Fagor ETE6730K de handleiding

Fagor ETE6730K de handleiding | Manualzz

Geachte klant,

U hebt een droogtrommel van B RA ND T aangeschaft. Wij willen u hier graag voor bedanken

Wij hebben bij het ontwerpen van dit apparaat gebruik gemaakt van onze passie en onze knowhow om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Wij hebben het zo ontworpen dat het ook altijd eenvoudig is te gebruiken; innovatief en hoge prestaties leverend.

In het gamma van B RA T producten vindt u ook een ruime keuze ovens, magnetrons, kookplaten, afzuigdampkappen, fornuizen, vaatwassers, wasmachines, koelkasten en diepvriezers, die u kunt afstemmen op nieuwe droogtrommel van B RA T.

Kijk ook op onze site w ww aanvullende informatie.

brra nd m, daar vindt u al onze producten en nuttige en

B RA ND T

Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het recht voor om aan de technische, functionele of esthetische kenmerken van onze producten wijzigingen aan te brengen die in verband staan met technische ontwikkelingen.

Belangrijk :

Vóór installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruiksgids aandachtig lezen. U zult snel gewend raken aan de werking.

20

NL

INHOUDSOPGAVE

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

Veiligheidsvoorschriften __________________________________ 22

Milieubescherming ______________________________________ 23

Energiebesparingen ____________________________________ 23

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Algemene presentatie van de droogtrommel ________________ 24

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________ 25

Waterpas zetten ________________________________________ 25

Elektrische voeding ______________________________________ 26

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

De staat van de textielwaren controleren ____________________ 27

Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________ 27

5 / PROGRAMMEREN

Presentatie van het bedieningspaneel ______________________ 28

Programmeren van een droogcyclus________________________ 28

De programma’s van de droogtrommel ____________________ 32

6 / NORMAAL ONDERHOUD

Schoonmaken van de filter ________________________________ 33

Legen opvangbak ______________________________________ 34

Schoonmaken van de condensor __________________________ 34

Schoonmaken van het apparaat____________________________ 35

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN ______________________ 36

8 / SERVICEDIENST __________________________________________ 37

21

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

Belangrijk :

Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding met het apparaat wordt meegeleverd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

•VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Installatie

— U moet het apparaat, zodra het is geleverd, onmiddellijk uitpakken of laten uitpakken.

Controleer of het niet is beschadigd tijdens het vervoer. Zet het eventueel nodige voorbehoud schriftelijk op de leverbon waarvan u trouwens een exemplaar moet krijgen.

U mag nooit een beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat is beschadigd, moet u contact opnemen met de leverancier.

— Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet u de instructies lezen die staan vermeld in de

Installatiegids.

— Zolang de installatie van de droogtrommel niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem niet aansluiten op het stroomnet.

— De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting vermeld op het typeplaatje van het apparaat moeten overeenkomen met die van het stroomnet.

— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.

— U mag de eigenschappen van dit apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou gevaar voor u kunnen opleveren.

— Indien wijzigingen nodig zijn gezien de installatiemogelijkheden bij u thuis, moet u de elektrische en loodgieterswerkzaamheden toevertrouwen aan een erkende elektricien en loodgieter.

— Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een deur met vergrendeling, een schuifdeur of een deur waarvan het scharnier zich aan de andere zijde van de droogtrommel bevindt.

— Dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.

Kinderbeveiliging

— Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt.

— Als het apparaat in werking is moet u ervoor zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van het apparaat kunnen komen.

— Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen.

— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar.

— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies hebben ontvangen wat betreft het gebruik van het apparaat.

22

Gebruik

Belangrijk :

De droogtrommel is uitsluitend en alleen bestemd voor gebruik thuis, voor het drogen van textielwaren die geschikt zijn voor drogen in een machine.

Belangrijk :

De volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van niet inachtneming van deze aanbevelingen, dit zou materiële schade of lichamelijk letsel met zich mee kunnen brengen.

— U moet het apparaat gebruiken zoals beschreven in de handleiding om schade aan de machine zelf en aan het wasgoed te voorkomen. Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat (brandgevaar en ontploffingsgevaar).

— Indien u het laadvenster of de trommel tijdens een droogcyclus moet openen, mag u niet aan de trommel komen want hij is zeer heet.

— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

— Wees voorzichtig met het gebruik van ontvlekkingsmiddelen : het is verboden het wasgoed met een oplosmiddel, ontvlekkingsmiddel of een spuitbus te behandelen voordat u het in de machine doet, deze producten zijn sterk ontvlambaar. Indien een zodanige behandeling nodig is, moet u het wasgoed behandelen voordat u het gaat wassen. Wij raden u eveneens aan deze producten ook niet te gebruiken in de nabijheid van de droogtrommel, en van elektrische apparaten in het algemeen, in een niet naar behoren geventileerde ruimte om ieder gevaar voor ontploffing te voorkomen.

— In het geval storingen optreden die u niet zelf kunt verhelpen aan de hand van de tips die wij u geven

(zie Hoofdstuk “STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN”), moet u de hulp van een vakman inroepen.

— Alvorens het apparaat af te voeren als het versleten is, moet u het onbruikbaar maken. U moet de voedingskabel van het stroomnet afhalen en doorsnijden vlak achter het apparaat. Zorg ervoor dat het laadvenster niet meer dicht kan.

— Veiligheidshalve moet u, als u de voedingskabel van het apparaat wenst te vervangen, een beroep doen op een vakman.

— In geval van storingen bij de werking moet u de stekker van het apparaat uit de contactdoos halen en uw servicedienst bellen.

•MILIEUBESCHERMING

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recycleerbaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

•ENERGIEBESPARINGEN

— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult u energie besparen.

— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in acht nemen.

— Als de omgevingstemperatuur hoog is en als het vertrek klein is, wordt de benodigde droogtijd opgevoerd en stijgt ook het energieverbruik.

— U moet de filter na iedere droogcyclus schoonmaken.

— De condensor twee keer per maand schoonmaken.

23

NL

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

• ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Fig. 01

Bedieningspaneel

Filter

Rooster condensor

Opvangbak water

24

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST

Tip :

De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom

(Fig. 02).

Belangrijk :

Wij raden u ten sterkste af :

— Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrij onder door kan stromen.

- De droogtrommel te installeren in een ruimte waar hij aan waterprojecties kan worden blootgesteld.

- De droogtrommel in een kleine gesloten ruimte te installeren (indien dit toch het geval is, moet u de deur of het raam open zetten als de droogtrommel draait).

- De droogtrommel te installeren in een vertrek met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in het vertrek mag niet boven de 30°C komen als de machine draait.

Fig. 02

• WATERPAS ZETTEN

Belangrijk :

Controleren met behulp van een waterpas of de droogtrommel horizontaal staat :

De droogtrommel is voorzien van 4 verstelbare poten (fig. 03). Om de machine horizontaal en stabiel te zetten :

— De droogtrommel iets naar achteren toe kantelen

- Naar gelang de vloer met behulp van een sleutel of een schroevedraaier één of meerdere poten losschroeven of aandraaien om de juiste hoogte in te stellen (fig. 03).

- Zet de droogtrommel terug op de poten en controleer of hij nu horizontaal is.

Fig. 03

25

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• ELEKTRISCHE VOEDING

Gevaar :

Voor de elektrische installatie van het apparaat :

Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken,

Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven.

In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op een installateur of een voor dit merk erkend vakman.

Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen.

De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de

Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie.

• VERVANGING VAN DE ELEKTRISCHE KABEL

Belangrijk :

Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de naverkoop service van de fabrikant of een bevoegde vakman.

Tip :

Om de referenties van het apparaat later moeiteloos terug te kunnen vinden, raden wij u aan ze te noteren op de bladzijde “Servicedienst en Consumentendienst” (op deze bladzijde staat eveneens vermeld waar u ze kunt vinden).

Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 5006/95/CEE (richtlijn lage spanning) en

2004/108/CEE (elektromagnetische compatibiliteit).

26

NL

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

• DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN

Tip :

Indien u, voordat u het wasgoed in de droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks het feit dat het wasgoed al is gewassen, moet u de betreffende stukken wasgoed niet in de droogtrommel doen aangezien het een feit is dat in het algemeen vlekken niet meer kunnen worden verwijderd na het strijken of een cyclus in de droogtrommel.

Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de meeste gebruiksgidsen van wasmachines staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen.

Belangrijk :

U mag de volgende stukken niet in de droogtrommel doen :

— Geplastificeerde stof

— Chloorvezels (bijvoorbeeld “Thermodactyl”*)

* Gedeponeerd handelsmerk

— Wasgoed met plastic schuim, rubber of beugels die van het wasgoed af zouden kunnen komen

— Grote stukken (dekbed enz..)

— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd

— Wasgoed dat is gereinigd met chemische ontvlambare middelen.

• Voorbereiding van het wasgoed :

— Doe ritsen en drukknopjes dicht

— Haal slecht vast zittende knopen, spelden en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg

— Doe riemen, bandjes van schorten enz..

dicht

— Leeg de zakken.

goed

Belangrijk :

Controleer de etiketten op het was-

Normaal drogen

Zacht drogen

Drogen in trommel verboden

• PLAATSEN VAN HET WASGOED IN DE TROMMEL

— Doe de deur van de trommel open door aan de afsluitklep te trekken (Fig. 04).

— Doe de gewassen en gecentrifugeerde was in de trommel zonder deze aan te drukken of te vouwen

— Sluit de deur weer, doe de afsluitklep omlaag door er op te drukken tot deze helemaal goed dicht zit

(Fig. 04).

— Controleer dat de klep helemaal vast zit onderin de hiervoor bestemde uitsparing.

Fig. 04

CLAC

Voorgeschreven volume :

Het maximum volume van het apparaat is 5 kg.

Om het kreuken te beperken en de droogtijd te optimaliseren, raden we u aan om :

— de trommel niet voor meer dan 3/4 van de inhoud van de trommel te vullen in geval van drogen van

"Alle textiel" of Huishoudlinnen

— en niet voor meer dan de helft in geval van drogen met "Zijde-etiket"

27

NL

5 / PROGRAMMEREN

• PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Mixed

Shirts

Delicates

Cotton

Condenser dryer

ETE6730K

Airing

Start / Pause

Anticrease

End Pause

Delayed start

Extra drying time

C D

1

5

kg

Automatic Variable Capacity

On / Off

MADE IN FRANCE

Programmaknop

Start / Pauze (Opstarten / Pauze)

Kreukelvrij

Bel

Extra drogen

Uitgestelde start

On / Off (Aan / Uit)

• PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS

• Aanzetten van het apparaat :

Druk op “ On / Off”

G

.

Het programma is ingesteld op 'Alle textiel' als standaard bij het aanzetten van het apparaat : "Klaar om op te bergen"

Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de programmaknop

A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de deur u.

Druk " Start /Pauze” voor een onmiddellijke start of gebruik een "Uitgestelde Start"

(zie "Uitgestelde start van een programma" op de volgende bladzijde).

De tijd die aangeduid is bij de start van het programma is indicatief, en zal aangepast worden in functie van het laadvolume tijdens de cyclus. De lampjes van het verloop van het programma zullen geleidelijk oplichten tijdens het verloop van de droogcyclus.

Mixed

Verloop van het programma

Resterende tijdsduur

End Pause

28

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Onmiddellijke start van een programma

:

Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de programmaknop

A

. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Bevestig door op " Start /Pauze" te drukken. De lampjes van het verloop van

.

de cyclus verschijnen op het scherm.

Uitgestelde start van een programma :

Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de programmaknop

A

. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Draai de knop “Uitgestelde start” om het daadwerkelijke opstarten van het programma met trappen van 30 minuten uit te stellen totdat u de gewenste uitgestelde tijdsduur hebt verkregen (maximaal 23.30 uur).

Valideren door te drukken op de toets

“ Opstarten / Pauze”

B

. Op de display verschijnt de resterende tijdsduur voor het opstarten van het programma.

Als de fase van uitgestelde start is beëindigd, gaat het programma van start, op de display ziet u dan, bij benadering, de resterende tijdsduur van het programma naar gelang de vooruitgang van de droogcyclus.

• Een stuk wasgoed aan de lading toevoegen of eruit halen tijdens de droogcyclus :

Druk op “Opstarten / Pauze ”

B om de droogcyclus te stoppen wacht enkele ogenblikken op de automatische plaatsing van de trommel

Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de gewenste stukken wasgoed uit de machine en doe de deur weer dicht.

Druk op de toets “ Opstarten / Pauze”

B om de droogcyclus verder te laten gaan.

Programmering start

Resterende tijdsduur voor het opstarten van de droogcyclus

Uitgestelde start

Programmapauze

Resterende tijdsduur

29

End Pause

End Pause

End Pause

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Wijzigen van de geprogrammeerde instelling of een in gang zijnde wascyclus :

Druk op “Opstarten / Pauze ”

B om de droogcyclus te stoppen.

Kies een ander programma uit.

Druk op de toets “ Opstarten / Pauze”

B om de droogcyclus opnieuw op te starten.

• Stoppen van het apparaat :

Bij afloop van het programma gaan de controlelampjes “Filter” en ““B k v oll”” beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u de filter moet schoonmaken en de wateropvangbak moet legen na iedere droogcyclus.

Druk op de toets “On / Off ”

G

, haal het wasgoed uit de droogtrommel.

Maak de filter schoon en leeg de wateropvangbak (zie hoe in het hoofdstuk “NOR-

MAAL ONDERHOUD”).

• Optie “Bel” :

Druk op de toets "Bel"

D

. Op het einde van de droogcyclus zullen 3 korte pieptonen om de 10 minuten, tijdens 1 uur, weerklinken tot u de deur opent of het apparaat stopzet. Het lampje van deze optie licht op onderaan op het scherm, wat aanduidt dat de bel actief is.

Programmapauze

Resterende tijdsduur

Stoppen programma

Optie “Bel”

End Pause

End Pause

De controlelampjes “Filter” en “Bak vol” gaan knipperen

End Pause

Optie “Anti-Kreuk” :

Druk op "Anti-Kreuk" , het lampje van deze optie licht op onderaan op het scherm, wat aanduidt dat de optie actief is. "Anti-

Kreuk" begint zodra het drogen beëindigd is.

Het vermijdt dat het textiel gaat kreuken. Het zorgt voor het vermengen van het wasgoed om de 10 minuten, voor 24 uur, tot u de deur opent of het apparaat stopzet.

Optie “Anti-Kreuk”

End Pause

Anticrease

Opmerking :

De opties “Bel” en “Anti-Kreuk” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. U kunt deze opties uitzetten door op de knop te drukken.

30

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Optie “extra droogtijd” :

Deze functie laat u toe extra droogtijd in te lassen op het einde van een programma. Kies de gewenste duur door opeenvolgend (niet 10 minuten) te drukken op "Extra droogtijd"

.

Druk dan op toets " Start /Pauze"

.

De extra droogtijd is aangepast aan het textiel van het geselecteerde programma. U kunt deze optie ook gebruiken om snel kleine hoeveelheden wasgoed te drogen.

Extra tijd End Pause

Tijdens de droogcyclus :

De bak is vol tijdens de droogcyclus.

Het apparaat stopt midden in het programma.

Het lampje "Pauze" brandt en het lampje

"Bakvol" knippert.

U moet de wateropvangbak legen (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).

Druk op “ Opstarten / Pauze” om het programma verder te doen gaan.

Einde programma

End Pause

Het lampje "Pauze" brandt en het lampje "Bakvol" knippert.

Tip :

Kijk op de programmatabel op de volgende bladzijden om te bepalen welke cyclus het beste overeenkomt met uw wasgoed.

Belangrijk :

Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd. U moet dan alle programmeringen opnieuw instellen.

Tip :

Veiligheidshalve raden wij u aan de stekker uit de contactdoos te halen als u het apparaat niet gebruikt.

31

NL

5 / PROGRAMMEREN

• DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL

Uw apparaat is voorzien van een systeem voor automatisch drogen. Het apparaat zal stoppen wanneer het geselecteerde droogniveau bereikt wordt (zie tabel)

Dagelijkse programma’s

Alle Textielwaren

Mixed

Klaar om op te bergen

Klaar om te strijken

Katoen

Cotton

Klaar om op te bergen

Klaar om te strijken

Aard van het wasgoed

Normale textielwaren

Normale textielwaren

Droogresultaat

Droog

Iets vochtig

Katoen

Katoen

Katoen

Droog

Iets vochtig

Zeer droog

Overige droogprogramma’s

Synthetisch,

Eenvoudig te strijken

Droog

Shirts

Delicates

Zeer fijne textielwaren : zijde, lingerie, lichte synthetische textielwaren

Textielwaren opfrissen en luchten na een langdurig verblijf in de kast

Droog

Overige textielwaren

Airing

Extra droogtijd : u kan dit programma zonder automatische detectie gebruiken om het drogen van enkele stukken die nog vochtig zijn te beëindigen (in geval van verschillend wasgoed) of om snel kleine hoeveelheden te drogen.

AANBEVOLEN PROGRAMMA’S VOOR DE PROEVEN VOLGENS EN 61121 – RICHTLIJN 95/12/CEE

Lading I

Lading II

“Droog katoen”

“Katoen klaar om te strijken

5 kg .... kiezen

5 kg .... kiezen

“Katoen”

“Katoen”

Lading III “Textiel waren eenvoudig inonderhoud” 2 kg .... kiezen “Shirts” klaar om op te bergen klaar om te strijken

32

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE FILTER

Belangrijk :

Wij herinneren u eraan dat de filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt.

Deze zit links in de binnenkant van de trommel

Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan :

— de filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken (Fig. 05)

— de filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen (Fig. 06)

Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen.

Belangrijk :

De filter mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd. (Fig. 07)..

— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan.

Belangrijk :

Zuig elke 6 maanden de ventilatiegaten aan de voor- en achterkant van de machine uit om stof en pluizen te verwijderen.

Tip :

Om het filter schoon te maken kunt u een tot een bolletje gedraaid stuk pluis gebruiken om te wrijven en zo beter de vezels van het filter te halen.

Fig. 05

Fig. 06

Fig. 07

33

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• LEGEN OPVANGBAK

De bak zit onderin uw apparaat en vangt het water op dat tijdens het drogen uit het wasgoed komt.

— Om deze bak te legen, moet u hem uit zijn holte halen door hem naar u toe te trekken

(fig. 08).

Belangrijk :

De opvangbak moet na iedere droogcyclus worden geleegd (fig. 09).

Belangrijk :

Bij vorstgevaar : als er vorstgevaar bestaat, moet u de wateropvangbak legen.

Belangrijk :

Verplaatsen van het apparaat : eerst de wateropvangbak legen voordat u het apparaat gaat verplaatsen of laat kantelen.

— De bak legen (Fig. 09)..

Fig. 08

Fig. 09

• SCHOONMAKEN VAN DE CONDENSOR

Belangrijk :

De condensor moet twee keer per maand worden schoongemaakt.

Belangrijk :

Het snoer uit de contactdoos halen voordat u de condensor schoon gaat maken

— Het rooster aan de voorzijde van het apparaat laten kantelen.

— De condensor loshalen (fig. 10).

— Hem er voorzichtig uit halen (fig. 11).

— Pluizen van de condensor verwijderen.

— Hem alleen schoonmaken met water onder de kraan (fig. 12).

— Na het schoonmaken controleren of alle buizen “ontstopt” zijn en of de ribben schoon zijn.

— Hem voorzichtig opwrijven.

— De condensor terugmonteren, vergrendelen en het rooster weer op zijn plaats vastklippen.

Belangrijk :

Bij het terugmonteren de condensor tegen de achterkant van zijn holte aangedrukt houden bij het vergrendelen.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

34

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

Tip :

Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep.

— Zorg ervoor dat er zich geen afval opeen kan hopen om de droogtrommel heen.

— De afdichting van het laadvenster schoonmaken met een vochtige doek.

— U moet het filtervakje één keer per jaar met de stofzuiger schoonmaken.

Nooit gebruiken (Fig.13) :

— schuurpoeder

— sponsjes van metaal of plastic

— producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..).

Fig. 13

Voor een goede bescherming van uw apparaten adviseren wij u onderhoudsproducten te gebruiken van Clearit .

De deskundigheid van professionals in dienst van particulieren

Clearit biedt u professionele producten en oplossingen op maat voor het dagelijks onderhoud van uw huishoudelijke apparaten en uw keuken.

U vindt ze bij uw vaste detailhandelaar, daar vindt u ook een serie hulp- en verbruiksgoederen.

35

NL

7 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN

Tip :

Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan.

Storingen : Controleren of :

De droogtrommel wil niet starten : - het contact is aangesloten

- u hebt op de toets "Start/Stop" gedrukt

- het programma is correct geselecteerd en u hebt op de toets "Start/Pauze" gedrukt

- het deksel zit goed dicht

- de wateropvangbak is goed aangesloten

De droogtijden zijn veel te lang : - de filter in de trommel is niet gereinigd

- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft)

- De condensor is niet vuil.

- De luchtin- en uitlaat zijn voldoende vrij om een behoorlijke luchtstroom te waarborgen.

- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.

Het wasgoed is te vochtig :

- de filter in de trommel is niet gereinigd

- u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag) stel een hoger programma in of voer de droogtijd op

- De condensor is niet verstopt met pluisjes.

Het wasgoed is te droog en gekreukeld :

Het wasgoed is niet gelijkmatig droog :

- de gekozen droogtijd niet te lang is : het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken

- de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek)

- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is gedaan

- de trommel niet overbelast is

De stukken wasgoed van synthetisch materiaal zitten vol statische elektriciteit :

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden :

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden maar de bak is leeg :

- het wasgoed niet te droog is

- gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.

- de wateropvangbak is vol : u moet hem legen en dan weer netjes op zijn plaats brengen door hem helemaal in zijn holte te steken.

- de bak moet goed op zijn plaats geschoven zijn : druk hem helemaal naar achteren.

36

NL

8 / SERVICEDIENST

Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 14).

OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN

Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt.

Fig. 14

37

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement