BALAY EO616YB10E/40, EO6B6HB10/01, POP6B6B10/73, POP6B6B10/02, EO6B6PB10/49, EO6B6PB10/73, EO6B6YB10/01, EO6B6YB10/71, Gas hob with integrated controls, POP6B6B10/01 Installation Instructions

BALAY EO616YB10E/40, EO6B6HB10/01, POP6B6B10/73, POP6B6B10/02, EO6B6PB10/49, EO6B6PB10/73, EO6B6YB10/01, EO6B6YB10/71, Gas hob with integrated controls, POP6B6B10/01 Installation Instructions

*9001043904*

Ø

0RQWDJHDQOHLWXQJ

Ù

̲͉͇͓͇͕͔͕͔͉͓͆́͌̓̾̓ͅͅ

Ú

,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV

Û

,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH

Þ

1RWLFHGHPRQWDJH

â

,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR

é

,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW

ë

,QVWUXNFMDPRQWDŰX

ì

,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP

î

Ημπροςιυηώξνλνμρίες

PLQ

¸

PLQ

PLQ

PLQ a¸ a a

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PLQ

PD[

‘PD[

[

D

99 a

/

1

9

9

JDV

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PEDU 4QN: P K JK

JDV

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

PEDU 4QN: P K JK

*

*

*

*

'

* '

* '

*

'

'

* * * * * * * * * *

' ' ' ' ' $ $ & $

'

' '

'

'

'

'

'

$

$

$

$

&

&

$

$

%

'

'

'

%

'

'

'

%

'

'

%

'

'

%

'

'

%

$

$

$

$

$

$

'

&

&

&

&

$

$

$

'

*

*

*

%

&

%

%

&

%

%

&

%

%

&

%

%

&

%

%

&

%

'

&

'

&

'

&

&

'

&

***

*

****

*

(UGJDV $DUGJDV *D] QDWXUHO (UGJDV + (UJDV ( 1DWXUJDV *DV QDWXUDO 0DDNDDVX *D] QDWXUHO /DFT 1DWXUDO

JDV̵͓͈͉͚̼͑̀͏͈͎*DVQDWXUDOH*DVPHWDQR*iV1DWXUDO=HPQìSO\Q=HPHOMVNLSOLQ

$DUGJDV*D]QDWXUHO(UGJDV//*D]QDWXUHO*URQLQJXH

)OVVLJJDV%XWDDQ3URSDDQ%XWDQR3URSDQR%XWDQ3URSDQ)OVVLJJDV%3)*DV%XWDDQL3URSDDQL

%XWDQH3URSDQH̴͂͏̼̀͏͈͎̰͋̈́̾͂͋̀͏͎›̻͈͎͌*3/%XWiQ3URSiQ

%\JDV*DVPDQXIDFWXUDGR

de

Ø

0RQWDJHDQOHLWXQJ

6LFKHUKHLWVKLQZHLVH

/HVHQ6LHGLH*HEUDXFKVDQZHLVXQJIUGDV*HUlWEHYRU6LHHV

LQVWDOOLHUHQXQGEHQXW]HQ

'LHLQGLHVHU$QOHLWXQJHQWKDOWHQHQ$EELOGXQJHQVLQGRULHQWDWLY

'HU +HUVWHOOHU LVW MHJOLFKHU 9HUDQWZRUWXQJ HQWKREHQ ZHQQ GLH

%HVWLPPXQJHQGLHVHV+DQGEXFKVQLFKWHLQJHKDOWHQZHUGHQ

'LHVHV *HUlW GDUI QXU DQ HLQHP DXVUHLFKHQG EHOIWHWHQ 2UW JHQXW]W

ZHUGHQ'DV*HUlWGDUIQLFKWDQHLQHQ6FKRUQVWHLQRGHUHLQH

$EJDVDQODJHDQJHVFKORVVHQZHUGHQ

$OOH,QVWDOODWLRQV$QVFKOXVV5HJHOXQJVXQG8PVWHOOXQJV

DUEHLWHQ DXI HLQH DQGHUH *DVDUW PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHU

WHQ )DFKPDQQ XQG XQWHU %HDFKWXQJ GHU MHZHLOV DQZHQGEDUHQ

5HJHOXQJHQXQGJHVHW]OLFKHQ9RUJDEHQVRZLHGHU9RUVFKULI

WHQGHU|UWOLFKHQ6WURPXQG*DVYHUVRUJHUYRUJHQRPPHQ

ZHUGHQ %HVRQGHUH $XIPHUNVDPNHLW LVW GHQ IU GLH %HOIWXQJ

JHOWHQGHQ%HVWLPPXQJHQXQG5LFKWOLQLHQ]X]XZHQGHQ

)U8PVWHOOXQJVDUEHLWHQDXIHLQHDQGHUH*DVDUWHPSIHKOHQ

ZLUGHQ.XQGHQGLHQVW]XUXIHQ

'LHVHV*HUlWZXUGHDXVVFKOLH‰OLFKIUGLH9HUZHQGXQJLQ3ULYDW

KDXVKDOWHQHQWZRUIHQHLQHNRPPHU]LHOOHRGHUJHZHUEOLFKH1XW

]XQJ LVW QLFKW JHVWDWWHW 'LHVHV *HUlW GDUI QLFKW DXI -DFKWHQ RGHU LQ

:RKQZDJHQHLQJHEDXWZHUGHQ'LH*DUDQWLHJLOWQXUGDQQZHQQ

GDV*HUlWDXVVFKOLH‰OLFKIUVHLQHQYRUJHVHKHQHQ=ZHFNJHQXW]W

ZLUG hEHUSUIHQ6LHYRUGHU,QVWDOODWLRQGHV*HUlWVGDVVGLH|UWOLFKHQ

9RUDXVVHW]XQJHQXQGGLHDXIGHP7\SHQVFKLOGDQJHJHEHQHQ

*HUlWHHLQVWHOOXQJHQ *DVDUW XQG GUXFN 1HQQOHLVWXQJ 6SDQQXQJ

PLWHLQDQGHUNRPSDWLEHOVLQG

6WHOOHQ6LHYRUGHU'XUFKIKUXQJMHJOLFKHU$UEHLWHQGLH

6WURPXQG*DV]XIXKUDE

'DV 1HW]NDEHO PXVV DP (LQEDXP|EHO JXW EHIHVWLJW ZHUGHQ GDPLW

HVQLFKWPLWKHL‰HQ7HLOHQGHV%DFNRIHQVRGHUGHV.RFKIHOGHVLQ

%HUKUXQJNRPPHQNDQQ

(OHNWULVFKH*HUlWHPVVHQLPPHUJHHUGHWZHUGHQ

1HKPHQ6LHNHLQH$UEHLWHQLP*HUlWHLQQHUHQYRU5XIHQ6LH

JHJHEHQHQIDOOVXQVHUHQ.XQGHQGLHQVWDQ

9RUGHP(LQEDX

'LHVHV*HUlWHQWVSULFKW.ODVVHJHPl‰',1(1IU*DV

JHUlWH(LQEDXJHUlWH

'DV0|EHOLQZHOFKHVGDV*HUlWHLQJHEDXWZLUGPXVVDXVUHL

FKHQGIL[LHUWXQGVWDELOVHLQ

'LH QHEHQ GHP *HUlW EHILQGOLFKHQ 0|EHO GHUHQ 6FKLFKWZHUNVWRIIH

VRZLHGHUVLH]XVDPPHQKDOWHQGH/HLPGUIHQQLFKWDXVEUHQQED

UHQ0DWHULDOLHQEHVWHKHQXQGPVVHQKLW]HEHVWlQGLJVHLQ

'LHVHV*HUlWGDUIQLFKWEHU.KOVFKUlQNHQ:DVFKPDVFKLQHQ

6SOPDVFKLQHQRGHUlKQOLFKHQ*HUlWHQHLQJHEDXWZHUGHQ

:HQQ6LHGDV.RFKIHOGEHUHLQHP%DFNRIHQLQVWDOOLHUHQPXVV

GLHVHUEHUHLQH=ZDQJVEHOIWXQJYHUIJHQhEHUSUIHQ6LHGLH

$EPHVVXQJHQGHV%DFNRIHQVLQ,KUHP,QVWDOODWLRQVKDQGEXFK

:HQQ HLQH 'XQVWDE]XJVKDXEH DQJHEUDFKW ZLUG PXVV GLHV JHPl‰

GHU 0RQWDJHDQOHLWXQJ XQG LPPHU XQWHU %HUFNVLFKWLJXQJ GHV YHUWL

NDOHQ0LQGHVWDEVWDQGV]XP.RFKIHOG$EE JHVFKHKHQ

9RUEHUHLWXQJGHV.FKHQP|EHOV$EE

1HKPHQ 6LH LQ GHU $UEHLWVIOlFKH HLQHQ $XVVFKQLWW PLW GHQ EHQ|WLJ

WHQ$EPHVVXQJHQYRU

%HL$UEHLWVIOlFKHQDXV+RO]ILUQLVVHQ6LHGLH6FKQLWWIOlFKHQPLW

6SH]LDOOHLPXPVLHYRU)HXFKWLJNHLW]XVFKW]HQ

%HILQGHW VLFK NHLQ %DFNRIHQ XQWHU GHP .RFKIHOG EULQJHQ 6LH HLQHQ

=ZLVFKHQERGHQDXVQLFKWEUHQQEDUHP0DWHULDO]%0HWDOORGHU

6SHUUKRO] PPXQWHUGHP%RGHQGHV.RFKIHOGHVDQ6RZLUG

HLQ=XJDQJ]XPXQWHUHQ7HLOGHV.RFKIHOGHVYHUKLQGHUW

'HU$EVWDQGGHV=ZLVFKHQERGHQV]XP1HW]DQVFKOXVVGHV*HUl

WHVPXVVPLQGHVWHQVPPEHWUDJHQ

(LQEDXGHV*HUlWV$EE

+LQZHLV =XP(LQEDXHQGHV.RFKIHOGHV6FKXW]KDQGVFKXKHYHU

ZHQGHQ

-HQDFK0RGHOONDQQGLH.OHEHGLFKWXQJEHUHLWVLP:HUNDQJH

EUDFKW ZRUGHQ VHLQ 'LH .OHEHGLFKWXQJ GDQQ NHLQHVIDOOV HQWIHUQHQ

VLHYHUKLQGHUW'XUFKVLFNHUQ:HQQGLH'LFKWXQJQLFKWZHUNVHLWLJ

DQJHEUDFKWZXUGHNOHEHQ6LHVLHDQGHQXQWHUHQ5DQGGHV.RFK

IHOGV

=XU%HIHVWLJXQJGHV*HUlWVDP(LQEDXP|EHO

(QWQHKPHQ6LHGLH.ODPPHUQGHP=XEHK|UEHXWHOXQGVFKUDX

EHQ 6LH VLH LQ GHU DQJHJHEHQHQ 3RVWLWLRQ DQ VR GDVV VLH VLFK IUHL

GUHKHQ

)JHQ6LHGDV.RFKIHOGPLWWLJHLQ

'UFNHQ6LHGLH5lQGHUVRODQJHQDFKXQWHQELVGHUJHVDPWH

5DQGDXIOLHJW

'UHKHQ6LHGLH.ODPPHUQXQG]LHKHQ6LHGLHVHIHVWDQ

'LH 3RVLWLRQ GHU .ODPPHUQ KlQJW YRQ GHU 'LFNH GHU $UEHLWVREHU

IOlFKHDE

'DV*HUlWGDUIQLFKWPLW6LOLNRQDXIGLH$UEHLWVSODWWHJHNOHEWZHU

GHQ

$XVEDXGHV.RFKIHOGHV

7UHQQHQ6LHGDV*HUlWYRQGHU6WURPXQG*DVYHUVRUJXQJ

6FKUDXEHQ 6LH GLH .ODPPHUQ DXI XQG IROJHQ 6LH GHQ (LQEDXVFKULW

WHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH

*DVDQVFKOXVV$EE

'HU*DVDQVFKOXVVPXVVVRDQJHRUGQHWVHLQGDVVGHU$EVSHUU

KDKQ]XJlQJOLFKLVW

$P(QGHGHV(LQJDQJVURKUV]XP*DVNRFKIHOGEHILQGHWVLFKHLQ

µ*HZLQGH PP'LHVHV*HZLQGHHUP|JOLFKW

(LQHQ)HVWDQVFKOXVV

(LQHQ$QVFKOXVVPLWHLQHP0HWDOOVFKODXFK/ PLQ P

PD[ P

%ULQJHQ6LHGLHPLWJHOLHIHUWH'LFKWXQJ]ZLVFKHQGHP

$XVODVVGHU6DPPHOOHLWXQJXQGGHP*DVDQVFKOXVVDQ

'HU 6FKODXFK VROOWH QLFKW LQ .RQWDNW ]X GHQ EHZHJOLFKHQ 7HLOHQ GHU

(LQEDXHLQKHLWJHODQJHQ]%HLQHU6FKXEODGHRGHUGXUFKgII

QXQJHQYHUOHJWZHUGHQGLHYHUVFKORVVHQZHUGHQN|QQWHQ

%HLP$QVFKOXVVHJDOZHOFKHU$UWGDUIGHU.UPPHUQLFKW

EHZHJWRGHUYHUGUHKW XQGVRDXVVHLQHUZHUNVHLWLJHQ3RVLWLRQ

JHEUDFKWZHUGHQ

:HQQ HLQ ]\OLQGULVFKHU $QVFKOXVV KHUJHVWHOOW ZHUGHQ VROO HUVHW]HQ

6LHGHQZHUNVHLWLJLQVWDOOLHUWHQ.UPPHUPLWGHP.UPPHUDXV

GHP=XEHK|UEHXWHO$EE D

9HUJHVVHQ6LHQLFKWGD]ZLVFKHQGLH'LFKWXQJDQ]XEULQJHQ

:

*DVDXVWULWWVJHIDKU

1DFK$UEHLWHQDQHLQHU$QVFKOXVVVWHOOHGLHVHLPPHUDXI'LFKWKHLW

SUIHQ

'HU+HUVWHOOHUEHUQLPPWIUGHQ*DVDXVWULWWDQHLQHU$QVFKOXVV

VWHOOHDQGHU]XYRUKDQWLHUWZXUGHNHLQH9HUDQWZRUWXQJ

(OHNWULVFKHU$QVFKOXVV$EE

'DV *HUlW JHK|UW ]XP 7\S < 'DV =XOHLWXQJVNDEHO GDUI QLFKW YRP

%HQXW]HUVRQGHUQQXUYRP.XQGHQGLHQVWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ

6RZRKO.DEHOW\SDOVDXFKPLQLPDOHU4XHUVFKQLWWPVVHQEHUFN

VLFKWLJWZHUGHQ

'LH.RFKIHOGHUZHUGHQPLW1HW]NDEHOPLWRGHURKQH6WHFNHUJHOLH

IHUW

0LW6WHFNHUDXVJHVWDWWHWH*HUlWHGUIHQQXULQYRUVFKULIWVPl‰LJ

DQJHEUDFKWHJHHUGHWH6WHFNGRVHQJHVWHFNWZHUGHQ

(VPXVVHLQDOOSROLJHU7UHQQVFKDOWHUPLWPLQGHVWHQV PP.RQ

WDNWDEVWDQGDQJHEUDFKWZHUGHQDX‰HUEHL$QVFKOXVVDQHLQHIUHL

]XJlQJOLFKH6WHFNGRVH

8PVWHOOXQJDXIHLQHDQGHUH*DVDUW

:HQQGLHHLQVFKOlJLJHQ%HVWLPPXQJHQGHVMHZHLOLJHQ/DQGHV

GLHVHUODXEHQNDQQGLHVHV*HUlWDXIDQGHUH*DVDUWHQXPJHVWHOOW

ZHUGHQVLHKH7\SHQVFKLOG'LHKLHUIUQRWZHQGLJHQ7HLOHEHILQ

GHQ VLFK LP PLWJHOLHIHUWHQ 8PEDXNLW MH QDFK 0RGHOO RGHU N|QQHQ

EHUGHQ.XQGHQGLHQVWEH]RJHQZHUGHQ

:,&+7,*%ULQJHQ6LHGHQ$XINOHEHUPLWGHUXPJHVWHOOWHQ*DVDUW

LQGHU1lKHGHV7\SHQVFKLOGHVDQ

(VPVVHQIROJHQGH6FKULWWHEHIROJWZHUGHQ

$$XVWDXVFKGHU'VHQ$EE

1HKPHQ6LHGLH5RVWH%UHQQHUGHFNHOXQG9HUWHLOHUDE

7DXVFKHQ6LHGLH'VHQPLWGHPEHUXQVHUHQ.XQGHQGLHQVW

HUKlOWOLFKHQ6FKOVVHOPLWGHU$UWLNHOQXPPHUDXVIU

'RSSHOEUHQQHUXQG'UHLIODPPHQEUHQQHU$UWLNHOQXPPHU

VLHKH$EE $FKWHQ6LHGDEHLEHVRQGHUVGDUDXI

GDVV GLH 'VH EHLP +HUDXVGUHKHQ RGHU %HIHVWLJHQ DP %UHQQHU

QLFKWDEEULFKW

6WHOOHQ 6LH VLFKHU VLH ELV ]XP $QVFKODJ HLQJHGUHKW ]X KDEHQ XP

HLQHJXWH$EGLFKWXQJ]XHUUHLFKHQ

%HLGLHVHQ%UHQQHUQPXVVNHLQH(LQVWHOOXQJGHU3ULPlUOXIWYRU

JHQRPPHQZHUGHQ

%ULQJHQ6LHGLH9HUWHLOHUXQG%UHQQHUGHFNHODXIGHQHQWVSUH

FKHQGHQ .RFKVWHOOHQ DQ 6HW]HQ 6LH DX‰HUGHP GLH 5RVWH NRUUHNW

HLQ

%(LQVWHOOXQJGHU*DVKlKQH$EE

%HGLHQNQHEHODXINOHLQVWH6WXIHVWHOOHQ

%HGLHQNQHEHOYRQGHQ*DVKlKQHQDEQHKPHQ(VHUVFKHLQWHLQ

IOH[LEOHU*XPPLGLFKWULQJ0LWGHU6SLW]HGHV6FKUDXEHQGUHKHUV

DXIGLH(LQVWHOOVFKUDXEHGHV*DVKDKQVGUFNHQ

1LHPDOVGHQ'LFKWULQJDEQHKPHQ'LH'LFKWULQJHYHUKLQGHUQ

GHQ(LQWULWWYRQ)OVVLJNHLWHQXQG6FKPXW]LQV,QQHUHGHV*H

UlWVZDVGHVVHQ)XQNWLRQVWFKWLJNHLWEHHLQWUlFKWLJHQN|QQWH

6WHOOHQ6LHGLHPLQLPDOH*DV]XIXKUHLQLQGHP6LHGLH

%\SDVV6FKUDXEHPLWHLQHP6FKOLW]VFKUDXEHQ]LHKHUGUHKHQ

-H QDFK *DVDUW DXI GLH 6LH XPVWHOOHQ VLHKH 7DEHOOH PVVHQ

HQWVSUHFKHQGH6FKULWWHGXUFKJHIKUWZHUGHQ

$GLH%\SDVV6FKUDXEHQJDQ]DQ]LHKHQ

%GLH%\SDVV6FKUDXEHQELV]XPNRUUHNWHQ*DVDXVWULWWDQGHQ

%UHQQHUQORFNHUQ

& GLH %\SDVV6FKUDXEHQ PVVHQ YRQ HLQHP DXWRULVLHUWHQ )DFK

PDQQDXVJHWDXVFKWZHUGHQ

' QHKPHQ 6LH NHLQH 9HUlQGHUXQJHQ DQ GHQ %\SDVV6FKUDXEHQ

YRU

6WHOOHQ6LHVLFKHUGDVVEHLP'UHKHQGHV%HGLHQNQHEHOV]ZL

VFKHQ GHU K|FKVWHQ XQG GHU QLHGULJVWHQ 6WXIH GHU %UHQQHU QLFKW

DXVJHKWXQGHVQLFKW]XHLQHP)ODPPHQUFNVFKODJNRPPW

:HQQ6LHQLFKWDQGLH%\SDVV6FKUDXEHJHODQJHQVROOWHQEDXHQ

6LHGLH)HWWDXIIDQJVFKDOHGLHPLWGHPUHVWOLFKHQ.RFKIHOGYHU

VFKUDXEWLVWDXV=XP$EQHKPHQJHKHQ6LHZLHIROJWYRU

1HKPHQ 6LH DOOH 5RVWH %UHQQHUGHFNHO 9HUWHLOHU XQG %HGLHQNQH

EHODE

/RFNHUQ6LHGLH%UHQQHU6FKUDXEHQ

)U GHQ :LHGHUHLQEDX GHV *HUlWV IROJHQ 6LH GHQ $XVEDXDQZHL

VXQJHQLQXPJHNHKUWHU5HLKHQIROJH

1LHPDOVGLH*DVKDKQDFKVHGHPRQWLHUHQ$EE ,P)DOOHHLQHU

%HVFKlGLJXQJPXVVGHU*DVKDKQNRPSOHWWDXVJHWDXVFKWZHUGHQ

el

Ù

̯͉̻̓͆͂̾̈́͐̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐

̨͏͇͇͓͔͍͇͓͆́͐͋̓͗̾͋̓

῭͈̻͈͎͕́͑͒̈́͒͐̓͆͂̾̈́͐͏̽͑͆͐›͏͈͌›͏͎͕͗͏͉̻̽͑̈́͒̈́͑͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆

͉͈͕̀͏͓͉͓̽͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐

̯͈͈͉͚̈́͌̈́͐›͎͓͓›̻͏͕͎͓͓̼͈͎͈͚͎͈͉͈͉̼͌͑̀͒͐͒͐̓͆͂̾̈́͐̈́̾͌̀͋͌̈́͌̓̈́͒͐

̲͕͔͇͖͔͕͓͇͌̓̓͌̓̀͆͏͇͎͇͖͗̿͒͋͌̓́̓͊͞͏͉̓͏͇͆͏

͍͖͉̓͌͑͑͊͊͑͞͏͉͇͓͕͖͑͋͑͆́͑ͅ›̓͒͝͏͕͓͇͇͖͑͋͒͋͆́͑͘ͅ

̧͓͉͓͓͑͑̈́̽̀͒̽›͏̼›͈͕̈́͌̀͏͈͎͆͑͋›͎͈͈͚͎̈́̾͒̀͋͌͑̈́̀̈́͏͈͚͎͓͋̈́͌͐ͅ

͕͜͏͎͓͐¨̈́͌›͏̼›͈͓͇̼̈́͌̀͑͌̓̈́̈́̾͑̈́͌̀͑͛͑͒͆͋̀̀›͎͕̼͓͒̈́͑͆͐

͉͓̀͑̾͋͗͌

̡͍͇͓͇͔͇͓͇͕͔͕͔͉͓͔͑͋͒̓́͌̓̾̓͞ͅͅ͏͇͔͉͓͎͔͉͓͆͒͊͋͌̓͋͞

›͔͎͓͒͑̓͒͑̀ͅ ͔͇ ͍͍͖̾͑ ͕͞›͖͑ ͇͖̓͒́͑ ͊̓ ›͒̿›͇͋ ͏̓ ́ͅ͏͖͑͏ ̓›͝

͇͖͔͕͉͎͐͑͋͑͆͑̿͏͕͇͑͘͏͔͎͚͋͌͗͝͞͏͎͇͕͉̓͏͔͖͔͎͔͉͋͑̓͒͊͋͘͞͞

͌̓͋͏͎͇͔͕͖͓͑͑͊́̓͌̓͋͑͌̓͏͑͏͔͎͓͕͚͋͑͞͏͕͑›͋͌͟͏͇͕̓͋͒͋͟͏

͆͋̓͏͎͓͉͍͇͕͇͖̬͕͇͉͎͔͉͑̀͌͒͋͌͑͌̓͋̓͒́͑͆͋̓́͒̿͗̓͞›͒̿›͇͋͏̓

͇͆͑͊́ ͔͕͓͋ ͕͇͓͆͋̓̾͐͋ ›͖͑ ͇͎͈͗̓͒͑͝͏͕̓͋ ͔͇͕͋͌̾͘ ͎͇ ͕͑͏ ͇͔͎̓͒͋͝

̵͖͏͔͕͕́̓̓͋͏͇̓›͋͌͑͋͏͚͏̶͔͇͕͇͎͇͕͇̀͑͘͏̵͓͕͉͋͌̿͒̈́͋͋̓͝ͅ͏

›͔͎͔͇͍͍͖͕͒͑̓͒͑̀̾͑͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑

̢͓͓͉͓̼͕͈͕͈͚͎͈͎͈͉͈͉͕͒̽͆͑͑̈́̽̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾͋͌͂̀̀̽͏̽͑͆

̀›͎̀͂͏͈̈́͛̈́͒̀͆̈́͋›͎͏͈͉̽̽̈́›͈͉͕̀͂͂̈́͊͋̀͒̽͏̽͑͆͒͆͐¨̈́͌͋›͎͏̈́̾

͈͉̻͓͓͉͓͈͌̀͂̾͌̈́̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̀͒̽͐͒͆͐͑͑̈́̽͐͑̈́͂͗͒̽͒͏͎͕͚͑›̧͈͒̀

̈́͂͂͛͆͑͆ ͈͕͈͑͛̈́ ͚͎͋͌ ͔͚͎̈́͑͌ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͈̈́̾͒̀ ͈͂̀ ͎͒͌ ͚͎͊͂

›͎͓̼͕͈͕͈̈́͑̈́̓̀͑͒̈́̾

̰͏͈͉̻̼͍͈͓̼͎͈͌͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͊͂͒̈́̀͌̈́̾͌̀͑͋́̀͒͐͏͓͇͈͋̾͑̈́͐

͎͒›͈͉͈͎̽͐̓̀͌͋̽͐͋̈́͒͆͏͇͈͓͉͓͛͋͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐›͎͓̀͌̀͂͏̻͔͈̈́͒̀

͈͉̼͕͑͒͆͌̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͎͈͉͎̼͈͑͒͌͂͌̈́̀̀̈́͜͏͎͓͉͈̾̀›͈͕̾̈́͑͆͐͑͛͐

̻͒͑͆

̳͒͋͏̓›͑͝›͑͋̓͆̀›͕͇͇͑͏͇͙͕͇͕͉̿͒͋̓͆͋̓͌͝ͅ͏͉͍͇͕͌͒͋͌̀

͕͔͕͕͉͓͔͖͔͇͖͓͒͑͗͑͆͑́̓͌̓͋͑̓̿͒͋͑͌̀

̳͎͉͈͎̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐›͏̼›͈͈̈́͌̀̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼͎͎̼̈́͗͋͌͑͒›͈›͎͊

͑͒̈́͌̀̀͜›͎͔͈̈́͛͂̈́͒̀͆̈́›͔͇̀̽͋̈́͒̀̈́͏̻͎͓͔͎͋͑͆͋̈́̾̀͒͛͏͎͓͌̽

̻͈͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜

̯͈͓͉͓̼͉͑͑̈́͐͋̈́͆͊̈́͒͏͈͉̽͒͏͎͔͎͎̓͑̾̀›͏̼›͈͈͎͈̈́͌̀͂̈́͌͌͒̀͜

͓›͎͕͏͈͉̻̈́͗͒

̬͆͌͒͏͎›͎›͎͈͎̈́̾͒̈́͒̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚͓͉͓̲͒͆͐͑͑̈́̽͐̈́›̈́͏̾›͒͗͑͆

̻͉͉̼͎͕͈͉͚̼̀͌͂͆͐̀͊͑͒̈́͒͒̈́͌͋̀͐͑͏͈́͐

̳͒͋͏̓›͕͉͝͏͇͕͔͕͔͉͌̓̾̓ͅ

̢͓͓͉͓͈͎͈͕͉͎͒̽͆͑͑̈́̽̀͌͒͑͒̈́̾͑͒͆͌̀͒͆͂͏͔͎̾̀͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͌

͉͎͈͚̀͌͌͑͋ (1 ͈͂̀ ͓͉͓̼͑͑̈́͐ ̀̈́͏͎͓̾ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͎͈͕͈̼̈́͌͒͑͋͌͆ ͑̈́

̼›͈›͎͊

̳͎ ̼›͈›͎͊ ͎͑͒ ͎›͎͎̾ ͈͂̾͌̈́͒̀ ͆ ͉̻̈́͂̀͒͑͒̀͑͆ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀

͈͉̻̈́̾͌̀̀͒͊͊͆͊̀͑͒̈́͏̼͎͉͈͇̈́͗͋͌̀͑͒̀̈́͏͚

̳̀ ̼›͈›͊̀ ͉͎̻͌͒ ͑͒͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͒̀ ›͎͓͊͑͒͏͈͉̻͗͋̀͒ ͓͈͉̻͊ ̈́›̼͓͌̓͑͆͐

͉͈̀ ͆ ͉͚͊͊̀ ›͎͓ ͒̀ ͓͉͑͂͏̀͒̈́̾ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈̈́̾͌̀ ̀›͚ ͋͆ ͔͉̈́͛͊̈́͒̀ ͓͈͉̻͊

͉͈̀›͓͏͇͉͈͉̻̀͌̈́͒

̢͓͓͉͓͒̽͆͑͑̈́̽̓̈́͌›͏̼›͈͉͇͈̈́͌̀̈́͂̀̾͑͒̀͒̀›̻͖͓͌͗͑̈́͂̈́̾̀

›͓͊͌͒̽͏͈̀›͓͊͌͒̽͏͈̀›͈̻͒͗͌̽›̀͏͚͎͈͓͉͓̼͋̈́͐͑͑̈́͐

̤͈͉̻̻͈̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜›̻͔͎͌͗͑̈́͛͏͎͓͚͌̀͒͐

›͏̼›͈͈͇̼͈͍͉̼͎͍̈́͌̀̓̀͒̈́̈́̀͌̀͂̀͑͋͌̈́̀̈́͏͈͚̥̼͍͈͑͋͊͂͒̈́͒͐

͈̻͈͎͓͔͎̓̀͑͒͑̈́͐͒͛͏͎͓͎͕͈͌͑͒̈́͂̈́͏͈͎͉̻͎͓̾̓̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐͒

̤͈͉̻͚͍̼̻͓̀͒͆͌̈́͂̀͒͑͒̀͑͆̈́͌͐̈́̀͂͗͂̀͊́̈́͒̈́›͚͖͎͕͈͆͒̈́͂̈́͏͈͎̾̓

͉̻͈̈́͂̀͒͑͒̀͑͆͐̓̀͒͆͏͌͒̀͐͜›̻̻͕͈͉̻͇͌͒̀͒͆͌̈́͊͑͒͆̈́͒͆̀›͚͑͒̀͑͆

̀›͚̻͈̥͈͉͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜

̳͇͕͎͔͕͖͇͒͑͑͋̓́̓͑›́›̨͍͖͑͋͌

̪̻͈͉͎͌̈́͒̈́͋̀›̽͑͒͆͌̈́›͈͔̻͈͌̈́̀̈́͏͔͈͂̀͑̾̀͐͑͛͋͗͌̀͋̈́͒͐

͈͉͓͚͈̻͈̈́͌̓̈́͌͋̈́͌̈́͐̓̀͑͒͑̈́͐

̲̈́ ͍͈͛͊͌̈́͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ̈́͏͂̀͑̾̀͐ ́̈́͏͈͉͌͑͒̈́͜ ͈͒͐ ̈́›͈͔̻͈͌̈́̈́͐ ͉͎›̽͐ ͋̈́

͈͈͈͉͉͚͈͈͔͚͎͓͋̀̈́̓̽͊͊̀͂̀͌̀̓̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀͒͐

̥̻͓͌̓̈́͌›̻͏͕͈͔͎̈́͛͏͎͉̻͌͐͒͗̀›͚̻͈͎͒͆́͑͆̈́͑͒͌͒͜›͎͇̈́͒̽͑͒̈́

̼͌̀ ͈͕̓̀͗͏͈͑͒̽ ̀›͚ ͋͆ ͔͉͎̈́͛͊̈́͒ ͓͈͉͚͊ ›͕͉̻›͎͈͎ ̼͎͋͒̀͊͊ ̽ ͉͚͌͒͏̀

›͉̼͊̀͑͒̀ ͕͈͊̀›͚̻͈̬͓͚͎͒͆́͑͆̈́͑͒͌̈́̀͒͒͒͜͏͚›͎

̈́͋›͎͈̓̾̈́͒̀͆ͅ›͏͚͎͉̻͑́̀͑͆͑͒͒͗͒͋̽͋̀͒͆͐

̧̀›͚͎͓͈̻͎͓͑͒̀͑͆͒̈́͌̓͋̈́͑›̻͎͓͒̀›͚͎͉͓͎͒͆͑͛͌̓̈́͑͆͑͒̓̾͒͒͆͐

͓͉͓͑͑̈́̽͐›͏̼›͈͈͎͈͚̈́͌̀̈́̾͌̀͒͊͂͒̈́͏͎PP

̨̨͕͔͕͔͉͕͉͓͔͖͔͇͖͓͌̓̾̓͌̀͋͌ͅ

̷›͇͉͆͋͐͝ ̤͈͎̀͒͆͌͒›͎͇̼̻͈͕͒͆͑͆͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜͏͈͎͆͑͋›͎͈̽͑͒̈́

›͏͎͓͈͉̻̻͈͑͒̀͒̈́͒͂͌͒̀

̢̻͎͎͎̼͎͎͈͉͚͌͊͂̀͋̈́͒͋͌͒͊͒͑͒̈́͂̀͌͗͒›̀͏̼͓͈͋́͑͋̀͌̀̈́̾͌̀

͎͒›͎͇̼͎̈́͒͆͋͌ ̽̓͆ ͉̻̀͒ ͒͆͌ ̼͍͎͎̓ ̀›͚ ͎͒ ̈́͏͎̻͈͎͂͑͒͑ ̲̈́ ͓̀͒̽͌ ͒͆͌

›̈́͏̾›͎͔͈͒͗͑͆͋͆͌͒̀̀͏͓̈́̾͒̈́›͚͎›͎͈̀̓̽›͎͓͇͉͎͒̈́͑͌̽͆͒

͈͉͚͑͒̈́͂̀͌͗͒›̀͏̼͓͋́͑͋̀̈́͋›͎͈͈͈̓̾̈́͒͐̓̀ͅ͏͏͎̼̥̻͎͐͌͒

›̀͏̼͓̼͕͈͋́͑͋̀̓̈́͌̈́›͏͎͑̀͏͎͎͋͑͒̈́̾͑͒̈́͏͎̻͈͎͉͎͎͂͑͒͑͊͊̽͑͒̈́͒

͎͉̻͕͎̻͈͑͒͒͗̈́̾͊͐͒͆͐́͑͆͐̈́͑͒͌͜

̤͈̀͒͆͑͒̈́͏̼͓͉͓͎̼͗͑͆͒͆͐͑͑̈́̽͐͑͒›͈›͎͎͕͈͊̈́͌͒̾͑͆͐

̣̻͂͊͒̈́ ͎͓͒͐ ́͏͕͎̀̾͌̈́͐ ̀›͚ ͒͆ ͉͎͑̀͛͊̀ ͍̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ͉͈̀ ͈́̓͑͒̈́͜

͎͓͇̼͒͐͑͒͆͑͆›͎͓͓›͎͈͉͈̓̈́͌͛̈́͒̀̈́›͈͒͏̼›͎͎͓͌͒̀͐͒͐͌̀

›̈́͏͈͑͒͏̼͔͎͈͇͌͒̀̈́͊̈́͛̈́͏̀

̥͎͈͕͉͈͉͌͒̾͑͒̈́̀̈́͌͒͏̀͏̻͈̾͑͒̈́͒͆́͑͆̈́͑͒͌͜

̰͈̼͑͒̈́›̻̻͉͌͗͑͒̀͏̼͈̀͒͆͐͒͑͑͒̈́͌̀͑͒͆͜͏͈͕͒̈́̾›̈́͏͈͋̈́͒͏͈͉̻

̤͓͏͎͓̾͑͒̈́͒͐́͏͕͎͉͈͔͍̼͕̀̾͌̈́͐̀͑̾͒̈́͋͏͈͎̼͒͒͏͋̀

̧͇̼͑͆͒͗͌́͏͕͈͚͍̀͌͗͌̈́̀͏̻͈͒͒̀̀›͚͎͒›̻͕͎͎͓͐͒›̻͉͎͓͂

̈́͏͂̀͑̾̀͐

̧͓͉͓͑͑̈́̽̓̈́͌̈́›͈͒͏̼›͈͉͎͇͈͈͉͚̈́͒̀͌̀͊͊͆̈́̾͋̈́͑͊͌͆›̻͎͌͗͑͒͌

›̻͉͎͂̈́͏͂̀͑̾̀͐

̱͇͎͑͏͕͔͎͕͉͓͔͉͓͇͔͕̾͒͋̓̈́̾͋͟͏

̢›͎͓̼͓͉͓͑͌̓͑͒̈́͒͆͑͑̈́̽̀›͚͒͆›̀͏͎͕͉̽͆͊̈́͒͏͈͉͎͛͏͎͉͈̈́͛͋̀͒͐̀

̀̈́͏͎͓̾

̮͈͎͓̈́́̓͑͒̈́͒͐́͜͏͕͎͉͈͓͕̀̾͌̈́͐̀͑͌̈́̾͑͒̈́̀͌͒̾͑͒͏͎͔͈͎̀͒͐̓͆͂̾̈́͐

͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐

̵͞͏̨͇͔͉͎͇͆̓̿͒͋͑͋͌

̧͎͓͑͛͌̓̈́͑͆͒̀̈́͏͎͓̾›͏̼›͈͎̈́͌̀͒›͎͇͇̼͈̻̈́͒͆̈́̾͒͑͑͒̈́͆́͌̀͜

͔͏͈̀͂̽͐͌̀̈́̾͌̀›͏͎͈͑͒̽

̳͎ ̻͉͏͎ ͎͓͒ ͓̼͉͑͊͊͒͆ ͈͚͎͓̈́͑̓ ͒͆͐ ̻́͑͆͐ ͈̈́͑͒͌͜ ̀̈́͏͎͓̾ ͈͇̼͈̓̀͒̈́ ̼͌̀

͑›̈́̾͏͗͋̀·· ͕͈͊›͎͓̈́›͈͒͏̼›͈̈́

■ ̳̻͉͆͌̀͋›͒͆͑͛͌̓̈́͑͆

■ ̳̼͉͆͑͛͌̓̈́͑͆͋̈́͌̀͌̈́͛̀͋›͎͈͉͚͒͋̈́͒̀͊͊͑͗͊̽͌̀/ ͕̈́͊̀ P

͋̈́͂ P

̥͈̻͎͈͉͎͑͂̈́͒̈́͒͑͒̈́͂̀͌͒͜›̀͏̼͓͋́͑͋̀›͎͓͑̀͐›̀͏̼͕͈̈́͒̀

͍͍͚͎͓͎͓͎͉͈͋̈́͒̀͛͒͆͐̈́̓͒̀͂͗͂͛̀͒͆͐͑͛͌̓̈́͑͆͐̀̈́͏͎͓̾

̢›͎͔͛͂̈́͒̈́͒͆͌̈́›͔͎͓͉͈̻̀̽͒͑͗͊̽͌̀͋̈́͒̀͌͆͒͒͋̽͋̀͒̀͒͆͐

͎̻͎͕͈͋͌̓̀͐̈́͌͒̾͑͆͐›͕͉̻›͎͈͎͓͑͏̻͒͏͈͉͈͎̀͒›̼͏̀͑͋̀̀›͚

͕͜͏͎͓͐›͎͓͋›͎͏̈́̾͌̀›̀͏̈́͋›͎͈̓̾̈́ͅ

̤͈͎̀›͎͈̀̓̽›͎͒̈́͑͛͌̓̈́͑͆ ͎͉͏͎͇͕̓͌͋͏͇͕͇͎͉́͌̓͋͏›͇͔͕͇͕͇͒͋͒̿͗

͕͑͏͍͖͔͎͋̿ͅ͏͔͚͍͑̀͏̓ ̀›͚͇̼͒͆͑͆̈́͏͎͎͓͂͑͒̀͑̾

̢͌›͏̼›͈̈́͌̀›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͈͉͓͈̽͑̈́͒̈́͋̀͊͌̓͏͈͉̽͑͛͌̓̈́͑͆

͈͉͎̀͌͒̀͒̀͑͒̽͑͒̈́͒͑›̈́̾͏͗͋̀›͎͓̼͕͈͎̈́͒›͎͇͇̈́͒͆̈́̾̀›͚͎͒͌

͉͉͓͓͚̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͋̈́̀͒̀›͚͉͎͍͒͆͑̀͛͊̀̈́̀͏̻̥͈͉͒͆͋͒͗͌ D

̬͍͕̻̻͎͆͌̈́͑̈́͒̈́͌̀́͊̈́͒̈́͒›̀͏̼͓͋́͑͋̀

:

̭́͏͖͆͏͓͓͑͆͋̓͒͒͑̀

̪̻͎͕͈̀͒͒̈́͏͈͚͎͑͋›͎͈̀͑̓̽›͎̼͍͚͒̈́͑͛͌̓̈́͑͆͐̈́͊͂͒̈́͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒̀

̯ ͉͉͓̀͒̀͑̈́̀͑͒̽͐ ̓̈́͌ ͔̼͏͈̈́ ͓͇̈́͛͌͆ ̻̈́͌ ͓›̻͏͕͈̈́ ͈̓̀͏͏͎̽ ͑̈́ ͉̻›͎͈̀

͔͎̼͕͕͈͑͛͌̓̈́͑͆̀͛͒͆͌̈́͒̈́̈́͏͈͑͒̈́̾

̪͍͇͕͔͌͒͋͌̀͞͏̨͇͔͉͆͋͌

̢͓͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͈̈́̾͌̀ ͒͛›͎͓ ´<µ ͎ ͕͏̽͑͒͆͐ ̓̈́͌ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀ ̻͍͈̀͊͊̈́ ͎͒

͉͈͎͈͚͎͓̀͊̓̈́͑̓͜›̀͏̻͚͎͎̳͕͈͉͚̲̼͋͌͒̈́͌͏̨͈́͐̀›͏̼›͈̈́͌̀

͒͆͏͈͎̈́̾͒̀͒͛›͎͉͎͓͉͈̻͕͈͈͎͐̀͊͗̓̾̀͆̈́͊͑͒͆̓̀͒͋̽

̬͈̻͈͈̀̾͋̈́͒͐́͑̈́͐̈́͑͒͌͑̀͐͜ͅ›̀͏̼͕͈̼͉͈͎̈́͒̀͌̀̀͊̓͒͜͏͎͔͎͎̓͑̾̀͐

͕͋̈́̽͗͏̾͐́͛͑͋̀›͏̾̀͐ͅ

̯͈͓͉͓̼͑͑̈́͐›͎͓͈͇̼͎͓͉̓̀͒͌̀͏͎̼͉̓͒͆›͏̼›͈͓̼͎͈̈́͌̀͑͌̓͌͒̀

̀›͎͉͈͈͉̻͊̈́͑͒͋̈́›͏͉̻͉̼̾̈́͐͋̈́͂̈́̾͗͑͆̀͒͊͊͆͊̀̈́͂̀͒̈́͑͒͆͋͌̈́͐ͅ

̰͏̼›͈͈̈́͌̀͂̾͌̈́›͏͚͖͚͈͉͚́͊̈́͆̈́͌͐̓̀›͈͔̻̻͎͈͒͆̾̓̀͐͑͆͐͋̈́͌͂͋̀

̈́›͔͎͓̻͕͈͎̀̽͐͒͊͑͒͌ ͕͈͉͚͊̈́͒͐̀›͚͓̼͈͔͈̻͓͚͑͌̓͑̈́͐͋̈́͐̈́͌̀͒

͈̈́̾͌̀›͏͎̻͈͎͎͕͑́͑͋͑͒͏̽͑͒͆

̥͍͍͕̓̀͞ͅ›͖͇͖͑̓͒́͑

̥̻͌ ͎͒ ̈́›͈͒͏̼›͈̈́ ͆ ͎͎͇͌͋̈́͑̾̀ ͒͆͐ ͕͜͏̀͐ ͓̀͒̽ ͆ ͓͉͓͑͑̈́̽ ͋›͎͏̈́̾ ͌̀

›͏͎͑̀͏͎̻̼͋͑͒̈́̾͑̈́͊͊̀̀͏͈̼̀́͊›͈͉̼͕̈́̈́͒͒̀̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉̳͑͒͌̀͜

̀›̀͏͉͎̻͈͈͓͚͎͉͎̀̾͒͆͒̀͋͋͒̀͂̀̀͒͒͑›͚͈͉͎̈́̾͌̀͑͒͆͑̀͛͊̀

͍̈́̀͏̻͒͆͋͒͗͌ ͈͂̀ ̀͊͊̀͂̽ ͒͛›͎͓ ̀̈́͏͎͓̾ ›͎͓ ͑̀͐ ›̀͏̼͕͈̈́͒̀ ̻͎̀͌͊͂̀

͎͎̼͎͈͈͇̼͈͋̈́͒͋͌͒͊̽̈́̾͌̀̓̀͑͋͆̀›͚͎̳͕͈͉͚̲̼͒̈́͌͋̀͐͏͈́͐

̳͔͒͑͑̀͘ ̲͎̼͎͎͒͒͊͐͒›͎͇͓͎͉͚͈͉̼̈́͒̽͑͒̈́͒͆͌̀͒͊͊͆͒͆̈́͒͒̀›͎͓

͓›͎͈͉͈͎̼͎̓̈́͌͛̈́͒͌͒͛›͎̀̈́͏͎͓͉͎̻͈͉̼̾͌͒͑͒͆͌̈́͒͒̀

͕̀͏͉̀͒͆͏͈͈͉͑͒͌͜

̰͏̼›͈͉͎͎͓͇̈́͌̀̀͊̽͑̈́͒̈́͒̀›̀͏͉̻̀͒͗́̽͋̀͒̀

$̥͍͍͇͖͕͚̓̀̀͒͘ͅͅ͏͔͘

̢͔͈̀͏̼͕̻͑͒̈́͑͏͉͉͓̈́͐̀͊͛͋͋̀͒̀̀͑͒̽͏͉͈͈͕͓͗͌̀̓̀͒̽͏̈́͐

̢̻͍͊͊͒̈́ ͎͓͒͐ ͕͓̈́͂͒̽͏̈́͐ ͕͏͈͎͆͑͋›͎͈͌͒̀͐͜ ͎͒ ͉͈͊̈́̓̾ ̀›͚ ͎͒ ͕͈͉͚͒̈́͌

̼͋̀͐͑͏͈͉͈͉͚͈͉͓́͐͋̈́͗̓͂̀̀͑͒̽͏͈̈́͐̓›͊̽͐̽͒͏͈›͊̽͐

͔͚͉͈͉͚̼͊͂̀͐͋̈́͗̓́͊›̥͈͉̈́ ͕͎͈͈̓̈́̾͌͌͒̀͐̓̀̾͒̈́͏͆

›͏͎͎͕͓͑̽͑͒̈́͌̀͋͆͌͜›̻͏͍͈͈̈́̓̀͏͏͎͎͓͕͓̽͒̈́͂͒̽͏͉̻̀̀͒͒͆͌

͔̀̀̾͏̈́͑͆̽͒͆͑͒̈́͏̼͎͓͎͉͓͗͑̽͒͑͒͌̀͑͒̽͏̀

̣͈͇̈́́̀͗̈́̾͒̈́ ͚͈͒ ͎͓͒͐ ̼͕̈́͒̈́ ͔͍͈͑̾̈́ ̈́›̀͏͉͐͜ ͑͒̈́͜ ͌̀ ͍͔̈́̀͑̀͊̾͑̈́͒̈́

͚̻͎͓͒͆͑͒̈́͂̀͌͒͆͒͒͐

̲͓͎͎͓͉͓̈́̀͒͛͐͒͐̀͑͒̽͏͕̈́͐̓̈́͌͏͈̻͈͈̈́̈́͒̀͌̀͂̾͌̈́ͅ͏͇͈͛͋͑͆

›͏͎͎̼͗͒̈́͛͌͒͐̀͏̀

̳͎›͎͇͎͓͈͕͓̈́͒̽͑͒̈́͒͐̓̀͒̽͏͉͈͉͉͓̈́͐̀͒̀̀͊͛͋͋̀͒̀͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌

͈͑͒͐ ͎͈͕̀͌͒̾͑͒̈́͐ ̈́͑͒̾̈́͐ ̥›̾͑͆͐ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͎͒›͎͇̈́͒̽͑̈́͒̈́ ̻͑͗͑͒ ͈͒͐

͕̻͑͏̈́͐

%̴͎͔͉͕͚͊͋͞͏̈́̓͏͟͏̨͇͖̓͒́͑͋͌

̨̼͎͓͈͉͚͑͒̈́͒͐̓̀›͕͈͒̈́͐̈́͏͈͎͈͉͑͋͛͑͒͆͋͏͚͒̈́͏͇͆́̀͋̾̓̀

̢͔͈̀͏̼͎͓͈͉͚͑͒̈́͒͐̓̀›͕͈͒̈́͐̈́͏͈͎͑͋͛̀›͚͈̻͒͐́͌̈́͐̀̈́͏͎͓̾

̥͔͈̼͉͋̀͌̾̈́͒̀͌̀͐̈́͛̀͋ͅ›͎͈͕̼͈͎͉͈͎͒͐͊̀͑͒͌͐̓̀͒͛͊͐

͎͑͒̈́͂̀͌›͎̰͈̼͎͓͉͈͈͎͈̼͕̾͆͑͆͑͒̈́͋̈́͒͆͋͛͒͆͒̀͒͑̀́̓͛͂̀͌̀̈́͒̈́

›͏͚͑́̀͑͆͑͒͆́̾̓̀͏͇͈̻͛͋͑͆͐͒͆͐́͌̀͐̀̈́͏͎͓̾

̯͉͏͔͇͕͇̓͗̓͋͒̿›͕͕͕͍͔͕͇͑̿͑͆̓͌͋͑̓͞ͅ͏͑›͉͔͉͓̯͈͑́

͉͈͎͈͎̓̀͒͛͊͑͒̈́͂̀͌›͎̾͆͑͆͐̈́͋›͎͎͓͈̓̾͌͒͆͌̈́͑ͅ͏͎͓̽͂͏͉͈͌̀͜

͏͛›̀͌͑͆͐ ͎͑͒ ̈́͑͗͒̈́͏͈͉͚ ͒͆͐ ͓͉͓͑͑̈́̽͐ ͉̻͈͒ ›͎͓ ͇̀ ͋›͎͏͎͛͑̈́ ͌̀

̈́›͆͏̻͈̈́͑̈́̀͏͈͉̻͈͉͚͈͎͓͌͆͒͒͆͌̀͌͒͆͒̀͊̈́͒͏͂̾̀͐͒͆͐

̱͓͇͔͚͎̻͕͈͎͋̾͑͒̈́͒͆͊͂̀͑͒̈́͊͑͒›̈́͏͈͑͒͏̼͔͎͌͒̀͐͒͆́̾̓̀E\SDVV

̼͉͈͋̈́͌̀̀͒͑̀́̾̓͋̈́̈́›̾›̈́̓͆͋͛͒͆

̢̻͎͎̼͌͊͂̀͋̈́͒̀͏͈͎›͎͓͇̀›͏͎͑̀͏͚͓͉͓͋͑̈́͒̈́͑͒͆͑͑̈́̽͑̀͐

͎̓̈́̾͒̈́͒͌›͉̾͌̀̀ ›͏͎̀͂͋̀͒›͎͈͎͈͕̼̽͑͒̈́͒͆͌̀͌͒̾͑͒͆̈́͌͏͈͂̈́̀

$͔͍͉̻͈͑̾͒̈́̀͊͒͐́̾̓̈́͐E\SDVV

%͉̻͊̀͑͏͈̈́͒̈́͒͐́̾̓̈́͐E\SDVV̼͕͋͏͈̼͍͎͎͈͎̼͒͆͑͗͑͒̽̓͂̀͒̀͏͈͎

͉͓͒͗͌̀͑͒̽͏͗͌

& ͆ ̀͊͊̀͂̽ ͒͗͌ ͈́̓͌͜ E\SDVV ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈͂̾͌̈́ ̀›͚ ͍͎͓͈͎͎̼͎̈́͑̓͒͆͋͌

͕͈͉͚͒̈́͌

'͕͈͋͆͌̈́͏͈̾̈́͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐ͅE\SDVV

̬͆͌̀›͎͓͑͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑̈́͒̈́›͎̼͎̻͍͎̻͒͒͌͌̀͒͆͐́͌̀͐̀̈́͏͎͓̲̾̈́

›̈́͏̾›͈͈̻͒͗͑͆͋̀͐͆͋͐ͅ›͏̼›͈͈͉͇̈́͌̀̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾›͊̽͏̻͗͐͆́͌̀

̀̈́͏͎͓̾

̥̻͌̓̈́͌́͏͉̾͑̈́͒̈́͒͆›͏͚͈͑́̀͑͆͂̀͒͆́̾̓̀E\SDVV̻́͂͊͒̈́͒͆

͉̻͖͎͊̈́͌͆͆͑̾͋̀͒͐›͎͓͈̈́̾͌̀͑͒̈́͏̼̻͈̼̈́͗͋͌͆͑͒͆́͑͆̈́͑͒͌͋̈́͌̀͜

͑͛͑͒͆͋̀̀›͚̤͈́̾̓̈́͐̀͌̀͒͆͌̀›͎͉͋̀͏͉͎͎͓͇͛͌̈́͒̈́̀͊̽͑͒̈́͒̀

›̀͏͉̻̀͒͗́̽͋̀͒̀

̣̻͚͈͕̻͂͊͒̈́͊̈́͐͒͐͑͏͉̈́͐̀͊͛͋͋̀͒̀̀›͚͎͓͉͓͒͐̀͑͒̽͏͈̈́͐͒͐

͕̻͑͏͉͈͎͓͈͉͚̈́͐̀͒͐̓̀›͒̈́͐

̶̀͊̀͏͈͑͒̈́͒͐́̾̓̈́͐̀͜›͚͎͓͉͓͒͐̀͑͒̽͏̈́͐

̤͈͍͎̀͌̀̀͌̀͒›͎͇͓͉͓͓͕͉͎͎͓͇̈́͒̽͑̈́͒̈́͒͆͑͑̈́̽͑͌̈́̾͑͒̈́̀͊͌͒̀͐͜

̀͌͒̾͑͒͏͎͔͈͎̀͒͐̓͆͂̾̈́͐̀›͎͓͑͌̀͏͎͚͋͊͂͆͑͆͐

̬͆͌ ̀›͎͓͑͌̀͏͎͎͋͊͂̽͑̈́͒̈́ ›͎̼͒ ͎͒͌ ̻͍͎͌̀ ͒͆͐ ̻́͌̀͐ ̀̈́͏͎͓̾ ̲͕

̲̈́ ›̈́͏̾›͒͗͑͆ ͈͋̀͐ ͈̻͆͋͐ͅ ›͏̼›͈̈́ ͌̀ ͈͉͇̀͌͒̀͒̀͑͒̀̈́̾ ›͊̽͏͗͐ ͆ ̻́͌̀

̀̈́͏͎͓̾

Ú

en

,QVWDOODWLRQLQVWUXFWLRQV

6DIHW\SUHFDXWLRQV

5HDGWKHDSSOLDQFHVLQVWUXFWLRQVEHIRUHLQVWDOOLQJDQGXVLQJ

7KHLPDJHVVKRZQLQWKHVHLQVWUXFWLRQVDUHIRUJXLGDQFHRQO\

7KHPDQXIDFWXUHULVH[HPSWIURPDOOUHVSRQVLELOLW\LIWKH

UHTXLUHPHQWVRIWKLVPDQXDODUHQRWFRPSOLHGZLWK

7KLV DSSOLDQFH PXVW RQO\ EH XVHG LQ ZHOO YHQWLODWHG SODFHV ,W PXVW

QRWEHFRQQHFWHGWRDFRPEXVWLRQSURGXFWUHPRYDOGHYLFH

$OORSHUDWLRQVUHODWLQJWRLQVWDOODWLRQFRQQHFWLRQUHJXODWLRQ

DQGFRQYHUVLRQWRRWKHUJDVW\SHVPXVWEHFDUULHGRXWE\DQ

DXWKRULVHGLQVWDOODWLRQHQJLQHHUUHVSHFWLQJDOODSSOLFDEOH

UHJXODWLRQV VWDQGDUGV DQG WKH VSHFLILFDWLRQV RI WKH ORFDO JDV

DQGHOHFWULFLW\VXSSOLHUV6SHFLDODWWHQWLRQVKDOOEHSDLGWR

YHQWLODWLRQUHJXODWLRQV

,WLVUHFRPPHQGHG\RXFRQWDFWWKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH

6HUYLFHWRFKDQJHWRDQRWKHUJDVW\SH

7KLVDSSOLDQFHKDVEHHQGHVLJQHGIRUKRPHXVHRQO\QRWIRU

FRPPHUFLDO RU SURIHVVLRQDO XVH 7KLV DSSOLDQFH FDQQRW EH LQVWDOOHG

RQ\DFKWVRULQFDUDYDQV7KHZDUUDQW\ZLOORQO\EHYDOLGLIWKH

DSSOLDQFHLVXVHGIRUWKHSXUSRVHIRUZKLFKLWZDVGHVLJQHG

%HIRUHLQVWDOOLQJ\RXQHHGWRFKHFNWKDWORFDOGLVWULEXWLRQ

FRQGLWLRQVDUHFRPSDWLEOHZLWKWKHDSSOLDQFHVDGMXVWPHQW

LQGLFDWHGRQWKHVSHFLILFDWLRQVSODWHJDVW\SHDQGSUHVVXUH

SRZHUYROWDJH

%HIRUH\RXEHJLQWXUQRIIWKHDSSOLDQFHVHOHFWULFLW\DQGJDV

VXSSO\

7KHVXSSO\FDEOHPXVWEHDWWDFKHGWRWKHXQLWWRSUHYHQWLWIURP

WRXFKLQJKRWSDUWVRIWKHRYHQRUKRE

$SSOLDQFHVZLWKHOHFWULFDOVXSSO\PXVWEHHDUWKHG

'RQRWWDPSHUZLWKWKHDSSOLDQFHVLQWHULRU,IQHFHVVDU\FDOORXU

7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFH

%HIRUHLQVWDOOLQJ

7KLVDSSOLDQFHLVFODVVW\SHDFFRUGLQJWRWKH(1

UHJXODWLRQIRUJDVDSSOLDQFHVEXLOWLQDSSOLDQFH

7KHNLWFKHQXQLWLQZKLFKWKHDSSOLDQFHLVLQVWDOOHGPXVWEH

SURSHUO\VHFXUHGDQGVWDEOH

7KHNLWFKHQXQLWVQH[WWRWKHDSSOLDQFHWKHODPLQDWHGFRYHULQJ

DQGJOXHIRUDGKHULQJLWPXVWEHPDGHRIQRQIODPPDEOHDQG

KHDWUHVLVWDQWPDWHULDOV

7KLVDSSOLDQFHFDQQRWEHLQVWDOOHGDERYHIULGJHVZDVKLQJ

PDFKLQHVGLVKZDVKHUVRUVLPLODU

$QRYHQPXVWKDYHIRUFHGYHQWLODWLRQWRLQVWDOODKREDERYHLW

&KHFNWKHGLPHQVLRQVRIWKHRYHQLQWKHLQVWDOODWLRQPDQXDO

,IDQH[WUDFWRUIDQLVLQVWDOOHG\RXPXVWIROORZWKHLQVWUXFWLRQVLQ

WKHLQVWDOODWLRQPDQXDODOZD\VUHVSHFWLQJWKHPLQLPXPYHUWLFDO

GLVWDQFHIURPWKHKREILJ

3UHSDUDWLRQRIWKHNLWFKHQXQLWILJ

0DNHDQDSSURSULDWHVL]HFXWLQWKHZRUNVXUIDFH

6HDODOOZRUNVXUIDFHVPDGHRIZRRGZLWKVSHFLDOVHDOHUJOXHWR

SURWHFWLWDJDLQVWPRLVWXUHGDPDJH

,I WKHUH LV QR RYHQ EHQHDWK WKH KRE SXW D QRQIODPPDEOH VHSDUDWRU

HJPHWDORUSO\ZRRG PPIURPWKHEDVHRIWKHKRE7KLVZLOO

SUHYHQWDFFHVVWRWKHEDVHRIWKHKRE

7KHGLVWDQFHIURPWKHLQWHUPHGLDWHIORRUWRWKHPDLQVFRQQHFWLRQ

IRUWKHDSSOLDQFHPXVWEHDWOHDVWPP

,QVWDOODWLRQRIDSSOLDQFHILJ

1RWH :HDUSURWHFWLYHJORYHVWRILWWKHKRE

'HSHQGLQJRQWKHPRGHOWKHDGKHVLYHVHDOPD\EHIDFWRU\ILWWHG

,IWKLVLVWKHFDVHLWVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQGHUDQ\

FLUFXPVWDQFHVVLQFHWKHDGKHVLYHVHDOSUHYHQWVOHDNV,IWKHVHDO

KDVQRWEHHQIDFWRU\ILWWHGDSSO\LWWRWKHXQGHUVLGHRIWKHKRE

)LWWLQJWKHDSSOLDQFHRQWRWKHNLWFKHQXQLW

5HPRYHWKHFOLSVIURPWKHDFFHVVRU\EDJDQGVFUHZWKHPLQWR

WKHSRVLWLRQLQGLFDWHGVRWKDWWKH\FDQWXUQIUHHO\

,QVHUWDQGFHQWUHWKHKRE

3UHVVWKHVLGHVRIWKHKREXQWLOLWLVVXSSRUWHGDURXQGLWVHQWLUH

SHULPHWHU

7XUQWKHFOLSVDQGWLJKWHQWKHPIXOO\

7KH SRVLWLRQ RI WKH FOLSV GHSHQGV RQ KRZ WKLFN WKH ZRUN VXUIDFH

LV

'RQRWVWLFNWKHKRERQWRWKHZRUNWRSZLWKVLOLFRQH

5HPRYDORIKRE

7XUQRIIWKHDSSOLDQFHVHOHFWULFLW\DQGJDVVXSSO\

8QVFUHZWKHFOLSVDQGSURFHHGLQWKHUHYHUVHRUGHUWRLQVWDOODWLRQ

*DVFRQQHFWLRQILJ

7KHJDVFRQQHFWLRQPXVWEHORFDWHGLQDSRVLWLRQZKHUHWKHVWRS

WDSLVDFFHVVLEOH

7KHHQGRIWKHLQOHWFRQQHFWLRQSRLQWRIWKHJDVKREKDVDµ

WKUHDG PPWKDWDOORZVIRU

■ $IL[HGFRQQHFWLRQ

■ &RQQHFWLRQXVLQJDIOH[LEOHSLSH/ PLQ PPD[ P

7KHZDWHUWLJKWVHDOVXSSOLHGPXVWEHLQVHUWHGEHWZHHQ

WKHPDQLIROGRXWOHWDQGWKHJDVVXSSO\

<RXPXVWSUHYHQWWKHSLSHIURPFRPLQJLQWRFRQWDFWZLWKPRYLQJ

SDUWVRIWKHNLWFKHQXQLWIRUH[DPSOHDGUDZHUDQGSUHYHQW

DFFHVVWRDQ\VSDFHVZKLFKPLJKWEHFRPHREVWUXFWHG

'RQRWPRYHWKH/WXEHIURPWKHIDFWRU\ILWWHGSRVLWLRQ

UHJDUGOHVVRIWKHFRQQHFWLRQW\SH

,I\RXQHHGWRPDNHDF\OLQGULFDOFRQQHFWLRQUHSODFHWKH

IDFWRU\ILWWHG/WXEHZLWKWKHRQHLQWKHDFFHVVRU\EDJILJ D

3OHDVHUHPHPEHUWRLQVHUWWKHVHDO

:

'DQJHURIOHDNV

,IDQ\FRQQHFWLRQLVKDQGOHGFKHFNWKHVHDO

7KHPDQXIDFWXUHULVQRWOLDEOHIRUDQ\FRQQHFWLRQOHDNLQJDIWHU

EHLQJKDQGOHG

(OHFWULFFRQQHFWLRQILJ

7KLVDSSOLDQFHLVW\SH´<µWKHVXSSO\FDEOHFDQRQO\EHFKDQJHG

E\WKH7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHDQGQRWWKHXVHU7KHFDEOH

W\SHDQGPLQLPXPFURVVVHFWLRQPXVWEHUHVSHFWHG

7KHKREVDUHVXSSOLHGZLWKDSRZHUFDEOHZLWKRUZLWKRXWDZDOO

VRFNHWSOXJ

$SSOLDQFHVZLWKSOXJVPXVWRQO\EHFRQQHFWHGWRVRFNHWVWKDW

KDYHHDUWKZLUHVFRUUHFWO\LQVWDOOHG

3URYLGHDQRPQLSRODUFXWRIIVZLWFKZLWKDPLQLPXPFRQWDFW

RSHQLQJRI PPH[FHSWIRUSOXJFRQQHFWLRQVLIWKHXVHUKDV

DFFHVVWRLW

&KDQJLQJWKHJDVW\SH

,I WKH FRXQWU\V UHJXODWLRQV DOORZ WKLV DSSOLDQFH FDQ EH DGDSWHG WR

RWKHUW\SHVRIJDVVHHVSHFLILFDWLRQVSODWH7KHFRPSRQHQWV

UHTXLUHGIRUWKLVDUHLQWKHWUDQVIRUPDWLRQNLWVXSSOLHGGHSHQGLQJ

RQWKHPRGHORUDUHDYDLODEOHIURPRXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH

6HUYLFH

,PSRUWDQW $IWHU ILQLVKLQJ VWLFN WKH VWLFNHU LQGLFDWLQJ WKH QHZ JDV

W\SHFORVHWRWKHVSHFLILFDWLRQVSODWH

7KHIROORZLQJVWHSVVKRXOGEHWDNHQ

$&KDQJLQJWKHQR]]OHVILJ

5HPRYHWKHSDQVXSSRUWVEXUQHUFDSVDQGGLIIXVHUV

&KDQJHWKHQR]]OHVXVLQJWKHVSDQQHUFRGHFRGH

IRUGRXEOHIODPHEXUQHUVRUWULSOHIODPHEXUQHUV

SURYLGHGE\RXU7HFKQLFDO$VVLVWDQFH6HUYLFHVHHILJ WDNLQJ

VSHFLDOFDUHWRHQVXUHWKDWWKHQR]]OHGRHVQRWIDOOZKHQLWLV

UHPRYHGIURPRUILWWHGWRWKHEXUQHU

(QVXUHWKDWLWLVFRPSOHWHO\WLJKWHQHGLQRUGHUWRJXDUDQWHHWKH

VHDO

3ULPDU\DLUDGMXVWPHQWLVQRWQHFHVVDU\ZLWKWKHVHEXUQHUV

3RVLWLRQWKHGLIIXVHUVDQGEXUQHUFDSVRQWKHFRUUHVSRQGLQJ

ULQJV7KHSDQVXSSRUWVPXVWDOVREHSRVLWLRQHGFRUUHFWO\

%$GMXVWLQJWKHJDVYDOYHVILJ

7XUQWKHFRQWURONQREVWRWKHORZHVWVHWWLQJ

5HPRYH WKH FRQWURO NQREV IURP WKH JDV YDOYHV $ IOH[LEOH UXEEHU

VHDOLQJULQJZLOOEHYLVLEOH3XVKGRZQZLWKWKHWLSRID

VFUHZGULYHURQWKHJDVYDOYHVVHWWLQJVFUHZ

1HYHUUHPRYHWKHVHDOLQJULQJ6HDOLQJULQJVSUHYHQWOLTXLGV

DQG GLUW IURP ILQGLQJ WKHLU ZD\ LQWR WKH DSSOLDQFH DQG LPSDLULQJ LWV

DELOLW\WRIXQFWLRQSURSHUO\

$GMXVWWKHPLQLPXPULQJVHWWLQJE\WXUQLQJWKHE\SDVVVFUHZ

XVLQJDIODWKHDGVFUHZGULYHU

'HSHQGLQJRQWKHJDVWRZKLFK\RXUDSSOLDQFHLVJRLQJWREH

DGDSWHGVHHWDEOH LQILJ FDUU\RXWWKHFRUUHVSRQGLQJDFWLRQ

$ILUPO\WLJKWHQWKHE\SDVVVFUHZV

% ORRVHQ WKH E\SDVV VFUHZV XQWLO WKH JDV IORZ IURP WKH EXUQHUV

LVFRUUHFW

&WKHE\SDVVVFUHZVQHHGWREHFKDQJHGE\DQDXWKRULVHG

HQJLQHHU

'GRQRWWRXFKWKHE\SDVVVFUHZV

0DNHVXUHWKDWWKHIODPHGRHVQRWJRRXWDQGWKDWWKHUHDUHQR

IODVKEDFNVZKHQ\RXWXUQWKHFRQWURONQREEHWZHHQWKHKLJKHVW

DQGORZHVWVHWWLQJ

,I WKH E\SDVV VFUHZ FDQQRW EH DFFHVVHG GLVDVVHPEOH WKH JUHDVH

GULSWUD\ZKLFKLVILWWHGWRWKHKREZLWKDVHULHVRIVFUHZV7KH

IROORZLQJVWHSVPXVWEHWDNHQWRUHPRYHLW

5HPRYHDOOSDQVXSSRUWVEXUQHUFDSVGLIIXVHUVDQGFRQWURO

NQREV

5HPRYHWKHVFUHZVIURPWKHEXUQHUV

7RUHLQVWDOOWKHDSSOLDQFHSURFHHGLQWKHUHYHUVHRUGHUWR

GLVDVVHPEO\

1HYHU UHPRYH WKH JDV YDOYH VKDIW ILJ ,Q WKH HYHQW RI GDPDJH

WKHJDVYDOYHPXVWEHFRPSOHWHO\UHSODFHG

es

Û

,QVWUXFFLRQHVGHPRQWDMH

,QGLFDFLRQHVGHVHJXULGDG

/HDODVLQVWUXFFLRQHVGHODSDUDWRDQWHVGHSURFHGHUDVX

LQVWDODFLyQ\XVR

/DVLPiJHQHVUHSUHVHQWDGDVHQHVWDVLQVWUXFFLRQHVWLHQHQ

FDUiFWHURULHQWDWLYR

(OIDEULFDQWHTXHGDH[HQWRGHWRGDUHVSRQVDELOLGDGVLQRVH

FXPSOHQODVGLVSRVLFLRQHVGHHVWHPDQXDO

(VWHDSDUDWRVHGHEHXWLOL]DU~QLFDPHQWHHQOXJDUHV

VXILFLHQWHPHQWHYHQWLODGRV1RVHGHEHFRQHFWDUDXQGLVSRVLWLYR

GHHYDFXDFLyQGHORVSURGXFWRVGHFRPEXVWLyQ

7RGRVORVWUDEDMRVGHLQVWDODFLyQFRQH[LyQUHJXODFLyQ\

DGDSWDFLyQ D RWURV WLSRV GH JDV GHEHQ VHU HIHFWXDGRV SRU XQ

WpFQLFRGHLQVWDODFLyQDXWRUL]DGRUHVSHWDQGRWRGDOD

QRUPDWLYD \ OHJLVODFLyQ DSOLFDEOHV \ ODV SUHVFULSFLRQHV GH ODV

FRPSDxtDVORFDOHVSURYHHGRUDVGHJDV\HOHFWULFLGDG6H

SRQGUiHVSHFLDODWHQFLyQDODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVHQ

FXDQWRDODYHQWLODFLyQ

6HUHFRPLHQGDOODPDUDQXHVWUR6HUYLFLR7pFQLFRSDUDOD

DGDSWDFLyQDRWURVWLSRVGHJDV

(VWHDSDUDWRKDVLGRGLVHxDGRVRORSDUDXVRGRPpVWLFRQR

HVWDQGR SHUPLWLGR VX XVR FRPHUFLDO R SURIHVLRQDO (VWH DSDUDWR QR

SXHGH VHU LQVWDODGR HQ \DWHV R FDUDYDQDV /D JDUDQWtD ~QLFDPHQWH

WHQGUiYDOLGH]HQFDVRGHTXHVHUHVSHWHHOXVRSDUDHOTXHIXH

GLVHxDGR

$QWHVGHODLQVWDODFLyQFRPSUXHEHTXHODVFRQGLFLRQHVGH

GLVWULEXFLyQORFDOVRQFRPSDWLEOHVFRQHOUHJODMHGHODSDUDWRTXH

ILJXUD HQ OD SODFD GH FDUDFWHUtVWLFDV QDWXUDOH]D \ SUHVLyQ GHO JDV

SRWHQFLDYROWDMH

$QWHV GH FXDOTXLHU DFWXDFLyQ FRUWH OD DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD \

GHJDVGHODSDUDWR

(OFDEOHGHDOLPHQWDFLyQGHEHILMDUVHDOPXHEOHSDUDHYLWDUTXH

WRTXHSDUWHVFDOLHQWHVGHOKRUQRRSODFDGHFRFFLyQ

/RV DSDUDWRV FRQ DOLPHQWDFLyQ HOpFWULFD GHEHQ FRQHFWDUVH D WLHUUD

REOLJDWRULDPHQWH

1RPDQLSXOHHOLQWHULRUGHODSDUDWR6LHVSUHFLVROODPHDQXHVWUR

6HUYLFLR7pFQLFR

$QWHVGHODLQVWDODFLyQ

(VWH DSDUDWR FRUUHVSRQGH D OD FODVH VHJ~Q OD QRUPD (1

SDUDDSDUDWRVDJDVDSDUDWRHQFDVWUDGRHQXQPXHEOH

(OPXHEOHHQHOTXHVHLQVWDOHHODSDUDWRGHEHHVWDU

FRQYHQLHQWHPHQWHILMDGR\VHUHVWDEOH

/RV PXHEOHV SUy[LPRV DO DSDUDWR ORV UHYHVWLPLHQWRV HVWUDWLILFDGRV

\ODFRODTXHORVILMDGHEHQVHUGHPDWHULDOHVQRLQIODPDEOHV\

UHVLVWHQWHVDOFDORU

(VWHDSDUDWRQRVHSXHGHLQVWDODUVREUHQHYHUDVODYDGRUDV

ODYDYDMLOODVRVLPLODUHV

3DUDLQVWDODUODSODFDGHFRFFLyQVREUHXQKRUQRHVWHGHEHWHQHU

YHQWLODFLyQIRU]DGD&RPSUXHEHODVGLPHQVLRQHVGHOKRUQRHQVX

PDQXDOGHLQVWDODFLyQ

6LLQVWDODXQH[WUDFWRUWHQJDHQFXHQWDVXPDQXDOGHLQVWDODFLyQ

UHVSHWDQGRVLHPSUHODGLVWDQFLDYHUWLFDOPtQLPDDODSODFDGH

FRFFLyQILJ

3UHSDUDFLyQGHOPXHEOHILJ

+DJDXQFRUWHGHODVGLPHQVLRQHVQHFHVDULDVHQODVXSHUILFLHGH

WUDEDMR

(QVXSHUILFLHVGHWUDEDMRGHPDGHUDEDUQLFHODVVXSHUILFLHVGH

FRUWHFRQXQDFRODHVSHFLDOSDUDSURWHJHUODVGHODKXPHGDG

6LQRKD\XQKRUQRGHEDMRGHODSODFDGHFRFFLyQFRORTXHXQ

VHSDUDGRUGHPDWHULDOQRLQIODPDEOHSHMPHWDORPDGHUD

FRQWUDFKDSDGDD PPGHODEDVHGHODSODFDGHFRFFLyQ$Vt

LPSLGHHODFFHVRDODSDUWHLQIHULRUGHHVWD

/D GLVWDQFLD PtQLPD HQWUH HO VHSDUDGRU \ HO FDEOH GH DOLPHQWDFLyQ

GHEHVHUGH PP

,QVWDODFLyQGHODSDUDWRILJ

1RWD 8VDUJXDQWHVGHSURWHFFLyQDOLQVWDODUODSODFD

6HJ~Q PRGHOR OD MXQWD DGKHVLYD SXHGH VDOLU SXHVWD GH IiEULFD 6L

HVDVtQRODTXLWHEDMRQLQJ~QFRQFHSWRODMXQWDDGKHVLYDHYLWD

ILOWUDFLRQHV6LODMXQWDQRHVWiSXHVWDGHIiEULFDSpJXHODHQHO

ERUGHLQIHULRUGHODSODFDGHFRFFLyQ

3DUDODILMDFLyQGHODSDUDWRDOPXHEOHGHHQFDVWUDPLHQWR

6DTXHODVJUDSDVGHODEROVDGHDFFHVRULRV\DWRUQtOOHODVHQOD

SRVLFLyQLQGLFDGDGHMDQGRTXHJLUHQOLEUHPHQWH

(QFDVWUH\FHQWUHODSODFDGHFRFFLyQ

3UHVLRQHVREUHVXVH[WUHPRVKDVWDTXHVHDSR\HHQWRGRVX

SHUtPHWUR

*LUHODVJUDSDV\DSULpWHODVDIRQGR

/DSRVLFLyQGHODVJUDSDVGHSHQGHGHOHVSHVRUGHODVXSHUILFLH

GHWUDEDMR

(ODSDUDWRQRGHEHSHJDUVHFRQVLOLFRQDVREUHODVXSHUILFLHGH

WUDEDMR

'HVPRQWDMHGHODSODFDGHFRFFLyQ

'HVFRQHFWHHODSDUDWRGHODVWRPDVHOpFWULFD\GHJDV

'HVDWRUQLOOHODVJUDSDV\SURFHGDGHPRGRLQYHUVRDOPRQWDMH

&RQH[LyQGHJDVILJ

/DWRPDGHJDVGHEHHVWDUFRORFDGDGHPRGRTXHHOJULIRGH

FLHUUHTXHGHDFFHVLEOH

(OH[WUHPRGHODFRQH[LyQGHHQWUDGDGHODSODFDGHFRFFLyQGH

JDVHVWiSURYLVWRGHXQDURVFDGH·· PPTXHSHUPLWH

/DFRQH[LyQUtJLGD

/DFRQH[LyQFRQXQWXERIOH[LEOHPHWiOLFR/ PtQ P

Pi[ P

,QWHUFDOHODMXQWDGHHVWDQTXLGDGVXPLQLVWUDGDHQWUHOD

VDOLGDGHOFROHFWRU\ODDFRPHWLGDGHJDV

(YLWHHOFRQWDFWRGHOWXERFRQSDUWHVPyYLOHVGHODXQLGDGGH

HQFDVWUDPLHQWRSRUHMHPSORXQFDMyQ\HOSDVRDWUDYpVGH

HVSDFLRVTXHVHDQVXVFHSWLEOHVGHREVWUXLUVH

(QFXDOTXLHUDGHODVFRQH[LRQHVQRPXHYDQLJLUHHOFRGRGHOD

SRVLFLyQTXHVDOHGHIiEULFD

6LQHFHVLWDUHDOL]DUXQDFRQH[LyQFLOtQGULFDVXVWLWX\DHOFRGR

LQVWDODGRGHIiEULFDSRUHOGHODEROVDGHDFFHVRULRVILJ D

1RROYLGHLQWHUFDODUODMXQWD

:

£3HOLJURGHIXJD

6LPDQLSXODFXDOTXLHUFRQH[LyQFRPSUXHEHODHVWDQTXLGDG

(OIDEULFDQWHQRVHUHVSRQVDELOL]DVLDOJXQDFRQH[LyQSUHVHQWD

IXJDVWUDVKDEHUVLGRPDQLSXODGD

&RQH[LyQHOpFWULFDILJ

(VWHDSDUDWRHVGHOWLSR´<৽HOFDEOHGHHQWUDGDQRSXHGHVHU

FDPELDGRSRUHOXVXDULRVLQRSRUHO6HUYLFLR7pFQLFR6HGHEHQ

UHVSHWDUHOWLSRGHFDEOH\ODVHFFLyQPtQLPD

/DVSODFDVGHFRFFLyQVHVXPLQLVWUDQFRQXQFDEOHGH

DOLPHQWDFLyQFRQRVLQFODYLMD

/RVDSDUDWRVSURYLVWRVGHFODYLMDVRORVHGHEHQFRQHFWDUDFDMDV

GHHQFKXIHFRQWRPDGHWLHUUDGHELGDPHQWHLQVWDODGD

'HEHSUHYHUVHXQLQWHUUXSWRUGHFRUWHRPQLSRODUFRQDEHUWXUDGH

FRQWDFWR PtQ GH PP H[FHSWR HQ FRQH[LRQHV FRQ FODYLMD VL HVWD

HVDFFHVLEOHSDUDHOXVXDULR

&DPELRGHOWLSRGHJDV

6L OD QRUPDWLYD GHO SDtV OR SHUPLWH HVWH DSDUDWR VH SXHGH DGDSWDU

D RWURV JDVHV YHU SODFD GH FDUDFWHUtVWLFDV /DV SLH]DV QHFHVDULDV

SDUD HOOR HVWiQ HQ OD EROVD GH WUDQVIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD VHJ~Q

PRGHORRGLVSRQLEOHHQQXHVWUR6HUYLFLR7pFQLFR

,PSRUWDQWH $O ILQDOL]DU FRORTXH OD HWLTXHWD DGKHVLYD LQGLFDQGR HO

QXHYRWLSRGHJDVFHUFDGHODSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV

/RVSDVRVDVHJXLUVRQORVVLJXLHQWHV

$&DPELRGHLQ\HFWRUHVILJ

5HWLUHODVSDUULOODVWDSDVGHTXHPDGRU\GLIXVRUHV

&DPELHORVLQ\HFWRUHVXVDQGRODOODYHGLVSRQLEOHDWUDYpVGH

QXHVWURVHUYLFLRWpFQLFRFRQFyGLJRSDUDTXHPDGRUHV

GHGREOHRWULSOHOODPDFyGLJRYHUILJ WHQLHQGR

HVSHFLDO FXLGDGR HQ TXH QR VH GHVSUHQGD HO LQ\HFWRU DO UHWLUDUOR

RILMDUORHQHOTXHPDGRU

$VHJ~UHVH GH DSUHWDUORV D IRQGR SDUD JDUDQWL]DU OD HVWDQTXLGDG

(QHVWRVTXHPDGRUHVQRKD\TXHUHDOL]DUUHJODMHGHODLUH

SULPDULR

&RORTXHORVGLIXVRUHV\ODVWDSDVGHORVTXHPDGRUHVHQVXV

FRUUHVSRQGLHQWHVIXHJRV$GHPiVGHEHUiFRORFDU

DGHFXDGDPHQWHODVSDUULOODV

%5HJODMHGHORVJULIRVILJ

&RORTXHORVPDQGRVHQODSRVLFLyQGHPtQLPR

5HWLUHORVPDQGRVGHORVJULIRV6HHQFRQWUDUiFRQXQUHWpQGH

JRPDIOH[LEOH3UHVLRQHFRQODSXQWDGHOGHVWRUQLOODGRUSDUD

DFFHGHUDOWRUQLOORGHUHJXODFLyQGHOJULIR

-DPiVGHVPRQWHHOUHWpQ/RVUHWHQHVJDUDQWL]DQOD

HVWDQTXLGDG GHO LQWHULRU GHO DSDUDWR IUHQWH D OtTXLGRV \ VXFLHGDG

TXHSXHGHQLPSHGLUVXFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWR

5HJXOHHOIXHJRPtQLPRJLUDQGRHOWRUQLOORE\SDVVPHGLDQWHXQ

GHVWRUQLOODGRUGHSXQWDSODQD

'HSHQGLHQGRGHOJDVDOTXHYD\DDDGDSWDUVXDSDUDWRYHU

WDEOD UHDOLFHODDFFLyQFRUUHVSRQGLHQWH

$DSUHWDUORVWRUQLOORVE\SDVVDIRQGR

%DIORMDUORVWRUQLOORVE\SDVVKDVWDODFRUUHFWDVDOLGDGHJDVGH

ORVTXHPDGRUHV

&ORVWRUQLOORVE\SDVVGHEHQVHUFDPELDGRVSRUXQWpFQLFR

DXWRUL]DGR

'QRPDQLSXODUORVWRUQLOORVE\SDVV

&RPSUXHEHTXHDOJLUDUHOPDQGRHQWUHHOPi[LPR\HOPtQLPR

HOTXHPDGRUQRVHDSDJDQLVHFUHDUHWURFHVRGHOODPD

6LQRHQFXHQWUDDFFHVRDOWRUQLOORE\SDVVGHVPRQWHODJUDVHUD

TXHHVWiILMDGDDOUHVWRGHODSODFDGHFRFFLyQSRUXQVLVWHPDGH

WRUQLOORV3DUDUHWLUDUODSURFHGDGHOVLJXLHQWHPRGR

4XLWHWRGDVODVSDUULOODVWDSDVGHORVTXHPDGRUHVGLIXVRUHV\

PDQGRV

6XHOWHORVWRUQLOORVGHORVTXHPDGRUHV

3DUDYROYHUDPRQWDUHODSDUDWRSURFHGDGHPRGRLQYHUVRDO

GHVPRQWDMH

1XQFD GHVPRQWH HO HMH GHO JULIR ILJ (Q FDVR GH DYHUtD FDPELH

HOJULIRFRPSOHWR

fr

Þ

1RWLFHGHPRQWDJH

,QGLFDWLRQVGHVpFXULWp

/LVH]OHVLQVWUXFWLRQVGHODSSDUHLODYDQWGHSURFpGHUjVRQ

LQVWDOODWLRQHWjVRQXWLOLVDWLRQ

/HVLPDJHVGHFHWWHQRWLFHVRQWSURSRVpHVjWLWUHLQGLFDWLI

/HIDEULFDQWHVWH[HPSWGHWRXWHUHVSRQVDELOLWpVLOHV

LQVWUXFWLRQVGHFHWWHQRWLFHQHVRQWSDVUHVSHFWpHV

&HWDSSDUHLOGRLWrWUHXWLOLVpXQLTXHPHQWGDQVGHVHQGURLWV

VXIILVDPPHQWYHQWLOpV/DSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHFRQQHFWpjXQ

GLVSRVLWLIGpYDFXDWLRQGHVSURGXLWVGHFRPEXVWLRQ

7RXVOHVWUDYDX[GLQVWDOODWLRQGHFRQQH[LRQGHUpJODJHHW

GDGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]GRLYHQWrWUHUpDOLVpVSDU

XQWHFKQLFLHQDJUppTXLGRLWUHVSHFWHUOHVQRUPHVHWOD

OpJLVODWLRQDSSOLFDEOHVDLQVLTXHOHVSUHVFULSWLRQVGHV

VRFLpWpVORFDOHVIRXUQLVVHXVHVGpOHFWULFLWpHWGHJD]/HV

GLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVTXDQWjODYHQWLODWLRQVHURQW

DWWHQWLYHPHQWUHVSHFWpHV

,OHVWUHFRPPDQGpGHIDLUHDSSHODX6HUYLFH7HFKQLTXHSRXU

ODGDSWDWLRQjXQDXWUHW\SHGHJD]

&HWDSSDUHLOQDpWpFRQoXTXHSRXUXQXVDJHGRPHVWLTXHVRQ

XVDJHFRPPHUFLDORXSURIHVVLRQQHOQHVWHQDXFXQFDVSHUPLV

&HWDSSDUHLOQHSHXWSDVrWUHLQVWDOOpGDQVGHV\DFKWVRXGHV

FDUDYDQHV /D JDUDQWLH QH VHUD YDODEOH TXH VL OXVDJH SRXU OHTXHO LO

DpWpFRQoXDpWpUHVSHFWp

$YDQW OLQVWDOODWLRQ YpULILH] TXH OHV FRQGLWLRQV GH GLVWULEXWLRQ ORFDOH

VRQWFRPSDWLEOHVDYHFOHUpJODJHGHODSSDUHLOTXLILJXUHVXUOD

SODTXHVLJQDOpWLTXHQDWXUHHWSUHVVLRQGXJD]SXLVVDQFH

WHQVLRQ

$YDQWWRXWHLQWHUYHQWLRQFRXSH]ODOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHW

GHJD]GHODSSDUHLO

/HFkEOHGDOLPHQWDWLRQGRLWrWUHIL[pDXPHXEOHSRXUTXLOQH

WRXFKHSDVGHVSDUWLHVFKDXGHVGXIRXURXGHODSODTXHGH

FXLVVRQ

/HVDSSDUHLOVDOLPHQWpVpOHFWULTXHPHQWGRLYHQWrWUH

REOLJDWRLUHPHQWFRQQHFWpVjODWHUUH

1H PDQLSXOH] SDV OLQWpULHXU GH ODSSDUHLO /H FDV pFKpDQW DSSHOH]

QRWUH6HUYLFH7HFKQLTXH

$YDQWOLQVWDOODWLRQ

&HWDSSDUHLOFRUUHVSRQGjODFODVVHVHORQODQRUPH(1

SRXUOHVDSSDUHLOVjJD]DSSDUHLOHQFDVWUpGDQVXQPHXEOH

/HPHXEOHRODSSDUHLOVHUDLQVWDOOpGRLWrWUHIL[pFRUUHFWHPHQWHW rWUHVWDEOH

/HVPHXEOHVSURFKHVGHODSSDUHLOOHVUHYrWHPHQWVVWUDWLILpVHWOD

FROOHTXLOHVIL[HGRLYHQWrWUHQRQLQIODPPDEOHVHWUpVLVWDQWVjOD

FKDOHXU

&HWDSSDUHLOQHSHXWSDVrWUHLQVWDOOpVXUGHVUpIULJpUDWHXUVGHV

PDFKLQHVjODYHUOHOLQJHGHVODYHYDLVVHOOHRXGDXWUHVDSSDUHLOV

VHPEODEOHV

3RXULQVWDOOHUODSODTXHGHFXLVVRQVXUXQIRXUFHOXLFLGRLW

GLVSRVHUGXQHYHQWLODWLRQIRUFpH9pULILH]OHVGLPHQVLRQVGXIRXU

GDQVOHPDQXHOGLQVWDOODWLRQ

6LXQHKRWWHDVSLUDQWHHVWLQVWDOOpHLOIDXWSUHQGUHHQFRPSWHOHV

REVHUYDWLRQVGHVRQPDQXHOGLQVWDOODWLRQHWUHVSHFWHUWRXMRXUV

XQH GLVWDQFH YHUWLFDOH PLQLPXP SDU UDSSRUW j OD SODTXH GH FXLVVRQ

ILJ

3UpSDUDWLRQGXPHXEOHILJ

(IIHFWXH]XQHGpFRXSHVXUODVXUIDFHGHWUDYDLOVHORQOHV

GLPHQVLRQVQpFHVVDLUHV

3RXUGHVVXUIDFHVGHWUDYDLOHQERLVYHUQLVVH]OHVVXUIDFHVGH

GpFRXSHDYHFXQHFROOHVSpFLDOHSRXUOHVSURWpJHUGHOKXPLGLWp

6LOQ\DSDVGHIRXUVRXVODSODTXHGHFXLVVRQLQVWDOOH]XQ

VpSDUDWHXU GH PDWpULDX QRQ LQIODPPDEOH PpWDO RX FRQWUHSODTXp j PPGHODEDVHGHODSODTXHGHFXLVVRQ&HODpYLWHDLQVLTXH

ODFKDOHXUQHVHUpSDQGHYHUVODSDUWLHLQIpULHXUH

/D GLVWDQFH HQWUH OH IDX[SODQFKHU HW OH UDFFRUGHPHQW GH ODSSDUHLO

DXVHFWHXUGRLWrWUHGDXPRLQVPP

,QVWDOODWLRQGHODSSDUHLOILJ

5HPDUTXH 3RXUOHQFDVWUHPHQWGHODSSDUHLOXWLOLVHUGHVJDQWV

GHSURWHFWLRQ

6HORQ OH PRGqOH OH MRLQW DGKpVLI SHXW rWUH SODFp GXVLQH 6L FHVW OH

FDVQHOHUHWLUH]VRXVDXFXQSUpWH[WHOHMRLQWDGKpVLIpYLWHOHV

ILOWUDWLRQV6LOHMRLQWQHVWSDVSODFpGXVLQHFROOH]OHVXUOHERUG

LQIpULHXUGHODSODTXHGHFXLVVRQ

3RXUODIL[DWLRQGHODSSDUHLODXPHXEOHGHQFDVWUHPHQW

6RUWH]OHVDJUDIHVGHODSRFKHGHVDFFHVVRLUHVHWYLVVH]OHV

GDQVODSRVLWLRQLQGLTXpHHQOHVODLVVDQWWRXUQHUOLEUHPHQW

(QFDVWUH]HWFHQWUH]ODSODTXHGHFXLVVRQ

$SSX\H]VXUVHVH[WUpPLWpVMXVTXjFHTXHOOHVDSSXLHVXUWRXW

VRQSpULPqWUH

7RXUQH]OHVDJUDIHVHWVHUUH]OHVjIRQG

/DSRVLWLRQGHVDJUDIHVGpSHQGGHOpSDLVVHXUGHODVXUIDFHGH

WUDYDLO

,O QH IDXW SDV FROOHU ODSSDUHLO VXU OH SODQ GH WUDYDLO DYHF GX VLOLFRQH

'pPRQWDJHGHODSODTXHGHFXLVVRQ

'pEUDQFKH]ODSSDUHLOGHVSULVHVGHFRXUDQWpOHFWULTXHHWGXJD]

'pYLVVH]OHVDJUDIHVHWVXLYH]ODSURFpGXUHLQYHUVHDXPRQWDJH

%UDQFKHPHQWGHJD]ILJ

/HUDFFRUGGHJD]GRLWrWUHGLVSRVpGHWHOOHVRUWHTXHOHURELQHW

GDUUrWVRLWDFFHVVLEOH

/H[WUpPLWpGXEUDQFKHPHQWGHQWUpHGHODSODTXHGHFXLVVRQj

JD] HVW PXQLH GXQ ILOHW GXQ GHPLSRXFH PP TXL SHUPHW

8QHFRQQH[LRQULJLGH

■ 8QH FRQQH[LRQ j ODLGH GXQ WX\DX IOH[LEOH PpWDOOLTXH / PLQ P

PD[ P

,O IDXW LQWHUFDOHU OH MRLQW GpWDQFKpLWp IRXUQL HQWUH OD VRUWLH

GXFROOHFWHXUHWOHUDFFRUGHPHQWGHJD]

,OIDXWpYLWHUTXHFHWX\DXWRXFKHGHVSDUWLHVPRELOHVGHOXQLWp

GHQFDVWUHPHQWSDUH[HPSOHXQWLURLUHWTXLOSDVVHjWUDYHUVGHV

HVSDFHVSRXYDQWrWUHREVWUXpV

3RXUQLPSRUWHTXHOEUDQFKHPHQWQHERXJH]QLWRXUQH]OH

FRXGHGHODSRVLWLRQUpDOLVpHGXVLQH

6LYRXVGHYH]FUpHUXQUDFFRUGF\OLQGULTXHUHPSODFH]OHFRXGH

LQVWDOOpHQXVLQHSDUFHOXLGHODSRFKHGHVDFFHVVRLUHVILJ D

1RXEOLH]SDVGLQWHUFDOHUOHMRLQW

:

5LVTXHGHIXLWHV

6LYRXVPDQLSXOH]XQEUDQFKHPHQWYpULILH]VRQpWDQFKpLWp

/HIDEULFDQWQHSRXUUDrWUHWHQXUHVSRQVDEOHVLXQEUDQFKHPHQW

TXHOFRQTXHSUpVHQWHGHVIXLWHVDSUqVDYRLUpWpPDQLSXOp

%UDQFKHPHQWpOHFWULTXHILJ

&HWDSSDUHLOHVWGXW\SH´<µOHFkEOHGHQWUpHQHSHXWSDVrWUH

UHPSODFpSDUOXWLOLVDWHXUPDLVSDUOH6HUYLFH7HFKQLTXH/HW\SH

GHFkEOHHWODVHFWLRQPLQLPXPGRLYHQWrWUHUHVSHFWpV

/HV SODTXHV GH FXLVVRQ VRQW IRXUQLHV DYHF XQ FkEOH GDOLPHQWDWLRQ

DYHFRXVDQVEURFKHGHILFKHPkOH

/HVDSSDUHLOVPXQLVGXQHEURFKHQHSHXYHQWrWUHUDFFRUGpVTXj

GHVERvWLHUVGHILFKHPkOHDYHFXQHSULVHGHWHUUHG€PHQW

LQVWDOOpH

,OIDXWLQVWDOOHUXQLQWHUUXSWHXUGHFRXSXUHRPQLSRODLUHDYHF

RXYHUWXUHGHFRQWDFWGDXPRLQV PPVDXISRXUGHV

EUDQFKHPHQWVjILFKHPkOHVLFHWWHGHUQLqUHHVWDFFHVVLEOHSDU

OXWLOLVDWHXU

&KDQJHPHQWGXW\SHGHJD]

6LODUpJOHPHQWDWLRQGXSD\VOHSHUPHWFHWDSSDUHLOSHXWrWUH

DGDSWpjGDXWUHVJD]YRLUSODTXHVLJQDOpWLTXH/HVSLqFHV

QpFHVVDLUHVSRXUFHODVHWURXYHQWGDQVODSRFKHWWHGH

WUDQVIRUPDWLRQIRXUQLHVHORQOHPRGqOHRXGLVSRQLEOHDXSUqVGH

QRWUH6HUYLFH7HFKQLTXH

,PSRUWDQW ­ODILQSODFH]OpWLTXHWWHDXWRFROODQWHHQLQGLTXDQWOH

QRXYHDXW\SHGHJD]SUqVGHODSODTXHVLJQDOpWLTXH

/HVSDVjVXLYUHVRQWOHVVXLYDQWV

$&KDQJHPHQWGHVLQMHFWHXUVILJ

5HWLUH]OHVJULOOHVOHVFRXYHUFOHVGHEU€OHXUHWOHVGLIIXVHXUV

&KDQJH] OHV LQMHFWHXUV HQ XWLOLVDQW OD FOp GLVSRQLEOH UpI

DXSUqVGHQRWUH6HUYLFHWHFKQLTXHSRXUEU€OHXUVGRXEOHRX

WULSOH IODPPH UpI YRLU ILJ HQ IDLVDQW SDUWLFXOLqUHPHQW

DWWHQWLRQ j QH SDV GpORJHU OLQMHFWHXU HQ OH UHWLUDQW RX HQ OH IL[DQW

DXEU€OHXU

3UHQH]VRLQGHOHVIL[HUjIRQGSRXUJDUDQWLUO·pWDQFKpLWp

&HVEU€OHXUVQHUHTXLqUHQWDXFXQUpJODJHGHODLUSULPDLUH

3ODFH] OHV GLIIXVHXUV HW OHV FRXYHUFOHV GHV EU€OHXUV VXU OHXUV IHX[

FRUUHVSRQGDQWV,OIDXGUDpJDOHPHQWSODFHUDGpTXDWHPHQWOHV

JULOOHV

%5pJODJHGXURELQHWGHJD]ILJ

5pJOH]ODPDQHWWHGHFRPPDQGHVXUODSRVLWLRQODSOXVSHWLWH

5HWLUH]ODPDQHWWHGHFRPPDQGHGHVURELQHWVGHJD]8QH

EDJXHGpWDQFKpLWpHQFDRXWFKRXFDSSDUDvW$SSX\H]DYHFOD

SRLQWHGXWRXUQHYLVSRXUDFFpGHUjODYLVGHUpJODJHGXURELQHW

GHJD]

1H UHWLUH] MDPDLV ODQQHDX GpWDQFKpLWp /DQQHDX GpWDQFKpLWp

HPSrFKH OHV OLTXLGHV HW OHV SRXVVLqUHV GH SpQpWUHU j OLQWpULHXU GH

ODSSDUHLOFHTXLHQWUDYHUDLWVRQERQIRQFWLRQQHPHQW

5pJOH]OHIHXPLQLPXPHQWRXUQDQWODYLVE\SDVVjODLGHGXQ

WRXUQHYLVjSRLQWHSODWH

(Q IRQFWLRQ GX W\SH GH JD] DXTXHO YRXV DGDSWHUH] YRWUH DSSDUHLO

FIWDEOHDX UpDOLVH]ODFWLRQFRUUHVSRQGDQWH

$VHUUH]OHVYLVE\SDVVjIRQG

% GHVVHUUH] OHV YLV E\SDVV MXVTXj REWHQLU OD VRUWLH FRUUHFWH GH

JD]GHVEU€OHXUV

&OHVYLVE\SDVVGRLYHQWrWUHFKDQJpHVSDUXQWHFKQLFLHQ

DJUpp

'QHPDQLSXOH]SDVOHVYLVE\SDVV

$VVXUH]YRXV TXH OH EU€OHXU QH VpWHLQW SDV ORUVTXH YRXV WRXUQH]

ODPDQHWWHGHFRPPDQGHHQWUHODSRVLWLRQODSOXVpOHYpHHWOD

SOXVEDVVHHWTXDXFXQUHWRXUGHIODPPHQHVHSURGXLW

6LYRXVQHWURXYH]SDVODFFqVjODYLVE\SDVVGpPRQWH]OD

OqFKHIULWHTXLHVWIL[pHDXUHVWHGHODSODTXHGHFXLVVRQSDUXQ

V\VWqPHGHYLV3RXUODUHWLUHUSURFpGH]GHODPDQLqUHVXLYDQWH

ÑWH]WRXVOHVJULOOHVFRXYHUFOHVGHVEU€OHXUVGLIIXVHXUVHW

ERXWRQVGHFRPPDQGH

'HVVHUUH]OHVYLVGHVEU€OHXUV

3RXUUHPRQWHUODSSDUHLOVXLYH]ODSURFpGXUHLQYHUVHDX

GpPRQWDJH

1HGpPRQWH]MDPDLVOD[HGXURELQHWGHJD]ILJ (QFDV

GHQGRPPDJHPHQWLOIDXWUHPSODFHUOHURELQHWGHJD]FRPSOHW

it

â

,VWUX]LRQLSHULOPRQWDJJLR

,QGLFD]LRQLGLVLFXUH]]D

/HJJHUHDWWHQWDPHQWHOHLVWUX]LRQLGHOODSSDUHFFKLRSULPDGL

SURFHGHUHDOOLQVWDOOD]LRQHHDOOXVR

/HLPPDJLQLUDSSUHVHQWDWHLQTXHVWHLVWUX]LRQLKDQQRFDUDWWHUH

RULHQWDWLYR

,OFRVWUXWWRUHGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLPDQFDWD

RVVHUYDQ]DGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHPDQXDOH

/DSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHXWLOL]]DWRVRORLQOXRJKL

VXIILFLHQWHPHQWHYHQWLODWL1RQGHYHHVVHUHFROOHJDWRDXQ

GLVSRVLWLYRGLHVSXOVLRQHGHLSURGRWWLGLFRPEXVWLRQH

7XWWH OH RSHUD]LRQL GL LQVWDOOD]LRQH FRQQHVVLRQH UHJROD]LRQH

HDGDWWDPHQWRDGDOWULWLSLGLJDVGHYRQRHVVHUHHIIHWWXDWHGD

XQWHFQLFRGLLQVWDOOD]LRQHDXWRUL]]DWRQHOULVSHWWRGHOOD

QRUPDWLYDHGHOODOHJLVOD]LRQHDSSOLFDELOLQRQFKpGHOOH

SUHVFUL]LRQLGHOOHVRFLHWjORFDOLGLIRUQLWXUDGLJDVHG

HOHWWULFLWj)DUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHGLVSRVL]LRQL

DSSOLFDELOLLQPDWHULDGLYHQWLOD]LRQH

3HUODGDWWDPHQWRDGDOWULWLSLGLJDVVLFRQVLJOLDGLULYROJHUVL

DOQRVWURVHUYL]LRWHFQLFR

4XHVWRDSSDUHFFKLRqVWDWRFRQFHSLWRHVFOXVLYDPHQWHSHUXVR

GRPHVWLFRQRQqFRQVHQWLWROXVRDVFRSLFRPPHUFLDOLR

SURIHVVLRQDOL4XHVWRDSSDUHFFKLRQRQSXzHVVHUHLQVWDOODWRLQ

\DFKWRFDPSHU/DJDUDQ]LDKDYDOLGLWjVRORLQFDVRYHQJD

ULVSHWWDWROXWLOL]]RSHUFXLqVWDWRFRQFHSLWR

3ULPD GHOOLQVWDOOD]LRQH YHULILFDUH FKH OH FRQGL]LRQL GL GLVWULEX]LRQH

ORFDOHVLDQRFRPSDWLELOLFRQODUHJROD]LRQHGHOODSSDUHFFKLR

LQGLFDWDWDUJDLGHQWLILFDWLYDWLSRHSUHVVLRQHGHOJDVSRWHQ]D

WHQVLRQH

3ULPDGLHIIHWWXDUHTXDOVLDVLRSHUD]LRQHVFROOHJDUH

ODOLPHQWD]LRQHHOHWWULFDHODOLPHQWD]LRQHGHOJDV

GHOODSSDUHFFKLR

,OFDYRGLDOLPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHILVVDWRDOPRELOHSHUHYLWDUH

FKHWRFFKLSDUWLFDOGHGHOIRUQRRGHOSLDQRGLFRWWXUD

*OL DSSDUHFFKL FRQ DOLPHQWD]LRQH HOHWWULFD GHYRQR HVVHUH FROOHJDWL

REEOLJDWRULDPHQWHDWHUUD

1RQPDQLSRODUHOLQWHUQRGHOODSSDUHFFKLR2YHQHFHVVDULR

FRQWDWWDUHLOQRVWUR6HUYL]LR7HFQLFR

3ULPDGHOOLQVWDOOD]LRQH

4XHVWRDSSDUHFFKLRULHQWUDQHOODFODVVHGHOODQRUPD(1

SHUJOLDSSDUHFFKLDJDVDSSDUHFFKLRLQFDVVDWRLQXQPRELOH

,OPRELOHLQFXLVLLQVWDOODODSSDUHFFKLRGHYHHVVHUH

RSSRUWXQDPHQWHILVVDWRHGHYHHVVHUHVWDELOH

, PRELOL YLFLQL DOODSSDUHFFKLR L ULYHVWLPHQWL VWUDWLILFDWL H OD FROOD FRQ

FXLVRQRILVVDWLGHYRQRHVVHUHFRVWLWXLWLGDPDWHULDOHQRQ

LQILDPPDELOHHUHVLVWHQWHDOFDORUH

4XHVWRDSSDUHFFKLRQRQSXzHVVHUHLQVWDOODWRVXIULJRULIHUL

ODYDWULFLODYDVWRYLJOLHRHOHWWURGRPHVWLFLVLPLOL

3HULQVWDOODUHLOSLDQRGLFRWWXUDVXXQIRUQRYHULILFDUHFKH

TXHVWXOWLPRVLDGRWDWRGLYHQWLOD]LRQHIRU]DWD9HULILFDUHOH

GLPHQVLRQLGHOIRUQRQHOUHODWLYRPDQXDOHGLLQVWDOOD]LRQH

6HVLLQVWDOODXQHVWUDWWRUHIDUHULIHULPHQWRDOUHODWLYRPDQXDOHGL

LQVWDOOD]LRQHPDQWHQHQGRVHPSUHXQDGLVWDQ]DYHUWLFDOHPLQLPD

GDOSLDQRGLFRWWXUDILJ

3UHSDUD]LRQHGHOPRELOHILJ

(IIHWWXDUHXQWDJOLRGHOOHGLPHQVLRQLQHFHVVDULHVXOSLDQRGL

ODYRUR

6XLSLDQLGLODYRURLQOHJQRULILQLUHOHVXSHUILFLGLWDJOLRFRQXQD

FROODVSHFLDOHSHUSURWHJJHUOHGDOOXPLGLWj

6H VRWWR LO SLDQR GL FRWWXUD QRQ Fq IRUQR FROORFDUH XQ VHSDUDWRUH GL

PDWHULDOHQRQLQILDPPDELOHDGHVPHWDOORRFRPSHQVDWRD

PPGDOODEDVHGHOSLDQRGLFRWWXUD,QWDOPRGRVHQH

LPSHGLVFHODFFHVVRDOODSDUWHLQIHULRUH

/DGLVWDQ]DGHOGRSSLRIRQGRGDOFROOHJDPHQWRHOHWWULFR

GHOODSSDUHFFKLRGHYHHVVHUHGLDOPHQRPP

,QVWDOOD]LRQHGHOODSSDUHFFKLRILJ

$YYHUWHQ]D 3HULOPRQWDJJLRGHOSLDQRGLFRWWXUDXVDUHJXDQWL

SURWHWWLYL

$VHFRQGDGHOPRGHOORODJXDUQL]LRQHDGHVLYDSXzHVVHUH

DSSOLFDWDLQIDEEULFD,QWDOFDVRQRQULPXRYHUODSHUQHVVXQ

PRWLYRODJXDUQL]LRQHDGHVLYDHYLWDOHLQILOWUD]LRQL6HOD

JXDUQL]LRQHQRQqDSSOLFDWDLQIDEEULFDLQFROODUODVXOERUGR

LQIHULRUHGHOSLDQRGLFRWWXUD

3HULOILVVDJJLRGHOODSSDUHFFKLRDOPRELOHGLLQFDVVR

(VWUDUUHOHJUDIIHGDOVDFFKHWWRGHJOLDFFHVVRULHDYYLWDUOHQHOOD

SRVL]LRQHLQGLFDWDODVFLDQGRFKHJLULQROLEHUDPHQWH

,QFDVVDUHHFHQWUDUHLOSLDQRGLFRWWXUD

3UHPHUHVXLERUGLILQRDGDSSRJJLDUHSHUIHWWDPHQWHWXWWRLO

SHULPHWUR

*LUDUHOHJUDIIHHVWULQJHUOHDIRQGR

/DSRVL]LRQHGHOOHJUDIIHGLSHQGHGDOORVSHVVRUHGHOSLDQRGL

ODYRUR

/DSSDUHFFKLRQRQGHYHHVVHUHLQFROODWRFRQLOVLOLFRQHDOSLDQRGL

ODYRUR

6PRQWDJJLRGHOSLDQRGLFRWWXUD

6FROOHJDUHODSSDUHFFKLRGDOOHSUHVHHOHWWULFKHHGDOODWWDFFRGHO

JDV

6YLWDUHOHJUDIIHHVHJXLUHLQPRGRLQYHUVRODSURFHGXUDGL

PRQWDJJLR

$WWDFFRGHOJDVILJ

,OUDFFRUGRGHOJDVGHYHHVVHUHGLVSRVWRLQPRGRFKHLOUXELQHWWR

VLDDFFHVVLELOH

/HVWUHPLWjGHOODFRQQHVVLRQHGLLQJUHVVRGHOSLDQRGLFRWWXUDD

JDVqGRWDWDGLILOHWWDWXUDGD·· PPFKHFRQVHQWH

,OFROOHJDPHQWRULJLGR

,OFROOHJDPHQWRFRQWXERIOHVVLELOHPHWDOOLFR/ PLQ P

PD[ P

,QVHULUHODJXDUQL]LRQHGLWHQXWDLQGRWD]LRQHIUDOXVFLWD

GHOFROOHWWRUHHLOUDFFRUGRGHOJDV

(YLWDUHLOFRQWDWWRGHOWXERFRQSDUWLPRELOLGHOOXQLWjGLQFDVVRDG

HVHPSLR XQ FDVVHWWR H QRQ HIIHWWXDUH LO SDVVDJJLR GHOOR VWHVVR LQ

VSD]LVRJJHWWLDSRVVLELOLRVWUX]LRQL

,QTXDOVLDVLFRQQHVVLRQH QRQPXRYHUHQpJLUDUHLOJRPLWRGDOOD

SRVL]LRQHVWDELOLWDLQIDEEULFD

1HOFDVRLQFXLRFFRUUDUHDOL]]DUHXQDFRQQHVVLRQHFLOLQGULFD

VRVWLWXLUHLOJRPLWRPRQWDWRLQIDEEULFDFRQTXHOORIRUQLWRQHO

VDFFKHWWRGHJOLDFFHVVRULILJ D

1RQVFRUGDUVLGLLQWHUFDODUHODJXDUQL]LRQH

:

3HULFRORGLIXJKH

6HVLPDQLSRODTXDOXQTXHWLSRGLUDFFRUGRYHULILFDUQHODWHQXWD

,OIDEEULFDQWHGHFOLQDRJQLUHVSRQVDELOLWjLQFDVRGLFRQQHVVLRQL

FKHSUHVHQWLQRIXJKHGRSRODPDQLSROD]LRQHGHOOHVWHVVH

&RQQHVVLRQHHOHWWULFDILJ

4XHVWRDSSDUHFFKLRqGHOWLSR´<µ,OFDYRGLLQJUHVVRQRQSXz

HVVHUH FDPELDWR GDOOXWHQWH PD VROR GDO 6HUYL]LR 7HFQLFR 2FFRUUH

LQIDWWLULVSHWWDUHLOWLSRGLFDYRHODVH]LRQHPLQLPD

, SLDQL GL FRWWXUD YHQJRQR IRUQLWL GRWDWL GL FDYR GL DOLPHQWD]LRQH FRQ

RVHQ]DVSLQDHOHWWULFD

*OLDSSDUHFFKLPXQLWLGLVSLQDGHYRQRHVVHUHFROOHJDWLVROWDQWRD

SUHVHHOHWWULFKHFRQSUHVDGLWHUUDGHELWDPHQWHLQVWDOODWH

3UHYHGHUHXQVH]LRQDWRUHRQQLSRODUHFRQDSHUWXUDGLFRQWDWWRGL

DOPHQR PPWUDQQHFKHSHULFROOHJDPHQWLDVSLQDVHOXWHQWH

SXzDFFHGHUYL

&DPELRGHOWLSRGLJDV

6HODQRUPDWLYDGHOSDHVHORFRQVHQWHTXHVWRDSSDUHFFKLRSXz

HVVHUHDGDWWDWRDGDOWULWLSLGLJDVYWDUJDLGHQWLILFDWLYD,

FRPSRQHQWLQHFHVVDULDTXHVWDRSHUD]LRQHVLWURYDQRQHOODERUVD

NLWGLFRQYHUVLRQHLQGRWD]LRQHDVHFRQGDGHOPRGHOORR

GLVSRQLELOHSUHVVRLOQRVWUR6HUYL]LR7HFQLFR

,PSRUWDQWH$OWHUPLQHDSSOLFDUHOHWLFKHWWDDGHVLYDLQGLFDQGRLO

QXRYRWLSRGLJDVDFFDQWRDOODWDUJDLGHQWLILFDWLYD

3URFHGHUHFRPHLQGLFDWRGLVHJXLWR

$6RVWLWX]LRQHGHJOLLQLHWWRULILJ

5LPXRYHUHOHJULJOLHLFRSHUFKLGHOEUXFLDWRUHHLGLIIXVRUL

6RVWLWXLUHJOLLQLHWWRULXVDQGRODFKLDYHGLVSRQLELOHSUHVVRLO

QRVWUR6HUYL]LR7HFQLFRFRGLFHSHULEUXFLDWRUL

DGRSSLDRWULSODILDPPDYHGHUHILJXUD IDFHQGRSDUWLFRODUH

DWWHQ]LRQHFKHOLQLHWWRUHQRQVLGLVWDFFKLTXDQGRWROWRRILVVDWR

DOEUXFLDWRUH

$VVLFXUDUVLGLVHUUDUOLDIRQGRSHUJDUDQWLUQHODWHQXWD

,QTXHVWLEUXFLDWRULQRQqQHFHVVDULRHIIHWWXDUHODUHJROD]LRQH

GHOODULDSULPDULD

&ROORFDUHLGLIIXVRULHLFRSHUFKLGHLEUXFLDWRULVXLFRUULVSRQGHQWL

IXRFKL6LVWHPDUHFRUUHWWDPHQWHOHJULJOLH

%,PSRVWD]LRQHGHOOHYDOYROHGHOJDVILJ

3RUWDUHODPDQRSRODGLFRPDQGRVXOOLYHOORSLEDVVR

5LPXRYHUHOHPDQRSROHGLFRPDQGRGDOOHYDOYROHGHOJDV

&RPSDUHXQDWHQXWDGLJRPPDIOHVVLELOH3UHPHUHFRQODSXQWD

GHOFDFFLDYLWHSHUDFFHGHUHDOODYLWHGLUHJROD]LRQHGHOODYDOYROD

GHOJDV

1RQULPXRYHUHPDLODQHOORGLWHQXWD*OLDQHOOLGLWHQXWD

HYLWDQRFKHSHQHWULQRLOLTXLGLHORVSRUFRDOOLQWHUQR

GHOODSSDUHFFKLRHYHQWXDOLWjFKHSRWUHEEHFRPSURPHWWHUQHLO

IXQ]LRQDPHQWR

5HJRODUHLOIXRFRPLQLPRJLUDQGRODYLWHGLE\SDVVFRQXQ

FDFFLDYLWHDSXQWDSLDWWD

$ VHFRQGD GHO JDV XWLOL]]DWR GDOODSSDUHFFKLR Y WDEHOOD DJLUH

GLFRQVHJXHQ]D

$VWULQJHUHDIRQGROHYLWLGLE\SDVV

% DOOHQWDUH OH YLWL GL E\SDVV ILQR DOOD FRUUHWWD UHJROD]LRQH GHO JDV

LQXVFLWDGDLEUXFLDWRUL

&OHYLWLGLE\SDVVGHYRQRHVVHUHVRVWLWXLWHGDXQWHFQLFR

DXWRUL]]DWR

'QRQPDQLSRODUHOHYLWLGLE\SDVV

$FFHUWDUVLFKHUXRWDQGRODPDQRSRODGLFRPDQGRWUDLOOLYHOOR

PDVVLPR H TXHOOR PLQLPR LO EUXFLDWRUH QRQ VL VSHQJD H QRQ YL VLD

ULWRUQRGLILDPPD

6H QRQ VL ULHVFH DG DFFHGHUH DOOD YLWH GL E\SDVV VPRQWDUH OD SDUWH

VXSHULRUHGHOSLDQRGLFRWWXUDILVVDWDDOUHVWRGHOSLDQRGLFRWWXUD

GDXQVLVWHPDGLYLWL3HUULPXRYHUODSURFHGHUHFRPHVHJXH

7RJOLHUHWXWWHOHJULJOLHLFRSHUFKLGHLEUXFLDWRULLGLIIXVRULHOH

PDQRSROH

5LPXRYHUHOHYLWLGHLEUXFLDWRUL

3HUULPRQWDUHODSSDUHFFKLRLQYHUWLUHODSURFHGXUDGL

VPRQWDJJLR

1RQVPRQWDUHPDLODVVHGHOOHYDOYROHGHOJDV)LJ ,QFDVRGL

GDQQHJJLDPHQWR q QHFHVVDULR VRVWLWXLUH FRPSOHWDPHQWH OD YDOYROD

GHOJDV

nl

é

,QVWDOODWLHYRRUVFKULIW

9HLOLJKHLGVDDQZLM]LQJHQ

/HHVGHLQVWUXFWLHVYDQKHWDSSDUDDWDOYRUHQVRYHUWHJDDQWRWGH

LQVWDOODWLHHQKHWJHEUXLNHUYDQ

'HDIEHHOGLQJHQGLHELMGH]HDDQZLM]LQJHQVWDDQDIJHGUXNW]LMQ

VOHFKWVWHURULsQWDWLH

'HIDEULNDQWLVYULMYDQHONHYHUDQWZRRUGHOLMNKHLGLQGLHQGH

EHVFKLNNLQJHQYDQGH]HKDQGOHLGLQJQLHWQDJHOHHIGZRUGHQ

'LWDSSDUDDWPDJDOOHHQJHEUXLNWZRUGHQLQYROGRHQGH

JHYHQWLOHHUGHUXLPWHV+HWPDJQLHWZRUGHQDDQJHVORWHQRSHHQ

LQULFKWLQJYRRUGHDIYRHUYDQYHUEUDQGLQJVSURGXFWHQ

$OOHZHUN]DDPKHGHQEHWUHIIHQGHLQVWDOODWLHDIVWHOOLQJHQ

DDQSDVVLQJDDQHHQDQGHUJDVW\SHPRHWHQZRUGHQ

XLWJHYRHUGGRRUHHQEHNZDDPLQVWDOODWHXUZDDUELMDOOH

WRHSDVEDUH QRUPHQ HQ ZHWJHYLQJ HQ GH YRRUVFKULIWHQ YDQ GH

ORNDOHJDVHQHOHNWULFLWHLWVPDDWVFKDSSLMHQPRHWHQZRUGHQ

QDJHOHHIG(UZRUGWPHWQDPHJHOHWRSGHYRRUVFKULIWHQPHW

EHWUHNNLQJWRWYHQWLODWLH

9RRU GH DDQSDVVLQJ DDQ HHQ DQGHU JDVW\SH UDGHQ ZLM DDQ RP

RQ]H7HFKQLVFKH'LHQVWWHEHOOHQ

'LW DSSDUDDW LV XLWVOXLWHQG EHVWHPG YRRU KXLVKRXGHOLMN JHEUXLN +HW

LVQLHWWRHJHVWDDQKHWWHJHEUXLNHQYRRUSURIHVVLRQHOHRI

FRPPHUFwHOHGRHOHLQGHQ+HWDSSDUDDWPDJQLHWLQMDFKWHQRI

FDUDYDQVZRUGHQJHwQVWDOOHHUG'HJDUDQWLHJHOGWDOOHHQZDQQHHU

KHWDSSDUDDWRSGHMXLVWHZLM]HZRUGWJHEUXLNW

&RQWUROHHUYyyUGHLQVWDOODWLHRIGHYRRUZDDUGHQYDQORNDOH

GLVWULEXWLH FRPSDWLEHO ]LMQ PHW GH DIVWHOOLQJ YDQ KHW DSSDUDDW GLH LV

DDQJHJHYHQRSKHWJHJHYHQVSODDWMHDDUGHQGUXNYDQKHWJDV

YHUPRJHQYROWDJH

6OXLWYyyUHONHKDQGHOLQJGHVWURRPHQJDVWRHYRHUYDQKHW

DSSDUDDWDI

'HYRHGLQJVNDEHOPRHWZRUGHQYDVWJHPDDNWLQKHWPHXEHOVWXN

RP WH YRRUNRPHQ GDW GH]H FRQWDFW PDDNW PHW GH JHGHHOWHV YDQ GH

RYHQRIYDQGHNRRNSODDWGLHZDUPZRUGHQ

$SSDUDWHQPHWVWURRPWRHYRHUPRHWHQYHUSOLFKWJHDDUGZRUGHQ

0DQLSXOHHUGHELQQHQ]LMGHYDQKHWDSSDUDDWQLHW7HOHIRQHHU

LQGLHQQRGLJRQ]H7HFKQLVFKH'LHQVW

9yyUGHLQVWDOODWLH

'LW DSSDUDDW EHKRRUW WRW NODVVH YROJHQV GH QRUP (1 YRRU

JDVDSSDUDWHQDSSDUDDWLQJHERXZGLQHHQPHXEHO

+HWPHXEHOVWXNZDDULQKHWDSSDUDDWJHwQVWDOOHHUGZRUGWPRHWRS

GHMXLVWHZLM]HEHYHVWLJG]LMQHQVWDELHOVWDDQ

0HXEHOVGLHLQGHEXXUWYDQKHWDSSDUDDWVWDDQGHJHODDJGH

EHNOHGLQJHQHQGHOLMPZDDUPHHGH]HJHSODNW]LMQPRHWHQ

QLHWRQWYODPEDDUHQKLWWHEHVWHQGLJ]LMQ

'LWDSSDUDDWNDQQLHWJHwQVWDOOHHUGZRUGHQRSNRHONDVWHQ

ZDVPDFKLQHVYDDWZDVVHUVRIGHUJHOLMNH

2PHHQNRRNSODDWRSHHQRYHQWHLQVWDOOHUHQPRHWGH]HRYHU

JHIRUFHHUGHYHQWLODWLHEHVFKLNNHQ&RQWUROHHUGHDIPHWLQJHQYDQ

GHRYHQLQXZLQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJ

$OVXHHQDI]XLJNDSLQVWDOOHHUWGRHGDWGDQYROJHQVGH

LQVWDOODWLHKDQGOHLGLQJHQKRXGDOWLMGGHPLQLPDOHYHUWLFDOHDIVWDQG

WRWGHNRRNSODDWDDQILJ

9RRUEHUHLGLQJYDQKHWPHXEHODIE

%UHQJHHQLQVQLMGLQJDDQYDQGHQRGLJHDIPHWLQJHQRSKHW

ZHUNYODN

9HUQLVYRRUKRXWHQZHUNYODNNHQGHVQLMYODNNHQPHWHHQVSHFLDOH

OLMPRPGH]HWHEHVFKHUPHQWHJHQYRFKW

3ODDWVLQGLHQHU]LFKJHHQRYHQEHYLQGWRQGHUGHNRRNSODDWHHQ

VFKHLGLQJVVWXNYDQQLHWRQWYODPEDDUPDWHULDDOEYPHWDDORI

JHODDJG KRXW RS PP YDQ GH EDVLV YDQ GH NRRNSODDW =R ZRUGW

WRHJDQJYHUPHGHQWRWGHRQGHU]LMGHKLHUYDQ

'HDIVWDQGYDQKHWWXVVHQVFKRWWRWGHHOHNWULVFKHDDQVOXLWLQJYDQ

KHWDSSDUDDWGLHQWPLQVWHQVPPWHEHGUDJHQ

,QVWDOODWLHYDQKHWDSSDUDDWDIE

$DQZLM]LQJ %LMKHWLQERXZHQYDQGHNRRNSODDWGLHQWX

YHLOLJKHLGVKDQGVFKRHQHQWHGUDJHQ

$IKDQNHOLMNYDQKHWPRGHONDQGH]HOINOHYHQGHSDNNLQJDOLQGH

IDEULHN]LMQJHSODDWVW$OVGDW]RLVYHUZLMGHUGH]HGDQLQJHHQ

JHYDOGH]HOINOHYHQGHSDNNLQJYRRUNRPWILOWUDWLHV$OVGHSDNNLQJ

QLHW LQ IDEULHN LV JHSODDWVW SODN GH]H GDQ DDQ GH RQGHUUDQG YDQ GH

NRRNSODDW

9RRUGHEHYHVWLJLQJYDQKHWDSSDUDDWDDQKHWLQERXZPHXEHO

+DDOGHNOHPPHQXLWGH]DNPHWDFFHVVRLUHVHQVFKURHIGH]H

YDVWLQGHDDQJHGXLGHVWDQG]RUJGDWGH]HYULMGUDDLHQ

%RXZGHNRRNSODDWLQHQFHQWUHHUGH]H

'UXNRSGHXLWHLQGHQWRWGDWGHSODDWRSGHKHOHRPWUHNVWHXQW

'UDDLGHNOHPPHQKHOHPDDODDQ

'HVWDQGYDQGHNOHPPHQLVDIKDQNHOLMNYDQGHGLNWHYDQKHW

ZHUNYODN

+HWDSSDUDDWPDJQLHWPHWVLOLFRQHQNLWRSKHWZHUNEODGZRUGHQ

YDVWJHOLMPG

8LWERXZYDQGHNRRNSODDW

6OXLWKHWDSSDUDDWDIYDQGHHOHNWULFLWHLWVHQJDVDDQVOXLWLQJ

'UDDL GH NOHPPHQ ORV HQ JD RS RPJHNHHUGH ZHUNZLM]H WH ZHUN DOV

ELMGHPRQWDJH

*DVDDQVOXLWLQJILJ

'HJDVDDQVOXLWLQJPRHW]RDDQJHOHJG]LMQGDWGHDIVOXLWNUDDQ

WRHJDQNHOLMNLV

+HW XLWHLQGH YDQ GH LQODDWFROOHFWRU YDQ GH JDVNRRNSODDW LV YRRU]LHQ

YDQHHQVFKURHIGUDDGYDQ·· PP0HWGH]H

VFKURHIGUDDGLVPRJHOLMN

(HQVWDUUHYHUELQGLQJ

$DQVOXLWLQJPHWHHQPHWDOHQIOH[LEHOHVODQJ/ PLQ P

PD[ P

9RHJGHELMJHOHYHUGHDIGLFKWSDNNLQJLQWXVVHQGHXLWODDW

YDQKHWVSUXLWVWXNHQGHJDVDDQVOXLWLQJ

9HUPLMGGDWGH]HVODQJFRQWDFWPDDNWPHWGHEHZHHJEDUH

RQGHUGHOHQYDQGHHHQKHLGZDDULQGHNRRNSODDWLVLQJHERXZG

HHQODGHELMYRRUEHHOGRIGDWKLMGRRUUXLPWHVORRSWGLHYHUVWRSW

NXQQHQUDNHQ

%LMEHLGHYHUELQGLQJHQGLHQWXHUYRRUWH]RUJHQ KHWNQLHVWXNQLHW

WHEHZHJHQRIWHGUDDLHQ WHQRS]LFKWHYDQGHVWDQGZDDULQKLM

YDQXLWGHIDEULHNNRPW

,QGLHQ X HHQ FLOLQGULVFKH DDQVOXLWLQJ PRHW PDNHQ YHUYDQJ GDQ KHW

GRRUGHIDEULHNJHwQVWDOOHHUGHNQLHVWXNGRRUGDWXLWGH]DNPHW

DFFHVVRLUHVDIE D

9HUJHHWQLHWRPGHSDNNLQJLQWHYRHJHQ

:

/HNJHYDDU

,QGLHQHHQDDQVOXLWLQJJHPDQLSXOHHUGZRUGWFRQWUROHHUGH

OHNGLFKWKHLG

'HIDEULNDQWLVQLHWDDQVSUDNHOLMNDOVHHQDDQVOXLWLQJOHNNHQ

YHUWRRQWQDGDWGH]HJHPDQLSXOHHUGLV

(OHNWULVFKHDDQVOXLWLQJILJ

'LWDSSDUDDWLVYDQKHWW\SH´<µGHLQYRHUNDEHOPDJQLHW

YHUYDQJHQZRUGHQGRRUGHJHEUXLNHUPDDUGRRUGH7HFKQLVFKH

'LHQVW +HW W\SH NDEHO HQ GH PLQLPXPGRRUVQHGH GLHQHQ WH ZRUGHQ

JHUHVSHFWHHUG

'HNRRNSODWHQZRUGHQJHOHYHUGPHWHHQYRHGLQJVNDEHOPHWRI

]RQGHUVWHNNHU

$SSDUDWHQ GLH YRRU]LHQ ]LMQ YDQ HHQ VWHNNHU PRJHQ DOOHHQ RS HHQ

JRHGJHDDUGVWRSFRQWDFWZRUGHQDDQJHVORWHQ

(UPRHWHHQRPQLSRODLUHRQGHUEUHNLQJVVFKDNHODDUYRRU]LHQ

ZRUGHQPHWHHQPLQLPDOHFRQWDFWRSHQLQJYDQ PPEHKDOYHELM

HHQ VWHNNHUDDQVOXLWLQJ LQGLHQ GH]H JHPDNNHOLMN EHUHLNEDDU LV YRRU

GHJHEUXLNHU

9HUDQGHULQJYDQJDVW\SH

,QGLHQGHQRUPYDQKHWODQGKHWWRHODDWPDJGLWDSSDUDDW

DDQJHSDVWZRUGHQDDQDQGHUHJDVVHQ]LHJHJHYHQVSODDWMH'H

KLHUYRRUEHQRGLJGHRQGHUGHOHQEHYLQGHQ]LFKLQKHWJHOHYHUGH

RPYRUPLQJVSDNNHWDIKDQNHOLMNYDQKHWPRGHO+HWSDNNHWLV

EHVFKLNEDDUELMRQ]HWHFKQLVFKHGLHQVW

%HODQJULMN3ODDWVWHQVORWWHGHVWLFNHUGLHKHWQLHXZHJDVW\SH

DDQGXLGWGLFKWELMKHWJHJHYHQVSODDWMH

9ROJRQGHUVWDDQGHVWDSSHQRS

$9HUYDQJHQYDQGHLQVSXLWHUVDIE

9HUZLMGHUGHURRVWHUVKRHGMHVHQYHUVSUHLGHUV

9HUYDQJ GH LQVSXLWHUV PHW GH VOHXWHO GLH EHVFKLNEDDU LV YLD RQ]H

WHFKQLVFKH GLHQVW PHW FRGH YRRU EUDQGHUV PHW GXEEHOH

RIGULHGXEEHOHYODPFRGH]LH$IE =RUJGDWGH

LQVSXLWHUQLHWORVUDDNWELMKHWYHUZLMGHUHQRIEHYHVWLJHQKLHUYDQ

RSGHEUDQGHU

'UDDLGH]HJRHGDDQRPGHOHNGLFKWKHLGWHJDUDQGHUHQ

9RRU GH]H EUDQGHUV GLHQW GH DIVWHOOLQJ YDQ GH SULPDLUH OXFKW QLHW

WHZRUGHQXLWJHYRHUG

3ODDWV GH YHUVSUHLGHUV HQ GH KRHGMHV RS GH RYHUHHQVWHPPHQGH

SLWWHQ'HURRVWHUVPRHWHQERYHQGLHQQDDUEHKRUHQJHSODDWVW

ZRUGHQ

%,QVWHOOLQJYDQGHJDVNUDQHQ$IE

%HGLHQLQJVNQRSLQGHNOHLQVWHVWDQG]HWWHQ

%HGLHQLQJVNQRSYDQGHJDVNUDQHQDIQHPHQ(UYHUVFKLMQWHHQ

IOH[LEHOHUXEEHUHQDIGLFKWLQJVULQJ0HWGHSXQWYDQGH

VFKURHYHQGUDDLHURSGHLQVWHOVFKURHIYDQGHJDVNUDDQGUXNNHQ

'HDIGLFKWLQJVULQJQRRLWDIQHPHQ'HDIGLFKWLQJVULQJHQ

YRRUNRPHQGDWHUYORHLVWRIRIYXLOLQKHWELQQHQVWHYDQKHW

DSSDUDDWNRPWZDWHHQQDGHOLJHLQYORHGRSGHZHUNLQJNDQ

KHEEHQ

6WHOGHPLQLPXPVWDQGDIGRRUGHE\SDVVERXWWHGUDDLHQPHW

HHQVFKURHYHQGUDDLHUPHWHHQYODNNHSXQW

9RHUDIKDQNHOLMNYDQKHWJDVZDDUDDQXZDSSDUDDWDDQJHSDVW

]DOZRUGHQ]LHWDEHO RQGHUVWDDQGHKDQGHOLQJXLW

$GUDDLGHE\SDVVERXWHQKHOHPDDODDQ

%PDDNGHE\SDVVERXWHQORVWRWGHFRUUHFWHJDVXLWODDWYDQGH

EUDQGHUV

&GHE\SDVVERXWHQPRHWHQZRUGHQYHUYDQJHQGRRUHHQ

EHYRHJGH7HFKQLVFKH'LHQVW

'PDQLSXOHHUGHE\SDVVERXWHQQLHW

'UDDLW X DDQ GH EHGLHQLQJVNQRS WXVVHQ GH KRRJVWH HQ GH ODDJVWH

VWDQG]RUJHUGDQYRRUGDWGHEUDQGHUQLHWXLWJDDWHQHUJHHQ

WHUXJVODJYDQYODPPHQSODDWVYLQGW

9LQGW X GH WRHJDQJ WRW GH E\SDVV ERXW QLHW ERXZ GH YHWSRW XLW GLH

EHYHVWLJGLVDDQGHUHVWYDQGHNRRNSODDWPHWHHQV\VWHHPYDQ

VFKURHYHQ *D RP GH]H WH YHUZLMGHUHQ RS RQGHUVWDDQGH ZLM]H WH

ZHUN

9HUZLMGHUDOOHURRVWHUVKRHGMHVYHUVSUHLGHUVHQNQRSSHQ

0DDNGHERXWHQYDQGHEUDQGHUVORV

*D RP KHW DSSDUDDW WHUXJ LQ WH ERXZHQ RS RPJHNHHUGH ZLM]H WH

ZHUNGDQELMGHGHPRQWDJH

1RRLW GH DV YDQ GH JDVNUDDQ GHPRQWHUHQ $IE ,V GH JDVNUDDQ

EHVFKDGLJGGDQPRHWKLMYROOHGLJZRUGHQYHUYDQJHQ

pl

ë

,QVWUXNFMDPRQWDŰX

:VND]yZNLGRW\F]ĉFHEH]SLHF]HĿVWZD

3U]HGSU]\VWĉSLHQLHPGRLQVWDODFMLLXŰ\WNRZDQLDXU]ĉG]HQLD

QDOHŰ\]DSR]QDþVLę]LQVWUXNFMĉ

,OXVWUDFMHSU]HGVWDZLRQHZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLPDMĉFKDUDNWHU

RULHQWDF\MQ\

3URGXFHQWQLHSRQRVLMDNLHMNROZLHNRGSRZLHG]LDOQRŔFLZ

SU]\SDGNXJG\]DOHFHQLD]DZDUWHZQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLQLH

EęGĉSU]HVWU]HJDQH

7RXU]ĉG]HQLHSRZLQQRE\þXŰ\WNRZDQHZ\ãĉF]QLHZPLHMVFDFK

SRVLDGDMĉF\FKRGSRZLHGQLĉZHQW\ODFMę1LHQDOHŰ\SRGãĉF]Dþ

XU]ĉG]HQLDGRVSU]ęWXVãXŰĉFHJRGRXVXZDQLDSURGXNWyZ

VSDODQLD

:V]\VWNLHF]\QQRŔFL]ZLĉ]DQH]LQVWDODFMĉSRGãĉF]HQLHP

UHJXODFMĉLGRVWRVRZDQLHPXU]ĉG]HQLDGRLQQ\FKURG]DMyZ

JD]XSRZLQQ\E\þZ\NRQ\ZDQHSU]H]XSUDZQLRQHJR

LQVWDODWRUDVHUZLVXWHFKQLF]QHJR]JRGQLH]RERZLĉ]XMĉF\PL

QRUPDPLLSU]HSLVDPLRUD]]DU]ĉG]HQLDPLORNDOQ\FK

GRVWDZFyZHQHUJLLHOHNWU\F]QHMLJD]X1DOHŰ\]ZUyFLþ

V]F]HJyOQĉXZDJęQDRERZLĉ]XMĉFHSU]HSLV\Z]DNUHVLH

ZHQW\ODFML

:FHOXGRVWRVRZDQLDXU]ĉG]HQLDGR]DVLODQLDLQQ\PL

URG]DMDPLJD]X]DOHFDVLęNRQWDNW]QDV]\P6HUZLVHP

7HFKQLF]Q\P

8U]ĉG]HQLH]RVWDãR]DSURMHNWRZDQHZ\ãĉF]QLHGRXŰ\WNX

GRPRZHJRQLHGR]ZRORQHMHVWMHJRXŰ\WNRZDQLHZ

]DVWRVRZDQLDFKKDQGORZ\FKOXESURIHVMRQDOQ\FK1LHQDOHŰ\

LQVWDORZDþXU]ĉG]HQLDQDMDFKWDFKDQLZSU]\F]HSDFK

NHPSLQJRZ\FK*ZDUDQFMDEęG]LHZDŰQDZ\ãĉF]QLHZSU]\SDGNX

SU]HVWU]HJDQLDSU]HZLG]LDQHJRVSRVREXXŰ\WNRZDQLDXU]ĉG]HQLD

3U]HGLQVWDODFMĉXU]ĉG]HQLDQDOHŰ\XSHZQLþVLęŰHSDUDPHWU\

JD]X L SUĉGX NWyUH Vĉ GRVWDUF]DQH SU]H] ORNDOQ\FK GRVWDZFyZ Vĉ

]JRGQH]SDUDPHWUDPLUHJXODFMLXU]ĉG]HQLD]QDMGXMĉF\PLVLęQD

WDEOLF]FH]QDPLRQRZHMURG]DMLFLŔQLHQLHJD]XPRFQDSLęFLH

3U]HGZ\NRQDQLHPMDNLHMNROZLHNF]\QQRŔFLQDOHŰ\RGFLĉþ

]DVLODQLHHOHNWU\F]QHLGRSã\ZJD]XGRXU]ĉG]HQLD

3U]HZyG ]DVLODMĉF\ SRZLQLHQ ]RVWDþ SU]\PRFRZDQ\ GR XU]ĉG]HQLD

ZWHQVSRVyEDE\]DSRELHFMHJR]HWNQLęFLX]JRUĉF\PLF]ęŔFLDPL

SLHNDUQLNDOXESã\W\NXFKHQNL

8U]ĉG]HQLDNRU]\VWDMĉFH]]DVLODQLDHOHNWU\F]QHJRSRZLQQ\

RERZLĉ]NRZRSRVLDGDþX]LHPLHQLH

1LH QDOHŰ\ Z\NRQ\ZDþ ŰDGQ\FK F]\QQRŔFL ZH ZQęWU]X XU]ĉG]HQLD

:UD]LHSRWU]HE\QDOHŰ\VNRQWDNWRZDþVLę]QDV]\P6HUZLVHP

7HFKQLF]Q\P

3U]HG]DLQVWDORZDQLHP

8U]ĉG]HQLHVSHãQLDZ\PRJLNODV\]JRGQLH]QRUPĉ(1

GRW\F]ĉFĉXU]ĉG]HĿJD]RZ\FKXU]ĉG]HQLHGR]DEXGRZ\

0HEHO Z NWyU\P ]RVWDQLH ]DLQVWDORZDQH XU]ĉG]HQLH SRZLQLHQ E\þ

RGSRZLHGQLR]DPRFRZDQ\LVWDELOQ\

0HEOH]QDMGXMĉFHVLęZSREOLŰXXU]ĉG]HQLDSRNU\FLD]ODPLQDWX

RUD]NOHMXŰ\ZDQ\GRLFK]DPRFRZDQLDSRZLQQ\E\þZ\NRQDQH]

PDWHULDãyZQLHSDOQ\FKLRGSRUQ\FKQDZ\VRNĉWHPSHUDWXUę

8U]ĉG]HQLHQLHPRŰHE\þLQVWDORZDQHQDORGyZNDFKSUDONDFK

]P\ZDUNDFKOXESRGREQ\PVSU]ęFLH

$E\PyF]DLQVWDORZDþSã\WęNXFKHQNLQDSLHNDUQLNXSLHNDUQLN

SRZLQLHQE\þZ\SRVDŰRQ\ZV\VWHPZ\PXV]RQHMZHQW\ODFML

6SUDZG]LþZ\PLDU\SLHNDUQLNDZLQVWUXNFMLPRQWDŰX

:SU]\SDGNXLQVWDODFMLZ\FLĉJXNXFKHQQHJRQDOHŰ\SU]HVWU]HJDþ

]DOHFHĿ]DZDUW\FKZMHJRLQVWUXNFMLPRQWDŰXL]DFKRZDþ]DZV]H

PLQLPDOQĉRGOHJãRŔþZSLRQLHRGSã\W\NXFKHQNLU\V

3U]\JRWRZDQLHPHEODU\V

:\NRQDþZEODFLHZ\FLęFLHRSRGDQ\FKZ\PLDUDFK

:EODWDFKZ\NRQDQ\FK]GUHZQDQDOHŰ\SRZOHFSRZLHU]FKQLH

FLęFLDVSHFMDOQ\PNOHMHPZFHOXRFKURQ\SU]HGZLOJRFLĉ

-HŔOLSRGSã\WĉNXFKHQNLQLH]QDMGXMHVLęSLHNDUQLNQDOHŰ\

XPLHŔFLþHOHPHQWRGG]LHODMĉF\]QLHSDOQHJRPDWHULDãXQS]

PHWDOXOXE]HVNOHMNLZRGOHJãRŔFL PPRGSRGVWDZ\Sã\W\

NXFKHQNL:WHQVSRVyEXQLHPRŰOLZLDVLęGRVWęSGRGROQHMF]ęŔFL

Sã\W\

2GVWęSSã\W\SU]HJUDG]DMĉFHMGRSU]\ãĉF]DHOHNWU\F]QHJR

XU]ĉG]HQLDPXVLZ\QRVLþPLQLPXPPP

,QVWDODFMDXU]ĉG]HQLDU\V

:VND]yZND 3RGF]DVPRQWDŰXSã\W\JU]HZF]HMXŰ\ZDþUęNDZLF

RFKURQQ\FK

:]DOHŰQRŔFLRGPRGHOXXU]ĉG]HQLDXV]F]HONDVDPRSU]\OHSQD

PRŰH ]RVWDþ SU]\PRFRZDQD IDEU\F]QLH 1LH QDOHŰ\ MHM ZyZF]DV Z

ŰDGQ\PZ\SDGNX]GHMPRZDþSRQLHZDŰXV]F]HOND

VDPRSU]\OHSQD]DSRELHJDVĉF]HQLX-HŰHOLXV]F]HONDQLH]RVWDãD

]DãRŰRQDIDEU\F]QLHQDOHŰ\MĉQDNOHLþQDGROQ\PEU]HJXSã\W\

NXFKHQNL

:FHOX]DPRFRZDQLDXU]ĉG]HQLDZPHEOX

:\MĉþXFKZ\W\]WRUHENL]DNFHVRULDPLLSU]\NUęFLþZH

ZVND]DQ\PSRãRŰHQLXWDNE\PRJã\VZRERGQLHVLęREUDFDþ

:VXQĉþSã\WęNXFKHQNLLXVWDZLþFHQWUDOQLHZZ\FLęFLXPHEOD

3U]\FLVQĉþ EU]HJL Sã\W\ NXFKHQNL Z WHQ VSRVyE DE\ FDã\P VZRLP

REZRGHPVSRF]\ZDãDQDSRGVWDZLH

2EUyFLþXFKZ\W\LGRFLVQĉþMHGRNRĿFD

3RãRŰHQLHXFKZ\WyZ]DOHŰ\RGJUXERŔFLEODWX

8U]ĉG]HQLDQLHZROQRPRFRZDþQDEODFLHURERF]\P]DSRPRFĉ

VLOLNRQX

'HPRQWDŰSã\W\NXFKHQNL

2GãĉF]\þXU]ĉG]HQLHRGSUĉGXLRGFLĉþGRSã\ZJD]X

2GNUęFLþXFKZ\W\LZ\NRQDþF]\QQRŔFLPRQWDŰXZRGZURWQHM

NROHMQRŔFL

3RGãĉF]DQLHJD]XU\V

8U]ĉG]HQLHQDOHŰ\ZWDNLVSRVyESRGãĉF]\þGRJD]XDE\

]DSHZQLRQ\E\ãGRVWęSGRNXUNDRGFLQDMĉFHJRGRSã\ZJD]X

=DNRĿF]HQLHNROHNWRUDZHMŔFLRZHJRSã\W\NXFKHQNLJD]RZHMMHVW

Z\SRVDŰRQHZ]ãĉF]HNRODQNRZH]JZLQWHPRZ\PLDU]H··

PPNWyUHXPRŰOLZLD

6]W\ZQHSRãĉF]HQLH

3RãĉF]HQLH]DSRPRFĉHODVW\F]QHJRSU]HZRGX]PHWDOX

/ PLQ PPDNV P

=DãRŰ\þ GRVWDUF]RQĉ XV]F]HONę PLęG]\ Z\MŔFLH NROHNWRUD

DSU]HZyGGRSURZDG]DMĉF\JD]

1DOHŰ\]DSRELHFVW\NDQLXVLęSU]HZRGX]UXFKRP\PLF]ęŔFLDPL

]DEXGRZ\QDSU]\NãDGV]XIODGĉLSU]HFKRG]HQLXSU]H]PLHMVFD

NWyUHPRJĉ]RVWDþ]DMęWHSU]H]EORNXMĉFHSU]HVWU]HĿSU]HGPLRW\

%H]Z]JOęGXQDURG]DMSRãĉF]HQLD QLHQDOHŰ\QLJG\SRUXV]Dþ

DQLREUDFDþ]ãĉF]HPNRODQNRZ\P ]PLHQLDMĉFMHJRSRãRŰHQLH

IDEU\F]QH

-HŔOLZ\PDJDQHMHVWZ\NRQDQLH]ãĉF]DF\OLQGU\F]QHJRQDOHŰ\

Z\PLHQLþ]ãĉF]HNRODQNRZH]DPRQWRZDQHIDEU\F]QLHQD]ãĉF]H

]QDMGXMĉFHVLęZWRUHEFH]DNFHVRULDPLU\V D

3URV]ęSDPLęWDþR]DãRŰHQLXXV]F]HONL

:

1LHEH]SLHF]HĿVWZRXODWQLDQLDVLęJD]X

3RSU]HSURZDG]HQLXMDNLFKNROZLHNF]\QQRŔFLSU]\HOHPHQWDFK

SRGãĉF]HQLDJD]XQDOHŰ\VSUDZG]LþV]F]HOQRŔþSRãĉF]HĿ

3URGXFHQWQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRŔFLZSU]\SDGNXJG\

SRãĉF]HQLHXWUDFLV]F]HOQRŔþQDVNXWHNZ\NRQDQ\FKRSHUDFML

3RGãĉF]DQLHSUĉGXU\V

-HVWWRXU]ĉG]HQLHW\SX´<µSU]HZyGZHMŔFLRZ\QLHPRŰHE\þ

Z\PLHQLDQ\SU]H]XŰ\WNRZQLNDOHF]Z\ãĉF]QLHSU]H]6HUZLV

7HFKQLF]Q\1DOHŰ\]DFKRZDþRGSRZLHGQLURG]DMSU]HZRGXRUD]

PLQLPDOQ\SU]HNUyM

3ã\W\NXFKHQNLVĉGRVWDUF]DQHZUD]]SU]HZRGHP]DVLODQLD

]DRSDWU]RQ\PZHZW\F]NęOXEEH]QLHM

8U]ĉG]HQLDZ\SRVDŰRQHZHZW\F]NęPRŰQDSRGãĉF]DþZ\ãĉF]QLH

GR SXV]HN ] JQLD]GNLHP SRVLDGDMĉF\FK SUDZLGãRZR ]DLQVWDORZDQH

X]LHPLHQLH

1DOHŰ\SDPLęWDþRZLHORELHJXQRZ\PZ\ãĉF]QLNXRGFLQDMĉF\P

]DVLODQLH ] SU]\QDMPQLHM PLOLPHWURZ\P RGVWęSHP VW\NRZ\P QLH

GRW\F]\SRGãĉF]HQLD]DSRPRFĉZW\F]NLJG\MHVWRQDGRVWęSQD

GODXŰ\WNRZQLND

=PLDQDURG]DMXJD]X

-HŔOL]H]ZDODMĉQDWRSU]HSLV\RERZLĉ]XMĉFHZGDQ\PNUDMX

XU]ĉG]HQLH PRŰQD GRVWRVRZDþ GR ]DVLODQLD LQQ\PL URG]DMDPL JD]X

SDWU]WDEOLF]ND]QDPLRQRZDXU]ĉG]HQLD1LH]EęGQHF]ęŔFL

]QDMGXMĉVLęZWRUHEFH]]HVWDZHPXPRŰOLZLDMĉF\P]PLDQę

]DVLODQLDJD]RZHJRNWyUD]RVWDãD]DãĉF]RQDZ]DOHŰQRŔFLRG

PRGHOXOXENWyUĉPRŰQDQDE\þZQDV]\P6HUZLVLH7HFKQLF]Q\P

:DŰQH 3R]DNRĿF]HQLXSUDF\ZSREOLŰXWDEOLF]NL]QDPLRQRZHM

QDOHŰ\SU]\NOHLþQDNOHMNęLQIRUPXMĉFĉMDNLPURG]DMHPJD]X

XU]ĉG]HQLHMHVW]DVLODQH

1DOHŰ\Z\NRQDþQDVWęSXMĉFHF]\QQRŔFL

$:\PLDQDG\V]\5\V

=GMĉþUXV]W\QDNãDGNLSDOQLNDLG\IX]RU\

:\PLHQLþG\V]H]DSRPRFĉNOXF]DGRVWęSQHJRZQDV]\P

6HUZLVLH7HFKQLF]Q\PNRGSURGXNWXQDWRPLDVWZ

SU]\SDGNXSDOQLNyZRSRGZyMQ\POXESRWUyMQ\PZLHĿFX

SãRPLHQLNRGSURGXNWXSDWU]U\V ]ZUDFDMĉF

V]F]HJyOQĉXZDJęQDWRDE\QLHRGHUZDþG\V]\SU]\

Z\FLĉJDQLXOXEPRFRZDQLXMHMZSDOQLNX

1DOHŰ\PRFQRGRNUęFLþG\V]HZFHOX]DSHZQLHQLDV]F]HOQRŔFL

XNãDGX

:W\FKSDOQLNDFKQLHMHVWNRQLHF]QHZ\UHJXORZDQLHGRSã\ZX

SRZLHWU]DSRGVWDZRZHJR

=DãRŰ\þ G\IX]RU\ L QDNãDGNL SDOQLNyZ QD RGSRZLHGQLFK SDOQLNDFK

3RQDGWRQDOHŰ\SUDZLGãRZR]DãRŰ\þUXV]W\

%8VWDZLDQLHNXUNyZJD]RZ\FKU\V

8VWDZLþSRNUęWãDREVãXJLQDQDMPQLHMV]\VWRSLHĿ

=GMĉþSRNUęWãDREVãXJL]NXUNyZJD]RZ\FK3RMDZLVLę

HODVW\F]Q\JXPRZ\SLHUŔFLHĿXV]F]HOQLDMĉF\&]XENLHP

ŔUXERNUęWDQDFLVQĉþŔUXEęUHJXODF\MQĉNXUNDJD]RZHJR

:ŰDGQ\PZ\SDGNXQLH]GHMPRZDþSLHUŔFLHQLD

XV]F]HOQLDMĉFHJR3LHUŔFLHQLHXV]F]HOQLDMĉFH]DSRELHJDMĉ

SU]HGRVWDZDQLXVLęSã\QyZL]DQLHF]\V]F]HĿGRZQęWU]D

XU]ĉG]HQLDFRPRJãRE\PLHþQHJDW\ZQ\ZSã\ZQDMHJR

G]LDãDQLH

:\UHJXORZDþSãRPLHĿPLQLPDOQ\REUDFDMĉFŔUXEę]ãĉF]NL

SU]HMŔFLRZHM]DSRPRFĉŔUXERNUęWX]SãDVNĉNRĿFyZNĉ

:]DOHŰQRŔFLRGURG]DMXJD]XGRNWyUHJRGRVWRVRZ\ZDQH

EęG]LH XU]ĉG]HQLH SDWU] WDEHOD QDOHŰ\ Z\NRQDþ QDVWęSXMĉFH

F]\QQRŔFL

$QDFLVQĉþGRNRĿFDŔUXE\]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FK

% SROX]RZDþ ŔUXE\ ]ãĉF]HN SU]HMŔFLRZ\FK GR PRPHQWX JG\ JD]

]DF]QLHSUDZLGãRZRZ\GRE\ZDþVLę]SDOQLNyZ

&ŔUXE\]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FKSRZLQQ\E\þZ\PLHQLDQHSU]H]

XSUDZQLRQHJRSUDFRZQLND6HUZLVX7HFKQLF]QHJR

'QLHPDQLSXORZDþŔUXEDPL]ãĉF]HNSU]HMŔFLRZ\FK

8SHZQLþ VLę ŰH SDOQLN QLH JDŔQLH SU]\ REUDFDQLX SRNUęWãD REVãXJL

PLęG]\ QDMZ\ŰV]\P D QDMQLŰV]\P VWRSQLHP PRF\ L QLH GRFKRG]L

GRFRIDQLDVLęSãRPLHQLD

-HŰHOLQLHPRŰQDGRVWDþVLęGRŔUXE\]ãĉF]NLSU]HMŔFLRZHM

Z\PRQWRZDþIRUPęQDWãXV]F]SU]\PRFRZDQĉGRSã\W\NXFKHQNL

]DSRPRFĉV\VWHPXŔUXE:FHOXMHMZ\MęFLDQDOHŰ\SRVWęSRZDþ

ZVSRVyEQDVWęSXMĉF\

=GMĉþ ZV]\VWNLH UXV]W\ QDNãDGNL ] SDOQLNyZ G\IX]RU\ RUD] Z\Mĉþ

SRNUęWãD

:\NUęFLþŔUXE\]SDOQLNyZ

:FHOXSRQRZQHJR]DPRQWRZDQLDIRUP\QDWãXV]F]QDOHŰ\

Z\NRQDþF]\QQRŔFLGHPRQWDŰXZRGZURWQHMNROHMQRŔFL

1LJG\QLHGHPRQWRZDþRVLNXUNDJD]RZHJRU\V :SU]\SDGNX

XV]NRG]HQLDQDOHŰ\Z\PLHQLþFDã\NXUHNJD]RZ\

ì

,QVWUXo}HVGHPRQWDJHP

,QGLFDo}HVGHVHJXUDQoD

/HLDDVLQVWUXo}HVGRDSDUHOKRDQWHVGHSURFHGHUjLQVWDODomRH

XWLOL]DomR

$V LPDJHQV DSUHVHQWDGDV DR ORQJR GDV LQVWUXo}HV VHUYHP DSHQDV

SDUDRULHQWDomR

2 IDEULFDQWH ILFD LVHQWR GH TXDOTXHU WLSR GH UHVSRQVDELOLGDGH

FDVRQmRVHFXPSUDPDVGLVSRVLo}HVGHVWHPDQXDO

(VWHDSDUHOKRGHYHVHUDSHQDVXWLOL]DGRHPORFDLVFRPXPD

YHQWLODomRDGHTXDGD1mRGHYHVHUOLJDGRDXPGLVSRVLWLYRGH

HYDFXDomRGRVSURGXWRVGHFRPEXVWmR

7RGRVRVWUDEDOKRVGHLQVWDODomROLJDomRUHJXODomRH

DGDSWDomRDRXWURVWLSRVGHJiVGHYHPVHUHIHFWXDGRVSRU

XPWpFQLFRGHLQVWDODomRDXWRUL]DGRUHVSHLWDQGRWRGDVDV

UHJXODPHQWDo}HVHOHJLVODomRDSOLFiYHLVEHPFRPRR

HVWLSXODGRSHODVHPSUHVDVORFDLVIRUQHFHGRUDVGHJiVH

HOHFWULFLGDGH 'HYH SUHVWDU SDUWLFXODU DWHQomR jV GLVSRVLo}HV

DSOLFiYHLVUHODWLYDPHQWHjYHQWLODomR

5HFRPHQGDVHFKDPDURQRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD

7pFQLFDSDUDDDGDSWDomRDRXWURVWLSRVGHJiV

(VWHDSDUHOKRIRLXQLFDPHQWHFRQFHELGRSDUDXWLOL]DomR

GRPpVWLFDQmRSRGHQGRSRULVVRVHUXWLOL]DGRSDUDILQV

FRPHUFLDLV RX SURILVVLRQDLV (VWH DSDUHOKR QmR SRGH VHU LQVWDODGR

HPLDWHVRXFDUDYDQDV$JDUDQWLDDSHQDVVHUiYiOLGDFDVRR

DSDUHOKRVHMDXWLOL]DGRFRUUHFWDPHQWHHSDUDRVILQVDTXHVH

GHVWLQD

$QWHV GD LQVWDODomR YHULILTXH VH DV FRQGLo}HV GH GLVWULEXLomR ORFDO

VmR FRPSDWtYHLV FRP D UHJXODomR GR DSDUHOKR TXH p DSUHVHQWDGD

QDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDVQDWXUH]DHSUHVVmRGRJiVSRWrQFLD

YROWDJHP

$QWHVGHTXDOTXHUSURFHGLPHQWRFRUWHDDOLPHQWDomR

HOpFWULFDHGHJiVGRDSDUHOKR

2FDERGHDOLPHQWDomRGHYHVHUIL[RDRPyYHOSDUDHYLWDUTXH

HQWUH HP FRQWDFWR FRP DV SDUWHV TXHQWHV GR IRUQR RX GD SODFD GH

FR]HGXUD

2VDSDUHOKRVFRPDOLPHQWDomRHOpFWULFDGHYHPVHU

REULJDWRULDPHQWHOLJDGRVjWHUUD

1mRPDQLSXOHRLQWHULRUGRDSDUHOKR6HQHFHVViULRFRQWDFWHR

QRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD7pFQLFD

$QWHVGDLQVWDODomR

(VWHDSDUHOKRFRUUHVSRQGHjFODVVHVHJXQGRDQRUPD(1

SDUDDSDUHOKRVDJiVDSDUHOKRHQFDVWUDGRQXPPyYHO

2 PyYHO RQGH VH LQVWDOD R DSDUHOKR GHYH HVWDU FRQYHQLHQWHPHQWH

IL[DGRHGHYHVHUHVWiYHO

2VPyYHLVSUy[LPRVGRDSDUHOKRRVUHYHVWLPHQWRVHVWUDWLILFDGRV

H D FROD TXH RV IL[D GHYHP WUDWDUVH GH PDWHULDLV QmR LQIODPiYHLV

HUHVLVWHQWHVDRFDORU

(VWH DSDUHOKR QmR SRGH VHU LQVWDODGR VREUH IULJRUtILFRV PiTXLQDV

GHODYDUURXSDPiTXLQDVGHODYDUORLoDRXDSDUHOKRVVLPLODUHV

3DUDLQVWDODUDSODFDGHFR]HGXUDVREUHXPIRUQRHVWHGHYH

LQFOXLUXPPHFDQLVPRGHYHQWLODomRIRUoDGD9HULILTXHDV

GLPHQV}HVGRIRUQRQRVHXPDQXDOGHLQVWDODomR

6HLQVWDODUXPH[WUDFWRUGHYHWHUHPFRQWDRUHVSHFWLYRPDQXDO

GHLQVWDODomRUHVSHLWDQGRVHPSUHDGLVWkQFLDYHUWLFDOPtQLPDHP

UHODomRjSODFDGHFR]HGXUDILJ

3UHSDUDomRGRPyYHOILJ

5HDOL]HXPFRUWHGDVGLPHQV}HVQHFHVViULDVQDVXSHUItFLHGH

WUDEDOKR

(PVXSHUItFLHVGHWUDEDOKRGHPDGHLUDHQYHUQL]HDVVXSHUItFLHV

GHFRUWHFRPXPDFRODHVSHFLDOSDUDDVSURWHJHUGDKXPLGDGH

6H QmR KRXYHU XP IRUQR SRU EDL[R GD SODFD GH FR]HGXUD FRORTXH

XPVHSDUDGRUGHPDWHULDOQmRLQIODPiYHOSRUH[GHPHWDORX

PDGHLUDFRQWUDSODFDGDD PPGDEDVHGDSODFDGHFR]HGXUD

$VVLPLPSHGHRDFHVVRjSDUWHLQIHULRUGHVWD

$GLVWkQFLDGRIXQGRIDOVRjOLJDomRHOpWULFDGRDSDUHOKRWHPGH

VHUGHSHORPHQRVPP

,QVWDODomRGRDSDUHOKRILJ

1RWD 8WLOL]HOXYDVGHSURWHomRSDUDPRQWDUDSODFDGHFR]LQKDU

6HJXQGRRPRGHORDMXQWDDGHVLYDSRGHYLUFRORFDGDGHIiEULFD

6HIRUHVVHRFDVRQmRDUHPRYDGHIRUPDDOJXPDDMXQWD

DGHVLYDLPSHGHDVLQILOWUDo}HV6HDMXQWDQmRYLHUFRORFDGDGH

IiEULFDFROHDQDPDUJHPLQIHULRUGDSODFDGHFR]HGXUD

3DUDDIL[DomRGRDSDUHOKRQRPyYHOGHHQFDVWUDPHQWR

5HWLUH RV JUDPSRV GR FRQMXQWR GH DFHVVyULRV H DSDUDIXVHRV QD

SRVLomRLQGLFDGDGHL[DQGRTXHHVWHVURGHPOLYUHPHQWH

(QFDVWUHHFHQWUHDSODFDGHFR]HGXUD

3UHVVLRQHVREUHRVVHXVH[WUHPRVDWpTXHVHDSRLHHPWRGRR

VHXSHUtPHWUR

*LUHRVJUDPSRVHDSHUWHRVEHP

$ SRVLomR GRV JUDPSRV GHSHQGH GD HVSHVVXUD GD VXSHUItFLH GH

WUDEDOKR

2DSDUHOKRQmRGHYHVHUIL[DGRFRPVLOLFRQHjEDQFDGDGH

WUDEDOKR

'HVPRQWDJHPGDSODFDGHFR]HGXUD

'HVOLJXHRDSDUHOKRGDVWRPDGDVHOpFWULFDHGHJiV

'HVDSDUDIXVHRVJUDPSRVHSURFHGDGHPRGRLQYHUVRDRGD

PRQWDJHP

/LJDomRDJiVILJ

$ OLJDomR GR DSDUHOKR j UHGH GH JiV WHP GH VHU UHDOL]DGD GH IRUPD

DTXHDWRUQHLUDGHIHFKRILTXHDFHVVtYHO

$ H[WUHPLGDGH GR FRQHFWRU GH HQWUDGD GD SODFD GH FR]HGXUD D JiV

HVWiHTXLSDGDFRPXPDURVFDGH·· PPTXHSHUPLWH

5HDOL]DUXPDOLJDomRUtJLGD

(IHFWXDUDOLJDomRFRPXPWXERIOH[tYHOPHWiOLFR/ PtQ P

Pi[ P

,QWHUFDOHDMXQWDGHHVWDQTXHLGDGHIRUQHFLGDHQWUHD

VDtGDGRFROHFWRUHDHQWUDGDGHJiV

(YLWH R FRQWDFWR GR WXER FRP TXDOTXHU SDUWH PyYHO GD XQLGDGH GH

HQFDVWUDPHQWRSRUH[HPSORXPDJDYHWDEHPFRPRDVXD

SDVVDJHPSRUHVSDoRVTXHSRVVDPILFDUREVWUXtGRV

(PTXDOTXHUXPDGDVOLJDo}HVQmRPRYDQHPURGHRFRWRYHOR

GDSRVLomRTXHYHPGHIiEULFD

3DUDUHDOL]DUXPDOLJDomRFRPWXEDJHPFLOtQGULFDVXEVWLWXDR

FRWRYHOR LQVWDODGR GH IiEULFD SHOR FRWRYHOR LQFOXtGR QR FRQMXQWR GH

DFHVVyULRVILJ D

1mRVHHVTXHoDGHLQWHUFDODUDMXQWD

:

3HULJRGHIXJD

6HPDQLSXODUTXDOTXHUOLJDomRYHULILTXHDHVWDQTXHLGDGH

2IDEULFDQWHQmRVHUHVSRQVDELOL]DVHDOJXPDOLJDomRDSUHVHQWDU

IXJDVGHSRLVGHWHUVLGRPDQLSXODGD

/LJDomRHOpFWULFDILJ

(VWHDSDUHOKRpGRWLSR´<µRFDERGHHQWUDGDQmRSRGHVHU

PXGDGR SHOR XWLOL]DGRU Vy R 6HUYLoR GH $VVLVWrQFLD 7pFQLFD GHYH

ID]rOR'HYHVHPSUHUHVSHLWDUVHDVHFomRPtQLPDHRWLSRGH

FDER

$VSODFDVGHFR]HGXUDVmRIRUQHFLGDVFRPXPFDERGH

DOLPHQWDomRFRPRXVHPILFKD

2VDSDUHOKRVIRUQHFLGRVFRPILFKDVyGHYHPVHUOLJDGRVD

WRPDGDVGHWHUUDGHYLGDPHQWHLQVWDODGDV

'HYHSUHYHUVHXPLQWHUUXSWRURPQLSRODUFRPXPDDEHUWXUDGH

FRQWDFWR PtQLPD GH PP H[FHSWR HP OLJDo}HV FRP ILFKD VH HVWD

HVWLYHUDFHVVtYHODRXWLOL]DGRU

0XGDQoDGRWLSRGHJiV

6H DV UHJXODPHQWDo}HV GR SDtV R SHUPLWLUHP HVWH DSDUHOKR SRGH

VHUDGDSWDGRDRXWURVWLSRVGHJiVYHUSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV

$VSHoDVQHFHVViULDVSDUDWDOHVWmRLQFOXtGDVQRVDFRGH

WUDQVIRUPDomRIRUQHFLGRFRQVRDQWHRPRGHORRXGLVSRQtYHLVQR

QRVVR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLD7pFQLFD

,PSRUWDQWH$RWHUPLQDUFRORTXHDHWLTXHWDDGHVLYDLQGLFDQGRR

QRYRWLSRGHJiVSUy[LPRGDSODFDGHFDUDFWHUtVWLFDV

2VSDVVRVDVHJXLUVmRRVVHJXLQWHV

$6XEVWLWXLomRGRVLQMHFWRUHVILJ

5HWLUHDVJUHOKDVDVWDPSDVGHTXHLPDGRUHRVGLIXVRUHV

6XEVWLWXDRVLQMHFWRUHVXVDQGRDFKDYHGLVSRQLELOL]DGDSHOR

QRVVRVHUYLoRGHDVVLVWrQFLDWpFQLFDFRPRFyGLJR

SDUDTXHLPDGRUHVGHFKDPDGXSODRXWULSODFyGLJR

YHUILJ WHQGRHVSHFLDODWHQomRSDUDTXHRLQMHFWRUQmRVH

VROWHDRUHWLUiORRXIL[iORDRTXHLPDGRU

$SHUWHEHPRVLQMHFWRUHVSDUDJDUDQWLUDHVWDQTXHLGDGH

1HVWHV TXHLPDGRUHV QmR p QHFHVViULR UHDOL]DU D UHJXODomR GR DU

SULPiULR

&RORTXHRVGLIXVRUHVHDVWDPSDVGRVTXHLPDGRUHVQRV

UHVSHFWLYRVOXJDUHV$OpPGLVVRGHYHFRORFDUDGHTXDGDPHQWH

DVJUHOKDV

%5HJXODomRGDVWRUQHLUDVGHJiVILJ

&RORTXHRVFRPDQGRVQRQtYHOPDLVEDL[R

5HWLUHRVFRPDQGRVGDVWRUQHLUDVGHJiV6XUJHXPDQHOGH

YHGDomRHPERUUDFKDIOH[tYHO&RPDSRQWDGDFKDYHGH

SDUDIXVRVSUHVVLRQHRSDUDIXVRGHDMXVWHGDWRUQHLUDGHJiV

1XQFDUHWLUHRDQHOGHYHGDomR2VDQpLVGHYHGDomR

LPSHGHPDHQWUDGDGHOtTXLGRVHGHVXMLGDGHQRLQWHULRUGR

DSDUHOKRRTXHSUHMXGLFDDVXDIXQFLRQDOLGDGH

5HJXOH D FKDPD PtQLPD URGDQGR R SDUDIXVR E\SDVV DWUDYpV GH

XPDFKDYHGHIHQGDVGHSRQWDSODQD

&RQVRDQWH R JiV DR TXDO YDL DGDSWDU R DSDUHOKR YHU WDEHOD

HIHFWXHDDFomRFRUUHVSRQGHQWH

$DSHUWDUEHPRVSDUDIXVRVE\SDVV

%DIURX[DURVSDUDIXVRVE\SDVVDWpFRQVHJXLUDVDtGDGHJiV

FRUUHFWDGRVTXHLPDGRUHV

&RVSDUDIXVRVE\SDVVGHYHPVHUVXEVWLWXtGRVSRUXPWpFQLFR

DXWRUL]DGR

'QmRPDQLSXODURVSDUDIXVRVE\SDVV

&HUWLILTXHVH GH TXH DR URGDU RV FRPDQGRV R TXHLPDGRU QmR VH

GHVOLJDHQWUHRQtYHOPDLVDOWRHRPDLVEDL[RHQmRKiXP

UHWRUQRGDFKDPD

6HQmRHQFRQWUDURDFHVVRDRSDUDIXVRE\SDVVGHVPRQWHD

SLQJDGHLUDTXHHVWiIL[DQDSDUWHUHVWDQWHGDSODFDGHFR]HGXUD

SRUXPVLVWHPDGHSDUDIXVRV3DUDUHPRYrODSURFHGDGR

VHJXLQWHPRGR

5HPRYD WRGDV DV JUHOKDV WDPSDV GRV TXHLPDGRUHV GLIXVRUHV H

FRPDQGRV

'HVDSHUWHRVSDUDIXVRVGRVTXHLPDGRUHV

3DUD YROWDU D PRQWDU R DSDUHOKR SURFHGD GH PRGR LQYHUVR DR GD

GHVPRQWDJHP

1XQFDGHVPRQWHRUHELWHGDWRUQHLUDGHJiVILJ (PFDVRGH

GDQRVDWRUQHLUDGHJiVWHPGHVHUWURFDGDSRUFRPSOHWR

ru

î

Ημπροςιυηώξνλνμρίες

Ξοίαηκίρδτμηιηΰδζνξίπμνπρη

ΙίκίήηΪρΪεθζζθημΪΰΪβχδλιενΪμΪπββάηβζΪμίεφηθβανρβμί

κνδθάθήλμάθδχείδμκθικβΫθκν

ΙκβάίήίηηυίάήΪηηθζκνδθάθήλμάίκβλνηδβωάεωψμλω

θκβίημβκθάθρηυζβ

Ξοημδαϊξνκμδμηηημπροςιυηθπνγδοείψητπώαγίμμνλ

οςινανγπραδξονηζανγηρδκϋνπανΰνεγίδρπώνραπώινθ

νραδρπραδμμνπρη

ΎΪηηυγικβΫθκζθΰηθνλμΪηΪάεβάΪμφμθεφδθάοθκθςθ

ικθάίμκβάΪίζυοιθζίσίηβωοΌΪκθρηνψιΪηίεφηίεφαω

ιθήλθίήβηωμφδήυζθοθήνήεωθμάθήΪήυζθάυοέΪαθά

Απδνξδοίυηηξνςπρίμναιδξνγικύφδμηύιόκδιρονπδρη

μίκίγιδηίγίξρίυηηιγοςβνλςαηγςβίζίγνκεμϊ

ξονανγηρϋπώπδορησηυηοναίμμϊλπξδυηίκηπρνλα

πννραδρπραηηπναπδληγδθπραςύψηλημνολίληη

ζίινμνγίρδκϋπρανλίρίιεδπξοδγξηπίμηώληλδπρμϊτβίζν

ηόκδιρονπμίΰείύψητινλξίμηθΝπνΰνδαμηλίμηδπκδγςδρ

ςγδκηρϋροδΰναίμηώλιαδμρηκώυηη

Γκώίγίξρίυηηξοηΰνοίιγοςβνλςαηγςβίζίοδινλδμγςδλ

παώζίρϋπώπμίχηλπδοαηπμϊλυδμρονλ

ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηβλδεψρβμίεφηθήεωΫυμθάθέθ

βλιθεφαθάΪηβωβηίζθΰίμικβζίηωμφλωάικθζυςείηηυοβεβ

δθζζίκρίλδβοπίεωοΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪ

ωομΪο βεβ ά ΪάμθδίζιίκΪο ΍ΪκΪημβω ικθβαάθήβμίεω ήίγλμάβμίεφηΪ

μθεφδθάλενρΪίβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪιθηΪαηΪρίηβψ

ΙίκίήνλμΪηθάδθγηίθΫοθήβζθικθάίκβμφλθθμάίμλμάνψμεβ

οΪκΪδμίκβλμβδβζίλμηυοκΪλικίήίεβμίεφηυολίμίγάβήβ ήΪάείηβί έΪαΪ ζθσηθλμφ β ηΪικωΰίηβί χείδμκθλίμβ ηΪλμκθγδΪζ

ικβΫθκΪ

Ξδοδγ ξοναδγδμηδλ κύΰϊτ γδθπραηθ μδνΰτνγηλν ξδοδιοϊρϋ

ξνγίφςβίζίηόκδιρονόμδοβηηιγίμμνλςόκδιρονξοηΰνος

ΔΪΫίεφιβμΪηβωηίθΫοθήβζθαΪδκίιβμφηΪμνζΫίρμθΫυηί ήθινλδΪμφίέθλθικβδθληθάίηβωληΪέκίάΪψσβζβλωήίμΪεωζβ ήνοθάθέθςδΪξΪβεβάΪκθρηθγιΪηίεβ

ΙκβΫθκυκΪΫθμΪψσβίθμχείδμκθλίμβθΫωαΪμίεφηθήθεΰηυΫυμφ

αΪαίζείηυ

ΗίεφαωάηθλβμφβαζίηίηβωάθάηνμκίηηβίχείζίημυικβΫθκΪ

ΏλεβηίθΫοθήβζθικθβαάίλμβκίζθημθΫκΪμβμίλφάηΪς

λίκάβληυγπίημκ

Ξδοδγμίφίκνλςπρίμναιη

ΎΪηηυγ ικβΫθκ θμηθλβμλω δ μκίμφίζν δεΪλλν αΪσβμυ ιθ λμΪηήΪκμν

(1ήεωέΪαθάυοικβΫθκθάάλμκθίηηθίθΫθκνήθάΪηβί

ΔνοθηηΪωμνζΫΪάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ ήθεΰηΪΫυμφαΪδκίιείηΪβνλμθγρβάΪ

ΛθικβδΪλΪψσΪωλωλάΪκθρηθγιΪηίεφψζίΫίεφλεθβλμυί

θΫεβπθάθρηυίιθδκυμβωβαΪδκίιεωψσβγβοδείγήθεΰηυΫυμφ

ηίάθλιεΪζίηωψσβζβλωβμίκζθλμθγδβζβ

ΎΪηηυγικβΫθκηίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφηΪήοθεθήβεφηβδΪζβ

λμβκΪεφηυζβζΪςβηΪζβιθλνήθζθίρηυζβζΪςβηΪζββήκνέθγ

ιθήθΫηθγμίοηβδθγ

ΏλεβμκίΫνίμλωνλμΪηθάβμφάΪκθρηνψιΪηίεφηΪήήνοθάυζ

ςδΪξθζλείήνίμάυΫκΪμφζθήίεφήνοθάθέθςδΪξΪλλβλμίζθγ

ικβηνήβμίεφηθγ άίημβεωπββ Ικθάίκφμί κΪαζίκυ ήνοθάθέθ ςδΪξΪ άλθθμάίμλμάνψσίζκνδθάθήλμάίιθζθημΪΰν

ΙκβνλμΪηθάδίάυμωΰηθέθνλμκθγλμάΪηίθΫοθήβζθλείήθάΪμφ

βηλμκνδπβωζλθθμάίμλμάνψσίέθκνδθάθήλμάΪιθζθημΪΰν

λθΫεψήΪωζβηβζΪεφηθίκΪλλμθωηβίιθάίκμβδΪεβζίΰήν άΪκθρηθγιΪηίεφψβάυμωΰδθγκβλ

Ξνγβνρναιίρςλΰϊοηπ

ΙκθήίεΪγμίάλμθείςηβπίθμάίκλμβίηνΰηυοκΪαζίκθά

ΏλεβλμθείςηβπΪάυιθεηίηΪβαήίκίάΪιθδκθγμίιθάίκοηθλμφ

λκίαΪλιίπβΪεφηυζέίκζίμβδθζρμθΫυαΪσβμβμφίίθμήίγλμάβω άεΪέβ

ΏλεβιθήάΪκθρηθγιΪηίεφψηίζθημβκνίμλωήνοθάθγςδΪξ

λείήνίμνλμΪηθάβμφιίκίέθκθήδνβαηίάθλιεΪζίηωψσίέθλω

ζΪμίκβΪεΪηΪικβζίκβαζίμΪεεΪβεβξΪηίκυηΪκΪλλμθωηββ

ζζθμηβΰηίγιθάίκοηθλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΜΪδβζθΫκΪαθζ ήθλμνιδηβΰηίγρΪλμβάΪκθρηθγιΪηίεβΫνήίμιίκίδκυμ

ΚΪλλμθωηβί ζίΰήν ικθζίΰνμθρηθγ ιθεδθγ β ζίλμθζ ιθήδεψρίηβω

ικβΫθκΪδχείδμκθλίμβήθεΰηθΫυμφηίζίηίίζζ

Λνμρίεξοηΰνοίοηπ

΢ιίζίμηδ Ικβ νλμΪηθάδί άΪκθρηθγ ιΪηίεβ βλιθεφανγμί αΪσβμηυί

ιίκρΪμδβ

ΗίδθμθκυίζθήίεβιθλμΪάεωψμλωλνλμΪηθάείηηθγηΪξΪΫκβδί

δείωσίγλωικθδεΪήδθγΏλεβικθδεΪήδΪνλμΪηθάείηΪηβάδθίζ

λενρΪίηίληβζΪγμίίίδείωσΪωλωικθδεΪήδΪικίήθμάκΪσΪίμ

ιθήμίδΪηβίΏλεβικθδεΪήδΪηίνλμΪηθάείηΪηΪξΪΫκβδί

ικβδείγμίίίδηβΰηίζνδκΪψάΪκθρηθγιΪηίεβ

ΡμθΫυαΪδκίιβμφάΪκθρηνψιΪηίεφάμνζΫί

ΌθαφζβμίβαιΪδίμΪλικβηΪήείΰηθλμωζβαΪΰβζυβικβάβημβμί

βοάιθδΪαΪηηθζηΪκβλνηδίιθεθΰίηββμΪδρμθΫυθηβζθέεβ

λάθΫθήηθάκΪσΪμφλω

ΌλμΪάφμίάΪκθρηνψιΪηίεφάιθήέθμθάείηηθίθμάίκλμβίβ άυκθάηωγμίίί

ΗΪΰζβμίηΪδκΪωιΪηίεβμΪδρμθΫυάΪκθρηΪωιΪηίεφθιίκεΪλφ

ηΪδκΪγλμθείςηβπυιθάλίζνιίκβζίμκν

ΚΪαάίκηβμίαΪΰβζυβμνέθαΪμωηβμίβο

ΙθεθΰίηβίαΪΰβζθάαΪάβλβμθμμθεσβηυλμθείςηβπυ

ΑΪικίσΪίμλωικβδείβάΪμφικβΫθκδλμθείςηβπίλιθζθσφψ

λβεβδθηΪ

Γδλνμρίεαίονφμνθξίμδκη

ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμββθμέΪαθικθάθήΪ

ΘμδκνμβμίάβημυαΪΰβζθάβιθάμθκβμίήίγλμάβωάυιθεηίηηυίάθ άκίζωζθημΪΰΪάθΫκΪμηθζιθκωήδί

Ξνγικύφδμηδβίζίοηπ

ΙθήδεψρίηβίδέΪανήθεΰηθΫυμφθλνσίλμάείηθμΪδβζθΫκΪαθζ

ρμθΫυΫυελάθΫθήηυγήθλμνιδαΪιθκηθζνδκΪην

ΗΪδθηπίάινλδηθέθιΪμκνΫδΪάΪκθρηθγιΪηίεββζίίμλωκίαφΫΪ ήβΪζίμκθζµ ζζιθαάθεωψσΪωθΫίλιίρβμφ

■ ΰίλμδθίλθίήβηίηβί

■ λθίήβηίηβίλέβΫδβζζίμΪεεβρίλδβζςεΪηέθζ

ζβη ήεβηΪ ζζΪδλ ήεβηΪ ζ

ΖίΰήνθμάίκλμβίζάοθήηθέθιΪμκνΫδΪβέΪαθάθγμκνΫθγ

ηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν

ιθλμΪάεωίζνψάζίλμίλάΪκθρηθγιΪηίεφψ

ΗίθΫοθήβζθβλδεψρβμφλθικβδθληθάίηβίςεΪηέΪλιθήάβΰηυζβ

ρΪλμωζβζίΫίεβάδθμθκνψάλμκΪβάΪίμλωάΪκθρηΪωιΪηίεφ

ηΪικβζίκλάυήάβΰηυζβωσβδΪζβΪμΪδΰίικθοθΰήίηβί

ςεΪηέΪάζίλμΪοδθμθκυίζθένμθδΪαΪμφλωαΪέκθζθΰήίηηυζβ

ΔΪδβζΫυηβΫυεθλθίήβηίηβίμδκϋζώπγαηβίρϋηκη

ξνανοίφηαίρϋινκδμνβαιθεθΰίηβωάδθμθκθίθηθΫυεθ

νλμΪηθάείηθηΪαΪάθήί

ΏλεβηίθΫοθήβζθάυιθεηβμφπβεβηήκβρίλδθίλθίήβηίηβί

αΪζίηβμί δθείηθ νλμΪηθάείηηθί ηΪ αΪάθήί ηΪ δθείηθ βα ιΪδίμΪ λ

ικβηΪήείΰηθλμωζβκβλ D

ΗίαΪΫνήφμίνλμΪηθάβμφνιεθμηβμίεφηνψικθδεΪήδν

:

Πςψδπραςδρνξίπμνπρϋςρδφιηβίζί

Ιθλείάηίλίηβωβαζίηίηβγάλθίήβηβμίεφηνψδθηλμκνδπβψ

ικθάίκφμίίίέίκζίμβρηθλμφ

ΙκθβαάθήβμίεφηίηίλίμθμάίμλμάίηηθλμβαΪνμίρδνέΪαΪά

λθίήβηίηβωοάυιθεηίηηυοιθεφαθάΪμίείζβεββλιθεηβμίείζ

ζθημΪΰηυοκΪΫθμ

Ξνγικύφδμηδιόκδιρονπδρηοηπ

ΎΪηηυγικβΫθκθμηθλβμλωδδεΪλλν´<µηίήθινλδΪίμλωαΪζίηΪ

δΪΫίεωιβμΪηβωιθεφαθάΪμίείζχμθζθΰίμήίεΪμφμθεφδθ

λίκάβληυγπίημκΗίθΫοθήβζθνρβμυάΪμφμβιδΪΫίεωβίέθ

ζβηβζΪεφηθίλίρίηβί

ΌΪκθρηυίιΪηίεβιθλμΪάεωψμλωλδΪΫίείζιβμΪηβωδθμθκυγ

ζθΰίμηίβζίμφςμίιλίεφηθγάβεδβ

ΙκβΫθκυληΪΫΰίηηυίςμίιλίεφηθγάβεδθγζθΰηθιθήδεψρΪμφ

μθεφδθδκθαίμδΪζλικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηυζαΪαίζείηβίζ

ΗίθΫοθήβζθικίήνλζθμκίμφκΪαζυδΪψσίίνλμκθγλμάθήεωάλίο

ιθεψλθάικβΫθκΪλάθαήνςηυζαΪαθκθζζίΰήνδθημΪδμΪζβηί

ζίηίί ζζαΪβλδεψρίηβίζλενρΪίάιθήλθίήβηίηβωλ

βλιθεφαθάΪηβίζκθαίμδβίλεβιθεφαθάΪμίεφβζίίμδηίγήθλμνι

Ώγίξρίυηώιγοςβνλςαηγςβίζί

ΏλεβχμθκΪακίςίηθηθκζΪζβλμκΪηυήΪηηυγικβΫθκζθΰηθ

ηΪλμκθβμφήεωβλιθεφαθάΪηβωλήκνέβζβάβήΪζβέΪαΪλζ

μΪΫεβρδνλοΪκΪδμίκβλμβδΪζβΗίθΫοθήβζυίήεωχμθέθήίμΪεβ

ηΪοθήωμλωάιθλμΪάεωίζθζληίδθμθκυζβζθήίεωζβηΪΫθκίήεω

ΪήΪιμΪπββ δθμθκυγ μΪδΰί ζθΰηθ ικβθΫκίλμβ ά ηΪςίζ λίκάβληθζ

πίημκί

Αμηλίμηδ ΙθλείθδθηρΪηβωκΪΫθμυηΪδείγμίκωήθζλμΪΫεβρδθγ

λοΪκΪδμίκβλμβδΪζβάΪκθρηθγιΪηίεβχμβδίμδνλνδΪαΪηβίζ

ηθάθέθάβήΪέΪαΪ

ΗίθΫοθήβζθάυιθεηβμφλείήνψσβίήίγλμάβω

$Ζίλδμίεηικδοναοηπ

ΛηβζβμίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδβκΪλλίδΪμίεβ

ΑΪζίηβμίΰβδείκυλιθζθσφψδεψρΪβζίψσίέθλωάικθήΪΰί άηΪςίζλίκάβληθζπίημκίΪκμβδνεΔθηξθκδΪ ήάθγηθέθβεβμκθγηθέθιεΪζίηβΪκμβδνελζκβλ

μσΪμίεφηθλείήωαΪμίζρμθΫυάικθπίλλίληωμβωΰβδείκΪβεβ ίέθαΪδκίιείηβωηΪέθκίεδίθηηίλθλδθρβε

ΝΫίήβμίλφάμθζρμθΰβδείκυμσΪμίεφηθικβΰΪμυρμθΫυ

θΫίλιίρβμφέίκζίμβρηθλμφέθκίεθδ

ΌήΪηηυοέθκίεδΪοηίηνΰηθικθβαάθήβμφκίένεβκθάδνιθήΪρβ

ιίκάβρηθέθάθαήνοΪ

ΝλμΪηθάβμί κΪλλίδΪμίεβ β δκυςδβ έθκίεθδ ηΪ λθθμάίμλμάνψσβί

δθηξθκδβΜΪδΰίλείήνίμήθεΰηυζθΫκΪαθζνλμΪηθάβμφ

κίςίμδβ

%Μίπρονθιίβίζναϊτιοίμναοηπ

ΝλμΪηθάβμίκίένεωμθκυηΪλΪζνψηβαδνψλμνιίηφ

ΛηβζβμίκίένεωμθκυλέΪαθάυοδκΪηθάΜίιίκφζθΰηθνάβήίμφ έβΫδθίκίαβηθάθίνιεθμηβμίεφηθίδθεφπθΗΪΰζβμίδθηπθζ

θμάϋκμδβηΪκίένεβκθάθρηυγάβημέΪαθάθέθδκΪηΪ

Μηινβγίμδπμηλίθρδςξκνρμηρδκϋμνδινκϋυν

ΝιεθμηβμίεφηυίδθεφπΪικίήθμάκΪσΪψμικθηβδηθάίηβί ΰβήδθλμίγβαΪέκωαηίηβγάηνμκφικβΫθκΪδθμθκυίζθένμ

ιθάεβωμφηΪίέθξνηδπβθηβκθάΪηβί

ΘμκίένεβκνγμίζβηβζΪεφηνψάίεβρβηνιεΪζίηβιθάίκηνά

ΫΪγιΪληυγάβημλιθζθσφψιεθλδθγθμάίκμδβ

ΌαΪάβλβζθλμβθμάβήΪέΪαΪδδθμθκθζνάυΪήΪιμβκνίμίλάθγ

ικβΫθκλζμΪΫεβπν άυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω

$αΪδκνμβμίΫΪγιΪληυίάβημυήθθμδΪαΪ

%θλεΪΫφμίΫΪγιΪληυίάβημυιθδΪέΪαηίΫνήίμικΪάβεφηθ άυοθήβμφβαέθκίεθδ

&αΪζίηνΫΪγιΪληυοάβημθάζθΰίμικθβαάθήβμφμθεφδθ

λιίπβΪεβλμβζίψσβγλθθμάίμλμάνψσνψδάΪεβξβδΪπβψ

'ηβδΪδβοήίγλμάβγλΫΪγιΪληυζβάβημΪζβικθβαάθήβμφηί

ηνΰηθ

ΝΫίήβμίλφρμθικβιθάθκθμίκίένεωμθκΪθμλΪζθγάυλθδθγήθ

λΪζθγ ηβαδθγ λμνιίηβ έθκίεδΪ ηί άυδεψρΪίμλω β ηί ικθβλοθήβμ

θμήΪρβιεΪζίηβ

ΏλεβάυηίζθΰίμίηΪγμβήθλμνιδΫΪγιΪληθζνάβημν ήίζθημβκνγμί κΪΫθρνψ ιΪηίεφ χείδμκθικβΫθκΪ δθμθκΪω δκίιβμλω

δ θλμΪεφηυζ χείζίημΪζ λ ιθζθσφψ λβλμίζυ άβημθά ΡμθΫυ ληωμφ

χμνιΪηίεφάυιθεηβμίλείήνψσβίήίγλμάβω

ΛηβζβμίάλίκίςίμδβδκυςδβέθκίεθδκΪλλίδΪμίεββκνρδβ

νικΪάείηβω

ΘλεΪΫφμίάβημυδκίιείηβωέθκίεθδ

ΡμθΫυνλμΪηθάβμφκΪΫθρνψιΪηίεφηΪζίλμθιθάμθκβμίχμβ ήίγλμάβωάθΫκΪμηθζιθκωήδί

ΗβδθέήΪηίληβζΪγμίθλφέΪαθάθέθδκΪηΪκβλ ΌλενρΪί

ιθάκίΰήίηβωλείήνίμιθεηθλμφψαΪζίηβμφέΪαθάυγδκΪη

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement