>=jáñÉêå=ã™ëíÉ=î~ê~=ÜÉäí=

áÜçéãçåíÉê~Ç=çÅÜ=Ü~=äçÅâÉí=é™=å®ê=ÇÉå=

~åî®åÇëK oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ™ääëâ~Ççê> k®ê=Çì=ãáñ~ê=ÜÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=íê®åÖÉê=™åÖ~=ìí=

ÖÉåçã=íê~ííÉå=á=äçÅâÉíK=e®ää=Ç®êÑ ∏ ê=~äÇêáÖ=á=ãÉê~=

®å=MIR=äáíÉê=ÜÉí=ÉääÉê=ëâìãã~åÇÉ=î®íëâ~K lÄë> jáñÉêå=â~å=ëâ~Ç~ë>=_É~êÄÉí~=áåíÉ=ÇàìéÑêóëí~=

áåÖêÉÇáÉåëÉê=EìåÇ~åí~Ö=®ê=áëÄáí~êFK= pí~êí~=áåíÉ=Éå=íçã=ãáñÉêK

^åî®åÇ~=ãáñÉêå

 qêóÅâ=é™=ä™ëâå~ééÉå=çÅÜ=îêáÇ=

_áäÇ=

Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ= Q K içëë~=ëâóÇÇëäçÅâÉí=Ñê™å=Çêáîìíí~ÖÉí=Ñ ∏ ê=

ãáñÉêåK p®íí=é™=ãáñÉêÄ®Ö~êÉå=Eã~êâÉêáåÖÉå=é™=

Ü~åÇí~ÖÉí=ãçí=ã~êâÉêáåÖÉå=é™=ãçíçêÇÉäÉåF=

çÅÜ=îêáÇ=ãçíìêë=íáää ëíçééÉíK cóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~K j~ñ=ã®åÖÇ=î®íëâ~=Z=NIOR=äáíÉêX= j~ñ=ã®åÖÇ=ëâìãã~åÇÉ=ÉääÉê=ÜÉí~=î®íëâçê=

Z=MIR=äáíÉêX= léíáã~ä~=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëã®åÖÇ=Ñ~ëí~=

áåÖêÉÇáÉåëÉê=Z=RM=íáää=NMM=Öê~ãX p®íí=é™=äçÅâÉí=çÅÜ=îêáÇ=Ñ~ëí=ãçíìêë=á ãáñÉêJ

Ü~åÇí~ÖÉí=íáää=ëíçééÉíK=içÅâÉí ã™ëíÉ=ëáíí~=

Ñ~ëíK sêáÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=íáää= ∏ åëâ~í=ä®ÖÉK cóää~=é™=ãÉÇ=ãÉê~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=EÄáäÇ=

 pí®åÖ=~î=~éé~ê~íÉå=ãÉÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉíK

JUF

 içëë~=äçÅâÉí=çÅÜ=Ñóää=é™=áåÖêÉÇáÉåëÉê

ÉääÉê

í~=ìí=íê~ííÉå=çÅÜ=Ñóää=Ñ~ëí~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ë~âí~=

é™=ÖÉåçã=é™ÑóääåáåÖë ∏ ééåáåÖÉå

ÉääÉê

Ñóää=é™=Ñäóí~åÇÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ÖÉåçã=íê~ííÉåK bÑíÉê=~êÄÉíÉí

 pí®åÖ=~î=~éé~ê~íÉå=ãÉÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉíK

 sêáÇ=ãáñÉêå=ãÉÇìêë=çÅÜ=äçëë~=ÇÉåK qáéëW =oÉåÖ ∏ ê=ÜÉäëí=ãáñÉêå=ÖÉå~ëí=ÉÑíÉê=

~åî®åÇåáåÖK

UO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

ëî

oÉåÖ

êáåÖ=çÅÜ=ëâ

íëÉä

s~ê=Ñ ∏ êëáâíáÖ>

^åî®åÇ=áåÖ~=êÉé~åÇÉ=êÉåÖ ∏ êáåÖëãÉÇÉäK=

^éé~ê~íÉåë=óíçê=â~å=ëâ~Ç~ëK=

oÉåÖ ∏ ê~=ãçíçêÇÉäÉå

oáëâ=Ñ ∏ ê=ÉäÉâíêáëâ~=ëí ∏ í~ê> açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=ÉääÉê=Ü™ää=ÇÉå=

ìåÇÉê=êáåå~åÇÉ=î~ííÉåK

^åî®åÇ=áåÖÉå=™åÖêÉåÖ ∏ ê~êÉK

 aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK oÉåÖ ∏ ê=ãçíçêÇÉäÉå=çÅÜ=ëâóÇÇëäçÅâÉå=

íáää Çêáîìíí~Ö=ãÉÇ=Éå=ÑìâíáÖ=ÇìâK=

^åî®åÇ=äáíÉ=Ü~åÇÇáëâãÉÇÉä=îáÇ ÄÉÜçîK

^îëäìí~=ãÉÇ=~íí=íçêâ~=~éé~ê~íÉå=çêÇÉåíäáÖí=

íçêêíK oÉåÖ ∏ ê~=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=çÅÜ=îÉêâíóÖÉå

_ä~åÇ~êëâ™äÉå=çÅÜ=îÉêâíóÖÉå=â~å=êÉåÖ ∏ ê~ë=

á Çáëâã~ëâáåK hä®ã=áåíÉ=Ñ~ëí=éä~ëíÇÉä~êå~=á=Çáëâã~ëâáåÉå=

ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=Ç™=â~å=ÇÉÑçêãÉê~ë=ìåÇÉê=

ÇáëâåáåÖÉå> oÉåÖ ∏ ê~=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå p~ãíäáÖ~=ÇÉä~ê=~î=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉå=â~å=

êÉåÖ ∏ ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK qáéëW= c ∏ ê=~íí=í~=Äçêí=ê ∏ Ç=ÄÉä®ÖÖåáåÖ=ÉÑíÉê=ÄÉ~êJ

ÄÉíåáåÖ=~î=íKÉñK=ãçê ∏ ííÉê=Ü®ää=å™Öê~=Çêçéé~ê=

ã~íçäà~=é™=Éå=íê~ë~=çÅÜ=ÖåìÖÖ~=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~J

êÉå=ãÉÇ=ÇÉå=EáåíÉ=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~FK= pâ ∏ äà Ç®êÉÑíÉê=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉåK oÉåÖ ∏ ê~=ãáñÉêå

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ç~=éÖ~=î~ëë~=âåáî~êå~> q~=~äÇêáÖ=á=ãáñÉêâåáî~êå~=ãÉÇ=Ä~ê~=Ü®åÇÉêå~K

jáñÉêÄ®Ö~êÉåI=äçÅâÉí=çÅÜ=íê~ííÉå=â~å=êÉåÖ ∏ ê~ë=

á Çáëâã~ëâáåK qáéëW= bÑíÉê=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=~î=î®íëâçê=ê®ÅâÉê=ÇÉí=

çÑí~=~íí=êÉåÖ ∏ ê~=ãáñÉêå=ìí~å=~íí=äçëë~=ÇÉå=Ñê™å=

~éé~ê~íÉåK=e®ää=Ñ ∏ ê=ÇÉí=äáíÉ=î~ííÉå=ãÉÇ=

Ü~åÇÇáëâãÉÇÉä=á ÇÉå=é™ë~ííÉ=ãáñÉêåK=pä™=é™=

ãáñÉêå=Ñ ∏ ê=å™Öê~=ëÉâìåÇÉê=Eä®ÖÉ=jFK=e®ää=Äçêí=

Çáëâî~ííåÉí=çÅÜ=ëâ ∏ äà=ìê=ãáñÉêå=ãÉÇ=êÉåí=î~ííÉåK sáâíáÖ=~åîáëåáåÖ oÉåÖ ∏ ê=îáÇ=ÄÉÜçî=íáääÄÉÜ ∏ êëî®ëâ~åK=c ∏ äà=~åîáëJ

åáåÖ~ê=Ñ ∏ ê=ëâ ∏ íëÉä=ëçã=Ñáååë=áåìíá=î®ëâ~åK

c

êî~êáåÖ

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ççê> aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=å®ê=

~éé~ê~íÉå=áåíÉ=~åî®åÇëK

_áäÇ=

 c ∏ êî~ê~=îÉêâíóÖ=çÅÜ=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçê=

á íáääÄÉÜ ∏ êëî®ëâ~åK c ∏ êî~ê~=íáääÄÉÜ ∏ êëî®ëâ~å=á=Ää~åÇ~êëâ™äÉåK lã=Ñ ∏ êî~êáåÖ=á=çêáÖáå~äÑ ∏ êé~ÅâåáåÖÉå=

ëÉ ÄáäÇ

K

o™Ç=îáÇ=ÑÉä

oáëâ=Ñ ∏ ê=ëâ~Ççê> aê~=ìí=ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉí=áåå~å=Çì=

Ñ ∏ êë ∏ âÉê=™íÖ®êÇ~=Éíí=ÑÉäK

sáâíáÖ=~åîáëåáåÖ lã=~éé~ê~íÉå=~åî®åÇë=é™=ÑÉä~âíáÖí=ë®ííI=çã=

ÇÉ ÉäÉâíêçåáëâ~=ë®âêáåÖ~êå~=ìíä ∏ ëÉë=ÉääÉê=ÇÉí=Ääáê=

ÑÉä=é™=~éé~ê~íÉå=ë™=ã~êâÉê~ë=ÇÉíí~=ÖÉåçã=~íí=

âçåíêçää~ãé~å=Ääáåâ~êK aÉå=ëí®ääÄ~ê~=Ñìåâíáçåë~êãÉå=ã™ëíÉ=ëáíí~=

Ñ~ëí=á=î~êàÉ=~êÄÉíëä®ÖÉK c ∏ êë ∏ â=á=Ñ ∏ êëí~=Ü~åÇ=™íÖ®êÇ~=éêçÄäÉãÉí=ãÉÇ=

Üà®äé=~î=åÉÇ~åëí™ÉåÇÉ=~åîáëåáåÖ~êK cÉä

^éé~ê~íÉå=ëí~êí~ê=áåíÉK=

üíÖ®êÇ

 hçåíêçääÉê~=ëíê ∏ ãÑ ∏ êë ∏ êàåáåÖÉåK

 hçåíêçääÉê~=ëíáÅââçåí~âíÉåK hçåíêçääÉê~=Ñìåâíáçåë~êãÉåK=pí™ê=ÇÉå=á=ê®íí=

ä®ÖÉ\=páííÉê=ÇÉå=Ñ~ëí\ sêáÇ=ãáñÉêå=êÉëé=Ää~åÇ~êëâ™äÉå=Ñ~ëí=íáää=

ëíçééÉíK p®íí=äçÅâÉí=é™=ãáñÉêå=çÅÜ=îêáÇ=Ñ~ëí=ÇÉí=íáää=

ëíçééÉíK p®íí=ëâóÇÇëäçÅâ=é™=ÇÉ=Çêáîìíí~Ö=ëçã=áåíÉ=

~åî®åÇëK p®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=Ü~ê=~âíáîÉê~íëK= sêáÇ=íáää=ä®ÖÉ= MLçÑÑ =çÅÜ=Ç®êÉÑíÉê=íáääÄ~â~=íáää=

∏ åëâ~í=ä®ÖÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe UP

ëî cÉä

^éé~ê~íÉå=ëí®åÖÉê=~î=ëáÖ=ìåÇÉê=~êÄÉíÉíK=

£îÉêÄÉä~ëíåáåÖëëâóÇÇÉí=Ü~ê=~âíáîÉê~íëK= c ∏ ê ã™åÖ~=äáîëãÉÇÉä=Ü~ê=ÄÉ~êÄÉí~íë=ë~ãíáÇáÖíK

üíÖ®êÇ

 pí®åÖ=~î=~éé~ê~íÉåK

 jáåëâ~=ÄÉ~êÄÉíåáåÖëã®åÖÇÉåK=

£îÉêëâêáÇ áåíÉ=ã~ñáã~ä~=ã®åÖÇÉê=

EëÉ Ò^åî®åÇåáåÖëÉñÉãéÉäÒF> cÉä i™ëâå~ééÉå=íêóÅâíë=~î=ãáëëí~Ö=ãÉÇ~å=

Çêáîìíí~ÖÉí=î~ê=áÖ™åÖK= cìåâíáçåë~êãÉå=Ö™ê=ìéé™íK=aêáîìíí~ÖÉí=ëí®åÖë=~î=

ãÉå=Ääáê=áåíÉ=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=ä®ÖÉ=Ç®ê=îÉêâíóÖÉí=â~å=

ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëëK

üíÖ®êÇ

 sêáÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=é™= MLçÑÑ K

 sêáÇ=Ñìåâíáçåë~êãÉå=íáää=ä®ÖÉ=

N

K pä™=é™=~éé~ê~íÉå=Eä®ÖÉ=NFK pí®åÖ=™íÉê=~î=~éé~ê~íÉåK sÉêâíóÖÉí=Ääáê=ëí™ÉåÇÉ=á=ÇÉí=ä®ÖÉ=Ç®ê=îÉêâíóÖÉí=

â~å=ë®íí~ë=Ñ~ëí=ÉääÉê=í~ë=äçëëK cÉä jáñÉêå=Ä ∏ êà~ê=áåíÉ=~êÄÉí~=ÉääÉê=ëí~åå~ê=ìåÇÉê=

~êÄÉíÉíI=Çêáîìíí~ÖÉí=ÒÄêìãã~êÒK=håáîÉå=Ü~ê=

Ñ~ëíå~íK

üíÖ®êÇ

 pí®åÖ=~î=~éé~ê~íÉå=çÅÜ=Çê~=ìí=

ëíáÅââçåí~âíÉå=ìê=î®ÖÖìíí~ÖÉíK içëë~=ãáñÉêå=çÅÜ=~îä®Öëå~=ÇÉí=ëçã=Ñ~ëíå~íK p®íí=™íÉê=é™=ãáñÉêåK pä™=é™=~éé~ê~íÉåK sáâíáÖ=~åîáëåáåÖ lã=ÑÉäÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=™íÖ®êÇ~=é™=ÇÉí=îáëI=î®åÇ=

ÇáÖ=íáää=âìåÇíà®åëíK

^åî®åÇåáåÖëÉñÉãéÉä

sáëéÖê®ÇÇÉ

NMM=ÖÓSMM=Ö

_É~êÄÉí~ Öê®ÇÇÉå=ãÉÇ=Ä~ääçåÖJ

îáëéÉå=N½ÓQ=ãáå=á=ä®ÖÉ=T=Ó=ÄÉêçÉåÇÉ é™=

Öê®ÇÇÉåë=ã®åÖÇ=çÅÜ=âçåëáëíÉåëK sáëé~Ç=®ÖÖîáí~

NÓU=®ÖÖîáíçê

_É~êÄÉí~=®ÖÖîáíçêå~=ãÉÇ=Ä~ääçåÖJ

îáëéÉå=QÓS=ãáå=á=ä®ÖÉ=TK aÉÖ=Ñ ∏ ê=ëçÅâÉêâ~â~=

dêìåÇêÉÅÉéí=

O=®ÖÖ

OÓP=ãëâ=ÜÉíí=î~ííÉå

NMM=Ö=ëçÅâÉê

N=éâí=î~åáäàëçÅâÉê

TM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä

TM=Ö=éçí~íáëãà ∏ ä

ÉîK=Ä~âéìäîÉê

 sáëé~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=ãÉÇ=Ä~ääçåÖîáëéÉå=

Eìíçã=îÉíÉJ=çÅÜ=éçí~íáëãà ∏ äF=Å~=QÓS=ãáå=á=ä®ÖÉ=

T=íáää=ëâìãK sêáÇ=ëíê ∏ ãîêÉÇÉí=íáää=ä®ÖÉ=N=çÅÜ=Ää~åÇ~=åÉÇ=

ÇÉí=ëáâí~ÇÉ=îÉíÉJ=çÅÜ=éçí~íáëãà ∏ äÉí=ëâÉÇîáë=

ìåÇÉê=Å~=½ÓN=ãáåK j~ñ=ã®åÖÇW

=O=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí aÉÖ=Ñ ∏ ê=ë~ÑíáÖ=ëçÅâÉêâ~â~

dêìåÇêÉÅÉéí=

PÓQ=®ÖÖ

OMMÓORM=Ö=ëçÅâÉê

N=âêã=ë~äí

N=éâí=î~åáäàëçÅâÉê=ÉääÉê=ëâ~äÉí=~î=Éå=½=Åáíêçå

OMMÓORM=Ö=ëã ∏ ê=ÉääÉê=ã~êÖ~êáå=Eêìãëî~êãíF

RMM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä

N=éâí=Ä~âéìäîÉê

NOR=ãä=ãà ∏ äâ

_ä~åÇ~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ãÉÇ=ÖêçîîáëéÉå=

Å~ ½=ãáå=á=ä®ÖÉ=NI=çÅÜ=ëÉÇ~å=Å~=PÓQ ãáå=

á ä®ÖÉ=TK= j~ñ=ã®åÖÇW =NIR=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí j ∏ êÇÉÖ

dêìåÇêÉÅÉéí=

NOR=Ö=ëã ∏ ê=Eêìãëî~êãíF

NMMÓNOR=Ö=ëçÅâÉê

N=®ÖÖ

N=âêã=ë~äí

äáíÉ=Åáíêçåëâ~ä=ÉääÉê=î~åáäàëçÅâÉê

ORM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä

ÉîK=Ä~âéìäîÉê

_É~êÄÉí~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ãÉÇ=ÖêçîîáëéÉå=

Å~=½=ãáå=á=ä®ÖÉ=N=çÅÜ=ëÉÇ~å=Å~=OÓP=ãáå=

á ä®ÖÉ SK cê™å=çÅÜ=ãÉÇ=RMM=Ö=îÉíÉãà ∏ äW

 hå™Ç~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ãÉÇ=ÇÉÖâêçâÉå=Å~=½=ãáå=

á=ä®ÖÉ=NI=çÅÜ=ëÉÇ~å=Å~=PÓQ=ãáå=á=ä®ÖÉ=PK j~ñ=ã®åÖÇW =O=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí

UQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

g®ëÇÉÖ

dêìåÇêÉÅÉéí=

RMM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä

N=®ÖÖ

UM=Ö=ÑÉíí=Eêìãëî~êãíF

UM=Ö=ëçÅâÉê

OMMÓORM=ãä=ÑáåÖÉêî~êã=ãà ∏ äâ=

OR=Ö=Ñ®êëâ=à®ëí=ÉääÉê=N=éâí=íçêêà®ëí= pâ~äÉí=~î=Éå=½=Åáíêçå

N=âêã=ë~äí

_É~êÄÉí~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ãÉÇ=ÇÉÖâêçâÉå=

Å~=½=ãáå=á=ä®ÖÉ=N=çÅÜ=ëÉÇ~å=Å~=PÓS=ãáå=

á ä®ÖÉ PK= j~ñ=ã®åÖÇW =NIR=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí kìÇÉäÇÉÖ=

dêìåÇêÉÅÉéí=

PMM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä

P=®ÖÖ

ÉÑíÉê=ÄÉÜçî=NÓO=ãëâ=ENMÓOM=ÖF=â~ääí=î~ííÉå

_É~êÄÉí~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=Å~=PÓR=ãáå=á=ä®ÖÉ=P=

íáää=Éå=ÇÉÖK= j~ñ=ã®åÖÇW

=NIR=ÖÖê=ÖêìåÇêÉÅÉéíÉí

_ê ∏ ÇÇÉÖ

dêìåÇêÉÅÉéí=

TRM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä

O=éâí=íçêêà®ëí

ëî

O=íëâ=ë~äí

QRMÓRMM=ãä=î~êãí=î~ííÉå

_É~êÄÉí~=~ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ãÉÇ=ÇÉÖâêçâÉå

Å~=½=ãáå=á=ä®ÖÉ=N=çÅÜ=ëÉÇ~å=Å~=QÓR=ãáå=á=ä®ÖÉ=PK j~àçåå®ë

O=®ÖÖ

O=íëâ=ëÉå~é

¼=ä=ã~íçäà~

O=ãëâ=Åáíêçåë~Ñí=ÉääÉê=îáå®ÖÉê

N=âêã=ë~äí

N=âêã=ëçÅâÉê

^ää~=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ã™ëíÉ=Ü~=ë~ãã~=íÉãéÉê~íìêK

_É~êÄÉí~=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=Eìíçã ã~íçäà~åF=

å™Öê~=ëÉâìåÇÉê=á=ãáñÉêå=á=ä®ÖÉ=P=ÉääÉê=QK pí®ää=ãáñÉêå=é™=ä®ÖÉ=T=çÅÜ=Ü®ää=ã~íçäà~å=

ä™åÖë~ãí=ÖÉåçã=íê~ííÉå=çÅÜ=Ñçêíë®íí=

Ää~åÇ~ íáääë=ã~àçåå®ëÉå=ÉãìäÖÉê~êK j~àçåå®ëÉå=ëâ~=áåíÉ=Ñ ∏ êî~ê~ë=ìí~å=

âçåëìãÉê~ë=ëå~êíK eçåìåÖëé™ä®ÖÖ=

PM=Ö=ëã ∏ ê=Eâóäëâ™éëâ~ääíI=T=ø`F

NVM=Ö=ÜçåìåÖ=Eâóäëâ™éëâ~ääI=T=ø`F

 aÉä~=ëã ∏ êÉí=á=ëã™=Äáí~ê=çÅÜ=ä®ÖÖ=áå=á=ãáñÉêåK qáääë®íí=ÜçåìåÖ=çÅÜ=ãáñ~=NR=ëÉâìåÇÉê=

á ä®ÖÉ TK

bñíê~=íáääÄÉÜ ∏ ê

jrwRwmN

`áíêìëéêÉëë c ∏ ê=~íí=éêÉëë~=ìí=ë~Ñí=ìê=~éÉäëáåÉêI=ÅáíêçåÉê=çÅÜ=Öê~éÉÑêìâíK jrwR``N q®êåáåÖëëâáî~êÉ c ∏ ê=~íí=ëâ®ê~=Ñêìâí=çÅÜ=Öê ∏ åë~âÉê=á=äáâ~=ëíçê~=í®êåáåÖ~ê jrwRctN h ∏ ííâî~êå c ∏ ê=~íí=ÑáåÑ ∏ êÇÉä~=Ñ®êëâí=â ∏ íí=íáää=ê™ÄáÑÑ=ÉääÉê=â ∏ ííÑ®êëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe UR

US

ëî jrwQRipN p~íë=Ü™äëâáîçê=

Ñáå=EP=ããFI=

Öêçî=ES=ããF jrwQRpsN h~âëéêáíëãìåëíóÅâÉ qáää=â ∏ ííâî~êå=jrwRctNK cáå=íáää=é~ëíÉàÉê=çÅÜ=ëã ∏ êÖ™ëé™ä®ÖÖI=Öêçî=íáää=âçêî=çÅÜ=Ñä®ëâK qáää=â ∏ ííâî~êå=jrwRctNK jÉÇ=ëÅÜ~ÄäçåÉê=á=ãÉí~ää=Ñ ∏ ê=Q=çäáâ~=â~âÑçêãÉêK jrwQRosN oáîÅóäáåÇÉê qáää=â ∏ ííâî~êå=jrwRctNK c ∏ ê=~íí=êáî~=å ∏ ííÉêI=ã~åÇä~êI=ÅÜçâä~Ç=çÅÜ=íçêâ~ÇÉ=

ëã™Ñê~åëâ~K jrwQRcsN m~ëëÉêíáääë~íë jrwQRmpN mçããÉë=ÑêáíÉëJëâáî~ qáää=â ∏ ííâî~êå=jrwRctNK c ∏ ê=~íí=Ö ∏ ê~=ãçë=~î=Ä®êÑêìâíÉê=ìíçã=Ü~ääçåI=íçã~íÉê=

çÅÜ åóéçåK=p~ãíáÇáÖí=Ääáê=íKÉñK=îáåÄ®ê=~ìíçã~íáëâí=

~îëíà®äâ~ÇÉ=çÅÜ=ìêâ®êå~ÇÉK qáää=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK c ∏ ê=~íí=ëâ®ê~=ê™=éçí~íáë=íáää=éçããÉë=ÑêáíÉëK jrwQR^dN pâ®êëâáî~=Ñ ∏ ê=~ëá~íáëâ~=

ê®ííÉê qáää=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK pâ®ê=Ñêìâí=çÅÜ=Öê ∏ åë~âÉê=á=Ñáå~=ëíêáãäçê=íáää=~ëá~íáëâ~=

Öê ∏ åë~âëê®ííÉêK jrwQRopN oáîëâáî~=Öêçî qáää=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK c ∏ ê=~íí=êáî~=ê™=éçí~íáë=íKÉñK=íáää=ê~ÖÖãìåâ~ê=ÉääÉê=âêçééâ~âçêK jrwQRhmN pâ®êëâáî~=Ñ ∏ ê=ê ∏ ëíá=çÅÜ=

ê™ê~âçê qáää=Öê ∏ åë~âëëâ®ê~êÉ=jrwRapNK c ∏ ê=~íí=êáî~=ê™=éçí~íáë=íáää=ê ∏ ëíá=çÅÜ=ê™ê~âçêI=Ñ ∏ ê=~íí=ëâ®ê~=Ñêìâí=

çÅÜ=Öê ∏ åë~âÉê=á=íàçÅâ~=ëâáîçêK jrwRboO

_ä~åÇ~êëâ™ä=á=êçëíÑêáíí=

ëí™ä

_ä~åÇ~êëâ™äÉå=êóããÉê=ìéé=íáää=TRM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä=éäìë=

áåÖêÉÇáÉåëÉêK jrwRhoO

_ä~åÇ~êëâ™ä=á=éä~ëí

_ä~åÇ~êëâ™äÉå=êóããÉê=ìéé=íáää=TRM=Ö=îÉíÉãà ∏ ä=éäìë=

áåÖêÉÇáÉåëÉêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

jrwRjuN jáñÉê=á=éä~ëí

ëî c ∏ ê=~íí=ãáñ~=ÇêóÅâÉêI=éìê¨~=Ñêìâí=çÅÜ=Öê ∏ åë~âÉêI=ÄÉêÉÇ~=

ã~àçåå®ëI=ÑáåÑ ∏ êÇÉä~=Ñêìâí=çÅÜ=å ∏ ííÉêI=âêçëë~=áëÄáí~êK jrwRjjN j~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íë c ∏ ê=~íí=Ü~Åâ~=âêóÇÇçêI=Öê ∏ åë~âÉêI=®ééäÉå=çÅÜ â ∏ ííI=Ñ ∏ ê=~íí=

êáî~Lëíêáãä~=ãçê ∏ ííÉêI=ê®ííáâ~=çÅÜ=çëíI=Ñ ∏ ê=~íí=êáî~=å ∏ ííÉê=çÅÜ=

â~ää=ÅÜçâä~ÇK lã=Éå=íáääÄÉÜ ∏ êëÇÉä=áåíÉ=ãÉÇÑ ∏ äàÉê=äÉîÉê~åëÉå=Ñáååë=ÇÉå=~íí=â ∏ é~=á=Ü~åÇÉäå=ÉääÉê=îá~=âìåÇíà®åëíK

^îÑ~ääëÜ~åíÉêáåÖ

aÉåå~=~éé~ê~í=ìééÑóääÉê=âê~îÉå=Ñ ∏ ê=

ÇÉí ÉìêçéÉáëâ~=ÇáêÉâíáîÉí=OMNOLNVLbd=

çã=Ö~ãä~=ÉäÉâíêáëâ~=çÅÜ=ÉäÉâíêçåáëâ~=

~éé~ê~íÉê=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=

~åÇ ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíáîÉí=~åÖÉê=ê~ãÉå=Ñ ∏ ê=™íÉêí~Ö~åÇÉ=çÅÜ=

™íÉêîáååáåÖ=~î=Ö~ãä~=~éé~ê~íÉê=áåçã=brK e ∏ ê=ãÉÇ=Çáå=âçããìå=ÉääÉê=ÇÉí=ëí®ääÉ=Ç®ê=Çì=â ∏ éí=

~éé~ê~íÉå=î~ê=Çì=ä®ãå~ê=Éå=Ö~ãã~ä=~éé~ê~íK

hçåëìãÉåíÄÉëí®ããÉäëÉê

f=pîÉêáÖÉ=Ö®ääÉê=~î=bei=~åí~Öå~=âçåëìãÉåíJ

ÄÉëí®ããÉäëÉêK=aÉå=Ñìääëí®åÇáÖ~=íÉñíÉå=Ñáååë=

Üçë Çáå=Ü~åÇä~êÉK=pé~ê=âîáííçíK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe o®ííÉå=íáää=®åÇêáåÖ~ê=Ñ ∏ êÄÉÜ™ääÉëK

UT

Ñá

lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë=

âçÇáåâçåÉK iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä ∏ óÇ®í=áåíÉêåÉíJ

ëáîìáäí~ããÉK

páë®äí

∏ qìêî~ääáëììë~ëá~~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K UU i~áííÉÉå=çë~í==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VN= h®óíí ∏ ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VO mìÜÇáëíìë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VR p®áäóíóë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VR qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí ∏ Ü®áêá ∏ áÇÉå=î~ê~ääÉ=K=K=K=K=K VS h®óíí ∏ çÜàÉáí~==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VS iáë®î~êìëíÉ= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VU háÉêê®íóëçÜàÉáí~= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VV q~âììÉÜÇçí= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K VV

qìêî~ääáëììë~ëá~~

iìÉ=â®óíí

çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíá=ÉååÉå=ä~áííÉÉå=â®óíí

®K= pááå®=çå=í®êâÉáí®=ä~áíÉíí~=âçëâÉîá~=íìêî~ääáëììëJ=à~=â®óíí

çÜàÉáí~K

gçë=ä~áííÉÉå=â®óíí ∏ çÜàÉÉí=ä~áãáåäó ∏ Ç®®åI=î~äãáëí~à~=Éá=çäÉ=î~ëíììëë~=

çÜàÉáÇÉåî~ëí~áëÉëí~=â®óí ∏ ëí®=~áÜÉìíìîáëí~=î~ÜáåÖçáëí~K q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í=åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí ∏ ëë®=

í~á=ëááÜÉå=êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí ∏ ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì=~ãã~ííáã~áëÉÉå=

â®óíí ∏∏ åK=hçíáí~äçìëâ®óíí ∏∏ å=êáåå~ëíÉíí~î~=â®óíí ∏ =â®ëáíí®®=ÉëáãK=ä~áííÉÉå=

â®óí ∏ å=äááââÉáÇÉåI=íçáãáëíçàÉåI=ã~~í~äçìëJ=à~=ãìáÇÉå=~ãã~íáääáëíÉå=óêáíóëíÉå=

í~ìâçíáäçáëë~I=ëÉâ®=ä~áííÉÉå=â®óí ∏ å=éáÉåáÉå=ÜçíÉääáÉå=à~=é~äîÉäìí~äçàÉå=

~ëá~â~ëJ=à~=îáÉê~ëíáäçáëë~K=h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=âçíáí~äçìâëáëë~=í~î~ääáëíÉå=

ã®®êáÉå=â®ëáííÉäóóå=à~=âÉëâÉóíóâëÉíí®=~áåç~ëí~~å=çÜàÉáëë~=áäãçáíÉíìå=~à~åK=

ûä®=óäáí®=ã~âëáãáã®®êá®=Eâ~íëç=Êh®óíí ∏ ÉëáãÉêâáíÂF> q®ã®=ä~áíÉ=ëçîÉäíìì=êìçâ~J~áåÉáÇÉå=ëÉâçáíí~ãáëÉÉå=à~=î~íâ~~ãáëÉÉå=ëÉâ®=

í~áâáå~å=î~áî~~ãáëÉÉåK=páí®=Éá=ë~~=â®óíí®®=ãìáÇÉå=í~êîáââÉáÇÉå=í~á=~áåÉáÇÉå=

â®ëáííÉäóóåK=s~äãáëí~à~å=Üóî®âëóãáÉå=äáë®î~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~=îçáí=â®óíí®®=

ä~áíÉíí~=ãó ∏ ë=ãìáÜáå=â®óíí ∏ í~êâçáíìâëááåK h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=~äâìéÉê®áëî~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K=hìå=â®óí®í=î~êìëíÉáí~I=

åçìÇ~í~=çÜÉáëá~=â®óíí ∏ çÜàÉáí~K p®áäóí®=â®óíí ∏ çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíáK=jìáëí~=~åí~~=â®óíí ∏ çÜàÉ=ä~áííÉÉå=

ã~ÜÇçääáëÉääÉ=ììÇÉääÉ=çãáëí~à~ääÉK

,

väÉáëÉí=íìêî~ääáëììëçÜàÉÉí p®Üâ

áëâìå=î~~ê~

i~éëÉí=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~K= máÇ®=ä~áíÉ=à~=ëÉå=äááí®åí®àçÜíç=éçáëë~=ä~ëíÉå=ìäçííìîáäí~K eÉåâáä ∏ íI=àçáää~=çå=~äÉåíìåìí=ÑóóëáåÉåI=~áëíáääáåÉå=í~á=ÜÉåâáåÉå=íçáãáåí~âóâó=

í~á àçáäí~=éììííìì=âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~=ä~áííÉÉå=â®óí ∏ ëí®I=ë~~î~í=â®óíí®®=ëáí®=

î~áå=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~=í~á=âìå=ÜÉáääÉ=çå=âÉêêçííìI=ãáíÉå=ä~áíÉíí~=â®óíÉí®®å=

íìêî~ääáëÉëíá=à~=ÜÉ=çî~í=óãã®êí®åÉÉíI=ãáí®=î~~êçà~=ä~áííÉÉå=â®óí ∏ ëí®=îçá=

~áÜÉìíì~K

UU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ñá i~éëÉí=Éáî®í=ë~~=äÉáââá®=ä~áííÉÉää~K=ûä®=â®óí®=âçëâ~~å=ä~áíÉíí~=áäã~å=î~äîçåí~~K iááí®=ä~áíÉ=î~áå=íóóééáâáäîÉëë®=çäÉî~å=â®óíí ∏ à®ååáíÉãÉêâáåå®å=ãìâ~áëÉÉå=

éáëíçê~ëá~~åK=h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=ëáë®íáäçáëë~K=h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áåI=âìå=äááí®åí®J

àçÜíç=à~=ä~áíÉ=çî~í=ãçáííÉÉííçã~ëë~=âìååçëë~K=i~éëÉí=Éáî®í=ë~~=éìÜÇáëí~~=

ä~áíÉíí~=í~á=íÉÜÇ®=ëáääÉ=ãáí®®å=Üìçäíçí ∏ áí®K fêêçí~=ä~áíÉ=~áå~=ë®Üâ ∏ îÉêâçëí~I=âìå=ëÉ=à®®=áäã~å=î~äîçåí~~=à~=ÉååÉå=ëÉå=

âçâç~ãáëí~I=çëááå=éìêâ~ãáëí~=í~á=éìÜÇáëí~ãáëí~K s~êçI=Éíí®=íÉê®î®í=êÉìå~í=í~á=âììã~í=éáåå~í=Éáî®í=î~ìêáçáí~=äááí®åí®àçÜíç~K= gçë ä~áííÉÉå=äááí®åí®àçÜíç=îáçáííììI=ëÉå=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áÜí~~=î~áå=

î~äãáëí~à~I=î~äíììíÉííì=ÜìçäíçäááâÉ=í~á=î~ëí~~î~í=î~äíììÇÉí=çã~~î~=ë®Üâ ∏ J

~ëÉåí~à~K g®í®=ëÉå=îìçâëá=ä~áííÉÉå=âçêà~ìâëÉí=î~áå=î~äíììíÉíìå=ÜìçäíçäááââÉÉå=

íÉÜí®î®âëáK

,

i~áíÉíí~=âçëâÉî~í=íìêî~ääáëììëçÜàÉÉí içìââ~~åíìãáëî~~ê~ p®Üâ

áëâìå=î~~ê~>

hóíâÉ=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~å=î~ëí~=ëáííÉåI=âìå=â~áââá=~äâìî~äãáëíÉäìí=

âçåÉÉää~=íó ∏ ëâÉåíÉäó®=î~êíÉå=çå=íÉÜíóK

ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=ãìáÜáå=åÉëíÉáëááå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=àìçâëÉî~å=

îÉÇÉå=~ää~K

ûä®=â®óí®=Ü ∏ óêóéìÜÇáëíáåí~K

ûä®=ãììí~=î~êêÉå=~ëÉåíç~=îáêê~å=çääÉëë~=âóíâÉííóå®=âçåÉÉëÉÉåK= lÇçí~I=Éíí®=ãççííçêá=çå=éóë®ÜíóåóíK s~áÜÇ~=î~êìëíÉLäáë®î~êìëíÉ=î~áå=ãççííçêáå=çääÉëë~=éóë®ÜÇóâëáëë®=Ó=ãççííçêá=

íçáãáá=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=îáêê~åâ~íâ~áëìå=à®äâÉÉåK h®óååáëí®=à~=éóë®óí®=ä~áíÉ=~áåç~ëí~~å=î~äáíëáãÉëí~K hìå=Éí=â®óí®=âçåÉíí~I=áêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=Ü®áêá ∏ å=éçáëí~ãáëí~K

s~êç=éó

êáîá®=î~êìëíÉáí~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>

s~êç=âçëâÉíí~ã~ëí~=éó ∏ êáîááå=çëááåK=ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=

íçáãáåå~ëë~K=qó ∏ ëâÉåíÉäÉ=î~áå=â~ååÉå=ENOF=çääÉëë~=é~áâ~ää~~åK s~áÜÇ~=î~êìëíÉ=î~áåI=âìå=ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí=Ó=âçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=

~áâ~~=éóë®óíí®ãáëÉå=à®äâÉÉå=à~=éóë®Üíóó=î~êìëíÉáÇÉå=î~áÜíç~ëÉåíççåK= pááêê® î~êëá=íçáëÉÉå=~ëÉåíççå=î~ëí~=ëáííÉåI=âìå=î~êìëíÉ=çå=éóë®ÜíóåóíK i~áíÉ=íçáãáá=íìêî~ääáëììëëóáëí®=î~áåI=âìå=â®óíí®ã®íí ∏ ã®í=â®óíí ∏ äááí®åå®í=

çå éÉáíÉííó=ëìçà~â~åëáää~=ERI=UFK hááååáí®Láêêçí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá=î~áåI=âìå=ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí=à~=éáëíçJ

íìäéé~=áêêçíÉííì=éáëíçê~ëá~ëí~K=ûä®=ä~áí~=ëçêãá~=í®óíí ∏ ëìééáäççåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe UV

Ñá

s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>

ûä®=âçëâÉ=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=íÉê®îááå=íÉêááå=í~á=ëóêàááåK= q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉêááå=î~áå=íÉê®å=êÉìå~ëí~>

ûä®=âçëâÉ=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=íÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK

s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó

êáî®®=â®óíí

~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>

ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå>= fêêçí~Lâááååáí®=íÉÜçëÉâçáíáå=î~áå=âìå=âçåÉÉå=ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí>= hçâç~ Éåëáå=íÉÜçëÉâçáíáå=à~=âááååáí®=ëÉ=î~ëí~=ëáííÉå=éÉêìëâçåÉÉëÉÉåK=

ûä® â®óí®=íÉÜçëÉâçáíáåí~=áäã~å=â~åíí~K

m~äçî~ãã~å=î~~ê~>

h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~=íìäÉÉ=ìäçë=Ü ∏ óêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~=âììãá~=

~áåÉâëá~K=q®óí®=íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå=âììã~~=í~á=âìçÜìî~~=åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=

MIR=äáíê~~K

q®êâÉ®®>

h®óí®=ä~áíÉíí~=î~áå=~äâìéÉê®áëî~êìëíÉáÇÉå=â~åëë~K=hìå=â®óí®í=î~êìëíÉáí~I=

åçìÇ~í~=çÜÉáëá~=â®óíí ∏ çÜàÉáí~K h®óí®=ë~ã~å~áâ~áëÉëíá=î~áå=óÜí®=î~êìëíÉíí~=í~á=äáë®î~êìëíÉíí~K

,

i~áííÉÉëÉÉå=í~á=äáë®î~êìëíÉÉëÉÉå=âááååáíÉííóàÉå=ëóãÄçäáÉå=

ëÉäáíóâëÉí

kçìÇ~í~=â®óíí ∏ çÜàÉáí~K s~êçáíìë>=mó ∏ êáî®=íÉê®K s~êçáíìë>=mó ∏ êáî®=î~êìëíÉK

ûä®=í~êíì=í®óíí ∏ ~ìââççåK qìêî~à®êàÉëíÉäã®í h®óååáëíóëëìçà~ h~íëç=í~ìäìââç=Êh®óíí ∏ ~ëÉååçíÂ= hçåÉÉå=îçá=â®óååáëí®®=î~áå=

~ëÉååçáëë~=N=à~=P

W

Ó âìå=âìäÜç=ENNF=çå=é~áâ~ää~~å=à~=å~éë~Üí~åìí=

âááååá=à~=

Ó íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí ∏ äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=

EUF=çå=~ëÉíÉííì=é~áâ~ääÉÉåK rìÇÉääÉÉåâ®óååáëíóãáëëìçà~ p®Üâ ∏ â~íâçå=ë~ííìÉëë~=âçåÉ=à®®=é®®ääÉI=ãìíí~=

ãççííçêá=Éá=â®óååáëíóI=âìå=ë®Üâ ∏ í=í~~ë=

âóíâÉóíóî®í=é®®ääÉK=^ëÉí~=î~äáíëáå=Éåëáå=~ëÉåíççå=

MLçÑÑ =à~=â®óååáëí®=ëáííÉå=âçåÉK väáâìçêãáíìëëìçà~ gçë=ãççííçêá=âóíâÉóíóó=â®óí ∏ å=~áâ~å~=áíëÉëí®®å=

éçáë=é®®äí®I=çå=óäáâìçêãáíìëëìçà~=~âíáîçáíìåìíK= póóå®=ë~~íí~~=çää~I=Éíí®=çå=â®ëáíÉäíó=ë~ã~å~áJ

â~áëÉëíá=ëììêÉãéá~=ã®®êá®=~áåÉâëá~K h~íëç=â~éé~äÉÉëí~=ÊqçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí ∏ J

Ü®áêá ∏ áÇÉå=î~ê~ääÉÂ=ãáíÉå=çå=íçáãáíí~î~I=

àçë íìêî~à®êàÉëíÉäã®=~âíáîçáíììK

VM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

h®óíí ∏ çÜàÉ=çå=í~êâçáíÉííì=Éêá=ã~ääÉáääÉ=Eâ~íëç=

ãó ∏ ë=çÜÉáåÉå=í~ìäìââç=Éêá=ã~ääÉáëí~I= âìî~= i~áíÉ=çå=Üìçäíçî~é~~K

FK=

i~áííÉÉå=çë~í

h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîìí mÉêìëä~áíÉ hìî~=

N ^î~~ãáëé~áåáâÉ

O h®®åíóî®=î~êëá

Êb~ëó=^êãäáÑíÂJíçáãáååçå=~îìää~=î~êëá=

äááââìì óä ∏ ëé®áå=Eâ~íëç=Êh®óíí ∏ ~ëÉååçíÂFK

P s~äáíëáå hìå=éóë®óí®í=ä~áííÉÉå=E~ëÉåíç= MLçÑÑ FI=

ëÉ ~ëÉííìì=~ìíçã~~ííáëÉëíá=çéíáã~~äáëÉÉå=

~ëÉåíççå=î~êìëíÉáÇÉå=î~áÜí~ãáëí~=î~êíÉåK

MLçÑÑ =Z=ëÉáë j

=Z=éáíç~ëÉåíçI=ëììêáå=â®óíí ∏ åçéÉìëI=

éáÇ® î~äáíëáå=~ä~ëé~áåÉííìå~=Ü~äì~ã~ëá=~à~åK kçéÉìë~äìÉÉí= NÓT I=â®óíí ∏ åçéÉìÇÉíW

N

=Z=~äÜ~áåÉå=â®óíí ∏ åçéÉìë=Ó=ÜáÇ~ëI

T =Z=ëììêá=â®óíí ∏ åçéÉìë=Ó=åçéÉ~K

Q qçáãáåå~å=å®óíí ∏ s~äç=é~ä~~=ä~áííÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~=

Eî~äáíëáå=~ëÉååçëë~= j =í~á= NÓT FK s~äç=îáäââììI=àçë=ä~áíÉíí~=â®óíÉí®®å=î®®êáåI=

àçë ÉäÉâíêçåáåÉå=íìêî~âóíâáå=ä~ìâÉ~~=í~á=

ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~I=â~íëç=â~éé~äÉ=

ÊqçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí ∏ Ü®áêá ∏ áÇÉå=î~ê~ääÉÂK

R h®óíí ∏ äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá fêêçí~=â®óíí ∏ äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=é~áå~ã~ää~=

ëáí®=í~â~çë~ëí~=à~=éçáëí~=â~åëáK

S h®óíí ∏ äááí®åí®=

Ó=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáääÉ=à~=

Ó=ëáíêìëéìëÉêíáãÉääÉ=Eäáë®î~êìëíÉ=GFK= hìå=Éí=â®óí®=äáë®ä~áííÉáí~I=~ëÉí~=

â®óíí ∏ äááí®åå®å=ëìçà~â~åëá=é~áâçáääÉÉåK

T h®óíí ∏ äááí®åí®=î~êìëíÉáääÉ=Eé~ääçîáëéáä®I=

îáëéáä®I=í~áâáå~âçìââìF=à~=äáÜ~ãóääóääÉ=

Eäáë®î~êìëíÉ=GF

U qÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí ∏ äááí®åå®å=

ëìçà~â~åëá

V qÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí ∏ äááí®åí®=

Eäáë®î~êìëíÉ=GF hìå=Éí=â®óí®=äáë®ä~áííÉáí~I=~ëÉí~=â®óíí ∏ äááí®åJ

å®å=ëìçà~â~åëá=é~áâçáääÉÉåK

NM gçÜÇçå=ë®áäóíóëíáä~ jrjRQKKW=hÉä~~=äááí®åí®àçÜíç=ëáí®=î~êíÉå=

çäÉî~~å=íáä~~å jrjRSKKW=gçÜíç=âÉä~ìíìì=~ìíçã~~ííáëÉëíá=

é~áâçáääÉÉå

Ñá hìäÜç=î~êìëíÉáåÉÉå

NN qÉê®ëâìäÜç

NO h~åëá s~êìëíÉÉí

NP sáëéáä®

NQ m~ääçîáëéáä®

NR q~áâáå~âçìââìI=àçëë~=çå=í~áâáå~åçÜà~áå

NS s~êìëíÉä~ìââì s~êìëíÉáÇÉå=à~=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=

ë®áäóíí®ãáëÉÉåK sáÜ~ååÉëäÉáââìêá

NT pó ∏ íí ∏ é~áåáå

NU h~åëáI=àçëë~=çå=í®óíí ∏ ëìééáäç

NV eáÉåçååìëíÉê®í

NV~ =h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó=

é~âëìLçÜìí

NVÄ =h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Ó=â~êâÉ~LÜáÉåç

NVÅ =o~~ëíÉíÉê®=Ó=âÉëâáÜáÉåç

OM qÉê®åéáÇáâÉ

ON oìåâç=à~=éçáëíç~ìââç qÉÜçëÉâçáíáå=

OO hìäÜç

OP h~åëá

OQ pìééáäç

G

G gçë=àçâáå=î~êìëíÉ=Éá=çäÉ=ä~áííÉÉå=ãìâ~å~=

î~âáçî~êìëíÉÉå~I=îçáí=Ü~åââá~=ëÉå=~ä~å=

äááââÉáëí®=í~á=~ëá~â~ëé~äîÉäìëí~K h®óíí ∏ ~ëÉååçí hìî~=

eìçãK> h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=î~êìëíÉLäáë®î~êìëíÉ=

çå âááååáíÉííó=ëÉìê~~î~å=í~ìäìâçå=ãìâ~áëÉëíá=

çáâÉ~~å=â®óíí ∏ äááí®åí®®å=à~=é~áââ~~å=à~=ëÉ=

çå çáâÉ~ëë~=â®óíí ∏ ~ëÉååçëë~~åK h®®åíóî®å=î~êêÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=~áå~=âááååá=

â®óíí ∏ ~ëÉåíççåK

eìçã~ìíìë s~êêÉëë~=çå=Êb~ëó=^êãäáÑíÂJíçáãáåíçI=àçåâ~=

~îìää~=î~êëá=â®®åíóó=ÜÉäéçããáå=óä ∏ ëK h®óíí ∏ ~ëÉååçå=ë®®í ∏ W

 m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=î~áÜÇ~=î~êêÉå=

~ëÉåíçK= h®óí®=~éìå~=â®íí®K pááêê®=î~êëá=Ü~äì~ã~~ëá=~ëÉåíççå=åááåI=Éíí®=

ëÉ å~éë~Üí~~=âááååáK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe VN

Ñá

^ëÉåíç

N

O

P

Q

G sáëéáä®åI=é~ääçîáëéáä®å=à~=í~áâáå~âçìâìå=

âááååáíóëLáêêçíìëK=pììêÉãéáÉå=ã®®êáÉå=

äáë®®ãáåÉåK

h®óíí

T

T

S

V

T h®óíí ∏ J

äááí®åí®

G h®óíí ∏ åçéÉìÇÉí

NÓT

NÓT

NÓP

Ó

PÓT

PÓT

RÓT

RÓT

içìââ~~åíìãáëî~~ê~ hóíâÉ=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~å=î~ëí~=ëáííÉåI=

âìå=â~áââá=~äâìî~äãáëíÉäìí=âçåÉÉää~=íó ∏ ëâÉåíÉäó®=

î~êíÉå=çå=íÉÜíóK eìçãK> h®óí®=âçåÉíí~=î~áåI=âìå=äáë®î~êìëíÉLî~êìëíÉ=

çå â®óíí ∏ ~ëÉååçëë~~åK

ûä®=â®óååáëí®=âçåÉíí~=áäã~å=î~êìëíÉíí~K=

ûä®=~äíáëí~=âçåÉíí~=à~=î~êìëíÉíí~=ä®ãã ∏ åä®ÜJ

íÉáääÉK=lë~í=Éáî®í=ëçîÉääì=ãáâêç~~äíçììåáâ®óíJ

í ∏∏ åK

 mìÜÇáëí~=ä~áíÉ=à~=î~êìëíÉÉí=ÜìçäÉääáëÉëíá=ÉååÉå=

Éåëáãã®áëí®=â®óíí ∏ âÉêí~~I=â~íëç=â~éé~äÉ=

ÊmìÜÇáëíìëÂK q®êâÉ®=çÜàÉ h®óíí ∏ çÜàÉÉëë~=çå=í~êê~I=àçëë~=çå=~ååÉííì=

âçåÉÉå=íó ∏ åçéÉìÇÉå=îááíÉ~êîçí=â®óíÉíí®Éëë®=

î~êìëíÉíí~=í~á=äáë®î~êìëíÉíí~K= pìçëáíìëW=âááååáí®=í~êê~=âçåÉÉëÉÉå=E âìî~ =

FK bëáî~äãáëíÉäìí

^ëÉí~=âçåÉ=í~ë~áëÉääÉ=à~=éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK sÉÇ®=äááí®åí®àçÜíç=ìäçë=E

âìî~=

FK jrjRQKK gçÜÇçå=âÉä~ìëíáä~W sÉÇ®=àçÜíç=í~êîáíí~î~~å=

éáíììíÉÉåK jrjRSKK gçÜíç=âÉä~ìíìì=~ìíçã~~ííáëÉëíá=

é~áâçáääÉÉåW sÉÇ®=óÜÇÉää®=îÉÇçää~=äááí®åí®J

àçÜíç~=ìäçë=Ü~äì~ã~ëá=ã®®ê®=

Eã~ñK=NMM=ÅãF=à~=é®®ëí®=àçÜíç=Üáí~~ëíá=áêíáX=

àçÜíç=äìâáííììK hìå=àçÜíç=çå=äáá~å=éáíâ®W sÉÇ®=âÉîóÉëíá=àçÜÇçëí~=à~=~åå~=ëÉå=âÉä~ìíì~=

ëçéáî~å=ãáíí~áëÉâëáK=sÉÇ®=ëáííÉå=ììÇÉääÉÉå=

àçÜÇçëí~=à~=é®®ëí®=Üáí~~ëíá=áêíáX=àçÜíç=äìâáííììK

eìçãK> s~êçI=ÉííÉá=àçÜíç=âáÉêêó=ëáë®®åíó ∏ ååÉíí®Éëë®K= hìå=âçåÉÉëë~=çå=~ìíçã~~ííáåÉå=àçÜÇçåâÉJ

ä~ìëI=®ä®=íó ∏ åå®=àçÜíç~=ëáë®®å=â®ëáåK= gçë=àçÜíç=àììííìì=âááååáI=îÉÇ®=ëÉ=âçâçå~~å=

ìäçë à~=~åå~=ëÉå=ëáííÉå=âÉä~ìíì~=é~áâ~ääÉÉåK

 i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK hìäÜç=à~=î~êìëíÉÉí

s~êç=éó ∏ êáîá®=î~êìëíÉáí~=J=äçìââ~~åJ

íìãáëî~~ê~

ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=íçáãáåå~ëë~K= qó ∏ ëâÉåíÉäÉ=î~áå=â~ååÉå=ENOF=çääÉëë~=

é~áâ~ää~~åK s~áÜÇ~=î~êìëíÉ=î~áåI=âìå=ãççííçêá=çå=éóë®ÜJ

íóåóí=Ó=âçåÉ=â®ó=îáÉä®=àçåâáå=~áâ~~=éóë®óíí®J

ãáëÉå=à®äâÉÉå=à~=éóë®Üíóó=î~êìëíÉáÇÉå=î~áÜíç~J

ëÉåíççåK=pááêê®=î~êëá=íçáëÉÉå=~ëÉåíççå=î~ëí~=

ëáííÉåI=âìå=î~êìëíÉ=çå=éóë®ÜíóåóíK i~áíÉíí~=ë~~=íìêî~ääáëììëëóáëí®=â®óíí®®=î~áåI=

âìå â®óíí®ã®íí ∏ ã®í=â®óíí ∏ äááí®åå®í=çå=éÉáíÉííó=

ëìçà~â~åëáää~=ERI=UFK eìçãK> h®óí®=âìäÜç~=î~áå=í®ã®å=ä~áííÉÉå=â~åëë~K

VO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

h®óí ∏ å=à®äâÉÉå

 móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K

 fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K fêêçí~=â~åëáK m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá=

~ëÉåíççå= O K

 fêêçí~=î~êìëíÉ=â®óíí ∏ äááí®åå®ëí®K mçáëí~=âìäÜçK mìÜÇáëí~=â~áââá=çë~íI=â~íëç=âçÜí~=

ÊmìÜÇáëíìëÂK sáÜ~ååÉëäÉáââìêá

Ñá sáëéáä®í=ENPF

ëÉâçáíí~~=í~áâáå~íI=ÉëáãK=â~ââìí~áâáå~å m~ääçîáëéáä®=ENQF

î~íâ~~=âÉêã~J=à~=î~äâì~áëî~~ÜÇçå=

à~ âÉîóÉí=í~áâáå~íI=ÉëáãK=

ëçâÉêáâ~ââìí~áâáå~å q~áâáå~âçìââì=ENRF

î~áî~~=é~âëìí=í~áâáå~í=à~=ëÉâçáíí~~=í~áâáJ

å~~å=~áåÉâëÉíI=àçáí~=Éá=í~êîáíëÉ=ÜáÉåçåí~~=

EÉëáãK=êìëáå~íI=ëìâä~~ä~ëíìíF hìäÜçå=à~=î~êìëíÉáÇÉå=

â®óíí

∏ hìî~=

 m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá=

~ëÉåíççå= O K hááååáí®=âìäÜçW

Ó h~ääáëí~=âìäÜç~=áíëÉÉëá=é®áåI=~ëÉí~=

é~áâ~ääÉÉå=à~=ä~ëâÉ=~ä~ëI

Ó â®®åå®=î~ëí~é®áî®®åI=âìååÉë=âìäÜç=

å~éë~Üí~~=âááååáK hááååáí®=ëçéáî~=î~êìëíÉ=Ó=îáëéáä®I=é~ääçîáëéáä®=

í~á=í~áâáå~âçìââì=ÓI=åááå=Éíí®=ëÉ=äìâáííìì=

â®óíí ∏ äááí®åí®®åK lÜàÉW h®®åå®=í~áâáå~âçìâìå=í~áâáå~åçÜà~áåí~I=

âìååÉë=í~áâáå~âçìââì=éóëíóó=äìââáìíìã~~å=

E âìî~=

JQÄ FK q®óí®=~áåÉâëÉí=âìäÜççåK m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=

î~êëá=~ëÉåíççå= N K

 i~áí~=â~åëá=é~áâ~ääÉÉåK s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìë=î~äáíëáãÉää~K pìçëáíìëW

Ó sáëéáä®W=

ëÉâçáí~=Éåëáå=åçéÉìÇÉää~=NI=î~äáíëÉ=ëáííÉå=

~ëÉåíç=T

Ó m~ääçîáëéáä®W

åçéÉìë=TI=~áåÉëíÉå=ëÉâçáíí~ãáåÉå=

åçéÉìÇÉää~=N

Ó q~áâáå~âçìââìW=

ëÉâçáí~=Éåëáå=åçéÉìÇÉää~=NI=î~áî~~=

åçéÉìÇÉää~=P

^áåÉëíÉå=äáë®®ãáåÉå

 móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K

 iáë®®=~áåÉâëÉí=â~ååÉëë~=çäÉî~å=í®óíí ∏ ~ìâçå=

â~ìíí~K

í~á

fêêçí~=â~åëáK

 m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=

î~êëá ~ëÉåíççå= O K q®óí®=~áåÉâëÉíK

içìââ~~åíìãáëî~~ê~

ûä®=âçëâÉ=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=íÉê®îááå=íÉêááå=í~á=ëóêJ

àááåK=q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉêááå=î~áå=íÉê®å=êÉìå~ëí~> hááååáí®Láêêçí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá=î~áåI=âìå=ãççíJ

íçêá=çå=éóë®Üíóåóí=à~=éáëíçíìäéé~=áêêçíÉííì=éáëíçJ

ê~ëá~ëí~Kûä®=ä~áí~=ëçêãá~=í®óíí ∏ ëìééáäççåK eìçãK> h®óí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~áåI=âìå=ëÉå=â~áââá=

çë~í=çî~í=é~áâçáääÉÉå=âááååáíÉííóáå®K= hçâç~=Éåëáå=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáK h®óí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~áå=áäãçáíÉíìëë~=

â®óíí ∏ ~ëÉååçëë~K

väáâìçêãáíìëëìçà~= hìî~=

 sáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â®óíí ∏ ~âëÉäáëë~=çå=äçîá=EãìêíìJ

ãáëâçÜí~FI=àçâ~=ëìçà~~=ä~áíÉíí~=ëììêÉããáäí~=

î~ÜáåÖçáäí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=óäáâìçêãáííìÉëë~K= h®óíí ∏ ~âëÉäá=ãìêíìì=í®ëí®=âçÜí~~=

óäáâìçêãáíìâëÉëë~K= rìÇÉå=íÉê®åéáÇáââÉÉå=à~=â®óíí ∏ ~âëÉäáå=îçá=íáä~í~=

Üìçäíçé~äîÉäìëí~K h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Ó=

é~âëìLçÜìí

îááé~äçá=ÜÉÇÉäã®í=à~=â~ëîáâëÉíK=h®óíí ∏ åçéÉìë=RK h®®ååÉíí®î®å=îááé~äçáåíáíÉê®å=ãÉêâáåå®íW=

ÊNÂ=é~âëìáääÉ=îááé~äÉáääÉ ł PÂ=çÜìáääÉ=îááé~äÉáääÉ

eìçãK> h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Éá=ëçîÉääì=âçî~å=

àììëíçåI=äÉáî®åI=ë®ãéóä ∏ áÇÉå=í~á=ëìâä~~å=

îááé~äçáåíááåK=sááé~äçá=âÉáíÉíóí=éÉêìå~í=î~áå=

âóäãáå®K

oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe VP

Ñá h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Ó=

â~êâÉ~LÜáÉåç

ê~~ëí~~=îáÜ~ååÉâëÉíI=ÜÉÇÉäã®í=à~=àììëíçåI=

é~áíëá âçî~å=àììëíçå=EÉëáãK=é~êãÉë~~åáFK= h®óíí ∏ åçéÉìë=P=í~á=QK h®®ååÉíí®î®å=ê~~ëíáåíÉê®å=ãÉêâáåå®íW=

ÊOÂ=â~êâÉ~ääÉ=ê~~ëíÉÉääÉ ł QÂ=ÜáÉåçääÉ=ê~~ëíÉÉääÉ

eìçãK> h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Éá=ëçîÉääì=é®Üâáå ∏ áÇÉå=

êçìÜáãáëÉÉåK=o~~ëí~=éÉÜãÉ®®=àììëíç~=î~áå=

íÉê®å=â~êâÉ~ää~=éìçäÉää~=åçéÉìÇÉää~=TK

o~~ëíÉíÉê®=Ó=âÉëâáÜáÉåç

ê~~ëí~~=ê~~Û~í=éÉêìå~í=à~=âçî~å=àììëíçå=

EÉëáãK=é~êãÉë~åáåF=ëÉâ®=êçìÜáá=à®®ÜÇóíÉíóå=

ëìâä~~å=à~=é®Üâáå®íK h®óíí ∏ åçéÉìë=TK

eìçãK> o~~ëíÉíÉê®=Éá=ëçîÉääì=éÉÜãÉ®å=àììëíçå=

í~á àììëíçîááé~äÉáÇÉå=ê~~ëí~ãáëÉÉåK

sáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â®óíí ∏

 hìî~=

 m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=î~êëá=

~ëÉåíççå=

O

K hááååáí®=âìäÜçW

Ó h~ääáëí~=âìäÜç~=áíëÉÉëá=é®áåI=~ëÉí~=

é~áâ~ääÉÉå=à~=ä~ëâÉ=~ä~ëI

Ó â®®åå®=î~ëí~é®áî®®åI=âìååÉë=âìäÜç=

å~éë~Üí~~=âááååáK m~áå~=~î~~ãáëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=

î~êëá=~ëÉåíççå= P K fêêçí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â®óíí ∏ äááí®åå®å=

ëìçà~â~åëá=Eâìî~=

JR~FK máÇ®=âááååá=íÉê®åéáÇáââÉÉå=~ä~çë~ëí~I=ë~ã~ää~=

ãçäÉãéáÉå=â®êâáçëáÉå=íìäÉÉ=çää~=óä ∏ ëé®áåK

^ëÉí~=Ü~äì~ã~ëá=îááé~äçáåíáJ=í~á=ê~~ëíáåíÉê®=

î~êçî~ëíá=é~áâ~ääÉÉå=íÉê®åéáÇáââÉÉå=

â®êâáçëáÉå=é®®ääÉ=Eâìî~=

JS~FK= hìå=â®óí®í=â®®ååÉíí®î®®=íÉê®®I=î~êãáëí~=

Éíí® í~êîáíëÉã~ëá=â®óíí ∏ éìçäá=çå=óä ∏ ëé®áåK q~êíì=íÉê®åéáÇáââÉÉëÉÉå=ëÉå=óä®é®®ëí®=

à~ ~ëÉí~=é~áâ~ääÉÉå=êìåâççå=Eâìî~=

JSÄFK

^ëÉí~=â~åëá=é~áâçáääÉÉå=EÜìçãáçá=ãÉêâáåí®F=

à~ â®®åå®=ãó ∏ í®é®áî®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK

^ëÉí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá=â®óíí ∏ äááí®åå®å=é®®ääÉ=

âìíÉå=âìî~ëë~=

JU=à~=â®®åå®=ãó

î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK s~äáíëÉ=ëìçëáíÉäíì=åçéÉìëW

∏ í®é®áî®®å= i~áí~=~áåÉâëÉí=í®óíí ∏ ëìééáäççå=à~=íó ∏ åå®=

ëáë®®åé®áå=ëó ∏ íí ∏ é~áåáãÉää~K

eìçãK> s~êçI=Éíí®=ÜáÉåçååÉíí~î~í=~áåÉâëÉí=Éáî®í=

â~ë~~ååì=éçáëíç~ìââççåK

sáåââáW =hìå=ÜáÉåçååÉíí~î~í=~áåÉâëÉí=çî~í=

çÜìáí~I=â®ëáííÉäÉ=åÉ=åáéìáíí~áåI=åááå=ë~~í=

í~ë~áëÉãã~å=äçééìíìäçâëÉåK= lÜàÉW =gçë=~áåÉâëÉí=àììííìî~í=âááååá=

îáÜ~ååÉëäÉáââìêááåI=â~íâ~áëÉ=îáêí~=óäÉáëâçåÉÉëí~I=

áêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~I=çÇçí~=Éíí®=

ãççííçêá=éóë®ÜíóóI=éçáëí~=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=

â~åëá=à~=íóÜàÉåå®=í®óíí ∏ ëìééáäçK h®óí ∏ å=à®äâÉÉå

 móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K

 h®®åå®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêá~=î~ëí~é®áî®®å=

à~ áêêçí~K fêêçí~=â~åëá=î~ëí~é®áî®®å=â®®åí®ÉåK mçáëí~=íÉê®åéáÇáâÉ=à~=íÉê®=é~áå~ã~ää~=ëçêãÉää~=

â®óíí ∏ ~âëÉäá~=î~ëíÉå=~äÜ~~äí~é®áå=E âìî~ = mìÜÇáëí~=çë~íK

FK qÉÜçëÉâçáíáå

s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®Léó ∏ êáî®®=â®óíí ∏ J

~âëÉäá~=Ó=äçìââ~~åíìãáëî~~ê~>

ûä®=í~êíì=é~áâ~ääÉÉå=âááååáíÉííóóå=

íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå>=fêêçí~Lâááååáí®=íÉÜçëÉâçáíáå=

î~áå=âìå=âçåÉÉå=ãççííçêá=çå=éóë®Üíóåóí>= hçâç~=Éåëáå=íÉÜçëÉâçáíáå=à~=âááååáí®=ëÉ=î~ëí~=

ëáííÉå=éÉêìëâçåÉÉëÉÉåK=ûä®=â®óí®=

íÉÜçëÉâçáíáåí~=áäã~å=â~åíí~K m~äçî~ãã~å=î~~ê~> h~ååÉëë~=çäÉî~å=ëìééáäçå=â~ìíí~=íìäÉÉ=ìäçë=

Ü ∏ óêó®=ëÉâçáíÉíí~Éëë~=âììãá~=~áåÉâëá~K= q®óí® íÉÜçëÉâçáííáãÉÉå=âììã~~=í~á=âìçÜìî~~=

åÉëíÉíí®=Éåáåí®®å=MIR=äáíê~~K eìçãK> qÉÜçëÉâçáíáå=îçá=î~ìêáçáíì~K=ûä®=â®ëáííÉäÉ=é~â~J

ëíÉáí~=Eé~áíëá=à®®é~äçà~FK=ûä®=â®óí®=íÉÜçëÉâçáíáåí~=

íóÜà®å®K

qÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí ∏

 hìî~=

 m~áå~=î~é~ìíìëé~áåáâÉíí~=à~=â®®åå®=

î~êëá=~ëÉåíççå=

Q

K mçáëí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â®óíí ∏ äááí®åå®å=

ëìçà~â~åëáK

^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=âìäÜç=é~áâçáääÉÉå=

Eâ~Üî~å=ãÉêââá=à~=éÉêìëâçåÉÉå=ãÉêââá=

âçÜÇ~ââ~áåF=à~=â®®åå®=î~ëí~é®áî®®å=

î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK

VQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

 q®óí®=~áåÉâëÉíK j~âëáãáã®®ê®=åÉëíÉáí®=Z=NIOR=äáíê~~X=

ã~âëáãáã®®ê®=î~~Üíç~îá~=í~á=âììãá~=

åÉëíÉáí®=Z=MIR=äáíê~~X=

çéíáã~~äáåÉå=â®ëáííÉäóã®®ê®I=âááåíÉáí®=

~áåÉâëá~=Z=RMÓNMM=Öê~ãã~~X

^ëÉí~=â~åëá=é~áâ~ääÉÉå=à~=â®®åå®=î~ëí~é®áJ

î®®å=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíá=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=

â~Üî~ëë~K=h~ååÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=âááååáK s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=åçéÉìë=î~äáíëáãÉää~K

^áåÉëíÉå=äáë®®ãáåÉå=Eâìî~=

 móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K

 fêêçí~=â~åëá=à~=äáë®®=~áåÉâëÉí

í~á

éçáëí~=ëìééáäç=à~=äáë®®=âááåíÉ®í=~áåÉâëÉí=

î®ÜáíÉääÉå=í®óíí ∏ ~ìâçå=â~ìíí~

í~á

JUF

â~~Ç~=åÉëíÉã®áëÉí=~áåÉâëÉí=âìäÜççå=

ëìééáäçå=ä®éáK h®óí ∏ å=à®äâÉÉå

 móë®óí®=âçåÉ=î~äáíëáãÉëí~K

 fêêçí~=íÉÜçëÉâçáíáå=ãó ∏ í®é®áî®®å=â®®åí®ÉåK lÜàÉW =mìÜÇáëí~=íÉÜçëÉâçáíáå=ÜÉíá=â®óí ∏ å=à®äâÉÉåK

mìÜÇáëíìë

eìçãK>

ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìë~áåÉáí~K= i~áííÉÉå éáåå~í=îçáî~í=î~ìêáçáíì~K=

mÉêìëâçåÉÉå=éìÜÇáëíìë

Ñá sáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=éìÜÇáëíìë sçáí=éÉëí®=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáå=â~áââá=çë~í=

~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K sáåââáW bëáãÉêâáâëá=ê~~ëíÉíìáëí~=éçêââ~åçáëí~=

ä®ÜíÉÉ=éìå~áëí~=î®êá®I=àçåâ~=îçáí=éóóÜâá®=éçáë=

îáÜ~ååÉëäÉáââìêáëí~=EÉá=ÜáÉåçååìëíÉêáëí®F=äááå~ää~=

à~ ãììí~ã~ää~=íáé~ää~=êìçâ~ ∏ äàó®K= eììÜíÉäÉ=ëáííÉå=îáÜ~ååÉëäÉáââìêáK qÉÜçëÉâçáííáãÉå=éìÜÇáëíìë

s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åJ

íìãáëî~~ê~>

ûä®=âçëâÉ=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=íÉê®®å=é~äà~áå=â®ëáåK

qÉÜçëÉâçáííáãÉå=âìäÜçI=â~åëá=à~=ëìééáäç=çî~í=

âçåÉéÉëìå=âÉëí®îá®K sáåââáW =kÉëíÉáÇÉå=â®ëáííÉäóå=à®äâÉÉå=îçáí=ìëÉáå=

éìÜÇáëí~~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=ãó ∏ ë=áêêçíí~ã~íí~=

ëáí®=âçåÉÉëí~K=h~~Ç~=âçåÉÉëÉÉå=âááååáíÉííóóå=

ëÉâçáííáãÉÉå=î®Ü®å=îÉíí®I=àçÜçå=çå=äáë®ííó=

â®ëáåéÉëììå=í~êâçáíÉííì~=~ëíá~åéÉëì~áåÉíí~K= h®óååáëí®=íÉÜçëÉâçáíáå=ãììí~ã~âëá=ëÉâìååáâëá=

EåçéÉìÇÉää~=jFK=h~~Ç~=éÉëìîÉëá=éçáë=à~=ÜììÜíÉäÉ=

íÉÜçëÉâçáíáå=éìÜí~~ää~=îÉÇÉää®K q®êâÉ®=çÜàÉ mìÜÇáëí~=í~êîáíí~Éëë~=î~êìëíÉä~ìââìK= kçìÇ~í~ ä~ìâìëë~=çäÉîá~=éìÜÇáëíìëçÜàÉáí~K

p®áäóíóë

p®Üâ ∏ áëâìå=î~~ê~>

ûä®=ìéçí~=éÉêìëâçåÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®=

àìçâëÉî~å=îÉÇÉå=~ää~K

ûä®=â®óí®=Ü ∏ óêóéìÜÇáëíáåí~K

 fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~K móóÜá=éÉêìëâçåÉ=à~=â®óíí ∏ äááí®åí ∏ àÉå=ëìçà~J

â~ååÉí=éìÜí~~âëá=âçëíÉ~ää~=äááå~ää~K= h®óí® í~êîáíí~Éëë~=ÜáÉã~å=â®ëáåéÉëììå=

í~êâçáíÉííì~=~ëíá~åéÉëì~áåÉíí~K hìáî~~=âçåÉ=äçéìâëáK hìäÜçå=à~=î~êìëíÉáÇÉå=éìÜÇáëíìë hìäÜç=à~=î~êìëíÉÉí=çî~í=âçåÉéÉëìå=âÉëí®îá®K s~êçI=Éíí®=ãìçîáçë~í=Éáî®í=à®®=éìêáëíìâëááå=

~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~I=åááÇÉå=ãìçíç=ë~~íí~~=

ãììííì~=éÉëìå=~áâ~å~K

içìââ~~åíìãáëî~~ê~ hìå=Éí=â®óí®=âçåÉíí~I=áêêçí~=éáëíçíìäéé~=

éáëíçê~ëá~ëí~K

hìî~=

 p®áäóí®=î~êìëíÉáí~=à~=ÜáÉåçååìëíÉêá®=î~êìëíÉJ

ä~ìâìëë~K

 p®áäóí®=î~êìëíÉä~ìââì~=âìäÜçëë~K p®áäóíóë=~äâìéÉê®áëé~ââ~ìâëÉëë~I=

â~íëç âìî~ =

K oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe VR

Ñá

qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí

î~ê~ääÉ

Ü®áêá

áÇÉå=

içìââ~~åíìãáëî~~ê~ fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå=Ü®áêá ∏ å=

éçáëí~ãáëí~K

q®êâÉ®=çÜàÉ gçë=â®óí®í=ä~áíÉíí~=î®®êáåI=àçë=ÉäÉâíêçåáåÉå=

íìêî~âóíâáå=ä~ìâÉ~~=í~á=ä~áííÉÉëÉÉå=íìäÉÉ=îáâ~I=

åááå=íçáãáåå~å=å®óí ∏ å=î~äç=~äâ~~=îáäââì~K h®®åíóî®å=î~êêÉå=íìäÉÉ=å~éë~Üí~~=~áå~=âááååá=

â®óíí ∏ ~ëÉåíççåK vêáí®=éçáëí~~=Ü®áêá ∏ =Éåëáå=ëÉìê~~îáÉå=çÜàÉáÇÉå=

~îìää~K e®áêá ∏ i~áíÉ=Éá=â®óååáëíóK= qçáãÉåéáÇÉ

 q~êâáëí~=îáêê~åë~~åíáK

 q~êâáëí~=éáëíçíìäéé~K q~êâáëí~=î~êëáK=låâç=ëÉ=çáâÉ~ëë~=~ëÉååçëë~\= låâç=ëÉ=å~éë~Üí~åìí=âááååá\ h®®åå®=íÉÜçëÉâçáíáå=í~á=âìäÜç=î~ëíÉÉëÉÉå=

~ëíáK

^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáííáãÉå=â~åëá=é~áâ~ääÉÉå=

à~ â®®åå®=î~ëíÉÉëÉÉå=~ëíáK hááååáí®=ëìçà~â~åëá=â®óíí®ã®íí ∏ ãáÉå=

â®óíí ∏ äááí®åí ∏ àÉå=é®®ääÉK rìÇÉääÉÉåâ®óååáëíóëãáëëìçà~=çå=~âíáîçáíìåìíK=

^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå= MLçÑÑ =à~=ëáííÉå=í~â~áëáå=

Ü~äì~ã~~ëá=~ëÉåíççåK= e®áêá ∏ hçåÉ=âóíâÉóíóó=â®óí ∏ å=~áâ~å~=éçáë=é®®äí®K= väáâìçêãáíìëëìçà~=çå=~âíáîçáíìåìíK= h®ëáíÉäí®îá® ~áåÉâëá~=çäá=äáá~å=é~äàçåK qçáãÉåéáÇÉ

 h~íâ~áëÉ=îáêí~=âçåÉÉëí~K

 máÉåÉåå®=â®ëáíÉäí®îáÉå=~áåÉëíÉå=㮮ꮮK=

ûä® óäáí®=ã~âëáãáã®®êá®=Eâ~íëç=

Êh®óíí ∏ ÉëáãÉêâáíÂF> e®áêá ∏ h®óí ∏ å=~áâ~å~=é~áåÉííááå=î~ÜáåÖçëë~=

~î~~ãáëé~áåáâÉíí~K= s~êëá=â®®åíóó=óä ∏ ëK=jççííçêá=âóíâÉóíóó=éçáë=

é®®äí®I=ãìíí~=ä~áíÉ=Éá=éóë®ÜÇó=î~êìëíÉáÇÉå=

î~áÜíç~ëÉåíççåK qçáãÉåéáÇÉ

^ëÉí~=î~äáíëáå=~ëÉåíççå= MLçÑÑ K

^ëÉí~=î~êëá=~ëÉåíççå=

N

K h®óååáëí®=âçåÉ=EíÉÜç~äìÉ=NFK h~íâ~áëÉ=í~~ë=îáêí~=âçåÉÉëí~K s~êìëíÉ=éóë®Üíóó=î~êìëíÉáÇÉå=

î~áÜíç~ëÉåíççåK e®áêá ∏ qÉÜçëÉâçáíáå=Éá=íçáãá=í~á=éóë®Üíóó=â®óí ∏ å=~áâ~å~I=

ãççííçêá=ÊÜìêáëÉÉÂK=qÉê®=çå=àìãáííìåìíK qçáãÉåéáÇÉ

 h~íâ~áëÉ=îáêí~=âçåÉÉëí~=à~=áêêçí~=éáëíçíìäéé~=

éáëíçê~ëá~ëí~K fêêçí~=íÉÜçëÉâçáíáå=à~=éçáëí~=ÉëíÉK

^ëÉí~=íÉÜçëÉâçáíáå=í~â~áëáå=é~áâ~ääÉÉåK h®óååáëí®=âçåÉK q®êâÉ®=çÜàÉ gçë=Ü®áêá ∏ =Éá=éçáëíì=~ååÉííìàÉå=çÜàÉáÇÉå=~îìää~I=

â®®ååó=î~äíììíÉíìå=Üìçäíçé~äîÉäìå=éìçäÉÉåK

h®óíí

çÜàÉáí~

hÉêã~î~~Üíç

NMM=ÖÓSMM=Ö

 s~íâ~~=âÉêã~=î~~ÜÇçâëá=é~ääçîáëJ

éáä®ää®=N½ÓQ=ãáåììíáå=~à~å=åçéÉìÇÉää~=

T=Ó=âÉêã~ã®®ê®å=à~Jä~~Çìå=ãìâ~~åK s~äâì~áëî~~Üíç

NÓU=â~å~åãìå~å=î~äâì~áëí~

 s~íâ~~=î~äâì~áëÉí=î~~ÜÇçâëá=é~ääçîáëJ

éáä®ää®=QÓS=ãáåììíáå=~à~å=åçéÉìÇÉää~=TK pçâÉêáâ~ââìí~áâáå~

mÉêìëçÜàÉ

O=ãìå~~

OÓP=êâä=âììã~~=îÉíí®

NMM=Ö=ëçâÉêá~

N=íä=î~åáäà~ëçâÉêá~

TM=Ö=à~ìÜçà~

TM=Ö=í®êââÉäóëà~ìÜç~

ã~ÜÇK=äÉáîáåà~ìÜÉíí~

 s~íâ~~=~áåÉâëÉí=Eé~áíëá=à~ìÜçí=à~=éÉêìå~à~ìÜçF=

é~ääçîáëéáä®ää®=î~~ÜÇçâëá=åçáå=QÓS=ãáåììíáå=

~à~å=åçéÉìÇÉää~=TK h®®åå®=î~äáíëáå=~ëÉåíççå=N=à~=äáë®®=ëááîáä ∏ áÇóí=

à~ìÜçí=à~=éÉêìå~à~ìÜç=äìëáââ~=âÉêê~ää~~å=

à~ ëÉâçáí~=åçáå=½ÓN=ãáåììííá~K j~âëáãáã®®ê®W

=O=ñ=éÉêìëçÜàÉ

VS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

h~ââìí~áâáå~

mÉêìëçÜàÉ

PÓQ=ãìå~~

OMMÓORM=Ö=ëçâÉêá~

êáé~ìë=ëìçä~~

N=íä=î~åáäà~ëçâÉêá~=í~á=½=ëáíêììå~å=ê~~ëíÉííì=âìçêá

OMMÓORM=Ö=îçáí~=í~á=ã~êÖ~êááåá~=EÜìçåÉÉåä®ãJ

é ∏ áëí®F

RMM=Ö=à~ìÜçà~

N=íä=äÉáîáåà~ìÜÉíí~=

NOR=ãä=ã~áíç~

 pÉâçáí~=îáëéáä®ää®=â~áââá~=~áåÉâëá~=åçáå=

½ ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=NI=ëáííÉå=åçáå=

PÓQ=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=TK= j~âëáãáã®®ê®W

=NIR=ñ=éÉêìëçÜàÉ jìêçí~áâáå~

mÉêìëçÜàÉ

NOR=Ö=îçáí~=EÜìçåÉÉåä®ãé ∏ áëí®F

NMMÓNOR=Ö=ëçâÉêá~

N=ãìå~

êáé~ìë=ëìçä~~

ÜáÉã~å=ëáíêììå~åâìçêí~=í~á=î~åáäà~ëçâÉêá~

ORM=Ö=à~ìÜçà~

ã~ÜÇK=äÉáîáåà~ìÜÉíí~

 s~áî~~=îáëéáä®ää®=í~á=í~áâáå~âçìâìää~=â~áââá~=

~áåÉâëá~=åçáå=½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=NI=

ëáííÉå=åçáå=OÓP=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=SK

RMM=Ö=à~ìÜçà~=í~á=ÉåÉãã®åW

 s~áî~~=~áåÉâëá~=í~áâáå~âçìâìää~=åçáå=

½ ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=NI=ëáííÉå=åçáå=

PÓQ=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=PK j~âëáãáã®®ê®W

=O=ñ=éÉêìëçÜàÉ eááî~í~áâáå~

mÉêìëçÜàÉ

RMM=Ö=à~ìÜçà~

N=ãìå~

UM=Ö=ê~ëî~~=EÜìçåÉÉåä®ãé ∏ áëí®F

UM=Ö=ëçâÉêá~

OMMÓORM=ãä=Ü~~äÉ~~=ã~áíç~=

OR=Ö=Üááî~~=í~á=î~ëí~~î~=ã®®ê®=âìáî~Üááî~~

½=ëáíêììå~å=âìçêá

êáé~ìë=ëìçä~~

 s~áî~~=í~áâáå~âçìâìää~=â~áââá~=~áåÉâëá~=åçáå=

½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=NI=ëáííÉå=åçáå=

PÓS=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=PK j~âëáãáã®®ê®W =NIR=ñ=éÉêìëçÜàÉ

Ñá m~ëí~í~áâáå~=

mÉêìëçÜàÉ

PMM=Ö=à~ìÜçà~

P=ãìå~~

í~êéÉÉå=ãìâ~~å=NÓO=êâä=ENMÓOM=ÖF=âóäã®®=îÉíí®

 s~áî~~=â~áââá=~áåÉâëÉí=í~áâáå~âëá=åçáå=

PÓR=ãáåììíáå=~à~å=åçéÉìÇÉää~=PK= j~âëáãáã®®ê®W =NIR=ñ=éÉêìëçÜàÉ iÉáé®í~áâáå~

mÉêìëçÜàÉ

TRM=Ö=à~ìÜçà~

O=éìëëáääáåÉå=âìáî~Üááî~~

O=íä=ëìçä~~

QRMÓRMM=ãä=ä®ããáåí®=îÉíí® s~áî~~=í~áâáå~âçìâìää~=â~áââá~=~áåÉâëá~=åçáå=

½=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=NI=ëáííÉå=åçáå=

QÓR=ãáåììííá~=åçéÉìÇÉää~=PK j~àçåÉÉëá

O=ãìå~~

O=íä=ëáå~ééá~

¼=ä= ∏ äàó®

O=êâä=Éíáââ~~=í~á=ëáíêììå~åãÉÜì~

êáé~ìë=ëìçä~~

êáé~ìë=ëçâÉêá~

^áåÉëíÉå=éáí®®=çää~=ÜìçåÉÉåä®ãé ∏ áëá®K

 pÉâçáí~=â~áââá~=~áåÉâëá~=Eé~áíëá= ∏ äàó®F=íÉÜçëÉJ

âçáííáãÉëë~=ãììí~ã~=ëÉâìåíá=åçéÉìÇÉää~=

P=í~á=QK hóíâÉ=íÉÜçëÉâçáíáå=åçéÉìÇÉääÉ=T=à~=â~~Ç~= ∏ äàó=

Üáí~~ëíá=ëìééáäçå=â~ìíí~=à~=ëÉâçáí~=åááå=â~ì~åI=

âìååÉë=ã~àçåÉÉëá=ÉãìäÖçáíììK h®óí®=ã~àçåÉÉëá=íìçêÉÉå~I=®ä®=ë®áäóí®K eìå~à~äÉîáíÉ=

PM=Ö=îçáí~=Eà®®â~~éáëí~I=T=ø`F

NVM=Ö=Üìå~à~~=Eà®®â~~éáëí~I=T=ø`F

 m~äçáííÉäÉ=îçá=éáÉåáâëá=é~äçáâëá=à~=ä~áí~=îçáé~ä~í=

íÉÜçëÉâçáííáãÉÉåK

 iáë®®=Üìå~à~=à~=ëÉâçáí~=NR=ëÉâìåíá~=

åçéÉìÇÉää~=TK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe VT

Ñá

iáë®î~êìëíÉ

jrwRwmN páíêìëéìëÉêêáå jrwR``N hììíáçäÉáââìêá mìëÉêí~~=~ééÉäëááåáíI=ëáíêììå~í=à~=ÖêÉáéáíK m~äçáííÉäÉÉ=ÜÉÇÉäã®í=à~=îáÜ~ååÉâëÉí=ë~ã~åâçâçáëáâëá=

âììíáçáâëá jrwRctN iáÜ~ãóääó g~ìÜ~~=íìçêÉÉå=äáÜ~å=í~êí~êéáÜîáÉå=í~á=à~ìÜÉäáÜ~ãìêÉââÉÉå=

î~äãáëí~ãáëí~=î~êíÉåK jrwQRipN oÉáâ®äÉîóë~êà~=ÜáÉåç=

EP ããFI=â~êâÉ~=ES=ããF iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK eáÉåç=íÉê®=é~ëíÉáàçáääÉ=à~=äÉîáííÉáääÉI=â~êâÉ~=Äê~íïìêëíÉáääÉ=

à~ ëáä~î~ääÉK jrwQRpsN h~ââìéìêëçíáå iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK jÉí~ääáãìçííáI=Q=Éêáä~áëí~=éìêëçíáåLâìîáç=î~áÜíçÉÜíç~ jrwQRosN o~~ëíáåä~áíÉ iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK oçìÜáá=é®Üâáå®íI=ã~åíÉäáíI=ëìâä~~å=à~=âìáî~í=ë®ãéóä®íK jrwQRcsN pçëÉéìëÉêêáå jrwQRmpN o~åëâ~åéÉêìå~íÉê® jrwQR^dN tçââáîáÜ~ååÉëíÉê® iáÜ~ãóääóóå=jrwRctNK pçëÉìíí~~=ã~êà~í=Eé~áíëá=î~ÇÉäã~íFI=íçã~~íáí=à~=

êììëìåã~êà~íK=mçáëí~~=ë~ã~ää~=ëáÉãÉåÉí=à~=î~êêÉí=ÉëáãK=

îááåáã~êàçáëí~K sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK sááé~äçá=ê~~Û~í=éÉêìå~í=ê~åëâ~åéÉêìåçáÇÉå=î~äãáëí~ãáëí~=

î~êíÉåK sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK pìáâ~äçá=ÜÉÇÉäã®í=à~=îáÜ~ååÉâëÉí=~~ëá~ä~áëááå=â~ëîáëêìçâááåK

VU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

jrwQRopN o~~ëíÉíÉê®=â~êâÉ~ jrwQRhmN o ∏ ëíáéÉêìå~íÉê® jrwRboO qÉê®ëâìäÜç sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK o~~ëí~~=ê~~Û~í=éÉêìå~í=ÉëáãK=éÉêìå~çÜìâ~áëááå=

à~ âå ∏∏ ÇÉäÉáÜáåK sáÜ~ååÉëäÉáââìêááå=jrwRapNK o~~ëí~~=ê~~Û~í=éÉêìå~í=ê ∏ ëíáéÉêìå~í~áâáå~~åI=îááé~äçá=

ÜÉÇÉäã®í=à~=îáÜ~ååÉâëÉíK hìäÜçëë~=îçáí=â®ëáíÉää®=í~áâáå~íI=ã~âëK=TRM=Ö=à~ìÜçà~=

éäìë äáë®~áåÉâëÉíK

Ñá jrwRhoO jìçîáâìäÜç hìäÜçëë~=îçáí=â®ëáíÉää®=í~áâáå~íI=ã~âëK=TRM=Ö=à~ìÜçà~=

éäìë äáë®~áåÉâëÉíK jrwRjuN qÉÜçëÉâçáíáåI=ãìçîá~ pÉâçáíí~~=àìçã~íI=ëçëÉìíí~~=ÜÉÇÉäã®í=à~=îáÜ~ååÉâëÉíI=

î~äãáëí~~=ã~àçåÉÉëáåI=ÜáÉåçåí~~=ÜÉÇÉäã®í=à~=é®Üâáå®íI=

ãìêëâ~~=à®®é~ä~íK jrwRjjN jçåáíçáãáëÉâçáíáå páäééì~~=óêíáíI=éáäââçç=îáÜ~ååÉâëÉíI=çãÉå~í=à~=äáÜ~åI=

ê~~ëí~~=éçêââ~å~íI=êÉíáâ~å=à~=àììëíçåI=êçìÜáá=é®Üâáå®í=

à~ à®®ÜÇóíÉíóå=ëìâä~~åK gçë=àçâáå=î~êìëíÉ=Éá=çäÉ=ä~áííÉÉå=ãìâ~å~=î~âáçî~êìëíÉÉå~I=îçáí=Ü~åââá~=ëÉå=~ä~å=äááââÉáëí®=í~á=

~ëá~â~ëé~äîÉäìëí~K

háÉêê®íóëçÜàÉáí~

q®ëë®=ä~áííÉÉëë~=çå=ë®Üâ ∏ J=à~=

ÉäÉâíêçåááââ~ä~áíÉêçãìëí~=~ååÉíìå= brJÇáêÉâíááîáå=OMNOLNVLbv=ãìâ~áåÉå=

ãÉêâáåí®=Eï~ëíÉ ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=

ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí=Ó=tbbbFK= aáêÉâíááîá=~åí~~=éìáííÉÉí=â®óí ∏ ëí®=éçáëíÉííìàÉå=

ä~áííÉáÇÉå=é~ä~ìíìëçáâÉìJÇÉëí~=à~=Üó ∏ Çóåí®J

ãáëÉëí®=à~=ëÉ=âçëâÉÉ â~áââá~=brJã~áí~K q~êâÉãéá~=íáÉíçà~=âáÉêê®íóëã~ÜÇçääáëììâëáëí~=

ë~~í=âçåÉÉå=ãóóà®äí®=ëÉâ®=â~ìéìåÖáå=í~á=

âìåå~å=îáê~ëíçëí~I=à®íÉÜìçäíç~ëáçáëí~=

î~ëí~~îáäí~=ÜÉåâáä ∏ áäí®K

q~âììÉÜÇçí

q®ääÉ=ä~áííÉÉääÉ=çî~í=îçáã~ëë~=ã~~Ü~åíìçà~å=

ãó ∏ åí®ã®í=í~âììÉÜÇçíK= q®óÇÉääáëÉí í~âììÉÜÇçí=ë~~í=ãóóåíáäááââÉÉäí®I=

àçëí~=çäÉí=çëí~åìí=ä~áííÉÉåK= q~âììí~é~ìâëÉëë~ çå=å®óíÉíí®î®=çëíçâìáííáK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe láâÉìÇÉí=ãììíçâëááå=éáÇ®íÉí®®åK

VV

Éå

`çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê=

åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI=

ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK vçì=Å~å=ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=

éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK

`çåíÉåíë

cçê=óçìê=ë~ÑÉíó=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMM lîÉêîáÉï==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMO léÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMP

`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMS píçê~ÖÉ==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMT qêçìÄäÉëÜççíáåÖ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMT

^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMU léíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêáÉë= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NMV fåëíêìÅíáçåë=çå=Çáëéçë~ä=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNN t~êê~åíó=ÅçåÇáíáçåë=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNN

cçê=óçìê=ë~ÑÉíó

_ÉÑçêÉ=ìëÉI=êÉ~Ç=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë=Å~êÉÑìääó=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉÅçãÉ=Ñ~ãáäá~ê=

ïáíÜ=áãéçêí~åí=ë~ÑÉíó=~åÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉK

fÑ=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ÅçêêÉÅí=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=åçí=çÄëÉêîÉÇI=

íÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë=äá~Äáäáíó=Ñçê=~åó=êÉëìäíáåÖ=Ç~ã~ÖÉ=ïáää=ÄÉ=ÉñÅäìÇÉÇK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=

íÜÉ=ÜçãÉ=çê=ëáãáä~ê=èì~åíáíáÉë=áå=åçåJáåÇìëíêá~ä=~ééäáÅ~íáçåëK=kçåJáåÇìëíêá~ä=

~ééäáÅ~íáçåë=áåÅäìÇÉ=ÉKÖK=ìëÉ=áå=ÉãéäçóÉÉ=âáíÅÜÉåë=áå=ëÜçéëI=çÑÑáÅÉëI=

~ÖêáÅìäíìê~ä=~åÇ=çíÜÉê=ÅçããÉêÅá~ä=ÄìëáåÉëëÉëI=~ë=ïÉää=~ë=ìëÉ=Äó=ÖìÉëíë=

áå Äç~êÇáåÖ=ÜçìëÉëI=ëã~ää=ÜçíÉäë=~åÇ=ëáãáä~ê=ÇïÉääáåÖëK=rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=åçêã~ä=èì~åíáíáÉë=çÑ=ÑççÇ=Ñçê=ÇçãÉëíáÅ=ìëÉK=aç=åçí=ÉñÅÉÉÇ=

éÉêãáííÉÇ=ã~ñáãìã=èì~åíáíáÉë=EëÉÉ=“^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉëÒFK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ãáñáåÖI=âåÉ~ÇáåÖ=~åÇ=ÄÉ~íáåÖ=ÑççÇK=fí=ãìëí=åçí=

ÄÉ=ìëÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ=çíÜÉê=çÄàÉÅíë=çê=ëìÄëí~åÅÉëK=líÜÉê=~ééäáÅ~íáçåë=~êÉ=

éçëëáÄäÉ=áÑ=íÜÉ=~ÅÅÉëëçêáÉë=~ééêçîÉÇ=Äó=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=~êÉ=ìëÉÇK rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=çêáÖáå~ä=~ÅÅÉëëçêáÉë=çåäóK= tÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ=~ÅÅÉëëçêáÉëI=Ñçääçï=íÜÉ=ÉåÅäçëÉÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK mäÉ~ëÉ=âÉÉé=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=áå=~=ë~ÑÉ=éä~ÅÉK=fÑ=é~ëëáåÖ=çå=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉ=íç=~=íÜáêÇ=é~êíóI=~äï~óë=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK

,

dÉåÉê~ä=ë~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë bäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=êáëâ

qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ãìëí=åçí=ÄÉ=ìëÉÇ=Äó=ÅÜáäÇêÉåK= qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=áíë=éçïÉê=ÅçêÇ=ãìëí=ÄÉ=âÉéí=~ï~ó=Ñêçã=ÅÜáäÇêÉåK

^ééäá~åÅÉë=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=Äó=éÉêëçåë=ïáíÜ=êÉÇìÅÉÇ=éÜóëáÅ~äI=ëÉåëçêó=

çê ãÉåí~ä=Å~é~ÄáäáíáÉë=çê=ä~Åâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=âåçïäÉÇÖÉ=áÑ=íÜÉó=Ü~îÉ=

ÄÉÉå=ÖáîÉå=ëìéÉêîáëáçå=çê=áåëíêìÅíáçå=ÅçåÅÉêåáåÖ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

áå ~ ë~ÑÉ=ï~ó=~åÇ=áÑ=íÜÉó=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=Ü~ò~êÇë=áåîçäîÉÇK=

`ÜáäÇêÉå=ëÜ~ää=åçí=éä~ó=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=aç=åçí=äÉ~îÉ=íÜÉ=êìååáåÖ=

~ééäá~åÅÉ=ìå~ííÉåÇÉÇK=`çååÉÅí=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çåäó=áå=

~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ëéÉÅáJÑáÅ~íáçåë=çå=íÜÉ=ê~íáåÖ=éä~íÉK=låäó=ìëÉ=áåÇççêëK= aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áÑ íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=~åÇLçê=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=Ç~ã~ÖÉÇK

NMM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éå

^äï~óë=ÇáëÅçååÉÅí=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=ëìééäó=áÑ=áí=áë=äÉÑí=ìå~ííÉåÇÉÇ=~åÇ=

ÄÉÑçêÉ=~ëëÉãÄäáåÖI=Çáë~ëëÉãÄäáåÖ=çê=ÅäÉ~åáåÖK=

`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ìëÉê=ã~áåíÉå~åÅÉ=ãìëí=åçí=ÄÉ=éÉêÑçêãÉÇ=Äó=ÅÜáäÇêÉå=ìåäÉëë=

íÜÉó=~êÉ=ëìéÉêîáëÉÇK aç=åçí=éä~ÅÉ=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=çîÉê=ëÜ~êé=ÉÇÖÉë=çê=Üçí=ëìêÑ~ÅÉëK= qç=éêÉîÉåí=áåàìêóI=~=Ç~ã~ÖÉÇ=éçïÉê=ÅçêÇ=ãìëí=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=íÜÉ=

ã~åìÑ~ÅíìêÉê=çê=Üáë=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=çê=~=ëáãáä~êäó=èì~äáÑáÉÇ=éÉêëçåK= låäó=çìê=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉ=ã~ó=êÉé~áê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK

,

p~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ oáëâ=çÑ=áåàìêó oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ>

aç=åçí=áåëÉêí=ã~áåë=éäìÖ=ìåíáä=~ää=éêÉé~ê~íáçåë=Ñçê=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

~êÉ=ÅçãéäÉíÉK=kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=äáèìáÇ=çê=ÜçäÇ=ìåÇÉê=êìååáåÖ=

ï~íÉêK=aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK aç=åçí=~Çàìëí=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ïÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çåK= t~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáääK aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=íççäL~ÅÅÉëëçêó=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáää=Ó=ïÜÉå=

íÜÉ ~ééäá~åÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=ÄêáÉÑäóK rëÉ=çåäó=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=ëïáíÅÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=çê=çÑÑK tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=åçí=áå=ìëÉI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

_ÉÑçêÉ=Éäáãáå~íáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=êçí~íáåÖ=íççäë>

hÉÉé=Ü~åÇë=ÅäÉ~ê=çÑ=êçí~íáåÖ=é~êíëK=tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=åÉîÉê=

éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK=^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÅçîÉê=ENOF=ÄÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=

íÜÉ ~ééäá~åÅÉ> aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=íççäë=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáää=Ó=ïÜÉå=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=ÄêáÉÑäó=~åÇ=ëíçéë=

áå íÜÉ=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK=aç=åçí=ãçîÉ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ìåíáä=íÜÉ=íççä=Ü~ë=

ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáääK=cçê=êÉ~ëçåë=çÑ=ë~ÑÉíó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Å~ååçí=ÄÉ=

çéÉê~íÉÇ=ìåäÉëë=ìåìëÉÇ=ÇêáîÉë=~êÉ=ÅçîÉêÉÇ=ïáíÜ=ÇêáîÉ=Öì~êÇë=ERI=UFK

_ÉÑçêÉ=~íí~ÅÜáåÖLêÉãçîáåÖ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêI=ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=

ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáää=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK=aç=åçí=êÉ~ÅÜ=áåíç=

íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>

aç=åçí=Öêáé=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë=çê=ÉÇÖÉë=çÑ=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK= q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=Äó=íÜÉ=ÉÇÖÉ=çåäóK aç=åçí=íçìÅÜ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉë=ïáíÜ=Ä~êÉ=Ü~åÇëK

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëLêçí~íáåÖ=ÇêáîÉ>

kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê>= aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ=íÜÉ ÄäÉåÇÉê=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáää>= léÉê~íÉ=íÜÉ=~ëëÉãÄäÉÇ=ÄäÉåÇÉê çåäó=~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=äáÇ=~íí~ÅÜÉÇK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMN

Éå

oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ>

fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëI=ëíÉ~ã=ÉëÅ~éÉë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=áå=íÜÉ=äáÇK=

^ÇÇ ~ ã~ñK=MIR=äáíêÉë=çÑ=Üçí=çê=ÑêçíÜáåÖ=äáèìáÇK

fãéçêí~åí>

rëÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=çêáÖáå~ä=~ÅÅÉëëçêáÉë=çåäóK=tÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ=~ÅÅÉëJ

ëçêáÉëI=Ñçääçï=íÜÉ=ÉåÅäçëÉÇ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK rëÉ=çåäó=çåÉ=íççä=çê=~ÅÅÉëëçêó=~í=~åó=çåÉ=íáãÉK

,

bñéä~å~íáçå=çÑ=íÜÉ=ëóãÄçäë=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=~ÅÅÉëëçêó

cçääçï=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK

`~ìíáçå>=oçí~íáåÖ=Ää~ÇÉëK

`~ìíáçå>=oçí~íáåÖ=íççäëK aç=åçí=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK p~ÑÉíó=ëóëíÉãë= pí~êí=äçÅâJçìí pÉÉ=“léÉê~íáåÖ=éçëáíáçåëÒ=í~ÄäÉK= qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Å~å=ÄÉ=ëïáíÅÜÉÇ=çå=áå=

éçëK=N=

~åÇ=P =çåäóW

Ó ïÜÉå=íÜÉ=Äçïä=ENNF=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëÉêíÉÇ=~åÇ=

íìêåÉÇ=ìåíáä=áí=äçÅâë=áåíç=éä~ÅÉ=~åÇ=

Ó íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=Ü~ë=ÄÉÉå=~íí~ÅÜÉÇ=

EUFK oÉëí~êí=äçÅâJçìí fÑ=íÜÉ=éçïÉê=áë=áåíÉêêìéíÉÇI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

êÉã~áåë=ëïáíÅÜÉÇ=çå=Äìí=íÜÉ=ãçíçê=ÇçÉë=åçí=

ëí~êí=êìååáåÖ=~Ö~áå=ïÜÉå=íÜÉ=éçïÉê=áë=êÉëíçêÉÇK= qç=ëïáíÅÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=çå=~Ö~áåI=íìêå=íÜÉ=êçí~êó=

ëïáíÅÜ=íç=

MLçÑÑ

I=íÜÉå=ëïáíÅÜ=çåK lîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå fÑ=íÜÉ=ãçíçê=ëïáíÅÜÉë=áíëÉäÑ=çÑÑ=ïÜáäÉ=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉ=áë=ÄÉáåÖ=ìëÉÇI=íÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=

ÑÉ~íìêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=~Åíáî~íÉÇK=^=éçëëáÄäÉ=Å~ìëÉ=

ã~ó=ÄÉ=íÜ~í=íçç=ãìÅÜ=ÑççÇ=ï~ë=éêçÅÉëëÉÇ=

~í çåÉ=íáãÉK fÑ=~=ë~ÑÉíó=ëóëíÉã=áë=~Åíáî~íÉÇI=ëÉÉ=

“qêçìÄäÉëÜççíáåÖÒK qÜÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=ÇÉëÅêáÄÉ=ëÉîÉê~ä=

ãçÇÉäëI=ëÉÉ=~äëç=çîÉêîáÉï=çÑ=ãçÇÉäë=E cáÖK= qÜÉ=~ééäá~åÅÉ=êÉèìáêÉë=åç=ã~áåíÉå~åÅÉK

FK=

lîÉêîáÉï

mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=

é~ÖÉëK=

_~ëÉ=ìåáí cáÖK=

N oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå

O pïáîÉä=~êã

“b~ëó=^êãäáÑíÒ=ÑìåÅíáçå=íç=ëìééçêí=

íÜÉ ìéï~êÇ=ãçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=~êã=

EëÉÉ “tçêâ=éçëáíáçåëÒFK

P oçí~êó=ëïáíÅÜ tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=

çÑÑ Eéçëáíáçå= MLçÑÑ FI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=êìåë=

~ìíçã~íáÅ~ääó=íç=íÜÉ=çéíáãìã=éçëáíáçå=

Ñçê ÅÜ~åÖáåÖ=íÜÉ=íççäëK

MLçÑÑ =Z=píçé j =Z=fåëí~åí~åÉçìë=ëïáíÅÜáåÖ=~í=ã~ñáãìã=

ëéÉÉÇI=ÜçäÇ=ëïáíÅÜ=Ñçê=êÉèìáêÉÇ=ÄäÉåÇáåÖ=

Çìê~íáçåK pÉííáåÖë=

NÓT

I=léÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇW

N =Z=äçï=ëéÉÉÇ=Ó=ëäçïI

T =Z=ÜáÖÜ=ëéÉÉÇ=Ó=Ñ~ëíK

Q léÉê~íáåÖ=áåÇáÅ~íçê fë=äáí=ïÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖ=Eêçí~êó=

ëïáíÅÜ=çå= j

=çê=

NÓT

FK cä~ëÜÉë=áÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=çéÉê~íÉÇ=

áåÅçêêÉÅíäóI=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÑìëÉ=Ü~ë=íêáééÉÇ=

çê íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉÑÉÅíáîÉ=Ó=ëÉÉ=ëÉÅíáçå=

“qêçìÄäÉëÜççíáåÖÒK

NMO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éå

R aêáîÉ=ÅçîÉê qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçîÉêI=éêÉëë=çå=íÜÉ=êÉ~ê=

~êÉ~=~åÇ=êÉãçîÉ=ÅçîÉêK

S aêáîÉ=Ñçê=

Ó=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=~åÇ=

Ó=Åáíêìë=éêÉëë=Eçéíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêó=GFK= tÜÉå=åçí=áå=ìëÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçîÉêK

T aêáîÉ=Ñçê=íççäë=EëíáêêÉêI=ïÜáëâI=âåÉ~ÇáåÖ=

ÜççâF=~åÇ=ãáåÅÉê=Eçéíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêó=GF

U _äÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉê

V aêáîÉ=Ñçê=ÄäÉåÇÉê=Eçéíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêó=GF tÜÉå=åçí=áå=ìëÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=

ÅçîÉêK

NM `çêÇ=ëíçêÉ jrjRQKKW=píçï=íÜÉ=ÅçêÇ=áå=íÜÉ=ÅçêÇ=ëíçêÉK jrjRSKKW=^ìíçã~íáÅ=ÅçêÇ=ïáåÇÉê

_çïä=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉë=

NN pí~áåäÉëë=ëíÉÉä=ëíáêêáåÖ=Äçïä

NO iáÇ qççäë=

NP píáêêÉê

NQ tÜáëâ

NR håÉ~ÇáåÖ=Üççâ=ïáíÜ=ÇçìÖÜ=ÇÉÑäÉÅíçê

NS ^ÅÅÉëëçêáÉë=Ä~Ö cçê=ëíçê~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=íççäë=~åÇ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK

`çåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê

NT mìëÜÉê

NU `çîÉê=ïáíÜ=ÑáääáåÖ=ëÜ~Ñí=

NV `ìííáåÖ=ÇáëÅë

NV~ =oÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Ó=íÜáÅâLíÜáå

NVÄ

=oÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=Ó=Åç~êëÉLÑáåÉ

NVÅ =dê~íáåÖ=ÇáëÅ=Ó=ãÉÇáìãJÑáåÉ

OM aáëÅ=ÜçäÇÉê

ON eçìëáåÖ=ïáíÜ=çìíäÉí=çéÉåáåÖ

_äÉåÇÉê=

G

OO _äÉåÇÉê=àìÖ

OP iáÇ

OQ cìååÉä

G fÑ=~å=~ÅÅÉëëçêó=áë=åçí=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=éêçÇìÅí=

é~Åâ~ÖÉI=áí=Å~å=ÄÉ=éìêÅÜ~ëÉÇ=îá~=íÜÉ=íê~ÇÉ=çê=

ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK léÉê~íáåÖ=éçëáíáçåë cáÖK=

^ííÉåíáçå>

_ÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉI=~íí~ÅÜ=íÜÉ=

íççäL~ÅÅÉëëçêó=íç=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÇêáîÉ=~åÇ=áå=íÜÉ=

ÅçêêÉÅí=éçëáíáçå=~åÇ=éä~ÅÉ=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=

éçëáíáçå=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜáë=í~ÄäÉK qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ãìëí=ÄÉ=ÉåÖ~ÖÉÇ=áå=ÉîÉêó=

çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK

kçíÉW qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ÑÉ~íìêÉë=~å=“b~ëó=^êãäáÑíÒ=

ÑìåÅíáçå=ïÜáÅÜ=ëìééçêíë=íÜÉ=ìéï~êÇë=

ãçîÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êãK pÉäÉÅíáåÖ=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåW

 mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=

íÜÉ ëïáîÉä=~êãK= pìééçêí=ãçîÉãÉåí=ïáíÜ=óçìê=Ü~åÇK jçîÉ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ìåíáä=áí=ÉåÖ~ÖÉë=

áå=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=éçëáíáçåK mçëáíáçå aêáîÉ

N T léÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇ

NÓT

NÓT

NÓP

O

T

G

Ó

P

Q

S

V

T

G fåëÉêíLêÉãçîÉ=ïÜáëâI=ëíáêêÉê=çê=âåÉ~ÇáåÖ=

ÜççâK=^ÇÇ=ä~êÖÉ=èì~åíáíáÉë=çÑ=áåÖêÉÇáÉåíë

léÉê~íáçå

PÓT

PÓR

RÓT

RÓT

oáëâ=çÑ=áåàìêó> aç=åçí=áåëÉêí=ã~áåë=éäìÖ=ìåíáä=~ää=éêÉé~ê~íáçåë=

Ñçê=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~êÉ=ÅçãéäÉíÉK

^ííÉåíáçå> aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜçìí=~å=

~ÅÅÉëëçêóLíççä=áå=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK aç=åçí=çéÉê~íÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ÉãéíóK= aç=åçí=ÉñéçëÉ=~ééäá~åÅÉ=çê=~ÅÅÉëëçêáÉë=íç=

ÜÉ~í=ëçìêÅÉëK=m~êíë=~êÉ=åçí=ãáÅêçï~îÉJë~ÑÉK

_ÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=

~ÅÅÉëëçêáÉë=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉI=ÅäÉ~å=

íÜçêçìÖÜäóX=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖÒK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMP

Éå fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå qÜÉëÉ=çéÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë=Åçåí~áå=~=ëíáÅâÉê=

ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=î~äìÉë=Ñçê=íÜÉ=çéÉê~íáåÖ=ëéÉÉÇ=

çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïÜÉå=ìëáåÖ=íÜÉ=íççäë=çê=

~ÅÅÉëëçêáÉëK= tÉ=êÉÅçããÉåÇ=~íí~ÅÜáåÖ=íÜáë=ëíáÅâÉê=íç=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉ=E cáÖK =

FK mêÉé~ê~íáçå

 mä~ÅÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=çå=~=ëãççíÜI=ÅäÉ~å=

ëìêÑ~ÅÉK mìää=çìí=íÜÉ=éçïÉê=ÅçêÇ=E cáÖK=

FK jrjRQKK

`çêÇ=ëíçêÉW mìää=çìí=Å~ÄäÉ=íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=

äÉåÖíÜK jrjRSKK

^ìíçã~íáÅ=ÅçêÇ=ïáåÇÉêW mìää=çìí=íÜÉ=ÅçêÇ=áå=çåÉ=Öç=íç=íÜÉ=

êÉèìáêÉÇ=äÉåÖíÜ=Eã~ñK=NMM=ÅãF=

~åÇ=ëäçïäó=êÉäÉ~ëÉX=íÜÉ=ÅçêÇ=áë=

äçÅâÉÇK oÉÇìÅáåÖ=íÜÉ=ÅçêÇ=äÉåÖíÜW= mìää=ÖÉåíäó=çå=íÜÉ=ÅçêÇ=~åÇ=~ääçï=áí=íç=êçää=ìé=

íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=äÉåÖíÜK=qÜÉå=ÖÉåíäó=éìää=íÜÉ=

ÅçêÇ=~Ö~áå=~åÇ=ëäçïäó=êÉäÉ~ëÉX=íÜÉ=Å~ÄäÉ=

áë äçÅâÉÇK

t~êåáåÖ> aç=åçí=íïáëí=íÜÉ=ÅçêÇ=ïÜÉå=áåëÉêíáåÖ=áíK= fÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ÑÉ~íìêÉë=~å=~ìíçã~íáÅ=ÅçêÇ=

ïáåÇÉêI=Çç=åçí=áåëÉêí=íÜÉ=ÅçêÇ=ã~åì~ääóK= fÑ=íÜÉ=ÅçêÇ=à~ãëI=éìää=çìí=íÜÉ=ÅçêÇ=~ää=íÜÉ=ï~ó=

~åÇ=íÜÉå=~ääçï=áí=íç=ïáåÇ=ìéK

 fåëÉêí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

_çïä=~åÇ=íççäë

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=êçí~íáåÖ=íççäë tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=åÉîÉê=éä~ÅÉ=

ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK=^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÅçîÉê=

ENOF=ÄÉÑçêÉ=çéÉê~íáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ> aç=åçí=ÅÜ~åÖÉ=íççäë=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=

íç=~=ëí~åÇëíáää=Ó=ïÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=

ëïáíÅÜÉÇ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=êìååáåÖ=

ÄêáÉÑäó=~åÇ=ëíçéë=áå=íÜÉ=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK= aç=åçí=ãçîÉ=íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ìåíáä=íÜÉ=íççä=Ü~ë=

ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáääK cçê=êÉ~ëçåë=çÑ=ë~ÑÉíó=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ã~ó=çåäó=

ÄÉ=çéÉê~íÉÇ=ïÜÉå=ìåìëÉÇ=ÇêáîÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=

ÅçîÉêÉÇ=ïáíÜ=ÇêáîÉ=Öì~êÇë=ERI=UFK

^ííÉåíáçå> rëÉ=Äçïä=ïáíÜ=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=çåäóK

píáêêÉê=ENPF

Ñçê=ëíáêêáåÖ=ÇçìÖÜI=ÉKÖK=Å~âÉ=ãáñíìêÉ tÜáëâ=ENQF

Ñçê=ïÜáëâáåÖ=ÉÖÖ=ïÜáíÉëI=ÅêÉ~ã=~åÇ=äáÖÜí=

ÇçìÖÜI=ÉKÖK=ëéçåÖÉ=ãáñíìêÉ håÉ~ÇáåÖ=Üççâ=ENRF

Ñçê=âåÉ~ÇáåÖ=ÜÉ~îó=ÇçìÖÜ=~åÇ=ãáñáåÖJáå=

áåÖêÉÇáÉåíë=íÜ~í=çìÖÜí=åçí=ÄÉ=Åìí=EÉKÖK=

ê~áëáåë=~åÇ=ÅÜçÅçä~íÉ=ÅÜáéëF tçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=Äçïä=

~åÇ=íÜÉ=íççäë=

 cáÖK=

 mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=íÜÉ=

ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå= O K fåëÉêí=íÜÉ=ÄçïäW

Ó qáäí=íÜÉ=Äçïä=Ñçêï~êÇë=~åÇ=íÜÉå=ëÉí=

áí ÇçïåK

Ó qìêå=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ìåíáä=áí=äçÅâë=áåíç=

éä~ÅÉK aÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=éêçÅÉëëáåÖ=í~ëâI=áåëÉêí=íÜÉ=

ëíáêêÉêI=ïÜáëâ=çê=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=ìåíáä=áí=äçÅâë=

áåíç=éçëáíáçåK kçíÉW fÑ=ìëáåÖ=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=ÜççâI=êçí~íÉ=íÜÉ=ÇçìÖÜ=

ÇÉÑäÉÅíçê=ìåíáä=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=Å~å=äçÅâ=

áåíç=éçëáíáçå=E cáÖK=

JQÄ FK mìí=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=áåíç=

íÜÉ ÄçïäK mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=

íÜÉ=ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=

N

K

^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÅçîÉêK

 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëÉííáåÖK lìê=êÉÅçããÉåÇ~íáçåW=

Ó píáêêÉêW=

Ñáêëí=ëíáê=áå=~í=ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=ëÉäÉÅí=ëÉííáåÖ=T

Ó tÜáëâW=

ëÉííáåÖ=TI=ãáñ=áå=~í=ëÉííáåÖ=N

Ó håÉ~ÇáåÖ=ÜççâW=

Ñáêëí=ëíáê=áå=~í=ëÉííáåÖ=NI=âåÉ~Ç=~í=ëÉííáåÖ P

^ÇÇáåÖ=ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíë

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó=

ëïáíÅÜK

^ÇÇ=ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉ=

áå=íÜÉ=ÅçîÉêK

çê

 oÉãçîÉ=äáÇK mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=

íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå= O K

^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK

NMQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó=

ëïáíÅÜK oÉãçîÉ=ã~áåë=éäìÖK oÉãçîÉ=äáÇK mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=

íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå= O K q~âÉ=íÜÉ=íççä=çìí=çÑ=íÜÉ=ÇêáîÉK oÉãçîÉ=íÜÉ=ÄçïäK

`äÉ~å=~ää=é~êíëI=ëÉÉ=“`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖÒK

`çåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê

oáëâ=çÑ=áåàìêó aç=åçí=Öêáé=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë=çê=ÉÇÖÉë=çÑ=íÜÉ=

ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK=q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=Äó=íÜÉ=

ÉÇÖÉ=çåäóK

_ÉÑçêÉ=~íí~ÅÜáåÖLêÉãçîáåÖ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJ

ÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêI=ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=

íç ~=ëí~åÇëíáää=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK aç=åçí=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK t~êåáåÖ> qÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=ãìëí=

ÄÉ ÅçãéäÉíÉäó=~ëëÉãÄäÉÇ=ÄÉÑçêÉ=ìëÉK= kÉîÉê ~ëëÉãÄäÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=

ëÜêÉÇÇÉê çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK léÉê~íÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=

áå íÜÉ áåÇáÅ~íÉÇ=çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçå=çåäóK

mêÉÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄêÉ~âáåÖ=éçáåí cáÖK=

 qÜÉ=ÄìáäíJáå=éêÉÇÉíÉêãáåÉÇ=ÄêÉ~âáåÖ=éçáåí=

éêçíÉÅíë=íÜÉ=ÇêáîÉ=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=fÑ=~å=çîÉêäç~Ç=

çÅÅìêëI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=çÑ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=

ëÜêÉÇÇÉê=ÄêÉ~âëK=eçïÉîÉêI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=Å~å=

É~ëáäó=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇK=

^=åÉï=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=ïáíÜ=ÇêáîÉ=ëÜ~Ñí=áë=~î~áä~ÄäÉ=

Ñêçã=ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK oÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=Ó=íÜáÅâLíÜáå=

Ñçê=ëäáÅáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉëK=mêçÅÉëë=

~í=ëÉííáåÖ=RK aÉëáÖå~íáçå=çå=íÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅW=

“NÒ=Ñçê=íÜÉ=íÜáÅâ=ëäáÅáåÖ=ëáÇÉ

“PÒ=Ñçê=íÜÉ=íÜáå=ëäáÅáåÖ=ëáÇÉ

t~êåáåÖ> qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=

ëäáÅáåÖ=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉI=ÄêÉ~ÇI=êçääë=çê=ÅÜçÅçä~íÉK= päáÅÉ=ÄçáäÉÇI=ï~ñó=éçí~íçÉë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉó=~êÉ=

ÅçäÇK

Éå oÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=Ó=

Åç~êëÉLÑáåÉ

Ñçê=ëÜêÉÇÇáåÖ=îÉÖÉí~ÄäÉëI=Ñêìáí=~åÇ=ÅÜÉÉëÉI=

ÉñÅÉéí=Ñçê=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉ=EÉKÖK=m~êãÉë~åFK= mêçÅÉëë=~í=ëÉííáåÖ=P=çê=QK aÉëáÖå~íáçå=çå=íÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅW=

“OÒ=Ñçê=íÜÉ=Åç~êëÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ

“QÒ=Ñçê=íÜÉ=ÑáåÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ

t~êåáåÖ> qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=

Ñçê ëÜêÉÇÇáåÖ=åìíëK=pÜêÉÇ=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=ïáíÜ=

íÜÉ Åç~êëÉ=ëáÇÉ=çåäó=~í=ëÉííáåÖ=TK

dê~íáåÖ=ÇáëÅ=Ó=ãÉÇáìãJÑáåÉ

Ñçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉëI=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉ=

EÉKÖK=m~êãÉë~åFI=ÅççäÉÇ=ÅÜçÅçä~íÉ=~åÇ=åìíëK mêçÅÉëë=~í=ëÉííáåÖ=TK

t~êåáåÖ> qÜÉ=Öê~íáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=Öê~íáåÖ=ëçÑí=

ÅÜÉÉëÉ=~åÇ=ÅÜÉÉëÉ=ëäáÅÉëK

tçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=

ëÜêÉÇÇÉê

 cáÖK=

 mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=íÜÉ=

ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå= O K fåëÉêí=íÜÉ=ÄçïäW

Ó qáäí=íÜÉ=Äçïä=Ñçêï~êÇë=~åÇ=íÜÉå=

ëÉí=áí=ÇçïåK

Ó qìêå=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ìåíáä=áí=äçÅâë=

áåíç éä~ÅÉK mêÉëë=íÜÉ=oÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=

íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=

P

K

 oÉãçîÉ=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=Ñêçã=íÜÉ=ÇêáîÉ=

çÑ íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=EcáÖK=

JR~FK eçäÇ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=~í=íÜÉ=äçïÉê=ÉåÇI=ÉåëìêáåÖ=

íÜ~í=íÜÉ=íïç=íáéë=~êÉ=Ñ~ÅÉ=ìéK

`~êÉÑìääó=éä~ÅÉ=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ëäáÅáåÖ=çê=

ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=çåíç=íÜÉ=íáéë=çÑ=íÜÉ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=

EcáÖK=

JS~FK=få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=êÉîÉêëáÄäÉ=ÇáëÅëI=

ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ëáÇÉ=áë=Ñ~ÅÉ=ìéK dêáé=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=~í=íÜÉ=ìééÉê=ÉåÇ=~åÇ=áåëÉêí=

áåíç=íÜÉ=ÜçìëáåÖ=EcáÖK=

JSÄFK

^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÅçîÉê=EåçíÉ=ã~êâF=~åÇ=íìêå=

~ää=íÜÉ=ï~ó=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK mä~ÅÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=çå=íÜÉ=ÇêáîÉ=

~åÇ=êçí~íÉ=~ää=íÜÉ=ï~ó=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=

ÇáêÉÅíáçåI=~ë=áääìëíê~íÉÇ=áå=cáÖK=

JUK qìêå=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=êÉÅçããÉåÇÉÇ=ëÉííáåÖK mìí=ÑççÇ=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=áå=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉ=

~åÇ=éìëÜ=Ççïå=ïáíÜ=íÜÉ=éìëÜÉêK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMR

Éå

t~êåáåÖ> mêÉîÉåí=íÜÉ=Åìí=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñêçã=ÄìáäÇáåÖ=

ìé=áå=íÜÉ=çìíäÉí=çéÉåáåÖK

qáéW =qç=ÉåëìêÉ=ÉîÉå=ÅìííáåÖ=êÉëìäíëI=éêçÅÉëë=íÜáå=

áåÖêÉÇáÉåíë=áå=ÄìåÅÜÉëK= kçíÉW =fÑ=íÜÉ=ÑççÇ=íç=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=ëíáÅâë=

áå=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêI=ëïáíÅÜ=ÑççÇ=

éêçÅÉëëçê=çÑÑI=éìää=çìí=ã~áåë=éäìÖI=ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=

ÇêáîÉ=ÅçãÉë=íç=~=ëí~åÇëíáääI=êÉãçîÉ=ÅçîÉê=Ñêçã=

íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=~åÇ=Éãéíó=ÑÉÉÇ=

íìÄÉK

^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó=

ëïáíÅÜK oçí~íÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=áå=~å=

~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=~åÇ=êÉãçîÉK oçí~íÉ=íÜÉ=äáÇ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=

~åÇ=êÉãçîÉK oÉãçîÉ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=ïáíÜ=ÇáëÅK=qç=Çç=íÜáëI=

éêÉëë=ÑáåÖÉê=Ñêçã=ÄÉäçï=~Ö~áåëí=íÜÉ=ÇêáîÉ=

ëÜ~Ñí=E cáÖK =

`äÉ~å=é~êíëK

FK

_äÉåÇÉê

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉëL

êçí~íáåÖ=ÇêáîÉ> kÉîÉê=éä~ÅÉ=ÑáåÖÉêë=áå=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉê>= aç=åçí=êÉãçîÉL~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ìåíáä=íÜÉ=

ÇêáîÉ=áë=~í=~=ëí~åÇëíáää>=léÉê~íÉ=íÜÉ=~ëëÉãÄäÉÇ=

ÄäÉåÇÉê=çåäó=~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=äáÇ=~íí~ÅÜÉÇK

^ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíëK j~ñáãìã=Å~é~Åáíó=Ó=äáèìáÇ=Z=NKOR=äáíêÉëX=

ã~ñáãìã=Å~é~Åáíó=ÑêçíÜáåÖ=çê=Üçí=äáèìáÇë=

ã~ñK=MKR=äáíêÉëX=

çéíáã~ä=éêçÅÉëëáåÖ=Å~é~Åáíó=Ó=ëçäáÇë=

Z=RMÓNMM=ÖX

^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÅçîÉê=~åÇ=íìêå=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=

~ää íÜÉ=ï~ó=áåíç=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ü~åÇäÉK= qÜÉ=ÅçîÉê=ãìëí=ÄÉ=äçÅâÉÇ=áå=éçëáíáçåK pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=íÜÉ=ÇÉëáêÉÇ=ëÉííáåÖK

^ÇÇáåÖ=ãçêÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=EcáÖK=

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó=

ëïáíÅÜK oÉãçîÉ=íÜÉ=äáÇ=~åÇ=~ÇÇ=áåÖêÉÇáÉåíë

çê

êÉãçîÉ=íÜÉ=ÑìååÉä=~åÇ=Öê~Çì~ääó=~ÇÇ=ëçäáÇ=

áåÖêÉÇáÉåíë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=êÉÑáää=çéÉåáåÖ

çê

JUF

éçìê=äáèìáÇ=áåÖêÉÇáÉåíë=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉäK

^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=êçí~êó=

ëïáíÅÜK oçí~íÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=áå=~=ÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå=

~åÇ=êÉãçîÉK qáéW

=fí=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=

áããÉÇá~íÉäó=~ÑíÉê=ìëÉK

`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ëÉêîáÅáåÖ=

^ííÉåíáçå> aç=åçí=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK= pìêÑ~ÅÉë ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=

`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí

oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ> fÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Üçí=äáèìáÇëI=ëíÉ~ã=ÉëÅ~éÉë=

íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=áå=íÜÉ=äáÇK=^ÇÇ=~=ã~ñK=

MIR äáíêÉë=çÑ=Üçí=çê=ÑêçíÜáåÖ=äáèìáÇK t~êåáåÖ>

_äÉåÇÉê=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK=aç=åçí=éêçÅÉëë=

ÇÉÉéJÑêçòÉå=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=áÅÉ=ÅìÄÉëFK= aç åçí=çéÉê~íÉ=ÄäÉåÇÉê=ïÜÉå=ÉãéíóK

tçêâáåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê

 mêÉëë=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=~åÇ=ãçîÉ=

 cáÖK=

íÜÉ ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå= Q K oÉãçîÉ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÇêáîÉ=ÅçîÉêK

^íí~ÅÜ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Eã~êâ=çå=íÜÉ=Ü~åÇäÉ=

çå ã~êâ=çå=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíF=~åÇ=íìêå=~ää=íÜÉ=

ï~ó áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçåK

oáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=çê=éä~ÅÉ=

ìåÇÉê=êìååáåÖ=ï~íÉêK aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêK

 oÉãçîÉ=ã~áåë=éäìÖK táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=~åÇ=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=ïáíÜ=

~ Ç~ãé=ÅäçíÜK=fÑ=êÉèìáêÉÇI=ìëÉ=~=äáííäÉ=ÇÉíÉêÖÉåíK qÜÉå=Çêó=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK

`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=Äçïä=~åÇ=íççäë qÜÉ=Äçïä=~åÇ=íççäë=~êÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêJéêççÑK aç=åçí=ïÉÇÖÉ=éä~ëíáÅ=é~êíë=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêI=

~ë íÜÉó=ÅçìäÇ=ÄÉ=éÉêã~åÉåíäó=ÇÉÑçêãÉÇ=ÇìêáåÖ=

íÜÉ=ï~ëÜáåÖ=éêçÅÉëë>

NMS oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Éå

`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê

^ää=é~êíë=çÑ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=~êÉ=

ÇáëÜï~ëÜÉêJéêççÑK qáéW= qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=êÉÇ=Ñáäã=~ÑíÉê=éêçÅÉëëáåÖ=

ÉKÖK=Å~êêçíëI=éçìê=~=äáííäÉ=ÅççâáåÖ=çáä=çå=~=ÅäçíÜ=

~åÇ êìÄ=íÜÉ=Ñáäã=çÑÑ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=

Eåçí=íÜÉ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅëFK=qÜÉå=êáåëÉ=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJ

ÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉêK

`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê

oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë> aç=åçí=íçìÅÜ=ÄäÉåÇÉê=Ää~ÇÉë=ïáíÜ=Ä~êÉ=Ü~åÇëK

qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖI=äáÇ=~åÇ=ÑìååÉä=~êÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêJ

éêççÑK qáéW =^ÑíÉê=éêçÅÉëëáåÖ=äáèìáÇëI=áí=áë=çÑíÉå=ëìÑÑáÅáÉåí=

íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜçìí=êÉãçîáåÖ=áí=Ñêçã=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉK=mçìê=~=äáííäÉ=ï~íÉê=~åÇ=ï~ëÜáåÖJìé=

äáèìáÇ=áåíç=íÜÉ=~íí~ÅÜÉÇ=ÄäÉåÇÉêK= pïáíÅÜ=çå=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=Ñçê=ëÉîÉê~ä=ëÉÅçåÇë=

EëÉííáåÖ=jFK=mçìê=çìí=íÜÉ=ï~íÉê=~åÇ=êáåëÉ=

çìí=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ïáíÜ=ÅäÉ~ê=ï~íÉêK fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå fÑ=êÉèìáêÉÇI=ÅäÉ~å=~ÅÅÉëëçêáÉë=Ä~ÖK= cçääçï=Å~êÉ=áåëíêìÅíáçåë=áå=íÜÉ=Ä~ÖK

píçê~ÖÉ

oáëâ=çÑ=áåàìêó> tÜÉå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=åçí=áå=ìëÉI=éìää=çìí=íÜÉ=

ã~áåë=éäìÖK

cáÖK=

 píçêÉ=íççäë=~åÇ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=áå=íÜÉ=

~ÅÅÉëëçêáÉë=Ä~ÖK

 hÉÉé=~ÅÅÉëëçêáÉë=Ä~Ö=áå=íÜÉ=ÄçïäK qç=ëíçêÉ=áå=íÜÉ=çêáÖáå~ä=é~Åâ~ÖáåÖI=ëÉÉ= cáÖK =

K

qêçìÄäÉëÜççíáåÖ

_ÉÑçêÉ=Éäáãáå~íáåÖ=~=Ñ~ìäíI=éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=

éäìÖK oáëâ=çÑ=áåàìêó>

fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå qÜÉ=léÉê~íáåÖ=áåÇáÅ~íçê=Ñä~ëÜÉë=áÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=

Ü~ë=ÄÉÉå=çéÉê~íÉÇ=áåÅçêêÉÅíäó=çê=íÜÉ=ÉäÉÅíêçåáÅ=

ÑìëÉ=Ü~ë=íêáééÉÇ=çê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉÑÉÅíáîÉK qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ãìëí=ÄÉ=ÉåÖ~ÖÉÇ=áå=ÉîÉêó=

çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçåK fåáíá~ääó=íêó=íç=Éäáãáå~íÉ=íÜÉ=éêçÄäÉã=ïÜáÅÜ=

Ü~ë çÅÅìêêÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ÜÉäé=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=

áåÑçêã~íáçåK c~ìäí

^ééäá~åÅÉ=ÇçÉë=åçí=ëí~êíK= oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå

`ÜÉÅâ=íÜÉ=éçïÉê=ëìééäóK

`ÜÉÅâ=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK

`ÜÉÅâ=ëïáîÉä=~êãK=`çêêÉÅí=éçëáíáçå\= båÖ~ÖÉÇ\ pÅêÉï=çå=ÄäÉåÇÉê=çê=Äçïä=~ë=Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉK

^íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=ÅçîÉê=~åÇ=ëÅêÉï=çå=~ë=Ñ~ê=

~ë=éçëëáÄäÉK

^íí~ÅÜ=ÇêáîÉ=ÅçîÉê=íç=ìåìëÉÇ=ÇêáîÉëK qÜÉ=ë~ÑÉíó=äçÅâ=áë=~ÅíáîÉK=pïáíÅÜ=~ééäá~åÅÉ=

íç MLçÑÑ =~åÇ=íÜÉå=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=

ëÉííáåÖK= c~ìäí

^ééäá~åÅÉ=ëïáíÅÜÉë=çÑÑ=ÇìêáåÖ=ìëÉK= qÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçå=ÑÉ~íìêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=

~Åíáî~íÉÇK=qçç=ãìÅÜ=ÑççÇ=ï~ë=éêçÅÉëëÉÇ=

~í=çåÉ=íáãÉK oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK oÉÇìÅÉ=éêçÅÉëëáåÖ=èì~åíáíóK= aç=åçí=ÉñÅÉÉÇ=éÉêãáííÉÇ=ã~ñáãìã=

èì~åíáíáÉë=EëÉÉ=“^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉëÒFK c~ìäí tÜáäÉ=íÜÉ=ÇêáîÉ=ï~ë=êìååáåÖI=íÜÉ=êÉäÉ~ëÉ=Äìííçå=

ï~ë=áå~ÇîÉêíÉåíäó=éêÉëëÉÇK= qÜÉ=ëïáîÉä=~êã=ãçîÉë=ìéK=qÜÉ=ÇêáîÉ=ëïáíÅÜÉë=çÑÑI=

Äìí=ÇçÉë=åçí=ëíçé=áå=íÜÉ=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå

 pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç= MLçÑÑ K jçîÉ=ëïáîÉä=~êã=íç=éçëáíáçå=

N

K

 pïáíÅÜ=çå=~ééäá~åÅÉ=EëÉííáåÖ=NFK pïáíÅÜ=çÑÑ=~ééäá~åÅÉ=~Ö~áåK qççä=ëíçéë=áå=íççä=ÅÜ~åÖÉ=éçëáíáçåK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMT

Éå c~ìäí

_äÉåÇÉê=ÇçÉë=åçí=ëí~êí=ïçêâáåÖ=çê=ëíçéë=ÇìêáåÖ=

ìëÉI=íÜÉ=ÇêáîÉ=áë=“ÜìããáåÖÒK=_ä~ÇÉ=áë=ÄäçÅâÉÇK oÉãÉÇá~ä=~Åíáçå

 pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=

ã~áåë=éäìÖK aÉí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=

çÄëíêìÅíáçåK oÉJ~íí~ÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉêK pïáíÅÜ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK fãéçêí~åí=áåÑçêã~íáçå fÑ=íÜÉ=Ñ~ìäí=Å~ååçí=ÄÉ=Éäáãáå~íÉÇI=éäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=

ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK

^ééäáÅ~íáçå=Éñ~ãéäÉë=

tÜáééÉÇ=ÅêÉ~ã

NMM=ÖÓSMM=Ö=

 tÜáé=ÅêÉ~ã=ïáíÜ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñçê=N½=íç=

Q=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=T=Ó=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=

èì~åíáíó=~åÇ=éêçéÉêíáÉë=çÑ=íÜÉ=ÅêÉ~ãK bÖÖ=ïÜáíÉ

N=íç=U=ÉÖÖ=ïÜáíÉë

_É~í=ÉÖÖ=ïÜáíÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñçê=Q=íç=

S=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=TK péçåÖÉ=ãáñíìêÉ

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

O=ÉÖÖë

OÓP=íÄëK=Üçí=ï~íÉê

NMM=Ö=ëìÖ~ê

N=é~ÅâÉí=çÑ=î~åáää~=ëìÖ~ê

TM=Ö=Ñäçìê

TM=Ö=ÅçêåÑäçìê

_~âáåÖ=éçïÇÉê=áÑ=êÉèìáêÉÇ

_É~í=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=Ñäçìê=~åÇ=

ÅçêåÑäçìêF=ïáíÜ=íÜÉ=ïÜáëâ=Ñçê=~ééêçñK=

QÓS=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=T=ìåíáä=ÑêçíÜóK oçí~íÉ=ëïáíÅÜ=íç=ëÉííáåÖ=N=~åÇ=ëéççå=áå=íÜÉ=

ëáÑíÉÇ=Ñäçìê=~åÇ=ÅçêåÑäçìê=ïáíÜáå=~ééêçñK=½=íç=

N=ãáåìíÉK j~ñáãìã=èì~åíáíóW =O=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ

`~âÉ=ãáñíìêÉ

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

PÓQ=ÉÖÖë

OMMÓORM=Ö=ëìÖ~ê=

N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí

N=é~ÅâÉí=çÑ=î~åáää~=ëìÖ~ê=çê=éÉÉä=Ñêçã=½=äÉãçå

OMMÓORM=Ö=ÄìííÉê=çê=ã~êÖ~êáåÉ=

Eêççã íÉãéÉê~íìêÉF

RMM=Ö=Ñäçìê

N=é~ÅâÉí=çÑ=Ä~âáåÖ=éçïÇÉê=

NOR=ãä=ãáäâ

 jáñ=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ëíáêêÉê=Ñçê=~ééêçñK=

½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=Ñçê=~ééêçñK=PÓQ=

ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=TK= j~ñáãìã=èì~åíáíóW =NIR=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ pÜçêí=é~ëíêó

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

NOR=Ö=ÄìííÉê=Eêççã=íÉãéÉê~íìêÉF=

NMMÓNOR=Ö=ëìÖ~ê

N=ÉÖÖ

N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí

^=äáííäÉ=äÉãçå=éÉÉä=çê=î~åáää~=ëìÖ~ê=

ORM=Ö=Ñäçìê

_~âáåÖ=éçïÇÉê=áÑ=êÉèìáêÉÇ

 jáñ=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=ëíáêêÉê=Ñçê=~ééêçñK=

½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=Ñçê=~ééêçñK=

OÓP=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=SK cêçã=RMM=Ö=ÑäçìêW

 håÉ~Ç=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=

Üççâ=Ñçê=~ééêçñK=½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=

Ñçê=~ééêçñK=PÓQ=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=PK j~ñáãìã=èì~åíáíóW =O=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ vÉ~ëí=ÇçìÖÜ

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

RMM=Ö=Ñäçìê

N=ÉÖÖ

UM=Ö=Ñ~í=Eêççã=íÉãéÉê~íìêÉF

UM=Ö=ëìÖ~ê

OMMÓORM=ãä=äìâÉï~êã=ãáäâ

OR=Ö=ÑêÉëÜ=óÉ~ëí=çê=N=é~ÅâÉí=çÑ=ÇêáÉÇ=óÉ~ëí mÉÉä=çÑ=½=äÉãçå

N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí

 jáñ=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=

Ñçê ~ééêçñK=½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=

Ñçê ~ééêçñK=PÓS=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=PK= j~ñáãìã=èì~åíáíóW =NIR=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ m~ëí~=ÇçìÖÜ=

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

PMM=Ö=Ñäçìê

P=ÉÖÖë

NÓO=íÄëK=ENMÓOM=ÖF=ÅçäÇ=ï~íÉê=~ë=êÉèìáêÉÇ

 mêçÅÉëë=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=Ñçê=~ééêçñK=PÓR=

ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=P=ìåíáä=~=ÇçìÖÜ=ÑçêãëK= j~ñáãìã=èì~åíáíóW =NIR=ñ=Ä~ëáÅ=êÉÅáéÉ

NMU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

_êÉ~Ç=ÇçìÖÜ

_~ëáÅ=êÉÅáéÉ

TRM=Ö=Ñäçìê

O=é~ÅâÉíë=çÑ=Çêó=óÉ~ëí

O=íëéK=ë~äí

QRMÓRMM=ãä=ï~êã=ï~íÉê jáñ=~ää=áåÖêÉÇáÉåíë=ïáíÜ=íÜÉ=âåÉ~ÇáåÖ=Üççâ=Ñçê=

~ééêçñK=½=ãáåìíÉ=~í=ëÉííáåÖ=NI=íÜÉå=Ñçê=~ééêçñK=

QÓR=ãáåìíÉë=~í=ëÉííáåÖ=PK j~óçåå~áëÉ

O=ÉÖÖë

O=íëéK=ãìëí~êÇ

¼ ä çáä

O=íÄëK=äÉãçå=àìáÅÉ=çê=îáåÉÖ~ê

N=éáåÅÜ=çÑ=ë~äí

Éå

N=éáåÅÜ=çÑ=ëìÖ~ê fåÖêÉÇáÉåíë=ãìëí=ÄÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íÉãéÉê~íìêÉK

 mêçÅÉëë=íÜÉ=áåÖêÉÇáÉåíë=EÉñÅÉéí=íÜÉ=çáäF=áå=íÜÉ=

ÄäÉåÇÉê=Ñçê=ëÉîÉê~ä=ëÉÅçåÇë=~í=ëÉííáåÖ=P=çê=QK

 pïáíÅÜ=íÜÉ=ÄäÉåÇÉê=íç=ëÉííáåÖ=T=~åÇ=ëäçïäó=

éçìê=íÜÉ=çáä=íÜêçìÖÜ=íÜÉ=ÑìååÉä=~åÇ=ãáñ=ìåíáä=

íÜÉ=ã~óçåå~áëÉ=ÉãìäëáÑáÉëK b~í=íÜÉ=ã~óçåå~áëÉ=áããÉÇá~íÉäóI=

Çç=åçí=ëíçêÉK eçåÉó=ÄêÉ~Ç=ëéêÉ~Ç=

PM=Ö=ÄìííÉê=EÑêçã=êÉÑêáÖÉê~íçêI=T=ø`F=

NVM=Ö=ÜçåÉó=EÑêçã=êÉÑêáÖÉê~íçêI=T=ø`F

`ìí=ÄìííÉê=áåíç=ëã~ää=éáÉÅÉë=~åÇ=éìí=áåíç=

íÜÉ ÄäÉåÇÉêK

^ÇÇ=ÜçåÉó=~åÇ=ÄäÉåÇ=Ñçê=NR=ëÉÅçåÇë=

~í ëÉííáåÖ=TK

léíáçå~ä=~ÅÅÉëëçêáÉë

jrwRwmN

`áíêìë=éêÉëë cçê=ëèìÉÉòáåÖ=çê~åÖÉëI=äÉãçåë=~åÇ=Öê~éÉÑêìáíëK jrwR``N aáÅÉê cçê=ÅìííáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áåíç=Éèì~ääó=ëáòÉÇ=ÅìÄÉë jrwRctN jáåÅÉê cçê=ÅìííáåÖ=ÑêÉëÜ=ãÉ~í=Ñçê=ëíÉ~â=í~êí~êÉ=çê=ãÉ~í=äç~ÑK jrwQRipN mÉêÑçê~íÉÇ=ÇáëÅ=ëÉí=ÑáåÉ=

EP=ããFI=Åç~êëÉ=ES=ããF cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK cáåÉ=ÇáëÅ=Ñçê=é~ëíáÉë=~åÇ=ëéêÉ~ÇëI=Åç~êëÉ=ÇáëÅ=Ñçê=

ë~ìë~ÖÉë=~åÇ=Ä~ÅçåK cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK táíÜ=ãÉí~ä=íÉãéä~íÉ=Ñçê=Q=ÇáÑÑÉêÉåí=é~ëíêó=ãçìäÇëK jrwQRpsN sáÉååÉëÉ=ïÜáêä=

~íí~ÅÜãÉåí jrwQRosN dê~íÉê=~íí~ÅÜãÉåí cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK cçê=Öê~íáåÖ=åìíëI=~äãçåÇëI=ÅÜçÅçä~íÉ=~åÇ=ÇêáÉÇ=

ÄêÉ~Ç êçääëK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NMV

Éå jrwQRcsN gìáÅÉê=~íí~ÅÜãÉåí cçê=íÜÉ=ãáåÅÉê=jrwRctNK cçê=éêÉëëáåÖ=ëçÑí=ÑêìáíI=ÉñÅÉéí=ê~ëéÄÉêêáÉëI=íçã~íçÉë=

~åÇ êçëÉ=ÜáéëI=íç=~=éìäéK=^í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=ÉKÖK=Åìêê~åíë=

~êÉ=~ìíçã~íáÅ~ääó=ëíÉããÉÇ=~åÇ=éáííÉÇK cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK cçê=ëäáÅáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉë=Ñçê=ÅÜáéëK jrwQRmpN

`ÜáééÉê=ÇáëÅ jrwQR^dN

^ëá~å=îÉÖÉí~ÄäÉ=ÇáëÅ jrwQRopN dê~íáåÖ=ÇáëÅ=Åç~êëÉ jrwQRhmN mçí~íç=ÑêáííÉê=ÇáëÅ cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK päáÅÉë=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áåíç=ÑáåÉ=ëíêáéë=Ñçê=^ëá~å=

îÉÖÉí~ÄäÉ=ÇáëÜÉëK cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK cçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉëI=ÉKÖK=Ñçê=éçí~íç=é~åÅ~âÉë=

çê ÇìãéäáåÖëK cçê=íÜÉ=ÅçåíáåìçìëJÑÉÉÇ=ëÜêÉÇÇÉê=jrwRapNK cçê=Öê~íáåÖ=ê~ï=éçí~íçÉë=Ñçê=êçëíáë=~åÇ=éçí~íç=ÑêáííÉêëI=

Ñçê ÅìííáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áåíç=íÜáÅâ=ëäáÅÉëK jrwRboO pí~áåäÉëë=ëíÉÉä=ëíáêêáåÖ=

Äçïä ré=íç=TRM=Ö=çÑ=Ñäçìê=éäìë=áåÖêÉÇáÉåíë=Å~å=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=

áå íÜÉ=ÄçïäK jrwRhoO mä~ëíáÅ=ãáñáåÖ=Äçïä ré=íç=TRM=Ö=çÑ=Ñäçìê=éäìë=áåÖêÉÇáÉåíë=Å~å=ÄÉ=éêçÅÉëëÉÇ=

áå íÜÉ=ÄçïäK jrwRjuN mä~ëíáÅ=ÄäÉåÇÉê=

~íí~ÅÜãÉåí cçê=ÄäÉåÇáåÖ=ÇêáåâëI=Ñçê=éìêÉÉáåÖ=Ñêìáí=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉëI=Ñçê=

éêÉé~êáåÖ=ã~óçåå~áëÉI=Ñçê=ÅìííáåÖ=ÑêìáíI=åìíëI=Ñçê=ÅêìëÜáåÖ=

áÅÉ=ÅìÄÉëK jrwRjjN jìäíáJãáñÉê cçê=ÅÜçééáåÖ=ÜÉêÄëI=îÉÖÉí~ÄäÉëI=~ééäÉë=~åÇ=ãÉ~íI=Ñçê=

ëÜêÉÇÇáåÖ=Å~êêçíëI=ê~ÇáëÜÉë=~åÇ=ÅÜÉÉëÉI=Ñçê=Öê~íáåÖ=åìíë=

~åÇ=ÅççäÉÇ=ÅÜçÅçä~íÉK fÑ=~å=~ÅÅÉëëçêó=áë=åçí=áåÅäìÇÉÇ=áå=íÜÉ=éêçÇìÅí=é~Åâ~ÖÉI=áí=Å~å=ÄÉ=éìêÅÜ~ëÉÇ=îá~=íÜÉ=íê~ÇÉ=çê=Ñêçã=

ÅìëíçãÉê=ëÉêîáÅÉK

NNM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

fåëíêìÅíáçåë=çå=Çáëéçë~ä

qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áÇÉåíáÑáÉÇ=

áå ~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=bìêçéÉ~å=

ÇáêÉÅíáîÉ=OMNOLNVLb`=çå=t~ëíÉ= bäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=bäÉÅíêçåáÅ=bèìáéãÉåí=Ó= tbbbK=qÜÉ=aáêÉÅíáîÉ=é~îÉë=íÜÉ=ï~ó=

Ñçê ÉÑÑÉÅíáîÉ=brJïáÇÉ=ïáíÜÇê~ï~ä=~åÇ=ìíáäáò~íáçå=

çÑ=ï~ëíÉ=~ééäá~åÅÉëK mäÉ~ëÉ=~ëâ=óçìê=ÇÉ~äÉê=çê=áåèìáêÉ=~í=óçìê=äçÅ~ä=

~ìíÜçêáíó=~Äçìí=ÅìêêÉåí=ãÉ~åë=çÑ=Çáëéçë~äK

Éå

t~êê~åíó=ÅçåÇáíáçåë

qÜÉ=Öì~ê~åíÉÉ=ÅçåÇáíáçåë=Ñçê=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=

~êÉ=~ë=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=çìê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=áå=íÜÉ=

Åçìåíêó=áå=ïÜáÅÜ=áí=áë=ëçäÇK= aÉí~áäë=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉëÉ=ÅçåÇáíáçåë=Å~å=

ÄÉ çÄí~áåÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ÇÉ~äÉê=Ñêçã=ïÜçã=

íÜÉ ~ééäá~åÅÉ=ï~ë=éìêÅÜ~ëÉÇK= qÜÉ=Äáää=çÑ=ë~äÉ=çê=êÉÅÉáéí=ãìëí=ÄÉ=éêçÇìÅÉÇ=

ïÜÉå=ã~âáåÖ=~åó=Åä~áã=ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=íÜáë=

Öì~ê~åíÉÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe pìÄàÉÅí=íç=~äíÉê~íáçåëK

NNN

Ñê

sçìë=îÉåÉò=ÇÛ~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä=

_lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë=

ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇÛçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä=

¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ=

èì~äáí¨K pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò=ÇÉë=

áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK

pçãã~áêÉ

mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNO sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNR ríáäáë~íáçå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NNS kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NOM o~åÖÉãÉåí==K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NOM a¨ê~åÖÉãÉåíë=Éí=êÉã ≠ ÇÉë= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NON bñÉãéäÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå= =K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NON

^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå= K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NOP

`çåëÉáäë=éçìê=ä~=ãáëÉ=~ì=êÉÄìí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NOR

`çåÇáíáçåë=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K NOR

mçìê=îçíêÉ=ë¨Åìêáí¨

sÉìáääÉò=äáêÉ=ä~=éê¨ëÉåíÉ=åçíáÅÉ=~ííÉåíáîÉãÉåí=~î~åí=ìíáäáë~íáçå=éçìê=

Åçåå~

íêÉ=äÉë=ÅçåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=Éí=ÇÛìíáäáë~íáçå=áãéçêí~åíÉë=îáë~åí=

ÅÉí=~éé~êÉáäK

iÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉë=áåëíêìÅíáçåë=éÉêãÉíí~åí=ÇÛìíáäáëÉê=ÅçêêÉÅíÉãÉåí=äÛ~éé~J

êÉáä=ǨÖ~ÖÉ=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åí=ÇÉ=íçìíÉ=êÉëéçåë~Äáäáí¨=ÉåîÉêë=äÉë=Ççãã~ÖÉë=èìá=

éçìêê~áÉåí=Éå=ê¨ëìäíÉêK

`Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ä~=éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=èì~åíáí¨ë=Ü~ÄáíìÉääÉãÉåí=

å¨ÅÉëë~áêÉë=Ç~åë=ìå=ÑçóÉêI=çì=Ç~åë=ÇÉë=~ééäáÅ~íáçåë=åçå=éêçÑÉëëáçååÉääÉë=

ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉêK=iÉë=~ééäáÅ~íáçåë=ëáãáä~áêÉë=¶=ÅÉääÉë=ÇÛìå=ÑçóÉê=

ÅçãéêÉååÉåí=é~ê=ÉñÉãéäÉ=äÛìíáäáë~íáçå=Ç~åë=äÉë=ÅçáåëJÅìáëáåÉ=Çì=éÉêëçååÉä=

ÇÉ=ã~Ö~ëáåëI=ÇÉ=ÄìêÉ~ìñI=ÇÛÉåíêÉéêáëÉë=~ÖêáÅçäÉë=Éí=~ìíêÉë=ÉåíêÉéêáëÉë=

ÅçããÉêÅá~äÉë=Éí=áåÇìëíêáÉääÉëI=~áåëá=èìÉ=äÛìíáäáë~íáçå=é~ê=äÉë=ÅäáÉåíë=

ÇÉ éÉåëáçåëI=éÉíáíë=Ü ∑ íÉäë=Éí=áããÉìÄäÉë=ÇÛÜ~Äáí~íáçå=ëáãáä~áêÉK= ríáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=éçìê=ÇÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÉ=éê¨é~ê~íáçåë=

Åìäáå~áêÉë=Åçìê~åíÉë=Éí=éçìê=ÇÉë=Çìê¨Éë=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=åçêã~äÉëK=kÉ=Ǩé~ëëÉò=

é~ë=äÉë=èì~åíáí¨ë=ã~ñáã~äÉë=~ÇãáëëáÄäÉë=Eîçáê=Â=bñÉãéäÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=ÊF=>

`Éí=~éé~êÉáä=ÅçåîáÉåí=éçìê=ã¨ä~åÖÉêI=é¨íêáê=Éí=ÑçìÉííÉê=äÉë=éêçÇìáíë=~äáãÉåJ

í~áêÉëK=fä=åÉ=Ççáí=é~ë=ëÉêîáê=¶=íê~åëÑçêãÉê=ÇÛ~ìíêÉë=çÄàÉíë=çì=ëìÄëí~åÅÉëK= aÛ~ìíêÉë=~ééäáÅ~íáçåë=ëçåí=éçëëáÄäÉ=¶=ÅçåÇáíáçå=ÇÛìíáäáëÉê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=

ÜçãçäçÖì¨ë=é~ê=äÉ=Ñ~ÄêáÅ~åíK kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK=içêëèìÉ=îçìë=

ìíáäáëÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëI=êÉëéÉÅíÉò=äÉë=åçíáÅÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=ÅáJàçáåíÉëK o~åÖÉò=ëçáÖåÉìëÉãÉåí=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛáåëíêìÅíáçåëK=pá=îçìë=êÉãÉííÉò=äÛ~éé~êÉáä=

¶=ìå=íáÉêëI=àçáÖåÉò=ë~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK

,

`çåëáÖåÉë=Ö¨å¨ê~äÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå

iÛìíáäáë~íáçå=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=é~ê=äÉë=ÉåÑ~åíë=Éëí=áåíÉêÇáíÉK= aÉë=ÉåÑ~åíëI=¨äçáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=Éí=ëçå=ÅçêÇçå=ÇÉ=ê~ÅÅçêÇÉãÉåíK

NNO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

Ñê iÉë=éÉêëçååÉë=ëçìÑÑê~åí=ÇÛìå=Ü~åÇáÅ~é=éÜóëáèìÉI=ëÉåëçêáÉä=çì=ãÉåí~ä=

çì åÉ=ǨíÉå~åí=é~ë=äÛÉñé¨êáÉåÅÉ=Éí=L=çì=äÉë=Åçåå~áëë~åÅÉë=å¨ÅÉëë~áêÉë=

éçìêêçåí=ìíáäáëÉê=äÉë=~éé~êÉáäë=¶=ÅçåÇáíáçå=ÇÉ=äÉ=Ñ~áêÉ=ëçìë=ëìêîÉáää~åÅÉI=

çì èìÉ=ëçå=ìíáäáë~íáçå=ëºêÉ=äÉìê=~áí=¨í¨=ÉåëÉáÖå¨É=Éí=èìÛÉääÉë=~áÉåí=Åçãéêáë=

äÉë=Ç~åÖÉêë=èìá=Éå=¨ã~åÉåíK=kÉ=éÉêãÉííÉò=à~ã~áë=~ìñ=ÉåÑ~åíë=ÇÉ=àçìÉê=

~îÉÅ=äÛ~éé~êÉáäK=kÉ=ä~áëëÉò=à~ã~áë=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=ë~åë=ëìêîÉáää~åÅÉK kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=

ÑáÖìê~åí=ëìê=ä~=éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK=kÛìíáäáëÉò=ÅÉí=~éé~êÉáä=èìÉ=Ç~åë=ÇÉë=

äçÅ~ìñ=ÑÉêã¨ëK=kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ=ëá=ëçå=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=

Éí äÛ~éé~êÉáä=äìáJãÆãÉ=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=Ççãã~ÖÉK a¨Äê~åÅÜÉò=íçìàçìêë=äÛ~éé~êÉáä=Çì=ëÉÅíÉìê=ëÛáä=Ççáí=ëÉ=íêçìîÉê=ë~åë=

ëìêîÉáää~åÅÉI=~î~åí=ÇÉ=äÛ~ëëÉãÄäÉêI=ÇÉ=äÉ=ǨãçåíÉê=çì=ÇÉ=äÉ=åÉííçóÉêK= iÉ åÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäI=Éí=äÛÉåíêÉíáÉå=é~ê=äÛìíáäáë~íÉìêI=ëçåí=ÇÉë=~Åíáîáí¨ë=

èìÛáä=åÉ=Ñ~ìí=é~ë=éÉêãÉííêÉ=~ìñ=ÉåÑ~åíë=ë~åë=ëìêîÉáää~åÅÉK sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÉ=Äê~åÅÜÉãÉåí=åÉ=ÑêçííÉ=é~ë=ëìê=ÇÉë=~êÆíÉë=

îáîÉë=çì=ÇÉë=ëìêÑ~ÅÉë=íê ≠ ë=ÅÜ~ìÇÉëK=^Ñáå=ÇÛ¨Å~êíÉê=íçìí=Ç~åÖÉêI=ëÉìä=

äÉ Ñ~ÄêáÅ~åí=çì=ëçå=ëÉêîáÅÉ=~éê ≠ ëJîÉåíÉ=çì=ìåÉ=éÉêëçååÉ=ǨíÉå~åí=ìåÉ=

èì~äáÑáÅ~íáçå=¨èìáî~äÉåíÉ=Éëí=Ü~Äáäáí¨=¶=êÉãéä~ÅÉê=ìå=ÅçêÇçå=ÇÉ Äê~åÅÜÉJ

ãÉåí=ÉåÇçãã~Ö¨K iÉë=ê¨é~ê~íáçåë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=ëçåí=ê¨ëÉêî¨Éë=¶=åçíêÉ=ëÉêîáÅÉ=~éê ≠ ëJîÉåíÉK

,

`çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=éçìê=ÅÉí=~éé~êÉáä oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå=>

kÉ=Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=Ç~åë=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=èìÛìåÉ=Ñçáë=íçìë=äÉë=

éê¨é~ê~íáÑë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=~ÅÜÉî¨ëK kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=äÛÉ~ìI=åÉ=äÉ=ã~áåíÉåÉò=à~ã~áë=

ëçìë=äÛÉ~ì=Çì=êçÄáåÉíK kÉ=äÉ=åÉííçóÉò=à~ã~áë=~îÉÅ=ìå=åÉííçóÉìê=¶=î~éÉìêK kÉ=Ǩéä~ÅÉò=é~ë=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=äçêëèìÉ=äÛ~éé~êÉáä=Éëí=~ääìã¨K=

^ííÉåÇÉò àìëèìÛ¶=äÛ~êêÆí=ÅçãéäÉí=ÇÉ=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåíK kÉ=ÅÜ~åÖÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=èìÛ~éê ≠ ë=èìÉ=äÉ=ã¨Å~åáëãÉ=ÇÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=

ëÉ ëçáí=áããçÄáäáë¨=X=áä=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=èìÉäèìÉë=áåëí~åíë=~éê ≠ ë=~îçáê=

¨íÉáåí=äÛ~éé~êÉáäK

^ääìãÉò=Éí=¨íÉáÖåÉò=äÛ~éé~êÉáä=ìåáèìÉãÉåí=é~ê=äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=êçí~íáÑK pá=äÛ~éé~êÉáä=åÉ=ëÉêí=é~ëI=ǨÄê~åÅÜÉò=ë~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK

^î~åí=ÇÉ=ëìééêáãÉê=íçìí=Ǩê~åÖÉãÉåíI=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=

¶=Åçìê~åíK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=êçí~íáçå=>

kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=éá ≠ ÅÉë=Éå=êçí~íáçåK=mÉåÇ~åí=äÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåíI=

åÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=Äçä=ã¨ä~åÖÉìêK= ríáäáëÉòJäÉ=ìåáèìÉãÉåí=~îÉÅ=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ENOF=Éå=éä~ÅÉ=> oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NNP

Ñê

`Ü~åÖÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ìåáèìÉãÉåí=äçêëèìÉ=äÛ~éé~êÉáä=Éëí=~ì=êÉéçë=Ó=ìåÉ=

Ñçáë=äÛ~éé~êÉáä=¨íÉáåíI=äÉ=ã¨Å~åáëãÉ=ÇÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=ÅçåíáåìÉ=ÇÉ=íçìêåÉê=

ìå ÅÉêí~áå=íÉãéë=éìáë=ëÛáããçÄáäáëÉ=ëìê=ä~=éçëáíáçå=ÇÉ=ÅÜ~åÖÉãÉåí=ÇÉë=

~ÅÅÉëëçáêÉëK=qçìêåÉò=äÉ=Äê~ë=éáîçí~åí=ëÉìäÉãÉåí=~éê ≠ ë=èìÉ=äÛ~éé~êÉáä=

ëÛÉëí áããçÄáäáë¨K mçìê=ÇÉë=ê~áëçåë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨I=áä=åÛÉëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ=Ñ~áêÉ=ÑçåÅíáçååÉê=äÛ~éé~êÉáä=

èìÉ=ëá=äÉë=Éåíê~ ≤ åÉãÉåíë=èìá=åÉ=ëÉêîÉåí=é~ë=ëçåí=êÉîÆíìë=ÇÉ=äÉìêë=

ÅçìîÉêÅäÉë=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=ERI=UFK kÉ=éçëÉò=L=êÉíáêÉò=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìê=L=¨ãáåÅÉìê=èìÛ~éê ≠ ë=~îçáê=¨íÉáåí=

äÉ ãçíÉìê=Éí=ǨÄê~åÅܨ=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åíK= kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=ÇÛ~àçìíK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=íê~åÅÜ~åíÉë=>

kÛ~ééêçÅÜÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=ÇÉë=ä~ãÉë=Éí=ÇÉë=~êÆíÉëI=íê~åÅÜ~åíÉëI=ÇÉë=

ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉK=kÉ=ë~áëáëëÉò=äÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ=èìÉ=é~ê=äÉìêë=ÄçêÇë=> kÉ=íçìÅÜÉò=é~ë=äÉë=ä~ãÉë=Çì=ãáñÉìê=~îÉÅ=äÉë=ã~áåë=åìÉëK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=íê~åÅÜ~åíÉë=L=äÛÉåíê~

åÉãÉåí=

Éå êçí~íáçå=>

kÛáåíêçÇìáëÉò=à~ã~áë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÉ=ãáñÉìê=Éå=éä~ÅÉ=>= kÉ=êÉíáêÉò=L=éçëÉò=äÉ=ãáñÉìê=èìÛ~éê ≠ ë=~îçáê=~êêÆí¨=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=>= kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãáñÉìê=èìÛìåÉ=Ñçáë=~ëëÉãÄä¨=Éí=~îÉÅ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=éä~ÅÉK

oáëèìÉ=ÇÉ=ÄêºäìêÉ=>

içêëèìÉ=îçìë=íê~áíÉò=ÇÉë=~äáãÉåíë=ã¨ä~åÖ¨ë=íê ≠ ë=ÅÜ~ìÇëI=ÇÉ=ä~=î~éÉìê=

íê~îÉêëÉ=äÛÉåíçååçáê=ã¨å~Ö¨=Ç~åë=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK=sÉêëÉò=~ì=ã~ñáãìã=

MIR äáíêÉ=ÇÉ=äáèìáÇÉ=íê ≠ ë=ÅÜ~ìÇ=çì=ãçìëë~åíK

fãéçêí~åí=>

kÛìíáäáëÉò=äÛ~éé~êÉáä=èìÛ~îÉÅ=ÇÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=ÇÛçêáÖáåÉK= içêëèìÉ=îçìë=ìíáäáëÉò=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëI=êÉëéÉÅíÉò=äÉë=åçíáÅÉë=ÇÛìíáäáë~íáçå=

ÅáJàçáåíÉëK kÛìíáäáëÉò=èìÛìå=çìíáä=çì=~ÅÅÉëëçáêÉ=¶=ä~=ÑçáëK

,

bñéäáÅ~íáçå=ÇÉë=ëóãÄçäÉë=ëìê=äÛ~éé~êÉáä=Éí=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë

oÉëéÉÅíÉò=äÉë=áåëíêìÅíáçåë=ÑáÖìê~åí=Ç~åë=ä~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåK mêìÇÉåÅÉ=>=i~ãÉë=êçí~íáîÉëK mêìÇÉåÅÉ=>=^ÅÅÉëëçáêÉë=êçí~íáÑëK kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÛçêáÑáÅÉ=ÇÛ~àçìíK

NNQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe

póëí ≠ ãÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ p¨Åìêáí¨=~åíáJÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí sçáê=äÉ=í~ÄäÉ~ì=Â=mçëáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=Ê= iÛ~éé~êÉáä=ëÉ=ãÉí=Éå=ã~êÅÜÉ=ëìê=äÉë= éçëáíáçåë=

N=Éí=P =ìåáèìÉãÉåí=W

Ó ëá=îçìë=~îÉò=ãáë=äÉ=Äçä=ENNF=Éå=éä~ÅÉ=Éí=äÛ~îÉò=

Ñ~áí=íçìêåÉê=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛáä=ÉåÅê~åíÉI=Éí=

Ó ~îÉò=éçë¨=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí=

äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=Çì=ãáñÉìê=EUFK p¨Åìêáí¨=~åíáJê¨ÉåÅäÉåÅÜÉãÉåí bå=Å~ë=ÇÉ=ÅçìéìêÉ=ÇÉ=Åçìê~åíI=äÛ~éé~êÉáä=êÉëíÉ=

Éå=éçëáíáçå=~ääìã¨É=ã~áë=äÉ=ãçíÉìê=åÉ=êÉǨJ

ã~êêÉ=é~ë=ìåÉ=Ñçáë=äÉ=Åçìê~åí=êÉîÉåìK= mçìê ê~ääìãÉêI=íçìêåÉò=äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=

MLçÑÑ =éìáë=ê~ãÉåÉòJäÉ=Éå=éçëáíáçå=~ääìã¨ÉK p¨Åìêáí¨=~åíáJëìêÅÜ~êÖÉ pá=äÉ=ãçíÉìê=ëÛ¨íÉáåí=íçìí=ëÉìä=éÉåÇ~åí=

äÛìíáäáë~íáçåI=ÅÉÅá=ëáÖåáÑáÉ=èìÉ=ä~=éêçíÉÅíáçå=~åíáJ

ëìêÅÜ~êÖÉ=ëÛÉëí=~Åíáî¨ÉK=iÛìåÉ=ÇÉë=Å~ìëÉë=

éçëëáÄäÉë=W=íêçé=Öê~åÇÉë=èì~åíáí¨ë=ÇÛ~äáãÉåíë=

íê~áí¨Éë=Éå=ãÆãÉ=íÉãéëK mçìê=ë~îçáê=ÅçããÉåí=éêçŨÇÉê=ëá=äÉ=ëóëí ≠ ãÉ=

ÇÉ=ë¨Åìêáí¨=ëÛ~ÅíáîÉI=îçáê=Â=a¨ê~åÖÉãÉåíë=

Éí êÉã ≠ ÇÉë=ÊK i~=åçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå=î~ìí=éçìê=ÇáÑѨêÉåíë=

ãçÇ ≠ äÉë=Eîçáê=¨Ö~äÉãÉåí=ä~=îìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ=

ÇÉë ãçÇ ≠ äÉëI= cáÖìêÉ=

ëáíÉ=~ìÅìå=ÉåíêÉíáÉåK

FK=iÛ~éé~êÉáä=åÉ=å¨ÅÉëJ

sìÉ=ÇÛÉåëÉãÄäÉ

sÉìáääÉò=ǨéäáÉê=äÉë=îçäÉíë=

áääìëíê¨ëK cáÖìêÉ=

^éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ

N qçìÅÜÉ=ÇÉ=ǨîÉêêçìáää~ÖÉ

O _ê~ë=éáîçí~åí cçåÅíáçå=Â=b~ëó=^êãäáÑí=Ê=éçìê=~ëëáëíÉê=

äÉ ãçìîÉãÉåí=ãçåí~åí=Çì=Äê~ë=Eîçáê=

 mçëáíáçåë=ÇÉ=íê~î~áä=ÊFK

P fåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ

^éê ≠ ë=äÛ~êêÆí=Eéçëáíáçå= MLçÑÑ FI=äÛ~éé~êÉáä=

ëÉ êÉãÉí=~ìíçã~íáèìÉãÉåí=ëìê=ä~=éçëáíáçå=

çéíáã~äÉ=éçìê=ÅÜ~åÖÉê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëK

MLçÑÑ =Z=^êêÆí j

=Z=qçìÅÜÉ=éìäëÉI=~îÉÅ=îáíÉëëÉ=ä~=éäìë=

¨äÉî¨ÉI=ã~áåíÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=éÉåÇ~åí=

ä~ Çìê¨É=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí=ëçìÜ~áí¨ÉK mçëáíáçåë= NÓT I=îáíÉëëÉ=ÇÉ=íê~î~áä=W

N =Z=îáíÉëëÉ=Ä~ëëÉ=Ó=ã~êÅÜÉ=äÉåíÉI

T =Z=îáíÉëëÉ=¨äÉî¨É=Ó=ã~êÅÜÉ=ê~éáÇÉK

Ñê

Q sçó~åí=ÇÉ=ÑçåÅíáçååÉãÉåí fä=êÉëíÉ=~ääìã¨=éÉåÇ~åí=ä~=ã~êÅÜÉ=Eë¨äÉÅíÉìê=

êçí~íáÑ=ëìê= j =çì= NÓT FK fä=ÅäáÖåçíÉ=Éå=Å~ë=ÇÛÉêêÉìêë=éÉåÇ~åí=äÛìíáäáJ

ë~íáçå=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáäI=ëá=äÉ=ÑìëáÄäÉ=¨äÉÅíêçåáèìÉ=

ÇáëàçåÅíÉ=çì=Éå=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛìå=ǨÑ~ìí=Ç~åë=

äÛ~éé~êÉáäI=îçáê=äÉ=ÅÜ~éáíêÉ=Â=a¨ê~åÖÉãÉåíë=

Éí êÉã ≠ ÇÉë=ÊK

R `çìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí=äÉ=ã¨Å~åáëãÉ=

ÇÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí=äÛÉåíê~ ≤ J

åÉãÉåíI=~ééìóÉò=ëìê=ä~=òçåÉ=~êêá ≠ êÉ=éìáë=

êÉíáêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉK

S båíê~ ≤ åÉãÉåí=

Ó=ÇÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìê=L=¨ãáåÅÉìê=Éí=

Ó=Çì=éêÉëëÉJ~ÖêìãÉë=E~ÅÅÉëëçáêÉ

===Éå çéíáçå=GFK= içêëèìÉ=îçìë=åÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåíI=

éêçí¨ÖÉòJäÉ=~îÉÅ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉK

T båíê~ ≤ åÉãÉåí=éçìê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=

EÑçìÉí=ã¨ä~åÖÉìêI=ÑçìÉí=Ä~ííÉìêI=ÅêçÅÜÉí=

é¨íêáëëÉìêF=Éí=Ü~ÅÜçáê=¶=îá~åÇÉ=E~ÅÅÉëJ

ëçáêÉ=Éå=çéíáçå=GF

U `çìîÉêÅäÉ=éêçí¨ÖÉ~åí=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåí=

Çì ãáñÉìê

V båíê~ ≤ åÉãÉåí=Çì=Äçä=ãáñÉìê=E~ÅÅÉëJ

ëçáêÉ=Éå=çéíáçå=GF içêëèìÉ=îçìë=åÛìíáäáëÉò=é~ë=äÛÉåíê~ ≤ åÉãÉåíI=

éêçí¨ÖÉòJäÉ=~îÉÅ=ëçå=ÅçìîÉêÅäÉK

NM o~åÖÉãÉåí=Çì=ÅçêÇçå jrjRQKK=W=mä~ÅÉò=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=

Ç~åë=ëçå=ê~åÖÉãÉåíK jrjRSKKW=båêçìäÉìê=~ìíçã~íáèìÉ=

ÇÉ ÅçêÇçå

_çä=ã¨ä~åÖÉìê=~îÉÅ=~ÅÅÉëëçáêÉë

NN _çä=ã¨ä~åÖÉìê=Éå=~ÅáÉê=áåçñóÇ~ÄäÉ

NO `çìîÉêÅäÉ

^ÅÅÉëëçáêÉë

NP cçìÉí=ã¨ä~åÖÉìê

NQ cçìÉí=Ä~ííÉìê

NR `êçÅÜÉí=é¨íêáëëÉìê=~îÉÅ=ǨÑäÉÅíÉìê=

ÇÉ éßíÉ

NS p~ÅçÅÜÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëçáêÉë mçìê=ê~åÖÉê=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Éí=äÉë=ÇáëèìÉë=

¶ ê¨ÇìáêÉK oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NNR

Ñê

^ÅÅÉëëçáêÉ=êßéÉìê=L=¨ãáåÅÉìê

NT máäçåJéçìëëçáê

NU `çìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=çìîÉêíìêÉ=éçìê=~àçìí

NV aáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ

NV~

=aáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=Ó=

¨é~áë=L=ãáåÅÉ

NVÄ =aáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=Ó=¨é~áë