Brandt SFE-84V de handleiding | Manualzz

NL

INHOUDSOPGAVE

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKER

Veiligheidsvoorschriften __________________________________ 31

Bescherming van het milieu ______________________________ 32

Energiebesparingen ____________________________________ 32

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Algemene presentatie van de droogtrommel ________________ 33

Het stoomreservoir ______________________________________ 34

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

Omgeving waar het apparaat wordt geplaatst ________________ 35

Waterpas zetten ________________________________________ 35

Vóór het 1ste gebruik van een Stoomprogramma ____________ 36

Inbouwen ______________________________________________ 36

Kolommontage ________________________________________ 36

Elektrische voeding ______________________________________ 37

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

De staat van de textielwaren controleren ____________________ 38

Plaatsen van het wasgoed in de trommel ____________________ 38

5 / PROGRAMMEREN

Presentatie van het bedieningspaneel ______________________ 39

De droogprogramma’s __________________________________ 39

De “Stoom”-programma’s ________________________________ 41

De programma’s van de droogtrommel ____________________ 44

De opties ______________________________________________ 45

6 / NORMAAL ONDERHOUD

Vullen van het stoomreservoir ____________________________ 47

Reinigen van het stoomreservoir __________________________ 48

Schoonmaken van het filter ______________________________ 49

Legen van de opvangbak ________________________________ 49

Rechtstreekse aansluiting van de afvoer op het riool __________ 50

Schoonmaken van de condensor __________________________ 51

Schoonmaken van het apparaat____________________________ 51

Vervangen van de gloeilamp ______________________________ 52

7 / PERIODIEK ONDERHOUD

Reinigen van de filterzitting ______________________________ 53

Reinigen van de zitting van de condensator__________________ 53

8 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN ______________________ 54

9 / SERVICEDIENST __________________________________________ 56

30

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

Belangrijk :

Deze gebruikshandleiding bij het apparaat bewaren. Mocht u het apparaat verkopen of afstaan aan iemand anders, moet u ervoor zorgen dat de gebruikshandleiding met het apparaat wordt meegeleverd. Wij verzoeken u kennis te nemen van de handleiding voordat u het apparaat gaat installeren en gebruiken. Deze handleiding met de erin staande tips zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen.

•VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

Installatie

— U moet het apparaat, zodra het is geleverd, onmiddellijk uitpakken of laten uitpakken.

Controleer of het niet is beschadigd tijdens het vervoer. Zet het eventueel nodige voorbehoud schriftelijk op de leverbon waarvan u trouwens een exemplaar moet krijgen.

U mag nooit en te nimmer en beschadigd apparaat aansluiten. Als het apparaat is beschadigd, moet u contact opnemen met de leverancier.

— Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet u de instructies lezen die staan vermeld in de

InstallatieGids.

— Zolang de installatie van de droogtrommel niet volledig tot stand is gebracht, mag u hem niet aansluiten op het stroomnet.

— De gegevens met betrekking tot de elektrische aansluiting vermeld op het typeplaatje van het apparaat moeten overeenkomen met die van het stroomnet.

— De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is.

— U mag de eigenschappen van dit apparaat niet wijzigen of proberen te wijzigen. Dit zou gevaar voor u kunnen opleveren.

— Indien wijzigingen nodig zijn gezien de installatiemogelijkheden bij u thuis, moet u de elektrische en loodgieterswerkzaamheden toevertrouwen aan een erkende elektricien en loodgieter.

— Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een deur met vergrendeling, een schuifdeur of een deur waarvan het scharnier zich aan de andere zijde van de droogtrommel bevindt.

— Dit apparaat is ontworpen voor normaal gebruik in de huiselijke kring. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële of industriële doeleinden of voor andere doeleinden dan die waarvoor het is ontworpen.

Kinderbeveiliging

— Dit apparaat mag alleen door volwassenen worden gebruikt. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt.

— Als het apparaat in werking is moet u ervoor zorgen dat kleine kinderen niet in de buurt van het apparaat kunnen komen.

— Na het uitpakken, moet u het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen opbergen.

— Houd al het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (bijvoorbeeld : plastic zakken, polystyreen enz..), deze kunnen gevaar opleveren voor kinderen : verstikkingsgevaar.

— Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of kennis behalve indien zij onder toezicht staan of middels iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, vooraf instructies hebben ontvangen wat betreft het gebruik van het apparaat.

31

Gebruik

Belangrijk :

De droogtrommel is uitsluitend en alleen bestemd voor gebruik thuis, voor het drogen van textielwaren die geschikt zijn voor drogen in een machine.

Belangrijk :

De volgende voorschriften moeten absoluut in acht genomen worden. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand in geval van niet inachtneming van deze aanbevelingen, dit zou materiële schade of lichamelijk letsel met zich mee kunnen brengen.

— U moet het apparaat gebruiken zoals beschreven in de handleiding om schade aan de machine zelf en aan het wasgoed te voorkomen. Geen oplosmiddelen gebruiken in het apparaat (brandgevaar en ontploffingsgevaar).

— Neem de etiketten met de onderhoudsvoorschriften op het wasgoed in acht.

— Indien u het laadvenster of de trommel tijdens een droogcyclus moet openen, mag u niet aan de trommel komen want hij is zeer heet.

NL

1 / TER ATTENTIE VAN DE GEBRUIKERS

— De stoffen die vuil bevallen, zoals olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, ontvlekkers, terpentijn en was, moeten verwijderd worden vooraleer ze opdrogen in uw apparaat (bijvoorbeeld met een wasprogramma met warm water en een extra dosis reinigingsproduct).

— Voorschriften gebruik ontvlekkers: elke voorafgaande behandeling met oplosmiddel, ontvlekker, aërosol zoals aceton, alcohol, benzine, kerosine, terpentijn is verboden; deze producten zijn immers bijzonder ontvlambaar. Tevens raden we aan deze producten niet te gebruiken in de buurt van uw droogtrommel en meer in het algemeen in de buurt van elektrische apparaten in een slecht geventileerd vertrek, om risico van ontploffingen te voorkomen.

— In het geval storingen optreden die u niet zelf kunt verhelpen aan de hand van de tips die wij u geven

(zie Hoofdstuk “STORINGEN DIE KUNNEN OPTREDEN”), moet u de hulp van een vakman inroepen.

— Alvorens het apparaat af te voeren als het is versleten, moet u het onbruikbaar maken. U moet de voedingskabel van het stroomnet afhalen en doorsnijden vlak achter het apparaat. Zorg ervoor dat het laadvenster niet meer dicht kan.

— Veiligheidshalve moet u, als u de voedingskabel van het apparaat wenst te vervangen, een beroep doen op een vakman.

— In geval van storingen bij de werking moet u de stekker van het apparaat uit de contactdoos halen en uw servicedienst bellen.

•MILIEUBESCHERMING

Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat is recyclebaar. Doe mee aan de recycling en draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de hiervoor bestemde gemeentecontainers te deponeren.

Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo wat aangeeft dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden in de lidstaten van de Europese Unie. De recycling van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

•ENERGIEBESPARINGEN

— Centrifugeer het wasgoed op hoge snelheid zodat het zo droog mogelijk is, op deze manier zult u energie besparen.

— Laad het apparaat tot aan zijn maximale capaciteit met het oog op een optimaal gebruik van de energie. Hierbij de vermeldingen met betrekking tot de hoeveelheden die wij in deze gids geven in acht nemen.

— Als de omgevingstemperatuur hoog is en als het vertrek klein is, wordt de benodigde droogtijd opgevoerd en dientengevolge ook het energieverbruik.

— U moet het filter na iedere droogcyclus schoonmaken.

— De condensor twee keer per maand schoonmaken.

32

NL

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

• ALGEMENE PRESENTATIE VAN DE DROOGTROMMEL

B

A

E

Fig. 01

A

Bedieningspaneel

B

Opvangbak water

C

Rooster condensor

C

F

D

Filter

E

Typeplaatje

(Referentie Servicedienst)

F

Verstelbare poten

D

33

NL

2 / BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

•HET STOOMRESERVOIR

Stoomreservoir

Fig. 02

Belangrijk :

Het “Stoom”-reservoir mag alleen met gedemineraliseerd of water van de opvangbak gevuld worden, op voorwaarde dat het gefiltert wordt met het filter dat hiervoor voorzien is bij de ingang van het stoomreservoir.

34

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEPLAATST

Tip :

De droogtrommel geeft warmte af, wanneer u hem installeert naast een ander apparaat of een meubelstuk, raden wij u aan tussen beide een kleine ruimte open te laten voor de luchtstroom

(Fig. 03).

Belangrijk :

Wij raden u ten sterkste af :

— Het apparaat te installeren op vloerbedekking. Als het niet anders kan, moet u alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de luchtstroom vrijelijk eronder door kan stromen.

- De droogtrommel te installeren in een ruimte waar hij aan waterprojecties kan worden blootgesteld.

- De droogtrommel in een kleine gesloten ruimte te installeren (indien dit toch het geval is, moet u de deur of het raam open zetten als de droogtrommel draait).

- De droogtrommel te installeren in een vertrek met onvoldoende ventilatie, de temperatuur in het vertrek mag niet boven de 30°C komen als de machine draait.

• WATERPAS ZETTEN

Fig. 03

1 cm mini

Belangrijk :

Controleren met behulp van een waterpas of de droogtrommel horizontaal staat :

De droogtrommel is voorzien van 4 verstelbare poten (Fig. 04). Om de machine horizontaal en stabiel te zetten :

— De droogtrommel iets naar achteren toe kantelen.

- Naar gelang de vloer met behulp van een sleutel of een schroevedraaier één of meerdere poten losschroeven of aandraaien om de juiste hoogte in te stellen

(Fig. 04).

- Zet de droogtrommel terug op de poten en controleer of hij nu horizontaal is.

Fig. 04

35

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• VÓÓR HET 1STE GEBRUIK VAN EEN STOOMPROGRAMMA

Bij de levering van uw apparaat, is het stoomreservoir leeg.

Belangrijk :

Als het 1ste gebruik van uw droogtrommel een stoomprogramma is, moet u het stoomreservoir vullen met uitsluitend gedemineraliseerd water (zie werkwijze in het hoofdstuk “NOR-

MAAL ONDERHOUD”).

• INBOUWEN

Belangrijk :

Als u het apparaat inbouwt onder een werkvlak, moet u de oorspronkelijke bovenkant behouden of vervangen door een minder dikke kit die hiervoor voorzien is en verkrijgbaar is bij de verkoper. In geen geval mag het apparaat zonder bovenkant werken. Dit uit veiligheidsoverwegingen.

• KOLOMMONTAGE

Een aanpassingskit is verkrijgbaar bij uw verkoper. Met deze kit kan de droogtrommel boven op uw wasmachine bevestigd worden.

Belangrijk :

Controleer bij uw verkoper of de bovenbouwkit compatibel is met uw wasmachine. Uit veiligheidsoverwegingen, moet de montage uitgevoerd worden door een vakman.

36

NL

3 / INSTALLATIE VAN DE DROOGTROMMEL

• ELEKTRISCHE VOEDING

Gevaar :

Voor de elektrische installatie van het apparaat :

Mag u geen verlengsnoeren, adaptors, meervoudige contactdozen of elektrische programmaregelaars gebruiken,

Moet de contactdoos altijd goed toegankelijk zijn maar moet buiten bereik van kinderen blijven.

In geval van twijfel wat betreft de elektrische installatie bij u thuis moet u een beroep doen op een installateur of een voor dit merk erkend vakman.

Mag u nooit en te nimmer de aardaansluiting weghalen.

De elektrische installatie moet conform de geldende normen en de voorschriften van de

Autoriteiten voor Elektriciteit van het desbetreffende land zijn, in het bijzonder wat betreft de aardaansluiting en de plaatsing in een badkamer.

Onze aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen in geval van incidenten veroorzaakt door een onjuiste elektrische installatie.

• VERVANGING VAN HET STROOMSNOER

Belangrijk :

Voor uw eigen veiligheid, dient dit te gebeuren door de naverkoop service van de fabrikant of een bevoegde vakman.

Tip :

Om de referenties van het apparaat later moeiteloos terug te kunnen vinden, raden wij u aan ze te noteren op de bladzijde “Servicedienst en Consumentendienst” (op deze bladzijde staat eveneens vermeld waar u ze kunt vinden).

Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2006/95/CEE (richtlijn lage spanning) en

2004/108/CEE (elektromagnetische compatibiliteit).

37

NL

4 / VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

• DE STAAT VAN DE TEXTIELWAREN CONTROLEREN

Tip :

Indien u, voordat u het wasgoed in de droogtrommel doet, vlekken ziet ondanks het feit dat het wasgoed al is gewassen, moet u de betreffende stukken wasgoed niet in de droogtrommel doen aangezien het een feit is dat in het algemeen vlekken niet meer kunnen worden verwijderd na het strijken of een cyclus in de droogtrommel.

Zie zonodig de verschillende tips om hardnekkige vlekken te verwijderen die in de meeste gebruiksgidsen van wasmachines staan en begin met het betreffende stuk wasgoed opnieuw te wassen.

Voorbereiding van het wasgoed :

— Doe ritsen en drukknopjes dicht

— Haal slecht vast zittende knopen, spelden en veiligheidsspelden, nietjes enz.. weg

— Doe riemen, bandjes van schorten enz..

dicht

— Leeg de zakken.

Eigenschappen stoomprogramma’s :

— Sorteer het wasgoed volgens type van textiel.

– Meng geen nieuw gekleurd textiel met witte stukken.

Belangrijk :

U mag de volgende stukken niet in de droogtrommel doen

:

— De artikels die materialen zoals rubber bevatten (bijvoorbeeld douchekapje, waterdichte textiel en kleding, voeringen, hoofdkussens, enz.)

— Chloorvezels (Thermolactyl* bijvoorbeeld)

*Gedeponeerd handelsmerk

— Het wasgoed dat voorzien is van beugels die los kunnen komen

— Grote stukken (dekbed enz..)

— Wasgoed dat niet is gecentrifugeerd

— Wasgoed dat is gereinigd met chemische ontvlambare middelen.

— Bij het gebruik van verzachters, respecteer de aanbevelingen van de fabrikant.

goed

Belangrijk :

Controleer de etiketten op het was-

Normaal drogen

Zacht drogen

Drogen in trommel verboden

• PLAATSEN VAN HET WASGOED IN DE TROMMEL

— Open de deur door te duwen (ter hoogte van het etiket) (Fig. 05).

— Controleer of het filter wel op zijn plaats zit

— Plaats het gewassen en gecentrifugeerde wasgoed in de trommel zonder het aan te drukken of te vouwen.

— Doe het laadvenster dicht.

Aanbevolen lading :

De maximale capaciteit van het apparaat is

8 kg.

— Om te voorkomen dat het wasgoed gaat kreukelen en om de droogtijd te optimaliseren, raden wij u aan de droogtrommel niet te overbelasten.

— Voor optimale prestaties van de ontkreukcycli, raden we aan de hoeveelheid wasgoed te beperken tot 2 kg.

Fig. 05

38

NL

5 / PROGRAMMEREN

• PRESENTATIE VAN HET BEDIENINGSPANEEL

+

-

STEAM

SFE-84V

A

B

C

D

Programmaknop

Kreukvrij

Bel

Extra drogen

A B C D E F G H

E

F

G

Uitgestelde start “-”

Uitgestelde start “+”

Start/Pause

On/Off

Uw apparaat heeft 2 functies :

- een droogfunctie met 8 programma’s.

- een kreukvrij functie waarbij het wasgoed belucht wordt met stoom,

3 programma’s.

• DE DROOGPROGRAMMA’S

Uw apparaat is voorzien van een systeem voor automatisch drogen. Het apparaat zal stoppen wanneer het geselecateerde droogniveau bereikt wordt (zie tabel programma’s op de volgende pagina’s).

• Aanzetten van het apparaat

Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. Het apparaat kan alleen aangezet worden als de deur is gesloten.

Druk op “ On /Off” H

Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de programmaknop

A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Druk op “ Start /Pause” G , het programma gaat van start. (het lampje “Bezig”

• Resterende tijd :

Stop Pause

De tijd weergegeven bij de start van de cyclus komt overeen met een complete lading. Deze tijd is louter indicatief. De werkelijke tijd wordt aangepast naargelang de cyclus vordert, volgens de lading. Bij de start van de cyclus, knippert het symbool “Resterende tijd” . Het symbool verschijnt vast wanneer de resterende tijd berekend werd.

Pause Stop

Verloop van het programma :

Pause Stop

Pause - Drogen - Afkoelen - Einde programma

Resterende tijd

+

-

Pause Stop

39

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

Pause Stop

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Een stuk wasgoed aan de lading toevoegen of eruit halen tijdens de droogcyclus :

Druk op “Start/ Pause ” G om de droogcyclus te stoppen of open de deur.

Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de gewenste stukken wasgoed uit de machine en doe de deur weer dicht.

Druk op de toets “ Start /Pause” G om de droogcyclus verder te laten gaan.

Tip :

Om borg te staan voor de efficiëntie van de Stoomprogramma’s, wordt het afgeraden deze programma’s te onderbreken wanneer een cyclus lopende is.

Programmapauze

Resterende tijd

• Wijzigen van de geprogrammeerde instelling of een in gang zijnde wascyclus :

Als u een verkeerd programma gekozen hebt, kunt u de selectie wijzigen in de loop van de cyclus.

Druk op “Start/ Pause ” G om de droogcyclus te stoppen. Kies een ander programma uit.

Druk op de toets “ Start /Pause” G om de droogcyclus verder te laten gaan

• Afkoelingsfase :

Elk programma eindigt met een afkoelingsfase van enkele minuten, om het wasgoed geleidelijk aan te laten afkoelen.

Belangrijk :

Stop de droogtrommel niet voordat deze cyclus voltooid is.

Afkoelingsfase

Pause Stop

Pause Stop

+

-

+

-

• Einde programma en stop apparaat :

Aan het einde van het programma, geeft de display “0:00” weer. De controlelampjes “Filter” beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u het filter moet schoonmaken en de wateropvangbak moet legen na iedere droogcyclus.

Druk op de toets “On / Off ” .

Haal het wasgoed uit de droogtrommel.

Maak het filter schoon en leeg de wateropvangbak (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL

ONDERHOUD”).

Einde programma

Pause Stop

+

-

De controlelampjes “Filter” en “Bak vol” gaan knipperen

40

NL

5 / PROGRAMMEREN

• DE “STOOM”-PROGRAMMA’S

Pause Stop

Uw apparaat is uitgerust met 3 stoomprogramma’s :

- Katoen

- Gemengd

- Verluchting

STEAM

De programma’s “Katoen” en “Gemengd” geven u de mogelijkheid om, dankzij de actie van de stoom, het wasgoed kreukvrij te maken in alle zachtheid en de plooien te verminderen, of het wasgoed nu gedroogd werd in de machine of in de vrije lucht. Zo wordt het strijken makkelijker en sneller, en hoeven sommige stukken niet eens gestreken te worden.

Met het programma “beluchting” kunt u het wasgoed dat uit een kast komt “beluchten” en verfrissen.

Belangrijk :

Deze programma’s kunnen alleen gebruikt worden voor wasgoed dat al droog is, en net voor het strijken. Wij raden aan de aanbevolen lading niet te overschrijden (zie tabel op de volgende pagina’s).

Belangrijk :

De volgende textielen mogen noch met de droogprogramma’s, noch met de stoomprogramma’s behandeld worden: gebreide wol ; leder ; kledingstukken met metalen, houten of plastic onderelen ; kledingstukken met metaal dat kan roesten ; oliestoffen.

Belangrijk :

Bij de levering van uw apparaat, is het Stoomreservoir leeg. Voor het 1ste gebruik van een

Stoomprogramma, vul het reservoir met gedemineraliseerd water of water van de ropvang

(zie werkwijze in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).

Belangrijk :

Alvorenshet Stoomprogramma te starten, controleer of :

- het waterniveau in het reservoir boven “mini” komt.

- het droogfilter goed schoon is.

• Programma Katoen :

Met dit programma kunt u, dankzij de actie van de stoom gecombineerd met het mengen van het wasgoed, katoenen kledingstukken kreukvrij maken om ze makkelijker te strijken.

Dit programma duurt 18 minuten.

Kies het programma uit door de programmaknop A te draaien. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Druk op “ Start /Pause” .

41

• Gemengd Programma :

Met dit programma kunt u, dankzij de actie van de stoom gecombineerd met de menging en voorverwarming van het wasgoed, gemengde kledingstukken kreukvrij maken

(polyester, synthetisch, enz.) om ze makkelijker te strijken.

Dit programma duurt 20 minuten.

Kies het programma uit door de programmaknop A te draaien. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Druk op “ Start G

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Verluchting :

Met dit programma kunt u, dankzij de actie van de stoom, geurtjes halen uit wasgoed dat uit een kast komt.

Dit programma duurt 20 minuten.

Kies het programma uit door de programmaknop A te draaien. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Druk op “ Start /Pause” .

• Einde programma en automatische kreukvrije functie op het einde van de cyclus “Stoomprogramma” :

Aan het einde van de Stoomprogramma’s en in de kreukvrije fase, geeft de display “End” weer.

De kreukvrije functie start zodra het geselecteerde programma afgelopen is. Tijdens de kreukvrije fase, draait de trommel continu om te voorkomen dat het wasgoed op de bodem gaat liggen en kreukt.

Deze fase duurt 30 minuten.

In de kreukvrije fase, kunt u het wasgoed uit de trommel halen na gedrukt te hebben op de toets

“Start/ Pause ”

G

. Deze actie beëindigt de kreukfase en maakt het mogelijk de trommel leeg te maken met het licht aan.

De controlelampjes “Filter” en “Bak v beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u het filter moet schoonmaken en de wateropvangbak moet legen na iedere droogcyclus.

Einde programma

Pause Stop

+

-

De controlelampjes “Filter” en “Bak vol” gaan knipperen

Opmerking :

Als u de optie “bel” geselecteed hebt, zal dit in de kreukvrije fase elke minuut weerklinken.

Tip :

Om de efficiëntie van de stoomprogramma’s te vrijwaren, raden we aan :

- de hele lading te verwijderen, stuk na stuk, zodra het programma afgelopen is of in de kreukvrije fase.

- de kledingstukken op te hangen op kleerhangers.

- snel over te gaan tot het eventuele strijken.

Opmerking :

Het is normaal dat het wasgoed aan het einde van de Stoomprogramma’s wat vochtig is.

Dit is om het strijken te vergemakkelijken. Met kleine ladingen wasgoed, is het ook mogelijk vochtige vlekken te zien na een stoomprogramma.

42

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Tijdens de droogcyclus

1 - Bak vol :

De bak is vol tijdens de droogcyclus.

Het apparaat stopt midden in het programma.

Het lampje “Bak v brandt, de resterende tijd knippert.

U moet de wateropvangbak legen (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”).

Druk op “ Start /Pause” G om het programma verder te doen gaan.

Programmapauze

Pause

Het lampje “Bak vol” brandt

Stop

+

-

Mixed

Stretch

2 - Reservoir leeg :

Cotton

Het “Stoom”-reservoir is leeg in de kreukvrije stoomcyclus.

Delicates

De lampjes “Stoom” en “Pause” branden, een driehoek verschijnt op het scherm.

“NORMAAL ONDERHOUD”).

Druk op “ Start /Pause” G om het programma verder te doen gaan.

Programmapauze

Pause Stop

+

-

De lampjes “Reservoir” en “Pause” branden, een driehoek verschijnt op het scherm.

Belangrijk :

Vul het Stoomreservoir alleen met gedistilleerd water of volledig gedemineraliseerd water.

Gebruik geen leidingwater of water dat additieven bevat. Het water van de opvangbak kan gebruikt worden maar moet eerst gefilterd worden met het filter dat zich bij de ingang van het stoomreservoir bevindt. Gebruik geen leidingwater of water dat additieven bevat.

Tip :

Kijk op de programmatabel op de volgende bladzijden om te bepalen welke cyclus het beste overeenkomt met uw wasgoed.

43

NL

5 / PROGRAMMEREN

• DE PROGRAMMA’S VAN DE DROOGTROMMEL

• De droogprogramma’s :

Dagelijkse programma’s Aard van het wasgoed Droogresultaat

KATOEN -

Denimstof -

Droog -

Vochtig -

GEMENGD -

Droog -

Vochtig -

Overige droogprogramma’s

Moderne vezels -

Fijne was -

Katoen

Katoen

Katoen

Normale textielwaren

Normale textielwaren

Droog

Droog

Vochtig

Droog

Licht vochtig

Fijne textielwaren, synthetisch

Zeer fijne textielwaren, synthetische textielwaren

Wol

Droog

Droog

Wolbeluchter -

• De “Stoom”-programma’s :

Droog

Programmas

Katoen -

Gemengd -

Type lading Max. gewicht

Hemden katoen huishoudkatoen

10 stukken wasgoed

2 kg hemden synthetisch synthetisch huishouden

10 stukken wasgoed

2 kg

Duur

(min)

18 0,4

18 0,4

Verbruik

Water (liter) Energie (kWh)

0,20

0,20

20

20

0,4

0,4

0,35

0,35

Beluchting - katoen of synthetisch 2 kg

20 0,1 0,06

AANBEVOLEN PROGRAMMA’S VOOR DE PROEVEN VOLGENS EN 61121 – RICHTLIJN 95/12/CEE

Lading I “Droog katoen” 8 kg .... kiezen “Katoen” - Droog

Lading II “Katoen klaar om te strijken 8 kg .... kiezen “Katoen” - Vochtig

Lading III “Textiel waren eenvoudig inonderhoud” 3 kg .... kiezen “Moderne vezels”

44

NL

5 / PROGRAMMEREN

• DE OPTIES

• Uitgestelde start van een programma :

Deze optie is niet beschikbaar voor de

Stoomprogramma’s.

Selecteer het door u gewenste programma met behulp van de programmaknop

A

. Het controlelampje dat gaat branden geeft de door u gemaakte keuze aan.

Draai de knop “Uitgestelde start +”

F om het daadwerkelijke opstarten van het programma met stoppen van 30 minuten uit te stellen totdat u de gewenste uitgestelde tijdsduur hebt verkregen (maximaal 23.30 uur). Om de uitgestelde starttijd te verminderen, druk op de toets

“Uitgestelde start -” E .

Bevestigen door te drukken op de toets

“ Start G

De display start vast en geeft de resterende tijd aan vooraleer het programma start voordat.

Op de uitgestelde startfase zal het programma starten en zal de display de resterende tijd weergeven, met een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van de droogcyclus steeds preciezer wordt.

Resterende tijdsduur voor het opstarten van de droogcyclus

Uitgestelde start

Pause Stop

+

-

• Optie “Kreukvrij” :

Bij de optie “Kreukvrij” zal het textiel om de 10 minuten gedraaid worden gedurende 24 uren, tot de deur geopend wordt of het apparaat stopgezet wordt. De optie treedt in werking aan het einde van de droogcyclus en voorkomt dat het textiel op een hoopje blijft liggen. Om de optie te selecteren, druk op de toets

“Antikreuk” B . Het lampje geeft aan dat de optie ingeschakeld is.

Optie “Kreukvrij”

Pause Stop

+

-

• Optie “Bel” :

Druk op de toets “Bel”

C

. Aan het einde van de droogcyclus zullen 3 korte pieptonen om de 10 minuten, tijdens 1 uur, klinken tot u de deur opent of het apparaat stopzet.

Optie “Bel”

Pause Stop

+

-

Opmerking :

De opties “Bel” en “ Kreukvrij ” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. U kunt deze opties uitzetten door op de knop te drukken.

45

NL

5 / PROGRAMMEREN

• Optie “extra drogen” :

Deze optie is niet beschikbaar voor de

Stoomprogramma’s.

Met deze functie kunt u na afloop van het programma, een extra droogtijd instellen per 10 minuten door achtereenvolgens te drukken op de toets “Extra drogen” D . Druk op de toets

“Start /Pause”, het extra drogen past zich aan aan het geselecteerde textielprogramma.

• Functie “ MEMO ACTIV’ ” :

Uw droogtrommel onthoudt de meest gebruikte programma’s.

Na enkele droogcycli, komt het programma dat weergegeven wordt bij het aanzetten van het apparaat overeen met het meest gebruikte programma.

Extra tijd

Pause Stop

+

-

Belangrijk :

Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd.

U moet dan alle programmeringen opnieuw instellen.

Tip :

Veiligheidshalve raden wij u aan de stekker uit de contactdoos te halen als u het apparaat niet gebruikt.

46

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• VULLEN VAN HET STOOMRESERVOIR

Het stoomreservoir heeft een inhoud van 1,2 liter, voor een periode van ongeveer 3 cycli.

Hij is uitgerust met een filter dat de onzuiverheden mit het water opvangt. Een correct gefilterd water is nodig voor de correcte werking van de stoomgenerator.

Belangrijk :

Wij herinneren eraan dat het reservoir gevuld moet worden voor het 1ste gebruik van een “Stoom”-programma.

Belangrijk :

Vul het Stoomreservoir alleen met gedistilleerd water of volledig gedemineraliseerd water. Gebruik geen leidingwater of water dat additieven bevat. Het water van de opvangbak kan gebruikt worden maar moet eerst gefilterd worden met het filter die zich bij de ingang van het stoomreservoir bevindt. Gebruik geen leidingwater of water dat additieven bevat.

Om het reservoir te vullen, ga als volgt te werk :

— Duw op de bovenkant van het reservoir om hem uit zijn zitting te halen (Fig. 06).

— Vul het reservoir (Fig. 07).

— Duw op de bovenkant van het reservoir om hem terug in zijn zitting te klikken.

U kunt ook het water van de opvangbak gebruiken :

— Maak de opvangbak los (zie Fig. 20 volgende pagina).

— Trek het buisje van de opvangbak uit (Fig. 08).

— Vul het reservoir (Fig. 09).

— Duw op de bovenkant van het reservoir om hem terug in zijn zitting te klikken.

Belangrijk :

Als u het water van de opvangbak gebruikt, reinig dan regelmatig de filter van het reservoir door pluisjes te verwijderen met de vingers (Fig. 10).

Fig. 06

Fig. 07

Fig. 08

Fig. 09

Fig. 10

47

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• REINIGEN VAN HET STOOMRESERVOIR

Tip :

Als u al enkele maanden geen

Stoomprogramma gebruikt hebt, raden we aan het water in het reservoir te vervangen.

Om de binnenkant van het reservoir te reinigen, moet u hem volledig uit zijn zitting nemen.

De grendel van het reservoir bevindt zich aan de binnenzijde van de deur (Fig. 11).

Om het reservoir te reinigen, als volgt te werk gaan :

- Duw op het reservoir om hem te openen.

- Ontgrendel het reservoir met een muntstuk.

(Fig. 12).

- Haal hem uit zijn zitting door te trekken van onder naar boven (Fig. 13).

- Duw tegelijk op de 2 zijkanten van het hoge deel van het reservoir en klik het deksel los

(Fig. 14).

- Reinig de binnenkant van het reservoir, alsook het filter die onder de kraan gewassen kan worden (Fig. 15).

- Klik het deksel van het reservoir weer vast.

- Plaats het reservoir weer in zijn zitting door eerst de onderkant in te brengen.

- Duw op het bovenste deel van het reservoir om hem weer in zijn zitting te klikken.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

48

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE FILTER

Belangrijk :

Wij herinneren u eraan dat het filter na iedere droogcyclus moet worden schoongemaakt.

Het filter is aangebracht in het onderste deel van het laadvenster van de droogtrommel.

Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan :

— het filter uit zijn holte halen door hem van beneden naar boven te trekken (Fig. 16).

— het filter openen (Fig. 17).

— het filter schoonmaken door het dunne laagje pluisjes dat zich erop heeft vastgezet, te verwijderen (Fig.18).

Ervoor zorgen dat er zich geen pluisjes kunnen opeenhopen om de droogtrommel heen.

Belangrijk :

Het filter mag absoluut niet onder de kraan worden gereinigd. (Fig. 19).

— Zet hem terug op zijn plaats en druk hem stevig aan.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

• LEGEN OPVANGBAK

De bak is bovenaan het apparaat aangebracht en vangt het water dat tijdens het drogen uit het wasgoed komt op.

— Om deze bak te legen, moet u hem uit zijn holte halen door hem naar u toe te trekken (Fig. 20).

Fig. 19

Belangrijk :

De opvangbak moet na iedere droogcyclus worden geleegd (Fig. 21).

Fig. 20

Belangrijk :

Bij vorstgevaar : als er vorstgevaar bestaat, moet u de wateropvangbak legen.

Fig. 21

Belangrijk :

Maak de bak leeg of bewaar het water voor het stoomreservoir.

Tip :

U kunt het water van de opvangbak bewaren. Dit water zal kunnen dienen om het

Stoomreservoir te vullen.

49

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• RECHTSTREEKSE AFVOER VAN HET CONDENSVOCHT

Om te voorkomen dat u de wateropvangbak na iedere cyclus moet legen, kunt u het condenswater direct op het riool aansluiten met behulp van de kit

(*) die hiervoor beschikbaar is (slang + Deflector).

Hiertoe :

— moet u de bestaande slang loshalen en hem in het apparaat duwen (Fig. 22).

— Klik de deflector boven op de pomp

(Fig. 23).

— de slang van de kit aansluiten op het opzetstuk van het apparaat

(Fig. 24).

U kunt het uiteinde van de afvoerslang aansluiten ofwel :

- op een geventileerde sifon

(Fig. 25).

- op de sifon van de gootsteen

(Fig. 26).

Bij het aansluiten van de slang op de sifon moet u de afsluiter van de sifon verwijderen. Dan het rubber uiteinde er helemaal in steken. Zonodig een klembeugel aanbrengen

(Fig. 26).

Belangrijk :

Deflector moet absoluut voor de aansluiting van de afvoerslang worden geplaatst om te voorkomen dat het water opspat in het geval de slang losschiet.

Fig. 22

Fig. 23

Fig. 24

Opmerking :

(*) Deze kit wordt geleverd met het apparaat of is beschikbaar bij de Dienst Na Verkoop, onder de ref. 57X3184 (naargelang model)

Buis Tuyau

Fig. 25

50

Fig. 26

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• SCHOONMAKEN VAN DE CONDENSOR

Belangrijk :

De condensor moet twee keer per maand worden schoongemaakt.

Belangrijk :

Het snoer uit de contactdoos halen voordat u de condensor schoon gaat maken

— Het rooster aan de voorzijde van het apparaat laten kantelen.

— De condensor loshalen

(Fig. 27).

— Hem er voorzichtig uit halen

(Fig. 28).

— Het pluis van de condensor afhalen.

— Hem alleen schoonmaken met water onder de kraan

(Fig. 29).

— Na het schoonmaken controleren of alle buizen

“ontstopt” zijn en of de ribben schoon zijn.

— Hem voorzichtig opwrijven.

— De condensor terugmonteren, vergrendelen en het rooster weer op zijn plaats vastklippen.

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29

Belangrijk :

Bij het terugmonteren de condensor tegen de achterkant van zijn holte aangedrukt houden bij het vergrendelen.

• SCHOONMAKEN VAN HET APPARAAT

Tip :

Om het bedieningspaneel, de rand van de trommel, de behuizing schoon te maken mag u alleen een spons of een vochtige doek gebruiken met water en vloeibare zeep.

— De afdichting van het laadvenster schoonmaken met een vochtige doek.

— U moet het filtervakje één keer per jaar met de stofzuiger schoonmaken.

Nooit en te nimmer gebruiken (Fig.30) :

— schuurpoeder

— sponsjes van metaal of plastic

— producten op alcoholbasis (alcohol, verdunner enz..).

Fig. 30

51

NL

6 / NORMAAL ONDERHOUD

• VERVANGEN VAN DE GLOEILAMP

U kunt zelf de gloeilamp van het type E14-

15W/230V vervangen (Fig. 31), ga als volgt te werk :

Belangrijk :

Het netsnoer uit de contactdoos halen voordat u de gloeilamp gaat vervangen.

— Het afdekkapje dat zich bevindt aan de linkerkant in het apparaat losdraaien.

— De stukke gloeilamp losdraaien en vervangen.

— Het afdekkapje weer op zijn plaats brengen. den.

Belangrijk :

Het lampje moet KOUD vervangen wor-

Fig. 31

52

NL

7 / PERIODIEK ONDERHOUD

Om de prestaties van uw droogtrommel te vrijwaren, raden we aan om 1 tot 2 keer per jaar de hieronder beschreven handelingen uit te voeren :

• REINIGEN VAN DE FILTERZITTING

Om de zitting van het filter te reinigen, als volgt te werk gaan :

— Haal het filter uit zijn zitting (zie paragraaf

“Reiniging van het filter”, op de vorige pagina’s).

— Verwijder alle pluisjes met een stofzuiger

(Fig. 32).

— Herplaats het filter in zijn zitting en druk hem goed aan.

Fig. 32

• REINIGEN VAN DE ZITTING VAN DE CONDENSATOR

Om de zitting van de condensator te reinigen, als volgt te werk gaan :

— Haal de condensator uit zijn zitting (zie paragraaf “Reiniging van de condensator”, op de vorige pagina’s)

— Verwijder alle pluisjes op de binnenwanden met een stofzuiger (Fig. 33 & Fig. 34).

— Herplaats de condensator in zijn zitting, vergrendel hem en klik het rooster weer op zijn plaats.

Fig. 33

Fig. 34

53

NL

8 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN

Tip :

Tijdens het gebruik van de droogtrommel kunnen enkele incidenten optreden, hier volgen de punten die u in dat geval moet nagaan.

Storingen : Controleren of :

De droogtrommel wil niet starten :

- de stekker wel in de contactdoos is gestoken

- de toets On/Off is ingedrukt

- het laadvenster goed is gesloten

- de condensor is naar behoren vergrendeld.

De droogtijden zijn veel te lang :

- het filter in de trommel vol pluis zit

- de condensor is niet vuil.

- de zittingen van het filter en de condensator zijn niet vuil

- het wasgoed wel goed is gecentrifugeerd (min. 500 t/min zij het dat wasgoed gecentrifugeerd met 850 t/min minder lang in de droogtrommel hoeft)

- de luchtin- en uitlaat zijn voldoende vrij om een behoorlijke luchtstroom te waarborgen.

- de luchtingangen en –uitgangen zijn voldoende vrij om een correcte circulatie te garanderen.

- het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan.

Het wasgoed is te vochtig :

- het filter in de trommel vol pluis zit

- u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag) stel een hoger programma in of voer de droogtijd op

- de condensor is niet vuil.

Het wasgoed is te droog en gekreukeld :

- de gekozen droogtijd niet te lang is : het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken

54

NL

8 / STORINGEN DIE OP KUNNEN TREDEN

Het wasgoed is niet gelijkmatig droog :

Storingen :

De stukken wasgoed van synthetisch materiaal zitten vol statische elektriciteit :

Controleren of :

- de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. Laken met spijkerbroek)

- het wasgoed wel goed “uitgevouwen” in de trommel is gedaan

- de trommel niet overbelast is

- het wasgoed niet te droog is

- gebruik wasverzachter tijdens het wassen, dit product maakt het mogelijk problemen mbt statische elektriciteit te beperken.

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden :

- de wateropvangbak is vol : u moet hem legen en dan weer netjes op zijn plaats brengen door hem helemaal in zijn holte te steken.

Het controlelampje “Bak vol” gaat branden maar de bak is leeg :

- de bak moet goed op zijn plaats geschoven zijn : druk hem helemaal naar achteren.

Het lampje “reservoir leeg” brandt :

- het stoomreservoir is leeg : na hem gevuld te hebben, plaats hem correct terug in zijn zitting. Het programma neemt de draad weer op

De stukken wasgoed zijn wat vochtig op het einde van een stoomcyclus :

- u hebt een stoomprogramma gebruikt: dit is normaal, en is bedoeld om het strijken te vergemakkelijken

55

NL

8 / SERVICEDIENST

• INGREPEN

Eventuele ingrepen op het apparaat moeten worden uitgevoerd door een voor dit merk erkende vakman. Als u de vakman belt moet u de volledige referentie van het apparaat vermelden (model, type, serienummer). Deze gegevens staan op het typeplaatje (Fig. 35).

OORSPRONKELIJKE ONDERDELEN

Eis altijd tijdens de onderhoudsbeurten dat men uitsluitend erkende oorspronkelijke onderdelen gebruikt.

Fig. 35

SFE-84V

56

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement