Fagor 1SF-72CE de handleiding

Add to My manuals
19 Pages

advertisement

Fagor 1SF-72CE de handleiding | Manualzz

NL

INHOUDSOPGAVE

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

Veiligheidsvoorschriften __________________________________ 39

Bescherming van het milieu ______________________________ 40

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Algemene presentatie van de droogtrommel ________________ 41

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________ 42

Waterpas zetten ________________________________________ 42

Inbouwen ______________________________________________ 43

Kolommontage__________________________________________ 43

Omzetten van de openingsrichting van het luik ______________ 43

Elektrische voeding ______________________________________ 44

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

De staat van de textielwaren controleren ____________________ 45

Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________ 45

5 / PROGRAMMEREN

Presentatie van het bedieningspaneel ______________________ 46

Programmeren van een droogcyclus________________________ 46

De programma’s van de droogtrommel ____________________ 49

6 / NORMAAL ONDERHOUD

Schoonmaken van de filter ________________________________ 50

Legen van de opvangbak ________________________________ 50

Rechtstreekse afvoer van het condensvocht ________________ 51

Schoonmaken van de condensor __________________________ 52

Schoonmaken van het apparaat____________________________ 52

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN ______________________ 53

8 / SERVICEDIENST __________________________________________ 54

38

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

Belangrijk :

Alvorens het apparaat in gebruik te nemen vragen wij u eerst deze installatiehandleiding aandachtig te lezen om u snel met de werking vertrouwd te maken.

Belangrijk :

Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding met het apparaat wordt meegeleverd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

•VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Installatie

— U moet het apparaat, zodra het is geleverd, onmiddellijk uitpakken of laten uitpakken.

Controleer of het niet is beschadigd tijdens het vervoer. Zet het eventueel nodige voorbehoud schriftelijk op de leverbon waarvan u trouwens een exemplaar moet krijgen.

U mag nooit en te nimmer en beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat is beschadigd, moet u contact opnemen met de leverancier.

— Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet u de instructies lezen die staan vermeld in de

InstallatieGids.

— Zolang de installatie van de droogtrommel niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem niet aansluiten op het stroomnet.

— De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting vermeld op het typeplaatje van het apparaat moeten overeenkomen met die van het stroomnet.

— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.

— U mag de eigenschappen van dit apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou gevaar voor u kunnen opleveren.

— Indien wijzigingen nodig zijn gezien de installatiemogelijkheden bij u thuis, moet u de elektrische en loodgieterswerkzaamheden toevertrouwen aan een erkende elektricien en loodgieter.

— Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een deur met vergrendeling, een schuifdeur of een deur waarvan het scharnier zich aan de andere zijde van de droogtrommel bevindt.

— Dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.

Kinderbeveiliging

— Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt.

— Als het apparaat in werking is moet u ervoor zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van het apparaat kunnen komen.

— Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen.

— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar.

— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies hebben ontvangen wat betreft het gebruik van het apparaat.

Gebruik

Belangrijk :

De droogtrommel is uitsluitend en alleen bestemd voor gebruik thuis, voor het drogen van textielwaren die geschikt zijn voor drogen in een machine.

Belangrijk :

De volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van niet inachtneming van deze aanbevelingen, dit zou materiële schade of lichamelijk letsel met zich mee kunnen brengen.

39

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

— De stoffen bevat in het vuil, zoals olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, ontvlekkers, terpentijn en was moeten verwijderd worden vooraleer ze opdrogen in uw apparaat (bijvoorbeeld met een wasprogramma met warm water en een extra dosis reinigingsproduct).

— Voorschriften gebruik ontvlekkers: elke voorafgaande behandeling met oplosmiddel, ontvlekker, aërosol zoals aceton, alcohol, benzine, kerosine, terpentijn is verboden; deze producten zijn immers bijzonder ontvlambaar. Tevens raden we aan deze producten niet te gebruiken in de buurt van uw droogtrommel en meer in het algemeen in de buurt van elektrische apparaten in een slecht verlucht vertrek, om risico van ontploffingen te voorkomen.

— U moet het apparaat gebruiken zoals beschreven in de handleiding om schade aan de machine zelf en aan het wasgoed te voorkomen. Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat (brandgevaar en ontploffingsgevaar).

— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.

— Indien u het laadvenster of de trommel tijdens een droogcyclus moet openen, mag u niet aan de trommel komen want hij is zeer heet.

— In het geval storingen optreden die u niet zelf kunt verhelpen aan de hand van de tips die wij u geven

(zie Hoofdstuk “STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN”), moet u de hulp van een vakman inroepen.

— Alvorens het apparaat af te voeren als het is versleten, moet u het onbruikbaar maken. U moet de voedingskabel van het stroomnet afhalen en doorsnijden vlak achter het apparaat. Zorg ervoor dat het laadvenster niet meer dicht kan.

— Veiligheidshalve moet u, als u de voedingskabel van het apparaat wenst te vervangen, een beroep doen op een vakman.

— In geval van storingen bij de werking moet u de steker van het apparaat uit de contactdoos halen en uw servicedienst bellen.

•MILIEUBESCHERMING

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

•ENERGIEBESPARINGEN

— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult u energie besparen.

— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in acht nemen.

— Als de omgevingstemperatuur hoog is en als het vertrek klein is, wordt de benodigde droogtijd opgevoerd en dientengevolge ook het energieverbruik.

— U moet de filter na iedere droogcyclus schoonmaken.

— De condensor twee keer per maand schoonmaken.

— Schakelen uw inrichting wanneer de cyclus wordt beëindigd.

40

NL

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

• ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Fig. 01

Bedieningspaneel

Opvangbak water

Rooster condensor

Filter

Typeplaatje

(Referentie Servicedienst)

Verstelbare poten

41

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST

Tip :

De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom

(Fig. 02).

Belangrijk :

Wij raden u ten sterkste af :

— Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrijelijk eronder door kan stromen.

- De droogtrommel te installeren in een ruimte waar hij aan waterprojecties kan worden blootgesteld.

- De droogtrommel in een kleine gesloten ruimte te installeren (indien dit toch het geval is, moet u de deur of het raam open zetten als de droogtrommel draait).

- De droogtrommel te installeren in een vertrek met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in het vertrek mag niet boven de 30°C komen als de machine draait.

• WATERPAS ZETTEN

Fig. 02

1 cm mini

Belangrijk :

Controleren met behulp van een waterpas of de droogtrommel horizontaal staat :

De droogtrommel is voorzien van 4 verstelbare poten (Fig. 03). Om de machine horizontaal en stabiel te zetten :

— De droogtrommel iets naar achteren toe kantelen.

- Naar gelang de vloer met behulp van een sleutel of een schroevedraaier één of meerdere poten losschroeven of aandraaien om de juiste hoogte in te stellen

(Fig. 03).

- Zet de droogtrommel terug op de poten en controleer of hij nu horizontaal is.

Fig. 03

42

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• INBOUWEN

Belangrijk :

Als u het apparaat inbouwt onder een werkvlak, moet u de oorspronkelijke bovenkant bijhouden of vervangen door een minder dikke kit die hiervoor voorzien is en verkrijgbaar is bij de verkoper. In geen geval mag het apparaat zonder bovenkant werken. Dit uit veiligheidsoverwegingen.

• KOLOMMONTAGE

Een aanpassingskit is verkrijgbaar bij uw verkoper. Met deze kit kan de droogtrommel boven op uw wasmachine bevestigd worden.

Belangrijk :

Controleer bij uw verkoper of de bovenbouwkit compatibel is met uw wasmachine. Uit veiligheidsoverwegingen, moet de montage uitgevoerd worden door een vakman.

• OMZETTEN VAN DE OPENINGSRICHTING VAN HET LAADVENSTER

Indien u het wenst kunt u de openingsrichting van het laadvenster omzetten, hiervoor moet u als volgt te werk gaan : (Fig. 04 ou 05).

— Verwijder uit het voorpaneel de 4 schroeven die de scharnieren

A en

B vasthouden.

— Het scharnier

A aan de andere kant vastzetten.

— De deur terugzetten op het scharnier

A

.

— Het scharnier aan de andere kant vastzetten.

— Zet het slotje met zijn afdekplaatje

E op de andere kant van het voorpaneel.

— Zet op het laadvenster de schieter

C

.

E F

F E

A

B

C

C

Fig. 04

B

Laadvenster Links

43

Fig. 05

A

Laadvenster Rechts

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• ELEKTRISCHE VOEDING

Gevaar :

Voor de elektrische installatie van het apparaat :

Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken,

Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven.

In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op een installateur of een voor dit merk erkend vakman.

Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen.

De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de

Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie.

• VERVANGING VAN HET STROOMSNOER

Belangrijk :

Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de naverkoop service van de fabrikant of een bevoegde vakman.

Tip :

Om de referenties van het apparaat later moeiteloos terug te kunnen vinden, raden wij u aan ze te noteren op de bladzijde “Servicedienst en Consumentendienst” (op deze bladzijde staat eveneens vermeld waar u ze kunt vinden).

Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/CEE (richtlijn lage spanning) en

2004/108/CEE (elektromagnetische compatibiliteit).

44

NL

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

• DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN

Tip :

Indien u, voordat u het wasgoed in de droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks het feit dat het wasgoed al is gewassen, moet u de betreffende stukken wasgoed niet in de droogtrommel doen aangezien het een feit is dat in het algemeen vlekken niet meer kunnen worden verwijderd na het strijken of een cyclus in de droogtrommel.

Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de meeste gebruiksgidsen van wasmachines staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen.

Voorbereiding van het wasgoed :

— Doe ritsen en drukknopjes dichts

— Haal slecht vast zittende knopen, spelden en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg

— Doe riemen, bandjes van schorten enz..

dicht

— Leeg de zakken.

— Bij het gebruik van verzachters, respecteer de aanbevelingen van de fabrikant.

Belangrijk :

U mag de volgende stukken niet in de droogtrommel doen

:

— De artikels die materialen zoals rubber bevatten (bijvoorbeeld douchekapje, waterdichte textiel en kleding, voeringen, hoofdkussens, enz.)

— Chloorvezels (Thermolactyl* bijvoorbeeld)

*Gedeponeerd handelsmerk

— Het wasgoed dat voorzien is van beugels die los kunnen komen

— Grote stukken (dekbed enz..)

— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd

— Wasgoed dat is gereinigd met chemische ontvlambare middelen.

goed

Belangrijk :

Controleer de etiketten op het was-

Normaal drogen

Zacht drogen

Drogen in trommel verboden

• PLAATSEN VAN HET WASGOED IN DE TROMMEL

— Doe het laadvenster open door op het knopje te drukken (Fig.06).

— Controleer of de filter wel op zijn plaats zit

— Plaats het gewassen en gecentrifugeerde wasgoed in de trommel zonder het aan te drukken of te vouwen.

— Doe het laadvenster dicht.

Aangeraden hoeveelheid

De maximale capaciteit van het apparaat is

7 kg.

— Om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreukelen en om de droogtijd te optimaliseren, raden wij u aan de droogtrommel niet te overbelasten.

45

Fig. 06

NL

5 / PROGRAMMEREN

• PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

1SF-72CE

B C D

Programmaknop

Kreukelvrij

Uitgestelde start

Bel

Opstarten/Pauze

Aan/Uit

• PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS

• Aanzetten van het apparaat

Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. Het apparaat kan alleen aangezet worden als de deur is gesloten.

Druk op “ Aan

F

Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de programmaknop

A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de deur u gemaakte keuze aan.

Druk op “ Opstarten /Pauze” gramma gaat van start..

, het pro-

De controlelampjes die het verloop van het programma aangeven lichten op naar gelang de droogcyclus verder gaat.

Verloop van het programma :

Pauze - Drogen - Afkoelingsfase - Einde programma

• Functie “ MEMO ACTIV’ ” :

Uw droogtrommel memoriseert de vaakst gebruikte programma’s.

Na enkele droogcycli, komt het programma dat weergegeven wordt bij het aanzetten van het apparaat overeen met het meest gebruikte programma.

Tip :

Kijk op de programmatabel op de volgende bladzijden om te bepalen welke cyclus het beste overeenkomt met uw wasgoed.

46

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Uitgestelde start van een programma :

Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de programmaknop

A

. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Draai de knop “Uitgestelde start” om het opstarten van het programma met 3 u, 6 u,

9 u of 12 uur uit te stellen.

Valideren door te drukken op de toets

“ Opstarten

E

Tijdens de fase van het uitgesteld drogen, gaat het indicatielampje over van 12u op 9u, van 9u op 6u of van 6u of 3u. Als de fase van uitgestelde start is afgelopen, gaat het programma van start, de controlelampjes die het verloop van het programma aangeven lichten op naar gelang de droogcyclus verder gaat.

• Een stuk wasgoed aan de lading toevoegen of eruit halen tijdens de droogcyclus :

Druk op “Opstarten/ Pauze ” droogcyclus te stoppen of open de deur. om de

Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de gewenste stukken wasgoed uit de machine en doe de deur weer dicht.

Druk op de toets “ Opstarten /Pauze” om de droogcyclus verder te laten gaan.

Uitgestelde start

Programmapauze

• Wijzigen van de geprogrammeerde instelling of een in gang zijnde wascyclus :

Als u een verkeerd programma gekozen hebt, kunt u de selectie wijzigen in de loop van de cyclus.

om de Druk op “Opstarten/ Pauze ” droogcyclus te stoppen.

Kies een ander programma uit.

Druk op de toets “ Opstarten /Pauze” om de droogcyclus verder te laten gaan.

Belangrijk :

Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd. U moet dan alle programmeringen opnieuw instellen.

Tip :

Veiligheidshalve raden wij u aan de steker uit de contactdoos te halen als u het apparaat niet gebruikt.

47

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Stoppen van het apparaat :

Bij afloop van het programma gaan de controlelampjes “Filter” en ““B ak oll”” beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u de filter moet schoonmaken en de wateropvangbak moet legen na iedere droogcyclus.

Druk op de toets “Aan/ Uit ” wasgoed uit de droogtrommel.

. Haal het

Maak de filter schoon en leeg de wateropvangbak (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL

ONDERHOUD”).

• Optie “Antikreuk” :

Bij de optie “Antikreuk” zal het textiel om de 10 minuten gedraaid worden gedurende 24 uren, tot de deur geopend wordt of het apparaat stopgezet wordt. De optie treedt in werking op het einde van de droogcyclus en voorkomt dat het textiel op een hoopje blijft liggen. Om de optie te selecteren, druk op de toets

“Antikreuk” . Het lampje geeft aan dat de optie ingeschakeld is.

• Optie “Bel” :

Druk op de toets “Bel” . Op het einde van de droogcyclus zullen 3 korte pieptonen om de 10 minuten, tijdens 1 uur, klinken tot u de deur opent of het apparaat stopzet.

• Afkoelingsfase :

Elk programma eindigt met een afkoelingsfase van enkele minuten, om het wasgoed geleidelijk aan te laten afkoelen.

Belangrijk :

Stop de droogtrommel niet vooraleer deze cyclus voltooid is.

• Tijdens de droogcyclus :

De bak is vol tijdens de droogcyclus.

Het apparaat stop midden in het programma.

De controlelampjes ““B ak oll”” Pa us gaan branden, het controlelampje van het programma knippert.

U moet de wateropvangbak legen (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).

Druk op “ Opstarten /Pauze” programma verder te doen gaan.

om het

48

Einde programma

Optie “Antikreuk”

Optie “Bel”

Programmapauze

NL

5 / PROGRAMMEREN

• DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL

Dagelijkse programma’s

KATOEN -

Denimstof -

Klaar om op te bergen -

Klaar om te strijken -

Machinaal strijken -

Aard van het wasgoed

Katoen

Katoen

Katoen

Katoen

Droogresultaat

Droog

Droog

Lets vochtig

Vochtig

ALLE TEXTIELWAREN -

Klaar om op te bergen -

Normale textielwaren Droog

Klaar om te strijken -

Overige droogprogramma’s

Normale textielwaren Lets vochtig

Overhemden -

Synthetisch,

Eenvoudig te strijken

Droog

Moderne vezels -

Fijne textielwaren, synthetisch

Fijne was -

Zeer fijne textielwaren : zijde, lingerie, lichte synthetische textielwaren

Textielwaren opfrissen en luchten na een langdurig verblijf in de kast

Droog

Droog

Overige textielwaren 15 minuten

Fris luchten -

Extra drogen

30 min. of 60 min.

Normale textielwaren

AANBEVOLEN PROGRAMMA’S VOOR DE PROEVEN VOLGENS EN 61121 – RICHTLIJN 95/12/CEE

Lading I

Lading II

“Droog katoen”

“Katoen klaar om te strijken

7 kg .... kiezen

7 kg .... kiezen

“Katoen”

“Katoen* klaar om op te bergen klaar om te strijken

Lading III “Textiel waren eenvoudig inonderhoud” 3 kg .... kiezen “Moderne vezels”

Opmerking :

De opties “Bel” en “Antikreuk” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. U kunt deze opties uitzetten door op de knop te drukken.

49

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• FILTER SCHOONMAKEN

Belangrijk :

Wij herinneren u eraan dat de filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt.

De filter is aangebracht in het onderste deel van het laadvenster van de droogtrommel.

Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan :

— de filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken (Fig. 08).

— de filter openen (Fig. 09).

— de filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen (Fig. 10).

Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen.

Belangrijk :

De filter mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd. (Fig. 11)..

— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan.

• LEGEN OPVANGBAK

De bak is onderaan het apparaat aangebracht en vangt het water dat tijdens het drogen uit het wasgoed komt op tijdens.

— Om deze bak te legen, moet u hem uit zijn holte halen door hem naar u toe te trekken

(Fig. 12).

Belangrijk :

De opvangbak moet na iedere droogcyclus worden geleegd (fig. 13).

Belangrijk :

Bij vorstgevaar : als er vorstgevaar bestaat, moet u de wateropvangbak legen.

Belangrijk :

Verplaatsen van het apparaat : eerst de wateropvangbak legen voordat u het apparaat gaat verplaatsen of laat kantelen.

50

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• RECHTSTREEKSE AFVOER VAN HET CONDENSVOCHT

Om te voorkomen dat u de wateropvangbak na iedere cyclus moet legen, kunt u het condenswater direct op het riool aansluiten met behulp van de kit

(*) die hiervoor beschikbaar is (slang + Deflector).

Hiertoe :

— moet u de bestaande slang loshalen en hem in het apparaat duwen (Fig. 14).

— Klik de deflector boven op de pomp (Fig. 15).

— de slang van de kit aansluiten op het opzetstuk van het apparaat (Fig. 16).

U kunt het uiteinde van de afvoerslang aansluiten ofwel :

- op een geventileerde sifon (Fig. 17).

- op de sifon van de gootsteen (Fig. 18).

Bij het aansluiten van de slang op de sifon moet u de afsluiter van de sifon verwijderen. Dan het rubber uiteinde er helemaal in steken. Zonodig een klembeugel aanbrengen (Fig. 18).

Belangrijk :

Deflector moet absoluut voor de aansluiting van de afvoerslang worden geplaatst om te voorkomen dat het water opspat in het geval de slang losschiet.

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Opmerking :

(*) Deze kit wordt geleverd met het apparaat (naargelang model).

Fig. 17

51

Fig. 18

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE CONDENSOR

Belangrijk :

De condensor moet twee keer per maand worden schoongemaakt.

Belangrijk :

Het snoer uit de contactdoos halen voordat u de condensor schoon gaat maken.

Fig. 19

— Het rooster aan de voorzijde van het apparaat laten kantelen.

— De condensor loshalen (Fig.19).

— Hem er voorzichtig uit halen (Fig.20).

— Het pluis van de condensor afhalen.

— Hem alleen schoonmaken met water onder de kraan

(Fig.21).

— Na het schoonmaken controleren of alle buizen

“ontstopt” zijn en of de ribben schoon zijn.

— Hem voorzichtig opwrijven.

— De condensor terugmonteren, vergrendelen en het rooster weer op zijn plaats vastklippen.

Fig. 20

Fig. 21

Belangrijk :

Bij het terugmonteren de condensor tegen de achterkant van zijn holte aangedrukt houden bij het vergrendelen.

• SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

Tip :

Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep.

— Zorg ervoor dat er zich geen afval opeen kan hopen om de droogtrommel heen.

— De afdichting van het laadvenster schoonmaken met een vochtige doek.

— U moet het filtervakje één keer per jaar met de stofzuiger schoonmaken.

Nooit en te nimmer, gebruiken (Fig.22) :

— schuurpoeder

— sponsjes van metaal of plastic

— producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..).

52

Fig. 22

NL

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN

Tip :

Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan.

Storingen : Controleren of :

De droogtrommel wil niet starten : - de steker wel in de contactdoos is gestoken

- de toets aan uit is ingedrukt

- het laadvenster goed is gesloten

- de condensor is naar behoren vergrendeld.

De droogtijden zijn veel te lang :

- de filter in de trommel vol pluis zit

- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft)

- de condensor is niet vuil.

- de luchtin- en uitlaat zijn voldoende vrij om een behoorlijke luchtstroom te waarborgen.

- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.

Het wasgoed is te vochtig :

- de filter in de trommel vol pluis zit

- u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag) stel een hoger programma in of voer de droogtijd op

- de condensor is niet verstopt met pluisjes.

Het wasgoed is te droog en gekreukeld :

- de gekozen droogtijd niet te lang is : het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken

Het wasgoed is niet gelijkmatig droog :

De stukken wasgoed van synthetisch materiaal zitten vol statische elektriciteit :

- de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek)

- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is gedaan

- de trommel niet overbelast is

- het wasgoed niet te droog is

- gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden :

- de wateropvangbak is vol : u moet hem legen en dan weer netjes op zijn plaats brengen door hem helemaal in zijn holte te steken.

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden maar de bak is leeg :

- de bak moet goed op zijn plaats geschoven zijn : druk hem helemaal naar achteren.

53

NL

8 / SERVICEDIENST

Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 23).

OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN

Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt.

Fig. 23

54

NL

NOTES

55

1SF-72CE

advertisement

Related manuals

advertisement