Groupe Brandt DKP844X Owner's manual

Groupe Brandt DKP844X Owner's manual

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

PT MANUAL DE INSTRUCOES

EN INSTRUCTIONS FOR USE

DK BRUGSANVISNING

Refrigerador-Congelador

Frigorifico-Congelador

Fridge-Freezer

Køle-Fryseskab

DKP844X

2223 504-01

LES NOUVEAUX

OBJETS DE VALEUR

ADVARSLER OG VIGTIGE ANVISNINGER

Det er af stor vigtighed, at denne betjeningsvejledning opbevares sammen med apparatet til fremtidig brug. Hvis apparatet sælges eller overdrages til en anden ejer, eller De flytter og efterlader apparatet, bør De altid sikre Dem, at vejledningen følger apparatet, således at den nye ejer kan gøre sig bekendt med apparatets funktion og de relevante advarsler.

Dette skab lukkes ved hjælp af en magnetliste på døren. Hvis det skal erstatte et ældre skab med smæklås, anbefales det at gøre denne smæklås ubrugelig, før skabet kasseres, således at legende børn ikke kan komme i fare.

Disse advarsler gives af hensyn til Deres og andres sikkerhed. De bør læse dem grundigt igennem, inden apparatet installeres eller tages i brug.

Generelle sikkerhedsoplysninger

installatør eller anden kompetent person.

• Denne maskine må ikke betjenes af personer

(herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller med manglende erfaring i eller kendskab hertil, medmindre de har modtaget oplæring i brugen af maskinen fra en person med ansvar for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

• Det er farligt at ændre dette apparats specifikationer eller egenskaber.

• Reparationer på apparatet bør kun udføres af et autoriseret servicecenter og kun originale reservedele bør anvendes.

• Hvis der opstår en fejl på apparatet, bør De under ingen omstændigheder selv forsøge at reparere apparatet.

• Reparationer udført af usagkyndige kan medføre skade eller alvorligere fejl. Henvend Dem til det nærmeste servicecenter og forlang altid originale reservedele.

• De bør sikre Dem, at apparatet ikke placeres på el-tilførsesledningen.

Vigtig:

Hvis el-ledningen ødelagt, skal det skiftes ud med en speciel el-ledning, der kan købes ved henvendelse til kundeservice.

• Inden der udføres rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde, skal De sikre Dem, at apparatet er afbrudt og stikket trukket ud.

• Dette apparat er tungt. Udvis forsigtighed, når det flyttes.

• Ispinde kan forårsage kuldeforbr

æ

ndinger, hvis de indtages straks efter, at de er taget ud af apparatet.

• Ved håndtering af skabet må køleenheden ikke beskadiges, da dette kan medføre lækage.

• Skabet må ikke placeres i nærheden af radiator eller komfur.

• Skabet bør ikke udsættes for direkte sollys i laengere tid.

• Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om bagsiden af skabet. Kølekredsløbet må ikke beskadiges.

• Det er hensigtsmæssigt at placere en fryser i kælderen (ikke indbygningsmodeller).

• El-apparater såsom ismaskiner må ikkebenyttes inden i et køleskab.

Service/reparation

• Såfremt el-arbejde er nødvendigt for at installere apparatet, bør dette udføres af en autoriseret el-

Anvendelse

• Køleskabe og frysere til hjemmebrug er udelukkende beregnet til opbevaring af madvarer.

• Frosne madvarer må ikke nedfryses igen, når de en gang har vaeret optøet.

• Producentens anvisninger vedrørende opbevaring af madvarer bør overholdes nøje. Læs vejledningen på den pågældende emballage.

• De bedste udbytte opnås ved rumtemperaturer fra +18° C til +43° C (Klasse T); fra +18° C til

+38° C (Klasse ST); fra +16° C til +32° C (Klasse

N); fra +10° C til +32° C (Klasse SN); køleskabets klasse er angivet på identifikationspladen

(anbragt indvendigt i køleskabet ved siden af grøntsagsskuffen).

• Apparatets indvendige foring består af kanaler, som kølemidlet løber igennem. Hvis der går hul på disse, vil det beskadige apparatet så meget, at det ikke kan repareres, og det vil medføre tab af madvarer. ANVEND IKKE SKARPE GENSTANDE til at fjerne rim- eller islag. Rimlag kan fjernes ved at anvende den medfølgende skraber. Islag bør under ingen omstændigheder skrabes af de indvendige sider. Islag bør optøs ved afrimning af apparatet. Se afrimningsvejledningen.

• Kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer må ikke placeres i fryseren, da der skabes et tryk i flasken eller beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket medfører skade på apparatet.

• Der må ikke anvendes andre genstande eller hjælpemidler til at fremskynde afrimningen end dem, som er anbefalet af producenten.

48

Installation

• Under normal drift bliver kondensator og kompressor på bagsiden af skabet varme. Af sikkerhedsmæssige grunde skal skabet derfor mindst have de ventilationsdimensioner, som er angivet på figuren.

Vigtigt: Ventilationsåbningerne må ikke tildækkes.

• Når apparatet er i brug, bliver komponenterne bag på apparatet varme. Der skal altid være tilstrækkelig ventilation til disse dele for at undgå fejl og manglende køling. Se installationsvejledningen.

• Komponenter, som bliver varme, må ikke være tilgængelige. Bagsiden af apparatet bør så vidt muligt altid placeres mod en væg.

• Hvis apparatet transporteres horisontalt, kan det ske, at olien i kompressoren løber ud i kølekredsløbet. For at olien kan løbe tilbage til kompressoren efter transporten tilrådes det at vente i mindst to timer, før apparatet tilsluttes igen.

Miljøbeskyttelse

Hverken i kølekredsløbet eller isoleringsmaterialet indeholder skabet gasarter, som er skadelige for ozonlaget. Ved skrotning skal skabet afleveres på den kommunale genbrugsstation. Køleenheden må ikke beskadiges, især ikke ved varmeveksleren på bagsiden.

De materialer i dette apparat, som er mærket med

INDHOLD

Advarsler og vigtige anvisninger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

Brug

- Indvendig rengøring - Kontrolpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Brug

- Beskyttelse af fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Brug

- Afkøling af fødevarer - Flytbare hylder - Placering af dørhyider og drinkbeholder - . . . . . . . . . . .

Flaskeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Brug

- Fugtighedskontrol - Skuffe - Luftventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Brug

- Taste Guard lugtbeskyttelsesfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Råd

- Råd Køl af friske fødevarer - Råd vedrørende nedfrysning - Råd vedrørende dybfrysning . . . .59

Vedligeholdelse

- Periodisk rengøring - Periodisk stilstand - Indvendig belysning -

Afrimning

. . . . .60

Hvis noget ikke fungerer

-

Tekniske data - Installation

- Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Installation

- Hyldestop - El-tilslutning - Bageste afstandsstykker - Vending af døren . . . . . . . . . . .62

49

BRUG

Indvendig rengøring

Inden De tager skabet i brug, bør De vaske det indvendigt med lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel for at fjerne den typiske lugt af et nyt produkt.

Kontrolpanel

De må ikke bruge stærke rengøringsmidler eller skurepulver, der kan beskadige overfladen.

QUICK

FREEZE

ALARM

RESET

FREEZER CLOCK FRIDGE

HOLIDAY

M O D E

DRINKS

CHILL

8

5 6 7 1 2 3

1. Knap til lynindfrysning

2. Knap til reset af alarm

3. Regulator til indstilling af frysertemperatur og timer

4. Knap til ur

Display

4

5. Regulator til indstilling af køleskabstemperatur og

Minutter

6. Knap til Holiday-funktion

7. Knap til drinks chill

8. Indikator

50

Lynindfrysningsfunktion

Alarmindikator

Temperaturindikator, fryser

Indikator for timer

Indiaktor for tid

Alarmindikator for nederste afdeling

pm minutes minutes

Alarmindikator for øverste afdeling

Timerindikator

Temperaturindikator, køleskab

Indikator for minutter

Holiday-funktion

Drinks Chill (afkøling af drikkevarer)

Tænding

Når stikket sættes i stikkontakten, tænder skabet.

Så snart der er tændt for skabet, og hvis det står i alarmtilstand, skal alarmen nulstilles som beskrevet i

"Alarm for høj temperatur".

Aktivér urdisplayet som beskrevet i "Visning af uret".

Stil uret som beskrevet i "Indstilling af uret".

Første gang skabet tændes:

• standardindstillingen af køleskabstemperatur er

5°C

• standardindstillingen af frysertemperatur er -18°C

Man kan ændre temperaturindstillingerne som beskrevet i "Temperaturregulering".

Slukning

Apparatet slukkes ved, at stikket tages ud af stikkontakten.

Visning af uret

Urdisplayet aktiveres ved, at der trykkes på knappen for ur.

Man kan deaktivere urdisplayet til enhver tid ved at trykke på urknappen.

Indstilling af klokkeslæt

Urfunktionen aktiveres ved at trykke på og holde urknappen nede:

, og tænder

• baggrundsbelysningen tænder

Mens urknappen holdes nede, skal man trykke på regulatoren for timer for at gå fremad (hold knappen nede for at få dem til at skifte fortsat og hurtigt).

Indikatoren pm vises ved tidspunkter efter middag.

Mens urknappen holdes nede, skal man trykke på regulatoren for minutter for at gå fremad (hold knappen nede for at få dem til at skifte fortsat og hurtigt). Når det korrekte klokkeslæt vises, slippes urknappen: og slukker

• baggrundsbelysningen slukker

Vigtigt

Når urindstillingsfunktionen er aktiveret, kan temperaturen ikke reguleres.

Der skal altid foretages en ny urindstilling efter en strømafbrydelse.

Brug af Køleskabet

Brug af køleskabet Temperaturen kan reguleres til mellem +2°C og +8°C.

Under normal drift viser indikatoren temperaturen i køleskabet.

Pas på!

En forskellen mellem den viste temperatur og temperaturindstillingen er helt normalt. I sær når:

- der lige er valgt en ny indstilling

- døren har stået åben i længere tid

- der er anbragt varm mad i køleskabet

51

BESKYTTELSE AF FØDEVARER

Forklaring vedrørende symboler for afkølede områder

Symbolet til venstre angiver det koldeste område i køleskabet.

Koldeste område:

maks. +4 °C

Kød, fjerkræ, fisk, kødpålæg, færdigretter, blandede salater, dej eller kager med æg eller fløde, frisk pasta, kagedej, pizzaer/tærter, ferske fødevarer og frisk ost, klargjorte grøntsager i plastposer og alle andre ferske fødevarer, hvor udløbsdatoen forudsætter opbevaring ved en temperatur på maks. +4 °C.

Temperaturindikator:

Termostaten skal justeres Korrekt temperatur

Temperaturindikatoren gør det muligt at kontrollere, at køleskabet fungerer korrekt.

Indikatoren viser "OK" symbolet, når det koldeste område har en temperatur på maks. +4 °C.

Hvis temperaturen er højere end +4 °C, er indikatoren sort og termostaten skal justeres således, at temperaturen reduceres.

ADVARSEL: Temperaturen stiger, hvis køleskabets låge står åben i længere tid. Korrekt måling af temperaturen sker ved at aflæse indikatoren inden for 30 sekunder.

Temperaturindstilling

Temperaturen kan indstilles ved , at der trykkes på regulatoren for køleskab eller fryser.

Den aktuelle temperaturindstilling blinker på temperaturindikatoren!

Yderligere tyk på denne knap vil mindske det blinkende tal med 1 grad (når den laveste værdi nås, starter den forfra fra maksimum). Hvis der ikke trykkes yderligere i nogle sekunder, bekræftes det blinkende tal, og afdelingens temperatur vises igen.

Antallet af bjælker på temperaturindikatoren skifter, når den aktuelle temperaturindstilling ændres.

Den nye valgte temperatur skal være nået inden for

24 timer.

Hvis skabet ikke har været brugt i længere tid, er det ikke nødvendigt igen at indstille temperaturen, da den er gemt.

I stabiliseringsperioden når skabet tændes første gang, kan den viste temperatur ikke svare til den indstillede temperatur. I dette tidsrum er det muligt, at displayet viser en anden temperatur end den indstillede.

52

Lynindfrysningsfunktion

Lynindfrysningsfunktionen kan aktiveres ved, at der trykkes én gang på lynindfrysningsknappen. En animeret ikon oven over knappen tænder som følgende ikoner .

Lynindfrysningsfunktionen er nu i gang i 52 timer.

Følgende animation vises i stedet for frysertemperaturindikatoren.

Man kan deaktivere funktionen til enhver tid ved at trykke på lynindfrysningsknappen.

Ikonerne slukker, og skabet vender tilbage til almindelig drift.

Lynindfrysningsfunktionen kan fortsætte efter en strømafbrydelse.

Holiday-funktion

Denne funktion giver mulighed for at holde det tomme køleskab lukket i en længere ferieperiode (for eksempel sommerferien), uden at der dannes dårlig lugt, og så der kan spares energi. Holiday-funktionen aktiveres ved, at der trykkes én gang på Holidayknappen.

En animeret Holiday-funktionsikon tænder.

Køleskabet skal være tomt, når det sættes i

Holiday-funktion

.

Funktionen kan slås fra når som helst ved at trykke på Holiday-knappen. Når døren åbnes, deaktiveres

Holiday-funktionen.

Holiday-funktionen kan fortsætte efter en strømafbrydelse.

Drinks Chill (afkøling af drikkevarer)

Drinks Chill-funktionen fungerer som en sikkerhedsadvarsel, når der anbringes flasker i fryseren.

Den aktiveres ved, at der trykkes på Drinks Chillknappen, og den tilhørende ikon vises .

Denne funktion er automatisk indstillet til at køre i 30 min.

Dette kan ændres fra 1 min til 90 min ved at trykke på urknappen og derefter vælge det nødvendige antal minutter:

• Tryk på og hold urknappen nede

• og vises

• Tryk på regulatoren for timer for at skifte time

• Tryk på regulatoren for minutter for at gå fremad i minutterne: hvis den aktuelle tid er længere fremme end

10 minutter, øges de i trin af 5 minutter, ellers øges de i trin af 1 minut

• Når det korrekte minuttal vises, slippes urknappen

Når Drinks Chill-funktionens tidsangivelse udløber, sker følgende :

• der lyder en alarm, indtil der trykkes på knappen reset alarm

• blinker

• blinker

Man kan deaktivere funktionen ved at trykke på knappen reset alarm. Ikonen slukker, og skabet vender tilbage til normal drift.

Husk på dette tidspunkt at fjerne drikkevarerne fra fryseren.

Funktionen kan slås fra når som helst, ved at der trykkes på knappen Drinks Chill.

53

Alarma de temperatura alta

Alarm for høj temperatur

Temperaturstigninger i fryseren (for eksempel på grund af strømafbrydelse) vises ved, at:

• alarmen lyder

• blinker blinker

• baggrundsbelysningen tænder

Man kan trykke på knappen reset alarm for at deaktivere alarmen, og den højest nåede temperatur i rummet vises på fryserens temperaturindikator i nogle sekunder. Hvis frysertemperaturen stadig er højere end grænsen, vil

PIC fortsætte med at lyde. Hvis alarmen er aktiv, men frysertemperaturen er faldet til under grænsen:

• afbrydes lydsignalet

• blinker blinker

• baggrundsbelysningen lyser fortsat

Man kan trykke på knappen reset alarm for at deaktivere alarmen.

Når de normale forhold er genoprettet:

• slukker lydsignalet slukker bliver permanent

Systemet lagrer den højest nåede temperatur, der forbliver i hukommelsen, hvis der sker en strømafbrydelse.

Alarm for afdeling

Hvis alarmindikatoren for den nederste afdeling og/eller den øverste afdeling vises, er der sket en fejl i funktionen af den afdeling. Kontakt serviceværkstedet.

Brug af Fryseren

Den 4-stjernede fryser kan anvendes til længerevarende opbevaring af frostvarer og til indfrysning af friske madvarer. Temperaturen kan reguleres til mellem -15°C og -24°C.

Vi anbefaler, at man stiller knappen på den midterste position for at få en indvendig temperatur på ca -

18°C, hvilket sikrer korrekt indfrysning og opbevaring af frostvarer.

Pas på!

Under stabiliseringsperioden efter den første start vil temperaturen ikke svare til den indstillede temperatur. I den periode er det muligt, at den viste temperatur er lavere end den indstillede temperatur.

Pas på!

En forskellen mellem den viste temperatur og temperaturindstillingen er helt normalt. I sær når:

- der lige er valgt en ny indstilling

- døren har stået åben i længere tid

- der er anbragt varm mad i fryseren.

En forskel på op til 5°C i fryseren er helt normalt.

Under normal drift viser indikatoren den varmeste temperatur i fryseren.

Opbevaring af dybfrosne varer

Efter en laengerevarende stilstand skal termostatknappen stilles på den højeste køleydelse, før madvarerne lœgges ind. Efter ca. 12 timer kan knappen drejes tilbage til en mellemposition.

I forbindelse med opbevaring af større mængder madvarer er det muligt at fjerne samtlige skuffer og frysekurve, og anbringe madvarerne direkte på de kølende overflader. Kontrollér, at maks. mængden som er angivet på siden af den øverste frysekurv

(hvis installeret), ikke overskrides.

Vigtigt

I tilfælde, hvor madvarerne optøs ved et uheld (vis som følge af strømsvigt), og af tidsrummet for afbrydelse er længere end tidsrummet for temperaturforøgelse, er det nødvendigt at tilberede og spise madvarerne straks. Alternativt er det muligt at tilberede og herefter nedfryse madvarerne igen (når de er afkølede).

54

Optøning af frosne madvarer

Frosne madvarer bør altid optøes inden brug enten i køleskabet (kød, fjerkræ, fisk etc.) eller ved stuetemperatur (alle andre madvarer) alt efter den tid, der er til rådighed.

Frosne madvarer, der er emballeret i små eller separate pakker, kan tilberedes direkte uden optøning; i dette tilfælde vil tilberedningstiden naturligvis være noget længere.

Isterningeproduktion

Dette apparat er udstyret med en eller flere bakker til fremstilling af isterninger.

De er anbragt på siderne af den øverste skuffe. Træk den øverste skuffe ud, og tag isterningebakken ud.

Træk tappen ud. Fyld bakken op med vand til mærket "MAX". Sæt tappen i igen, og sæt bakken på plads. For at få isterningerne ud drejes bakken med isnålene vendende opad, og bakken slås derefter mod en hård overflade.

Det letter frigørelsen af isterningerne, hvis man holder den lukkede bakke under lunkent vand i nogle sekunder.

Brug aldrig metalværktøj til at løsne bakken fra fryseren med.

55

Afkøling af fødevarer

Man opnår den bedst mulige ydeevne på følgende måde: undlad at stille varm mad eller dampende væsker i køleskabet; tildæk fødevarerne eller pak dem ind, især hvis de har en stærk smag; anbring fødevarerne således, at luften kan cirkulere frit rundt om dem.

Flytbare hylder

Køleskabet har flere indvendige spor, så hyldehøjden kan justeres efter ønske.

Placering af dørhyider og drinkbeholder

For at tillade bedst mulig placering af emballager af forskellige størrelser, kan dørhylderne og drinkbelholderen anbringes i forskellige højder.

Ved justering gøres følgende:

Gradvis trækkes hylderne i pilens retning indtil de er helt ude. Derefter sætted de ind i den ønskede højde.

Flaskeholder

Placér flaskerne (halsen skal vende fremad) på den dertil beregnede hylde.

Hvis hylden er placeret vandret, må der kun anbringes lukkede flasker.

Denne flaskehylde kan ligeledes hældes for at opbevare åbne flasker.

Dette gøres ved at trække hylden opad, således at den kan drejes opad og placeres på hylden ovenfor.

D338

56

Fugtighedskontrol

Skuffen har en mekanisme med huller (de kan justeres med en glider), der giver mulighed for at regulere temperaturen i grøntsagsskuffen(erne).

Åbningen i ventilationshullerne kan justeres med glideren.

Højre glider: Ventilationshullerne er åbne. Når ventilationshullerne er åbne, giver mere luftcirkulation en lavere luftfugtighed i frugt- og grøntsagsskuffen.

Venstre glider: Ventilationshullerne er lukket. Når ventilationshullerne er lukket, bevares den naturlige fugtighed i madvarerne i frugt- og grøntsagsskuffen i længere tid.

Skuffe

Skuffen er velegnet til opbevaring af frugt og grøntsager. Der er en rumopdeler i skuffen, der kan anbringes i forskellige stillinger for at give forskellige opbevaringsmuligheder.

Der er en rist (hvis den findes) i bunden af skuffen, så frugt og grøntsager kan holdes oppe over eventuel fugt på bunden af skuffen.

Alle dele indvendigt i skuffen kan fjernes i forbindelse med rengøring.

PR271

Recirkulation af luft

Køleafdelingen er forsynet med en særlig blæser til ventileret køling, der kan tændes på knap B. Når den grønne lampe lyser, kører blæseren.

Det anbefales at bruge dynamisk køling, når omgivelsernes temperatur er over 25°C .

Denne anordning giver mulighed for hurtig afkøling af madvarer og for en mere jævn temperatur i køleafdelingen.

57

Isætning af Taste Guard lugtbeskyttelsesfilter

Lugtbeskyttelsesfilteret er et aktivt kulfilter, der opsuger dårlig lugt og bevarer smag og duft i alle madvarer, uden risiko for, at de får afsmag af hinanden.

Ved leveringen ligger kulfilteret i en plastpose for at sikre dets holdbarhed.

Inden der tændes for skabet, tages filteret ud af posen og sættes ind i klappen.

• Træk udad i klappen

• Sæt kulfilteret i rillerne bag på klappen

• Luk klappen.

Klappen i luftfordelerboksen skal altid være lukket, når skabet er i brug. Filteret skal behandles forsigtigt, så dets overflade ikke bliver ridset.

Udskiftning af Taste Guard lugtbeskyttelsesfilter

En gang om året bør det aktive kulfilter skiftes for at sikre, at det virker optimalt.

Nye kulfiltre fås i hvidevareforretninger.

• Filteret skal sættes i bag på klappen, og man får adgang til det ved at trække klappen udad.

• Træk det brugte kulfilter ud af rillerne.

• Sæt det nye kulfilter i rillerne

• Luk klappen.

Klappen i luftfordelerboksen skal altid være lukket, når skabet er i brug. Filteret skal behandles forsigtigt, så dets overflade ikke bliver ridset.

58

RÅD

Råd Køl af friske fødevarer

For at hjælpe Dem til at bruge køleskabet mest hensigtsmæssigt, gives hermed nogle nyttige tips.

Tilberedte madvarer:

Pålæg, marmelade og lignende: Indpakkes omhyggeligt og kan opbevares på en hvilken som helst hylde i køleskabet.

Frugt og grøntsager:

Rengøres omhyggeligt og opbevares i grøntsagsskuffen i bunden af køleskabet.

Smør og ost:

Bør lægges i en speciel lutttæt beholder eller indpakkes i alufolie eller i plastposer for at udelukke så megen luft som muligt.

Mælkekartoner:

Opbevares tillukkede i hylden i køleskabets dør.

Råt kød

(okse-svine- og lammekød samt vildt):

Indpakkes i plastposer og anbringes på hylden i bunden af skabet eller oven på grøntsagsskuffen, hvilket er det koldeste sted i køleskabet. NB: Kød kan kun opbevares sikkert på denne måde i højst 1-

2 døgn.

For at begrænse bakterievæksten i varm mad under kølingsperioden, er det bedre at stille mindre portioner mad til nedkøling i køleskabet end på køkkenbordet. Dette kan lade sig gøre, da køleskabet er termostatstyret. Maden skal først tildækkes, når den er nedkølet.

Råd vedrørende nedfrysning

De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger disse råd:

• Den maksimale mængde madvarer, som kan nedfryses på 24 timer, fremgår af typeskiltet.

Mængden bør ikke overskrides.

• De bør kun nedfryse helt ferske og nøje rengjorte madvarer af førsteklasses kvalitet.

• Madvarerne bør nedfryses i små portioner, dels fordi de nedfryses hurtigere, og dels fordi man på et senere tidspunkt bedre kan udvælge den mængde, man skal bruge, og optø den hurtigere.

• Madvarerne skal emballeres lufttæt i alu-folie eller fryseposer, før de lægges ind i skabet.

• Ferske madvarer bør ikke lægges således, at de berører dybfrosne madvarer, idet det medfører en temperaturstigning i de dybfrosne madvarer.

• Magre madvarer har længere holdbarhedstid end fede.

• Nedsœtter holdbarhedstiden.

• Is og lignende bør ikke anvendes direkte fra fryseren, da det kan forårsage frysesår på huden.

• Nedfrysningsdatoen bør anføres på de enkelte madvarers emballage, således at opbevaringstiden kan kontrolleres.

• Symbolerne på skufferne viser forskellige typer madvarer som kan dybfryses.

Tallene viser lagringstiden i måneder for de forskellige typer madvarer. Om det er den øvre eller nedre lagringstid der skal benyttes, er afhængig af madens kvalitet og dens behandling før indfrysning.

• Kulsyreholdige drikkevarer og lignende må ikke lægges i fryseren, da flasken (eller anden beholder) kan sprænge.

Råd vedrørende dybfrysning

De får det bedste udbytte af fryseren, hvis De følger disse råd:

• De bør kontrollere, at de dybfrosne madvarer er blevet opbevaret korrekt i forretningen.

• De bør sørge for, at de dybfrosne madvarer transporteres så hurtigt som muligt fra forretningen til Deres fryser.

• Døren bør ikke åbnes ofte, og den bør ikke være

åben i længere tid end højst nødvendigt.

• Optøede madvarer må ikke nedfryses igen.

• Den holdbarhedsdato, som er angivet på emballagen, må ikke overskrides.

59

VEDLIGEHOLDELSE

Vigtig:

Før ethvert vedligeholdelsesindgreb skal strømtilførslen afbrydes.

Dette apparat indeholder kulbrinter i køleenheden.

Vedligeholdelse af køleenheden og efterfølgende påfyldning må derfor kun udføres af autoriserede teknikere.

Periodisk rengøring

Afvask køleskabet indvendigt med lunkent vand tilsat tvekulsurt natron.

Rengør kabinettets udvendige sider med silikonevoks. Kondensatoren og kompressoren på skabets bagside bør rengøres med en børste eller en støvsuger for at forøge varmeafgivelsen og dermed nedsætte strømforbruget.

Indvendig belysning

Hvis det bliver nødvendigt at udskifte pæren: Tryk som vist på tegningen.

Periodisk stilstand

Når skabet ikke skal anvendes i længere tid, afbrydes det på følgende måde:

• Stikproppen trækkes ud af stikkontakten.

• Alle madvarer tages ud af skabet.

• Skabet afrimes, og de indvendige flader og tilbehør rengøres.

Døren skal stå åben for at sikre en god luftcirkulation i skabet og dermed undgå, at der dannes ubehagelig lugt.

Giv agt:

Pæren skal erstattes med én med samme styrke

(maksimalstyrken er vist på lyssprederen).

Afrimning

Det rimlag, der opstår på indersiden af køleskabet, afrimes automatisk med jævne mellemrum.

Smeltevandet drypper ned i renden for smeltevand , løber ned i opfangsskålen på bagsiden af køleskabet og fordamper der.

Vi anbefaler, at afløbshullet for smeltevand, der befinder sig i midten af renden for smeltevand, rengøres med jævne mellemrum.

Fryseskab

Når rimlaget i fryseskabet har nået en tykkelse på 4 mm, skal det skrabes af med plastskraberen. Det er ikke nødvendigt at afbryde skabet eller tage madvarerne ud.

Denne Fryseskab frostrum er af den ”rimfri” type.

Dette betyder, at der ikke dannes rim under drift, hverken på de indre vægge eller på madvarerne.

Det er takket være den uafbrudte koldluftcirkulation inden i rummet, som drives af en automatisk ventilator, at der ikke dannes rim.

60

D037

HVIS NOGET IKKE FUNGERER

Skulle der i løbet af årene forekomme en driftsforstyrrelse på køleskabet, kan De først selv forsøge at athjælpe driftsforstyrrelsen.

Ved åbning af døren tændes den indvendige belysning ikke

Er strømtilførslen i orden? Sikring kontrolleres. Hvis strømtilførslen er i orden, skal pæren udskiftes.

Ingen køleydelse

Er strømtilførslen i orden? Er termostatknappen indstillet korrekt?

Kompressor kører konstant

Er temperaturindstillingen for høj?

Vibrationer eller generende støj

Kommer fryseskabet i for tæt berøring med væg eller møbler?

Ved opringning til Deres nærmeste servicecenter bedes De opgive den modelbetegnelse og det serienummer, som De kan finde på typeskiltet (i fryseskabets indvendige venstre side forneden). Dette bidrager til hurtigere afhjælpning af driftsforstyrrelsen og fremskaffelse af materiale.

TEKNISKE DATA

De tekniske data er angivet på typeskiltet indvendigt til venstre i skabet.

INSTALLATION

Placering

Køleskabet bør ikke opstilles i nærheden af radiatorer, varmeovne, i direkte sollys eller ved anden form for varmekilde.

Indbygning og eventuel omhængsling af døren beskrives senere i denne brugsanvisning.

Merk:

Det skal være muligt at koble strømmen fra apparatet. Det er således nødvendigt, at det er muligt at opnå adgang til stikket efter installation af apparatet.

A

NP008

B

61

El-tilslutning

Inden tilslutning foretages, bør man sikre sig: at spændingen ikke varierer mere end 6% i forhold til den spænding, der er angivet på skabets mærkeplade. Køleskabet må kun tilsluttes til stikkontakt eller afbryder i den faste installation.

De eksisterende sikkerhedsregler skal overholdes, når skabet tilsluttes.

Producenten påtager sig ikke noget ansvar for evt.

ulykker, der skyldes manglende eller ukorrekt ekstrabeskyttelse.

Dette apparat opfylder EF-bekendtgørelse nr.

87¼308 af 2.6.87 vedrørende dæmpning af radiostøj.

Dette fryseskab skal ekstrabeskyttes ifølge stærkstrømsreglementet. Dette gælder også, selv om der er tale om udskiftning af et¼en eksisterende køleskab¼fryser, der ikke har været ekstrabeskyttet.

Formålet med ekstrabeskyttelsen er at beskytte brugeren mod farlige elektriske stød i tilfælde af fejl.

I boliger opført efter 1. april 1975 vil alle stikkontakter i køkken og eventuelt bryggers være omfattet af en ekstrabeskyttelse.

I boliger opført før 1. april 1975 er ekstrabeskyttelsen i orden, hvis der er installeret HFI-afbryder, som beskytter den stikkontakt, køleskabet skal forbindes til.

I begge disse tilfælde skal der, hvis stikkontakten er for trebenet stikprop, benyttes en trebenet stikprop, og lederen med grøn¼gul isolation skal tilsluttes jordklemmen (mærket ), hv is stikkontakten kun er for tobenet stikprop, benyttes en tobenet stikprop.

Hvis brugeren selv monterer denne, skal lederen med grøn¼gul isolation klippes så tæt som muligt på det sted, hvor ledningen går ind i stikproppen.

I alle andre tilfælde bør De lade en autoriseret elinstallatør undersøge, hvordan De nemmest får ekstrabeskyttet køleskabet.

Hvis De ikke har ekstrabeskyttelse i boligen i forvejen, anbefaler Elektricitetsrådet, at De lader elinstallatøren opsætte en HFI-afbryder.

Dette apparat overholder følgende EFdirektiver:

– 73/23 EØF af 19.2.73

(direktiv om lavspænding) og efterfølgende ændringer;

– 89/336 EØF af 3.5.89

(direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende

ændringer.

Hyldestop

Apparatet er udstyret med hyldestop, som gør det muligt at blokere hylderne i forbindelse med transport.

Flyt hyldestoppene i pilens retning. Løft den bageste del af glashylden og pres den fremad, indtil den frigøres. Fjern herefter stoppene.

Bageste afstandsstykker

I produktet ligger der to afstandsstykker, der skal monteres som vist på tegningen.

Dette gøres ved at skrue skruerne ud, placere afstandsstykkerne under skruehovederne, og til sidst skrue skruerne fast igen.

Vending af døren

Det er ikke muligt at vende døren.

62

A

B

C

Brandt UK Ltd

Intec Four, Wade Road, Basingstoke, Hampshire RG24 8NE

Brochures and Stockist information : 08707 505 503

All other departments : 01256 308 000

Service fax : 01256 346 877

Sales Order Processing fax : 01256 843 024

Marketing and Home Economist fax : 01256 325 888

Distributor in Ireland :

Quality Electrical Distributors Ltd

143b Slaney Close, Dublin Industrial Estate , Glasnevin, Dublin 11

Sales telephone : 01 878 1996 ; Sales fax : 01 878 1473

Email : [email protected]

ElcoBrandt Suisse SA

Service Après Vente

Route de Soleure 12

2072 St Blaise (NE)

Tél : 032-756-49-89

Fax : 032-756-49-99

Numéro vert : 0800 81 12 34

E-mail : [email protected]

Service Consommateurs Brandt

BP 9526

95069 CERGY PONTOISE CEDEX

Tel : +33 (0) 892 02 88 01*

*0,34 Eur TTC / min à partir d'un poste fixe

Tarif en vigueur au 1 avril 2004

* Service fourni par

FagorBrandt SAS, locataire-gérant, Etablissement de Cergy,

5/7 avenue des Béthunes, 95 310 Saint Ouen L'Aumône

SAS au capital social de 20 000 000 euros RCS Nanterre 440 303 196.

FagorBrandt SAS, locataire-gérant - SAS au capital social de 20 000 000 euros RCS Nanterre 440 303 196.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project