Bosch Electric cooktop Domino Serie | 2 Εγχειρίδιο χρήστη


Add to my manuals
57 Pages

advertisement

Bosch Electric cooktop Domino Serie | 2 Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz

Robert Bosch

Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Cod.

9000370347 B en nl tr el

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë= dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

†~ä¼ ş

í¼êã~=q~äáã~íä~ê¼=

Οδηγίες λειτουργίας www.bosch-home.com

p~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= Q= vçìê=åÉï=~ééäá~åÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= T= eçÄëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= U= oÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK = U= páåÖäÉ=Üçíéä~íÉ=Åçåíêçä=âåçÄ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK = U= léÉê~íáåÖ=ÜçÄ=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=Çì~ä=Üçíéä~íÉ KKKKKKKKKKKKKK ===V= qÜÉ=Üçíéä~íÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK===V== léÉê~íáåÖ=ÜçÄ=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=âçãÄá=Üçíéä~íÉKKKKKKKKKK ===V= eçíéä~íÉ=ëÉäÉÅíáçå=Åçåíêçä=âåçÄKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NM= oÉÅçããÉåÇÉÇ=é~å=ëáòÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NM=

`ççâáåÖ=~ÇîáÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN= båÉêÖóJë~îáåÖ=~ÇîáÅÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NN= mêÉÅ~ìíáçåë=Ñçê=ìëÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO= a~ã~ÖÉ=íç=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO=

`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NP=

`äÉ~åáåÖ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NP= råëìáí~ÄäÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÇìÅíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQ= cçêã~íáçå=çÑ=ãÉí~ääáÅ=áêáÇÉëÅÉåÅÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQ= j~áåíÉå~åÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQ=

^Äåçêã~äáíáÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQ= qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NR= qÉêãë=~åÇ=ÅçåÇáíáçåë=çÑ=ï~êê~åíóKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NR=

= m~Åâ~ÖáåÖ=~åÇ=ìëÉÇ=~ééäá~åÅÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NR= båîáêçåãÉåí~ääóJÑêáÉåÇäó=Çáëéçë~ä=çÑ=ï~ëíÉ=éêçÇìÅíëKK =NR=

2

aÉ~ê=ÅìëíçãÉêI= cáêëí=çÑ=~ääI=ïÉ=ïçìäÇ=äáâÉ=íç=ÉñéêÉëë=çìê=ÅçåÖê~íìä~íáçåë=~åÇ=çìê=íÜ~åâë=Ñçê=Ü~îáåÖ=

éä~ÅÉÇ=óçìê=íêìëí=áå=çåÉ=çÑ=çìê=éêçÇìÅíëK=qÜáë=éê~ÅíáÅ~äI=ãçÇÉêå=~åÇ=ÑìåÅíáçå~ä=

~ééäá~åÅÉ=áë=ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ=ìëáåÖ=ã~íÉêá~äë=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=èì~äáíó=ïÜáÅÜ=~êÉ=ëìÄàÉÅí=íç=

ëíêáÅí=nì~äáíó=`çåíêçä=ÅÜÉÅâë=íÜêçìÖÜçìí=íÜÉ=ÉåíáêÉ=ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ=éêçÅÉëëK=qÜÉ=

~ééäá~åÅÉ=áë=ãÉíáÅìäçìëäó=íÉëíÉÇ=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=áí=ãÉÉíë=óçìê=ÇÉã~åÇë=~åÇ=éêçÇìÅÉë=

éÉêÑÉÅí=ÅççâáåÖ=êÉëìäíëK== aç=åçí=êÉãçîÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ñêçã=áíë=éêçíÉÅíáîÉ=é~Åâ~ÖáåÖ=ìåíáä=áí=áë=áåëí~ääÉÇ=áå=íÜÉ=ìåáíK= mäÉ~ëÉ=êÉ~Ç=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë=Å~êÉÑìääó=ÄÉÑçêÉ=éêçÅÉÉÇáåÖ=íç=áåëí~ää=~åÇ=ìëÉ=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉK=qÜÉ=áåÑçêã~íáçå=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë=áë=ÉëëÉåíá~ä=Ñçê=íÜÉ=

ÅçêêÉÅí=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇI=ãçêÉ=áãéçêí~åíäóI=Ñçê=óçìê=ë~ÑÉíóK= qÜÉ=é~Åâ~ÖáåÖ=çÑ=óçìê=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ=ìëáåÖ=çåäó=íÜÉ=ã~íÉêá~äë=

ïÜáÅÜ=~êÉ=ëíêáÅíäó=åÉÅÉëë~êó=íç=Öì~ê~åíÉÉ=ÉÑÑáÅáÉåí=éêçíÉÅíáçå=ÇìêáåÖ=íê~åëéçêíK=qÜÉëÉ=

ã~íÉêá~äë=~êÉ=NMMB=êÉÅóÅä~ÄäÉI=íÜìë=êÉÇìÅáåÖ=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=áãé~ÅíK=vçì=Å~å=~äëç=

ÅçåíêáÄìíÉ=íç=Å~êáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí=Äó=ÑçääçïáåÖ=íÜÉ=~ÇîáÅÉ=ÄÉäçïW=

- ÇáëéçëÉ=çÑ=íÜÉ=é~Åâ~ÖáåÖ=áå=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=êÉÅóÅäáåÖ=ÄáåI=

- ÄÉÑçêÉ=óçì=ÖÉí=êáÇ=çÑ=~å=çäÇ=~ééäá~åÅÉI=ã~âÉ=ëìêÉ=óçì=Çáë~ÄäÉ=áíK=`çåí~Åí=óçìê=äçÅ~ä=

~ìíÜçêáíó=íç=ÑáåÇ=çìí=íÜÉ=~ÇÇêÉëë=çÑ=óçìê=åÉ~êÉëí=êÉÅóÅäáåÖ=ÅÉåíêÉ=íç=ÇáëéçëÉ=çÑ=óçìê=

~ééäá~åÅÉI=

- Çç=åçí=éçìê=ìëÉÇ=çáä=Ççïå=íÜÉ=ëáåâK=`çääÉÅí=áí=áå=~=ÅäçëÉÇ=Åçåí~áåÉê=~åÇ=í~âÉ=áí=íç=~å=

~ééêçéá~íÉ=ÅçääÉÅíáçå=éçáåí=çêI=Ñ~áäáåÖ=íÜ~íI=éä~ÅÉ=áí=áå=íÜÉ=êìÄÄáëÜ=Äáå=Eáí=ïáää=ÉåÇ=ìé=áå=~=

ÅçåíêçääÉÇ=ÇìãéX=íÜáë=áë=éêçÄ~Ääó=åçí=íÜÉ=ÄÉëí=çéíáçåI=Äìí=áí=ïáää=~îçáÇ=Åçåí~ãáå~íáåÖ=

ÖêçìåÇ=ï~íÉêFK= fjmloq^kqW= få=íÜÉ=ìåäáâÉäó=ÉîÉåí=íÜ~í=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ëÜçìäÇ=~êêáîÉ=Ç~ã~ÖÉÇ=çê=åçí=ãÉÉí=óçìê=

ÉñéÉÅí~íáçåë=áå=íÉêãë=çÑ=èì~äáíóI=éäÉ~ëÉ=áåÑçêã=ìë=~ë=ëççå=~ë=éçëëáÄäÉK=cçê=íÜÉ=ï~êê~åíó=

íç=ÄÉ=î~äáÇI=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ãìëí=åçí=Ü~îÉ=ÄÉÉå=í~ãéÉêÉÇ=ïáíÜI=çê=ìëÉÇ=áå~ééçéêá~íÉäóK=

3

p~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë

= oÉ~Ç=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë=Å~êÉÑìääóK=vçì=ïáää=çåäó=ÄÉ=~ÄäÉ=

íç=ìëÉ=óçìê=~ééäá~åÅÉ=ë~ÑÉäó=~åÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=ïÜÉå=óçì=

Ü~îÉ=êÉ~Ç=íÜÉãK= hÉÉé=íÜÉ=çéÉê~íáçå=~åÇ=áåëí~ää~íáçå=áåëíêìÅíáçåë=~åÇ=

éêçîáÇÉ=íÜÉã=~äçåÖ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áÑ=áí=áë=é~ëëÉÇ=

çå=íç=~åçíÜÉê=ìëÉêK=

`ÜÉÅâ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~ÑíÉê=êÉãçîáåÖ=áí=Ñêçã=íÜÉ=

é~Åâ~ÖáåÖK=fÑ=áí=Ü~ë=ëìÑÑÉêÉÇ=~åó=Ç~ã~ÖÉ=ÇìêáåÖ=

íê~åëéçêíI=Çç=åçí=ÅçååÉÅí=áíK=`çåí~Åí=íÜÉ=qÉÅÜåáÅ~ä=

^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉK=

_ÉÑçêÉ=áåëí~ääáåÖ=óçìê=åÉï=ÜçÄI=ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=

áåëí~ää~íáçå=áë=Å~êêáÉÇ=çìí=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=áåëíêìÅíáçåë=

éêçîáÇÉÇK=`ÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëóëíÉã=áå=óçìê=

ÜçãÉ=Ü~ë=~å=É~êíÜ=ÅçååÉÅíáçå=~åÇ=íÜ~í=áí=ÅçãéäáÉë=

ïáíÜ=~ää=ÅìêêÉåí=ë~ÑÉíó=êÉÖìä~íáçåëK=vçìê=~ééäá~åÅÉ=

ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=~åÇ=ÅçååÉÅíÉÇ=Äó=~ìíÜçêáëÉÇ=

íÉÅÜåáÅ~ä=éÉêëçååÉäI=ÑçääçïáåÖ=~ää=~ééäáÅ~ÄäÉ=êÉÖìä~íçêó=

~åÇ=ëí~íìíçêó=êÉèìáêÉãÉåíëI=~ë=ïÉää=~ë=íÜçëÉ=ä~áÇ=Ççïå=

Äó=íÜÉ=äçÅ~ä=ÉäÉÅíêáÅáíó=ëìééäáÉêëK=rëáåÖ=íÜáë=~ééäá~åÅÉ=

ïáíÜçìí=~å=É~êíÜ=ÅçååÉÅíáçå=çê=ïÜÉå=áí=Ü~ë=ÄÉÉå=

áåÅçêêÉÅíäó=áåëí~ääÉÇ=ã~ó=êÉëìäí=áå=ëÉêáçìë=áåàìêáÉë=EÄçÇáäó=

Ü~êã=çê=ÇÉ~íÜ=Äó=ÉäÉÅíêçÅìíáçåFI=~äíÜçìÖÜ=íÜáë=áë=ÜáÖÜäó=

ìåäáâÉäóK=qÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=~ÅÅÉéíë=åç=êÉëéçåëáÄáäáíó=

Ñçê=áå~ÇÉèì~íÉ=çéÉê~íáçå=çê=Ñçê=Ç~ã~ÖÉ=Å~ìëÉÇ=Äó=

ìåëìáí~ÄäÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=áåëí~ää~íáçåëK= qÜÉ=ÅçååÉÅíáçå=Å~ÄäÉë=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=~ééäá~åÅÉë=ãìëí=åçí=

íçìÅÜ=íÜÉ=Üçí=Üçíéä~íÉëK=qÜÉ=Å~ÄäÉ=áåëìä~íáçå=~åÇ=ÜçÄ=

Å~å=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK= aç=åçí=ëïáíÅÜ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áÑ=áí=áë=Ç~ã~ÖÉÇ=áå=~åó=

ï~óK=få=íÜÉ=ÉîÉåí=çÑ=~=ã~äÑìåÅíáçåI=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉDë=éçïÉê=ëìééäóK=aç=åçí=í~ãéÉê=ïáíÜ=íÜÉ=

~ééäá~åÅÉDë=áåíÉêáçêK=

4

`~ää=çìí=çìê=qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉ=áÑ=óçìê=

~ééäá~åÅÉ=áë=áå=åÉÉÇ=çÑ=êÉé~áêK=^åó=êÉé~áêë=íç=íÜÉ=ÜçÄ=

ãìëí=ÄÉ=Å~êêáÉÇ=çìí=Äó=éÉêëçååÉä=Ñêçã=çìê=qÉÅÜåáÅ~ä=

^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉI=áåÅäìÇáåÖ=ÅÜ~åÖáåÖ=çê=ÑáííáåÖ=íÜÉ=

éçïÉê=ëìééäó=Å~ÄäÉK= aç=åçí=~ííÉãéí=íç=ÑçêÅÉ=íÜÉ=Åçåíêçä=âåçÄë=áÑ=íÜÉó=

Å~ååçí=ÄÉ=íìêåÉÇ=áå=íÜÉ=ìëì~ä=ã~ååÉêK=`~ää=íÜÉ= qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉ=áããÉÇá~íÉäó=ëç=íÜ~í=íÜÉó=

Å~å=êÉé~áê=çê=êÉéä~ÅÉ=íÜÉãK= fÑ=~åó=Åê~ÅâëI=ÇÉåíë=çê=ÑáëëìêÉë=~ééÉ~ê=çå=íÜÉ=ÜçÄI=

íÜÉêÉ=áë=~=êáëâ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâK=pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=ÜçÄ=

áããÉÇá~íÉäóK=aáëÅçååÉÅí=íÜÉ=ã~áå=ÑìëÉ=áå=íÜÉ=ÑìëÉ=

ÄçñK=`çåí~Åí=íÜÉ=qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉK= aç=åçí=ëíçêÉ=çê=ìëÉ=~åó=ÅçêêçëáîÉ=ÅÜÉãáÅ~ä=

éêçÇìÅíëI=î~éçìêëI=Ñä~ãã~ÄäÉ=ã~íÉêá~äëI=çê=~åó=

çíÜÉê=åçåJÑççÇ=éêçÇìÅíë=ìåÇÉêåÉ~íÜ=çê=åÉ~ê=íÜáë=

~ééäá~åÅÉK= aç=åçí=íçìÅÜ=íÜÉ=Üçíéä~íÉëK=oáëâ=çÑ=Äìêåë>=hÉÉé=çìí=çÑ=

íÜÉ=êÉ~ÅÜ=çÑ=ÅÜáäÇêÉåK=qÜÉ=êÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí=

íÉääë=óçì=áÑ=íÜÉ=Üçíéä~íÉë=~êÉ=ÜçíK= lîÉêÜÉ~íÉÇ=Ñ~íë=çê=çáäë=Å~å=É~ëáäó=áÖåáíÉK=m~ó=~ííÉåíáçå=

íç=íÜÉ=ÜçÄ=~í=~ää=íáãÉë=ïÜÉå=ìëáåÖ=Üçí=çáäë=çê=Ñ~íëK=fÑ=~=

é~å=Å~íÅÜÉë=ÑáêÉI=Çç=åçí=ìëÉ=ï~íÉê=íç=ÉñíáåÖìáëÜ=áíK= oáëâ=çÑ=Äìêåë>=`çîÉê=íÜÉ=é~å=ïáíÜ=~=äáÇ=íç=ëãçíÜÉê=íÜÉ=

Ñä~ãÉ=~åÇ=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=Üçíéä~íÉK= fÑ=íÜÉêÉ=áë=ãçáëíìêÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Äçííçã=çÑ=íÜÉ=é~å=

~åÇ=íÜÉ=Üçíéä~íÉI=íÜáë=ÅçìäÇ=ÖÉåÉê~íÉ=ëíÉ~ã=éêÉëëìêÉK= qÜáë=ÅçìäÇ=Å~ìëÉ=íÜÉ=é~å=íç=àìãé=ìåÉñéÉÅíÉÇäóK=oáëâ=

çÑ=áåàìêáÉë>=^äï~óë=ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=~åÇ=íÜÉ=

Äçííçã=çÑ=íÜÉ=é~å=~êÉ=âÉéí=ÇêóK=

5

aç=åçí=ìëÉ=~åó=ãáëëÜ~éÉÇ=é~åë=íÜ~í=Çç=åçí=äáÉ=

ëíÉ~Çáäó=çå=íÜÉ=ÜçÄK=qÜÉëÉ=ÅçìäÇ=íáé=çîÉê=Äó=~ÅÅáÇÉåíK= qÜáë=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=ÇÉëáÖåÉÇ=ÉñÅäìëáîÉäó=Ñçê=

ÇçãÉëíáÅ=ìëÉI=åçí=Ñçê=éêçÑÉëëáçå~ä=ìëÉK=qÜáë=~ééäá~åÅÉ=

Å~ååçí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=áå=ó~ÅÜíë=çê=Å~ê~î~åëK=rëÉ=íÜÉ=ÜçÄ=

Ñçê=ÅççâáåÖ=çåäóI=åÉîÉê=~ë=~=ÜÉ~íáåÖ=~ééäá~åÅÉK=

This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

kÉîÉê=äÉ~îÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ìå~ííÉåÇÉÇ=ÇìêáåÖ=çéÉê~íáçåK= qÜÉ=Çá~Öê~ãë=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜáë=áåëíêìÅíáçå=ã~åì~ä=

~êÉ=~ééêçñáã~íÉK= qÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=ëÜ~ää=åçí=ÄÉ=ÜÉäÇ=êÉëéçåëáÄäÉ=áÑ=íÜÉ=

êÉèìáêÉãÉåíë=ëÉí=çìí=áå=íÜáë=ã~åì~ä=~êÉ=åçí=ÅçãéäáÉÇ=

ïáíÜK= mäÉ~ëÉ=åçíÉW= qÜÉ=áåíÉêãáííÉåí=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=Üçíéä~íÉë=áë=åçí=~=

ã~äÑìåÅíáçåK=qÜÉó=ïáää=ÅçãÉ=çå=~åÇ=çÑÑ=Ñçê=î~êóáåÖ=

äÉåÖíÜë=çÑ=íáãÉ=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ÅççâáåÖ=

éçïÉêK=qÜÉ=ÜáÖÜÉê=íÜÉ=ÅççâáåÖ=éçïÉêI=íÜÉ=äçåÖÉê=íÜÉ=

çéÉê~íáåÖ=íáãÉ=~åÇ=ÜáÖÜÉê=íÜÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=êÉ~ÅÜÉÇK=

6

vçìê=åÉï=~ééäá~åÅÉ

= eçíéä~íÉ=çÑ=ìé=íç=

NOMM=t

= aì~ä=Üçíéä~íÉ=çÑ=

ìé=íç=OMMM=t

= aì~ä= Üçíéä~íÉ=

Åçåíêçä=âåçÄ

= aì~ä=Üçíéä~íÉ=

ëÉäÉÅíáçå=

Åçåíêçä=âåçÄ

= páåÖäÉ=Üçíéä~íÉ=

Åçåíêçä=âåçÄ

=

= oÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜíë

=

= oÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí

= hçãÄá=Üçíéä~íÉ=çÑ=

ìé=íç=ONMM=t

= mçïÉê=Åçåíêçä=âåçÄ

= qÜÉëÉ=~ééäá~åÅÉë=ã~ó=ÄÉ=ÅçãÄáåÉÇ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉãëÉäîÉë=~åÇLçê=ïáíÜ=ÅçåîÉåíáçå~ä=

Üçíéä~íÉë=Ñêçã=íÜÉ=ë~ãÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêI=íÜêçìÖÜ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=àçáåí=~ÅÅÉëëçêóK=cçê=ãçêÉ=

áåÑçêã~íáçåI=ëÉÉ=íÜÉ=Å~í~äçÖìÉK=

7

eçÄë

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

oÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=

äáÖÜí

= páåÖäÉ=Üçíéä~íÉ=Åçåíêçä=

âåçÄ=

= cáÖìêÉ=N

= tÜÉå=óçì=ÄÉÖáå=ÅççâáåÖI=ïÉ=êÉÅçããÉåÇ=íìêåáåÖ=íÜÉ=

Åçåíêçä=âåçÄ=ìé=íç=íÜÉ=ã~ñáãìã=ëÉííáåÖ=~åÇ=íÜÉåI=

ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=èì~åíáíó=~åÇ=èì~äáíó=çÑ=íÜÉ=ÑççÇë=

ÄÉáåÖ=ÅççâÉÇ=íìêå=Ççïå=íÜÉ=ÜÉ~í=íç=~=ãÉÇáìã=

ëÉííáåÖK= qÜÉ=Üçíéä~íÉëD=Å~é~Åáíó=íç=êÉí~áå=ÜÉ~í=~ääçïë=óçì=íç=

ëïáíÅÜ=íÜÉã=çÑÑ=~=ëÜçêí=íáãÉ=ÄÉÑçêÉ=óçì=Ü~îÉ=éä~ååÉÇ=

íç=ÑáåáëÜ=ÅççâáåÖI=íÜÉêÉÄó=ë~îáåÖ=ëçãÉ=ÉåÉêÖóK=qÜÉ=

ÑççÇ=ïáää=ÅçåíáåìÉ=ÅççâáåÖ=íÜ~åâë=íç=íÜÉ=êÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=

íÜ~í=áë=~ÅÅìãìä~íÉÇ=áå=íÜÉ=Üçíéä~íÉëK=rëÉ= é~åë=ïáíÜ=~=

Äçííçã=íÜ~í=áë=ÅçãéäÉíÉäó=Ñä~íI=íÜáÅâ I=~åÇ=ëáãáä~ê=áå=

ëáòÉ=íç=íÜÉ=Üçíéä~íÉI=åÉîÉê=ëã~ääÉêK=aç=åçí=éä~ÅÉ=ïÉí=

é~åë=çå=íÜÉ=ÜçÄ=çê=~ääçï=äáèìáÇë=íç=ÄÉ=ëéáäí=çå=áíë=

ëìêÑ~ÅÉK= qÜÉ=êÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~ééäá~åÅÉë=

äáÖÜíë=ìé=ïÜÉå=~=Üçíéä~íÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=çåI=áåÇáÅ~íáåÖ=

íÜ~í=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=áë=ÜçíK=tÜÉå=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=áë=ëïáíÅÜÉÇ=

çÑÑI=íÜÉ=êÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí=êÉã~áåë=äáí=ïÜáäÉ=íÜÉ=

Üçíéä~íÉ=áë=ÜçíI=áåÇáÅ~íáåÖ=íÜÉ=éêÉëÉåÅÉ=çÑ=êÉëáÇì~ä=

ÜÉ~íK= låÅÉ=íÜÉ=Üçíéä~íÉë=Ü~îÉ=ÅççäÉÇ=ÇçïåI=íÜÉ=êÉëáÇì~ä=

ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí=ÖçÉë=çÑÑK= t~êåáåÖ> =fÑ=íÜÉêÉ=áë=~=

éçïÉê=Åìí=ïÜáäÉ=íÜÉ=êÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜíë=~êÉ=äáí=

~åÇ=íÜÉ=éçïÉê=áë=íÜÉå=êÉJÉëí~ÄäáëÜÉÇI=íÜÉ=äáÖÜíë=ã~ó=

åçí=ÅçãÉ=çå=~Ö~áåI=ÉîÉå=íÜçìÖÜ=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=êÉã~áåë=

ÜçíK= qÜÉ=ÜçÄë=~êÉ=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=~=éçïÉê=Åçåíêçä=âåçÄ=íÜ~í=

~ääçïë=óçì=íç=ëÉí=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÜÉ~í=äÉîÉä=Ñçê=íÜÉ=íóéÉ=

çÑ=ÑççÇ=óçì=~êÉ=éêÉé~êáåÖK=cáÖìêÉ=NK= q~âáåÖ=áåíç=~ÅÅçìåí=íÜÉ=ÅççâáåÖ=ëíóäÉ=~åÇ=íÜÉ=~ãçìåí=

çÑ=ÑççÇI=~åÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~áÇ=çÑ=íÜÉ=ÅççâáåÖ=ÖìáÇÉäáåÉë=

í~ÄäÉI=íìêå=íÜÉ=Åçåíêçä=âåçÄ=ÅäçÅâïáëÉ=íç=íÜÉ=ëÉííáåÖ=

êÉèìáêÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ÇáëÜ=óçì=~êÉ=ÅççâáåÖK=qç=ëïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=

Üçíéä~íÉI=íìêå=íÜÉ=âåçÄ=íç=íÜÉ=ëÉííáåÖ=ã~êâÉÇ= K=qÜÉ=

êÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí=ïáää=ëïáíÅÜ=áíëÉäÑ=çÑÑ=çåÅÉ=íÜÉ=

=

ÜçÄ=ëìêÑ~ÅÉ=Ü~ë=ÅççäÉÇ=ÇçïåK=

8

léÉê~íáåÖ=ÜçÄ=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=Çì~ä=

Üçíéä~íÉ

=

qÜÉ=Üçíéä~íÉë

= cáÖìêÉ==O

= cáÖìêÉ=P

=

= få=ãçÇÉäë=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=íïç=Üçíéä~íÉëI=çåÉ==

çÑ=íÜÉã=Ü~ë=~=ëáåÖäÉ=ÅáêÅìáí=~åÇ=íÜÉ=çíÜÉê==

~=ÇçìÄäÉ=ÅáêÅìáí=EÑáÖëK=O=~åÇ=PFK=qÜÉ=ä~ííÉê=íÜÉêÉÑçêÉ=

çÑÑÉêë=íïç=éçíÉåíá~ä=Üçíéä~íÉëW=íÜÉ=Ñìää=Üçíéä~íÉI=ïáíÜ=

OMMM=tI=~åÇ=íÜÉ=ÅÉåíê~ä=Üçíéä~íÉI=ïáíÜ=UMM=t=áÑ=óçìê=

~ééäá~åÅÉ=çéÉê~íÉë=çå=OPMsI=çê=NMMM=t=áÑ=áí=çéÉê~íÉë=

çå=QMMsK= qç=ëïáíÅÜ=çå=íÜÉ=ëã~ääÉê=Üçíéä~íÉ=EíÜÉ=ÅÉåíê~ä=ëÉÅíáçåFI=

íìêå=íÜÉ=Åçåíêçä=âåçÄ=ÅäçÅâïáëÉ=ìåíáä=óçì=êÉäÉ~ëÉ=áí=

Ñêçã=íÜÉ= =ëÉííáåÖK=qÜÉåI=éçáåí=áí=íç=~åó=çÑ=íÜÉ=ëÉííáåÖë=

ã~êâÉÇ=N=íç=VK=

N=Z=jáåáãìã=íÉãéÉê~íìêÉ==

V=Z=j~ñáãìã=íÉãéÉê~íìêÉ= fÑ=óçì=ïáëÜ=íç=ìëÉ=íÜÉ=ÉñíÉåÇÉÇ=Üçíéä~íÉI=íìêå=íÜÉ=âåçÄ=

íç=íÜÉ= =ëÉííáåÖ=~åÇ=íÜÉå=éçáåí=áí=íç=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=

ÅççâáåÖ=éçïÉêK=qç=êÉíìêå=íç=íÜÉ=ëã~ääÉê=Üçíéä~íÉI=íìêå=

íÜÉ=âåçÄ=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=íç=íÜÉ= =ëÉííáåÖ=~åÇI=çåÅÉ=

~Ö~áåI=ëÉäÉÅí=íÜÉ=ÅççâáåÖ=éçïÉê=êÉèìáêÉÇK=qÜÉ=êÉëáÇì~ä=

ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí=çéÉê~íÉë=~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ÄçîÉK=

léÉê~íáåÖ=ÜçÄ=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=âçãÄá=

Üçíéä~íÉ

= vçìê=âçãÄá=ÜçÄ=Ü~ë=íïç=Åçåíêçä=âåçÄëK=qÜÉ=âåçÄ=çå=

íÜÉ=äÉÑí=çÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=ëÉäÉÅíçêK=fíë=

çéÉê~íáçå=áë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=ÄÉäçïK=qÜÉ=âåçÄ=çå=íÜÉ=êáÖÜí=

Åçåíêçäë=íÜÉ=ÅççâáåÖ=éçïÉê=áå=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=ëÉäÉÅíÉÇI=

~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=íÜÉ=ëÉÅíáçå=FpáåÖäÉ=Üçíéä~íÉ=Åçåíêçä=

âåçÄÒK=qÜÉ=êÉëáÇì~ä=ÜÉ~í=ï~êåáåÖ=äáÖÜí=çéÉê~íÉë=~ë=

ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ÄçîÉK=

=

9

eçíéä~íÉ=ëÉäÉÅíáçå=

Åçåíêçä=âåçÄ

=

=

= qÜáë=Åçåíêçä=âåçÄ=~ääçïë=óçì=íç=ëÉäÉÅí=íÜÉ=~êÉ~=çÑ=íÜÉ=

=

Üçíéä~íÉ=íÜ~í=ïáää=ÄÉ=~Åíáî~íÉÇI=~ë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=ÄÉäçïK=

=

=

= aá~ãK=NQ=Åã==

MKV=ât= aá~ãK=OM=Åã==

NKTR=ât=

NQ=Åã=ñ=PR=Åã=

OKN=ât=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

= oÉÅçããÉåÇÉÇ==

é~å=ëáòÉë=

=

= aì~ä==

Üçíéä~íÉ= páåÖäÉ=

=Üçíéä~íÉ=

=

=

= hçãÄá= jfkfjrj=m^k= af^jbqbo=

NO=Åã= elqmi^qb=

=

NU=Åã=

NQ=Åã=

=

=

=

NQ=Åã=

=

OM=Åã=

=

NQ=Åã=ñ=PR=Åã=

=

=

=

10

=

=

=

=

=

=

=

=

`ççâáåÖ=~ÇîáÅÉ

=

= jÉäíáåÖW =ÅÜçÅçä~íÉI=

ÄìííÉêI=àÉääó=

`ççâáåÖW =êáÅÉI=

ĨÅÜ~ãÉä=ë~ìÅÉI=ÄÉÉÑ=ëíÉï=

`ççâáåÖW= éçí~íçÉëI=é~ëí~I====

îÉÖÉí~ÄäÉë= iáÖÜí=ÑêóáåÖW =ëíÉïëI=ãÉ~í=êçääë= = = = píÉ~ãáåÖW =ÑáëÜ= eÉ~íáåÖI =âÉÉéáåÖ=éêÉé~êÉÇ=ÇáëÜÉë==

ï~êã= dêáääáåÖW =ÉëÅ~äçéÉëI=ÄÉÉÑëíÉ~âI=

íçêíáää~ë=

`ççâáåÖ=~åÇ=ÄêçïåáåÖ=

= pÉííáåÖ= vçì=ïáää=åÉÉÇ=íç=Åççâ=çå=~=ÜáÖÜÉê=ëÉííáåÖ=áå=íÜÉ=

ÑçääçïáåÖ=Å~ëÉëW=

=

OJP=

=

QJR=

=

QJR=

R=

OJPJQJR=

=

SJTJU=

=

V=

- `ççâáåÖ=ïáíÜ=ä~êÖÉ=~ãçìåíë=çÑ=äáèìáÇ=

- `ççâáåÖ=ä~êÖÉ=ÇáëÜÉë=

- `ççâáåÖ=ïáíÜ=ìåÅçîÉêÉÇ=é~åë=

=

båÉêÖóJë~îáåÖ=~ÇîáÅÉ

= rëÉ=éçíë=~åÇ=é~åë=ÉèìáééÉÇ=ïáíÜ=~=ëçäáÇI=Ñä~í=ÄçííçãK= råÉîÉå=Äçííçãë=ã~âÉ=Ñçê=äçåÖÉê=ÅççâáåÖ=íáãÉëK= pÉäÉÅí=~å=~ééêçéêá~íÉ=é~å=ëáòÉ=Ñçê=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=óçì=éä~å=

íç=ìëÉK=qÜÉ=Üçíéä~íÉ=~åÇ=íÜÉ=éçí=çê=é~å=ëÜçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=

ë~ãÉ=ëáòÉK=

_É~ê=áå=ãáåÇ=íÜ~í=Åççâï~êÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêë=ìëì~ääó=

éêçîáÇÉ=íÜÉ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=íÜÉ=íçé=çÑ=íÜÉ=é~åK=få=ãçëí=

Å~ëÉëI=íÜáë=áë=ä~êÖÉê=íÜ~å=íÜÉ=Çá~ãÉíÉê=çÑ=íÜÉ=ÄçííçãK= rëÉ=~=ëã~ää=é~å=íç=Åççâ=ëã~ää=~ãçìåíë=çÑ=ÑççÇK=^=ä~êÖÉ=

é~å=íÜ~í=áë=~äãçëí=Éãéíó=ìëÉë=~=ÖêÉ~í=~ãçìåí=çÑ=

ÉåÉêÖóK=^äï~óë=ÅçîÉê=íÜÉ=é~åë=~åÇ=éçíë=ïáíÜ=äáÇë=íÜ~í=Ñáí=

íÜÉãK=kçí=ìëáåÖ=~=äáÇ=ïáää=êÉëìäí=áå=~=ÑçìêJÑçäÇ=áåÅêÉ~ëÉ=áå=

ÉåÉêÖó=ìëÉK=rëÉ=äáííäÉ=ï~íÉê=ïÜÉå=ÅççâáåÖK=vçì=ïáää=

ë~îÉ=ÉåÉêÖóK=`ççâáåÖ=îÉÖÉí~ÄäÉë=áå=äáííäÉ=ï~íÉê=ÜÉäéë=íç=

éêÉëÉêîÉ=íÜÉáê=îáí~ãáåë=~åÇ=ãáåÉê~äëK= pÉäÉÅí=~=äçï=ÜÉ~í=ëÉííáåÖK=

=

11

mêÉÅ~ìíáçåë=Ñçê=ìëÉ

= qÜÉ=ÜçÄ=ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇ=áÑ=Ü~êÇ=çê=éçáåíÉÇ=çÄàÉÅíë=

~êÉ=ÇêçééÉÇ=çå=áíK=tÉ=~ÇîáëÉ=óçì=åçí=íç=éä~ÅÉ=íÜáë=

íóéÉ=çÑ=çÄàÉÅíë=áå=~êÉ~ë=Ñêçã=ïÜáÅÜ=íÜÉó=ã~ó=Çêçé=

çåíç=íÜÉ=ÜçÄK=

=

^îçáÇ=äÉ~îáåÖ=Éãéíó=é~åë=çå=Üçíéä~íÉë=ïÜÉå=íÜÉó=~êÉ=

äáíI=é~êíáÅìä~êäó=áÑ=íÜÉó=~êÉ=~äìãáåáìã=çê=Éå~ãÉääÉÇK=_çíÜ=

íÜÉ=é~å=Äçííçã=~åÇ=íÜÉ=ÜçÄ=ã~ó=ëìÑÑÉê=Ç~ã~ÖÉëK= cçääçï=íÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêDë=áåëíêìÅíáçåë=áÑ=óçì=~êÉ=ìëáåÖ=

ëéÉÅá~ä=Åççâï~êÉK= kÉîÉê=éä~ÅÉ=Üçí=éçíë=çê=é~åë=çå=íÜÉ=ÜçÄ=Ñê~ãÉK=

^äìãáåáìã=Ñçáä=~åÇ=éä~ëíáÅ=Åçåí~áåÉêë=ïáää=ãÉäí=áÑ=éä~ÅÉÇ=

çå=Üçíéä~íÉ=ïÜáäÉ=áí=áë=ÜçíK=

=

a~ã~ÖÉ

=

=

= qÜÉ=Ç~ã~ÖÉë=ÇÉëÅêáÄÉÇ=áå=íÜáë=ëÉÅíáçå=Çç=åçí=~ÑÑÉÅí=

íÜÉ=çéÉê~íáçå=çê=íÜÉ=ëí~Äáäáíó=çÑ=óçìê=ÜçÄK= cçêã~íáçå=çÑ=Åêìëíë= qÜÉëÉ=~êÉ=Å~ìëÉÇ=Äó=ãÉäíÉÇ=ëìÖ~ê=çê=ëìÖ~êJêáÅÜ=ÑççÇ=

ëéáää~ÖÉ=çå=íÜÉ=ÜçÄK=

= pÅê~íÅÜÉë= qÜÉëÉ=~êÉ=Å~ìëÉÇ=Äó=ë~äíI=ëìÖ~êI=ë~åÇ=é~êíáÅäÉë=~åÇ=

=

êçìÖÜ=é~å=ÄçííçãëK=

`çäçìê=Ñ~ÇáåÖ= qÜÉ=ÜçÄDë=Åçäçìê=ã~ó=ÅÜ~åÖÉ=íç=~=ãÉí~ääáÅ=ÜìÉ=~ë=~=

êÉëìäí=çÑ=íÜÉ=ïÉ~ê=Å~ìëÉÇ=Äó=é~å=ÑêáÅíáçå=çê=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=

ìåëìáí~ÄäÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÇìÅíëK= aÉÅçê~íáçå=ïÉ~ê= qÜáë=áë=Å~ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ìåëìáí~ÄäÉ=ÅäÉ~åáåÖ=

éêçÇìÅíëK=

=

12

qÜÉëÉ=Ç~ã~ÖÉë=~êÉ=Å~ìëÉÇ=Äó=íÜÉ=áå~ÇÉèì~íÉ=ìëÉ=çÑ=

íÜÉ=~ééäá~åÅÉK=qÜÉó=~êÉ=åçí=íÉÅÜåáÅ~ä=éêçÄäÉãë=~åÇ=

~êÉ=íÜÉêÉÑçêÉ=åçí=ÅçîÉêÉÇ=Äó=íÜÉ=ï~êê~åíóK=

=

`äÉ~åáåÖ=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ

=

`äÉ~åáåÖ

=

=

`äÉ~å=íÜÉ=ÜçÄ=~ÑíÉê=É~ÅÜ=ìëÉK=qÜáë=ïáää=éêÉîÉåí=ÑççÇ=

êÉã~áåë=Ñêçã=ëíáÅâáåÖ=íç=íÜÉ=ÜçÄ=ëìêÑ~ÅÉK= rëÉ=~=Öä~ëë=ëÅê~éÉê=íç=êÉãçîÉ=áåÖê~áåÉÇ=ÇáêíK= oÉäÉ~ëÉ=íÜÉ=ëÅê~éÉê=ë~ÑÉíó=Å~íÅÜK=rëÉ=çåäó=íÜÉ=Ää~ÇÉ=

íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÜçÄ=ëìêÑ~ÅÉK=^ééäóáåÖ=íÜÉ=ÜçäÇÉê=ÅçìäÇ=

êÉëìäí=áå=ëÅê~íÅÜáåÖK= qÜÉ=Ää~ÇÉ=áë=ÉñíêÉãÉäó=ëÜ~êéK=oáëâ=çÑ=áåàìêáÉë>=pÉÅìêÉ=

íÜÉ=Ää~ÇÉ=çåÅÉ=óçì=Ü~îÉ=ÑáåáëÜÉÇ=ÅäÉ~åáåÖK

= oÉéä~ÅÉ=íÜÉ=Ää~ÇÉ=áããÉÇá~íÉäó=ìéçå=ÑáåÇáåÖ=~åó=

áãéÉêÑÉÅíáçåëK=

`äÉ~å=íÜÉ=ÜçÄ=ëìêÑ~ÅÉ=ÄÉÑçêÉ=áí=Ü~ë=ÅççäÉÇ=Ççïå=

ÅçãéäÉíÉäó=ìëáåÖ=~=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÇìÅí=~åÇ=âáíÅÜÉå=

é~éÉêK=fÑ=íÜÉ=ÅççâáåÖ=ëìêÑ~ÅÉ=áë=ëíáää=îÉêó=ÜçíI=ëí~áåë=

ã~ó=~ééÉ~êK=`äÉ~å=íÜÉ=ëìêÑ~ÅÉ=ìëáåÖ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=

~åÇ=Çêó=áí=Äó=ïáéáåÖ=áí=ïáíÜ=~=ëçÑí=ÅäçíÜK=

^äï~óë=âÉÉé=íÜÉ=Åçåíêçä=é~åÉä=~êÉ~=ÅäÉ~å=~åÇ=ÇêóK= cççÇ=êÉã~áåë=~åÇ=ëéáäí=äáèìáÇë=ã~ó=~ÑÑÉÅí=íÜÉáê=

çéÉê~íáçåK=

13

rëÉ=çåäó=ëäáÖÜíäó=ëç~éó=Üçí=ï~íÉê=íç=ÅäÉ~å=íÜÉ=Üçíéä~íÉ=

Ñê~ãÉK=aç=åçí=ìëÉ=~åó=ÅçêêçëáîÉ=çê=~Äê~ëáîÉ=éêçÇìÅíëK= aç=åçí=ìëÉ=íÜÉ=Öä~ëë=ëÅê~éÉê=ÜÉêÉK=qÜáë=ÅçìäÇ=Ç~ã~ÖÉ=

íÜÉ=ÜçÄ=Ñê~ãÉK= aç=åçí=ìëÉ=ëÜ~êé=çÄàÉÅíë=çê=~=Öä~ëë=ëÅê~éÉê=íç=ÅäÉ~å=

íÜÉ=ÜçÄ=Ñê~ãÉK=kÉîÉê=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=éêçÇìÅíëK=rëÉ=çåäó=

ëäáÖÜíäó=ëç~éó=Üçí=ï~íÉêK= råÇÉê=åç=ÅáêÅìãëí~åÅÉë=ìëÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=é~Çë=íÜ~í=

ëÅê~íÅÜI=~Äê~ëáîÉ=éêçÇìÅíë=çê=ÅçêêçëáîÉ=ÇÉíÉêÖÉåíëI=

ëìÅÜ=~ë=çîÉå=ÅäÉ~åáåÖ=ëéê~óë=~åÇ=ëí~áå=êÉãçîÉêëK= kÉîÉê=ìëÉ=ÜáÖÜJéêÉëëìêÉ=çê=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉêëK

=

råëìáí~ÄäÉ=ÅäÉ~åáåÖ=

éêçÇìÅíë

=

cçêã~íáçå=çÑ=ãÉí~ääáÅ=

áêáÇÉëÅÉåÅÉ= j~áåíÉå~åÅÉ

= qÜÉëÉ=ÅÜ~åÖÉë=áå=íÜÉ=ÜçÄ=ëìêÑ~ÅÉ=ÅçäçìêáåÖ=êÉëìäí=

Ñêçã=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ìåëìáí~ÄäÉ=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÇìÅíë=çê=Ñêçã=

íÜÉ=ïÉ~ê=Å~ìëÉÇ=Äó=é~å=ÑêáÅíáçåK=pí~áåë=çÑ=íÜáë=íóéÉ=~êÉ=

îÉêó=ÇáÑÑáÅìäí=íç=êÉãçîÉK=lìê=qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ= pÉêîáÅÉ=çÑÑÉêë=~=ëÉêîáÅÉ=EëìÄàÉÅí=íç=ÑÉÉëF=Ñçê=íÜÉ=

êÉãçî~ä=çÑ=áêáÇÉëÅÉåÅÉK= q~âÉ=Å~êÉ=çÑ=óçìê=~ééäá~åÅÉ=ìëáåÖ=~=ÅäÉ~åáåÖ=éêçÇìÅí=

ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=Öä~ëëJÅÉê~ãáÅ=ÜçÄëK=qÜáë=éêçÇìÅí=ÅçîÉêë=

íÜÉ=ÅççâáåÖ=ëìêÑ~ÅÉ=ïáíÜ=~=Öäçëëó=Ñáäã=íÜ~í=~Åíë=~ë=~=

Çáêí=êÉéÉääÉåíK=qÜÉ=ÜçÄ=ïáää=ã~áåí~áå=~å=~ííê~ÅíáîÉ=

~ééÉ~ê~åÅÉ=Ñçê=äçåÖÉêK=qÜáë=ïáää=~äëç=ã~âÉ=ÅäÉ~åáåÖ=

É~ëáÉêK

=

^Äåçêã~äáíáÉë

=

= lÅÅ~ëáçå~ääóI=ÇÉíÉÅíÉÇ=~Äåçêã~äáíáÉë=Å~å=ÄÉ=É~ëáäó=

êÉëçäîÉÇK=_ÉÑçêÉ=Å~ääáåÖ=íÜÉ=qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ= pÉêîáÅÉI=í~âÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=áåíç=

~ÅÅçìåíW= fãéçêí~åí=åçíÉW= låäó=~ìíÜçêáëÉÇ=éÉêëçååÉä=Ñêçã=çìê=qÉÅÜåáÅ~ä=

^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉ=ã~ó=ïçêâ=çå=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=

ëóëíÉãK=

14

tÜ~í=Ü~ééÉåëÁ\= mêçÄ~ÄäÉ=Å~ìëÉ=

ÁáÑ=íÜÉêÉ=áë=~= JaÉÑÉÅíáîÉ=ÑìëÉK=

ÖÉåÉê~ä=ã~äÑìåÅíáçå=

çÑ=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=

ëóëíÉã\= J=qÜÉ=íêáé=ëïáíÅÜ=çê=~å=

áåëí~ää~íáçå=ÇáÑÑÉêÉåíá~ä=

ã~ó=Ü~îÉ=ÄÉÉå=

íêáÖÖÉêÉÇK= pçäìíáçå=

J=`ÜÉÅâ=íÜÉ=ÑìëÉ=áå=íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=

ÑìëÉ=Äçñ=~åÇ=êÉéä~ÅÉ=áí=áÑ=áí=áë=

Ñ~ìäíóK=

J=`ÜÉÅâ=íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=áåéìí=Äçñ=

íç=ëÉÉ=ïÜÉíÜÉê=íÜÉ=íêáé=ëïáíÅÜ=çê=

~=ÇáÑÑÉêÉåíá~ä=Ü~îÉ=ÄÉÉå=

íêáÖÖÉêÉÇK=

qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉ

= tÜÉå=Åçåí~ÅíáåÖ=çìê=qÉÅÜåáÅ~ä=^ëëáëí~åÅÉ=pÉêîáÅÉI=

íÜÉ=~ééäá~åÅÉÛë=éêçÇìÅí=åìãÄÉê==

EbJkçKF=~åÇ=ã~åìÑ~ÅíìêÉ=ÅçÇÉ=EcaF=ãìëí=ÄÉ=éêçîáÇÉÇK= qÜáë=áåÑçêã~íáçå=áë=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜÉ=ÑÉ~íìêÉë=éä~íÉI=

äçÅ~íÉÇ=çå=íÜÉ=äçïÉê=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÜçÄI=~åÇ=çå=íÜÉ=ä~ÄÉä=

äçÅ~íÉÇ=çå=íÜÉ=Ä~Åâ=é~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=ìëÉê=ã~åì~äK=

=

qÉêãë=~åÇ=ÅçåÇáíáçåë=çÑ=

ï~êê~åíó

= qÜÉ=~ééäáÅ~ÄäÉ=ï~êê~åíó=ÅçåÇáíáçåë=~êÉ=íÜçëÉ=ëÉí=çìí=

Äó=íÜÉ=Åçãé~åóDë=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=çÑÑáÅÉ=áå=íÜÉ=Åçìåíêó=

çÑ=éìêÅÜ~ëÉK=aÉí~áäÉÇ=áåÑçêã~íáçå=áë=~î~áä~ÄäÉ=Ñêçã=

éçáåíë=çÑ=ë~äÉK=vçì=ïáää=ÄÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=éêÉëÉåí=éêççÑ=çÑ=

éìêÅÜ~ëÉ=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉåÉÑáí=Ñêçã=íÜÉ=ï~êê~åíóK=qÜÉ=

êáÖÜí=íç=ãçÇáÑó=áë=êÉëÉêîÉÇK=

=

=

rëÉÇ=~ééäá~åÅÉë=~åÇ=é~Åâ~ÖáåÖ=

fÑ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=ÑÉ~íìêÉë=éä~íÉ=Åçåí~áåë=íÜÉ=

båîáêçåãÉåí~ääóJÑêáÉåÇäó=

Çáëéçë~ä=çÑ=ï~ëíÉ=

éêçÇìÅíë

=

ëóãÄçä ÄÉ~ê=áå=ãáåÇ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=áåëíêìÅíáçåëK= oÉãçîÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=é~Åâ~ÖáåÖ=~åÇ=ÇáëéçëÉ=çÑ=áí=áå=

~=ã~ååÉê=íÜ~í=ÇçÉë=åçí=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåíK= qÜáë=~ééäá~åÅÉ=ÅçãéäáÉë=ïáíÜ=br=ÇáêÉÅíáîÉ=

OMMOLVSLb`=çå=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=~ééäá~åÅÉë=

áÇÉåíáÑáÉÇ=~ë=tbbb=Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=

ÉèìáéãÉåíFK=

15

sÉáäáÖÜÉáÇë~~åïáàòáåÖÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= NU== rï=åáÉìïÉ=~éé~ê~~í KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= ON= hççâéä~íÉåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OO= oÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK = OO=

_ÉÇáÉåáåÖëâåçé=îççê=ÉåâÉäÉ=òçåÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OO= tÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=éä~~í=ãÉí=ÇìÄÄÉäÉ=âççâòçåÉ KKKKKKKKKKK = OP= aÉ=âççâòçåÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OP= tÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=éä~~í=ãÉí=ÅçãÄá=âççâòçåÉKKKKKKKKKKKKK = OP= hÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê=î~å=ÇÉ=âççâòçåÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OQ==

^~åÄÉîçäÉå=Çá~ãÉíÉê=î~å=ÇÉ=é~ååÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OQ== hççâ~ÇîáÉòÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OR== qáéë=çã=ÉåÉêÖáÉ=íÉ=ÄÉëé~êÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OR== t~~êëÅÜìïáåÖÉå=çãíêÉåí=ÜÉí=ÖÉÄêìáâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OS== pÅÜ~ÇÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OS== oÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OT== oÉáåáÖáåÖKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OT== låÖÉëÅÜáâíÉ=êÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OU== låíëí~~å=î~å=ãÉí~~äâäÉìêáÖÉ=îÉêÄäÉâáåÖÉåKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OU== låÇÉêÜçìÇ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OU== píçêáåÖÉåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OU= qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëí KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OV== d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OV== sÉêé~ââáåÖ=Éå=~ÑÖÉÇ~åâíÉ=~éé~ê~íÉå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK= OV== sÉêïáàÇÉêáåÖ=î~å=~Ñî~äëíçÑÑÉå=çé=ãáäáÉìëé~êÉåÇÉ=ïáàòÉ= OV=

16

dÉ~ÅÜíÉ=âä~åíW= táà=ÑÉäáÅáíÉêÉå=ì=ãÉí=ìï=âÉìòÉ=Éå=Ç~åâÉå=ì=îççê=ìï=îÉêíêçìïÉå=áå=çåëK=aáí=éê~âíáëÅÜÉI=

ãçÇÉêåÉ=Éå=ÑìåÅíáçåÉäÉ=~éé~ê~~í=áë=îÉêî~~êÇáÖÇ=ìáí=ã~íÉêá~äÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉëíÉ=âï~äáíÉáíI=

ÇáÉ=çåÇÉêïçêéÉå=òáàå=~~å=ÉÉå=ëíêáâíÉ=âï~äáíÉáíëÅçåíêçäÉ=íáàÇÉåë=ÜÉí=Ñ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉë=Éå=

ÇáÉ=å~ìïÖÉòÉí=ÖÉíÉëí=òáàå==çã=íÉ=îçäÇçÉå=~~å=~ä=ìï=ÉáëÉå=îççê=éÉêÑÉÅí=âçâÉåK=e~~ä=ÜÉí=

~éé~ê~~í=é~ë=ìáí=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÉåÇÉ=îÉêé~ââáåÖ=~äë=ÜÉí=ïçêÇí=áåÖÉÄçìïÇK= táà=îÉêòçÉâÉå=ì=çã=ÇÉ=áåëíêìÅíáÉë=íÉ=äÉòÉå=~äîçêÉåë=ÜÉí=~éé~ê~~í=íÉ=áåëí~ääÉêÉå=çÑ=íÉ=

ÖÉÄêìáâÉåK=aÉ=áåÑçêã~íáÉ=ÇáÉ=Ç~~ê=áå=ëí~~í=áë=ÉëëÉåíáÉÉä=îççê=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=ïÉêâáåÖ=

ÉåI=ï~í=åçÖ=ÄÉä~åÖêáàâÉê=áëI=îççê=ìï=îÉáäáÖÜÉáÇK= aÉ=îÉêé~ââáåÖ=î~å=ìï=~éé~ê~~í=áë=îÉêî~~êÇáÖÇ=ìáí=ã~íÉêá~äÉå=ÇáÉ=ëíêáâí=åççÇò~âÉäáàâ=òáàå=

çã=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=íÉ=Ö~ê~åÇÉêÉå=íáàÇÉåë=ÜÉí=îÉêîçÉêK=aÉòÉ=ã~íÉêá~äÉå=âìååÉå=

îçääÉÇáÖ=ïçêÇÉå=ÖÉêÉÅóÅäÉÇI=òçÇ~í=ãáäáÉìJÉÑÑÉÅíÉå=ïçêÇÉå=îÉêãáåÇÉêÇK=táà=åçÇáÖÉå=ì=ìáí=

çã=ççâ=ãÉÉ=íÉ=ïÉêâÉå=~~å=ÜÉí=ÄÉÜçìÇ=î~å=ÜÉí=ãáäáÉìI=Çççê=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=

ê~~ÇÖÉîáåÖÉå=çé=íÉ=îçäÖÉåW=

- Öççá=ÇÉ=îÉêé~ââáåÖ=áå=ÇÉ=Ç~~êîççê=ÄÉëíÉãÇÉ=Åçåí~áåÉê=îççê=êÉÅóÅäáåÖI=

- ã~~â=ÉÉå=~ÑÖÉÇ~åâí=~éé~ê~~í=çåÄêìáâÄ~~ê=~äîçêÉåë=ÜÉí=ïÉÖ=íÉ=ÇçÉåK=sê~~Ö=ìï=

ÖÉãÉÉåíÉ=ÜÉí=~ÇêÉë=î~å=ÜÉí=ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ=áåò~ãÉäéìåí=îççê=ÜÉêÄêìáâÄ~êÉ=ã~íÉêá~äÉå==

Éå=äÉîÉê=ìï=~éé~ê~~í=Ç~~ê=áåI=

- ëéçÉä=ÖÉÄêìáâíÉ=çäáÉ=åáÉí=Çççê=ÇÉ=ÖççíëíÉÉåK=_Éï~~ê=ÜÉí=áå=ÉÉå=~ÑÖÉëäçíÉå=éçí=Éå=

ÄêÉåÖ=ÜÉí=å~~ê=ÉÉå=áåò~ãÉäéìåí=çÑ=Öççá=ÜÉí=~åÇÉêë=áå=ÇÉ=îìáäÅçåí~áåÉê=EÜÉí=âçãí=Ç~å=

íÉêÉÅÜí=çé=ÉÉå=ÖÉÅçåíêçäÉÉêÇÉ=ëíçêíéä~~íëX=Ç~í=áë=ãáëëÅÜáÉå=åáÉí=ÇÉ=ÄÉëíÉ=çéäçëëáåÖI=

ã~~ê==òç=ïçêÇí=ÜÉí=ï~íÉê=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=åáÉí=îÉêîìáäÇFK=

_bi^kdofghW= jçÅÜí=ÜÉí=~éé~ê~~í=çåîÉêÜççéí=ëÅÜ~ÇÉ=îÉêíçåÉå=çÑ=åáÉí=îçäÇçÉå=~~å=ÇÉ=îççêòáÉåÉ=

âï~äáíÉáíëîÉêÉáëíÉåI=Ç~å=îÉêòçÉâÉå=ïáà=ì=çã=çåë=Ç~í=òç=ëåÉä=ãçÖÉäáàâ=íÉ=ãÉäÇÉåK=aÉ=

Ö~ê~åíáÉ=áë=åáÉí=ÖÉäÇáÖ=~äë=Éê=~~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=áë=ÖÉéêìíëí=Éå=çÑ=~äë=ÜÉí=çåàìáëí=ÖÉÄêìáâí=áëK=

17

sÉáäáÖÜÉáÇë~~åïáàòáåÖÉå

= iÉÉë=ÇÉòÉ=áåëíêìÅíáÉë=~~åÇ~ÅÜíáÖ=ÇççêK=^ääÉÉå=Ç~å=

âìåí=ì=ìï=~éé~ê~~í=çé=ÉÉå=àìáëíÉ=Éå=îÉáäáÖÉ=ã~åáÉê=

ÖÉÄêìáâÉåK=

_Éï~~ê=ÇÉ=ÖÉÄêìáâëJ=Éå=ãçåí~ÖÉJáåëíêìÅíáÉë=Éå=

çîÉêÜ~åÇáÖ=ÇÉòÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=~äë=ì=ÜÉí=~~å=

áÉã~åÇ=~åÇÉêë=çîÉêÇê~~ÖíK=

`çåíêçäÉÉê=ÜÉí=~éé~ê~~í=å~=ÜÉí=ìáíé~ââÉåK=fåÇáÉå=ÜÉí=

~éé~ê~~í=ëÅÜ~ÇÉ=ÜÉÉÑí=çéÖÉäçéÉå=íáàÇÉåë=ÜÉí=

íê~åëéçêíI=ëÅÜ~âÉä=ÜÉí=Ç~å=åáÉíI=áå=ã~~ê=åÉÉã=Åçåí~Åí=

çé=ãÉí=ÇÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëíK=

`çåíêçäÉÉêI=~äîçêÉåë=íÉ=ÄÉÖáååÉå=ãÉí=ÇÉ=áåëí~ää~íáÉ=

î~å=ìï=åáÉìïÉ=âççâéä~~í=çÑ=Ç~í=ÖÉÄÉìêí=îçäÖÉåë=ÇÉ==

áåëí~ää~íáÉîççêëÅÜêáÑíÉåK=`çåíêçäÉÉê=çÑ=ÇÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=

áåëí~ää~íáÉ=áå=ìï=ïçåáåÖ=îççêòáÉå=áë=î~å=~~êÇáåÖ=Éå=

åÉÉã=~ääÉ=ÖÉäÇáÖÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëîççêëÅÜêáÑíÉå=áå=~ÅÜíK=aÉ=

ãçåí~ÖÉ=Éå=~~åëäìáíáåÖ=î~å=ìï=~éé~ê~~í=ãçÉíÉå=

îÉêêáÅÜí=ïçêÇÉå=Çççê=ÉÉå=ÄÉîçÉÖÇÉ=ãçåíÉìêI=ï~~êÄáà=

ÇÉ=íçÉé~ëÄ~êÉ=êÉÖÉäë=Éå=ïÉíÖÉîáåÖI=~äëãÉÇÉ=ÇÉ=

îççêëÅÜêáÑíÉå=î~å=ÜÉí=éä~~íëÉäáàâÉ=ÉåÉêÖáÉÄÉÇêáàÑ=ãçÉíÉå=

ïçêÇÉå=çéÖÉîçäÖÇK=eÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=Çáí=~éé~ê~~í=

òçåÇÉê=~~êÇáåÖ=çÑ=ãÉí=ÉÉå=çåàìáëíÉ=áåëí~ää~íáÉ=â~åI=

ÜçÉïÉä=áå=òÉÉê=çåï~~êëÅÜáàåäáàâÉ=ÖÉî~ääÉåI=ÉêåëíáÖÉ=

ÖÉîçäÖÉå=ÜÉÄÄÉå=EéÉêëççåäáàâ=äÉíëÉä=Éå=ÇççÇ=Çççê=

ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâFK=aÉ=Ñ~Äêáâ~åí=áë=åáÉí=~~åëéê~âÉäáàâ=

îççê=ÇÉ=çåàìáëíÉ=ïÉêâáåÖ=åçÅÜ=îççê=ãçÖÉäáàâÉ=ëÅÜ~ÇÉ=

îÉêççêò~~âí=Çççê=çåÖÉëÅÜáâíÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=áåëí~ää~íáÉëK=

^~åëäìáíâ~ÄÉäë=î~å=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=~éé~ê~íÉå=ãçÖÉå=åáÉí=

áå=~~åê~âáåÖ=âçãÉå=ãÉí=ÇÉ=ï~êãÉ=âççâòçåÉëK==aÉ=

â~ÄÉäáëçä~íáÉ=Éå=ÇÉ=âççâéä~~í=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=

ê~âÉåK= fåÇáÉå=ì=ëÅÜ~ÇÉ=ï~~êåÉÉãí=~~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=ëäìáí=ÜÉí=

Ç~å=åáÉí=~~åK=få=ÖÉî~ä=î~å=ëíçêáåÖI=ëäìáí=ÇÉ=

ëíêççãíçÉîçÉê=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=~ÑK=j~åáéìäÉÉê=ÇÉ=

ÄáååÉåòáàÇÉ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=åáÉíK=

18

_Éä=îççê=êÉé~ê~íáÉ=ãÉí=çåòÉ=qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëíK=^ääÉ=

ïáääÉâÉìêáÖÉ=êÉé~ê~íáÉë=~~å=ÇÉ=âççâéä~~íI=ï~~êçåÇÉê=

ÜÉí=îÉêî~åÖÉå=çÑ=áåëí~ääÉêÉå=î~å=ÇÉ=~~åëäìáíâ~ÄÉäI=

ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=ÇÉ=qÉÅÜåáëÅÜÉ=

ÇáÉåëíK= cçêÅÉÉê=ÇÉ=âåçééÉå=åáÉí=~äë==òÉ=åáÉí=ÖçÉÇ=Çê~~áÉåK=_Éä=

çåãáÇÇÉääáàâ=ãÉí=ÇÉ=qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëí=îççê=êÉé~ê~íáÉ=

çÑ=îÉêî~åÖáåÖ=Ç~~êî~åK= få=ÖÉî~ä=î~å=ÄêÉìâ=î~å=çÑ=ëÅÜÉìêÉå=áå=ÇÉ=âççâéä~~í=

ÄÉëí~~í=Éê=ÖÉî~~ê=îççê=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâK=pÅÜ~âÉä=

ÜÉí=~éé~ê~~í=çåãáÇÇÉääáàâ=ìáíK=päìáí=ÇÉ=òÉâÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=

~éé~ê~~í=áå=ÇÉ=òÉâÉêáåÖâ~ëí=~ÑK=kÉÉã=Åçåí~Åí=çé=ãÉí=

ÇÉ=qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëíK=

_Éï~~ê=ÖÉÉå=ÅÜÉãáëÅÜÉ=éêçÇìÅíÉåI=ÄáàíÉåÇÉ=

ãáÇÇÉäÉåI=ëéìáíÄìëëÉåI=çåíîä~ãÄ~êÉ=ã~íÉêá~äÉå=çÑ==

~åÇÉêÉ=éêçÇìÅíÉå=Ç~å=äÉîÉåëãáÇÇÉäÉå=çåÇÉê=çÑ=áå=ÇÉ=

Äììêí=î~å=Çáí=ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=~éé~ê~~íK= o~~â=ÇÉ=âççâòçåÉë=åáÉí=~~åK=dÉî~~ê=îççê=

Äê~åÇïçåÇÉå>=eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=ÄììêíK=aÉ=

êÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÇÉ=âççâòçåÉë=

ï~êã=òáàåK= lîÉêîÉêÜáí=îÉí=çÑ=çäáÉ=î~í=ÖÉã~ââÉäáàâ=îä~ãK==iççé=åáÉí=

ïÉÖ=íáàÇÉåë=ÜÉí=îÉêï~êãÉå=î~å=îÉí=çÑ=çäáÉK=fåÇáÉå=ÇÉòÉ=

îä~ã=î~ííÉåI=ÇççÑ=ÜÉí=îììê=åáÉí=ãÉí=ï~íÉêK=dÉî~~ê=

îççê=Äê~åÇïçåÇÉå>=açÉ=ÉÉå=ÇÉâëÉä=çé=ÇÉ=é~å=çã=ÜÉí=

îììê=íÉ=ÇçîÉå=Éå=òÉí=ÇÉ=âççâòçåÉ=ìáíK= fåÇáÉå=Éê=îäçÉáëíçÑ=íìëëÉå=ÇÉ=ÄçÇÉã=î~å=ÇÉ=é~å=Éå=ÇÉ=

âççâòçåÉ=âçãíI=â~å=Éê=Ç~ãéÇêìâ=çåíëí~~åK=aççê=

ÇÉòÉ=Ç~ãéÇêìâ=â~å=ÇÉ=é~å=éäçíëÉäáåÖ=çéëéêáåÖÉåK= oáëáÅç=çé=îÉêïçåÇáåÖ>=wçêÖ=Éêîççê=Ç~í=ÇÉ=âççâòçåÉ=

Éå=ÇÉ=ÄçÇÉã=î~å=ÇÉ=é~å=~äíáàÇ=ÇêççÖ=òáàåK=

19

wÉí=ÖÉÉå=îÉêîçêãÇÉI=çåëí~ÄáÉäÉ=é~ååÉå=çé=ÇÉ=

âççâéä~~íK=aÉòÉ=òçìÇÉå=éÉê=çåÖÉäìâ=âìååÉå=

çãî~ääÉåK= aáí=~éé~ê~~í=áë=ÉåâÉä=çåíïçêéÉå=îççê=ÜìáëÜçìÇÉäáàâI=

åáÉí=éêçÑÉëëáçåÉÉä=ÖÉÄêìáâK=aáí=~éé~ê~~í=ã~Ö=åáÉí=

ïçêÇÉå=ÖÉ≥åëí~ääÉÉêÇ=áå=à~ÅÜíÉå=çÑ=Å~ê~î~åëK=dÉÄêìáâ=

ÜÉí=~éé~ê~~í=ÉåâÉä=çã=íÉ=âçâÉåI=åççáí=~äë=îÉêï~êãáåÖK=

Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) waarvan de fysieke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, behalve wanneer deze toezicht of instructies zouden

hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

wçêÖ=Éêîççê=Ç~í=Éê=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~í=

~äíáàÇ=íçÉòáÅÜí=áëK=

aÉ=Öê~ÑáÉâÉå=ÇáÉ=áå=ÇÉòÉ=Ü~åÇäÉáÇáåÖ=ëí~~å=~ÑÖÉÄÉÉäÇ=

òáàå=íÉê=çêáØåí~íáÉK= aÉ=Ñ~Äêáâ~åí=áë=îêáà=î~å=ÉäâÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=áåÇáÉå=

åáÉí=îçäÇ~~å=ïçêÇí=~~å=ÇÉ=ÄÉëÅÜáââáåÖÉå=î~å=ÇÉòÉ=

Ü~åÇäÉáÇáåÖK=

^~åïáàòáåÖW= aÉ=ïÉêâáåÖ=ãÉí=íìëëÉåéçòÉå=î~å=ÇÉ=âççâòçåÉë=áë=

ÖÉÉå=ëíçêáåÖK=aÉòÉ=ïÉêâÉå=~äíáàÇ=çé=Üìå=îçääÉ=

îÉêãçÖÉå=áå=éÉêáçÇÉë=î~å=áåJ=Éå=ìáíëÅÜ~âÉäáåÖI=ÇáÉ=

ãáåÇÉê=ä~åÖ=çÑ=ä~åÖÉê=òáàåI=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=

ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉ=âççâëí~åÇK=eçÉ=ÜçÖÉê=ÇÉ=âççâëí~åÇI=

ÜçÉ=ä~åÖÉê=ÇÉ=ïÉêâáåÖëíáàÇ=Éå=ÜçÉ=ÜçÖÉê=ÇÉ=

íÉãéÉê~íììê=ÇáÉ=ÄÉêÉáâí=ïçêÇíK=

20

rï=åáÉìïÉ=~éé~ê~~í

= hççâòçåÉ=íçí=

NOMM=t

= aìÄÄÉäÉ=

âççâòçåÉ=íçí=

OMMM=t

= oÉÖÉäâåçé=

ÇìÄÄÉäÉ=

âççâòçåÉ=

= hÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê=

ÇìÄÄÉäÉ=âççâòçåÉ

= oÉÖÉäâåçé=ÉåâÉäÉ=

òçåÉ

=

= oÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçêë

=

= oÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê

=

`çãÄá=âççâòçåÉ=íçí=

ONMM=t

= håçé=

îÉêãçÖÉåëêÉÖÉäáåÖ

= aÉòÉ=~éé~ê~íÉå=âìååÉå=çåÇÉêäáåÖ=ÉåLçÑ=ãÉí=ÅçåîÉåíáçåÉäÉ=âççâéä~íÉå=î~å=

ÜÉíòÉäÑÇÉ=ãÉêâ=ÖÉÅçãÄáåÉÉêÇ=ïçêÇÉåI=ï~~êÄáà=ÜÉí=îÉêÄáåÇáåÖë~ÅÅÉëëçáêÉ=ãçÉí=

ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâíK=o~~ÇéäÉÉÖ=ÇÉ=Å~í~äçÖìëK

21

hççâéä~íÉå

=

=

oÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê

= oÉÖÉäâåçé=î~å=ÇÉ=

ÉåâÉäÉ=òçåÉ=

=

^ÑÄKN

= eÉí=áë=ê~~Çò~~ã=çã=ÇÉ=Çê~~áâåçéI=~äë=ì=ÄÉÖáåí=íÉ=

âçâÉåI=çé=ÇÉ=ÜççÖëíÉ=ëí~åÇ=íÉ=òÉííÉå=Éå=ÜÉã=Ç~~êå~I=

~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=îçÉÇëÉä=Éå=ÜÉí=ÖÉêÉÅÜíI=

çé=ÉÉå=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ëí~åÇ=íÉ=òÉííÉåK== jÉå=â~å=ÖÉÄêìáâ=ã~âÉå=î~å=ÇÉ=íÜÉêãáëÅÜÉ=ÉåÉêíáÉ=

î~å=ÇÉ=âççâòçåÉë=Çççê=ÇÉòÉ=áÉíë=îççê=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=

ÇÉ=âççâíáàÇ=ìáí=íÉ=òÉííÉå=çã=ÉåÉêÖáÉ=íÉ=ÄÉëé~êÉåKeÉí=

âçâÉå=Ö~~í=îÉêÇÉê=çé=ÇÉ=êÉëíï~êãíÉ=ÇáÉ=áå=ÇÉ=

âççâòçåÉë=áë=çéÖÉÄçìïÇK=dÉÄêìáâ= é~ååÉå=ãÉí=ÉÉå=

éÉêÑÉÅíÉ=ÉÖ~äÉI=ÇáââÉ=ÄçÇÉã I=ï~~êî~å=ÇÉ=ã~~í=

çîÉêÉÉåâçãí=ãÉí=ÇáÉ=î~å=ÇÉ=âççâòçåÉI=åççáí=ÉÉå=

âäÉáåÉêÉKwçêÖ=Éêîççê=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=îçÅÜí=çé=ÜÉí=

çééÉêîä~â=íÉêÉÅÜí=âçãí=Éå=Ç~í=ÇÉ=é~å=~~å=ÇÉ=

çåÇÉêâ~åí=ÇêççÖ=áëK=

_áà=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=íçÉëíÉääÉå=äáÅÜí=ÇÉ=êÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê=

çé=Äáà=ÜÉí=~ÅíáîÉêÉå=î~å=ÉÉå=âççâòçåÉI=çã=~~å=íÉ=

ÖÉîÉå=Ç~í=ÇÉ=âççâòçåÉ=ÜÉÉí=áëK=^äë=ÇÉ=âççâòçåÉ=

ïçêÇí=ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇI=ÄäáàÑí=ÇÉ=êÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê=

Äê~åÇÉå=òçä~åÖ=ÇÉ=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=òçåÉ=ÜÉÉí=áëI=ï~~êãÉÉ=

ïçêÇí=~~åÖÉÇìáÇ=Ç~í=Éê=êÉëíï~êãíÉ=áëK=

^äë=ÇÉ=âççâòçåÉë=òáàå=~ÑÖÉâçÉäÇ=Ö~~í=ÇÉ=êÉëíï~êãíÉJ

áåÇáÅ~íçê=ìáíK= léÖÉäÉí> =fåÇáÉå=ÇÉ=ëíêççã=ìáíî~äí=íÉêïáàä=

ÇÉ=êÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçêë=~~åëí~~å=Éå=ÇÉ=ëíêççã=

ÇáêÉÅí=Ç~~êå~=ïÉÉê=~~å=Ö~~íI=â~å=ÜÉí=òáàå=Ç~í=ÇÉ=

áåÇáÅ~íçêë=åáÉí=ïÉÉê=Ö~~å=Äê~åÇÉåI=ççâ=~ä=áë=ÇÉ=

âççâòçåÉ=åçÖ=ïÉä=ÜÉÉíK== aÉ=âççâéä~íÉå=ÄÉëÅÜáââÉå=çîÉê=ÉÉå=

îÉêãçÖÉåëêÉÖÉäáåÖI=ï~~êãÉÉ=ì=ÜÉí=ÖÉëÅÜáâíÉ=

îÉêãçÖÉå=îççê=ÜÉí=íÉ=ÄÉêÉáÇÉå=îçÉÇëÉä=â~å=áåëíÉääÉåK=

^ÑÄK=NK= oÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉåÇ=ãÉí=ÇÉ=ÄÉêÉáÇáåÖëïáàòÉI=ÇÉ=

ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=îçÉÇëÉä=Éå=ãÉí=ÄÉÜìäé=î~å=ÇÉ=í~ÄÉä=ãÉí=

âççâíáéëI=Çê~~áí=ì=ÇÉ=âåçé=ãÉí=ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=å~~ê=ÇÉ=

ëí~åÇ=ÇáÉ=çîÉêÉÉåëíÉãí=ãÉí=ÜÉí=ÖÉêÉÅÜí=Ç~í=ì=ïáäí=

ÄÉêÉáÇÉåK=aê~~á=ÇÉ=âåçé=å~~ê=ÇÉ=ëí~åÇ= =çã=ÇÉ=

âççâòçåÉ=ìáí=íÉ=ëÅÜ~âÉäÉåK=aÉ=êÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê=

Ö~~í=ìáí=ï~ååÉÉê=ÜÉí=çééÉêîä~â=î~å=ÇÉ=éä~~í==

~ÑÖÉâçÉäÇ=áëK

22

tÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=éä~~í=ãÉí=

ÇìÄÄÉäÉ=âççâòçåÉ

=

aÉ=âççâòçåÉë

=

^ÑÄKO

=

~ÑÄKP

=

= få=ÇÉ=ãçÇÉääÉå=ÇáÉ=òáàå=ìáíÖÉêìëí=ãÉí=íïÉÉ=âççâòçåÉë=

ÜÉÉÑí=¨¨å=ÉÉå=ÉåâÉäîçìÇáÖ=ÅáêÅìáí=Éå=ÇÉ=~åÇÉêÉ=ÉÉå=

ÇìÄÄÉä=ÅáêÅìáí=E~ÑÄK=O=Éå=PFK=aÉòÉ=ä~~íëíÉ=ÜÉÉÑí=Ç~~êçã=

íïÉÉ=ãçÖÉäáàâÉ=âççâòçåÉëW=ÉÉå=ÅçãéäÉíÉ=î~å=OMMM=t=

Éå=ÉÉå=ÅÉåíê~äÉ=î~å=UMM=t=~äë=ìï=~éé~ê~~í=çé=OPMs=

ïÉêâí=Éå=î~å=NMMM=t=~äë=ÜÉí=çé=QMMs=ïÉêâíK= aÉ=âäÉáåÉ=âççâòçåÉ=EãáÇÇÉåFI=ïçêÇí=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=

Çççê=ÇÉ=âåçé=êÉÅÜíëçã=íÉ=Çê~~áÉå=íçí=ÇÉ= Jëí~åÇ=

îêáàâçãíK=s~å~Ñ=Çáí=çÖÉåÄäáâ=â~å=ì=ÇÉòÉ=éä~~íëÉå=áå=ÉÉå=

ïáääÉâÉìêáÖÉ=ëí~åÇ=î~å=N=íLã=VK=

NZ=jáåáãìãíÉãéÉê~íììêK==

V=Z=j~ñáãìãíÉãéÉê~íììêK= fåÇáÉå=ì=ÄçîÉåÇáÉå=ÇÉ=îÉêÖêçíÉ=òçåÉ=ïáäí=ÖÉÄêìáâÉåI=

Ç~å=ÇáÉåí=ì=ÇÉ=âåçé=íçí=~~å=ÇÉ=ëí~åÇ= =íÉ=Çê~~áÉåK= sÉêîçäÖÉåë=â~å=ÜÉí=ÖÉïÉåëíÉ=îÉêãçÖÉå=ïçêÇÉå=

ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇK=lã=ÇÉ=âäÉáåÉ=âççâòçåÉ=çéåáÉìï=íÉ=

ÖÉÄêìáâÉåI=ÇáÉåí=ì=ÇÉ=âåçé=íÉÖÉå=ÇÉ=âäçâ=áå=íÉ=Çê~~áÉå=

íçí=~~å=ÇÉ=ëí~åÇ= =Éå=çéåáÉìï=ÉÉå=îÉêãçÖÉåëëí~åÇ=

íÉ=ëÉäÉÅíÉêÉåK=aÉ=êÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê=ò~ä=ïÉêâÉå=

òç~äë==ÉÉêÇÉê=áë=çãëÅÜêÉîÉåK=

tÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=éä~~í=ãÉí=

ÅçãÄá=âççâòçåÉ

= rï=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ÅçãÄáéä~~í=ÄÉëÅÜáâí=çîÉê=íïÉÉ=

ÄÉÇáÉåáåÖëâåçééÉåK=aÉ=âåçé=~~å=ÇÉ=äáåâÉêòáàÇÉ=î~å=

ÜÉí=íçÉëíÉä=áë=ÇÉ=âÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê=îççê=ÇÉ=âççâòçåÉ=

Éå=ÇÉ=ïÉêâáåÖ=ïçêÇí=ÜáÉêçåÇÉê=ÄÉëÅÜêÉîÉåK=aÉ=

ÄÉÇáÉåáåÖëâåçé=î~å=ÇÉ=êÉÅÜíÉêòçåÉ=ÅçåíêçäÉÉêí=ÜÉí=

îÉêãçÖÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉ=òçåÉI=òç~äë=ÉÉêÇÉê=áë=

çãëÅÜêÉîÉå=çåÇÉê=H_ÉÇáÉåáåÖëâåçé=ÉåâÉäÉ=òçåÉKÒ=aÉ=

êÉëíï~êãíÉJáåÇáÅ~íçê=ò~ä=ïÉêâÉå=òç~äë=ÉÉêÇÉê=áë=

çãëÅÜêÉîÉåK=

=

23

hÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê=îççê=ÇÉ=

âççâòçåÉ=

jÉí=ÇÉòÉ=ÄÉÇáÉåáåÖëâåçé=â~å=ÇÉ=~ÑãÉíáåÖ=î~å=ÇÉ=

ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇÉ=âççâòçåÉ=ïçêÇÉå=ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇI=òç~äë=

ÜáÉêçåÇÉê=ïçêÇí=çãëÅÜêÉîÉåK

=

=

= aá~ãK=NQ=Åã=

=MKV=ât= aá~ãK=OM=Åã==

NKTR=ât=

NQ=Åã=ñ=PR=Åã=

OKN=ât=

=

^~åÄÉîçäÉå=Çá~ãÉíÉêë==

î~å=ÇÉ=é~ååÉå

=

=

Dubbele kookzone

Enkele kookzone

=

=

=

=

`çãÄá=

MINIMUM

DIAMETER VAN

DE PAN =

KOOKZONE =

NO=Åã=

NU=Åã=

NQ=Åã=

=

=

=

NQ=Åã=

=

OM=Åã=

= =

=

NQ=Åã=ñ=PR=Åã=

=

24

hççâ~ÇîáÉòÉå

= pãÉäíÉåW =ÅÜçÅçä~ÇÉI=

ÄçíÉêI=ÖÉä~íáåÉ=

_ÉêÉáÇáåÖ=î~åW =êáàëíI=

ÄÉÅÜ~ãÉäI=ê~Öçìí=

_ÉêÉáÇáåÖ=î~åW =~~êÇ~ééÉäÉåI=é~ëí~I=====

ÖêçÉåíÉ= p~ìíÉêÉåW =ëíççÑëÅÜçíÉäëI=êçää~ÇÉ== = píçãÉåW =îáë== sÉêï~êãÉå I=ï~êãÜçìÇÉå==

î~å=âä~~êÖÉã~~âíÉ=ÖÉêÉÅÜíÉå=

_~ââÉåW =ëÅÜåáíòÉäëI=ëíÉ~âI=

çãÉäÉííÉå= hçâÉå=Éå=~~åÄê~ÇÉå= eáÉêÄáà=áë=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=ëí~åÇ=åçÇáÖ=ÄáàW=

- bÉå=ÖêçíÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=ï~íÉêK=

- dêçíÉ=ÖÉêÉÅÜíÉåK=

- eÉí=âçâÉå=òçåÇÉê=ÇÉâëÉä=çé=ÇÉ=é~åK= pí~åÇ==

NJO=

=

OJP=

=

QJR=

=

QJR=

R=

OJPJQJR=

=

SJTJU=

=

V=

=

=

=

=

=

pìÖÖÉëíáÉë=çã=ÉåÉêÖáÉ=íÉ=ÄÉëé~êÉå

= dÉÄêìáâ=é~ååÉå=Éå=âçÉâÉåé~ååÉå=ãÉí=ÉÉå=ÇáââÉ=Éå=

îä~ââÉ=ÄçÇÉãK=låêÉÖÉäã~íáÖÉ=ÄçÇÉãë=âìååÉå=ÇÉ=

âççâíáàÇ=îÉêäÉåÖÉåK= háÉë=ÉÉå=é~å=ãÉí=ÉÉå=ÖÉëÅÜáâíÉ=~ÑãÉíáåÖ=îççê=áÉÇÉêÉ=

âççâòçåÉK=aÉ=Çá~ãÉíÉê=î~å=ÇÉ=ÄçÇÉã=î~å=ÇÉ=é~å=çÑ=

âçÉâÉåé~å=ãçÉí=çîÉêÉÉåâçãÉå=ãÉí=ÇÉ=~ÑãÉíáåÖ=î~å=

ÇÉ=âççâòçåÉK= eçìÇ=Éê=êÉâÉåáåÖ=ãÉÉ=Ç~í=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åíÉå=î~å=é~ååÉå=

ãÉÉëí~ä=ÇÉ=Çá~ãÉíÉê=î~å=ÇÉ=ÄçîÉåâ~åí=î~å=ÇÉ=é~å=

~~åÖÉîÉåK=jÉÉëí~ä=áë=ÇáÉ=Çá~ãÉíÉê=ÖêçíÉê=Ç~å=ÇáÉ=î~å=

ÇÉ=çåÇÉêâ~åíK= dÉÄêìáâ=ÉÉå=âäÉáåÉ=é~å=îççê=ÖÉêáåÖÉ=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉåK= bÉå=ÖêçíÉ=é~å=ÇáÉ=Äáàå~=äÉÉÖ=áë=îÉêÄêìáâí=îÉÉä=ÉåÉêÖáÉK= açÉ=~äíáàÇ=é~ëëÉåÇÉ=ÇÉâëÉäë=çé=ÇÉ=é~ååÉå=Éå=

âçÉâÉåé~ååÉåK=_áà=âçâÉå=òçåÇÉê=ÇÉâëÉä=çé=ÇÉ=é~å=áë=

ÜÉí=ÉåÉêÖáÉîÉêÄêìáâ=îáÉê=âÉÉê=òç=ÜççÖK=hççâ=ãÉí=

ïÉáåáÖ=ï~íÉêK=wç=ÄÉëé~~êí=ì=ÉåÉêÖáÉK=aççê=ÖêçÉåíÉ=áå=

ïÉáåáÖ=ï~íÉê=íÉ=âçâÉåI=ÄäáàîÉå=ÇÉ=îáí~ãáåÉë=Éå=

ãáåÉê~äÉå=ÄÉíÉê=ÄÉÜçìÇÉåK= pÉäÉÅíÉÉê=ÉÉå=ä~ÖÉ=âççâëí~åÇK=

=

25

=

t~~êëÅÜìïáåÖÉå=îççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ

= aÉ=âççâéä~~í=â~å=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉå=~äë=Éê=Ü~êÇÉ=çÑ=éìåíáÖÉ=

îççêïÉêéÉå=çé=î~ääÉåK=aáí=ëççêí=îççêïÉêéÉå=âìåí=ì=

ÄÉíÉê=åáÉí=ÄÉï~êÉå=çé=éä~~íëÉå=î~å=ï~~ê~Ñ=òÉ=çé=ÇÉ=

âççâéä~~í=âìååÉå=î~ääÉåK=

=

pÅÜ~ÇÉ

= wÉí=ÖÉÉå=äÉÖÉ=é~å=çé=ÜÉí=îììêI=îççê~ä=åáÉí=~äë=ÜÉí=Ö~~í=

çã=ÖÉØã~áääÉÉêÇÉ=çÑ=~äìãáåáìã=é~ååÉåK=aÉ=ÄçÇÉã=

î~å=ÇÉ=é~å=çÑ=ÇÉ=âççâéä~~í=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=

ê~âÉåK=kÉÉã=ÇÉ=~~åïáàòáåÖÉå=î~å=ÇÉ=Ñ~Äêáâ~åí=áå=~ÅÜí=

~äë=ÜÉí=çã=ÄáàòçåÇÉê=ëÉêîáÉëÖçÉÇ=Ö~~íK= mä~~íë=åççáí=ÜÉíÉ=é~ååÉå=çÑ=âçÉâÉåé~ååÉå==çé=ÇÉ=

çãäáàëíáåÖ=î~å=ÇÉ=âççâéä~~íK=

^äìãáåáìãÑçäáÉ=Éå=éä~ëíáÅ=Ä~ââÉå=ëãÉäíÉå=~äë=òÉ=çé=

ÜÉíÉ=âççâòçåÉë=ïçêÇÉå=ÖÉäÉÖÇK= aÉ=ÜáÉêçåÇÉê=ÖÉåçÉãÇÉ=ëÅÜ~ÇÉ=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=

ÄÉíêÉââáåÖ=çé=ÇÉ=ïÉêâáåÖ=åçÅÜ=çé=ÇÉ=ëí~ÄáäáíÉáí=î~å=ìï=

âççâéä~~íK= eÉí=çåíëí~~å=î~å=âçêëíÉå= sÉêççêò~~âí=ÇççêÇ~í=Éê=ÖÉëãçäíÉå=ëìáâÉê=çÑ==

ÉíÉåëï~êÉå=ãÉí=ÉÉå=ÜççÖ=ëìáâÉêÖÉÜ~äíÉ=ÖÉãçêëí=òáàåK=

= hê~ëëÉå= sÉêççêò~~âí=Çççê=òçìíI=ëìáâÉêI=ò~åÇâçêêÉäë=çÑ=

çåÉÑÑÉåÜÉÇÉå=çé=ÇÉ=ÄçÇÉãë=î~å=é~ååÉå=Éå=

âçÉâÉåé~ååÉåK=

= sÉêâäÉìêáåÖ= jÉí~~äâäÉìêáÖÉ=îÉêÄäÉâáåÖÉå=îÉêççêò~~âí=Çççê=ëäáàí~ÖÉ=

Çççê=ëÅÜìáîÉå=ãÉí=ÇÉ=é~ååÉå=çÑ=Çççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=

çåÖÉëÅÜáâíÉ=êÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉåK= päáàí~ÖÉ=î~å=ÇÉ=îÉêëáÉêáåÖ=

^ÑÖÉëÅÜììêÇÉ=îÉêëáÉêáåÖ=Çççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=

çåÖÉëÅÜáâíÉ=êÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉåK

=

26

aáí=ëççêí=ëÅÜ~ÇÉ=ïçêÇí=îÉêççêò~~âí=Çççê=çåàìáëí=

ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íI=òçåÇÉê=Ç~í=Éê=ëéê~âÉ=áë=

î~å=íÉÅÜåáëÅÜÉ=éêçÄäÉãÉå=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~íK=aÉòÉ=

ëÅÜ~ÇÉ=ïçêÇí=Çìë=åáÉí=Çççê=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ÖÉÇÉâíK=

=

oÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇ

=

oÉáåáÖáåÖ

=

= j~~â=ÇÉ=âççâéä~~í=å~=áÉÇÉê=ÖÉÄêìáâ=ëÅÜççåK=wç=

îççêâçãí=ì=Ç~í=ÉíÉåëêÉëíÉå=~~åâçÉâÉåK= dÉÄêìáâ=îççê=ÇÉ=òçåÉë=ãÉí=~~åÖÉâçÉâí=îìáä=ÉÉå=

Öä~ëëÅÜê~éÉêK= sÉêïáàÇÉê=ÜÉí=ÄÉëÅÜÉêãâ~éàÉ=î~å=ÇÉ=Öä~ëëÅÜê~éÉêK= j~~â=ÜÉí=çééÉêîä~â=î~å=ÇÉ=âççâéä~~í=~ääÉÉå=ãÉí=ÜÉí=

ãÉëàÉ=ëÅÜççåI=ÇÉ=ÜçìÇÉê=â~å=âê~ëëÉå=îÉêççêò~âÉåK= eÉí=ãÉë=áë=ÉêÖ=ëÅÜÉêéK=oáëáÅç=çé=îÉêïçåÇáåÖ>=

_ÉëÅÜÉêã=ÜÉí=ãÉëàÉ=å~=ÜÉí=êÉáåáÖÉåK

= sÉêî~åÖ=ÜÉí=ãÉëàÉ=çåãáÇÇÉääáàâ=~äë=ÜÉí=ÖÉÄêÉâÉå=

îÉêíççåíK= j~~â=ÜÉí=çééÉêîä~âI=îççêÇ~í=ÜÉí=ÜÉäÉã~~ä=áë=

~ÑÖÉâçÉäÇI=ëÅÜççå=ãÉí=ÜÉí=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉä=Éå==

âÉìâÉåé~éáÉêK=^äë=ÜÉí=âççâçééÉêîä~â=åçÖ=ÜÉÉä=ÜÉÉí=áëI=

âìååÉå=Éê=îäÉââÉå=çåíëí~~åK=j~~â=ÜÉí=çééÉêîä~â=

ëÅÜççå=ãÉí=ÉÉå=îçÅÜíáÖÉ=ÇçÉâ=Éå=ïêáàÑ=ÜÉí=Ç~~êå~=

ÇêççÖ=ãÉí=ÉÉå=ò~ÅÜíÉ=ÇçÉâK= eçìÇ=ÇÉ=òçåÉ=î~å=ÜÉí=ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä=~äíáàÇ=ëÅÜççå=

Éå=ÇêççÖK=bíÉåëêÉëíÉå=Éå=çîÉêÖÉâççâíÉ=îäçÉáëíçÑÑÉå=

âìååÉå=ÇÉ=ïÉêâáåÖ=å~ÇÉäáÖ=ÄÉ≥åîäçÉÇÉåK=

27

låÖÉëÅÜáâíÉ=

êÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉå

= dÉÄêìáâ=îççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=î~å=ÇÉ=çãäáàëíáåÖ=î~å=ÇÉ=

âççâòçåÉ=~ääÉÉå=ï~êã=ï~íÉê=ãÉí=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=òÉÉéK= dÉÄêìáâ=ÖÉÉå=ÄáàíÉåÇÉ=çÑ=ëÅÜìêÉåÇÉ=éêçÇìÅíÉåK= dÉÄêìáâ=ÇÉ=Öä~ëëÅÜê~éÉê=åáÉí=Ç~~êçéK=aÉ=çãäáàëíáåÖ=

î~å=ÇÉ=âççâéä~~í=â~å=~åÇÉêë=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåK= dÉÄêìáâ=îççê=ÜÉí=êÉáåáÖÉå=î~å=ÇÉ=çãäáàëíáåÖ=î~å=ÇÉ=

âççâéä~~í=ÖÉÉå=ëÅÜÉêéÉ=çÄàÉÅíÉåI=åçÅÜ=ÇÉ=

Öä~ëëÅÜê~éÉêK=dÉÄêìáâ=åççáí=ëÅÜìêÉåÇÉ=éêçÇìÅíÉåK= dÉÄêìáâ=~ääÉÉå=ï~êã=ï~íÉê=ãÉí=ÉÉå=ÄÉÉíàÉ=òÉÉéK= dÉÄêìáâ=çåÇÉê=ÖÉÉå=ÉåâÉäÉ=îççêï~~êÇÉW=

ëÅÜììêëéçåòÉåI=ëÅÜììêéêçÇìÅíÉå=çÑ=ÄáàíÉåÇÉ=

ëÅÜççåã~~âãáÇÇÉäÉå=òç~äë=çîÉåëéê~óë=çÑ=

îäÉââÉåãáÇÇÉäK= dÉÄêìáâ=åççáí=ÜçÖÉÇêìâêÉáåáÖÉêë=çÑ=

ëíççãêÉáåáÖÉêëK

=

=

= låíëí~~å=î~å=ãÉí~~äâäÉìêáÖÉ=

îÉêÄäÉâáåÖÉå=

låÇÉêÜçìÇ

= aÉòÉ=âäÉìêîÉê~åÇÉêáåÖÉå=ïçêÇÉå=îÉêççêò~~âí=Çççê=

ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=çåÖÉëÅÜáâíÉ=êÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅíÉå=çÑ=

Çççê=ëäáàí~ÖÉ=ÇáÉ=îÉêççêò~~âí=ïçêÇí=Çççê=ëÅÜìáîÉå=ãÉí=

ÇÉ=é~ååÉåK=aáí=ëççêí=îäÉââÉå=áë=ãçÉáäáàâ=íÉ=îÉêïáàÇÉêÉåK= låòÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëí=ÄáÉÇí=ì=ÉÉå=ëÉêîáÅÉ=EåáÉí=Öê~íáëF==

çã=ÇÉòÉ=îÉêâäÉìêáåÖÉå=íÉ=îÉêïáàÇÉêÉåK= låÇÉêÜçìÇ=ìï=âççâéä~~í=ãÉí=ÉÉå=ëéÉÅá~~ä=

êÉáåáÖáåÖëéêçÇìÅí=îççê=Öä~ëâÉê~ãáÉâK=eÉí=éêçÇìÅí=

ÄÉÇÉâí=ÜÉí=âççâçééÉêîä~â=ãÉí=ÉÉå=îìáä~ÑëíçíÉåÇÉ=

Öä~åëä~~ÖKaÉ=âççâéä~~í=ÄäáàÑí=òç=ä~åÖÉê=ãççáK=aáí=

îÉêÖÉã~ââÉäáàâí=ÜÉí=ëÅÜççåã~âÉåK

píçêáåÖÉå

=

= pçãë=òáàå=ëíçêáåÖÉå=ÉÉåîçìÇáÖ=íÉ=îÉêÜÉäéÉåK=kÉÉã=ÇÉ=

îçäÖÉåÇÉ=ê~~ÇÖÉîáåÖÉå=áå=~ÅÜí=~äîçêÉåë=ÇÉ= qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëí=íÉ=ÄÉääÉåW

_Éä~åÖêáàâW=

^ääÉÉå=ÄÉîçÉÖÇ=éÉêëçåÉÉä=î~å=çåòÉ=qÉÅÜåáëÅÜÉ= aáÉåëí==ã~Ö=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÜÉí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=

ëóëíÉÉã=ìáíîçÉêÉåK=

28

t~í=áë=Éê=~~å=ÇÉ=

Á~äë=ÇÉ=ÉäÉâíêáÅáíÉáí=

ìáíî~äí\= = jçÖÉäáàâÉ=ççêò~~â=

J=aÉ=òÉâÉêáåÖ=áë=â~éçíK=

J=bÉå=òÉâÉêáåÖ=çÑ=

ÇáÑÑÉêÉåíáÉÉä=î~å=ÇÉ=

áåëí~ää~íáÉ=â~å=òáàå=

ÇççêÖÉëä~ÖÉåK= léäçëëáåÖ=

J=`çåíêçäÉÉê=ÇÉ=òÉâÉêáåÖ=áå=ÇÉ=

ëíçééÉåâ~ëí=Éå=îÉêî~åÖ=ÇÉòÉ=

~äë=Üáà=â~éçí=áëK=

J=`çåíêçäÉÉê=áå=ÇÉ=ëíçééÉåâ~ëí=

çÑ=Éê=ÉÉå=òÉâÉêáåÖ=çÑ=ÇáÑÑÉêÉåíáÉÉä=

áë=ÇççêÖÉëä~ÖÉåK=

qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëí

= fåÇáÉå=ì=ÇÉ=Üìäé=î~å=çåòÉ=qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÇáÉåëí=áåêçÉéíI=

îÉêãÉäÇ=Ç~å=ÜÉí=éêçÇìÅíåìããÉê=EbJkêKF=Éå=ÜÉí=

Ñ~ÄêáÅ~ÖÉåìããÉê=EcaF=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK=aÉòÉ=

áåÑçêã~íáÉ=îáåÇí=ì=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉ=çåÇÉê=~~å=ÇÉ=

âççâéä~~í=Éå=çé=ÜÉí=ÉíáâÉí=çé=ÇÉ=ä~~íëíÉ=é~Öáå~=î~å=ÇÉ=

ÖÉÄêìáâëÜ~åÇäÉáÇáåÖK=

=

d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå

= aÉ=Ö~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå=ÇáÉ=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=òáàåI=

ïçêÇÉå=ÄÉé~~äÇ=Çççê=ÇÉ=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ=î~å=

çåòÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=áå=ÜÉí=ä~åÇ=ï~~êáå=ÇÉ=~~åâççé=

ìáíÖÉîçÉêÇ=áëK=r=âìåí=ÖÉÇÉí~áääÉÉêÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=

~~åîê~ÖÉå=çé=çåòÉ=îÉêâççééìåíÉåK=lã=ÖÉÄêìáâ=íÉ=

âìååÉå=ã~âÉå=î~å=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ=ãçÉí=ì=ÜÉí=

~~åâççéÄÉïáàë=íçåÉåK=oÉÅÜí=çé=ïáàòáÖáåÖÉå=

îççêÄÉÜçìÇÉåK

=

sÉêé~ââáåÖ=Éå=ÖÉÄêìáâíÉ=~éé~ê~íÉå

= fåÇáÉå=çé=ÜÉí=íóéÉéä~~íàÉ=î~å=ìï=~éé~ê~~í=ÜÉí=

sÉêïáàÇÉêáåÖ=î~å=

~Ñî~äëíçÑÑÉå=çé=

ãáäáÉìëé~êÉåÇÉ=ïáàòÉ

=

ëóãÄççä= =ëí~~íI=åÉÉã=Ç~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=

~~åïáàòáåÖÉå=áå=~ÅÜíK= m~â=ÜÉí=~éé~ê~~í=ìáí=Éå=Öççá=ÜÉí=îÉêé~ââáåÖëã~íÉêá~~ä=

çé=ãáäáÉìîêáÉåÇÉäáàâÉ=ïáàòÉ=ïÉÖK= aáí=~éé~ê~~í=îçäÇçÉí=~~å=ÇÉ=bìêçéÉëÉ=

êáÅÜíäáàåOMMOLVSL`b=çãíêÉåí=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=Éå=

ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=~éé~ê~íÉåI=ÖÉ≥ÇÉåíáÑáÅÉÉêÇ=~äë=tbbb=

Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåíFK=

29

Güvenlik talimatları...................................................... 32

Yeni cihazınız .............................................................. 35

Pi ş irme tezgahları............................................................ 36

Kalan ısı kontrol lambası .......................................... 36

Tekli bölüm kontrol dü ğ mesi.................................... 36

İ ki pi ş irme bölümlü tezgahın çalı ş tırılması............... 37

Pi ş irme bölümleri......................................................... 37

Kombi pi ş irme bölümlü tezgahın çalı ş tırılması....... 37

Pi ş irme bölümü seçme dü ğ mesi................................ 38

Tavsiye edilen dayanıklı kap çapları .......................... 38

Pi ş irme tavsiyeleri............................................................ 39

Enerji tasarrufu için öneriler........................................ 39

Kullanım uyarıları............................................................. 40

Hasarlar ............................................................................ 40

Temizlik ve Bakım............................................................ 41

Temizlik............................................................................. 41

Uygun olmayan temizlik ürünleri................................ 42

Metalik parlaklık olu ş umu .......................................... 42

Bakım........................................................................... 42

Arızalar.............................................................................. 42

Teknik destek servisi................................................... 43

Garanti ko ş ulları .......................................................... 43

Ambalaj ve kullanılan gereçler.................................... 43

Atıkların çevreye duyarlı biçimde yok edilmesi ........ 43

30

Saygıde ğ er mü ş terimiz:

Seçiminizi tebrik eder, bize duydu ğ unuz güven için te ş ekkür ederiz.Bu pratik, modern ve fonksiyonel cihaz, mükemmel bir pi ş irme için tüm beklentilerinize cevap verebilmek amacıyla bütün üretim süreci boyunca sıkı bir kalite kontrolünden geçirilmi ş

olup özenle test edilmi ş

birinci kalite malzemelerle üretilmi ş tir. Cihaz ankastre edilene kadar koruyucu ambalajı çıkarmayınız.

Cihazı kurmadan ya da kullanmadan önce talimatları okumanızı rica ederiz.

İ

çerikteki bilgiler cihazın do ğ ru çalı ş ması ve daha önemlisi emniyetiniz için esastır.

Cihazınızın ambalajı ta ş ıma sırasında mümkün olan en etkin güvenli ğ i sa ğ lamak amacıyla üretilmi ş

malzemelerden yapılmı ş tır. Bu malzemeler tamamıyla dönü ş

ümlü olup, bu sayede çevreye zarar vermemektedir. Sizi de a ş a ğ ıdaki önerilerimizi dikkate alarak çevreyi korumaya katkıda bulunmaya davet ediyoruz:

- ambalajı uygun dönü ş

üm konteynerine atınız,

- kullanmadı ğ ınız bir cihazı atmadan önce kullanılmaz duruma getiriniz. Yerel belediyenize danı ş arak size en yakın dönü ş

ümlü malzeme toplama merkezini

ö ğ rendikten sonra cihazınızı oraya götürünüz,

- kızartma için kullandı ğ ınız ya ğ ı dökmeyiniz. Ya ğ ı kapalı bir kaba koyarak bir çöp toplama noktasına ya da bir çöp konteynerine atınız (kontrollü ş ekilde bo ş altılması sa ğ lanacaktır; olasılıkla en iyi çözüm bu olmayabilir ancak bu sayede ş ebeke suyunun kirlenmesini önleyebiliriz).

ÖNEML

İ

:

Beklentilerimizin aksine cihaz herhangi bir arıza gösterdi ğ i ya da öngörülen kalite

özelliklerini yerine getiremedi ğ i durumda lütfen en kısa zamanda bizimle irtibata geçiniz. Garantinin geçerli olması için cihaz müdahale edilmemi ş

ve yanlı ş ş ekilde kullanılmamı ş

olmalıdır.

EEE Yönetmeli

ğ

ine Uygundur

31

Güvenlik önerileri

Talimatları dikkatle okuyunuz.Ancak böylece cihazınızı emniyetli ve etkin bir ş ekilde kullanabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum talimatlarını saklayınız ve ürün de ğ i ş imi sırasında cihaz ile birlikte teslim ediniz.

Cihazı ambalajını sökmeden deneyiniz. Ta ş ıma sırasında cihazın zarar görmesi durumunda cihazı kurmadan Teknik Servis ile irtibata geçiniz.

Yeni pi ş irme tezgahınızın kurulumuna ba ş lamadan

önce montaj talimatlarını takip etti ğ inizden emin olunuz. Evinizdeki elektrik tesisatında topraklanmı ş priz bulundu ğ undan ve gerekli tüm yasal emniyet ko ş ullarının sa ğ landı ğ ından emin olunuz.

Cihazınızın kurulum ve ba ğ lantısı, ilgili yasa ve standartlar uyarınca ve elektrik ş irketinin kurallarına uygun olarak yetkili bir teknisyen tarafından gerçekle ş tirilmelidir. Cihazın topraklanmı ş

priz olmadan ba ğ lanması ya da yanlı ş

kurulumu dü ş

ük ihtimal dahilinde ciddi zararlara (elektrik çarpması sonucu yaralanma ve ölüm) neden olabilir. Üretici, do ğ ru yapılmayan kurulumlardan ve yanlı ş kullanımdan kaynaklanan hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Elektrikli cihazların ba ğ lantı kabloları sıcak pi ş irme bölümleri ile temas etmemelidir. Kablonun yalıtımı ve pi ş irme tezgahı zarar görebilir.

Cihazda herhangi bir hasar gördü ğ

ünüz takdirde

çalı ş tırmayınız. Arıza durumunda cihazın elektrik beslemesini kesiniz. Cihazın iç kısmına müdahale etmeyiniz.

32

Tamir için Teknik Servisimizi arayınız. Ba ğ lantı kablosunun de ğ i ş tirilmesi de dahil pi ş irme tezgahının gerektirdi ğ i herhangi bir tamirat, Teknik Servis tarafından gerçekle ş tirilmelidir.

Normal ş ekilde dönmeyen kumandaları zorlamayınız. Gereken tamirin ya da de ğ i ş tirmenin yapılması için derhal resmi teknik servisimizi

ça ğ ırınız.

Pi ş irme tezgahında kırılma, çatlama ya da yarılma olması durumunda elektrik akımı tehlikesi mevcuttur.

Cihazın ba ğ lantısını hemen kesiniz. Sigorta kutusundan cihazın sigortasını kapatınız. Teknik

Servis ile irtibata geçiniz.

Bu elektrikli ev aletinin altında ya da yakınında kimyasal, patlayıcı, buharlı ürünler, yanıcı maddeler, besin dı ş ında ürünler bulundurmayınız.

Pi ş irme bölümlerine dokunmayınız. Yanma tehlikesi!

Çocukları cihazdan uzak tutunuz. Pi ş irme bölümleri sıcak oldu ğ unda kalan ısı göstergesi i ş aret verir.

Ta ş an ya ğ lar kolaylıkla yanabilir. Ate ş

üzerinde ya ğ varken ba ş ından ayrılmayınız. Alev alması durumunda ate ş i söndürmek için su kullanmayınız.

Yanma tehlikesi! Ate ş i hapsetmek için kabın üzerini bir kapakla örtünüz ve pi ş irme tezgahını kapatınız.

Kabın tabanı ile pi ş irme tezgahı arası nemliyse, buhar basıncı olu ş abilir. Buhar basıncından dolayı dayanıklı kap aniden sıçrayabilir. Yaralanma tehlikesi! Pi ş irme bölümlerini ve dayanıklı kap tabanını daima kuru muhafaza ediniz.

33

Pi ş irme tezgahı üzerine biçimi bozulmu ş

, dengede duramayan kaplar koymayınız, aksi takdirde kazara devrilebilir.

Bu cihaz, profesyonel de ğ il, sadece ev kullanımı için tasarlanmı ş tır.Bu cihaz, karavan veya tekneler için uygun de ğ ildir. Cihazı yalnızca pi ş irmek için kullanınız, asla ısınmak için kullanmayınız.

Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya mental kapasiteleri yetersiz olan ya da etraflar

ı

n

ı

tan

ı

ş ma ve tecrübe ile

ö ğ renen ki ş ilerin (çocuklar dahil) kullan

ı

m

ı

na yönelik de ğ ildir. Bu ki ş ilerin, cihaz

ı

n güvenli ğ inden sorumlu bir ki ş i taraf

ı

ndan cihaz

ı

n kullan

ı

m

ı

na ili ş kin talimatlar

ı

almalar

ı

ya da bu ki ş ilerin e ğ itmenli ğ inde cihaz

ı

kullanmalar

ı

durumlar

ı

istisnad

ı

r.

Çal

ı ş

ma s

ı

ras

ı

nda cihaz

ı

kontrolsüz bir

ş

ekilde b

ı

rakmay

ı

n

ı

z.

Bu talimat kitapçı ğ ı içerisindeki grafikler uyarlanabilir niteli ğ e sahiptir.

Bu kılavuzdaki kurallara uyulmadı ğ ı takdirde, üretici herhangi bir sorumluluktan muaf olacaktır.

Belirti:

Pi ş irme bölümlerinin aralıklı çalı ş ması bir arıza te ş kil etmemektedir.Açılma ve kapanma zamanlarında daima seçilen eksi veya artı güç seviyesine göre tam güçle çalı ş ırlar. Güç ne kadar yüksek olursa

çalı ş ma süresi ve ula ş ılan ısı o kadar yüksek olur.

34

Yeni cihazınız

1200 W'a kadar pi ş irme bölümü

2000 W'a kadarikili pi ş irme bölümü

İ kili pi ş irme bölümü içinkontrol dü ğ mesi

İ kili pi ş irme bölümü seçme dü ğ mesi

Tek taraflı pi ş irme bölümü için kontrol dü ğ mesi

=

Kalan ısı lambası

Kalan ısı lambası

=

2100 W'a kadar kombi pi ş irme bölümü

Güç kontrol dü ğ mesi

Bu cihazlar kendi aralarında ve/veya aynı markanın ürünü olan geleneksel pi ş irme tezgâhları ile birle ş tirme aksesuarları kullanılarak ba ğ lanabilirler.

Katalo ğ a bakınız.

35

Pi

ş

irme tezgahları

Kalan ısı kontrol lambası

Tekli pi ş irme bölümü içinkontrol dü ğ mesi

Ş ekil 1

Pi ş irme ba ş langıcında kontrol dü ğ mesinin en yüksek seviyeye getirilmesi ve pi ş ecek yiyeceklerin miktar ve niteli ğ ine göre sonradan ara bir noktada tutulması

önerilir.

Pi ş irme bölümlerinde iç ısı sabitli ğ i sa ğ landıktan sonra, enerji tasarrufu amacıyla pi ş irme i ş lemi bitmeden az önce pi ş irme bölümlerini kapatabilirsiniz. Pi ş irme bölümünde biriken kalan ısı ile pi ş irme i ş lemi devam eder. Tabanı tamamıyla

düz, kalın ve pi ş irme bölümünün ebadına uygun kaplar kullanınız, daha küçük tabanlı kaplar kullanmayınız. Sıvıların plakanın üzerine ta ş mamasına ve ıslak kapların plaka üzerine konmamasına dikkat ediniz.

Elektrikli cihazlarda, elektrikli plaka açıldı ğ ında plakanın sıcak oldu ğ una dair uyaran sıcaklık uyarı ı ş ı ğ ı bulunur.Pi

ş irme bölümü kapatıldı ğ ı sırada bölüm sıcak oldu ğ u sürece kalan ısı kontrol ı ş ı ğ ı, kalan ısıyı i ş aret ederek yanmaya devam eder.

Pi ş irme bölümleri so ğ uduktan sonra kalan ısı kontrol lambası söner Dikkat! Kalan ısı ı ş ıkları yanıyorken elektrik kesilmesi ve hemen ardından elektri ğ in gelmesi durumunda, pi ş irme bölümleri sıcak olsa bile göstergeler yeniden yanmayabilir.

Pi ş irme bölümlerinde, pi ş mekte olan yemek için uygun gücü seçebilmeniz için enerji kontrol regülatörü bulunur.

Ş ekil 1.

Pi ş irme türünü, yiyecek miktarını dikkate alarak ve a ş a ğ ıdaki ş emadan yararlanarak kontrol dü ğ mesini saat yönünde çevirip, pi ş irmek istedi ğ iniz yeme ğ e uygun konuma getiriniz. Pi ş irme bölümünü kapatmak için dü ğ meyi pozisyonuna getiriniz. Kalan ısı kontrol ı ş ı ğ ı, pi ş irme tezgahının yüzeyi so ğ uduktan sonra söner.

36

Çift pi

ş

irme bölümlü pi

ş

irme tezgahının kullanımı

Pi

ş

irme bölümleri

Ş ekil 2

Ş ekil 3

Çift pi ş irme bölümlü modellerde, bölümlerden biri tek devreli di ğ eri çift devrelidir. ( ş ekil 2 ve 3). Çift devreli olan iki pi ş irme bölümü olasılı ğ ına i ş aret eder: biri bütün 2000 W ve di ğ eri e ğ er cihazınız 230V'da

çalı ş ıyorsa ortada 800 W, 400V'da çalı ş ıyorsa ortada1000 W.

Küçük pi ş irme bölümü (orta), dü ğ me = pozisyonundan saat yönüne do ğ ru çevilerek açılır ve

1'den 9'a kadar gösterilen i ş aretlerden birine getirilir.

1 = Minimum sıcaklık.

9 = Maksimum sıcaklık.

Pi ş irme bölümünü geni ş letmek istedi ğ inizde dü ğ meyi pozisyonuna getirdikten sonra diledi ğ iniz seviyeye ayarlayınız. Yenidenküçük pi ş irme bölümünü kullanmak için dü ğ meyi saat yönünün tersine, pozisyonuna getirerek yeni bir güç seviyesi seçiniz. Kalan ısı kontrol ı ş ı ğ ı, evvelce anlatılan ş ekilde çalı ş acaktır.

Kombi pi

ş

irme bölümlü tezgahın kullanımı

Kombi pi ş irme tezgahınız iki dü ğ me ile çalı ş tırılır.

Cihazın solundaki kontrol dü ğ mesi pi ş irme bölümü seçmek içindir ve a ş a ğ ıda açıklanmı ş tır. Sa ğ daki dü ğ me "Tekli bölüm kontrol dü ğ mesi"nde anlatıldı ğ ı ş ekilde seçilen bölümün güç seviyesini kontrol eder

Kalan ısı kontrol ı ş ı ğ ı evvelce anlatılan ş ekilde

çalı ş acaktır.

37

Pi

ş

irme bölümü seçmek için seçme dü

ğ

mesi

Bu dü ğ me ile pi ş irme tezgahı üzerinde etkinle ş tirilen pi ş irme bölümü ebatı a ş a ğ ıda anlatılan ş ekilde seçilebilir.

====

=

= aá~ãK=NQ=Åã==

MKV=ât= aá~ãK=OM=Åã==

NKTR=ât=

NQ=Åã=ñ=PR=Åã=

OKN=ât=

Önerilen dayanıklı kap

çapları

=

M

Đ

N

Đ

MUMDAYA

NIKLI KAPÇAPI =

P

ĐŞĐ

RMEBÖL

ÜMÜ ==

NO=Åã=

=

Đ kili pi ş irme bölümü

NU=Åã=

Tekli pi ş irme bölümü

NQ=Åã=

=

=

NQ=Åã=

=

=

=

=

plakalar =

OM=Åã=

= =

=

NQ=Åã=ñ=PR=Åã=

=

38

Kademe

Pi

ş

irme önerileri

Eritme: çikolata, tereya ğ ı, jelatin

Pi

ş

irme: pirinç, be ş amel, güveç

Pi

ş

irme: patates, hamur i ş i, sebze

Hafif kızartma: yahni, ızgara ş i ş

Buharda pi

ş

irme: balık

Isıtma, hazır yemekleri sıcak tutma

Izgarada kızartma: pane et, biftek omlet

Pi

ş

irme ve hafif kızartma

=

NJO=

=

OJP=

QJR=

QJR=

R=

OJPJQJR=

=

SJTJU=

V=

A ş a ğ ıdaki durumlarda yüksek ayarda pi ş irme yapmanız gerekecektir:

- Bol miktarlarda sıvı kullanılarak pi ş irme yapıldı ğ ında.

- Yemek miktarı fazla oldu ğ unda.

- Kabın a ğ zı açık pi ş irildi ğ inde.

Enerji tasarrufu için öneriler

Tabanı ya ğ lı ve düz tencere ve tavalar kullanınız.Tabanı düz olmayan kaplarda pi ş irme süresi uzar.

Her pi ş irme bölümü için do ğ ru ebatta tencere kullanınız. Tencere ya da tava tabanının çapı pi ş irme bölümünün ebatı ile örtü ş melidir.

Dayanıklı kap üreticilerinin daima tencerenin maksimum çapını belirtmeleri gerekti ğ ini unutmayınız. Ço ğ unlukla bu çap tabanın çapından daha yüksektir.

Az miktarda yemekler için küçük tencere kullanınız.

Neredeyse bo ş

denilebilecek büyük bir tencere daha fazla enerji sarf eder. Tencere ve tavalar için daima uygun kapaklar kullanınız. Kapaksız pi ş irdi ğ iniz takdirde harcanan enerji dörde katlanır. Az miktarda su ile pi ş iriniz. Enerji tasarrufu sa ğ layacaktır.

Sebzeleri az su ile pi ş irdi ğ iniz takdirde içerdikleri vitamin ve mineral de ğ eri daha iyi korunur.

Dü ş

ük bir pi ş irme kademesi seçiniz.

39

Kullanım Uyarıları

Pi ş irme tezgahı üzerine sert veya sivri uçlu cisimler dü ş tü ğ

ünde yüzey zarar görebilir. Bu tip objelerin pi ş irme tezgahı üzerine dü ş ebilecek kadar yakında bulundurulmaması önerilir.

Hasarlar

Emaye veya alüminyum ba ş ta olmak üzere dayanıklı kaplarınızı içi bo ş ken ate ş te bırakmaktan kaçınınız. Kabın tabanı ve pi ş irme tezgahı zarar görebilir. Özel bir yıkama türü gerektirme ihtimaline kar ş ı üretici talimatlarını inceleyiniz.

Pi ş irme tezgahı çerçevesine asla sıcak güveç ya da tava koymayınız.

Alüminyum folyo veya plastik kaplar sıcak pi ş irme bölümlerine koyulduklarında eriyebilirler.

A ş a ğ ıda belirtilen hasarlar pi ş irme tezgahınızın

çalı ş masını etkilemez.

Kabuk ba

ğ

lama

Kaynatılan ş ekerin ya da çok miktarda ş eker içeren yiyeceklerin ta ş masından dolayı olu ş an kabuk.

Çizikler

Tuz, ş eker, kum taneleri ya da tava veya tencerelerin elveri ş siz tabanlarından kaynaklanan

çizikler.

Solma

Kapların sürtünmesine ya da temizlik ürünlerine ba ğ lı a ş ınmalardan dolayı metalik tonda renk de ğ i ş imi.

Dekorasyon a

ş

ınması

Uygun olmayan temizlik ürünlerinin kullanılmasından kaynaklanan buzlu görünüm.

40

Cihazın do ğ ru kullanılmamasından kaynaklanan bu hasarlar, cihaz için herhangi bir teknik sorun te ş kil etmemekle birlikte garanti kapsamında bulunmamaktadır.

Temizlik ve Bakım

Temizlik

Her kullanımdan sonra pi ş irme tezgahını temizleyiniz. Bu sayede yemek artıklarının yapı ş masını önleyebilirsiniz.

Kabukla ş mı ş

kirlerin olu ş tu ğ u yüzeyleri temizlerken cam spatula kullanınız.

Cam spatulayı emniyetli bir yere bırakınız. Pi ş irme tezgahının yüzeyini yalnızca bıçakla temizleyiniz, a ş ırı zorlama yüzeyin çizilmesine neden olabilir.

Bıçak çok sivridir. Yaralanma tehlikesi! Temizlik bittikten sonra bıça ğ ı emniyetli bir yerde saklayınız.

Bıçakta hasar gördü ğ

ünüz takdirde yenisiyle de ğ i ş tiriniz.

Yüzeyi tamamen so ğ umadan önce temizlik ürünü ve mutfak havlusu ile temizleyiniz. Pi ş irme yüzeyi çok sıcak oldu ğ u takdirde lekeler olu ş abilir. Yüzeyi nemli bir bezle temizledikten sonra kuru bir ba ş ka bezle ovunuz.

Dü ğ me panelini daima kuru ve temiz muhafaza ediniz. Yiyecek artıkları ve ta ş an sıvılar cihazın

çalı ş masını etkileyebilir.

41

Uygun olmayan temizlik

ürünleri

Pi ş irme bölümü çerçevesini temizlemek için sadece az sabun ve su uygulayınız. Asla a ş ındırıcı ya da yakıcı ürünler kullanmayınız. Bu bölgede cam spatula kullanmayınız.Pi

ş irme bölümü çerçevesine zarar verebilir.

Pi ş irme bölümü çerçevesinin temizli ğ i için sivri uçlu objeler ya da cam spatula kullanmayınız. Asla yakıcı maddeler kullanmayınız. Yalnızca su ve az miktarda sabun ile temizleyiniz.

A ş a ğ ıdakileri hiçbir ko ş ul altında kullanmayınız: sert yüzeyli sünger, fırın spreyi ve ya ğ

çözücü gibi yakıcı

ürünler ya da a ş ındırıcı deterjanlar.

Asla yüksek basınçlı temizleyici ya da buhar fıskiyesi uygulamayınız.

Metal buzlanma olu ş umları

Bakım

Uygun olmayan temizlik ürünleri kullanıldı ğ ında ya da dayanıklı kapların sürtünmesinden dolayı meydana gelen a ş ınmalardan dolayı bu tip renk de ğ i ş iklikleri olabilir. Bu tiplekeleri yok etmek zordur.

Teknik servisimiz renk solmasını ortadan kaldıracak bir hizmet (ücretli) sunmaktadır.

Pi ş irme tezgahının bakımını vitroseramik için uygun olan temizlik ürünü ile yapınız. Ürün, pi ş irme yüzeyini ince bir parlak film ile kaplayarak kiri çözer.

Pi ş irme tezgahı güzelli ğ ini uzun süre korur. Bu sayede temizlik de daha kolay olur.

Arızalar

Meydana gelen arızalar kolaylıkla çözümlenebilir.

Teknik Servisi aramadan önce a ş a ğ ıdaki önerileri dikkate alınız:

Önemli not:

Sadece bizim Teknik Servis Bölümümüzün yetkili personeli gaz ve elektrik besleme ile ilgili i ş leri gerçekle ş tirebilirler.

42

Sorun

Genel elektrik sistemi çalı ş mıyor

Olası neden

- Arızalı fi ş

.

Çözüm

-Ana sigorta kutusundaki sigortayı kontrol ediniz ve gerekiyorsa de ğ i ş tiriniz.

- Otomatik sigorta atmı ş veya ş alter inmi ş

olabilir.

- Genel sigorta kutusunu kontrol ederek sigortanın veya ş alterin durumunu inceleyiniz.

Teknik destek servisi

Teknik Servisimizi talep etti ğ inizde cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve üretim numarasını (FD) hazır bulundurmanız gerekmektedir. Bu bilgiler, pi ş irme tezgahının alt kısmında yer alan özellikler tablosunda ve kullanım kılavuzu ile birlikte gelen etiketin üzerinde yer almaktadır.

Garanti ko

ş

ulları

Garanti ko ş ulları satın almanın gerçekle ş ti ğ i ülkede bulunan temsilcili ğ imiz tarafından belirlenmi ş tir.

Satı ş

noktalarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Garantinin geçerli olması için satı ş

faturasını ibraz etmek gereklidir. Ürünün özelliklerini de ğ i ş tirme hakkı saklıdır.

Ambalaj ve kullanılan gereçler

Atıkların çevreye duyarlı biçimde imha edilmesi

Cihazın özellikler tablosunda simgesi varsa a ş a ğ ıdaki talimatları dikkate alınız.

Cihazın paketini açınız ve ambalajı çevreye duyarlı biçimde imha ediniz.

Bu cihaz WEEE (elektrikli ve elektronik cihaz atıkları) olarak adlandırılmı ş

, elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili 2002/96/CE Avrupa standardı kapsamındadır.

43

Οδηγίες ασφαλείας ....................................................... 42

Η νέα σας συσκευή ...................................................... 49

Βάσεις εστιών ................................................................... 50

' Ενδειξη ελέγχου παραµένουσας θερµότητας .......... 50

∆ιακόπτης ελέγχου απλής εστίας ............................... 50

Λειτουργία της βάσης µε διπλή εστία ...................... 51

Οι εστίες

........................................................................ 51

Λειτουργία της βάσης µε εστία kombi .................... 51

∆ιακόπτης επιλογής εστίας

......................................... 52

∆ιάµετρος των σκευών που συνιστώνται ................... 52

Συµβουλές µαγειρικής ..................................................... 53

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας

...................... 53

Υποδείξεις χρήσης .......................................................... 54

Βλάβες

.............................................................................. 54

Καθαρισµός και συντήρηση ............................................ 55

Καθαρισµός ...................................................................... 55

Ακατάλληλα προϊόντα καθαρισµού ............................ 56

Σχηµατισµός µεταλλικών ιριδισµών ............................ 56

Συντήρηση

.................................................................... 56

Προβλήµατα ..................................................................... 56

Τεχνικό σέρβις

.............................................................. 57

Όροι εγγύησης .............................................................. 57

Συσκευασία και χρησιµοποιηµένες συσκευές ............ 57

∆ιάθεση απορριµµάτων φιλική για το περιβάλλον ... 57

44

Αγαπητέ πελάτη

:

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας και ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη σας . Η

παρούσα πρακτική , µοντέρνα και λειτουργική συσκευή , έχει κατασκευαστεί από υλικά άριστης ποιότητας

,

τα οποία έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας

κατά τη διάρκεια της κατασκευής , και είναι σχολαστικά δοκιµασµένα για να

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας για ένα ιδανικό ψήσιµο . Μην αφαιρείτε το

προστατευτικό περιτύλιγµα της συσκευής µέχρι τη στιγµή της εντοίχισης .

∆ιαβάστε τις οδηγίες προτού συνεχίσετε µε την εγκατάσταση και χρήση της

συσκευής . Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι βασικές για τη σωστή

λειτουργία και ειδικά για την ασφάλεια σας

.

Το περιτύλιγµα της συσκευής σας κατασκευάστηκε από κατάλληλα υλικά

προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία κατά την µεταφορά

.

Αυτά τα υλικά είναι εξ ολοκλήρου ανακυκλώσιµα , µειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις . Σας καλούµε να συνεισφέρετε και εσείς στη διατήρηση του

περιβάλλοντος , λαµβάνοντας υπόψη τις παρακάτω συµβουλές :

- πετάξτε τη συσκευασία στον κατάλληλο κάδο ανακύκλωσης ,

- απενεργοποιήστε τη συσκευή , πριν την απόρριψη της . Συµβουλευτείτε την τοπική

σας αυτοδιοίκηση για την πιο κοντινή τοποθεσία του κέντρου διαλογής

ανακυκλώσιµων υλικών και παραδώστε τη συσκευή σας εκεί ,

- µην πετάτε το χρησιµοποιηµένο λάδι στον νεροχύτη . Φυλάξτε το σε ένα κλειστό

δοχείο και παραδώστε το σε κάποιο σηµείο διαλογής ή , εάν δεν υπάρχει , σε έναν

κάδο σκουπιδιών ( πολύ πιθανόν να καταλήξει σε κάποιο χώρο υγειονοµικής ταφής .

∆εν είναι η καλύτερη δυνατή λύση , αλλά τουλάχιστον δεν µολύνουµε το νερό ).

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Αν αντίθετα από τις προσδοκίες µας

,

η συσκευή παρουσιάσει κάποια βλάβη ή δεν

ανταποκρίνεται στις ποιοτικές απαιτήσεις που προβλέπονται , σας παρακαλούµε να

µας το γνωστοποιήσετε όσο πιο γρήγορα . Η εγγύηση καθίσταται άκυρη , αν έχουν

γίνει παρεµβάσεις στη συσκευή , ή έχει υποβληθεί σε κακή χρήση .

45

Οδηγίες ασφαλείας

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες . Μόνε τότε θα

µπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σας

αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια

.

Κρατήστε της οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης , και

παραδώστε τις οδηγίες αυτές µαζί µε την συσκευή σε

κάποιο µελλοντικό ιδιοκτήτη

.

Ελέγξτε τη συσκευή µόλις αφαιρέσετε τη

συσκευασία . Σε περίπτωση που έχει προκληθεί

βλάβη κατά τη µεταφορά , µην συνδέετε τη συσκευή

στο ηλεκτρικό ρεύµα και επικοινωνήστε µε το

Τεχνικό Σέρβις .

Πριν ξεκινήσετε µε την εγκατάσταση της νέας βάσης

εστιών σας , θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η

εγκατάσταση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες

συναρµολόγησης . Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει γείωση

στην ηλεκτρική εγκατάσταση της κατοικίας σας και ότι διαθέτει το σύνολο των ισχυουσών

προϋποθέσεων ασφαλείας . Οι εργασίες

εγκατάστασης και σύνδεσης στο ηλεκτρικό ρεύµα

πρέπει να γίνουν από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό

,

σύµφωνα µε την ισχύουσα ρύθµιση και νοµοθεσία

,

καθώς και τις οδηγίες των τοπικών εταιριών

παροχής ηλεκτρικού

.

Η χρήση της παρούσας

συσκευής χωρίς να υπάρχει γείωση ή λόγω κακής

εγκατάστασης , µπορεί να προκαλέσει , σε ελάχιστες

περιπτώσεις , σοβαρά ατυχήµατα ( σωµατική βλάβη ή και θάνατο από ηλεκτροπληξία ). Ο κατασκευαστής

δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή λειτουργία ή

πιθανές βλάβες που προκύπτουν από λανθασµένη

ηλεκτρική εγκατάσταση .

Τα καλώδια σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών

δεν πρέπει να αγγίζουν τα ζεστά τµήµατα της βάσης

εστιών

.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη µόνωση

του καλωδίου και στη βάση εστιών .

Αν παρατηρήσετε κάποια βλάβη στη συσκευή , µην

τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό ρεύµα . Σε περίπτωση

βλάβης , διακόψτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού στη

συσκευή . Μην τροποποιείτε το εσωτερικό της

συσκευής .

46

Καλέστε το Τεχνικό µας Σέρβις για την επισκευή .

Κάθε επισκευή που πρέπει να γίνει στην βάση

εστιών , καθώς και η αλλαγή ή εγκατάσταση του

καλωδίου σύνδεσης , να πραγµατοποιείτε από το

Τεχνικό Σέρβις

.

Αν κάποιος από τους διακόπτες δεν γυρνάει , µην

βάζετε δύναµη . Καλέστε αµέσως το Τεχνικό Σέρβις

για την επισκευή ή αντικατάσταση τους

.

Σε περίπτωση που υπάρχουν κοψίµατα , ρωγµές ή

ραγίσµατα στη βάση εστιών , υπάρχει κίνδυνος

βραχυκυκλώµατος

.

Αποσυνδέστε αµέσως τη

συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύµα . Αποσύνδεστε την

ασφάλεια της συσκευής από το κουτί ασφαλειών .

Επικοινωνήστε µε το Τεχνικό Σέρβις .

Μην αποθηκεύετε και µη χρησιµοποιείτε χηµικά και

διαβρωτικά προϊόντα , ατµούς , εύφλεκτα υλικά ή µη

εδώδιµα είδη κάτω από την παρούσα συσκευή αλλά

ούτε και κοντά της .

Μην αγγίζετε τις εστίες . Κίνδυνος εγκαυµάτων !

Κρατήστε τα παιδιά µακριά

.

Η ένδειξη

παραµένουσας θερµότητας θα ανάψει αν οι εστίες

είναι ακόµα θερµές .

Τα καυτά λίπη ή λάδια µπορούν εύκολα να πάρουν

φωτιά . Μην αποµακρύνεστε ενώ θερµαίνετε λίπη ή

λάδια . Αν πάρουν φωτιά , µην τη σβήσετε µε νερό .

Κίνδυνος εγκαυµάτων ! Σκεπάστε το σκεύος µε ένα

καπάκι για να συγκρατήσετε τη φωτιά και

αποσυνδέστε την εστία .

Αν υπάρχει υγρασία ανάµεσα στην βάση του

σκεύους και στην εστία

,

µπορεί να προκληθεί πίεση

ατµού . Το σκεύος µπορεί να αναπηδήσει ξαφνικά

λόγω πίεσης ατµού . Κίνδυνος τραυµατισµού !

Να

διατηρείτε πάντα στεγνές τις εστίες και τις βάσεις

των σκευών

.

47

Μην τοποθετείτε παραµορφωµένα σκεύη που είναι

ασταθή πάνω στη βάση εστιών

,

υπάρχει κίνδυνος

να πέσουν τυχαία .

Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί µόνο για

οικιακή χρήση . Η παρούσα συσκευή δεν µπορεί να

εγκατασταθεί σε γιωτ ή τροχόσπιτα .

Χρησιµοποιείστε τη συσκευή µόνο για µαγείρεµα και

ποτέ ως θέρµανση

.

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα ( συμπεριλαμβανόμενων και των παιδιών ) με

μειωμένες φυσικές , αισθητικές ή νοητικές ικανότητες , ή

με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης , εκτός και εάν γίνεται

=

υπό εποπτεία ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο

υπεύθυνο για την ασφάλεια τους .

Μην αφήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της

λειτουργίας χωρίς επιτήρηση .

Τα γραφήµατα που παρουσιάζονται σε αυτό το

εγχειρίδιο χρήσης είναι ενδεικτικά

.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη αν δεν

ακολουθηθούν οι οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου

.

Ένδειξη :

Η λειτουργία που αναβοσβήνει σιτς εστίες δεν είναι

βλάβη . Πάντα λειτουργεί έντονα σε διαστήµατα

ανάµµατος και σβησίµατος σχετικά µεγάλα στην

λειτουργία του επιλεγόµενου επιπέδου ισχύος . Σε

µεγαλύτερο επίπεδο ισχύος , διαρκεί περισσότερο

χρόνο η λειτουργία και µπορεί να επιτευχθεί

υψηλότερη θερµοκρασία .

48

Η νέα σας συσκευή

Εστία µέχρι

1200 W

∆ιπλή εστία

µέχρι 2000 W

∆ιακόπτης

ελέγχου

διπλής εστίας

∆ιακόπτης επιλογής

διπλής εστίας

=

=

Ενδείξεις παραµένουσας θερµότητας

∆ιακόπτης

ελέγχου απλής

εστίας

Εστία kombi µέχρι

2100 W

Ένδειξη παραµένουσας θερµότητας

∆ιακόπτης ελέγχου

ισχύος

Οι παρούσες συσκευές µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους , και / ή µε

συµβατές βάσεις εστιών της ίδιας επωνυµίας , χρησιµοποιώντας το βοηθητικό

εξάρτηµα της ένωσης . Συµβουλευτείτε τον κατάλογο .

49

Βάσεις εστιών

Ένδειξη ελέγχου

παραµένουσας

θερµότητας

∆ιακόπτης ελέγχου

απλής εστίας

Σχ

. 1

Κατά την έναρξη µαγειρέµατος συνιστάται να θέσετε

τον διακόπτη στη µέγιστη ισχύ , και ανάλογα µε την

ποσότητα και ποιότητα των τροφίµων , να περάστε έπειτα σε µια µεσαία θέση διατήρησης .

Λόγω της θερµικής αδράνειας των εστιών , µπορείτε

να τις σβήσετε λίγο προτού ολοκληρώσετε το

µαγείρεµα , για να εξοικονοµήστε ενέργεια . Το

µαγείρεµα θα συνεχίσει µε τη συσσωρευµένη

παραµένουσα θερµότητα των εστιών .

Να

χρησιµοποιείτε σκεύη µε πάτο απόλυτα επίπεδο ,

παχύ και παρόµοιο µέγεθος µε την εστία , ποτέ

µικρότερου µεγέθους . Αποφύγετε την υπερχείλιση

υγρών πάνω στην επιφάνεια της βάσης εστιών ,

καθώς επίσης µη χρησιµοποιείτε υγρά σκεύη πάνω

της .

Στις ηλεκτρικές συσκευές , η ένδειξη ελέγχου της

παραµένουσας θερµότητας φωτίζεται µόλις

ενεργοποιήσετε κάποια εστία , δείχνοντας έτσι ότι η

εστία είναι θερµή

.

Όταν αποσυνδέετε την εστία

,

η ένδειξη ελέγχου παραµένουσας θερµότητας

παραµένει φωτισµένη ενώ η εν λόγω εστία είναι

θερµή , υποδεικνύοντας την ύπαρξη παραµένουσας

θερµότητας

.

Μόλις κρυώσουν οι εστίες

,

η ένδειξη παραµένουσας

θερµότητας σβήνει . Προσοχή

!

Αν γίνει διακοπή της

παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ενώ οι ενδείξεις

παραµένουσας θερµότητας είναι αναµµένες , και το

ρεύµα επανέλθει αµέσως , οι ενδείξεις µπορεί να µην

ξανά ανάψουν παρ ' όλο που η εστία είναι ακόµη

θερµή .

Οι βάσεις εστιών διαθέτουν ένα ρυθµιστή για τον έλεγχο ενεργείας µέσω του οποίου µπορείτε να

επιλέξετε την κατάλληλη ισχύ για το τρόφιµο που

µαγειρεύετε . Σχ .1.

Λαµβάνοντας υπόψη τον τύπο ψησίµατος , την

ποσότητα και χρησιµοποιώντας τον πίνακα

προτάσεων για το µαγείρεµα , γυρίστε τον διακόπτη

δεξιόστροφα , στη θέση που αντιστοιχεί για το φαγητό

που θέλετε να µαγειρέψετε . Για να αποσυνδέσετε την

εστία γυρίστε το διακόπτη µέχρι τη θέση

.

Η ένδειξη ελέγχου της παράµενουσας θερµότητας θα

σβήσει µόλις κρυώσει η επιφάνεια της βάσης εστιών .

50

Λειτουργία της βάσης µε διπλή εστία

Οι εστίες

Σχ . 2

Σχ . 3

Τα µοντέλα που είναι εξοπλισµένα µε διπλή εστία ,

µια από αυτές έχει απλό κύκλωµα και η άλλη έχει

διπλό κύκλωµα ( σχ . 2 και 3). Η τελευταία διαθέτει ,

για αυτό το λόγο , δυο εστίες : µια πλήρης στα 2000 W

και µια κεντρική στα

800 W

αν η συσκευή σας

λειτουργεί στα 230V και 1000 W αν λειτουργεί στα

400V.

Η µικρή εστία ( κεντρική ), συνδέεται γυρνώντας το

διακόπτη δεξιόστροφα µέχρι να ελευθερωθεί η θέση

,

από εκείνη τη στιγµή µπορείτε να τη θέσετε σε

οποιαδήποτε ένδειξη από 1 έως 9.

1 = Ελάχιστη θερµοκρασία .

9 = Μέγιστη θερµοκρασία .

Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε επίσης τη ζώνη

θέρµανσης διευρυµένη , πρέπει να γυρίσετε το

διακόπτη µέχρι τη θέση και στη συνέχεια να

ρυθµίσετε την ισχύ που θέλετε . Για να ξανά

χρησιµοποιήσετε τη µικρή εστία

,

γυρίστε το διακόπτη

αριστερόστροφα µέχρι τη θέση

,

ξανά επιλέξτε το

επίπεδο ισχύος

.

Η ένδειξη ελέγχου παραµένουσας

θερµότητας θα λειτουργήσει έτσι όπως περιγράφεται

παραπάνω

.

Λειτουργία της βάσης εστιών µε εστία kombi

Η βάση εστιών σας kombi διαθέτει δυο διακόπτες για

τον έλεγχο της λειτουργία της

.

Ο διακόπτης της

αριστερής εστίας της συσκευής είναι για την επιλογή

της εστίας µαγειρέµατος , και η λειτουργία του

περιγράφεται στη συνέχεια . Ο διακόπτης της

αριστερής εστίας ελέγχει την ισχύ της επιλεγόµενης

εστίας , όπως περιγράφεται στην ενότητα “ ∆ιακόπτης

ελέγχου απλής εστίας ” Η ένδειξη ελέγχου

παραµένουσας θερµότητας θα λειτουργήσει έτσι όπως περιγράφεται παραπάνω

.

51

∆ιακόπτης

εστίας

επιλογής

∆ιάµετρος των σκευών

που συνιστώνται

Με αυτό το διακόπτη µπορείτε να επιλέξετε το

µέγεθος της εστίας που είναι ενεργοποιηµένη στη

βάση εστιών , έτσι όπως περιγράφεται στη συνέχεια .

∆ιαµ

. 14

εκ

.

0,9 kW

∆ιαµ

. 20

εκ

.

1,75 kW

14 εκ . x 35 εκ .

2,1 kW

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΣΚΕΥΟΥΣ

12 εκ .

ΕΣΤΙΑ

∆ιπλή εστία

Απλή εστία

18 εκ .

14

εκ

.

14

εκ

.

Kombi

20 εκ .

14

εκ

. x 35

εκ

.

52

Συµβουλές µαγειρικής

Θέση

Λιώσιµο

:

σοκολάτα ,

βούτυρο , ζελατίνη

Μαγείρεµα

:

ρύζι ,

µπεσαµέλ , ραγκού

Μαγείρεµα

:

πατάτες , ζυµαρικά ,

λαχανικά

Ελαφρύ τσιγάρισµα

:

στιφάδο ,

ψητά σε ρολό

Μαγείρεµα στον ατµό

:

ψάρι

Ζέσταµα

,

διατήρηση θερµότητας

στα ήδη έτοιµα πιάτα

Ψήσιµο

:

εσκαλόπ , φιλέτα .

οµελέτες

Μαγείρεµα και τσιγάρισµα

=

=

=

=

=

=

NJO=

OJP=

QJR=

QJR=

R=

OJPJQJR=

SJTJU=

V=

Είναι απαραίτητη υψηλότερη ρύθµιση για

:

- Μεγάλες ποσότητες υγρών .

- Μεγάλες ποσότητες πιάτων .

- Μαγείρεµα µε σκεύη χωρίς καπάκι .

Συµβουλές για εξοικονόµηση ενέργειας

Να χρησιµοποιείτε κατσαρόλες και τηγάνια µε βάση

παχιά και επίπεδη

.

Οι παραµορφωµένες βάσεις

παρατείνουν τη διάρκεια µαγειρέµατος .

Επιλέξτε το σωστό µέγεθος κατσαρόλας για την

κάθε εστία

.

Η διάµετρος της βάσης της κατσαρόλας ή του τηγανιού πρέπει να είναι η ίδια µε την εστία .

Λάβετε υπόψη ότι οι κατασκευαστές συνήθως

αναφέρουν τη µέγιστη διάµετρο της κατσαρόλας . Τις

περισσότερες φορές αυτή η διάµετρος είναι

µεγαλύτερη από τη βάση .

Να χρησιµοποιείτε µικρή κατσαρόλα για µικρές

ποσότητες

.

Μια µεγάλη κατσαρόλα

,

σχεδόν άδεια

,

απαιτεί πολύ ενέργεια . Να βάζετε πάντα τα σωστά

καπάκια στις κατσαρόλες και στα τηγάνια . Αν

µαγειρεύετε χωρίς καπάκι

,

η κατανάλωση ενέργειας

πολλαπλασιάζεται επί του τέσσερα . Να µαγειρεύετε

µε µικρή ποσότητα νερού . Θα εξοικονοµήσετε

ενέργεια

.

Μαγειρεύοντας τα λαχανικά µε λίγο νερό

,

διατηρούν καλύτερα τις βιταµίνες τους και τα

µεταλλικά στοιχεία .

Επιλέξτε µια χαµηλή θέση .

53

Υποδείξεις χρήσης

Μπορεί να προκληθεί ζηµιά στη βάση εστιών αν

πέσουν πάνω της σκληρά ή αιχµηρά αντικείµενα

.

Συνιστάται να µην τοποθετείτε τέτοιου τύπου

αντικείµενα σε περιοχές που υπάρχει πιθανότητα να

πέσουν πάνω στη βάση εστιών .

Ζηµιές

Μην αφήνετε άδειο σκεύος στη φωτιά , ειδικά αν

πρόκειται για σκεύη από σµάλτο ή από αλουµίνιο .

Μπορεί να προκαλέσουν ζηµιά στο σκεύος και στη

βάση εστιών

.

Κοιτάξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή

αν πρόκειται για ειδικό σερβίτσιο πιάτων .

Ποτέ να µην τοποθετείτε θερµές κατσαρόλες ή

τηγάνια πάνω στο πλαίσιο της βάσης εστιών .

Το αλουµινόχαρτο ή τα πλαστικά σκεύη λιώνουν αν

τα βάλετε πάνω σε θερµές εστίες .

Οι ζηµιές που παρουσιάζονται στην συνέχεια δεν

επηρεάζουν την λειτουργία ή την σταθερότητα της

βάσης εστιών σας .

Σχηµατισµός κρούστας

Οφειλόµενη σε ξεχείλισµα λιωµένης ζάχαρης ή

τροφίµων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη .

Γρατζουνιές

Λόγω αλατιού , ζάχαρις , κόκκους άµµου ή από

παραµορφωµένους πάτους σε τηγάνια και

κατσαρόλες .

Ξεθώριασµα

Αλλαγή χρώµατος σε ένα τόνο µεταλλικό λόγω της

φθοράς από την τριβή των σκευών ή της χρήσης

ακατάλληλων προϊόντων καθαρισµού

.

Φθορά της διακόσµησης

Ξεθώριασµα της διακόσµησης οφειλόµενο στη

χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισµού .

54

Αυτές οι ζηµιές προκαλούνται λόγω κακής χρήσης

της συσκευής , δεν αφορά τεχνικά προβλήµατα της

συσκευής , και για αυτό το λόγο δεν καλύπτονται

από την εγγύηση .

Καθαρισµός και συντήρηση

Καθαρισµός

Καθαρίστε τη βάση εστιών µετά από κάθε χρήση .

Κατά αυτό τον τρόπο εµποδίζετε να κολλήσουν τα

υπολείµµατα φαγητού .

Για να καθαρίσετε τις εστίες από την κρούστα

που δηµιουργήθηκε λόγω βρωµιάς

,

χρησιµοποιείστε µια ξύστρα κεραµικής εστίας .

Αφαιρέστε την ασφάλεια της ξύστρας

.

Καθαρίστε

την επιφάνεια της βάσης εστιών µόνο µε το ξυράφι ,

η υπόλοιπο σώµα της ξύστρας µπορεί να τη

γρατζουνίσει .

Το ξυράφι είναι πολύ κοφτερό . Κίνδυνος

τραυµατισµού ! Ασφαλίστε το ξυράφι µόλις

τελειώσετε µε το καθάρισµα

.

Αντικαταστήστε αµέσως το ξυράφι µόλις

παρουσιάσει φθορές

.

Καθαρίστε την επιφάνεια προτού κρυώσει τελείως

µε ένα προϊόν καθαρισµού και χαρτί κουζίνας

.

Αν η

επιφάνεια των εστιών είναι ακόµη πολύ θερµή ,

µπορεί να εµφανιστούν λεκέδες . Καθαρίστε την

επιφάνεια µε ένα υγρό πανί και στεγνώστε την

τρίβοντας µε ένα απαλό πανί .

Πάντα να διατηρείτε καθαρή και στεγνή την περιοχή

µε τους πίνακες του διακόπτη . Τα υπολείµµατα

φαγητού και τα υγρά που έχουν υπερχειλίσει µπορεί

να επηρεάσουν τη λειτουργία της βάσης εστιών .

55

Χρησιµοποιείστε µόνο ζεστό νερό µε λίγο σαπούνι

για να καθαρίσετε το πλαίσιο της βάσης εστιών

.

Μη

χρησιµοποιείτε κανένα διαβρωτικό ή λειαντικό

προϊόν . Μη χρησιµοποιείτε εδώ την ξύστρα . Μπορεί

να προκαλέσει ζηµιά στο πλαίσιο της βάσης εστιών

.

Για την καθαριότητα του πλαισίου της βάσης εστιών

µη χρησιµοποιείτε κοφτερά αντικείµενα ή ξύστρα .

Πότε µη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα

.

Χρησιµοποιείστε µόνο ζεστό νερό µε λίγο σαπούνι .

Ακατάλληλα προϊόντα

καθαρισµού

Μη χρησιµοποιείτε υπό οποιαδήποτε συνθήκη :

σφουγγαράκια που γρατζουνίζουν , λειαντικά

προϊόντα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά , όπως

σπρέι για φούρνους ή για αφαίρεση λεκέδων .

Ποτέ µη χρησιµοποιείτε καθαριστικά µε υψηλή

πίεση ή συσκευές µε ατµό

.

Σχηµατισµός µεταλλικών

ιριδισµών

Συντήρηση

Αυτές οι αλλαγές στο χρώµα οφείλονται στη χρήση

ακατάλληλων προϊόντων καθαρισµού ή λόγω

φθοράς από την τριβή των σκευών

.

Είναι πολύ

δύσκολο να καθαρίσετε λεκέδες τέτοιου τύπου . Το

τεχνικό µας σέρβις προσφέρει µια υπηρεσία ( δεν

είναι δωρεάν ) για την αποµάκρυνση των

ξεθωριασµένων σηµείων

.

Φροντίστε τη βάση εστιών µε ένα κατάλληλο προϊόν

καθαρισµού για υαλοκεραµική εστία .

Το προϊόν

καλύπτει την επιφάνεια µαγειρέµατος µε µια λαµπρή

µεµβράνη που απωθεί τη βρωµιά . Η βάση εστιών

διατηρείτε πιο όµορφη για περισσότερο καιρό . Κατά

αυτό τον τρόπο , ο καθαρισµός θα γίνεται πιο

εύκολα .

Προβλήµατα

Υπάρχει περίπτωση τα προβλήµατα που

παρουσιάζονται να λύνονται εύκολα

.

Προτού

επικοινωνήσετε µε το Τεχνικό Σέρβις , λάβετε υπόψη

τις παρακάτω προτάσεις :

Σηµαντική σηµείωση :

Μόνο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του

Τεχνικού µας Σέρβις µπορεί να

πραγµατοποιήσει εργασίες στο ηλεκτρικό

σύστηµα .

56

Τι συµβαίνει

…;

… αν η λειτουργία

του γενικού

ηλεκτρικού έχει

βλάβη ;

Πιθανή αιτία

- Ελαττωµατική .

- Ο αυτόµατος ή

διαφορικός διακόπτης

εγκατάστασης ( ρελέ )

µπορεί να έχει καεί

.

Λύση

- Ελέγξτε την ασφάλεια στο

γενικό κουτί ασφαλειών και

αλλάξτε την αν είναι

- Κοιτάξτε στο γενικό κουτί

εισόδου , µήπως έχει καεί ο

αυτόµατος ή διαφορικός

διακόπτης

(

ρελέ

).

Τεχνικό σέρβις

Όροι εγγύησης

Αν απευθυνθείτε στο Τεχνικό µας Σέρβις , πρέπει να

παρέχετε τον αριθµό του προϊόντος (E-Nr.) και τον

αριθµό κατασκευής (FD) της συσκευής . Αυτή η

πληροφορία βρίσκεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών

στο κάτω τµήµα της βάσης εστιών , και στην ετικέτα

που υπάρχει στο πίσω εξώφυλλο του εγχειριδίου

χρήσης .

Οι όροι εγγύησης που εφαρµόζονται είναι αυτοί που

ορίζονται από την εκπροσώπηση της εταιρίας µας

στη χώρα όπου έγινε η αγορά . Μπορείτε να

ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο κατάστηµα

αγοράς . Η εγγύηση ισχύει µόνον µε την προσκόµιση

αντίγραφου της απόδειξης αγοράς . ∆ιατηρείται το

δικαίωµα για τροποποιήσεις

.

Συσκευασία και χρησιµοποιηµένες

συσκευές

Αν στην ετικέτα χαρακτηριστικών υπάρχει το

∆ιάθεση απορριµµάτων

φιλική για το

περιβάλλον

σύµβολο

υποδείξεις .

λάβετε υπόψη τις παρακάτω

Αποµακρύνετε τη συσκευασία της συσκευής και

πετάξτε την κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

.

Η παρούσα συσκευή ανταποκρίνεται στην

ευρωπαϊκή οδηγία

2002/96/CE

για ηλεκτρικό και

ηλεκτρονικό εξοπλισµό που αναγνωρίζεται ως

WEEE (waste electrical and electronic equipment).

57

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Black Built-in
  • 2 zone(s) Ceramic Ceramic
  • Control type: Rotary

Related manuals

advertisement