Coffee Queen CAFE ELITE User manual

Coffee Queen CAFE ELITE User manual
CAFÉ ELITE
BRUKERMANUAL
UM_NO
Part No.: 1764047_01
INNHOLD
CAFÉ ELITE
INNHOLD.......................................................................................................................................................... 2
GENERELT.......................................................................................................................................................... 4
Innledning....................................................................................................................................................................4
Advarsler.....................................................................................................................................................................4
Sikkerhetstiltak..........................................................................................................................................................4
Brukshensikt...............................................................................................................................................................4
Fakta og vekt..............................................................................................................................................................5
OVERSIKT OVER KOMPONENTER................................................................................................... 6
Front, utvendig...........................................................................................................................................................6
Innvendig front på Elite II........................................................................................................................................7
Innvendig front på Elite III.......................................................................................................................................8
Innvendig front på Elite IV.......................................................................................................................................9
Navigering med membranbryter........................................................................................................................ 10
Kort for teknisk service....................................................................................................................................... 11
INSTALLASJON OG OPPSTART...................................................................................................... 12
Posisjonering........................................................................................................................................................... 12
Prosedyre for oppstart av maskinen.................................................................................................................. 12
Fylle ingrediensbeholderne.................................................................................................................................. 13
BETJENING...................................................................................................................................................... 14
Produsere drikk i kopp......................................................................................................................................... 14
Produsere drikk i kanne....................................................................................................................................... 15
RENGJØRINGSPROGRAM................................................................................................................... 16
Automatisk skylling av miksebollen................................................................................................................... 16
Automatisk rengjøring av dispenserventilene.................................................................................................. 17
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD................................................................................................. 18
Demontere miksesystemet.................................................................................................................................. 18
Deler som kan vaskes........................................................................................................................................... 19
Sette sammen igjen miksesystemet................................................................................................................... 19
Feilmelding............................................................................................................................................................... 20
Lagring/transport................................................................................................................................................... 20
Utvendig rengjøring............................................................................................................................................... 21
MELDING PÅ SKJERMEN....................................................................................................................... 22
PROGRAMMERING.................................................................................................................................. 23
Aktivere programmering med smartkort......................................................................................................... 23
Knappefunksjoner.................................................................................................................................................. 23
Hovedmeny............................................................................................................................................................. 24
2
INNHOLD
CAFÉ ELITE
Rengjøre maskinen................................................................................................................................................ 24
Tellere....................................................................................................................................................................... 25
DIMENSJONSTEGNING........................................................................................................................ 27
Café Elite.................................................................................................................................................................. 27
Viktig informasjon kan bli vist i tekstboksene nedenfor
VIKTIG!
INFO
ADVARSEL!
INFO
Mer INFO
Merk
INFO
3
GENERELT
CAFÉ ELITE
Innledning
Takk for at du valgte salgsautomaten Café Elite.
Vi håper du får mye glede av den!
Les brukerhåndboken før du begynner å bruke
maskinen.
Denne håndboken inneholder viktig informasjon
om korrekt og trygg bruk av salgsautomaten.
Oppbevar den på et sted hvor den er enkelt
tilgjengelig.
Advarsler
Maskinen, støpselet eller strømledningen skal
aldri settes under vann, da dette medfører fare
for elektrisk støt.
Apparatet er ikke beregnet på å brukes av
personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller
manglende erfaring eller kunnskap, med mindre
de er under tilsyn eller har fått opplæring
i bruken av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn bør være under tilsyn for å hindre at de
leker med apparatet.
Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller
støpselet er skadet, eller maskinen har veltet.
Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes
ut av produsenten, serviceleverandøren eller
tilsvarende kvalifisert personale for å unngå
fare.
Maskinen må kobles til en korrekt installert og
jordet stikkontakt med riktig nettspenning (se
de tekniske dataene for maskinen).
Sikkerhetstiltak
Ikke bruk maskinen utendørs.Vær og vind
(regn, snø, frost) vil forårsake materiell skade på
maskinen.
Ikke forsøk å åpne maskinen eller reparere den
på noen som helst måte. For å unngå fare skal
maskinen bare repareres på et teknisk verksted,
servicesenter eller av en kvalifisert person.
Trekk støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk over lengre tid. Pass på
at du trekker i støpselet, og ikke i ledningen.
Dette apparatet må plasseres på et vannrett
sted som tåler eventuelle vannlekkasjer.
Plasser maskinen utilgjengelig for barn.
Legg strømledningen slik at ingen kan snuble
i den. Hold den unna skarpe kanter og
varmekilder.
Bruk det nye slangesettet som følger med
apparatet. Ikke bruk opp igjen gamle slangesett.
Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli
utsatt for vannstråler.
Ikke forsøk å spyle rent apparatet.
Tiltenkt bruk
Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger
og for eksempel:
- personalkjøkken i butikker
- kontorer og lignende arbeidsmiljøer
- gårdsbruk
- av gjester på hoteller og andre
overnattingssteder
- pensjonater og lignende
4
For å sikre at maskinen yter maksimalt må
følgende parametere overholdes:
- Høyeste tillatte vanntrykk i inntak:
800 kPa (8 bar)
- Laveste tillatte vanntrykk i inntak:
200 kPa (2 bar)
- Høyeste driftstemperatur: 40 ºC
- Laveste driftstemperatur: 10 ºC
GENERELT
CAFÉ ELITE
Fakta og vekt
MODELL/NAVN
CAFÉ ELITE II
CAFÉ ELITE III
CAFÉ ELITE IV
Innebygd kvern
Nei
Nei
Nei
Kannefunksjon
Ja
Ja
Ja
Antall drikker
5
8
8
Ingrediensbeholder
2
3
4
Bønnebeholder
Nei
Nei
Nei
Bryggemekanisme
Nei
Nei
Nei
Rengjøringsfunksjon med smartkort
Ja
Ja
Ja
Elektronisk temperaturkontroll
Ja
Ja
Ja
Justerbar kaffestyrke
Ja
Ja
Ja
Belysning av kopp under brygging
Nei
Nei
Nei
Underkabinett: stor grutbeholder
Nei
Nei
Nei
Energisparingsmodus
Ja
Ja
Ja
Høyde, bredde, dybde
735, 310, 515 mm
735, 310, 515 mm
735, 310, 515 mm
5 liter
5 liter
5 liter
220-230 VAC
220-230 VAC
220-230 VAC
50/60 Hz/2200 W
50/60 Hz/2200 W
50/60 Hz/2200 W
½” utvendige
gjenger
½” utvendige
gjenger
½” utvendige
gjenger
Nei
Nei
Nei
Tankvolum
Strømforsyning
Kaldtvannstilkobling
Vannrensefilter
MODELL/NAVN
VEKT
Café Elite II
30 kg
Café Elite III
30 kg
Café Elite IV
30 kg
5
OVERSIKT OVER KOMPONENTER
CAFÉ ELITE
Front, utvendig
Skjerm
Nøkkelbryter
(Aktivere kannemodus)
Styrkejustering
COFFEE
Smartkortleser
WHITE COFFEE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
Dørlås
HOT CHOCOLATE
MILK CHOCOLATE
MOCHACINO
HOT WATER
Kran for varme drikker
Dryppbrettinnsats
Dryppbrett
6
Drikkeknapper
OVERSIKT OVER KOMPONENTER
CAFÉ ELITE
Innvendig front på Elite II
Ingrediensbeholdere
Miksesystem
Servicelokk
(for tømming av vanntank)
Strømbryter
Kran for varme drikker
Ingrediensbeholdere
BESKRIVELSE
INGREDIENSER BREDDE
DYBDE
HØYDE
KAPASITET
KOPPER/
ENHETER
Beholder Kaffe
137 mm
335 mm
225 mm
5,4 l
~675 kopper
Beholder Topping
137 mm
335 mm
225 mm
5,4 l
~540 kopper
7
OVERSIKT OVER KOMPONENTER
CAFÉ ELITE
Innvendig front på Elite III
Ingrediensbeholdere
Miksesystem
Servicelokk
(for tømming av vanntank)
Strømbryter
Kran for varme drikker
Ingrediensbeholdere
BESKRIVELSE
INGREDIENSER BREDDE
DYBDE
HØYDE
KAPASITET
KOPPER/
ENHETER
Beholder Kaffe
137 mm
335 mm
225 mm
5,4 l
~675 kopper
Beholder Sjokolade
67 mm
335 mm
225 mm
2,7 l
~135 kopper
Beholder Topping
67 mm
335 mm
225 mm
2,7 l
~270 kopper
8
OVERSIKT OVER KOMPONENTER
CAFÉ ELITE
Innvendig front på Elite IV
Ingrediensbeholdere
Miksesystem
Servicelokk
(for tømming av vanntank)
Strømbryter
Kran for varme drikker
Ingrediensbeholdere
BESKRIVELSE
INGREDIENSER BREDDE
DYBDE
HØYDE
KAPASITET
KOPPER/
ENHETER
Beholder Kaffe
67 mm
335 mm
225 mm
2,7 l
~338 kopper
Beholder Espresso
67 mm
335 mm
225 mm
2,7 l
~600 kopper
Beholder Sjokolade
67 mm
335 mm
225 mm
2,7 l
~135 kopper
Beholder Topping
67 mm
335 mm
225 mm
2,7 l
~270 kopper
9
OVERSIKT OVER KOMPONENTER
CAFÉ ELITE
Navigering med membranbryter
Knappefunksjonene
Trykk på BACK hvis du vil ut av undermenyen og tilbake til
menyen.
E
Trykk på ENTER for å velge en menyfunksjon, eller for å
bekrefte en innstilt verdi eller innstilling. Bekreft den nye
innstillingen ved å trykke på E-knappen.
EE
Trykk på MINUS-knappen hvis du vil redusere en verdi eller
gå bakover i menyen.
Trykk på STOP hvis du vil tilbake til startmenyen.
Trykk og hold inne STOP-knappen i 5 sekunder for å aktivere
energisparingsmodus. Skjermen viser Energy Saving Mode.
Hvis du vil avslutte energisparingsmodus og gå tilbake til
normalmodus, trykker du på STOP-knappen og holder den
inne i 5 sekunder.
Trykk på PLUS-knappen hvis du vil øke en verdi eller gå
forover i menyen.
ENERGISPARINGSMODUS
10
Maskinen slår av skjermen foran på maskinen, og senker
temperaturen i vanntanken til 65 ºC.
OVERSIKT OVER KOMPONENTER
CAFÉ ELITE
Kort for teknisk service
Kortet for teknisk service brukes
for eksempel til å rengjøre
maskinen og endre forskjellige
innstillinger.
Smartkortet får du av
forhandleren din.
COFFEE
WHITE COFFEE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
HOT CHOCOLATE
MILK CHOCOLATE
Sett inn kortet for teknisk service,
og pass på at chipen vender
mot baksiden av maskinen. Se
illustrasjonen over.
Skjermen viser Service Menu, Clean Machine, og du kan bla forover gjennom
menyen.
Service Menu
Clean Machine
Når du skal bruke maskinen igjen, tar du ut kortet for teknisk service (pass på å
oppbevare kortet på et trygt sted).
11
INSTALLASJON OG OPPSTART
CAFÉ ELITE
Posisjonering
minimum
10 cm
Plasser maskinen på en flat, vannrett overflate som tåler
vekten av maskinen.
Koble støpselet til en separat, jordet veggkontakt.
Merk
Sørg for at luften kan sirkulere bak maskinen
(minimum 10 cm).
Prosedyre for oppstart av maskinen
Koble maskinens overkabinett til vannforsyningen.
Koble den vedlagte vannslangen til
kaldtvannsforsyningen ved hjelp av en ½’’ R-kobling.
For å sikre god vanntilførsel må du passe på at slangen
ikke kommer i klem når maskinen skyves på plass.
Hvis inntaksslangen er ny, bør systemet skylles med
vann før bruk for å fjerne eventuelle kobberrester.
Slike rester kan skade inntaksventilen.
Bruk det nye slangesettet som følger med apparatet.
Ikke bruk opp igjen gamle slanger. Kobling til
stoppekran anbefales.
A
Min. vanntrykk: 2 bar (200 kPa).
Maks. vanntrykk: 8 bar (800 kPa).
Åpne vannkranen.
Koble strømledningen til maskinen (A) og plugg støpselet inn i en jordet stikkontakt.
Slå på strømbryteren.
Skjermen viser
Low Water Level
Trykk på
Press Enter Key
E
.
Vanntanken fylles nå automatisk med 5 liter vann.Varmeelementet tilføres strøm først idet vannet når
nivåføleren.
Innstilt temperatur er 85 ºC.
Når vannet er varmt, forsvinner meldingen “Low temp” fra skjermen. (Skjermteksten bytter mellom
COFFEE QUEEN
12
og
AT YOUR SERVICE
)
INSTALLASJON OG OPPSTART
CAFÉ ELITE
Fylle ingrediensbeholderne
01
02
A
Ta ut ingrediensbeholderne slik at du
unngår å søle ingredienser i maskinen. Rett
beholderrennen (A) oppover under påfylling av
beholderne.
03
Åpne døren.
B
B
Sett beholderne på plass igjen.
Pass på at åpningen på beholderrennene peker
ned i miksebollen (B) når beholderne settes på
plass.
13
BETJENING
CAFÉ ELITE
Produsere drikk i kopp
EE
COFFEE
WHITE COFFEE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
HOT CHOCOLATE
MILK CHOCOLATE
MOCHACINO
HOT WATER
A
Sett en kopp under utløpet for varme drikker (A).
Styrken på drikken er satt til standard. Følg trinnene i avsnittet under hvis du vil
øke eller redusere styrken.
Gjør drikken sterkere ved å trykke på
eller
svakere ved å trykke på
Velg drikk.
Skjermen viser:
Please wait...
og koppelyset tennes.
Ikke fjern koppen før koppelyset har sluknet og teksten
forsvunnet fra skjermen.
14
Please wait...
har
BETJENING
CAFÉ ELITE
Produsere drikk i kanne
Nøkkelbryter
EE
A
Vri om nøkkelbryteren for å aktivere kannemodus.
Plasser en kanne under utløpet for varme drikker (A).
Styrken på drikken er satt til standard. Følg trinnene i avsnittet under hvis du vil
øke eller redusere styrken.
Gjør drikken sterkere ved å trykke på
eller
svakere ved å trykke på
Velg drikk.
Ikke fjern kannen før koppelyset har sluknet og meldingen
har forsvunnet fra skjermen.
Please wait...
Du kan når som helst avbryte kanneprosessen ved å trykke på STOP. Drikken
som er under brygging, gjøres ferdig før maskinen stopper.
Vri nøkkelbryteren tilbake til opprinnelig posisjon for å gå ut av kannemodus.
15
RENGJØRINGSPROGRAM
CAFÉ ELITE
Daglig rengjøring
Automatisk skylling av miksebollen
Rengjøring
innebærer skylling
med vann og
rotering av vispen.
Miksebollen bør
rengjøres én gang
om dagen.
EE
COFFEE
A
WHITE COFFEE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
HOT CHOCOLATE
MILK CHOCOLATE
Plasser en beholder som rommer minst 0,5 liter, under utløpet for varme
drikker.
Sett inn smartkortet i kortleseren (A).
Naviger gjennom menyen til displayet viser
Trykk på
E
.
Naviger gjennom menyen til displayet viser
Trykk på
E
Service Menu
Clean Machine
Service Menu
Clean Mixer
.
Maskinen rengjør nå miksebollene i 5 sekunder.
Ta ut smartkortet.
Merk
16
Gjenta rengjøringsprosedyrene 2-3 ganger for å oppnå bedre
rengjøringseffekt.
RENGJØRINGSPROGRAM
CAFÉ ELITE
Daglig rengjøring
Automatisk rengjøring av dispenserventilene
Rengjøring
innebærer at
ventilene banker av
eventuelt kalkbelegg
og andre partikler
som kan sette seg
fast i sylindrene.
Disse skylles
deretter bort med
vann.
EE
COFFEE
A
WHITE COFFEE
ESPRESSO
CAPPUCCINO
HOT CHOCOLATE
MILK CHOCOLATE
Sett en beholder under utløpet for varme drikker.
Sett inn smartkortet i kortleseren (A).
Naviger gjennom menyen til displayet viser
Trykk på
E
.
Naviger gjennom menyen til displayet viser
Trykk på
E
Service Menu
Clean Machine
Service Menu
Clean Valves
.
Tappeventilene åpnes og lukkes nå med 3 impulser per sekund i maksimalt
6 sekunder. Gjenta prosedyren 2-3 ganger.
Ta ut smartkortet.
Merk
Gjenta rengjøringsprosedyrene 2-3 ganger for å oppnå bedre
rengjøringseffekt.
17
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
CAFÉ ELITE
Ukentlig rengjøring
Demontere miksesystemet
01
Rett beholderrennen oppover og trekk ut
utløpsslangen.
Drei spaken på festeplaten mot urviseren.
02
03
Løsne miksebollen ved å dra den rett ut.
Løsne vispen ved å dra den rett ut.
04
06
05
Løsne festeplaten. Drei spaken mot urviseren
til den stopper.
Dra festeplaten rett ut.
18
Sette sammen igjen miksesystemet
Se neste side
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
CAFÉ ELITE
Ukentlig rengjøring
Deler som kan vaskes
Miksebolle
Kondensutskiller
Visp
Festeplate
Alle delene må være tørre før de settes på plass igjen.
Rengjør med en
fuktig klut og tørk
godt.
Sette sammen igjen miksesystemet
01
02
A
Kontroller alle tetningene
(rødt) før du setter på plass
igjen delene.
03
Den flate siden av skaftet på vispen skal peke mot
pilmerket på vispen.
Fest vispen ved å skyve den inn på skaftet til den
klikker på plass.Vispen lar seg bare sette inn på én
måte.
Fest miksebollen og kondensutskilleren. Skyv
miksebollen på plass og fest den med spaken.
04
Koble til utløpsslangen.
Merk
Pass på at alle vannslangene er koblet
til og festet.
19
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
CAFÉ ELITE
Feilmelding
Feilmeldinger
som for det
meste kan
korrigeres
uten hjelp fra
servicefirma.
Water Level Low
Press Enter
Displayet viser
Water Level Low
Kontroller om vannkranen er åpen.
Press Enter
Trykk deretter på
E
.
Displayet viser normal status, men det kommer ikke ut drikke.
Mulig årsak til feilen:
Mekanisk stopp i ingrediensbeholderen eller mikserenheten.
Tiltak: Prøv å finne årsaken til feilen. Rengjør miksersystemet og prøv igjen.
Lagring/transport
Forberedelser for transport eller langvarig lagring
Slå av bryteren, trekk ut støpselet og steng av slangen for innkommende vann.
Langvarig lagring av maskinen ved temperaturer under 0 ºC kan skade den.
Tøm maskinen fullstendig for vann ved å åpne servicelokket mellom
miksebollene. Trekk ut slangen, fjern pluggen og la vannet renne ut. Sett på plass
igjen pluggen og lokket.
20
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
CAFÉ ELITE
Utvendig rengjøring
Utvendig rengjøring
Bruk en myk klut og flytende rengjøringsmiddel for å unngå riper.
Merk Ikke la stå eller ligge i vann.
Vaskes ved behov
Dryppbrett og dryppbrettinnsatser bør vaskes for hånd i vanlig oppvaskvann.
Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin!
21
MELDING PÅ SKJERMEN
Melding på skjermen
CAFÉ ELITE
Betydning
Not Available
Drikken kan ikke velges for kanne.
Heating Water
Please Wait...
Lav temperatur i vanntanken. Oppvarming pågår (blokkert).
Low Water Level
Press Enter Key
Lav vannstand i vanntanken. Trykk på Enter for å fylle på vanntanken.
Filling Water
Please Wait...
Maskinen fyller på vann.
Temperature
Viser nåværende temperatur i vanntanken
Energy Saving Mode
Maskinen er i energisparingsmodus.
Warning
Low Temperature
Temperaturen er lav, men det kan likevel produseres drikke.
Low Temperature
Blocked
Temperaturen er lav, og maskinen er blokkert.
Empty Drip Tray
Dryppbrettet er fullt av vann.
Overcurrent
Overstrøm. En komponent bruker for mye strøm. Forsøk å finne ut
hvilken komponent det gjelder, og skift den ut.
Error:
Water Supply
Vannet har ikke nådd riktig nivå i vanntanken.
Kontroller vannkranen og start maskinen på nytt.
Error:
Water Level Pins
Kontroller nivåføleren og se etter feil på ledningene. Kontroller om
nivåpinnene er feilkoblet eller tildekket av kalk/avleiringer.
Bev. Disabled
Drikken er deaktivert
Please Wait
Vises når det produseres drikke.
Door Open
Døren er åpen. Lukk døren for å fortsette.
Error:
Temp.Sensor
Skadet temperaturføler; ledningsfeil.
Error:
Check Heater
Solid state defekt; varmeelement defekt. Utgangen på I/O-kretskortet er defekt.
22
PROGRAMMERING
CAFÉ ELITE
Aktiver programmering med smartkort
Sett inn kortet for teknisk service i kortleseren (A).
Displayet viser
Service Menu
Clean Machine
COFFEE
A
WHITE COFFEE
Knappefunksjoner
Trykk på denne knappen hvis du vil forlate undermenyen og gå tilbake til
hovedmenyen.
Trykk på ENTER hvis du vil gå til en meny, eller endre en verdi eller innstilling.
E
Endre en verdi ved å trykke på
eller
.
Bekreft den nye innstillingen ved å trykke på E-knappen.
Trykk på denne knappen hvis du vil øke en verdi eller gå videre i menyen.
Trykk på denne knappen hvis du vil redusere en verdi eller gå bakover i menyen.
Trykk på STOP hvis du vil tilbake til servicemenyen.
Merk
Verdiene som vises som ### i dette avsnittet, er faste verdier i
displayet.
Verdiene som vises som <XXX> i dette avsnittet, kan endres.
23
PROGRAMMERING
CAFÉ ELITE
Hovedmeny
Oversikt
Service Menu
Clean Machine
Trykk på
for å gå videre
Service Menu
Counters
Trykk på
for å gå videre
Rengjøre maskinen
Service Menu
Clean Machine
Rengjør maskinen.
Trykk på
Trykk på
Service Menu
Clean Machine
Trykk på
E
Select Cleaning
Mixer System
E
Trykk på
Trykk på
Select Cleaning
Clean Valves
24
Maskinen begynner å
rengjøre miksersystemet.
Displayet viser “Mixer
System” mens rengjøringen
pågår.
E
Maskinen begynner å
rengjøre ventilene. Displayet
viser “Clean Valves” mens
rengjøringen pågår.
PROGRAMMERING
CAFÉ ELITE
Tellere
Se telleren for hver enkelt drikk eller summen
av tellerne for alle drikker. Drikktellerne kan også
nullstilles.
Service Menu
Counters
Service Menu
Counters
Trykk på
E
Trykk på
Trykk på
Counters
Beverages
E
Beverage Counters
Per Beverage
E
Drink 1
Served xxx
Trykk på
Trykk på
Trykk på
Drink 2
Served xxx
Gå videre i menyen
for å se gjennom
tellerne for alle
drikkene.
Trykk på
Beverage Counter
Total Served
E
Total Beverages
Served xxx
Trykk på
Trykk på
Beverage Counter
Master Total
E
Master Total
Served xxx
Trykk på
Beverage Counter
Clear Counters
Hold Enter to
Clear Counters
Hold inne ENTER i
3 sekunder
E
Change ESCAPE
to Back
25
PROGRAMMERING
CAFÉ ELITE
Tellere
Se hvor mange rengjøringer som er utført, eller
nullstill rengjøringstelleren.
Service Menu
Counters
Trykk på
Counters
Clean Counter
Clean Counter
Total xxx
E
Trykk på
Trykk på
Counters
Water Filter
E
Trykk på
Water Filter
Reset Water Filter
Reset? NO/YES
Months Left 6
E
Gå videre
i menyen ved å
trykke på
Trykk på
E
Water Filter:
Bekreft med ENTER
Trykk på
Water Filter
Interval <X>
26
E
Angi ønsket
intervallverdi, og
bekreft med ENTER
DIMENSJONSTEGNING
CAFÉ ELITE
A
Café Elite
C
B
Modell
A
B
C
Café Elite II
735 mm
310 mm
515 mm
Café Elite III
735 mm
310 mm
515 mm
Café Elite IV
735 mm
310 mm
515 mm
27
For at garantien skal være gyldig må vedlikeholdsvilkårene være fulgt i henhold til
våre instrukser. Det må også være utvist tilbørlig varsomhet, og skademelding må
leveres umiddelbart.
Utstyret det gjelder, skal ikke brukes i påvente av service hvis det er fare for at
skaden eller defekten kan forverres.
Garantien dekker ikke forbruksdeler (f.eks. glasselementer), vanlig vedlikehold
(f.eks. rengjøring av filtre) eller problemer som skyldes for eksempel forurenset
vann, kalk eller feil spenning, trykk eller justering av vannmengde.
Garantien dekker ikke skader eller defekter som skyldes ukorrekt håndtering og
betjening av apparatet.
FOR SERVICE
Ta kontakt med forhandleren din
Din forhandler
www.creminternational.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement