Brandt 1SF-70CB Návod na obsluhu

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

Brandt 1SF-70CB Návod na obsluhu | Manualzz

CS NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

HU ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SK

INŠTALAČNÁ A POUŽÍVATEľSKÁ PRÍRUČKA

Sušička na prádlo

Légkivezetéses szárítógép

Sušièka bielizne s kondenzátorom

CS

OBSAH

1/ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

• Dodržování bezpečnostních předpisů ______________________

• Ochrana životního prostředí ______________________________

• Úspora energie __________________________________________

2/ POPIS SPOTŘEBIČE

• Celkový pohled na sušičku ________________________________

3/ INSTALACE SUŠIČKY

• Okolí spotřebiče ________________________________________

• Ustavení do vodorovné polohy ____________________________

• Vestavění ______________________________________________

• Montáž nad sebou ______________________________________

• Změna směru otevírání dveří ______________________________

• Elektrické napájení ______________________________________

4/ PŘÍPRAVA PRÁDLA

• Zkontrolujte stav prádla __________________________________

• Vkládání prádla do bubnu ________________________________

5/ PROGRAMOVÁNÍ

• Popis ovládacího panelu __________________________________

• Programování sušicího cyklu ______________________________

• Doba sušení ____________________________________________

6/ BĚŽNÁ ÚDRŽBA

• Čištění filtru ____________________________________________

• Vyprázdnění sběrné nádrže________________________________

• Čištění kondenzátoru ____________________________________

• Čištění spotřebiče ______________________________________

7/ MOŽNÉ ZÁVADY ____________________________________________

8/ ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ______________________________

10

10

12

9

9

13

13

14

14

15

16

3

4

4

5

7

7

6

6

7

8

2

CS

1 / VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

Důležité :

Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší seznámení se s jeho funkcemi.

Důležité upozornění :

Tento návod uschovejte tak, aby byl v dosahu při používání spotřebiče. Pokud spotřebič prodáte nebo předáte jiné osobě, ujistěte se, že s ním byl předán i návod k použití.

Děkujeme Vám za prostudování těchto doporučení dříve, než přikročíte k instalaci a používání zakoupeného spotřebiče. Byla vydána v zájmu Vaší bezpečnosti a bezpečnosti Vašich bližních.

— Váš spotřebič je určen k běžnému domácímu používání. Nepoužívejte ho k obchodním nebo výrobním účelům, ani k jiným účelům, než pro které byl vyvinut.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Instalace

— Při převzetí spotřebič ihned vybalte, nebo ho nechte vybalit. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče.

Případné výhrady písemně zaznamenejte na dodací lístek a ponechte si jeden exemplář.

Nikdy nezapojujte poškozený spotřebič. Je-li spotřebič poškozen, obraťte se na svého prodejce.

— Než přistoupíte k připojení spotřebiče, prostudujte si pokyny návodu k instalaci.

— Po celou dobu instalace musí být spotřebič odpojený ze sítě.

— Údaje elektrického připojení uvedené na

štítku spotřebiče a údaje sítě se musejí shodovat.

— Po instalaci spotřebiče musí zásuvka zůstat přístupná.

— Neměňte a nepokoušejte se měnit technické parametry spotřebiče. Bylo by to pro Vás nebezpečné.

— Jestliže ventilace spotřebiče vyžaduje

úpravy, svěřte zásahy do elektrického a hydraulického systému pouze kvalifikovanému elektrikáři a instalatérovi.

— Spotřebič nesmí být umístěn za dveřmi se zámkem, za posuvnými dveřmi nebo dveřmi s panty umístěnými na opačné straně než závěs dveří sušičky.

Bezpečnost dětí

— Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Nenechávejte děti hrát si s spotřebičem a nepouštějte k němu domácí zvířata.

— Dbejte, aby se malé děti nepřibližovaly k spotřebiči, je-li v chodu.

— Po vybalení spotřebiče ukliďte obaly mimo dosah dětí.

— Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí (např. plastové tašky, polystyrén apod.).

Mohou být pro děti nebezpečné (riziko udu-

šení).

— Tento spotřebič není určený k tomu, aby jej používaly osoby (platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez jakékoliv zku-

šenosti nebo bez jakýchkoliv znalostí s výjimkou případu, kdy na ně bude dohlížet, nebo je o používání spotřebiče poučí osoba, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

Použití

Důležité upozornění :

Sušička je určena výhradně pro domácí používání k sušení tkanin, které se smějí sušit v sušičce.

Důležité upozornění :

Dodržujte následující instrukce.

Zříkáme se veškeré odpovědnosti a záruky v případě nedodržení těchto doporučení, které může mít za následek hmotné škody nebo

škody na zdraví.

3

CS

1 / VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE

— Látky obsažené v nečistotách jako olej, aceton, líh, benzín, letecký benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn nebo vosk je nutno odstranit před sušením ve Vašem spotřebiči (například pomocí vhodného pracího programu s teplou vodou a s dostatečným množstvím pracího prostředku).

— Pokyny pro použití přípravků na odstraňování skvrn: jakékoliv použití rozpouštědel, odstraňovačů skvrn nebo aerosolů jako je aceton, líh, benzín nebo letecký benzín před sušením je zakázáno, protože tyto přípravky jsou velmi hořlavé. Dále doporučujeme nepoužívat tyto výrobky v blízkosti sušičky a obecně v blízkosti elektrospotřebičů ve špatně větrané místnosti, aby se zabránilo riziku případného výbuchu.

— Spotřebič používejte podle pokynů uvedených v návodu k obsluze, ochráníte tak spotřebič i své prádlo před poškozením . Nepoužívejte v spotřebiči rozpouštědla (nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu).

— Pečlivě zkontrolujte cedulky našité na prádle s pokyny k praní a čištění.

— Pokud musíte otevřít dveře bubnu v průběhu cyklu sušení, vyčkejte chvíli, než horký buben vychladne.

— Pokud dochází k závadám fungování a nevedou-li rady tohoto návodu k nápravě (viz kapitola

“MOŽNÉ ZÁVADY FUNGOVÁNÍ”), obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

— Než se zbavíte opotřebovaného spotřebiče, postarejte se, aby se již nedal použít. Odpojte a odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče a znemožněte zavírání dvířek.

— Pro Vaši bezpečnost nevyměňujte sami napájecí kabel, ale zavolejte kvalifikovaného pracovníka.

— V případě odchylek od normálního fungování odpojte spotřebič a obraťte se na záruční a pozáruční servis.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal tohoto spotřebiče je vyroben z recyklovatelných materiálů. Jejich odevzdáním k recyklaci do speciálních kontejnerů přispějete k ochraně životního prostředí.

Váš přístroj obsahuje také četné recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřebené přístroje nemají směšovat s jinými odpady. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích. Kontaktujte radnici ve Vaší obci nebo prodejce, aby Vám oznámili sběrná místa opotřebených přístrojů nejblíže Vašemu bydlišti.

Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

•ÚSPORA ENERGIE

— Odstřeďte vyprané prádlo na vysokou rychlost, zbývající vlhkost bude malá a také spotřeba energie bude nižší. I syntetické výrobky je třeba před sušením odstředit.

— Naplňte sušičku na maximum, chcete-li dosáhnout optimálního využití energie. Při plnění dodržujte dávkování prádla předepsaná v tomto návodu.

— Vysoká teplota v místnosti a příliš malá místnost prodlužují dobu sušení a zvyšují spotřebu elektřiny.

— Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.

— Kondenzátor čistěte dvakrát měsíčně.

— Nezapomeňte přístroj vypnout, když cyklus je ukončen.

4

CS

2 / POPIS SPOTŘEBIČE

CELKOVÝ POHLED NA SUŠIČKU

Obr. 01

Ovládací panel

Sběrná jímka vody

Mřížka kondenzátoru

Filtr

Štítek s údaji

(záruční a pozáruční servis)

Nastavitelné nožičky

5

CS

3 / INSTALACE SUŠIČKY

OKOLÍ SPOTŘEBIČE

Doporučení :

Sušička vyvíjí teplo. Pokud ji umístíte vedle jiného spotřebiče nebo vedle nějakého kusu nábytku, doporučujeme Vám, abyste vždy ponechali mezi sušičkou a sousedním předmětem dostatek prostoru pro snazší proudění vzduchu (Obr. 02).

jeme :

Důležité upozornění :

V žádném případě Vám nedoporuču-

— Instalovat spotřebič na podlahu s kobercem.

Pokud nemáte jinou možnost, učiňte veškerá opatření, aby koberec nepřekážel proudění vzduchu ve spodní části spotřebiče.

— Instalovat sušičku na místo, kde by byla vystavena postříkání vodou.

— Instalovat sušičku v malé uzavřené místnosti

(pokud jste tak učinili, nechávejte během sušení otevřené dveře nebo okno).

— Instalovat sušičku do nedostatečně větrané místnosti. Teplota v místnosti musí být během sušení nižší než 30°C.

Obr. 02

1 cm mini

USTAVENÍ DO VODOROVNÉ POLOHY

Důležité upozornění :

Zkontrolujte pomocí vodováhy vodorovnou polohu spotřebiče :

Sušička má 4 nastavitelné nožičky (Obr. 03).

Abyste docílili vodorovné a stabilní polohy :

— Spotřebič lehce překlopte směrem dozadu.

— Podle typu podlahy nastavte výšku nožiček zašroubováním nebo naopak vyšroubováním pomocí klíče nebo šroubováku

(Obr. 03).

— Ustavte sušičku zpět na nožky a zkontrolujte její stabilitu.

Obr. 03

6

CS

3 / INSTALACE SUŠIČKY

VESTAVĚNÍ SUŠIČKY

Důležité upozornění

:

Chcete-li zabudovat spotřebič pod pracovní plochu, musíte buď zachovat původní laminátovou horní desku nebo ji nahradit tenčí sadou určenou k tomuto účelu. Z bezpečnostních důvodů nesmí být spotřebič v žádném případě používán bez horní desky.

MONTÁŽ NAD SEBOU

Sadu pro úpravu dostanete u prodejce. Pomocí této sady upevníte sušičku nad pračku.

Důležité upozornění

:

Zkontrolujte si u prodejce, zda je sada pro zabudování spotřebičů nad sebe kompatibilní s Vaší pračkou. Montáž musí z bezpečnostních důvodů provádět kvalifikovaný odborník.

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Pokud si přejete, můžete změnit směr otevírání dveří následujícím postupem : (Obr. 04 nebo 05).

— Vytáhněte z předního panelu 4 šrouby, upevňující závěs

A a

B

.

— Nasaďte závěs

A na opačnou stranu a upevněte.

— Nasaďte dvířka zpět na závěs

A

.

— Nasaďte závěs

B na opačnou stranu a upevněte.

— Nasaďte na opačnou stranu pojistnou západku s krytem

E na čelním panelu.

— Nasaďte na opačnou stranu dvířek pojistnou západku

C

.

E

F

F

E

A

B

C

C

Obr. 04

B

DVEŘE VLEVO

7

Obr. 05

A

DVEŘE VPRAVO

CS

3 / INSTALACE SUŠIČKY

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

Nebezpečí :

U elektrické instalace spotřebiče :

Nepoužívejte prodlužovací kabel, adaptér, rozdvojku ani elektrický časovač.

— Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná, ale musí být zároveň mimo dosah dětí.

— V případě pochybností o stavu instalace spotřebiče zavolejte instalatéra nebo kvalifikovaného pracovníka značky Vašeho výrobku.

— Nikdy nerušte uzemnění.

Elektrická instalace musí být souladu s platnými normami a předpisy elektrických úřadů příslušné země, především pro uzemnění a umístění v koupelně.

Zříkáme se odpovědnosti za jakoukoli nehodu způsobenou nesprávnou elektrickou instalací.

VÝMĚNA ELEKTRICKÉHO PŘÍVODNÍHO KABELU

Důležité upozornění

:

Pro Vaši bezpečnost musí tento úkon provést servisní oddělení výrobce nebo kvalifikovaný odborník.

Doporučení :

Abyste v budoucnosti snadno našli potřebné údaje o spotřebiči, doporučujeme Vám poznamenat si je na stránku „Záruční a pozáruční spotřebitelský servis“ (tato stránka Vám také vysvětluje, kde tyto údaje naleznete na svém spotřebiči).

Váš výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 2006/95/EHS (nízké napětí) a 2004/108/EHS

(elektromagnetická kompatibilita).

8

CS

4 / PŘÍPRAVA PRÁDLA

ZKONTROLUJTE STAV PRÁDLA

Doporučení :

Jestli před vložením prádla do sušičky zjistíte na svém prádle skvrny přesto, že je vyprané, nevkládejte toto prádlo do sušičky.

Obecně platí, že přežehlené skvrny nebo skvrny usušené v sušičce již nejdou odstranit.

Použijte případně receptury na odstraňování těžko vypratelných skvrn, které naleznete ve většině návodů k obsluze praček, a prádlo se skvrnami především znovu vyperte.

Příprava prádla :

— Zapněte zipy a patentky.

— Odstraňte špatně přišité knoflíky, sponky, háčky.

— Zavažte pásky, tkanice u zástěr, atp.

— Vyprázdněte kapsy.

— Při použití změkčovacích přípravků dodržujte pokyny výrobce.

Důležité upozornění :

V sušičce nesušte :

— Výrobky obsahující materiály jako pryž

(např. koupací čepice, vodu nepropouštějící textilie a oděvy, podšívky, podušky atd.)

— Vlákna na bázi chloridů (např.

Thermolactyl*) *chráněná značka

— Prádlo s kosticemi, které by se mohly oddělit

— Objemné kusy prádla (prošívané deky, péřové přikrývky atd.)

— Prádlo, které nebylo odstředěno

— Prádlo, které bylo čištěno hořlavými chemikáliemi.

Důležité upozornění :

Zkontrolujte cedulky na prádle

Normální sušení

Mírné sušení

Nesušit v sušičkách prádla

VKLÁDÁNÍ PRÁDLA DO BUBNU

— Otevřete dvířka zatlačením

(Obr. 06).

— Zkontrolujte, zda je filtr dobře uložený.

— Vložte vyprané a odstředěné prádlo do bubnu. Prádlo při vkládání neskládejte a nepěchujte.

— Zavřete dvířka.

Doporučené dávkování prádla :

Maximální kapacita spotřebiče je 7 kg nebo

8 kg (podle typu).

— Aby prádlo nebylo příliš zmačkané a aby čas sušení byl optimální, doporučujeme sušičku nepřetěžovat.

9

Obr. 06

CS

5 / PROGRAMOVÁNÍ

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B C D

Fig. 07

Volič nastavení doby

Volba textilie

Odložený start

Nemačkavý program

Start/Pauza

Zapnuto/Vypnuto

PROGRAMOVÁNÍ SUŠÍCÍHO CYKLU

Zapnutí spotřebiče

Zkontrolujte, zda je elektrická šňůra zapojena do sítě. Uvedení do chodu je možné jen tehdy, jsou-li dvířka dobře zavřená.

- Stiskněte tlačítko “ Zapnuto /Vypnuto”

F

.

Kontrolky umístěné kolem voliče Nastavení doby

A blikají.

Nastavení doby sušení

:

Doba sušení se automaticky nastaví podle typu textilie. Tuto dobu můžete změnit otočením voliče pro nastavení doby

A

. Rozsvítí se kontrolky podle nastavené doby. (Nahlédněte do tabulky “Časy sušení”, na následujících stránkách, a vyberte dobu sušení doporučenou podle náplně v pračce).

Volba textilie

:

Vyberte příslušnou textilii stiskem tlačítka pro volbu textilie :

— BAVLNA : Pro dávku k sušení obsahující prádlo pro domácnost, froté ručníky, bavlněné oděvy a bavlněné spodní prádlo.

— SMÍŠENÁ DÁVKA PRÁDLA : Pro dávku složenou z prádla různého druhu (bavlněné prádlo + odolné syntetické prádlo), nebo prádlo ze směsových vláken.

— JEMNÉ PRÁDLO : Pro tkaniny velmi citlivé na teplo (např. akrylová vlákna).

Rozsvícená kontrolka ukazuje, jaký program jste zvolili.

• Funkce “ MEMO ACTIV’ ” :

Sušička uloží do paměti nejčastěji používané programy.

Po několika cyklech sušení se při zapnutí spotřebiče zobrazí volba odpovídající nejpoužívanějšímu typu textilie. Stejně tak se pro každý typ textilie uloží do paměti doba posledního cyklu.

Okamžitý start

Stiskněte tlačítko “ Start /Pauza”

Kontrolky umístěné kolem voliče Nastavení doby

A svítí trvale a postupně zhasínají v závislosti na průběhu programu a indikují Vám

.

tak čas zbývající do konce cyklu.

10

CS

5 / PROGRAMOVÁNÍ

Odložený start programu

:

Hodinu startu můžete odložit o 3h, 6h nebo 9h po sobě následujícími stisky tlačítka

“Odložený start“ . Bliká kontrolka „3h,

6h nebo 9h“. Posledním stiskem zrušíte funkci “Odložený start” .

Potvrďte stisknutím tlačítka “ Start /Pauza”

E

. Kontrolka odloženého startu přestane blikat a svítí.

Během fáze odloženého startu přejde kontrolka ze 9h na 6h nebo z 6h na 3h. Etapa o dllo né ho

• Změna doby sušení nebo volby textilie v průběhu sušení :

Stiskněte tlačítko “Start/ Pauza ” pro přerušení sušení. Blikají kontrolky doby sušení.

Vyberte jinou textilii nebo novou dobu sušení.

Pro opětovné spuštění sušení stiskněte tlačítko “ Start /Pauza” .

• Vyjmutí nebo přidání kusu prádla během sušení

:

Stiskněte tlačítko “Start/ Pauza ” pro přerušení sušení, nebo přímo otevřete dvířka.

Blikají kontrolky doby sušení.

Přidejte nebo vyjměte kus nebo kusy prádla a znovu zavřete dvířka.

Pro opětovné spuštění sušení stiskněte tlačítko “ Start /Pauza” .

Funkce “Proti zmačkání”

:

Volba “Proti zmačkání” zajišťuje natřepávání textilií každých 10 minut v průběhu 24 hodin až do otevření dvířek nebo vypnutí spotřebiče.

Provádí se po ukončení sušení, aby se textilie nezmačkaly. Chcete-li tuto volbu nastavit, stiskněte tlačítko „ proti zmačkání “

Jakmile je volba aktivní, rozsvítí se kontrolka.

.

Poznámka

:

Volba “Ochrana proti zmačkání” je nastavena pro jednotlivé programy. Stiskem tlačítka tuto volbu zrušíte.

Fáze chlazení

:

Každý program je ukončen fází chlazení po dobu několika minut, což umožní postupné ochlazení prádla.

Pozor :

Nevypínejte sušičku před koncem tohoto cyklu.

Upozornění “Plná nádržka” v průběhu cyklu

:

Je-li nádržka plná před koncem sušení, spotřebič se vypne. Bliká kontrolka „Plná nádržka” .

Vyprázdněte sběrnou nádržku na vodu (postupujte podle návodu uvedeného v kapitole

„BĚŽNÁ ÚDRŽBA“).

spusťte znovu program.

Konec programu a vypnutí spotřebiče

:

Na konci sušení se rozsvítí kontrolka “Konec” , která oznamuje, že program skončil. Střídavě blikají kontrolky „„F a „„P á n drrž a““ připomínající, že je třeba vyčistit filtr a vylít vodu se sběrné nádržky po ukončení každého sušicího cyklu.

- Stiskněte tlačítko „Zapnuto/V yp nu

- Vyprázdněte obsah sušičky

- Vyčistěte filtr a vylijte sběrnou nádržku na vodu (viz postup popsaný v kapitole „BĚŽNÁ

ÚDRŽBA“).

11

CS

5 / PROGRAMOVÁNÍ

Rada :

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky, pokud spotřebič nepoužíváte.

Důležité upozornění :

Při výpadku dodávky elektrického proudu se právě probíhající program zruší. V takovém případě musíte znovu zopakovat všechny etapy programování.

• DOBA SUŠENÍ

Doby sušení uvedené níže jsou pouze informativní, protože závisí na :

— požadovaném výsledku : suché prádlo, vlhké prádlo atd.

— na okolní teplotě (uvedené hodnoty odpovídají pokojové teplotě 20°C).

— na kvalitě odstředění.

Druh prádla

BAVLNA

PRÁDLA

-

-

SMÍŠENÁ DÁVKA

JEMNÉ PRÁDLO

-

Náplň

8 kg

5 kg

3,5 kg

5 kg

2,5 kg

3 kg

1,5 kg

Pro prádlo odstředěné při :

850 ot/min

850 ot/min

850 ot/min

850 ot/min

850 ot/min

500 ot/min

500 ot/min

Časy sušení

120 až 160 minut

80 až 100 minut

60 až 80 minut

80 až 100 minut

50 až 60 minut

60 až 80 minut

40 až 50 minut

U nižších rychlostí odstřeďování budou časy relativně delší.

(Např. u dávky 5 kg normálního prádla odstředěného při 500 ot/min : od 120 do 160 minut.

• Typu 7 kg :

PROGRAMY DOPORUČENÉ PRO ZKOUŠKY PODLE NORMY EN 61121 – SMĚRNICE 95/13/EHS

Náplň I

Náplň II

„suchá bavlna“

„bavlna na žehlení“

7 kg ….. zvolte „Bavlna“ - 140 minut.

7 kg ….. zvolte „Bavlna“ - 100 minut.

Náplň III „tkaniny se snadnou údržbou“ 3 kg ….. zvolte „Jemné prádlo“ - 60 minut.

• Typu 8 kg :

PROGRAMY DOPORUČENÉ PRO ZKOUŠKY PODLE NORMY EN 61121 – SMĚRNICE 95/13/EHS

Náplň I „suchá bavlna“ 8 kg ….. zvolte „Bavlna“ - 160 minut.

Náplň II „bavlna na žehlení“ 8 kg ….. zvolte „Bavlna“ - 120 minut.

Náplň III „tkaniny se snadnou údržbou“ 4 kg ….. zvolte „Jemné prádlo“ - 70 minut.

12

CS

6 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Důležité upozornění :

Připomínáme, že filtr je nutno čistit po každém sušicím cyklu.

Je umístěný ve spodní části otvoru sušičky.

Při jeho čištění postupujte následovně :

— Vyjměte filtr z uložení vytažením směrem zdola nahoru ( Obr. 08).

— Otevřete filtr (Obr. 09).

— Vyčistěte filtr odstraněním tenké vrstvy nečistot, která ho pokrývá (Obr. 10).

Dbejte, aby se okolo sušičky nehromadily chomáče smetí.

Důležité upozornění :

Filtr v žádném případě neoplachujte pod proudem vody (Obr. 11)..

— Uložte filtr zpět na místo, řádně ho zatlačte až na doraz.

Obr. 08

Obr. 09

Obr. 10

VYPRÁZDNĚNÍ SBĚRNÉ NÁDRŽKY

Sběrná jímka je umístěna ve spodní části spotřebiče. Zachycuje vodu, která se uvolňuje z prádla během sušení.

— Nádržku uvolněte vytažením k sobě

(obr. 12) a vyprázdněte.

Důležité upozornění :

Sběrnou nádržku na vodu vyprázdněte po každém sušicím cyklu (obr. 13).

Důležité upozornění :

Nebezpečí námrazy : V případě nebezpečí námrazy vyprázdněte sběrnou nádržku na vodu.

Důležité upozornění :

Manipulace se spotřebičem : Chcete-li spotřebič přemístit nebo naklonit, vyprázdněte sběrnou nádržku na vodu.

— Vyprázdněte nádržku

(obr. 13).

13

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

CS

6 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU

Důležité upozornění :

Čištění kondenzátoru provádějte dvakrát měsíčně.

Důležité upozornění :

Než přistoupíte k čištění kondenzátoru, odpojte napájecí šňůru sušičky.

— Vyklopte mřížku umístěnou na předním panelu spotřebiče

— Odblokujte kondenzátor (Obr. 14).

— Opatrně ho vyjměte (Obr. 15).

— Zbavte kondenzátor zplstnatělých usazenin.

— Opláchněte jej pouze pod tekoucí vodou z vodovodního kohoutku (Obr. 16).

— Po vyčištění zkontrolujte, zda jsou všechny chladicí trubky jsou volné a žebra čistá.

— Kondenzátor otřete.

— Vraťte kondenzátor na místo, zablokujte jej a zaklapněte mřížku.

Důležité upozornění :

Při zpětné montáži přidržujte kondenzátor zatlačený na doraz do ložného prostoru a zablokujte.

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Doporučení :

K čištění ovládacího panelu, přístupu do bubnu a povrchu tělesa sušičky používejte vždy jen houbu nebo hadřík namočený v mýdlové vodě.

— Dbejte, aby se okolo sušičky nehromadily nečistoty.

— Očistěte těsnění dvířek vlhkým hadříkem.

— Jednou za rok očistěte uložení filtru pomocí vysavače.

V každém případě je zakázáno používat (Obr.

17) :

— Abrazivní čistící prostředky v prášku.

— Kovové nebo umělohmotné houbičky.

— Čistidla na bázi alkoholu (líh, rozpouštědla, atd.).

14

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 16

Obr. 17

CS

7 / MOŽNÉ ZÁVADY

Doporučení :

Při používání sušičky se mohou objevit některé závady. V následující tabulce uvádíme body, které je v takových případech třeba zkontrolovat.

Závady :

Sušička nejde spustit :

Doby sušení jsou příliš dlouhé :

Prádlo je příliš vlhké :

Prádlo je příliš suché, příliš zmačkané :

Sušení není rovnoměrné :

Prádlo ze syntetických vláken je nabité statickou elektřinou :

Svítí kontrolka “plná nádržka” :

Svítí kontrolka “plná nádržka”, ale nádržka je prázdná :

Zkontrolujte, zda :

- je elektrická zástrčka zapojena do sítě.

- je zmáčknuté tlačítko “Zapnuto/Vypnuto”

- jsou dvířka dobře zavřena

- kondenzátor je dobře zablokován

- filtr v bubnu není zanesený zplstnatělým odpadem.

- je náplň dostatečně odstředěna ( nejméně při 500 ot/min, přičemž k optimálnímu času sušení je třeba odstředění při 850 ot/min).

- teplota v místnosti není příliš vysoká, zejména je-li místnost malá. V případě potřeby otevřete dveře nebo okno.

- kondenzátor není zanesený.

- vstupy a výstupy vzduchu jsou dostatečně volné, aby byla zajietěna potřebná cirkulace.

- zvolený program sušení odpovídá typu prádla v bubnu.

- filtr v bubnu není zanesený zplstnatělým odpadem.

- volba typu sušení je správná (zda není příliš nízká : přejděte na vyšší program, nebo prodlužte dobu sušení.

- kondenzátor není zanesený zplstnatělým odpadem.

- zvolená doba sušení není příliš dlouhá : je lépe zvolit kratší dobu sušení než příliš dlouhou; vyhnete se přesušení prádla, které pak se obtížně žehlí.

- náplň neobsahuje příliš odlišné typy prádla (např.

prostěradla a džínsy).

- prádlo bylo vloženo do bubnu dostatečně „rozložené“.

- buben není přetížený.

- prádlo není příliš suché.

- jste použili při praní avivážní prostředek, který značně přispívá ke zmírnění problémů spojených se statickou elektřinou

- není sběrná nádržka na jímání vody plná : vyprázdněte ji a nasaďte nazpět; dbejte, aby dobře zapadla do prostoru uložení.

- je nádržka dobře osazena : zatlačte ji řádně na doraz.

- je kondenzátor řádně zablokovaný po obou stranách.

15

CS

8 / ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

OPRAVY

Případné opravy spotřebiče musí provádět kvalifikovaný pracovník. Voláte-li do servisu, uveďte veškeré potřebné údaje (model, typ, číslo série). Tyto údaje jsou uvedeny na štítku spotřebiče (Obr. 18).

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Při provádění opravy či údržby žádejte výhradně používání originálních náhradních dílů.

Obr. 18

16

CS

17

advertisement

Related manuals

advertisement