De Dietrich DHT736X Návod na obsluhu | Manualzz

FR Prescriptions de montage et mode d’emploi

CS Návod na montáž a používání

DA Bruger- og monteringsvejledning

DE Montage- und Gebrauchsanweisung

EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

EN Instruction on mounting and use

ES Montaje y modo de empleo

HU Felszerelési és használati utasítás

IT Istruzioni di montaggio e d'uso

NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen

PL

PT

Instrukcja montażu i obsługi

Instruções para montagem e utilização

SV Monterings- och bruksanvisningar

Hotte aspirante

Digestoř

Emhætte

Dunstabzugshaube

Αποροφητήρας

Cooker Hood

Campana extractora

Konyhai páraelszívó

Cappa aspirante

Afzuigkap

Okap kuchenny

Exaustor

Köksfläkt

Vážený zákazníku,

Právě jste získal(a) odsávač par značky DE DIETRICH, za což Vám děkujeme.

Naše výzkumné týmy pro Vás sestavily tuto novou generaci spotřebičů, které díky své kvalitě, estetickému vzhledu, funkcím a úrovni jejich technologického vývoje, jsou výjimečnými výrobky, které bezpochyby dokazují naše know-how.

Váš nový odsávač par značky DE DIETRICH harmonicky zapadne do Vaší kuchyně a dokonale skloubí (odsávání), s jednoduchým použitím. Naším cílem je nabídnout Vám naprosto dokonalý výrobek.

Ve škále výrobků značky DE DIETRICH najdete širokou nabídku vestavných odsávačů par, které můžete doplnit Vašim novým odsávačem par značky DE DIETRICH .

Navštivte naše webové stránky na adrese, www.de-dietrich.cz

, kde se můžete seznámit s našimi posledními inovacemi. Najdete zde také užitečné a dodatečné informace.

DE DIETRICH

Setting New Values

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční a estetické parametry.

Upozornění: Před prvním uvedením Vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití, který Vám pomůže rychleji se seznámit s jeho funkcemi.

Obsah

CS - Návod na montáž a používání ........................................................................... 13

Použití .......................................................................................................................... 13

Pohled na digesto

ř

...................................................................................................... 13

Vým

ě

na žárovek .......................................................................................................... 13

Instalace ....................................................................................................................... 14

Elektrické p ř ipojení ................................................................................................................................. 14

Instalace................................................................................................................................................. 14

Provoz .......................................................................................................................... 15

Údržba .......................................................................................................................... 15

Č išt ě ní.................................................................................................................................................... 15

Tukový filtr.............................................................................................................................................. 15

Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtra č ní verze) .......................................................................................... 15

Vým ě na žárovek..................................................................................................................................... 15

Špatné fungování ........................................................................................................ 16

Servisní služba ............................................................................................................ 16

12

CS - Návod na montáž a používání

Výše uvedené instrukce musí být při montáži digestoře přísně dodrženy. Výrobce odmítá převzít jakoukoliv odpovědnost za případné závady, škody nebo vznícení digestoře, které byly způsobeny nedodržením těchto předpisů.

Poznámka: detaily označené symbolem “(*)” jsou volitelné doplňky, dodáváné pouze pro některé modely nebo součástky, které je nutné dokoupit.

Použití

Digestoř je projektován pro odsávání dýmů a par při vaření a je určen pouze k domácím účelům.

Digesto je realizován k použití v odsávací verzi s vnějším výfukem anebo filtrující s vnitřním čištěním vzduchu.

Odsávací verze

Digestoř je vybavena vzduchovým vývodem B pro odvod kuchyňských par ven z odvětrávaného prostoru – odtahová verze.(Potrubí pro odtah par není součástí vlastní digestoře).

Obr. 2

Pozor!

Jestliže je digestoř vybaven uhlíkovým filtrem, je třeba ho odstranit.

Filtrující verze:

Když neexistuje možnost vyvádět vzduch navenek používáme filtr s aktivním uhlíkem.

Vzduch je čištěn filtrem a opět uváděn do prostředí.

Vzduch je uváděn opět do prostředí hadicí procházející závěsnou skříňkou a napojenou na propojovací prstenec.

Pro digestoř s 2 motry jsou zapotřebí 2 filtry s uhlíkem a 1 filtr s uhlíkem pro digestoř s 1 motorem.

Pozor!

Jestliže digestoř není vybaven uhlíkovým filtrem, musí být objednán a namontován před užitím přístroje.

Pohled na digestoř

Obr. 8

1.

Ovládací

2.

Tukový filtr (1 nebo 2 podle vlastn ě ného modelu)

3.

Západka filtru

4.

Osv ě tlení

5.

M ř

ížka na páry (vyjímací), podle modelu k dispozici m ů že být kovová, ze skla č i vybavená filtrem proti mastnotám.

6.

Estetická maska (k dispozici podle vlastn ě ného modelu).

7.

Odrážka ( K dispozici podle vlastn ě ného modelu).

8.

Záv ě sná sk ř

í ň ka (není sou č

ástí vybavení, vysv ě tlující nárys typu instalace).

Výměna žárovek

Uchovejte si tuto příručku společně s Vaším přístrojem.

Jestliže přístroj musí být prodán či postoupen další osobě, zajistěte si, že je společně dodána i příručka.

Přečtěte si pozorně tuto příručku dříve než namontujete či nezačnete používat Váš přístroj, protože obsahuje důležité informaci pro bezpečnosti Vaší i všech osob, které budou instalovat či používat tento přístroj.

Tento přístroj byl projat, aby byl namontován v kuchyni a je určen pro běžnou domácí potřebu.

Nepoužívejte ho pro průmyslové či obchodní účely či pro další použití, pro které nebyl konstruován.

Neměňte či nepokoušejte se změnit charakteristiky tohoto přístroje. Bylo by to pro Vás nebezpečné.

Není povoleno fungování nad varnou plochou pracující s dřívím či uhlím.

V případě, že je sporák ohříván nástrojem napojeným na komín (například kamna) je třeba namontovat digestoř ve filtrující verzi. Nepoužívejte digestoř bez filtrů proti mastnotám.

Nepoužívejte čistící přístroje fungující na páru či na vysoký tlak pro čištění Vašeho přístroje (z bezpečnostních důvodů).

Pozor!

Nenapojujte přístroj na elektrickou síť, dokud nebyla zcela dokončena jeho instalace.

Před provedením jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby, je třeba odpojit kryt od elektrické sítě tak, že se odpojí od zásuvky nebo vypnutím hlavního vypínače obytné jednotky.

Přístroj není určen k používání pro děti nebo pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, které s ním nemají zkušenost a neznají ho. Tyto osoby můžou s přístrojem zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod dohledem odborného personálu nebo jsou speciálně vyškoleny k jeho použití osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Nikdy nepoužívejte kryt bez správně namontované mříže!

Kryt nesmí být NIKDY používán jako odkládací plocha. Může se tak stát pouze ve specificky uvedených případech.

Místnost musí být vybavena dostatečnou ventilací, v případě, že je kuchyňský kryt používán současně s jinými přístroji s plynovým spalováním nebo spalováním jinými palivy.

Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do odvodu používaného pro odpad kouřů z přístrojů na plynové spalování nebo spalování jiných paliv.

Je přísně zakázáno vařit jídla s volným plamenem pod krytem.

Použití otevřeného plamene je škodlivé pro filtry a může se stát příčinou požárů, je tedy třeba se mu vyhnout v každém případě.

Smažení je třeba provádět pouze za stálé kontroly, aby nenastala situace, kdy se olej přehřeje a dojde k jeho vznícení.

Pokud se týká technických a bezpečnostních opatření, která je třeba zaujmout při odvádění kouře, je třeba úzce dodržovat normy místních odpovědných orgánů.

Kryt je třeba často čistit jak vnitřně, tak z vnějšku (ALESPOŇ

JEDNOU ZA MĚSÍC), je třeba v každém případě dodržovat vše, co je uvedeno v návodu k údržbě popsaném v tomto manuálu).

Nedodržování norem čištění krytu a výměny a čištění filtrů se může stát příčinou požárů.

13

Nepoužívejte či nenechávejte digestoř bez řádně nastavených svíditel a nevystavujte se tak nebezpečí elektrického výboje.

Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti za eventuální nepříjemnosti, škody nebo požáry způsobené na přístroji, které jsou následkem nedodržování pokynů uvedených v tomto manuálu.

Instalace

Minimální vzdálenost mezi podporou nádoby na varné ploše a nejnižší částí digestoře nesmí být menší než 60cm v případě elektrických sporáků 75cm v případě plynových či smíšených sporáků.

Pokud návod na instalaci varného zařízení na plyn doporučují větší vzdálenost, je třeba se tímto pokynem řídit.

Elektrické připojení

Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na etiketě s vlastnostmi umístěné uvnitř krytu. Pokud je kryt vybaven přípojkou, stačí jej zapojit do zásuvky odpovídající stávajícím normám, která se nachází ve snadno dosažitelném prostoru.

Pokud kryt není vybaven přípojkami (přímé připojení k síti) nebo se zásuvka nenachází ve snadno dosažitelném prostoru, je třeba aplikovat dvojpólový vypínač odpovídající normám, který zaručí úplné odpojení od sítě v podmínkách kategorie přepětí III, v souladu s pravidly instalace.

Pozor: dříve než opět napojíte obvod di gestore na síťové napájení a ověříte správné fungování, zkontrolujte si vždy, že síťový kabel byl správně namontován.

Instalace

Před zahájením instalace:

• Zkontrolujte, zda má zakoupený výrobek vhodné rozměry pro zvolený prostor instalace.

• Pro usnadnění instalace se doporučuje dočasně odstranit protitukové filtry a další součásti, jejichž demontáž a následná zpětná montáž jsou povoleny a níže popsány.

Po skončení instalace je třeba provést jeho/jejich zpětnou montáž.

Popis demontáže je uveden v následujících odstavcích.

• Odložte filtr/y s aktivním uhlím – jsou-li dodány (viz příslušný odstavec). Je třeba jej/je namontovat zpět v případě, že hodláte používat odsavač ve filtrační verzi.

• Zkontrolujte, zda se uvnitř odsavače nenachází (z přepravních důvodů) materiál příslušenství (například sáčky se šrouby, záruky atd.), případně je vyjměte a uschovejte.

• Pokud je to možné, odpojte a odstraňte nábytek nacházející se pod a kolem prostoru instalace za účelem získání lepšího přístupu ke stropu/stěně, na který/ou má možností co nejlépe ochránit nábytek a všechny součásti potřebné pro instalaci. Zvolte si rovný povrch a pokryjte jej ochrannou fólií, na kterou uložíte odsavač a součásti příslušenství.

• Během fází zapojení odsavače vypněte příslušný přívod v elektrickém rozváděči domácnosti.

• Dále zkontrolujte, zda je v blízkosti prostoru instalace odsavače (v prostoru přístupném i po montáži odsavače) dostupná zásuvka elektrického rozvodu a zda bude možné provést připojení zařízení na odvádění kouře směrem ven (platí pouze pro odsávací verzi).

• Proveďte všechny potřebné zednické práce (např.: instalaci zásuvky elektrického rozvodu a/nebo realizaci otvoru pro průchod kouřové trubky).

Předběžné informace pro montáž digestoře:

Pozor!

Obě upevňovací svorky jsou umístěny v polystyrénové ochraně balení.

Svorky jsou jedna pravá R a jedna levá L (viz označení na obou svorkách).

1.

Upevněte D (obr. 1) na postranní panel závěsné skříňky dvěma šrouby pro každou svorku (pravá svorka

R na pravé straně, levá svorka L na straně levé), srovnejte svorku s dolním okrajem.

Umístěte šablonu lehkými údery na dolní okraj skříňky a mějte na zřetelu, že dolní okraj šablony se kryje s dolní stranou digestoře;

Jestliže je digestoř vybavena odrážkou, v případě jejího použití přesuňte šablonu dopředu stejnou měrou jako tloušťka odrážky.

Vyvrtejte otvor na stropě závěsné skříňky k průchodu výfukové hadice a hadice elektrického napájení (výše uvedená na Obr. 1 pro otvor nezahrnuje eventuální odrážku).

2.

Pokud nebyly doposud namontovány, upevněte 2 svorky

E (Obr. 2) po stranách digestoře (jednu po každé straně).

a.

vyjměte vysunovací zásuvku

b.

vyjměte filtr/y proti mastnotám

c.

upevněte šablony uvnitř digestoře dvěma šrouby P pro každou šablonu, upevněte je co nejvýše (po straně kde vychází vzduch) a pak zašroubujte pevně.

3.

Upevněte 3 klipsy zevně digestoře, odrážku M, ( je-li dodávána – Obr. 2).

4.

Vsuňte digestoř do závěsné skříňky a zajistěte si, aby

šablona digestoře E byla umístěna nad šablonou závěsné skříňky D (Obr. 3).

účelem.

5.

Zablokujte digestoř dvěma šrouby na čelní straně (Obr. 3

– jeden na každé straně.)

6.

Propojte proud s domácí sítí, elektrická síť musí být napájena Pouze po ukončené instalaci.

7.

Kdyby digestoř se neměla přesně krýt s dolním okrajem závěsné skříňky, zregulujte její pozici uvolněním šroubů

P šablon E montovaných na šablonu (Obr. 2), takto bude možnou regulovat perfektní spojení digestoře a závěsné skříňky, a posléze opět zašroubujte.

8.

Zregulujte výběh vysunovací zásuvky podle hloubky závěsné skříňky údery na obě opěry F (obr. 4). Tímto způsobem je možné uložit průčelí přiléhavě na skříňku.

(Obr. 4). a.

uvolněte šrouby opěr F; b.

posuňte opěry dozadu či dopředu podle potřeby c.

upevněte šrouby opěr.

14

9.

Instalujte výfukovou C dodanou jako součást vybavení, pokud možno o stejném průměru jako spojovací prstenec (Obr. 7), výfuková hadice musí být dostatečně dlouhá k tomu, aby dosáhla vnějšku

(nasávací verze) anebo stropu závěsné skříňky (filtrující verze).

10. Upevněte spojovací prstenec C (upevnění se západkou), na horním vývodu vzduchu.

K usnadnění instalace je prstenec vybaven ukazovatelem

G , který musí odpovídat příslušné kolejnici H na horním vývodu vzduchu.

11.

Dokončete instalaci výfukové hadice.

12. Nainstalujte opět filtry proti mastnotám, napojte digestoř na elektrickou síť a zkontrolujte perfektní fungování.

Provoz

V případě velmi intenzivní koncentrace kuchyňských par použijte maximální sací výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5 minut před zahájením vaření a vypnout ji cca 15 minut po ukončení vaření.

Údržba

Pozor! Před jakoukoliv operací čištění či údržby odpojte digestoř od elektrické sítě, vyjměte zátrčku anebo vypněte hlavní spínač bytu.

Čištění

Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř tak zevně (alespoň stejně často jako je prováděna údržba filtrů proti mastnotám).

Pro čištění je třeba použít látku navlhčenou denaturovaným líhem anebo neutrálními tekutými čistícími prostředky.

Nepouživejte prostředky obsahující brusné látky.

NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!

Pozor: nedodržení norem čištění přístroje a vyměňování filtrů by mohlo vést k požárům. Doporučujeme tedy dodržovat návod k použití.

Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost za škody na motoru, požáry způsobené nesprávnou údržbou či nedodržením výše uvedeného upozornění.

Tukový filtr

Tukový filtr se musí 1 x do mìsíce vyèistit .

Je možné jej èistit ruènì jemným mycím prostøedkem nebo v kuchyòské myèce pøi nejnižší teplotì a kratším programu.

Demontáž tukového filtru je znázornìna – zatlaète na západku filtru.

Obr. 9

Filtr s aktivním uhlíkem (jen u filtrační verze)

Tento filtr pohlcuje nepříjemné pachy vznikající při vaření.

Pro digestoř s 2 motry jsou zapotřebí 2 filtry s uhlíkem a 1 filtr s uhlíkem pro digestoř s 1 motorem.

Saturace filtru s uhlíkem nastane po více či méně dlouhém užití, tj. závisí na typu kuchyně a pravidelném čištění filtru proti mastnotám. V každém případě je nutné nahradit patronu maximálně jednou za 4 měsíce.

NEMŮŽE být umýván či regenerován.

Obr. 10

Umístěte filtr s uhlíkem jako kryt ochranné mřížky motorového rotoru a pak otočte hlavní rukojeť filtru P ve směru hodinových ručiček.

K odmontování otočte hlavní rukojeť filtru P ve směru proti hodinovým ručičkám.

Čištění a údržba Vašeho přístroje

Pro údržbu Vašeho spotřebiče doporučujeme používat prostředky značky Clearit .

Doporučeno odborníky

Clearit Vám nabízí odborné čistící prostředky a řešení uzpůsobené pro každodenní údržbu Vašich elektrospotřebičů a kuchyně.

Tyto prostředky i celá škála příslušenství a spotřebního materiálu jsou k dostání u Vašeho prodejce.

Výměna žárovek

Obr. 11

Odpojte přístroj z elektrické sítě.

Pozor! Dříve než se doktnete svítidel si ověřte že vychladla.

Přístup do úložného prostoru svítidla: vyjměte stropní svítidlo malým plochým šroubovákem či podobným nástrojem, použitým jako páka.

Vyměňte poškozené svítidlo.

Užívejte pouze svítidel ve fomrě olivy o max výkonu 40W max (E14).

Uzavřete opět stropní svítidlo (upevnění na západku).

Jestliže osvětlení nefunguje, dříve než zavoláte servis si ověřte, zda jste správně nasadili žárovky do uložení.

15

Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí

2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení

(WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Špatné fungování

PŘÍZNAKY digestoř nefunguje...

RESENI

Ověřte si zda: dodávky proudu. provozu.

Digestoř má nedostatečný výkon…

Ověřte si zda:

• Zvolená rychlost motor je postačující pro uvolněný objem kouře a par.

• Kuchyně je dostatečně ovzdušněna, s odpovídajícím přívodem vzduchu. saturován (digestoř ve verzi recykláže vzduchu)

Digestoř se vypnul během Ověřte si zda: normálního fungování. • nebyla přerušena dodávka proudu.

• proud nepřerušil jednopólový spínač.

Servisní služba

• ZÁKROKY

Eventuální zárkoky servisní technické služby na Vašem přístroji musejí být provedeny kvalifikovaným technikem firmy vlastnící ochrannou značku.Při žádostech o servisní pomoc je třeba uvést kompletní data Vašeho přístroje

(model, typ, sériové číslo).

Tyto údaje jsou uvedeny na štítku s charakteristikami přístroje (viz zobrazení níže).

16

LI28JA Ed. 11/07

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement