Fagor B-415P Owner Manual | Manualzz

ES

- MANUAL DE INSTRUCCIONES

PT

- MANUAL DE INSTRUÇÕES

EN

- INSTRUCTIONS FOR USE

FR

- MANUEL D’UTILISATION

EL

-

ENTYÐÏ ÏÄÇÃÉÙN

HU

-

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CZ

-

NÁVOD K POUŽITÍ

SK

-

NÁVOD NA POUŽITIE

BG

-

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

RU

-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AR

-

RO

-

MANUAL DE UTILIZARE

PL

- INSTRUKCJA OBSŁUGI

El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.

O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.

The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.

O kátáókåváóôÞò äéáôçñåß áðïêëåéóôéêÜ ôï äéêáßùìá íá ôñïðïðïéÞóåé ôá ìïíôÝëá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï ðáñüí Åíôõðï Ïäçãéþí.

A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt m ű szaki adatok megváltoztatására.

Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.

Výrobca si vyhradzuje právo modifikova ť modely opísané v tomto užívate ľ skom návode.

Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник .

Производитель оставляет за собой право замены модели , описанные в данном Руководстве пользователя .

Produc ă torul isi rezerva dreptul de a modifica modelele descrise in prezentul manual de utilizare.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

BATIDORA DE VARILLA / BATEDEIRA DE VARETA / HAND BLENDER /

MIXEUR À MAIN /

ƒ ∞μ ¢ √ ™ ª¶§ ∂ ¡ ∆∂ ƒ /

BOTMIXER

/

RU

Č

NÍ TY

Č

OVY MIXÉR

SE ŠLEHA

Č

EM / RU

Č

NY TY

Č

OVY MIXÉR SO Š

Ľ

AHA

Č

OM

/

ПАСАТОР

/

МИКСЕР

/

/

BLENDER MANUAL / BLENDER R

Ę

CZNY

MOD.:

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •

Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA

NOVIEMBRE 2011

Fig. 2

Eik. 2

2. Ábra

Obr. 2

Рис. 2

2

ϞϜθϟ΍

Rys 2

Fig. 4

Eik. 4

4. Ábra

Obr. 4

Рис. 4

4

ϞϜθϟ΍

Rys 4

Fig. 6

Eik. 6

6. Ábra

Obr. 6

Рис. 6

6

ϞϜθϟ΍

Rys 6

Fig. 3

Eik. 3

3. Ábra

Obr. 3

Рис. 3

3

ϞϜθϟ΍

Rys 3

Fig. 5

Eik. 5

5. Ábra

Obr. 5

Рис. 5

5

ϞϜθϟ΍

Rys 5

Fig. 7

Eik. 7

7. Ábra

Obr. 7

Рис. 7

7

ϞϜθϟ΍

Rys 7

Fig. 1

Eik. 1

1. Ábra

Obr. 1

Рис. 1

1

ϞϜθϟ΍

Rys 1

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig.1)

1.

Interruptor marcha/paro

2.

Botón de Turbo

3.

Cuerpo del motor

4.

Pie mezclador

5.

Cuchilla

6.

Cable de red

7.

Regulador de velocidad

8.

Acoplamiento del batidor

9.

Varilla levanta claras

10.

Tapa de la picadora

11.

Jarra de la picadora

12.

Cuchilla de picar

13.

Vaso graduado

14.

Botón de extracción

2. DATOS TÉCNICOS

B-415 P 400 W

500 W

600 W

MA

Voltaje:

230V 50Hz

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Solo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

• Antes de utilizar el aparato verifique que la tensión de la red doméstica corresponda con la indicada en el aparato.

• En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, sustituya la toma por otra adecuada sirviéndose de personal profesionalmente cualificado.

• Desaconsejamos el uso de adaptadores,

ES

clavijas y/o cables de extensión. Si dichos elementos fueran indispensables, use sólo adaptadores simples o múltiples y cables de extensión que respeten las normas de seguridad vigentes, cuidando en no sobrepasar el límite de potencia indicado en el adaptador y/o en el cable de extensión.

• Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones, en caso de duda, diríjase al Servicio de Asistencia Técnico más cercano.

• Los elementos del embalaje (Bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños por que son potenciales fuentes de peligro.

• Este aparato debe utilizarse solo para uso domestico. Cualquier otro uso se considera inadecuado y peligroso.

• En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, apáguelo y no trate de arreglarlo. En caso de necesitar reparación diríjase únicamente a un Servicio de

Asistencia Técnico autorizado por el fabricante y solicite el uso de recambios originales. De no respetar lo anteriormente indicado se pondrá en peligro la seguridad del aparato.

• El usuario no debe proceder a la sustitución del cable. En caso de que esté estropeado o haya que sustituirlo, diríjarse exclusivamente a un Servicio de Asistencia Técnico autorizado por el fabricante. No utilice el aparato con el cable o la clavija dañados.

• El fabricante no será responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado equivocado o poco adecuado o bien de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

El uso de cualquier aparato eléctrico requiere que se respeten algunas reglas fundamentales

EN ESPECIAL

• No toque ni tire del cable de alimentación con las manos o los pies mojados o húmedos.

1

tworzywa (tylko model B-415P) nie nale

ż

y wk

ł

ada

ć

do produktów, których temperatura przekracza 60ºC.

Funkcja ubijania piany z bia

ł

ek (modele

B-575MA, B-675MA)

Trzepaczk

ę

umie

ś

ci

ć

i dopasowa

ć

w elemencie

łą

cz

ą

cym.

(5)

Nast

ę

pnie w

ł

o

ż

y

ć

do obudowy silnika i dopasowa

ć

oznaczenia widoczne na obudowie a

ż

us

ł

yszymy klikni

ę

cie.

(Rys.6)

. Blender w

ł

o

ż

y

ć

do naczynia, pod

łą

czy

ć

do zasilania i nacisn

ąć

przycisk ON/ OFF w celu rozpocz

ę

cia ubijania. W celu ustawienia pr

ę

dko

ś

ci nale

ż

y u

ż

ywa

ć

regulatora pr

ę

dko

ś

ci (B-615M,

B-675MA) lub nacisn

ąć

przycisk turbo. Do ubijania piany mo

ż

na wykorzysta

ć

dzbanek

(13)

lub inne naczynie do ubijania piany.

Funkcja rozdrabniania (modele B-575MA,

B-675MA)

Ko

ń

cówka rozdrabniaj

ą

ca mo

ż

e by

ć

wykorzystywana do rozdrabniania suchych owoców, zió

ł

, gotowanych jajek, suchego chleba, itd. Za

ł

o

ż

y

ć

ostrze rozdrabniacza na osi naczynia

(Rys. 3)

. Umie

ś

ci

ć

produkty które chcemy rozdrobni

ć

za

ł

o

ż

y

ć

os

ł

on

ę

pojemnika do rozdrabniania upewniaj

ą

c si

ę

,

ż

e znajduje sie ona w jednej linii z ostrzem. W

ł

o

ż

y

ć

do obudowy silnika

(3)

i dopasowa

ć

oznaczenia widoczne na obudowie i os

ł

onie

(10)

a

ż

us

ł

yszymy klikni

ę

cie

(Rys. 4)

.

Pod

łą

czy

ć

zasilanie i nacisn

ąć

przycisk ON/

OFF. W celu ustawienia pr

ę

dko

ś

ci nale

ż

y u

ż

ywa

ć

regulatora pr

ę

dko

ś

ci

(7)

(B-615M,

B-675MA) lub nacisn

ąć

przycisk turbo

(2)

. Przed wyci

ą

gni

ę

ciem rozdrobnionych produktów nale

ż

y wyci

ą

gn

ąć

ostrze rozdrabniacza.

Czyszczenie i konserwacja

Przed przyst

ą

pieniem do wykonywania jakichkolwiek czynno

ś

ci zwi

ą

zanych z konserwacj

ą

lub utrzymaniem urz

ą

dzenie nale

ż

y wy

łą

czy

ć

i od

łą

czy

ć

od zasilania.

Aby przed

ł

u

ż

y

ć ż

ywotno

ść

akcesoriów nale

ż

y je my

ć

po ka

ż

dym u

ż

yciu. Nale

ż

y zachowa

ć

ostro

ż

no

ść

podczas mycia ostrzy poniewa

ż

s

ą

one bardzo ostre. Nie nale

ż

y ich pozostawia

ć

ich w zasi

ę

gu dzieci.

42

Naczynia

(11 i 13)

oraz trzepaczk

ę

(9)

mo

ż

na równie

ż

myc w zmywarce.

Do czyszczenia wszystkich elementów zewn

ę

trznych nale

ż

y u

ż

ywa

ć

wilgotnej szmatki.

UWAGA: NIGDY NIE NALE

Ż

Y

ZANURZA

Ć

W WODZIE CZ

ĘŚ

CI

SILNIKOWEJ, OS

Ł

ONY NACZYNIA

DO ROZDRABNIANIA, ELEMENTU

ŁĄ

CZ

Ą

CEGO ORAZ KO

Ń

CÓWKI

MIKSUJ

Ą

CEJ.

Nie nale

ż

y pozostawia

ć

kabla zasilania opartego na kraw

ę

dzi sto

ł

u lub blatu i uwa

ż

a

ć

aby nie dotyka

ł

on gor

ą

cych powierzchni.

5. INFORMACJA O W

Ł

A

Ś

CIWYM

ZARZ

Ą

DZANIU ZU

Ż

YTYM SPRZ

Ę

TEM

ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Urz

ą

dzenie nie powinno by

ć

usuwane przy wykorzystaniu tradycyjnych pojemników na odpady pochodz

ą

ce z gospodarstw domowych.

Urz

ą

dzenie mo

ż

na dostarczy

ć

, bez dodatkowych kosztów, do specjalnych punktów odzysku wskazanych przez lokalne w

ł

adze lub dystrybutorów oferuj

ą

cych tego rodzaju us

ł

ugi.

Usuwanie oddzielonych odpadów sprz

ę

tu

AGD pozwala na unikni

ę

cie negatywnych konsekwencji dla zdrowia,

ś

rodowiska naturalnego i pozwala na oszcz

ę

dzanie energii oraz

ś

rodków.

Aby przypomnie

ć

o obowi

ą

zku wspó

ł

pracy przy selektywnym odzysku odpadów, na urz

ą

dzeniu umieszczono oznaczenie ostrzegaj

ą

ce przed wykorzystywaniem tradycyjnych pojemników do usuwania zu

ż

ytego sprz

ę

tu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o skontaktowanie si

ę

z w

ł

a

ś

ciwym urz

ę

dem lokalnym lub z placówk

ą

, w której urz

ą

dzenie zosta

ł

o zakupione.

• Como protección contra descargas eléctricas, no sumerja el aparato ni el cable ni la clavija en agua ni lo ponga bajo el grifo.

• Evite el contacto con la cuchilla durante el funcionamiento del aparato.

• La varilla batidora, se ha de colocar y quitar con el aparato desenchufado.

• No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera, ni que esté en contacto con superficies calientes

• Al desenchufar la clavija nunca tire del cable.

• Desenchufe el aparato cuando no lo vaya a utilizar, antes de colocar o quitar el pie batidor y antes de proceder a su limpieza.

• No permita que los niños utilicen el aparato.

• Antes de conectar el aparato, compruebe que el pie batidor se encuentre insertado correctamente en el aparato.

• No utilice o coloque ninguna parte de este aparato sobre o cerca de superficies calientes (placas de cocina de gas o eléctrica u hornos).

• Este aparato no está destinado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de experiencia o conocimiento; a menos de que dispongan de supervisión o instrucción relativa al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

• Debe vigilarse a los niños para asegurar que no juegan con el aparato.

• Para mayor protección, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual operativa que no supere los 30 mA. Pida consejo a su instalador.

4. FUNCIONAMIENTO

Puesta a punto

Esta batidora está diseñada para procesar pequeñas cantidades de alimento y no se

2 debe utilizar para ninguna otra aplicación.

Antes de utilizarlo por primera vez, limpie el cuerpo del motor con una bayeta húmeda.

Limpie el eje y la cuchilla en agua caliente con jabón, evitando sumergir la parte de arriba del eje del aparato. Seque todas las piezas a fondo.

IMPORTANTE:

Antes de montar o desmontar cualquiera de las piezas de este aparato, desenchúfelo de la red.

Función batidora

La batidora es adecuada para batir alimentos ligeros, por ejemplo para hacer salsas, sopas, mayonesa o papillas. Inserte mediante presión al cuerpo del motor

(3)

, y alineando las marcas de posicionamiento, el pie mezclador

(4)

hasta oir un clic.

(Fig. 2)

NOTA:

Para extraer el pie mezclador pulse el botón de extracción

(14)

Una vez ajustado el pie mezclador

(4)

, enchufe el aparato a la red. Coloque el alimento a batir en un recipiente adecuado para ello, y coloque el batidor como se indica en la

figura 7

. Pulse el interruptor marcha/paro

(1)

. En los modelos B-615M,

B-675MA, seleccione la velocidad girando el regulador de velocidad

(7)

. Si lo ve necesario, pulse el botón turbo

(2)

para batir a máxima velocidad.

ATENCIÓN: No introduzca el pie mezclador de plástico (sólo modelo

B-415P) en alimentos cuya temperatura es superior a 60ºC.

Función levanta claras (mod. B-575MA,

B-675MA)

Introduzca el levanta claras en el acoplamiento del batidor hasta que encaje

(fig. 5)

. Después acóplelo en el cuerpo del batidor insertándolo mediante presión, y alineando las marcas de posicionamiento, hasta oír un clic

(fig. 6)

. Introduzca el batidor en el recipiente, conecte el enchufe a la red y pulse el botón de marcha/paro para comenzar a batir. Utilice el regulador de velocidad para seleccionar una velocidad

( B-615M, B-675MA) o pulsar el botón de función turbo.

Puede utilizar el vaso (13) u otro recipiente para batir.

Función picadora (mod. B-575MA,

B-675MA)

Utilice la picadora para frutos secos, hierbas, huevos cocidos, pan seco, etcétera.

Coloque la cuchilla de la picadora

(12)

en el eje del bol

(fig. 3)

. Coloque los ingredientes que desee picar en el bol de la picadora.

Coloque la tapa de la picadora

(10)

sobre la jarra de la picadora, asegurándose de que se alinea correctamente con la cuchilla de la picadora. Inserte mediante presión, y alineando las marcas de posicionamiento, el cuerpo del motor

(3)

en la tapa de la picadora

(3)

hasta oir un clic.

(Fig. 4)

.

Enchufe la clavija en una toma de corriente y pulse el interruptor marcha/paro. Utilice el regulador de velocidad

(7)

para seleccionar una velocidad (sólo modelos B-615M,

B-675MA) o pulse el botón turbo

(2)

para picar más rápido. Una vez que haya acabado de picar, asegúrese de extraer la cuchilla del bol antes de retirar el alimento.

Limpieza y mantenimiento

Desconecte el batidor y desenchúfelo de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza. Lave todos los accesorios inmediatamente después de cada uso para prolongar su vida útil. Tenga cuidado al manejar las cuchillas, ya que son muy afiladas y manténgalas fuera del alcance de los niños. También puede limpiar las jarras

(11 y 13)

y la varilla levantaclaras

(9)

en el lavavajillas. No introduzca el resto de componentes en el lavavajillas.

Para limpiar todas las piezas del exterior utilice una bayeta húmeda.

NOTA: NO SUMERJA NUNCA EL

CUERPO DEL MOTOR, LA TAPA DE LA

PICADORA, EL ACOPLAMIENTO DEL

BATIDOR NI EL PIE MEZCLADOR.

No deje que el cable cuelgue por encima del borde de mesas y superficies de trabajo o superficies calientes al tacto.

5. INFORMACIÓN PARA LA

CORRECTA GESTIÓN DE LOS

RESIDUOS DE APARATOS

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos domésticos generales.

Puede entregarse, sin coste alguno, en centros específicos de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que faciliten este servicio.

Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y recursos.

Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilización de contenedores tradicionales para su eliminación.

Para mas información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.

3

1.

Interruptor de funcionamento/paragem

2.

Botão de Turbo

3.

Corpo do motor

4.

5.

Relha

6.

Cabo de rede

7.

Regulador de velocidade

8.

Acoplamento do batedor

9.

Vareta levanta claras

10.

Tampa da picadora

11.

Jarro da picadora

12.

Relha de picar

13.

Copo graduado

14.

Botão de extracção

1. DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig.1)

2. DADOS TÉCNICOS

B-415 P

Voltagem:

230V 50Hz

400 W

500 W

600 W

3. ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

• Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia com atenção este manual de instruções e guarde-o para posteriores consultas. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima SEGURANÇA de uso.

• Antes de utilizar o aparelho verifique se a tensão da rede doméstica corresponde com a indicada no aparelho.

• Em caso de incompatibilidade entre a tomada de corrente e a ficha do aparelho, substituta a tomada por outra adequada servindo-se de pessoal profissionalmente qualificado.

• Desaconselhamos o uso de adaptadores, cavilhas e/ou cabos de extensão. Se estes elementos forem indispensáveis,

PT

use somente adaptadores simples ou múltiplos e cabos de extensão que respeitem as normas de SEGURANÇA vigentes, tendo cuidado para não ultrapassar o limite de potência indicado no adaptador e/ou no cabo de extensão.

• Depois de retirar a embalagem, verifique se o aparelho está em perfeitas condições, no caso de dúvida, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica mais próximo.

• Os elementos da embalagem (Bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.) não devem deixar-se ao alcance das crianças porque são potenciais fontes de perigo.

• Este aparelho deve ser utilizado somente para uso doméstico. Qualquer outro uso se considera inadequado e perigoso.

• No caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, apagueo e não tente repará-lo. No caso de necessitar de reparação dirijase unicamente a um Serviço de

Assistência Técnica autorizado pelo fabricante e solicite o uso de peças de substituição originais. Ao não respeitar o anteriormente indicado colocará em perigo a segurança do aparelho.

• O utilizador não deve proceder à substituição do cabo. No caso de estar danificado ou se tiver que o substituir, dirija-se exclusivamente a um Serviço de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante. Não utilize o aparelho com o cabo ou a cavilha danificados.

• O fabricante não será responsável por danos que possam derivar do uso inapropriado equivocado ou pouco adequado ou bem de reparações efectuadas por pessoal não qualificado.

O uso de qualquer aparelho eléctrico requer que se respeitem algumas regras fundamentais

EM ESPECIAL

Não toque nem tire do cabo de alimentação com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.

• Como protecção contra descargas eléctricas, não submirja o aparelho nem o cabo nem a cavilha em água nem o

4

coloque debaixo da torneira.

• Evite o contacto com a relha durante o funcionamento do aparelho.

• A vareta batedora, ter-se-á que colocar e retirar com o aparelho desligado.

• Não deixe que o cabo fique pendurado sobre a extremidade da mesa ou suporte, nem que esteja em contacto com superfícies quentes.

• Ao desligar a cavilha nunca tire do cabo.

• Desligue o aparelho quando o não utilizar, antes de colocar ou retirar o pé batedor e antes de proceder à sua limpeza.

• Não permita que as crianças utilizem o aparelho.

• Antes de conectar o aparelho, verifique se o pé batedor se encontra inserido correctamente no aparelho.

• Não utilize ou coloque nenhuma parte deste aparelho sobre ou perto de superfícies quentes (placas de cozinha de gás ou eléctrica ou fornos).

• Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, excepto quando supervisionadas ou instruídas, relativamente à utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças devem ser mantidas sob vigilância para garantir que não brincam com o aparelho.

• Para uma maior protecção, recomendase a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual operacional que não supere os 30 mA. Aconselhe-se com o técnico de instalação.

4. FUNCIONAMENTO

Colocação a funcionar

Esta batedeira foi concebida para processar pequenas quantidades de alimento e não se deve utilizar para nenhuma outra aplicação.

Antes de utilizá-lo pela primeira vez, limpe o corpo do motor com uma baeta húmida.

Limpe o eixo e a relha em água quente com

5 sabão, evitando submergir a parte de cima do eixo do aparelho. Seque todas as peças a fundo.

IMPORTANTE:

Antes de montar ou desmontar qualquer das peças deste aparelho, desligue-o da rede.

Função varinha mágica

A varinha mágica é adequada para bater alimentos leves, por exemplo para fazer molhos, sopas, maionese ou papas. Introduza pressionando o corpo do motor

(3)

, e alinhando as marcas de posicionamento, o pé misturador

(4)

até ouvir um clique.

(Fig. 2)

NOTA:

Para retirar o pé misturador, prima o botão de extracção

(14)

Depois de ajustar o pé misturador

(4)

, ligue o aparelho à rede eléctrica. Coloque o alimento a bater num recipiente adequado e coloque a varinha como indicado na

figura 7

. Prima o interruptor funcionamento/paragem

(1)

. Nos modelos B-615M, B-675MA, seleccione a velocidade rodando o regulador de velocidade

(7)

. Se considerar necessário, prima o botão Turbo

(2)

para bater à velocidade máxima.

ATENÇÃO: Não introduza o pé misturador de plástico (apenas modelo

B-415P) em alimentos cuja temperatura seja superior a 60ºC.

Função bater claras (mod. B-575MA,

B-675MA)

Introduza o batedor de claras no acoplamento da varinha até encaixar

(Fig. 5)

. Depois, coloque-o no corpo da varinha até encaixar, pressionando, e alinhando as marcas de posicionamento, até ouvir um clique

(Fig. 6)

. Introduza no recipiente, ligue a ficha à rede eléctrica e prima o botão de funcionamento/paragem para começar a bater. Utilize o regulador de velocidade para seleccionar uma velocidade (B-615M, B-675MA) ou premir o botão da função Turbo.

Pode utilizar o copo

(13)

ou outro recipiente para bater.

Função picadora (mod. B-575MA,

B-675MA)

Utilize a picadora para frutos secos, ervas, ovos cozidos, pão seco, etc.

Coloque a lâmina da picadora

(12)

no eixo do copo

(Fig. 3)

Coloque os ingredientes que deseja picar no copo da picadora.

Coloque a tampa da picadora

(10)

sobre o copo da picadora, certificando-se de que fica correctamente alinhada com a lâmina da picadora. Introduza, pressionando e alinhando as marcas de posicionamento, o corpo do motor

(3)

na tampa da picadora

(3)

até ouvir um clique.

(Fig.

4)

. Ligue a ficha à tomada de corrente e prima o interruptor de funcionamento/ paragem. Utilize o regulador de velocidade

(7)

para seleccionar uma velocidade

(apenas modelos B-615M, B-675MA) ou prima o botão Turbo

(2)

para picar mais rapidamente. Quando tiver terminado de picar, retire a lâmina do copo antes de retirar o alimento.

Limpeza e manutenção

Desligue o batedor e desligue-o da tomada de corrente antes de realizar qualquer operação de manutenção ou limpeza. Lave todos os acessórios imediatamente depois de cada uso para prolongar a sua vida útil.

Tenha cuidado ao manusear as relhas, já que são muito afiadas e mantenha-as fora do alcance das crianças. Também pode limpar os jarros

(11 e 13)

e a vareta levantaclaras

(9)

na máquina de lavar a louça.

Para limpar todas as peças do exterior utilize uma baeta húmida. Para limpar todas as peças do exterior utilize um pano húmido.

NOTA: NUNCA MERGULHE O CORPO

DO MOTOR, A TAMPA DA PICADORA, O

ACOPLAMENTO DA VARINHA NEM O PÉ

MISTURADOR EM QUALQUER LÍQUIDO.

Não deixe que o cabo fique suspenso na extremidade de mesas ou superfícies de trabalho ou superfícies quentes ao tacto.

5. INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO

CORRECTA DOS RESÍDUOS DE

APARELHOS ELÉCTRICOS E

ELECTRÓNICOS

No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para sublinhar a obrigação de colaborar com uma recolha selectiva, no produto aparece a marcação que se apresenta como advertência da não utilização de contentores tradicionais para a sua eliminação.

Para mais informações, contactar a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto.

6

1. DESCRIPTION OF THE BLENDER

(Fig.1)

1.

On/off

2.

Turbo

3.

Motor

4.

Mixer

5.

Blade

6.

Plug

7.

Speed

8.

Whisk

9.

Whisk

10.

Chopper lid

11.

Chopper bowl

12.

Chopper blade

13.

Graduated jug

14.

Removal button

2. TECHNICAL DATA

B-415 P 400 W

500 W

600 W

Voltage:

230V 50Hz

3. SAFETY WARNINGS

Please read this manual carefully before using the blender for the first time and keep it handy for any later consultation.

This will ensure that you obtain the best results with the maximum safety.

Before using the blender check that the mains voltage is the same as that shown on the blender.

If the electricity socket and the blender plug are incompatible, change the socket for a suitable one by contracting a professionally qualified electrician.

We do not advise you to use adapters, plugs or extension cables. If such a device is indispensable, use only single or multiple adapters and extension

EN

cables that comply with current safety standards, taking care not to surpass the capacity shown on the adapter and/or the extension cable.

After unpacking, check that the blender is in a perfect condition; if in doubt, contact the nearest Service Centre.

The packaging (plastic bags, polystyrene foam, etc.) should not be left within reach of children, as it is a potential source of danger.

This blender should be employed solely for domestic use. Use for any other purpose is considered inadequate and dangerous.

In the event of the blender breaking down or malfunctioning, switch it off and do not attempt to repair it.

If the blender needs repairing, only use a Service Centre authorised by the manufacturer and request that original spares are used. If this advice is not followed, the safety of the blender may be compromised.

Do not change the cable. If it is broken or needs to be changed, contact a

Service Centre authorised by the manufacturer. Do not use the blender when the cable or plug is damaged.

The manufacturer will not be liable for any damage that may arise from inappropriate, erroneous or improper use or from repairs carried out by unqualified persons.

When using any electrical appliance, certain fundamental rules must be followed.

ESPECIALLY

• Do not touch or pull the cable with wet or damp hands or feet.

To prevent electric shocks, do not immerse the appliance or the cable or the plug in water or put it under the tap.

Do not touch the blade whilst the blender is in operation.

The whisk should be fitted or removed only when the appliance is unplugged.

Do not allow the cable to hang over the edge of a table or work-surface or to

7

come into contact with hot surfaces.

Do not pull the cable to unplug the appliance.

Unplug the blender when it is not in use, before fitting or removing the mixer base and before cleaning it.

Do not allow children to use the appliance.

Before connecting the blender, ensure that the mixer base is correctly fitted to the appliance.

Do not use or place any part of the blender on or near to hot surfaces (gas or electric hotplates or ovens).

This appliance should not be used by physically, sensorially or mentally handicapped people or people without experience or knowledge of it (including children), unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be watched to ensure they do not play with the appliance.

For greater protection, we recommend installing a residual current device (RCD) with an operational residual current not exceeding 30 mA. Ask your installer for advice.

4. OPERATION

Preparing for use

This blender is designed to process small quantities of foodstuff and should not be used for any other purpose.

Before using for the first time, clean the casing of the motor with a damp cloth.

Wash the shaft and the blade in hot, soapy water; do not immerse the upper part of the shaft. Dry all the pieces thoroughly.

IMPORTANT: Before fitting or removing any of the parts of this blender, unplug it from the mains.

Blender function

The blender can be used to blend light foods, for making sauces, soups, mayonnaise or puree, for example. Insert the blender stem

(4)

by aligning the

8 positioning marks and pressing it into the motor body

(3)

until you hear a click.

(Fig.2)

NOTE:

To remove the blender stem, press the removal button

(14)

.

After adjusting the blender stem

(4)

, plug in the appliance. Place the food you wish to blend in a suitable container, and position the blender as shown in

figure 7

. Press the

On/Off switch

(1)

. On models B-615M and

B-675 MA, select the speed by turning the speed controller

(7)

. If you wish, you may press the turbo button

(2)

to blend at top speed.

IMPORTANT: Do not use the plastic blender stem (model B-415 P only) to blend any food at a temperature of over

60ºC.

Egg white beating function (mod.

B-575MA, B-675MA)

Insert the egg white beater into the blender coupler until it fits into place

(fig.5)

. Then fit it to the blender body by aligning the positioning marks and pressing it in until you hear a click

(fig. 6

). Place the blender in the container, plug in the appliance and press the On/Off button to start beating the egg whites. Use the speed controller to select a speed (models B-615M and B-675

MA), or press the turbo function button.

You may use the glass

(13)

or another type of container for beating the egg whites.

Mincing function (mod. B-575 MA, B-675 MA)

The mincer can be used for fruit and nuts, herbs, boiled eggs, dry bread, etc.

Place the mincer blade

(12)

in the centre of the bowl

(fig. 3)

. Place the ingredients you wish to mince in the mincer bowl.

Place the mincer lid

(10)

on the mincer jug, making sure it is correctly aligned with the mincer blade. Insert the motor body

(3)

in the mincer lid

(3)

by aligning the positioning marks and pressing it in until you hear a click

(Fig. 4)

. Plug in the appliance and press the On/Off button. Use the speed controller

(7)

to select a speed (models

B-615M and B-675 MA only) or press the turbo button

(2)

for quicker mincing. When you have finished mincing the food, make

sure you remove the blade from the bowl before taking the food out.

Cleaning and maintenance

Disconnect the blender and unplug it from the mains before carrying out any maintenance or cleaning. Wash all the accessories immediately after use in order to prolong their useful life. Take care when handling the blades, as they are very sharp, and keep them out of the reach of children.

The jugs

(11 and 13)

and the egg whisk

(9)

are dishwasher safe. The rest of the components are not dishwasher-safe.

Use a damp kitchen cloth to clean all external parts.

NOTE: NEVER SUBMERGE THE MOTOR

BODY, THE MINCER LID, THE BLENDER

COUPLER OR THE BLENDER STEM.

Do not allow the cord to hand over the edge of tables or work surfaces, and do not place it on hot surfaces.

5. INFORMATION FOR THE CORRECT

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND

ELECTRONIC APPLIANCES

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

To remind you that you must collaborate with a selective collection scheme, the symbol shown appears on the product warning you not to dispose of it in traditional refuse containers.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product.

9

1. DESCRIPTION DE L’APPAREIL

(Fig. 1)

1.

Interrupteur

2.

Bouton

3.

Bloc

4.

Pied

5.

Couteau

6.

Cordon

7.

Régulateur de vitesse

8.

Boîtier

9.

Fouet

10.

Couvercle hachoir

11.

Bol hachoir

12.

Couteau hachoir

13.

Verre mesureur

14.

Bouton d’extraction

2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

B-415 P

Voltage:

230V 50Hz

400 W

500 W

600 W

3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• Avant d’utiliser cet appareil pour la première fois, lisez attentivement ce

Mode d’Emploi et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. C’est seulement ainsi que vous pourrez obtenir les meilleurs résultats et une sécurité maximale d’utilisation.

• Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez que la tension du réseau domestique correspond bien à celle indiquée sur l’appareil.

• En cas d’incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l’appareil, faites remplacer la prise par une autre qui convient en faisant appel à un professionnel qualifié.

• Nous déconseillons l’utilisation

FR

d’adaptateurs, de fiches et/ou de rallonges. Si ces éléments s’avéraient indispensables, utilisez seulement des adaptateurs simples ou prises multiples et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur. Veillez à ne pas dépasser la limite de puissance indiquée sur l’adaptateur et/ou sur la rallonge.

• Après avoir enlevé l’emballage, vérifiez que l’appareil est en parfait état, en cas de doute, adressez-vous au Service d’Assistance Technique le plus proche.

• Les éléments de l’emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils représentent une source de dangers potentiels.

• Cet appareil est uniquement destiné à un usage ménager. Toute autre utilisation est considérée inappropriée et dangereuse.

• En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l’appareil, éteindre ce dernier et ne pas essayer de le réparer. S’il requiert une réparation, s’adresser uniquement à un Service d’Assistance Technique agréé par le fabricant et demander à ce que des pièces de rechange d’origine soient utilisées. Si les indications ci-dessus ne sont pas respectées, la sécurité de l’appareil sera mise en danger.

• L’usager ne doit pas procéder au remplacement du câble. Au cas où il serait endommagé ou si son changement s’avérait nécessaire, s’adresser exclusivement à un Service d’Assistance Technique agréé par le fabricant. Ne pas utiliser l’appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.

• Le fabricant ne sera pas responsable des dommages qui pourraient survenir

à la suite de l’utilisation inappropriée, erronée ou peu adéquate de l’appareil ou de réparations effectuées par du personnel non-qualifié.

L’utilisation de tout appareil électrique requiert le respect de quelques règles fondamentales.

EN PARTICULIER :

• Ne pas toucher ni tirer sur le cordon

10

électrique avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.

• Pour éviter tout risque de décharges

électriques, ne pas plonger l’appareil, ni le cordon, ni la fiche dans l’eau, ni dans aucun autre liquide.

• Éviter de toucher les couteaux durant le fonctionnement de l’appareil.

• Toujours débrancher l’appareil avant d’insérer ou d’enlever le fouet.

• Ne pas laisser le cordon pendre sur le bord de la table ou du plan de travail, ne pas le laisser non plus être en contact avec des surfaces chaudes.

• Pour débrancher la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.

• Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, avant de monter ou de démonter le pied mixeur et avant de procéder à son nettoyage.

• Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil.

• Avant de brancher l’appareil, vérifier que le pied mixeur est correctement mis en place.

• Ne pas utiliser l’appareil et ne placer aucune de ses parties sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (plaques de cuisson à gaz ou électriques ou fours).

• Cet appareil n’a pas été conçu pour son usage par des personnes (enfants y compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance ; à moins de l’utiliser sous surveillance ou après avoir été dûment instruites sur son mode d’emploi par une personne responsable de leur sécurité.

• Veillez à ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.

• Pour une plus grande protection, il est recommandé d’installer un dispositif de courant résiduel (RCD) à courant résiduel opérationnel ne dépassant pas les 30 mA. Consultez votre installateur.

11

4. FONCTIONNEMENT

Mise au point

Ce mixeur est destiné à la préparation de petites quantités d’aliments et il ne doit pas être utilisé pour d’autres applications.

Avant d’utiliser cet appareil pour la première fois, nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. Nettoyez le pied mixeur et le couteau à l’eau chaude savonneuse, en veillant à ne pas immerger le bloc moteur dans l’eau. Séchez bien toutes les pièces.

IMPORTANT : Débranchez l’appareil du secteur avant de monter ou de démonter une pièce quelconque.

Fonction mixeur

Le mixeur est utile pour préparer des aliments légers comme par exemple des sauces, des soupes, de la mayonnaise ou des crèmes. Insérer le pied malaxeur

(4)

en pressant sur le corps du moteur

(3)

, en l’alignant sur les repères de positionnement, jusqu’à entendre un clic.

(Fig. 2)

NOTA :

Pour retirer le pied malaxeur, presser le bouton d'extraction

(14)

Une fois le pied malaxeur en place

(4)

, brancher l’appareil. Placer l’aliment à battre dans un récipient approprié, puis le mixeur comme le montre la

figure 7

. Presser le bouton de marche/arrêt

(1)

. Sur les modèles B-615M, B-675 MA, sélectionner la vitesse en tournant le régulateur de vitesse

(7)

. Si nécessaire, presser le bouton turbo

(2)

pour battre à la vitesse maximum.

ATTENTION : Ne pas introduire le pied malaxeur en plastique (uniquement modèle B-415 P) dans les aliments à plus de 60ºC de température.

Fonction blancs en neige (mod.

B-575MA, B-675MA)

Introduire le fouet à monter les blancs en beige dans l’accouplement du mixeur jusqu’à l’emboîter

(fig. 5)

. Puis,

l’insérer en pressant sur le corps du mixeur, en l'alignant sur les repères de positionnement, jusqu’à entendre un clic

(fig. 6)

. Introduire le mixeur dans le récipient, brancher l’appareil et presser le bouton de marche/arrêt pour commencer à battre. Utiliser le régulateur de vitesse pour choisir une vitesse (B-615M, B-675 MA) ou presser le bouton de la fonction turbo.

Utiliser le bol

(13)

ou un autre récipient pour battre.

Fonction hachoir (mod. B-575 MA,

B-675 MA)

Utiliser le hachoir pour les fruits secs, les herbes, les œufs durs, le pain sec, etc.

Placer la lame du hachoir

(12)

dans l’axe du bol

(fig. 3)

. Placer les ingrédients à hacher dans le bol.

Placer le couvercle du hachoir

(10)

sur le bol en veillant à bien l’aligner avec la lame. Insérer à pression, en suivant les repères de positionnement, le corps du moteur

(3)

sur le couvercle du hachoir

(3)

jusqu’à entendre un clic.

(Fig. 4)

.

Brancher l’appareil sur le secteur et presser le bouton de marche/arrêt.

Utiliser le régulateur de vitesse

(7)

pour choisir une vitesse (uniquement modèles

B-615M, B-675 MA) ou presser le bouton de la fonction turbo

(2)

pour hacher plus rapidement. Une fois le hachage terminé, veiller à retirer la lame du bol avant de retirer l’aliment.

Nettoyage et entretien

Débranchez l’appareil du secteur avant de procéder à une quelconque opération de nettoyage ou d’entretien. Nettoyez tous les accessoires immédiatement après chaque utilisation, afin de prolonger leur vie utile.

Manipulez avec précaution les couteaux car ils sont très tranchants. Maintenez les enfants éloignés des couteaux de l’appareil. Le bol et le verre mesureur

(11 et 13)

, ainsi que le fouet

(9)

peuvent être lavés en lave-vaisselle.

Ne pas introduire le reste des composants dans le lave-vaisselle.

Pour nettoyer toutes les pièces de

12 l’extérieur, utiliser une éponge humide.

NOTE : NE JAMAIS PLONGER DANS

L'EAU LE CORPS DU MOTEUR,

LE COUVERCLE DU HACHOIR,

L’ACCOUPLEMENT DU MIXEUR ET LE

PIED MALAXEUR.

Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du plan de travail ou de surfaces chaudes au toucher.

5. INFORMATION POUR

LA CORRECTE GESTION DES

RÉSIDUS D'APPAREILS

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

A la fin de la vie utile de l’appareil, ce dernier ne doit pas être éliminé mélangé aux ordures ménagères brutes.

Il peut être porté aux centres spécifiques de collecte, agréés par les administrations locales, ou aux prestataires qui facilitent ce service.

L’élimination séparée d’un déchet d’électroménager permet d’éviter d’éventuelles conséquences négatives pour l’environnement et la santé, dérivées d’une

élimination inadéquate, tout en facilitant le traitement et le recyclage des matériaux qu’il contient, avec la considérable

économie d’énergie et de ressources que cela implique.

Afin de souligner l’obligation de collaborer à la collecte sélective, le marquage ci-dessus apposé sur le produit vise à rappeler la nonutilisation des conteneurs traditionnels pour son élimination.

Pour davantage d’information, contacter les autorités locales ou votre revendeur.

1. ¶

ƒ

π

°ƒ

º

∏ ∆∏

™ ™À™

∫∂

À

™ (

ÈÎ.1)

1.

¢È·ÎfiÙ˘ ¤Ó·Ú͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ - ·‡Û˘

2.

∫Ô˘Ì›

3.

™ÒÌ· ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú

4.

ƒ¿‚‰Ô˜

5.

§Â›‰·

6.

ΔÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ

7.

ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜

8.

™˘Ó‰ÂÙÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ

9.

ÃÙ˘ËÙ‹ÚÈ ÁÈ· ·ÛÚ¿‰È ·˘ÁÒÓ

10.

∫¿Ï˘ÌÌ· ‰Ô¯Â›Ô˘ Ì ÎÔÙÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜

11.

¢Ô¯Â›Ô

12.

§Â›‰Â˜ ÎÔ‹˜

13.

¢Ô¯Â›Ô Ì ÂӉ›ÍÂȘ

14.

Êïìâßï åîáãùãÞò.

2.

∆∂

á

π∫∞

∆√π

Ã

∂π∞

B-415 P

∆ ¿ÛË ÚÂ‡Ì ∙ ÙÔ ̃ :

230V 50Hz

400 W

500 W

600 W

3. ¶ƒ

√∂π

¢

√π∏

∂π

°

π∞ ∆∏

¡

™º

§

∂π∞

• ¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ·˘Ù‹ ÙË

Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ‰È·‚¿ÛÙÂ

ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ ηÈ

Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ ÁÈ· Ó· ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ

Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªfiÓÔ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ

ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ¤¯ÂÙ ηχÙÂÚ·

·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË

·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË.

• ¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹,

‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡

‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯË

¤Ó‰ÂÈÍË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ

Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

• ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÊȘ ÙÔ

EL

Û˘Û΢‹˜ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ Ú›˙·,

·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Ú›˙· Ì ¿ÏÏË

ηٿÏÏËÏÔ˘ Ù‡Ô˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜

ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘

ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

• ¢ÂÓ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ÙË ¯Ú‹ÛË

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤ˆÓ (·ÓÙ¿ÙÔÚ˜) ‹/

Î·È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ. ∞Ó Ô

ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˘ÏÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜

Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ˜, ÙfiÙ ӷ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌfiÓÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜

(·ÓÙ¿ÙÔÚ˜) ·ÏÔ‡˜ ‹ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜

Î·È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ηψ‰›ˆÓ Ô˘

Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜

ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜

Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ

ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Â¿Óˆ ÛÙÔÓ

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ‹/Î·È ÛÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ

ÚÔ¤ÎÙ·Û˘.

• ∞ÊÔ‡ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘

Û˘Û΢·Û›·˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ›

˙ËÌÈ¿. ∞Ó ¤¯ÂÙ οÔȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜

·¢ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ

ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ΔÌ‹Ì· Δ¯ÓÈ΋˜

μÔ‹ıÂÈ·˜.

• ∫ڷٿ٠ٷ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi

Ù· ˘ÏÈο Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ (Ï·ÛÙÈΤ˜

Û·ÎԇϘ, ·ÊÚÔÏ¤Í ÎÏ.), ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿

ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜.

• ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ

ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË. ∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ıˆÚÂ›Ù·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË

ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯Ú‹ÛË.

• ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘ ‹/Î·È Î·Î‹˜

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, Û‚‹ÛÙÂ

ÙËÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ

ÙËÓ ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙÂ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË

Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÙË

Û˘Û΢‹, ·¢ı˘Óı›Ù ÌfiÓÔ ÛÂ

οÔÈÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ, ·fi ÙËÓ

∫·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·, ΔÌ‹Ì·

Δ¯ÓÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜ Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ӷ

ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο.

™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ Â›Ó·È

Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ı·

Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜.

• √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·

·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ

Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·˘Ù‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘

ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ‹ Ú¤ÂÈ

13

Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›, ·¢ı˘Óı›Ù ÌfiÓÔ

Û οÔÈÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ΔÌ‹Ì·

Δ¯ÓÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜

ÙÔ˘ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ

ÙË Û˘Û΢‹ ·Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ ÊȘ

¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿.

• √ ∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Â˘ı‡ÓË ÁÈ·

˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi

·Î·Ù¿ÏÏËÏË, ÂÛÊ·Ï̤ÓË ‹ ·Ó‡ı˘ÓË

¯Ú‹ÛË ‹/Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Ù˘

Û˘Û΢‹˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·fi ÌË

ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi.

°È ∙ ÙË ˉ Ú‹ÛË Ô  ÔÈ ∙ Û‰‹  ÔÙ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ̃

Û ˘ ÛΠ˘ ‹ ̃ ∙∙ ÈÙ›٠∙ È Ë Û ˘ ÌÌ fi ÚÊ ̂ ÛË ÌÂ

ÔÚÈṲ̂ÓÔ ˘ ̃ ‚ ∙ ÛÈÎÔ‡ ̃ Î ∙ Ó fi Ó ̃

™À°∫∂∫ƒπª∂¡∞

• ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ

ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ó

Ù· ¯¤ÚÈ· ‹ Ù· fi‰È· Û·˜ Â›Ó·È ‚ÚÂÁ̤ӷ

‹ ˘ÁÚ¿.

• °È· Ó· ·ÔÙÚ·› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ

ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜, ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙË

Û˘Û΢‹, ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È ÙÔ ÊȘ Û ÓÂÚfi

‹ οو ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË.

• °È· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Û˘Û΢‹,

ÌËÓ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ٷ ÎÈÓËÙ¿ Ù˘ ̤ÚË Î·È

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.

• ΔÔÔıÂÙ›ÙÂ Î·È ·Ê·ÈÚ›Ù ÙË Ú¿‚‰Ô

ÌϤÓÙÂÚ fiÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È

ÛÙËÓ Ú›˙·.

• MËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ó· ÎÚ¤ÌÂÙ·È

·fi ÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‹ Ù˘

ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Â¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›·

ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Û˘Û΢‹ ‹ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿

Â¿Óˆ Û ÂÛٛ˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜

• ªËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÔÙ¤ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, fiÙ·Ó

·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.

• BÁ¿˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ·Ó

‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ,

ÚÔÙÔ‡ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙË

Ú¿‚‰Ô ÌϤÓÙÂÚ Î·È ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ

ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘.

• ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ·È‰È¿ Ó·

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË Û˘Û΢‹.

• ¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙË Û˘Û΢‹,

‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ú¿‚‰Ô˜ ÌϤÓÙÂÚ Â›Ó·È

ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙË Û˘Û΢‹.

• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È ÌËÓ ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ

ηӤӷ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·˘Ù‹˜

Â¿Óˆ ‹ ÎÔÓÙ¿ Û ËÁ¤˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜

14

(Ì¿ÙÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÎÔ˘˙›Ó·˜

Áη˙ÈÔ‡ ‹ ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜).

ÁõôÞ ç óõóêåõÞ äåí ðñÝðåé

íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü Üôïìá

(óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí ðáéäéþí)

ðïõ ðÜó÷ïõí áðü óùìáôéêÝò, íåõñéêÝò

êáé íïçôéêÝò ðáèÞóåéò Þ ðïõ äåí Ý÷ïõí

ôçí åìðåéñßá êáé ôç ãíþóç, ÷ùñßò ôçí

åðßâëåøç Þ ôçí êáèïäÞãçóç ãéá ôç

óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò áðü êÜðïéï

Üëëï Üôïìï õðåýèõíï ãéá ôçí áóöÜëåéÜ

ôïõò.

Ìçí áöÞíåôå ôá ðáéäéÜ íá ÷åéñßæïíôáé êáé

íá ðáßæïõí ìå ôç óõóêåõÞ.

Ãéá ìåãáëýôåñç ðñïóôáóßá, óõíéóôïýìå

íá åãêáôáóôÞóåôå Ýíáí ìç÷áíéóìü

ðáñáìÝíïíôïò ñåýìáôïò ãéá ëåéôïõñãéêü

ðáñáìÝíïí ñåýìá ðïõ äåí õðåñâáßíåé ôá

30 mA. Óõìâïõëåõèåßôå ôïí çëåêôñïëüãï

óáò.

4. §

∂π∆√

Àƒ°

π∞

¶ÚÔÂÙÔÈÌ ∙ Û› ∙

∞˘Ùfi ÙÔ ÌϤÓÙÂÚ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ

ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ÌÈÎÚ¤˜

ÔÛfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi.

¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÁÈ· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ÙË Û˘Û΢‹, ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ ÛÒÌ·

ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Ì ¤Ó· Óˆfi ·Ó›. ∫·ı·Ú›˙ÂÙÂ

ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È ÙË ÏÂ›‰· Ì ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi

Î·È Û·Ô‡ÓÈ, ·ÏÏ¿ ÌËÓ ‚¿˙ÂÙ ÛÙÔ ÓÂÚfi

ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜.

™ÎÔ˘›˙ÂÙ ηϿ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù˘

Û˘Û΢‹˜, ÚÔÙÔ‡ Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜.

™∏ª∞¡Δπ∫√: ¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ӷ

ÙÔÔıÂÙ›Ù ‹ Ó· ·Ê·ÈÚ›Ù ·fi ÙË

Û˘Û΢‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, ‚Á¿˙ÂÙ ÚÒÙ· ÙÔ

ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.

Ëåéôïõñãßá áíáäåõôÞñá

Ôï ìßîåñ åßíáé êáôÜëëçëï ãéá íá ÷ôõðÜôå

êáé íá áíáäåýåôå ìáëáêÜ ôñüöéìá,

ð.÷. ãéá íá êÜíåôå óÜëôóåò, óïýðåò,

ìáãéïíÝæåò Þ ÷õëïýò. ÅéóÜãáôå ìå

ðßåóç ôï åîÜñôçìá áíÜäåõóçò

(4)

óôï

óþìá ôïõ ìïôÝñ

(3)

åõèõãñáììßæïíôáò

ôá óçìÜäéá ôïðïèÝôçóçò ìÝ÷ñé íá

áêïýóåôå Ýíá êëéê.

(Åéê. 2)

ÓÇÌÅÉÙÓÇ:

Ãéá íá åîÜãåôå ôï åîÜñôçìá

áíÜäåõóçò, ðéÝóôå ôï êïìâßï åîáãùãÞò

(14)

.

Áöïý åöáñìüóåôå ôï åîÜñôçìá

áíÜäåõóçò

(4)

, óõíäÝóôå ôç óõóêåõÞ

óôï ñåýìá. ÂÜëôå ôï ôñüöéìï ãéá

÷ôýðçìá óå Ýíá êáôÜëëçëï äï÷åßï êáé

ôïðïèåôÞóôå ôï ìßîåñ Ýôóé üðùò óáò

õðïäåéêíýåé ç

åéêüíá 7

. ÐéÝóôå ôï

äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò/ðáýóçò

(1)

. Óôá

ìïíôÝëá B-615M êáé B-675MA, åðéëÝîôå

ôçí ôá÷ýôçôá óôñÝöïíôáò ôï ñõèìéóôÞ

ôá÷ýôçôáò

(7)

. Áí ôï èåùñåßôå áíáãêáßï,

ðéÝóôå ôï êïìâßï turbo

(2)

ãéá íá

÷ôõðÞóåôå ìå ôç ìÝãéóôç ôá÷ýôçôá.

ÐÑÏÓÏ×Ç:

Ìçí åéóÜãåôå ôï ðëáóôéêü

åîÜñôçìá áíÜäåõóçò (ìüíï óôï

ìïíôÝëï B-415P) óå ôñüöéìá ðïõ Ý÷ïõí

èåñìïêñáóßá ìåãáëýôåñç áðü 60

º

C.

Ëåéôïõñãßá ÷ôõðÞìáôïò ãéá

áóðñÜäéá áõãþí (Ìïíô. B-575MA,

B-675MA)

ÔïðïèåôÞóôå ôï åîÜñôçìá ÷ôõðÞìáôïò

áõãþí óôïí ðñïóáñìïóôÞ ôïõ ìßîåñ

ìÝ÷ñé íá åöáñìüóåé óùóôÜ

(Åéê. 5)

.

ÌåôÜ, åöáñìüóôå ôïí óôï óþìá ôïõ

ìßîåñ ìå ðßåóç êáé åõèõãñáììßóôå ôïí

ìå ôá óçìÜäéá ôïðïèÝôçóçò ìÝ÷ñé íá

áêïýóåôå Ýíá êëéê

(Åéê. 6)

. ÂÜëôå ôï

ìßîåñ óôï äï÷åßï, óõíäÝóôå ôï âýóìá

óôï ñåýìá êáé ðéÝóôå ôï äéáêüðôç

ëåéôïõñãßáò/ðáýóçò ãéá íá áñ÷ßóåôå

ôï ÷ôýðçìá. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï

ñõèìéóôÞ ôá÷ýôçôáò ãéá íá åðéëÝîåôå

ôçí åðéèõìçôÞ ôá÷ýôçôá (Ìïíô.

B-615M, B-675MA) Þ ðéÝóôå ôï êïìâßï

ëåéôïõñãßáò turbo.

Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï

ðïôÞñé

(13)

Þ êÜðïéï Üëëï äï÷åßï ãéá ôï

÷ôýðçìá.

Ëåéôïõñãßá êïðÞò (Ìïíô. B-575MA,

B-675MA)

×ñçóéìïðïéÞóôå ôïí êïðôÞñá ãéá

îçñïýò êáñðïýò, ÷üñôá, âñáóìÝíá

áõãÜ, îçñü øùìß, êëð.

15

ÔïðïèåôÞóôå ôç ëåðßäá ôïõ êïðôÞñá

(12)

óôïí Üîïíá ôïõ ìðïë

(Åéê.

3)

. ÂÜëôå ôá õëéêÜ ðïõ èÝëåôå íá

èñõììáôßóåôå óôï ìðïë ôïõ êïðôÞñá.

ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé ôïõ êïðôÞñá

(10)

ðÜíù óôï äï÷åßï ôïõ êïðôÞñá êáé

âåâáéùèåßôå üôé åõèõãñáììßæåôáé óùóôÜ

ìå ôç ëåðßäá ôïõ êïðôÞñá. ÅéóÜãáôå

ìå ðßåóç, êáé åõèõãñáììßæïíôáò

ôá óçìÜäéá, ôï óþìá ôïõ ìïôÝñ

(3)

óôï êáðÜêé ôïõ êïðôÞñá

(3)

ìÝ÷ñé íá áêïýóåôå Ýíá êëéê

(Åéê. 4)

.

ÓõíäÝóôå ôï âýóìá óôï ñåýìá êáé

êáé ðéÝóôå ôï äéáêüðôç ëåéôïõñãßáò/

ðáýóçò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ñõèìéóôÞ

ôá÷ýôçôáò

(7)

ãéá íá åðéëÝîåôå ôçí

åðéèõìçôÞ ôá÷ýôçôá (ìüíï ìïíôÝëá

B-615M, B-675MA) Þ ðéÝóôå ôï êïìâßï

ëåéôïõñãßáò turbo

(2)

ãéá íá êüøåôå ôá

õëéêÜ ðéï ãñÞãïñá. Áöïý ôåëåéþóåôå

ôï êüøéìï, áöáéñÝóôå ðñþôá ôç ëåðßäá

áðü ôï ìðïë ðñéí âãÜëåôå ôá ôñüöéìá.

∫∙ ı ∙ ÚÈÛÌ fi ̃ Î ∙ È Û ˘ ÓÙ‹ÚËÛË

™‚‹ÛÙÂ Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ

Ú›˙·, ÚÔÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi

‹ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘.

¶Ï¤ÓÂÙ fiÏ· Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿

·fi οı ¯Ú‹ÛË. ŒÙÛÈ, ·Ú·Ù›ÓÂÙ ÙËÓ

ˆÊ¤ÏÈÌË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ηÈ

ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ηٿ

ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂ›‰ˆÓ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ôχ

ÎÔÊÙÂÚ¤˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ Û ̤ÚÔ˜ Ô˘

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿.

ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ٷ ‰Ô¯Â›·

(11 Î ∙ È 13)

ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯Ù˘ËÙ‹ÚÈ ·˘ÁÒÓ

(9)

ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ.

Ìçí åéóÜãåôå ôá õðüëïéðá åîáñôÞìáôá óôï

ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.

Ãéá íá êáèáñßóåôå üëá ôá åîùôåñéêÜ

åîáñôÞìáôá, íá ÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá õãñü

ðáíß,

ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ÌÇ ÂÕÈÉÆÅÔÅ ÐÏÔÅ ÔÏ

ÓÙÌÁ ÔÏÕ ÌÏÔÅÑ, ÔÏ ÊÁÐÁÊÉ ÔÏÕ

ÊÏÐÔÇÑÁ, ÔÏÍ ÐÑÏÓÁÑÌÏÓÔÇ ÔÏÕ

ÌÉÎÅÑ ÊÁÉ ÔÏ ÅÎÁÑÔÇÌÁ ÁÍÁÄÅÕÓÇÓ

ÓÅ ÕÃÑÁ.

Ìçí áöÞíåôå ôï êáëþäéï íá

êñÝìåôáé áðü ôéò Üêñåò ôïõ ôñáðåæéïý Þ áðü

Üëëåò åðéöÜíåéåò åñãáóßáò Þ áðü æåóôÝò

óôçí áöÞ åðéöÜíåéåò.

5. ¶§

ƒ

º

ƒ

π∂

™ °

π∞ ∆∏

™ø™

∆∏

¢

π∞

Ã

∂π

ƒ

π

∏ ∆

ø¡

√μ

§

∏∆

ø¡

§

∂∫∆

ƒ

π∫

ø¡

∫∞π ∏

§

∂∫∆

ƒ

¡

π∫

ø¡

™À™

∫∂

Àø¡

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘

˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ

Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ٷ

·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ. ªÔÚ›

Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο

ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘

Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ

‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜

Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ∏

‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜

Û˘Û΢‹˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ

·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

Î·È ÙËÓ ˘Á›· ·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË,

ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù·

ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È

ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.

™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘

ηٷӷψً Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È

ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜

ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋

Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ

Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜

·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,

ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ

ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.

16

1. KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. Ábra)

1.

KI/BE

2.

Turbo

3.

Motor

4.

Kever ő rúd

5.

Kés

6.

Hálózati

7.

Sebesség

8.

Turmix

9.

Habver ő

10.

Aprító fedele

11.

Aprító edény

12.

Aprítókés

13.

Mér ő pohár

14.

Kioldó gomb

2. M

Ű

SZAKI ADATOK

B-415 P 400 W

500 W

600 W

Feszültség:

230V 50Hz

3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Miel ő tt el ő ször használná a készüléket, alaposan olvassa át ezt a használati utasítást, és tartsa meg kés ő bbi információszerzés céljából. Csak így

érheti el a legjobb eredményeket és a maximálisan biztonságos használatot.

• A készülék használata el ő tt ellen ő rizze, hogy a hálózati áramellátás feszültsége megegyezik a készüléken jelzettel.

• Amennyiben nem illik össze a dugaszolóaljzat és a dugó, megfelel ő en képzett személlyel cseréltesse ki az aljzatot.

• Nem javasoljuk adapterek, hosszabbító dugók és/vagy kábelek alkalmazását.

Amennyiben mégis szükséges ezek alkalmazása, csak egyes vagy

HU

többszörös adaptert használjon, és olyan hosszabbító kábelt, amely megfelel az érvényben lév ő szabványoknak, figyelve arra, hogy ne haladja meg az adapteren és/vagy a hosszabbítón jelzett teljesítmény határt.

• A csomagolás eltávolítását követ ő en ellen ő rizze, hogy a készülék tökéletes

állapotban van, és kétség esetén forduljon a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.

• A csomagolóanyagokat (m ű anyag zsákok, polisztirol hab, stb.) tartsa gyermekekt ő l távol, mert veszély forrásai lehetnek.

• Ez a készülék kizárólag háztartási célokat szolgál. Bármely más felhasználás nem megfelel ő nek és veszélyesnek min ő sül.

• Hiba, vagy m ű ködésképtelenség esetén kapcsolja ki a készüléket, és ne kísérelje megjavítani. Forduljon a hivatalos márkaszervizhez és kérje eredeti pótalkatrészek és kiegészít ő k alkalmazását. A fentiek be nem tartása veszélyezteti a készülék biztonságos m ű ködését.

• A felhasználó nem végezheti el a kábel cseréjét. Amennyiben ez megsérülne,

és ki kell cserélni, kizárólag a gyártó

által megjelölt hivatalos márkaszerviz végezheti el. Ne használjon sérült kábel ű vagy dugójú készüléket.

• A gyártó nem vállalja a felel ő sséget nem rendeltetésszer ű használattal, más célra történ ő alkalmazással vagy nem szakember által végzett javításokkal okozott károkért.

Bármely elektromos berendezés használatához be kell tartani alapvet ő biztonsági szabályokat.

KÜLÖNÖSEN

• Ne érintse meg, vagy húzza a betáp kábelt nedves vagy vizes kézzel vagy lábbal.

• Az elektromos kisülés elkerülése

érdekében a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót ne tegye vízbe, és ne tegye folyóvíz alá.

17

• A készülék m ű ködése közben ne érintse meg a kést.

• A mixer rudat úgy kell felhelyezni vagy levenni, hogy a készülék nincs áram alatt.

• Ne hagyja, hogy a kábel fennakadjon az asztal vagy a munkalap szélén, vagy hogy forró felületekhez érjen.

• A dugó kihúzásakor soha ne a kábelt húzza.

• Áramtalanítsa a készüléket, ha már nem akarja használni, vagy tisztítás céljából

össze vagy szét kívánja szerelni.

• Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket.

• A készülék bekapcsolása el ő tt ellen ő rizze, hogy a kever ő rúd megfelel ő en illeszkedik a készülékbe.

• Ne használja, és ne tegye a készülék semmilyen részét forró felület közelébe

(gáz vagy elektromos f ő z ő lapok vagy süt ő k).

• Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve gyerekeket), akik fizikai, érzékelési vagy mentális fogyatékossággal rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelel ő tapasztalatokkal vagy ismeretekkel; kivéve, ha azt egy, a biztonságukért felel ő s személy nem felügyeli vagy nem ad utasításokat a készülék használatával kapcsolatban.

• A gyermekeket figyelni kell, nehogy a készülékkel játszanak.

• A nagyobb védelem érdekében javasoljuk egy maradékáram készülék (RCD) beszerelését, amelynél a maradékáram nem haladja meg a 30 mA-t. Kérje a beszerel ő tanácsát.

4. M

Ű

KÖDÉS

Beüzemelés

A botmixert arra tervezték, hogy kis mennyiség ű ételt feldolgozzanak vele, és tilos más célra használni.

Miel ő tt el ő ször használná, tisztítsa meg a motortestet egy nedves ruhával. A tengelyt

é s a kést tisztítsa meg tisztítószeres meleg vízben, figyelve arra, hogy a készülék tengelyének fels ő részét nem merítse a vízbe.

Minden alkatrészt alaposan szárítson meg.

FONTOS: Miel ő tt a készülék bármely részt

össze- vagy szétszerelné, a készüléket mindig áramtalanítsa.

Turmix funkció

A turmix alkalmas könny ű élelmiszerek turmixolására, mint például szószok, levesek, majonéz vagy pépek. Illessze

össze a motortestre

(3)

gyakorolt nyomással, egy vonalba hozva jelöléseket a kever ő lábbal

(4)

, amíg egy kattanást nem hall.

(2. Ábra)

.

MEGJEGYZÉS:

A kever ő láb kivételéhez nyomja meg a kioldó gombot

(14)

.

Miután beállította a kever ő lábat

(4)

, csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Tegye a felverend ő

összetev ő ket egy edénybe, és helyezze el a turmixot a

7. ábrán

látható módon. Nyomja meg az indítás/leállítás

(1)

kapcsolót. A

B-615M, B-675MA modelleknél, válassza ki a sebességet a sebességszabályzó

(7)

elfordításával. A szükségesnek véli, nyomja meg a turbó gombot

(2)

a maximális sebességen történ ő aprításhoz.

FIGYELEM: Soha ne tegye a m ű anyag kever ő lábat (csak a B-415P modelleknél)

60°C-nál magasabb h ő mérséklet ű ételbe.

Tojásfehérje felver ő funkció (B-575MA,

B-675MA modellek)

Tegye a habver ő t a turmix csatlakozójába, amíg bele nem illeszkedik

(5. Ábra)

. Majd belenyomva csatlakoztassa a turmix testébe, egymáshoz illesztve a jelöléseket, amíg egy kattanást nem hall

(6. Ábra)

. Tegye a turmixot a tálba, dugja be a készüléket a konnektorba, és nyomja meg az indító/ leállító gombot a felverés megkezdéséhez.

A sebesség kiválasztásához (B-615M,

B-675MA) használja a sebességszabályzót, vagy nyomja meg a turbó gombot.

A felveréshez használhatja a poharat

(13)

vagy más edényt is.

18

Aprító funkció (B-575MA, B-675MA modellek)

Az aprítót használhatja szárított gyümölcsök, zöld növények, f ő tt tojás, száraz kenyér, stb. aprítására.

Helyezze az aprítókést

(12)

a tál tengelyére

(3.

Ábra)

. Helyezze az aprítandó összetev ő ket az aprító táljába.

Helyezze az aprító tetejét

(10)

az aprótálra,

és gy ő z ő djön meg, hogy a aprítókéssel megfelel ő en illeszkedik. Kicsit megnyomva, és a jeleket egymáshoz állítva tegye a motortestet

(3)

az aprító fedélbe

(3)

, amíg egy kattanást nem hall

(4. Ábra)

. Dugja be a készülék dugóját a konnektorba, majd kapcsolja be az indító/leállító gombot. A sebesség kiválasztásához (csak a B-615M, B-675MA modelleknél) használja a sebesség-szabályzót

(7)

, vagy nyomja meg a turbó gombot

(2)

, ha gyorsabban szeretne aprítani. Miután az aprítást befejezte, vegye ki a kést a tálból, miel ő tt az ételt kivenné.

Tisztítás és karbantartás

Kapcsolja ki a mixert, és húzza ki az elektromos hálózatból bármely karbantartási vagy tisztítási m ű velet elvégzése céljából.

Minden használat után mossa el az összes alkatrészt azért, hogy élettartamukat meghosszabbítsa. A kések kezelésekor figyeljen arra, hogy azok nagyon élesek, és tartsa gyermekekt ő l távol. A poharakat

(11 és 13)

és a habver ő t

(9)

mosogatógépben is elmoshatja.

A többi alkotórészt ne tegye mosogatógépbe.

A többi alkotórész kívülr ő l való tisztításához használjon egy nedves törl ő kend ő t.

MEGJEGYZÉS: SEM A MOTOR TESTÉT,

AZ APRÍTÓ FEDELÉT, A TURMIX

ILLESZTÉSÉT,, SEM A KEVER Ő FEJ

LÁBÁT NE MERÍTSE VÍZBE.

Ne engedje, hogy a kábel asztal és a munkalap szélénél lógjon le, vagy forró felületekkel érintkezzen.

5. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS

KÉSZÜLÉKEK MARADVÁNYAINAK

MEGFELEL

Ő

KEZELÉSÉRE

VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az

önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgy ű jt ő kben vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végz ő keresked ő knél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív gy ű jtése lehet ő vé teszi a nem megfelel ő en végzett hulladékkezelésb ő l adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztet ő negatív hatások megel ő zését és a készülék alkotórészeinek

újrahasznosítását, melynek révén jelent ő s energia– és er ő forrás– megtakarítás érhet ő el.

A szelektív hulladékgy ű jtés kötelességének hangsúlyozása érdekében a terméken egy jelzés szerepel figyelmeztetésként, hogy ne használják a hagyományos konténereket

ártalmatlanításukhoz.

További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

19

1. POPIS SPOT

Ř

EBI

Č

E (Obr.1)

1.

Vypína č zap./vyp.

2.

Spína č Turbo

3.

T ě leso motoru

4.

Ty č ový nástavec na mixování

5.

N ů ž

6.

Sí ť ový p ř ívod

7.

Regulátor

8.

Spojka pro metlu na šlehání

9.

Metla na šlehání

10.

Víko nádoby na sekání

11.

Nádoba na sekání

12.

N ů ž na sekání

13.

Nádoba s odm ě rkou

14.

Tla č ítko pro vyjmutí.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

B-415 P 400 W

500 W

600 W

Nap ě tí:

30V 50Hz

Deklarovaná hladina akustickéhovýkonuvyza ř ovaného spot ř ebi č em aší ř enéhovzduchem:

85 dB(A); šlehání vaje č ného sn ě hu (mod.

B-575MA, B-675MA) 85 dB(A); sekání

(mod. B-575MA, B-675MA) 100 dB(A)

3. D

Ů

LEŽITÉ BEZPE

Č

NOSTNÍ

POKYNY

• P ř ed prvním použitím spot ř ebi č e si pozorn ě p ř e č t ě te tento návod k používání a uschovejte jej pro pozd ě jší nahlédnutí. Jen tak dosáhnete nejlepších výsledk ů a maximální bezpe č nost p ř i používání.

• P ř ed použitím spot ř ebi č e si ov ěř te, zda-li se nap ě tí elektrické sít ě shoduje s nap ě tím vyzna č eném na spot ř ebi č i.

CZ

• V ř ípad ě nekompatibility zástr č ky a zásuvky dejte vym ě nit zásuvku za jiný vhodný typ, obra ť te se na kvalifikované odborníky.

• Nedoporu č ujeme používání adaptér ů , zástr č ek a/nebo prodlužovací š ňů ry.

Pokud by jejich použití bylo nezbytné, použijte jen takové adaptéry a prodlužovací š ňů ry, které vyhovují platným bezpe č nostním normám, dbejte, aby nebyl p ř ekro č en limit nap ě tí, uvedený na adaptérech a/nebo na prodlužovací š ňůř e.

• Po odbalení se p ř esv ě d č ete, zda je spot ř ebi č nepoškozen. V p ř ípad ě , že si nejste jisti, obra ť te se na nejbližší autorizovaný servis.

• Č ásti obalu (plastové sá č ky, polystyrénové sou č ásti, atd.), nesmí z ů stat v dosahu d ě tí, protože p ř edstavují zdroj nebezpe č í.

• Tento ř ebi č je ur č en pouze pro použití v domácnosti. Jiné používání by bylo považováno za nevhodné a nebezpe č né.

• V ř ípad ě poruchy a/nebo nesprávného fungování spot ř ebi č vypn ě te a nepokoušejte se jej opravit. Pokud je pot ř ebná oprava, obra ť te se výlu č n ě na výrobcem autorizovaný servis a žádejte, aby byli použity originální náhradní sou č ástky a p ř íslušenství. V p ř ípad ě nerespektování uvedených rad je ohrožena bezpe č nost spot ř ebi č e.

• Spot ř ebitel nesmí sám vym ěň ovat sí ť ový p ř ívodní kabel. V p ř ípad ě , že je poškozený nebo je jej t ř eba vym ě nit, obra ť te se jen na výrobcem autorizovaný servis. Spot ř ebi č nepoužívejte pokud je poškozen sí ť ový p ř ívodní kabel nebo zástr č ka.

• Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout z použití spot ř ebi č e nesprávným, nevhodným nebo neodpovídajícím zp ů sobem nebo jeho opravou vykonanou osobou bez pot ř ebné kvalifikace.

Používání jakéhokoliv elektrického spot ř ebi č e vyžaduje dodržování základních pravidel

20

ZEJMÉNA

• Nedotýkejte se sí ť ového p ř ívodu ani za n ě j netahejte když máte mokré nebo vlhké ruce, nebo nohy.

• Abyste ř edešli elektrickému výboji, nepono ř ujte spot ř ebi č , sí ť ový p ř ívod ani zástr č ku do vody ani je nedávejte pod vodu z vodovodního kohoutku.

• Když je spot ř ebi č v chodu vyhn ě te se kontaktu s nožem.

• P ř i nasazování nebo odmontování nástavce na mixování vždy spot ř ebi č vypojte z elektrické sít.

• Nenechávejte ť ový p ř ívodní kabel viset p ř es okraj stolu nebo kuchy ň ské pracovní desky, dbejte aby nebyl v kontaktu s horkými povrchy.

• P ř i odpojení sí ť ového p ř ívodu nikdy netahejte za samotný sí ť ový p ř ívod.

• Odpojte ř ebi č ze sít ě když ho nepoužíváte, p ř ed montáží a demontáží nástavce na mixování a p ř ed č išt ě ním.

• Nedovolte ě tem používat spot ř ebi č .

• P ř ed zapnutím spot ř ebi č e zkontrolujte, zda je nástavec na mixování správn ě nasazen na t ě lese motoru.

• Nepoužívejte ř ebi č na horkém povrchu nebo v jeho blízkosti, ani nekla ď te spot ř ebi č ani žádné jeho č ásti na teplé povrchy nebo do jejich blízkosti

(plynové nebo elektrické sporáky nebo trouby).

• Tento ř ístroj nesmí používat bez dohledu osoby (v č etn ě d ě tí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez skušeností a v ě domostí; pokud neabsolvují školení o používání p ř ístroje, vykonané osobou, zodpov ě dnou za jeho bezpe č nost.

• Je ř ebné dohlížet na d ě ti, aby si nehráli s p ř ístrojem.

• Pro ě tší bezpe č nost doporu č ujeme nainstalovat proudový chráni č na residuální proud (RCD) s vybavovacím residuálním proudem, který nep ř ekra č uje

30 mA. Pora ď te se s odborníkem na instalaci.

4. POUŽITÍ MIXÉRU

Príprava k použití

Tento mixér je navržen na zpracování malého množství potravin a nesmí se použít jiným zp ů sobem.

P ř ed prvním použitím mixéru o č ist ě te t ě leso motoru vlhkým had ř íkem. Nástavec a n ů ž o č ist ě te v teplé vod ě se saponátem, dbejte abyste nepono ř ili do vody horní č ást spot ř ebi č e. Všechny č ásti dob ř e osušte.

D Ů LEŽITÉ: P ř ed montáží nebo demontáži kterékoliv č ásti vypojte spot ř ebi č ze sít ě .

Funkce mixéru

Mixér je vhodný na mixování lehkých potravin, nap ř íklad na p ř ípravu omá č ek, polévek, majonéz nebo kaší. Vložte t ě leso motoru

(3)

tak, že na n ě j zatla č íte, vyrovnejte polohovací zna č ky, dokud mixérovací ty č

(4)

nezaklapne.

(Obr.2)

POZNÁMKA:

Pro vyjmutí mixérovací ty č e stiskn ě te tla č ítko pro vyjmutí

(14)

Po umíst ě ní mixovací ty č e

(4)

zapojte p ř ístroj do sít ě . Umíst ě te potravinu, kterou chcete mixovat do adekvátní nádoby a umíst ě te miixér tak, jak je vyzna č ené na

obrázku 7

. Stiskn ě te spína č zapnuto/ vypnuto

(1)

. U model ů B-615M a B-675MA nastavte rychlost oto č ením regulátoru rychlosti

(7)

. Pokud to považujete za d ů ležité, stiskn ě te tla č ítko turbo

(2)

pro mixování p ř i maximální rychlosti.

POZOR: Nepoužívejte um ě lohmotnou mixovací ty č (jen u modelu B-415P) u potravin, jejichž teplota je vyšší než 60ºC.

Fuvkce šlehání vaje č ného sn ě hu (mod.

B-575MA, B-675MA)

Vložte šleha č sn ě hu na p ř ípojku mxéra, dokud nezapadne

(obr. 5)

. Potom jej p ř ipojte na t ě leso mixéru tak, že na n ě j zatla č íte a vyrovnejte polohovací zna č ky, dokud neuslyšíte kliknutí

(obr. 6)

. Vložte mixér do nádoby, zapojte zástr č ku do sít ě a stiskn ě te tla č ítko pro zapnutí/vypnutí, aby jste mohli za č ít mixovat. Použijte regulátor rychlosti pro navolení požadované rychlosti

21

(B-615M, B-675MA) nebo stiskn ě te tla č ítko funkce turbo.

M ů žete na mixování použít sklenici

(13)

nebo jinou nádobu.

Funkce sekání (mod. B-575MA, B-675MA)

Používejte sekání na o ř íšky, bylinky, va ř ená vejce, suchý chleba, apod.

Umíst ě te č epel seka č ky

(12)

na h ř ídel msky

(obr. 3)

. Vložte p ř ísady, které chcete v misce nasekat.

Nasa ď te ví č ko seka č ky

(10)

na nádobu seka č ky a ujist ě te se, že je správn ě srovnané s č epelí seka č ky. Vložte zatla č ením t ě leso motoru

(3)

, se ř i ď te polohovací zna č ky na ví č ku seka č ky

(3)

, dokud neuslyšíte kliknutí.

(Obr. 4)

. Zapojte zástr č ku do zásuvky a stiskn ě te spína č pro zapnutí/vypnutí. Použijte rychlostní regulátor

(7)

pro nastavení rychlosti (pouze u model ů

B-615M, B-675MA) nebo stiskn ě te tla č ítko turbo

(2)

pro rychlejší nasekání. Když dokon č íte nasekání, ujist ě te se, že jste vyjmuli č epel z misky d ř íve než potravinu.

Č išt ě ní a údržba

P ř ed jakoukoli operací údržby nebo č išt ě ní mixér vypn ě te a vypojte z elektrické sít ě .

P ř íslušenství umyjte vždy po použití, prodloužíte tím jeho životnost. P ř i manipulaci s nožem postupujte velmi opatrn ě , protože je velmi ostrý; n ů ž uchovávejte mimo dosahu d ě tí. Nádoby

(11 a 13)

a metlu na šlehání

(9)

m ů žete také mýt v my č ce nádobí.

Nemyjte ostatní sou č ástky v my č ce.

Pro vy č išt ě ní všech vn ě jších kus ů použijte vlhký had ř ík.

POZN.: NIKDY NEPONO Ř UJTE T Ě LESO

MOTORU, VÍ Č KO SEKA Č KY, P Ř ÍPOJKU

MXÉRU ANI MIXOVACÍ TY Č

Nenechávejte kábel nikdy viset nad okrajem stolu a pracovními plochami nebo nad plochami, které jsou horké na dotyk.

5. INFORMACE, TÝKAJÍCÍ SE

SPRÁVNÉHO NAKLÁDÁNÍ S

ODPADEM Z ELEKTRICKÝCH A

ELEKTRONICKÝCH SPOT

Ř

EBI

ČŮ

Po ukon č ení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen spole č n ě s domácím odpadem. Je t ř eba zabezpe č it jeho odevzdání na specializovaná místa sb ě ru t ř íd ě ného odpadu, z ř izovaných m ě stskou správou anebo prodejcem, který zabezpe č uje tuto službu. Odd ě lená likvidace elektrospot ř ebi čů je zárukou prevence negativních vliv ů na životní prost ř edí a na zdraví, které zp ů sobuje nevhodné nakládání, umož ň uje recyklaci jednotlivých materiál ů a tím i významnou

úsporu energií a surovin.

Aby jsme zd ů raznili povinnost spolupracovat p ř i separovaném sb ě ru, je na výrobku znak, který ozna č uje doporu č ení nepoužít na jeho likvidaci tradi č ní kontejnery.

Další informace vám poskytnou místní orgány, nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

22

1. OPIS SPOTREBI

Č

A (Obr.1)

1.

Vypína č zap./vyp.

2.

Spína č Turbo

3.

Teleso

4.

Ty č ový nástavec na mixovanie

5.

Nôž

6.

Sie ť ový prívodný kábel

7.

Regulátor

8.

Spojka č ky na š ľ ahanie

9.

Metli č ka na š ľ ahanie

10.

Veko nádoby na sekanie

11.

Nádoba na sekanie

12.

Nôž na sekanie

13.

Nádoba s odmerkou

14.

Tla č idlo na odobratie.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

B-415 P 400 W

500 W

600 W

Napätie:

230V 50Hz

Deklarovaná hodnota emisie hlukutohtospotrebi č a je 85 dB(A), š ľ ahania vaje č ného snehu (mod. B-575MA, B-675MA)

85 dB(A), sekania (mod. B-575MA, B-675MA)

100 dB(A), č o predstavujehladinu”A” akustického výkonu vzh ľ adomnareferen č ný akustický výkon 1 pW.

3. DÔLEŽITÉ BEZPE

Č

NOSTNÉ

POKYNY

• Pred prvým použitím spotrebi č a si pozorne pre č ítajte tento návod na používanie a uschovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. Len tak dosiahnete najlepšie výsledky a maximálnu bezpe č nos ť pri používaní.

• Pred použitím spotrebi č a si overte, č i sa napätie elektrickej siete zhoduje

SK

s napätím vyzna č eným na spotrebi č i.

• V prípade nekompatibility zástr č ky a zásuvky dajte vymeni ť zásuvku za iný vhodný typ, obrá ť te sa na kvalifikovaných odborníkov.

• Neodporú č ame používanie adaptérov, zástr č iek a/alebo predlžovacích šnúr. Ak by ich použitie bolo nevyhnutné, použite len také adaptéry a predlžovacie šnúry, ktoré vyhovujú platným bezpe č nostným normám, dbajte, aby nebol prekro č ený limit napätia, uvedený na adaptéri a/ alebo predlžovacej šnúre.

• Po odbalení sa presved č ite, č i je spotrebi č nepoškodený. Ak si nie ste istí, obrá ť te sa na najbližší autorizovaný servis.

• Č asti obalu (plastové vrecká, polystyrénové sú č asti, at ď .), nesmú zosta ť v dosahu detí, pretože predstavujú zdroj nebezpe č enstva.

• Tento č je ur č ený iba pre použitie v domácnosti. Iné použitie by bolo považované za nevhodné a nebezpe č né.

• V prípade poruchy a/alebo nesprávneho fungovania spotrebi č vypnite a nepokúšajte sa ho opravi ť . Pokia ľ je potrebná oprava, obrá ť te sa výlu č ne na výrobcom autorizovaný servis a žiadajte, aby boli použité originálne náhradné diely a príslušenstvo. V prípade nerešpektovania uvedených rád je ohrozená bezpe č nos ť spotrebi č a.

• Spotrebite ľ nesmie sám vymie ň a ť sie ť ový prívodný kábel. V prípade, že je kábel poškodený alebo je potrebné ho vymeni ť , obrá ť te sa výlu č ne na výrobcom autorizovaný servis. Spotrebi č nepoužívajte ak je poškodený sie ť ový prívodný kábel alebo zástr č ka.

• Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknú ť z použitia spotrebi č a nesprávnym, nevhodným č i nezodpovedajúcim spôsobom alebo jeho opravou vykonanou osobou bez potrebnej kvalifikácie.

Používanie akéhoko ľ vek elektrického spotrebi č a vyžaduje dodržiavanie základných pravidiel

23

OSOBITNE

• Nedotýkajte sa sie ť ového prívodného kábla ani ho ne ť ahajte ke ď máte mokré alebo vlhké ruky alebo nohy.

• Aby ste predišli elektrickému výboju, neponárajte spotrebi č , sie ť ový prívodný kábel ani zástr č ku do vody ani ich nedávajte pod vodu z vodovodného kohútika.

• Po č as chodu spotrebi č a sa vyhnite kontaktu s nožom.

• Pri nasadzovaní alebo odmontovaní nástavca na mixovanie vždy spotrebi č vypojte z elektrickej siete.

• Nenechávajte ť ový prívodný kábel visie ť cez okraj stola alebo kuchynskej pracovnej dosky, dbajte aby nebol v kontakte s teplými povrchmi.

• Pri odpojení sie ť ového prívodného kábla nikdy ne ť ahajte za samotný kábel.

• Odpojte č zo siete ke ď ho nepoužívate, pred montážou a demontážou nástavca na mixovanie a pred č istením.

• Nedovo ľ te de ť om používa ť spotrebi č .

• Pred zapnutím spotrebi č a skontrolujte, č i je nástavec na mixovanie správne nasadený na telese motora.

• Nepoužívajte č na teplých povrchoch alebo v ich blízkosti, ani nekla ď te spotrebi č ani žiadne jeho č asti na teplé povrchy alebo do ich blízkosti

(plynové alebo elektrické sporáky alebo rúry).

• Tento prístroj nesmú používa ť bez doh ľ adu osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnos ť ami, alebo osoby bez skúseností a vedomostí; pokia ľ neabsolvujú školenie o používaní prístroja, vykonané osobou, zodpovednou za jeho bezpe č nos ť .

• Je potrebné dohliadnu ť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.

• Pre č šiu bezpe č nos ť odporú č ame nainštalova ť prúdový chráni č na reziduálny prúd (RCD) s vybavovacím reziduálnym prúdom, ktorý neprekra č uje

30 mA. Pora ď te sa s odborníkom na inštaláciu.

24

4. POUŽITIE MIXÉRA

Príprava na použitie

Tento mixér je navrhnutý na spracovanie malého množstva potravín a nesmie sa použi ť iným spôsobom.

Pred prvým použitím mixéra o č istite teleso motora vlhkou handri č kou. Nástavec a nôž o č istite v teplej vode so saponátom, dbajte aby ste neponorili do vody hornú č as ť spotrebi č a. Všetky č asti dobre osušte.

DÔLEŽITÉ: Pred montážou alebo demontážou ktorejko ľ vek č asti vypojte spotrebi č zo siete.

Funkcia mixér

Mixér je vhodný na mixovanie ľ ahkých potravín, napríklad na prípravu omá č ok, polievok, majonéz alebo kaše. Vložte teleso motora

(3)

tak, že na ň ho zatla č íte, vyrovnajte polohovacie zna č ky, až kým ty č mixéra

(4)

nezaklapne.

(Obr. 2)

POZNÁMKA:

Pre odobratie ty č e mixéra stisnite tla č idlo pre odobratie

(14)

Po umiestnení ty č e mixéra

(4)

zapojte prístroj do siete. Dajte potravinu, ktorú chcete mixova ť , do adekvátnej nádoby a umiestnite mixér pod ľ a vyzna č enia na

obrázku 7

. Stisnite spína č zapnutie/ vypnutie

(1)

. U modelov B-615M a

B-675MA nastavte rýchlos ť oto č ením regulátora rýchlosti

(7)

. Ak to považujete za dôležité, stisnite tla č idlo turbo

(2)

na mixovanie pri maximálnej rýchlosti.

POZOR: Nepoužívajte umelohmotnú mixovaciu ty č (iba u modelov B-415P) u potravín, ktorých teplota je vyššia ako

60ºC.

Fuvkcia š ľ ahania vaje č ného snehu (mod.

B-575MA, B-675MA)

Vložte š ľ aha č snehu na prípojku mixéra, až kým nezapadne do svojej pozície

(obr. 5)

.

Napokon ho pripojte na teleso mixéra tak, že na ň ho zatla č íte a vyrovnajte polohovacie zna č ky, až kým nepo č ujete kliknutie

(obr. 6).

Vložte mixér do nádoby, zapojte zástr č ku do

siete a stisnite tla č idlo pre zapnutie/vypnutie, aby ste mohli za č a ť mixova ť . Použite regulátor rýchlosti pre navolenie potrebnej rýchlosti ( B-615M, B-675MA) alebo stisnite tla č ídlo funkcie turbo.

Môžete použi ť na mixovanie pohár

(13)

alebo inú nádobu.

Funkcia sekania (mod. B-575MA,

B-675MA)

Používajte sekanie na oriešky, bylinky, varené vajcia, suchý chlieb, apod.

Umiestnite č epe ľ seka č ky

(12)

na hriade ľ misky

(obr. 3)

. Vložte prísady, ktoré chcete v miske naseka ť .

Nasa ď te vie č ko seka č ky

(10)

na nádobu seka č ky a ubezpe č te sa, že je správne zrovnané s č epe ľ ou seka č ky. Vložte zatla č ením teleso motora

(3)

, zrovnajte polohovacie zna č ky na vie č ku seka č ky

(3)

, až kým nepo č ujete kliknutie.

(Obr. 4)

.

Zapojte zástr č ku do zásuvky a stisnite spína č pre zapnutie/vypnutie. Použite rýchlostny regulátor

(7)

pre nastavenie rýchlosti (iba u modelov B-615M, B-675MA) alebo stisnite tla č idlo turbo

(2)

pre rýchlejšie nasekanie. Ke ď dokon č íte nasekanie, ubezpe č te sa, že ste odobrali č epe ľ z misky skôr ako potravinu.

Č istenie a údržba

Pred akouko ľ vek operáciou údržby alebo č istenia mixér vypnite a vypojte z elektrickej siete. Príslušenstvo umyte vždy po použití, pred ĺ žite tým jeho životnos ť . Pri narábaní s nožom postupujte ve ľ mi opatrne, pretože je ve ľ mi ostrý; nôž uchovávajte mimo dosahu detí. Nádoby

(11 a 13)

a metli č ku na

š ľ ahanie

(9)

môžete tiež umýva ť v umýva č ke riadu.

Neumývajte ostatné sú č iastky v umýva č ke.

Pre vy č istenie všetkých vonkajších kusov použite vlhkú handri č ku.

POZNÁMKA: NIKDY NEPONÁRAJTE

TELESO MOTORA, VIE Č KO SEKA Č KY,

PRÍPOJKU MIXÉRA ANI MIXOVACIU TY Č .

Nenechávajte kábel nikdy visie ť nad okrajom stola a pracovnými plochami alebo nad plochami, ktoré sú horúce na dotyk.

5. INFORMÁCIA, TÝKAJÚCA SA

SPRÁVNEHO NAKLADANIA S

ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A

ELEKTRONICKÝCH SPOTREBI

Č

OV

Po ukon č ení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzat’ ako s mestským odpadom. Musíte ho odovzdat’ v autorizovaných miestnych strediskách na zber

špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpe č uje túto službu. Oddelenou likvidáciou elektrospotrebi č a sa predíde možným negatívym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývat’ z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpe č í sa tak recyklácia materiálov, č ím sa dosiahne významná úspora energie a zdrojov.

Aby sme zdôraznili povinnos ť spolupracova ť pri separovanom zbere, je na výrobku znak, ktorý ozna č uje odporú č anie nepouži ť na jeho likvidáciu tradi č né kontajnery.

Ď alšie informácie vám poskytnú miestne orgány, alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili. Ak pri mixovaní niektoré potraviny sfarbia nádobu, môžete ju utrie ť handri č kou namo č enou do jedlého oleja

25

1. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА (Сх.1)

1.

Превключвател вкл. / изкл.

2.

Бутон

3.

Моторен

4.

Пасаторно

5.

Резци

6.

Захранващ

7.

Превключвател на скоростта

8.

Сглобка за бъркалката

9.

Приставка за разбиване на белтъци

10.

Капак на каната за раздробяване

11.

Кана за раздробяване

12.

Нож за раздробяване

13.

Разграфена чаша

14.

Бутон за изваждане

2.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

B-415 P 400 W

500 W

600 W

Волтаж:

230V 50Hz

3.

ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ

• Преди първа употреба прочетете внимателно книжката с инструкциите и я запазете за бъдещи консултации.

Само така е възможно да постигнете най-добри резултати при употребата на уреда, както и максимална сигурност.

• Преди първа употреба на уреда проверете дали напрежението на

Вашата електрическа мрежа отговаря на отбелязаното върху уреда.

• В случай на несъответствие между контакта и щепсела на уреда сменете контакта с друг подходящ, като се обърнете за помощ към професионално квалифицирано лице.

• Не препоръчваме употребата на адаптери, щепсели и/или удължители.

BG

Ако употребата им е наложителна използвайте само тези, които отговарят на съществуващите норми за сигурност, като внимавате да не превишите мощността на адаптера или удължителния кабел.

• След като разопаковате уреда проверете дали е в добро състояние. В случай на съмнение не го използвайте и се обърнете за помощ към най-близкия управомощен център за техническа поддръжка.

(найлонови пликове, стиропор и др.п.) далеч от достъпа на деца, тъй като представлява потенциален източник на опасност.

• Този уред е предназначен за домашна употреба. Всякаква друга употреба се счита за неадекватна и/или опасна.

• В случай на авария и/или неправилно функциониране изключете уреда и не се опитвайте да го поправяте. Ако уредът се нуждае от ремонт е необходимо да се обръщате за помощ единствено към управомощени сервизи за техническа поддръжка и да изисквате употребата на оригинални резервни части. Неспазването на тези инструкции би поставило в опасност техническата сигурност на уреда.

• Потребителят не трябва да се опитва да сменя кабела. В случай, че същият е развален или се налага неговата смяна обръщайте се за помощ само към управомощен от производителя технически сервиз. Не използвайте уреда, ако кабела или щепсела му са повредени.

• Производителят не носи отговорност за вреди причинени от неправилна, погрешна или неадекватна употреба на уреда, както и за вреди в следствие на поправки извършени от неквалифицирани лица.

Употребата на електрически уреди изисква спазването на определени основни правила за сигурност,

А ИМЕННО:

• Не пипайте, нито дърпайте захранващия кабел с мокри или влажни ръце или крака.

• Като защита от електрически удари, не потапяйте уреда, кабела или щепсела му във вода и не ги поставяйте под течащ кран.

26

• Избягвайте да влизате в контакт с резците по време на работа на уреда.

• Пасиращата и разбъркващата приставка е необходимо да бъдат сглобявани и разглобяване при изключен от мрежата уред.

• Не оставяйте кабела да виси от масата или кухненския плот, нито пък да влиза в контанкт с горещи повърхности.

• Не изключвайте уреда от електрическата мрежа с дърпане на кабела.

• Изключвайте уреда, когато не го използвате, при сглобяването или разглобяването му, както и преди да извършите, каквато и да било операция по почистването му.

• Не позволявайте деца да използват уреда.

• Преди да включите уреда проверете дали разбъркващата приставка е добре сглобена.

• Не използвайте и не поставяйте никоя от частите на уреда върху или в близост до горещи повърхности (газови или електрически кухненски котлони или фурни).

• Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число и деца) с физически, сетивни или умствени увреждания или без опит и познания, освен ако не са контролирани или обучени да използват уреда от лицето, което отговаря за тяхната сигурност.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не се допуска да играят с уреда.

• За по-добра защита се препоръчва инсталирането на предпазно устройство за остатъчен ток (ПОУТ) с работен остатъчен ток не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към Вашия електротехник.

4. РАБОТА

Подготовка за работа

Този пасатор е предназначен за обработката на малки количества продукти и не може да бъде използван за никакви други цели.

Преди първа употреба на пасатора почистете моторния блок с влажен парцал. Почистете оста и резците с топла вода и сапун, като внимавате да не потопите горната част на

27 уреда във вода. Подсушете добре частите.

ВАЖНО: Преди да сглобите или разглобите, която и да е от частите на уреда е необходимо да го изключите от мрежата.

Функция миксер

Миксерът е предназначен за разбиване на меки хранителни продукти като сосове, супи, майонеза или бебешки каши. Поставете разбъркващата част

(4)

чрез оказване на натиск към основата, в която се намира мотора

(3)

, и изравнете с отбелязаните граници, докато не чуете „клик“

(Схема 2)

.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За да извадите разбъркващата част, натиснете бутона за изваждане

(14)

.

След сглобяване на разбъркващата част

(4)

включете уреда към електрическата мрежа.

Поставете продуктите, които се каните да разбиете в подходящ съд и нагласете миксера така както е показано на

Схема

7

. Натиснете бутона за вкл. / изкл.

(1)

.

При моделите B-615M и B-675MA изберете скоростта посердством завъртане на бутона за регулиране на скоростта

(7)

. В случай, че желаете да разбивате на максимална скорост, натиснете бутона „турбо“.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте пластмасовата разбъркваща част (само за модела B-415P), ако температурата на продуктите е над 60°C.

Функция разбиване на белтъци (мод.

B-575MA, B-675MA)

Поставете внимателно аксесоара за разбиване на белтъци, тъй както е показано на

схема 5

. След това го сглобете към миксера чрез оказване на натиск и изравняване с отбелязаните граници, докато не чуете „клик“

(Схема 6)

. Вкарайте разбъркващата част на миксера в съда, включете уреда към електрическата мрежа и натиснете бутона за вкл. / изкл. , за да преминете към разбиване на продуктите.

При моделите B-615M и B-675MA изберете скоростта посредством завъртане на бутона за регулиране на скоростта или натиснете бутона „турбо“.

За разбиването може да използвате както каната

(13)

, така и друг съд.

Функция смилане (мод. B-575MA, B-675MA)

За смилане на ядки, подправки, варени яйца, сухари и др.п. използвайте мелачката.

Сглобете ножовете на мелачката

(12)

върху остта на дъното на каната

(Схема 3)

.

Поставете продуктите, които желаете да смелите, в каната на мелачката.

Затворете каната на мелачката с капака

(10)

, като внимателно го изравните с ножовете на мелачката. След това сглобете основата с мотора

(3)

към капака на мелачката

(6)

чрез оказване на натиск и изравняване с отбелязаните граници, докато не чуете

„клик“

(Схема 4)

. Включете уреда към електрическата мрежа и натиснете бутона за вкл. / изкл. При моделите B-615M и B-675MA изберете скоростта посредством завъртане на бутона за регулиране на скоростта

(7)

или натиснете бутона „турбо“

(2)

за смилане на максимална скорост. След като приключите със смилането, първо извадете ножовете от каната и чак след това самите продукти.

Почистване и поддръжка

Спрете пасатора и го изключете от мрежата, преди да преминете към каквато и да било операция по поддръжката или почистването му. За да удължите полезния живот на уреда, мийте всички аксесоари непосредствено след всяка употреба. Внимавайте при манипулация с резците, тъй като са много остри и ги дръжте далеч от достъпа на деца. Каните

(11 y 13)

и приставка за разбиване на белтъци

(9)

може да миете и в миялна машина.

Не мийте останалите части на уреда в миялна машина.

За почистването на останалите части на уреда използвайте влажен парцал.

ЗАБЕЛЕЖКА: В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ

ПОТАПЯЙТЕ МОТОРА, КАПАКА НА КАНАТА

НА МЕЛАЧКАТА, КОНТАКТА НА МИКСЕРА

ИЛИ РАЗБЪРКВАЩАТА ЧАСТ ВЪВ ВОДА.

Не оставяйте кабела да виси от краищата на масата или кухненския плот и не позволявайте да влиза в контакт с топли повърхности.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО

ЕЛИМИНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

И ЕЛЕКТРОННИ ДОМАКИНСКИ

УРЕДИ

В края на полезния живот на апарата не бива да го изхвърляте в контейнера за обикновени домашни отпадъци. Може да се освободите от него, като го отнесете в специалните центрове за вторични суровини към местните администрации или вашия доставчик, които са длъжни да улесняват тази дейност. Разделното изхвърляне на електро-домакински уреди предотвратява ред негативни последици за околната среда и здравето, произтичащи от неадекватното им изхвърляне, както и позволява рециклирането на материалите, от които е направен уреда, като по този начин се постига чувствителна икономия на суровини и енергия.

С цел да се подчертае още веднъж задължението за разделно изхвърляне на отпадъците на всеки продукт е отбелязан специален знак, който ви предупреждава и подсеща да не го изхвърляте в контейнера за обикновени домашни отпадъци.

За повече информация се обърнете към местните власти или към магазина, от където сте купили продукта.

28

1. ОПИСАНИЕ АППАРАТА (Рис.1)

1.

Переключатель

2.

Клавиша

3.

Корпус

4.

Корпус

5.

Лезвие

6.

Кабель

7.

Регулятор

8.

Адаптер

9.

Основа

10.

Крышка миксера

11.

Резервуар миксера

12.

Лезвие ротационного ножа

13.

Стакан с делениями

14.

Кнопка извлечения

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вольтаж:

230 Вольт 50Гц

500

Baтт

600

Baтт

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед тем как использовать данный аппарат впервые, необходимо внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации и сохранить его для последующих консультаций. Только таким образом можно достичь наилучших результатов работы и максимальной безопасности использования.

• Перед использованием аппарата необходимо убедиться, что напряжение сети совпадает с указанным на аппарате.

• В случае несовместимости электрической розетки и штепселя аппарата, замените розетку

RU

другой подходящей, обратившись к квалифицированному электрику.

переходники, тройники и/или удлинители. Если невозможно избежать использования указанных приспособлений, необходимо использовать только переходники и удлинители, которые соответствуют действующим нормам техники безопасности, в то же время необходимо следить, чтобы не превышался предел мощности, указанный на аппарате и/или на удлинителе.

• После того, как упаковка была раскрыта, необходимо убедиться, что аппарат не имеет повреждений, при возникновении сомнений, необходимо обратиться в ближайший Сервисный

Центр.

пакеты, пенопласт и т.п.) нельзя оставлять в доступном для детей месте, так как такие элементы являются потенциальными источниками опасности.

• Данный аппарат необходимо использовать только для домашних целей. Любое другое использование считается неприемлемым и опасным.

• В случае поломок и/или неправильного функционирования необходимо выключить аппарат, не пытаясь отремонтировать его самостоятельно.

Если требуется ремонт, необходимо обратиться непосредственно в официальный сервисный центр производителя и потребовать, чтобы использовались только оригинальные запасные части. При несоблюдении правил, указанных выше, использование аппарата становится опасным.

• Пользователь не должен заменять кабель самостоятельно. Если кабель был поврежден или его необходимо заменить, следует обратиться непосредственно в официальный сервисный центр производителя.

Нельзя использовать аппарат с поврежденным кабелем или

29

штепсельной вилкой.

ответственность за ущерб, который может быть нанесен вследствие несоответствующего использования или ремонта, произведенного неквалифицированным персоналом.

Использование какого-либо электрического аппарата требует соблюдения основных правил

ОСОБЕННО

• Нельзя прикасаться к кабелю питания мокрыми или влажными руками или ногами.

• Чтобы избежать поражения электротоком, нельзя погружать аппарат, кабель или штепсельную вилку в воду или подставлять их под кран.

• Необходимо избегать контакта частей тела с режущим лезвием во время работы аппарата.

• Основу миксера можно устанавливать и снимать только при выключенном аппарате.

свисал с края стола или плиты или прикасался к раскаленной поверхности

• Нельзя дергать за кабель, чтобы вынуть вилку из розетки.

• Если аппарат не используется, а также, перед тем как вставить или снять насадку и перед очисткой, его необходимо выключить из розетки.

• Нельзя позволять детям самостоятельно использовать данный аппарат.

• Перед тем как включить аппарат необходимо убедиться, что венчик правильно установлен.

• Нельзя использовать ли размещать любую часть данного аппарата на раскаленных поверхностях или возле них (кухонные газовые или электрические плиты и духовки).

• Этот аппарат не предназначен для использования лицами с ограниченными двигательными или умственными способностями (в том числе детьми), а также лицами, не

30 имеющими соответствующих знаний и опыта. Разрешается пользоваться аппаратом только под наблюдением или руководством лица, ответственного за его безопасное применение.

• Детям запрещается играть с аппаратом.

• Для повышения степени безопасности использования прибора рекомендуется установка устройства защитного отключения (УЗО) для силы тока, не превышающей 30 мА.

Воспользуйтесь при этом советом монтажника.

4.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Использование

Данный миксер предназначен для обработки небольших количеств пищи и не должен использоваться для других целей.

Перед тем как использовать аппарат впервые, необходимо протереть корпус мотора влажной тканью. Также необходимо промыть ось и лезвие горячей водой с мылом, стараясь не намочить верхнюю часть оси аппарата.

После этого необходимо тщательно высушить все части.

ВАЖНО:

Перед тем как установить или снять какую-либо из частей данного аппарата, необходимо выключить его из сети.

Режим миксера

Миксер используется для взбивания легких пищевых продуктов, например для приготовления соусов, супов, майонеза или каш. Вставить, слегка нажимая, в корпус двигателя

(3)

, и совмещая позиционирующие метки основание перемешивающего устройства

(4)

до щелчка.

(Рис. 2)

.

ПРИМЕЧАНИЕ

— Для того чтобы извлечь основание перемешивающего устройства, необходимо нажать кнопку извлечения

(14)

.

После того как будет отрегулировано положение основания перемешивающего устройства

(4)

, включить прибор в сеть. Поместить взбиваемые пищевые продукты в подходящую для этого емкость и установить перемешивающее устройство, как показано на

рисунке

7

. Нажать переключатель включениявыключения

(1)

. В моделях B-615 M и B-675 MA можно выбрать скорость вращения, поворачивая регулятор скорости

(7)

. При необходимости можно нажать кнопку интенсивного вращения

(2)

, чтобы взбить продукты на максимальной скорости.

ВНИМАНИЕ! Запрещается погружать пластмассовый корпус перемешивающего устройства (только в модели B-415 P) во взбиваемые продукты, температура которых превышает 60 º C.

Режим взбивания яичных белков

(модели B-575 MA, B-675 MA)

Вставить устройство для взбивания белков в специальное соединение миксера, так чтобы оно полностью в него вошло

(рис. 5)

. Затем соединить его в корпусе миксера. Для этого устройство для взбивания белков необходимо вставить, слегка нажимая и совмещая позиционирующие метки до щелчка

(рис. 6)

. Вставить миксер в емкость, включить штепсельную вилку в сеть и нажать кнопку включения-выключения, чтобы начать взбивание. С помощью регулятора скорости можно менять скорость вращения (B-615 M, B-675 MA), а также можно использовать режим интенсивного вращения.

Белки можно взбивать в стакане

(13)

или другой емкости.

Режим измельчения (модели B-575 MA,

B-675 MA)

Этот режим используется для измельчения высушенных фруктов, зелени, вареных яиц, сухого хлеба и т. п.

Насадить нож измельчающего устройства

(12)

на ось чаши

(рис. 3)

.

31

Поместить измельчаемые продукты в чашу измельчающего устройства.

Установить крышку измельчающего устройства

(10)

на корпус измельчающего устройства так, чтобы она правильно совмещалась с ножом измельчающего устройства. Вставить, слегка нажимая и совмещая позиционирующие метки, корпус двигателя

(3)

в крышку измельчающего устройства

(3)

до щелчка

(рис. 4)

. Вставить штепсельную вилку в розетку и нажать кнопку включения/ выключения. С помощью регулятора скорости

(7)

можно менять скорость вращения (только в моделях B-615M,

B-675MA), а также можно нажать кнопку интенсивного вращения

(2)

, чтобы измельчить продукты быстро. После того как продукты будут измельчены, перед тем как их извлекать, необходимо обязательно извлечь нож из чаши.

Очистка и уход

Необходимо выключить миксер и отключить его от сети перед проведением любых действий по уходу или очистке. Все аксессуары необходимо мыть сразу после каждого использования, чтобы продлить срок их службы. Необходимо быть осторожным при работе с лезвиями, так как они очень острые, и хранить их в недоступном для детей месте. Кроме того, можно мыть резервуары

(11 и 13)

и основу венчика

(9)

в посудомоечной машине.

Остальные компоненты нельзя мыть в посудомоечной машине.

Все наружные части прибора следует чистить мягкой, влажной тряпкой.

ПРИМЕЧАНИЕ — КАТЕГОРИЧЕСКИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ В ВОДУ

КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ, КРЫШКУ

ВЗБИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА,

СОЕДИНЕНИЕ МИКСЕРА И

ОСНОВАНИЕ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО

УСТРОЙСТВА.

Следите за тем, чтобы шнур не провисал, перевешиваясь через край стола или рабочей поверхности, и чтобы не соприкасался с горячими поверхностями.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЬНОЙ

УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

После окончания срока службы, данный прибор не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Он может быть передан в специальные центры дифференцированного сбора отходов, находящиеся в ведомстве муниципальных властей, или агентам, работающим в данной сфере услуг.

Раздельная утилизация бытовых электроприборов позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые могут иметь место вследствие неправильной утилизации, а также позволяет повторно использовать материалы, входящие в состав этих приборов, и добиться, таким образом, существенной экономии энергии и ресурсов.

Чтобы подчеркнуть необходимость раздельной утилизации, на данном приборе нанесен знак, предупреждающий о запрете использования традиционных мусорных контейнеров.

Для получения более подробной информации свяжитесь с местным органом власти или с магазином, где Вы приобрели данный продукт.

32

AR

1 ا ز ا و 1

ض

او

ك

ا

ا

ا ه

ا م

ا

آ

ا ل

ق ا آ

ر

ا ء

ا ء إ

ا

ج ر ء إ

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

1

.4

.5

.6

.7

.1

.2

.3

ت 2

B-415 P

400W

400 W

500 W

B-450 P

B-455 M

B-500 M

B-505 MA

B-520 PA

B-525 MA

B-620 M

B-625 MA

MA

600W

600 W

230V 50Hz

: ا

ا ت

\]^_`a ( ا

ن

ن

ر

ن ا

ا

او ل

!"#$%

ا

ز

ا د ء إ ة لو ز

ل ا

ا ا ه ل

( م

ا ( ا

إ

ا

&(*+,-./ ا ر 123456 ا ن ا 89:;<= ?@ABCD آ ز FGHIJK ا ل MNOPQR إ TUVWXY

ز [\]^_ ا a

ا س دو ر ا س د

!

إ #$%&'( ا م *+,-.

01234 6789: <=>?@ A DEFGH دو ط JKLMN ل PQRST U VWXYZ (

ا إ

ا

(

ر

ا ز

او

ا

( ا ت

ا

آ

ا

ا ع &

ا ( ا

إ

ا

ن ا

!

ل #$%&'( ) ا لو ,-./01 ( 345678 :;<=>?

ا ت ABCDEF ك HIJKLM

ل ز ا

ل

OPQRST او

إ ي

VWXYZ[

ا

ا A ]^_`a

&(

آ

ا ل ز

ر

ا ا ه

ز ا ر ا

3

33

(

YZ[\]^ او ء `a ا

!"#$% ب '()*+,-.

TUVWXYZ[ ا ]^_`a ( ا ا

ي ا وا !"#$%&' ا )*+,-./ 1234567 9:;<=>?

ا ABCDEFG A IJKLMNO QRSTUVW ا

إ

ا

ه

(

01234567 ا 9:;<=>?@ او ز BCDEFGHI ا KLMNOPQR

ا را

ا ص

ا

ا ف

لو

) (

(

ا

ا

:;<=>?@

ا

ا ا ا م ا إ ط ا ة ا ل

ر او ي او

و ء BCDEFGH ا JKLMNOP ز RSTUVWX ا A Z[\]^_`

ع & و

ا !"# ا %&'()*

ا

,-./01 و

ا

A

ي

345678

د

س !

ا و #$%&'()* ا و ,-./0123 ( ا 46789:;<=

ز ?@ABC ا EFGHI ء KLMNO ( ا ( QRSTU ا WXYZ[ ك ]^_`a ا ي د

!"# آ ء %&'()* ( ا ء ,-./01 ا 345678 ز :;<=>?

ا ABCDEF

( OPQRS ت UVWXY ب [\]^_ وا a ا ك

HIJKLM

2345678 ا :;<=>?@ آ BCDEFGH و JKLMNOP

ا !

RSTUVWX ( ر Z[\]^_` ا

س #$%& ا ع & ()*+ -./0 (

ز ا

!

( ا #$%&'()* ء ,-./0123 ا 56789:;< و ط >?@ABCDE ا

ز GHIJKLM ا ل OPQRSTU U ل WXYZ[\] ) _`a

ا

ا آ !"#$ ا ن ا &'()* ,-./0 آ ز 23456 ا ل 89:;< إ >?@AB

( DEFGH ت JKLM ب OPQR وا ق TUVW ز YZ[\ ا ء ^_`a ا آ و

ن ا وا ا وا !"#$%& ز ا ()*+,-./ ا 1234567

إ

ص

وا ةدو

ا وا

ز

آ ا ت

ا

ا

ا ف ل

ا ا وا ا

ا إ

ز ا ل

نا آ ل

ا ز آ

ا ا ذ 30 زو

ز ا ا ه

ا ي وذ ل ا

ا

إ ء ا

وا ة

ا ا

آ ا

ناو ل

ا

ض ا 9:;<

ا

PQRST آ VWXYZ ا \]^_` ز ا ء & ي ا ع & وا

ا 4

ا

(

>?@A إ CDEF و HIJK MNOP ا ت RSTU آ WXYZ ا \]^_ ( a ز ا ا ه

ا ك

و ( ن ا

ا ه

ء

ة

ا 0123 ء 5678

لو

ا

او

:;<= آ

"#$%&'

?@AB

إ

ء

او

DEFG

ى

ا

)*+,-.

IJKL

ا

: M

آ !"#$

34

NOPQRS ء UVWXYZ ا \]^_`a ء

&'()*+, ./01234 اد ت اود ا 6789:;<

ر VWXY إ ز [\]^ ا ة `a

ل !"# ) ا %&'() ا +,-./ 12345 آ او 789:; ) =>?@A CDEFG

./0123456 او 13 و 11 a

ا

ا

NOPQR او ا TUVWX

او

او ا !"#$ ) ا

>?@ABCD ( وا FGHIJKL NOPQRST ي ا

ا

) ض ل إ آ

( IJKLM ا OPQRS UVWXY ا [\]^_ (

Z[\]^

(

9 ض

!

89:;<=>?@A

#$%&'()*+, آ

ا CDEFGHIJKL ا

35

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϜϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ϭ Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϠϟ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΠϟ΍ ήϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϣ

ΔѧѧѧѧѧѧϴϟΰϨϤϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧϣ ϪѧѧѧѧѧѧϴϣήΗ ϻ ίΎѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϬϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ΍ ΓΎѧѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϳΎϬϧ ΪѧѧѧѧѧѧϨϋ

ϦϴϋίϮѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϭ΍ ΔѧѧѧѧѧѧμΘΨϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΰϛ΍ήѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ϒϴϟΎѧѧѧѧѧѧϜΗ ϱ΍ ϥϭΪѧѧѧѧѧѧΑ Ϫѧѧѧѧѧѧ΋Ύτϋ· ϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΔϴΒϠѧѧѧѧѧѧγ ΐѧѧѧѧѧѧϗ΍Ϯϋ ΐѧѧѧѧѧѧϨΠΗ ϲϨѧѧѧѧѧѧόϳ ΍ΪѧѧѧѧѧѧΣ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΕΎѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϣέ ΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧϫ ϥϭήѧѧѧѧѧѧϓϮϳ Ϧϳάѧѧѧѧѧѧϟ΍

ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎτϠϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϧϼϘόϟ΍ ήϴѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟ΍ϭ ΓΰѧѧѧѧѧѧѧѧϬΟϻ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧΒϛήϤϟ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧϴΠϟ΍ ήϴѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟΎΑ ΢Ϥѧѧѧѧѧѧѧѧδϳϭ ΔΤѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ΍ ϭ ςѧѧѧѧѧѧѧѧϴΤϤϟ΍

ΎϫέΩΎμϣϭ ίΎѧѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϨΘϗ· ϞѧѧѧѧѧѧѧΤϣ ϭ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟ΍ ΕΎτϠѧѧѧѧѧѧѧδϟΎΑ ϞѧѧѧѧѧѧѧμΗ· ΔϴϓΎѧѧѧѧѧѧѧο· ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ

36

1. DESCRIEREA BLENDERULUI (Fig.1)

1.

Buton

2.

Buton

3.

Carcas ă motor

4.

Baz ă mixer

5.

Cu ţ it

6.

Cablu

7.

Controlul

8.

Unitate de cuplare a telului

9.

Tel

10.

Capac toc ă tor

11.

Bol toc ă tor

12.

Cu ţ it toc ă tor

13.

Can ă gradat ă

14.

Buton eliberare

2. DATE TEHNICE

B-415 P 400 W

500 W

600 W

Voltaj:

230V 50Hz

3. AVERTISMENTE

• V ă rug ă m s ă citi ţ i cu aten ţ ie acest manual înainte de a folosi blenderul pentru prima dat ă ş i p ă stra ţ i-l la

îndemân ă pentru consultare ulterioar ă .

Aceasta v ă va garanta cele mai bune rezultate în siguran ţă maxim ă .

• Înainte de a folosi toc ă torul, verifica ţ i ca voltajul re ţ elei s ă corespund ă voltajului toc ă torului.

• Dac ă priza nu este compatibil ă cu fi ş a toc ă torului, schimba ţ i priza cu una corespunz ă toare, apelând la un electrician autorizat.

• Nu ă sf ă tuim s ă folosi ţ i adaptori, fi ş e sau cabluri prelungitoare. Dac ă un astfel de dispozitiv este indispensabil, folosi ţ i doar adaptoarele ş i cablurile

RO

prelungitoare unice sau multiple care corespund standardelor de siguran ţă , având grij ă s ă nu supraînc ă rca ţ i capacitatea prev ă zut ă pe adaptor ş i/ sau cablul prelungitor.

• Dup ă despachetare, verifica ţ i ca blenderul s ă fie în perfect ă stare; dac ă ave ţ i dubii, contacta ţ i cel mai apropiat

Centru de Service.

• Ambalajul (pungi de plastic, spuma poliuretanic ă ) nu ar trebui l ă sat la

îndemâna copiilor, constituind un poten ţ ial pericol.

• Blenderul ar trebui utilizat doar pentru uz domestic. Folosirea pentru alte scopuri este necorespunz ă toare ş i periculoas ă .

• În caz de defec ţ iune sau de func ţ ionare necorespunz ă toare a blenderului,

închide ţ i-l ş i nu încerca ţ i s ă îl repara ţ i singuri.

• Dac ă toc ă torul necesit ă repara ţ ii, apela ţ i doar la Centrul de Service autorizat de c ă tre produc ă tor ş i cere ţ i s ă se foloseasc ă doar piese originale.

Dac ă aceasta recomandare nu este respectat ă , siguran ţ a blenderului poate fi compromis ă .

• Nu ţ i cablul. Dac ă este deteriorat sau necesit ă schimbare, apela ţ i la Centrul de Service autorizat de c ă tre producator. Nu utiliza ţ i blenderul dac ă are cablul sau fi ş a deteriorate.

• Produc ă torul nu va fi considerat responsabil pentru nici o pagub ă ca urmare a folosirii necorespunz ă toare sau gre ş ite sau ca urmare a repara ţ iilor efectuate de persoane necalificate.

Când folosi ţ i aparate electrice, anumite reguli fundamentale trebuie respectate.

ÎN SPECIAL

• Nu ţ i sau nu trage ţ i cablul cu mâinile sau picioarele umede sau ude.

• Pentru a preveni ş ocurile electrice, nu scufunda ţ i aparatul sau cablul sau fi ş a în ap ă ş i nu le pune ţ i sub robinet.

• Nu ţ i telul când blenderul este în func ţ iune.

37

• Telul ar trebui fixat sau îndep ă rtat de pe aparat doar când acesta nu este conectat la re ţ ea.

• Nu sa ţ i cablul s ă atârne pe margimea unei mese sau a unui blat de lucru sau s ă vin ă în contact cu suprafe ţ ele fierbin ţ i.

• Nu ţ i de cablu pentru a deconecta aparatul.

• Deconecta ţ i aparatul când nu este

în func ţ iune, înaintea mont ă rii sau

îndep ă rt ă rii bazei mixerului ş i înainte de cur ăţ are.

• Nu sa ţ i copiii s ă foloseasc ă aparatul.

• Înaintea conectarii blenderului, asigura ţ iv ă c ă baza mixerului este fixat ă corespunz ă tor la aparat.

• Nu ţ i ş i nu amplasa ţ i nici o parte a toc ă torului pe sau lâng ă suprafe ţ e fierbin ţ i (plite sau cuptoare pe gaz sau electrice).

• Acest aparat nu ar trebui folosit de c ă tre persoane cu dizabilit ăţ i fizice, senzoriale sau mentale sau de c ă tre persoane f ă r ă experien ţă sau cuno ş tin ţ e despre acesta (inclusiv copii), dac ă nu sunt supravegheate sau instruite în privin ţ a folosirii aparatului de c ă tre o persoan ă responsabil ă pentru siguran ţ a lor.

• Copiii ar trebui supraveghea ţ i pentru a v ă asigura c ă nu se joac ă cu aparatul.

• Pentru o mai mare protec ţ ie, v ă recomand ă m s ă instala ţ i un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD), curent rezidual de func ţ ionare care nu dep ăş e ş te 30 mA. Consulta ţ i instalatorul pentru detalii.

4. FUNC

Ţ

IONARE

Preg ă tirea pentru utilizare

Acest blender este destinat proces ă rii unor mici cantit ăţ i de alimente ş i nu ar trebui utilizat în alte scopuri. Înainte de prima utilizare, cur ăţ a ţ i carcasa motorului cu o cârp ă umed ă . Sp ă la ţ i axul ş i cu ţ itul în ap ă cald ă , cu detergent; nu scufunda ţ i partea superioar ă a axului. Usca ţ i toate piesele în întregime.

IMPORTANT: Înainte de fixarea sau

îndep ă rtarea oric ă ror p ă r ţ i componente ale

38 blenderului, deconecta ţ i-l de la re ţ ea.

Func ţ ionarea blenderului

Blenderul este destinat proces ă rii unor alimente moi, cum ar fi: sosurile, supele, maioneza sau piureul.

Intorduceti tija blenderului

(4)

, aliniind ni ş ele de pozi ţ ie ş i ap ă sându-l pe corpul motorului

(3)

pân ă când auzi ţ i un clic

(fig. 2)

.

Nota :

Pentru a scoate baza mixerului

(4)

, ap ă sa ţ i butonul de evacuare

(14)

. Dup ă reglarea tijei blenderului

(4)

, conecta ţ i aparatul. Pune ţ i alimentele ce urmeaz ă a fi procesate în recipientul corespunz ă tor ş i pune ţ i blenderul

în pozi ţ ia ar ă tat ă de

Figura 7

. Ap ă sa ţ i butonul On/Off

(1)

. La modelele B-615M ş i B-675 MA, selecta ţ i viteza prin rotirea butonului de reglare a vitezei

(7)

. Dac ă dori ţ i, ap ă sa ţ i butonul Turbo

(2)

pentru a amesteca la vitez ă mare.

IMPORTANT: Nu folosi ţ i tija de plastic pentru blender (doar modelul B-415 P) pentru a amesteca orice alimente cu temperaturi peste 60ºC.

Functia pentru b ă tut albu ş uri (mod.

B-575M Ă , B-675M Ă )

Introduce ţ i paleta pentru b ă tut albu ş uri în aparatul de cuplare a blenderului pân ă când este fixat ă în pozi ţ ie

(fig.5)

. Apoi fixa ţ i-o de corpul blenderului, aliniind ni ş ele de pozi ţ ie ş i ap ă sând pân ă când auzi ţ i un clic

(fig.6)

.

Introduce ţ i blenderul în vas, conecta ţ i aparatul ş i ap ă sa ţ i butonul On/Off pentru a

începe s ă bate ţ i albu ş urile. Folosi ţ i butonul de reglare a vitezei (modelele B-615M ş i

B-675 MA), sau ap ă sa ţ i butonul pentru func ţ ia Turbo. Pute ţ i folosi vase din sticl ă

(13)

sau din alt material pentru a bate albu ş urile.

Func ţ ia de tocare (mod. B-575M Ă ,

B-675M Ă )

Toc ă torul poate fi folosit pentru fructe ş i nuci, verdea ţă , ou ă fierte, pâine uscat ă , etc.

Introduce ţ i cu ţ itul toc ă torului

(12)

în centrul vasului

(fig.3)

. Introduce ţ i ingredientele pe care dori ţ i s ă le toca ţ i în vasul toc ă torului. Pune ţ i capacul toc ă torului

(10)

pe vasul toc ă torului, asigurându-v ă c ă este corect aliniat cu cu ţ itul

toc ă torului. Introduce ţ i corpul motorului

(3)

în capacul toc ă torului

(3)

, aliniind ni ş ele de pozi ţ ie ş i ap ă sând pân ă când auzi ţ i un clic (Fig.4).

Conecta ţ i aparatul ş i ap ă sa ţ i butonul On/Off.

Folosi ţ i butonul de reglare a vitezei

(7)

pentru a selecta viteza (doar modelele B-615M ş i B-675

M Ă ) sau ap ă sa ţ i butonul Turbo

(2)

pentru o tocare mai rapid ă . Când a ţ i terminat de tocat alimentele, asigura ţ i-v ă c ă a ţ i scos cu ţ itul din vas înainte de a scoate alimentele.

Cur ăţ are ş i între ţ inere

Deconecta ţ i blenderul de la re ţ ea înainte de a efectua orice opera ţ iune de între ţ inere sau cur ăţ are. Sp ă la ţ i toate accesoriile imediat dup ă folosire pentru a prelungi via ţ a sa util ă . Ave ţ i grij ă când manipula ţ i cu ţ itele, pentru c ă sunt foarte ascu ţ ite, ş i nu le l ă sa ţ i la îndemâna copiilor. C ă nile

(11 ş i 13)

ş i telul pentru ou ă

(9)

pot fi sp ă late în ma ş ina de sp ă lat vase. Restul componentelor nu pot fi sp ă late în ma ş ina de sp ă lat vase.

Folosi ţ i o cârp ă umed ă pentru a cur ăţ a suprafe ţ ele par ţ ilor exterioare.

NOT Ă : NU SCUFUNDA Ţ I NICIODAT Ă

CARCASA MOTORULUI, CAPACUL

TOC Ă TORULUI, UNITATEA DE

CUPLARE A BLENDERULUI SAU TIJA

BLENDERULUI ÎN LICHID.

Nu l ă sa ţ i cablul s ă atârne la marginea mesei sau a suprafe ţ elor de lucru sau s ă intre în contact cu suprafe ţ e fierbin ţ i la atingere.

5. INFORMA

CORECT

Ă

A APARATELOR ELECTRICE

Ş

Ţ

II PRIVIND ARUNCAREA

I ELECTRONICE

La sfâr ş itul duratei sale de func ţ ionare, produsul nu trebuie aruncat împreun ă cu de ş eurile menajere. Ar trebui dus la un centru special de reciclare a de ş eurilor sau la distribuitorul care asigur ă service-ul.

Aruncarea separat ă a unui aparat electrocasnic previne consecin ţ ele negative pentru mediu ş i s ă n ă tate ce deriv ă din aruncarea necorespunz ă toare ş i permite materialelor componente s ă fie recuperate pentru a ob ţ ine importante economii de energie ş i resurse.

Pentru a v ă reaminti c ă trebuie s ă colabora ţ i cu o schem ă de colectare selective, simbolul de mai sus apare pe produs, avertizanduv ă c ă nu trebuie aruncat în containerul cu de ş euri traditionale.

Pentru mai multe informa ţ ii, contacta ţ i autoritatea local ă sau magazinul de unde a ţ i cump ă rat produsul.

39

1. OPIS URZ

Ą

DZENIA (Rys.1)

1.

Wy łą cznik ON/ OFF

2.

Przycisk

3.

Obudowa

4.

Ko ń cówka miksuj ą ca

5.

Ostrze

6.

Kabel ą cy

7.

Regulator ę dko ś ci

8.

Element cz ą cy trzepaczki

9.

Trzepaczka

10.

Os ł ona pojemnika do rozdrabniania

11.

Pojemnik rozdrabniacza

12.

Ostrze rozdrabniacza

13.

Pojemnik miarka

14.

Przycisk zwalniaj ą cy ko ń cówk ę miksuj ą c ą

2. DANE TECHNICZNE

B-415 P 400 W

500 W

600 W

Napi ę cie:

230V 50Hz

3. OSTRZE

Ż

ENIA DOTYCZ

Ą

CE

BEZPIECZE

Ń

STWA

• Przed pierwszym uruchomieniem urz ą dzenia nale ż y dok ł adnie zapozna ć si ę z niniejsz ą instrukcj ą obs ł ugi i zachowa ć j ą do pó ź niejszego wykorzystania. Zapewni to uzyskanie maksymalnej efektywno ś ci i bezpiecze ń stwa u ż ytkowania.

• Przed przyst ą pieniem do u ż ytkowania urz ą dzenia nale ż y sprawdzi ć czy napi ę cie sieci zasilania odpowiada napi ę ciu wskazanym na urz ą dzeniu.

• W przypadku braku kompatybilno ś ci pomi ę dzy gniazdkiem sieci i wtyczk ą urz ą dzenia, gniazdko nale ż y wymieni ć na w ł a ś ciwe a czynno ść ta powinna

PL

by ć wykonana przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

• Nie zaleca si ę u ż ywania adapterów, rozga łęź ników oraz przed ł u ż aczy. Je ś li wy łą cznie adapterów pojedynczych lub wielokrotnych oraz przed ł u ż aczy spe ł niaj ą cych obowi ą zuj ą ce normy bezpiecze ń stwa i powinny by ć dostosowane do granicznych warto ś ci napi ę cia wskazanych na adapterze i/ lub przed ł u ż aczu.

• Po rozpakowaniu nale ż y sprawdzi ć stan urz ą dzenia, w przypadku w ą tpliwo ś ci nale ż y skontaktowa ć si ę z najbli ż szym Serwisem Technicznym.

• Elementy opakowania (plastykowe worki, pianki polistyrenowe, itd.) nie powinny by ć pozostawiane w zasi ę gu dzieci poniewa ż stanowi ą potencjalne ź ród ł o niebezpiecze ń stwa.

• Urz ą dzenie przeznaczone jest do u ż ytku domowego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie urz ą dzenia uznane b ę dzie za niew ł a ś ciwe i niebezpieczne.

• W przypadku wyst ą pienia awarii i/ lub nieprawid ł owego funkcjonowania urz ą dzenie nale ż y wy łą czy ć . Nie nale ż y dokonywa ć prób jego naprawy.

W przypadku kiedy konieczna jest naprawa urz ą dzenia nale ż y kontaktowa ć si ę wy łą cznie z Serwisem

Technicznym autoryzowanym przez producenta i żą da ć u ż ycia oryginalnych cz ęś ci zamiennych. Nie przestrzeganie powy ż szych zalece ń mo ż e stanowi ć zagro ż enie dla bezpiecze ń stwa urz ą dzenia.

• U ż ytkownik nie powinien samodzielnie wymienia ć kabla zasilania. W przypadku jego uszkodzenia i kiedy zachodzi konieczno ść jego wymiany nale ż y skontaktowa ć sie z autoryzowanym Serwisem

Technicznym. Nie nale ż y u ż ywa ć urz ą dzenia z uszkodzonym kablem zasilania lub uszkodzon ą wtyczk ą .

• Producent zrzeka si ę wszelkiej odpowiedzialno ś ci za szkody spowodowane niew ł a ś ciwym, niepoprawnym lub nieodpowiednim u ż ytkowaniem lub naprawami

40

dokonywanymi przez osoby niewykwalifikowane.

U ż ytkowanie jakiegokolwiek urz ą dzenia elektrycznego wymaga przestrzegania okre ś lonych podstawowych zasad:

W SZCZEGÓLNO Ś CI

Nie ż y dotyka ć lub poci ą ga ć kabla zasilania elementy te s ą niezb ę dne nale ż y u ż ywa ć wilgotnymi r ę kami lub stopami.

W celu zapewnienia ochrony przed pora ż eniem pr ą dem nie nale ż y zanurza ć urz ą dzenia i kabla zasilania w wodzie ani umieszcza ć ich pod kranem.

W czasie u ż ytkowania urz ą dzenia nie nale ż y dotyka ć ostrza.

Przed ł o ż eniem lub ś ci ą gni ę ciem trzepaczki urz ą dzenie nale ż y od łą czy ć od zasilania.

Nie ż y pozostawia ć kabla zasilania opartego na kraw ę dzi sto ł u lub blatu i uwa ż a ć aby nie dotyka ł on rozgrzanych powierzchni.

Podczas ą gania wtyczki nie nale ż y poci ą ga ć za kabel zasilania.

Urz ą dzenie nale ż y od łą czy ć od zasilania przed za ł o ż eniem lub zdj ę ciem ko ń cówki miksuj ą cej, przed przyst ą pieniem do czyszczenia lub je ś li urz ą dzenie nie b ę dzie wykorzystywane.

Nie ż y pozwala ć aby dzieci u ż ywa ł y urz ą dzenia.

Przed łą czeniem urz ą dzenia nale ż y sprawdzi ć czy ko ń cówka miksuj ą ca jest prawid ł owo zamontowana. Nie nale ż y u ż ywa ć ani umieszcza ć elementów urz ą dzenia na lub w pobli ż u gor ą cych powierzchni (p ł yty grzewcze gazowe lub elektryczne lub piekarniki)

Urz ą dzenie nie jest przeznaczone do u ż ytkowania przez osoby (równie ż dzieci) o ograniczonej sprawno ś ci fizycznej, sensorycznej lub umys ł owej, b ą d ź te ż przez osoby nieposiadaj ą ce odpowiedniej wiedzy i do ś wiadczenia, chyba, ż e osoby te s ą nadzorowane lub zosta ł y poinstruowane na temat obs ł ugi urz ą dzenia przez osob ę odpowiedzialn ą za ich bezpiecze ń stwo.

Dzieci ż y nadzorowa ć , aby nie bawi ł y si ę urz ą dzeniem.

41

• W celu zwi ę kszenia bezpiecze ń stwa zaleca si ę zamontowanie wy łą cznika ró ż nicowopr ą dowego (RCD) o znamionowym pr ą dzie ró ż nicowym nieprzekraczaj ą cym 30mA. W celu uzyskania informacji prosimy o skontaktowanie si ę z instalatorem.

4. OPIS DZIA

Ł

ANIA

Przygotowanie

Urz ą dzenie przeznaczone jest do mieszania ma ł ych ilo ś ci ż ywno ś ci i nie nale ż y u ż ywa ć go w ż adnym innym celu. Przed pierwszym u ż yciem nale ż y wyczy ś ci ć obudow ę silnika przy u ż yciu wilgotnej szmatki. Nale ż y równie ż wyczy ś ci ć o ś silnika i ostrze przy u ż yciu ciep ł ej wody z myd ł em uwa ż aj ą c aby nie zamoczy ć cz ęś ci silnikowej urz ą dzenia. Nale ż y dok ł adnie osuszy ć wszystkie elementy blendera.

WA Ż NE:

Przez zamontowaniem lub zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu urz ą dzenia powinno by ć one od łą czone od zasilania.

Funkcje

Blender mo ż e by ć u ż ywany do mieszania mi ę kkich produktów oraz p ł ynów, na przyk ł ad do przygotowywania sosów, zup, majonezu, potraw dla niemowl ą t.

W ł o ż y ć ko ń cówk ę miksuj ą c ą

(4)

do obudowy silnika

(3)

i dopasowa ć oznaczenia widoczne na obudowie a ż us ł yszymy klikni ę cie.

(Rys.2)

.

UWAGA:

Aby wyci ą gn ąć ko ń cówk ę miksuj ą c ą nale ż y nacisn ąć przycisk zwalniaj ą cy

(14)

.

Po dopasowaniu ko ń cówki miksuj ą cej

(4)

pod łą czy ć urz ą dzenie do zasilania.

Umie ś ci ć produkt który chcemy zmiksowa ć w odpowiednim naczyniu i ustawi ć urz ą dzenie w pozycji pokazanej na

rysunku

7

. Nacisn ąć przycisk ON/ OFF

(1)

. W modelach B-615M oraz B-675MA ustawi ć pr ę dko ść obracaj ą c regulator pr ę dko ś ci

(7)

. Je ś li jest to konieczne nale ż y nacisn ąć przycisk turbo

(2)

aby umo ż liwi ć mieszanie z maksymaln ą pr ę dko ś ci ą .

UWAGA: Ko ń cówki mieszaj ą cej z

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project