Melitta CAFFEO Barista® TSP Operating instructions

Melitta CAFFEO Barista® TSP Operating instructions
ITALIANO
SUOMI
NEDERLANDS
DANSK
FRANÇAIS
NORSK
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
SVENSKA
ENGLISH
DEUTSCH
ENGLISH

1
Indholdsfortegnelse
1
For din sikkerhed.............................................................................................................155
1.1 Anvendte symboler..............................................................................................156
1.2 Formålsbestemt brug..........................................................................................156
1.3 Fare gennem elektrisk strøm............................................................................156
1.4 Risiko for forbrændinger og skoldninger.....................................................157
1.5 Generel sikkerhed.................................................................................................157
2
Apparatoversigt...............................................................................................................158
2.1 Oversigt over apparatet......................................................................................158
2.2 Oversigt over betjeningsfeltet.........................................................................160
3
Første trin............................................................................................................................161
3.1 Udpakning af apparatet.....................................................................................161
3.2 Kontrollere leveringsomfanget........................................................................161
3.3 Opstille apparatet.................................................................................................162
3.4 Tilslutte apparatet.................................................................................................162
3.5 Første opstart af apparatet................................................................................162
4
Grundlæggende betjening..........................................................................................164
4.1 Tænde og slukke for apparatet........................................................................164
4.2 Håndtering af betjeningsfeltet........................................................................165
4.3 Navigere i menuen...............................................................................................166
4.4 Påfylde kaffebønner og anvende Bean Select............................................167
4.5 Anvende kaffepulver...........................................................................................168
4.6 Påfylde vand...........................................................................................................169
4.7 Indstille udløb........................................................................................................170
4.8 Anvende mælk.......................................................................................................170
4.9 Tømme drypbakke og kaffegrumsbeholder...............................................172
5
Tilberede drikke...............................................................................................................172
5.1 Tilberede espresso og café crème ................................................................173
5.2 Tilberede cappuccino..........................................................................................173
5.3 Tilberede latte macchiato..................................................................................174
5.4 Tilberede mælkeskum og varm mælk...........................................................174
5.5 Tilberede varmt vand..........................................................................................175
5.6 Tilberede drikke med opskrifter......................................................................175
5.7 Ændre indstillinger før og under ­brygning.................................................176
5.8 Afbryde tilberedning af drikke.........................................................................177
5.9 Tilberede to kopper samtidig...........................................................................177
6
Ændre indstillinger for drikke vedvarende..........................................................178
6.1 Vælge opskrifter....................................................................................................178
6.2 Ændre forindstillingerne....................................................................................179
153
DANSK
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Personlige indstillinger – "My Coffee"....................................................................180
7.1 Bearbejde personlige brugerprofiler.............................................................180
7.2 Vælge/ændre personlige indstillinger..........................................................181
7.3 Tilberede drikke med personlige indstillinger...........................................182
8
Ændre grundindstillinger.............................................................................................183
8.1 Indstille sprog.........................................................................................................183
8.2 Indstille klokkeslæt...............................................................................................183
8.3 Aktivere/deaktivere automatisk Bean Select..............................................184
8.4 Indstille automatisk sluk.....................................................................................184
8.5 Indstille energisparemodus..............................................................................185
8.6 Tilbagestille apparatet til fabriksindstillinger.............................................186
8.7 Visninger i menuen System...............................................................................186
8.8 Indstille malingsgrad...........................................................................................187
8.9 Ombygge tilslutning til mælkeslange...........................................................188
9
Pleje og vedligeholdelse..............................................................................................189
9.1 Generel rengøring................................................................................................189
9.2 Skylle kaffesystemet............................................................................................189
9.3 Rengøre brygenheden........................................................................................190
9.4 Program "Easy Cleaning"....................................................................................190
9.5 Program "Rengøre mælkesystem"..................................................................191
9.6 Program "Rengøre kaffesystem"......................................................................193
9.7 Program "Afkalkning"..........................................................................................193
9.8 Indstille vandhårdhed.........................................................................................194
9.9 Anvende vandfilter...............................................................................................195
10
Fejl..........................................................................................................................................197
11
Transport, opbevaring og bortskaffelse................................................................198
11.1 Udlufte apparatet.................................................................................................198
11.2 Transportere apparatet.......................................................................................198
11.3 Bortskaffe apparatet............................................................................................199
12
Tekniske data.....................................................................................................................199
DANSK
7
154
For din sikkerhed
Kære kunde
Tak, at du har bestemt dig for den fuldautomatiske kaffemaskine
­Caffeo Barista®.
Brugsanvisningen hjælper dig med at lære apparatets mange muligheder
at kende og at opleve højeste kaffenydelse.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem. Således undgår du
person- og materielle skader. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Hvis
du giver apparatet videre til andre, skal brugsanvisningen følge med.
Melitta overtager intet ansvar for skader, som opstår pga. tilsidesættelsen af
brugsanvisningen.
Hvis du har brug for yderligere informationer eller spørgsmål vedrørende
apparatet, så henvend dig til Melitta eller gå på vores hjemmeside:
www.melitta.dk
1
DANSK
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med apparatet.
For din sikkerhed
Apparatet svarer til følgende europæiske direktiver:
ūū 2006 / 95 / EF (Lavspænding),
ūū 2004 / 108 / EF (Elektromagnetisk kompatibilitet),
ūū 2011 / 65 / EF (RoHS),
ūū 2009 / 125 / EF (Miljøvenligt design af energirelaterede produkter).
Apparatet er bygget iht. den aktuelle tekniske standard. Alligevel er der
resterende farer.
For at undgå farer, skal sikkerhedsreglerne overholdes. Melitta overtager
intet ansvar for skader, som opstår pga. tilsidesættelsen af sikkerhedsregler.
155
For din sikkerhed
1.1
Anvendte symboler
Følgende symboler henviser til særlige farer ved håndtering med apparatet
eller giver nyttige oplysninger.
FORSIGTIG
Signalordet FORSIGTIG henviser til mulige personskader.
OBS
Signalordet OBS henviser til mulige skader på apparatet.
Information
Signalordet Information henviser til yderligere oplysninger og tips i
forbindelse med håndtering af apparatet.
1.2
Formålsbestemt brug
DANSK
Apparatet anvendes til tilberedning af kaffedrikke med
kaffebønner eller kaffepulver og til opvarmning af mælk
og vand.
Apparatet er bestemt til brug i private husholdninger.
Enhver anden brug gælder som ikke korrekt brug og kan
medføre person- og materielle skader. Melitta overtager
intet ansvar for skader, som opstår ved ikke korrekt brug
af apparatet.
1.3
Fare gennem elektrisk strøm
Hvis apparatet eller netkablet er beskadiget, er der
livsfare gennem strømstød.
Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler, for at
undgå risici gennem elektrisk strøm:
ūū Brug aldrig beskadigede netkabler.
ūū Et beskadiget netkabel må udelukkende udskiftes af
producenten, dens kundeservice eller servicepartner.
ūū Åbn aldrig fast forskruede afdækninger på apparatets
kabinet.
ūū Apparatet må kun anvendes, hvis det er i teknisk fejlfri
tilstand.
156
For din sikkerhed
ūū Et defekt apparat må udelukkende repareres af et
autoriseret værksted. Reparer aldrig apparatet selv.
ūū Foretag ingen ændringer på apparatet, dets
komponenter eller tilbehør.
ūū Dyp apparatet ikke ned i vand.
1.4
Risiko for forbrændinger og skoldninger
Udtrædende væsker og dampe kan være meget varme.
Nogle dele på apparatet bliver ligeledes meget varme.
Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler, for at
undgå forbrændinger og skoldninger:
ūū Undgå hudkontakt med udtrædende væsker og
dampe.
ūū Rør aldrig dyserne på udløbet under driften.
Generel sikkerhed
Overhold de efterfølgende sikkerhedsregler, for at
undgå person- og materielle skader:
ūū Åben aldrig apparatet under brygning.
ūū Apparat og netkabel skal holdes væk fra børn under
8 år.
ūū Dette apparat kan anvendes af personer over 8 år
samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og
mentale evner eller uden erfaring og viden, hvis de er
under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og forstår de deraf resulterende farer.
ūū Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og
brugerservice må ikke udføres af børn under 8 år. Børn
over 8 år skal være under opsyn ved rengøring og
brugerservice.
ūū Tag apparatet fra strømforsyningen, hvis det er uden
opsyn i længere tid.
157
DANSK
1.5
Apparatoversigt
2
Apparatoversigt
2.1
Oversigt over apparatet
2
3
4
1
5
DANSK
6
7
8
9
Fig. 1:
Apparat set forfra, venstre side
1 Vandbeholder
2 2-kammer-bønnebeholder
3 Pulverskakt
4 Kopplade med plade i rustfrit stål (alt efter model)
5 Betjeningsfelt
6 Højdejusterbart udløb med 2 kaffedyser, 2 mælkedyser,
1 varmvandsdyse, kopbelysning
7 Kaffegrumsbeholder (indvendig)
8 Drypbakke
9 "Tænd-/sluk"-knap
158
Apparatoversigt
10
11
DANSK
12
13
14
17
Fig. 2:
16
15
Apparat set forfra, højre side
10 Afdækning
11 Arm "Indstilling af malingsgrad" (bag afdækningen)
12 Netkabel med opbevaringsrum
13 Brygenhed (bag afdækningen)
14 Tilslutning mælkeslange på udløb (kan flyttes til venstre side)
15 Tilslutning mælkeslange på drypbakke (på begge sider muligt)
16 Kopplade
17 Svømmer
159
Apparatoversigt
2.2
Oversigt over betjeningsfeltet
19
20
21
22
23
24
25
26
18
27
09:52
33
Vælg drik
28
32
Fig. 3:
31
29
Betjeningsfelt
Pos. Betegnelse
DANSK
30
Funktion
18 Brygknapper
Tilberede drikke
19 Espresso
Tilberede espresso
20 Café crème
Tlberede café crème
21 Cappuccino
Tilberede cappuccino
22 Latte macchiato
Tilberede latte macchiato
23 Mælkeskum /
varm mælk
24 Varmt vand
Tilberede mælkeskum eller varm mælk
25 2 kopper
Brygning af to kopper
Tilberede varmt vand
26 Slider
Indstille drikkemængde
­drikkemængde
27 Slider ­kaffestyrke Indstille kaffestyrke
160
28 My Coffee/
opskrifter
29 BEAN SELECT
Vælg personlige indstillinger for drikke eller Tilbered
drikke med personlige indstillinger
Vælge bønnesort
30 Piltast
op
31 Piltast
ned
32 menu/ok
Navigere op i menuen
33 Display
Visning af aktuelle menuer og meddelelser
Eksempel: visning Driftsklar
Navigere ned i menuen
Hente menu eller bekræfte indstillinger
Første trin
3
Første trin
I dette kapitel beskrives, hvordan apparatet klargøres til brug.
3.1
Udpakning af apparatet
FORSIGTIG
Kontakt med rengøringsmidler kan irritere øjnene og huden.
ƒƒ Opbevar de medfølgende rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
ƒƒ Pak apparatet ud. Fjern emballeringsmateriale, klæbestrimler og
beskyttelsesfolie fra apparatet.
ƒƒ Opbevar emballeringsmaterialet til transport og evt. retursendelse.
Information
3.2
DANSK
Der kan være rester af kaffe og vand i apparatet. Apparatet blev på
fabrikken kontrolleret for fejlfri funktion.
Kontrollere leveringsomfanget
Kontroller ved hjælp af efterfølgende liste, om leverancen er fuldstændig.
Hvis der mangler dele, henvend dig til din forhandler.
ūū
ūū
ūū
ūū
ūū
ūū
ūū
ūū
ūū
ūū
Kaffeske med indskruningshjælp for vandfilteret,
mælkeslange,
plast-mælkebeholder eller termo-mælebeholder (alt efter model),
plade i rustfrit stål til kopplade (alt efter model),
rensebørste,
rengøringstabs til kaffesystem,
rengøringsmiddel til mælkesystem,
afkalkningsmiddel,
vandfilter,
teststrimler til at bestemme vandets hårdhed.
161
Første trin
3.3
Opstille apparatet
Iagttag følgende oplysninger:
ūū Apparatet må ikke opstilles i fugtige rum.
ūū Apparatet skal stilles på et stabilt, plant og tørt underlag.
ūū Apparatet må ikke opstilles i nærheden af vaske eller lignende.
ūū Apparatet må ikke stilles på varme overflader.
ūū Hold en tilstrækkelig afstand på 10 cm til væggen og andre genstande.
Afstanden opefter skal være mindst 20 cm.
ūū Læg netkablet således, at det ikke kan blive beskadiget af skarpe kanter
eller varme overflader.
3.4
Tilslutte apparatet
DANSK
Iagttag følgende oplysninger:
ūū Kontroller, at netspændingen stemmer overens med driftsspændingen,
som er angivet i de Tekniske data (se tabel Tekniske data på side 199).
ūū Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikdåse med
beskyttelseskontakt. Henvend dig i tvivlstilfælde til en el-fagmand.
ūū Stikkontakten skal være sikret med mindst 10-A-sikring.
3.5
Første opstart af apparatet
Under første opstart kan du indstille sprog, klokkeslæt og vandets hårdhed.
Indstillingerne kan ændres på et senere tidspunkt (se kapitel 8 Ændre
grundindstillinger på side 183 og kapitel 9.8 Indstille vandhårdhed på
side 194).
Benyt de medfølgende teststrimler for at finde frem til vandets hårdhed.
Iagttag instruktionerne på testtrimlernes emballage og tabellen Vandets
hårdhedsområde på side 199.
Information
Vi anbefaler at hælde de første to kopper efter første brygning væk.
162
Første trin
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tænd apparatet på "tænd-/sluk-"knappen.
»» I displayet vises velkomsten.
»» Kommandoen til at udføre Setup vises i displayet: Please Setup the
machine.
»» Knappen "menu/ok" blinker.
3. Bekræft med "menu/ok".
»» Menuen Language vises.
4. Vælg dit sprog med "piltasterne". Bekræft med "menu/ok".
»» Menuen Ur vises.
5. Vælg med "piltasterne" time og minut. Bekræft indstillingerne med
"menu/ok".
»» Menuen Vandets hårdhed vises.
6. Vælg med "piltasterne" det fundne vandhårdheds­område, eller bekræft
den forindstillede værdi med "menu/ok".
»» Kommandoen Fyld og isæt vandbeholder vises.
7. Tag vandbeholderen ud. Skyl beholderen med rent vand. Fyld
beholderen med frisk vand og sæt den i.
»» Apparatet opvarmes og gennemfører en automatisk skylning.
»» Displayet viser Driftsklar og kommandoen Påfyld bønner.
8. Fyld kaffebønner ind i bønnebeholderen. Læs hertil kapitlet Påfylde
kaffebønner og anvende Bean Select på side 167.
163
DANSK
Forudsætning: Apparatet er opstillet og tilsluttet.
Grundlæggende betjening
4
Grundlæggende betjening
I dette kapitel beskrives de grundlæggende betjeningstrin ved daglig
håndtering med apparatet.
4.1
Tænde og slukke for apparatet
Læs kapitlet 3.5 Første opstart af apparatet på side 162, inden apparatet
tændes til første ibrugtagning.
Information
DANSK
ūū Apparatet gennemfører en automatisk skylning, når det tændes og
slukkes.
ūū Ved skylning føres også vand ned i drypbakken.
Goddag
9
Fig. 4:
"Tænd-/sluk"-knap
Fig. 5:
Velkomst
Tænde apparatet
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen (9).
»» I displayet vises velkomsten (se Fig. 5).
»» Apparatet opvarmes og gennemfører en automatisk skylning.
»» Displayet viser Driftsklar.
Slukke for apparatet
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk på "tænd-/sluk"-knappen (9).
»» Apparatet gennemfører en automatisk skylning.
»» Apparatet slukkes.
164
Grundlæggende betjening
Information
ūū Apparatet slukkes automatisk, når den ikke bruges i længere tid. Også i
dette tilfælde gennemføres en automatisk skylning.
ūū Frakoblingstiden kan indstilles i menuen Auto Sluk, se kapitel 8.4 Indstille
automatisk sluk på side 184.
ūū Hvis der ikke er blevet tilberedt en drik, efter at apparatet blev tændt
eller vandtanken er tom, gennemføres ingen skylning.
Håndtering af betjeningsfeltet
Alle vigtige funktioner indstilles på betjeningsfeltet.
Tryk med fingerspidsen på betjeningsknappen. Betjeningsfeltet reagerer
ikke, hvis du rører det med en blyant eller andre genstande.
Kun de betjeningsknapper, der kan benyttes i apparatets aktuelle modus,
lyser.
Anvend følgende aktioner til at betjene betjeningsfeltet:
Kort tryk
Tryk kort på betjeningsknappen fot at vælge en funktion.
Langt tryk
Tryk i mere end 2 sekunder på en betjeningsknap for at
vælge en evt. yderligere funktion med knappen.
Tryk på "+" eller "–"
Tryk på "+" eller "–", for at øge eller sænke den aktuelle
værdi. Hold knappen inde, for at ændre værdien
kontinuerligt.
Tryk slider
Tryk på slideren, for at vælge en værdi.
Træk slider
Tryk og træk langs med slideren, for at øge eller sænke den
aktuelle værdi.
165
DANSK
4.2
Grundlæggende betjening
4.3
Navigere i menuen
For indstilling af individuelle drikke og til vedligeholdelse og pleje skal
menuen vælges i displayet og der skal navigeres gennem menuen.
Vær opmærksom på oplysningerne i displayet.
Brygningsknapper
Espresso
Kaffestyrke
Stærk
Bekræft med OK
Fig. 6:
Eksempel: Display med betjeningsknapper
Brug de følgende muligheder, for at navigere i menuen:
DANSK
Hente menu og bekræfte valg
Hold knappen "menu/ok" ned i mere end 2 sekunder, for at hente
menuen.
Tryk kort på knappen "menu/ok", for at bekæfte valget.
Navigere i menuen
Tryk på "piltasterne", for at navigere op og ned i menuen. Hold en
"piltast" nede, for hurtigt at skifte til menupunkterne.
Forlade menuen
Vælg kommandoen Exit med "piltasterne" og bekræft med "menu/
ok", for at forlade en menu.
Forlad undermenuer, der kun viser informationer og hvor der ikke
vælges indstillinger, med "menu/ok".
Hente undermenuer
For at komme komme til nogle af apparatets funktioner, skal man hente
flere undermenuer efter hinanden.
Undermenuerne hentes altid på samme måde. Som eksempel beskrives her
navigeringen til programmet Afkalkning.
166
Grundlæggende betjening
Pleje
Exit
Skylning
Easy Cleaning
Rengøring mælkesystem
Rengøring kaffesystem
Afkalkning
Filter
Fig. 7:
Navigere til programmet Afkalkning
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Vælg med "piltasterne" Pleje, og bekræft med "menu/ok".
3. Vælg med "piltasterne" Afkalkning, og bekræft med "menu/ok".
4.4
Påfylde kaffebønner og anvende Bean Select
Ristede kaffebønner mister deres aroma. Fyld derfor kun så mange kaffe­
bønner ind bønnebeholderen, som du bruger inden for de kommende
­3 – 4 dage.
OBS
Ved brug af ikke egnede kaffesorter kan de klistre fast i kværnen.
ƒƒ Anvend ingen frysetørrede eller karamelliserede kaffebønner.
ƒƒ Fyld ikke kaffepulver ind i bønnebeholderen.
2
34
35
29
Fig. 8:
2-kammer-bønnebeholder
Med 2-kammer-bønnebeholderen (2) kan der anvendes to forskellige
kaffesorter. Den automatiske Bean Select sørger for, at der automatisk
167
DANSK
I denne brugsanvisning vises valget af funktionerne altid i en kort form:
ƒƒ Naviger til menuen Pleje > Afkalkning.
Grundlæggende betjening
vælges de optimale kaffebønner til de forskellige kaffespecialiteter.
Espresso-baserede drikke henter kaffebønnerne fra venstre bønnekammer
1 (34), café-crème-baserede drikke fra højre bønnekammer 2 (35).
I efterfølgende tabel vises, hvordan kaffebønnerne allokeres de
forskellige kaffedrikke. Indstillingerne kan ændres (se kapitel 6.2 Ændre
forindstillingerne på side 179).
Bønnekammer
1 (34)
Kaffedrik
Espresso, cappuccino, latte macchiato
2 (35)
Café crème
DANSK
1. Åbn låget på 2-kammer-bønnebeholderen (2).
2. Fyld espresso-bønner i venstre bønnekammer 1 (34) og café crèmebønner i højre bønnekammer 2 (35).
3. Luk låget på 2-kammer-bønnebeholderen.
4. Med knappen "BEAN SELECT" (29) kan du vælge en bønnesort før
brygning (se kapitel Ændre indstillinger før og under brygning. på
side 176).
Information
ūū Hver gang der tændes for kværnen, males hele kaffen i kværnen. Der kan
dog alligevel opstår en minimal blanding af kaffesorterne.
ūū Når kværnen køres tom, forandres lyden, dette er normalt.
4.5
Anvende kaffepulver
Der kan også anvendes kaffepulver til at brygge kaffedrikke.
OBS
Brugen af ikke egnede kaffesorter kan medføre, at pulveret klister fast i
brygenheden og tilstopper den.
ƒƒ Brug aldrig instantprodukter.
ƒƒ Fyld maks. en teske kaffepulver ind i pulverskakten.
3
Fig. 9:
168
Pulverskakt
Grundlæggende betjening
1. Åbn låget på pulverskakten (3).
2. Til dosering anvendes den medfølgende kaffeske.
Fyld maks. en teske kaffepulver ind i pulverskakten.
3. Luk låget på pulverskakten.
4. Fortsæt som beskrevet i kapitlerne 5 til 7.
Information
ūū Hvis der bruges kaffepulver, kan der ikke brygges to kopper samtidig.
ūū Hvis du inden for 3 minutter efter at pulverskakten har været åbnet,
ikke tilbereder kaffe, skifter apparatet til drift med kaffe­bønner, og
kaffepulveret smides ud i kaffegrumsbeholderen.
Påfylde vand
For en optimal kaffenydelse bør der kun anvendes frisk, koldt vand uden
kulsyre. Udskift vandet hver dag.
Information
DANSK
4.6
Vandets kvalitet har en stor indflydelse på kaffens smag. Brug derfor et
vandfilter (se kapitel 9.8 Indstille vandhårdhed på side 194 og kapitel 9.9
Anvende vandfilter på side 195).
1
Fig. 10: Vandbeholder
1. Åbn vandbeholderens låg og træk vandbeholderen (1) i håndtaget
opefter ud af apparatet.
2. Fyld vandbeholderen med vand.
Vær opmærksom på maks. påfyldningsmængde 1,8 liter.
3. Sæt vandbeholderen oppefra ind i apparatet og ­luk låget.
169
Grundlæggende betjening
4.7
Indstille udløb
Udløbet (6) kan justeres i højden. Indstil en så lille som mulig afstand
mellem udløb og beholder. Skub udløbet alt efter beholder op eller ned.
6
DANSK
Fig. 11: Højdejusterbart udløb
4.8
Anvende mælk
For en optimal kaffenydelse bør du anvende nedkølet mælk.
Alt efter model kan du anvende den medfølgende mælkebeholder eller
mælkeslangen og de gængse mælkekartoner.
Information
Tilslutningen til mælkeslangen er ab fabrik anbragt på højre side af udløbet.
Hvis du har brug for udløbet på venstre side, læs kapitel 8.9 Ombygge
tilslutning til mælkeslange på side 188.
170
Grundlæggende betjening
Tilslutte mælkebeholder (alt efter model)
Fyld kun så meget mælk ind i mælkebeholderen, som du umiddelbart
bruger.
6
14
37
36
Fig. 12: Tilslutte mælkebeholder til apparatet (billedet er kun vejledende)
DANSK
1. Fyld den ønskede mængde mælk ind i mælkebeholderen (37).
2. Skub udløbet (6) ned.
3. Forbind mælkeslangen (36) med mælkebeholderen og med
tilslutningen (14) på udløbet.
Information
Opbevar den fyldte mælkebeholder i køleskabet.
Tilslutte mælkeslange (alt efter model)
6
14
36
38
Fig. 13: Tilslutte mælkeslange til apparatet
1. Skub udløbet (6) ned.
2. Forbind mælkeslangen (36) med tilslutningen på udløbet (14).
3. Sæt mælkeslangen ind i en gængs mælke­karton (38).
171
Tilberede drikke
4.9
Tømme drypbakke og kaffegrumsbeholder
Hvis drypbakken (8) og kaffegrumsbeholderen (7) er fyldt, opfordrer
apparatet til at tømme dem. Den udstående svømmer (17) indikerer
ligeledes en fyldt drypbakke. Tøm altid begge beholdere samtidig.
7
8
17
DANSK
Fig. 14: Drypbakke, kaffegrumsbeholder og svømmer
1.
2.
3.
4.
5.
Træk drypbakken (8) fremefter ud af apparatet.
Tag kaffegrumsbeholderen ud (7) og tøm den.
Tøm drypbakken.
Isæt kaffegrumsbeholderen.
Skub drypbakken ind i apparatet, til den går i indgreb.
Information
Kommandoen til at tømme drypbakke og kaffegrumsbeholderen
udgives efter et fastlagt antal af brygninger. Hvis beholderne tømmes,
mens apparatet er slukket, registreres dette ikke af apparatet. Derfor
kan det ske, at du opfordres til at tømme den, selvom drypbakke og
kaffegrumsbeholder endnu ikke er fyldte.
5
Tilberede drikke
Drikke kan tilberedes på tre måder:
ūū Standard brygning med bryggeknapper og tilberedning af drikke med
opskrifter som efterfølgende beskrevet,
ūū Tilberedning med ændrede indstillinger (se kapitel 6 Ændre indstillinger
for drikke vedvarende på side 178),
ūū brug af personlige indstillinger med My‑Coffee-funktionen (se kapitel 7
Personlige indstillinger – "My Coffee" på side 180).
172
Tilberede drikke
I dette kapitel beskrives standard brygningen.
Vær opmærksom på:
ūū Der skal være tilstrækkelige mængder af kaffe og vand i beholderne.
Hvis niveauet er for lavt, udgiver apparatet en kommando til at fylde
dem.
ūū Apparatet viser ikke, om der mangler mælk.
ūū Beholderne til drikke skal være tilstrækkelig store (se tabel
Fabriksindstillinger på side 199).
5.1
Tilberede espresso og café crème
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk på knappen "Espresso" eller "Café Crème".
»» Maling og brygning starter.
»» Udgivelsen af varmt vand stopper automatisk.
3. Tag beholderen ud.
5.2
DANSK
»» Displayet viser Driftsklar.
Tilberede cappuccino
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar og mælken er tilsluttet.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk på knappen "Cappuccino".
»» Maling og kaffebrygning starter.
»» Kaffebrygningen stopper automatisk.
»» Mælktilførsel startes.
»» Udgivelsen af varmt vand stopper automatisk.
3. Tag beholderen ud.
»» I displayet vises Easy Cleaning? (OK for start).
4. Du kan udføre Easy Cleaning-programmet eller tilberede flere drikke.
a) Udfør Easy Cleaning-programmet. Følg herved instruktionerne i
displayet. Informationer hertil kan findes i kapitel 9.4 Program "Easy
Cleaning" på side 190.
b) Tilbered yderligere drikke og udfør Easy Cleaning-programmet
senere.
»» Displayet viser Driftsklar.
173
Tilberede drikke
5.3
Tilberede latte macchiato
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar, og mælken er tilsluttet.
DANSK
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk på knappen "Latte Macchiato".
»» Mælktilførsel startes.
»» Mælktilførslen stopper automatisk.
»» Maling og kaffebrygning starter.
»» Udgivelsen af varmt vand stopper automatisk.
3. Tag beholderen ud.
»» I displayet vises Easy Cleaning? (OK for start).
4. Du kan udføre Easy Cleaning-programmet eller tilberede flere drikke.
a) Udfør Easy Cleaning-programmet. Følg herved instruktionerne i
displayet. Informationer hertil kan findes i kapitel 9.4 Program "Easy
Cleaning" på side 190.
b) Tilbered yderligere drikke og udfør Easy Cleaning-programmet
senere.
»» Displayet viser Driftsklar.
5.4
Tilberede mælkeskum og varm mælk
Mælkeskum og varm mælk tilberedes på lignende måde.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar, og mælken er tilsluttet.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk på knappen "Mælkeskum/mælk".
a) Mælkeskum = tryk kort på knappen
b) Varm mælk
= hold knappen nede (2 sekunder)
»» Mælktilførsel startes.
»» Udgivelsen af varmt vand stopper automatisk.
3. Tag beholderen ud.
»» I displayet vises Easy Cleaning? (OK for start).
4. Du kan udføre Easy Cleaning-programmet eller tilberede flere drikke.
a) Udfør Easy Cleaning-programmet. Følg herved instruktionerne i
displayet. Informationer hertil kan findes i kapitel 9.4 Program "Easy
Cleaning" på side 190.
b) Tilbered yderligere drikke og udfør Easy Cleaning-programmet
senere.
»» Displayet viser Driftsklar.
174
Tilberede drikke
5.5
Tilberede varmt vand
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk på knappen "Varmt vand".
»» Varmt vand udgives.
»» Udgivelsen af varmt vand stopper automatisk.
3. Tag beholderen ud.
»» Displayet viser Driftsklar.
Tilberede drikke med opskrifter
Man kan vælge mellem følgende opskrifter (alt efter model):
Opskrifter uden mælk: Espresso, Ristretto, Lungo, Espresso doppio,
Ristretto doppio, Café Crème, Café Crème doppio, Americano, Americano
extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.
Opskrifter med mælk: Cappuccino, Espresso Macchiato, Caffè Latte, Café
au Lait, Flat White, Latte Macchiato, Latte Macchiato extra shot, Latte
Macchiato triple shot.
Information
Tilslut mælkebeholderen eller en normal mælkepakke, hvis der vælges en
opskrift med mælk (alt efter model).
Direkte start af opskrifterne vælges ved alle drikke på lignende måde. Som
eksempel beskrives her valget af en lungo.
Opskrifter
Exit
Espresso
Ristretto
Lungo
Espresso doppio
Ristretto doppio
Start brygning med OK
Fig. 15: Direkte start til en lungo
175
DANSK
5.6
Tilberede drikke
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk så mange gange på knappen "My Coffee/opskrifter" indtil profilen
Opskrifter vises og bekræft med "menu/ok".
»» Opskriftslisten vises i displayet.
Som alternativ kan der også trykkes på knappen "My Coffee/Rezepte" i
2 sekunder for at komme direkte til valg af opskrifter.
3. Vælg med "piltasterne" Lungo og bekræft med "menu/ok".
»» Maling og brygning starter.
»» Udgivelsen af varmt vand stopper automatisk.
4. Tag beholderen ud.
»» Displayet viser Driftsklar.
5.7
Ændre indstillinger før og under ­brygning
Indstillingerne kan ændres før og under brygning.
DANSK
Information
Disse indstillinger gælder kun for den aktuelle brygning.
Ændre indstillinger før og under brygning.
Før du vælger en drik, kan du ændre bønnesort, total mængde og
kaffestyrke.
ƒƒ Vælg en bønnesort med knappen "BEAN SELECT", før du vælger en drik.
ƒƒ Indstil drikkens mængde med slideren "drikkemængde", før du vælger
en drik.
ƒƒ Indstil kaffestyrken med slideren "kaffestyrke", før du vælger en drik.
Information
ūū Ved brygning af latte macchiato og cappuccino opdeles den totale
drikmængde efter et givet forhold i en kaffe- og mælkmængde.
ūū Hvis du inden for 1 minut ikke brygger en drik, skifter apparatet til
standard indstillingerne.
176
Tilberede drikke
Ændre indstillinger før og under brygning
Drikkemængde og kaffestyrke kan ændres under brygning.
ƒƒ Indstil med slideren "drikkemængde" den respektive drikkemængde,
mens drikken (kaffe eller mælk) tilberedes.
ƒƒ Indstil kaffestyrken med slideren "kaffestyrke", mens kaffen males.
5.8
Afbryde tilberedning af drikke
Hvis du vil afbryde tilberedningen af drikke før tid, tryk endnu engang på
den valgte knap.
Tilberede to kopper samtidig
Med knappen "2 kopper" tilberedes to kopper samtidig. Tilberedning af to
kopper er ikke muligt for drikkene – Americano, Long Black, varmt vand,
mælk og mælkeskum. Ved tilberedning af to drikke maler maskinen kaffen i
to omgange.
25
6
Fig. 16: Brygning af to kopper
1. Stil to kopper under udløbet (6).
2. Tryk på knappen "2 kopper" (25).
3. Fortsæt som beskrevet i kapitlerne til de forskellige drikke.
Information
ūū Indstillingen gælder kun for næste brygning.
ūū Hvis du inden for 1 minut ikke tilbereder en drik, skifter apparatet til
en-kop-brygning.
177
DANSK
5.9
Ændre indstillinger for drikke vedvarende
6
Ændre indstillinger for drikke vedvarende
Apparatet byder på yderligere muligheder til at tilberede kaffespecialiteter.
Du kan gøre brug af de forud indstillede opskrifter eller ændre
indstillingerne vedvarende.
6.1
Vælge opskrifter
Opskrifter kan tildeles på bryggeknapperne. Ved at trykke på den
tilsvarende bryggeknap anvendes nu opskriften
DANSK
Man kan vælge mellem følgende opskrifter (alt efter model):
ūū Espresso: Espresso (standard), Ristretto, Lungo, Espresso doppio,
Ristretto doppio.
ūū Café Crème: Café Crème (standard), Café Crème doppio, Americano,
Americano extra shot, Long Black, Red Eye, Black Eye, Dead Eye.
ūū Cappuccino: Cappuccino (standard), Espresso Macchiato, Caffè Latte,
Café au Lait, Flat White.
ūū Latte Macchiato: Latte Macchiato (standard), Latte Macchiato extra shot,
Latte Macchiato triple shot.
Opskrifterne vælges ved alle drikke på lignende måde. Som eksempel
beskrives her valget af en ristretto.
Brygningsknapper
Espresso
Opskrifter
Exit
Espresso
Ristretto
Lungo
Dobbelt espresso
Dobbelt ristretto
Fig. 17: Valg af opskrift til ristretto
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Brygningsknapper > Espresso > Opskrifter.
3. Vælg med "piltasterne" Ristretto, og bekræft med
"menu/ok".
4. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
»» Næste gang der brygges en espresso anvendes opskriften Ristretto.
178
Ændre indstillinger for drikke vedvarende
Information
ūū En valgt opskrift gælder, indtil den skiftes igen.
ūū Opskrifterne kan også vælges direkte med knappen "My Coffee/
opskrifter" (se kapitel 5.6 Tilberede drikke med opskrifter på side 175).
Ændre forindstillingerne
Alt efter drik kan følgende forindstillinger ændres:
ūū Kaffemængde: i milliliter,
ūū Skummængde: i milliliter,
ūū Mælkemængde: i milliliter,
ūū Varmtvandsmængde: i milliliter,
ūū Sort: bønnekammer 1 eller 2,
ūū Kaffestyrke: meget mild, mild, normal, stærk, meget stærk,
ūū Temperatur: lav, normal, høj.
Brygningsindstillingerne ændres ved alle drikke på lignende måde. Som
eksempel beskrives her ændrigen af kaffestyrken for en espresso.
DANSK
6.2
Brygningsknapper
Espresso
Kaffestyrke
Stærk
Bekræft med OK
Fig. 18: Indstille kaffestyrke
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Brygningsknapper > Espresso > Opskrifter.
3. Vælg med "piltasterne" den ønskede kaffestyrke, og bekræft med
"menu/ok".
4. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
»» Næste gang der brygges en espresso anvendes den valgte ­kaffestyrke.
Information
Forindstillingerne forbliver gyldige, indtil de ændres på ny.
179
Personlige indstillinger – "My Coffee"
7
Personlige indstillinger – "My Coffee"
Med My Coffee-funktionen kan man gemme personlige brygindstillinger
og allokere dem til en bruger.
7.1
Bearbejde personlige brugerprofiler
Der kan anvendes op til fire eller otte brugerprofiler (alt efter model).
Ændre navnet på en brugerprofil
Brugerprofilernes navne kan ændres.
My Coffee
--1-Ændre navn
AB
DANSK
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
- ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Exit
Fig. 19: Ændre navnet på en brugerprofil
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen My Coffee.
3. Vælg med "piltasterne" en bruger, og bekræft med
"menu/ok".
4. Vælg med "piltasterne" Ændre navn, og bekræft med
"menu/ok".
»» Menuen til valg af enkelte tegn vises.
5. Vælg med "piltasterne" enkelte tegn, og bekræft hver gang med
"menu/ok". (se Fig. 19).
6. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
180
Personlige indstillinger – "My Coffee"
Aktivere / deaktivere brugerprofil
Kun brugere, hvis profil er aktiveret, kan anvendes.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen My Coffee.
3. Vælg med "piltasterne" en bruger, og bekræft med
"menu/ok".
4. Vælg med "piltasterne" Aktiv / Inaktiv, og bekræft med
"menu/ok".
5. Vælg med "piltasterne" Aktiv eller Inaktiv, og bekræft med
"menu/ok".
6. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
Vælge/ændre personlige indstillinger
DANSK
7.2
Alt efter drik kan følgende indstillinger allokeres med en bruger:
ūū Opskrifter: Valg af opskrifter,
ūū Kaffemængde: i milliliter,
ūū Skummængde: i milliliter,
ūū Mælkemængde: i milliliter,
ūū Varmtvandsmængde: i milliliter,
ūū Sort: bønnekammer 1 eller 2,
ūū Kaffestyrke: meget mild, mild, normal, stærk, meget stærk,
ūū Temperatur: lav, normal, høj.
Personlige indstillinger allokeres altid på lignende måde til brugeren. Som
eksempel vises her indstilling af kaffemængde for en cappucino.
My Coffee
--1-Cappuccino
Exit
Opskrifter
Kaffemængde
Skummængde
Sort
Kaffestyrke
Temperatur
Fig. 20: Ændre personlige indstillinger
181
Personlige indstillinger – "My Coffee"
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen My Coffee.
3. Vælg med "piltasterne" en bruger, og bekræft med
"menu/ok".
4. Nagiver til menuen Cappuccino > Kaffemængde.
5. Vælg med "piltasterne" en mængde, og bekræft med
"menu/ok".
6. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
»» Næste gang brugeren vælger at brygge en cappuccino, anvendes den
valgte kaffemængde.
7.3
Tilberede drikke med personlige indstillinger
DANSK
Tilberedning af drikke med My Coffee-funktionen ligner hinanden for alle
drikke. Som eksempel beskrives her brygning af en cappuccino.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar, og mælken er tilsluttet.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Tryk så mange gange på "My Coffee"-knappen, indtil den ønskede
bruger vises i displayet.
3. Tryk på knappen "Cappuccino".
»» Maling og kaffebrygning starter.
»» Kaffebrygningen stopper automatisk.
»» Mælktilførsel startes.
»» Udgivelsen af varmt vand stopper automatisk.
4. Tag beholderen ud.
»» I displayet vises Easy Cleaning? (OK for start).
5. Du kan udføre Easy Cleaning-programmet eller tilberede flere drikke.
a) Udfør Easy Cleaning-programmet. Følg herved instruktionerne i
displayet. Informationer hertil kan findes i kapitel 9.4 Program "Easy
Cleaning" på side 190.
b) Tilbered yderligere drikke og udfør Easy Cleaning-programmet
senere.
»» Displayet viser Driftsklar.
182
Ændre grundindstillinger
Information
ūū For at forlade My Coffee-funktionen tryk så mange gang på "My Coffee"knappen, indtil der vises Driftsklar.
ūū Hvis du inden for 3 minutter ikke tilbereder en drik, skifter apparatet til
visning Driftsklar.
8
Ændre grundindstillinger
I efterfølgende kapitel forklares de betjeningstrin, hvormed apparatets
grundindstillinger ændres.
8.1
Indstille sprog
Sproget i displayteksternekan indstilles.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
DANSK
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Sprog.
3. Vælg med "piltasterne" et sprog, og bekræft med
"menu/ok".
4. Forlad menuen med kommandoen Exit.
»» Displayet viser Driftsklar.
8.2
Indstille klokkeslæt
Det i displayet viste klokkeslæt kan indstilles.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Ur.
3. Vælg med "piltasterne" time og minut. Bekræft indstillingerne med
"menu/ok".
4. Forlad menuen med kommandoen Exit.
»» Displayet viser Driftsklar.
Information
Hvis du ikke vil vise klokkeslættet i displayen, indstil klokkeslættet på 00:00.
183
Ændre grundindstillinger
8.3
Aktivere/deaktivere automatisk Bean Select
Det automatiske valg af en bønnesort kan aktiveres / deaktiveres.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen System > Automatisk Bean Select.
3. Vælg med "piltasterne" Aktiv eller Inaktiv, og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
8.4
Indstille automatisk sluk
Apparatet slukkes automatisk, når det ikke bruges i længere tid. I menuen
Auto sluk indstilles tiden til det slukkes. Du kan også fastlægge et nøjagtigt
tidspunkt.
DANSK
Information
Hvis tidsperiode og tidspunkt er aktiveret samtidig, slukkes apparatet iht.
den hændelse, der indtræder først.
Indstille tidsperiode for automatisk sluk
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Auto sluk > Sluk efter...
3. Vælg med "piltasterne" en tid, og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
Information
Automatisk sluk kan ikke deaktiveres komplet. Senest efter 8 timer uden
betjening slukkes apparatet automatisk.
184
Ændre grundindstillinger
Indstilles tidspunkt for automatisk sluk
Slukningstidspunktet er deaktiveret i fabriksindstillingerne.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Auto sluk > Sluk kl....
3. Vælg med "piltasterne" time og minut. Bekræft indstillingerne med
"menu/ok".
4. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
Information
For at deaktivere automatisk sluk, indstil tidspunktet for sluk på 00:00.
Indstille energisparemodus
I energisparemodus nedsænkes opvarmningstemperaturen og belysningen
i betjeningsfeltet slukkes. Knappen "menu/ok" lyser fortsat.
Når apparatet ikke betjenes i længere tid, skifter det efter en forud indstilles
tid automatisk til energisparemodus. I menuen Energisparemodus indstilles
tidsperioden til energisparemodussen aktiveres.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Energisparemodus.
3. Vælg med "piltasterne" en tidsperiode, og bekræft med "menu/ok".
4. Forlad menuen med kommandoen Exit.
»» Displayet viser Driftsklar.
Information
ūū Ved at trykke på knappen "menu/ok" afsluttes energispare­modus.
ūū Energisparemodussen kan ikke deaktiveres komplet. Senest efter 4 timer
uden betjening skifter apparatet til energisparemodus.
185
DANSK
8.5
Ændre grundindstillinger
8.6
Tilbagestille apparatet til fabriksindstillinger
Apparatet kan stilles tilbage til fabriksindstillinger.
Information
Hvis apparatet stilles tilbage til fabriksindstillingerne, går alle personlige
indstillinger tabt, inklusive indstillingerne i menuen My Coffee.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen System > Fabriksindstillinger.
3. Vælg med "piltasterne" Tilbagestilling, og bekræft med "menu/ok".
4. Vælg gentagne gange kommandoen Exit, for at forlade menuen.
»» Displayet viser Driftsklar.
DANSK
8.7
Visninger i menuen System
I menuen System findes informationer om apparatets status.
Man kommer til informationerne via menuen System > Statistik og via
menuen System > SW-version. Tryk på knappen "menu/ok" for at forlade
menuerne.
Den efterfølgende tabel giver et overblik over informationernes indhold.
Menu
Statistik
Brygninger Total
Rengøring brygenh.
Afkalkning
Fremskridtsbjælke
SW-version
MAIN XXXXXXXXXXX
186
Information
Antal drikke, er er blevet tilberedt siden apparatets
første opstart.
Antallet af udførte rengøringer.
Antallet af udførte afkalkninger.
Viser de resterende brygninger af drikke, indtil
apparatet opfordrer til at rengøre eller afkalke.
Installeret softwareversion.
Ændre grundindstillinger
Indstille malingsgrad
Kaffebønnernes malegrad har indflydelse på kaffens smag. Malegraden blev
indstillet optimal før udlevering af maskinen. Vi anbefaler, at malegraden
tidligst justeres efter ca. 1 000 brygninger (ca. 1 år).
11
10
Fig. 21: Indstille malingsgrad
1. Åbn afdækningen (10). Grib hertil ind i fordybningen på højre side af
apparatet, og træk afdækningen af opefter.
2. Stil armen (11) frem eller tilbage.
ūū Tilbage
= grovere malingsgrad
ūū Frem
= finere malingsgrad
3. Luk afdækningen. Sæt hertil afdækningen nede ind i apparatet og drej
den opefter, indtil den går i indgreb.
Information
ūū Hvis malegraden indstilles finere, bliver kaffesmagen kraftigere.
ūū Malingsgraden er indstillet optimalt, når kaffen løber jævnt ud af
udløbet og der opstår en fin, tæt crema.
187
DANSK
8.8
Ændre grundindstillinger
8.9
Ombygge tilslutning til mælkeslange
Mælkeslangen kan tilsluttes på venstre eller højre siden af udløbet.
41
6
40
42
39
42
42
42
Fig. 22: Dreje indløbet
DANSK
Udløbet ombygges på følgende måde:
1. Træk mælkeslangen af fra apparatet.
2. Skub udløbet (6) helt ned.
3. Tryk med to fingre af en hånd mælkeenhedens (42) lukkemekanisme
(39) sammen, og træk mælkeenheden nedefter af fra udløbet.
4. Træk mælkefordeleren (40) opefter ud af mælkeenheden.
5. Drej indløbet (41) med 180°.
Monteringen udføres i omvendt rækkefølge.
Information
Skub mælkeenheden (39) ved montering med begge hænder på udløbet
(6). Kontroller, at lukkemekanismen (42) i begge sider går hørbart i
indgreb.
188
Pleje og vedligeholdelse
9
Pleje og vedligeholdelse
Med regelmæssig rengøring og vedligeholdelse sørger du for en
vedvarende høj kvalitet af dine drikke.
9.1
Generel rengøring
Rengør apparatet regelmæssigt. Fjern kaffe- og mælkepletter uden på
apparatet med det samme.
OBS
Hvis der anvendes ikke egnede rengøringsmidler, kan dette medføre
rid­ser på overfladen.
ƒƒ Anvend ingen skurende klude, svampe og rengøringsmidler.
ƒƒ Rengør apparatet udenpå med en blød, fugtig klud og et gængs
opvaskemiddel.
ƒƒ Skyl drypbakke og kaffegrumsbeholder med en blød, fugtig klud og et
gængs opvaskemiddel.
ƒƒ Rengør bønnebeholderen med en blød, tør klud.
9.2
Skylle kaffesystemet
Ved skylning skylles dyserne på udløbet og de indvendige dele af
kaffesystemet. Herved kommer der også skyllevand inde fra apparatet ned
i drypbakken.
Apparatet gennemfører en skylning af kaffesystemet, når det tændes og
slukkes.
Skylningen kan også gennemføres manuelt.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
3. Naviger til menuen Pleje > Skylning.
4. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med "menu/ok".
»» Kaffesystemet skylles.
»» Displayet viser Driftsklar.
189
DANSK
Forudsætning: Apparatet er slukket.
Pleje og vedligeholdelse
9.3
Rengøre brygenheden
For at undgå skader på apparatet, anbefaler vi at rengøre brygenheden en
gang om ugen.
10
44
13
43
DANSK
Fig. 23: Afmontere brygenhed
Forudsætning: Apparatet er slukket.
1. Åbn afdækningen (10). Grib hertil ind i fordybningen på højre side af
apparatet, og træk afdækningen af opefter.
2. Tryk og hold den røde arm (43) på brygenhedens håndtag (13), og drej
håndtaget i urets retning, indtil det går i indgreb ved anslaget.
3. Træk brygenheden i håndtaget ud af apparatet.
4. Skyl hele brygenheden omhyggeligt af fra alle sider under rindende
vand. Vær især opmærksom på, at sigten (44) er fri for kafferester.
5. Lad brygenheden dryppe af.
6. Fjern kafferester fra fladerne inde i apparatet med en blød, tør klud.
7. Sæt brygenheden ind i apparatet igen. Tryk og hold den røde arm på
brygenheden håndtag, og drej håndtaget mod urets retning, indtil det
går i indgreb ved anslaget.
8. Luk afdækningen. Sæt hertil afdækningen nede ind i apparatet og drej
den opefter, indtil den går i indgreb.
9.4
Program "Easy Cleaning"
Med Easy Cleaning-programmet skylles mælkesystemet.
Efter hver tilberedning af en drik med mælk, opfordrer apparatet til at
udføre Easy Cleaning-programmet.
190
Pleje og vedligeholdelse
Easy Cleaning-programmet kan også gennemføres manuelt.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Sæt en beholder under udløbet.
2. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
3. Naviger til menuen Pleje > Easy Cleaning.
4. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med
"menu/ok".
5. Følg instruktionerne i displayet, indtil Easy Cleaning-programmet er
afsluttet.
»» Displayet viser Driftsklar.
Program "Rengøre mælkesystem"
Med dette program rengøres mælkesystemet ved hjælp af et mælkesystemrengøringsmiddel.
For at overholde hygiejnen og for at undgå skader på apparatet anbefaler
vi, at rengøringsprogrammet gennemføres en gang om ugen.
Rengøringsprogrammet varer ca. 3 minutter og bør ikke afbrydes.
OBS
Brug af ikke egnede mælkesystem-rengøringsmidler kan medføre skader
på apparatet.
ƒƒ Anvend udelukkende Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines
mælkesystem-rengøringsmidler.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Stil en beholder med mindst 0,7 liter indhold under udløbet (f. eks.
kaffegrumsbeholderen).
2. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
3. Naviger til menuen Pleje > Rengøring mælkesystem.
4. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med "menu/ok".
5. Følg instruktionerne i displayet, indtil Intensive Cleaning-programmet er
afsluttet.
»» Displayet viser Driftsklar.
191
DANSK
9.5
Pleje og vedligeholdelse
Rengøre mælkeenhed
Desuden anbefaler vi, at mælkeenhed, mælkeslange og mælkebeholder (alt
efter model) rengøres regelmæssigt.
Information
ūū Plast-mælkebeholderen (alt after model), uden låg og stigerør, kan
vaskes i opvaskemaskinen.
ūū Termo-mælkebeholderen (alt efter model) og dens enkelte dele må ikke
vaske si opvaskemaskinen.
41
6
40
42
39
42
DANSK
42
42
Fig. 24: Afmontere mælkeenhed
Mælkeenheden afmonteres på følgende måde:
1. Træk mælkeslangen af fra apparatet.
2. Skub udløbet (6) helt ned.
3. Tryk med to fingre af en hånd mælkeenhedens (42)
lukkemekanisme (39) sammen og træk mælkeenheden nedefter af fra
udløbet.
4. Træk mælkefordeleren (40) opefter ud af mælkeenheden.
5. Træk indløbet (41) ud opefter.
6. Rengør de enkelte dele med varmt vand. Anvend den medfølgende
rengøringsbørste, en blød, fugtig klud og et gængs opvaskemiddel.
Monteringen udføres i omvendt rækkefølge.
Information
Skub ved montering mælkeenheden (39) med begge hænder på
udløbet (6). Kontroller, at lukkemekanismen (42) i begge sider hørbart går i
indgreb.
192
Pleje og vedligeholdelse
9.6
Program "Rengøre kaffesystem"
Med rengøringsprogrammet fjernes rester fra kaffe og kaffeolie ved hjælp af
kaffemaskine-rengøringstabs.
For at undgå skader på apparatet, anbefaler vi at regøringsprogrammet
udføres hver 2. måned – eller hvis apparatet opfordrer hertil.
Rengøringsprogrammet varer ca. 15 minutter og bør ikke afbrydes.
FORSIGTIG
Kontakt med kaffemaskine-rengøringstabs kan irritere øjnene og huden.
ƒƒ Vær opmærksom på varedeklarationen på rengøringsmidlernes
emballage.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Pleje > Rengøring kaffeesystem.
3. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med
"menu/ok".
4. Følg herved instruktionerne i displayet, indtil rengøringsprogrammet er
afsluttet.
»» Displayet viser Driftsklar.
9.7
Program "Afkalkning"
Med afkalkningsprogrammet fjernes kalkaflejringer inde i apparatet med
kaffemaskine-afkalkningsmiddel.
For at undgå skader på apparatet, anbefaler vi at afkalkningsprogrammet
udføres hver 3. måned – eller hvis apparatet opfordrer hertil.
Afkalkningsprogrammet varer ca. 25 minutter og bør ikke afbrydes.
193
DANSK
OBS
Brug af ikke egnede rengøringsmidler kan medføre skader på apparatet.
ƒƒ Anvend udelukkende Melitta® PERFECT CLEAN Espresso Machines
rengøringstabs.
Pleje og vedligeholdelse
FORSIGTIG
Kontakt med afkalkningsmiddel kan irritere øjnene og huden.
ƒƒ Vær opmærksom på varedeklarationen på afkalkningsmidlets
emballage.
OBS
Brug af ikke egnede afkalkningsmidler kan medføre skader på apparatet.
ƒƒ Anvend udelukkende Melitta® ANTI CALC Espresso Machines flydende
afkalkningsmiddel.
OBS
DANSK
Et indskruet vandfilter kan blive beskadiget under
afkalkningsprogrammet.
ƒƒ Fjern vandfilteret, når maskinen opfordrer hertil (se Fig. 25 Skrue
vandfilter på / af på side 195).
ƒƒ Læg vandfilteret ind i en beholder med postevand, mens
afkalkningsprogrammet kører.
ƒƒ Efter at afkalkningsprogrammet er afsluttet, kan vand­filteret sættes ind
igen og fortsat anvendes.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Pleje > Afkalkning.
3. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med "menu/ok".
4. Følg herved instruktionerne i displayet, indtil afkalkningsprogrammet er
afsluttet.
»» Displayet viser Driftsklar.
9.8
Indstille vandhårdhed
Den indstillede vandhårdhed har indflyldelse på, hvor ofte der skal afkalkes.
Jo hårdere vandet er, desto hyppigere skal apparatet afkalkes.
Information
Hvis der anvendes et vandfilter (se kapitel 9.9 Anvende vandfilter på
side 195), kan vandets hårdhed ikke indstilles.
Find frem til vandets hårdhed med de medfølgende teststrimler. Iagttag
instruktionerne på testtrimlernes emballage og tabellen Vandets
hårdhedsområde på side 199.
194
Pleje og vedligeholdelse
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger med "piltasterne" til menuen Vandets hårdhed.
3. Vælg med "piltasterne" vandets hårdhedsområde, og bekræft med
"menu/ok".
4. Forlad menuen med kommandoen Exit.
»» Displayet viser Driftsklar.
Anvende vandfilter
Brug af et vandfilter forlænger apparatets levetid, og apparatet skal ikke
afkalkes så hyppigt. Det medfølgende vandfilter filtrerer kalk og andre
skadelige stoffer ud af vandet.
45
DANSK
9.9
46
1
47
Fig. 25: Skrue vandfilter på / af
Vandfilteret (46) skrues med indskruningshjælpen i enden af den
medfølgende kaffeske (45) ind i eller ud af gevindet (47) på bunden af
vandbeholderen (1).
Isætte vandfilter
Information
Læg vandfilteret i nogle minutter i en beholder med frisk postevand, inden
det sættes i.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Pleje > Filter > Isætte filter.
195
Pleje og vedligeholdelse
3. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med
"menu/ok".
4. Følg herved instruktionerne i displayet.
»» Vandets hårdhed er automatisk indstillet på blød.
»» Displayet viser Driftsklar.
Skifte vandfilter
Skift vandfilteret, når apparatet opfordrer hertil.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Pleje > Filter > Skifte filter.
3. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med "menu/ok".
4. Følg herved instruktionerne i displayet.
DANSK
»» Displayet viser Driftsklar.
Fjerne vandfilteret
Vandfilteret bør ikke være tørt i længere tid. Vi anbefaler at opbevare
vandfilteret i køleskabet i en beholder med postevand, hvis det ikke
anvendes i længere tid.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen Pleje > Filter > Fjerne filter.
3. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med "menu/ok".
4. Følg herved instruktionerne i displayet.
»» Vandets hårdhed stilles automatisk tilbage til forrige ind­stiling.
»» Displayet viser Driftsklar.
196
Fejl
Fejl
Hvis fejlene ikke kan afhjælpes med de nedenfor opførte foranstaltninger,
eller der optræder andre, her ikke opførte fejl, kontakt vores hotline (lokal
tarif ).
Centralservice Osby:
+45 (0)46 / 35 30 00
Fejl
Kaffen drypper kun
ud af udløbet.
Årsag
Malingsgrad for fin
Apparat snavset.
Apparat forkalket.
Kaffe løber ikke ud.
Foranstaltning
ƒƒ Indstil grovere malingsgrad (se
kapitel 8.8 på side 187).
ƒƒ Rengør brygenheden (se kapitel 9.3
på side 190).
ƒƒ Gennemfør rengøringsprogram (se
kapitel 9.6 på side 193).
ƒƒ Afkalke apparat (se kapitel 9.7 på
side 193).
ƒƒ Fyld vandbeholderen og kontroller,
at den sidder korrekt (se kapitel 4.6
på side 169).
ƒƒ Rengør brygenheden (se kapitel 9.3
på side 190).
ƒƒ Slå let mod bønnebeholderen.
ƒƒ Rengør bønnebeholderen.
ƒƒ For megen olie i kaffebønnerne.
Brug andre kaffebønner.
ƒƒ Kontakt hotlinen.
Vandbeholder ikke
fyldt eller ikke sat
rigtigt ind.
Brygenhed
tilstoppet.
Visning Påfyld bønner Bønner falder ikke
i displayet, selvom
ind i kværnen.
bønnebeholderen
er fyldt.
Kværnen støjer.
Fremmedlegemer i
kværnen.
Brygenheden kan
Brygenheden er ikke ƒƒ Kontroller, om håndtaget til at låse
ikke sættes ind igen, låst korrekt.
brygenheden er gået i indgreb (se
efter at den er taget
kapitel 9.3 på side 190).
ud.
Drivenhed er ikke i
ƒƒ Tryk på "My Coffee"-knappen og
korrekt position.
hold den nede. Tryk desuden på
"tænd/sluk"-knappen. Apparatet
gennemfører en initialisering. Slip
knapperne igen.
Visning Systemfejl i
Softwarefejl
ƒƒ Tænd og sluk for apparatet (se
displayet.
kapitel 4.1 på side 164).
ƒƒ Kontakt hotlinen.
197
DANSK
10
Transport, opbevaring og bortskaffelse
11
Transport, opbevaring og bortskaffelse
11.1 Udlufte apparatet
Vi anbefaler, at apparatet udluftes, hvis det ikke bruges i længere tid, inden
en transport eller ved frostrisiko.
Ved udluftning fjernes vandrester fra apparatet.
Forudsætning: Displayet viser Driftsklar.
1. Sæt en beholder under udløbet.
Hold knappen "menu/ok" nede i 2 sekunder.
»» Menuen vises i displayet.
2. Naviger til menuen System > Udluftning.
3. Vælg med "piltasterne" Start, og bekræft med "menu/ok".
4. Følg herved instruktionerne i displayet.
DANSK
»» Apparatet slukkes.
11.2 Transportere apparatet
OBS
Frossen restvand kan medføre skader på apparatet.
ƒƒ Undgå, at apparatet udsættes for temperaturer under 0 °C.
Information
Transporter apparatet i den originale emballage. Hermed undgås
transportskader.
Inden apparatet transporteres, bør følgende foranstaltninger udføres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
198
Udluft apparatet (se kapitel 11.1 Udlufte apparatet på side 198).
Tøm drypbakke og kaffegrumsbeholder.
Tøm vandbeholderen.
Tøm bønnebeholderen.
Rengør apparatet (se kapitel 9.1 Generel rengøring på side 189).
Fastgør løse dele (kopplade osv.) med tape.
Sæt apparatet ned i emballagen.
Tekniske data
11.3 Bortskaffe apparatet
De med dette synbol mærkede apparater falder ind under det europæiske
direktiv 2002 / 96 / EG for WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Elektriske apparater må ikke kastes i husholdningsaffaldet.
ƒƒ Bortskaf apparatet miljørigtigt via egnede indsamlingssystemer.
Tekniske data
Tekniske data
Driftsspænding
Tilført effekt
Pumpetryk
Mål
Bredde
Højde
Dybde
Indhold
Bønnebeholder
Vandbeholder
Vægt (tom)
Omgivelsesbetingelser
Temperatur
Relativ luftfugtighed
220 V til 240 V, 50 Hz
maks. 1450 W
statisk maks. 15 bar
255 mm
365 mm
465 mm
2 × 135 g
1,8 l
10,5 kg
DANSK
12
10 °C til 32 °C
30 % til 80 % (ikke kondenserende)
Vandets hårdhedsområde
°d
°e
°f
blød
0 til 10
0 til 13
0 til 18
middel
10 til 15
13 til 19
18 til 27
hård
15 til 20
19 til 25
27 til 36
meget hårdt
> 20
> 25
> 36
Fabriksindstillinger
Espresso
Café crème
Drikkemængde *
Bønnesort
Kaffestyrke
Brygtemperatur
Drikkemængde *
Bønnesort
Kaffestyrke
Brygtemperatur
40 ml
1
stærk
normal
120 ml
2
stærk
normal
199
Tekniske data
Fabriksindstillinger
Cappuccino
Latte macchiato
Mælk
Varmt vand
Drikkemængde *
Bønnesort
Kaffestyrke
Brygtemperatur
Drikkemængde *
Bønnesort
Kaffestyrke
Brygtemperatur
Skummængde
Mælkemængde
Drikkemængde
130 ml
1
stærk
normal
190 ml
1
stærk
normal
120 ml
120 ml
120 ml
DANSK
* Ved tilberedning af drikke med opskrifter kan drikkemængden afvige.
200
Editorial department:
ZINDEL AG
www.zindel.de
Mel_003_BARISTA_TS_TSP 1.0 en-sv-no-da-fi | 2014-07
Melitta Europa GmbH & Co. KG
Division Household Products
Ringstr. 99
D-32427 Minden
Germany
www.melitta.de
0604-0114
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement