OJ Electronics MTD3-1999 User manual

OJ Electronics MTD3-1999 User manual
67776 02/18 (JRK)
MTD3-1999
Användarhandbok
© 2018 OJ Electronics A/S
Innehåll
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Menyöversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ikoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
APP: Sensorapplikation 1/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
APP: Sensorapplikation 2/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SCA: Temperaturskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Li: Golvtemperaturgräns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TP: Temperaturavläsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LCD: Bildskärmsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ADJ: Justera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NSB: Mörkerinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SIDAN 2
© 2018 OJ Electronics A/S
DEF: Frostskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PWM: Pulsbreddsmodulering 1/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PWM: Pulsbreddsmodulering 2/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PLI: Strömbegränsning 1/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PLI: Strömbegränsning 2/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TIME: Tids- och händelseinställningar 1/2 . . . . . . . . . . . . . . 19
TIME: Tids- och händelseinställningar 2/2 . . . . . . . . . . . . . . 20
SW: Mjukvaruversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Done: Stänger menyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Felsökning och extra information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Byte av främre lucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Introduktion
Tack för att du har valt att köpa vår MTD3-termostat.
Vi hoppas du kommer att trivas med de enkla och
användarvänliga gränssnitten och designen.
Den här högkvalitativa termostaten är utformad för
minimal påverkan på miljön och kommer samtidigt att ge
dig långvarig värmekomfort.
Termostaten slår på ditt värmesystem på i förväg inställda
tider varje dag i veckan.
Termostaten är förinställd med upp till fyra händelser för
varje veckodag. Om du minskar temperaturen när ditt
hem står tomt minskar energikostnaderna utan att du
minskar komforten.
Termostaten levereras med förinställda värmescheman
som passar för de flesta hem.
MTD3 har ett temperaturinställningsområde på 0-40 °C,
en mörkerinställning, frostskydd och gränsvärden för
temperaturer som säkerställer komfort och skyddar din
fastighet från för höga temperaturer.
Den främre luckan kan fällas ned.
SIDAN 3
© 2018 OJ Electronics A/S
Bakom den främre luckan, på vänster framsida, finns det
en strömbrytare, upp = på / ned = av.
På höger sida finns tre knappar.
En övre knapp, en knapp i mitten och en nedre knapp.
Knappen i mitten används för att öppna menyn och
bekräfta ändringar och inställningar som gjorts på menyn.
De övre och nedre knapparna används för att navigera i
menyn och ändra parametrar och inställningar.
För att få åtkomst till menyn aktiverar du termostaten
genom att trycka på någon av de tre knapparna.
Håll sedan in knapparna i mitten i fem sekunder.
Obs! Om du håller in knappen i mitten i tio sekunder utför
termostaten en fabriksåterställning och alla inställningar
återställs till fabriksstandard.
Den här termostaten kan användas som styrenhet för
elektrisk rumsvärme enligt EN50559.
Menyöversikt
Meny
Inställningsalternativ
Meny
Pli
APP
(APP)
APP: A; F; C; AF; AE
5gA
(SCA)
SChi: SCLo - 40.0°C
SCLo: 0.0°C - SChi
Li
(Li)
Lihi: LiLo - 40 °C
LiLo: 0 °C - Lihi
tP
(tP)
FLo: Faktiskt uppmätt temperatur
ro: Faktiskt uppmätt temperatur
Lgd
(LCd)
SCA: C; nu
diS: SP; tP
AdJ
(AdJ)
Uppmätt temperatur +/- 10 °C
n5b
(nSb)
2,0 °C - 8,0 °C
dEF
(dEF)
5,0 °C - 10,0 °C
(PWM)
oFF; on; AUt
oFF: diF: 0,3–10,0
on: CYC: 15–60
AUt: CYHi: 10–60
AUt: CYLo: 10–30
Pvm
SIDAN 4
© 2018 OJ Electronics A/S
(Pli)
t1me
5v
Inställningsalternativ
(Time)
(SW)
DonE (Done)
0-30 min
ModE: oFF; 5:2; 6:1; 7:0; 0:7
dAY: Non; tuE; UEd; thu; Fri; SAt; Sun
hour: 0-23
Min: 0-59
None
Spara inställningar och avsluta menyn
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
Ikoner
Bild
Betydelse
Bild
Betydelse
Schemalagd användning
Barnlås aktiverat
Mörkerinställning
Fahrenheit väljs som
temperaturskala
Frostskyddsläge
Celsius väljs som
temperaturskala
Värme aktiveras
Termostaten är i
regulatorläge APP: C
SIDAN 5
© 2018 OJ Electronics A/S
APP: Sensorapplikation 1/2
Det här alternativet gör det möjligt för dig att välja vilken
sensor som används för att styra värmesystemet. Om en
fabriksåterställning utförs kommer termostaten att autodetektera en extern sensor.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till APP.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna inställningen Sensor Application.
• Använd den övre eller nedre knappen för att
välja den applikation som passar din installation.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 6
© 2018 OJ Electronics A/S
• A:Med den här inställningen styr den interna rumssensorn i termostaten värmesystemet.
• F: Med den här inställningen styr den externa golvsensorn värmesystemet.
• C: Med den här inställningen styrs termostaten som en
regulator och inga sensorer används. Inställningen
är en procentandel av full last i steg om 1 %.
Observera att golvskyddet inte är aktivt vid användning av termostaten som en regulator.
• AF:Med den här inställningen styr rumssensorn
värmesystemet till maximala och minimala gränser
för golvtemperatur.
Den maximala temperaturgränsen skyddar trägolv
från överdriven värme.
Den lägsta temperaturgränsen hindrar golvet från
att bli obehagligt kallt när värme inte krävs, t.ex. i
ett badrum. Observera att den här funktionen ökar
energiförbrukningen. Golvens gränsvärde för temperatur ställs in i “Li : Golvtemperaturgräns”-meny.
APP: Sensorapplikation 2/2
• AE:Med den här inställningen styr en optisk extern
rumssensor (ansluten till golvsensorterminaler)
värmesystemet.
Menystruktur:
APP: A; F; C; AF; AE
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
SIDAN 7
© 2018 OJ Electronics A/S
SCA: Temperaturskala
Med det här alternativet kan du konfigurera mini- och
maxitemperaturer för vilka termostaten kan ställas in.
Arbetstemperaturer:
• SChi: Maximal temperaturskala kan ställas in mellan
lägsta temperatur (SCLo) och 40°C.
• SCLo: Lägsta temperaturskalan kan ställas in mellan
0°C och Maximal temperatur (SChi).
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till SCA.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna inställningen
Scala.
• Använd den övre eller nedre knappen för att ställa in
gränsvärdet för den högsta temperaturen som termostaten kan använda som temperaturinställningspunkt.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
• Använd den övre eller nedre knappen för att ställa in
gränsvärdet för den lägsta temperaturen som termostaten kan använda som temperaturinställningspunkt.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 8
© 2018 OJ Electronics A/S
(Om “Sensor Application” är inställt på “Floor”, kan en
maximal temperatur på 27°C skydda trägolv från att torka
ut. För exakt information, kontakta din golvleverantör).
Menystruktur:
SCA:
SChi: 0,0 °C - 40.0 °C
SCLo: 0,0 °C - SChi
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
Li: Golvtemperaturgräns
Det här alternativet gör det möjligt för dig att konfigurera
mini- och maxgränser för golvtemperatur.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till Li.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna inställningen
Limit.
• Använd den övre eller nedre knappen för att ställa in
gränsvärdet för den högsta temperaturen som termostaten kan uppnå.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
• Använd den övre eller nedre knappen för att ställa in
gränsvärdet för den lägsta temperaturen som termostaten kan uppnå.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 9
© 2018 OJ Electronics A/S
Gränsvärden för golvtemperatur:
Gränsvärden för golvtemperatur gör det möjligt för
dig att ställa in högsta (Lihi) och lägsta (LiLo) tillåtna
golvtemperatur under rumstemperaturkontroll med
sensorapplikation AF.
Om golvtemperaturen stiger över den maximala
temperaturgränsen inaktiverar termostaten värmesystemet
för att bevara temperaturen under inställd maxnivå.
Om golvtemperaturen faller under den minimala
temperaturgränsen aktiverar termostaten värmesystemet
för att bevara temperaturen över inställd miniminivå.
Observera att den här funktionen endast är tillämplig i
sensorapplikationen AF.
Menystruktur:
Li:
Lihi: LiLo - 40 °C
LiLo: 0 °C - Lihi
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
TP: Temperaturavläsning
Beroende på vilka sensorer som är anslutna och
vilken sensorapplikation som väljs. Temperaturer från
golvsensorn och den inbyggda rumssensorn kan
övervakas här.
Bildskärmsinställningar är inte tillgängliga om
sensorapplikationen är inställd på C.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till TP.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna
temperaturavläsningen.
Antingen visas golvsensortemperaturen,
rumssensortemperaturen eller båda, beroende
på sensorapplikationsinställningen.
• Använd knappen i mitten för att gå till nästa
sensortyp och hoppa till menyn.
SIDAN 10
© 2018 OJ Electronics A/S
Menystruktur:
TP:
FLo: Faktiskt uppmätt golvtemperatur
ro:Faktiskt uppmätt rumstemperatur
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
LCD: Bildskärmsinställningar
Det här alternativet gör det möjligt för dig att välja vilka
data du vill visa på viloskärmen.
SCA
C
F
(nU
=
=
=
=
diS
SP
= Displayed in idle display (Visas på viloskärm):
= Setpoint temperature (Inställningspunkt för
temperatur)
= Measured temperature (Uppmätt temperatur)
= Clock (Klocka)
tP
CL
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till LCD.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna temperatur-
scala-inställningen.
• Använd den övre eller nedre knappen för att växla
mellan olika alternativ.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
• Använd den övre eller nedre knappen för att växla
mellan olika alternativ.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 11
© 2018 OJ Electronics A/S
Temperatur scala-inställning:
Celsius
Fahrenheit
numeriskt 0-100 %)
Bildskärmsinställningar är inte tillgängliga om
sensorapplikationen är inställd på C.
Menystruktur:
LCd
SCA: C; F; nu
diS: SP; tP; CL
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
ADJ: Adjust
Med det här alternativet kan du kalibrera uppmätt
rumstemperatur.
Du ska kalibrera sensorn om temperaturavläsningen skiljer
sig från faktisk temperatur.
Den uppmätta temperaturen måste anges.
Observera att med sensorapplikation F, mäts
temperaturen i golvet och den här temperaturen blir högre
än den omgivande temperaturen.
Justering är inte tillgängligt om sensorapplikationen är
inställd på C.
Du kan kalibrera sensorn med +/- 10°C i steg om 0.1°C
på följande sätt:
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till ADJ.
• Tryck på knappen i mitten.
• Använd den övre eller nedre knappen för att justera
sensorn med värdet med vilket du vill öka/minska temperaturen.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 12
© 2018 OJ Electronics A/S
Menystruktur:
AdJ:
Uppmätt temperatur +/- 10 °C
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
NSB: Night setback
Med det här alternativet kan du konfigurera temperaturen
med vilken den ska minskas när NSB aktiveras.
NSB aktiveras antingen med händelseschemat eller med en
signal från en extern timer som är ansluten till terminal S.
När NSB-signalen är aktiv visas en halvmåne på skärmen tillsammans med den lägsta inställningspunkten för temperatur.
Funktionen är fabriksinställd på 5°C men kan konfigureras till
värden mellan 2-8° i steg om 0,5°C.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till NSB.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna Night
setback-inställningen.
• Använd den övre eller nedre knappen för att
justera värdet du vill minska temperaturen
med när NSB är aktiverad.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 13
© 2018 OJ Electronics A/S
Om Applikationen ställs in på C och ”Night setback” väljs
konfigureras mörkerinställningen i relativa värden. Inställningspunkten specificerar (i procent) tiden enheten förblir
aktiv i en PWM-cykel, vilket vanligtvis är 20 min, medan det
inställda gradtalet anges som procentnivå för inställningspunkten. Inställningspunkten multipliceras med det inställda
gradtalet, vilket ger aktiveringsgraden.
Exempel: Om inställningspunkten är 60 % och mörkerinställningen är inställd på 25 %, blir aktiveringsgraden (0.60 x 0.25
= 0.15) = 15 %.
Menystruktur:
nSb:
2,0 - 8,0
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
DEF : Frost protection
Med det här alternativet kan du konfigurera parametrarna
för en möjlig frostskyddsfunktion.
En extern signal kan aktivera frostskyddet, termostaten
bibehåller sedan en fast temperatur för golv/rum.
Funktionen är fabriksinställd på 8°C men kan konfigureras
till värden mellan 5-10° i steg om 0,5°C.
Om Applikationen ställs in på C och ”Frost protection”
väljs konfigureras frostskyddsinställningen i procent.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till DEF.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna
frostskyddsinställningen.
• Använd den övre eller nedre knappen för
att konfigurera temperaturen du vill ska vara
inställningspunkt för temperatur när DEF aktiveras.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 14
© 2018 OJ Electronics A/S
Menystruktur:
dEF: 5,0 °C - 10,0 °C
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
PWM : Pulsbreddsmodulering 1/2
Med den här inställningen kan du ändra perioden för
värme.
Off: En enkel reglering mellan på/av, där reläet är
stängt när den uppmätta temperaturen är under
inställningspunkten och öppnas och när den uppmätta
temperaturen ligger över inställningspunkten.
En hysteresis (diF) används för att undvika ofta
förekommande reläväxling.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till PUN.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna PWMinställningarna.
• Använd den övre eller nedre knappen för att växla
mellan olika moduleringslägena för pulsbredd.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
• Använd den övre eller nedre knappen för att
konfigurera hysteresis eller arbetscykel.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 15
© 2018 OJ Electronics A/S
On: Reläet stängs och öppnas, beroende på den
genomsnittliga temperaturen som uppmätts under en fast
tidsperiod (15 - 60 minuter).
Beroende på temperaturavvikelse ökar eller minskar
arbetscykeln för “on time”, vilket ger längre eller kortare
tidsperioder, där värme är aktivt.
PWM: Pulsbreddsmodulering 2/2
Auto: Liksom “PWM On”, men då PWM-perioden
ökar eller minskar för minimal och maximal uppmätt
temperatur under en PWM-period. Detta ökar livslängden
för reläet genom att minska antalet reläväxlingar, och
säkerställer komforten för användaren genom att hålla
temperatursvängningar under en acceptabel nivå.
Menystruktur:
PWM:oFF; on; AUt
oFF:diF: 0,3 - 10,0
on:CYC: 15 - 60
AUt:CYHi: 10 - 60
CYLo: 10 - 30
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
SIDAN 16
© 2018 OJ Electronics A/S
PLI: Strömbegränsning 1/2
Den här termostaten uppfyller kraven för EN 50559
(VDE 0705-559) för elektrisk golvvärme. Förordningen
gäller för elektrisk golvvärme, med maximal golvvikt på
4 kN/m². För att säkerställa att det inte uppstår heta
punkter på grund av oavsiktlig övertäckning av ytan kan
värmefunktionen tidsbegränsas enligt EN/DIN.
Observera att den här funktionen inte är tillämplig för
andra värmeapparater, såsom vägg- och/eller takvärme.
Om det går att förutse att oavsiktlig övertäckning av
ett golv kan uppstå, är det viktigt att utvärdera korrekt
tidsperiod för vilken golvvärmen måste tidsbegränsas.
Värmen kan begränsas med ett inställt antal minuter
per timme. Termostaten delar sedan det aktuella antalet
minuter per timme i upp till 3 perioder, beroende på
termostatens faktiska PWM-cykel.
Exempel:
Om det kan finnas hinder som täcker golvet behöver
värmesystemet begränsas med ett visst antal minuter för
att undvika heta punkter i golvet.
Om du vill att termostaten ska vara aktiverad för
uppvärmning 90 % av tiden ska termostaten begränsas
med 10 %.
Tio procent av en timme är 6 minuter.
SIDAN 17
© 2018 OJ Electronics A/S
PLI: Strömbegränsning 2/2
Ange 6 min. i PLI-menyn för att sänka värmen med 10 %.
Ekvationen för att beräkna antalet minuter som kan anges
i PLI-menyn - när en genomsnittlig värmeeffekt önskas:
( (
1-
Genomsnittlig önskad värmeeffekt pr. m2
Golvvärmeelementeffekt pr. m2
))
∗ 60 min.
Obs!
Om resultatet av ekvationen är negativt ska inget anges.
Funktionen är fabriksinställd på 0 minuter men kan
konfigureras till värden mellan 0-30 minuter i steg om 1
minut.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till PLi.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna pulsgränsinställningen.
• Använd den övre eller nedre knappen för att konfigurera antal minuter med vilken du vill att uppvärmningen
ska inaktiveras per timme.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 18
© 2018 OJ Electronics A/S
Menystruktur:
PLi: 0 - 30
(Tillgängliga alternativ kan variera beroende på version)
TIME: Tids- och händelseinställningar 1/2
MTD3 har en timerfunktion som håller koll på aktuell
veckodag och tid på dagen.
Det går att välja olika händelsescheman för MTD3.
Händelserna skiljer sig i antalet dagar som använder 4
händelser (med en inställd period under både natt- och
dagtid) och 2 händelser (endast med en inställd period för
natten).
Olika händelsescheman för MTD3 har följande
definitioner:
OFF: Händelser inaktiveras och komforttemperaturen
bibehålls 24/7
5 : 2 :Måndag – Fredag med 4 händelser,
Lördag och söndag med 2 händelser
6 : 1 : Måndag – Lördag med 4 händelser,
Söndag med 2 händelser
7 : 0 : Måndag – Söndag med 4 händelser
0 : 7 : Måndag – Söndag med 2 händelser
Observera att om en extern timer används har den
externa timern prioritet.
SIDAN 19
© 2018 OJ Electronics A/S
TIME: Tids- och händelseinställningar 2/2
Tidsschema för händelser:
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till tiNE.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna tids- och händelseinställningen.
•Använd den övre eller nedre knappen för att växla
mellan olika schemalägen.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
•Använd den övre eller nedre knappen för att konfigurera aktuell dag.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
• Använd den övre eller nedre knappen för att konfigurera aktuell timme.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
• Använd den övre eller nedre knappen för att konfigurera aktuella minuter.
• Bekräfta ditt val med knappen i mitten.
SIDAN 20
© 2018 OJ Electronics A/S
4-event:
Tid:
Temperatur:
Morgon
06:00-08:00
Inställningspunkt
Dagtid
08:00-16:00
Inställningspunkt
- NSB
Kväll
16:00-23:00
Inställningspunkt
Natt
23:00-06:00
Inställningspunkt
- NSB
2-event:
Tid:
Temperatur:
Dag
08:00-23:00
Inställningspunkt
Natt
23:00-08:00
Inställningspunkt
- NSB
Menystruktur:
tiME:
NodE: oFF; 5:2; 6:1; 7:0; 0:7
dAY: Non; tuE; UEd; thu; Fri; SAt; Sun
hour: 0-23
Nin.: 0-59
SW: Software version
Med det här alternativet kan du se en avläsning med
mjukvarunumret.
• Öppna menyn.
• Bläddra genom menyn till SU.
• Tryck på knappen i mitten för att öppna
mjukvaruavläsningen.
• Tryck på knappen i mitten för att avsluta uppläsningen.
SIDAN 21
© 2018 OJ Electronics A/S
Menystruktur:
SW: Uppläsning
Done: Stänger menyn
Menyn stängs.
Observera att det finns en tidsgränsfunktion.
Om ingen knapp trycks in på 30 sekunder återgår
termostaten till huvudskärmen.
Observera att inställningarna sparas när menyn stängs.
När du är i menyn:
• Bläddra genom menyn till donE.
• Tryck på knappen i mitten för att avsluta menyn.
SIDAN 22
© 2018 OJ Electronics A/S
Menystruktur:
donE: Återgå till huvudskärmen
Felsökning och extra information
Felkoder
E0: Internt fel.
Värmen är avstängd.
E1: Fel för inbyggd sensor.
Sensorapplikationen ändras till C (regulator).
E2: Fel i extern kabelgolvsensor eller kabelförsedd
rumssensor.
(Sensorn är antingen skadad, kortsluten eller
frånkopplad).
Sensorapplikationen ändras till C (regulator)
Om AF används - sensorapplikationen ändras
till A (intern rumssensor).
E5: Intern överhettning.
Intern överhettning. Om E5 Fel kvarstår ska du kontakta
installatören.
Barnlås
Barnlåset kan aktiveras direkt om termostaten är overksam
eller om termostaternas bakgrundsljus aktiveras, men aldrig
inifrån menyn.
• Aktivera barnlåset genom att hålla ned övre och nedre
knapparna samtidigt, tills hänglåset visas på skärmen.
• Hänglåset indikerar att barnlåset aktiveras.
• Inaktivera barnlåset genom att hålla ned övre och nedre
knapparna samtidigt, tills hänglåset inte längre visas på
skärmen.
Fabriksåterställning
• Aktivera termostaten genom att trycka på någon av de tre
knapparna.
• Håll ned knappen i mitten i tio sekunder.
(Fortsätt hålla in knappen även när menyn öppnats).
Observera att bakgrundsljuset är tänt om ett fel upptäcks.
Observera att alla inställningar som gjorts av användaren
raderas.
• Om det inte förekommer någon reaktion när en knapp
trycks in, förutom från bakgrundsljuset.
- Sök efter hänglåset. Barnlåset kan aktiveras
Support
För support, kontakta din installatör eller platsen för inköpet.
Kontakta inte tillverkaren.
SIDAN 23
© 2018 OJ Electronics A/S
BR1033A08a
BR1033A08a
© 2016 OJ Electronic A/S
Byte av främre lucka
•Greppa tag i främre luckan med pekfingret, långfingret och ringfingret
på övre sidan, så nära termostaten som möjligt.
BR1033A09a
BR1033A10a
© 2016 OJ Electronic A/S
• Dra den främre luckan nedåt.
© 2016 OJ Electronic A/S
BR1033A09a
BR1033A10a
• Öppna främre luckan
•Rikta in den övre delen av den nya främre luckan mot termostatens
övre del.
•Tryck på den nedre delen av den nya främre luckan genom att trycka
lätt där tapparna finns.
SIDAN 24
Varumärket för OJ är ett registrerat varumärke som tillhör OJ Electronics A/S · © 2018 OJ Electronics A/S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement