Fritel SG 2180 Stone Grill Raclette Owner's Manual

Fritel SG 2180 Stone Grill Raclette Owner's Manual
STONE RACLETTE GRILL
SG 2180
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u dit toestel in gebruik neemt!
Bewaar deze zorgvuldig.
MODE D'EMPLOI
Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser cet appareil!
Conservez-le soigneusement.
INSTRUCTION MANUAL
Attentively read the user manual before using this appliance!
Keep the manual carefully.
GEBRAUCHSANWEISUNG
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen!
Bitte sorgfältig aufbewahren.
1
2
6
3
5
4
Beschrijving toestel
1. Pannetje (8 in totaal)
2. Houten spatel ( 8 in totaal)
3. Steen
4. Robuust inox onderstel met antislip voeten
5. Aan/Uit schakelaar
6. Verwarmingselement
Description de l’appareil
1. Poêlons (8 au totale)
2. Spatule de bois ( 8 au totale)
3. Pierre
4. Châssis robuste avec pieds anti dérappants
5. Interrupteur Marche/Arrêt
6. Résistance
Description of the appliance
1. Pans (8 in total)
2. Wooden spatulas ( 8 in total)
3. Stone
4. Solid support with anti skid feet
5. On/Off Switch
6. Heating element
Beschreibung des Geräts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pfännchen (8 Stck.)
Holzspachteln (8 Stck.)
Stein
Robustes Untergestell aus Edelstahl mit Antirutschfüßen
Ein -/Ausschalter
Heizelement
2
NL – GEBRUIKSAANWIJZING
Proficiat! U kocht zonet een toestel van topkwaliteit, waaraan u jaren plezier zult beleven. Personen die deze
gebruiksaanwijzing NIET gelezen hebben, mogen dit toestel NIET gebruiken. Vergeet ook NIET de
garantiebepalingen te lezen.
1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit toestel is gebouwd in overeenstemming met de Europese CE-veiligheidsnormen en beantwoordt aan de algemeen
erkende regels van de techniek en aan de voorschriften in verband met de veiligheid van elektrische toestellen. Zoals
voor alle elektrische huishoudtoestellen dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden om
ongevallen te vermijden en om beschadigingen te vermijden.
•
•
•
•
•
•
OPGELET! Verbrandingsgevaar! Door gebruik van het toestel ontstaan
hete oppervlakken. Raak enkel de handgrepen of de bedieningsknoppen aan
terwijl het toestel in werking is.
OPGELET! Ook na het uitschakelen van het toestel blijven er hete oppervlakken
die verbrandingsgevaar opleveren. Laat het toestel dus volledig afkoelen alvorens
het te verplaatsen, reinigen of op te bergen.
Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met
verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met
een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of
instructies ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige
manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen
mogen NIET met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet
uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze minimum 8 jaar zijn en onder toezicht
staan. Hou het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger
dan 8 jaar.
Kookapparaten dienen op stabiele wijze geplaatst te worden met de handvaten
(indien aanwezig) zo gepositioneerd om het morsen van vloeistoffen te
vermijden.
Het toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik op kamertemperatuur en
voor gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en
andere werkomgeving; boerderijen; klanten in hotels, motels en andere
residentiële omgevingen; bed & breakfast omgevingen.
Het toestel mag buitenshuis gebruikt worden, op voorwaarde dat:
*Het elektrisch snoer regelmatig gecontroleerd wordt op beschadigingen. Is dit
3
•
•
•
•
het geval, het toestel niet meer gebruiken, maar onmiddellijk terugbrengen naar
uw verkooppunt.
*Het toestel dient aangesloten te worden op een stopcontact met aarding 230V.
*De stroomvoorziening voor het toestel dient te gebeuren via een
aardlekschakelaar (RCD) met een aardlekstroom van maximaal 30 mA.
Het toestel, elektriciteitssnoer en stekker NOOIT in water of enig andere vloeistof
onderdompelen. Enkel reinigen met een vochtige doek.
Een beschadigd snoer kan elektrische shocks veroorzaken. Het toestel NOOIT
gebruiken indien het beschadigd is, gevallen is of een storing vertoont of indien
het snoer of de stekker beschadigd is. Breng het toestel in al deze gevallen
onmiddellijk naar uw verkooppunt of erkend herstellen.
Verwijder na gebruik steeds onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Doe dit
ook als het toestel niet in gebruik is, vooraleer u het reinigt en vooraleer u het
verplaatst. Trek hierbij NOOIT aan het snoer zelf, maar enkel aan de stekkerkop.
Gebruik NOOIT aparte timers of afstandbedieningsystemen.
• Gebruik het toestel enkel en alleen op de netspanning zoals deze aangegeven op het typeplaatje (230V).
• Het toestel mag enkel gebruikt worden indien het correct en volledig gemonteerd werd.
• Gebruik het toestel enkel waarvoor het bestemd is, namelijk om voedingswaren te grillen op de steen en om te
racletten met de pannetjes onder de grill. Het toestel mag niet voor andere doeleinden gebruikt of gecombineerd
worden met andere toestellen!
• NOOIT het apparaat zonder toezicht laten en het NOOIT verplaatsen wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
• Het toestel steeds op een vaste en vlakke ondergrond plaatsen, zoals een keukentablet of tafel zodat het toestel
niet kan kantelen of schuiven.
• Het toestel NOOIT aan het elektrisch snoer vastnemen of verplaatsen. Het elektrisch snoer nooit plooien,
vastklemmen, rond het toestel draaien of over een scherpe rand trekken.
• NOOIT verlengsnoeren of contactdozen gebruiken. Plaats het toestel dichtbij een stopcontact en sluit het steeds
rechtstreeks aan. Rol bij gebruik steeds het volledige snoer af.
• Laat het elektriciteitssnoer NOOIT over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
• Gebruik het elektrisch snoer en het toestel NOOIT in de nabijheid van warmtebronnen zoals fornuizen, ovens of
verwarming.
• Bedek het toestel NOOIT wanneer het in werking is of nog aan het afkoelen is.
• Gebruik enkel de originele accessoires.
• Herstellingen mogen alleen door een erkend vakman of door een erkende herstellingsdienst uitgevoerd worden.
• Het toestel NOOIT in nabijheid van gordijnen, muurdecoratie, kleding, vaatdoeken of andere ontvlambare
voorwerpen plaatsen.
• Leg NOOIT ontvlambare of hittegeleidende voorwerpen op de bakplaat, zoals bv. een handdoek, keukenrol,
bestek...
• Dit toestel is NIET geschikt om bereidingen te flamberen.
• Dit toestel is NIET geschikt voor gebruik met houtskool of andere brandstoffen.
• Giet NOOIT koud water op de bakplaat of op de steen zolang deze nog heet is.
• Laat rond het toestel min. 0,5 m vrije ruimte en min. 1 m in de hoogte om schade door hitte of vetspatten te
vermijden en om ongehinderd te kunnen bakken/grillen.
• Dit toestel is enkel en alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel gebruik.
4
2. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Verwijder alle verpakkingen en stickers.
• Hou verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen.
• Controleer het toestel en elektriciteitssnoer op eventuele beschadigingen. Is dit het geval, het toestel NIET
gebruiken, maar onmiddellijk terugbrengen naar uw verkooppunt.
• Schakel het toestel aan en laat het opwarmen gedurende ongeveer 10 minuten.
OPGELET: Bij het eerste gebruik kan het toestel een geur afgeven en kan er wat rookontwikkeling ontstaan. Dit is
normaal.
• Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact.
• Laat het toestel volledig afkoelen.
• Verwijder de steen en de pannetjes. Reinig de steen en de pannetjes zoals omschreven in ‘reiniging’ vooraleer u het
toestel voor de eerste maal gebruikt.
• Plaats de steen terug in het toestel.
• Het toestel is nu klaar voor gebruik.
3. STARTEN MET BAKKEN
• Wikkel het snoer volledig af en steek de stekker in een stopcontact met aarding 230V.
• Schakel het toestel in d.m.v. de Aan/Uit schakelaar. Als het toestel aan staat verlicht deze schakelaar.
• OPGELET: Het toestel wordt nu stilaan heet. Laat het toestel gedurende ongeveer 10 min. opwarmen. Indien u het te
lang laat opwarmen, wordt de steen te heet en verkrijgt u geen optimaal bakresultaat meer.
• Strooi wat zout op de steen om te voorkomen dat de voedingswaren aanbakken.
• OPGELET: gebruik NOOIT bevroren voedingswaren! Indien u ontdooide voedingswaren gebruikt, dep dan eerst het
overtollig vocht weg, zoniet zal u geen perfect bakresultaat bekomen.
• OPGELET: de steen mag NOOIT in contact komen met zuurhoudende voedingswaren of voedingswaren op smaak
gebracht met azijn, mosterd, augurkjes etc.
• Leg nu de voedingswaren op de steen en/of vul de pannetjes en plaats deze onder de grill.
• Door de hitte zet de steen uit waardoor er kleine barstjes kunnen ontstaan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en heeft
geen invloed op de goede werking van het toestel.
• Na een aantal keren gebruik wordt de steen donkerder van kleur. Dit is volstrekt normaal voor een natuursteen.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om de voedingswaren in de pannetjes om te draaien of te verwijderen, dit zou de
antikleef laag van de pannetjes kunnen beschadigen.
• Schakel het toestel uit onmiddellijk na gebruik en trek dan de stekker uit het stopcontact.
• Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het te verplaatsen, de steen te verwijderen of het te reinigen.
4. REINIGING
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Laat het toestel volledig afkoelen alvorens de steen te verwijderen.
• Schraap dan alle bakresten van de steen met een schraper.
• De steen is NIET vaatwasserbestendig! De steen mag ook NIET in water weken. Reinig de steen in de gootsteen
onder stromend water met een schuursponsje (zonder afwasmiddel!) en droog de steen onmiddellijk af. Is de steen
erg vuil, kan je een sopje maken van water en soda om de steen te reinigen (maar ook hier niet laten weken!).
• De pannetjes zijn vaatwasserbestendig. Indien u echter verkiest om de pannetjes met de hand af te wassen in een
warm zeepsopje, gebruik dan NOOIT harde afwasborstels, wel een zachte doek!
• De houten spatels wast u best met de hand af in een warm zeepsopje.
• De basis van het toestel evenals de behuizing kunnen gereinigd worden met een vochtige doek.
Deze NOOIT met water of in enige andere vloeistof onderdompelen.
5
5. NUTTIGE WENKEN BIJ STORINGEN
Bij een storing aan het toestel, het toestel NIET gebruiken. Doorloop eerst volgende controlepunten:
Het toestel warmt NIET of de controlelampje brandt NIET:
o Controleer of uw toestel op de juiste netspanning is aangesloten en dat er netspanning is.
=> Indien de storing nog NIET is opgelost dient u zich tot uw verkooppunt te wenden.
o Bij beschadiging van het snoer, uw toestel NIET gebruiken en onmiddellijk binnenbrengen bij uw verkooppunt.
Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Bij professioneel gebruik vervallen de
garantievoorwaarden.
Defecten en/of beschadigingen ten gevolge van het niet naleven van de
gebruiksaanwijzing worden niet gedekt door de garantie.
6. GARANTIEBEPALINGEN
De garantie loopt vanaf de aankoopdatum. De garantie bedraagt 2 jaar.
Bepalingen van de garantie:
• De waarborg dekt de herstellingen en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als
defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. De
waarborg dekt NIET de beschadiging, noch de slijtage van de steen.
• De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.
• De verzendingskosten heen en terug naar het herstelcentrum zijn steeds ten laste van de koper.
• De garantie wordt enkel en alleen toegekend na voorlegging van de aankoopfactuur.
• De garantie kan niet ingeroepen worden voor normale slijtage.
De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen:
• Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
• Bij verkeerd, oneigenlijk, professioneel of abnormaal gebruik.
• Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
• Bij herstelling of wijziging door NIET-gemachtigde derden.
• Bij verwijderen en/of veranderen van de identificatienummers.
• Bij NIET naleven van de instructies in de gebruiksaanwijzing.
7. MILIEU
Gooi het toestel op het einde van zijn levensduur NIET weg samen met het normale huisvuil, maar lever het in bij
een officieel verzamelpunt om het te laten recycleren. Op deze wijze helpt u het milieu te beschermen.
8. AANSPRAKELIJKHEID
Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit NIET-naleving van
alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder geen enkel beding ten laste worden
gelegd van de fabrikant. Bij NIET-naleving van deze veiligheidsvoorschriften vrijwaart de gebruiker van dit toestel, of
welke persoon ook die deze veiligheidsvoorschriften NIET heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die
de fabrikant hierdoor ten laste kunnen gelegd worden.
6
FR – MODE D’EMPLOI
Félicitations ! Vous venez d’acheter un appareil de haute qualité qui vous garantira beaucoup de plaisir.
Les personnes n’ayant pas lu ce mode d’emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil.
N’oubliez pas de lire les conditions de garantie !
1. CONSIGNES DE SECURITE
Cet appareil a été conçu conformément les normes de sécurité européennes CE et répond aux normes agréés
générales de la technique et au consignes relatées à la sécurité des appareils électriques. Comme pour tous les
appareils électroménagers, les précautions nécessaires doivent être prises afin d’éviter les accidents et les dégâts.
•
•
•
•
•
•
ATTENTION ! Danger de brûlures ! Quand l’appareil est en marche,
certaines surfaces s’échauffent. Ne touchez JAMAIS le contour de l’appareil ni la
pierre lorsque celui-ci est en marche ou avant qu’il ne soit entièrement refroidi.
ATTENTION ! Même après avoir débranché l’appareil, les surfaces restent encore
chaudes pendant un certain temps et peuvent donc toujours causer des brûlures.
Laissez d’abord entièrement refroidir l’appareil avant de le déplacer, nettoyer ou
ranger.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans, par des personnes
avec des capacités physiques, moteurs ou mentales diminuées, ou par des
personnes avec un manque de connaissance et d’expérience, à conditions qu’elles
soient surveillées ou reçoivent des instructions sur l’usage de l’appareil d’une façon
sûre et à condition qu’elles soient au courant des dangers potentiels. Les enfants
ne peuvent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne peut pas se
faire par des enfants, à moins qu’ils aient au minimum 8 ans et qu’ils soient
surveillés. Gardez l’appareil et le cordon hors de la portée des enfants plus jeunes
que 8 ans.
Les appareils de cuisson doivent être placés sur une surface stable à l'aide des
poignées (si présentes) afin d'éviter de reverser les liquides brûlants et de faire basculer
ou glisser l'appareil.
L’appareil est uniquement conçu pour un usage domestique à température ambiante
et pour des et pour des applications similaires tels : cuisines de personnel de magasins,
bureaux et autres environnements professionnels ; fermes ; par des clients dans des
hôtels, motels, chambres d’hôtes et autres environnements résidentiels.
L’appareil peut être utilisé en dehors de la maison à condition :
7
•
•
•
•
•
oQue vous contrôliez régulièrement le cordon électrique pour des
endommagements. Si c’est le cas, n’utilisez plus l’appareil, mais ramenez-le
immédiatement à votre point de vente.
oL’appareil doit être branché à une prise de terre 230V.
oL’appareil doit être connecté à un dispositif différentiel résiduel (DDR) avec courant
de fuite de maximum 30 mA.
Ne JAMAIS toucher les boutons de commande, le cordon électrique ou la prise avec
des mains mouillées. Ne JAMAIS immerger l’appareil (dans de l’eau ou tout autre
liquide). Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. Si l’appareil devrait tout de
même être mouillé ou humide, retirez immédiatement la fiche de la prise.
Ne JAMAIS immerger l’appareil, le cordon d’alimentation ni la fiche dans l’eau.
Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide.
Un cordon endommagé peut causer des chocs électriques. Ne JAMAIS utiliser
l’appareil quand celui-ci est endommagé, est tombé ou montre un dérèglement, ou
quand le cordon ou la prise sont endommagés. Dans tous ces cas, retournez l’appareil
à votre point de vente ou à un service de réparation agrée.
Retirez toujours la fiche de la prise dès que le travail est terminé et avant de démonter
l'appareil pour le nettoyer. Pour ce faire, ne tirez JAMAIS à au cordon mais
uniquement à la fiche.
Ne JAMAIS utiliser de minuteurs ou de systèmes à télécommande externes.
• N‘utilisez l’appareil que sur la tension réseau comme indiqué sur la plaque signalétique (230V).
• L'appareil ne peut être utilisé que s'il a été entièrement et correctement monté.
• N’utilisez cet appareil que pour ce qu’il a été conçu, c'est-à-dire griller des aliments sur la pierre et faire une raclette
dans les poêlons sous le gril.
• Cet appareil ne peut pas être utilisé à d’autres fins ou être combiné à d’autres appareils !
• Ne laissez JAMAIS l’appareil sans surveillance ou ne le déplacez JAMAIS lorsqu’il est branché au réseau.
• Placez toujours l’appareil sur une surface stable, comme une tablette de cuisine ou une table, pour éviter que
l’appareil ne puisse basculer ou glisser.
• Ne prenez ou déplacez JAMAIS l’appareil par le cordon, ne pliez ni ne pincez JAMAIS le cordon et ne le frottez
JAMAIS à des bords tranchants.
• N’utilisez JAMAIS de rallonge ou de prise de contact. Branchez toujours l’appareil à une prise directe. Déroulez
toujours entièrement le cordon d’alimentation.
• Ne laissez JAMAIS pendre le cordon du bord de la table ou du plan de travail.
• Tenez l’appareil et le cordon électrique TOUJOURS éloigné des surfaces chaudes (par exemple plaques de cuisson,
fours, etc.).
• Ne couvrez JAMAIS l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement ou lorsqu’il est encore en train de refroidir.
• Utilisez uniquement les accessoires originaux.
• Les réparations ne peuvent être réalisées que par un agent ou un service de réparation agrée.
• Tenez l’appareil éloigné des rideaux, décorations murales, vêtements, chiffons ou autres objets inflammables.
8
• Ne posez JAMAIS d’objets inflammables ou calorifères sur la plaque de cuisson, comme p.ex. un essuie de vaisselle,
de l'essuie-tout, des couverts, ...
• Cet appareil ne convient PAS pour flamber des aliments.
• Cet appareil ne convient PAS pour un usage avec du charbon ou tout autre combustible.
• Ne versez JAMAIS de l'eau froide sur la plaque de cuisson tant qu'elle est chaude.
• Laissez autour de l'appareil min. 0,5 m d'espace libre et min. 1 m en hauteur, afin d'éviter des dégâts par cause de
chaleur ou éclaboussures de graisse et afin de pouvoir griller/cuire librement.
• Cet appareil n’est prévu qu’à usage domestique, et non à l’usage professionnel.
2. AVANT LE PREMIER USAGE
• Enlevez tous les emballages et autocollants.
• Maintenez les emballages hors porté des enfants.
• Contrôlez l’appareil et le cordon pour d’éventuels endommagements. Si endommagé, n’utilisez pas l’appareil, mais
rapportez-le à votre point de vente.
• Branchez l’appareil et laissez-le chauffer pendant environ 10 minutes. ATTENTION : lors de la première utilisation il
se peut que l’appareil ne dégage une odeur et produise un peu de fumée. C’est normal
• Débranchez l’appareil et retirez la prise.
• Laissez refroidir entièrement l’appareil.
• Retirez la pierre et les poêlons. Nettoyez-la comme indiqué dans la section « Nettoyage » avant la première
utilisation.
• Remettez la pierre dans l’appareil.
• L’appareil est prêt à l’usage.
3. COMMENCER A CUIRE
• Déroulez complètement le cordon d’alimentation et branchez la prise de terre sur un réseau 230V.
• Branchez l’appareil au moyen de l’interrupteur Marche/Arrêt. Lorsque l’appareil est branché cet interrupteur
s’illumine.
• ATTENTION : l’appareil devient brûlant. Laissez chauffer l’appareil pendant environ 10 minutes. Si vous laissez
chauffer trop longtemps, la pierre devient trop chaude et vous n’atteindrez pas un résultat optimal.
• Répandez un peu de sel sur la pierre afin d'éviter que les aliments ne collent.
• Ne JAMAIS utiliser d’aliments surgelés ! Si vous utilisez des aliments décongelés, toujours enlever l'excédent de
liquide avec de l'essuie-tout, sinon vous n'obtiendrez pas de cuisson parfaite.
• ATTENTION : la pierre ne peut jamais entrer en contact avec des aliments acides ou des aliments assaisonnés avec du
vinaigre, de la moutarde, des cornichons, …
• Mettez les aliments souhaités sur la pierre et / ou remplissez les poêlons et insérez-les sous le gril.
• Par la chaleur la pierre se dilate ce qui peut causer des petites fissures. Ceci est un phénomène naturel et n’a pas
d’influence sur le fonctionnement de l’appareil.
• Après quelques utilisations la pierre devient plus foncée, ceci est normal pour une pierre naturelle.
• N’utilisez pas d‘objets pointus pour tourner ou retirer les aliments car ceci pourrait endommager la couche
antiadhésive des poêlons.
• Après utilisation débranchez l’appareil et retirez la fiche de la prise.
• Laissez refroidir l’appareil entièrement avant de le déplacer, de retirer la pierre ou de le nettoyer.
4. NETTOYAGE
• Retirez la fiche de la prise.
• Laissez entièrement refroidir l’appareil avant d’enlever la pierre.
9
• La pierre n’est PAS résistante au lave-vaisselle. La pierre ne peut PAS tremper dans l’eau. Nettoyez la pierre dans
l’évier sous l’eau coulante avec une éponge (sans produits nettoyant) et séchez immédiatement la pierre. Si toutefois
la pierre est très sale, vous pouvez utiliser de l'eau avec des cristaux de soude (mais également ne pas laisser tremper
!).
• Les poêlons sont résistants au lave-vaisselle. Si vous souhaitez laver les poêlons à la main, utilisez une eau
savonneuse chaude, n’utilisez JAMAIS des brosses à vaisselle dures, uniquement un chiffon doux !
• Nettoyez de préférence les spatules de bois à la main dans une eau savonneuse chaude.
• La base de l’appareil, comme le revêtement peuvent être nettoyés avec un chiffon humide. Ne JAMAIS immerger
l’appareil dans l’eau ou un autre liquide.
5. CONSEILS UTILES EN CAS DE DERANGEMENT
En cas de dérangement de l’appareil, ne plus utiliser l’appareil.
L’appareil ne chauffe pas ou la lampe témoin ne s’allume pas :
o Contrôlez si votre appareil est connecté à la tension réseau appropriée et s’il y a de la tension sur le réseau.
Au cas où aucun des conseils précités n‘est à la base du dérèglement, adressez-vous à votre point de vente.
o En cas de dommage au câble, retournez immédiatement votre appareil à votre point de vente.
CET APPAREIL EST CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE. EN CAS D’USAGE PROFESSIONNEL, LES
CONDITIONS DE GARANTIE ECHOIENT AVEC EFFET IMMEDIAT.
LES DEGATS ET/OU ENDOMMAGEMENTS SUITE AU NON-RESPECT DU MODE D’EMPLOI FONT EXPIRER LES
CONDITIONS DE GARANTIE.
6. CONDITIONS de GARANTIE
La garantie prend cours à la date d’achat. La durée de la garantie est de 2 ans.
Effets de garantie :
• La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par nos services
techniques et au cas où le défaut est imputable aux vices de construction, de fabrication ou de matériel.
• La garantie n’est valable que pour l’utilisateur initial.
• Les frais de port aller et retour sont à charge de l’acheteur.
• La garantie n’est applicable que sur présentation de votre facture d’achat originale (pas de copie).
• La garantie ne peut être invoquée en cas d’usure normale.
Les cas suivants font échoir automatiquement la garantie :
• Un raccordement incorrect, p.ex. une tension électrique excessive.
• Utilisation ou manipulations anormales, professionnelles ou abusives.
• Entretien incorrect ou insuffisant.
• Toute réparation ou modification par des personnes non mandatées par nous en tant que fabricant.
• Appareils dont les numéros d’identification ont été effacés ou altérés.
• Le non-respect des instructions reprises dans le mode d’emploi.
7. ENVIRONNEMENT
Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit prévu à cet effet
par les pouvoirs publics pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l’environnement.
10
8. RESPONSABILITE
Toutes les responsabilités, aussi bien envers le(s) utilisateur(s) qu’envers tous les tiers, qui résulteraient du non-respect
de toutes les prescriptions de sécurité prescrites dans ce mode d’emploi, ne peuvent à aucune condition être inculpées
au fabriquant. En cas de non-respect de ces prescriptions de sécurité, l’utilisateur de l‘appareil, ou toute autre personne
n‘ayant pas appliqué ces prescriptions de sécurité, préserve le fabriquant de toutes responsabilités qui de ce fait
pourraient être inculpées au fabriquant.
GB – USER MANUAL
Congratulations! You have just bought a high-quality appliance, which will guarantee you years of pleasure.
All persons who have not read the instruction manual are not allowed to use this appliance.
Pay ATTENTION to the guarantee conditions
1. SAFETY PRESCRIPTIONS
This appliance has been built in accordance with the European CE safety standards and is compliant with the general
recognized standards and prescriptions with regard to the safety of appliances. As for all electrical appliances, the
necessary precautions need to be taken in order to avoid accidents or damages.
•
•
•
•
•
ATTENTION! Burning danger! When using this appliance, certain surfaces
will get hot. NEVER touch the baking stone or the frame of the appliance when
the appliance is functioning or before the appliance has entirely cooled off.
ATTENTION! Even after switching off the appliance, some surfaces will remain
hot for some time, causing the risk of burns. ALWAYS let the appliance cool off
entirely before moving, cleaning or storing it.
This appliance may be used by children of min. 8 years old, by persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge on condition they are supervised and instructed to use the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children may not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless
they are older than 8 years and supervised. Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any)
positioned to avoid spillage of the hot liquids.
This appliance is only intended to be used in household at room temperature and
similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type
environments; bed and breakfast type environments.
11
• The appliance may also be used outdoor, on the following conditions:
* The power cord should regularly be examined for signs of damage. If this is the
case, do not use the appliance anymore, but immediately return it to your sales
point.
* The appliance must be connected to a socket-outlet having an earthed contact
230V.
* The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a
rated residual operating current not exceeding 30 mA.
• NEVER immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other
liquid. They are only to be cleaned with a damp cloth.
• A damaged power cord can cause electric shocks. NEVER use the appliance if it is
damaged, fallen or shows a malfunction, or if the power cord or plug are damaged. In
all these cases return the appliance to your sales point or recognized after sales service.
• After use remove the plug from the power point. Also proceed this way when the
appliance is not in use, before cleaning and moving. NEVER pull by the power cord,
but only by the plug.
• NEVER use separate timers or remote control systems.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Only use the appliance on the mains voltage as indicated on the identification label (230V).
The appliance is only to be used when completely and correctly mounted.
Use the appliance only what it is intended for, namely grilling food and having raclette in the pans under the grill.
The appliance may not be used for other purposes or be combined with other appliances.
NEVER leave the appliance unattended or move it while it is plugged in.
ALWAYS place the appliance on a solid and flat base, such as a kitchen counter or table, so that the appliance won’t
move or turn over.
NEVER take or move the appliance by the power cord. NEVER turn the power cord around the appliance, NEVER
bend it or squeeze it or pull it over a sharp edge.
NEVER use extension cords or sockets. Place the appliance near a power point and connect it directly. ALWAYS
complete unroll the power cord.
NEVER let the cord hang over the edge of the table or the counter.
NEVER place the power supply cord near heat sources such as cookers, heatings or ovens.
Never cover the appliance when functioning or still cooling down.
Only use original accessories.
Repairs may only be done by a recognized repairer or service center.
NEVER place the appliance near curtains, wall decoration, clothing, towels or other inflammable objects.
NEVER place inflammable or heat conduction objects on the baking plate, such as a (paper) towel, cutlery, ...
This appliance is not suited for preparing flambé dishes
This appliance is not suited for use with charcoal or other fuels.
NEVER pour cold water on the baking plate as long as it is still hot.
Leave at least 0,5 m free space around the appliance and 1 m free height in order to avoid damage caused by grease
splashes or heat and in order to bake/grill unhindered.
This appliance is only suited for household use, and not for professional use.
12
2. BEFORE THE FIRST USE
• Remove all packaging and stickers.
• Keep packaging away from children.
• First check your appliances for possible damages. If it is damaged, do NOT use the appliance but bring it back to your
sales point.
• Turn on the appliance ad let it heat up for about 10 minutes.
ATTENTION: Upon the first use, there might be a slight odor or smoke output. This is normal.
• Turn off the appliance again, pull the cord from the socket.
• Let the appliance cool down completely.
• Remove the stone and the pans from the appliance. Clean the stone and the pans as described under ‘Cleaning’ before
the first use.
• Put the stone back into the appliance.
• The appliance is now ready for use.
3. START TO GRILL
• Completely unroll the power cord, and plug in the appliance in a 230 V socket.
• Turn the appliance on by means of the On/Off switch. When the appliance is turned on, the switch illuminates.
• ATTENTION: the appliance will now get hot. Let the appliance heat up for about 10 minutes. If you heat it too much
the stone gets too hot and you will not get optimal results.
• Sprinkle some salt on the stone to avoid burnt-on food.
• ATTENTION: do not use frozen food! If you use defrosted food, make sure to pat the excess fluid with a paper towel,
otherwise you will not get a perfect result.
• ATTENTION: the stone can NEVER get into contact with acid food of with food seasoned with vinegar, mustard,
pickles, …
• Put the chosen food on the grill stone or in the pans and put them under the grill.
• The heat makes the stone to expand, which can cause some cracks to appear. This is a natural phenomenon and has
no influence on the working of the appliance.
• After a couple uses the stone turns darker, this is normal for a natural stone.
• Do not use sharp utensils to turn or (re)move the food as they could damage the non-stick coating of the pans.
• After use switch off the appliance and pull out the plug.
• Let the appliance cool off entirely before moving it, removing the stone or cleaning it.
4. CLEANING
• Pull the plug from the socket.
• Let the appliance cool off entirely before removing the stone.
• The stone is NOT dishwasher proof! The stone cannot be soaked in water. Clean the stone in the sink under running
water with a sponge (without detergent) and dry off immediately. If the stone is very dirty, you can clean it with water
and soda crystals (but do not let it soak!)
• The pans are dishwasher proof. But if you choose to clean them by hand with hot water and detergent, make sure
NEVER to use stiff washing-up brushes, only a soft cloth!
• The base and the housing of the appliance can be cleaned with a damp cloth. NEVER IMMERSE these parts in water
or in any other liquid.
5. USEFUL TIPS IN CASE OF MALFUNCTIONS
Do not use the appliance when it is malfunctioning. First go through the following:
The appliance doesn’t warm or the control lamp doesn’t light up:
13
o Check if your appliance is connected to the right mains voltage, whether there is mains voltage, and if the
appliance was plugged in correctly.
If there is still a malfunctioning, please return the appliance to your sales point.
o If the power cord is damaged, don’t use your appliance and return it to your sales point immediately.
THE APPLIANCE HAS BEEN DESIGNED FOR DOMESTIC USE. THE GUARANTEE CONDITIONS EXPIRE UPON
PROFESSIONAL USE
DEFECTS AND/OR DAMAGES FOLLOWING TO THE NON-OBSERVANCE OF THE USER MANUAL ARE NOT
COVERED BY THE GUARANTEE.
6. GUARANTEE CONDITIONS
Your guarantee starts on the day of purchase. The guarantee lasts 2 years.
Determination of guarantee:
• The guarantee covers every repair and/or replacement free of charge of the parts recognized defective by our
Department of Service after Sale if the damage is due to faulty design, material or construction. The guarantee does
not cover damage or normal wear of the baking stone.
• The guarantee is only valid for the first/original user.
• The transport costs are at the expenses of the purchaser.
• The guarantee is only granted after presentation of your purchase invoice.
• The warranty cannot be invoked for normal wear and tear.
The guarantee expires automatically in the following cases:
• Incorrect connection, e.g. electric voltages.
• Abnormal or professional use or misuse handling
• Lack of care and cleaning
• Modifications or repairs made to the appliance by persons not authorized by us as a manufacturer.
• When reference numbers have been altered or been removed.
• When not respecting the instructions in the user instructions
7. ENVIRONMENT
Do not throw the appliance away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an
official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.
8. LIABILITIES
All liabilities, towards both consumer(s) and third parties, that could result from not observing all the safety regulations
prescribed in this user manual, can under no circumstances be charged to the manufacturer. In case of non-observation
of these safety regulations, the user of the deep fryer, or any other person not having observed these safety
regulations, protects the manufacturer from all responsibilities that he could be charged with.
14
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Geräts, an dem Sie sich noch lange erfreuen werden. Personen, die diese
Gebrauchsanweisung NICHT gelesen haben, dürfen das Gerät NICHT benutzen. Bitte beachten Sie die
Gewährleistungsbedingungen!
1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit den Europäischen CE der Sicherheitsnormen hergestellt und entspricht
den allgemein anerkannten Normen und Vorschriften bezüglich der Sicherheit von Elektrogeräten. Wie beim
Gebrauch aller elektrischer Haushaltgeräte müssen einige wichtige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um
Unfälle und Beschädigungen zu vermeiden.
•
ACHTUNG! Verbrennungsgefahr! Beim Gebrauch des Geräts entstehen
heiβe Oberflächen. Berühren Sie NIEMALS das Untergestell oder den Stein des
Geräts, solange es eingeschaltet ist oder bevor das Gerät völlig abgekühlt ist.
• ACHTUNG! Auch nach dem Ausschalten des Geräts sind die Oberflächen heiß und
kann es Verbrennungsgefahr geben. Lassen Sie das Gerät völlig abkühlen, bevor Sie
es umstellen, reinigen oder aufräumen.
• Kinder ab 8 Jahren, physisch, motorisch oder geistig behinderte Personen oder
Personen, die nicht über die nötige Erfahrung oder Sachkunde verfügen, dürfen das
Gerät benutzen, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisungen bekommen, um
das Gerät risikofrei zu gebrauchen, und unter der Bedingung, dass sie die betreffende
Gefahr verstehen. Kinder dürfen NICHT mit dem Gerät spielen. Reinigung und
Wartung dürfen NICHT von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind min. 8
Jahre alt und stehen unter Aufsicht. Das Gerät und das Kabel auβerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Kochgeräte müssen auf stabile Art platziert werden, mit den Handgriffen (falls
vorhanden) so positioniert, dass das Kleckern von Flüssigkeiten vermieden wird.
• Dieses Gerät ist nur geeignet zum Haushaltgebrauch auf Zimmertemperatur und
zum Gebrauch in ähnlichen Umgebungen wie: Personalküchen in Läden, Firmen
und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; von Kunden in Hotels, Motels und
andere Residenz-Umgebungen; Bed & Breakfast Umgebungen.
• Das Gerät darf außer Haus benutzt werden unter der Bedingung, dass:
* Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Bringen Sie bei
Beschädigung das Gerät sofort zur Verkaufsstelle zurück.
* Sie das Gerät ausschließlich mit 230 Volt Wechselstrom benutzen.
15
* Sie die Stromversorgung durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit
einem Ansprechstrom von max. 30 mA schützen.
• Das Gerät, das Netzkabel und den Stecker NIEMALS in Wasser oder in eine andere
Flüssigkeit tauchen. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Den Stecker und das
Netzkabel NIE mit nassen Händen berühren.
• Ein beschädigtes Kabel kann elektrische Schoks verursachen. Gebrauchen Sie das
Gerät NIE, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Gebrauchen Sie das Gerät
NIE, wenn es beschädigt/gefallen ist oder eine Störung hat. Das Gerät in all diesen Fälle
unmittelbar zur Verkaufsstelle oder anerkannten Reparaturstelle bringen.
• Ziehen Sie IMMER den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit beendet
haben. Tun Sie das auch wenn, Sie das Gerät NICHT gebrauchen, wenn Sie es
reinigen wollen oder bevor Sie es umstellen. Das Netzkabel NIEMALS am Kabel aus
der Steckdose ziehen, nur am Stecker
• NIEMALS separate Timer oder Fernbedienungen verwenden.
• Das Gerät darf nur an die Netzspannung angeschlossen werden, die auf dem Typenschild erwähnt ist (230V).
• Zu Ihrer eigenen Sicherheit darf das Gerät nur verwendet werden, wenn es korrekt und völollständig montiert
ist.
• Benützen Sie das Gerät nur, wozu es hergestellt ist, nämlich zum Grillen von Nahrungsmitteln auf dem Naturstein und
zum Zubereiten von Raclette mit den Pfännchen. Das Gerät darf nicht für andere Zwecke verwendet oder mit
anderen Geräten kombiniert werden!
• Betreiben Sie das Gerät NIEMALS unbeobachtet. Stellen Sie das Gerät NIEMALS um, während sich der Stecker in
der Steckdose befindet.
• Arbeiten Sie nur auf waagerechten Arbeitsflächen, wie einen Tisch, die unter dem Gewicht des Geräts NICHT kippen
oder verschieben.
• Das Gerät NIEMALS am Netzkabel halten oder umstellen. NIEMALS das Netzkabel knicken, festklemmen, um das
Gerät wickeln oder über scharfe Kanten ziehen.
• NIEMALS Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden. Schließen Sie das Gerät IMMER nur mit dem
Netzkabel direkt an eine Wandsteckdose an. Rollen Sie das Kabel IMMER ganz aus.
• NIEMALS das Netzkabel über eine Tisch- oder Tresenkante hängen lassen.
• Halten Sie das Netzkabel IMMER von heißen Oberflächen (zum Beispiel Kochplatten, Ofen) entfernt.
• NIEMALS das Gerät abdecken während des Betriebs.
• Nur Originalteile verwenden.
• Lassen Sie Reparaturen NUR von einem anerkannten Fachmann oder einer Reparaturstelle durchführen.
• Das Gerät NIE in die Nähe von Gardinen, Mauerdekoration, Kleidung, Geschirrtücher oder anderen brennbaren
Gegenständen stellen.
• Legen Sie NIEMALS entzündliche oder wärmeleitfähige Materialien auf das Backblech, wie z.B. Handtücher,
Küchenrolle, Besteck, usw.
• Dieses Gerät eignet sich NICHT zum Flambieren.
• Dieses Gerät eignet sich NICHT für die Verwendung mit Holzkohle oder anderen Brennstoffen.
• Gießen Sie NIEMALS kaltes Wasser auf den Stein oder auf die Backpatte, solange dieser/diese noch heiß ist.
• Lassen Sie auf allen Seiten des Gerätes einen Belüftungsabstand von mindestens 0,5 m und nach oben 1 m, um
Schäden durch Hitze oder Fettspritzer zu vermeiden und um ungehindert arbeiten zu können.
• Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und NICHT für professionellen Gebrauch geeignet.
16
2. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
• Alle Verpackungen und Aufkleber entfernen.
• Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Überprüfen Sie, ob das Gerät oder das Kabel Beschädigungen hat. Wenn dies der Fall ist, das Gerät NICHT benutzen,
sondern sofort zur Verkaufsstelle zurückbringen.
• Das Gerät einschalten und ungefähr 10 Min. aufwärmen lassen.
ACHTUNG: Bei der ersten Benutzung kann es etwas Geruch oder Rauchentwicklung geben. Das ist normal.
• Dann das Gerät wieder ausschalten den Stecker aus der Steckdose ziehen.
• Das Gerät komplett abkühlen lassen.
• Den Grillstein und die Pfännchen entfernen und vor dem ersten Gebrauch reinigen wie vorgeschrieben unter
‚Reinigung‘.
• Den Stein wieder in das Gerat stellen.
• Das Gerät ist jetzt fertig zum Gebrauch.
3. ANFANGEN ZU BACKEN
• Das Netzkabel komplett abwickeln und den Stecker in eine Steckdose stecken (230V).
• Das Gerät mittels des Ein-/Ausschalters einschalten. Der Schalter ist jetzt erleuchtet.
• ACHTUNG: Das Gerat wird jetzt langsam heiß. Lassen Sie das Gerät ungefähr 10 Minuten aufwärmen. Wenn Sie es zu
lange aufwärmen lassen, wird der Stein zu heiβ und bekommen Sie kein optimales Backergebnis.
• Streuen Sie etwas Salz auf den Stein, damit die Nahrungsmittel NICHT anbacken.
• ACHTUNG: NIEMALS tiefgefrorene Nahrungsmittel gebrauchen. Wenn Sie aufgetaute Nahrungsmittel verwenden,
tupfen Sie diese zuerst ab, sonst werden Sie kein optimales Backergebnis bekommen.
• ACHTUNG: Der Stein darf NIEMALS in Kontakt treten mit säurehaltiger Nahrung oder Nahrung abgeschmeckt mit
Essig, Senf, Gurken, usw.
• Die gewünschten Nahrungsmittel auf den Stein legen und/oder die Pfännchen füllen und unter den Grill stellen.
• Durch die Hitze dehnt der Stein aus, weshalb kleine Risse entstehen können. Dies ist ein natürliches Phänomen und
hat keinen Einfluβ auf die Wirkung des Geräts.
• Nach mehrfachem Gebrauch wird der Stein dunkler. Das ist ganz normal für einen Naturstein.
• Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen/Umrühren der Speisen. Dies konnte die Antihaftschicht
der Pfännchen beschädigen.
• Den Stecker nach Gebrauch sofort ausziehen und das Gerät ausschalten.
• Lassen Sie das Gerät komplett abkühlen, bevor Sie es umstellen, den Stein entfernen oder reinigen.
4. REINIGUNG
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
• Das Gerät völlig abkühlen lassen, bevor Sie den Stein entfernen.
• Entfernen Sie mit einem Topfkratzer alle Backreste vom Stein.
• Der Stein ist NICHT spülmaschinenfest! Der Stein darf auch NICHT in Wasser einweichen. Reinigen Sie den Stein im
Spülbecken unter fließendem Wasser mit einem Topfkratzer (ohne Spülmittel!) und trocknen Sie den Stein
unmittelbar ab. Wenn der Stein sehr schmutzig ist, können Sie den Stein mit einer Lauge von Wasser und Soda (aber
auch dann NICHT einweichen lassen!) reinigen.
• Die Pfännchen sind spülmaschinenfest, können aber auch in warmem Seifenwasser gereinigt werden. NIEMALS
harte Abwaschbürsten verwenden, nur ein weiches Tuch!
• Die Holzspachteln werden vorzugsweise in warmem Seifenwaser gereinigt.
• Das Untergestell und das Gehäuse können beide mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Diese NIEMALS in
Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen.
17
5. PRAKTISCHE HINWEISE BEI STÖRUNGEN
Bei einer Störung des Geräts, das Gerat NICHT gebrauchen. Bitte zuerst folgende Kontrollliste durchgehen:
Das Gerat wärmt NICHT, das Kontrolllämpchen brennt NICHT:
• Kontrollieren Sie, ob das Gerät an die richtige Netzspannung angeschlossen ist und ob es Netzspannung gibt.
 Falls es noch IMMER eine Störung gibt, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle.
• Falls das Kabel beschädigt ist, das Gerat NICHT gebrauchen und gleich zur Verkaufsstelle zurückbringen.
DIESES GERÄT IST AUSSCHLIEßLICH FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH ENTWORFEN. FALLS DAS GERÄT
FÜR BERUFLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD, ÄNDERN SICH DIE GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN.
SCHADEN INFOLGE NICHTEINHALTUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG ERLISCHT
DIE GEWÄHRLEISTUNG.
6. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN
Die Gewährleistung beginnt am Ankaufstag und dauert 2 Jahre.
Abdeckung durch Gewährleistung:
• Die Gewährleistung deckt kostenfreie Reparatur und/oder Ersatz aller Teile, die von unserer technischen Abteilung als
Konstruktions-, Material oder Fabrikationsfehler anerkannt werden. Die Gewährleistung deckt keinen Schaden oder
Verschleiß des Natursteins.
• Die Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer.
• Die Portokosten für den Hin- und Rückversand gehen zu Lasten des Käufers.
• Die Gewährleistung gilt nur nach Vorlage des Kaufbelegs.
• Die Gewährleistung gilt nicht bei normalem Verschleiß.
Die Gewährleistung entfällt automatisch bei:
• Falschem Anschluss, z.B. übermäßig starken Netzspannungs-Schwankungen.
• NICHT normaler oder zweckwidriger Nutzung oder Behandlung, sowie professioneller Nutzung.
• Fehlender oder missbräuchlicher Pflege.
• Geräten, die van Personen, die von uns als Hersteller NICHT autorisiert sind, geändert oder repariert wurden.
• Geräten, deren Kennnummern beseitigt oder geändert wurden
• Bei NICHT-Befolgung der Instruktionen der Gebrauchsanweisung.
7. UMWELTSCHUTZ
Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer NICHT in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling
zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.
8. HAFTPFLICHTEN
Alle Haftpflichten, hinsichtlich Verbraucher und Personen, die sich ergeben könnten aus das NICHT Nachkommen aller
in dieser Gebrauchsanweisung vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften, können keinesfalls zu Lasten des Fabrikanten
gehen. Bei NICHT-Befolgung dieser Sicherheitsvorschriften, schützt der Benutzer des Geräts, oder andere Personen,
die diesen Sicherheitsvorschriften NICHT nachgekommen sind, den Fabrikanten gegen alle Haftpflichten, die Ihm zu
Lasten gelegt werden können.
18
VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE, RECEPTEN EN NUTTIGE TIPS OVER AL ONZE TOESTELLEN KAN U STEEDS
TERECHT OP WWW.FRITEL.COM !
U VINDT ONS OOK OP FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, DES RECETTES ET POUR DES ASTUCES PRATIQUES, SURFEZ
SUR LE SITE WWW.FRITEL.COM!
TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
FOR ALL SUPPLEMENTARY INFORMATION, RECIPES AND PRACTICAL TIPS ABOUT ALL OUR APPLIANCES
PLEASE VISIT OUR WEBSITE WWW.FRITEL.COM !
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
WEITERE INFORMATIONEN, REZEPTE UND PRAKTISCHEN TIPPS ÜBER ALL UNSERE PRODUKTE FINDEN SIE
UNTER WWW.FRITEL.COM !
BESUCHEN SIE UNS AUCH BEI FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.VANRATINGEN!
19
J. van RATINGEN NV-SA
Stadsheide 11 - B-3500 Hasselt
[email protected] – www.fritel.com
V2017-06
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement