De Dietrich EFE8731K de handleiding

De Dietrich EFE8731K de handleiding | Manualzz

Geachte klant,

U hebt een droogtrommel van B RA T aangeschaft. Wij willen u hier graag voor bedanken

Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ontworpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leverend.

In het gamma van B RA T producten vindt u ook een ruime keuze ovens, magnetrons, kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, wasmachine, koelkasten en diepvriezers, die u kunt afstemmen op nieuwe droogtrommel van B RA ND T.

Kijk ook op onze site w ww aanvullende informatie.

an dtt..c

m, daar vindt u al onze producten en nuttige en

B RA T

Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wijzigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen.

Belangrijk :

Vóór installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruiksgids aandachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking.

22

NL

INHOUDSOPGAVE

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

Veiligheidsvoorschriften __________________________________ 22

Bescherming van het milieu ______________________________ 23

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Algemene presentatie van de droogtrommel ________________ 24

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________ 25

Waterpas zetten ________________________________________ 25

Inbouwen ______________________________________________ 26

Kolommontage__________________________________________ 26

Omzetten van de openingsrichting van het luik ______________ 26

Elektrische voeding ______________________________________ 27

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

De staat van de textielwaren controleren ____________________ 28

Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________ 28

5 / PROGRAMMEREN

Presentatie van het bedieningspaneel ______________________ 29

Programmeren van een droogcyclus________________________ 29

De programma’s van de droogtrommel ____________________ 33

6 / NORMAAL ONDERHOUD

Schoonmaken van de filter ________________________________ 34

Legen van de opvangbak ________________________________ 34

Rechtstreekse aansluiting van de afvoer op het riool __________ 35

Schoonmaken van de condensor __________________________ 36

Schoonmaken van het apparaat____________________________ 36

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN ______________________ 37

8 / SERVICEDIENST __________________________________________ 38

Vervangen van de gloeilamp ______________________________ 55

23

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

Belangrijk :

Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding met het apparaat wordt meegeleverd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

•VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Installatie

— U moet het apparaat, zodra het is geleverd, onmiddellijk uitpakken of laten uitpakken.

Controleer of het niet is beschadigd tijdens het vervoer. Zet het eventueel nodige voorbehoud schriftelijk op de leverbon waarvan u trouwens een exemplaar moet krijgen.

U mag nooit en te nimmer en beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat is beschadigd, moet u contact opnemen met de leverancier.

— Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet u de instructies lezen die staan vermeld in de

InstallatieGids.

— Zolang de installatie van de droogtrommel niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem niet aansluiten op het stroomnet.

— De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting vermeld op het typeplaatje van het apparaat moeten overeenkomen met die van het stroomnet.

— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.

— U mag de eigenschappen van dit apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou gevaar voor u kunnen opleveren.

— Indien wijzigingen nodig zijn gezien de installatiemogelijkheden bij u thuis, moet u de elektrische en loodgieterswerkzaamheden toevertrouwen aan een erkende elektricien en loodgieter.

— Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een deur met vergrendeling, een schuifdeur of een deur waarvan het scharnier zich aan de andere zijde van de droogtrommel bevindt.

— Dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.

24

Kinderbeveiliging

— Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt.

— Als het apparaat in werking is moet u ervoor zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van het apparaat kunnen komen.

— Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen.

— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar.

— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies hebben ontvangen wat betreft het gebruik van het apparaat.

Gebruik

Belangrijk :

De droogtrommel is uitsluitend en alleen bestemd voor gebruik thuis, voor het drogen van textielwaren die geschikt zijn voor drogen in een machine.

Belangrijk :

De volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van niet inachtneming van deze aanbevelingen, dit zou materiële schade of lichamelijk letsel met zich mee kunnen brengen.

— U moet het apparaat gebruiken zoals beschreven in de handleiding om schade aan de machine zelf en aan het wasgoed te voorkomen. Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat (brandgevaar en ontploffingsgevaar).

— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.

— Indien u het laadvenster of de trommel tijdens een droogcyclus moet openen, mag u niet aan de trommel komen want hij is zeer heet.

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

— De stoffen bevat in het vuil, zoals olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, ontvlekkers, terpentijn en was moeten verwijderd worden vooraleer ze opdrogen in uw apparaat (bijvoorbeeld met een wasprogramma met warm water en een extra dosis reinigingsproduct).

— Voorschriften gebruik ontvlekkers: elke voorafgaande behandeling met oplosmiddel, ontvlekker, aërosol zoals aceton, alcohol, benzine, kerosine, terpentijn is verboden; deze producten zijn immers bijzonder ontvlambaar. Tevens raden we aan deze producten niet te gebruiken in de buurt van uw droogtrommel en meer in het algemeen in de buurt van elektrische apparaten in een slecht verlucht vertrek, om risico van ontploffingen te voorkomen.

— In het geval storingen optreden die u niet zelf kunt verhelpen aan de hand van de tips die wij u geven

(zie Hoofdstuk “STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN”), moet u de hulp van een vakman inroepen.

— Alvorens het apparaat af te voeren als het is versleten, moet u het onbruikbaar maken. U moet de voedingskabel van het stroomnet afhalen en doorsnijden vlak achter het apparaat. Zorg ervoor dat het laadvenster niet meer dicht kan.

— Veiligheidshalve moet u, als u de voedingskabel van het apparaat wenst te vervangen, een beroep doen op een vakman.

— In geval van storingen bij de werking moet u de steker van het apparaat uit de contactdoos halen en uw servicedienst bellen.

•MILIEUBESCHERMING

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

•ENERGIEBESPARINGEN

— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult u energie besparen.

— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in acht nemen.

— Als de omgevingstemperatuur hoog is en als het vertrek klein is, wordt de benodigde droogtijd opgevoerd en dientengevolge ook het energieverbruik.

— U moet de filter na iedere droogcyclus schoonmaken.

— De condensor twee keer per maand schoonmaken.

25

NL

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

• ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Fig. 01

Bedieningspaneel

Opvangbak water

Rooster condensor

Filter

Typeplaatje

(Referentie Servicedienst)

Verstelbare poten

26

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST

Tip :

De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom

(Fig. 02).

Belangrijk :

Wij raden u ten sterkste af :

— Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrijelijk eronder door kan stromen.

- De droogtrommel te installeren in een ruimte waar hij aan waterprojecties kan worden blootgesteld.

- De droogtrommel in een kleine gesloten ruimte te installeren (indien dit toch het geval is, moet u de deur of het raam open zetten als de droogtrommel draait).

- De droogtrommel te installeren in een vertrek met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in het vertrek mag niet boven de 30°C komen als de machine draait.

• WATERPAS ZETTEN

Fig. 02

1 cm mini

Belangrijk :

Controleren met behulp van een waterpas of de droogtrommel horizontaal staat :

De droogtrommel is voorzien van 4 verstelbare poten (Fig. 03). Om de machine horizontaal en stabiel te zetten :

— De droogtrommel iets naar achteren toe kantelen.

- Naar gelang de vloer met behulp van een sleutel of een schroevedraaier één of meerdere poten losschroeven of aandraaien om de juiste hoogte in te stellen

(Fig. 03).

- Zet de droogtrommel terug op de poten en controleer of hij nu horizontaal is.

Fig. 03

27

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• INBOUWEN

Belangrijk :

Als u het apparaat inbouwt onder een werkvlak, moet u de oorspronkelijke bovenkant bijhouden of vervangen door een minder dikke kit die hiervoor voorzien is en verkrijgbaar is bij de verkoper. In geen geval mag het apparaat zonder bovenkant werken. Dit uit veiligheidsoverwegingen.

• KOLOMMONTAGE

Een aanpassingskit is verkrijgbaar bij uw verkoper. Met deze kit kan de droogtrommel boven op uw wasmachine bevestigd worden.

Belangrijk :

Controleer bij uw verkoper of de bovenbouwkit compatibel is met uw wasmachine. Uit veiligheidsoverwegingen, moet de montage uitgevoerd worden door een vakman.

• OMZETTEN VAN DE OPENINGSRICHTING VAN HET LAADVENSTER

Indien u het wenst kunt u de openingsrichting van het laadvenster omzetten, hiervoor moet u als volgt te werk gaan : (Fig. 04 ou 05).

— Verwijder uit het voorpaneel de 4 schroeven die de scharnieren

A en

B vasthouden.

— Het scharnier

A aan de andere kant vastzetten.

— De deur terugzetten op het scharnier

A

.

— Het scharnier aan de andere kant vastzetten.

— Zet het slotje met zijn afdekplaatje

E op de andere kant van het voorpaneel.

— Zet op het laadvenster de schieter

C

.

E F

F E

A

B

C

C

Fig. 04

B

Laadvenster Links

28

Fig. 05

A

Laadvenster Rechts

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• ELEKTRISCHE VOEDING

Gevaar :

Voor de elektrische installatie van het apparaat :

Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken,

Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven.

In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op een installateur of een voor dit merk erkend vakman.

Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen.

De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de

Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie.

• VERVANGING VAN HET STROOMSNOER

Belangrijk :

Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de naverkoop service van de fabrikant of een bevoegde vakman.

Tip :

Om de referenties van het apparaat later moeiteloos terug te kunnen vinden, raden wij u aan ze te noteren op de bladzijde “Servicedienst en Consumentendienst” (op deze bladzijde staat eveneens vermeld waar u ze kunt vinden).

Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/CEE (richtlijn lage spanning) en

2004/108/CEE (elektromagnetische compatibiliteit).

29

NL

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

• DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN

Tip :

Indien u, voordat u het wasgoed in de droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks het feit dat het wasgoed al is gewassen, moet u de betreffende stukken wasgoed niet in de droogtrommel doen aangezien het een feit is dat in het algemeen vlekken niet meer kunnen worden verwijderd na het strijken of een cyclus in de droogtrommel.

Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de meeste gebruiksgidsen van wasmachines staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen.

Voorbereiding van het wasgoed :

— Doe ritsen en drukknopjes dichts

— Haal slecht vast zittende knopen, spelden en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg

— Doe riemen, bandjes van schorten enz..

dicht

— Leeg de zakken.

— Bij het gebruik van verzachters, respecteer de aanbevelingen van de fabrikant.

Belangrijk :

U mag de volgende stukken niet in de droogtrommel doen

:

— De artikels die materialen zoals rubber bevatten (bijvoorbeeld douchekapje, waterdichte textiel en kleding, voeringen, hoofdkussens, enz.)

— Chloorvezels (Thermolactyl* bijvoorbeeld)

*Gedeponeerd handelsmerk

— Het wasgoed dat voorzien is van beugels die los kunnen komen

— Grote stukken (dekbed enz..)

— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd

— Wasgoed dat is gereinigd met chemische ontvlambare middelen.

goed

Belangrijk :

Controleer de etiketten op het was-

Normaal drogen

Zacht drogen

Drogen in trommel verboden

• PLAATSEN VAN HET WASGOED IN DE TROMMEL

— Doe het laadvenster open door op het knopje te drukken (Fig.06).

— Controleer of de filter wel op zijn plaats zit

— Plaats het gewassen en gecentrifugeerde wasgoed in de trommel zonder het aan te drukken of te vouwen.

— Doe het laadvenster dicht.

Aangeraden hoeveelheid

De maximale capaciteit van het apparaat is

8 kg.

— Om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreukelen en om de droogtijd te optimaliseren, raden wij u aan de droogtrommel niet te overbelasten.

30

Fig. 06

NL

5 / PROGRAMMEREN

• PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

8

kg

M A D E I N F R A N C E

Pause

C o n d e n s e r d r y e r

Stop

+

Delayed start

-

Start / Pause On / Off

E F E 8 7 3 1 K

B C D E G H

Programmaknop

Kreukelvrij

Bel

Extra drogen

Uitgestelde start “-”

Uitgestelde start “+”

Start/Pause

On/Off

• PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS

• Aanzetten van het apparaat

Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. Het apparaat kan alleen aangezet worden als de deur is gesloten.

Druk op “ On /Off”

Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de programmaknop

A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Druk op “ Start /Pause”

G

, het programma gaat van start.

De display geeft de resterende tijd aan, met een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van de droogcyclus steeds preciezer wordt.

Droogcyclus aan de gang

Afkoelen

Verloop van het programma :

Pause Stop

Pause - Drogen - Afkoelen - Einde programma

Resterende tijdsduur

Pause Stop

+

Delayed start

-

• Functie “ MEMO ACTIV’ ” :

Uw droogtrommel memoriseert de vaakst gebruikte programma’s.

Na enkele droogcycli, komt het programma dat weergegeven wordt bij het aanzetten van het apparaat overeen met het meest gebruikte programma.

Tip :

Kijk op de programmatabel op de volgende bladzijden om te bepalen welke cyclus het beste overeenkomt met uw wasgoed.

31

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Uitgestelde start van een programma :

Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de programmaknop

A

. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Draai de knop “Uitgestelde start +” om het daadwerkelijke opstarten van het programma met trappen van 30 minuten uit te stellen totdat u de gewenste uitgestelde tijdsduur hebt verkregen (maximaal 23.30 uur).

Om de uitgestelde starttijd te verminderen, druk op de toets “Uitgestelde start -”

E

.

Valideren door te drukken op de toets

“ Start

G

De display wordt vast en geeft de resterende tijd aan vooraleer het programma start.

Op de uitgestelde startfase zal het programma starten en zal de display de resterende tijd weergeven, met een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van de droogcyclus steeds preciezer wordt.

Resterende tijdsduur voor het opstarten van de droogcyclus

Uitgestelde start

Pause Stop

+

Delayed start

-

• Een stuk wasgoed aan de lading toevoegen of eruit halen tijdens de droogcyclus :

Druk op “Start/ Pause ”

G om de droogcyclus te stoppen of open de deur.

Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de gewenste stukken wasgoed uit de machine en doe de deur weer dicht.

Druk op de toets “ Start /Pause” om droogcyclus verder te laten gaan.

Programmapauze

Resterende tijdsduur

Pause Stop

+

Delayed start

-

• Wijzigen van de geprogrammeerde instelling of een in gang zijnde wascyclus :

Als u een verkeerd programma gekozen hebt, kunt u de selectie wijzigen in de loop van de cyclus.

Druk op “Start/ Pause ”

G om de droogcyclus te stoppen.

Kies een ander programma uit.

Druk op de toets “ Start /Pause” om droogcyclus verder te laten gaan.

32

Mixed

Stretch

Delicates

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Stoppen van het apparaat :

Bij afloop van het programma gaan de controlelampjes “Filter” en “Bak vol” beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u de filter moet schoonmaken en de wateropvangbak moet legen na iedere droogcyclus.

Druk op de toets “On / Off

H

Haal het wasgoed uit de droogtrommel.

Maak de filter schoon en leeg de wateropvangbak (zie hoe in het hoofdstuk “NOR-

MAAL ONDERHOUD”).

• Optie “Antikreuk” :

Bij de optie “Antikreuk” zal het textiel om de

10 minuten gedraaid worden gedurende 24 uren, tot de deur geopend wordt of het apparaat stopgezet wordt. De optie treedt in werking op het einde van de droogcyclus en voorkomt dat het textiel op een hoopje blijft liggen.

Om de optie te selecteren, druk op de toets

“Antikreuk”

B

. Het lampje geeft aan dat de optie ingeschakeld is.

Cotton

• Optie “Bel” :

Druk op de toets “Bel”

C

. Op het einde van de droogcyclus zullen 3 korte pieptonen om de 10 minuten, tijdens 1 uur, klinken tot u de deur opent of het apparaat stopzet.

• Optie “extra drogen” :

Met deze functie kunt u na afloop van het programma, een extra droogtijd instellen per 10 minuten door achtereenvolgens te drukken op de toets “Extra drogen”

D

. Druk op de toets

“Start /Pause”, het extra drogen past zich aan aan het geselecteerde textielprogramma.

Einde programma

Pause Stop

+

Delayed start

-

De controlelampjes “Filter” en “Bak vol” gaan knipperen

Optie “Antikreuk”

Optie “Bel”

Extra tijd

Pause Stop

+

Delayed start

-

Pause Stop

+

Delayed start

-

Pause Stop

+

Delayed start

-

Opmerking :

De opties “Bel” en “Antikreuk” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. U kunt deze opties uitzetten door op de knop te drukken.

33

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Afkoelingsfase :

Elk programma eindigt met een afkoelingsfase van enkele minuten, om het wasgoed geleidelijk aan te laten afkoelen.

Belangrijk :

Stop de droogtrommel niet vooraleer deze cyclus voltooid is.

• Tijdens de droogcyclus :

De bak is vol tijdens de droogcyclus.

Het apparaat stopt midden in het programma.

De controlelampjes “Bak vol” en

“Pause” gaan branden, het controlelampje van het programma knippert.

U moet de wateropvangbak legen (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).

Druk op “ Start /Pause”

G om het programma verder te doen gaan.

Programmapauze

Pause Stop

+

Delayed start

-

De controlelampjes “Bak vol” en “Pause” gaan branden

Belangrijk :

Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd. U moet dan alle programmeringen opnieuw instellen.

Tip :

Veiligheidshalve raden wij u aan de stekker uit de contactdoos te halen als u het apparaat niet gebruikt.

34

NL

5 / PROGRAMMEREN

• DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL

Dagelijkse programma’s Aard van het wasgoed Droogresultaat

Mixed

Stretch

Delicates

KATOEN -

Cotton

Mixed

Cotton

Cotton

Cotton

Klaar om op te bergen -

Katoen

Katoen

Katoen

Droog

Droog

Licht vochtig

Stretch

Machinaal strijken -

Delicates

ALLE TEXTIELWAREN -

Mixed

Mixed Cotton

Cotton

Klaar om op te bergen -

Klaar om te strijken -

Stretch

Katoen

Cotton

Normale textielwaren

Normale textielwaren

Vochtig

Droog

Licht vochtig

Stretch

Mixed

Mixed

Delicates

Cotton

Cotton

Delicates

Droog

Eenvoudig te strijken

Moderne vezels -

Mixed

Stretch

Cotton

Droog

Stretch

Zeer fijne textielwaren :

Delicates

Fijne was -

Stretch

Stretch

Delicates zijde, lingerie, lichte synthetische textielwaren

Droog

Textielwaren opfrissen en luchten na een langdurig verblijf in de kast

Delicates

Delicates

Fris luchten -

Overige textielwaren 15 minuten

Wolverluchter -

Wol 6 minuten

AANBEVOLEN PROGRAMMA’S VOOR DE PROEVEN VOLGENS EN 61121 – RICHTLIJN 95/12/CEE

Lading I

Lading II

“Droog katoen”

“Katoen klaar om te strijken

8 kg .... kiezen

8 kg .... kiezen

“Katoen” klaar om op te bergen

“Katoen* klaar om te strijken

Lading III “Textiel waren eenvoudig inonderhoud” 3 kg .... kiezen “Moderne vezels”

35

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE FILTER

Belangrijk :

Wij herinneren u eraan dat de filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt.

De filter is aangebracht in het onderste deel van het laadvenster van de droogtrommel.

Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan :

— de filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken

(Fig. 07)

— de filter openen

(Fig. 08)

— de filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen

(Fig. 09)

Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen.

Belangrijk :

De filter mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd. (Fig. 10)..

— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan.

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

• LEGEN OPVANGBAK

De bak is bovenaan het apparaat aangebracht en vangt het water dat tijdens het drogen uit het wasgoed komt op.

— Om deze bak te legen, moet u hem uit zijn holte halen door hem naar u toe te trekken

(Fig. 11).

Belangrijk :

De opvangbak moet na iedere droogcyclus worden geleegd (fig. 12).

Belangrijk :

Bij vorstgevaar : als er vorstgevaar bestaat, moet u de wateropvangbak legen.

Belangrijk :

Verplaatsen van het apparaat : eerst de wateropvangbak legen voordat u het apparaat gaat verplaatsen of laat kantelen.

— De bak legen

(Fig. 12)..

36

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• RECHTSTREEKSE AFVOER VAN HET CONDENSVOCHT

Om te voorkomen dat u de wateropvangbak na iedere cyclus moet legen, kunt u het condenswater direct op het riool aansluiten met behulp van de kit

(*) die hiervoor beschikbaar is (slang + Deflector).

Hiertoe :

— moet u de bestaande slang loshalen en hem in het apparaat duwen (Fig. 13).

— Klik de deflector boven op de pomp (Fig. 14).

— de slang van de kit aansluiten op het opzetstuk van het apparaat (Fig. 15).

U kunt het uiteinde van de afvoerslang aansluiten ofwel :

- op een geventileerde sifon (Fig. 16).

- op de sifon van de gootsteen (Fig. 17).

Bij het aansluiten van de slang op de sifon moet u de afsluiter van de sifon verwijderen. Dan het rubber uiteinde er helemaal in steken. Zonodig een klembeugel aanbrengen (Fig. 17).

Belangrijk :

Deflector moet absoluut voor de aansluiting van de afvoerslang worden geplaatst om te voorkomen dat het water opspat in het geval de slang losschiet.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Opmerking :

(*) Deze kit wordt geleverd met het apparaat of is beschikbaar bij de Dienst Na Verkoop, onder de ref. 57X3184 (naargelang model)

Fig. 16

37

Fig. 17

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE CONDENSOR

Belangrijk :

De condensor moet twee keer per maand worden schoongemaakt.

Belangrijk :

Het snoer uit de contactdoos halen voordat u de condensor schoon gaat maken

— Het rooster aan de voorzijde van het apparaat laten kantelen.

— De condensor loshalen (Fig. 18).

— Hem er voorzichtig uit halen (Fig. 19).

— Het pluis van de condensor afhalen.

— Hem alleen schoonmaken met water onder de kraan

(Fig. 20).

— Na het schoonmaken controleren of alle buizen

“ontstopt” zijn en of de ribben schoon zijn.

— Hem voorzichtig opwrijven.

— De condensor terugmonteren, vergrendelen en het rooster weer op zijn plaats vastklippen.

Belangrijk :

Bij het terugmonteren de condensor tegen de achterkant van zijn holte aangedrukt houden bij het vergrendelen.

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

• SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

Tip :

Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep.

— De afdichting van het laadvenster schoonmaken met een vochtige doek.

— U moet het filtervakje één keer per jaar met de stofzuiger schoonmaken.

Nooit en te nimmer gebruiken (Fig.21) :

— schuurpoeder

— sponsjes van metaal of plastic

— producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..).

Fig. 21

Voor een goede bescherming van uw apparaten adviseren wij u onderhoudsproducten te gebruiken van Clearit .

De deskundigheid van professionals in dienst van particulieren

Clearit biedt u professionele producten en oplossingen op maat voor het dagelijks onderhoud van uw huishoudelijke apparaten en uw keukens.

U vindt ze bij uw vaste detailhandelaar, daar vindt u ook een serie hulp- en verbruiksgoederen.

38

NL

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN

Tip :

Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan.

Storingen : Controleren of :

De droogtrommel wil niet starten :

- de stekker wel in de contactdoos is gestoken

- de toets aan uit is ingedrukt

- het laadvenster goed is gesloten

- de condensor is naar behoren vergrendeld.

De droogtijden zijn veel te lang : - de filter in de trommel vol pluis zit

- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft)

- De condensor is niet vuil.

- De luchtin- en uitlaat zijn voldoende vrij om een behoorlijke luchtstroom te waarborgen.

- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.

Het wasgoed is te vochtig : - de filter in de trommel vol pluis zit

- u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag) stel een hoger programma in of voer de droogtijd op

- De condensor is niet verstopt met pluisjes.

Het wasgoed is te droog en gekreukeld :

- de gekozen droogtijd niet te lang is : het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken

Het wasgoed is niet gelijkmatig droog :

De stukken wasgoed van synthetisch materiaal zitten vol statische elektriciteit :

- de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek)

- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is gedaan

- de trommel niet overbelast is

- het wasgoed niet te droog is

- gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden :

- de wateropvangbak is vol : u moet hem legen en dan weer netjes op zijn plaats brengen door hem helemaal in zijn holte te steken.

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden maar de bak is leeg :

- de bak moet goed op zijn plaats geschoven zijn : druk hem helemaal naar achteren.

39

NL

8 / SERVICEDIENST

Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 22).

OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN

Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt.

Fig. 22

• VERVANGEN VAN DE GLOEILAMP

U kunt zelf de gloeilamp van het type E14-

15W/230V vervangen (Fig. 23), ga als volgt te werk :

Belangrijk :

Het netsnoer uit de contactdoos halen voordat u de gloeilamp gaat vervangen.

— Het afdekkapje dat zich bevindt aan de linkerkant in het apparaat losdraaien.

— De stukke gloeilamp losdraaien en vervangen.

— Het afdekkapje weer op zijn plaats brengen. den.

Belangrijk :

Het lampje moet KOUD vervangen wor-

40

Fig. 23

NL

AANTEKENINGEN

41

NL

AANTEKENINGEN

42

NL

AANTEKENINGEN

43

EN

After Sales Service :

Any maintenance on your equipment should be undertaken by:

- either your dealer,

- or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances.

When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and serial number). This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment.

FR

Service après vente :

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- soit par votre revendeur,

- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique fixée sur votre appareil.

DE

Kundendienst :

Eingriffe an Ihrem Gerät dürfen nur:

- von Ihrem Händler oder

- von einem sonstigen Fachmann und Vertragshändler der

Marke durchgeführt werden.

Geben Sie bei der Meldung einer Störung die vollständige

Typenbezeichnung Ihres Gerätes an (Modell, Typ,

Seriennummer). Diese Angaben finden Sie auf einem an

Ihrem Gerät angebrachten Schild.

ES

Servicio postventa :

Las intervenciones que requiera la máquina deberán ser efectuadas:

- por el revendedor,

- o por cualquier profesional cualificado depositario de la marca.

Al llamar, mencione la referencia completa de la máquina

(modelo, tipo y número de serie). Estos datos figuran en la placa de identificación situada en la máquina.

PT

Serviços autorizados :

Qualquer intervenção no seu aparelho deve ser realizada:

- quer pelo seu revendedor,

- quer por outro profissional qualificado autorizado pela marca.

Ao chamá los, indique a referência completa do seu aparelho

(modelo, tipo e número de série). Estas informações figuram na placa de identificação fixada no aparelho.

DA

Kundeservice :

Eventuel vedligeholdelse af apparatet skal foretages:

- enten af Deres forhandler,

- eller af en kvalificeret fagmand, som er anerkendt til dette mærke.

Når De ringer op, skal De angive apparatets fulde reference

(model, type, serienummer). Disse oplysninger står på typeskiltet, der sidder på apparatet.

NL

Serviceafdeling :

De eventuele ingrepen in de machine moeten worden uitgevoerd :

- of door uw vakhandelaar,

- of door een andere gekwalificeerd technicus van dit merk.

Tijdens het telefoneren, dient u de complete referentie op te geven van uw machine (model, type, serienummer). Deze informatie staat op het typeplaatje op de machine.

PL

Usługi serwisowe :

Wszelkie czynności serwisowe wykonywane na urządzeniu muszą być wykonane przez:

- sprzedawcę,

- wyspecjalizowany zakład naprawczy posiadający atest producenta.

Aby przyspieszyć i ułatwić obsługę prosimy o podanie dokładnych danych dotyczących urządzenia (model, typ, numer seryjny). Wszystkie te dane znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu.

CS

Záruční servis :

Případné opravy na přístroji může provádět pouze :

- váš prodejce

- nebo záruční opravna, která má smlouvu s výrobcem

Při telefonickém styku uvádějte úplné označení vašeho přístroje (model, typ a výrobní číslo). Tyto údaje jsou uvedeny na výrobním štítku přístroje.

RU

Cepcoe ocyae :

,

:

- , ;

- ,

.

(, ). !

", .

EL

Tεχνική υποστήριξη :

Οι ενδεχόμενες επεμβάσεις πάνω στη συσκευή σας θα

πρέπει να διενεργούνται:

- είτε από τον προμηθευτή σας,

- είτε από το κατά τόπους εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Σε περίπτωση που τηλεφωνήσετε, θα πρέπει να

αναφέρετε όλα τα στοιχεία της συσκευής σας (μοντέλο,

τύπο και αριθμό σειράς).Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται

στην ετικέτα των χαρακτηριστικών του κατασκευαστή που

βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

EFE 8731K

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement