AEG Santo 52900KSW0 Owner Manual

Add to My manuals
76 Pages

advertisement

AEG Santo 52900KSW0 Owner Manual | Manualzz

S52900KSW0 NL KOELKAST

EN REFRIGERATOR

FR RÉFRIGÉRATEUR

DE KÜHLSCHRANK

PT FRIGORÍFICO

GEBRUIKSAANWIJZING

USER MANUAL

NOTICE D'UTILISATION

BENUTZERINFORMATION

MANUAL DE INSTRUÇÕES

2

17

31

46

62

2

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken…

Bezoek onze webshop op www.aeg-electrolux.com/shop

INHOUD

Inhoud 3

4 Veiligheidsinformatie

7 Bedieningspaneel

8 Het eerste gebruik

8 Dagelijks gebruik

8 Nuttige aanwijzingen en tips

9 Reiniging en onderhoud

11 Problemen oplossen

13 Technische gegevens

13 Montage

16 Het milieu

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden

4 Veiligheidsinformatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle men sen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veilig heidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blij ven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatrege len uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinde ren) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingska bel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voor komt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

LET OP!

Houd de ventilatie-openingen altijd vrij van obstructies.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden, zoals uitgelegd in dit instructieboekje.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te ver snellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, ten zij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Veiligheidsinformatie 5

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de ach terkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder de afdekking van het lampje 1) voor de binnenverlichting.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• Gloeilampjes 2) gebruikt voor dit apparaat is een speciaal lampje voor huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds handelingen verricht.

• Maak het apparaat niet met metalen voorwerpen schoon.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Reinig de afvoer, indien nodig. Als de afvoer verstopt is, zal er zich water onder in het apparaat verzamelen.

1) Als er een afdekking voor het lampje is voorzien

2) Als er is voorzien in een lamp

6 Veiligheidsinformatie

Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragra fen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhit ting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voor komen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Sluit het apparaat alleen aan op een drinkwaterleiding. 3)

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van on derhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elek tricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcir cuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het appa raat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de loka le overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit appa raat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

3) Indien er een wateraansluiting voorzien is.

Bedieningspaneel 7

BEDIENINGSPANEEL

1 2

1 Controlelampje

2 Temperatuurknop

Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

Het controlelampje gaat branden.

Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.

Het controlelampje gaat uit.

Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de ther mostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere tempe ratuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

8 Het eerste gebruik

HET EERSTE GEBRUIK

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.

DAGELIJKS GEBRUIK

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal geleiders zodat de schappen op de gewen ste plaats gezet kunnen worden.

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes geplaatst worden.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waar door er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektrici teitsverbruik te besparen.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

Reiniging en onderhoud 9

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op wille keurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daar voor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plas tic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag al leen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of bescha dig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproduc ten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het op pervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

10 Reiniging en onderhoud

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevo len de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regel matig schoon te maken, om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koel kast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de specia le reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voor zorgsmaatregelen:

• trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• ontdooi de koelkast 4) , en maak het apparaat en alle accessoires schoon,

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

4) Indien nodig,

Problemen oplossen 11

PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of competent persoon.

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Het lampje brandt niet.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing

Schakel het apparaat in.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stop contact.

Sluit een ander elektrisch appa raat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwa lificeerd elektricien.

Het lampje staat in stand-by.

Het lampje is stuk.

Sluit en open de deur.

Zie 'Het lampje vervangen'.

De temperatuur is niet goed in gesteld.

Stel een hogere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is te vaak open gedaan. Laat de deur niet langer open staan dan noodzakelijk.

De temperatuur van het pro duct is te hoog.

Laat het product afkoelen tot ka mertemperatuur voordat u het opbergt.

-

Verlaag de kamertemperatuur.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ont dooiproces ontdooit de rijp te gen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

Dit is normaal.

Maak de waterafvoer schoon.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

Producten verhinderen het wa ter om in de wateropvangbak te lopen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

12 Problemen oplossen

Probleem

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Mogelijke oorzaak

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Oplossing

Stel een lagere temperatuur in.

De deur is niet goed gesloten.

Zie 'De deur sluiten'.

De temperatuur van het pro duct is te hoog.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Laat het product afkoelen tot ka mertemperatuur voordat u het opbergt.

Berg minder producten tegelijk op.

Zorg ervoor dat er koude lucht circulatie in het apparaat is.

Het lampje vervangen

1. Schakel het apparaat uit.

2. Druk op de achterste haak en schuif het kapje tegelijkertijd in de richting van de pijl.

3. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishoude lijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje).

4. Installeer het lampenkapje door het te rug te schuiven in zijn oorspronkelijke po sitie.

5. Schakel het apparaat in.

6. Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de serviceafdeling.

Technische gegevens 13

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Hoogte

Breedte

Diepte

1600 mm

600 mm

630 mm

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het appa raat en op het energielabel.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheids informatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

Location

Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat lucht vrij kan circuleren aan de achter kant van het keukenkastje. Als het apparaat onder een muur met een afdakje wordt ge plaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van het keukenkastje en de muur ten minste 100 mm bedragen om de beste prestatie te garanderen. Voor de beste presta tie dient u het apparaat echter niet onder een afdakje te zetten. De afstelbare voetjes aan de onderkant van het apparaat garanderen een nauwkeurig horizontale uitlijning.

Als het keukenkastje in een hoek is geplaatst en de zijkant bevat scharnieren die naar de muur wijzen, moet de afstand tussen de muur en het keukenkastje ten minste 10 mm zijn om de deur ver genoeg open te krijgen zodat de planken verwijderd kunnen worden.

WAARSCHUWING!

Het moet mogelijk zijn het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen; de stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

14 Montage

Opstelling

WAARSCHUWING!

Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling, zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kun nen raken.

De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.

N

ST

T

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse Omgevingstemperatuur

SN +10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwali ficeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheids maatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

Afstandsstukken achterkant

In het apparaat vindt u twee afstandsstukken die geplaatst moeten worden zoals aangegeven op de afbeelding.

Draai de schroeven los en plaats het afstands stuk onder de kop van de schroef, draai daarna de schroeven weer vast

Montage 15

Omkeerbaarheid van de deur

WAARSCHUWING!

Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, moet u zich ervan verzekeren dat de stek ker uit het stopcontact is getrokken.

Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder de klikplint (D). Verwijder het onderste scharnier (E) door de bevesti gingsschroeven los te draaien.

E

F

F

D

16 Het milieu

2. Schuif de deur van de pen (G). Schroef de pen (G) los en monteer deze weer aan de tegenoverliggende kant.

3. Verwijder de afdekking van de boven kant van de deur en plaats het aan de tegenoverliggende kant.

4. Plaats de deur terug.

5. Installeer het onderste scharnier (E) aan de andere kant met behulp van de schroeven die eerder zijn verwijderd.

6. Verwijder de afdekking (F) van de plint

(D) door het in de richting van de pijl te drukken en monteer het op de ande re kant.

7. Installeer de plint (D), door het op zijn plaats vast te klikken.

8. Schroef het handvat los. Verwijder de dop met een drevel. Installeer het hand vat op de dop op de andere kant. Haal de twee doppen uit het zakje met de ac cessoires en maak de na de verwijde ring van het handvat overgebleven ga ten hiermee dicht.

180°

G

9. Verzeker u ervan dat de voorste plaat van de deur evenwijdig is aan de voor ste plaat van de bovenkant.

10. Zet het apparaat op zijn plaats, zet het waterpas, wacht minstens vier uur en steek dan de stekker in het stopcontact.

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:

• Alle schroeven zijn aangedraaid.

• De magnetische afdichtstrip vast zit aan de kast.

• De deur goed open en dicht gaat.

Als de omgevingstemperatuur laag is (bijv. in de winter), kan het zijn dat de pakking niet precies op de kast past. Wacht in dat geval tot de pakking zich op een natuurlijke wijze zet.

HET MILIEU

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

17

FOR PERFECT RESULTS

Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler – features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

ACCESSORIES AND CONSUMABLES

In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of accessories designed and built to the high quality standards you would expect, from specialist cookware to cutlery baskets, from bottle holders to delicate laundry bags…

Visit the webshop at: www.aeg-electrolux.com/shop

18 Contents

CONTENTS

19 Safety information

21 Control panel

22 First use

23 Daily use

23 Helpful hints and tips

24 Care and Cleaning

25 What to do if…

27 Technical data

27 Installation

30 Environmental concerns

The following symbols are used in this user manual:

Important information concerning your personal safety and information on how to avoid damaging the appliance.

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice

Safety information 19

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable be fore you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

CAUTION!

Keep ventilation openings clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal house hold as explained in this instruction booklet.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerat ing appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the ap pliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is never theless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

20 Safety information

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any dam age to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

1. Power cord must not be lengthened.

2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4. Do not pull the mains cable.

5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

6. You must not operate the appliance without the lamp cover 5) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/ wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps 6) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

Daily use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Re fer to relevant instructions.

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appli ance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

5) If the lamp cover is foreseen

6) If the lamp is foreseen

Control panel 21

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheat ing. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only.

7)

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

CONTROL PANEL

1 2

1 Pilot light

2 Temperature regulator

Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Turn the Temperature setting regulator clockwise to a medium setting.

The pilot light will light up.

Switching off

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.

The pilot light will switch off.

7) If a water connection is foreseen

22 First use

Temperature regulation

The temperature is automatically regulated.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature in side the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

FIRST USE

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accesso ries with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

DAILY USE

Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be posi tioned as desired.

Daily use 23

Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

HELPFUL HINTS AND TIPS

Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low tem perature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, caus ing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the Temperature Regulator to ward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity con sumption.

Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegeta ble drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be covered and may be placed on any shelf.

24 Care and Cleaning

Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special draw er(s) provided.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax pol ishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush or a vacuum cleaner. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigera tor compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

What to do if… 25

Periods of non

-

operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

• disconnect the appliance from electricity supply

• remove all food

• defrost 8) and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

WHAT TO DO IF…

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

Possible cause Solution

The appliance is switched off.

Switch on the appliance.

The mains plug is not connec ted to the mains socket correct ly.

The appliance has no power.

There is no voltage in the mains socket.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical ap pliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

8) If foreseen.

26 What to do if…

Problem Possible cause

The lamp does not work.

The lamp is in stand-by.

The lamp is defective.

The compressor operates continually.

The temperature is not set cor rectly.

-

Solution

Close and open the door.

Refer to "Replacing the lamp".

The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

Set a higher temperature.

Do not keep the door open lon ger than necessary.

fore storage.

-

Let the product temperature de crease to room temperature be -

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

The room temperature is too high.

During the automatic defrost ing process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Water flows into the refrigerator.

Water flows on the ground.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

Products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The temperature regulator is not set correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher temperature.

Set a lower temperature.

The door is not closed correctly. Refer to "Closing the door".

The product temperature is too high.

Let the product temperature de crease to room temperature be fore storage.

-

-

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

Store less products at the same time.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Technical data 27

Replacing the lamp

1. Switch off the appliance.

2. Press on the rear hook and at the same time slide the cover in the direction of the arrow.

3. Replace the lamp with one of the same power and specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown on the lamp cover).

4. Install the lamp cover by sliding it into its original position.

5. Switch on the appliance.

6. Open the door. Make sure that the light comes on.

Closing the door

1. Clean the door gaskets.

2. If necessary, adjust the door. Refer to "Installation".

3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.

TECHNICAL DATA

Dimension of the recess

Height

Width

1600 mm

600 mm

Depth 630 mm

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the ap pliance before installing the appliance.

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boil ers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabi net. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 100 mm . Ideally, however, the appliance should not be positioned below over -

28 Installation hanging wall units. Accurate levelling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

If the cabinet is placed in a corner and the side with the hinges facing the wall, the dis tance between the wall and the cabinet must be at least 10 mm to allow the door to open enough so that the shelves can be removed.

WARNING!

It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Positioning

WARNING!

If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.

The appliance shall have the plug accessible after installation.

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Climate class Ambient temperature

SN

N

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

ST

T

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate cor respond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appli -

Installation 29 ance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not ob served.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Rear spacers

Inside the appliance you find two spacers which must be fitted as shown in the figure.

Slacken the screws and insert the spacer under the screw head, then retighten the screws.

Door reversibility

WARNING!

Before carrying out any operations, remove the plug from the power socket.

To change the opening direction of the door, do these steps:

1. Remove the clip-in plinth (D). Remove the bottom hinge (E) by unscrewing the fixing screws.

F

E

F

D

30 Environmental concerns

2. Remove the door from the pin (G). Un screw the pin (G) and screw it on the opposite side.

3. Remove the cover from the top of the door and position it on the opposite side. side.

4. Refit the door.

5. Fix the bottom hinge (E) on the oppo site side, using the screws previously re moved.

6. Remove the cover (F) from the plinth

(D) by pushing it in the direction of the arrow and install it on the opposite side.

7. Install the plinth (D), clipping it into place.

8. Unscrew the handle. Remove the plug with a punch. Install the handle and the plug on opposite side. Take from the accessory bag the two plugs and cover the holes left open after having removed the handle.

9. Make sure that the front board of the door is parallel to the front board of the top.

10. Reposition, level the appliance, wait for at least four hours and then connect it to the power socket.

Do a final check to make sure that:

180°

G

• All screws are tightened.

• The magnetic seal adheres to the cabinet.

• The door opens and closes correctly.

If the ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. In that case, wait for the natural fitting of the gasket.

ENVIRONMENTAL CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

31

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons créé pour vous offrir la meilleure performance pour une longue durée, avec des technologies innovantes qui vous simplifient la vie - autant de caractéristiques que vous ne trouverez pas sûrement pas sur d'autres appareils. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles aux sacs à linge délicats...

Visitez la boutique en ligne sur www.aeg-electrolux.com/shop

32 Sommaire

SOMMAIRE

33 Consignes de sécurité

36 Bandeau de commande

37 Première utilisation

37 Utilisation quotidienne

37 Conseils utiles

38 Entretien et nettoyage

40 En cas d'anomalie de fonctionnement

42 Caractéristiques techniques

42 Installation

45 En matière de sauvegarde de l'environnement

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:

Informations importantes pour votre sécurité et pour éviter d’abîmer l’appareil.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications

Consignes de sécurité 33

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appa reil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute per sonne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécu rité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécu rité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dom mages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de con naissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillan ce ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour évi ter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Mesures générales de sécurité

ATTENTION

Veillez à ce que les orifices de ventilation ne soient pas obstrués.

• Cet appareil est destiné uniquement à la conservation d’aliments et/ou de boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artifi ciel pour accélérer le processus de dégivrage.

• N’utilisez pas d'autres appareils électriques (par exemple, sorbetières) à l'intérieur d’ap pareils réfrigérants sauf s’ils sont homologués pour cet usage par leur fabricant.

• Faites très attention lorsque vous déplacez l'appareil afin de ne pas endommager des parties du circuit de refroidissement et ainsi d'éviter des risques de fuite.

• Le circuit de refroidissement de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz natu rel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néan moins inflammable.

34 Consignes de sécurité

Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du cir cuit de refroidissement n'est endommagée.

Si tel est le cas :

– Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles).

– Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil.

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut être la cause de courts-circuits, d'incendies et/ou de décharges électriques.

AVERTISSEMENT

Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être rem placés par un technicien d’entretien agréé ou par un électricien spécialisé.

1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie).

2. Assurez-vous que la prise n'est pas écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appa reil. Une prise de courant endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

3. Vérifiez que la prise murale reste accessible une fois que l'installation est terminée.

4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble, particulièrement lorsque l'appa reil est tiré de son logement.

5. Si la fiche du cordon d'alimentation est desserrée, ne la branchez pas dans la prise murale. Risque d'électrocution ou d'incendie !

6. N'utilisez pas l'appareil si le diffuseur de l'ampoule d'éclairage n'est pas présent 9) pour l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faites attention en le déplaçant.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés

(risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Ampoules 10) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spéciales dédiées unique ment à un usage avec des appareils ménagers. Elles ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'une habitation.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’ap pareil Consultez les instructions respectives

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération de nettoyage, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le électri quement.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

9) Si le diffuseur est prévu

10) Si l'ampoule est prévue

Consignes de sécurité 35

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le comparti ment réfrigérateur Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l’appareil

Installation

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instruc tions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauf fe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (cha pitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le conden seur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. 11)

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réali sés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de C.F.C. contri buant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflam mables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponi bles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, no tamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

11) Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu

36 Bandeau de commande

BANDEAU DE COMMANDE

1 2

1 Voyant

2 Thermostat

Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil à une prise murale.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens horaire sur une position moyenne.

Le voyant s'allume.

Mise à l'arrêt

Pour mettre l'appareil à l'arrêt, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".

Le voyant s'éteint.

Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.

• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'inté rieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température am biante est élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu. Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le ther mostat sur une température plus élevée de façon à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des économies de courant.

Première utilisation 37

PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abî mer la finition.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières pour que les clayettes puissent

être placées en fonction des besoins.

Emplacement des balconnets de la porte

En fonction de la taille des paquets d'aliments conservés, les balconnets de la porte peu vent être positionnés à différentes hauteurs.

CONSEILS UTILES

Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'éva porateur. Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivra ge automatique, d'où des économies d'énergie.

38 Entretien et nettoyage

Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• n'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfri gérateur

• couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques

• placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour

Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placez-la sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : placez-les bien couverts sur une clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le(s) bac(s) à légumes fourni(s).

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Lait en bouteille : bouchez-le et placez-le dans le balconnet de la contreporte réservé aux bouteilles.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la re charge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• rincez et séchez soigneusement.

Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'inté rieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour net toyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Entretien et nettoyage 39

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

Dégivrage du réfrigérateur

Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque arrêt du compresseur, en cours d'utilisation normale. L'eau de dégivrage est col lectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifi ce d'écoulement de la gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du comparti ment réfrigérateur pour empêcher l'eau de dé border et de couler sur les aliments qui se trou vent à l'intérieur. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

En cas d'absence prolongée ou de non

-

utilisation

Prenez les précautions suivantes :

• débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

• dégivrez 12) et nettoyez l'appareil et tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréa bles.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

12) si cela est prévu.

40 En cas d'anomalie de fonctionnement

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Avant de résoudre les problèmes, débranchez l'appareil.

La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusive ment confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente.

Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, système réfrigérant) sont nor maux.

Anomalie

L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil est à l'arrêt.

Mettez l'appareil en fonctionne ment.

Remède

La fiche n'est pas correctement branchée sur la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appa reil. La prise de courant n'est pas alimentée.

Branchez correctement la fiche sur la prise de courant.

Branchez un autre appareil élec trique sur la prise de courant.

Faites appel à un électricien qua lifié.

L'ampoule est en mode veille.

Ouvrez et fermez la porte.

L'ampoule ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du compartiment réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le compartiment réfrigérateur.

L'ampoule est défectueuse.

La température n'est pas correc tement réglée.

La porte n'est pas correctement fermée.

La porte a été ouverte trop sou vent.

La température du produit est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage automati que, le givre fond sur la plaque arrière.

La gouttière d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstruée.

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

-

-

Consultez le paragraphe "Rem placement de l'ampoule".

Sélectionnez une température plus élevée.

Consultez le paragraphe "Ferme ture de la porte".

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à tem pérature ambiante avant de le ranger dans l'appareil.

Réduisez la température ambian te.

Ce phénomène est normal.

Nettoyez la gouttière d'évacua tion.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

-

En cas d'anomalie de fonctionnement 41

Anomalie Cause possible

De l'eau coule sur le sol.

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le plateau d'évapora tion situé au-dessus du com presseur.

La température n'est pas correc tement réglée.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop

élevée.

La température n'est pas correc tement réglée.

-

La porte n'est pas correctement fermée.

La température du produit est trop élevée.

Remède

Fixez la gouttière d'évacuation de l'eau au plateau d'évaporation.

Sélectionnez une température plus élevée.

Sélectionnez une température plus basse.

Trop de produits ont été intro duits simultanément.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Consultez le paragraphe "Ferme ture de la porte".

Laissez le produit revenir à tem pérature ambiante avant de le ranger dans l'appareil.

Introduisez moins de produits en même temps.

Assurez-vous que l'air froid circu le dans l'appareil.

Remplacement de l'ampoule

1. Mettez l'appareil à l'arrêt.

2. Tout en appuyant sur le crochet arrière, faites glisser le diffuseur dans le sens de la flèche.

3. Remplacez l'ampoule par une ampoule de même puissance spécifiquement con -

çue pour les appareils ménagers (la puis sance maximale est indiquée sur l'ampou le).

4. Installez le diffuseur de l'ampoule en le faisant glisser dans sa position d'origine.

5. Mettez l'appareil en marche.

6. Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

Fermeture de la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.

2. Si nécessaire, ajustez la porte. Consultez le paragraphe "Installation".

3. Si nécessaire, remplacez les joints défectueux. Contactez le Service Après-vente.

42 Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la niche d'en castrement

Hauteur

Largeur

Profondeur

1600 mm

600 mm

630 mm

Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les

"Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

Emplacement

L'appareil doit être installé à bonne distance de toute source de chaleur telle que les ra diateurs, chauffe-eau, lumière directe du soleil etc. Assurez-vous que l'air circule libre ment à l'arrière de l'appareil. Pour garantir un rendement optimum si l'appareil est instal lé sous un élément suspendu, la distance entre le haut de l'armoire et l'élément suspendu doit être de 100 mm minimum. Si possible, évitez de placer l'appareil sous des éléments suspendus. La mise à niveau se fait à l'aide d'un ou de plusieurs pieds réglables à la base de l'armoire.

Si l'armoire est placée dans un angle et le côté avec les charnières est face au mur, la distance entre le mur et l'armoire doit être de 10 mm minimum afin de permettre à la porte de s'ouvrir suffisamment pour pouvoir sortir les clayettes.

AVERTISSEMENT

L'appareil doit pouvoir être débranché à tout moment ; Il est donc nécessaire que la prise murale reste accessible après l'installation.

Installation 43

Emplacement

AVERTISSEMENT

Si l'appareil qui doit être mis au rebut est équipé d'un dispositif de fermeture, rendez celuici inutilisable de manière à ce que les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'inté rieur de l'appareil.

La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.

N

ST

T

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe cli matique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

SN

Classe climatique

+10°C à + 32°C

Température ambiante

+16°C à + 32°C

+16°C à +38°C

+16°C à +43°C

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la pla que signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un loge ment pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, bran chez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en deman dant conseil à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consi gnes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

44 Installation

Entretoises arrière

Vous trouverez deux entretoises jointes à l'appareil qui doivent être installées comme indiqué sur la figure.

Desserrez les vis et introduisez l'entretoise sous la tête de vis, puis resserrez les vis.

Réversibilité de la porte

AVERTISSEMENT

Avant toute opération, débranchez la prise de courant.

Pour changer le sens d'ouverture de la porte, suivez les étapes suivantes :

1. Enlevez la plinthe encliquetable (D). Dé montez la charnière inférieure (E) en dé vissant les vis.

F

D

E

F

En matière de sauvegarde de l'environnement 45

2. Retirez la porte de la goupille (G). Dévis sez la goupille (G) et montez-la sur le côté opposé.

3. Retirez le cache supérieur de la porte et placez-le sur le côté opposé.

4. Remontez la porte.

5. Installez la charnière inférieure (E) sur le côté opposé en utilisant les vis pré alablement enlevées.

6. Retirez le cache (F) de la plinthe (D) en le poussant dans le sens de la flèche et installez-le sur le côté opposé.

7. Installez la plinthe (D) en l'enclenchant en position.

8. Dévissez la poignée. Retirez le cache avec une pointe. Installez la poignée et le cache sur le côté opposé. Prenez les deux caches fournis dans le sac d'acces soires et couvrez les orifices restés li bres après avoir enlevé la poignée.

9. Assurez-vous que le panneau avant de la porte est parallèle au panneau avant de l'élément supérieur.

10. Remettez l'appareil en place, mettez-le d'aplomb, attendez quatre heures au moins puis branchez-le à la prise de courant.

Contrôlez une dernière fois pour vous assurer que :

180°

• Toutes les vis sont correctement serrées.

• Le joint magnétique adhère bien à l'appareil.

• La porte s'ouvre et se ferme correctement.

Si la température ambiante est basse (en hiver, par exemple), il se peut que le joint n'ad hère pas parfaitement. Dans ce cas, attendez que le joint reprenne sa taille naturelle.

G

EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

46

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen.

ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN

Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer

AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten

Qualitätsansprüche erfüllt, vom Profi-Kochgeschirr bis zu Besteckkörben, von Flaschenhaltern bis hin zu

Wäschebeuteln für empfindliche Wäsche...

Besuchen Sie den Webshop unter www.aeg-electrolux.com/shop

INHALT

Inhalt 47

48 Sicherheitshinweise

51 Bedienblende

52 Erste Inbetriebnahme

52 Täglicher Gebrauch

52 Praktische Tipps und Hinweise

53 Reinigung und Pflege

55 Was tun, wenn …

57 Technische Daten

57 Montage

60 Hinweise zum Umweltschutz

In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet:

Wichtige Hinweise zur Sicherheit von

Personen und Informationen zur

Vermeidung von Geräteschäden

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten

48 Sicherheitshinweise

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von

Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den

Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Benutzerinformation gut auf und

übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit infor miert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fä higkeiten und deren Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzka bel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kin der vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer Türdichtung ein älteres Modell mit Schnappver schluss (Türlasche) an der Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnapp verschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Die Belüftungsöffnungen müssen immer frei zugänglich sein.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt bestimmt, wie in der vorliegenden Gebrauchsanweisung beschrie ben wird.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Sicherheitshinweise 49

Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kom ponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Änderungen der technischen Eigenschaften oder am Gerät sind gefährlich. Ein defek tes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlä gen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite ge quetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker

überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5. Stecken Sie den Netzstecker nie in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und

Stromschlaggefahr.

6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Lampenabdeckung 13) , der Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu

Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

• Die Leuchtmittel 14) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsge fahr.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzste cker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Rei nigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Was ser auf dem Boden des Geräts an.

13) Falls Lampenabdeckung vorhanden

14) Falls Lampe vorhanden

50 Sicherheitshinweise

Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffen den Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Neh men Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschlie -

ßen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht

Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen Bau teilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufge stellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zu gänglich ist.

• Verbinden Sie das Gerät ausschließlich mit einer Trinkwasserzuleitung. 15)

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kun dendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Ga se. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden. Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstel lung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können re cycelt werden.

15) Falls ein Wasseranschluss erforderlich ist

Bedienblende 51

BEDIENBLENDE

1 2

1 Kontrolllampe

2 Temperaturregler

Einschalten des Gerätes

Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

Die Kontrolllampe leuchtet auf.

Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position "O".

Die Kontrolllampe schaltet sich aus.

Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mög liche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögli che Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die nied rigste Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rück wand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur gewählt wer den, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren Ener gieverbrauch.

52 Erste Inbetriebnahme

ERSTE INBETRIEBNAHME

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am bes ten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reini gungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die Oberfläche beschädigt wird.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Verstellbare Ablagen/Einsätze

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer An zahl von Führungsschienen ausgestattet, die ver schiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der

Ablagen bieten.

Positionierung der Türeinsätze

Die Türeinsätze können in verschiedener Höhe positioniert werden; damit ermöglichen

Sie das Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbe dingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige

Temperatur eingestellt und das Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am Verdampfer kommen. Stellen

Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein auto matisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

Reinigung und Pflege 53

Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie beste Ergebnisse:

• legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfende Flüssigkeiten in den Kühl schrank

• decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn diese stark riechen

• legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann

Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf die se Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: diese können abgedeckt auf eine Ablage ge legt werden.

Obst und Gemüse: bitte waschen Sie Obst und Gemüse gründlich und legen Sie es in die speziell dafür vorgesehene(n) Schublade(n).

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.

Milchflaschen: bitte bewahren Sie Milchflaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der

Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge führt werden.

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas

Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollie ren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

54 Reinigung und Pflege

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des Kühlschranks und achten

Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innen raums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes Gitter) und den Motorkompressor auf der Gerä terückseite mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Dadurch verbessert sich die Leis tung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten

Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Frost bei jedem Anhalten des Motorkompressors automatisch aus dem Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Rinne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöff nung des Tauwassers in der Mitte des Kühl schrankkanals, damit das Wasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Be nutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reini gungswerkzeug, das sich bereits in der Ablauföff nung befindet.

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

• trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung

• entnehmen Sie alle Lebensmittel

• tauen Sie das Gerät ab 16) , Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile

• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu ver meiden.

16) falls dies vorgesehen ist.

Was tun, wenn … 55

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bit ten Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.

WAS TUN, WENN …

WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt wer den.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühl kreislauf).

Störung

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

Mögliche Ursache

Das Gerät ist abgeschaltet.

Abhilfe

Gerät einschalten.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

Das Gerät bekommt keinen

Strom. Es liegt keine Spannung an der Netzsteckdose an.

Stecken Sie den Netzstecker rich tig in die Steckdose.

Testen Sie bitte, ob ein anderes

Gerät an dieser Steckdose funkti oniert.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten Elektriker.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Die Lampe befindet sich im

Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlos sen.

Die Tür wurde zu häufig geöff net.

Die Temperatur der einzufrier enden Lebensmittel ist zu hoch.

Siehe hierzu „Austauschen der

Lampe“.

Stellen Sie eine höhere Tempera tur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.

Lassen Sie Lebensmittel auf

Raumtemperatur abkühlen, be vor Sie sie in das Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Kühl schranks hinunter.

Das ist normal.

56 Was tun, wenn …

Störung

Wasser fließt in den Kühlschrank.

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.

Mögliche Ursache Abhilfe

Der Wasserablauf ist verstopft.

Reinigen Sie den Ablauf.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser zum Wasserablauf fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlos sen.

Die Temperatur der einzufrier enden Lebensmittel ist zu hoch.

Stellen Sie sicher, dass die Lebens mittel nicht die Rückwand berüh ren.

Befestigen Sie den Tauwasserab lauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere Tempera tur ein.

Stellen Sie eine niedrigere Tem peratur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt.

Die Kaltluft kann nicht im Ge rät zirkulieren.

Lassen Sie Lebensmittel auf

Raumtemperatur abkühlen, be vor Sie sie in das Gerät legen.

Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.

Stellen Sie sicher, dass die Kalt luft im Gerät zirkulieren kann.

Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung

1. Schalten Sie das Gerät aus.

2. Drücken Sie auf den Haken hinten und schieben Sie die Abdeckung der Lampe gleichzeitig in Pfeilrichtung.

3. Ersetzen Sie die Lampe durch eine mit der gleichen Leistung, die für Haushalts geräte geeignet sein muss. (Die maxima le Leistung ist auf der Lampenabdeckung angegeben.)

4. Bringen Sie die Abdeckung der Lampe wieder an, indem Sie sie an die ursprüng liche Position zurückschieben.

5. Schalten Sie das Gerät ein.

6. Öffnen Sie die Tür. Vergewissern Sie sich, dass die Lampe leuchtet.

Schließen der Tür

1. Reinigen Sie die Türdichtungen.

2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu "Montage".

3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Kontaktieren Sie den Kun dendienst.

Technische Daten 57

TECHNISCHE DATEN

Abmessung der Aussparung

Höhe

Breite

Tiefe

1600 mm

600 mm

630 mm

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typschild innen links im Gerät so wie auf der Energieplakette.

MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu ge währleisten.

Standort

Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern oder direktem Sonnenlicht usw. aufgestellt werden. Sicherstellen, dass die Luft frei auf der

Rückseite des Gerätes zirkulieren kann. Damit das Gerät die optimale Leistung bringen kann, wenn es unter einer überhängenden Wand installliert wird, sollte der Mindestab stand zwischen der Geräteoberseite und der Wand mindestens 100 mm betragen. Aller dings sollte die Aufstellung des Gerätes unter einer überhängenden Wand nach Möglich keit vermieden werden. Die korrekte waagerechte Ausrichtung des Gerätes kann mit Hilfe eines oder mehrerer Schraubfüße am Sockel des Gerätes erfolgen.

Wird das Gerät in einer Ecke aufgestellt, und zeigt die Scharnierseite dabei zur Wand, so muss der Abstand zwischen Wand und Gerät mindestens 10 mm betragen, damit die Tür zum Herausnehmen der Ablagen geöffnet werden kann.

WARNUNG!

Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen; nach der Installation muss die

Steckdose daher zugänglich bleiben.

58 Montage

Aufstellung

WARNUNG!

Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der

Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu verhindern, dass sich spielende Kinder darin einschließen können.

Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.

N

ST

T

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der Kli maklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist:

Klimaklasse Umgebungstemperatur

SN +10°C bis + 32°C

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und -fre quenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswer ten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem

Schutzkontakt ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden und fragen Sie dafür einen qualifizierten Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch

Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

Distanzstücke hinten

Im Gerät befinden sich zwei Distanzstücke, die, wie in der Abbildung gezeigt, angebracht werden müssen.

Lockern Sie dazu die Schrauben etwas und pas sen Sie die Distanzstücke unter den Schrauben köpfen ein. Anschließend ziehen Sie die Schrau ben wieder fest.

Montage 59

Wechseln des Türanschlags

WARNUNG!

Vor der Durchführung von Arbeiten am Gerät ist stets der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Beim Wechseln des Türanschlags muss wie folgt vorgegangen werden:

1. Entfernen Sie die mit Halteclips befes tigte Sockelblende (D). Bauen Sie das untere Scharnier (E) ab, indem Sie die

Befestigungsschrauben lösen.

E

F

F

D

60 Hinweise zum Umweltschutz

2. Ziehen Sie die Tür vom Bolzen (G) ab.

Schrauben Sie den Bolzen (G) ab und an der gegenüberliegenden Seite an.

3. Nehmen Sie die Abdeckung aus der Tü roberseite ab und bringen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite an.

4. Bringen Sie die Tür wieder an.

5. Befestigen Sie das untere Scharnier (E) auf der anderen Seite mit den zuvor ge lösten Schrauben.

6. Nehmen Sie die Abdeckung (F) von der

Sockelblende (D) ab, indem Sie sie in

Pfeilrichtung drücken, und montieren

Sie sie dann auf der gegenüberliegen den Seite.

7. Rasten Sie die Sockelblende (D) ein.

8. Schrauben Sie den Griff los. Entfernen

Sie die Abdeckung mit einem Durch schlag. Montieren Sie den Griff und die

Abdeckung auf der gegenüberliegen den Seite. Nehmen Sie die beiden Abde ckungen aus dem Zubehörbeutel und stecken Sie sie in die offenen Bohrun gen, die sich nach dem Ausbau des

Griffs ergeben.

180°

G

9. Stellen Sie sicher, dass die Frontplatte der Tür parallel zur Frontseite der Gerä teabdeckung ist.

10. Stellen Sie das Gerät wieder auf, und richten Sie es waagerecht aus. Warten Sie min destens vier Stunden lang, bevor Sie es wieder an die Stromversorgung anschließen.

Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:

• Alle Schrauben fest angezogen sind.

• Der magnetische Dichtungsstreifen am Gerät anliegt.

• Die Tür korrekt öffnet und schließt.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen (z. B. im Winter) kann es vorkommen, dass die

Türdichtung nicht richtig am Gerät anliegt. Warten Sie in diesem Fall ab, bis sich die Dich tung allmählich anpasst.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses

Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem

Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie

Hinweise zum Umweltschutz 61 die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses

Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem

Sie das Produkt gekauft haben.

62

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos convencionais. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS

Na loja web AEG, encontrará tudo aquilo de que necessita para manter os seus aparelhos AEG imaculados e a funcionarem na perfeição. A par de uma vasta gama de acessórios projectados e concebidos de acordo com os padrões de elevada qualidade que esperaria, de utensílios de cozinha especializados a cestos de talheres, de suportes para garrafas a delicados sacos para roupa...

Visite a loja online em www.aeg-electrolux.com/shop

ÍNDICE

Índice 63

64 Informações de segurança

66 Painel de controlo

67 Primeira utilização

68 Utilização diária

68 Sugestões e conselhos úteis

69 Limpeza e manutenção

70 O que fazer se…

72 Dados técnicos

72 Instalação

75 Preocupações ambientais

Os símbolos que se seguem são utilizados no presente manual:

Informações importantes relativas à segurança de pessoas e à prevenção de danos a aparelhos.

Informações gerais e conselhos úteis

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio

64 Informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Para a sua própria segurança e para garantir uma utilização correcta, antes de instalar e usar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual do utilizador, incluindo as suas sugestões e advertências. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importan te que todas as pessoas que utilizam o aparelho conheçam o seu funcionamento e as características de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas acompa nham o aparelho em caso de transferência ou venda, para que todos os que venham a usá-

-lo estejam devidamente informados quanto à sua utilização e segurança.

Para sua segurança e da propriedade, guarde as precauções destas instruções de utiliza -

ção, uma vez que o fabricante não é responsável pelos danos causados por omissão.

Segurança para crianças e pessoas vulneráveis

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capa cidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, excepto se lhes tiver sido dada supervisão ou instrução relativa à utilização do apare lho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

• Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças. Existe o risco de asfixia.

• Se eliminar o aparelho retire a ficha da tomada, corte o cabo eléctrico (o mais perto do aparelho possível) e retire a porta para evitar que crianças a brincar sofram cho ques eléctricos ou se fechem dentro do aparelho.

• Se este aparelho, com vedantes de porta magnéticos for substituir um aparelho mais velho com fecho de mola (lingueta) na porta ou tampa, certifique-se de que o fecho de mola está desactivado antes de eliminar o velho aparelho. Tal irá evitar que se tor ne numa armadilha fatal para uma criança.

Segurança geral

CUIDADO

Mantenha as aberturas de ventilação sem obstruções.

• O aparelho tem como objectivo guardar alimentos e/ou bebidas numa casa normal, co mo explicado neste manual de instruções.

• Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o proces so de descongelação.

• Não utilize outros aparelhos eléctricos (tais como máquinas de fazer gelados) dentro dos aparelhos de refrigeração, a não ser que sejam aprovados para este fim pelo fabri cante.

• Não danifique o circuito refrigerante.

• O refrigerante isobutano (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.

Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de nenhum dos compo nentes do circuito refrigerante está danificado.

Se o circuito refrigerante se danificar:

Informações de segurança 65

– evite chamas livres e fontes de ignição

– ventile totalmente a divisão onde o aparelho se encontra

• É perigoso alterar as especificações ou efectuar qualquer tipo de alteração neste pro duto. Quaisquer danos no cabo poderão provocar um curto-circuito, incêndio e/ou cho que eléctrico.

ADVERTÊNCIA

Qualquer componente eléctrico (cabo de alimentação, ficha, compressor) tem de ser sub stituído por um técnico certificado ou um técnico qualificado.

1. Não deve colocar extensões no cabo de alimentação.

2. Certifique-se de que a ficha não está esmagada ou danificada pela parte traseira do aparelho. Uma ficha esmagada ou danificada pode sobreaquecer e causar um incêndio.

3. Certifique-se de que consegue alcançar a ficha do aparelho.

4. Não puxe o cabo de alimentação.

5. Se a tomada da ficha de alimentação estiver solta, não introduza a ficha de alimen tação. Existe um risco de choque eléctrico ou incêndio.

6. Não deve utilizar o aparelho sem a tampa da lâmpada 17) iluminação interior.

• Este aparelho é pesado. Tenha cuidado quando o deslocar.

• Não retire nem toque nos itens do compartimento do congelador se estiver com as mãos molhadas, pois pode causar abrasões na pele ou queimaduras de gelo.

• Evite a exposição prolongada do aparelho à luz solar directa.

• As lâmpadas 18) utilizadas neste aparelho são lâmpadas para efeitos especiais, seleccio nadas apenas para aparelhos domésticos. Não são adequadas para iluminar uma divisão.

Utilização diária

• Não coloque panelas quentes nas partes de plástico do aparelho.

• Não guarde gases ou líquidos inflamáveis no aparelho, porque podem explodir.

• As recomendações de armazenamento dos fabricantes do aparelho devem ser estrita mente cumpridas. Consulte as respectivas instruções.

Limpeza e manutenção

• Antes da manutenção, desligue a máquina e retire a ficha de alimentação eléctrica da tomada.

• Não limpe o aparelho com objectos de metal.

• Inspeccione regularmente o escoamento do frigorífico quanto à presença de água des congelada. Se necessário, limpe o escoamento. Se o escoamento estiver bloqueado, a

água irá acumular na parte inferior do aparelho.

Instalação

Para efectuar a ligação eléctrica, siga atentamente as instruções fornecidas nos parágra fos específicos.

17) Se a tampa da lâmpada tiver

18) Se a lâmpada estiver prevista

66 Painel de controlo

• Desembale o aparelho e verifique se existem danos. Não ligue o aparelho se estiver danificado. Em caso de danos, informe imediatamente o local onde o adquiriu. Nese caso, guarde a embalagem.

• É recomendável aguardar pelo menos duas horas antes de ligar o aparelho, para permi tir que o óleo regresse ao compressor.

• Assegure uma circulação de ar adequada à volta do aparelho, caso contrário pode pro vocar sobreaquecimento. Para garantir uma ventilação suficiente, siga as instruções re levantes para a instalação.

• Sempre que possível, a traseira do aparelho deve ficar virada para uma parede para evitar toques nas partes quentes (compressor, condensador) e possíveis queimaduras.

• Não coloque o aparelho perto de radiadores ou fogões.

• Certifique-se de que a ficha de alimentação fica acessível após a instalação do aparelho.

• Ligue apenas a uma fonte de água potável. 19)

Assistência

• Quaisquer trabalhos eléctricos necessários para a manutenção do aparelho devem ser efectuados por um electricista qualificado ou pessoa competente.

• A manutenção deste produto deve ser efectuada por um Centro de Assistência autori zado, o qual deverá utilizar apenas peças sobressalentes originais.

Protecção ambiental

Este aparelho não contém gases que possam danificar a camada de ozono, tanto no cir cuito refrigerante como nos materiais de isolamento. O aparelho não deverá ser elimina do juntamente com o lixo doméstico. A espuma de isolamento contém gases inflamáveis: o aparelho deverá ser eliminado de acordo com as normas aplicáveis que pode obter jun to das autoridades locais. Evite danificar a unidade de arrefecimento, especialmente na parte traseira, perto do permutador de calor. Os materiais utilizado neste aparelho marca dos pelo símbolo são recicláveis.

PAINEL DE CONTROLO

1 Luz piloto

2 Regulador de temperatura

Ligar

Introduza a ficha na tomada.

19) Se estiver prevista uma ligação hídrica

1 2

Primeira utilização 67

Rode o regulador de temperatura no sentido dos ponteiros do relógio para uma defini -

ção média.

A respectiva lâmpada de controlo acende-se.

Desligar

Para desligar o aparelho, rode o regulador de temperatura para a posição "O".

A lâmpada apaga-se.

Regulação da temperatura

A temperatura é regulada automaticamente.

Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:

• rode o regulador de temperatura para definições inferiores para obter a frescura mínima.

• rode o regulador de temperatura para definições superiores para obter a frescura má xima.

Normalmente, uma definição média é a mais adequada.

No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura dentro do aparelho depende da:

• temperatura ambiente

• frequência de abertura da porta

• quantidade de alimentos conservados

• localização do aparelho.

Se a temperatura ambiente for alta ou se o aparelho estiver completamente cheio e esti ver definido para as temperaturas mais baixas, pode funcionar continuamente causando a formação de gelo na parede de fundo. Neste caso, o selector tem de estar definido para uma temperatura mais elevada para permitir descongelação automática e, por isso, con sumo de energia reduzido.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpeza do interior

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe o interior e todos os acessórios inter nos com água morna e sabão neutro de modo a remover o cheiro típico de um produto novo, de seguida seque minuciosamente.

Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

68 Utilização diária

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Prateleiras móveis

As paredes do frigorífico estão equipadas com uma série de guias de modo a que as prateleiras possam ser posicionadas como quiser.

Posicionar as prateleiras da porta

Para permitir o armazenamento de embalagens de alimentos de vários tamanhos, as pra teleiras da porta podem ser colocadas a diferentes alturas.

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

Conselhos para poupar energia

• Não abra muitas vezes a porta nem a deixe aberta mais tempo do que o necessário.

• Se a temperatura ambiente for alta e o regulador de temperatura se encontrar na defi nição de baixa temperatura com o aparelho completamente cheio, o compressor pode funcionar continuamente, causando gelo no evaporador. Se isto acontecer, coloque o regulador de temperatura em definições mais quentes, para permitir a descongelação automática, poupando assim no consumo de electricidade.

Conselhos para a refrigeração de alimentos frescos

Para obter o melhor desempenho:

• não guarde alimentos quentes ou líquidos que se evaporam no frigorífico

• cubra ou embrulhe os alimentos, particularmente se tiverem um cheiro forte

• posicione os alimentos de modo a que o ar possa circular livremente em redor

Conselhos para a refrigeração

Conselhos úteis:

Carne (todos os tipos) : embrulhe em sacos de politeno e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de vegetais.

Por motivos de segurança, guarde desta forma por um dia ou dois no máximo.

Limpeza e manutenção 69

Alimentos cozinhados, pratos frios, etc: estes devem estar cobertos e podem ser coloca dos em qualquer prateleira.

Fruta e vegetais: estes devem ser minuciosamente limpos e colocados nas gavetas especi ais fornecidas.

Manteiga e queijo: estes devem ser colocados em recipientes herméticos especiais ou em brulhados em folha de alumínio ou sacos de politeno para excluir o máximo de ar possível.

Garrafas de leite: estas devem ter uma tampa e devem ser armazenadas na prateleira de garrafas na porta.

Bananas, batatas, cebolas e alho, se não estiverem embalados, não devem ser guardados no frigorífico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

CUIDADO

Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua unidade de arrefecimento; a manutenção e a recarga devem, por isso, ser efectuadas exclusivamente por técnicos autorizados.

Limpeza periódica

O equipamento tem de ser limpo regularmente:

• limpe o interior e os acessórios com água morna e sabão neutro.

• verifique regularmente os vedantes de porta e limpe-os para se certificar de que estão limpos e sem resíduos.

• lave e seque minuciosamente.

Não puxe, desloque nem danifique quaisquer tubos e/ou cabos dentro do armário.

Nunca utilize detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados ou cera de polir para limpar o interior, pois isto irá danificar a superfície e deixar um odor forte.

Limpe o condensador (grelha preta) e o compressor no fundo do aparelho com uma esco va ou um aspirador. Esta operação irá melhorar o desempenho do aparelho e poupar o consumo de electricidade.

Tenha cuidado para não danificar o sistema de arrefecimento.

Muitos agentes de limpeza de superfícies de cozinhas contêm químicos que podem atacar/ danificar os plásticos usados neste aparelho. Por esta razão é aconselhável que a estrutu ra exterior deste aparelho seja limpa apenas com água morna com um pouco de solução de limpeza adicionada.

Após a limpeza, volte a ligar o equipamento à tomada de alimentação.

Descongelar o frigorífico

O gelo é automaticamente eliminado do evaporador do compartimento do frigorífico sem pre que o compressor de motor pára, durante a utilização normal. A água resultante da descongelação é descarregada por um canal para um recipiente especial, colocado na par te traseira por cima do aparelho, sobre o compressor de motor, onde evapora.

70 O que fazer se…

É importante limpar periodicamente o orifício de descarga da água resultante da descongelação no centro do canal do compartimento do frigorí fico para evitar que um fluxo excessivo de água pingue sobre os alimentos. Utilize o agente de limpeza fornecido, que irá encontrar já inserido no orifício de descarga.

Períodos de inactividade

Quando o aparelho não é utilizado por longos períodos, observe as seguintes precauções:

• desligue o aparelho da tomada da electricidade

• retire todos os alimentos

• descongelação 20) e limpe o aparelho e todos os acessórios

• deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros desagradáveis.

Se o armário for mantido ligado, peça a alguém para o verificar esporadicamente, para evitar que os alimentos no interior se estraguem em caso de falha eléctrica.

O QUE FAZER SE…

ADVERTÊNCIA

Antes da resolução de problemas, retire a ficha da tomada.

A resolução de problemas que não se encontram no manual só deve ser efectuada por um electricista qualificado ou uma pessoa competente.

Existem alguns ruídos durante a utilização normal (compressor, circulação de refrigerante).

Problema

O aparelho não funciona.

A lâmpada não funciona.

Possível causa

O aparelho está desligado.

Solução

Ligue o aparelho.

A ficha não está correctamente inserida na tomada.

O aparelho não tem alimenta -

ção. Não existe tensão na toma da.

Ligue a ficha do aparelho correc tamente à tomada de alimenta -

ção.

Ligue um aparelho eléctrico dife rente à tomada.

Contacte um electricista qualifi cado.

20) Se previsto.

O que fazer se… 71

Problema Possível causa

A lâmpada não funciona.

A lâmpada está no modo de es pera.

A lâmpada está defeituosa.

O compressor funciona continuamente.

A temperatura não está regula da correctamente.

A água escorre na placa traseira do frigorífico.

Solução

Feche e abra a porta.

A porta não está fechada cor rectamente.

Consulte "Fechar a porta".

A porta foi aberta muitas vezes. Não mantenha a porta aberta mais tempo do que o necessário.

A temperatura do produto está muito alta.

Deixe que a temperatura do pro duto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.

Diminua a temperatura ambiente.

A temperatura ambiente está muito alta.

Durante o processo de descon gelação automático, o gelo é descongelado na placa traseira.

Isto está correcto.

A saída de água está obstruída.

Limpe a saída da água.

A água escorre para o frigorífico.

Consulte "Substituir a lâmpada".

Defina uma temperatura mais elevada.

A água escorre para o chão.

Os produtos evitam que a água escorra para o colector de água.

A saída de água descongelada não escorre para o tabuleiro de evaporação acima do compres sor.

Certifique-se de que os produtos não tocam na placa traseira.

Engate a saída de água descon gelada no tabuleiro de evapora -

ção.

A temperatura no aparelho está demasiado baixa.

A temperatura no aparelho está demasiado alta.

A temperatura não está regula da correctamente.

A temperatura não está regula da correctamente.

A porta não está fechada cor rectamente.

A temperatura do produto está muito alta.

Defina uma temperatura mais elevada.

Defina uma temperatura mais baixa.

Consulte "Fechar a porta".

Muitos produtos armazenados ao mesmo tempo.

Não existe circulação de ar frio no aparelho.

Deixe que a temperatura do pro duto diminua até à temperatura ambiente antes de o guardar.

Armazene menos produtos ao mesmo tempo.

Certifique-se de que existe circu lação de ar frio no aparelho.

72 Dados técnicos

Substituir a lâmpada

1. Desligue o aparelho.

2. Prima o gancho traseiro e, ao mesmo tem po, deslize a tampa na direcção da seta.

3. Substitua a lâmpada por uma com a mes ma potência e especialmente concebida para aparelhos domésticos (a potência máxima está indicada na tampa da lâm pada).

4. Instale a tampa da lâmpada, deslizando-

-a para a sua posição original.

5. Ligue o aparelho.

6. Abra a porta. Certifique-se de que a lâmpada se acende.

Fechar a porta

1. Limpe as juntas da porta.

2. Se necessário, ajuste a porta. Consulte "Instalação".

3. Se necessário, substitua as juntas de porta defeituosas. Contacte o Centro de Assistên cia.

DADOS TÉCNICOS

Dimensão do nicho de instala -

ção

Altura

Largura

Profundidade

1600 mm

600 mm

630 mm

As informações técnicas encontram-se na placa de dados no lado esquerdo interno do aparelho e na etiqueta de energia.

INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIA

Leia as "Informações de segurança" cuidadosamente para a sua segurança e funciona mento correcto do aparelho antes de o instalar.

Localização

O aparelho deve ser instalado afastado de fontes de calor, como radiadores, termoacumu ladores, luz solar directa, etc. Certifique-se de que o ar pode circular livremente na trasei ra do aparelho. Para garantir o melhor desempenho, se o aparelho estiver sob uma unida de de parede suspensa, a distância mínima entre o topo do aparelho e a unidade de pare -

Instalação 73 de deve ser de, pelo menos, 100 mm. No entanto, o aparelho não deve ser colocado sob unidades de parede suspensas. O nivelamento preciso é garantido por um ou vários pés ajustáveis na base do aparelho.

Se o aparelho for colocado num canto e se o lado com dobradiças ficar virado para a parede, a distância entre a parede e o aparelho deve ser de, pelo menos, 10 mm para permitir que a porta abra o suficiente para poder retirar as prateleiras.

ADVERTÊNCIA

Deve ser possível desligar o aparelho da corrente eléctrica. Assim, a ficha de alimentação eléctrica tem de estar facilmente acessível após a instalação.

Posicionamento

ADVERTÊNCIA

Se for eliminar um aparelho velho que tem um bloqueio ou um fecho na porta, certifique-

-se de não funciona para evitar que as crianças fiquem trancadas lá dentro.

O aparelho deverá ter a ficha acessível após a instalação.

Instale este aparelho num local com uma temperatura ambiente que corresponde à clas se climática indicada na placa de dados do aparelho:

Classe climática Temperatura ambiente

SN

N

ST

T

+10 °C a + 32 °C

+16 °C a + 32 °C

+16 °C a + 38 °C

+16 °C a + 43 °C

Ligação eléctrica

Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação doméstica.

O aparelho deve ter uma ligação à terra. A ficha do cabo de alimentação é fornecida com um contacto para este objectivo. Se a tomada da fonte de alimentação doméstica não

74 Instalação estiver ligada à terra, ligue o aparelho a uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando um electricista qualificado.

O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.

Este aparelho cumpre com as directivas. E.E.C.

Separadores traseiros

No interior do aparelho, existem dois espaçadores que devem ser instalados conforme ilustrado.

Desaperte os parafusos, introduza o separador de baixo da cabeça do parafuso e volte a apertar os parafusos.

Reversibilidade da porta

ADVERTÊNCIA

Antes de efectuar qualquer operação, retire a ficha da tomada.

Para alterar o sentido de abertura da porta, execute estes passos:

1. Retire o rodapé de encaixe (D). Retire a dobradiça inferior (E) desaparafusando os parafusos de fixação.

F

E

D

F

Preocupações ambientais 75

2. Remova a porta do pino (G). Desaperte o pino (G) e aperte-o no lado oposto.

3. Retire a cobertura na parte superior da porta e coloque-a no lado oposto.

4. Volte a instalar a porta.

5. Instale a dobradiça inferior (E) no lado oposto, utilizando os parafusos ante riormente removidos.

6. Retire a cobertura (F) do rodapé (D) em purrando-a na direcção da seta e insta le-a no lado oposto.

7. Instale o rodapé (D), encaixando-o na posição.

8. Desaperte a pega. Retire o tampão, exer cendo alguma força. Instale a pega e o tampão no lado oposto. Retire os dois tampões do saco de acessórios e tape os orifícios que ficaram abertos após a remoção da pega.

9. Certifique-se de que a placa frontal da porta está paralela à placa frontal do tampo.

10. Volte a colocar o aparelho no sítio e ni vele-o, aguarde, pelo menos, quatro ho ras e, de seguida, ligue-o à tomada.

Faça uma verificação final para se certificar de que:

180°

• Todos os parafusos estão apertados.

• A junta magnética adere ao armário.

• A porta abre e fecha correctamente.

Se a temperatura ambiente for baixa (por exemplo, no Inverno), a junta pode não aderir correctamente ao armário. Nesse caso, aguarde que a junta adira naturalmente.

G

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao centro de recolha selectiva para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. Ao garantir uma eliminação adequada deste produto, irá ajudar a evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública, que, de outra forma, poderiam ser provocadas por um tratamento incorrecto do produto. Para obter informações mais pormenorizadas sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços municipalizados locais, o centro de recolha selectiva da sua área de residência ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

www.aeg-electrolux.com/shop 222340443-A-292010

advertisement

advertisement