Brandt EFE8310K de handleiding

Brandt EFE8310K de handleiding | Manualzz

NL - NEDERLANDS

Voordat u het apparaat installeert en gaat gebruiken, moet u deze gebruikershandleiding aandachtig doorlezen om met het apparaat vertrouwd te raken; bewaar deze op een veilige plek. Dit apparaat is exclusief bestemd voor huishoudelijk gebruik en is gemaakt voor het drogen van wasgoed.

A

ANGERADEN HOEVEELHEID

:

— De maximale capaciteit van het apparaat is 8 kg

.

BEVEILIGING

Let op de volgende richtlijnen:

I

NSTALLATIE

:

— De elektrische installatie moet voldoende vermogen hebben om te kunnen functioneren met het maximale vermogen van de machine, dat vermeld staat op het typeplaatje; het stopcontact moet op reglementaire wijze geaard zijn.

— Zolang de installatie van de droogtrommel niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem niet aansluiten op het stroomnet.

— Het beste is om de stekker bij het apparaat niet gebruikt.

— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.

— Wanneer de voedingskabel beschadigd is, dient u de reparatiewerkzaamheden alleen toe te vertrouwen aan een gekwalificeerde elektricien ter vermijding van elk gevaar.

— Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een deur die vergrendeld kan worden of achter een schuifdeur of achter een deur die scharniert in een richting die tegenovergesteld is aan die van de wasdroger, hetgeen het volledig openen van de deur zal belemmeren.

— Het wordt afgeraden het apparaat op een tapijt of vloerbedekking te installeren om de luchtcirculatie aan de basis ervan niet te belemmeren.

— Controleer of de ruimte ventilatie heeft om het risico van terugslag van gas te vermijden dat afkomstig is van verbrandingsapparaten die functioneren met een andere brandstof, inclusief open vuur.

— Sluit het apparaat nooit aan op een schoorsteen, noch op een mechanisch ventilatiesysteem of op een afvoersysteem dat gebruikt wordt voor afvoer van gassen die vrijkomen bij apparatuur dat gas of andere brandstoffen gebruikt (risico op terugslag van verbrandingsgassen.

NL

34

BEVEILIGING (eigen)

G

EBRUIK

:

— Plaats het gewassen en gecentrifugeerde wasgoed in de trommel zonder het aan te drukken of te vouwen.

— Plaats geen ongewassen linnen of die direct voorafgaand behandeld is met een vlekverwijderaar, oplosmiddel of een brandbaar product (brand- of explosiegevaar).

— Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat.

— Bij het gebruik van verzachters, respecteer de aanbevelingen van de fabrikant.

— Vuil dat stoffen bevat zoals olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekverwijderaar, terpentine of was dienen te worden verwijderd voordat u het wasgoed in het apparaat droogt.

— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.

— Niet droogtrommel de artikels die materialen zoals rubber bevatten

(bijvoorbeeld douchekapje, waterdichte textiel en kleding, voeringen, hoofdkussens, enz.).

— Leeg de zakken, vooral aanstekers en wedstrijden.

— Stop de droogtrommel niet vooraleer afkoelingsfase voltooid is.

— Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt.

— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld: plastic zakken, polystyreen enz.), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen: verstikkingsgevaar.

— Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van

8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of personen zonder ervaring met of kennis van het apparaat, wanneer zij daarbij begeleiding krijgen of wanneer ze de juiste instructies hebben ontvangen voor het veilige gebruik van het apparaat en zij de gevaren begrijpen die dat gebruik inhoudt.

— Houd kinderen onder de 3 jaar, tenzij ze onder voortdurend toezicht.

O

NDERHOUD

:

— Het onderhoud van het apparaat moet niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.

— Zorg ervoor dat er zich geen afval opeen kan hopen om de droogtrommel heen.

— De filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt.

— Controleer regelmatig de afvoer. Wanneer er zich water in de afvoer bevindt (door condensatie), dient u dat te verwijderen.

NL

35

MILIEUBESCHERMING

V

OOR MILIEUBESCHERMING

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar.

Help het milieu te beschermen door deze apparaten weg te gooien in gemeentecontainers die voor dat doel geplaatst zijn. Uw wasdroger bevat eveneens een aanzienlijk aantal recycleerbare materialen. De machine is voorzien van het onderstaande logo om u eraan te herinneren dat gebruikte apparatuur niet vermengd mag worden met ander afval. De recyclage van het apparaat wordt op die manier uitgevoerd conform de Europese richtlijn 2002/96/CE die betrekking heeft op de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur.

Neem contact op met uw gemeente of het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt voor informatie over inzamelpunten van gebruikte apparatuur die zich het dichtst in de buurt van uw woonadres bevinden.

1 - INSTALLATIE

1.1 - A

LGEMENE PRESENTATIE

(Fig. 1.1)

A

Bedieningspaneel

D

Verstelbare poten

B

Filter

E

Typeplaatje

C

Luchtafvoerkoker

F

Lamp

(volgende model)

1.2 - O

MGEVING HET APPARAAT

— Laat tijdens de installatie rondom het apparaat ruimte vrij (minimaal 1 cm) voor luchtcirculatie.

— Wanneer uw apparaat geïnstalleerd wordt in een gesloten ruimte, dient u tijdens het drogen een deur of venster te openen.

1.3 - W

ATERPAS ZETTEN

(Fig. 1.2)

Afhankelijk van de gesteldheid van de bodem, dient u een of meerdere stelvoetjes in- of uit te draaien om het apparaat goed horizontaal en stabiel te plaatsen.

1.4 - I

NBOUWEN

— Als u het apparaat inbouw onder een werkvlak, moet u de oorspronkelijke bovenkant bijhouden.

— In geen geval mag het apparaat zonder bovenkant werken.

E

NERGIEBESPARINGEN

— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult u energie besparen.

— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in acht nemen.

— U moet de filter na iedere droogcyclus schoonmaken.

— Schakelen uw inrichting wanneer de cyclus wordt beëindigd.

O

PMERKING

:

— Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd. U moet dan alle programmeringen opnieuw instellen.

1.5 - K

OLOMONTAGE

Een aanpassingskit is verkrijgbaar bij uw verkoper. Met deze kit kan de droogtrommel boven op uw wasmachine bevestigd worden.

— Controleer bij uw verkoper of de bovenbouwkit compatibel is met uw wasmachine.

— Uit veiligheidsoverwegingen, moet de montage uitgevoerd worden door een vakman.

1.6 - O

MZETTEN VAN DE OPENINGSRICHTING

VAN HET LAADVENSTER

(Fig. 2.2 - 2.3)

Wijziging van de openingsrichting van de deur:

— Verwijder uit het voorpaneel de 4 schroeven die de scharnieren

— Het scharnier

— Het scharnier

— Zet het slotje

A

F

A

B en

B vasthouden.

aan de andere kant vastzetten.

— De deur terugzetten op het scharnier andere kant van het voorpaneel.

— Zet op het laadvenster de schieter .

A

.

aan de andere kant vastzetten.

met zijn afdekplaatje

C

E op de

Tijdens de werkzaamheden van demontage en montage moet de deur in horizontale positie gehouden worden.

36

NL

1 - INSTALLATIE (eigen)

1.7 - L

UCHTAFVOER

Tijdens de droogcyclus moet de warme vochtige lucht die uit het apparaat komt, worden afgevoerd:

— Rechtstreek in het vertrek, als het vertrek naar behoren geventileerd is (Fig. 2.4.1).

— Via een vaste aansluiting in de muur . Vakbij de uitvoer van het apparaat (luchtkoker op een hoogte van 30 cm om condensvorming in de koker te voorkomen). De ribben van de luchtkoker moeten op zijn 15 mm uit elkaar staan om opeenhoping van vuil te voorkomen (Fig. 2.4.2

A

).

— De doorvoerdiameter in de muur moet op zijn minst even groot zijn als de uitwendige diameter van de koker.

— Tijdelijk, door het uiteinde van de koker uit het raam te hangen (Fig. 2.4.2

B

).

— De afvoerkoker moet horizontaal of naar boven toe geïnstalleerd worden en mag nooit hangen, kniestukken zo veel mogelijk voorkomen (maximaal 2)

(Fig. 2.4.2

C

).

— De afvoer mag nooit verlengd worden.

— Roosters met een hor worden ten zeerste afgeraden.

1.8 - W

IJZIGING VAN DE LUCHTAFVOER

De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd voordat u de droogtrommel op het stroomnet aansluit. De soepele koker moet uit de droogtrommel gehaald worden.

Bij de levering is de luchtafvoer van het apparaat op de rechterzijde aangebracht (gezien van voren) maar u kunt deze afvoer naar wens verplaatsen:

— Luchtafvoer zijkant rechts

(Fig. 2.5.1) .

— Het handvat losclippen door hem naar buiten toe te trekken, dan de koker eruit halen

A

.

— Luchtafvoer achterzijde (Fig. 2.5.2) .

— Het afdekplaatje verwijderen

B met behulp van een knijptang.

— De koker voorzichtig loshalen om snijwonden te voorkomen.

— Luchtafvoer zijkant links (Fig. 2.5.3) .

— De dop links verwijderen.

— De koker plus het handvat door het paneel voeren, hiertoe moet u het handvat in de juiste stand draaien

C

.

— De knop rechts op zijn plaats terugzetten.

2 - GEBRUIK

2.1 - V

OORBEREIDING VAN HET WASGOED

— Doe ritsen en drukknopjes dichts.

— Haal slecht vast zittende knopen, spelden en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg.

— Doe riemen, bandjes van schorten enz.. dicht.

2.2 - P

LAATSEN VAN HET WASGOED

— Doe het laadvenster open door op het knopje te drukken

(Fig. 2.1)

.

— Controleer of de filter wel op zijn plaats zit.

— Plaats het gewassen en gecentrifugeerde wasgoed in de trommel.

— Doe het laadvenster dicht.

A

ANBEVELINGEN

:

— Plaats geen wasgoed met vlekken; vlekken die in een wasdroger gedroogd worden, kunnen over het algemeen niet meer verwijderd worden.

Belangrijk:

Controleer de etiketten op het wasgoed:

Normaal drogen

Zacht drogen

Drogen in trommel verboden

N

IET DROOGTROMMEL

:

— Chloorvezels (Thermolactyl* bijvoorbeeld)

*Gedeponeerd handelsmerk.

— Het wasgoed dat voorzien is van beugels die los kunnen komen.

— Grote stukken (dekbed enz..).

— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd.

— Wasgoed dat is gereinigd met chemische ontvlambare middelen.

37

NL

3 - PROGRAMMEREN

3.1 - H

ET BEDIENINGSPANEEL

Mixed Cotton

A i r v e n t e d d r y e r

Stretch

Delicates

30 min

60 min

Pause

12h 9h

6h

3h

Delayed start

Stop

8

Start / Pause On / Off

M A D E I N F R A N C E

E F E 8 3 1 0 K

E F A B C D

A

B

Programmaknop

Kreukelvrij

C

D

Uitgestelde start

Bel

E

F

Start/Pause

On/Off

3.2 - P

ROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS

Uw wasdroger beschikt over een sensor die automatisch het moment detecteert waarop uw wasgoed de geselecteerde droogte heeft bereikt.

A

ANZETTEN VAN HET APPARAAT

— Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. Het apparaat kan alleen aangezet worden als de deur is gesloten.

— Druk op “On /Off”

F

.

— Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de Programmaknop

A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

— Druk op “ Start /Pause”

E

. Het programma gaat van start.

De controlelampjes die het verloop van het programma aangeven lichten op naar gelang de droogcyclus verder gaat (Fig. 3.2.1).

Verloop van het programma:

U

ITGESTELDE START VAN EEN PROGRAMMA

— Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de Programmaknop

A

. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

— Draai de knop

“Uitgestelde start”

C om het opstarten van het programma met 3 u, 6 u, 9 u of 12 uur uit te stellen (Fig. 3.2.2) .

— Valideren door te drukken op de toets

Start

/Pause”

E

.

Tijdens de fase van het uitgesteld drogen, gaat het indicatielampje over van 12u op 9u, van 9u op 6u of van 6u of 3u. Als de fase van uitgestelde start is afgelopen, gaat het programma van start, de controlelampjes die het verloop van het programma aangeven lichten op naar gelang de droogcyclus verder gaat.

Pause Drogen Akfkoelingsfase Einde programma

F

UNCTIE

“M

EMO

A

CTIV

’”

Uw droogtrommel memoriseert de vaakst gebruikte programma’s.

Na enkele droogcycli, komt het programma dat weergegeven wordt bij het aanzetten van het apparaat overeen met het meest gebruikte programma.

E

EN STUK WASGOED AAN DE LADING TOEVOE

-

GEN OF ERUIT HALEN TIJDENS DE DROOGCYCLUS

— Druk op “Start/

Pause

E om de droogcyclus te stoppen of open de deur.

Het controlelampje

"Pause" licht op (Fig. 3.2.3).

— Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de gewenste stukken wasgoed uit de machine en doe de deur weer dicht.

— Druk op de toets “

Start

/Pause” cyclus verder te laten gaan.

E om de droog-

A

FKOELINGSFASE

Elk programma eindigt met een afkoelingsfase van enkele minuten, om het wasgoed geleidelijk aan te laten afkoelen.

Stop de droogtrommel niet vooraleer deze cyclus voltooid is.

W

IJZIGEN VAN DE GEPROGRAMMEERDE INSTEL

LING OF EEN IN GANG ZIJNDE WASCYCLUS

— Druk op “Start/ Pause ”

E om de droogcyclus te stoppen.

Het controlelampje "Pause" licht op (Fig. 3.2.3).

— Kies een ander programma uit.

— Druk op de toets “ Start /Pause” cyclus verder te laten gaan.

E om de droog-

-

38

NL

3 - PROGRAMMEREN (eigen)

O

PTIE

A

NTIKREUK

Bij de optie “Antikreuk” zal het textiel om de 10 minuten gedraaid worden gedurende 24 uren, tot de deur geopend wordt of het apparaat stopgezet wordt. De optie treedt in werking op het einde van de droogcyclus en voorkomt dat het textiel op een hoopje blijft liggen.

— Om de optie te selecteren, druk op de toets

“Antikreuk”

B

. Het lampje geeft aan dat de optie ingeschakeld is (Fig. 3.2.4) .

O

PTIE

B

EL

— Druk op de toets “Bel”

D

. Op het einde van de droogcyclus zullen 3 korte pieptonen om de

1 minuten, tijdens 1 uur, klinken tot u de deur opent of het apparaat stopzet. Het lampje geeft aan dat de optie ingeschakeld is

(Fig. 3.2.5).

S

TOPPEN VAN HET APPARAAT

Aan het eind van het programma gaat het controlelampje “Stop” branden. Het controlelampje “Filter” knippert om u eraan te herinneren dat het filter na iedere droogcyclus gereinigd dient te worden

(Fig. 3.2.6) .

— Druk op de toets “On/Off”

F

.

— Haal het wasgoed uit de droogtrommel.

— Maak de filter schoon (zie hoe in het hoofdstuk

“NORMAAL ONDERHOUD”).

O

PMERKING

:

— De opties “Bel” en “Antikreuk” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. U kunt deze opties uitzetten door op de knop te drukken.

4 - NORMAAL ONDERHOUD

4.1 - F

ILTER SCHOONMAKEN

De filter is aangebracht in het onderste deel van het laadvenster van de droogtrommel. Om hem schoon te maken:

— De filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken (Fig. 4.1.1).

— De filter openen en de filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen (Fig. 4.1.2).

— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan.

De filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt. Het mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd

(Fig. 4.1.3).

4.2 - S

CHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep.

— U moet het filtervakje één keer per jaar met de stofzuiger schoonmaken.

— Nooit en te nimmer, gebruiken schuurpoeder, sponsjes van metaal of plastic en producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..)

(Fig. 4.2).

4.3 - V

ERVANGEN VAN DE GLOEILAMP

( modelltől függően )

U kunt zelf de gloeilamp van het type E14-15W/230V vervangen (Fig. 1.1) . Ga als volgt te werk:

Het afdekkapje dat zich bevindt aan de linkerkant in het apparaat losdraaien.

— De stukke gloeilamp G losdraaien en vervangen.

— Het afdekkapje weer op zijn plaats brengen.

Het netsnoer uit de contactdoos halen voordat u de gloeilamp gaat vervangen. Het lampje moet KOUD vervangen worden.

De deskundigheid van professionals in dienst van particulieren

Voor een goede bescherming van uw apparaten adviseren wij u onderhoudsproducten te gebruiken van Clearit. Clearit biedt u professionele producten en oplossingen op maat voor het dagelijks onderhoud van uw huishoudelijke apparaten en uw keukens. U vindt ze bij uw vaste detailhandelaar, daar vindt u ook een serie hulp- en verbruiksgoederen.

39

NL

5 - DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL

Dagelijkse programma’s Aard van het wasgoed Droogresultaat

KATOEN

Extra drogen Katoen Droog

Klaar om op te bergen

Klaar om te strijken

Machinaal strijken

ALLE TEXTIELWAREN

Katoen

Katoen

Katoen

Droog

Lets vochtig

Vochtig

Klaar om op te bergen

Normale textielwaren Droog

Klaar om te strijken

Normale textielwaren Lets vochtig

Overige droogprogramma’s

Overhemden

Synthetisch,

Eenvoudig te strijken

Droog

Moderne vezels Stretch Fijne textielwaren, synthetisch Droog

Fijne was

Zeer fijne textielwaren : zijde, lingerie, lichte synthetische textielwaren

Droog

Textielwaren opfrissen en luchten na een langdurig verblijf in de kast

Overige textielwaren 15 minuten Fris luchten

Aanvullende drogen

30 min of 60 min

Normale textielwaren

INGREPEN

Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 1.1).

O

ORSPRONKELIJKE ONDERDELEN

Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt.

40

NL

6 - ANOMALIE

Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan:

Storingen:

De droogtrommel wil niet starten:

De droogtijden zijn veel te lang:

Het wasgoed is te vochtig:

Controleren of:

- de steker wel in de contactdoos is gestoken.

- de toets Start is ingedrukt.

- het laadvenster goed is gesloten.

- de filter in de trommel vol pluis zit.

- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft).

- er niet te veel kniestukken zitten in de afvoerkoker.

- de luchtin- en uitlaat zijn voldoende vrij om een behoorlijke luchtstroom te waarborgen.

- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.

- de filter in de trommel vol pluis zit.

- de selectie van de materiaalsoort correct is of wanneer de geselecteerde tijd voldoende is.

Het wasgoed is te droog en gekreukeld:

- de gekozen droogtijd niet te lang is: het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken.

Het wasgoed is niet gelijkmatig droog: - de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek).

- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is

De stukken wasgoed van synthetisch materiaal zitten vol statische elektriciteit: gedaan.

- de trommel niet overbelast is.

- het wasgoed niet te droog is.

- gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.

PRODUCTINFORMATIE

P

ROGRAMMA VOOR DE TESTS VOLGENS HET REGLEMENT

392/2012

De meest effectieve programma in termen van energieverbruik voor het drogen van textiel in katoen:

Maximale lading droge was: 8 kg

Programma

Katoen

Klaar om op te bergen

Volle lading

Halve lading

Classe

C

C kWh

4,6

2,5

Duur

(in minuten)

140

80

S

TROOMVERBRUIK MODES

« S

TOP

»

EN

« L

INKS OP HET LOPEN

» :

Mode « Stop » :

0 W

Mode

«Links op het lopen» :

< 1 W

41

NL

1

A

B

2

1.1

D

C

D

A

E

C

F

E

F

F

1.2

E

B

2.2

B

2.3

2.1

D

A

B

C

A

2.4.1

2.4.2

C

B

A

2.5.1

B

2.5.2

2.5.3

C

42

4.1.1

4.1.3

3

Pause

12h 9h

6h

3h

Delayed start

Stop

3.2.1

3.2.3

Pause

12h 9h

6h

3h

Delayed start

Stop

Pause

12h 9h

6h

3h

Delayed start

Stop

3.2.5

4

Pause

12h 9h

6h

3h

Delayed start

Stop

3.2.2

3.2.4

Pause

12h 9h

6h

3h

Delayed start

Stop

Pause

12h 9h

6h

3h

Delayed start

Stop

3.2.6

4.1.2

43

4.2

EN After Sales Service:

Any maintenance on your equipment should be undertaken by:

- either your dealer,

- or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances.

When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and serial number). This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment.

FR Service Après-Vente :

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- soit par votre revendeur,

- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique fixée sur votre appareil.

DE Kundendienst:

Eingriffe an Ihrem Gerät dürfen nur:

- von Ihrem Händler oder

- von einem sonstigen Fachmann und Vertragshändler der

Marke durchgeführt werden.

Geben Sie bei der Meldung einer Störung die vollständige

Typenbezeichnung Ihres Gerätes an (Modell, Typ,

Seriennummer). Diese Angaben finden Sie auf einem an

Ihrem Gerät angebrachten Schild.

ES Servicio postventa:

Las intervenciones que requiera la máquina deberán ser efectuadas:

- por el revendedor,

- o por cualquier profesional cualificado depositario de la marca.

Al llamar, mencione la referencia completa de la máquina

(modelo, tipo y número de serie). Estos datos figuran en la placa de identificación situada en la máquina.

PT Serviços autorizados:

Qualquer intervenção no seu aparelho deve ser realizada:

- quer pelo seu revendedor,

- quer por outro profissional qualificado autorizado pela marca.

Ao chamá los, indique a referência completa do seu aparelho (modelo, tipo e número de série). Estas informações figuram na placa de identificação fixada no aparelho.

DA Kundeservice:

Eventuel vedligeholdelse af apparatet skal foretages:

- enten af Deres forhandler,

- eller af en kvalificeret fagmand, som er anerkendt til dette mærke.

Når De ringer op, skal De angive apparatets fulde reference

(model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet.

EFE8310K

NL Serviceafdeling:

De eventuele ingrepen in de machine moeten worden uitgevoerd :

- of door uw vakhandelaar,

- of door een andere gekwalificeerd technicus van dit merk.

Tijdens het telefoneren, dient u de complete referentie op te geven van uw machine (model, type, serienummer). Deze informatie staat op het typeplaatje op de machine.

PL Usługi serwisowe:

Wszelkie czynności serwisowe wykonywane na urządzeniu muszą być wykonane przez:

- sprzedawcę,

- wyspecjalizowany zakład naprawczy posiadający atest producenta.

Aby przyspieszyć i ułatwić obsługę prosimy o podanie dokładnych danych dotyczących urządzenia (model, typ, numer seryjny). Wszystkie te dane znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.

CS Záruční servis:

Případné opravy na přístroji může provádět pouze:

- váš prodejce

- nebo záruční opravna, která má smlouvu s výrobcem

Při telefonickém styku uvádějte úplné označení vašeho přístroje (model, typ a výrobní číslo). Tyto údaje jsou uvedeny na výrobním štítku přístroje.

RU

Cepcoe ocyae:

' '",

#%:

- , ;

- , $! $

.

! " '

'" (#, " ). " "

&, .

EL Tεχνική υποστήριξη:

Οι ενδεχόµενες επεµβάσεις πάνω στη συσκευή σας θα

πρέπει να διενεργούνται:

- είτε από τον προµηθευτή σας,

- είτε από το κατά τόπους εξουσιοδοτηµένο σέρβις.

Σε περίπτωση που τηλεφωνήσετε, θα πρέπει να αναφέρετε όλα τα στοιχεία της συσκευής σας (µοντέλο, τύπο και αριθµό

σειράς).Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στην ετικέτα των

χαρακτηριστικών του κατασκευαστή που βρίσκεται πάνω στη

συσκευή.

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement