Siemens er512502n El kitabı

Add to my manuals
116 Pages

advertisement

Siemens er512502n El kitabı | Manualzz

Siemens - Electrogeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Cod. 9000029790 C

en de fr it nl es pt tr www.siemens-home.com

Operating instructions

Gebrauchsanweisung

Mode d’emploi

Avvertanze per l’uso

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de funcionamiento

Manual de utilizaçao

Kullanma ve Montaj Kilavuzu

aÉ~ê `ìëíçãÉêI tÉ íÜ~åâ óçì ~åÇ ÅçåÖê~íìä~íÉ óçì çå óçìê ÅÜçáÅÉK qÜáë éê~ÅíáÅ~ä ~ééäá~åÅÉI ïÜáÅÜ áë

ãçÇÉêå ~åÇ ÑìåÅíáçå~äI Ü~ë ÄÉÉå ã~åìÑ~ÅíìêÉÇ Ñêçã íçéJèì~äáíó ã~íÉêá~äë ïÜáÅÜ Ü~îÉ

ÄÉÉå ëìÄàÉÅíÉÇ íç ~ ëíêáÅí èì~äáíó Åçåíêçä ÇìêáåÖ íÜÉ ÉåíáêÉ ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ éêçÅÉëë Ü~îÉ

ÄÉÉå Å~êÉÑìääó íÉëíÉÇ ëç íÜ~í íÜÉó ïáää ãÉÉí ~ää óçìê ÅççâáåÖ åÉÉÇëK tÉ ëíêçåÖäó ~ÇîáëÉ óçì íç êÉ~Ç íÜêçìÖÜ íÜÉëÉ ëáãéäÉ áåëíêìÅíáçåëI ëç ~ë íç ÉåëìêÉ íÜ~í

óçì ÖÉí éÉêÑÉÅí êÉëìäíë Ñêçã íÜÉ ãçãÉåí óçì Ñáêëí ìëÉ íÜáë ~ééäá~åÅÉK qÜáë Äççâ Åçåí~áåë

áãéçêí~åí áåÑçêã~íáçåI åçí çåäó çå Üçï íç ìëÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉI Äìí ~äëç çå ã~áåíÉå~åÅÉ

~åÇ ë~ÑÉíóK tÜÉå çìê éêçÇìÅíë ~êÉ ÄÉáåÖ íê~åëéçêíÉÇI íÜÉó ãìëí ÄÉ éêçîáÇÉÇ ïáíÜ ëìáí~ÄäÉ

éêçíÉÅíáîÉ é~Åâ~ÖáåÖK eçïÉîÉêI ïÉ Ü~îÉ êÉÇìÅÉÇ çìê é~Åâ~ÖáåÖ íç íÜÉ Ä~êÉ ÉëëÉåíá~äëI

~åÇ íÜÉ ã~íÉêá~äë ~êÉ ~ää ÅçãéäÉíÉäó êÉÅóÅä~ÄäÉK vçì íçç Å~å ÅçåíêáÄìíÉ íç íÜÉ

ÅçåëÉêî~íáçå çÑ íÜÉ ÉåîáêçåãÉåí Äó ÇÉéçëáíáåÖ íÜÉ é~Åâ~ÖáåÖ áå íÜÉ åÉ~êÉëí êÉÅóÅäáåÖ

Åçåí~áåÉêK rëÉÇ çáä ëÜçìäÇ åçí ÄÉ éçìêÉÇ Ççïå íÜÉ ëáåâI ~ë íÜáë Å~ìëÉë ëÉêáçìë Ç~ã~ÖÉ

íç íÜÉ ÉåîáêçåãÉåíK mçìê áí áåíç ~ ëÉ~ä~ÄäÉ Åçåí~áåÉê ~åÇ í~âÉ áí íç ~ êÉÅóÅäáåÖ éçáåíI çê

ëáãéäó éìí áå óçìê êìÄÄáëÜ ÄáåK fí ïáää íÜÉå ÑáåáëÜ ìé áå ~ ÅçåíêçääÉÇ ä~åÇÑáää ëáíÉI ïÜáÅÜ

íÜçìÖÜ áí áë åçí íÜÉ ÄÉëí ëçäìíáçåI áí ÇçÉë éêÉîÉåí ï~íÉê éçääìíáçåK vçìê ÅÜáäÇêÉå ~åÇ óçì

óçìêëÉäÑ ïáää ~ééêÉÅá~íÉ íÜáëK _ÉÑçêÉ óçì ÖÉí êáÇ çÑ ~å çäÇ ~ééäá~åÅÉI ã~âÉ ëìêÉ óçì

êÉåÇÉê áí ìëÉäÉëëI ~åÇ íÜÉå í~âÉ áí íç ~ ÅÉåíêÉ Ñçê êÉÅçîÉêáåÖ êÉÅóÅä~ÄäÉ ã~íÉêá~äëK ^ëâ

óçìê äçÅ~ä ~ìíÜçêáíáÉë Ñçê ÇÉí~áäë çå íÜÉ åÉ~êÉëí ÅÉåíêÉ íç óçìê ÜçãÉK

If the symbol

ó

" $,

appears on the specifications plate, follow these instructions:

/1"$, 5)& "11-*"/$& "/% %*4104& 0' 5)& 1"$,"(*/(

*/ "/ &/7*30/.&/5"--:H3&410/4*#-& ."//&3

ó )*4 "11-*"/$& *4 -"#&--&% */ "$$03%"/$& 8*5) 5)&

6301&"/ *3&$5*7& $0/$&3/*/( 64&%

&-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ "11-*"/$&4 8"45& &-&$53*$"-

"/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 !

)& (6*%&-*/& %&5&3.*/&4 5)& '3".&803, '03 5)& 3&563/

"/% 3&$:$-*/( 0' 64&% "11-*"/$&4 "4 "11-*$"#-&

N

`lkqbkqp

p~ÑÉíó ï~êåáåÖë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dÉí íç âåçï óçìê ÅççâáåÖ ÜçÄ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K qÜÉ Ö~ë ÄìêåÉêë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K oÉÅçããÉåÇÉÇ Çá~ãÉíÉêë çÑ êÉÅÉéí~ÅäÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^ÇÇáíáçå~ä é~å ëìééçêíë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`ççâáåÖ oÉÅçããÉåÇ~íáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K bäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K oáåÖ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

NMJéçëáíáçå éçïÉê Åçåíêçä âåçÄ Ñçê ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉë K K K K K K K K K K K fåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëáåÖ íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ ïáíÜ

ÇçìÄäÉ ÅççâáåÖ òçåÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`ççâáåÖ ëìÖÖÉëíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K fåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëáåÖ íÜÉ ÅçãÄáå~íáçå ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ K K K K K K K K K

`çåíêçä âåçÄ Ñçê ëÉäÉÅíáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`Éê~ãáÅ Öêáää K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dêáÇÇäÉ ÅççâáåÖ í~ÄäÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K t~êåáåÖë ~åÇ ëìÖÖÉëíáçåë Ñçê ÅççâáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dä~ëëW áåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëÉ ÅäÉ~åáåÖ ~åÇ Å~êÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K eçãÉ íêçìÄäÉëÜççíáåÖ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K t~êê~åíó ÅçåÇáíáçåë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

NO

NP

NQ

NQ

V

NM

NM

NM

NN

NN

S

T

T

U

U

P

R

U

V

O

p~ÑÉíó ï~êåáåÖë

oÉ~Ç íÜáë ìëÉêÛë ã~åì~ä Å~êÉÑìääóI íç ÉåëìêÉ íÜ~í óçì ìëÉ íÜáë

~ééäá~åÅÉ ~ë ÉÑÑÉÅíáîÉäó ~åÇ ë~ÑÉäó ~ë éçëëáÄäÉK

få ~ÅÅçêÇ~åÅÉ ïáíÜ ÅìêêÉåí êÉÖìä~íáçåëI áåëí~ää~íáçå çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ

~åÇ ÅÜ~åÖáåÖ çÑ Ö~ë íóéÉ ã~ó çåäó ÄÉ Å~êêáÉÇ çìí Äó ~å çÑÑáÅá~ääó

~ìíÜçêáëÉÇ íÉÅÜåáÅá~åK

_ÉÑçêÉ áåëí~ääáåÖ óçìê åÉï ÅççâáåÖ ÜçÄI ÅÜÉÅâ íÜ~í íÜÉ

ãÉ~ëìêÉãÉåíë ~êÉ ÅçêêÉÅíK

qÜáë ~ééäá~åÅÉ ëÜçìäÇ åçí ÄÉ ÅçååÉÅíÉÇ íç ~ ÅçãÄìëíáçå éêçÇìÅíë

Éî~Åì~íáçå ÇÉîáÅÉK

qÜÉ ÑçääçïáåÖ áåëíêìÅíáçåë ~êÉ çåäó î~äáÇ áå ÅçìåíêáÉë ïÜçëÉ ëóãÄçä

~ééÉ~êë çå íÜÉ ~ééäá~åÅÉK qç ~Ç~éí íÜÉ ~ééäá~åÅÉ íç ÅçåÇáíáçåë çÑ

ìëÉ áå óçìê ÅçìåíêóI ~äï~óë Ñçääçï íÜÉ íÉÅÜåáÅ~ä áåëíêìÅíáçåëK

fí áë çÑ íÜÉ ìíãçëí áãéçêí~åÅÉ íÜ~í íÜÉ éä~ÅÉ áå ïÜáÅÜ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ

áë íç ÄÉ áåëí~ääÉÇ ëÜçìäÇ Ü~îÉ ëìáí~ÄäÉI ÑìääóJÑìåÅíáçåáåÖ îÉåíáä~íáçå

E_~ëáÅ oìäÉë Ñçê d~ë fåëí~ää~íáçåë áå fåÜ~ÄáíÉÇ _ìáäÇáåÖëFK _lb åçK

OUNI OQLNNLVPFK

j~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë åçí ëìÄàÉÅíÉÇ íç ëíêçåÖ Çê~ìÖÜíëI ~ë

íÜÉó ãáÖÜí Ääçï çìí íÜÉ ÄìêåÉêëK

qÜáë ~ééäá~åÅÉ äÉÑí íÜÉ Ñ~Åíçêó ~ÇàìëíÉÇ Ñçê ìëÉ ïáíÜ íÜÉ íóéÉ çÑ Ö~ë

íÜ~í áë áåÇáÅ~íÉÇ çå íÜÉ ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë éä~íÉK fÑ ~åó ÅÜ~åÖÉ åÉÉÇë íç

ÄÉ ã~ÇÉI Å~ää çìê íÉÅÜåáÅ~ä ~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉK

aç åçí ã~âÉ ~åó ~ÇàìëíãÉåíë íç íÜÉ áåíÉêáçê çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK fÑ íÜáë

ëÜçìäÇ ÄÉ åÉÅÉëë~êóI Å~ää çìê íÉÅÜåáÅ~ä ~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉK

j~âÉ ëìêÉ óçì âÉÉé íÜÉëÉ áåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëÉ ~åÇ ~ëëÉãÄäóI ëç íÜ~í

óçì Å~å Ü~åÇ íÜÉã çå ïáíÜ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áÑ áí ÉîÉê ÅÜ~åÖÉë çïåÉêK

kÉîÉê ìëÉ ~ ã~äÑìåÅíáçåáåÖ ~ééäá~åÅÉK

^ë íÜÉ ~ééäá~åÅÉÛë ÜÉ~íáåÖ ~åÇ ÅççâáåÖ ëìêÑ~ÅÉë ÖÉí îÉêó Üçí ÇìêáåÖ

çéÉê~íáçåI ~äï~óë ìëÉ ïáíÜ Å~êÉK ^äï~óë âÉÉé ÅÜáäÇêÉå ~ï~ó Ñêçã íÜÉ

~ééäá~åÅÉK

P

Q

låäó ìëÉ íÜáë ~ééäá~åÅÉ Ñçê ÅççâáåÖI ~åÇ åÉîÉê ~ë ~ Ñçêã çÑ ÜÉ~íáåÖK

sÉêó Üçí Ñ~í çê çáä Å~å É~ëáäó Å~íÅÜ ÑáêÉI ~åÇ ëç áÑ óçì ~êÉ ÅççâáåÖ ïáíÜ

Ñ~í çê çáä EÑçê Éñ~ãéäÉI ÑêóáåÖ ÅÜáéëFI âÉÉé ~å ÉóÉ çå íÜÉ é~åK

a^kdbo fÑ ~ é~å Åçåí~áåáåÖ Ñ~í çê çáä Å~íÅÜÉë ÑáêÉI Çç åçí éçìê ï~íÉê

çåíç áíI ~ë íÜáë ã~ó Å~ìëÉ ÄìêåëK `çîÉê íÜÉ é~å ïáíÜ ~ Ç~ãé ÅäçíÜ íç

ÉñíáåÖìáëÜ íÜÉ ÑáêÉ ~åÇ ÇáëÅçååÉÅí íÜÉ ÅççâáåÖ ~ééäá~åÅÉK

få íÜÉ ÉîÉåí çÑ ~ ã~äÑìåÅíáçåI íìêå çÑÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉÛë Ö~ë ~åÇ

ÉäÉÅíêáÅáíó ëìééäóI ÄÉÑçêÉ Å~ääáåÖ çìê íÉÅÜåáÅ~ä ~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉ K

kÉîÉê éä~ÅÉ ìåëí~ÄäÉ é~åë çê Åçåí~áåÉêë çå íÜÉ ÅççâáåÖ ÜçÄ çê íÜÉ

ÄìêåÉêëI ~ë íÜÉó ã~ó ~ÅÅáÇÉåí~ääó íáé çîÉêK

fÑ ~ Ö~ë í~é ÖÉíë ëíìÅâI Çç åçí ÑçêÅÉ áíK mÜçåÉ çìê íÉÅÜåáÅ~ä

ëÉêîáÅÉë ÇÉé~êíãÉåí áããÉÇá~íÉäóI ëç íÜ~í íÜÉó Å~å êÉé~áê çê

êÉéä~ÅÉ áíK

-

Do not use steam clearing machines to clean the hotplate, as there

is risk of electrocution.

-

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

-

Never leave the appliance unattended durind operation.

qÜÉ Çá~Öê~ãë Åçåí~áåÉÇ áå íÜáë áåëíêìÅíáçå Äççâ ~êÉ Ñçê çêáÉåí~íáçå

éìêéçëÉë çåäóK fc qebpb fkpqor`qflkp ^ob klq cliiltbaI qeb j^krc^`qrobo ^``bmqp kl obpmlkpf_fifqvK

dÉí íç âåçï óçìê ÅççâáåÖ ÜçÄ

m~å ëìééçêí

_ìêåÉêë m~å ëìééçêí açìÄäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉê

çÑ ìé íç RKS ât dêÉ~ëÉ

ëéä~ëÜ íê~ó

`çåíêçä âåçÄë bäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ

ïáíÜ íïç

ÅççâáåÖ òçåÉë bäÉÅíêáÅ

Üçíéä~íÉ

`çåíêçä âåçÄ

Ñçê íïç ÅççâáåÖ

òçåÉë

`çåíêçä âåçÄ dêÉ~ëÉ

ëéä~ëÜLÇêáé íê~ó

`Éê~ãáÅ Öêáää

ÉäÉÅíêáÅ

Üçíéä~íÉ

`çåíêçä âåçÄ Ñçê

ÉäÉÅíêáÅ~ä Üçíéä~íÉ lå ~åÇ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í

ï~êåáåÖ äáÖÜí

`çãÄáå~íáçå

ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ lå ~åÇ êÉëáÇì~ä

ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí

`çåíêçä âåçÄ

`çåíêçä âåçÄ Ñçê

ëÉäÉÅíáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ mçïÉê Åçåíêçä

âåçÄ lå ~åÇ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í

ï~êåáåÖ äáÖÜí

R

qÜÉ Ö~ë ÄìêåÉêë

cáÖK NK cáÖK OK qÜÉêãçÅçìéäÉ cáÖK PK pé~êâÉê

_çíÜ êáåÖë EáååÉê ~åÇ çìíÉêF

Äìêå ~í Ñìää éçïÉêK qÜÉ çìíÉê êáåÖ Äìêåë ~í ãáåáãìã

éçïÉêI íÜÉ áååÉê êáåÖ Äìêåë

~í Ñìää éçïÉêK qÜÉ áååÉê êáåÖ Äìêåë ~í Ñìää éçïÉêI

íÜÉ çìíÉê êáåÖ áë íìêåÉÇ çÑÑK qÜÉ áååÉê êáåÖ Äìêåë ~í ãáåáãìã

éçïÉêI íÜÉ çìíÉê êáåÖ áë íìêåÉÇ çÑÑK qÜÉêÉ ~êÉ áåÇáÅ~íáçåë íç ëÜçï ïÜáÅÜ ÄìêåÉê É~ÅÜ Åçåíêçä

âåçÄ çéÉê~íÉëK cáÖK NK qç äáÖÜí ~ ÄìêåÉêI éêÉëë íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ ïÜáÅÜ

ÅçêêÉëéçåÇë íç íÜÉ ÄìêåÉê óçì ïáëÜ íç äáÖÜí ~åÇ íìêå áí

~åíáÅäçÅâïáëÉ íç ã~ñáãìãI ÜçäÇ áí áå íÜáë éçëáíáçå Ñçê ~ ÑÉï

ëÉÅçåÇë ìåíáä íÜÉ ÄìêåÉê äáÖÜíë ~åÇ íÜÉå êÉäÉ~ëÉ áí ~åÇ íìêå

áí íç íÜÉ ÇÉëáêÉÇ äÉîÉä çÑ ÜÉ~íK fÑ íÜÉ ÄìêåÉê ÇçÉë åçí äáÖÜíI

êÉéÉ~í íÜÉ éêçÅÉëëK fÑ íÜÉ áÖåáíáçå ëé~êâÉêë ~êÉ ÇáêíóI íÜáë

ã~âÉë íÜÉ ÄìêåÉê Ü~êÇÉê íç äáÖÜíI ëç óçì ëÜçìäÇ âÉÉé

íÜÉã ~ë ÅäÉ~å ~ë éçëëáÄäÉK

`äÉ~å íÜÉã ìëáåÖ ~ ëã~ää ÄêìëÜI ~åÇ êÉãÉãÄÉê íÜ~í íÜÉ

áÖåáíáçå ëé~êâÉêë ãìëí ÄÉ íêÉ~íÉÇ îÉêó ÖÉåíäóK vçìê ÜçÄ

ã~ó ÄÉ ÑáííÉÇ ïáíÜ ë~ÑÉíó íÜÉêãçÅçìéäÉë ïÜáÅÜ éêÉîÉåí

Ö~ë Ñêçã ÄÉáåÖ êÉäÉ~ëÉÇ áÑ íÜÉ ÄìêåÉêë ~êÉ ~ÅÅáÇÉåí~ääó

íìêåÉÇ çÑÑK cáÖK OK få çêÇÉê íç ìëÉ ~åÇ íìêå çå íÜáë ãçÇÉêå ëóëíÉãI éêçÅÉÉÇ

áå íÜÉ ìëì~ä ã~ååÉêI Äìí âÉÉé íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ éêÉëëÉÇ

ìåíáä íÜÉ Ö~ë äáÖÜíëI íÜÉ Ñä~ãÉ ~ééÉ~êë ~åÇ áí ÇçÉë åçí Öç

çìí ïÜÉå óçì êÉäÉ~ëÉ íÜÉ âåçÄK fÑ íÜÉ ÄìêåÉê ÇçÉë åçí äáÖÜíI êÉéÉ~í íÜÉ éêçÅÉÇìêÉ Äìí íÜáë

íáãÉ ÜçäÇ íÜÉ âåçÄ éêÉëëÉÇ áå Ñçê NJJR ëÉÅçåÇëK qç íìêå áí çÑÑI íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ ÅäçÅâïáëÉ íç íÜÉ

éçëáíáçåW

F

K vçìê ãçÇÉêå ÜçÄ áë ÑáííÉÇ ïáíÜ í~éë ïÜáÅÜ ~ääçï óçì íç

ëÉäÉÅí íÜÉ Ñä~ãÉ óçì êÉèìáêÉ Ñêçã ÄÉíïÉÉå íÜÉ ã~ñáãìã

~åÇ ãáåáãìã éçëáíáçåëK aÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäI óçìê ÜçÄ ã~ó ÄÉ ÑáííÉÇ ïáíÜ ~

ÇçìÄäÉ Ñä~ãÉ ÄìêåÉê ïÜáÅÜ áë îÉêó éê~ÅíáÅ~ä ~åÇ ìëÉÑìä Ñçê

ÅççâáåÖ ïáíÜ ä~êÖÉ é~åëI tçâë E~ää íóéÉë çÑ ^ëá~å ÑççÇF

ÉíÅK fÑ óçìê ÜçÄ Ü~ë ~ ÇçìÄäÉ Ñä~ãÉ ÄìêåÉêI áí ïáää Ü~îÉ í~éë

ïÜáÅÜ ~ääçï óçì íç Åçåíêçä íÜÉ áååÉê ~åÇ çìíÉê Ñä~ãÉë

ëÉé~ê~íÉäóK aÉëÅêáéíáçå çÑ Üçï áí ïçêâëK cáÖK PK tÜÉå óçì ~êÉ ìëáåÖ íÜáë Ö~ë ~ééäá~åÅÉI áí ïáää ã~âÉ íÜÉ

âáíÅÜÉå Üçí ~åÇ ÜìãáÇI ~åÇ íÜÉêÉÑçêÉ óçì ãìëí ÉåëìêÉ

íÜ~í íÜÉ âáíÅÜÉå áë ïÉää îÉåíáä~íÉÇK hÉÉé ~ää å~íìê~ä

îÉåíáä~íáçå çéÉåáåÖë ÅäÉ~êI çê áåëí~ää ~ ãÉÅÜ~åáÅ~ä

îÉåíáä~íáçå ÇÉîáÅÉ EÅççâÉê ÜççÇFK fÑ óçì ìëÉ óçìê ~ééäá~åÅÉ

Ñçê ~ äçåÖ éÉêáçÇ çÑ íáãÉI óçì ã~ó åÉÉÇ Éñíê~ îÉåíáä~íáçå J

ÉáíÜÉê çéÉå ~ ïáåÇçï EíÜçìÖÜ ï~íÅÜ çìí Ñçê Çê~ìÖÜíëF çê

íìêå ìé íÜÉ éçïÉê çå íÜÉ Éñíê~Åíçê ÜççÇI áÑ éçëëáÄäÉK

When being used for the first few times, it may produce a slight smell .

)*

S

oÉÅçããÉåÇÉÇ Çá~ãÉíÉêë çÑ êÉÅÉéí~ÅäÉë

_rokbo açìÄäÉ Ñä~ãÉ çÑ

ìé íç RIS âtW nìáÅâ ÄìêåÉêW pÉãáJê~éáÇW bäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ

ïáíÜ íïç

ÅççâáåÖ òçåÉë bäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ

`çãÄáå~íáçå aÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäW jfkfjrj Õ lc ob`bmq^`ib j^ufjrj Õ lc ob`bmq^`ib

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

NU Åã

NQ Åã

NQ Åã

OM Åã

NQ ñ PR Åã

^ÇÇáíáçå~ä

é~å ëìééçêíë

cáÖK QK cáÖK RK qÜçëÉ ãçÇÉäë ïÜáÅÜ Ü~îÉ ~ ÇçìÄäÉ Ñä~ãÉ ÄìêåÉê

ïáää ÅçãÉ ïáíÜ ~å ~ÇÇáíáçå~ä é~å ëí~åÇ ïÜáÅÜ ãìëí

ÄÉ ìëÉÇ Ñçê êÉÅÉéí~ÅäÉ ïáíÜ ~ Çá~ãÉíÉê çÑ çîÉê

OS ÅãI ÖêáÇÇäÉëI É~êíÜÉåï~êÉ éçíë ~åÇ ~ää íóéÉë çÑ

ÅçåÅ~îÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë EïçâëI ÉíÅKFK cáÖK QK aìÉ íç

íÜÉ ÜáÖÜ íÉãéÉê~íìêÉë ïÜáÅÜ ~êÉ êÉ~ÅÜÉÇ Äó íÜÉëÉ

Éñíê~ ëìééçêíë ÇìêáåÖ ÅççâáåÖI Çç åçí íçìÅÜ íÜÉãW

CÇ~åÖÉê çÑ ÄìêåëÒK qÜÉëÉ ãçÇÉäë ~äëç Ü~îÉ ~å ~ÇÇáíáçå~ä ÅçÑÑÉÉ éçí

ëìééçêí Ñçê êÉÅÉéí~ÅäÉë ïáíÜ ~ Çá~ãÉíÉê çÑ äÉëë

íÜ~å NM ÅãK cáÖK RK qÜÉ ã~åìÑ~ÅíìêÉê ~ÅÅÉéíë åç êÉëéçåëáÄáäáíó áÑ

íÜÉëÉ ~ÇÇáíáçå~ä é~å ëìééçêíë ~êÉ åçí ìëÉÇ çê

~êÉ ìëÉÇ áåÅçêêÉÅíäóK

T

`ççâáåÖ oÉÅçããÉåÇ~íáçåë

sÉêó ÜáÖÜ açìÄäÉ Ñä~ãÉ o~éáÇ pÉãáJê~éáÇ eÉêÉ ~êÉ ëçãÉ ÅççâáåÖ ÖìáÇÉäáåÉëW eáÖÜ

_çáäáåÖI ÖêáääáåÖI ÄêçïåáåÖI

é~Éää~ë ~åÇ ^ëá~å ÑççÇ

EïçâëFK pÅ~ääçéëI ëíÉ~âëI çãÉäÉííÉëI

ÑêóáåÖK píÉ~ãáåÖ éçí~íçÉëI ÑêÉëÜ

îÉÖÉí~ÄäÉëI ëíÉïë ~åÇ

é~ëí~K jÉÇáìã içï oÉÜÉ~íáåÖ ~åÇ âÉÉéáåÖ íÜáåÖë

ÜçíW ÅççâÉÇ ~åÇ éêÉJÅççâÉÇ

ÇáëÜÉëK oáÅÉI ïÜáíÉ ë~ìÅÉ

~åÇ ê~ÖçìíK píÉ~ãáåÖW

ÑáëÜ ~åÇ

îÉÖÉí~ÄäÉëK oÉÜÉ~íáåÖI âÉÉéáåÖ íÜáåÖë Üçí

~åÇ ã~âáåÖ í~ëíó Å~ëëÉêçäÉëK

bäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉë

tÜÉå óçì ÄÉÖáå ÅççâáåÖI ïÉ êÉÅçããÉåÇ íìêåáåÖ

íÜÉ Åçåíêçä ìé íç íÜÉ ã~ñáãìã ëÉííáåÖ ~åÇ íÜÉåI

ÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ èì~åíáíó ~åÇ èì~äáíó çÑ íÜÉ ÑççÇë

ÄÉáåÖ ÅççâÉÇI íìêå Ççïå íÜÉ ÜÉ~í íç ãÉÇáìã

ëÉííáåÖK

^ë íÜÉ Üçíéä~íÉ í~âÉë ~ ïÜáäÉ íç Åççä ÇçïåI óçì

Å~å íìêå áí çÑÑ ~ äáííäÉ ÄÉÑçêÉ íÜÉ ÑççÇ áë ÅççâÉÇI ëç

~ë íç ë~îÉ ÉåÉêÖóI ~åÇ Å~êêó çå ÅççâáåÖ ìëáåÖ íÜÉ

êÉëáÇì~ä ÜÉ~í áå íÜÉ Üçíéä~íÉK

^äï~óë ìëÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ïÜáÅÜ Ü~îÉ éÉêÑÉÅíäó

Ñä~íI íÜáÅâ Äçííçãë I ~åÇ ïÜáÅÜ Ü~îÉ ~ Çá~ãÉíÉê

ëáãáä~ê íç íÜ~í çÑ íÜÉ ÜÉ~íáåÖ ÉäÉãÉåí J ~åÇ åÉîÉê

ìëÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ëã~ääÉê íÜ~å íÜÉ ÉäÉãÉåíK qêó åçí íç ëéáää äáèìáÇë çå íÜÉ Üçíéä~íÉ ëìêÑ~ÅÉI çê íç

éä~ÅÉ ïÉí êÉÅÉéí~ÅäÉë çå íçé çÑ áíK

oáåÖ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí

bäÉÅíêáÅ~ä ~ééäá~åÅÉë Ü~îÉ ~å çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í

ï~êåáåÖ äáÖÜí ïÜáÅÜ ÅçãÉë çå ïÜÉå ~ Üçíéä~íÉ áë

íìêåÉÇ çå íç ï~êå óçì íÜ~í áí áë ÜçíK tÜÉå íÜÉ

Üçíéä~íÉ áë íìêåÉÇ çÑÑI íÜÉ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ

äáÖÜí ëí~óë çå ïÜáäÉ íÜÉ Üçíéä~íÉ áë ëíáää Üçí íç ï~êå

óçì íÜ~í áí áë ëíáää ÜçíK vçì Å~å ìëÉ íÜÉ Üçíéä~íÉ

~Ö~áå íç Å~êêó çå ÅççâáåÖ ~åÇ áå íÜáë ï~ó ë~îÉ

ÉåÉêÖóK låÅÉ íÜÉ Üçíéä~íÉë Ü~îÉ ÅççäÉÇ ÇçïåI íÜÉ

çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí ÖçÉë çìíK

U

NMJéçëáíáçå éçïÉê Åçåíêçä âåçÄ

Ñçê ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉë

cáÖK SK qÜÉ ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉë ~êÉ ÅçåíêçääÉÇ Äó ~å ÉåÉêÖó

Åçåíêçä âåçÄ ïÜáÅÜ ~ääçïë óçì íç ëÉäÉÅí íÜÉ éçïÉê

óçì êÉèìáêÉ Ñçê íÜÉ ÑççÇ óçì ~êÉ ÅççâáåÖI cáÖK SK

_É~êáåÖ áå ãáåÇ íÜÉ íóéÉ çÑ ÅççâáåÖI íÜÉ ~ãçìåí çÑ

ÑççÇI ~åÇ ìëáåÖ íÜÉ ÑçääçïáåÖ í~ÄäÉ ïáíÜ ÅççâáåÖ

ëìÖÖÉëíáçåëI íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ ÅäçÅâïáëÉ íç

íÜÉ éçëáíáçå íÜ~í ÅçêêÉëéçåÇ íç ïÜ~í óçì ~êÉ

ÅççâáåÖK qÜÉ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí ïáää

ÅçãÉ çåK qç íìêå çÑÑ íÜÉ éä~íÉI íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ íç íÜÉ

éçëáíáçå F K låÅÉ íÜÉ ëìêÑ~ÅÉ çÑ íÜÉ Üçíéä~íÉ Ü~ë

ÅççäÉÇ ÇçïåI íÜÉ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí

ïáää Öç çìíK

7

fåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëáåÖ íÜÉ ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ

ïáíÜ ÇçìÄäÉ ÅççâáåÖ òçåÉ

cáÖK TK

Fig 7a.

8

9

7

8

9

6

6

5

4

4

1

1

3

2

3

2 lå ãçÇÉäë ïÜáÅÜ Ü~îÉ íïç ÅÉê~ãáÅ êáåÖëI çåÉ çÑ

íÜÉã ïáää Ü~îÉ ~ Çì~äJÅáêÅìáí ÅççâáåÖ òçåÉI ïÜáÅÜ

~ääçïë óçì íç ìëÉ íïç ÇáÑÑÉêÉåí ÅççâáåÖ òçåÉëW ~

ÅÉåíê~ä TMM t òçåÉ ~åÇ íÜÉ Ñìää NUMM t Üçíéä~íÉ

EïáíÜ ~ OPM s éçïÉê ëìééäóFK fÑ óçìê ~ééäá~åÅÉ

ìëÉë ~ QMM s éçïÉê ëìééäóI íÜÉ ÅÉåíê~ä òçåÉ ïáää

ÄÉ VMM tI ~åÇ íÜÉ Ñìää Üçíéä~íÉ ïáää Ü~îÉ ~ éçïÉê

ê~íáåÖ çÑ NUMM tK få çêÇÉê íç ìëÉ áí ÅçêêÉÅíäóI Ñçääçï

íÜÉëÉ áåëíêìÅíáçåëW qç íìêå çå íÜÉ ëã~ää EÅÉåíê~äF

ÅççâáåÖ òçåÉI íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ ÅäçÅâïáëÉ

ìåíáä áí êÉ~ÅÜÉë íÜÉ éçëáíáçå F I~åÇ íÜÉå óçì Å~å

ëÉäÉÅí ~åó çåÉ çÑ íÜÉ åìãÄÉêë ëÜçïåX Ñêçã N íç VK cáÖK TK

N Z jáåáãìã ÜÉ~íK

V Z j~ñáãìã ÜÉ~íK fÑ óçì ïáëÜ íç ìëÉ íÜÉ ä~êÖÉê ÅççâáåÖ òçåÉI óçì

ëÜçìäÇ íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ é~ëí íÜÉ éçëáíáçå V

ÜÉ~íF çê íç ~åó çíÜÉê åìãÄÉê ìé íç V íç çÄí~áå äÉëë

ÜÉ~íK få çêÇÉê íç ìëÉ íÜÉ ëã~ää ÅççâáåÖ òçåÉ ~Ö~áåI

íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ ~åíáJÅäçÅâïáëÉ íç íÜÉ éçëáíáçå

F I ~åÇ áí ïáää ÅçãÉ çå ~Ö~áåK qÜÉ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí ïáää ïçêâ ~ë

ÇÉëÅêáÄÉÇ ~ÄçîÉK

5

V

`ççâáåÖ ëìÖÖÉëíáçåë

jÉäíáåÖW ÄìííÉêI ÅÜçÅçä~íÉ ~åÇ àÉääó

`ççâáåÖW êáÅÉI ïÜáíÉ ë~ìÅÉ ~åÇ ê~Öçìí

`ççâáåÖW éçí~íçÉëI é~ëí~I îÉÖÉí~ÄäÉë iáÖÜí ÑêóáåÖW píÉïëI Ä~êÄÉÅìÉÇ êçìä¨Éë píÉ~ãáåÖW ÑáëÜ t~êãáåÖW âÉÉé éêÉé~êÉÇ ÑççÇ ï~êã dêáÇÇäÉW ÉëÅ~äçéÉëI ÑêóáåÖ ëíÉ~âI çãÉäÉííÉë

`ççâáåÖ ~åÇ ÄêçïåáåÖW

vçì ïáää åÉÉÇ íç Åççâ

çå ~ ÜáÖÜÉê ëÉííáåÖ

áå íÜÉ ÑçääçïáåÖ Å~ëÉëW

-

-

-

`ççâáåÖ ïáíÜ ä~êÖÉ ~ãçìåíë çÑ äáèìáÇK

`ççâáåÖ ä~êÖÉ ÇáëÜÉëK

`ççâáåÖ êÉÅÉéí~ÅäÉë ïáíÜçìí äáÇë çåK pbqqfkd

NJJO

OJJP

QJJR

QJJR

R

OJJPJJQJJR

SJJTJJU

V

fåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëáåÖ íÜÉ ÅçãÄáå~íáçå

ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ

vçìê ÅçãÄáå~íáçå ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ Ü~ë íïç Åçåíêçä

âåçÄëK qÜÉ âåçÄ çå íÜÉ äÉÑí çÑ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ áë íÜÉ

ÅççâáåÖ òçåÉ ëÉäÉÅíçêI ~åÇ áí áë Éñéä~áåÉÇ ÄÉäçïK qÜÉ âåçÄ çå íÜÉ êáÖÜí Åçåíêçäë íÜÉ éçïÉê çÑ íÜÉ

òçåÉ óçì Ü~îÉ ëÉäÉÅíÉÇI ~ë ÇÉëÅêáÄÉÇ éêÉîáçìëäó áå

CNMJéçëáíáçå éçïÉê Åçåíêçä âåçÄ Ñçê ÉäÉÅíêáÅ

Üçíéä~íÉëÒK qÜÉ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí ïáää ïçêâ ~ë

ÇÉëÅêáÄÉÇ ~ÄçîÉK

`çåíêçä âåçÄ Ñçê

ëÉäÉÅíáåÖ

ÅççâáåÖ òçåÉ

cáÖK UK qÜáë âåçÄ Å~å ÄÉ ìëÉÇ íç ëÉäÉÅí íÜÉ ëáòÉ çÑ íÜÉ

ÅççâáåÖ òçåÉ çå íÜÉ ÜçÄ óçì ïáëÜ íç ìëÉ ~ë

Éñéä~áåÉÇ ÄÉäçï ~åÇ ~ë ëÜçïå áå cáÖK UK

Õ NQ ãã

Õ OM ãã

MKV ât

NKTR ât

NQ Åã ñ PR Åã OKN ât

NM

`Éê~ãáÅ Öêáää

cáÖK VK EÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäF jáåK EÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäF qÜÉëÉ Üçíéä~íÉë ~êÉ ÅçåíêçääÉÇ Äó ~å ÉåÉêÖó

Åçåíêçä âåçÄ ïáíÜ ïÜáÅÜ óçì Å~å ÅÜççëÉ íÜÉ ÜÉ~í

íÜ~í áë ëìáí~ÄäÉ Ñçê íÜÉ ÑççÇ óçì ~êÉ ÅççâáåÖK cáÖK VK

_É~êáåÖ áå ãáåÇ íÜÉ íóéÉ çÑ ÅççâáåÖI íÜÉ ~ãçìåí çÑ

ÑççÇ ~åÇ ìëáåÖ íÜÉ ÖêáÇÇäÉ í~ÄäÉI íìêå íÜÉ Åçåíêçä

âåçÄ íç íÜÉ éçëáíáçå íÜ~í ÅçêêÉëéçåÇë íç ïÜ~í óçì

~êÉ ÖçáåÖ íç ÅççâK qÜÉ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ

äáÖÜí ïáää ÅçãÉ çåK qç íìêå çÑÑ íÜÉ éä~íÉI íìêå íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ íç íÜÉ

éçëáíáçå

F

K qÜÉ çåLêÉëáÇì~ä ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí ïáää

ëí~ó çå ~ë äçåÖ ~ë íÜÉ ÅççâáåÖ òçåÉ áë ÜçíK j~ñK EÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉäF

dêáÇÇäÉ ÅççâáåÖ í~ÄäÉ

aáëÜ

^ãçìåí dêáää pÉííáåÖë jÉ~íW

ÇÉéÉåÇáåÖ çå íÜÉ ãçÇÉä p~ìë~ÖÉëI ÑêóáåÖ ëíÉ~âI ã~êáå~íÉÇ ÅÜçéë O JJ Q ìåáíë S JJ V O JJ P qìêâÉó ÄêÉ~ëí Q ìåáíë S JJ V O JJ P

`ÜáÅâÉå ÄêÉ~ëí p~ìë~ÖÉë

O ìåáíë

Q ìåáíë

S JJ V

P JJ T

O JJ P

N JJ O cáëÜW cáëÜ çÑÑ íÜÉ ÄçåÉ cáëÜ çÑÑ íÜÉ ÄçåÉI ÑêÉëÜ

O JJ Q ìåáíë P JJ T

Q ìåáíë P JJ T bÖÖëW pÅê~ãÄäÉÇ ÉÖÖëI ÑêáÉÇ ÉÖÖë m~åÅ~âÉë líÜÉêW mê~ïåë

P ìåáíë S JJ V

T JJ U ìåáíë S JJ V

T JJ U ìåáíë S JJ V sÉÖÉí~ÄäÉëI ÑêÉëÜI ~ìÄÉêÖáåÉI ÅçìêÖÉííÉë O ä~óÉêë R JJ V

N JJ O

N JJ O

O JJ P

O JJ P

O JJ P

O JJ P qÜÉ ÑáÖìêÉë áå íÜáë í~ÄäÉ ~êÉ çåäó íç ÄÉ ìëÉÇ ~ë ~ ÖìáÇÉK aç åçí ìëÉ ~ ãÉí~ä ëé~íìä~ Ñçê íìêåáåÖ çîÉê íÜÉ ÑççÇK

^ééêçñáã~íÉ

ÅççâáåÖ íáãÉ

NP JJ NR ãáåìíÉë

R JJ S ãáåìíÉë

NS JJ OM ãáåìíÉë

NM JJ NR ãáåìíÉë

NQ JJ NS ãáåìíÉë

R JJ NM ãáåìíÉë

N JJ Q ãáåìíÉë kçåJëíçé ÑêóáåÖ

NM JJ NR ãáåìíÉë

U JJ NM ãáåìíÉë

NN

t~êåáåÖë ~åÇ ëìÖÖÉëíáçåë Ñçê ÅççâáåÖ al klq

aç åçí ìëÉ ëã~ää êÉÅÉéí~ÅäÉë

çå ä~êÖÉ ÄìêåÉêëK qÜÉ Ñä~ãÉ

ëÜçìäÇ åÉîÉê ÅçãÉ ìé íÜÉ

ëáÇÉë çÑ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉK

al

^äï~óë ìëÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë íÜ~í

~êÉ ëìáí~ÄäÉ Ñçê É~ÅÜ ÄìêåÉêI ëç

~ë íç ~îçáÇ ï~ëíáåÖ Ö~ë ~åÇ

ÇáëÅçäçìêáåÖ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉëK kÉîÉê Åççâ ïáíÜçìí ~ äáÇ çê ïáíÜ

íÜÉ äáÇ Ü~äÑ çÑÑ JJ óçì ~êÉ ï~ëíáåÖ

ÉåÉêÖóK

^äï~óë éä~ÅÉ äáÇë çå

êÉÅÉéí~ÅäÉëK aç åçí ìëÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ïáíÜ

ìåÉîÉå ÄçííçãëI ~ë íÜÉó ã~âÉ

íÜÉ ÑççÇ í~âÉ äçåÖÉê íç Åççâ

~åÇ ï~ëíÉ ÉåÉêÖóK låäó ìëÉ éçíëI ë~ìÅÉé~åë ~åÇ

ÑêóáåÖ é~åë ïáíÜ íÜáÅâI Ñä~í

ÄçííçãëK kÉîÉê íêó íç ÜÉ~í ÑççÇ Äó

éä~ÅáåÖ ~äìãáåáìã íáåë çê

éä~ëíáÅ êÉÅÉéí~ÅäÉë çå óçìê

ÅççâáåÖ ÜçÄK qÜÉ Åçåí~áåÉê ïáää

ãÉäíK aç åçí éä~ÅÉ ~ êÉÅÉéí~ÅäÉ

çå çåÉ ëáÇÉ çÑ ~ ÄìêåÉêI ~ë áí

ÅçìäÇ íáé çîÉêK lå íÜÉ ÄìêåÉêë åÉñí íç íÜÉ

Åçåíêçä âåçÄëI åÉîÉê ìëÉ

êÉÅÉéí~ÅäÉë ïáíÜ ~ Çá~ãÉíÉê ëç

ä~êÖÉ íÜ~í çåÅÉ íÜÉó ~êÉ

éçëáíáçåÉÇ çå íÜÉ ÄìêåÉêëI íÜÉó

ãáÖÜí íçìÅÜ çê ÄÉ ëç ÅäçëÉ íç

íÜÉ Åçåíêçä âåçÄë íÜ~í íÜÉó

ÜÉ~í íÜáë ~êÉ~ ~åÇ Ç~ã~ÖÉ íÜÉ

âåçÄëK kÉîÉê éä~ÅÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë

ÇáêÉÅíäó çå íÜÉ ÄìêåÉêëK

^äï~óë éä~ÅÉ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉ

êáÖÜí çîÉê íÜÉ ÄìêåÉêI åçí íç

çåÉ ëáÇÉK mä~ÅÉ íÜÉ êÉÅÉéí~ÅäÉ çå íÜÉ

é~å ëìééçêíK j~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ é~å

ëìééçêíë ~åÇ ÄìêåÉê ÅçîÉêë

~êÉ áå íÜÉ ÅçêêÉÅí éçëáíáçåë

ÄÉÑçêÉ ìëáåÖ íÜÉ ~ééäá~åÅÉK aç åçí ìëÉ ÉñÅÉëëáîÉ ïÉáÖÜíI

çê ëíêáâÉ íÜÉ ÅççâáåÖ ÜçÄ ïáíÜ

ÜÉ~îó çÄàÉÅíëK kÉîÉê ìëÉ íïç ÄìêåÉêë çê ÜÉ~í

ëçìêÅÉë íç ÜÉ~í çåÉ ëáåÖäÉ

êÉÅÉéí~ÅäÉK

^îçáÇ ìëáåÖ ÖêáÇÇäÉë ~åÇ

É~êíÜÉåï~êÉ éçíë ÉíÅK ~í

ã~ñáãìã ÜÉ~í Ñçê ~ äçåÖ íáãÉK e~åÇäÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ïáíÜ Å~êÉ

ïÜÉå íÜÉó ~êÉ çå íÜÉ ÅççâáåÖ

ÜçÄK låäó ìëÉ çåÉ êÉÅÉéí~ÅäÉ éÉê

ÄìêåÉêK

^äï~óë ìëÉ íÜÉ ~ÇÇáíáçå~ä é~å

ëìééçêí ïáíÜ íÜÉ ÇçìÄäÉ Ñä~ãÉ

ÄìêåÉêK

NO

dä~ëë W áåëíêìÅíáçåë Ñçê ìëÉ ÅäÉ~åáåÖ

~åÇ Å~êÉ al klq

kÉîÉê ìëÉ ï~ëÜáåÖ éçïÇÉêI

çîÉåJÅäÉ~åáåÖ ëéê~óë çê

~Äê~ëáîÉ ëéçåÖÉëI ~ë íÜÉó ã~ó

ëÅê~íÅÜ íÜÉ Öä~ëëK kÉîÉê ìëÉ ëÜ~êé çÄàÉÅíë ëìÅÜ

~ë ãÉí~ä ëÅçìêÉêë çê âåáîÉë íç

êÉãçîÉ íÜÉ Ü~êÇÉåÉÇ êÉã~áåë

çÑ ÑççÇ Ñêçã íÜÉ ëìêÑ~ÅÉK kÉîÉê ìëÉ ~ âåáÑÉI ëÅê~éÉê çê

ëáãáä~ê ÇÉîáÅÉ íç ÅäÉ~å íÜÉ ~êÉ~

ïÜÉêÉ íÜÉ Öä~ëë ãÉÉíë íÜÉ íêáã

çÑ íÜÉ ÄìêåÉêë çê íÜÉ ãÉí~ä íêáã

ÉÇÖáåÖK kÉîÉê ëäáÇÉ êÉÅÉéí~ÅäÉë ~Åêçëë

íÜÉ Öä~ëë ëìêÑ~ÅÉI ~ë óçì ã~ó

ëÅê~íÅÜ áíK få ~ÇÇáíáçåI íêó åçí íç

Çêçé ÜÉ~îó çê ëÜ~êé çÄàÉÅíë çå

íÜÉ Öä~ëëK kÉîÉê ëíêáâÉ ~åó é~êí

çÑ íÜÉ ÅççâáåÖ ÜçÄK dê~áåë çÑ ë~åÇ íÜ~í ã~ó ÅçãÉ

Ñêçã ÅäÉ~åáåÖ Ñêìáíë ~åÇ

îÉÖÉí~ÄäÉë ïáää ëÅê~íÅÜ íÜÉ

Öä~ëë ëìêÑ~ÅÉK

al

`äÉ~å íÜÉ ëìêÑ~ÅÉ çÑ íÜÉ

ÜÉ~íáåÖ ÉäÉãÉåí çåÅÉ áí Ü~ë

ÅççäÉÇ ÇçïåI ~åÇ ÉîÉêó íáãÉ

óçì ìëÉ áíK bîÉå ëã~ää é~íÅÜÉë

çÑ ÑççÇ çê Çáêí ïáää Äìêå ïÜÉå

óçì ëïáíÅÜ íÜÉ éä~íÉ çå ~Ö~áåK qç âÉÉé íÜÉ ÄìêåÉêë ~åÇ é~å

ëìééçêíë ÅäÉ~åI óçì ãìëí

ÅäÉ~å íÜÉã éÉêáçÇáÅ~ääó Äó

éä~ÅáåÖ íÜÉã áå ëç~éó ïÉ~íÜÉê

~åÇ ÄêìëÜáåÖ ~åÇ ïáíÜ ~

åçåJãÉí~ääáÅ ÄêìëÜ íç ÉåëìêÉ

íÜ~í íÜÉ ÜçäÉë ~åÇ ÖêççîÉë ~êÉ

éÉêÑÉÅíäó ÅäÉ~åI ~åÇ Å~å

éêçîáÇÉ ~ éÉêÑÉÅí Ñä~ãÉK ^äï~óë

Çêó íÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë ~åÇ íÜÉ

é~å ëìééçêíë áÑ íÜÉó Ü~îÉ

ÄÉÅçãÉ ïÉíK

^äï~óë ìëÉ ~ ëéÉÅá~ä Ñä~í

ëÅê~éÉê Ñçê Öä~ëëI í~âáåÖ ëéÉÅá~ä

Å~êÉ åçí íç ëÅê~éÉ åÉ~ê íÜÉ íêáã

çÑ íÜÉ Ö~ë ÄìêåÉêëK tÉ

êÉÅçããÉåÇ C sáíêç `äÉ~åÒ íç

ÅäÉ~å íÜÉ Öä~ëëK qÜÉ Ñ~Åí íÜ~í

íÜáë éêçÇìÅí Åçåí~áåë ~ ÜáÖÜ

éÉêÅÉåí~ÖÉ çÑ ëáäáÅçå éêçÇìÅÉë

~ Ñáäã çå íÜÉ ëìêÑ~ÅÉI ïÜáÅÜ

ã~âÉë áí ãìÅÜ É~ëáÉê íç

êÉãçîÉK tÉ êÉÅçããÉåÇ í~âáåÖ

êÉÖìä~ê Å~êÉ çÑ íÜáë ~ééäá~åÅÉK

^ÑíÉê ÅäÉ~åáåÖ ~åÇ ÇêóáåÖ íÜÉ

ÄìêåÉêëI ã~âÉ ëìêÉ íÜÉ ÄìêåÉê

ÅçîÉêë ~êÉ ÅçêêÉÅíäó éä~ÅÉÇ çå

íÜÉ ÄìêåÉêÛë Ñä~ãÉ ÇáÑÑìëÉêK jÉäíÉÇ ëìÖ~êI çê ÑççÇë ïÜáÅÜ Åçåí~áå ~ äçí çÑ ëìÖ~ê ïÜáÅÜ ã~ó Ü~îÉ ëéáäíI ëÜçìäÇ ÄÉ ÅäÉ~åÉÇ çÑÑ íÜÉ

ÅççâáåÖ òçåÉ áããÉÇá~íÉäóI ìëáåÖ íÜÉ Öä~ëë ëÅê~éÉêK ^ÑíÉê ï~ëÜáåÖ íÜÉ é~å ëìééçêíëI Çêó íÜÉã

ÅçãéäÉíÉäó ÄÉÑçêÉ ÅççâáåÖ ïáíÜ íÜÉã ~Ö~áåK aêçéë çÑ ï~íÉê çê Ç~ãé é~íÅÜÉë çå íÜÉ ëìêÑ~ÅÉë ïÜÉå

óçì ÄÉÖáå ÅççâáåÖ ã~ó Å~ìëÉ ÇÉíÉêáçê~íáçå çÑ íÜÉ Éå~ãÉäK tÜÉå óçì ~êÉ ÅäÉ~åáåÖ íÜÉ é~å ëìééçêíëI í~âÉ Å~êÉ ïáíÜ íÜÉ êìÄÄÉê ÑÉÉíI ~ë íÜÉó ÅçìäÇ ÅçãÉ çÑÑ ~åÇ

íÜÉ é~å ëìééçêí ÅçìäÇ ëÅê~íÅÜ íÜÉ Öä~ëë çê íÜÉ ëìêêçìåÇ åÉñí íáãÉ óçì ìëÉ áíK

`ib^kfkd fkpqor`qflkp clo `bo^jf` dofii ^mmif^k`bp fÑ óçì Åççâ ÑççÇ ÇáêÉÅíäó çå íÜÉ ÜçÄ al klq `ib^ k áí ïáíÜ éêçÇìÅíë ïÜáÅÜ ã~ó Åçåí~áå íçñáÅ

ëìÄëí~åÅÉëI ~åÇ Çç åçí ìëÉ ~äìãáåáìã ëÅçìêÉêëK tÉ êÉÅçããÉåÇ íÜ~í óçì ìëÉ ~ äáèìáÇ Ä~ëÉÇ ÅäÉ~åÉê ïÜáÅÜ ÇçÉë åçí Åçåí~áå 8éçïÇÉêÒ çê Ü~îÉ ~

ÅÜ~äâó íÉñíìêÉI ~åÇ íÜ~í óçì ìëÉ ~ ëÅê~éÉêK

By using a scraper, your can renove the remains of your cooking from the surface of your vitro-grill appliance and deposit them in the grease - collection element. After cooking, clean this element, which for your convenience can be removed from the appliance.

NP

eçãÉ íêçìÄäÉëÜççíáåÖ

vçì Çç åçí ~äï~óë åÉÉÇ íç Å~ää íÜÉ íÉÅÜåáÅ~ä ~ëëáëí~åÅÉ ëÉêîáÅÉK sÉêó çÑíÉåI óçì Å~å ëçäîÉ íÜÉ éêçÄäÉã çå óçìê çïåK qÜÉ ÑçääçïáåÖ

í~ÄäÉ Åçåí~áåë ~ ÑÉï éáÉÅÉë çÑ ~ÇîáÅÉK fãéçêí~åí åçíÉW låäó ~ìíÜçêáëÉÇ éÉêëçååÉä Ñêçã çìê qÉÅÜåáÅ~ä pÉêîáÅÉë aÉé~êíãÉåí Å~å Å~êêó çìí ïçêâ çå íÜÉ Ö~ë ~åÇ ÉäÉÅíêáÅ~ä ëìééäó

ëóëíÉãëK tÜ~í Ü~ë ÖçåÉ ïêçåÖ\ qÜÉ ÖÉåÉê~ä ÉäÉÅíêáÅ~ä ëóëíÉã áë

ã~äÑìåÅíáçåáåÖ mêçÄ~ÄäÉ Å~ìëÉ

JJaÉÑÉÅíáîÉ ÑìëÉK

JJqÜÉ ~ìíçã~íáÅ ÑìëÉ ã~ó Ü~îÉ

ÑìëÉÇ çê íÜÉ íêáé ëïáíÅÜ Ü~ë

íêáééÉÇK qÜÉ ÉäÉÅíêáÅ ëé~êâÉê ÇçÉë åçí ïçêâ JJqÜÉêÉ ã~ó ÄÉ ÑççÇ çê ÅäÉ~åáåÖ

êÉëáÇìÉ ÄÉíïÉÉå íÜÉ ëé~êâÉê ~åÇ

íÜÉ ÄìêåÉêëK

JJqÜÉ ÄìêåÉêë ~êÉ ïÉíK qÜÉ Ñä~ãÉë çå íÜÉ ÄìêåÉêë ~êÉ åçí

ìåáÑçêã

KKK áÑ íÜÉ Ö~ë Ñäçï ÇçÉë åçí ëÉÉã

åçêã~äIçê åç Ö~ë ÅçãÉë çìí\ qÜÉêÉ áë ~ ëãÉää çÑ Ö~ë áå íÜÉ

âáíÅÜÉå ~êÉ~

KKK áÑ íÜÉ ë~ÑÉíó î~äîÉë çå íÜÉ

ÇáÑÑÉêÉåí ÄìêåÉêë Çç åçí ïçêâ\

JJqÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë ~êÉ åçí äçÅ~íÉÇ

ÅçêêÉÅíäóK

JJqÜÉ ÇáÑÑÉêÉåí é~êíë çÑ íÜÉ ÄìêåÉê

Ü~îÉ ÄÉÉå äçÅ~íÉÇ áåÅçêêÉÅíäóK

JJqÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ ÄìêåÉêëÛ Ö~ë

çìíäÉíë ~êÉ ÇáêíóK

JJqÜÉ Ö~ë ã~áåë ~êÉ íìêåÉÇ çÑÑK

JJfÑ íÜÉ Ö~ë áë ÅçãáåÖ Ñêçã ~ Ö~ë

ÄçííäÉIáí ã~ó ÄÉ ÉãéíóK

JJ^ Ö~ë í~é Ü~ë ÄÉÉå äÉÑí çåK

JJqÜÉêÉ ã~ó ÄÉ ~ äÉ~â ~í íÜÉ

ÅçååÉÅíáçå ÄÉíïÉÉå íÜÉ éáéÉ ~åÇ

íÜÉ Ö~ë ÄçííäÉK

JJqÜÉ Åçåíêçä âåçÄ Ü~ë åçí ÄÉÉå

éêÉëëÉÇ áå Ñçê äçåÖ ÉåçìÖÜK

JJqÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ ÄìêåÉêëÛ Ö~ë

çìíäÉíë ~êÉ ÇáêíóK pçäìíáçå

JJ`ÜÉÅâ íÜÉ ÑìëÉ áå íÜÉ ã~áå ÑìëÉ

Äçñ ~åÇ ÅÜ~åÖÉ áí áÑ åÉÅÉëë~êóK

JJ`ÜÉÅâ íÜÉ ã~áå ÑìëÉ Äçñ íç ëÉÉ

ïÜÉíÜÉê íÜÉ ~ìíçã~íáÅ íêáé ëïáíÅÜ

çê ~ ÇáÑÑÉêÉåíá~ä ëïáíÅÜ Ü~ë íêáééÉÇK

JJ`~êÉÑìääó ÅäÉ~å íÜÉ ëé~ÅÉë

ÄÉíïÉÉå íÜÉ ëé~êâÉê ~åÇ íÜÉ

ÄìêåÉêëK

JJaêó íÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë ~åÇ

ëé~êâÉêë Å~êÉÑìääóK

JJj~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÄìêåÉê ÅçîÉêë

~êÉ ÅçêêÉÅíäó äçÅ~íÉÇK

JJmä~ÅÉ íÜÉ ÇáÑÑÉêÉåí éáÉÅÉë

ÅçêêÉÅíäóK

JJ`äÉ~å íÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ

ÄìêåÉêëÛ Ö~ë çìíäÉíëK

JJqìêå çå ~ää ã~áåë í~éëK

JJoÉéä~ÅÉ íÜÉ Ö~ë ÄçííäÉ ïáíÜ ~ Ñìää

çåÉK

JJ`ÜÉÅâ íç ëÉÉ áÑ ~åó Ö~ë í~éë ~êÉ

çåK

JJj~âÉ ëìêÉ íÜ~í íÜÉ ÅçååÉÅíáçå áë

~áêíáÖÜíK

JJiáÖÜí íÜÉ ÄìêåÉêI~åÇ íÜÉå âÉÉé

íÜÉ Åçåíêçä âåçÄ éêÉëëÉÇ áå ~ ÑÉï

ëÉÅçåÇë äçåÖÉêK

JJ`äÉ~å íÜÉ ÖêççîÉë çå íÜÉ

ÄìêåÉêëÛ Ö~ë çìíäÉíëK få íÜÉ ÉîÉåí íÜ~í óçì Çç Å~ää çìê qÉÅÜåáÅ~ä pÉêîáÅÉë aÉé~êíãÉåíI éäÉ~ëÉ ëìééäó íÜÉ ÑçääçïáåÖ ÅçÇÉW b JJ ko ca qÜáë ÅçÇÉ Å~å ÄÉ ÑçìåÇ çå íÜÉ ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë éä~íÉ çÑ óçìê ~ééäá~åÅÉI ïÜáÅÜ áë ëáíì~íÉÇ çå íÜÉ

ìåÇÉêëáÇÉ çÑ íÜÉ ÜçÄK

t~êê~åíó ÅçåÇáíáçåë

qÜÉ ï~êê~åíó ÅçåÇáíáçåë ïÜáÅÜ ~ééäó íç íÜáë ~ééäá~åÅÉ ~êÉ íÜçëÉ

íÜ~í Ü~îÉ ÄÉÉå Éëí~ÄäáëÜÉÇ Äó íÜÉ ëìééäáÉêë êÉéêÉëÉåíáåÖ çìê

Åçãé~åó áå íÜÉ Åçìåíêó ïÜÉêÉ íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ï~ë éìêÅÜ~ëÉÇK fÑ

åÉÅÉëë~êóI íÜÉ ë~äÉëéÉêëçå ïÜç ëçäÇ óçì íÜÉ ~ééäá~åÅÉ ïáää ÄÉ

Ü~ééó íç éêçîáÇÉ óçì ïáíÜ ÑìêíÜÉê ÇÉí~áäëK eçïÉîÉêI íÜÉ ï~êê~åíó

áë çåäó î~äáÇ áÑ áí áë ëìÄãáííÉÇ íçÖÉíÜÉê ïáíÜ íÜÉ éìêÅÜ~ëÉ

ÇçÅìãÉåíK tÉ êÉëÉêîÉ íÜÉ êáÖÜí íç ã~âÉ ~åó ÅÜ~åÖÉëK

NQ

pÉÜê ÖÉÉÜêíÉê hìåÇÉW táê Ç~åâÉå fÜåÉå ìåÇ ÄÉÖäΩÅâïΩåëÅÜÉå páÉ òì fÜêÉê t~ÜäK aáÉëÉë éê~âíáëÅÜÉI ãçÇÉêåÉ

ìåÇ Ñìåâíáçå~äÉ dÉê®í ïáêÇ ~ìë Éêëíâä~ëëáÖÉå j~íÉêá~äáÉå ÜÉêÖÉëíÉääíI ÇáÉ ï®ÜêÉåÇ ÇÉë

ÖÉë~ãíÉå mêçÇìâíáçåëéêçòÉëëÉë ÉáåÉê ëíêáâíÉå nì~äáí®íëâçåíêçääÉ ìåíÉêòçÖÉå ìåÇ

ÉáåÖÉÜÉåÇ ÖÉéêΩÑí ïìêÇÉåI ìã fÜêÉ ^åÑçêÇÉêìåÖÉå å~ÅÜ ÉáåÉã éÉêÑÉâíÉå hçÅÜÑÉäÇ òì

ÉêÑΩääÉåK a~ÜÉê ã∏ÅÜíÉå ïáê páÉ ÄáííÉåI ÇáÉëÉ ÉáåÑ~ÅÜÉ ^åïÉáëìåÖ ~ìÑãÉêâë~ã ÇìêÅÜòìäÉëÉå ìåÇ

ÉáåòìÜ~äíÉåI ìã ÄÉêÉáíë ~Ä ÇÉê ÉêëíÉå _ÉåìíòìåÖ ìåΩÄÉêíêçÑÑÉåÉ bêÖÉÄåáëëÉ òì ÉêòáÉäÉåK páÉ ÉåíÜ®äí ïáÅÜíáÖÉ fåÑçêã~íáçåÉåI åáÅÜí åìê ÑΩê ÇáÉ _ÉåìíòìåÖI ëçåÇÉêå ~ìÅÜ ÑΩê ÇáÉ mÑäÉÖÉ ìåÇ fÜêÉ páÅÜÉêÜÉáíK cΩê ÇÉå qê~åëéçêí ÄÉå∏íáÖÉå ìåëÉêÉ mêçÇìâíÉ ÉáåÉ ïáêâë~ãÉ pÅÜìíòîÉêé~ÅâìåÖK _Éá

ÇáÉëÉê sÉêé~ÅâìåÖ ÄÉëÅÜê®åâÉå ïáê ìåë ~ìÑ Ç~ë ìåÄÉÇáåÖí ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ j~íÉêá~äX Ç~ë

ÖÉë~ãíÉ sÉêé~ÅâìåÖëã~íÉêá~ä áëí îçää êÉÅóÅäáåÖÑ®ÜáÖK táÉ ïáê â∏ååÉå ~ìÅÜ páÉ ÉáåÉå

_Éáíê~Ö òìã rãïÉäíëÅÜìíò äÉáëíÉåI áåÇÉã páÉ ÇáÉ sÉêé~ÅâìåÖ áå ÉáåÉã áå ÇÉê k®ÜÉ fÜêÉë tçÜåçêíë òì ÇáÉëÉã wïÉÅâ ~ìÑÖÉëíÉääíÉå `çåí~áåÉê ÉåíëçêÖÉåK a~ë ÖÉÄê~ìÅÜíÉ £ä ëçääíÉ

åáÅÜí ΩÄÉê ÇÉå ^ÄÑäìëë ÉåíëçêÖí ïÉêÇÉåI Ç~ ÇáÉë ÉáåÉ ëÉÜê ÜçÜÉ rãïÉäíÄÉä~ëíìåÖ

Ç~êëíÉääíK p~ããÉäå páÉ Ç~ë £ä áå ÉáåÉã ÖÉëÅÜäçëëÉåÉå _ÉÜ®äíÉê ìåÇ ÖÉÄÉå páÉ ÇáÉëÉå ~å

ÉáåÉê p~ããÉäëíÉääÉ ~ÄI çÇÉê áëí ÇáÉë åáÅÜí ã∏ÖäáÅÜI ÉåíëçêÖÉå páÉ ÇÉå _ÉÜ®äíÉê áå fÜêÉã

^ÄÑ~ääÄÉÜ®äíÉê Eëçãáí ÖÉä~åÖí Éê ~ìÑ ÉáåÉ âçåíêçääáÉêíÉ jΩääÜ~äÇÉX ÇáÉë áëí åáÅÜí ÇáÉ ÄÉëíÉ

~ääÉê i∏ëìåÖÉåI páÉ îÉêãÉáÇÉå Ç~ãáí àÉÇçÅÜ ÇáÉ sÉêëÅÜãìíòìåÖ ÇÉë dêìåÇï~ëëÉêëFK fÜêÉ háåÇÉê ìåÇ páÉ ëÉäÄëí ïÉêÇÉå Éë Ç~åâÉåK j~ÅÜÉå páÉ Éáå åáÅÜí ãÉÜê ÄÉåìíòíÉë dÉê®í îçê ÇÉê båíëçêÖìåÖ ìåÄê~ìÅÜÄ~êK a~å~ÅÜ ÄêáåÖÉå páÉ Éë òìê ÉáåÉê p~ããÉäëíÉääÉ

ÑΩê êÉÅóÅäáåÖÑ®ÜáÖÉ tÉêíëíçÑÑÉK fÜêÉ ∏êíäáÅÜÉ sÉêï~äíìåÖ ÖáÄí fÜåÉå ^ìëâìåÑí ΩÄÉê ÇáÉëÉ p~ããÉäëíÉääÉåK

! ! &

Wenn das Typenschild Ihres Gerätes das Symbol befolgen Sie diese Anweisungen:

#

ó

aufweist,

/5403(&/ *& %*& &31"$,6/( 6.8&-5(&3&$)5

ó *&4&4 &3>5 *45 &/5413&$)&/% %&3 &6301>*4$)&/

*$)5-*/*& G#&3 -&,530H 6/% -&,530/*,H

-5(&3>5& 8"45& &-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 H

! (&,&//;&*$)/&5

*& *$)5-*/*& (*#5 %&/ ").&/ 'G3 &*/& H8&*5

(G-5*(& G$,/").& 6/% &38&356/( %&3 -5(&3>5& 703

NR

fke^iq

páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aáÉë ëáåÇ ÇáÉ _Éëí~åÇíÉáäÉ fÜêÉë hçÅÜÑÉäÇë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K d~ëÄêÉååÉê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K bãéÑçÜäÉåÉ aìêÅÜãÉëëÉê ÑΩê hçÅÜÖÉê®íÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K wìë~íòêçëíÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K bãéÑÉÜäìåÖÉå òìã hçÅÜÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K bäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

NMJpíìÑÉåJoÉÖäÉê ÑΩê ÇáÉ iÉáëíìåÖëêÉÖÉäìåÖ

ÄÉá ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåâíáçå ÇÉê ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉ

ãáí ÇçééÉäíÉê hçÅÜòçåÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K hçÅÜíáééë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåâíáçå ÇÉê ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçãÄáJmä~ííÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K hçÅÜòçåÉåJt~ÜäëÅÜ~äíÉê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dä~ëâÉê~ãáâJdêáää K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K q~ÄÉääÉ ÑΩê Ç~ë _ê~íÉå áå ÇÉê mÑ~ååÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K t~êåÜáåïÉáëÉ òìã dÉÄê~ìÅÜ

ÄÉáã hçÅÜÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dÉÄê~ìÅÜëîçêëÅÜêáÑíÉå ÑΩê dä~ëâÉê~ãáâW oÉáåáÖìåÖ ìåÇ mÑäÉÖÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

_ÉíêáÉÄëëí∏êìåÖÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

NT

NV

OM

ON

ON

OO

OO

OO

OP

OS

OT

OU

OU

OP

OQ

OQ

OQ

OR

OR

NS

páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ

iÉëÉå páÉ ÇáÉëÉ dÉÄê~ìÅÜë~åïÉáëìåÖ òìã ÉÑÑáòáÉåíÉå ìåÇ ëáÅÜÉêÉå hçÅÜÉå ãáí ÇáÉëÉã dÉê®í ~ìÑãÉêâë~ã ÇìêÅÜK

båíëéêÉÅÜÉåÇ ÇÉê ÖΩäíáÖÉå sçêëÅÜêáÑíÉå Ç~êÑ ÇáÉ fåëí~ää~íáçå ìåÇ rãï~åÇäìåÖ îçå d~ë åìê îçå ÉáåÉã ÄÉÜ∏êÇäáÅÜ òìÖÉä~ëëÉåÉå c~ÅÜã~åå ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí ïÉêÇÉåK

mêΩÑÉå páÉ îçê ÇÉã báåÄ~ì fÜêÉë åÉìÉå hçÅÜÑÉäÇëI çÄ ÇáÉ

^ÄãÉëëìåÖÉå âçêêÉâí ëáåÇK

aáÉëÉë dÉê®í Ç~êÑ åáÅÜí ~å ÉáåÉ ^ÄäÉáíìåÖëîçêêáÅÜíìåÖ ÑΩê sÉêÄêÉååìåÖëéêçÇìâíÉ ~åÖÉëÅÜäçëëÉå ïÉêÇÉåK

aáÉ å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå ^åïÉáëìåÖÉå ÖÉäíÉå åìê ÑΩê àÉåÉ i®åÇÉêI ÇÉêÉå póãÄçä ~ã dÉê®í ~ìÑÖÉÑΩÜêí áëíK wìê ^åé~ëëìåÖ ÇÉë dÉê®íë ~å ÇáÉ

_ÉåìíòìåÖëÄÉÇáåÖìåÖÉå ÇÉë àÉïÉáäáÖÉå i~åÇÉë ãΩëëÉå ÇáÉ

íÉÅÜåáëÅÜÉå ^åïÉáëìåÖÉå ÄÉ~ÅÜíÉí ïÉêÇÉåK

aÉê báåÄ~ìçêí ÇÉë dÉê®íë ãìëë ΩÄÉê ÇáÉ îçêëÅÜêáÑíëã®≈áÖÉ

_ÉäΩÑíìåÖ îÉêÑΩÖÉåI ÇáÉ áå éÉêÑÉâíÉã dÉÄê~ìÅÜëòìëí~åÇ ëÉáå ãìëëK

E^ääÖÉãÉáåÉ sçêëÅÜêáÑíÉå ÑΩê d~ëáåëí~ää~íáçåÉå áå tçÜåÜ®ìëÉêå

_lb kêK OUNI OQKNNKVPFK

pÉíòÉå páÉ Ç~ë dÉê®í âÉáåÉã ëí~êâÉå iìÑíòìÖ ~ìëI Ç~ ÇáÉ _êÉååÉê

Éêä∏ëÅÜÉå â∏ååÉåK

aáÉëÉë dÉê®í áëí ïÉêâëëÉáíáÖ ~ìÑ ÇáÉ ~ìÑ ÇÉã qóéÉåëÅÜáäÇ

~åÖÉÖÉÄÉåÉ d~ë~êí ÉáåÖÉëíÉääíK pçääíÉ ÉáåÉ rãëíÉääìåÖ ~ìÑ ÉáåÉ

~åÇÉêÉ d~ë~êí ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ ëÉáåI ïÉåÇÉå páÉ ëáÅÜ ÄáííÉ ~å ìåëÉêÉå hìåÇÉåÇáÉåëíK

a~ë dÉê®íÉáååÉêÉ åáÅÜí ã~åáéìäáÉêÉåK tÉåÇÉå páÉ ëáÅÜ ÖÖÑK ~å

ìåëÉêÉå hìåÇÉåÇáÉåëíK

_Éï~ÜêÉå páÉ ÇáÉ dÉÄê~ìÅÜëJ ìåÇ báåÄ~ì~åïÉáëìåÖ Öìí ~ìÑI Ç~ãáí

ÇáÉëÉ ÄÉá ÉáåÉã _ÉëáíòÉêïÉÅÜëÉä òìë~ããÉå ãáí ÇÉã dÉê®í

~ìëÖÉÜ®åÇáÖí ïÉêÇÉå â∏ååÉåK

kÉÜãÉå páÉ Éáå ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉë dÉê®í åáÅÜí áå _ÉíêáÉÄK

aáÉ lÄÉêÑä®ÅÜÉå îçå eÉáòJ ìåÇ hçÅÜÖÉê®íÉå ÉêÜáíòÉå ëáÅÜ áã _ÉíêáÉÄI

ëÉáÉå páÉ Ç~ÜÉê îçêëáÅÜíáÖK i~ëëÉå páÉ háåÇÉê åáÅÜí áå ÇáÉ k®ÜÉ ÇÉë dÉê®íëK

NT

NU

sÉêïÉåÇÉå páÉ Ç~ë dÉê®í åìê òìê wìÄÉêÉáíìåÖ îçå péÉáëÉåI åáÉã~äë

~äë eÉáòìåÖK

§ÄÉêÜáíòíÉë cÉíí çÇÉê £ä â~åå ëáÅÜ äÉáÅÜí ÉåíòΩåÇÉåK a~ÜÉê ãìëë ÇáÉ wìÄÉêÉáíìåÖ îçå péÉáëÉå ãáí cÉíí çÇÉê £äI ïáÉ òK _K mçããÉë ÑêáíÉëI

ΩÄÉêï~ÅÜí ïÉêÇÉåK

_Éá ÄêÉååÉåÇÉã cÉíí çÇÉê £ä åáÅÜí îÉêëìÅÜÉåI Ç~ë cÉìÉê ãáí t~ëëÉê

òì ä∏ëÅÜÉåI sbo_obkkrkdpdbc^eo> aÉå qçéÑ çÇÉê ÇáÉ mÑ~ååÉ

òìã bêëíáÅâÉå ÇÉê cä~ããÉ ~ÄÇÉÅâÉåI ìåÇ ÇáÉ hçÅÜëíÉääÉ

~ìëëÅÜ~äíÉåK

_Éá ÉáåÉê pí∏êìåÖ ÇáÉ d~ëJ ìåÇ píêçãòìÑìÜê òìã dÉê®í

ìåíÉêÄêÉÅÜÉåK tÉåÇÉå páÉ ëáÅÜ ÑΩê ÉáåÉ oÉé~ê~íìê ÇÉë dÉê®íë ~å

ìåëÉêÉå hìåÇÉåÇáÉåëí K

píÉääÉå páÉ âÉáåÉ îÉêÑçêãíÉ ìåÇ áåëí~ÄáäÉ hçÅÜÖÉê®íÉ ~ìÑ ÇáÉ mä~ííÉå

ìåÇ _êÉååÉêI ÇáÉëÉ â∏ååÉå ìãÑ~ääÉåK

i®ëëí ëáÅÜ ÉáåÉ ^êã~íìê åáÅÜí ÄÉí®íáÖÉåI Ç~êÑ âÉáåÉ dÉï~äí

~åÖÉïÉåÇÉí ïÉêÇÉåK tÉåÇÉå páÉ ëáÅÜ ëçÑçêí ~å ìåëÉêÉå hìåÇÉåÇáÉåëí I ÇÉê Ç~ë ÄÉíêçÑÑÉåÉ bäÉãÉåí êÉé~êáÉêí çÇÉê ÉêëÉíòíK

Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte zur Reinigung des

Kochfeldes, da Stromschlaggefahr besteht.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen

(einschließlich Kinder) vorgesehen, die in ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sind oder denen es an Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, es sei

denn, sie stehen unter Beaufsichtigung oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in der Benutzung des

Gerätes unterrichtet.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.

aáÉ a~êëíÉääìåÖÉå áå ÇáÉëÉê dÉÄê~ìÅÜë~åïÉáëìåÖ â∏ååÉå îçå fÜêÉã dÉê®í ~ÄïÉáÅÜÉåK tboabk afbpb _bpqfjjrkdbk kf`eq bfkdbe^iqbkI ibekq abo ebopqbiibo gbdif`eb d^o^kqfbibfpqrkdbk

^_K

aáÉë ëáåÇ ÇáÉ _Éëí~åÇíÉáäÉ fÜêÉë hçÅÜÑÉäÇë

oçëí

_êÉååÉê oçëí açééÉäÄêÉååÉê

Äáë RIS ât cÉííÖÉÑ®≈

_ÉÇáÉåíÉáäÉ bäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉ

ãáí ÇçééÉäíÉê hçÅÜòçåÉ bäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉ

_ÉÇáÉåÉäÉãÉåí

ÑΩê ÇçééÉäíÉ hçÅÜòçåÉ cÉííÄÉÜ®äíÉê

_ÉÇáÉåíÉáä bäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉ

ÑΩê dä~ëÖêáää

_ÉÇáÉåÉäÉãÉåí

ÑΩê ÉäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ bäÉâíêáëÅÜÉ hçãÄáJhçÅÜéä~ííÉ

_ÉÇáÉåíÉáä cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ t~ÜäëÅÜ~äíÉê

ÑΩê hçÅÜòçåÉ

_ÉÇáÉåÉäÉãÉåí ÑΩê

ÇáÉ iÉáëíìåÖëëíìÑÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ

NV

d~ëÄêÉååÉê

^ÄÄK NK

^ÄÄK OK qÜÉêãçé~~ê

^ÄÄK PK

OM wΩåÇâÉêòÉ

_ÉáÇÉ d~ëÇΩëÉå EáååÉå ìåÇ

~ì≈ÉåF ÄêÉååÉå ãáí Ü∏ÅÜëíÉê iÉáëíìåÖK aáÉ ®ì≈ÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí

ãáåáã~äÉê iÉáëíìåÖX ÇáÉ áååÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí ã~ñáã~äÉê iÉáëíìåÖK aáÉ áååÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí

ã~ñáã~äÉê iÉáëíìåÖK ÇáÉ ®ì≈ÉêÉ d~ëÇΩëÉ áëí ~ÄÖÉëÅÜ~äíÉíK aáÉ áååÉêÉ d~ëÇΩëÉ ÄêÉååí ãáí

ãáåáã~äÉê iÉáëíìåÖX ÇáÉ ®ì≈ÉêÉ d~ëÇΩëÉ áëí ~ÄÖÉëÅÜ~äíÉíK

^ìÑ àÉÇÉã _ÉÇáÉåíÉáä áëí ÇáÉ hçÅÜëíÉääÉ ã~êâáÉêíI ÇáÉ Éë

êÉÖÉäíK ^ÄÄK NK wìã báåëÅÜ~äíÉå ÉáåÉë _êÉååÉêë ÇêΩÅâÉå páÉ Ç~ë

_ÉÇáÉåÉäÉãÉåí ÇÉë ÖÉïΩåëÅÜíÉå _êÉååÉêë ìåÇ ÇêÉÜÉå

ÇáÉëÉå ÖÉÖÉå ÇÉå rÜêòÉáÖÉêëáåå Äáë ~ìÑ ÇáÉ ã~ñáã~äÉ mçëáíáçåK eáÉê Ü~äíÉå páÉ Ç~ë _ÉÇáÉåÉäÉãÉåí ÉáåáÖÉ pÉâìåÇÉå ÑÉëíI Äáë ÇÉê _êÉååÉê òΩåÇÉíK ^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ

ëíÉääÉå páÉ ÇáÉ ÖÉïΩåëÅÜíÉ mçëáíáçå ÉáåK táêÇ ÇÉê _êÉååÉê

åáÅÜí ÖÉòΩåÇÉíI ÇÉå sçêÖ~åÖ ïáÉÇÉêÜçäÉåK _Éá

îÉêëÅÜãìíòíÉå wΩåÇâÉêòÉå áëí ÇáÉ wΩåÇìåÖ ìåòìêÉáÅÜÉåÇI

Ç~ÜÉê ëáåÇ ÇáÉëÉ ë~ìÄÉê òì Ü~äíÉåK aáÉ oÉáåáÖìåÖ ãáí ÉáåÉê âäÉáåÉå _ΩêëíÉ ~ìëÑΩÜêÉå ìåÇ

Ç~ÄÉá ÄÉ~ÅÜíÉåI Ç~ëë ÇáÉ hÉêòÉ âÉáåÉê ÖÉï~äíë~ãÉå báåïáêâìåÖ ~ìëÖÉëÉíòí ïÉêÇÉå Ç~êÑK fÜê hçÅÜÑÉäÇ â~åå ãáí

íÜÉêãçÉäÉâíêáëÅÜÉå páÅÜÉêìåÖÉå ~ìëÖÉêΩëíÉí ëÉáåI ÇáÉ

Éáå ^ìëëíê∏ãÉå îçå d~ë ÄÉá îÉêëÉÜÉåíäáÅÜ ÖÉä∏ëÅÜíÉê d~ëÑä~ããÉ îÉêÜáåÇÉêåK ^ÄÄK OK rã ÇáÉëÉë åÉì~êíáÖÉ póëíÉã ÉáåòìëÅÜ~äíÉå ìåÇ òì

~âíáîáÉêÉå I ÖÉÜÉå páÉ ~ìÑ ÇáÉ ÖäÉáÅÜÉ tÉáëÉ îçêX Ü~äíÉå páÉ

àÉÇçÅÜ Ç~ë _ÉÇáÉåÉäÉãÉåí ÖÉÇêΩÅâíI Äáë ÇÉê wΩåÇîçêÖ~åÖ

ëí~ííÑáåÇÉíI ÇáÉ cä~ããÉ ÄêÉååí ìåÇ åáÅÜí ïáÉÇÉê îÉêä∏ëÅÜíK cáåÇÉí âÉáåÉ wΩåÇìåÖ ëí~ííI ïáÉÇÉêÜçäÉå páÉ ÇÉå sçêÖ~åÖ

ìåÇ ÇêΩÅâÉå páÉ ÇáÉëã~ä NJJR pÉâìåÇÉå ä~åÖK wìã ^ÄëÅÜ~äíÉå ÇêÉÜÉå ëáÉ Ç~ë _ÉÇáÉåÉäÉãÉåí áã rÜêòÉáÖÉêëáåå Äáë ~ìÑ ÇáÉ mçëáíáçå F K fÜê ãçÇÉêåÉë ìåÇ ÑìåâíáçåÉääÉë hçÅÜÑÉäÇ áëí ãáí ÉÑÑáòáÉåíÉå

^êã~íìêÉå ~ìëÖÉêΩëíÉíI ãáí ÇÉåÉå páÉ òïáëÅÜÉå ÇÉê

ã~ñáã~äÉå ìåÇ ÇÉê ãáåáã~äÉå cä~ããÉ ÇáÉ êáÅÜíáÖÉ oÉÖÉäìåÖ ÑáåÇÉå â∏ååÉåK gÉ å~ÅÜ jçÇÉää áëí fÜê hçÅÜÑÉäÇ ãáí ÉáåÉã açééÉäÄêÉååÉê

~ìëÖÉëí~ííÉíI ÇÉê fÜåÉå ÖìíÉ aáÉåëíÉ ÑΩê Ç~ë hçÅÜÉå ãáí m~Éää~JmÑ~ååÉåI ÅÜáåÉëáëÅÜÉã tçâ E~ääÉ ^êíÉå îçå

~ëá~íáëÅÜÉå dÉêáÅÜíÉåF ìëïK äÉáëíÉíK tÉåå fÜê hçÅÜÑÉäÇ ãáí ÇÉã açééÉäÄêÉååÉê ~ìëÖÉêΩëíÉí

áëíI îÉêÑΩÖí Éê ΩÄÉê ^êã~íìêÉå òìê îçåÉáå~åÇÉê

ìå~ÄÜ®åÖáÖÉå oÉÖÉäìåÖ ÇÉê áååÉêÉå ìåÇ ÇÉê ®ì≈ÉêÉå cä~ããÉK cìåâíáçåëÄÉëÅÜêÉáÄìåÖK ^ÄÄK PK aáÉ _ÉåìíòìåÖ ÇÉë d~ëÖÉê®íë ÉêòÉìÖí áå ÇÉã o~ìãI ïç

Éë ÄÉíêáÉÄÉå ïáêÇI t®êãÉ ìåÇ cÉìÅÜíáÖâÉáíK bë ãìëë ÉáåÉ

ÖìíÉ _ÉäΩÑíìåÖ ÇÉê hΩÅÜÉ ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí ëÉáåW aáÉ

îçêÜ~åÇÉåÉå _ÉäΩÑíìåÖë∏ÑÑåìåÖÉå ãΩëëÉå ÖÉ∏ÑÑåÉí ëÉáåI

çÇÉê Éë áëí Éáå ãÉÅÜ~åáëÅÜÉë sÉåíáä~íáçåëÖÉê®í

Eaìåëí~ÄòìÖF îçêòìëÉÜÉåK _Éá ÉáåÉê âçåíáåìáÉêäáÅÜÉå

_ÉåìíòìåÖ fÜêÉë dÉê®íë â∏ååíÉ ÉáåÉ òìë®íòäáÅÜÉ _ÉäΩÑíìåÖ

ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ ïÉêÇÉåI òK _K Éáå ÖÉ∏ÑÑåÉíÉë cÉåëíÉê EçÜåÉ

ÉáåÉå iìÑíòìÖ òì îÉêìêë~ÅÜÉåFI çÇÉê ÇáÉ iÉáëíìåÖ ÇÉê ÖÖÑK

îçêÜ~åÇÉåÉå ãÉÅÜ~åáëÅÜÉå _ÉäΩÑíìåÖ ãìëë ÉêÜ∏Üí

ïÉêÇÉåK

Bei den ersten Inbetriebnahmen ist ein Ausströmen von

Düften durchaus normal.

, *"-

0

- F

bãéÑçÜäÉåÉ aìêÅÜãÉëëÉê ÑΩê hçÅÜÖÉê®íÉ

_obkkbo açééÉäÑä~ããÉ

Äáë RIS âtW pÅÜåÉääâçÅÜéä~ííÉW jáííÉäëÅÜåÉääW bäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉ ãáí

ÇçééÉäíÉê hçÅÜòçåÉ bäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉ gÉ å~ÅÜ jçÇÉääW jfkK Õ hl`edboûq j^uK Õ hl`edboûq

[ OO Åã

OO Åã

NQ Åã

OS Åã

OM Åã

NO Åã

NU Åã

NQ Åã hçãÄá

NQ Åã

OM Åã

NQ ñ PR Åã

wìë~íòêçëíÉ

^ÄÄK QK

^ÄÄK RK aáÉ jçÇÉääÉ ãáí açééÉäÄêÉååÉê îÉêÑΩÖÉå ΩÄÉê

ÉáåÉå wìë~íòêçëíI ÇÉê ÑΩê hçÅÜÖÉê®íÉ ãáí ÉáåÉã aìêÅÜãÉëëÉê îçå ãÉÜê ~äë OS Åã ÉêÑçêÇÉêäáÅÜ áëíI

òK _KI cäÉáëÅÜÄê®íÉêI qçåÖÉÑ®≈É ëçïáÉ ~ääÉ

âçåâ~îÉå hçÅÜÖÉê®íÉ EÅÜáåÉëáëÅÜÉê tçâI ìëïKFK

^ÄÄK QK ^ìÑ dêìåÇ ÇÉê ÜçÜÉå qÉãéÉê~íìêÉåI ÇáÉ

ÇáÉëÉ wìë~íòêçëíÉ ï®ÜêÉåÇ ÇÉë hçÅÜîçêÖ~åÖë

ÉêêÉáÅÜÉå â∏ååÉåI ÇΩêÑÉå ÇáÉëÉ åáÅÜí îÉê®åÇÉêí

ïÉêÇÉåK sÉêÄêÉååìåÖëÖÉÑ~Üê>

^ì≈ÉêÇÉã îÉêÑΩÖÉå ÇáÉëÉ jçÇÉääÉ ΩÄÉê ÉáåÉå wìë~íòêçëí ÑΩê h~ÑÑÉÉâçÅÜÉêI ÇÉê ëáÅÜ ~ìÅÜ ÑΩê hçÅÜÖÉÑ®≈É ãáí ÉáåÉã aìêÅÜãÉëëÉê îçå ïÉåáÖÉê

~äë NM Åã ÉáÖåÉíK ^ÄÄK RK aÉê eÉêëíÉääÉê Ü~ÑíÉí åáÅÜíI ïÉåå ÉáåÉê ÇáÉëÉê wìë~íòêçëíÉ åáÅÜí çÇÉê Ñ~äëÅÜ îÉêïÉåÇÉí ïáêÇK

ON

bãéÑÉÜäìåÖÉå

òìã hçÅÜÉå

pÉÜê ëí~êâ jáííÉäëÅÜåÉää a~ãéÑâ~êíçÑÑÉäåI cêáëÅÜÖÉãΩëÉI báåíçéÑÖÉêáÅÜíÉI qÉáÖï~êÉåK aáÉëÉ bãéÑÉÜäìåÖÉå ëáåÇ êÉáå áåÑçêã~íáî pí~êâ açééÉäÄêÉååÉê hçÅÜÉåI Äê~íÉåI ê∏ëíÉåI m~Éää~ëI ~ëá~íáëÅÜÉ hΩÅÜÉ

EtçâFK pÅÜåÉää pÅÜåáíòÉäI píÉ~âI lãÉäÉííÉI dÉÄê~íÉåÉëK jáííÉä i~åÖë~ã

^ìÑï®êãÉå ìåÇ ï~êãÜ~äíÉåW

îçêÄÉêÉáíÉíÉ dÉêáÅÜíÉI cÉêíáÖÖÉêáÅÜíÉK oÉáëI _ÉÅÜ~ãÉäI o~ÖçìíK a~ãéÑâçÅÜÉåW cáëÅÜI dÉãΩëÉK táÉÇÉê~ìÑï®êãÉå ìåÇ

ï~êãÜ~äíÉå îçå òìÄÉêÉáíÉíÉå dÉêáÅÜíÉå ìåÇ wìÄÉêÉáíÉå îçå

ëÅÜã~ÅâÜ~ÑíÉå dÉêáÅÜíÉåK

bäÉâíêáëÅÜÉ hçÅÜéä~ííÉå

bë ïáêÇ ÉãéÑçÜäÉåI ÇÉå pÅÜ~äíÉê òì _ÉÖáåå ÇÉë hçÅÜÉåë ~ìÑ ã~ñáã~äÉ iÉáëíìåÖ òì ëíÉääÉåI ìåÇ ÇáÉ iÉáëíìåÖ Ç~å~ÅÜ ìåÇ àÉ å~ÅÜ jÉåÖÉ ìåÇ ^êí ÇÉê iÉÄÉåëãáííÉä ÇìêÅÜ píÉääìåÖ ~ìÑ ÉáåÉ ãáííäÉêÉ mçëáíáçå òì îÉêêáåÖÉêåK wìê kìíòìåÖ ÇÉê k~ÅÜÜÉáòäÉáëíìåÖ ÇÉê hçÅÜéä~ííÉ

â~åå ëáÉ òìê båÉêÖáÉÉáåëé~êìåÖ ÉáåáÖÉ wÉáí îçê ÇÉã båÇÉ ÇÉë hçÅÜÉåë ~ìëÖÉëÅÜ~äíÉí ïÉêÇÉåI Ç~ ÇÉê hçÅÜîçêÖ~åÖ ÇìêÅÜ ÇáÉ áå ÇÉê mä~ííÉ îçêÜ~åÇÉåÉå båÉêÖáÉ ÑçêíÖÉëÉíòí ïáêÇK sÉêïÉåÇÉå páÉ hçÅÜÖÉê®íÉ ãáí ÉáåÉã î∏ääáÖ

ÉÄÉåÉå ìåÇ ÇáÅâÉå _çÇÉå ãáí ÉáåÉã aìêÅÜãÉëëÉêI ÇÉê ìåÖÉÑ®Üê ÇÉã ÇÉë bêÜáíòìåÖëÉäÉãÉåíë ÉåíëéêáÅÜíI ìåÇ åáÉã~äë ÉáåÉå

âäÉáåÉêÉå aìêÅÜãÉëëÉêK sÉêãÉáÇÉå páÉ Ç~ë §ÄÉêä~ìÑÉå îçå cäΩëëáÖâÉáíÉå

~ìÑ ÇáÉ mä~ííÉåÑä®ÅÜÉI ìåÇ ëíÉääÉå páÉ âÉáåÉ hçÅÜÖÉê®íÉ ãáí å~ëëÉã _çÇÉå ~ìÑ ÇáÉ mä~ííÉåK

cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ

_Éá ÇÉå bäÉâíêçÖÉê®íÉå äÉìÅÜíÉí ÇáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ ÄÉáã báåëÅÜ~äíÉå ÉáåÉê hçÅÜòçåÉ ~ìÑ ìåÇ òÉáÖí ~ìÑ ÇáÉëÉ tÉáëÉ ~åI Ç~ëë

ÇáÉ hçÅÜòçåÉ ÜÉá≈ áëíK _Éáã ^ìëëÅÜ~äíÉå ÇÉê hçÅÜòçåÉ äÉìÅÜíÉí ÇáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ ïÉáíÉêI ëçä~åÖÉ ÇáÉëÉ wçåÉ åçÅÜ ÜÉá≈ áëíI ìåÇ òÉáÖí Ç~ãáí ÇáÉ oÉëíï®êãÉ

~åK ^ìÑ ÇáÉëÉê hçÅÜòçåÉ â~åå åçÅÜ ïÉáíÉê

ÖÉâçÅÜí ïÉêÇÉåI ïçãáí båÉêÖáÉ ÉáåÖÉëé~êí ïáêÇK pçÄ~äÇ ÇáÉ hçÅÜòçåÉ ~ÄÖÉâΩÜäí áëíI ÉêäáëÅÜí ÇáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉK

OO

NMJpíìÑÉåJoÉÖäÉê ÑΩê ÇáÉ iÉáëíìåÖëêÉÖÉäìåÖ

ÄÉá ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉå

^ÄÄK SK aáÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉå ïÉêÇÉå ãáí ÉáåÉã båÉêÖáÉêÉÖäÉê ÖÉêÉÖÉäíI ãáí ÇÉã páÉ ÇáÉ ÑΩê ÇáÉ òì

îÉê~êÄÉáíÉåÇÉå iÉÄÉåëãáííÉä êáÅÜíáÖÉ båÉêÖáÉ

ÉáåëíÉääÉå â∏ååÉåI ^ÄÄK SK aêÉÜÉå páÉ ÇÉå oÉÖäÉê àÉ å~ÅÜ hçÅÜ~êíI jÉåÖÉ ÇÉê

òì îÉê~êÄÉáíÉåÇÉå iÉÄÉåëãáííÉä ìåÇ ~åÜ~åÇ ÇÉê hçÅÜíáééë áã rÜêòÉáÖÉêëáåå ~ìÑ ÇáÉ mçëáíáçåI ÇáÉ

ÇÉã òì âçÅÜÉåÇÉå dÉêáÅÜí ÉåíëéêáÅÜíK aáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ

äÉìÅÜíÉí ~ìÑK wìã ^ÄëÅÜ~äíÉå ÇêÉÜÉå páÉ ÇÉå oÉÖäÉê ~ìÑ ÇáÉ mçëáíáçå F K aáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ ÉêäáëÅÜíI ëçÄ~äÇ ÇáÉ hçÅÜéä~ííÉ ~ÄÖÉâΩÜäí áëíK

8

7

cìåâíáçå ÇÉê ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉ ãáí

ÇçééÉäíÉê hçÅÜòçåÉ

^ÄÄK TK

_Éá ÇÉå ãáí òïÉá dä~ëâÉê~ãáâÑÉäÇÉêå

~ìëÖÉëí~ííÉíÉå jçÇÉääÉå áëí ÉáåÉë ÇÉê cÉäÇÉê ãáí

òïÉá eÉáòâêÉáëÉå ~ìëÖÉêΩëíÉí ìåÇ ÄáÉíÉí Ç~ÜÉê

òïÉá hçÅÜòçåÉåI ÉáåÉ áå ÇÉê jáííÉ ãáí TMM t ìåÇ

ÉáåÉ ïÉáíÉêÉ ãáí NUMM t EïÉåå fÜê dÉê®í ãáí OPM s pé~ååìåÖ ÄÉíêáÉÄÉå ïáêÇFK tÉåå fÜê dÉê®í ãáí

QMM s ÄÉíêáÉÄÉå ïáêÇI Ü~í ÇáÉ ãáííäÉêÉ wçåÉ VMM t

ìåÇ ÄÉáÇÉ òìë~ããÉå Ü~ÄÉå ÉáåÉ dÉë~ãíäÉáëíìåÖ

îçå NUMM tK aáÉ cìåâíáçå ïáêÇ å~ÅÜÑçäÖÉåÇ

ÄÉëÅÜêáÉÄÉåW aáÉ âäÉáåÉ EãáííäÉêÉF hçÅÜòçåÉ ïáêÇ

ÇìêÅÜ aêÉÜÉå ÇÉë _ÉÇáÉåÉäÉãÉåíë áã rÜêòÉáÖÉêëáåå Äáë òìê mçëáíáçå F IÉáåÖÉëÅÜ~äíÉíX

îçå Ç~ ~å â~åå ÇÉê oÉÖäÉê ~ìÑ ÇáÉ mçëáíáçåÉå NJJV

ÖÉëíÉääí ïÉêÇÉåK ^ÄÄK TK

Add. 7a.

N Z jáåÇÉëííÉãéÉê~íìêK

V Z e∏ÅÜëííÉãéÉê~íìêK

1

8

9

2 tÉåå páÉ ~ì≈ÉêÇÉã ÇáÉ ÉêïÉáíÉêíÉ bêï®êãìåÖëòçåÉ åìíòÉå ïçääÉåI ÇêÉÜÉå páÉ ÇÉå

3 7

9

6

6

5

5

4

4

1

3

2

Eã~ñáã~äÉ bêï®êãìåÖFI çÇÉê ÇêÉÜÉå páÉ áÜå ~ìÑ

ÉáåÉ ÄÉäáÉÄáÖÉ wïáëÅÜÉåéçëáíáçåI ìã ïÉåáÖÉê t®êãÉ òìòìÑΩÜêÉåK rã ïáÉÇÉê ÇáÉ âäÉáåÉ hçÅÜòçåÉ òì åìíòÉåI ÇêÉÜÉå páÉ ÇÉå oÉÖäÉê ÖÉÖÉå

ÇÉå rÜêòÉáÖÉêëáåå Äáë òìê mçëáíáçå F IìåÇ ëÅÜ~äíÉå páÉ åÉì ÉáåK aáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ

äÉìÅÜíÉå ïáÉ îçêÜÉê Éêä®ìíÉêíK

OP

hçÅÜíáééë

pÅÜãÉäòÉåW pÅÜçâçä~ÇÉI _ìííÉêI dÉä~íáåÉ hçÅÜÉå îçåW oÉáëI _¨ÅÜ~ãÉäëç≈ÉI o~Öçìí hçÅÜÉå îçå W h~êíçÑÑÉäåI kìÇÉäåI dÉãΩëÉ

^åÄê~íÉåW pÅÜãçêJLoçääÄê~íÉå a~ãéÑâçÅÜÉåW cáëÅÜ bêï®êãÉåW t~êãÜ~äíÉå îçå cÉêíáÖÖÉêáÅÜíÉå

_ê~íÉåW pÅÜåáíòÉäåI píÉ~âëI lãÉäÉííÉë hçÅÜÉå ìåÇ ^åÄê~íÉåW

få ÑçäÖÉåÇÉå c®ääÉå

áëí ÉáåÉ Ü∏ÜÉêÉ hçÅÜäÉáëíìåÖ

ÉêÑçêÇÉêäáÅÜW

-

-

dêç≈É cäΩëëáÖâÉáíëãÉåÖÉåK sçêÄÉêÉáíìåÖ Öêç≈Éê dÉêáÅÜíÉK hçÅÜÉå ãáí åáÅÜí ~ÄÖÉÇÉÅâíÉå hçÅÜÖÉê®íÉåK mlpfqflk

NJJO

OJJP

QJJR

QJJR

R

OJJPJJQJJR

SJJTJJU

V

cìåâíáçå ÇÉê ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçãÄáJmä~ííÉ

fÜêÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ hçãÄáJmä~ííÉ áëí ãáí òïÉá oÉÖäÉêå

òìê cìåâíáçåëëíÉìÉêìåÖ ~ìëÖÉêΩëíÉíK aÉê oÉÖäÉê

~ìÑ ÇÉê äáåâÉå wçåÉ ÇÉë dÉê®íÉë áëí ÇÉê t~ÜäëÅÜ~äíÉê ÑΩê ÇáÉ hçÅÜòçåÉK aÉëëÉå cìåâíáçå

ïáêÇ å~ÅÜÑçäÖÉåÇ ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK aÉê oÉÖäÉê ~ìÑ ÇÉê

êÉÅÜíÉå wçåÉ ëíÉìÉêí ÇáÉ iÉáëíìåÖ ÇÉê ÖÉï®ÜäíÉå wçåÉI ïáÉ ÄÉêÉáíë ìåíÉê łNMJpíìÑÉåJoÉÖäÉê ÑΩê ÇáÉ iÉáëíìåÖëêÉÖÉäìåÖ ÄÉá ÉäÉâíêáëÅÜÉå hçÅÜéä~ííÉåC

ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK aáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ

ÑìåâíáçåáÉêí ïáÉ çÄÉå ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK

hçÅÜòçåÉåJ t~ÜäëÅÜ~äíÉê

^ÄÄK UK jáí ÇáÉëÉã oÉÖäÉê â~åå ÇáÉ dê∏≈É ÇÉê ~ìÑ ÇÉã hçÅÜÑÉäÇ ~âíáîáÉêíÉå hçÅÜòçåÉ ïáÉ å~ÅÜÑçäÖÉåÇ

ÄÉëÅÜêáÉÄÉå E^ÄÄK UKF ÉáåÖÉëíÉääí ïÉêÇÉåK

Õ NQ ãã

Õ OM ãã

MIV ât

NITR ât

NQ Åã ñ PR Åã OIN ât

OQ

dä~ëâÉê~ãáâJdêáää

^ÄÄK VK EàÉ å~ÅÜ jçÇÉääF aáÉëÉ mä~ííÉå ïÉêÇÉå ΩÄÉê ÉáåÉå båÉêÖáÉêÉÖäÉê

ÖÉëíÉìÉêíI ãáí ÇÉã páÉ ÇáÉ iÉáëíìåÖ ÉáåëíÉääÉå

â∏ååÉåI ÇáÉ ÑΩê Ç~ë òì âçÅÜÉåÇÉ iÉÄÉåëãáííÉä

ÖÉÉáÖåÉí áëíK ^ÄÄK VK jáåK EàÉ å~ÅÜ jçÇÉääF aêÉÜÉå páÉ àÉ å~ÅÜ ÖÉï®ÜäíÉê hçÅÜ~êíI ÇÉê jÉåÖÉ

ÇÉê òì îÉê~êÄÉáíÉåÇÉå iÉÄÉåëãáííÉä ìåÇ ~åÜ~åÇ

ÇÉê q~ÄÉääÉ ÑΩê Ç~ë _ê~íÉå áå ÇÉê mÑ~ååÉ ÇÉå oÉÖäÉê ~ìÑ ÇáÉ mçëáíáçåI ÇáÉ ÇÉã òì âçÅÜÉåÇÉå dÉêáÅÜí ÉåíëéêáÅÜíK aáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ äÉìÅÜíÉí ~ìÑK aêÉÜÉå páÉ òìã ^ìëëÅÜ~äíÉå ÇÉê hçÅÜéä~ííÉ ÇÉå oÉÖäÉê ~ìÑ ÇáÉ mçëáíáçå

F

K aáÉ cìåâíáçåëJ ìåÇ oÉëíï®êãÉJhçåíêçäääÉìÅÜíÉ äÉìÅÜíÉí ëçä~åÖÉ

ïÉáíÉêI ïáÉ ÇáÉ hçÅÜòçåÉ ÜÉá≈ ÄäÉáÄíK j~ñK EàÉ å~ÅÜ jçÇÉääF

q~ÄÉääÉ ÑΩê Ç~ë _ê~íÉå áå ÇÉê mÑ~ååÉ

dÉêáÅÜí jÉåÖÉ dêáääëíìÑÉ dÉëÅÜ®íòíÉ

_ê~íÇ~ìÉê cäÉáëÅÜW p~ä~ãáI píÉ~âëI ã~êáåáÉêíÉë cäÉáëÅÜ qêìíÜ~ÜåÑáäÉíë e®ÜåÅÜÉåÄêìëíÑáäÉí

_ê~íïìêëí

àÉ å~ÅÜ jçÇÉää

O JJ Q píΩÅâ S JJ V O JJ P NP JJ NR jáåìíÉå

Q píΩÅâ S JJ V O JJ P R JJ S jáåìíÉå

O píΩÅâ

Q píΩÅâ

S JJ V

P JJ T

O JJ P NS JJ OM jáåìíÉå

N JJ O NM JJ NR jáåìíÉå cáëÅÜW cáëÅÜÑáäÉíë cáëÅÜÑáäÉíëI ÑêáëÅÜ

O JJ Q píΩÅâ P JJ T

Q píΩÅâ P JJ T báÉêW oΩÜêÉáI péáÉÖÉäÉá mÑ~ååâìÅÜÉå

^åÇÉêÉW i~åÖìëíÉå

P píΩÅâ

T JJ U píΩÅâ

S JJ V

S JJ V

T JJ U píΩÅâ S JJ V cêáëÅÜÖÉãΩëÉI ^ìÄÉêÖáåÉåI wìÅÅÜáåá O pÅÜáÅÜíÉå R JJ V

N JJ O

N JJ O

O JJ P

O JJ P

O JJ P

O JJ P

NQ JJ NS jáåìíÉå

R JJ NM jáåìíÉå

N JJ Q jáåìíÉå aìêÅÜÖ®åÖáÖÉë _ê~íÉå

NM JJ NR jáåìíÉå

U JJ NM jáåìíÉå aáÉ a~íÉå áå ÇáÉëÉê q~ÄÉääÉ ëáåÇ oáÅÜíïÉêíÉK

_Éáã rãÇêÉÜÉå ÇÉê iÉÄÉåëãáííÉä âÉáåÉ jÉí~ääëÅÜ~ÄÉê îÉêïÉåÇÉåK

OR

t~êåÜáåïÉáëÉ òìã dÉÄê~ìÅÜ

ÄÉáã hçÅÜÉå kbfk

hÉáåÉ âäÉáåÉå hçÅÜÖÉê®íÉ ~ìÑ

Öêç≈Éå _êÉååÉêå îÉêïÉåÇÉåK aáÉ cä~ããÉ Ç~êÑ åáÅÜí ~å ÇÉå pÉáíÉå ÇÉê hçÅÜÖÉê®íÉ

~ìÑëíÉáÖÉåK

g^

sÉêïÉåÇÉå páÉ ëíÉíë hçÅÜÖÉê®íÉ I ÇáÉ ÑΩê ÇÉå

àÉïÉáäáÖÉå _êÉååÉê ÖÉÉáÖåÉí

ëáåÇK a~ãáí îÉêãÉáÇÉå páÉ

ÉáåÉå ΩÄÉêã®≈áÖÉå sÉêÄê~ìÅÜ

~å d~ë ìåÇ cäÉÅâÉå ~ìÑ ÇÉå hçÅÜÖÉê®íÉåK fããÉê ÉáåÉå aÉÅâÉä

îÉêïÉåÇÉåK káÅÜí çÜåÉ çÇÉê ãáí îÉêëÉíòíÉã aÉÅâÉä âçÅÜÉåI Éáå qÉáä ÇÉê båÉêÖáÉ ÖÉÜí Ç~ÇìêÅÜ îÉêäçêÉåK hÉáåÉ hçÅÜÖÉê®íÉ ãáí

îÉêÑçêãíÉã _çÇÉå îÉêïÉåÇÉåK aáÉë îÉêä®åÖÉêí ÇáÉ d~êòÉáí ìåÇ

ÉêÜ∏Üí ÇÉå båÉêÖáÉîÉêÄê~ìÅÜK kìê q∏éÑÉI mÑ~ååÉå ìåÇ qçåí∏éÑÉ ãáí Ñä~ÅÜÉã ìåÇ

ÇáÅâÉã _çÇÉå îÉêïÉåÇÉåK

^ìÑ fÜêÉã hçÅÜÑÉäÇ Ç~êÑ âÉáå dÉêáÅÜí áå ^äìãáåáìãÑçäáÉ çÇÉê

áå hìåëíëíçÑÑÄÉÜ®äíÉê òìÄÉêÉáíÉí

ïÉêÇÉåK a~ë j~íÉêá~ä ëÅÜãáäòíK a~ë hçÅÜÖÉê®í åáÅÜí îÉêëÉíòí

ΩÄÉê ÇÉå _êÉååÉê ëíÉääÉåI Éë

â∏ååíÉ ìãÑ~ääÉåK sÉêïÉåÇÉå páÉ âÉáåÉ hçÅÜÖÉê®íÉ îçå Öêç≈Éã aìêÅÜãÉëëÉê ~ìÑ _êÉååÉêåI ÇáÉ

ëáÅÜ å~ÜÉ ~å ÇÉå

_ÉÇáÉåÉäÉãÉåíÉå ÄÉÑáåÇÉåK pçÄ~äÇ ëáÉ ëáÅÜ áå ÇÉê jáííÉ ÇÉë

_êÉååÉêë ÄÉÑáåÇÉåI â∏ååÉå ëáÉ

ÇáÉ _ÉÇáÉåÉäÉãÉåíÉ ÄÉêΩÜêÉåI

ëç Ç~ëë ÇáÉ qÉãéÉê~íìê áå

ÇáÉëÉê wçåÉ ~åëíÉáÖí ìåÇ pÅÜ®ÇÉå ~ìÑíêÉíÉå â∏ååÉåK hçÅÜÖÉê®íÉ åáÅÜí ÇáêÉâí ~ìÑ ÇÉå

_êÉååÉê ëíÉääÉåK hÉáå òì ëÅÜïÉêÉë dÉïáÅÜí

~ìÑëíÉääÉåI Ç~ë hçÅÜÑÉäÇ åáÅÜí

ãáí ëÅÜïÉêÉå dÉÖÉåëí®åÇÉå

ëíç≈ÉåK káÅÜí òïÉá _êÉååÉê çÇÉê t®êãÉèìÉääÉå ÑΩê Éáå ÉáåòáÖÉë hçÅÜÖÉê®í îÉêïÉåÇÉåK a~ë hçÅÜÖÉê®í ÖÉå~ì áå ÇáÉ jáííÉ ΩÄÉê ÇÉå _êÉååÉê ëíÉääÉåK a~ë hçÅÜÖÉê®í ~ìÑ ÇÉå oçëí

ëíÉääÉåK

^ÅÜíÉå páÉ îçê ÇÉê _ÉåìíòìåÖ

Ç~ê~ìÑI Ç~ëë ÇáÉ oçëíÉ ìåÇ

_êÉååÉêÇÉÅâÉä êáÅÜíáÖ

~åÖÉÄê~ÅÜí ëáåÇK aáÉ hçÅÜÖÉê®íÉ îçêëáÅÜíáÖ ~ìÑ

ÇÉã hçÅÜÑÉäÇ ÄÉïÉÖÉåK sÉêãÉáÇÉå páÉ ÇáÉ _ÉåìíòìåÖ

îçå _ê~íéÑ~ååÉåI qçåí∏éÑÉåI

ìëïK ΩÄÉê ä®åÖÉêÉ wÉáí ÄÉá

ã~ñáã~äÉê eÉáòäÉáëíìåÖK sÉêïÉåÇÉå páÉ åìê Éáå hçÅÜÖÉê®í éêç _êÉååÉêK

_Éáã açééÉäÄêÉååÉê ÇÉå wìë~íòêçëí îÉêïÉåÇÉåK

OS

dÉÄê~ìÅÜëîçêëÅÜêáÑíÉå ÑΩê dä~ëâÉê~ãáâ W oÉáåáÖìåÖ ìåÇ mÑäÉÖÉ kbfk g^

hÉáåÉ éìäîÉêÑ∏êãáÖÉå mìíòãáííÉäI oÉáåáÖìåÖëëéê~óë ÑΩê _~Åâ∏ÑÉå

çÇÉê pÅÜÉìÉêä~ééÉå ÄÉåìíòÉåK páÉ â∏ååÉå hê~íòÉê ~ìÑ ÇÉê dä~ëÑä®ÅÜÉ îÉêìêë~ÅÜÉåK wìã båíÑÉêåÉå îçå ~åÜ~ÑíÉåÇÉå iÉÄÉåëãáííÉäêÉëíÉå ~ìÑ ÇÉê hçÅÜÑä®ÅÜÉ ÇΩêÑÉå âÉáåÉ ëéáíòÉå

çÇÉê âê~íòÉåÇÉå dÉÖÉåëí®åÇÉ

ïáÉ pí~ÜäïçääÉé~Çë çÇÉê jÉëëÉê

îÉêïÉåÇÉí ïÉêÇÉåK wìê oÉáåáÖìåÖ ÇÉê sÉêÄáåÇìåÖëëíÉääÉ ÇÉê dä~ëÑä®ÅÜÉ ãáí ÇÉå sÉêâäÉáÇìåÖÉå ÇÉê _êÉååÉê çÇÉê

ÇÉå jÉí~ääÄäÉåÇÉå ÇΩêÑÉå âÉáåÉ jÉëëÉêI pÅÜ~ÄÉê çÇÉê ®ÜåäáÅÜÉ dÉÖÉåëí®åÇÉ îÉêïÉåÇÉí

ïÉêÇÉåK aáÉ hçÅÜÖÉê®íÉ åáÅÜí ΩÄÉê ÇáÉ dä~ëÑä®ÅÜÉ òáÉÜÉåI Éë â∏ååÉå hê~íòÉê ÉåíëíÉÜÉåK bÄÉåëç ëçääíÉ

îÉêãáÉÇÉå ïÉêÇÉåI Ç~ëë Ü~êíÉ

çÇÉê ëéáíòÉ dÉÖÉåëí®åÇÉ ~ìÑ ÇáÉ dä~ëÑä®ÅÜÉ Ñ~ääÉåK aáÉ o®åÇÉê

ÇÉë hçÅÜÑÉäÇë âÉáåÉå pí∏≈Éå

~ìëëÉíòÉåK p~åÇâ∏êåÉêI ÇáÉ òK _K ÄÉá ÇÉê oÉáåáÖìåÖ îçå dÉãΩëÉ ~åÑ~ääÉåI

òÉêâê~íòÉå ÇáÉ dä~ëÑä®ÅÜÉK aáÉ lÄÉêÑä®ÅÜÉ ÇÉë eÉáòÉäÉãÉåíë å~ÅÜ àÉÇÉê

_ÉåìíòìåÖ ìåÇ áå â~äíÉã wìëí~åÇ êÉáåáÖÉåK ^ìÅÜ ÇáÉ

âäÉáåëíÉå oΩÅâëí®åÇÉ ïÉêÇÉå

ÄÉáã å®ÅÜëíÉå _ÉíêáÉÄ

îÉêÄê~ååíK a~ãáí ÇáÉ _êÉååÉê ìåÇ oçëíÉ

áããÉê ë~ìÄÉê ëáåÇI ãΩëëÉå

ÇáÉëÉ éÉêáçÇáëÅÜ ÖÉêÉáåáÖí

ïÉêÇÉåK a~òì ïÉêÇÉå ëáÉ áå pÉáÑÉåï~ëëÉê ÖÉäÉÖí ìåÇ ãáí

ÉáåÉê åáÅÜí ãÉí~ääáëÅÜÉå _ΩêëíÉ

~ÄÖÉêáÉÄÉåI Ç~ãáí ÇáÉ i∏ÅÜÉê

ìåÇ £ÑÑåìåÖÉå éÉêÑÉâí ÑêÉá

ÄäÉáÄÉå ìåÇ ÉáåÉ âçêêÉâíÉ cä~ããÉ ÉêòÉìÖÉå â∏ååÉåK cÉìÅÜíÉ _êÉååÉêÇÉÅâÉä ìåÇ oçëíÉ áããÉê ëçÑçêí ~ÄíêçÅâåÉåK báåÉå pÅÜ~ÄÉê ÑΩê dä~ëÑä®ÅÜÉå

îÉêïÉåÇÉåI ìåÇ ÇáÉëÉå ëíÉíë

Ñä~ÅÜ ~ìÑ ÇÉê dä~ëÑä®ÅÜÉ

~åëÉíòÉåK a~ÄÉá ÄÉëçåÇÉêë

ÄÉ~ÅÜíÉåI Ç~ëë ã~å åáÅÜí ~å

ÇáÉ sÉêâäÉáÇìåÖÉå ÇÉê d~ëÄêÉååÉê ÖÉä~åÖíK cΩê ÇáÉ oÉáåáÖìåÖ ÉãéÑÉÜäÉå ïáê łsáíêç

`äÉ~å2K aÉê ÜçÜÉ páäáâçå~åíÉáä

ÇáÉëÉë mêçÇìâíë ÉêòÉìÖí ÉáåÉå cáäãI ïçÇìêÅÜ Éë ÄÉëçåÇÉêë

äÉáÅÜí ÉåíÑÉêåí ïÉêÇÉå â~ååK

^ì≈ÉêÇÉã áëí Éë ïáÅÜíáÖI ÇáÉëÉ j~≈å~ÜãÉå áå êÉÖÉäã®≈áÖÉå

^Äëí®åÇÉå ÇìêÅÜòìÑΩÜêÉåK k~ÅÜ ÇÉã oÉáåáÖÉå ìåÇ qêçÅâåÉå ÇÉê _êÉååÉê Ç~ê~ìÑ

~ÅÜíÉå I Ç~ëë ÇáÉ aÉÅâÉä êáÅÜíáÖ

~ìÑ ÇÉã cä~ããÉåîÉêíÉáäÉê ÇÉë

_êÉååÉê ~ìÑÖÉäÉÖí ïÉêÇÉåK dÉëÅÜãçäòÉåÉê wìÅâÉê çÇÉê ΩÄÉêÖÉä~ìÑÉåÉ iÉÄÉåëãáííÉä ãáí ÜçÜÉã wìÅâÉêÖÉÜ~äíI ãΩëëÉå ëçÑçêí

ãáííÉäë ÉáåÉë dä~ëëÅÜ~ÄÉêë îçå ÇÉê hçÅÜëíÉääÉ ÉåíÑÉêåí ïÉêÇÉåK k~ÅÜ ÇÉã ^Äï~ëÅÜÉå ÇÉê oçëíÉ

ãΩëëÉå ÇáÉëÉ îçê ÇÉê å®ÅÜëíÉå sÉêïÉåÇìåÖ îçääëí®åÇáÖ ÖÉíêçÅâåÉí ïÉêÇÉåK t~ëëÉêíêçéÑÉå çÇÉê cÉìÅÜíëíÉääÉå ÄÉá _ÉÖáåå ÇÉë hçÅÜÉåë â∏ååÉå âäÉáåÉêÉ i~ÅâëÅÜ®ÇÉå îÉêìêë~ÅÜÉåK

^ÅÜíÉå páÉ Ç~ê~ìÑI ÇáÉ dìããáÑΩ≈É ÇÉê oçëíÉ åáÅÜí ï®ÜêÉåÇ ÇÉê oÉáåáÖìåÖ òì îÉêäáÉêÉåK få ÇáÉëÉã c~ää â~åå ÇÉê oçëí ÄÉá ÇÉê å®ÅÜëíÉå sÉêïÉåÇìåÖ Ç~ë dä~ë ÄòïK Ç~ë mêçÑáä îÉêâê~íòÉåK

^`eqrkd> obfkfdrkd slk di^pdofiidboûqbk tÉåå páÉ Éáå iÉÄÉåëãáííÉä ÇáêÉâí ~ìÑ ÇÉã hçÅÜÑÉäÇ îÉê~êÄÉáíÉåI êÉáåáÖÉå páÉ Ç~ë dÉê®í åáÅÜí ãáí

ÖáÑíáÖÉå pìÄëí~åòÉå ìåÇ ~ìÅÜ åáÅÜí ãáí pÅÜÉìÉêëÅÜï®ããÉå ~ìë ^äìãáåáìãK táê ÉãéÑÉÜäÉå fÜåÉå ëÅÜäÉáÑJ ìåÇ ëÅÜÉìÉêãáííÉäÑêÉáÉ oÉáåáÖÉê ~ìÑ ÑäΩëëáÖÉê _~ëáë ëçïáÉ ÇáÉ sÉêïÉåÇìåÖ ÉáåÉë pÅÜ~ÄÉêëK

Mit Hilfe eines Schabers Können Sie die Kochrückstände von der Oberfläche Ihres

Glaskeramikgrills entifernen und sie in den Fettbehälter geben.

Reinigen Sie nach dem Kochen den Fettbehälter, nehmen Sie den Behälter dazu heraus.

OT

_ÉíêáÉÄëëí∏êìåÖÉå

bë ãìëë åáÅÜí áããÉê ÇÉê hìåÇÉåÇáÉåëí ÖÉêìÑÉå ïÉêÇÉåK lÑíã~äë

â∏ååÉå páÉ ÇÉå cÉÜäÉê ëÉäÄëí ÄÉÜÉÄÉåK aáÉ ÑçäÖÉåÇÉ q~ÄÉääÉ

ÉåíÜ®äí Éáå é~~ê o~íëÅÜä®ÖÉK táÅÜíáÖÉê eáåïÉáëW kìê Ç~ë c~ÅÜéÉêëçå~ä ìåëÉêÉë hìåÇÉåÇáÉåëíÉë Ç~êÑ ^êÄÉáíÉå ~å

ÇÉê d~ëJ ìåÇ píêçã~åä~ÖÉ îçêåÉÜãÉåK t~ë íìåKKK

KKKïÉåå ÇÉê ~ääÖÉãÉáåÉ píêçãÄÉíêáÉÄ åáÅÜí ÑìåâíáçåáÉêí\

KKKïÉåå ÇáÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ wΩåÇìåÖ

åáÅÜí ÑìåâíáçåáÉêí\

KKKïÉåå ÇáÉ cä~ããÉ ÇÉê _êÉååÉê

åáÅÜí ÖäÉáÅÜÑ∏êãáÖ áëí\ j∏ÖäáÅÜÉ rêë~ÅÜÉ

JJaÉÑÉâíÉ páÅÜÉêìåÖK

JJaáÉ e~ìéíëáÅÜÉêìåÖ çÇÉê Éáå qêÉååëÅÜ~äíÉê ÇÉê fåëí~ää~íáçå áëí

ÇìêÅÜÖÉÄê~ååíK

JJwïáëÅÜÉå ÇÉê hÉêòÉ ìåÇ ÇÉå

_êÉååÉêå â∏ååíÉå péÉáëÉêÉëíÉ

îçêÜ~åÇÉå ëÉáåK

JJaáÉ _êÉååÉê ëáåÇ ÑÉìÅÜíK

JJaáÉ _êÉååÉêÇÉÅâÉä ëáåÇ åáÅÜí

êáÅÜíáÖ ~ìÑÖÉäÉÖíK

JJaáÉ îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå _êÉååÉêíÉáäÉ

ëáåÇ Ñ~äëÅÜ ãçåíáÉêíK i∏ëìåÖ

JJaáÉ páÅÜÉêìåÖ áã páÅÜÉêìåÖëâ~ëíÉå éêΩÑÉå ìåÇ ÖÖÑK

ÉêëÉíòÉåK

JJfã píêçãâ~ëíÉå éêΩÑÉåIçÄ ÇáÉ e~ìéíëáÅÜÉêìåÖ çÇÉê Éáå qêÉååëÅÜ~äíÉê ÇìêÅÜÖÉÄê~ååí áëíK

JJaÉê o~ìã òïáëÅÜÉå hÉêòÉ ìåÇ

_êÉååÉê ãìëë ëçêÖÑ®äíáÖ ÖÉêÉáåáÖí

ïÉêÇÉåK

JJaáÉ _êÉååÉêÇÉÅâÉä ìåÇ hÉêòÉå

ëçêÖÑ®äíáÖ êÉáåáÖÉåK

JJmêΩÑÉåIçÄ ÇáÉ aÉÅâÉä êáÅÜíáÖ

~ìÑäáÉÖÉåK

JJaáÉ îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå qÉáäÉ âçêêÉâí

ãçåíáÉêÉå

KKKïÉåå ÇÉê d~ëÑäìëë åáÅÜí åçêã~ä

ÉêëÅÜÉáåí çÇÉê âÉáå d~ë

~ìëëíê∏ãí\

KKKïÉåå Éë áå ÇÉê hΩÅÜÉ å~ÅÜ d~ë

êáÉÅÜí\

KKKïÉåå ÇáÉ páÅÜÉêÜÉáíëîçêêáÅÜíìåÖÉå

ÇÉê ÉáåòÉäåÉå _êÉååÉê åáÅÜí

ÑìåâíáçåáÉêÉå\

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê ëáåÇ

îÉêëÅÜãìíòíK

JJaáÉ d~ëäÉáíìåÖ áëí ~å

òïáëÅÜÉåÖÉëÅÜ~äíÉåÉ sÉåíáäÉå

~åÖÉëÅÜäçëëÉåK

JJ_Éá d~ë ~ìë ÉáåÉê d~ëÑä~ëÅÜÉ

â∏ååíÉ ÇáÉ cä~ëÅÜÉ äÉÉê ëÉáåK

JJbáå e~Üå áëí çÑÑÉåK

JJj∏ÖäáÅÜÉë iÉÅâ ~ã ^åëÅÜäìëë

ÇÉê d~ëÑä~ëÅÜÉK

JJaÉê pÅÜ~äíÉê ïìêÇÉ åáÅÜí ä~åÖÉ

ÖÉåìÖ ÖÉÇêΩÅâí ÖÉÜ~äíÉåK

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê ëáåÇ

îÉêëÅÜãìíòíK

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê

êÉáåáÖÉåK

JJaáÉ ã∏ÖäáÅÜÉå

òïáëÅÜÉåÖÉëÅÜ~äíÉíÉå sÉåíáäÉ

∏ÑÑåÉåK

JJaáÉ d~ëÑä~ëÅÜÉ ÇìêÅÜ ÉáåÉ îçääÉ

ÉêëÉíòÉåK

JJ^ääÉ e®ÜåÉ ΩÄÉêéêΩÑÉåK

JJmêΩÑÉå páÉIçÄ ÇÉê ^åëÅÜäìëë

âçêêÉâí ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêí ïìêÇÉK

JJk~ÅÜ ÇÉã wΩåÇÉå ÇÉë _êÉååÉêë

ÇÉå pÅÜ~äíÉê åçÅÜ Éáå é~~ê pÉâìåÇÉå ÖÉÇêΩÅâí Ü~äíÉåK

JJaáÉ d~ë~ìëä®ëëÉ ÇÉê _êÉååÉê

êÉáåáÖÉåK tÉåå páÉ ìåëÉêÉå hìåÇÉåÇáÉåëí êìÑÉåI ÖÉÄÉå páÉ ÄáííÉ ÑçäÖÉåÇÉë ~åW b JJ ko ca aáÉëÉ ^åÖ~ÄÉå ÑáåÇÉå páÉ ~ìÑ ÇÉã qóéÉåëÅÜáäÇ fÜêÉë dÉê®íëK aáÉëÉë ÄÉÑáåÇÉí ëáÅÜ ~å ÇÉê råíÉêëÉáíÉ fÜêÉë hçÅÜÑÉäÇÉëK

d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉå

aáÉ d~ê~åíáÉÄÉÇáåÖìåÖÉåI ÇáÉ ~ìÑ ÇáÉëÉë dÉê®í ^åïÉåÇìåÖ

ÑáåÇÉåI ïÉêÇÉå îçå ìåëÉêÉê sÉêíêÉíìåÖ áã i~åÇ ÇÉë dÉê®íÉâ~ìÑë

ÑÉëíÖÉäÉÖíK ^ìÑ tìåëÅÜ áëí ÇÉê sÉêâ®ìÑÉêI ÄÉá ÇÉã páÉ Ç~ë dÉê®í

ÉêïçêÄÉå Ü~ÄÉå ÖÉêåÉ ÄÉêÉáíI fÜåÉå báåòÉäÜÉáíÉå ÜáÉêòì

ãáíòìíÉáäÉåK wìê få~åëéêìÅÜå~ÜãÉ ÇÉê d~ê~åíáÉ ãìëë áå ~ääÉå c®ääÉå ÇÉê h~ìÑÄÉäÉÖ îçêÖÉäÉÖí ïÉêÇÉåK táê ÄÉÜ~äíÉå ìåë Ç~ë oÉÅÜí ~ìÑ ûåÇÉêìåÖÉå îçêK

OU

`ÜÉêLÅÜ≠êÉ `äáÉåíLÉ W kçìë îçìë êÉãÉêÅáçåë Éí ѨäáÅáíçåë ÇÉ îçíêÉ ÅÜçáñK `Éí ~éé~êÉáä éê~íáèìÉI ãçÇÉêåÉ Éí

ÑçåÅíáçååÉäI Éëí Ñ~Äêáèì¨ ~îÉÅ ÇÉë ã~í¨êá~ìñ ÇÉ Öê~åÇÉ èì~äáí¨ èìá çåí ¨í¨ ëçìãáë ¶ ìå

`çåíê∑äÉ ÇÉ nì~äáí¨ íê≠ë ëíêáÅíI éÉåÇ~åí íçìí äÉ éêçÅÉëëìë ÇÉ Ñ~ÄêáÅ~íáçå Éí

ã¨íáÅìäÉìëÉãÉåí íÉëí¨ë ~Ñáå èìÛáäë ë~íáëÑ~ëëÉåí íçìíÉë îçë ÉñáÖÉåÅÉë ÇÛìåÉ é~êÑ~áíÉ

ÅìáëëçåK kçìë îçìë éêáçåë ÇçåÅ ÇÉ äáêÉ Éí ÇÉ êÉëéÉÅíÉê ÅÉë áåëíêìÅíáçåë íê≠ë ëáãéäÉë éçìê éçìîçáê

Ö~ê~åíáê ÇÉë ê¨ëìäí~íë ë~åë ¨Ö~ä Ç≠ë ë~ éêÉãá≠êÉ ìíáäáë~íáçåK bääÉë ÅçåíáÉååÉåí ìåÉ

áåÑçêã~íáçå áãéçêí~åíÉI åçå ëÉìäÉãÉåí éçìê äÛìíáäáë~íáçåI ã~áë ~ìëëá éçìê îçíêÉ ë¨Åìêáí¨

Éí äÛÉåíêÉíáÉåK mÉåÇ~åí äÉìê íê~åëéçêíI åçë éêçÇìáíë çåí ÄÉëçáå ÇÛìå ÉãÄ~ää~ÖÉ éêçíÉÅíÉìê ÉÑÑáÅ~ÅÉK bå

ÅÉ èìá ÅçåÅÉêåÉ ÅÉí ÉãÄ~ää~ÖÉI åçìë åçìë äáãáíçåë ¶ ÅÉ èìá Éëí ~ÄëçäìãÉåí

áåÇáëéÉåë~ÄäÉI íçìí äÛÉãÄ~ää~ÖÉ ¨í~åí êÉÅóÅä~ÄäÉK sçìë éçìîÉòI ÅçããÉ åçìëI ÅçåíêáÄìÉê

¶ ä~ éê¨ëÉêî~íáçå ÇÉ äÛÉåîáêçååÉãÉåí X ǨéçëÉòJäÉ Ç~åë äÉ ÅçåíÉåÉìê äÉ éäìë éêçÅÜÉ ÇÉ

îçíêÉ ÇçãáÅáäÉ Çáëéçë¨ ¶ ÅÉí ÉÑÑÉíK iÛÜìáäÉ ìíáäáë¨É åÉ Ççáí é~ë ÆíêÉ àÉí¨É Ç~åë äÛ¨îáÉê Å~ê

ÉääÉ ~ ìå Öê~åÇ áãé~Åí ÉåîáêçååÉãÉåí~äK a¨éçëÉòJä~ Ç~åë ìå ê¨ÅáéáÉåí ÑÉê㨠Éí

êÉãÉííÉòJä~ ¶ ìå éçáåí ÇÉ ê~ã~ëë~ÖÉ çìI ëáåçåI ǨéçëÉòJä~ Ç~åë ìåÉ éçìÄÉääÉ EÉääÉ ëÉê~

~ãÉå¨É ¶ ìå ǨîÉêëçáê Åçåíê∑ä¨I ÅÉÅá åÛ¨í~åí é~ë ä~ ãÉáääÉìêÉ ëçäìíáçå ã~áë ~áåëá åçìë

¨îáíçåë ä~ Åçåí~ãáå~íáçå ÇÉë É~ìñFK sçë ÉåÑ~åíë Éí îçìëJãÆãÉë Éå ëÉêÉò

êÉÅçåå~áëë~åíëK ^î~åí ÇÉ îçìë ǨÑ~áêÉ ÇÛìå ~éé~êÉáä ìë~Ö¨I ãÉííÉòJäÉ Üçêë ÇÛ¨í~íK oÉãÉííÉòJäÉ ÉåëìáíÉ ¶ ìå ÅÉåíêÉ ÇÉ ê~ã~ëë~ÖÉ ÇÉ ã~í¨êá~ìñ êÉÅóÅä~ÄäÉëK iÉë ~ÇêÉëëÉë

ÇÉ ÅÉ ÅÉåíêÉ äÉ éäìë éêçÅÜÉ îçìë ëÉêçåí áåÇáèì¨Éë é~ê îçíêÉ ^Çãáåáëíê~íáçå içÅ~äÉK

!(

Si le symbole

ó

figure sur la plaque signalétique de votre appareil,

suivez les instructions suivantes :

(!

ó

B#"--&; -"11"3&*- &5 B-*.*/&; -&.#"--"(& &/

3&41&$5"/5 -&/7*30//&.&/5

&5 "11"3&*- &45 ."326B 4&-0/ -" %*3&$5*7& &6301B&//&

3&-"5*7& "69 "11"3&*-4 B-&$53*26&4 &5

B-&$530/*26&4 64"(B4 8"45& &-&$53*$"- "/% &-&$530/*$

&26*1.&/5 H !

" %*3&$5*7& %B'*/*5 -& $"%3& 1063 6/& 3&13*4& &5 6/&

3B$61B3"5*0/ %&4 "11"3&*-4 64"(B4 "11-*$"#-&4 %"/4

-&4 1":4 %& -"

OV

`lkqbkr

`çåëáÖåÉë ÇÉ ë¨Åìêáí¨ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^áåëá ëÉ éê¨ëÉåíÉ îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

_êºäÉìêë ¶ Ö~ò K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aá~ã≠íêÉë ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë ÅçåëÉáää¨ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dêáääÉë ëìééä¨ãÉåí~áêÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåëÉáäë éçìê ÅìáëáåÉê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K mä~èìÉë ¨äÉÅíêáèìÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K q¨ãçáå ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ K K K K K K K o¨Öìä~íÉìê ¶ NM éçëáíáçåë éçìê Åçåíê∑äÉê

ä~ éìáëë~åÅÉ ÇÉë éä~èìÉë ¨äÉÅíêáèìÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cçåÅíáçååÉãÉåí ÇÉ éä~èìÉ ¨äÉÅíêáèìÉ

~îÉÅ ÇçìÄäÉ ÑçóÉê ÇÉ Åìáëëçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K pìÖÖÉëíáçåë ÇÉ Åìáëëçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cçåÅíáçååÉãÉåí ÇÉ ä~ éä~èìÉ ¨äÉÅíêáèìÉ âçãÄá K K K K K K K K K K K K K K K K K jáåìíÉìê ÇÉ òçåÉ ÇÉ Åìáëëçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K sáíêç Öêáä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K q~ÄäÉ~ì ÇÉ Åìáëëçå ~ì Öêáä K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^îÉêíáëëÉãÉåíë ÇÛìíáäáë~íáçå èì~åí ¶ ä~ éê¨é~ê~íáçå K K K K K K K K K K K K K K kçêãÉë ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê îáíêçŨê~ãáèìÉ W kÉííçó~ÖÉ Éí ÅçåëÉêî~íáçå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K páíì~íáçåë ~åçêã~äÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåÇáíáçåë ÇÉ Ö~ê~åíáÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

PT

QN

QO

QO

PN

PP

PQ

PR

PR

PS

PS

PS

PT

PU

PU

PU

PV

PV

QM

PM

`çåëáÖåÉë ÇÉ ë¨Åìêáí¨

iáëÉò ~ííÉåíáîÉãÉåí ÅÉ ã~åìÉä ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê ÅìáëáåÉê ÇÛìåÉ

ã~åá≠êÉ ÉÑÑáÅ~ÅÉ Éí ëºêÉ ~îÉÅ ÅÉí ~éé~êÉáäK

pÉäçå ä~ ê¨ÖäÉãÉåí~íáçå Éå îáÖìÉìêI äÛáåëí~ää~íáçå Éí ä~ íê~åëÑçêã~íáçå

ÇÉ Ö~ò ÇçáîÉåí ìåáèìÉãÉåí ÆíêÉ ÉÑÑÉÅíì¨ë é~ê ìå íÉÅÜåáÅáÉå

ëé¨Åá~äáëíÉ ~ÖꨨK

^î~åí ÇÛáåëí~ääÉê îçíêÉ åçìîÉääÉ í~ÄäÉ ÇÉ ÅìáëëçåI î¨êáÑáÉò èìÉ äÉë

ãÉëìêÉë ëçåí ÅçêêÉÅíÉëK

`Éí ~éé~êÉáä åÉ Ççáí é~ë ÆíêÉ êÉäᨠ¶ ìå ÇáëéçëáíáÑ ÇÛ¨î~Åì~íáçå ÇÉ

éêçÇìáíë ÇÉ ÅçãÄìëíáçåK

iÉë áåëíêìÅíáçåë ëìáî~åíÉë åÉ ëçåí î~ä~ÄäÉë èìÉ éçìê äÉë é~óë Ççåí äÉ

ëóãÄçäÉ ~éé~ê~≤í Ç~åë ëìê äÛ~éé~êÉáäK fä Éëí å¨ÅÉëë~áêÉ ÇÉ ëìáîêÉ äÉë

áåëíêìÅíáçåë íÉÅÜåáèìÉë éçìê äÛ~Ç~éí~íáçå ÇÉ ÅÉ ÇÉêåáÉê ~ìñ

ÅçåÇáíáçåë ÇÛìíáäáë~íáçå Çì é~óëK

fä Éëí áåÇáëéÉåë~ÄäÉ èìÉ äÛÉåÇêçáí çª äÛ~éé~êÉáä Éëí áåëí~ää¨ ÇáëéçëÉ

ÇÛìåÉ îÉåíáä~íáçå ê¨ÖäÉãÉåí~áêÉ Éå é~êÑ~áí ¨í~í ÇÛìíáäáë~íáçåK

EkçêãÉë ÇÉ _~ëÉ ÇÛfåëí~ää~íáçå ÇÉ d~ò Ç~åë ÇÉë bÇáÑáÅÉë ^ìíçêáë¨ëI gl bëé~Öåçä å⁄ OUNIOQJJNNJJVPF

kÉ ä~áëëÉò é~ë äÛ~éé~êÉáä Ç~åë ÇÉ Ñçêíë Åçìê~åíë ÇÛ~áê èìá éçìêê~áÉåí

¨íÉáåÇêÉ äÉë ÄêºäÉìêëK

`Éí ~éé~êÉáä Éëí ê¨Öä¨ ÇÛìëáåÉ ëÉäçå äÉ Ö~ò áåÇáèì¨ ëìê ä~ éä~èìÉ

ëáÖå~ä¨íáèìÉK iÉ Å~ë ¨Åܨ~åíI ~ééÉäÉò åçíêÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉK

kÉ ã~åáéìäÉò é~ë äÛáåí¨êáÉìê ÇÉ äÛ~éé~êÉáäK iÉ Å~ë ¨Åܨ~åíI ~ééÉäÉò

åçíêÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉK

`çåëÉêîÉò ÄáÉå ÅÉë åçíáÅÉë ÇÛìíáäáë~íáçå Éí ÇÉ ãçåí~ÖÉ ~Ñáå ÇÉ

éçìîçáê äÉë êÉãÉííêÉ ~îÉÅ äÛ~éé~êÉáä ëÛáä ëÉ éêçÇìáí ìå ÅÜ~åÖÉãÉåí ÇÉ

éêçéêá¨í~áêÉK

kÉ ãÉííÉò é~ë Éå ã~êÅÜÉ ìå ~éé~êÉáä ÉåÇçãã~Ö¨K

iÉë ëìêÑ~ÅÉë ÇÉë ~éé~êÉáäë ÇÉ ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉ Éí ÇÉ Åìáëëçå ÅÜ~ìÑÑÉåí

éÉåÇ~åí äÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíI Ñ~áíÉëJó íê≠ë ~ííÉåíáçåK j~áåíÉåÉò

íçìàçìêë äÉë ÉåÑ~åíë ¨äçáÖå¨ëK

PN

PO

`Éí ~éé~êÉáä åÉ Ççáí ÆíêÉ ìíáäáë¨ èìÉ éçìê ÇÉë éê¨é~ê~íáçåë Åìäáå~áêÉëI

à~ã~áë ÅçããÉ ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉK

iÉë ã~íá≠êÉë Öê~ëëÉë çì äÉë ÜìáäÉë ÉñÅÉëëáîÉãÉåí ÅÜ~ìÑѨÉë éÉìîÉåí

Ñ~ÅáäÉãÉåí ëÛÉåÑä~ããÉêK `ÛÉëí éçìêèìçá áä Ñ~ìí ÄáÉå ëìêîÉáääÉê ä~

éê¨é~ê~íáçå ÇÉ éä~íë ÅçåíÉå~åí ÇÉë Öê~áëëÉë Éí ÇÉë ÜìáäÉëI é~ê

ÉñÉãéäÉ ÇÉë ÑêáíÉëK

kÉ à~ã~áë îÉêëÉê ÇÛÉ~ì ëá ä~ Öê~áëëÉ çì äÛÜìáäÉ ëÛÉåÑä~ããÉI a^kdbo>

ÇÉ ÄêºäìêÉëI ÅçìîêÉò äÉ ê¨ÅáéáÉåí éçìê ¨íçìÑÑÉê äÉ ÑÉì éìáë ǨÄê~åÅÜÉò

ä~ òçåÉ ÇÉ ÅìáëëçåK

bå Å~ë ÇÉ é~ååÉI ÅçìéÉò äÛ~äáãÉåí~íáçå ÇÉ Ö~ò Éí ¨äÉÅíêáèìÉ ÇÉ

äÛ~éé~êÉáäK mçìê äÉ ê¨é~êÉêI ~ééÉäÉò åçíêÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ K

kÉ éä~ÅÉò é~ë ÇÉ ê¨ÅáéáÉåíë ǨÑçêã¨ë èìá ëÛ~î≠êÉåí áåëí~ÄäÉë ëìê äÉë

í~ÄäÉë Éí äÉë ÄêºäÉìêëI éçìê ¨îáíÉê èìÛáäë åÉ ëçáÉåí ~ÅÅáÇÉåíÉääÉãÉåí

êÉåîÉêë¨ëK

pá ìå êçÄáåÉí ê¨ëáëíÉI áä åÉ Ñ~ìí é~ë äÉ ÑçêÅÉêK ^ééÉäÉò áãã¨Çá~íÉãÉåí

åçíêÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ çÑÑáÅáÉä I ~Ñáå ÇÉ äÉ ê¨é~êÉê çì ÇÉ äÉ

êÉãéä~ÅÉê

N’utilisez pas de nettoyeur vapeur pour réaliser le nettoyage de la

table de cuisson vu qu'il existe un risque d'électrocution.

risque d’électrocution.

-

Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont

réduites, aux personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils ont bénéficié de la supervision ou des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne chargée de leur sécurite.

-

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

iÉë Öê~éÜáèìÉë êÉéê¨ëÉåí¨ë Ç~åë ÅÉ ã~åìÉä ÇÛáåëíêìÅíáçåë ëçåí ¶

íáíêÉ ÇÛçêáÉåí~íáçåK ib c^_of`^kq a°`ifkb qlrqb obpmlkp^_fifq° pf slrp kb obpmb`qbw m^p ibp afpmlpfqflkp È `b prgbqK

^áåëá ëÉ éê¨ëÉåíÉ îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå

m~å ëìééçêí

_ìêåÉêë m~å ëìééçêí açìÄäÉJÑä~ãÉ ÄìêåÉê

çÑ ìé íç RKS ât dêÉ~ëÉ

ëéä~ëÜ íê~ó

`çåíêçä âåçÄë bäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ

ïáíÜ íïç

ÅççâáåÖ òçåÉë bäÉÅíêáÅ

Üçíéä~íÉ

`çåíêçä âåçÄ

Ñçê íïç ÅççâáåÖ

òçåÉë

`çåíêçä âåçÄ dêÉ~ëÉ

ëéä~ëÜLÇêáé íê~ó

`Éê~ãáÅ Öêáää

ÉäÉÅíêáÅ

Üçíéä~íÉ

`çåíêçä âåçÄ Ñçê

ÉäÉÅíêáÅ~ä Üçíéä~íÉ lå ~åÇ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í

ï~êåáåÖ äáÖÜí

`çãÄáå~íáçå

ÉäÉÅíêáÅ Üçíéä~íÉ lå ~åÇ êÉëáÇì~ä

ÜÉ~í ï~êåáåÖ äáÖÜí

`çåíêçä âåçÄ

`çåíêçä âåçÄ Ñçê

ëÉäÉÅíáåÖ ÅççâáåÖ òçåÉ mçïÉê Åçåíêçä

âåçÄ lå ~åÇ êÉëáÇì~ä ÜÉ~í

ï~êåáåÖ äáÖÜí

PP

_êºäÉìêë ¶ Ö~ò

cáÖK NK cáÖK OK qÜÉêãçÅçìéäÉ cáÖK PK iÉë ÇÉìñ ÅçìêçååÉë EÉñí¨êáÉìêÉ

Éí áåí¨êáÉìêÉF ÄêºäÉåí ~îÉÅ ìåÉ

éìáëë~åÅÉ ã~ñáã~äÉK iÉ ÅçìêçååÉ Éñí¨êáÉìêÉ ÄêºäÉåí

~îÉÅ ìåÉ éìáëë~åÅÉ ãáåáã~äÉ X ä~

ÅçìêçååÉ áåí¨êáÉìêÉI ~îÉÅ ìåÉ

éìáëë~åÅÉ ã~ñáã~äÉK i~ ÅçìêçååÉ áåí¨êáÉìêÉ ÄêºäÉ ~îÉÅ

ìåÉ éìáëë~åÅÉ ã~ñáã~äÉK ä~

ÅçìêçååÉ Éñí¨êáÉìêÉ Éëí ¨íÉáåíÉK i~ ÅçìêçååÉ áåí¨êáÉìêÉ ÄêºäÉ ~îÉÅ

ìåÉ éìáëë~åÅÉ ãáåáã~äÉK ä~

ÅçìêçååÉ Éñí¨êáÉìêÉ Éëí ¨íÉáåíÉK

PQ

_çìÖáÉ

`Ü~èìÉ Åçãã~åÇÉ ÇÉ ãáëÉ Éå ã~êÅÜÉ áåÇáèìÉ äÉ ÄêºäÉìê

èìÛÉääÉ Åçåíê∑äÉK cáÖK NK mçìê ~ääìãÉê ìå ÄêºäÉìê I~ééìóÉò ëìê ä~ Åçãã~åÇÉ Çì

ÄêºäÉìê ÅÜçáëá Éí íçìêåÉòJä~ Ç~åë äÉ ëÉåë Åçåíê~áêÉ ~ìñ

~áÖìáääÉë ÇÛìåÉ ãçåíêÉ àìëèìÛ¶ ä~ éçëáíáçå ã~ñáãìã Éå

ã~áåíÉå~åí Ç~åë ÅÉííÉ éçëáíáçå èìÉäèìÉë ëÉÅçåÇÉë

àìëèìÛ¶ ÅÉ èìÉ äÉ ÄêºäÉìê ëÛ~ääìãÉI éìáë êÉäßÅÜÉòJäÉ Éí

ê¨ÖäÉòJäÉ ¶ ä~ éçëáíáçå ëçìÜ~áí¨ÉK pá äÛ~ääìã~ÖÉ åÉ ëÉ

éêçÇìáí é~ëI ê¨é¨íÉò äÛçé¨ê~íáçåK pá äÉë ÄçìÖáÉë ëçåí ë~äÉëI

äÛ~ääìã~ÖÉ ëÉê~ ǨÑÉÅíìÉìñI ã~áåíÉåÉò îçíêÉ éä~èìÉ ÇÉ

Åìáëëçå íçìàçìêë íê≠ë éêçéêÉK o¨~äáëÉò äÛÉåíêÉíáÉå ~îÉÅ ìåÉ éÉíáíÉ ÄêçëëÉI Éå åÛçìÄäá~åí

é~ë èìÉ ä~ ÄçìÖáÉ åÉ Ççáí é~ë ëçìÑÑêáê ÇÉ Åçìéë îáçäÉåíëK sçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå éÉìí ÇáëéçëÉê ÇÉ íÜÉêãçÅçìéäÉë

ÇÉ ë¨Åìêáí¨ èìá ÉãéÆÅÜÉåí ä~ ëçêíáÉ ÇÉ Ö~ò Éå Å~ë

ÇÛÉñíáåÅíáçå ~ÅÅáÇÉåíÉääÉ ÇÉë ÄêºäÉìêëK cáÖK OK mçìê ~ääìãÉê Éí ~ÅíáîÉê ÅÉ ëóëí≠ãÉ áååçî~íÉìêI éêçŨÇÉò

ÇÉ ä~ ãÆãÉ Ñ~´çåI ã~áë Éå ~ééìó~åí ëìê äÉ Äçìíçå ÇÉ

Åçãã~åÇÉ àìëèìÛ¶ äÛ~ääìã~ÖÉ Éí äÛ~éé~êáíáçå ÇÉ ä~ Ñä~ããÉI

Éí ÅÉ èìÛÉääÉ ëÛ¨íÉáÖåÉ é~ëK pá äÛ~ääìã~ÖÉ åÉ ëÉ éêçÇìáí é~ëI ê¨é¨íÉò äÛçé¨ê~íáçå Éå

~ééìó~åí NJJR ëÉÅçåÇÉëK mçìê ¨íÉáåÇêÉI íçìêåÉò ä~ Åçãã~åÇÉ Ç~åë äÉ ëÉåë ÇÉë

~áÖìáääÉë ÇÛìåÉ ãçåíêÉ àìëèìÛ¶ ä~ éçëáíáçå F K sçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå ãçÇÉêåÉ Éí ÑçåÅíáçååÉääÉ ÇáëéçëÉ

ÇÉ êçÄáåÉíë éêçÖêÉëëáÑë èìá éÉêãÉííÉåí ÇÉ íêçìîÉê äÉ

ê¨Öä~ÖÉ å¨ÅÉëë~áêÉ ÉåíêÉ ä~ Ñä~ããÉ ã~ñáãìã Éí ãáåáãìãK pÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉI îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå éÉìí ÇáëéçëÉê

ÇÛìå ÄêºäÉìê ¶ ÇçìÄäÉ Ñä~ããÉI íê≠ë éê~íáèìÉ Éí ÅçããçÇÉ

éçìê ÅìáëáåÉê ~îÉÅ ÇÉë éçÆäÉë ¶ é~Éää~I tçâ ÅÜáåçáë EíçìíÉ

ëçêíÉ ÇÉ éä~íë ~ëá~íáèìÉëF ÉíÅK pá îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå Éëí Ççí¨É ÇÛìå ÄêºäÉìê ¶ ÇçìÄäÉ

Ñä~ããÉI ÉääÉ ÇáëéçëÉê~ ÇÉë êçÄáåÉíë èìá äìá éÉêãÉííÉåí ÇÉ

Åçåíê∑äÉê äÉë Ñä~ããÉë áåí¨êáÉìêÉ Éí Éñí¨êáÉìêÉ ÇÉ Ñ~´çå

áåǨéÉåÇ~åíÉK aÉëÅêáéíáçå ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíK cáÖK PK iÛìíáäáë~íáçå ÇÉ äÛ~éé~êÉáä ¶ Ö~ò éêçÇìáí ÇÉ ä~ ÅÜ~äÉìê Éí ÇÉ

äÛÜìãáÇáí¨ Ç~åë ä~ éá≠ÅÉ çª áä Éëí áåëí~ää¨K sçìë îÉáääÉê ¶ ìåÉ

ÄçååÉ îÉåíáä~íáçå ÇÉ ä~ ÅìáëáåÉ W ä~áëëÉê äÉë çêáÑáÅÉë ÇÉ

îÉåíáä~íáçå å~íìêÉääÉ çìîÉêíë çì áåëí~ääÉê ìå ÇáëéçëáíáÑ ÇÉ

îÉåíáä~íáçå ã¨Å~åáèìÉ EÜçííÉ ~ëéáê~åíÉFK iÛìíáäáë~íáçå

ÅçåíáåìÉ ÇÉ îçíêÉ ~éé~êÉáä éÉìí êÉèì¨êáê ìåÉ îÉåíáä~íáçå

ëìééä¨ãÉåí~áêÉI é~ê ÉñÉãéäÉ ÇÛçìîêáê ìåÉ ÑÉåÆíêÉ Eë~åë

éêçîçèìÉê ÇÉ Ñçêíë Åçìê~åíë ÇÛ~áêF çì ~ìÖãÉåíÉê ä~

éìáëë~åÅÉ ÇÉ ä~ îÉåíáä~íáçå ã¨Å~åáèìÉ ëá ÉääÉ ÉñáëíÉK

Lors des premières utilisations, le dégagement d´odeurs est tout à fait normal.

7 $

& !

aá~ã≠íêÉë ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë ÅçåëÉáää¨ë

pÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉ W

_o³ibrop açìÄäÉ Ñä~ããÉ

ÇÉ àìëèìÛ¶ RIS ât W o~éáÇÉ W jáJê~éáÇÉ W jfkfjrj Õ o°`fmfbkq

OO Åã

NQ Åã mä~èìÉ

¨äÉÅíêáèìÉ

ÇçìÄäÉ ÑçóÉê mä~èìÉ

¨äÉÅíêáèìÉ

NO Åã

NU Åã

NQ Åã hçãÄá

NQ Åã

OM Åã

NQ ñ PR Åã j^ufjrj Õ o°`fmfbkq

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

dêáääÉë

ëìééä¨ãÉåí~áêÉë

cáÖK QK cáÖK RK iÉë ãçÇ≠äÉë ~îÉÅ ÄêºäÉìê ¶ ÇçìÄäÉ Ñä~ããÉI

ÇáëéçëÉåí ÇÛìåÉ ÖêáääÉ Åçãéä¨ãÉåí~áêÉ

áåÇáëéÉåë~ÄäÉ éçìê äÉë ê¨ÅáéáÉåíë ÇÛìå Çá~ã≠íêÉ

ëìé¨êáÉìê ¶ OS ÅãI äÉë éä~èìÉë éçìê ê∑íáêI äÉë éä~íë

Éå íÉêêÉ ÅìáíÉë Éí íçìë íóéÉë ÇÉ ê¨ÅáéáÉåíë

ÅçåÅ~îÉë Eïçâ ÅÜáåçáëI ÉíÅKFK cáÖK QK bå ê~áëçå ÇÉë

Ü~ìíÉë íÉãé¨ê~íìêÉë ~ííÉáåíÉë é~ê ÅÉë ÖêáääÉë

Åçãéä¨ãÉåí~áêÉë éÉåÇ~åí äÉ éêçÅÉëëìë ÇÉ

ÅìáëëçåI ¨îáíÉ íçìíÉ ã~åáéìä~íáçåI  Ç~åÖÉê ÇÉ

ÄêºäìêÉ ÊK

`Éë ãçÇ≠äÉë áåÅäìÉåí ~ìëëá ìåÉ ÖêáääÉ

ëìééä¨ãÉåí~áêÉ Å~ÑÉíá≠êÉ éçìê äÉë ê¨ÅáéáÉåíë ÇÉ

Çá~ã≠íêÉ áåѨêáÉìê ¶ NM ÅãK cáÖK RK iÉ Ñ~ÄêáÅ~åí ǨÅäáåÉ íçìíÉ êÉëéçåë~Äáäáí¨ ëá ÅÉë

ÖêáääÉë ëìééä¨ãÉåí~áêÉë ëçåí ìíáäáë¨Éë çì é~ë

ìíáäáë¨Éë ÇÉ Ñ~´çå ÅçêêÉÅíÉK

PR

`çåëÉáäë éçìê

ÅìáëáåÉê

qê≠ë Ñçêí cçêí açìÄäÉ Ñä~ããÉ _çìáääáêI ÅìáêÉI ê∑íáêI ÇçêÉêI

é~Éää~ëI ÅìáëáåÉ ~ëá~íáèìÉ

EtçâFK o~éáÇÉ bëÅ~äçéÉI ëíÉ~âI çãÉäÉííÉI

ÑêáíìêÉëK jáJê~éáÇÉ

`Éë ÅçåëÉáäë åÉ ëçåí Ççåå¨ë èìÛ¶ íáíêÉ áåÇáÅ~íáÑ mçããÉë ÇÉ íÉêêÉ î~éÉìêI

ä¨ÖìãÉë Ñê~áëI éçí~ÖÉëI

éßíÉëK jçóÉå iÉåí o¨ÅÜ~ìÑÑÉê Éí ã~áåíÉåáê

~ì ÅÜ~ìÇ W mä~èìÉë Åìáëáå¨ëK oáòI ĨÅÜ~ãÉäI

ê~ÖçºíK

`ìáëëçå

¶ ä~ î~éÉìê W mçáëëçåI

ä¨ÖìãÉëK o¨ÅÜ~ìÑÑÉê Éí ã~áåíÉåáê ÅÜ~ìÇ

ÇÉë éä~íë Åìáëáå¨ë Éí Ñ~áêÉ ÇÉ Ñáåë

ê~ÖçºíëK

mä~èìÉë ¨äÉÅíêáèìÉë

^ì ǨÄìí ÇÉ ä~ ÅìáëëçåI áä Éëí êÉÅçãã~åǨ ÇÉ

éä~ÅÉê äÉ Äçìíçå ëìê ä~ éçëáíáçå ã~ñáã~äÉ éìáëI

ëÉäçå ä~ èì~åíáí¨ Éí ä~ èì~äáí¨ ÇÉë ~äáãÉåíëI é~ëëÉê

ëìê ìåÉ éçëáíáçå áåíÉêã¨Çá~áêÉ ÇÉ ã~áåíáÉåK fä Éëí éçëëáÄäÉ ÇÛ¨íÉáåÇêÉ ä~ éä~èìÉ ìå éÉì ~î~åí ä~

Ñáå ÇÉ ä~ Åìáëëçå Éí éêçÑáíÉê ÇÉ äÛáåÉêíáÉ íÜÉêãáèìÉ ÇÉ

ä~ éä~èìÉ X ÅÉÅá éÉêãÉííê~ ÇÉ Ñ~áêÉ ÇÉë ¨ÅçåçãáÉë

ÇÛ¨åÉêÖáÉ îì èìÉ ä~ Åìáëëçå ÅçåíáåìÉê~ ÖêßÅÉ ¶ ä~

ÅÜ~äÉìê ~ÅÅìãìä¨É Ç~åë ä~ éä~èìÉK ríáäáëÉò ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë ¶ ÑçåÇ é~êÑ~áíÉãÉåí éä~í I

¨é~áë Éí ÇÛìåÉ í~áääÉ ëáãáä~áêÉ ¶ ÅÉääÉ Çì ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉI

à~ã~áë ÇÛìåÉ í~áääÉ áåѨêáÉìêÉK bîáíÉò äÉë ǨÄçêÇÉãÉåíë ÇÉ äáèìáÇÉ ëìê ä~ ëìêÑ~ÅÉ

ÇÉ ä~ éä~èìÉI ~áåëá èìÉ ÇÉ íê~î~áääÉê ~îÉÅ ÇÉë

ê¨ÅáéáÉåíë ãçìáää¨ëK

q¨ãçáå ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ

ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ

a~åë äÉë ~éé~êÉáäë ¨äÉÅíêáèìÉëI ä~ ä~ãéÉ ÇÉ

Åçåíê∑äÉ ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ Éëí

~ääìã¨É èì~åÇ ìåÉ òçåÉ ÇÉ Åìáëëçå Éëí ~ÅíáîÉI

éçìê ~îÉêíáê èìÉ ä~ òçåÉ ÇÉ Åìáëëçå Éëí ÅÜ~ìÇÉK nì~åÇ äÉ ÑçóÉê ÇÉ Åìáëëçå Éëí ǨÅçååÉÅí¨I ä~

ä~ãéÉ ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê

ê¨ëáÇìÉääÉ êÉëíÉ ~ääìã¨É ~ìëëá äçåÖíÉãéë èìÉ ä~

òçåÉ ëÉê~ ÅÜ~ìÇÉI éçìê áåÇáèìÉê äÛÉñáëíÉåÅÉ ÇÛìåÉ

ÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ éçìî~åí ÆíêÉ ìíáäáë¨Éë éçìê

ÅçåíáåìÉê ä~ Åìáëëçå Éí ¨ÅçåçãáëÉê ~áåëá ÇÉ

äÛ¨åÉêÖáÉK råÉ Ñçáë äÉë òçåÉë ÇÉ Åìáëëçå êÉÑêçáÇáÉëI äÉ í¨ãçáå

ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ ëÛ¨íÉáåíK

PS

o¨Öìä~íÉìê ¶ NM éçëáíáçåë éçìê Åçåíê∑äÉê

ä~ éìáëë~åÅÉ ÇÉë éä~èìÉë ¨äÉÅíêáèìÉë

cáÖK SK

`Éë éä~èìÉë ¨äÉÅíêáèìÉë ëçåí Åçãã~åǨÉë é~ê ìå

ê¨Öìä~íÉìê ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÛ¨åÉêÖáÉ ÖêßÅÉ ~ìèìÉä

îçìë éçìîÉò ÅÜçáëáê ä~ éìáëë~åÅÉ ~ééêçéêá¨É ¶

äÛ~äáãÉåí èìÉ îçìë éê¨é~êÉòI cáÖK SK bå ÑçåÅíáçå Çì íóéÉ ÇÉ ÅìáëëçåI ÇÉ ä~ èì~åíáí¨

ÇÛ~äáãÉåíë Éí Éå ëÉ ëÉêî~åí Çì í~ÄäÉ~ì ÇÉ

ëìÖÖÉëíáçåë ÇÉ ÅìáëëçåI íçìêåÉò ä~ Åçãã~åÇÉ

Ç~åë äÉ ëÉåë ÇÉë ~áÖìáääÉë ÇÛìåÉ ãçåíêÉI ¶ ä~

éçëáíáçå èìá ÅçêêÉëéçåÇ ~ì éä~í èìÉ îçìë

ëçìÜ~áíÉò ÅìáëáåÉêK iÉ í¨ãçáå ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ

ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ ëÉê~ ~ääìã¨K mçìê ǨÅçååÉÅíÉê ä~ éä~èìÉI íçìêåÉò äÉ Äçìíçå

àìëèìÛ¶ ä~ éçëáíáçå

F

K iÉ í¨ãçáå ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ

ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ ëÉê~ ¨íÉáåí ìåÉ

Ñçáë èìÉ ä~ ëìêÑ~ÅÉ ÇÉ ä~ éä~èìÉ ëÉê~ êÉÑêçáÇáÉK

8

7

cçåÅíáçååÉãÉåí ÇÉ éä~èìÉ ¨äÉÅíêáèìÉ

~îÉÅ ÇçìÄäÉ ÑçóÉê ÇÉ Åìáëëçå

cáÖK TK a~åë äÉë ãçÇ≠äÉë Ççí¨ë ÇÉ ÇÉìñ éä~èìÉë

îáíêçŨê~ãáèìÉëI äÛìåÉ ÇÛÉääÉ Éëí ¶ ÇçìÄäÉ ÅáêÅìáíI

Éå éê¨ëÉåí~åí é~ê Åçåë¨èìÉåí ìå ÅÜçáñ ÇÉ ÇÉìñ

òçåÉë ÇÉ ÅìáëëçåI ìåÉ ÅÉåíê~äÉ ÇÉ TMM t Éí ìåÉ

~ìíêÉ Åçãéä≠íÉ ÇÉ NUMM tI ~ì Å~ë çª îçíêÉ

~éé~êÉáä ÑçåÅíáçååÉ ¶ OPM s ÇÉ íÉåëáçåK pá îçíêÉ

~éé~êÉáä ÑçåÅíáçååÉ ¶ QMM s ÇÉ íÉåëáçåI ä~ òçåÉ

ÅÉåíê~äÉ ~ìê~ VMM tI Éí ä~ éìáëë~åÅÉ íçí~äÉ ÇÉë

ÇÉìñ òçåÉë ëÉê~ NUMM tK pçå ÑçåÅíáçååÉãÉåí

ëÉê~ ÅçããÉ ëìáí W i~ éÉíáíÉ òçåÉ ÇÉ Åìáëëçå

EÅÉåíê~äÉFI ëÉ ÅçååÉÅíÉ Éå íçìêå~åí ä~ Åçãã~åÇÉ

Ç~åë äÉ ëÉåë ÇÉë ~áÖìáääÉë ÇÛìåÉ ãçåíêÉ àìëèìÛ¶

êÉäßÅÜÉê F I ãçãÉåí ¶ é~êíáê ÇìèìÉä ÉääÉ éÉìí ëÉ

ëáíìÉê Ç~åë ÅÜ~Åìå ÇÉë áåÇáÅÉë áåÇáèì¨ë ÇÉ N ¶ V cáÖK TK

Fig 7a.

N Z qÉãé¨ê~íìêÉ ãáåáã~äÉK

V Z qÉãé¨ê~íìêÉ ã~ñáã~äÉK

1

8

7

9

9

6

6

5

5

4

4

1

3

3

2

2 pá îçìë ëçìÜ~áíÉò Éå çìíêÉ ìíáäáëÉê ä~ òçåÉ ÇÉ

ÅÜ~ìÑÑ~ÖÉ ¨íÉåÇìÉI íçìêåÉò ä~ Åçãã~åÇÉ àìëèìÛ¶

~

éçëáíáçå V Eã~ñáãìãF çì ÄáÉå Ç~åë íçìíÉ ~ìíêÉ

éçëáíáçå áåíÉêã¨Çá~áêÉ éçìê ~îçáê ìå ãçáåÇêÉ

~ééçêí ÇÉ ÅÜ~äÉìêK mçìê ìíáäáëÉê ÇÉ åçìîÉ~ì ä~

éÉíáíÉ òçåÉ ÇÉ ÅìáëëçåI íçìêåÉò ä~ Åçãã~åÇÉ

Ç~åë äÉ ëÉåë Åçåíê~áêÉ ~ì ~áÖìáääÉë ÇÛìåÉ ãçåíêÉ

àìëèìÛ¶ ä~ éçëáíáçå

F

I éìáë êÉÅçååÉÅíÉò ÇÉ

åçìîÉ~ìK iÉ í¨ãçáå ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê

ê¨ëáÇìÉääÉ ÑçåÅíáçååÉê~ ÅçããÉ ÅÉä~ ~ ¨í¨

éê¨Å¨ÇÉããÉåí ǨÅêáíK

PT

pìÖÖÉëíáçåë ÇÉ Åìáëëçå

cçåÇêÉ W ÄÉìêêÉI ÅÜçÅçä~íI Ö¨ä~íáåÉ

`ìáëëçå ÇÉ W êáòI ĨÅÜ~ãÉäI ê~Öçºí

`ìáëëçå ÇÉ W éçããÉë ÇÉ íÉêêÉI éßíÉëI ä¨ÖìãÉë c~áêÉ ãáàçíÉê W o~ÖçºíëI ê∑íáë

`ìáêÉ ¶ ä~ î~éÉìê W éçáëëçå

`Ü~ìÑÑÉê W ã~áåíÉåáê ~ì ÅÜ~ìÇ ÇÉë éä~íë éê¨é~ê¨ë o∑íáê W ÉëÅ~äçéÉëI ëíÉ~âI çãÉäÉííÉ

`ìáêÉ Éí ÇçêÉê W

rå ê¨Öä~ÖÉ éäìë

¨äÉî¨ Éëí å¨ÅÉëë~áêÉ

Éå Å~ë ÇÉ W

-

-

nì~åíáí¨ë áãéçêí~åíÉë ÇÉ äáèìáÇÉK mä~íë Öê~åÇë ¶ éê¨é~êÉêK

`ìáëëçå ~îÉÅ ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë åçå ÅçìîÉêíëK mlpfqflk

NJJO

OJJP

QJJR

QJJR

R

OJJPJJQJJR

SJJTJJU

V

cçåÅíáçååÉãÉåí ÇÉ ä~ éä~èìÉ ¨äÉÅíêáèìÉ

âçãÄá

sçíêÉ éä~èìÉ ¨äÉÅíêáèìÉ âçãÄá éçëë≠ÇÉ ÇÉìñ

Åçãã~åÇÉë éçìê äÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ ëçå

ÑçåÅíáçååÉãÉåíK i~ Åçãã~åÇÉ ÇÉ ä~ òçåÉ Ö~ìÅÜÉ

ÇÉ äÛ~éé~êÉáä Éëí äÉ ë¨äÉÅíÉìê ÇÉ òçåÉ ÇÉ ÅìáëëçåK pçå ÑçåÅíáçååÉãÉåí Éëí ǨÅêáí ÅáJÇÉëëçìëK iÉ

Äçìíçå ÇÉ ä~ òçåÉ ÇÉ ÇêçáíÉ Åçåíê∑äÉ ä~ éìáëë~åÅÉ

ÇÉ ä~ òçåÉ ë¨äÉÅíáçåå¨ÉI ÅçããÉ ÅÉä~ ~ Ǩච¨í¨

ǨÅêáí Ç~åë äÉ éçáåí  o¨Öìä~íÉìê ÇÉ NM éçëáíáçåë

éçìê äÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ éìáëë~åÅÉ ÇÉë éä~èìÉë

¨äÉÅíêáèìÉë ÊK iÉ í¨ãçáå ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê

ê¨ëáÇìÉääÉ ÑçåÅíáçååÉê~ ÅçããÉ ÅÉä~ ~ ¨í¨

éê¨Å¨ÇÉããÉåí ǨÅêáíK

jáåìíÉìê ÇÉ òçåÉ

ÇÉ Åìáëëçå

cáÖK UK

`ÉííÉ Åçãã~åÇÉ éÉêãÉí ÇÉ ë¨äÉÅíáçååÉê ä~ í~áääÉ

ÇÉ ä~ òçåÉ ÇÉ Åìáëëçå ~Åíáî¨É ÇÉ ä~ í~ÄäÉ ÇÉ

Åìáëëçå ÅçããÉ ÅÉä~ Éëí ǨÅêáí ÅáJÇÉëëçìë Éí

Ç~åë ä~ cáÖK UK

Õ NQ ãã

Õ OM ãã

MIV ât

NITR ât

NQ Åã ñ PR Åã OIN ât

PU

sáíêç Öêáä

cáÖK VK EpÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉF jáåK EpÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉF j~ñK EpÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉF

`Éë éä~èìÉë ëçåí Åçãã~åǨÉë é~ê ìå ê¨Öìä~íÉìê

ÇÛ¨åÉêÖáÉ ÖêßÅÉ ~ìèìÉä îçìë éçìîÉò ÅÜçáëáê ä~

éìáëë~åÅÉ ~ééêçéêá¨É ¶ äÛ~äáãÉåí èìÉ îçìë

éê¨é~êÉòK cáÖK VK bå ÑçåÅíáçå Çì íóéÉ ÇÉ ÅìáëëçåI ÇÉ ä~ èì~åíáí¨

ÇÛ~äáãÉåíë Éí Éå ëÉ ëÉêî~åí Çì í~ÄäÉ~ì ÇÉ

ëìÖÖÉëíáçåë ÇÉ Åìáëëçå ~ì ÖêáäI íçìêåÉò ä~

Åçãã~åÇÉ àìëèìÛ¶ ä~ éçëáíáçå èìá ÅçêêÉëéçåÇ

~ì éä~í èìÉ îçìë ëçìÜ~áíÉò ÅìáëáåÉêK iÉ í¨ãçáå ÇÉ

Åçåíê∑äÉ ÇÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåíLÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ

ëÉê~ ~ääìã¨K mçìê ǨÅçååÉÅíÉê ä~ éä~èìÉI íçìêåÉò äÉ Äçìíçå

àìëèìÛ¶ ä~ éçëáíáçå

F

K iÉ í¨ãçáå ÇÉ Åçåíê∑äÉ ÇÉ

ÑçåÅíáçååÉãÉåí L ÅÜ~äÉìê ê¨ëáÇìÉääÉ êÉëíÉê~ ~ääìã¨É

~ìëëá äçåÖíÉãéë èìÉ ä~ òçåÉ ÇÉ Åìáëëçå êÉëíÉê~

ÅÜ~ìÇÉK

q~ÄäÉ~ì ÇÉ Åìáëëçå ~ì Öêáä

mä~í nì~åíáí¨ sá~åÇÉ W

`ÜçêáòçI ëíÉ~âI îá~åÇÉ ã~êáå¨ÉK cáäÉí ÇÉ ÇáåÇÉ

_ä~åÅ ÇÉ éçìäÉí Ǩëçëë¨ p~ìÅáëëÉ

O JJ Q ìåáí¨ë

Q ìåáí¨ë

O ìåáí¨ë

Q ìåáí¨ë mçáëëçå W cáäÉíë ÇÉ éçáëëçå cáäÉíë ÇÉ éçáëëçåI Ñê~áë

O JJ Q ìåáí¨ë

Q ìåáí¨ë lÉìÑë W lÉìÑë Äêçìáää¨ëI lÉìÑë ~ì éä~í

`êÆéÉë

^ìíêÉë W dêçë ÄçìèìÉíë

P ìåáí¨ë

T JJ U ìåáí¨ë

T JJ U ìåáí¨ë i¨ÖìãÉë Ñê~áëI ~ìÄÉêÖáåÉëI ÅçìêÖÉííÉë O ÅçìÅÜÉë káîÉ~ì Çì Öêáä pÉäçå äÉ ãçÇ≠äÉ

S JJ V O JJ P

S JJ V O JJ P

S JJ V

P JJ T

O JJ P

N JJ O

P JJ T

P JJ T

S JJ V

S JJ V

S JJ V

R JJ V

N JJ O

N JJ O

O JJ P

O JJ P

O JJ P

O JJ P iÉë Ççåå¨Éë ÇÉ ÅÉ í~ÄäÉ~ì ëçåí ¶ íáíêÉ ÇÛçêáÉåí~íáçåK kÉ é~ë ìíáäáëÉê ÇÉ ê~ÅäÉííÉ ÇÉ ã¨í~ä éçìê êÉíçìêåÉê äÉë ~äáãÉåíëK qÉãéë ÇÉ ê∑íá

~ééêçñáã~íáÑ

NP JJ NR ãáåìíÉë

R JJ S ãáåìíÉë

NS JJ OM ãáåìíÉë

NM JJ NR ãáåìíÉë

NQ JJ NS ãáåìíÉë

R JJ NM ãáåìíÉë

N JJ Q ãáåìíÉë cêáêÉ ë~åë ~êêÆíÉê

NM JJ NR ãáåìíÉë

U JJ NM ãáåìíÉë

PV

^îÉêíáëëÉãÉåíë ÇÛìíáäáë~íáçå èì~åí

¶ ä~ éê¨é~ê~íáçå klk

kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ éÉíáíë

ê¨ÅáéáÉåíë ëìê äÉë Öê~åÇë

ÄêºäÉìêëK i~ Ñä~ããÉ åÉ Ççáí é~ë

íçìÅÜÉê äÉë Å∑í¨ë Çì ê¨ÅáéáÉåíK

lrf

ríáäáëÉò íçìàçìêë ÇÉë ê¨ÅáéáÉåíë

~Ç~éí¨ë ¶ ÅÜ~èìÉ ÄêºäÉìêK sçìë ¨îáíÉêÉò ~áåëá ìåÉ

Åçåëçãã~íáçå ÉñÅÉëëáîÉ ÇÉ

Ö~ò Éí ÇÛ~Ä≤ãÉê äÉë ê¨ÅáéáÉåíëK kÉ ÅìáëáåÉò é~ë ë~åë ÅçìîÉêÅäÉ

çì ~îÉÅ ÅçìîÉêÅäÉ Ç¨éä~ŨI

ÅÉä~ éêçîçèìÉ ìå Ö~ëéáää~ÖÉ

ÇÛ¨åÉêÖáÉK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ ê¨ÅáéáÉåíë

~îÉÅ ÇÉë ÑçåÇë áêê¨ÖìäáÉêëI áäë

ê~ääçåÖÉåí äÉ íÉãéë ÇÉ Åìáëëçå

Éí ~ìÖãÉåíÉåí ä~

Åçåëçãã~íáçå ÇÛ¨åÉêÖáÉK pìê îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ ÅìáëëçåI

îçìë åÉ ÇÉîÉò éê¨é~êÉê ~ìÅìå

êÉé~ë ëìê ÇÉë ÑÉìáääÉë Éå

~äìãáåáìã åá ê¨ÅáéáÉåíë Éå

éä~ëíáèìÉK iÉ ã~í¨êáÉä ÑçåÇK kÉ

Ǩéä~ÅÉò é~ë äÉ ê¨ÅáéáÉåí ëìê äÉ

ÄêºäÉìêI áä éçìêê~áí ëÉ êÉåîÉêëÉêK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ ê¨ÅáéáÉåíë ÇÉ

Öê~åÇ Çá~ã≠íêÉ Ç~åë äÉë

ÄêºäÉìêë éêçÅÜÉë ÇÉë

Åçãã~åÇÉëK råÉ Ñçáë ÅÉåíê¨ë

ëìê äÉ ÄêºäÉìê ÅÉë ê¨ÅáéáÉåíë

éÉìîÉåí äÉë ~ííÉáåÇêÉ çì ëÛÉå

~ééêçÅÜÉê íÉääÉãÉåí èìÉ ä~

íÉãé¨ê~íìêÉ ëÛ¨ä≠îÉ Ç~åë ÅÉííÉ

òçåÉ Éí éçìêê~áí éêçîçèìÉê ÇÉë

Ççãã~ÖÉëK kÉ éä~ÅÉò é~ë äÉë

ê¨ÅáéáÉåíë ÇáêÉÅíÉãÉåí ëìê äÉ

ÄêºäÉìêK jÉííÉò íçìàçìêë äÉ ÅçìîÉêÅäÉ K ríáäáëÉò ëÉìäÉãÉåí ÇÉë

ã~êãáíÉëI ÇÉë éçÆäÉë Éí ÇÉë

Å~ëëÉêçäÉë ~îÉÅ ÑçåÇ éä~í Éí

¨é~áë K mä~ÅÉò äÉ ê¨ÅáéáÉåí ÄáÉå ÅÉåíê¨

ëìê äÉ ÄêºäÉìêK mçëÉò äÉ ê¨ÅáéáÉåí ëìê ä~

ÖêáääÉK sÉáääÉò ¶ ÅÉ èìÉ äÉë ÖêáääÉë Éí

äÉë ÅçìîÉêÅäÉë ÇÉë ÄêºäÉìêë

ëçáÉåí ÄáÉå éä~ŨÉë ~î~åí äÉìê

ìíáäáë~íáçåK j~åáÉò ëçáÖåÉìëÉãÉåí äÉë

ê¨ÅáéáÉåíë ëìê ä~ í~ÄäÉ ÇÉ

ÅìáëëçåK kÉ éçëÉò é~ë ÇÉ éçáÇë

ÉñÅÉëëáÑëI åÉ ÅçÖåÉò é~ë ä~

í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå ~îÉÅ ÇÉë

çÄàÉíë äçìêÇëK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉìñ ÄêºäÉìêë çì

ëçìêÅÉë ÇÉ ÅÜ~äÉìê éçìê ìå

ëÉìä ê¨ÅáéáÉåíK

°îáíÉò äÛìíáäáë~íáçå ÇÉ éä~èìÉë

éçìê ê∑íáêI ÇÉ Å~ëëÉêçäÉë Éå

íÉêêÉ ÅìáíÉI ÉíÅK ÇÉ Ñ~´çå

éêçäçåÖ¨É ¶ éìáëë~åÅÉ

ã~ñáã~äÉK ríáäáëÉò ìå ëÉìä ê¨ÅáéáÉåí é~ê

ÄêºäÉìêK ríáäáëÉò ä~ ÖêáääÉ Åçãéä¨ãÉåí~áêÉ

Ç~åë äÉ ÄêºäÉìê ¶ ÇçìÄäÉ

Ñä~ããÉK

QM

kçêãÉë ÇÛìíáäáë~íáçå éçìê îáíêçŨê~ãáèìÉ W kÉííçó~ÖÉ Éí ÅçåëÉêî~íáçå klk lrf

kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ Ç¨íÉêÖÉåíë Éå

éçìÇêÉI ÇÉ î~éçêáë~íÉìêë éçìê

åÉííçóÉê äÉë ÑçìêëI åá ÇÛ¨éçåÖÉë

ÇìêÉë èìá éÉìîÉåí ê~óÉê äÉ

îÉêêÉK kÛÉãéäçóÉò à~ã~áë ÇÛçÄàÉíë

íê~åÅÜ~åíë ÅçããÉ ÇÉë

¨éçåÖÉë ã¨í~ääáèìÉë çì ÇÉë

ÅçìíÉ~ìñ éçìê ÉåäÉîÉê äÉë

êÉëíÉë ÇÛ~äáãÉåíë ÇìêÅáë ëìê ä~

ëìêÑ~ÅÉK kÛìíáäáëÉò é~ë ÇÉ ÅçìíÉ~ìI ÇÉ

ê~ÅäÉìê çì ëÉãÄä~ÄäÉ éçìê

åÉííçóÉê äÛìåáçå Çì îÉêêÉ ~îÉÅ

äÉë ÉåàçäáîÉìêë ÇÉë ÄêºäÉìêë çì

äÉë éêçÑáäë ÉåàçäáîÉìêë

ã¨í~ääáèìÉëK kÉ Ñ~áíÉë é~ë ÖäáëëÉê äÉë

ê¨ÅáéáÉåíë ëìê äÉ îÉêêÉ Å~ê áäë

éçìêê~áÉåí äÉë ê~óÉêK °îáíÉò

~ìëëá äÉë ÅÜìíÉë ÇÛçÄàÉíë Çìêë

çì íê~åÅÜ~åíë ëìê äÉ îÉêêÉK kÉ

Ñê~ééÉò é~ë ä~ í~ÄäÉ iÉë Öê~áåë ÇÉ ë~ÄäÉI é~ê

ÉñÉãéäÉ ÅÉ èìá éêçîáÉååÉåí Çì

åÉííçó~ÖÉ ÇÉë ä¨ÖìãÉë çì ÇÉë

ÑêìáíëI éÉìîÉåí ê~óÉê ä~ ëìêÑ~ÅÉ

ÇÉ ä~ éä~èìÉ Éå îÉêêÉK kÉííçóÉò ä~ ëìêÑ~ÅÉ ÇÉ

äÛ¨ä¨ãÉåí ÅÜ~ìÑÑ~åí ~éê≠ë

ÅÜ~èìÉ ìíáäáë~íáçåI ìåÉ Ñçáë

êÉÑêçáÇáK jÆãÉ äÉë éÉíáíÉë

ë~äÉí¨ë ëÉ ÄêºäÉåí Éå ÅÜ~ìÑÑ~åí

ÇÉ åçìîÉ~ìK mçìê ã~áåíÉåáê äÉë ÄêºäÉìêë Éí

äÉë ÖêáääÉë éêçéêÉëI áäë ÇçáîÉåí

ê¨Öìäá≠êÉãÉåí ÆíêÉ åÉííçó¨ë

Éå äÉë ëìÄãÉêÖÉ~åí Ç~åë ÇÉ

äÛÉ~ì ë~îçååÉìëÉ Éí Éå äÉë

Ñêçíí~åí ~îÉÅ ìåÉ ÄêçëëÉ åçå

ã¨í~ääáèìÉ éçìê åÉííçóÉê

é~êÑ~áíÉãÉåí äÉë çêáÑáÅÉë Éí äÉë

ê~áåìêÉë Éí çÄíÉåáê ìåÉ Ñä~ããÉ

ÅçêêÉÅíÉK p¨ÅÜÉò äÉë ÅçìîÉêÅäÉë

ÇÉë ÄêºäÉìêë Éí äÉë ÖêáääÉë ëÛáäë

çåí ¨í¨ ãçìáää¨ëK ríáäáëÉò ìå Öê~ííçáê éçìê îÉêêÉI

íçìàçìêë ÇÉ Ñ~´çå éä~åÉ ëìê äÉ

îÉêêÉI Éå éêÉå~åí ëçáå ÇÉ åÉ

é~ë äÛ~ééêçÅÜÉê ÇÉë ÉåàçäáîÉìêë

ÇÉë ÄêºäÉìêë ÇÉ Ö~òK mçìê äÉ

åÉííçó~ÖÉI åçìë îçìë

êÉÅçãã~åÇçåë  sáíêç `äÉ~å ÊK iÛáãéçêí~åí éçìêÅÉåí~ÖÉ ÇÉ

ëáäáÅçåÉ ÅÉ éêçÇìáí ÑçêãÉ ìå

ÑáäãI ÅÉ éçìêèìçá áä ëÛ~î≠êÉ

ÄÉ~ìÅçìé éäìë Ñ~ÅáäÉ ¶ ÉåäÉîÉêK fä Éëí ¨Ö~äÉãÉåí áãéçêí~åí

ÇÛÉåíêÉíÉåáê ê¨Öìäá≠êÉãÉåí

^éê≠ë äÉ åÉííçó~ÖÉ Éí äÉ

ë¨ÅÜ~ÖÉ ÇÉë ÄêºäÉìêëI îÉáääÉò ¶

ÅÉ èìÉ äÉë ÅçìîÉêÅäÉë ëçáÉåí

ÄáÉå éä~Ũë ëìê äÉ ÇáÑÑìëÉìê ÇÉ

ä~ Ñä~ããÉ Çì ÄêºäÉìêK iÉ ëìÅêÉ ÑçåÇì êÉåîÉêë¨ çì äÉë ~äáãÉåíë ~îÉÅ ìåÉ áãéçêí~åíÉ íÉåÉìê Éå ëìÅêÉ Ççáí áãã¨Çá~íÉãÉåí

ÆíêÉ ¨äáãáå¨ ÇÉ ä~ òçåÉ ÇÉ Åìáëëçå ¶ äÛ~áÇÉ Çì ê~Åäçáê ¶ îÉêêÉK ^éê≠ë ~îçáê ä~î¨ äÉë ÖêáääÉëI ë¨ÅÜÉòJäÉë

ëçáÖåÉìëÉãÉåí ~î~åí ÇÉ äÉë ê¨ìíáäáëÉêK i~ éê¨ëÉåÅÉ ÇÉ ÖçìííÉë ÇÛÉ~ì çì ÇÉ òçåÉë ÜìãáÇÉë ~ì

ǨÄìí ÇÉ ä~ Åìáëëçå éÉìí éêçîçèìÉê ÇÛ¨îÉåíìÉäë éçáåíë ÇÉ Ç¨í¨êáçê~íáçå ÇÉ äÛ¨ã~áäK c~áíÉë ~ííÉåíáçå ~ìñ ÅÜÉîáääÉë ÇÉ Å~çìíÅÜçìÅ ÇÉë ÖêáääÉë äçêëèìÉ îçìë äÉë åÉííçóÉòI ÉääÉë éçìêê~áÉåí

ëÉ Ç¨í~ÅÜÉê Éí ä~ ÖêáääÉ éçìêê~áí ~äçêë ê~óÉê ä~ éä~èìÉ Éå îÉêêÉ çì äÉ éêçÑáä äçêë ÇÉ ä~ éêçÅÜ~áåÉ

ìíáäáë~íáçåK bkqobqfbk kbqqlv^db abp ^mm^obfip sfqolJdofi pá îçìë ÅìáëáåÉò äÛ~äáãÉåí ÇáêÉÅíÉãÉåí ëìê ä~ í~ÄäÉ kb kbqqlvbw m^p äÛ~éé~êÉáä ~îÉÅ ÇÉë éêçÇìáíë

~îÉÅ ìå ÇÉë Åçãéçë~åíë íçñáèìÉëI åá ÇÉë ¨éçåÖÉë ÇÛ~äìãáåáìãK kçìë îçìë êÉÅçãã~åÇçåë ìå ǨíÉêÖÉåí åçå ëçäáÇÉ èìá åÉ ÅçåíáÉåí é~ë ÇÉ éçìÇêÉ åá ÇÉ íÉñíìêÉ

Öê~åìäÉìëÉ Éí ¶ äÛ~áÇÉ ÇÛìå ê~ÅäçáêK

A l´aide d´une raclette, vous pouvez détacher les restes provenant de la cuisson de la surface de votre appareil vitro-grill, et les déposer sur l´élement de récupération des graisses.

A la fin de la cuisson, procédez au nettoyage de cet élément qui, pour plus de facilité, peut être retiré de l´appareil.

QN

páíì~íáçåë ~åçêã~äÉë

nìÉ ëÉJé~ëëÉ íJáäKKK

KKKëá äÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåí ¨äÉÅíêáèìÉ

Ö¨å¨ê~ä Éëí ÉåÇçãã~Ö¨ \

KKKëá äÛ~ääìã~ÖÉ ¨äÉÅíêáèìÉ åÉ

ÑçåÅíáçååÉ é~ë \ fä åÛÉëí é~ë íçìàçìêë å¨ÅÉëë~áêÉ ÇÛ~ééÉäÉê äÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉK qê≠ë ëçìîÉåíI îçìë éçìîÉò äÉë ê¨ëçìÇêÉ îçìëJãÆãÉëK iÉ í~ÄäÉ~ì

ëìáî~åí ÅçåíáÉåí èìÉäèìÉë ÅçåëÉáäëK oÉã~êèìÉ áãéçêí~åíÉ W pÉìä ìå éÉêëçååÉä ~Öꨨ é~ê åçíêÉ ëÉêîáÅÉ ~éê≠ëJîÉåíÉ éÉìí

íê~î~áääÉê ëìê äÉ ëóëí≠ãÉ ÑçåÅíáçååÉä ÇÉ Ö~ò Éí ÇÛ¨äÉÅíêáÅáí¨K

`~ìëÉ éêçÄ~ÄäÉ

JJcìëáÄäÉ Ç¨ÑÉÅíìÉìñK

JJiÛ~ìíçã~íáèìÉ çì ìå ÇáÑѨêÉåíáÉä ~

éì ÆíêÉ Ç¨ÅäÉåÅܨK

JJfä éÉìí ó ~îçáê ÇÉë ê¨ëáÇìë

ÇÛ~äáãÉåíë çì ÇÉ åÉííçó~åí ÉåíêÉ

äÉë ÄçìÖáÉë Éí äÉë ÄêºäÉìêëK pçäìíáçå

JJ`çåíê∑äÉê äÉ ÑìëáÄäÉ Ç~åë äÉ Äç≤íáÉê

Ö¨å¨ê~ä ÇÉë ÑìëáÄäÉë Éí äÉ ÅÜ~åÖÉê

ëÛáä Éëí ÉåÇçãã~Ö¨K

JJs¨êáÑáÉê Ç~åë äÉ Äç≤íáÉê Ö¨å¨ê~ä

ÇÛÉåíê¨É ëá äÛ~ìíçã~íáèìÉ çì ìå

ÇáÑѨêÉåíáÉä ëÛÉëí ǨÅäÉåÅܨK

JJiÛÉëé~ÅÉ ÉåíêÉ ÄçìÖáÉ Éí äÉ

ÄêºäÉìê Ççáí ÆíêÉ ëçáÖåÉìëÉãÉåí

åÉííçó¨K

KKKëá ä~ Ñä~ããÉ ÇÉë ÄêºäÉìêë åÛÉëí

é~ë ìåáÑçêãÉ \

KKKëá äÉ Ñäìñ ÇÉ Ö~ò åÉ é~ê~≤í é~ë

åçêã~ä çì èìÛ~ìÅìå Ö~ò åÉ ëçêí \

KKKëÛáä ó ~ ìåÉ çÇÉìê ÇÉ Ö~ò Ç~åë ä~

ÅìáëáåÉ \

KKKëá äÉë ë¨Åìêáí¨ë ÇÉë ÇáÑѨêÉåíë

ÄêºäÉìêë åÉ ÑçåÅíáçååÉãÉåí é~ë \

JJiÉë ÄêºäÉìêë ëçåí ãçìáää¨ëK

JJiÉë ÅçìîÉêÅäÉë Çì ÄêºäÉìê ëçåí

ã~ä éä~ŨëK

JJiÉë ÇáÑѨêÉåíÉë é~êíáÉë Çì ÄêºäÉìê

çåí ¨í¨ ã~ä éçë¨ÉëK

JJiÉë ê~áåìêÉë ÇÉ ëçêíáÉ ÇÉ Ö~ò ÇÉë

ÄêºäÉìêë ëçåí ë~äÉëK

JJiÉ é~ëë~ÖÉ Çì Ö~ò Éëí ÑÉê㨠é~ê

äÉë êçÄáåÉíë áåíÉêã¨Çá~áêÉëK

JJpá äÉ Ö~ò éêçîáÉåí ÇÛìåÉ ÄçìíÉáääÉI

ÅÉääÉJÅá éÉìí ÆíêÉ îáÇÉK

JJrå êçÄáåÉí Éëí çìîÉêíK

JJmçëëáÄäÉ ÑìáíÉ ~ì ê~ÅÅçêÇ ÇÉ ä~

ÄçìíÉáääÉK

JJsçìë åÛ~îÉò é~ë ~ééìó¨

ëìÑÑáë~ããÉåí äçåÖíÉãéë ëìê ä~

Åçãã~åÇÉK

JJiÉë ê~áåìêÉë ÇÉ ëçêíáÉ Çì Ö~ò ÇÉë

ÄêºäÉìêë ëçåí ë~äÉëK

JJp¨ÅÜÉò ëçáÖåÉìëÉãÉåí äÉë

ÅçìîÉêÅäÉë Çì ÄêºäÉìêK

JJs¨êáÑáÉò èìÉ äÉë ÅçìîÉêÅäÉë ëçåí

ÄáÉå éä~ŨëK

JJmä~ÅÉò ÅçêêÉÅíÉãÉåí äÉë

ÇáÑѨêÉåíÉë éá≠ÅÉëK

JJkÉííçóÉò äÉë ê~áåìêÉë ÇÉ ëçêíáÉ ÇÉ

Ö~ò ÇÉë ÄêºäÉìêëK

JJlìîêáê äÉë ¨îÉåíìÉäë êçÄáåÉíë

áåíÉêã¨Çá~áêÉëK

JJoÉãéä~ÅÉò ä~ ÄçìíÉáääÉ é~ê ìåÉ

éäÉáåÉK

JJs¨êáÑáÉò ÅÉ Ñ~áíK

JJs¨êáÑáÉò èìÉ äÉ ê~ÅÅçêÇ Éëí

ÅçêêÉÅíK

JJråÉ Ñçáë äÉ ÄêºäÉìê ~ääìã¨I

~ééìóÉò ëìê ä~ Åçãã~åÇÉ

éÉåÇ~åí èìÉäèìÉë ëÉÅçåÇÉë

ëìééä¨ãÉåí~áêÉëK

JJkÉííçóÉò äÉë ê~áåìêÉë ÇÉ ëçêíáÉ ÇÉ

Ö~ò ÇÉë ÄêºäÉìêëK pá îçìë ÇÉîÉò ~ééÉäÉê åçíêÉ pÉêîáÅÉ qÉÅÜåáèìÉI îÉìáääÉò áåÇáèìÉê W b JJ ko ca

`Éë áåÇáÅ~íáçåë ÑáÖìêÉåí ëìê ä~ éä~èìÉ ëáÖå~ä¨íáèìÉ ÇÉ îçíêÉ ~éé~êÉáäK páíì¨É Ç~åë ä~ é~êíáÉ

áåѨêáÉìêÉ ÇÉ îçíêÉ í~ÄäÉ ÇÉ Åìáëëçå ¨äÉÅíêáèìÉK

`çåÇáíáçåë ÇÉ Ö~ê~åíáÉ

iÉë ÅçåÇáíáçåë ÇÉ Ö~ê~åíáÉ ~ééäáÅ~ÄäÉë ¶ ÅÉí ~éé~êÉáä ëçåí ÅÉääÉë

¨í~ÄäáÉë é~ê ä~ êÉéê¨ëÉåí~íáçå ÇÉ åçíêÉ ÉåíêÉéêáëÉ Ç~åë äÉ é~óë çª

äÛ~ÅÜ~í ~ ¨í¨ ÉÑÑÉÅíì¨K pá îçìë äÉ ëçìÜ~áíÉòI äÉ îÉåÇÉìê ÇÉ

äÛ~éé~êÉáä ëÉê~ ¶ îçíêÉ Éåíá≠êÉ Çáëéçëáíáçå éçìê îçìë Ñçìêåáê ÇÉë

Ǩí~áäë ëìê ÅÉí ~ëéÉÅíK a~åë íçìë äÉë Å~ëI éçìê éêçÑáíÉê ÇÉ ä~

Ö~ê~åíáÉI áä Ñ~ìÇê~ éê¨ëÉåíÉê äÉ íáÅâÉí ÇÛ~ÅÜ~íK qçìí Çêçáí ÇÉ ãçÇáÑáÅ~íáçå ê¨ëÉêî¨K

QO

dÉåíáäÉ `äáÉåíÉI i~ êáåÖê~òá~ãç É Åá ÅçãéäáãÉåíá~ãç éÉê ä~ ëÅÉäí~ ÉÑÑÉííì~í~K nìÉëíç ãçÇÉêåç ~éé~êÉÅÅÜáç ≠ Ñ~ÄÄêáÅ~íç Åçå ã~íÉêá~äá Çá éêáã~ ëÅÉäí~ É ëçííçéçëíç ~Ç

ìåç ëíêÉííç Åçåíêçääç Çá èì~äáí¶ Çìê~åíÉ íìííç áä éêçÅÉëëç éêçÇìííáîç É Åçää~ìÇ~íç Åçå Åìê~

~ÑÑáåÅܨ éçëë~ ëçÇÇáëÑ~êÉ äÉ pìÉ ~ëéÉíí~íáîÉ ~ÑÑáåÅܨ íìííá á ÅáÅäá Çá Åçííìê~ ëá~åç éÉêÑÉííáK i~ éêÉÖÜá~ãç Çá îçäÉê äÉÖÖÉêÉ ~ííÉåí~ãÉåíÉ É ëÉÖìáêÉ èìÉëí~ ëÉãéäáÅá áëíêìòáçåá éÉê

éçíÉê çííÉåÉêÉ êáëìäí~íá çííáã~äá ëáå Ç~ä éêáãç áãéáÉÖç ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK iÉ áëíêìòáçåá

ÅçåíÉåÖçåç áåÑçêã~òáçåá áãéçêí~åíá ÇÛìëçI Çá ã~åìíÉåòáçåÉ É ëçéê~ííìííç éÉê ä~ pì~

ëáÅìêÉòò~K mÉê éêÉîÉåáêÉ Ç~ååá Çìê~åíÉ áä íê~ëéçêíçI ~ÄÄá~ãç éêÉÇáëéçëíç ìå áãÄ~ää~ÖÖáç éÉê

äÛ~éé~êÉÅÅÜáç Çá ÉÑÑáÅ~ÅÉ éêçíÉòáçåÉ Åçãéçëíç Ç~ ã~íÉêá~äá éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ êáÅáÅä~ÄáäáK iÉ

ëìÖÖÉêá~ãç Çá éêçîîÉÇÉêÉ ~Ç ìå ÅçêêÉííç ëã~äíáãÉåíç ÇÉääÛáãÄ~ää~ÖÖáçI ÅçåëÉÖå~åÇçäç

~ää~ éá~íí~Ñçêã~ Åçãìå~äÉK pìÖÖÉêá~ãçI éêáã~ Çá ÅçåëÉÖå~êÉ áä îÉÅÅÜáç ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç ~ää~ éá~íí~Ñçêã~ Çá

ê~ÅÅçäí~I Çá êÉåÇÉêäç áåìíáäáòò~ÄáäÉK iÛáåÇáêáòòç ÇÉä ÅÉåíêç Çá ê~ÅÅçäí~ é᪠îáÅáåç iÉ éçíê¶

ÉëëÉêÉ Ñçêåáíç Ç~ääÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ Åçãìå~äÉ äçÅ~äÉK

Se nella targa identificativa dell'apparecchio appare il simbolo

ó

, seguire le seguenti istruzioni:

*4*.#"--"3& -"11"3&$$)*0 & 13077&%&3& " 4."-5*3&

" !

-*.#"--"((*0 $0/'03.&.&/5& "--& /03."5*7& 7*(&/5* */

."5&3*" %* 565&-" ".#*&/5"-&

ó 6&450 "11"3&$$)*0 %*410/& %* $0/53"44&(/0 "* 4&/4*

%&--" %*3&55*7" &6301&" */ ."5&3*" %*

"11"3&$$)* &-&553*$* &% &-&5530/*$* 8"45& &-&$53*$"- "/%

&-&$530/*$ &26*1.&/5 H !

6&45" %*3&55*7" %&'*/*4$& -& /03.& 1&3 -" 3"$$0-5" & *-

3*$*$-"((*0 %&(-* "11"3&$$)* %*4.&44* 7"-*%& 46 56550 *-

5&33*503*0 %&--/*0/& 6301&"

QP

fkaf`b

^îîÉêíÉåòÉ ëìää~ ëáÅìêÉòò~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ ÇÉä éá~åç Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

_êìÅá~íçêá ~ Ö~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aá~ãÉíêç ÇÉá êÉÅáéáÉåíá ÅçåëáÖäá~íá K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåëáÖäá éÉê ä~ Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K má~ëíêÉ ÉäÉííêáÅÜÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K péá~ Çá Åçåíêçääç ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç K K K K K K K K K K K K K oÉÖçä~íçêÉ ~ NM éçëáòáçåá éÉê áä Åçåíêçääç ÇÉää~ éçíÉåò~

åÉääÉ éá~ëíêÉ ÉäÉííêáÅÜÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåòáçå~ãÉåíç ÇÉää~ éá~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~

Åçå Ççééá~ òçå~ Çá Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K pìÖÖÉêáãÉåíá éÉê ä~ Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåòáçå~ãÉåíç ÇÉää~ éá~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~ ÅçãÄá K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K j~åçéçä~ Çá ëÉäÉòáçåÉ ÇÉää~ òçå~ Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K sÉíêçÅÉê~ãáÅ~ Öêáää K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K q~ÄÉää~ Çá Åçííìê~ ~êêçëíç ëì éá~ëíê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^îîÉêíÉåòÉ ÇÛìëç êáÖì~êÇ~åíá ä~ Åçííìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K kçêãÉ ÇÛìëç éÉê áä é~ååÉääç áå îÉíêçÅÉê~ãáÅ~W mìäáòá~ É ÅçåëÉêî~òáçåÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K páíì~òáçåá ~åçã~äÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåÇáòáçåá Çá Ö~ê~åòá~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

RN

RR

RS

RS

QR

QT

QU

QV

QV

RM

RM

RM

RN

RO

RO

RO

RP

RP

RQ

QQ

^îîÉêíÉåòÉ ëìää~ ëáÅìêÉòò~

iÉÖÖÉêÉ ~ííÉåí~ãÉåíÉ èìÉëíç j~åì~äÉ éÉê ìë~êÉ áå ãçÇç ÉÑÑáÅ~ÅÉ É

ëáÅìêç èìÉëíç ~éé~êÉÅÅÜáçK

pÉÅçåÇç ä~ åçêã~íáî~ îáÖÉåíÉ äÛáåëí~ää~òáçåÉ É ä~ íê~ëÑçêã~òáçåÉ del tipo

Ö~ë éçëëçåç ÉëëÉêÉ ÉÑÑÉííì~íÉ ëçäí~åíç Ç~ ìå íÉÅåáÅç ìÑÑáÅá~äãÉåíÉ

~ìíçêáòò~íçK

Çá

mêáã~ ÇÛáåëí~ää~êÉ áä åìçîç éá~åç Åçííìê~I îÉêáÑáÅ~êÉ ÅÜÉ äÉ ãáëìêÉ

ëá~åç ÅçêêÉííÉK

nìÉëíç ~éé~êÉÅÅÜáç åçå ÇÉîÛÉëëÉêÉ ÅçääÉÖ~íç ~Ç ìå Çáëéçëáíáîç Çá

ÉëéìäëáçåÉ ÇÉá éêçÇçííá Çá ÅçãÄìëíáçåÉK

iÉ ëÉÖìÉåíá áëíêìòáçåá ëçåç î~äáÇÉ ëçäí~åíç éÉê á é~Éëá áä Åìá ëáãÄçäç ≠

êáéçêí~íç ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáçX éÉê ~Ç~íí~êäç ~ääÉ ÅçåÇáòáçåá Çá ìíáäáòòç ÇÉä

é~ÉëÉ áå èìÉëíáçåÉI ≠ åÉÅÉëë~êáç äÉÖÖÉêÉ äÉ áëíêìòáçåá íÉÅåáÅÜÉK

Ð áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ ÅÜÉ áä äìçÖç áå Åìá ëÛáåëí~ää~ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ~ÄÄá~ ä~

îÉåíáä~òáçåÉ êÉÖçä~ãÉåí~êÉ áå éÉêÑÉííÉ ÅçåÇáòáçåáK EkçêãÉ ÖÉåÉê~äá

ëìÖäá áãéá~åíá ~ Ö~ë áå ÉÇáÑáÅá ~Äáäáí~íá dKrK å⁄ OUNIOQJJNNJJVPFK

c~êÉ áå ãçÇç ÅÜÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç åçå ëá~ Éëéçëíç ~ Ñçêíá ÅçêêÉåíá ÇÛ~êá~

ÅÜÉ éçíêÉÄÄÉêç éêçîçÅ~êÉ äç ëéÉÖåáãÉåíç ÇÉá ÄêìÅá~íçêáK

nìÉëíç ~éé~êÉÅÅÜáç îáÉåÉ Ñçêåáíç Ç~ää~ Ñ~ÄÄêáÅ~ éêÉÇáëéçëíç éÉê áä

Ö~ë áåÇáÅ~íç ëìää~ í~êÖ~ ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉK pÉ ÑçëëÉ åÉÅÉëë~êáç

ãçÇáÑáÅ~êäçI êáîçäÖÉêëá ~ä åçëíêç ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~ íÉÅåáÅ~K

kçå ã~åáéçä~êÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ~ä ëìç áåíÉêåçK få Å~ëç Çá åÉÅÉëëáí¶I

ÅÜá~ã~êÉ áä åçëíêç ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~ íÉÅåáÅ~K

`çåëÉêî~êÉ Åçå Åìê~ äÉ áëíêìòáçåá éÉê äÛìëç É áä ãçåí~ÖÖáçI éÉê éçíÉêäÉ

ÅçåëÉÖå~êÉ áåëáÉãÉ ~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç èì~äçê~ äç ëíÉëëç Å~ãÄá~ëëÉ

éêçéêáÉí~êáçK

kçå ãÉííÉêÉ áå ÑìåòáçåÉ ìå ~éé~êÉÅÅÜáç Ç~ååÉÖÖá~íçK

aìê~åíÉ áä Ñìåòáçå~ãÉåíç äÉ ëìéÉêÑáÅá surriscalda dell´apparecchio si

W ~ÖáêÉ Åçå Å~ìíÉä~K j~åíÉåÉêÉ

äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ëÉãéêÉ äçåí~åç Ç~ää~ éçêí~íÉ ÇÉá Ä~ãÄáåáK

QR

QS

rë~êÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ëçäí~åíç éÉê ä~ éêÉé~ê~òáçåÉ Çá ~äáãÉåíáI ã~á

ÅçãÉ ÑçåíÉ Çá êáëÅ~äÇ~ãÉåíçK

dê~ëëá çÇ çäá ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ Å~äÇá éçëëçåç áåÑá~ãã~êëá Ñ~ÅáäãÉåíÉK mÉê èìÉëíçI ëá ÇÉîÉ ëçêîÉÖäá~êÉ ä~ éêÉé~ê~òáçåÉ Çá éá~ííá Åçå Öê~ëëá çÇ

çäáI ÅçãÉ ~Ç ÉëÉãéáç äÉ é~í~íÉ ÑêáííÉK

kçå îÉêë~êÉ ã~á ~Åèì~ ëì Öê~ëëá çÇ çäá ãçäíç Å~äÇáW mbof`lil> Çá

ìëíáçåáK `çéêáêÉ áä êÉÅáéáÉåíÉ éÉê ëéÉÖåÉêÉ áä ÑìçÅç É ëí~ÅÅ~êÉ ä~ ëéáå~

ÇÉää~ òçå~ Åçííìê~K

få Å~ëç Çá Öì~ëíçI ÅÜáìÇÉêÉ áä Ö~ë É ÇáëáåëÉêáêÉ l´alimentazione elettrica

ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK mÉê êáé~ê~êÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI êáîçäÖÉêëá ~ä åçëíêç

ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~ íÉÅåáÅ~ K

kçå ãÉííÉêÉ êÉÅáéáÉåíá ÇÉÑçêã~íá áåëí~Äáäá ëì éá~åá Åçííìê~ É ÄêìÅá~íçêáI

éÉê Éîáí~êÉ ÅÜÉ éçëë~åç Å~éçîçäÖÉêëá ~ÅÅáÇÉåí~äãÉåíÉK

pÉ ìå~ ã~åçéçä~ si indurisca I åçå Ñçêò~êä~K `Üá~ã~êÉ

áããÉÇá~í~ãÉåíÉ áä åçëíêç ëÉêîáòáç íÉÅåáÅç ìÑÑáÅá~äÉ I ~ÑÑáåÅܨ

éêçîîÉÇ~ ~ää~ êáé~ê~òáçåÉ ç ~ää~ ëçëíáíìòáçåÉK

-

Non usare le macchine di pulizia a vapore per pulire il piano di cottura

dato che esiste il rischio di elettrocuzione.

Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone

(inclusi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o che non abbiamo sufficiente esperienza e competenza, a meno che una persona responsabile per la loro sicurezza non abbia fornito loro la supervisione e le istruzioni relative all'uso necessarie.

-

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in funzione.

-

Le raffigurazioni riportate áå èìÉëíç ã~åì~äÉ Çá áëíêìòáçåá ëçåç çêáÉåí~íáîáK fk `^pl af fklppbos^kw^ abiib afpmlpfwflkf mboqfkbkqfI fi c^__of`^kqb ab`ifk^ nr^ipf^pf obpmlkp^_fifqÈK

`~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ ÇÉä éá~åç Åçííìê~

dêáÖäá~

_êìÅá~íçêá dêáÖäá~

_êìÅá~íçêÉ ~ Ççééá~

Ñá~ãã~ Ñáåç ~ RIS ât

Top j~åçéçäÉ j~åçéçä~ má~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~

~ Ççééá~ òçå~

Çá Åçííìê~ bäÉãÉåíç

ê~ÅÅçÖäáJÖê~ëëç má~ëíê~

ÉäÉííêáÅ~ j~åçéçä~ Çá Åçã~åÇç

ÇÉää~ Ççééá~ òçå~ Çá

Åçííìê~ má~ëíê~

ÉäÉííêáÅ~

îÉíêçJÖêáää j~åçéçä~ Çá

Åçã~åÇç ÇÉää~

éá~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~ péá~ Çá Ñìåòáçå~ãÉåíç

É Å~äçêÉ êÉëáÇìç péá~ Çá

Ñìåòáçå~ãÉåíç É

Å~äçêÉ êÉëáÇìç má~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~

ÅçãÄá j~åçéçä~ j~åçéçä~ Çá ëÉäÉòáçåÉ

ÇÉää~ òçå~ Åçííìê~ j~åçéçä~ Çá

Åçã~åÇç

ÇÉää~ éçíÉåò~ péá~ Çá Ñìåòáçå~ãÉåíç

É Å~äçêÉ êÉëáÇìç

QT

_êìÅá~íçêá ~ Ö~ë

cáÖK NK cáÖK OK qÉêãçÅçééá~ cáÖK PK

E le ttro d o båíê~ãÄÉ äÉ ÅçêçåÉ EÉëíÉêå~

É áåíÉêå~F ÄêìÅá~åç ~ää~

ëíÉëë~ éçíÉåò~K i~ Åçêçå~ ÉëíÉêå~ ÄêìÅá~

~ éçíÉåò~ ãáåáã~X ä~ Åçêçå~

áåíÉêå~ ÄêìÅá~ ~ éçíÉåò~ ã~ëëáã~K i~ Åçêçå~ áåíÉêå~ ÄêìÅá~

~ éçíÉåò~ ã~ëëáã~X ä~ Åçêçå~

ÉëíÉêå~ ≠ ëéÉåí~K

QU i~ Åçêçå~ áåíÉêå~ ÄêìÅá~

~ éçíÉåò~ ãáåáã~X ä~ Åçêçå~

ÉëíÉêå~ ≠ ëéÉåí~K pì çÖåá ã~åçéçä~ ≠ áåÇáÅ~íç áä ÄêìÅá~íçêÉ ÅÜÉ Åçåíêçää~K cáÖK NK mÉê ~ÅÅÉåÇÉêÉ ìå ÄêìÅá~íçêÉ I éêÉãÉêÉ ä~ ã~åçéçä~ ÇÉä

ÄêìÅá~íçêÉ ëÅÉäíç É Öáê~êä~ áå ëÉåëç ~åíáçê~êáç Ñáåç ~ää~

éçëáòáçåÉ ÇÉä ã~ëëáãçI ã~åíÉåÉåÇçä~ áå èìÉëí~ éçëáòáçå~

éÉê èì~äÅÜÉ ëÉÅçåÇçI Ñáåç ~ ÅÜÉ áä ÄêìÅá~íçêÉ åçå ëá

~ÅÅÉåÇÉI èìáåÇá ä~ëÅá~êäç É êÉÖçä~êÉ ëìää~ éçëáòáçåÉ

ÇÉëáÇÉê~í~K pÉ áä ÄêìÅá~íçêÉ åçå ëá ~ÅÅÉåÇÉI êáéÉíÉêÉ

äÛçéÉê~òáçåÉK pÉ äÉ Å~åÇÉäÉ ëçåç ëéçêÅÜÉI äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ

ë~ê¶ ÇáÑÉííçë~K j~åíÉåÉêÉ ëÉãéêÉ ä~ ã~ëëáã~ éìäáòá~K mìäáêÉ Åçå ìå~ éáÅÅçä~ ëé~òòçä~I íÉåÉåÇç éêÉëÉåíÉ ÅÜÉ ä~

Å~åÇÉä~ åçå ÇÉîÉ ëìÄáêÉ ìêíá îáçäÉåíáK fä ëìç éá~åç Åçííìê~

éì∂ ÇáëéçêêÉ Çá íÉêãçÅçééáÉ Çá ëáÅìêÉòò~ ÅÜÉ

áãéÉÇáëÅçåç ä~ ÑìçêáìëÅáí~ Çá Ö~ë åÉä Å~ëç áå Åìá á

ÄêìÅá~íçêá îÉåÖ~åç ëéÉåíá ~ÅÅáÇÉåí~äãÉåíÉK cáÖK OK mÉê ~ÅÅÉåÇÉêÉ É ~ííáî~êÉ èìÉëíç ëáëíÉã~I di protezione

éêçÅÉÇÉêÉ åÉääç ëíÉëëç ãçÇç ã~åíÉåÉåÇçI éÉê∂I ä~

ã~åçéçä~ éêÉãìí~ Ñáåç ~ ÅÜÉ åçå ëá ~ÅÅÉåÇÉ É åçå

~éé~êÉ ä~ Ñá~ãã~ ëÉåò~ ëéÉÖåÉêëáK kÉä Å~ëç áå Åìá åçå ëá ~ÅÅÉåÇ~I êáéÉíÉêÉ äÛçéÉê~òáçåÉ

ã~åíÉåÉåÇç éêÉãìí~ ä~ ã~åçéçä~ NJJR ëÉÅçåÇáK mÉê ëéÉÖåÉêÉ I Öáê~êÉ ä~ ã~åçéçä~ áå ëÉåëç çê~êáç Ñáåç ~

ê~ÖÖáìåÖÉêÉ ä~ éçëáòáçåÉ ÅçêêÉíí~ F K nìÉëíç ãçÇÉêåç É Ñìåòáçå~äÉ éá~åç Åçííìê~ ÇáëéçåÉ Çá

ã~åçéçäÉ Çá ~ÅÅÉåëáçåÉ éêçÖêÉëëáîÉ ÅÜÉ ÅçåëÉåíçåç Çá

êÉÖçä~êÉ ä~ Ñá~ãã~ ÅçãÉ ÇÉëáÇÉê~íçI Ñê~ áä ã~ëëáãç É áä

ãáåáãçK

^ ëÉÅçåÇ~ ÇÉá ãçÇÉääáI áä éá~åç Åçííìê~ éì∂ ÉëëÉêÉ Ççí~íç

Çá ìå ÄêìÅá~íçêÉ ~ Ççééá~ Ñá~ãã~ I ãçäíç éê~íáÅç É

ÅçãçÇç éÉê ÅìÅáå~êÉ Åçå é~ÇÉääÉ éÉê é~Éää~I tçâ ÅáåÉëá

EéÉê éêÉé~ê~êÉ èì~äëá~ëá íáéç Çá éá~ííç ~ëá~íáÅçFI ÉÅÅK pÉ áä éá~åç Åçííìê~ ≠ Ççí~íç Çá ìå ÄêìÅá~íçêÉ ~ Ççééá~

Ñá~ãã~I Çáëéçêê¶ Çá ã~åçéçäÉ ÅÜÉ éÉêãÉííçåç Çá

Åçåíêçää~êÉ ä~ Ñá~ãã~ áåíÉêå~ ÉÇ ÉëíÉêå~ áå ãçÇç

áåÇáéÉåÇÉåíÉK aÉëÅêáòáçåÉ ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçK cáÖK PK iÛìëç ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç ~ Ö~ë éêçÇìÅÉ Å~äçêÉ É ìãáÇáí¶ åÉä

äçÅ~äÉ áå Åìá ≠ áåëí~ää~íçK sÉåíáä~êÉ ÄÉåÉ ä~ ÅìÅáå~W

ã~åíÉåÉêÉ ~éÉêíÉ äÉ ÄçÅÅÜÉííÉ Çá îÉåíáä~òáçåÉ å~íìê~äá

çééìêÉ áåëí~ää~êÉ ìå Çáëéçëáíáîç Çá îÉåíáä~òáçåÉ ãÉÅÅ~åáÅ~

EÅ~éé~ ~ëéáê~åíÉFK iÛìëç Åçåíáåìç ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç éì∂

êáÅÜáÉÇÉêÉ ìå~ îÉåíáä~òáçåÉ ëìééäÉãÉåí~êÉI éÉê ÉëÉãéáç

ìå~ ÑáåÉëíê~ ~éÉêí~ EëÉåò~ ÅêÉ~êÉ ÅçêêÉåíáF çééìêÉ ìå~

ã~ÖÖáçêÉ éçíÉåò~ ÇÉää~ îÉåíáä~òáçåÉ ãÉÅÅ~åáÅ~I çîÉ

çééçêíìåçK

Le prime volte che si usa è normale che emetta degli odori.

$

''#

#

aá~ãÉíêç ÇÉá êÉÅáéáÉåíá ÅçåëáÖäá~íá

_or`f^qlob açééá~ Ñá~ãã~

Ñáåç ~W o~éáÇçW pÉãáê~éáÇçW má~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~

~ Ççééá~ òçå~ Çá

Åçííìê~ má~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~

`çãÄá

^ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääçW

Õ jfkfjl ob`fmfbkqb Õ j^ppfjl ob`fmfbkqb

[ OO Åã

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

NU Åã

NQ Åã

NQ Åã

OM Åã

NQ ñ PR Åã

OS Åã

OM Åã

dêáÖäá~

ëìééäÉãÉåí~êÉ

cáÖK QK cáÖK RK f ãçÇÉääá Åçå ÄêìÅá~íçêá ~ Ççééá~ Ñá~ãã~ ëçåç

Ççí~íá Çá ìå~ ÖêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉI áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ

éÉê êÉÅáéáÉåíá Çá Çá~ãÉíêç ëìéÉêáçêÉ ~ OS ÅãKI

éá~ëíêÉ éÉê ÅìÅáå~êÉ ~êêçëíçI íÉÖ~ãá Çá íÉêê~Åçíí~ É

èì~äëá~ëá íáéç Çá êÉÅáéáÉåíÉ ÅçåÅ~îç Eïçâ ÅáåÉëÉI

ÉÅÅKKKFK cáÖK QK mçáÅܨ èìÉëíÉ ÖêáÖäáÉ ëìééäÉãÉåí~êá

ê~ÖÖáìåÖçåç íÉãéÉê~íìêÉ ÉäÉî~íÉ Çìê~åíÉ ä~

Åçííìê~I Éîáí~êÉ Çá íçÅÅ~êäÉ éÉêáÅçäç Çá ëÅçíí~íìêÉK

^å~äçÖ~ãÉåíÉI èìÉëíá ãçÇÉääá ëçåç Ççí~íá Çá ÖêáÖäá~

éÉê Å~ÑÑÉííáÉêÉI éÉê êÉÅáéáÉåíá Çá Çá~ãÉíêç áåÑÉêáçêÉ ~

NM ÅãK cáÖK RK fä Ñ~ÄÄêáÅ~åíÉ ÇÉÅäáå~ èì~äëá~ëá êÉëéçåë~Äáäáí¶

åÉä Å~ëç áå Åìá äÛìíÉåíÉ åçå ìëáI ç ìëá áå ãçÇç

ëÅçêêÉííçI èìÉëí~ ÖêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉK

QV

`çåëáÖäá éÉê

ä~ Åçííìê~

nìÉëíá ÅçåëáÖäá ëçåç çêáÉåí~íáîá jçäíç ÑçêíÉ cçêíÉ açééá~ Ñá~ãã~ _çääáêÉI ÅìçÅÉêÉI ~êêçëíáêÉI

Ççê~êÉI Ûé~Éää~ëÛI éá~ííá

~ëá~íáÅá EtçâFK sÉäçÅÉ pÅ~äçééáå~I ÄáëíÉÅÅ~I

Ñêáíí~í~I ÑêáííìêÉK pÉãáJê~éáÇç m~í~íÉ ~ä î~éçêÉI îÉêÇìêÉ

ÑêÉëÅÜÉI ãáåÉëíêÉI é~ëíÉK jÉÇáç iÉåíç oáëÅ~äÇ~êÉ É ã~åíÉåÉêÉ Å~äÇáW éá~ííá

éêçåíáI éá~ííá ÅìÅáå~íáK oáëçI ÄÉëÅá~ãÉääÉI

ê~ÖªK

`çííìê~ ~ä

î~éçêÉW éÉëÅÉI

îÉêÇìêÉK oáëÅ~äÇ~êÉI ã~åíÉåÉêÉ Å~äÇá á éá~ííá

ÅìÅáå~íá É éêÉé~ê~êÉ ëíìÑ~íá ÇÉäáÅ~íáK

má~ëíêÉ ÉäÉííêáÅÜÉ

^ääÛáåáòáç ÇÉää~ Åçííìê~ ëá ÅçåëáÖäá~ Çá éçëáòáçå~êÉ ä~

ã~åçéçä~ ëìää~ éçëáòáçåÉ ã~ëëáã~ ÉI ~ ëÉÅçåÇ~

ÇÉää~ èì~åíáí¶ É ÇÉää~ èì~äáí¶ ÇÉÖäá ~äáãÉåíáI é~ëë~êÉ

éçá ~Ç ìå~ éçëáòáçåÉ áåíÉêãÉÇá~ Çá ã~åíÉåáãÉåíçK

^ééêçÑáíí~åÇç ÇÉääÛáåÉêòá~ íÉêãáÅ~ ÇÉää~ éá~ëíê~I ä~ ëá

éì∂ ëéÉÖåÉêÉ ìå éçÛ éêáã~ Çá íÉêãáå~êÉ ä~ Åçííìê~I

éÉê êáëé~êãá~êÉ ÉåÉêÖá~I îáëíç ÅÜÉ ä~ Åçííìê~

ÅçåíáåìÉê¶ éÉê ÉÑÑÉííç ÇÉä Å~äçêÉ ~ÅÅìãìä~íçK rë~êÉ êÉÅáéáÉåíá Ç~ä ÑçåÇç éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ

éá~ííçI ëéÉëëç É Çá ÇáãÉåëáçåá ëáãáäá ~ääÛÉäÉãÉåíç

êáëÅ~äÇ~åíÉI ã~á Çá ÇáãÉåëáçåá áåÑÉêáçêáK bîáí~êÉ Çá îÉêë~êÉ äáèìáÇá ëìää~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉää~

éá~ëíê~ É Çá ~ééçÖÖá~êîá êÉÅáéáÉåíá Ä~Öå~íáK

péá~ Çá Åçåíêçääç ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçL

Å~äçêÉ êÉëáÇìç

kÉÖäá ~éé~êÉÅÅÜá ÉäÉííêáÅáI ä~ ëéá~ Çá Åçåíêçääç ÇÉä

Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç ëá áääìãáå~ èì~åÇç

îáÉåÉ ~ííáî~í~ ìå~ òçå~ Åçííìê~I ~îîÉêíÉåÇç ÅÜÉ ä~

òçå~ Åçííìê~ ≠ Å~äÇ~Knì~åÇç ëá ÇáëáåëÉêáëÅÉ ä~

òçå~ Åçííìê~I ä~ ëéá~ Çá Åçåíêçääç ÇÉä

Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç êÉëí~ áääìãáå~í~

Ñáåí~åíçÅܨ ä~ òçå~ Åçííìê~ ≠ Å~äÇ~I áåÇáÅ~åÇç

äÛÉëáëíÉåò~ Çá Å~äçêÉ êÉëáÇìçK i~ òçå~ Åçííìê~ ëá

éì∂ ìë~êÉ éÉê Åçåíáåì~êÉ ä~ Åçííìê~ êáëé~êãá~åÇç

Åçë± ÉåÉêÖá~K rå~ îçäí~ ê~ÑÑêÉÇÇ~íÉ äÉ òçåÉ Åçííìê~I ä~ ëéá~ Çá

Åçåíêçääç ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç ëá

ëéÉÖåÉK

RM

oÉÖçä~íçêÉ ~ NM éçëáòáçåá éÉê áä Åçåíêçääç

ÇÉää~ éçíÉåò~ åÉääÉ éá~ëíêÉ ÉäÉííêáÅÜÉ

cáÖK SK iÉ éá~ëíêÉ ÉäÉííêáÅÜÉ ëçåç pilotate

Ç~ ìå êÉÖçä~íçêÉ

Çá Åçåíêçääç ÇÉääÛÉåÉêÖá~ íê~ãáíÉ áä èì~äÉ ≠ éçëëáÄáäÉ

ëÅÉÖäáÉêÉ ä~ éçíÉåò~ ~Ç~íí~ ~ä ÅáÄç Ç~ ÅìÅáå~êÉK cáÖK SK

^ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä íáéç Çá Åçííìê~I ÇÉää~ èì~åíáí¶ Çá

~äáãÉåíáI É Ä~ë~åÇçëá ëìää~ í~ÄÉää~ ÇÉá ëìÖÖÉêáãÉåíá

éÉê ä~ Åçííìê~I êìçí~êÉ ä~ ã~åçéçä~ áå ëÉåëç çê~êáçI

îÉêëç ä~ éçëáòáçåÉ ÅçêêáëéçåÇÉåíÉ ~ä éá~ííç ÅÜÉ ëá

ÇÉëáÇÉê~ ÅìÅáå~êÉK i~ ëéá~ Çá Åçåíêçääç ÇÉä

Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç ëá áääìãáåÉê¶K mÉê ÇáëáåëÉêáêÉ áä éá~åç Åçííìê~I êìçí~êÉ ä~ ã~åçéçä~

Ñáåç ~ää~ éçëáòáçåÉ ÅçêêÉíí~ F K rå~ îçäí~

ê~ÑÑêÉÇÇ~í~ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉää~ éá~ëíê~I ä~ ëéá~ Çá

Åçåíêçääç ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç ëá

ëéÉÖåÉK

cìåòáçå~ãÉåíç ÇÉää~ éá~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~ Åçå

Ççééá~ òçå~ Çá Åçííìê~

cáÖK TK kÉá ãçÇÉääá Ççí~íá Çá ÇìÉ éá~ëíêÉ áå îÉíêçÅÉê~ãáÅ~I

ìå~ Çá èìÉëíÉ ≠ ~ Ççééáç ÅáêÅìáíçI éÉêí~åíç

éêÉëÉåí~ ÇìÉ éçëëáÄáäá òçåÉ Åçííìê~W ìå~ ÅÉåíê~äÉ

Ç~ TMM t É ìåÛ~äíê~ ÅçãéäÉí~ Ç~ NUMM tI åÉä Å~ëç

áå Åìá äÛ~éé~êÉÅÅÜáç Ñìåòáçåá ~ OPM s Çá íÉåëáçåÉK fä äçêç Ñìåòáçå~ãÉåíç îáÉåÉ ÇÉëÅêáííç Çá ëÉÖìáíçW i~ òçå~ Çá Åçííìê~ éáÅÅçä~ EÅÉåíê~äÉFI ëá ÅçääÉÖ~

êìçí~åÇç ä~ ã~åçéçä~ áå ëÉåëç çê~êáçI Ñáåç ~ äáÄÉê~êÉ ä~

éçëáòáçåÉ F I ãçãÉåíç ~ é~êíáêÉ Ç~ä èì~äÉ ëá éì∂

ÅçääçÅ~êÉ áå ìåç èì~äëá~ëá ÇÉÖäá áåÇáÅá ëÉÖå~ä~íá

Ç~ääÛN ~ä VK cáÖK TK

Fig 7a.

8

9

7

6

5

4

1

3

2

8

9

7

6

5

4

1

3

2

N Z qÉãéÉê~íìê~ ãáåáã~K

V Z qÉãéÉê~íìê~ ã~ëëáã~K pÉI áåçäíêÉI ëá ÇÉëáÇÉê~ ìíáäáòò~êÉ ä~ òçå~ Çá

êáëÅ~äÇ~ãÉåíç Éëé~åë~I êìçí~êÉ ä~ ã~åçéçä~

ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉI ä~ëÅá~êä~ åÉää~ éçëáòáçåÉ V

Eã~ëëáãç êáëÅ~äÇ~ãÉåíçF çééìêÉ áå èì~äëá~ëá ~äíê~

éçëáòáçåÉ áåíÉêãÉÇá~ éÉê ~îÉêÉ ìåÛÉêçÖ~òáçåÉ Çá

Å~äçêÉ áåÑÉêáçêÉKmÉê ìë~êÉ Çá åìçîç ä~ òçå~ Çá

Åçííìê~ éáÅÅçä~I êìçí~êÉ ä~ ã~åçéçä~ áå ëÉåëç

~åíáçê~êáç Ñáåç ~ää~ éçëáòáçåÉ F I ÉÇ ~ííáî~êä~

åìçî~ãÉåíÉK i~ ëéá~ Çá Åçåíêçääç ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ

êÉëáÇìç Ñìåòáçå~ ÅçãÉ ÇÉëÅêáííç áå éêÉÅÉÇÉåò~K

RN

pìÖÖÉêáãÉåíá éÉê ä~ Åçííìê~

cçåÇÉêÉW ÅáçÅÅçä~íçI ÄìêêçI ÖÉä~íáå~

`çííìê~ ÇáW êáëçI ÄÉëÅá~ãÉääÉI ê~Öª

`çííìê~ ÇáW é~í~íÉI é~ëí~I îÉêÇìêÉ oçëçä~êÉW ëíìÑ~íáI ~êêçëíá

`ìçÅÉêÉ ~ä î~éçêÉW éÉëÅÉ pÅ~äÇ~êÉW íÉåÉêÉ áå Å~äÇç éá~ííá éêçåíá

^êêçëíáêÉW ëÅ~äçééáåÉI ÄáëíÉÅÅÜÉI Ñêáíí~íÉ

`ìçÅÉêÉ É Ççê~êÉW

lÅÅçêêÉ ìå~

êÉÖçä~òáçåÉ é᪠~äí~

áå Å~ëç ÇáW

-

-

nì~åíáí¶ ingredienti Çá äáèìáÇçK má~ííá Öê~åÇá Ç~ éêÉé~ê~êÉK

`çííìê~ Åçå êÉÅáéáÉåíá ëÅçéÉêíáK mlpfwflkb

NJJO

OJJP

QJJR

QJJR

R

OJJPJJQJJR

SJJTJJU

V

cìåòáçå~ãÉåíç ÇÉää~ éá~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~

ÅçãÄá

i~ éá~ëíê~ ÉäÉííêáÅ~ ÅçãÄá ≠ Ççí~í~ Çá ÇìÉ

ã~åçéçäÉ éÉê áä Åçåíêçääç ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçK i~

ã~åçéçä~ ÇÉää~ òçå~ ëáåáëíê~ ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç ≠

èìÉää~ Åçå Åìá ëá ëÉäÉòáçå~ ä~ òçå~ Åçííìê~I É áä ëìç

Ñìåòáçå~ãÉåíç ≠ ÇÉëÅêáííç Çá ëÉÖìáíçK i~ ã~åçéçä~

ÇÉää~ òçå~ ÇÉëíê~ Åçåíêçää~ ä~ éçíÉåò~ ÇÉää~ òçå~

ëÉäÉòáçå~í~I ÅçãÉ ÇÉëÅêáííç áå éêÉÅÉÇÉåò~ åÉä

éìåíç CoÉÖçä~êÉ ~ NM éçëáòáçåá éÉê áä Åçåíêçääç ÇÉää~

éçíÉåò~ åÉääÉ éá~ëíêÉ ÉäÉííêáÅÜÉÒK i~ ëéá~ Çá Åçåíêçääç ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ

êÉëáÇìç Ñìåòáçå~ ÅçãÉ ÇÉëÅêáííç áå éêÉÅÉÇÉåò~K

j~åçéçä~ Çá ëÉäÉòáçåÉ

ÇÉää~ òçå~ Åçííìê~

`çå èìÉëí~ ã~åçéçä~ ëá éçëëçåç ëÉäÉòáçå~êÉ äÉ cáÖK UK ÇáãÉåëáçåá ÇÉää~ òçå~ Çá Åçííìê~ ~ííáî~í~ ÇÉä éá~åç

Åçííìê~I ÅçãÉ ÇÉëÅêáííç Çá ëÉÖìáíç É áääìëíê~íç åÉää~ cáÖK UK

Õ NQ ãã

Õ OM ãã

MIV ât

NITR ât

NQ Åã ñ PR Åã OIN ât

RO

sÉíêçÅÉê~ãáÅ~ Öêáää

cáÖK VK E~ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääçF nìÉëíá éá~åá Åçííìê~ ëçåç pilotati

Ç~ ìå êÉÖçä~íçêÉ

Çá Åçåíêçääç ÇÉääÛÉåÉêÖá~ íê~ãáíÉ áä èì~äÉ ≠ éçëëáÄáäÉ

ëÅÉÖäáÉêÉ ä~ éçíÉåò~ ~Ç~íí~ ~ä ÅáÄç Ç~ ÅìÅáå~êÉK cáÖK V jáåK E~ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääçF j~ñK E~ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääçF

^ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä íáéç Çá Åçííìê~I ÇÉää~ èì~åíáí¶ ÇÉÖäá

~äáãÉåíá É Ä~ë~åÇçëá ëìää~ í~ÄÉää~ ëÉÖìÉåíÉI êìçí~êÉ

ä~ ã~åçéçä~ îÉêëç ä~ éçëáòáçåÉ ÅçêêáëéçåÇÉåíÉ ~ä

éá~ííç ÅÜÉ ëá ÇÉëáÇÉê~ ÅìÅáå~êÉK i~ ëéá~ Çá Åçåíêçääç

ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç ëá áääìãáåÉê¶K mÉê ÇáëáåëÉêáêÉ áä éá~åç Åçííìê~I êìçí~êÉ ä~ ã~åçéçä~

Ñáåç ~ää~ éçëáòáçåÉ ÅçêêÉíí~ F K i~ ëéá~ Çá Åçåíêçääç

ÇÉä Ñìåòáçå~ãÉåíçLÅ~äçêÉ êÉëáÇìç êÉëíÉê¶ ~ÅÅÉë~

Ñáåí~åíçÅܨ ä~ òçå~ Çá Åçííìê~ ≠ Å~äÇ~K

Tabella per la cottura d irettamente sulla piastra

má~ííç

`~êåÉW p~äëáÅÅÉI ÄáëíÉÅÅÜÉI Å~êåÉ ã~êáå~í~ cáäÉííç Çá í~ÅÅÜáåç cáäÉííá Çá éÉííç Çá éçääç p~äëáÅÅÉ mÉëÅÉW cáäÉííá Çá éÉëÅÉ cáäÉííá Çá éÉëÅÉ ÑêÉëÅç rçî~W rçî~ ëíê~é~òò~íÉI ìçî~ ÑêáííÉ

`êÆéÉ nì~åíáí¶ dê~Ç~òáçåÉ ÇÉä Öêáää qÉãéç Çá Åçííìê~

~ééêçëëáã~íáîç

~ ëÉÅçåÇ~ ÇÉä ãçÇÉääç

O JJ Q ìåáí¶ S JJ V O JJ P

Q ìåáí¶ S JJ V O JJ P

O ìåáí¶

Q ìåáí¶

S JJ V

P JJ T

O JJ P

N JJ O

NP JJ NR ãáåìíá

R JJ S ãáåìíá

NS JJ OM ãáåìíá

NM JJ NR ãáåìíá

O JJ Q ìåáí¶ P JJ T

Q ìåáí¶ P JJ T

P ìåáí¶ S JJ V

T JJ U ìåáí¶ S JJ V

^äíêçW d~ãÄÉêá T JJ U ìåáí¶ S JJ V sÉêÇìêÉ ÑêÉëÅÜÉI ãÉä~åò~åÉI òìÅÅÜáåÉ O ëíê~íá R JJ V f Ç~íá Çá èìÉëí~ í~ÄÉää~ ëçåç çêáÉåí~íáîáK kçå ìë~êÉ ê~ëÅÜáÉííá Çá ãÉí~ääç éÉê Öáê~êÉ Öäá ~äáãÉåíáK

N JJ O

N JJ O

O JJ P

O JJ P

O JJ P

O JJ P

NQ JJ NS ãáåìíá

R JJ NM ãáåìíá

N JJ Q ãáåìíá cêáÖÖÉêÉ

áåáåíÉêêçíí~ãÉåíÉ

NM JJ NR ãáåìíá

U JJ NM ãáåìíá

RP

Suggerimenti per un corretto impiego del piano durante la cottura kl

kçå ìë~êÉ êÉÅáéáÉåíá éáÅÅçäá ëì

ÄêìÅá~íçêá Öê~åÇá i~ Ñá~ãã~ åçå

ÇÉîÉ íçÅÅ~êÉ äÉ é~êÉíá ä~íÉê~äá

ÇÉä êÉÅáéáÉåíÉK

rë~êÉ ëÉãéêÉ êÉÅáéáÉåíá ~Ç~ííá

~ Åá~ëÅìå ÄêìÅá~íçêÉ éÉê åçå

Åçåëìã~êÉ íêçééç Ö~ë É åçå

ã~ÅÅÜá~êÉ äÉ éÉåíçäÉK kçå ÅìÅáå~êÉ ëÉåò~ ÅçéÉêÅÜáç

ç Åçå áä ÅçéÉêÅÜáç ã~ä

ÅçääçÅ~íçI éÉê Éîáí~êÉ Çá

ëéêÉÅ~êÉ é~êíÉ ÇÉääÛÉåÉêÖá~K kçå ìë~êÉ êÉÅáéáÉåíá Åçå ÑçåÇá

áêêÉÖçä~êá éÉêÅܨ ~ääìåÖ~åç áä

íÉãéç Çá Åçííìê~ É ~ìãÉåí~åç

áä Åçåëìãç Çá ÉåÉêÖá~K pìä éá~åç Åçííìê~ åçå ëá éì∂

éêÉé~ê~êÉ ~äÅìå ~äáãÉåíç

ÅçåíÉåìíç áå êÉÅáéáÉåíá Çá

~ääìãáåáç ç Çá éä~ëíáÅ~K nìÉëíá

ã~íÉêá~äá ëá ëÅáçäÖçåçK `çääçÅ~êÉ

áä êÉÅáéáÉåíÉ ~ä ÅÉåíêç ÇÉä

ÄêìÅá~íçêÉI éÉê Éîáí~êÉ ÅÜÉ ëá

êçîÉëÅáK kçå ìíáäáòò~êÉ êÉÅáéáÉåíá Ç~ä

Çá~ãÉíêç Öê~åÇÉ ëìá ÄêìÅá~íçêá

îáÅáåá ~ääÉ ã~åçéçäÉX ìå~ îçäí~

ÅçääçÅ~íá ~ä ÅÉåíêç ÇÉä

ÄêìÅá~íçêÉI áåÑ~ííáI éçëë~åç

~êêáî~êÉ ~ íçÅÅ~êäÉ ÉÇ ~îîáÅáå~êëá

í~åíç Ç~ ÉäÉî~êÉ ä~ íÉãéÉê~íìê~

áå èìÉëí~ òçå~ É Å~ìë~êÉ

Ç~ååáK kçå ÅçääçÅ~êÉ á êÉÅáéáÉåíá

ÇáêÉíí~ãÉåíÉ ëìä ÄêìÅá~íçêÉK jÉííÉêÉ ëÉãéêÉ áä ÅçéÉêÅÜáç K rë~êÉ ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ éÉåíçäÉI

é~ÇÉääÉ É íÉÖ~ãá Åçå ÑçåÇç

éá~ííç É ëéÉëëç K

`çääçÅ~êÉ áä êÉÅáéáÉåíÉ ÄÉå ~ä

ÅÉåíêç ÇÉä ÄêìÅá~íçêÉK

`çääçÅ~êÉ áä êÉÅáéáÉåíÉ ëìää~

ÖêáÖäá~K

^ëëáÅìê~êëá ÅÜÉ äÉ ÖêáÖäáÉ É á

ÅçéÉêÅÜá ÇÉá ÄêìÅá~íçêá ëá~åç

ÄÉå ÅçääçÅ~íá éêáã~ Çá ìë~êäá K j~åÉÖÖá~êÉ Åçå ~ííÉåòáçåÉ á

êÉÅáéáÉåíá ëìä éá~åç Åçííìê~K kçå ìë~êÉ éÉëá ÉÅÅÉëëáîáI åçå

ÅçäéáêÉ áä éá~åç Åçííìê~ Åçå

çÖÖÉííá éÉë~åíáK kçå ìë~êÉ ÇìÉ ÄêìÅá~íçêá ç Ñçåíá

Çá Å~äçêÉ éÉê ìå ëçäç êÉÅáéáÉåíÉK bîáí~êÉ Çá ìë~êÉ éá~ëíêÉ éÉê

~êêçëíáêÉI íÉÖ~ãá Çá íÉêê~Åçíí~I

ÉÅÅKI éÉê éÉêáçÇá éêçäìåÖ~íá ~ää~

ã~ëëáã~ éçíÉåò~K rë~êÉ ìå ëçäç êÉÅáéáÉåíÉ éÉê

ÄêìÅá~íçêÉK rë~êÉ ä~ ÖêáÖäá~ ëìééäÉãÉåí~êÉ

ëìä ÄêìÅá~íçêÉ ~ Ççééá~ Ñá~ãã~K

RQ

kçêãÉ ÇÛìëç éÉê áä é~ååÉääç

áå îÉíêçÅÉê~ãáÅ~ W mìäáòá~ É ÅçåëÉêî~òáçåÉ kl

kçå ìë~êÉ ÇÉíÉêëáîá áå éçäîÉêÉI

ëéê~ó éÉê ä~ éìäáòá~ Çá Ñçêåá ç

ëéìÖåÉ ~Äê~ëáîÉ ÅÜÉ éçëëçåç

Öê~ÑÑá~êÉ áä îÉíêçK kçå ìë~êÉ ã~á çÖÖÉííá

~ééìåíáíáI ÅçãÉ ~Ç ÉëÉãéáç

ëíêçÑáå~ÅÅá ãÉí~ääáÅá ç ÅçäíÉääáI

éÉê êáãìçîÉêÉ êÉëáÇìá Çá ~äáãÉåíá

áåÇìêáíá Ç~ää~ ëìéÉêÑáÅáÉK kçå ìë~êÉ ÅçäíÉääáI ê~ëÅÜáÉííá ç

ìíÉåëáäá ëáãáäá éÉê éìäáêÉ áä éìåíç

Çá ìåáçåÉ ÇÉä îÉíêç Åçå Öäá

ÉäÉãÉåíá Çá ~ÄÄÉääáãÉåíç ÇÉá

ÄêìÅá~íçêá ç Åçå á éêçÑáäá ãÉí~ääáÅá

çêå~ãÉåí~äáK kçå Ñ~êÉ ëÅçêêÉêÉ ëìä îÉíêç á

êÉÅáéáÉåíáI éÉê Éîáí~êÉ Çá

Öê~ÑÑá~êäçK ^å~äçÖ~ãÉåíÉI Ñ~êÉ áå

ãçÇç ÅÜÉ åçå Å~Ç~åç çÖÖÉííá

Çìêá ç ~ééìåíáíá ëìä îÉíêçK kçå

ÅçäéáêÉ áä éá~åç Åçííìê~ ëì

åÉëëìåç ÇÉá ëìçá ëéáÖçäáK f Öê~åÉääá Çá íÉêê~ ÅÜÉ ÉëÅçåç

Ç~Öäá çêí~ÖÖá É Ç~ääÉ îÉêÇìêÉ

èì~åÇç ëá éìäáëÅçåçI éÉê

ÉëÉãéáçI Öê~ÑÑá~åç ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ

ÇÉä îÉíêçK

mìäáêÉ ëÉãéêÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ

ÇÉääÛÉäÉãÉåíç êáëÅ~äÇ~åíÉ Ççéç

~îÉêäç ìë~íç É ëçäç èì~åÇç ≠

ÑêÉÇÇçK ^åÅÜÉ äÉ éáÅÅçäÉ

áãéìêáí¶ ëá ÄêìÅá~åç èì~åÇç ëá

êá~ÅÅÉåÇÉK mÉê ã~åíÉåÉêÉ éìäáíá á ÄêìÅá~íçêá

É äÉ ÖêáÖäáÉI éìäáêäá

éÉêáçÇáÅ~ãÉåíÉ áããÉêÖÉåÇçäá

áå ~Åèì~ ë~éçå~í~ É

ëíêçÑáå~åÇç Åçå ìå~ ëé~òòçä~

åçå ãÉí~ääáÅ~ ~ÑÑáåÅܨ á Ñçêá É äÉ

ÑÉëëìêÉ êÉëíáåç éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ

äáÄÉêá éÉê ëéêáÖáçå~êÉ ìå~

Ñá~ãã~ ÅçêêÉíí~K qçÖäáÉêÉ á

ÅçéÉêÅÜá Ç~á ÄêìÅá~íçêá É Ç~ääÉ

ÖêáÖäáÉ çÖåáèì~äîçäí~ ëá

Ä~Öå~åçK rë~êÉ ìå ê~ëÅÜáÉííç éÉê áä îÉíêçI

é~ëë~åÇçäç ëÉãéêÉ Çá éá~ííç

ëìä îÉíêçI Ñ~ÅÉåÇç é~êíáÅçä~êÉ

~ííÉåòáçåÉ ~ åçå ~îîáÅáå~êäç ~Öäá

ÉäÉãÉåíá çêå~ãÉåí~äá ÇÉá

ÄêìÅá~íçêá ~ Ö~ëK mÉê ä~ éìäáòá~ ëá

ÅçåëáÖäá~ 8sáíêç `äÉåÒK iÛÉäÉî~í~

éÉêÅÉåíì~äÉ Çá ëáäáÅçåÉ Çá

èìÉëíç éêçÇçííç ÅêÉ~ ìå~

éÉääáÅçä~ É éÉê èìÉëíç ≠ ãçäíç

é᪠Ñ~ÅáäÉ íçÖäáÉêä~K Ð áãéçêí~åíÉ

~åÅÜÉ ~îÉê Åìê~ ÇÉää~

îÉíêçÅÉê~ãáÅ~ êÉÖçä~êãÉåíÉK açéç ~îÉê éìäáíç ÉÇ ~ëÅáìÖ~íç á

ÄêìÅá~íçêáI ~ëëáÅìê~êëá ÅÜÉ á

ÅçéÉêÅÜá ëá~åç ÄÉå ÅçääçÅ~íá ëìä

ÇáÑÑìëçêÉ Çá Ñá~ãã~ ÇÉä

ÄêìÅá~íçêÉ iç òìÅÅÜÉêç Ñìëç ç Öäá ~äáãÉåíá ~Ç ÉäÉî~íç ÅçåíÉåìíç Çá òìÅÅÜÉêç ÑìçêáìëÅáíá Ç~ää~ éÉåíçä~I Ççîê~ååç

ÉëëÉêÉ Éäáãáå~íá áããÉÇá~í~ãÉåíÉ Ç~ää~ òçå~ Åçííìê~ Åçå äÛ~ìëáäáç ÇÉä ê~ëÅÜáÉííç éÉê îÉíêçK açéç ~îÉê

ä~î~íç äÉ ÖêáÖäáÉI ~ëÅáìÖ~êäÉ ÄÉåÉ éêáã~ Çá ìë~êäÉ Çá åìçîçX ä~ éêÉëÉåò~ Çá ÖçÅÅÉ Çá ~Åèì~ ç òçåÉ

ìãáÇÉ ~ääÛáåáòáç ÇÉää~ Åçííìê~ éì∂ éêçîçÅ~êÉ ÉîÉåíì~äá éìåíá Çá ÇÉíÉêáçê~ãÉåíç ÇÉääç ëã~äíçK c~êÉ ~ííÉåòáçåÉ ~á í~ëëÉääá ÇÉääÉ ÖêáÖäáÉ èì~åÇç ëá éìäáëÅçåçX éçíêÉÄÄÉêç ëí~ÅÅ~êëá É Öê~ÑÑá~êÉ áä îÉíêç ç

áä éêçÑáäç Åçå ÖêáÖäá~ Çìê~åíÉ áä ëìç ìëç ëìÅÅÉëëáîçK

^qqbkwflkbW mrifwf^ mbo ^mm^ob``ef sbqolJdofii kÉä Å~ëç áå Åìá ÅìÅáåá ÅçääçÅ~åÇç äÛ~äáãÉåíç ÇáêÉíí~ãÉåíÉ ëìä éá~åç Åçííìê~I klk mrifp`^

äÛ~éé~êÉÅÅÜáç Åçå éêçÇçííá ~ Ä~ëÉ Çá èì~äÅÜÉ ÅçãéçåÉåíÉ íçëëáÅçI å¨ Åçå ëéìÖåÉííÉ Çá ~ääìãáåáçK iÉ ê~ÅÅçã~åÇá~ãç ìå ÇÉíÉêëáîç ~ Ä~ëÉ åçå ëçäáÇ~I ÅÜÉ åçå ÅçåíÉåÖ~ 8éçäîÉêáÒ É ÅÜÉ åçå ëá~

ë~ÄÄáçëçI Ç~ ìë~êÉ Åçå äÛ~ìëáäáç Çá ìå ê~ëÅÜáÉííçK

Con l´ainto di un raschietto si possono staccare i residui di alimenti cucinati dalla superficie dell´apparecchi vetro-grill, e depositarli sull`elemento raccgli-grasso.

Una volta terminata la cottura, pulire l´elemento raccogli-grasso che, per comoditá, può essere estratto dall´a pparechio.

RR

páíì~òáçåá ~åçã~äÉ

:

mêçÄäÉãá É ëçäìòáçåá

`çë~ ëìÅÅÉÇÉKKK

KKKëÉ áä Ñìåòáçå~ãÉåíç ÉäÉííêáÅç

ÖÉåÉê~äÉ ≠ Öì~ëíç\

KKKëÉ äÛ~ÅÅÉåëáçåÉ ÉäÉííêáÅ~ åçå

Ñìåòáçå~\

KKKëÉ ä~ Ñá~ãã~ ÇÉá ÄêìÅá~íçêá åçå ≠

ìåáÑçêãÉ\

KKKëÉ áä Ñäìëëç Çá Ö~ë åçå ëÉãÄê~

åçêã~äÉIçééìêÉ ëÉ åçå ÉëÅÉ Ö~ë\

KKKëÉ ÅÛ≠ çÇçêÉ Çá Ö~ë ~ääÛáåíÉêåç

ÇÉää~ ÅìÅáå~\

KKKëÉ åçå Ñìåòáçå~åç äÉ ëáÅìêÉ ÇÉá

ÇáîÉêëá ÄêìÅá~íçêá\ kçå ëÉãéêÉ ÄáëçÖå~ ÅÜá~ã~êÉ áä ëÉêîáòáç Çá ~ëëáëíÉåò~ íÉÅåáÅ~K få

ãçäíá Å~ëáI äÛìíÉåíÉ ëíÉëëç éì∂ êáëçäîÉêÉ áä éêçÄäÉã~K i~ ëÉÖìÉåíÉ

í~ÄÉää~ ÅçåíáÉåÉ èì~äÅÜÉ ÅçåëáÖäáçK kçí~ áãéçêí~åíÉW pçäç áä éÉêëçå~äÉ ~ìíçêáòò~íç ÇÉä åçëíêç pÉêîáòáç qÉÅåáÅç éì∂

ÉÑÑÉííì~êÉ áåíÉêîÉåíá ëìä ëáëíÉã~ Çá Ñìåòáçå~ãÉåíç ~ Ö~ë ÉÇ

ÉäÉííêáÅçK

`~ìë~ éêçÄ~ÄáäÉ

JJcìëáÄáäÉ ÇáÑÉííçëçK

JJmì∂ Ç~êëá ÅÜÉ ëá~ ë~äí~íç

äÛáåíÉêêìííçêÉ ~ìíçã~íáÅç ç ìå

ÇáÑÑÉêÉåòá~äÉ ÇÉääÛáãéá~åíçK

JJmçëëçåç ÉëëÉêîá êÉëáÇìá Çá

ç Çá ÇÉíÉêëáîç Ñê~ ä~

Il contare il rubinetto

~äáãÉåíá elettrodo

JJ parcialimente chiusco

JJf ÅçéÉêÅÜá ÇÉá ÄêìÅá~íçêá ëçåç ã~ä

ÅçääçÅ~íáK

JJiÉ ÇáîÉêëÉ é~êíá ÇÉá ÄêìÅá~íçêá åçå

ëçåç ëí~íÉ ÅçääçÅ~íÉ

ÅçêêÉíí~ãÉåíÉK

JJiÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä Ö~ë ÇÉá

ÄêìÅá~íçêá ëçåç ëéçêÅÜÉK

JJÐ ÅÜáìëç áä Ö~ë Åçå äÉ ÅÜá~îá

áåíÉêãÉÇáÉK

JJpÉ áä Ö~ë éêçîáÉåÉ Ç~ ìå~

ÄçãÄçä~Iéì∂ Ç~êëá ÅÜÉ

èìÉëíÛìäíáã~ ëá~ îìçí~K

JJÐ ~éÉêí~ èì~äÅÜÉ ÅÜá~îÉK

JJmçëëáÄáäÉ ÑìÖ~ åÉä ê~ÅÅçêÇç Åçå ä~

ÄçãÄçä~K

JJi~ ã~åçéçä~ åçå ≠ ëí~í~

ã~åíÉåìí~ éêÉãìí~ ~ÄÄ~ëí~åò~ ~

äìåÖçK

JJiÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä Ö~ë ÇÉá

ÄêìÅá~íçêá ëçåç ëéçêÅÜÉK pçäìòáçåÉ

JJ`çåíêçää~êÉ áä ÑìëáÄáäÉ åÉää~ ëÅ~íçä~

ÖÉåÉê~äÉ ÇÉá ÑìëáÄáäá É ëçëíáíìáêäç ëÉ

≠ ÑìëçK

JJsÉêáÑáÅ~êÉ åÉää~ ëÅ~íçä~ ÖÉåÉê~äÉ Çá

áåÖêÉëëç ëÉ ≠ ë~äí~íç äÛáåíÉêêìííçêÉ

~ìíçã~íáÅç ç ìå áåíÉêêìííçêÉ

ÇáÑÑÉêÉåòá~äÉK

JJiç ëé~òáç Ñê~ Å~åÇÉä~ É ÄêìÅá~íçêá

ÇÉîÉ ÉëëÉêÉ éìäáíç ~ÅÅìê~í~ãÉåíÉK

JJ^ëÅáìÖ~êÉ Åçå Åìê~ á ÅçéÉêÅÜá Çá

ÄêìÅá~íçêÉ É Å~åÇÉäÉK

JJ`çåíêçää~êÉ ÅÜÉ á ÅçéÉêÅÜá ëá~åç

ëí~íá ÄÉå ÅçääçÅ~íáK

JJ`çääçÅ~êÉ ÅçêêÉíí~ãÉåíÉ á ÇáîÉêëá

éÉòòáK

JJmìäáêÉ äÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä Ö~ë

ÇÉá ÄêìÅá~íçêáK

JJ^éêáêÉ äÉ ÉîÉåíì~äá ÅÜá~îá

áåíÉêãÉÇáÉK

JJpçëíáíìáêÉ ä~ ÄçãÄçä~ îìçí~ Åçå

ìå~ éáÉå~K

JJ`çåíêçää~êÉK

JJ^ÅÅÉêí~êëá ÅÜÉ áä ê~ÅÅçêÇç ëá~ ÄÉå

ë~äÇçK

JJrå~ îçäí~ ~ÅÅÉëç áä ÄêìÅá~íçêÉI

ã~åíÉåÉêÉ ä~ ã~åçéçä~ éêÉãìí~

èì~äÅÜÉ ëÉÅçåÇç áå éáªK

JJmìäáêÉ äÉ ÑÉëëìêÉ Çá ìëÅáí~ ÇÉä Ö~ë

ÇÉá ÄêìÅá~íçêáK få Å~ëç Çá ÅÜá~ã~í~ ~ä åçëíêç pÉêîáòáç qÉÅåáÅçI ëá éêÉÖ~ Çá áåÇáÅ~êÉW b JJ ko ca nìÉëíÉ áåÇáÅ~òáçåá ÑáÖìê~åç ëìää~ í~êÖ~ Çá áÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK páíì~í~ åÉää~ é~êíÉ

áåÑÉêáçêÉ ÇÉä éá~åç Åçííìê~K

`çåÇáòáçåá Çá Ö~ê~åòá~

iÉ ÅçåÇáòáçåá Çá Ö~ê~åòá~

~éé~êÉÅÅÜáç

~òáÉåÇ~ åÉä del costruttore ~ééäáÅ~Äáäá ~ èìÉëíç

ëçåç èìÉääÉ ëí~ÄáäáíÉ Ç~ää~ ê~ééêÉëÉåí~åò~ ÇÉää~ åçëíê~

é~ÉëÉ áå Åìá ≠ ëí~íç ÉÑÑÉííì~íç äÛ~ÅèìáëíçK pÉ ëá ÇÉëáÇÉê~I áä

ÇáëíêáÄìíçêÉ Ç~ä èì~äÉ ≠ ëí~íç ~Åèìáëí~íç äÛ~éé~êÉÅÅÜáç ≠ ~

ÇáëéçëáòáçåÉ ÇÉá ÅäáÉåíá éÉê ÑçêåáêÉ áå èì~äëá~ëá ãçãÉåíç ã~ÖÖáçêá

ÇÉíí~Öäá áå ãÉêáíçK^Ç çÖåá ãçÇçI éÉê ìëìÑêìáêÉ ÇÉää~ Ö~ê~åòá~ ëá

ÇÉîÉ éêÉëÉåí~êÉ ä~ êáÅÉîìí~ Çá ~ÅèìáëíçK iÛáãéêÉë~ ëá êáëÉêî~ áä Çáêáííç Çá ~ééçêí~êÉ ãçÇáÑáÅÜÉK

RS

dÉ~ÅÜíÉ ÖÉÄêìáâÉêW táà Ç~åâÉå ì îççê ìï âÉìòÉ îççê Çáí ~éé~ê~~íK aáí éê~âíáëÅÜÉI ãçÇÉêåÉ Éå ÑìåÅíáçåÉäÉ

~éé~ê~~í áë îÉêî~~êÇáÖÇ ìáí ã~íÉêá~äÉå î~å ÜçÖÉ âï~äáíÉáíI ÇáÉ ÖÉÇìêÉåÇÉ ÜÉí ÜÉäÉ éêçÅÉë

òáàå çåÇÉêïçêéÉå ~~å ÉÉå ëíêÉåÖÉ ÅçåíêçäÉ Éå ÇáÉ å~ìïâÉìêáÖ ÖÉíÉëí òáàåI òçÇ~í ÜÉí

~éé~ê~~í ~~å ~ä ìï ÉáëÉå îççê âçâÉå â~å îçäÇçÉåK táà îÉêòçÉâÉå ì ÇÉêÜ~äîÉ çã ÇÉòÉ ÉÉåîçìÇáÖÉ ~~åïáàòáåÖÉå Çççê íÉ äÉòÉå Éå çé íÉ

îçäÖÉåI òçÇ~í ì î~å~Ñ ÜÉí ÉÉêëíÉ ÖÉÄêìáâ îÉêòÉâÉêÇ âìåí òáàå î~å ÉÉå çéíáã~~ä êÉëìäí~~íK r îáåÇí Éê ÄÉä~åÖêáàâÉ áåÑçêã~íáÉI åáÉí ~ääÉÉå ï~í ÄÉíêÉÑí ÖÉÄêìáâI ã~~ê ççâ çîÉê îÉáäáÖÜÉáÇ

Éå çåÇÉêÜçìÇK lã çåòÉ éêçÇìÅíÉå íÉ îÉêîçÉêÉå òáàå Éê ÄÉëÅÜÉêãÉåÇÉ îÉêé~ââáåÖÉå åçÇáÖK táà

ÄÉéÉêâÉå ÇÉ îÉêé~ââáåÖÉå íçí ÜÉí ÜççÖëí åççÇò~âÉäáàâÉ Éå ~ääÉ ã~íÉêá~äÉå òáàå

ÜÉêÖÉÄêìáâÄ~~êK r âìåíI åÉí ~äë ïáàI ãÉÉïÉêâÉå ~~å ÜÉí ÄÉÜçìÇ î~å ÜÉí ãáäáÉìI Çççê ÇÉ

ã~íÉêá~äÉå áå ÇÉ ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ Ç~~êîççê ÄÉëíÉãÇÉ Åçåí~áåÉê íÉ ïÉêéÉåK dÉÄêìáâíÉ çäáÉ

ÇáÉåí åáÉí Çççê ÇÉ ÖççíëíÉÉå íÉ ïçêÇÉå ÖÉëéçÉäÇI ~~åÖÉòáÉå Ç~í ÄÉä~ëíÉåÇ áë îççê ÜÉí

ãáäáÉìK dáÉí ÜÉí áå ÉÉå ~ÑëäìáíÄ~êÉ Ä~â Éå äÉîÉê ÜÉí áå Äáà ÉÉå áåò~ãÉäéìåí çÑ Öççá ÜÉíI

áåÇáÉå Ç~í åáÉí ãçÖÉäáàâ áëI áå ìï îìáäåáëÉããÉê EÜÉí âçãí Ç~å ìáíÉáåÇÉäáàâ çé ÉÉå

ëíçêíéä~~íë íÉêÉÅÜí ÉåI ÜçÉïÉä Çáí åáÉí ÇÉ ÄÉëíÉ çéäçëëáåÖ áëI ïçêÇí çé ÇÉòÉ ã~åáÉê

íÉåãáåëíÉ îÉêîìáäáåÖ î~å ÜÉí ï~íÉê íÉÖÉåÖÉÖ~~åFK ^äîçêÉåë ÉÉå çìÇ ~éé~ê~~í ~Ñ íÉ

Ç~åâÉåI ÇáÉåí ì ÜÉí çåÄêìáâÄ~~ê íÉ ã~âÉåK iÉîÉê ÜÉí Ç~~êå~ áå Äáà ÉÉå áåò~ãÉäéìåí îççê

ÖÉëÅÜÉáÇÉå ~Ñî~äK rï ÖÉãÉÉåíÉ â~å ì áåÑçêãÉêÉå ï~~ê òáÅÜ ÜÉí ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ

áåò~ãÉäéìåí ÄÉîáåÇíK

" !# !

Als op het typeplaatje van uw apparaat het symbool

ó

staat; volg dan de volgende aanwijzingen op:

!" " ", )&5 "11"3""5 6*5 &/ 70&3 %& 7&31",,*/( 01 &&/

.*-*&673*&/%&-*+,& ."/*&3 "'

ó *5 "11"3""5 *4 (&,&/.&3,5 */ 07&3&&/45&..*/( .&5

%& 6301&4& 3*$)5-*+/ #&53&''&/%&

"'(&%"/,5& &-&,53*4$$)& &/ &-&,530/*4$)& "11"3"5663

8"45& &-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 H !

& 3*$)5-*+/ (&&'5 )&5 ,"%&3 "// 7003 %& */ %&

(&-%*(& 5&36(/&.*/( &/ 7&38&3,*/( 70/ 06%&

RT

fkelra

t~~êëÅÜìïáåÖÉå çãíêÉåí sÉáäáÖÜÉáÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K låÇÉêÇÉäÉå î~å ÇÉ âççâéä~~í K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

_ê~åÇÉêë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aá~ãÉíÉê ~~åÄÉîçäÉå é~ååÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K bñíê~ êççëíÉêë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K hççâ~ÇîáÉòÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K bäÉâíêáëÅÜÉ éä~íÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K oÉÖÉä~~ê ãÉí NM ëí~åÇÉå îççê îÉêãçÖÉåëêÉÖÉäáåÖ

î~å ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~íÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K tÉêâáåÖ î~å ÇÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~~í ãÉí ÇìÄÄÉäÉ âççâòçåÉ K K K K K K K K hççâíáéë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K tÉêâáåÖ î~å ÇÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ ÅçãÄáéä~~í K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K hÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê îççê ÇÉ âççâòçåÉ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K sáíêçJdêáää K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K q~ÄÉä îççê ÖêáääÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K t~~êëÅÜìïáåÖÉå îççê âçâÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dÉÄêìáâëåçêãÉå îççê îáíêçâÉê~ãáëÅÜ Öä~ëW oÉáåáÖáåÖ Éå çåÇÉêÜçìÇ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K píçêáåÖÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

SV

TM

TM

RV

SN

SO

SP

SP

SQ

SQ

SQ

SR

SR

SS

SS

SS

ST

ST

SU

RU

t~~êëÅÜìïáåÖÉå çãíêÉåí sÉáäáÖÜÉáÇ

iÉÉë ÇÉòÉ dÉÄêìáâëÜ~åÇäÉáÇáåÖ îççê âçâÉå ~~åÇ~ÅÜíáÖ Çççê òçÇ~í ì

ÜÉí ~éé~ê~~í çé ÉÉå ÖçÉÇÉ Éå îÉáäáÖÉ ã~åáÉê âìåí ÖÉÄêìáâÉåK

få å~îçäÖáåÖ î~å ÇÉ ÖÉäÇÉåÇÉ îÉáäáÖÜÉáÇëåçêãÉåI ã~Ö ÇÉ áåëí~ää~íáÉ

Éå çãîçêãáåÖ îççê ~åÇÉê Ö~ëëççêíÉå ~ääÉÉå ïçêÇÉå ìáíÖÉîçÉêÇ

Çççê çÑÑáÅáÉÉä ÄÉîçÉÖÇ éÉêëçåÉÉäK

`çåíêçäÉÉêI ~äîçêÉåë ìï åáÉìïÉ âççâéä~~í íÉ áåëí~ääÉêÉåI çÑ ÇÉ

~ÑãÉíáåÖÉå àìáëí òáàåK

aáí ~éé~ê~~í ã~Ö åáÉí ïçêÇÉå ~~åÖÉëäçíÉå çé ÉÉå áåêáÅÜíáåÖ îççê

ÇÉ ~ÑîçÉê î~å ÇÉ îÉêÄê~åÇáåÖëéêçÇìÅíÉåK

aÉ îçäÖÉåÇÉ ~~åïáàòáåÖÉå ÖÉäÇÉå ~ääÉÉå îççê ä~åÇÉå ï~~êî~å ÜÉí

ëóãÄççä çé ÜÉí ~éé~ê~~í áë ~~åÖÉÖÉîÉåK sççê ÜÉí ~~åé~ëëÉå ~~å ÇÉ

ä~åÇÉäáàâÉ ÖÉÄêìáâëîççêï~~êÇÉå ÇáÉåÉå ÇÉ íÉÅÜåáëÅÜÉ ~~åïáàòáåÖÉå

íÉ ïçêÇÉå çéÖÉîçäÖÇK

lé ÇÉ éä~~íë ï~~ê ÜÉí ~éé~ê~~í âçãí íÉ ëí~~åI ãçÉí ÉÉå éÉêÑÉÅíÉ

ïÉêâÉåÇÉ îÉåíáä~íáÉJáåêáÅÜíáåÖ ~~åïÉòáÖ òáàåK E_~ëáëêÉÖÉäë îççê fåëí~ää~íáÉ î~å d~ë áå dÉÄçìïÉå _lb åêKOUNIOQJJNNJJVPFK

wçêÖ Éêîççê Ç~í ÜÉí ~éé~ê~~í åáÉí Ääççí âçãí íÉ ëí~~å ~~å

äìÅÜíëíêçãÉåW ÇÉ Äê~åÇÉêë òçìÇÉå ~åÇÉêë âìååÉå ÇçîÉåK

aáí ~éé~ê~~í áëI ~äë ÜÉí î~å ÇÉ Ñ~ÄêáÉâ âçãíI ~ÑÖÉëíÉäÇ

çé ÇÉ ã~åáÉê ÇáÉ çé ÜÉí íóéÉéä~~íàÉ áë ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK fåÇáÉå

ïáàòáÖáåÖÉå åçÇáÖ òáàåI ÇáÉåí ì Åçåí~Åí çé íÉ åÉãÉå ãÉí çåòÉ

âä~åíÉåëÉêîáÅÉK

päÉìíÉä åáÉí ~~å ÇÉ ÄáååÉåâ~åí î~å ÜÉí ~éé~ê~~íK kÉÉã òç åçÇáÖ

Åçåí~Åí çé ãÉí çåòÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉK

_Éï~~ê ÇÉ ÖÉÄêìáâëJ Éå áåëí~ää~íáÉîççêëÅÜêáÑíÉåI òçÇ~í

ì òÉ ãÉí ÜÉí ~éé~ê~~í ~~å ÉÉå ÉîÉåíìÉäÉ îçäÖÉåÇÉ ÉáÖÉå~~ê âìåí

ÖÉîÉåK

wÉí ÜÉí ~éé~ê~~í åáÉí ~~å áåÇáÉå ÜÉí ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ áëK

RV

SM

lééÉêîä~âíÉë î~å îÉêï~êãÉåÇÉ ~éé~ê~íÉå çÑ âççâíçÉëíÉääÉå

ïçêÇÉå ï~êã ~äë òÉ ~~åëí~~åK d~ ÇÉêÜ~äîÉ îççêòáÅÜíáÖ íÉ ïÉêâK wçêÖ

Éêîççê Ç~í âáåÇÉêÉå åáÉí áå ÇÉ Äììêí âçãÉå

dÉÄêìáâ ÜÉí ~éé~ê~~í ~ääÉÉå îççê ÜÉí ÄÉêÉáÇÉå î~å îçÉÇëÉä

Éå åççáí ~äë â~ÅÜÉäK

sÉííÉå çÑ çäáØå ÇáÉ çîÉêîÉêÜáí òáàåI òáàå äáÅÜí çåíîä~ãÄ~~êK r ÇáÉåí

ÇÉêÜ~äîÉ ~äíáàÇ îççêòáÅÜíáÖ íÉ ïÉêâ íÉ Ö~~å Äáà ÇÉ ÄÉêÉáÇáåÖ î~å

îçÉÇëÉä ãÉí îÉí çÑ çäáØåI òç~äë é~í~íK

mêçÄÉÉê Äê~åÇÉåÇ îÉí çÑ çäáÉ åççáí ãÉí ï~íÉê íÉ ÄäìëëÉåK dbs^^oifgh> açÉ ÉÉå ÇÉâëÉä çé ÇÉ é~å çã ÜÉí îììê íÉ ÇçîÉå Éå

òÉí ÇÉ âççâòçåÉ ìáíK

_áà ëíçêáåÖÉå ÇáÉåí ì ÇÉ Ö~ëíçÉîçÉê íÉ ëäìáíÉå Éå ÇÉ ÉäÉâíêáÅáíÉáí ìáí íÉ

ëÅÜ~âÉäÉåK _Éä áå Ç~í ÖÉî~ä ãÉíÉÉå çåòÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉI ÇáÉ ÜÉí ÉìîÉä

â~å îÉêÜÉäéÉåK

wÉí ÖÉÉå îÉêîçêãÇÉ çÑ áåëí~ÄáÉäÉ é~ååÉå çé ÇÉ éä~íÉå Éå Äê~åÇÉêëX

ÇÉòÉ âìååÉå çãî~ääÉåK

fåÇáÉå ÉÉå âê~~å î~ëí òáíI ÇáÉåí ì ÇÉòÉ åáÉí íÉ ÑçêÅÉêÉåK qÉäÉÑççå

çåãáÇÇÉääáàâ çåòÉ çÑÑáÅáØäÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉ I çã ÇÉ êÉé~ê~íáÉ çÑ ÇÉ

îÉêî~åÖáåÖ ÜáÉêî~å ìáí íÉ îçÉêÉåK

-

Gebruik geen stoomreinigers om de kookplaat te reinigen,

aangezien er risico op elektrocutie bestaat.

-

Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen

(met inbegrip van kinderen) waarvan de fysieke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn of die onvoldoende ervaring of kennis hebben, behalve wanneer deze toezicht of instructies zouden hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

-

Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik van het apparaat altijd toezicht is.

aÉ Öê~ÑáÉâÉå ÇáÉ áå Çáí ÄçÉâ ëí~~å ~ÑÖÉÄÉÉäÇI òáàå ëäÉÅÜíë íÉê

çêáØåí~íáÉK fkafbk ab _bqobccbkab _bm^ifkdbk kfbq fk ^`eq dbkljbk tloabkI tfgpq ab c^_ofh^kq bihb sbo^kqtlloabifghebfa ^cK

låÇÉêÇÉäÉå î~å ÇÉ âççâéä~~í

oççëíÉê

_ê~åÇÉêë oççëíÉê

_ê~åÇÉê ÇìÄÄÉäÉ

îä~ã íçí RIS ât sÉíéçí

_ÉÇáÉåáåÖëâåçééÉå sÉíéçí aìÄÄÉäÉ

ÉäÉâíêáëÅÜÉ

éä~~í âççâòçåÉ bäÉâíêáëÅÜÉ

éä~~í oÉÖÉäâåçé

ÇìÄÄÉäÉ

âççâòçåÉ

_ÉÇáÉåáåÖëâåçé bäÉâíêáëÅÜÉ

éä~~í îáíêç Öêáää håçé êÉÖÉäáåÖ

ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~~í

`çåíêçäÉä~ãéàÉ

ïÉêâáåÖ Éå

êÉëíï~êãíÉ bäÉâíêáëÅÜÉ ÅçãÄáéä~~í

`çåíêçäÉä~ãéàÉ

ïÉêâáåÖ Éå

êÉëíï~êãíÉ

_ÉÇáÉåáåÖëâåçé hÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê

âççâòçåÉ håçé

îÉêãçÖÉåëêÉÖÉäáåÖ

`çåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖ

Éå êÉëíï~êãíÉ

SN

_ê~åÇÉêë

^ÑÄK NK

^ÑÄK OK qÜÉêãçâçééÉä

^ÑÄK PK

_çìÖáÉ

_ÉáÇÉ âêçåÉå EÄìáíÉåëíÉ Éå

ÄáååÉåëíÉF Äê~åÇÉå ãÉí ã~ñáã~~ä

îÉêãçÖÉåK aÉ ÄìáíÉåëíÉ âêççå Äê~åÇí ãÉí

ãáåáã~~ä îÉêãçÖÉåX ÇÉ ÄáååÉåëíÉ

âêççå Äê~åÇí ãÉí ã~ñáã~~ä

îÉêãçÖÉåK aÉ ÄáååÉåëíÉ âêççå Äê~åÇí ãÉí

ã~ñáã~~ä îÉêãçÖÉåX aÉ ÄìáíÉåëíÉ

âêççå áë ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK aÉ ÄáååÉåëíÉ âêççå Äê~åÇí ãÉí

ãáåáã~~ä îÉêãçÖÉåX aÉ ÄìáíÉåëíÉ

âêççå áë ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇK lé ÉäâÉ ÄÉÇáÉåáåÖëâåçé ëí~~í ÇÉ Äê~åÇÉê ~~åÖÉÇìáÇ ÇáÉ

ÇÉòÉ ÅçåíêçäÉÉêíK ^ÑÄK NK sççê ÜÉí çåíëíÉâÉå î~å ÉÉå Äê~åÇÉ êI Çêìâ çé ÇÉ âåçé

î~å ÇÉ ÖÉâçòÉå Äê~åÇÉê Éå Çê~~á ÇÉòÉ íÉÖÉå ÇÉ ïáàòÉêë

î~å ÇÉ âäçâ íçí ÇÉ ã~ñáãìãëí~åÇI ÜçìÇ ÇÉòÉ ÉåâÉäÉ

ëÉÅçåÇÉå áåÖÉÇêìâí áå ÇÉòÉ ëí~åÇI íçí ÇÉ Äê~åÇÉê

çåíÄê~åÇí Éå ä~~í ÇÉòÉ äçëI êÉÖÉä Ç~~êå~ å~~ê ÇÉ ÖÉïÉåëíÉ

ëí~åÇK jçÅÜí ÇÉ Äê~åÇÉê åáÉí ~~åÖ~~åI îÉêêáÅÜí ÇÉ

Ü~åÇÉäáåÖ Ç~å çéåáÉìïK ^äë ÇÉ çåíëíÉâáåÖëÄçìÖáÉë åáÉí

ëÅÜççå òáàåI Äê~åÇí ÇÉ Ö~ëéáí åáÉí ÖçÉÇK wçêÖ Éê Çìë îççê

Ç~í ÇÉòÉ ëÅÜççå òáàåK j~~â ÇÉ ÄçìÖáÉë îççêòáÅÜíáÖ ëÅÜççå ãÉí ÄáàîççêÄÉÉäÇ

ÉÉå âäÉáåÉ ÄçêëíÉäK rï âççâéä~~í â~å ÄÉëÅÜáââÉå çîÉê

îÉáäáÖÜÉáÇëíÜÉêãçâçééÉäë I ÇáÉ ÇÉ Ö~ëíçÉîçÉê

îÉêÜáåÇÉêÉå áå ÖÉî~ä î~å çåîççêòáÉå ìáíÇçîÉå î~å ÇÉ

Äê~åÇÉêëK ^ÑÄK OK sççê ÜÉí áåëÅÜ~âÉäÉå Éå ~ÅíáîÉêÉå î~å Çáí åáÉìï

ëóëíÉÉãI Ö~ çé ÇÉòÉäÑÇÉ ïáàòÉ íÉ ïÉêâI ã~~ê ÜçìÇ ÇÉ

âåçé áåÖÉÇêìâí íçí ÇÉ çåíëíÉâáåÖ éä~~íëîáåÇíI ÇÉ îä~ã

îÉêëÅÜáàåí Éå ÇÉòÉ åáÉí ìáíÇççÑíK fåÇáÉå ÜÉí åáÉí çåíÄê~åÇíI ÇÉ Ü~åÇÉäáåÖ ÜÉêÜ~äÉåI ÇÉòÉ

âÉÉê NJJR ëÉÅçåÇÉå áåÖÉÇêìâí ÜçìÇÉåK lã ìáí íÉ ëÅÜ~âÉäÉå I Çê~~á ÇÉ âåçé áå íÉÖÉåÖÉëíÉäÇÉ

êáÅÜíáåÖ î~å ÇÉ ïáàòÉêë î~å ÇÉ âäçâ F K rï ãçÇÉêåÉ Éå ÑìåÅíáçåÉäÉ âççâéä~~íI ÄÉëÅÜáâí çîÉê

éêçÖêÉëëáÉîÉ âê~åÉå ÇáÉ ÜÉí ì ãçÖÉäáàâ ã~âÉå íìëëÉå ÇÉ

ã~ñáãìãJ Éå ÇÉ ãáåáãìãîä~ã ÇÉ åçÇáÖÉ êÉÖÉäáåÖ íÉ

îáåÇÉåK

^ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäI ÄÉëÅÜáâí ìï âççâéä~~í çîÉê

ÉÉå Äê~åÇÉê ãÉí ÇìÄÄÉäÉ îä~ãI ÜÉÉä éê~âíáëÅÜ Éå

ÅçãÑçêí~ÄÉä çã íÉ âçâÉå ãÉí é~Éää~é~ååÉåI `ÜáåÉëÉ tçâ

E~ääÉ ëççêíÉå ^òá~íáëÅÜÉ ÖÉêÉÅÜíÉåF ÉåòK fåÇáÉå ìï âççâéä~~í ìáíÖÉêìëí áë ãÉí ÉÉå Äê~åÇÉê ãÉí

ÇìÄÄÉäÉ îä~ã I ÄÉëÅÜáâí ì çîÉê âê~åÉå ÇáÉ ÜÉí ãçÖÉäáàâ

ã~ÖÉå ÇÉ ÄáååÉåëíÉ Éå ÄìáíÉåëíÉ îä~ã çå~ÑÜ~åâÉäáàâ íÉ

ÅçåíêçäÉêÉåK _ÉëÅÜêáàîáåÖ î~å ÇÉ ïÉêâáåÖK ^ÑÄK PK

_áà ÖÉÄêìáâ î~å âççâéä~íÉå ãÉí Ö~ë çåíëí~~í ï~êãíÉ Éå

îçÅÜíáÖÜÉáÇK a~~êçã ãçÉí ÇÉ âÉìâÉå ÖçÉÇ ÖÉîÉåíáäÉÉêÇ

òáàåW ä~~í ÇÉ å~íììêäáàâÉ îÉåíáä~íáÉçéÉåáåÖÉå çéÉå çÑ

áåëí~ääÉÉê ÉÉå îççêòáÉåáåÖ îççê ãÉÅÜ~åáëÅÜÉ îÉåíáä~íáÉ

E~ÑòìáÖâ~éFK _áà ä~åÖÇìêáÖ ÖÉÄêìáâ î~å ìï ~éé~ê~~íI â~å

Éñíê~ îÉåíáä~íáÉ åçÇáÖ òáàåK r âìåí ÄáàîççêÄÉÉäÇ ÉÉå ê~~ã

çéÉåòÉííÉå EòçêÖ Éêîççê Ç~í ÜÉí åáÉí íçÅÜíF çÑI áåÇáÉå

~~åïÉòáÖI ÇÉ ~ÑòìáÖâ~é çé ÉÉå ÜçÖÉêÉ ëí~åÇ òÉííÉåK

Tijdens de eerste aanwedingen is het vrjromen van geuren normaal.

*

SO

aá~ãÉíÉê ~~åÄÉîçäÉå é~ååÉå

_o^kabo aìÄÄÉäÉ îä~ã

íçí RIS âtW påÉäW e~äÑëåÉäW aìÄÄÉäÉ

ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~~í

âççâòçåÉ bäÉâíêáëÅÜÉ éä~~í

`çãÄá

^ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäW jfkfj^ib Õ m^k j^ufj^ib Õ m^k

[ OO Åã

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

NU Åã

NQ Åã

NQ Åã

OM Åã

NQ ñ PR Åã

OS Åã

OM Åã

bñíê~ êççëíÉêë

^ÑÄKQK

^ÑÄKRK aÉ ãçÇÉääÉå ãÉí Äê~åÇÉê ãÉí ÇìÄÄÉäÉ îä~ãI

ÄÉî~ííÉå ÉÉå Éñíê~ êççëíÉê çåãáëÄ~~ê îççê é~ååÉå

ÖêçíÉê Ç~å OS ÅãKI Öêáääéä~íÉåI ~~êÇÉïÉêâÉå éçííÉå

Éå ~ääÉ ëççêíÉå ÜçäêçåÇÉ é~ååÉå E`ÜáåÉëÉ ïçâI

ÉåòKKKFK ^ÑÄK QK lãïáääÉ î~å ÇÉ ÜçÖÉ íÉãéÉê~íìêÉå

ÇáÉ ÄÉêÉáâí ïçêÇÉå Çççê ÇÉòÉ Éñíê~ êççëíÉêë íáàÇÉåë

ÜÉí âççâéêçÅÉëI îÉêãáàÇ òÉ ~~å íÉ ê~âÉåI CêáëáÅç çé

Äê~åÇïçåÇÉåÒK aÉòÉ ãçÇÉääÉå ÄÉî~ííÉå ççâ ÉÉå Éñíê~ êççëíÉê

îççê âçÑÑáÉéçíI îççê é~ååÉå âäÉáåÉê Ç~å NM ÅãK

^ÑÄK RK aÉ Ñ~Äêáâ~åí ëíÉäí òáÅÜ åáÉí ~~åëéê~âÉäáàâ áåÇáÉå

ÇÉòÉ êççëíÉêë îÉêâÉÉêÇ çÑ åáÉí ïçêÇÉå

ÖÉÄêìáâíK

SP

hççâ~ÇîáÉòÉå

aìÄÄÉäÉ îä~ã påÉä e~äÑëåÉä aÉòÉ ~ÇîáÉòÉå òáàå ëäÉÅÜíë íÉê çêáØåí~íáÉ wÉÉê ÜççÖ eççÖ

^~å ÇÉ âççâ ÄêÉåÖÉåI

âçâÉåI Äê~ÇÉåI ~~åÄ~ââÉåI

é~Éää~I ^òá~íáëÅÜÉ ÖÉêÉÅÜíÉå

EtçâFK pÅÜåáíòÉäI ëíÉ~âI çãÉäÉíI

ÖÉÑêáíììêÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉåK dÉëíççãÇÉ ~~êÇ~ééÉäÉåI

îÉêëÉ ÖêçÉåíÉåI

ã~~äíáàÇëçÉéÉåI é~ëí~ÛëK dÉãáÇÇÉäÇ i~~Ö léï~êãÉå Éå ï~êãÜçìÇÉåW

ÄÉêÉáÇ îçÉÇëÉäI â~åíJÉåJâä~~ê

ã~~äíáàÇÉåK oáàëíI ÄÉÅÜ~ãÉäI

ê~ÖçìíK píççãâçâÉåW sáëI ÖêçÉåíÉK léï~êãÉå Éå ï~êã ÜçìÇÉå î~å

ÄÉêÉáÇÉ ÖÉêÉÅÜíÉå Éå îÉêÑáàåÇÉ

ëíççÑëÅÜçíÉäë ÄÉêÉáÇÉåK

bäÉâíêáëÅÜÉ éä~íÉå

eÉí áë ê~~Çò~~ã çã ÇÉ Çê~~áâåçéI ~äë ì ÄÉÖáåí

íÉ âçâÉåI çé ÇÉ ÜççÖëíÉ ëí~åÇ íÉ òÉííÉå Éå ÜÉã

Ç~~êå~I ~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÇÉ ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ îçÉÇëÉä Éå

ÜÉí ÖÉêÉÅÜíI çé ÉÉå ÖÉãáÇÇÉäÇÉ ëí~åÇ

íÉ òÉííÉåK bîÉå îççê ÜÉí ~ÑäçéÉå î~å ÇÉ âççâíáàÇI â~å ÇÉ

éä~~í ïçêÇÉå ìáíÖÉòÉí Éå â~å î~å ÇÉ åçÖ

~~åïÉòáÖÉ ï~êãíÉ ÖÉÄêìáâí ïçêÇÉå ÖÉã~~âíK lé

ÇÉòÉ ã~åáÉê ÄÉëé~~êí ì ÉåÉêÖáÉK dÉÄêìáâ é~ååÉå ãÉí ÉÉå éÉêÑÉÅíÉ ÉÖ~äÉI ÇáââÉ

ÄçÇÉã I ï~~êî~å ÇÉ ã~~í çîÉêÉÉåâçãí ãÉí ÇáÉ

î~å ÜÉí îÉêï~êãáåÖëÉäÉãÉåíI åççáí ÉÉå âäÉáåÉêÉK wçêÖ Éêîççê Ç~í Éê ÖÉÉå îçÅÜí çé ÜÉí çééÉêîä~â

íÉêÉÅÜí âçãí Éå Ç~í ÇÉ é~å ~~å ÇÉ çåÇÉêâ~åí

ÇêççÖ áëK

`çåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ

_áà ÉäÉâíêáëÅÜÉ íçÉëíÉääÉåI äáÅÜí ÜÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ

îççê ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ çé Äáà ÜÉí ~ÅíáîÉêÉå î~å

ÉÉå âççâòçåÉI Çáí ï~~êëÅÜìïí Ç~í ÇÉ âççâòçåÉ

ï~êã áëK t~ååÉÉê ÇÉ âççâòçåÉ ìáíÖÉëÅÜ~âÉäÇ

ïçêÇíI ÄäáàÑí ÜÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ

çéäáÅÜíÉå òç ä~åÖ ÇÉòÉ òçåÉ ï~êã áëI ÜÉí ÇìáÇí çé

êÉëíï~êãíÉ Éå ÇÉ âççâòçåÉ â~å ÖÉÄêìáâí ïçêÇÉå

çé ÜÉí âçâÉå îççêí íÉ òÉííÉåI òç ïçêÇí ÉåÉêÖáÉ

ÄÉëé~~êÇK t~ååÉÉê ÇÉ âççâòçåÉë ~ÑÖÉâçÉäÇ òáàåI ÇççÑí ÜÉí

ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉK

SQ

oÉÖÉä~~ê ãÉí NM ëí~åÇÉå îççê

îÉêãçÖÉåëêÉÖÉäáåÖ î~å ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~íÉå

^ÑÄK SK aÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~íÉå ïçêÇÉå ÄÉëíììêÇ Çççê ÉÉå

êÉÖÉä~~ê îççê ÉåÉêÖáÉÅçåíêçäÉI ï~~êãÉÉ ì ÜÉí

îÉêãçÖÉå â~å âáÉòÉå Ç~í ÖÉëÅÜáâí áë îççê ÜÉí

îçÉÇëÉä Ç~í ì ÄÉêÉáÇíI ^ÑÄK SK oÉâÉåáåÖ ÜçìÇÉåÇ ãÉí ÜÉí ëççêí ÄÉêÉáÇáåÖI ÇÉ

ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ îçÉÇëÉä Éå ãÉí ÄÉÜìäé î~å ÇÉ í~ÄÉä

âççâíáéëI Çê~~áí ì ÇÉ âåçé áå ÇÉ êáÅÜíáåÖ î~å ÇÉ

ïáàòÉêë î~å ÇÉ âäçâI å~~ê ÇÉ ëí~åÇ ÇáÉ

çîÉêÉÉåëíÉãí ãÉí ÜÉí ÖÉêÉÅÜí Ç~í ì ïáäí âçâÉåK eÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ ò~ä

çéäáÅÜíÉåK aê~~áI çã ÇÉ éä~~í ìáí íÉ ëÅÜ~âÉäÉåI ÇÉ âåçé å~~ê

ÇÉ ëí~åÇ F K eÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖL

êÉëíï~êãíÉ ò~ä ìáíÇçîÉå ï~ååÉÉê ÇÉ éä~~í

~ÑÖÉâçÉäÇ áëK

8

7

tÉêâáåÖ î~å ÇÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~~í

ãÉí ÇìÄÄÉäÉ âççâòçåÉ

^ÑÄK TK

_áà ÇÉ ãçÇÉääÉå ÇáÉ ìáíÖÉêìëí òáàå ãÉí âÉê~ãáëÅÜÉ

éä~íÉåI áë ¨¨å Éêî~å ÉÉå î~êá~ÄÉäÉ âççâòçåÉI Éê

òáàå Çìë íïÉÉ ãçÖÉäáàâÉ âççâòçåÉëI ÉÉå ÅÉåíê~äÉ

âççâòçåÉ î~å TMM tK Éå ÉÉå îçääÉÇáÖÉ î~å

NUMM tKI áåÇáÉå ìï íçÉëíÉä ïÉêâí ~~å ÉÉå

ëé~ååáåÖ î~å OPM sK fåÇáÉå ìï íçÉëíÉä ïÉêâí ~~å

ÉÉå ëé~ååáåÖ î~å QMM sKI Ç~å ÜÉÉÑí ÇÉ ÅÉåíê~äÉ

òçåÉ VMM tKI Éå áë ÜÉí íçí~~ä îÉêãçÖÉå î~å ÄÉáÇÉ

òçåÉë NUMM tK aÉ ïÉêâáåÖ ÖÉÄÉìêí òç~äë ÜáÉêå~

ìáíÖÉäÉÖÇW aÉ âäÉáåÉ âççâòçåÉ EÅÉåíê~~äFI ïçêÇí

áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ Çççê ÇÉ âåçé íÉ Çê~~áÉå áå ÇÉ

êáÅÜíáåÖ î~å ÇÉ ïáàòÉêë î~å ÇÉ âäçâ íçí ÇÉ ëí~åÇ

îêáàâçãí î~å F I î~å~Ñ Çáí ãçãÉåí â~å ì ÇÉòÉ

éä~~íëÉå áå ÉÉå ïáääÉâÉìêáÖ ~~åÖÉÖÉîÉå ÅáàÑÉê î~å

N íçí VK ^ÑÄK TK

Afb 7a.

N Z jáåáãìãíÉãéÉê~íììêK

V Z j~ñáãìãíÉãéÉê~íììêK

1

8

9

2 fåÇáÉå ì ÄçîÉåÇáÉå ÇÉ îÉêÖêççííÉ

îÉêï~êãáåÖëòçåÉ ïáäí ÖÉÄêìáâÉåI ÇáÉåí ì ÇÉ âåçé

3 7

9

6

6

5

4

4

1

3

2

íÉ éä~~íëÉå áå ëí~åÇ V Eã~ñáã~äÉ îÉêÜáííáåÖF çÑïÉä áå

ÉÉå ïáääÉâÉìêáÖÉ íìëëÉåëí~åÇ îççê ãáåÇÉê

ï~êãíÉíçÉîçÉêK aê~~áI çã ÇÉ âäÉáåÉ âççâòçåÉ

çéåáÉìï íÉ ÖÉÄêìáâÉåI ÇÉ âåçé íÉÖÉå ÇÉ ïáàòÉêë

î~å ÇÉ âäçâ

F

I Éå ëÅÜ~âÉä çéåáÉìï áåK eÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ ïÉêâí

òç~äë îççê~Ñ ÄÉëÅÜêÉîÉåK

5

SR

hççâíáéë

pãÉäíÉåW ÅÜçÅçä~ÇÉI ÄçíÉêI ÖÉä~íáåÉ hçâÉå î~åW êáàëíI ÄÉÅÜ~ãÉäI ê~Öçìí hçâÉå î~åW ~~êÇ~ééÉäÉåI é~ëí~I ÖêçÉåíÉå p~ìíÉêÉåW píççÑëÅÜçíÉäëI ÖÉÄê~ÇÉå êçääÉíàÉë píçãÉåW îáë léï~êãÉåW ï~êãÜçìÇÉå î~å âä~~êÖÉã~~âíÉ ÖÉêÉÅÜíÉå

_~ââÉåW ëÅÜåáíòÉäëI ëíÉ~âI çãÉäÉííÉå hçâÉå Éå ~~åÄê~ÇÉåW

eáÉêÄáà áë ÉÉå

ÜçÖÉêÉ ëí~åÇ

åçÇáÖ ÄáàW

-

-

bÉå ÖêçíÉ ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ ï~íÉêK dêçíÉ ÖÉêÉÅÜíÉåK eÉí âçâÉå òçåÇÉê ÇÉâëÉä çé ÇÉ é~åK

tÉêâáåÖ î~å ÇÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ ÅçãÄáéä~~í

rï ÉäÉâíêáëÅÜÉ ÅçãÄáéä~~í ÄÉëÅÜáâí çîÉê íïÉÉ

âåçééÉå çã ÇÉ ïÉêâáåÖ íÉ êÉÖÉäÉåK aÉ âåçé ~~å

ÇÉ äáåâÉêòáàÇÉ î~å ÜÉí íçÉëíÉä áë ÇÉ âÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê

îççê ÇÉ âççâòçåÉI Éå ÇÉ ïÉêâáåÖ ïçêÇí

îÉêîçäÖÉåë ÄÉëÅÜêÉîÉåK aÉ âåçé î~å ÇÉ

êÉÅÜíÉêòáàÇÉ êÉÖÉäí ÜÉí îÉêãçÖÉå î~å ÇÉ

ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇÉ òçåÉI òç~äë ÄÉëÅÜêÉîÉå áå ÜÉí éìåí

CoÉÖÉä~~ê ãÉí NM ëí~åÇÉå îççê

îÉêãçÖÉåëêÉÖÉäáåÖ î~å ÉäÉâíêáëÅÜÉ éä~íÉåÒK eÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ ïÉêâí

òç~äë îççê~Ñ ÄÉëÅÜêÉîÉåK pq^ka

NJJO

OJJP

QJJR

QJJR

R

OJJPJJQJJR

SJJTJJU

V

hÉìòÉëÅÜ~âÉä~~ê

îççê ÇÉ âççâòçåÉ

^ÑÄK UK jÉí ÇÉòÉ âåçé â~å ì ÇÉ ÖêççííÉ î~å ÇÉ

ÖÉ~ÅíáîÉÉêÇÉ âççâòçåÉ î~å ÇÉ âççâéä~~í

ëÉäÉÅíÉêÉå òç~äë ÜáÉêå~ ÄÉëÅÜêÉîÉåI Çáí ïçêÇí

ïÉÉêÖÉÖÉîÉå çé ^ÑÄK UK

Õ NQ ãã MIV ât

Õ OM ãã NITR ât

NQ Åã ñ PR Åã OIN ât

SS

sáíêçJdêáää

^ÑÄK VK E~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäF jáåK E~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäF aÉòÉ éä~íÉå âìååÉå ïçêÇÉå ~ÑÖÉëíÉäÇ ãÉí ÉÉå

ëíÉäâåçé îççê ÉåÉêÖáÉI ï~~êãÉÉ îççê Éäâ ÖÉêÉÅÜí

ÜÉí ÖÉëÅÜáâíÉ îÉêãçÖÉå â~å ïçêÇÉå ÖÉâçòÉåK

^ÑÄK VK oÉâÉåáåÖ ÜçìÇÉåÇ ãÉí ÜÉí ëççêí ÄÉêÉáÇáåÖI ÇÉ

ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ îçÉÇëÉä Éå ãÉí ÄÉÜìäé î~å ÇÉ í~ÄÉä

îççê ÜÉí ÖêáääÉåI Çê~~á ÇÉ âåçé å~~ê ÇÉ ëí~åÇ ÇáÉ

çîÉêÉÉåëíÉãí ãÉí ÜÉí ÖÉêÉÅÜí Ç~í ÖÉâççâí ïçêÇíK eÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ äáÅÜí çéK aê~~áI çã ÇÉ éä~~í ìáí íÉ ëÅÜ~âÉäÉåI ÇÉ âåçé å~~ê

ÇÉ ëí~ F K eÉí ÅçåíêçäÉä~ãéàÉ ïÉêâáåÖLêÉëíï~êãíÉ

ÄäáàÑí çéäáÅÜíÉå òç ä~åÖ ÇÉ âççâòçåÉ ï~êã ÄäáàÑíK j~ñK E~ÑÜ~åâÉäáàâ î~å ÜÉí ãçÇÉäF

q~ÄÉä îççê ÖêáääÉå

säÉÉëW sáëW sáëÑáäÉíë sÉêëÉ îáëÑáäÉíë dÉêÉÅÜí báÉêÉåW oçÉêÉáÉêÉåI ÖÉÄ~ââÉå ÉáÉêÉå m~ååÉåâçÉâÉå eçÉîÉÉäÜÉáÇ

`ÜçêáòçïçêëíI ëíÉ~âI ÖÉã~êáåÉÉêÇ îäÉÉëK O JJ Q ëíìâë h~äâçÉåÑáäÉí Q ëíìâë háééÉåÄçêëíÑáäÉí tçêëíÉå

O ëíìâë

Q ëíìâë

O JJ Q ëíìâë

Q ëíìâë

P ëíìâë

T JJ U ëíìâë káîÉ~ì

î~å ÇÉ Öêáää

~ÑÜ~åâÉäáàâ

î~å ÜÉí ãçÇÉä

S JJ V O JJ P

S JJ V O JJ P

S JJ V

P JJ T

O JJ P

N JJ O

P JJ T

P JJ T

S JJ V

S JJ V

N JJ O

N JJ O

O JJ P

O JJ P lîÉêáÖÉW i~åÖçìëíáåÉë T JJ U ëíìâë sÉêëÉ ÖêçÉåíÉåI ~ìÄÉêÖáåÉëI ÅçìêÖÉííÉë O ä~ÖÉå

S JJ V

R JJ V

O JJ P

O JJ P aÉ ÖÉÖÉîÉåë î~å ÇÉòÉ í~ÄÉä òáàå íÉê çêáØåí~íáÉK dÉÄêìáâ ÖÉÉå ãÉí~äÉå âÉìâÉåÖÉêÉá çã ÜÉí îçÉÇëÉä çã íÉ Çê~~áÉåK

_ê~~ÇíáàÇ Å~K

NP JJ NR ãáåìíÉå

R JJ S ãáåìíÉå

NS JJ OM ãáåìíÉå

NM JJ NR ãáåìíÉå

NQ JJ NS ãáåìíÉå

R JJ NM ãáåìíÉå

N JJ Q ãáåìíÉå låçåÇÉêÄêçâÉå

ÑêáíìêÉå

NM JJ NR ãáåìíÉë

U JJ NM ãáåìíÉë

ST

t~~êëÅÜìïáåÖÉå îççê âçâÉå kfbq albk

dÉÄêìáâ ÖÉÉå âäÉáåÉ é~ååÉå çé

ÖêçíÉ Äê~åÇÉêëK aÉ îä~ã ã~Ö

ÇÉ òáàâ~åí î~å ÇÉ é~å åáÉí

ê~âÉåK

tbi albk

dÉÄêìáâ ~äíáàÇ é~ååÉå ÇáÉ

ÖÉëÅÜáâí òáàå îççê ÇÉ Äê~åÇÉêK lé ÇÉòÉ ã~åáÉê ÄÉëé~~êí ì Ö~ë

Éå âçãÉå Éê ÖÉÉå

Äê~åÇîäÉââÉå çé ÇÉ é~ååÉåK mä~~í ~äíáàÇ ÇÉ ~ÑÇÉââáåÖ K hççâ ~äíáàÇ ãÉí ÜÉí ÇÉâëÉä çé

ÇÉ é~å Éå òçêÖ Éêîççê Ç~í ÇÉòÉ

ÖçÉÇ ÖÉéä~~íëí áëK lé ÇáÉ

ã~åáÉê ïçêÇí ÖÉÉå ÉåÉêÖáÉ

îÉêëéáäÇK dÉÄêìáâ ÖÉÉå é~ååÉå ãÉí

çåêÉÖÉäã~íáÖÉ çåÇÉêâ~åíK aÉ

âççâíáàÇ ïçêÇí ÜáÉêÇççê

çååçÇáÖ îÉêäÉåÖÇ Éå ì îÉêëéáäí

ÉåÉêÖáÉK lé ìï âççâéä~~í ãçÖÉå ÖÉÉå

ÖÉêÉÅÜíÉå áå ~äìãáåáìãÑçäáÉ çÑ

áå éä~ëíáÅ ëÅÜ~äÉå çÑ Ä~âàÉë

ïçêÇÉå ÄÉêÉáÇK eÉí ã~íÉêá~~ä

â~å ëãÉäíÉåK mä~~íë ÇÉ é~å åáÉí

ëÅÜÉÉÑ çé ÇÉ Äê~åÇÉêI ÇÉ é~å

â~å çãî~ääÉåK dÉÄêìáâ ÖÉÉå ÖêçíÉ é~ååÉå çé

ÇÉ Äê~åÇÉêë ÇáÉ òáÅÜ ÇáÅÜí Äáà

ÇÉ âåçééÉå ÄÉîáåÇÉåI å~ ÜÉí

ÅÉåíê~~ä éä~~íëÉå çé ÇÉ

Äê~åÇÉê âìååÉå òÉ ÇÉòÉ ê~âÉå

Éå òç ÇáÅÜíÄáà òáàå Ç~í ÇÉ

íÉãéÉê~íììê áå ÇÉòÉ òçåÉ

çéäççéí Éå ëÅÜ~ÇÉ â~å

îÉêççêò~âÉåK mä~~íë ÖÉÉå

é~ååÉå êÉÅÜíëíêÉÉâë çé ÇÉ

Äê~åÇÉêK wçêÖ Éêîççê Ç~í ÇÉ é~å åáÉí íÉ

òï~~ê áë Éå òÉí òï~êÉ

îççêïÉêéÉå åáÉí Ü~êÇ çé ÇÉ

âççâéä~~í åÉÉêK dÉÄêìáâ ÖÉÉå íïÉÉ Äê~åÇÉêë çÑ

ï~êãíÉÄêçååÉå îççê ¨¨å é~åK wÉí Öêáääéä~íÉåI ~~êÇÉïÉêâÉå

éçííÉå ÉíÅK åáÉí íÉ ä~åÖ çé ÇÉ

ÜççÖëíÉ ëí~åÇK dÉÄêìáâ ~ääÉÉå é~ååÉå ãÉí ÉÉå

ÉÖ~äÉI ÇáââÉ ÄçÇÉãK mä~~íë ÇÉ é~å ÖçÉÇ ãáÇÇÉå çé

ÇÉ Äê~åÇÉêK mä~~íë ÇÉ é~å çé ÜÉí êççëíÉê K

`çåíêçäÉÉê îççê ÖÉÄêìáâ çÑ ÇÉ

êççëíÉêë Éå ÇÉ ÜçÉÇàÉë î~å

ÇÉ Äê~åÇÉêë çé ÇÉ àìáëíÉ ïáàòÉ

òáàå ÖÉéä~~íëíK wÉí ÇÉ é~ååÉå îççêòáÅÜíáÖ çé

ÇÉ âççâéä~~í dÉÄêìáâ ëäÉÅÜíë ¨¨å é~å éÉê

Äê~åÇÉêK dÉÄêìáâ ÜÉí Éñíê~ êççëíÉê çé ÇÉ

Äê~åÇÉê ãÉí ÇìÄÄÉäÉ îä~ãK

SU

dÉÄêìáâëåçêãÉå îççê îáíêçâÉê~ãáëÅÜ

Öä~ë W oÉáåáÖáåÖ Éå çåÇÉêÜçìÇ kfbq albk

dÉÄêìáâ ÖÉÉå éçÉÇÉêîçêãáÖÉ

ëÅÜççåã~~âãáÇÇÉäÉåI

êÉáåáÖáåÖëëéê~óë îççê çîÉåë çÑ

ëÅÜììêëéçåòÉåK eáÉêãÉÉ

âìååÉå âê~ëëÉå çé ÜÉí Öä~ë

ïçêÇÉå îÉêççêò~~âíK dÉÄêìáâ ÖÉÉå éìåíáÖÉ

îççêïÉêéÉåI ãÉí~~äëéçåòÉå çÑ

ãÉëëÉå çã ~~åÖÉâçÉâíÉ

ÉíÉåëêÉëíÉå çé ÜÉí çééÉêîä~â

íÉ îÉêïáàÇÉêÉåK dÉÄêìáâ ÖÉÉå ãÉëëÉåI

ãÉí~~äëéçåòÉå Éå ÇÉêÖÉäáàâÉ

çã ÇÉ îÉêÄáåÇáåÖ î~å ÜÉí Öä~ë

ãÉí ÇÉ ëáÉêëíêáééÉåI ÇÉ

Äê~åÇÉêë çÑ ÇÉ éêçÑáÉäÉå î~å ÇÉ

ãÉí~äÉå ëáÉêëíêáééÉå ëÅÜççå íÉ

ã~âÉåK pÅÜìáÑ ÇÉ é~ååÉå åáÉí çîÉê ÜÉí

Öä~ëI ~~åÖÉòáÉå Éê ~åÇÉêë

âê~ëëÉå âìååÉå çåíëí~~åK sÉêãáàÇ ÉîÉåÉÉåë Ç~í Éê Ü~êÇÉ

çÑ éìåíáÖÉ îççêïÉêéÉå çé ÜÉí

Öä~ë î~ääÉåK píççí åáÉí íÉÖÉå ÇÉ

âççâéä~~í ~~åK w~åÇâçêêÉäëI ÇáÉ ÄáàîççêÄÉÉäÇ

~ÑâçãëíáÖ òáàå î~å ÖêçÉåíÉI

âìååÉå âê~ëëÉå çé ÜÉí Öä~òÉå

çééÉêîä~â ã~âÉåK

tbi albk

j~~â å~ áÉÇÉê ÖÉÄêìáâ ÜÉí

çééÉêîä~â î~å ÜÉí

îÉêï~êãáåÖëÉäÉãÉåí ëÅÜççåI

~äë ÜÉí áë ~ÑÖÉâçÉäÇK wÉäÑë âäÉáåÉ

îìáäêÉëíÉå îÉêÄê~åÇÉå ~äë ÜÉí

~éé~ê~~í ïÉÉê ïçêÇí ~~åÖÉòÉíK lã ÇÉ Äê~åÇÉêë Éå ÇÉ êççëíÉêë

ëÅÜççå íÉ ÜçìÇÉåI ÇáÉåÉå ÇÉòÉ

êÉÖÉäã~íáÖ íÉ ïçêÇÉå

ÖÉêÉáåáÖÇ Çççê òÉ çåÇÉê íÉ

ÇçãéÉäÉå áå òÉÉéëçé Éå òÉ

ãÉí ÉÉå åáÉí ãÉí~äÉå ÄçêëíÉä ~Ñ

íÉ ÄçêëíÉäÉåK lé ÇÉòÉ ã~åáÉê

ÄäáàîÉå ÇÉ çéÉåáåÖÉå Éå

ÖäÉìîÉå ëÅÜççåI òçÇ~í ÇÉ îä~ã

ÅçêêÉÅí â~å Äê~åÇÉåK aêççÖ ÇÉ

ÜçÉÇàÉë î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë Éå ÇÉ

êççëíÉêë ~äíáàÇ ~Ñ ~äë òÉ å~í òáàå

ÖÉïçêÇÉåK dÉÄêìáâ ÉÉå ëÅÜê~éÉê îççê Öä~ë

Éå ~äíáàÇ éä~í çé ÜÉí Öä~ëK hçã

îççê~ä åáÉí íÉ ÇáÅÜí Äáà ÇÉ

ëáÉêëíêáééÉå î~å ÇÉ

Ö~ëÄê~åÇÉêëK sççê ÇÉ êÉáåáÖáåÖ

ÄÉîÉäÉå ïáà ì 8sáíêç `äÉ~åÒ ~~åK eÉí ÜçÖÉ ÖÉÜ~äíÉ ~~å ëáäáÅçåÉ

òçêÖí îççê ÉÉå ÇìååÉ Ñáäã çé ÇÉ

éä~~íI ï~~êÇççê ÜÉí

ÖÉã~ââÉäáàâÉê áë çã ëÅÜççå íÉ

ã~âÉåK eÉí áë ççâ î~å ÄÉä~åÖ

ÇÉòÉ êÉáåáÖáåÖ êÉÖÉäã~íáÖ ìáí íÉ

îçÉêÉå mä~~íë å~ ÜÉí ëÅÜççåã~âÉå Éå

ÇêçÖÉå î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë ÇÉ

ÜçÉÇàÉë ïÉÉê ÖçÉÇ çé ÇÉ

îä~ãîÉêÇÉäÉêK dÉëãçäíÉå ëìáâÉê çÑ îçÉÇëÉä ãÉí ÉÉå ÜççÖ ëìáâÉêÖÉÜ~äíÉ Ç~í ÖÉãçêëí ïçêÇíI ãçÉí çåãáÇÇÉääáàâ

îÉêïáàÇÉêÇ ïçêÇÉå î~å ÇÉ âççâòçåÉ ãÉí ÄÉÜìäé î~å ÇÉ ëÅÜê~éÉêK aêççÖ ÇÉ êççëíÉêë å~ ÜÉí

ëÅÜççåã~âÉå ÖçÉÇ ~ÑK aêìééÉäë ï~íÉê çÑ å~ííÉ ÖÉÇÉÉäíÉë âìååÉå Äáà ÜÉí âçâÉå ãçÖÉäáàâ ëÅÜ~ÇÉ

îÉêççêò~âÉå ~~å ÜÉí Öä~òììêK sççêòáÅÜíáÖ ãÉí ÇÉ ëíçééÉå î~å ÇÉ êççëíÉêë Äáà ÜÉí êÉáåáÖÉåI ÇÉòÉ òçìÇÉå âìååÉå äçëâçãÉå Éå ÜÉí

Öä~ë âê~ëëÉå çÑ ÇÉ çãíêÉâ ãÉí ÜÉí êççëíÉê Äáà ÜÉí îçäÖÉåÇÉ ÖÉÄêìáâK lmdbibq obfkfdfkd sllo sfqol dofii qlbpqbiibk fåÇáÉå ì âççâí ãÉí ÜÉí îçÉÇëÉä êÉÅÜíëíêÉÉâë çé ÇÉ âççâéä~~íI Ç~å ÜÉí íçÉëíÉä kfbq obfkfdbk ãÉí

éêçÇìÅíÉå ãÉí ÖáÑíáÖÉ ÄÉëí~åÇÇÉäÉåI åçÅÜ ãÉí é~ååÉåëéçåòÉåK táà ÄÉîÉäÉå ì ÉÉå Ä~ëáëçéäçëãáÇÇÉä ~~å Ç~í ÖÉÉå 8éçÉÇÉêÒ çÑ ò~åÇíÉñíììê ÄÉî~í Éå ãÉí ÄÉÜìäé î~å

ÉÉå ëÅÜê~éÉêK

Met behulp van een schraper, kan u de kookresten los maken van het oppervlak van uw vitrogrill toestel en ze deponeren in de vetpot. Reinig dit element bij het beëindigen van het koken. Voor het gemak kan dit van het toestel Reinig verwijderd worden.

SV

píçêáåÖÉå

t~í áë Éê ~~å ÇÉ Ü~åÇ\

KKK~äë ÇÉ ÉäÉâíêáÅáíÉáí ìáíî~äí\

KKK~äë ÇÉ ÉäÉâíêáëÅÜÉ çåíëíÉâáåÖ åáÉí

ïÉêâí\

KKK~äë ÇÉ îä~ã î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë åáÉí

ÖÉäáàâã~íáÖ Äê~åÇí\

KKK~äë Éê ÖÉÉå Ö~ëíçÉîçÉê áë çÑ ~äë

ÇÉ Ö~ëíçÉîçÉê åáÉí åçêã~~ä áë\

KKK~äë ÜÉí áå ÇÉ âÉìâÉå å~~ê Ö~ë

êìáâí\

KKK~äë ÇÉ îÉáäáÖÜÉÇÉå î~å ÇÉ

îÉêëÅÜáääÉåÇÉ Äê~åÇÉêë åáÉí

ïÉêâÉå\ eÉí áë åáÉí ~äíáàÇ åçÇáÖ çã ÇÉ âä~åíÉåëÉêîáÅÉ íÉ ÄÉääÉåK få îÉÉä

ÖÉî~ääÉå âìåí ì ÇÉ ëíçêáåÖ òÉäÑ îÉêÜÉäéÉåK få ÇÉ îçäÖÉåÇÉ í~ÄÉä

îáåÇí ì ÉåâÉäÉ ê~~ÇÖÉîáåÖÉåK

_Éä~åÖêáàâ W

^ääÉÉå ÉêâÉåÇ éÉêëçåÉÉä î~å çåòÉ hä~åíÉåëÉêîáÅÉ áë ÄÉîçÉÖÇ îççê

ÜÉí îÉêêáÅÜíÉå î~å ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå ~~å Ö~ë Éå ÉäÉâíêáÅáíÉáíK jçÖÉäáàâÉ ççêò~~â

JJaÉ òÉâÉêáåÖ áë â~éçíK

JJbÉå òÉâÉêáåÖ çÑ ÇáÑÑÉêÉåíáÉÉä â~å

òáàå ÇççêÖÉëä~ÖÉåK

JJjáëëÅÜáÉå òáííÉå Éê ÉíÉåëêÉëíÉå

íìëëÉå ÇÉ ÄçìÖáÉ Éå ÇÉ Äê~åÇÉêëK

JJaÉ Äê~åÇÉêë òáàå å~íK

JJaÉ ÜçÉÇàÉë î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë òáàå

åáÉí ÖçÉÇ ÖÉéä~~íëíK

JJaÉ îÉêëÅÜáääÉåÇÉ çåÇÉêÇÉäÉå î~å

ÇÉ Äê~åÇÉê òáàå åáÉí ÖçÉÇ ÖÉéä~~íëíK

JJaÉ çéÉåáåÖÉå î~å ÇÉ Ö~ëíçÉîçÉê

î~å ÇÉ Äê~åÇÉêë òáàå îìáäK léäçëëáåÖ

JJ`çåíêçäÉÉê ÇÉ òÉâÉêáåÖ áå ÇÉ

ãÉíÉêâ~ëí Éå îÉêî~åÖ ÇÉòÉ òç

åçÇáÖK

JJ`çåíêçäÉÉê áå ÇÉ ãÉíÉêâ~ëí çÑ Éê

ÉÉå òÉâÉêáåÖ çÑ ÇáÑÑÉêÉåíá~~ä áë

ÇççêÖÉëä~ÖÉåK

JJaÉ êìáãíÉ íìëëÉå ÇÉ ÄçìÖáÉ Éå ÇÉ

Äê~åÇÉêë ãçÉí ÖçÉÇ ïçêÇÉå

ëÅÜççåÖÉã~~âíK

JJj~~â ÇÉ ÜçÉÇàÉë î~å ÇÉ Äê~åÇÉê

Éå ÇÉ ÄçìÖáÉ ÖçÉÇ ÇêççÖK

JJ`çåíêçäÉÉê çÑ ÇÉ ÜçÉÇàÉë ÖçÉÇ

òáàå ÖÉéä~~íëíK

JJmä~~íë ~ääÉ çåÇÉêÇÉäÉå çé ÇÉ

àìáëíÉ ã~åáÉê çé Üìå éä~~íëK

JJj~~â ÇÉòÉ çéÉåáåÖ î~å ÇÉ

Ö~ëíçÉîçÉê ÖçÉÇ ëÅÜççåK

JJaê~~á ÉîÉåíìÉäÉ íìëëÉåâê~åÉå äçëK

JJsÉêî~åÖ ÇÉ äÉÖÉ Ö~ëÑäÉë Çççê ÉÉå

îçääÉK

JJaÉ Ö~ëíçÉîçÉê áë ÖÉëäçíÉå

î~åïÉÖÉ ÇÉ íìëëÉåâê~åÉåK

JJfåÇáÉå ÜÉí Ö~ë ~ÑâçãëíáÖ áë ìáí ÉÉå

Ö~ëÑäÉëIâ~å ÜÉí òáàå Ç~í ÇÉòÉ äÉÉÖ

áëK

JJbê ëí~~í ÉÉå Ö~ëâê~~å çéÉåK

JJbê áë ãçÖÉäáàâ ÉÉå äÉâ áå ÇÉ

~~åëäìáíáåÖ ~~å ÇÉ Ö~ëÑäÉëK

JJaÉ âåçé áë åáÉí ä~åÖ ÖÉåçÉÖ

áåÖÉÇêìâíK

JJaÉ çéÉåáåÖÉå î~å ÇÉ Ö~ëíçÉîçÉê

òáàå åáÉí ëÅÜççåK

JJ`çåíêçäÉÉê ÇáíK

JJwçêÖ Éêîççê Ç~í ÇÉ ~~åëäìáíáåÖ

ÖçÉÇ áëK

JJeçìÇ ÇÉ âåçéI~äë ÇÉ Äê~åÇÉê

~~å áëIåçÖ ÉÉå é~~ê ëÉÅçåÇÉå

áåÖÉÇêìâíK

JJj~~â ÇÉòÉ çéÉåáåÖ î~å ÇÉ

Ö~ëíçÉîçÉê ÖçÉÇ ëÅÜççåK fåÇáÉå ì Åçåí~Åí çéåÉÉãí ãÉí çåòÉ qÉÅÜåáëÅÜÉ aáÉåëíI îÉêãÉäÇ Ç~åW b JJ ko ca aÉòÉ ~~åïáàòáåÖÉå òáàå ~~åÖÉÖÉîÉå çé ÜÉí íóéÉéä~~íàÉ î~å ìï ~éé~ê~~íK dÉéä~~íëí ~~å ÇÉ

çåÇÉêòáàÇÉ î~å ìï âççâéä~~íK

d~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå

aÉ Ö~ê~åíáÉîççêï~~êÇÉå ÇáÉ îççê Çáí ~éé~ê~~í ÖÉäÇÉå òáàå

î~ëíÖÉëíÉäÇ Çççê ÇÉ îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖ î~å çåë ÄÉÇêáàÑ áå ÜÉí

ä~åÇ ï~~ê ì ÜÉí ~éé~ê~~í ÜÉÉÑí ÖÉâçÅÜíK rï äÉîÉê~åÅáÉê â~å ì

ÜáÉêçîÉê ÇÉëÖÉïÉåëí ãÉÉê áåÑçêã~íáÉ îÉêëÅÜ~ÑÑÉåK lã ÖÉÄêìáâ íÉ

âìååÉå ã~âÉå î~å ÇÉ Ö~ê~åíáÉ ÇáÉåí ì ~äíáàÇ ìï âççéÄçå íÉ ä~íÉå

òáÉåK oÉÅÜí çé ïáàòáÖáåÖÉå îççêÄÉÜçìÇÉåK

TM

bëíáã~ÇçL~ `äáÉåíÉL~W iÉ Ç~ãçë ä~ë Öê~Åá~ë ó äÉ ÑÉäáÅáí~ãçë éçê ëì ÉäÉÅÅáµåK bëíÉ éê•ÅíáÅç ~é~ê~íçI ãçÇÉêåç ó

ÑìåÅáçå~äI Éëí• Ñ~ÄêáÅ~Çç Åçå ã~íÉêá~äÉë ÇÉ éêáãÉê~ Å~äáÇ~ÇI äçë Åì~äÉë Ü~å ëáÇç

ëçãÉíáÇçë ~ ìå ÉëíêáÅíç `çåíêçä ÇÉ `~äáÇ~ÇI Çìê~åíÉ íçÇç Éä éêçÅÉëç ÇÉ Ñ~ÄêáÅ~Åáµå ó

ãÉíáÅìäçë~ãÉåíÉ Éåë~ó~Ççë é~ê~ èìÉ éìÉÇ~ ë~íáëÑ~ÅÉê íçÇ~ë ëìë ÉñáÖÉåÅá~ë ÇÉ ìå~

éÉêÑÉÅí~ ÅçÅÅáµåK iÉ êçÖ~ãçë éçê í~åíç èìÉ äÉ~ ó êÉëéÉíÉ Éëí~ë ëÉåÅáää~ë áåëíêìÅÅáçåÉë é~ê~ éçÇÉê

Ö~ê~åíáò~ê ìåçë áåãÉàçê~ÄäÉë êÉëìäí~Ççë ÇÉëÇÉ ëì éêáãÉê~ ìíáäáò~ÅáµåK `çåíáÉåÉ

áåÑçêã~Åáµå áãéçêí~åíÉI åç ëçäç é~ê~ Éä ìëçI ëáåç í~ãÄá¨å é~ê~ ëì ëÉÖìêáÇ~Ç ó

ã~åíÉåáãáÉåíçK aìê~åíÉ ëì íê~åëéçêíÉI åìÉëíêçë éêçÇìÅíçë åÉÅÉëáí~å ÇÉ ìå ÉãÄ~ä~àÉ éêçíÉÅíçê ÉÑáÅ~òK oÉëéÉÅíç ~ä ãáëãç åçë äáãáí~ãçë ~ äç ~Äëçäìí~ãÉåíÉ áãéêÉëÅáåÇáÄäÉI íçÇç Éä ÉãÄ~ä~àÉ

Éë éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ êÉÅáÅä~ÄäÉK rëíÉÇI ~ä áÖì~ä èìÉ åçëçíêçëI éìÉÇÉ ÅçåíêáÄìáê Éå ä~

ÅçåëÉêî~Åáµå ÇÉä ÉåíçêåçI ÇÉéçë∞íÉäç Éå Éä ÅçåíÉåÉÇçê ã•ë ÅÉêÅ~åç ~ ëì ÇçãáÅáäáç

ÇáëéìÉëíç é~ê~ ÉëíÉ ÑáåK bä ~ÅÉáíÉ ÇÉëÉÅÜ~Çç åç ÇÉÄÉ íáê~êäç éçê Éä ÑêÉÖ~ÇÉêç ó~ èìÉ

çêáÖáå~ ìå Öê~å áãé~Åíç ãÉÇáç~ãÄáÉåí~äK aÉéçë∞íÉäç Éå ìå êÉÅáéáÉåíÉ ÅÉêê~Çç ó

Éåíê¨ÖìÉäç Éå ìå éìåíç ÇÉ êÉÅçÖáÇ~ ç Éå ëì ÇÉÑÉÅíç ÇÉéçë∞íÉäç Éå ëì ÅìÄç ÇÉ Ä~ëìê~

E~Å~Ä~ê• Éå ìå îÉêíÉÇÉêç Åçåíêçä~ÇçI åç ëáÉåÇç ä~ ãÉàçê ëçäìÅáµå éÉêç Éîáí~ãçë ä~

Åçåí~ãáå~Åáµå ÇÉ ä~ë ~Öì~ëF pìë Üáàçë ó ìëíÉÇ ãáëãç äç ~Öê~ÇÉÅÉê•åK ^åíÉë ÇÉ

ÇÉëÜ~ÅÉêëÉ ÇÉ ìå ~é~ê~íç ÇÉëÉÅÜ~ÇçI áåìíáä∞ÅÉäçK båíê¨ÖìÉäç ëÉÖìáÇ~ãÉåíÉ ~ ìå ÅÉåíêç

êÉÅçäÉÅíçê ÇÉ ã~íÉêá~ë êÉÅáÅä~ÄäÉëK i~ë ëÉ¥~ë ÇÉ ÉëíÉ ÅÉåíêç ã•ë éêµñáãç äÉ éçÇê•å ëÉê

áåÇáÅ~Ç~ë éçê ëì ^Çãáåáëíê~Åáµå içÅ~äK

$ !

Si en la placa de características de su aparato aparece el símbolo

; siga las siguientes instrucciones:

ó

) !

!

&4&/76&-7" &- "1"3"50 : %&4)<("4& %&- &.#"-"+& %&

."/&3" 3&41&5604" $0/ &- .&%*0 ".#*&/5&

ó 45& "1"3"50 $6.1-& $0/ -" *3&$5*7" &6301&"

40#3& "1"3"504 &-B$53*$04 : &-&$53D/*$04

*%&/5*'*$"%" $0.0 &4*%604 %& "1"3"504 &-B$53*$04 :

&-&$53D/*$04

" %*3&$5*7" 130103$*0/" &- ."3$0 (&/&3"- 7<-*%0 &/

50%0 &- <.#*50 %& -" /*D/ 6301&" 1"3" -" 3&5*3"%" :

-" 3&65*-*;"$*D/ %& -04 3&4*%604 %& -04 "1"3"504

&-B$53*$04 : &-&$53D/*$04

TN

`lkqbkfal

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^ë∞ ëÉ éêÉëÉåí~ ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K nìÉã~ÇçêÉë ÇÉ Ö~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aá•ãÉíêç êÉÅáéáÉåíÉë ~ÅçåëÉà~Ççë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K m~êêáää~ë pìéäÉíçêá~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåëÉàçë ÇÉ ÅçÅáå~Çç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K mä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K i•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä K K K K K K K K K K K oÉÖìä~Ççê ÇÉ NM éçëáÅáçåÉë é~ê~ Åçåíêçä ÇÉ éçíÉåÅá~

Éå éä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåÅáçå~ãáÉåíç ÇÉ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~

Åçå ÇçÄäÉ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K pìÖÉêÉåÅá~ë ÇÉ ÅçÅáå~Çç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåÅáçå~ãáÉåíç ÇÉ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ âçãÄá K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K j~åÇç ëÉäÉÅíçê ÇÉ òçå~ ÇÉ ÅçÅáå~Çç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K sáíêçJÖêáää K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K q~Ää~ ÇÉ ~ë~Çç ~ ä~ éä~åÅÜ~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ìëç êÉëéÉÅíç ÇÉä ÅçÅáå~Çç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ Åêáëí~ä îáíêçÅÉê•ãáÅçW

äáãéáÉò~ ó ÅçåëÉêî~Åáµå K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K páíì~ÅáçåÉë ~åµã~ä~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåÇáÅáçåÉë ÇÉ Ö~ê~åí∞~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

TV

UP

UQ

UQ

TP

TR

TS

TT

TT

TU

TU

TU

TV

UM

UM

UM

UN

UN

UO

TO

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç

iÉ~ ~íÉåí~ãÉåíÉ ÉëíÉ j~åì~ä ÇÉ ìëç é~ê~ ÅçÅáå~ê Éå ÉëíÉ ~é~ê~íç

ÇÉ ìå~ ã~åÉê~ ÉÑÉÅíáî~ ó ëÉÖìê~K

pÉÖ∫å ä~ åçêã~íáî~ îáÖÉåíÉI ä~ áåëí~ä~Åáµå ó íê~åëÑçêã~Åáµå ÇÉ Ö~ë

ëµäç éìÉÇÉ ëÉê êÉ~äáò~Ç~ éçê ìå í¨ÅåáÅç ~ìíçêáò~Çç çÑáÅá~äãÉåíÉK

^åíÉë ÇÉ áåëí~ä~ê ëì åìÉî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå ÅçãéêìÉÄÉ èìÉ ä~ë

ãÉÇáÇ~ë ëçå ä~ë ÅçêêÉÅí~ëK

bëíÉ ~é~ê~íç åç ÇÉÄÉ ÅçåÉÅí~êëÉ ~ ìå Çáëéçëáíáîç ÇÉ Éî~Åì~Åáµå ÇÉ

äçë éêçÇìÅíçë ÇÉ ÅçãÄìëíáµåK

i~ë ëáÖìáÉåíÉë áåëíêìÅÅáçåÉë ëçä~ãÉåíÉ ëçå î•äáÇ~ë é~ê~ äçë é~∞ëÉë

Åìóç ë∞ãÄçäç ~é~êÉÅÉ Éå Éä ~é~ê~íçI Éë åÉÅÉë~êáç êÉÅìêêáê ~ ä~ë

áåëíêìÅÅáçåÉë í¨ÅåáÅ~ë é~ê~ ä~ ~Ç~éí~Åáµå ÇÉä ãáëãç ~ ä~ë

ÅçåÇáÅáçåÉë ÇÉ ìíáäáò~Åáµå ÇÉä é~∞ëK

bë áåÇáëéÉåë~ÄäÉ èìÉ Éä äìÖ~ê ÇçåÇÉ Éëí¨ áåëí~ä~Çç ¨ä ~é~ê~íç

ÇáëéçåÖ~ ÇÉ ä~ îÉåíáä~Åáµå êÉÖä~ãÉåí~êá~ Éå éÉêÑÉÅíç Éëí~Çç ÇÉ

ìëçK Ekçêã~ë _•ëáÅ~ë ÇÉ fåëí~ä~Åáµå ÇÉ d~ë Éå bÇáÑáÅáçë e~Äáäáí~Ççë

_lb å⁄ OUNIOQJJNNJJVPFK

kç éÉêãáí~ èìÉ Éä ~é~ê~íç ëìÑê~ ÑìÉêíÉë ÅçêêáÉåíÉë ÇÉ ~áêÉI ó~ èìÉ

éçÇê∞~å ~é~Ö~êëÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK

bëíÉ ~é~ê~íç ë~äÉ ÇÉ ä~ Ñ•ÄêáÅ~ ~àìëí~Çç ~ä Ö~ë èìÉ áåÇáÅ~ ä~ éä~Å~ ÇÉ

Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK pá ÑìÉê~ åÉÅÉë~êáç ìå Å~ãÄáç ää~ãÉ ~ åìÉëíêç ëÉêîáÅáç

ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~ í¨ÅåáÅ~K

kç ã~åáéìäÉ Éä ~é~ê~íç Éå ëì áåíÉêáçêK bå Å~ëç ÇÉ ëÉê åÉÅÉë~êáçI

ää~ãÉ ~ åìÉëíêç ëÉêîáÅáç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~ í¨ÅåáÅ~K

dì~êÇÉ ÄáÉå ä~ë áåëíêìÅÅáçåÉë ÇÉ ìëç ó ãçåí~àÉI é~ê~ éçÇÉê

ÉåíêÉÖ~êä~ë àìåíç Åçå Éä ~é~ê~íçI ë∞ Éä ãáëãç Å~ãÄá~ ÇÉ ÇìÉ¥çK

kç éçåÖ~ Éå ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ìå ~é~ê~íç Ç~¥~ÇçK

i~ë ëìéÉêÑáÅáÉë ÇÉ ~é~ê~íçë ÇÉ Å~äÉÑ~ÅÅáµå ó ÅçÅÅáµå ë¨ Å~äáÉåí~å

Çìê~åíÉ Éä ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ~Åí∫É Åçå éêÉÅ~ìÅáµåK j~åíÉåÖ~ ëáÉãéêÉ

~äÉà~Çç ~ äçë åá¥çëK

TP

TQ

ríáäáÅÉ Éä ~é~ê~íç ∫åáÅ~ãÉåíÉ é~ê~ ä~ éêÉé~ê~Åáµå ÇÉ ÅçãáÇ~ëI åìåÅ~

Åçãç Å~äÉÑ~ÅÅáµåK

dê~ë~ë ç ~ÅÉáíÉë Å~äÉåí~Ççë ÉñÅÉëáî~ãÉåíÉ éìÉÇÉå áåÑä~ã~êëÉ

Ñ•ÅáäãÉåíÉK mçê Éääç ä~ éêÉé~ê~Åáµå ÇÉ ÅçãáÇ~ë Åçå Öê~ë~ë ç ~ÅÉáíÉëI

Åçãç éçê ÉàÉãéäç é~í~í~ë Ñêáí~ëI ÇÉÄÉå ëÉê îáÖáä~Ç~ëK

kç ÉÅÜ~ê åìåÅ~ ~Öì~ ëá ä~ Öê~ë~ ç ~ÅÉáíÉ Éëí• ~êÇáÉåÇç flmbifdol>

ÇÉ èìÉã~Çìê~ëI ÅìÄê~ Éä êÉÅáéáÉåíÉ é~ê~ ëçÑçÅ~ê Éä ÑìÉÖç ó

ÇÉëÅçåÉÅíÉ ä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµåK

bå Å~ëç ÇÉ ~îÉê∞~I ÅçêíÉ ä~ ~äáãÉåí~Åáµå ÇÉ Ö~ë ó ÉäÉÅíêáÅáÇ~Ç ÇÉä

~é~ê~íçK m~ê~ ëì êÉé~ê~Åáµå ää~ãÉ ~ åìÉëíêç ëÉêîáÅáç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~

í¨ÅåáÅ~K

kç ÅçäçèìÉ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉÑçêã~Ççë èìÉ ëÉ ãìÉëíêÉå áåÉëí~ÄäÉë

ëçÄêÉ éä~Å~ë ó èìÉã~ÇçêÉëI é~ê~ Éîáí~ê èìÉ ëÉ éìÉÇ~å îçäÅ~ê

~ÅÅáÇÉåí~äãÉåíÉK

pá ìå ÖêáÑç ëÉ ~Ö~êêçí~I åç Ü~ó èìÉ Ñçêò~êäçK iä~ãÉ áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ ~

åìÉëíêç ëÉêîáÅáç í¨ÅåáÅç çÑáÅá~ä I é~ê~ èìÉ éêçÅÉÇ~ ~ ëì êÉé~ê~Åáµå

ç ëìëíáíìÅáµåK

No utilice máquinas de limpieza a vapor para limpiar la placa de

cocción, ya que hay riesgo de electrocución.

-

Este aparato no está destinado para ser usado por personas

(incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato

por una persona responsable de su seguridad.

-

Durante el funcionamiento, el aparato no debe dejarse sin vigilancia.

içë Öê•ÑáÅçë êÉéêÉëÉåí~Ççë Éå ÉëíÉ äáÄêç ÇÉ áåëíêìÅÅáçåÉë ëçå

çêáÉåí~íáîçëK bk `^pl ab kl `rjmifopb i^p afpmlpf`flkbp ^i obpmb`qlI bi c^_of`^kqb ab`ifk^ `r^inrfbo obpmlkp^_fifa^aK

^ë∞ ëÉ éêÉëÉåí~ ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå

m~êêáää~ nìÉã~ÇçêÉë m~êêáää~ nìÉã~Ççê ÇçÄäÉ

ää~ã~ ÇÉ Ü~ëí~ RIS ât dê~ëÉê~ j~åÇçë mä~Å~ ÉäÉÅíêáÅ~

ÇçÄäÉ òçå~

ÇÉ ÅçÅÅáµå mä~Å~ ÉäÉÅíêáÅ~ j~åÇç Åçåíêçä ÇçÄäÉ

òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå bäÉãÉåíç

êÉÅçÖÉJÖê~ë~ j~åÇç mä~Å~ ÉäÉÅíêáÅ~

îáíêçJÖêáää j~åÇç Åçåíêçä

éä~Å~ ÉäÉÅíêáÅ~ máäçíç ÑìåÅáçå~ãáÉåíç

ó Å~äçê êÉëáÇì~ä máäçíç ÑìåÅáçå~ãáÉåíç

ó Å~äçê êÉëáÇì~ä mä~Å~ ÉäÉÅíêáÅ~ hçãÄá j~åÇç j~åÇç ëÉäÉÅíçê

òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå j~åÇç Åçåíêçä

ÇÉ éçíÉåÅá~ máäçíç ÑìåÅáçå~ãáÉåíç

ó Å~äçê êÉëáÇì~ä

TR

nìÉã~ÇçêÉë ÇÉ Ö~ë

cáÖK NK cáÖK OK qÉêãçé~ê cáÖK PK

TS

_ìà∞~

^ãÄ~ë Åçêçå~ë EÉñíÉêáçê É áåíÉêáçêF

~êÇÉå Åçå ã•ñáã~ éçíÉåÅá~K i~ Åçêçå~ ÉñíÉêáçê ~êÇÉ Åçå

ã∞åáã~ éçíÉåÅá~X ä~ Åçêçå~ áåíÉêáçê

~êÇÉ Åçå ã•ñáã~ éçíÉåÅá~K i~ Åçêçå~ áåíÉêáçê ~êÇÉ Åçå

ã•ñáã~ éçíÉåÅá~X ä~ Åçêçå~

ÉñíÉêáçê Éëí• ~é~Ö~Ç~K i~ Åçêçå~ áåíÉêáçê ~êÇÉ Åçå

ã∞åáã~ éçíÉåÅá~X i~ Åçêçå~

ÉñíÉêáçê Éëí• ~é~Ö~Ç~K

`~Ç~ ã~åÇç ÇÉ ~ÅÅáçå~ãáÉåíç íáÉåÉ ëÉ¥~ä~Çç Éä

èìÉã~Ççê èìÉ Åçåíêçä~K cáÖK NK m~ê~ ÉåÅÉåÇÉê ìå èìÉã~Ççê I éêÉëáçåÉ Éä ã~åÇç ÇÉä

èìÉã~Ççê ÉäÉÖáÇç ó Ö∞êÉäç Éå ëÉåíáÇç ~åíáÜçê~êáç Ü~ëí~ ä~

éçëáÅáµå ÇÉ ã•ñáãçI ã~åíÉåá¨åÇçäç Éå Éëí~ éçëáÅáµå

ìåçë ëÉÖìåÇçëI Ü~ëí~ èìÉ Éä èìÉã~Ççê ë¨ ÉåÅáÉåÇ~I óI

ëì¨äíÉäçI êÉÖìä~åÇç ÇÉëéì¨ë ~ ä~ éçëáÅáµå ÇÉëÉ~Ç~K pá åç

ëÉ éêçÇìÅÉ Éä ÉåÅÉåÇáÇç êÉéáí~ ä~ çéÉê~ÅáµåK pá ä~ë Äìà∞~ë

Éëí•å ëìÅá~ë Éä ÉåÅÉåÇáÇç ëÉê• ÇÉÑÉÅíìçëçI ã~åíÉåÖ~ ä~

ã•ñáã~ äáãéáÉò~K oÉ~äáò~ê ¨ëí~ Åçå ìå ÅÉéáääç éÉèìÉ¥çI íÉåáÉåÇç Éå ÅìÉåí~

èìÉ ä~ Äìà∞~ åç ÇÉÄÉ ëìÑêáê áãé~Åíçë îáçäÉåíçëK pì

ÉåÅáãÉê~ éìÉÇÉ ÇáëéçåÉê ÇÉ íÉêãçé~êÉë ÇÉ ëÉÖìêáÇ~Ç I

èìÉ áãéáÇÉå ä~ ë~äáÇ~ ÇÉ Ö~ë Éå Å~ëç ÇÉ ~é~Ö~Çç

~ÅÅáÇÉåí~ä ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK cáÖK OK m~ê~ ÉåÅÉåÇÉê ó ~Åíáî~ê ÉëíÉ åçîÉÇçëç ëáëíÉã~I

éêçÅÉÇ~ ÇÉä ãáëãç ãçÇçI éÉêç ã~åíÉåáÉåÇç Éä ã~åÇç

éêÉëáçå~Çç Ü~ëí~ èìÉ ëÉ éêçÇìòÅ~ Éä ÉåÅÉåÇáÇçI

~é~êÉòÅ~ ä~ ää~ã~ ó Éëí~ åç ëÉ ÉñíáåÖ~K pá åç ëÉ éêçÇìÅÉ Éä ÉåÅÉåÇáÇç êÉéáí~ ä~ çéÉê~Åáµå Éëí~ îÉò

ã~åíÉåáÉåÇç éêÉëáçå~Çç ÇÉ NJJR ëÉÖìåÇçëK m~ê~ ~é~Ö~ê I ÖáêÉ Éä ã~åÇç Éå ëÉåíáÇç Üçê~êáç Ü~ëí~ ä~

éçëáÅáµå F K pì ãçÇÉêå~ ó ÑìåÅáçå~ä éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåI ÇáëéçåÉ ÇÉ

ìåçë ÖêáÑçë éêçÖêÉëáîçë èìÉ äÉ éÉêãáíÉå ÉåÅçåíê~ê ÉåíêÉ ä~

ää~ã~ ã•ñáã~ ó ä~ ã∞åáã~ ä~ êÉÖìä~Åáµå åÉÅÉë~êá~ K pÉÖ∫å ãçÇÉäçI ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå ÇáëéçåÉ ÇÉ ìå

èìÉã~Ççê ÇÉ ÇçÄäÉ ää~ã~ I ãìó éê•ÅíáÅç ó ŵãçÇç é~ê~

ÅçÅáå~ê Åçå é~ÉääÉê~ëI tçâ ÅÜáåç EíçÇ~ Åä~ëÉ ÇÉ éä~íçë

^ëá•íáÅçëF ÉíÅK pá ëì ÉåÅáãÉê~ Éëí• Éèìáé~Ç~ Åçå ìå èìÉã~Ççê ÇÉ ÇçÄäÉ

ää~ã~ ÇáëéçåÇê• ÇÉ ìåçë ÖêáÑçë èìÉ äÉ éÉêãáí~å Åçåíêçä~ê

ä~ ää~ã~ áåíÉêáçê ó ÉñíÉêáçê ÇÉ Ñçêã~ áåÇÉéÉåÇáÉåíÉK aÉëÅêáéÅáµå ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK cáÖK PK bä ìëç ÇÉä ~é~ê~íç ~ Ö~ë éêçÇìÅÉ Å~äçê ó ÜìãÉÇ~Ç Éå Éä

äçÅ~ä ÇçåÇÉ Éëí• áåëí~ä~ÇçK aÉÄÉ ~ëÉÖìê~êëÉ ìå~ ÄìÉå~

îÉåíáä~Åáµå ÇÉ ä~ ÅçÅáå~W ã~åíÉåÉê ~ÄáÉêíçë äçë çêáÑáÅáçë ÇÉ

îÉåíáä~Åáµå å~íìê~äI ç áåëí~ä~ê ìå Çáëéçëáíáîç ÇÉ îÉåíáä~Åáµå

ãÉÅ•åáÅ~ EÅ~ãé~å~ Éñíê~Åíçê~FK bä ìëç Åçåíáåì~Çç ÇÉ ëì

~é~ê~íç éìÉÇÉ êÉèìÉêáê ìå~ îÉåíáä~Åáµå ~ÇáÅáçå~äI éçê

ÉàÉãéäç ~Äêáê ìå~ îÉåí~å~ Eëáå éêçîçÅ~ê ÅçêêáÉåíÉëF ç

áåÅêÉãÉåí~ê ä~ éçíÉåÅá~ ÇÉ ä~ îÉåíáä~Åáµå ãÉÅ•åáÅ~ ëá

ÉñáëíÉK

Durante los primeros usos es normal de desprendimiento de olores.

$ !

%

'

aá•ãÉíêç êÉÅáéáÉåíÉë ~ÅçåëÉà~Ççë

nrbj^alo açÄäÉ ää~ã~ ÇÉ

Ü~ëí~ RIS âtW o•éáÇçW pÉãáê•éáÇçW mä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~

ÇçÄäÉ òçå~ ÇÉ

ÅçÅÅáµå mä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ hçãÄá pÉÖ∫å ãçÇÉäç jðkfjl Õ ob`fmfbkqb jžufjl Õ ob`fmfbkqb

[ OO Åã

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

NU Åã

NQ Åã

NQ Åã

OM Åã

NQ ñ PR Åã

OS Åã

OM Åã

m~êêáää~ë pìéäÉíçêá~ë

cáÖK QK cáÖK RK içë ãçÇÉäçë Åçå èìÉã~Ççê ÇÉ ÇçÄäÉ ää~ã~I

áåÅäìóÉå ìå ëìéäÉãÉåíç ÇÉ é~êêáää~ áãéêÉëÅáåÇáÄäÉ

é~ê~ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ Çá•ãÉíêç ã~óçê ÇÉ OS ÅãKI

éä~åÅÜ~ë ÇÉ ~ë~ÇçI Å~òìÉä~ë ÇÉ Ä~êêç ó Éå íçÇ~

Åä~ëÉ ÇÉ êÉÅáéáÉåíÉë ŵåÅ~îçë Eïçâ ÅÜáåçI ÉíÅKKKFK cáÖK QK aÉÄáÇç ~ ä~ë ~äí~ë íÉãéÉê~íìê~ë ~äÅ~åò~Ç~ë

éçê Éëí~ë é~êêáää~ë ëìéäÉíçêá~ë Çìê~åíÉ Éä éêçÅÉëç

ÇÉ ÅçÅÅáµåI ÉîáíÉ ëì ã~åáéìä~ÅáµåI CéÉäáÖêç ÇÉ

èìÉã~Çìê~ëÒK

^ë∞ ãáëãçI Éëíçë ãçÇÉäçë áåÅäìóÉå ìå ëìéäÉãÉåíç

ÇÉ é~êêáää~ Å~ÑÉíÉê~I é~ê~ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ Çá•ãÉíêç

ãÉåçê ÇÉ NM ÅãK cáÖK RK bä Ñ~ÄêáÅ~åíÉ ÇÉÅäáå~ Åì~äèìáÉê

êÉëéçåë~ÄáäáÇ~Ç ëá åç ìíáäáò~ ç ìíáäáò~

áåÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ Éëí~ë é~êêáää~ë ~ÇáÅáçå~äÉëK

TT

`çåëÉàçë

ÇÉ ÅçÅáå~Çç

jìó ÑìÉêíÉ açÄäÉ ää~ã~ o•éáÇç pÉãáJê•éáÇç bëíçë ÅçåëÉàçë ëçå çêáÉåí~íáîçë cìÉêíÉ eÉêîáêI ÅçÅÉêI ~ë~êI Ççê~êI

é~Éää~ëI ÅçãáÇ~ ~ëá•íáÅ~

EtçâFK bëÅ~äçéÉI ÄáëíÉÅI íçêíáää~I

Ñêáíìê~ëK m~í~í~ë î~éçêI îÉêÇìê~ë

ÑêÉëÅ~ëI éçí~àÉëI é~ëí~ëK jÉÇáç iÉåíç oÉÅ~äÉåí~ê ó ã~åíÉåÉê Å~äáÉåíÉëW

éä~íçë éêÉé~ê~ÇçëI éä~íçë

ÅçÅáå~ÇçëK

^êêçòI ÄÉÅÜ~ãÉäI

ê~ÖçìíK

`çÅÅáµå s~éçêW mÉëÅ~ÇçI

îÉêÇìê~ëK oÉÅ~äÉåí~ê ó ã~åíÉåÉê éä~íçë

ÅçÅáå~Ççë ó Ü~ÅÉê Öìáëçë ÇÉäáÅ~ÇçëK

mä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë

pÉ êÉÅçãáÉåÇ~ ~ä áåáÅáç ÇÉ ä~ ÅçÅÅáµå ÅçäçÅ~ê Éä

ã~åÇç Éå ä~ éçëáÅáµå ã•ñáã~ ó ÇÉéÉåÇáÉåÇç ÇÉ ä~

Å~åíáÇ~Ç ó Å~äáÇ~Ç ÇÉ äçë ~äáãÉåíçë é~ë~ê

éçëíÉêáçêãÉåíÉ ~ ìå~ éçëáÅáµå áåíÉêãÉÇá~ ÇÉ

ã~åíÉåáãáÉåíçK

^éêçîÉÅÜ~åÇç ä~ áåÉêÅá~ í¨êãáÅ~ ÇÉ ä~ éä~Å~I ëÉ

éìÉÇÉ ~é~Ö~ê ¨ëí~ ìå éçÅç ~åíÉë ÇÉ íÉêãáå~ê ä~

ÅçÅÅáµåI é~ê~ çÄíÉåÉê ìå ~Üçêêç ÇÉ ÉåÉêÖ∞~ ó~ èìÉ

Åçåíáåì~ê• ä~ ÅçÅÅáµå éçê Éä Å~äçê ~Åìãìä~Çç Éå

Éää~K ríáäáÅÉ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ ÑçåÇç éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ

éä~åç I ÖêìÉëç ó ÇÉ ìå í~ã~¥ç ëáãáä~ê ~ä ÇÉä

ÉäÉãÉåíç Å~äÉÑ~ÅíçêI åìåÅ~ ÇÉ ìå í~ã~¥ç áåÑÉêáçêK bîáíÉ ÇÉëÄçêÇ~ãáÉåíçë ÇÉ ä∞èìáÇçë ëçÄêÉ ä~

ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ ä~ éä~Å~I ~ë∞ Åçãç íê~Ä~à~ê Åçå

êÉÅáéáÉåíÉë ãçà~Ççë ëçÄêÉ Éää~K

i•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä

bå äçë ~é~ê~íçë Éä¨ÅíêáÅçëI ä~ ä•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä

ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä ëÉ áäìãáå~ ~ä

~Åíáî~êëÉ ìå~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµåI ~ÇîáêíáÉåÇç èìÉ ä~

òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå Éëí~ Å~äáÉåíÉK `ì~åÇç ëÉ

ÇÉëÅçåÉÅí~ ä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµåI ä~ ä•ãé~ê~ ÇÉ

Åçåíêçä ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä

éÉêã~åÉÅÉ áäìãáå~Ç~ ãáÉåíê~ë èìÉ ÇáÅÜ~ òçå~

Éëí¨ Å~äáÉåíÉI áåÇáÅ~åÇç ä~ ÉñáëíÉåÅá~ ÇÉ Å~äçê

êÉëáÇì~äI éìÇá¨åÇçëÉ ìíáäáò~ê é~ê~ Åçåíáåì~ê ä~

ÅçÅÅáµåI ~Üçêê~åÇç ~ë∞ ÉåÉêÖ∞~K rå~ îÉò èìÉ ä~ë òçå~ë ÇÉ ÅçÅÅáµå ëÉ Ü~å ÉåÑêá~Çç

ëÉ ~é~Ö~ ä~ ä•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíçL

êÉëáÇì~äK

TU

oÉÖìä~Ççê ÇÉ NM éçëáÅáçåÉë é~ê~ Åçåíêçä

ÇÉ éçíÉåÅá~ Éå éä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë

cáÖK SK i~ë éä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë Éëí•å ÇáêáÖáÇ~ë éçê ìå

êÉÖìä~Ççê ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ ÉåÉêÖ∞~ ãÉÇá~åíÉ Éä Åì~ä

ìëíÉÇ éìÉÇÉ ÉäÉÖáê ä~ éçíÉåÅá~ ~ÇÉÅì~Ç~ ~ä

~äáãÉåíç èìÉ ÅçÅáå~I cáÖK SK qÉåáÉåÇç Éå ÅìÉåí~ Éä íáéç ÇÉ ÅçÅÅáµåI ä~ Å~åíáÇ~Ç

ÇÉ ~äáãÉåíç ó ëáêîá¨åÇçëÉ ÇÉ ä~ í~Ää~ ÇÉ

ëìÖÉêÉåÅá~ë ÇÉ ÅçÅáå~ÇçI ÖáêÉ Éä ã~åÇç Éå

ëÉåíáÇç Üçê~êáçI ~ ä~ éçëáÅáµå èìÉ ÅçêêÉëéçåÇ~ ~ä

éä~íç èìÉ ÇÉëÉÉ ÅçÅáå~êK i~ ä•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä ëÉ áäìãáå~ê•K m~ê~ ÇÉëÅçåÉÅí~ê ä~ éä~Å~ ÖáêÉ Éä ã~åÇç Ü~ëí~ ä~

éçëáÅáµå F K i~ ä•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä ëÉ ~é~Ö~ê• ìå~ îÉò

èìÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉ ä~ éä~Å~ ëÉ Ü~ó~ ÉåÑêá~ÇçK

Fig 7a.

8

9

7

cìåÅáçå~ãáÉåíç ÇÉ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ Åçå

ÇçÄäÉ ò çå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå

cáÖK TK bå äçë ãçÇÉäçë Éèìáé~Ççë Åçå Ççë éä~Å~ë

îáíêçÅÉê•ãáÅ~ëI ìå~ ÇÉ Éää~ë Éë ÇÉ ÇçÄäÉ ÅáêÅìáíçI

éêÉëÉåí~åÇç éçê í~åíçI Ççë éçëáÄäÉë òçå~ë ÇÉ

ÅçÅÅáµåI ìå~ ÅÉåíê~ä ÇÉ TMM tK ó çíê~ ÅçãéäÉí~ ÇÉ

NUMM tKI Éå Å~ëç ÇÉ èìÉ ëì ~é~ê~íç ÑìåÅáçåÉ ~

OPM sK ÇÉ íÉåëáµåK pá ëì ~é~ê~íç ÑìåÅáçå~ ~ QMM sK

ÇÉ íÉåëáµåI ä~ òçå~ ÅÉåíê~ä íÉåÇê• VMM tKI ó ä~

éçíÉåÅá~ íçí~ä ÇÉ ~ãÄ~ë òçå~ë ëÉê• NUMM tK pì

ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ëÉ êÉ~äáò~ Åçãç ëÉ ÉñéäáÅ~ ~

Åçåíáåì~ÅáµåW i~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå éÉèìÉ¥~

EÅÉåíê~äFI ëÉ ÅçåÉÅí~ Öáê~åÇç Éä ã~åÇç Éå ëÉåíáÇç

Üçê~êáç Ü~ëí~ äáÄÉê~ê ä~ éçëáÅáµå ÇÉ F I ãçãÉåíç ~

é~êíáê ÇÉä Åì~ä éìÉÇÉ ëáíì~êäÉ Éå Åì~äèìáÉê~ ÇÉ äçë

∞åÇáÅÉë ëÉ¥~ä~Ççë ÇÉä N ~ä VK cáÖK TK

8

9

7

6

5

4

1

1

3

2

3

2

N Z qÉãéÉê~íìê~ ã∞åáã~K

V Z qÉãéÉê~íìê~ ã•ñáã~K pá ~ÇÉã•ë ÇÉëÉ~ ìíáäáò~ê ä~ òçå~ ÇÉ Å~äÉåí~ãáÉåíç ampliable

ÇÉÄÉ Öáê~ê Éä ã~åÇç Ü~ëí~ ëçÄêÉé~ë~ê

ä~ éçëáÅáµå VI cáÖK T~ ó éçëíÉêáçêãÉåíÉ ÇÉà~êäç Éå ä~

éçëáÅáµå V Eã•ñáãç Å~äÉåí~ãáÉåíçF ç ÄáÉå Éå

Åì~äèìáÉê çíê~ éçëáÅáµå áåíÉêãÉÇá~ é~ê~ íÉåÉê

ãÉåçê ~éçêíÉ ÇÉ Å~äçêK m~ê~ ìíáäáò~ê ÇÉ åìÉîç ä~

òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå éÉèìÉ¥~I ÖáêÉ Éä ã~åÇç Éå

ëÉåíáÇç ~åíáÜçê~êáç Ü~ëí~ ä~ éçëáÅáµå F I ÅçåÉÅíÉ

ÇÉ åìÉîçK i~ ä•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê

êÉëáÇì~ä ÑìåÅáçå~ê• í~ä ó Åçãç ëÉ Ü~ ÇÉëÅêáíç

~åíÉêáçêãÉåíÉK

4

6

5

TV

pìÖÉêÉåÅá~ë ÇÉ ÅçÅáå~Çç

cìåÇáêW ÅÜçÅçä~íÉI ã~åíÉèìáää~I ÖÉä~íáå~

`çÅÅáµå ÇÉW ~êêçòI ÄÉÅÜ~ãÉäI ê~Öçìí

`çÅÅáµå ÇÉW é~í~í~ëI é~ëí~I îÉêÇìê~ë oÉÜçÖ~êW bëíçÑ~ÇçëI ~ë~Ççë Éå êçääç

`çÅÉê ~ä î~éçêW éÉëÅ~Çç

`~äÉåí~êI ã~åíÉåÉê Å~äáÉåíÉë éä~íçë éêÉé~ê~Ççë

^ë~êW ÉëÅ~äçéÉëI ÄáëíÉÅI íçêíáää~ë

`çÅÉê ó Ççê~êW

bë åÉÅÉë~êá~

ìå~ êÉÖìä~Åáµå

ã•ë ~äí~ Éå

Å~ëç ÇÉW

-

-

-

`~åíáÇ~ÇÉë áãéçêí~åíÉë ÇÉ ä∞èìáÇçK mä~íçë Öê~åÇÉë ~ éêÉé~ê~êK

`çÅÅáµå Åçå êÉÅáéáÉåíÉë åç ÅìÄáÉêíçëK mlpf`fþk

NJJO

OJJP

QJJR

QJJR

R

OJJPJJQJJR

SJJTJJU

V

cìåÅáçå~ãáÉåíç ÇÉ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ âçãÄá

pì éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ âçãÄá éçëÉÉ Ççë ã~åÇçë é~ê~

Éä Åçåíêçä ÇÉ ëì ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK bä ã~åÇç ÇÉ ä~

òçå~ áòèìáÉêÇ~ ÇÉä ~é~ê~íç Éë Éä ëÉäÉÅíçê ÇÉ òçå~

ÇÉ ÅçÅáå~ÇçI ó ëì ÑìåÅáçå~ãáÉåíç ëÉ ÇÉëÅêáÄÉ ~

Åçåíáåì~ÅáµåK bä ã~åÇç ÇÉ ä~ òçå~ ÇÉêÉÅÜ~

Åçåíêçä~ ä~ éçíÉåÅá~ ÇÉ ä~ òçå~ ëÉäÉÅÅáçå~Ç~I

ëÉÖ∫å ó~ ëÉ Ü~ ÇÉëÅêáíç Éå Éä éìåíç ÒoÉÖìä~Ççê ÇÉ

NM éçëáÅáçåÉë é~ê~ Åçåíêçä ÇÉ éçíÉåÅá~ Éå éä~Å~ë

Éä¨ÅíêáÅ~ëÒK i~ ä•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíçLÅ~äçê

êÉëáÇì~ä ÑìåÅáçå~ê• í~ä ó Åçãç ëÉ Ü~ ÇÉëÅêáíç

~åíÉêáçêãÉåíÉK

j~åÇç ëÉäÉÅíçê ÇÉ

òçå~ ÇÉ ÅçÅáå~Çç

cáÖK UK

`çå ÉëíÉ ã~åÇç ëÉ éìÉÇÉ ëÉäÉÅÅáçå~ê Éä í~ã~¥ç

ÇÉ ä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå ~Åíáî~Ç~ ÇÉ ä~ ÉåÅáãÉê~

ëÉÖ∫å ëÉ ÇÉëÅêáÄÉ ~ Åçåíáåì~Åáµå ó ëÉ éìÉÇÉ îÉê

Éå ä~ cáÖK UK

Õ NQ ãã MIV ât

Õ OM ãã NITR ât

NQ Åã ñ PR Åã OIN ât

UM

sáíêçJÖêáää

cáÖK VK EëÉÖ∫å ãçÇÉäçF jáåK EëÉÖ∫å ãçÇÉäçF bëí~ë éä~Å~ë Éëí•å ÇáêáÖáÇ~ë éçê ìå êÉÖìä~Ççê ÇÉ

ÉåÉêÖ∞~I ãÉÇá~åíÉ Éä Åì~ä rëíÉÇ éìÉÇÉ ÉäÉÖáê ä~

éçíÉåÅá~ ~ÇÉÅì~Ç~ ~ä ~äáãÉåíç èìÉ ÅçÅáå~K cáÖK VK qÉåáÉåÇç Éå ÅìÉåí~ Éä íáéç ÇÉ ÅçÅÅáµåI ä~ Å~åíáÇ~Ç

ÇÉ ~äáãÉåíç ó ëáêîá¨åÇçëÉ ÇÉ ä~ í~Ää~ ÇÉ ~ë~Çç ~ ä~

éä~åÅÜ~I ÖáêÉ Éä ã~åÇç Ü~Åá~ ä~ éçëáÅáµå èìÉ

ÅçêêÉëéçåÇ~ ~ä éä~íç ~ ÅçÅáå~êK i~ ä•ãé~ê~ ÇÉ

Åçåíêçä ÇÉ ÑìåÅáçå~ãáÉåíç L Å~äçê êÉëáÇì~ä ëÉ

áäìãáå~ê•K m~ê~ ÇÉëÅçåÉÅí~ê ä~ éä~Å~I ÖáêÉ Éä ã~åÇç Ü~ëí~ ä~

éçëáÅáµå F K i~ ä•ãé~ê~ ÇÉ Åçåíêçä ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãáÉåíç L Å~äçê êÉëáÇì~ä éÉêã~åÉÅÉê•

ÉåÅÉåÇáÇ~ ãáÉåíê~ë ä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå

éÉêã~åÉòÅ~ Å~äáÉåíÉK j~ñK EëÉÖ∫å ãçÇÉäçF

q~Ää~ ÇÉ ~ë~Çç ~ ä~ éä~åÅÜ~

`~åíáÇ~Ç bëÅ~äµå ÇÉä Öêáää mä~íç

`~êåÉW

`ÜçêáòçI ÄáëíÉÅëI Å~êåÉ ~ÇçÄ~Ç~ cáäÉíÉ ÇÉ é~îç mÉÅÜìÖ~ ÇÉ éçääç ÑáäÉíÉ~Ç~ p~äÅÜáÅÜ~ë mÉëÅ~ÇçW cáäÉíÉë ÇÉ éÉëÅ~Çç cáäÉíÉë ÇÉ éÉëÅ~ÇçI ÑêÉëÅç eìÉîçëW eìÉîçë êÉîìÉäíçëI ÜìÉîçë Ñêáíçë

`êÉéÉë líêçëW i~åÖçëíáåçë sÉêÇìê~ëI ÑêÉëÅ~ëI ÄÉêÉåàÉå~ëI

Å~ä~Ä~ÅáåÉë

O JJ Q ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

Q ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

O ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

Q ìåáÇ~ÇÉë

ëÉÖ∫å ãçÇÉäç

P JJ T

O JJ P

O JJ P

O JJ P

N JJ O

O JJ Q ìåáÇ~ÇÉë P JJ T

Q ìåáÇ~ÇÉë P JJ T

P ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

T JJ U ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

T JJ U ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

O Å~é~ë R JJ V içë Ç~íçë ÇÉ Éëí~ í~Ää~ ëçå çêáÉåí~íáîçëK kç ìíáäáò~ê ê~ëèìÉí~ ÇÉ ãÉí~ä é~ê~ Ç~ê ä~ îìÉäí~ ~ äçë ~äáãÉåíçëK

N JJ O

N JJ O

O JJ P

O JJ P

O JJ P

O JJ P qáÉãéç ÇÉ

~ë~Çç

~éêçñáã~Çç

NP JJ NR ãáåìíçë

R JJ S ãáåìíçë

NS JJ OM ãáåìíçë

NM JJ NR ãáåìíçë

NQ JJ NS ãáåìíçë

R JJ NM ãáåìíçë

N JJ Q ãáåìíçë cêÉáê ëáå é~ê~ê

NM JJ NR ãáåìíçë

U JJ NM ãáåìíçë

UN

^ÇîÉêíÉåÅá~ë ÇÉ ìëç êÉëéÉÅíç ÇÉä

ÅçÅáå~Çç kl

kç ìíáäáÅÉ êÉÅáéáÉåíÉë éÉèìÉ¥çë

Éå èìÉã~ÇçêÉë Öê~åÇÉëK i~

ää~ã~ åç ÇÉÄÉ íçÅ~ê äçë

ä~íÉê~äÉë ÇÉä êÉÅáéáÉåíÉK

ríáäáÅÉ ëáÉãéêÉ êÉÅáéáÉåíÉë

~éêçéá~Ççë ~ Å~Ç~ èìÉã~ÇçêI

~ë∞ Éîáí~ê• ìå Åçåëìãç

ÉñÅÉëáîç ÇÉä Ö~ë ó ã~åÅÜ~Çç

ÇÉ äçë êÉÅáéáÉåíÉëK mçåÖ~ ëáÉãéêÉ ä~ í~é~ K kç ÅçÅáåÉ ëáå í~é~ ç Åçå ¨ëí~

ÇÉëéä~ò~Ç~I ëÉ ÇÉëéÉêÇáÅá~

é~êíÉ ÇÉ ä~ ÉåÉêÖ∞~K kç ìíáäáÅÉ êÉÅáéáÉåíÉë Åçå

ÑçåÇçë áêêÉÖìä~êÉëI ~ä~êÖ~å Éä

íáÉãéç ÇÉ ÅçÅáå~Çç ó

~ìãÉåí~å Éä Åçåëìãç ÇÉ

ÉåÉêÖ∞~K kç ëÉ éìÉÇÉ éêÉé~ê~ê ëçÄêÉ ëì

éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå åáåÖìå~

ÅçãáÇ~ Éå ä•ãáå~ë ÇÉ ~äìãáåáç

ç êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ éä•ëíáÅçK bä

ã~íÉêá~ä ëÉ ÇÉêêáíÉK kç ÅçäçèìÉ

Éä êÉÅáéáÉåíÉ ÇÉëéä~ò~Çç ëçÄêÉ

Éä èìÉã~ÇçêI éçÇê∞~ îçäÅ~êK kç ìíáäáÅÉ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ Öê~å

Çá•ãÉíêç Éå äçë èìÉã~ÇçêÉë

ÅÉêÅ~åçë ~ äçë ã~åÇçëI èìÉ

ìå~ îÉò ÅÉåíê~Ççë Éå Éä

èìÉã~Ççê éìÉÇ~å ääÉÖ~ê ~

íçÅ~ê äçë ó ~ÅÉêÅ~êëÉ í~åíç èìÉ

ÉäÉîÉ ä~ íÉãéÉê~íìê~ Éå Éë~

òçå~ ó éìÉÇ~ Å~ìë~ê Ç~¥çëK kç ÅçäçèìÉ äçë êÉÅáéáÉåíÉë

ÇáêÉÅí~ ãÉåíÉ ëçÄêÉ Éä

èìÉã~ÇçêK kç ìíáäáÅÉ éÉëçë ÉñÅÉëáîçëI åç

ÖçäéÉÉ ä~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå Åçå

çÄàÉíçë éÉë~ÇçëK kç ìíáäáÅÉ Ççë èìÉã~ÇçêÉë ç

ÑìÉåíÉë ÇÉ Å~äçê é~ê~ ìå ëçäç

êÉÅáéáÉåíÉK bîáíÉ ä~ ìíáäáò~Åáµå ÇÉ éä~åÅÜ~ë

ÇÉ ~ë~ÇçI Å~òìÉä~ë ÇÉ Ä~êêçI

ÉíÅKKK éêçäçåÖ~Ç~ãÉåíÉ ~

ã•ñáã~ éçíÉåÅá~K ríáäáÅÉ ëµäç çää~ëI ë~êíÉåÉë ó

Å~òìÉä~ë Åçå ÑçåÇç éä~åç ó

ÖêìÉëç K

`çäçèìÉ Éä êÉÅáéáÉåíÉ ÄáÉå

ÅÉåíê~Çç ëçÄêÉ Éä èìÉã~ÇçêK

`çäçèìÉ Éä êÉÅáéáÉåíÉ ëçÄêÉ ä~

é~êêáää~ K

^ëÉÖ∫êÉëÉ ÇÉ èìÉ ä~ë é~êêáää~ë

ó í~é~ë ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉë

Éëí¨å ÄáÉå ÅçäçÅ~Ççë ~åíÉë ÇÉ

ëì ìëçK j~åÉàÉ äçë êÉÅáéáÉåíÉë Åçå

ÅìáÇ~Çç ëçÄêÉ ä~ éä~Å~ ÇÉ

ÅçÅÅáµå ríáäáÅÉ ìå ëçäç êÉÅáéáÉåíÉ éçê

èìÉã~ÇçêK ríáäáÅÉ ä~ é~êêáää~ ëìéäÉíçêá~ Éå Éä

èìÉã~Ççê ÇÉ ÇçÄäÉ ää~ã~K

UO

kçêã~ë ÇÉ ìëç é~ê~ Åêáëí~ä îáíêçÅÉê•ãáÅç W

äáãéáÉò~ ó ÅçåëÉêî~Åáµå kl pð

kç ìíáäáÅÉ ÇÉíÉêÖÉåíÉë Éå éçäîçI

ëéê~óë é~ê~ äáãéáÉò~ ÇÉ Üçêåçë

ç Éëéçåà~ë ~Äê~ëáî~ë èìÉ

éìÉÇ~å ê~ó~ê Éä îáÇêáçK kìåÅ~ ÉãéäÉÉ çÄàÉíçë

éìåò~åíÉë í~äÉë Åçãç

Éëíêçé~àçë ãÉí•äáÅçë ç

ÅìÅÜáääçë é~ê~ èìáí~ê êÉëíçë ÇÉ

~äáãÉåíçë ÉåÇìêÉÅáÇçë ëçÄêÉ ä~

ëìéÉêÑáÅáÉK kç ìíáäáÅÉ ìå ÅìÅÜáääçI ê~ëèìÉí~

ç ëáãáä~ê é~ê~ äáãéá~ê ä~ ìåáµå

ÇÉä Åêáëí~ä Åçå äçë

ÉãÄÉääÉÅÉÇçêÉë ÇÉ äçë

èìÉã~ÇçêÉë ç Åçå äçë éÉêÑáäÉë

ÉãÄÉääÉÅÉÇçêÉë ãÉí•äáÅçëK kç ÇÉëäáÅÉ ëçÄêÉ Éä îáÇêáç äçë

êÉÅáéáÉåíÉëI ó~ èìÉ éìÉÇÉ

ê~ó~êäçK ^ëáãáëãçI ÉîáíÉ Å~∞Ç~ë

ÇÉ çÄàÉíçë Çìêçë ç

éìåíá~ÖìÇçë ëçÄêÉ Éä Åêáëí~äK kç

ÖçäéÉÉ ä~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµå éçê

åáåÖìåç ÇÉ ëìë Å~åíçëK içë Öê~åçë ÇÉ ~êÉå~I éçê

ÉàÉãéäç éêçÅÉÇÉåíÉë ÇÉ ä~

äáãéáÉò~ ÇÉ Üçêí~äáò~ë ó

îÉêÇìê~ëI ê~ó~å ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉä

Åêáëí~äK iáãéáÉ ä~ ëìéÉêÑáÅáÉ ÇÉä

ÉäÉãÉåíç Å~äÉÑ~Åíçê ìå~ îÉò Ñê∞ç

Å~Ç~ îÉò èìÉ äÉ ìíáäáÅÉK fåÅäìëç

ä~ë éÉèìÉ¥~ë ëìÅáÉÇ~ÇÉë ëÉ

èìÉã~å ~ä îçäîÉêäç ~ ÅçåÉÅí~êK m~ê~ ã~åíÉåÉê äáãéáçë äçë

èìÉã~ÇçêÉë ó ä~ë é~êêáää~ë

ÇÉÄÉå äáãéá~êëÉ

éÉêáµÇáÅ~ãÉåíÉ

ëìãÉêÖá¨åÇçäçë Éå ~Öì~

à~Äçåçë~ ó Ñêçí~åÇçäçë Åçå ìå

ÅÉéáääç åç ãÉí•äáÅç Åçå Éä Ñáå ÇÉ

èìÉ ~ÖìàÉêçë ó ê~åìê~ë Éëí¨å

éÉêÑÉÅí~ãÉåíÉ äáÄêÉë é~ê~

éêçéçêÅáçå~ê ìå~ ää~ã~

ÅçêêÉÅí~K pÉèìÉ ä~ë í~é~ë ÇÉ

äçë èìÉã~ÇçêÉë ó é~êêáää~ë

ëáÉãéêÉ èìÉ ëÉ Ü~ó~å ãçà~ÇçK ríáäáÅÉ ìå ê~ëÅ~Ççê é~ê~ îáÇêáçI

ó ëáÉãéêÉ ÇÉ Ñçêã~ éä~å~ ëçÄêÉ

Éä Åêáëí~äI éçåáÉåÇç ÉëéÉÅá~ä

ÅìáÇ~Çç ÇÉ åç ~éêçñáã~êäç ~

äçë ÉãÄÉääÉÅÉÇçêÉë ÇÉ äçë

èìÉã~ÇçêÉë ÇÉ Ö~ëK m~ê~ ä~

äáãéáÉò~ äÉë êÉÅçãÉåÇ~ãçë

Òsáíêç `äÉ~åÒK bä ÉäÉî~Çç

éçêÅÉåí~àÉ ÇÉ ëáäáÅçå~ ÇÉ ÉëíÉ

éêçÇìÅíç éêçÇìÅÉ ìå~ éÉä∞Åìä~

ó éçê Éëç êÉëìäí~ ãìÅÜç ã•ë

Ñ•Åáä èìáí~êä~K fÖì~äãÉåíÉ Éë

áãéçêí~åíÉ éêÉëí~ê äçë

ÅìáÇ~Ççë ÇÉ Ñçêã~ êÉÖìä~ê aÉëéì¨ë ÇÉ ä~ äáãéáÉò~ ó

ëÉÅ~Çç ÇÉ èìÉã~ÇçêÉëI

~ëÉÖ∫êÉëÉ ÇÉ èìÉ ä~ë í~é~ë

Éëí¨å ÄáÉå ÅçäçÅ~Ç~ë ëçÄêÉ Éä

ÇáÑìëçê ÇÉ ää~ã~ ÇÉä èìÉã~ÇçêK bä ~ò∫Å~ê ÑìåÇáÇç ç äçë ~äáãÉåíçë Åçå ÉäÉî~Çç ÅçåíÉåáÇç ÇÉ ~ò∫Å~ê èìÉ ëÉ ÜìÄáÉê~ ÇÉêê~ã~ÇçI

ÇÉÄÉê•å Éäáãáå~êëÉ áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ ÇÉ ä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅÅáµå Åçå ~óìÇ~ ÇÉ ä~ ê~ëèìÉí~ ÇÉ îáÇêáçK aÉëéì¨ë ÇÉ ä~î~ê ä~ë é~êêáää~ë ë¨èìÉä~ë ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ ~åíÉë ÇÉ îçäîÉê ~ ÅçÅáå~ê Åçå Éää~ëI ä~

éêÉëÉåÅá~ ÇÉ Öçí~ë ÇÉ ~Öì~ ç òçå~ë Ü∫ãÉÇ~ë ~ä ÅçãáÉåòç ÇÉ ä~ ÅçÅÅáµå éìÉÇÉ çÅ~ëáçå~ê

ÉîÉåíì~äÉë éìåíçë ÇÉ ÇÉíÉêáçêç ÇÉä Éëã~äíÉK qÉåÖ~ ÅìáÇ~Çç Åçå äçë í~Åçë ÇÉ ä~ë é~êêáää~ë Åì~åÇç ä~ë äáãéáÉI Éëíçë éçÇê∞~å ëçäí~êëÉ ó ê~ó~ê Éä

Åêáëí~ä ç Éä éÉêÑáä Åçå ä~ é~êêáää~ Éå ëì éêµñáã~ ìíáäáò~ÅáµåK

^qbk`fþk ifjmfbw^ m^o^ ^m^o^qlp sfqolJdofii pá ìëíÉÇ ÅçÅáå~ Åçå Éä ~äáãÉåíç ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ëçÄêÉ ä~ ÉåÅáãÉê~ kl ifjmfb Éä ~é~ê~íç Åçå

éêçÇìÅíçë Åçå ~äÖ∫å ÅçãéçåÉåíÉ íµñáÅçI åá Éëíêçé~àçë ÇÉ ~äìãáåáçK iÉ êÉÅçãÉåÇ~ãçë ìå ÇÉíÉêÖÉåíÉ ÇÉ Ä~ëÉ åç ëµäáÇ~ èìÉ åç ÅçåíÉåÖ~ 8éçäîçëÒ ç íÉñíìê~ ~êÉåçë~ ó

Åçå ä~ ~óìÇ~ ÇÉ ìå~ ê~ëèìÉí~K

Con la ayuda de una rasqueta, puede desprender los residuos procedentes del cocinado de la superficie de su aparato vitro-grill y depositarlos en el elemento recoge-grasa.

Al finalizar el c ocinado proceda a la limpieza de dicho elemento que para su mayor comodidad puede ser retirado del aparato.

UP

páíì~ÅáçåÉë ~åµã~ä~ë

kç ëáÉãéêÉ Ü~ó èìÉ ää~ã~ê ~ä ëÉêîáÅáç ÇÉ ~ëáëíÉåÅá~ í¨ÅåáÅ~K bå

ãìÅÜçë Å~ëçëI rÇK ãáëãç éìÉÇÉ êÉãÉÇá~êäçK i~ ëáÖìáÉåíÉ í~Ää~

ÅçåíáÉåÉ ~äÖìåçë ÅçåëÉàçëK kçí~ áãéçêí~åíÉW pµäç Éä éÉêëçå~ä ~ìíçêáò~Çç ÇÉ åìÉëíêç pÉêîáÅáç q¨ÅåáÅç éìÉÇÉ

ÉÑÉÅíì~ê íê~Ä~àçë Éå Éä ëáëíÉã~ ÑìåÅáçå~ä Ö~ë ó Éä¨ÅíêáÅçK finì¨ é~ë~\

KKKëá Éä ÑìåÅáçå~ãáÉåíç Éä¨ÅíêáÅç

ÖÉåÉê~ä Éëí• ~îÉêá~Çç\

`~ìë~ éêçÄ~ÄäÉ

JJcìëáÄäÉ ÇÉÑÉÅíìçëç

KKKëá Éä ÉåÅÉåÇáÇç Éä¨ÅíêáÅç åç

ÑìåÅáçå~\

KKKëá ä~ ää~ã~ ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉë åç

Éë ìåáÑçêãÉ\

KKKëá Éä Ñäìàç ÇÉ Ö~ë åç é~êÉÅÉ

åçêã~äIç åç ë~äÉ Ö~ë\

KKKëá Ü~ó çäçê ~ Ö~ë Éå Éä êÉÅáåíç ÇÉ

ä~ ÅçÅáå~\

KKKëá åç ÑìåÅáçå~ ä~ë ëÉÖìêáÇ~ÇÉë ÇÉ

äçë ÇáÑÉêÉåíÉë èìÉã~ÇçêÉë\

JJbä ~ìíçã•íáÅç ç ìå ÇáÑÉêÉåÅá~ä ÇÉ

áåëí~ä~Åáµå Ü~ éçÇáÇç Çáëé~ê~êëÉK

JJmìÉÇÉå Éñáëíáê êÉëáÇìçë ÇÉ

~äáãÉåíçë ç ÇÉ äáãéáÉò~ ÉåíêÉ ä~

Äìà∞~ ó äçë èìÉã~ÇçêÉëK

JJiçë èìÉã~ÇçêÉë Éëí•å ãçà~ÇçëK

JJi~ë í~é~ë ÇÉä èìÉã~Ççê Éëí•å

ã~ä ÅçäçÅ~Ç~ëK

JJi~ë ÇáÑÉêÉåíÉë é~êíÉë ÇÉä

èìÉã~Ççê Ü~å ëáÇç ÅçäçÅ~Ç~ë

áåÅçêêÉÅí~ãÉåíÉK

JJi~ë ê~åìê~ë ÇÉ ë~äáÇ~ ÇÉ Ö~ë ÇÉ

äçë èìÉã~ÇçêÉë Éëí•å ëìÅá~ëK

JJbëí¨ ÅÉêê~Çç Éä é~ëç ÇÉ Ö~ë

ÇÉÄáÇç ~ ää~îÉë áåíÉêãÉÇá~ëK

JJpá Éä Ö~ë éêçîáÉåÉ ÇÉ ìå~

ÄçãÄçå~I¨ëí~ éìÉÇÉ Éëí~ê î~Å∞~K

JJ^äÖ∫å ÖêáÑç Éëí• ~ÄáÉêíçK

JJmçëáÄäÉ ÑìÖ~ Éå Éä ~Åçéä~ãáÉåíç ~

ä~ ÄçãÄçå~K

JJkç Ü~ ã~åíÉåáÇç ëìÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ

éêÉëáçå~Çç Éä ã~åÇçK

JJbëí•å ëìÅá~ë ä~ë ê~åìê~ë ÇÉ ë~äáÇ~

ÇÉ Ö~ë ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK oÉãÉÇáç

JJ`çåíêçä~ê Éä ÑìëáÄäÉ Éå ä~ Å~à~

ÖÉåÉê~ä ÇÉ ÑìëáÄäÉë ó Å~ãÄá~êäç ëá

Éëí• ~îÉêá~åÇçK

JJ`çãéêçÄ~ê Éå ä~ Å~à~ ÖÉåÉê~ä ÇÉ

Éåíê~Ç~ ëá ëÉ Ü~ Çáëé~ê~Çç Éä

~ìíçã•íáÅç ç ìå ÇáÑÉêÉåÅá~äK

JJbä Éëé~Åáç ÉåíêÉ Äìà∞~ ó

èìÉã~ÇçêÉë ÇÉÄÉ ëÉê

ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ äáãéá~ÇçK

JJpÉÅ~ê ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ ä~ë í~é~ë

ÇÉ èìÉã~Ççê ó Äìà∞~ëK

JJ`çãéêìÉÄÉ èìÉ ä~ë í~é~ë Ü~å

ëáÇç ÄáÉå ÅçäçÅ~Ç~ëK

JJpáíìÉ ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ ä~ë

ÇáÑÉêÉåíÉë éáÉò~ëK

JJiáãéáÉ ä~ë ê~åìê~ë ÇÉ ë~äáÇ~ ÇÉ

Ö~ë ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK

JJ^Äêáê ä~ë éçëáÄäÉë ää~îÉë

áåíÉêãÉÇá~ëK

JJ`~ãÄáÉ ä~ ÄçãÄçå~ éçê ìå~

ääÉå~K

JJmêçÅÉÇ~ ~ ÅçãéêçÄ~êäçK

JJ`ÉêÅáµêÉëÉ èìÉ Éä ~Åçéä~ãáÉåíç

Éëí• ÅçêêÉÅíçK

JJrå~ îÉò ÉåÅÉåÇáÇç Éä èìÉã~Ççê

ã~åíÉåÖ~ Éä ã~åÇç éêÉëáçå~Çç

ìåçë ëÉÖìåÇçë ã•ëK

JJiáãéáÉ ä~ë ê~åìê~ë ÇÉ ë~äáÇ~ ÇÉ

Ö~ë ÇÉ äçë èìÉã~ÇçêÉëK bå Å~ëç ÇÉ ää~ã~ê ~ åìÉëíêç pÉêîáÅáç q¨ÅåáÅçI ëáêî~ëÉ áåÇáÅ~êW b JJ ko ca bëí~ë áåÇáÅ~ÅáçåÉë ÑáÖìê~å Éå ä~ éä~Å~ ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë ÇÉ ëì ~é~ê~íçK páíì~Ç~ Éå ä~ é~êíÉ áåÑÉêáçê

ÇÉ ëì éä~Å~ ÇÉ ÅçÅÅáµåK

`çåÇáÅáçåÉë ÇÉ Ö~ê~åí∞~

i~ë ÅçåÇáÅáçåÉë ÇÉ Ö~ê~åí∞~ ~éäáÅ~ÄäÉë ~ ÉëíÉ ~é~ê~íç ëçå ä~ë

Éëí~ÄäÉÅáÇ~ë éçê ä~ êÉéêÉëÉåí~Åáµå ÇÉ åìÉëíê~ ÉãéêÉë~ Éå Éä é~∞ë

ǵåÇÉ ëÉ Ü~ó~ ÉÑÉÅíì~Çç ä~ Åçãéê~K pá ëÉ ÇÉëÉ~I Éä îÉåÇÉÇçê ~ä

èìÉ ëÉ ä~ Ü~ó~ Åçãéê~Çç Éä ~é~ê~íç Éëí~ê• Éå íçÇç ãçãÉåíç

ÇáëéìÉëíç ~ Ñ~Åáäáí~ê ÇÉí~ääÉë ~ä êÉëéÉÅíçK bå Åì~äèìáÉê Å~ëçI é~ê~

Ü~ÅÉê ìëç ÇÉ ä~ Ö~ê~åí∞~ Ü~Äê• èìÉ éêÉëÉåí~ê Éä ÅçãéêçÄ~åíÉ ÇÉ

Åçãéê~K oÉëÉêî~Çç Éä ÇÉêÉÅÜç ÇÉ ãçÇáÑáÅ~ÅáçåÉëK

UQ

bëíáã~ÇçE~F `äáÉåíÉI

^Öê~ÇÉÅÉãçë ~ ÅçåÑá~å´~ ÇÉéçëáí~Ç~ É åµë É ÑÉäáÅáí~ãçëJäÜÉ éÉä~ ëì~ ÉëÅçäÜ~K nìÉáê~I éçê Ñ~îçêI äÉê ~íÉåí~ãÉåíÉ É ëÉÖìáê Éëí~ë ëáãéäÉë áåëíêì´πÉë é~ê~ éçÇÉê Ö~ê~åíáê

ÉñÅÉäÉåíÉë êÉëìäí~Ççë ÇÉëÇÉ ~ éêáãÉáê~ ìíáäáò~´©çK `çåí¨ã áãéçêí~åíÉë áåÑçêã~´πÉë ÇÉ

ìëçI ëÉÖìê~å´~ É ã~åìíÉå´©çK aìê~åíÉ ç íê~åëéçêíÉI çë åçëëçë éêçÇìíçë åÉÅÉëëáí~ã ÇÉ ìã~ ÉãÄ~ä~ÖÉã éêçíÉÅíçê~

ÉÑáÅ~òK kÉëíÉ ëÉåíáÇçI é~ê~ ~Åíì~ê ÇÉ Ñçêã~ êÉëéÉáíçë~ é~ê~ Åçã ç ãÉáç ~ãÄáÉåíÉI å~

ÉãÄ~ä~ÖÉã ìíáäáò~ãçë ìåáÅ~ãÉåíÉ ç ã~íÉêá~ä áãéêÉëÅáåÇ∞îÉäI ç èì~ä ¨ íçí~äãÉåíÉ

êÉÅáÅä•îÉäK sçÅÆ éçÇÉ áÖì~äãÉåíÉ ÅçåíêáÄìáê é~ê~ ~ ÅçåëÉêî~´©ç Çç ãÉáç ~ãÄáÉåíÉ

ä~å´~åÇç ç ã~íÉêá~ä Ç~ ÉãÄ~ä~ÖÉã åç ÅçåíÉåíçê éêÉîáëíç é~ê~ ç ÉÑÉáíçK iÉãÄêÉJëÉ

í~ãĨã èìÉ ç µäÉçLÖçêÇìê~ë ìíáäáò~Ççë å©ç ÇÉîÉã ëÉê ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ä~å´~Ççë åç

ä~î~Jäçì´~ëI à• èìÉ éêçÇìòÉã ìã é¨ëëáãç ÉÑÉáíç ãÉáç~ãÄáÉåí~äK aÉáíÉJçë åìã

êÉÅáéáÉåíÉ ÑÉÅÜ~Çç É äÉîÉJç ~í¨ ~ç ÇÉéµëáíç ÇÉ êÉë∞Çìçë ã~áë éêµñáãç çìI å~ ëì~ Ñ~äí~I

ä~åÅÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ åç ëÉì Å~áñçíÉ ÇÉ äáñç E~Å~Ä~ê• Éã ìã ~íÉêêç Åçåíêçä~ÇçI å©ç ëÉåÇç ~

ãÉäÜçê ëçäì´©ç ã~ëI éÉäç ãÉåçëI ëÉ Éîáí~ê• ~ éçäìá´©ç Ç~ë •Öì~ëFK sçÅÆ É çë ëÉìë

ÑáäÜçë ~Öê~ÇÉÅÉê©çK ^åíÉë ÇÉ ä~å´~ê èì~äèìÉê ~é~êÉäÜçI áåìíáäáòÉJçK bã ëÉÖìáÇ~I

ÉåíêÉÖìÉJç ~ ìã ÅÉåíêç ÇÉ êÉÅçäÜ~ ÇÉ ã~íÉêá~áë êÉÅáÅä•îÉáëK `çåí~ÅíÉ ~ ëì~

~Çãáåáëíê~´©ç äçÅ~ä é~ê~ çÄíÉê ~ ãçê~Ç~ Çç ÅÉåíêç ã~áë éêµñáãç Ç~ ëì~ Å~ë~K

Se o símbolo

ó

aparece na placa de características do seu aparelho, siga as seguintes instruções:

'% )

ó

&4&.#"-& 0 "1"3&-)0 & &-*.*/& 0 ."5&3*"- %&

&.#"-"(&. %& '03." &$0-D(*$"

45& "1"3&-)0 &45< ."3$"%0 &. $0/'03.*%"%& $0. "

*3&$5*7" 3-"5*7" "04 3&4C%604 %&

&26*1".&/504 &-B$53*$04 & &-&$53D/*$04 8"45&

&-&$53*$"- "/% &-&$530/*$ &26*1.&/5 H !

%*3&$5*7" &45"#&-&$& 0 26"%30 1"3" " $3*"A=0 %& 6.

4*45&." %& 3&$0-)" & 7"-03*;"A=0 %04 &26*1".&/504

64"%04 7<-*%0 &. 50%04 04 45"%04 &.#304 %"

/*=0 6301&*"

UR

`lkqb²al

`çåëÉäÜçë ÇÉ ëÉÖìê~å´~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

^ëëáã ¨ ~ ëì~ mä~Å~ ÇÉ `çÅ´©ç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K nìÉáã~ÇçêÉë ~ Ö•ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K aáßãÉíêç êÉÅçãÉåÇ~Çç é~ê~ çë êÉÅáéáÉåíÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K dêÉäÜ~ë ~ÇáÅáçå~áë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåëÉäÜçë ÇÉ ÅçòÉÇìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K mä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K fåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä K K K K K K K K K K K K oÉÖìä~Ççê ÇÉ NM éçëá´πÉë é~ê~ ~àìëíÉ

Ç~ éçíÆåÅá~ Ç~ë éä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåÅáçå~ãÉåíç Ç~ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ Åçã Çìéä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç K K K pìÖÉëíπÉë é~ê~ ãÉäÜçê ÅçòáåÜ~ê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K cìåÅáçå~ãÉåíç Ç~ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ âçãÄá K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

_çí©ç ëÉäÉÅíçê Ç~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K sáíêç Öêáää K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`Ü~é~ é~ê~ ÅçòáåÜ~ê K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåëÉäÜçë é~ê~ ~ ÅçòÉÇìê~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K kçêã~ë ÇÉ ìëç Ç~ îáíêçÅÉêßãáÅ~W iáãéÉò~ É ÅçåëÉêî~´©ç K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K páíì~´πÉë áêêÉÖìä~êÉë K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

`çåÇá´πÉë ÇÉ Ö~ê~åíá~ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

VT

VU

VU

UT

UV

VM

VN

VN

VO

VO

VO

VP

VP

VQ

VQ

VQ

VR

VR

VS

US

`çåëÉäÜçë ÇÉ ëÉÖìê~å´~

iÉá~ ~íÉåí~ãÉåíÉ ÉëíÉ ã~åì~ä ÇÉ ìëç é~ê~ ÅçòáåÜ~ê Åçã ÉëíÉ

~é~êÉäÜç ÇÉ Ñçêã~ ÉÑÉÅíáî~ É ëÉÖìê~K

pÉÖìåÇç ~ äÉÖáëä~´©ç Éã îáÖçêI ~ áåëí~ä~´©ç É ~ ~äíÉê~´©ç Çç íáéç ÇÉ

Ö•ë ëµ éçÇÉ ëÉê êÉ~äáò~Ç~ éçê ìã í¨ÅåáÅç ~ìíçêáò~Çç äÉÖ~äãÉåíÉK

^åíÉë ÇÉ áåëí~ä~ê ~ ëì~ åçî~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çI îÉêáÑáèìÉ ëÉ ~ë

ãÉÇáÇ~ë ë©ç ~ë ÅçêêÉÅí~ëK

bëíÉ ~é~êÉäÜç å©ç ÇÉîÉ ëÉê äáÖ~Çç ~ ìã Éèìáé~ãÉåíç Éñíê~Åíçê ÇÉ

éêçÇìíçë ÇÉ ÅçãÄìëí©çK

^ë áåëíêì´πÉë ëÉÖìáåíÉë ~éÉå~ë ë©ç î•äáÇ~ë é~ê~ çë é~∞ëÉë Åìàç

ë∞ãÄçäç ~é~êÉÅÉ åç ~é~êÉäÜçI ëÉåÇç åÉÅÉëë•êáç îÉêáÑáÅ~ê ~ë

áåëíêì´πÉë í¨ÅåáÅ~ë é~ê~ éçÇÉê ~Ç~éí•Jäç ¶ë ÅçåÇá´πÉë ÇÉ ìíáäáò~´©ç

ÇÉ Å~Ç~ é~∞ëK

° áåÇáëéÉåë•îÉä èìÉ ç äìÖ~ê çåÇÉ ç ~é~êÉäÜç ÉëíÉà~ áåëí~ä~Çç íÉåÜ~

îÉåíáä~´©ç êÉÖìä~ãÉåí~ê Éã éÉêÑÉáíç Éëí~ÇçK Ekçêã~ë _•ëáÅ~ë ÇÉ fåëí~ä~´©ç ÇÉ d•ë Éã bÇáÑ∞Åáçë e~Äáäáí~Ççë _çäÉíáã lÑáÅá~ä Çç bëí~Çç

Éëé~åÜçä å⁄ OUNIOQJJNNJJVPFK

k©ç éÉêãáí~ èìÉ ç ~é~êÉäÜç ëÉ ëìÄãÉí~ ~ ÑçêíÉë ÅçêêÉåíÉë ÇÉ ~êI à•

èìÉ ëÉ éçÇÉêá~ã ~é~Ö~ê çë èìÉáã~ÇçêÉëK

bëíÉ ~é~êÉäÜç ë~á Ç~ Ñ•ÄêáÅ~ ÅçåÑáÖìê~Çç é~ê~ ç Ö•ë èìÉ ëÉ áåÇáÅ~ å~

éä~Å~ ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëK pÉ Ñçê åÉÅÉëë•êáç êÉ~äáò~ê èì~äèìÉê

~äíÉê~´©çI èìÉáê~I éçê Ñ~îçêI Åçåí~Åí~ê Åçã ç åçëëç ëÉêîá´ç ÇÉ

~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~K

k©ç ã~åáéìäÉ ç áåíÉêáçê Çç ~é~êÉäÜçK pÉ åÉÅÉëë•êáçI Åçåí~ÅíÉ ç

åçëëç ëÉêîá´ç ÇÉ ~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~K

dì~êÇÉ Éëí~ë áåëíêì´πÉë ÇÉ ìëç É ãçåí~ÖÉã é~ê~ éçÇÉê ÉåíêÉÖ•Jä~ë

Åçã ç ~é~êÉäÜçI ëÉ ç ãÉëãç Ñçê íê~åëÑÉêáÇç é~ê~ çìíêç éêçéêáÉí•êáçK

g~ã~áë ÅçäçèìÉ ç ~é~êÉäÜç Éã ÑìåÅáçå~ãÉåíç ëÉ ÉëíÉ ÉëíáîÉê

Ç~åáÑáÅ~ÇçK

^ë ëìéÉêÑ∞ÅáÉë Ççë ~é~êÉäÜçë ÇÉ ~èìÉÅáãÉåíç É ÅçÅ´©ç ~èìÉÅÉãJëÉ

Çìê~åíÉ ç ÑìåÅáçå~ãÉåíçK mçêí~åíçI ~ÅíìÉ Åçã Å~ìíÉä~K j~åíÉåÜ~

ëÉãéêÉ ~ë Åêá~å´~ë ~Ñ~ëí~Ç~ë Çç ~é~êÉäÜçK

UT

UU

ríáäáòÉ ç ~é~êÉäÜç ìåáÅ~ãÉåíÉ é~ê~ ~ éêÉé~ê~´©ç ÇÉ ~äáãÉåíçëI

à~ã~áë ç ìíáäáòÉ Åçãç Éèìáé~ãÉåíç ÇÉ ~èìÉÅáãÉåíçK

^ë ÖçêÇìê~ë É µäÉçë ÉñÅÉëëáî~ãÉåíÉ ~èìÉÅáÇçë éçÇÉã áåÑä~ã~êJëÉ

Ñ~ÅáäãÉåíÉK mçê áëíçI ~ éêÉé~ê~´©ç ÇÉ ~äáãÉåíçë Åçã ÖçêÇìê~ë É

µäÉçëI ëçÄêÉíìÇç ~ë Ñêáíìê~ëI ÇÉîÉã ëÉê îáÖá~Ç~ë ÇÉ éÉêíçK

g~ã~áë ÇÉáíÉ •Öì~ ëÉ ~ ÖçêÇìê~ çì ç µäÉç ÉëíáîÉêÉã ~ ~êÇÉê mbofdl > ÇÉ èìÉáã~Çìê~ëK kÉëíÉ Å~ëçI ÅìÄê~ ç êÉÅáéáÉåíÉ é~ê~

~é~Ö~ê ç ÑçÖç É ÇÉëäáÖìÉ ç ~é~êÉäÜçK

bã Å~ëç ÇÉ ~î~êá~I ÅçêíÉ ç ÑçêåÉÅáãÉåíç ÇÉ Ö•ë É Éä¨ÅíêáÅç Çç

~é~êÉäÜçK m~ê~ èì~äèìÉê êÉé~ê~´©ç Çç ~é~êÉäÜçI Åçåí~ÅíÉ ç åçëëç

ëÉêîá´ç ÇÉ ~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~ K

k©ç éçåÜ~ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉÑçêã~Ççë ÉI éçêí~åíçI Åçã

ÇÉëåáîÉä~ãÉåíç å~ Ä~ëÉI ëçÄêÉ éä~Å~ë É èìÉáã~ÇçêÉëI é~ê~ Éîáí~ê

èìÉI ~ÅáÇÉåí~äãÉåíÉI ëÉ ÉåíçêåÉãK

pÉ ìã~ íçêåÉáê~ ÑáÅ~ê éêÉë~I å©ç ~ ÑçêÅÉK `çåí~ÅíÉ áãÉÇá~í~ãÉåíÉ ç

ëÉêîá´ç í¨ÅåáÅç çÑáÅá~ä I é~ê~ éêçÅÉÇÉê ¶ êÉé~ê~´©ç çì ëìÄëíáíìá´©çK

-

Não use máquinas que limpam a vapor na placa de cozedura há risco de choque eléctrico.

-

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas

(incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou que não possuam experiência ou conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho disponibilizadas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

-

Não deixe o aparelho a funcionar sem vigilância.

lë Öê•ÑáÅçë êÉéêÉëÉåí~Ççë åÉëíÉ ã~åì~ä ÇÉ áåëíêì´πÉë ë©ç ~ í∞íìäç

ãÉê~ãÉåíÉ áåÇáÅ~íáîçK l c^_of`^kqb kÍl ^pprjb nr^inrbo obpmlkp^_fifa^ab mbi^ c^iq^ ab `rjmofjbkql a^ ibdfpi^†Íl bjsfdloK

^ëëáã ¨ ~ ëì~ mä~Å~ ÇÉ `çÅ´©ç

dêÉäÜ~ nìÉáã~ÇçêÉë dêÉäÜ~ nìÉáã~Ççê Çìéä~

ÅÜ~ã~ ÇÉ ~í¨ RIS ât máåÖ~ÇÉáê~

_çíπÉë

_çí©ç mä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~

Åçã Çìéä~

òçå~ ÇÉ

ÅçÅ´©ç mä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~

_çí©ç ÇÉ

Åçåíêçäç Ç~ Çìéä~

òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç bäÉãÉåíç ÅçäÉÅíçê

ÇÉ ÖçêÇìê~ë mä~Å~

Éä¨ÅíêáÅ~

îáíêçJÖêáää

_çí©ç ÇÉ Åçåíêçäç

Ç~ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ fåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç

É Å~äçê êÉëáÇì~ä fåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç

É Å~äçê êÉëáÇì~ä mä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ hçãÄá

_çí©ç

_çí©ç ëÉäÉÅíçê Ç~

òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç

_çí©ç ÇÉ

Åçåíêçäç ÇÉ

éçíÆåÅá~ fåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç

É Å~äçê êÉëáÇì~ä

UV

nìÉáã~ÇçêÉë ~ Ö•ë

cáÖK NK cáÖK OK

_áå•êáç íÉêãçÉä¨ÅíêáÅç cáÖK PK

_ìÖá~

^ãÄ~ë ~ë Åçêç~ë EÉñíÉêå~ É

áåíÉêå~F ~êÇÉã Åçã ~ ã•ñáã~

éçíÆåÅá~K

^ Åçêç~ ÉñíÉêå~ ~êÇÉ Åçã ~

ã∞åáã~ éçíÆåÅá~X ^ Åçêç~ áåíÉêå~

~êÇÉ Åçã ~ ã•ñáã~ éçíÆåÅá~K

^ Åçêç~ áåíÉêå~ ~êÇÉ Åçã ~

ã•ñáã~ éçíÆåÅá~X ~ Åçêç~ ÉñíÉêå~

Éëí• ÇÉëäáÖ~Ç~K

^ Åçêç~ áåíÉêå~ ~êÇÉ Åçã ~

ã∞åáã~ éçíÆåÅá~X ~ Åçêç~ ÉñíÉêå~

Éëí• ÇÉëäáÖ~Ç~K

`~Ç~ Äçí©ç ÇÉ ~ÅÅáçå~ãÉåíç ãçëíê~ ç èìÉáã~Ççê èìÉ

Åçåíêçä~K cáÖK NK m~ê~ ~ÅÉåÇÉê ìã èìÉáã~Ççê I éêáã~ ç Äçí©ç Çç

èìÉáã~Ççê éêÉíÉåÇáÇç É ÖáêÉJç åç ëÉåíáÇç Åçåíê•êáç ~çë

Çç éçåíÉáêç Çç êÉäµÖáç ~í¨ ~ç ã•ñáãç É ã~åíÉåÜ~Jç åÉëí~

éçëá´©ç ìåë ëÉÖìåÇçë ~í¨ èìÉ ç èìÉáã~Ççê ~ÅÉåÇ~K bã

ëÉÖìáÇ~I ëçäíÉJç É ~àìëíÉ ç å∞îÉä ÇÉëÉà~ÇçK pÉ å©ç ëÉ

éêçÇìò ç ~ÅÉåÇáãÉåíçI êÉéáí~ ~ çéÉê~´©çK pÉ ~ë ÄìÖá~ë

ÉëíáîÉêÉã ëìà~ëI ç ~ÅÉåÇáãÉåíç ëÉê• ÇÉÑÉáíìçëçK mçêí~åíçI

ã~åíÉåÜ~ ~ ã•ñáã~ äáãéÉò~K m~ê~ áëíçI ìíáäáòÉ ìã~ éÉèìÉå~ ÉëÅçî~K qÉåÜ~ Éã Åçåí~

èìÉ ~ ÄìÖá~ å©ç ÇÉîÉ ëçÑêÉê áãé~Åíçë îáçäÉåíçëK ^ ëì~

éä~Å~ éçÇÉ Éëí~ê Éèìáé~Ç~ Åçã Äáå•êáçë

íÉêãçÉä¨ÅíêáÅçë ÇÉ ëÉÖìê~å´~ èìÉ áãéÉÇÉã ~ ë~∞Ç~ ÇÉ

Ö•ë Éã Å~ëç ÇÉ ~é~Ö~ãÉåíç ~ÅáÇÉåí~ä Ççë èìÉáã~ÇçêÉëK cáÖK OK m~ê~ äáÖ~ê É ~Åíáî~ê ÉëíÉ áåçî~Ççê ëáëíÉã~I éêçÅÉÇ~ Çç

ãÉëãç ãçÇçI ã~ë ã~åíÉåÜ~ ç Äçí©ç éêÉëëáçå~Çç ~í¨

èìÉ ëÉ éêçÇìò~ ç ~ÅÉåÇáãÉåíçI ~é~êÉ´~ ~ ÅÜ~ã~ É Éëí~

å©ç ëÉ ÉñíáåÖ~K pÉ å©ç ëÉ éêçÇìò ç ~ÅÉåÇáãÉåíçI êÉéáí~ ~ çéÉê~´©ç

ã~ë ã~åíÉåÇçI ÇÉëí~ îÉòI ç Äçí©ç éêÉëëáçå~Çç ÇÉ

NJJR ëÉÖìåÇçëK m~ê~ ~é~Ö~ê I ÖáêÉ ç Äçí©ç é~ê~ ~ ÇáêÉáí~ ~í¨ ¶ éçëá´©ç

ÅçêêÉÅí~

F

K

^ ëì~ ãçÇÉêå~ É ÑìåÅáçå~ä éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç Éëí•

Éèìáé~Ç~ Åçã íçêåÉáê~ë éêçÖêÉëëáî~ëI ~ë èì~áë éÉêãáíÉã

ÉåÅçåíê~êI ÉåíêÉ ~ ÅÜ~ã~ ã•ñáã~ É ~ ã∞åáã~I ~ êÉÖìä~´©ç

åÉÅÉëë•êá~K pÉÖìåÇç ç ãçÇÉäçI ~ ëì~ éä~Å~ Éëí• Éèìáé~Ç~ Åçã ìã

èìÉáã~Ççê ÇÉ Çìéä~ ÅÜ~ã~ ãìáíç éê•íáÅç É ~éêçéêá~Çç

é~ê~ ÅçòáåÜ~ê Åçã í~ÅÜçë Öê~åÇÉëI tçâ ÅÜáåÆë EíçÇçë çë

íáéçë ÇÉ áÖì~êá~ë ~ëá•íáÅ~ëFI ÉíÅK pÉ ~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç Éëí• Éèìáé~Ç~ Åçã ìã

èìÉáã~Ççê ÇÉ Çìéä~ ÅÜ~ã~I áåÅçêéçê~ê• í~ãĨã ìã~ë

íçêåÉáê~ë èìÉ éÉêãáí~ã ìã Åçåíêçäç Ç~ ÅÜ~ã~ áåíÉêå~ É

ÉñíÉêå~ ÇÉ Ñçêã~ áåÇÉéÉåÇÉåíÉKaÉëÅêá´©ç Çç

ÑìåÅáçå~ãÉåíçK cáÖK PK l ìëç ÇÉ ~é~êÉäÜçë ~ Ö•ë éêçÇìò Å~äçê É ÜìãáÇ~ÇÉ åç

äçÅ~ä çåÇÉ ëÉ áåëí~ä~ãK mçêí~åíçI ÇÉîÉJëÉ Ö~ê~åíáê ìã~

Äç~ îÉåíáä~´©ç å~ ÅçòáåÜ~W ã~åíÉê ~ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ

îÉåíáä~´©ç å~íìê~ä ~ÄÉêí~ë çì áåëí~ä~ê ìã Éèìáé~ãÉåíç ÇÉ

îÉåíáä~´©ç ãÉÅßåáÅ~I Åçãç éçÇÉ ëÉê ìã~ Å~ãéßåìä~

Åçã Éñ~ìëíçêK l ìëç Åçåí∞åìç Çç ëÉì ~é~êÉäÜç éçÇÉ

êÉèìÉêÉê îÉåíáä~´©ç ~ÇáÅáçå~äI éçê ÉñÉãéäçI ~Äêáê ìã~

à~åÉä~ EëÉã éêçÇìòáê ÅçêêÉåíÉë ÇÉ ~êF ç ~ìãÉåí~ê ~

éçíÆåÅá~ ÇÉ îÉåíáä~´©ç ãÉÅßåáÅ~I ëÉ ÉñáëíáêK

Durante os primeiros usos é normal que emita cheiros.

+ 3&

/

VM

aáßãÉíêç êÉÅçãÉåÇ~Çç é~ê~ çë

êÉÅáéáÉåíÉë

pÉÖìåÇç ãçÇÉäç jðkfjl Õ ob`fmfbkqb nrbfj^alo aìéä~ ÅÜ~ã~

ÇÉ ~í¨ RIS âtW o•éáÇçW pÉãáJê•éáÇçW mä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~

Åçã Çìéä~ òçå~

ÇÉ ÅçÅ´©ç mä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ hçãÄá

OO Åã

NQ Åã

NO Åã

NU Åã

NQ Åã

NQ Åã

OM Åã

NQ ñ PR Åã jžufjl Õ ob`fmfbkqb

[ OO Åã

OS Åã

OM Åã

dêÉäÜ~ë ~ÇáÅáçå~áë

cáÖK QK cáÖK RK lë ãçÇÉäçë Åçã èìÉáã~Ççê ÇÉ Çìéä~ ÅÜ~ã~

Éëí©ç Éèìáé~Ççë Åçã ìã~ ÖêÉäÜ~ ~ÇáÅáçå~ä

áãéêÉëÅáåÇ∞îÉä é~ê~ êÉÅáéáÉåíÉë Åìàç ÇáßãÉíêç ëÉà~

ã~áçê èìÉ OS ÅãI ÅÜ~é~ëI í~ÅÜçë ÇÉ Ä~êêç É

èì~äèìÉê íáéç ÇÉ êÉÅáéáÉåíÉë Å∑åÅ~îçë Etçâ ÅÜáåçI

ÉíÅKFK cáÖK QK aÉîáÇç ¶ë ~äí~ë íÉãéÉê~íìê~ë èìÉ

Éëí~ë ÖêÉäÜ~ë ~ÇáÅáçå~áë éçÇÉã ~íáåÖáê Çìê~åíÉ ç

éêçÅÉëëç ÇÉ ÅçòÉÇìê~I ÉîáíÉ èì~äèìÉê ã~åìëÉáç

ÇÉë~Å~ìíÉä~ÇçI éçáë Ü• ë¨êáç CéÉêáÖç ÇÉ

èìÉáã~Çìê~ëÒK

^ä¨ã ÇáëëçI ÉëíÉë ãçÇÉäçë Éëí©ç Éèìáé~Ççë Åçã

ìã~ ÖêÉäÜ~ Å~ÑÉíÉáê~ ~ÇáÅáçå~ä é~ê~ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ

ÇáßãÉíêç ãÉåçê ÇÉ NM ÅãK cáÖK RK l Ñ~ÄêáÅ~åíÉ å©ç ~ëëìãÉ èì~äèìÉê

êÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉ éÉä~ å©ç ìíáäáò~´©ç çì

ìíáäáò~´©ç áåÅçêêÉÅí~ ÇÉëí~ë ÖêÉäÜ~ë

~ÇáÅáçå~áëK

VN

`çåëÉäÜçë

ÇÉ ÅçòÉÇìê~

jìáíç ÑçêíÉ aìéä~

ÅÜ~ã~ o•éáÇç pÉãáJ

ê•éáÇç bëíÉë ÅçåëÉäÜçë ë©ç ~ í∞íìäç ãÉê~ãÉåíÉ áåÇáÅ~íáîçK cçêíÉ cÉêîÉêI ÅçòÉêI ~ëë~êI

Ççìê~êI ~êêçòÉëI ÅçãáÇ~

~ëá•íáÅ~ EtçâFK bëÅ~äçéÉI ÄáÑÉI çãÉäÉí~I

Ñêáíìê~ëK

_~í~í~ë ~ç î~éçêI Üçêí~äá´~ë

ÑêÉëÅ~ëI Öìáë~ÇçëI ã~ëë~ëK jçÇÉê~Çç _ê~åÇç oÉ~èìÉÅÉê É ã~åíÉê èìÉåíÉëW mê~íçë

éêÉé~ê~ÇçëI éê~íçë ÅçòáåÜ~ÇçëK

^êêçòI ÄÉÅÜ~ãÉäI

Éåëçé~ÇçëK

`çòÉÇìê~ ~ç

î~éçêW mÉáñÉëI

Üçêí~äá´~ëK oÉ~èìÉÅÉê É ã~åíÉê ~èìÉÅáÇçë

éê~íçë ÅçòáåÜ~Ççë É éêÉé~ê~ê

êÉÑçÖ~Ççë ÇÉäáÅ~ÇçëK

mä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë

oÉÅçãÉåÇ~JëÉ ~ç áåáÅá~ê ~ ÅçÅ´©çI ÅçäçÅ~ê ç

Äçí©ç å~ éçëá´©ç ã•ñáã~ ÉI ëÉÖìåÇç ~

èì~åíáÇ~ÇÉ É ç íáéç Ççë ~äáãÉåíçë ~ éêÉé~ê~êI

é~ëë~êI éçëíÉêáçêãÉåíÉI é~ê~ ìã~ éçëá´©ç

áåíÉêã¨Çá~ ÇÉ ã~åìíÉå´©çK

^éêçîÉáí~åÇç ~ áå¨êÅá~ í¨êãáÅ~ Ç~ éä~Å~I éçÇÉJëÉ

ÇÉëäáÖ~ê ç ~é~êÉäÜç ìã éçìÅç ~åíÉë ÇÉ íÉêãáå~ê ~

ÅçÅ´©çK ^ëëáãI çÄí¨ãJëÉ ìã~ éçìé~å´~

ÉåÉêÖ¨íáÅ~I à• èìÉ ~ ÅçÅ´©ç Åçåíáåì~ê• Åçã ç

Å~äçê ~Åìãìä~ÇçK ríáäáòÉ êÉÅáéáÉåíÉë Åçã ÑìåÇç éÉêÑÉáí~ãÉåíÉ

éä~åç I Öêçëëç É ÇÉ ìã í~ã~åÜç ëáãáä~ê ~ç Ç~

òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©çI åìåÅ~ ÇÉ ìã í~ã~åÜç áåÑÉêáçêK bîáíÉ ÇÉëÄçêÇ~ãÉåíçë ÇÉ ä∞èìáÇçë ëçÄêÉ ~

ëìéÉêÑ∞ÅáÉ Ç~ éä~Å~I ÄÉã Åçãç íê~Ä~äÜ~ê Åçã

êÉÅáéáÉåíÉë Åìà~ Ä~ëÉ ÉëíÉà~ ãçäÜ~Ç~K

fåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä

kçë ~é~êÉäÜçë Éä¨ÅíêáÅçëI ç áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä áäìãáå~JëÉ èì~åÇç

ìã~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç ëÉ ~Åíáî~I áåÇáÅ~åÇç èìÉ ~

òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç Éëí• èìÉåíÉK nì~åÇç ìã~ òçå~

ÇÉ ÅçÅ´©ç ëÉ ~é~Ö~I ç áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä éÉêã~åÉÅÉ ~ÅÉëç

Éåèì~åíç ~ òçå~ ~áåÇ~ ÉëíáîÉê èìÉåíÉI áåÇáÅ~åÇç

éêÉëÉå´~ ÇÉ Å~äçê êÉëáÇì~ä É èìÉI éçêí~åíçI ~

ãÉëã~ éçÇÉê ëÉê ìíáäáò~Ç~ é~ê~ Åçåíáåì~ê Åçã ~

ÅçÅ´©ç Åçã éçìé~å´~ ÇÉ ÉåÉêÖá~K aÉéçáë Çç ~êêÉÑÉÅáãÉåíç Ç~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©çI

~é~Ö~JëÉ ç áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~äK

VO

oÉÖìä~Ççê ÇÉ NM éçëá´πÉë é~ê~ ~àìëíÉ

Ç~ éçíÆåÅá~ Ç~ë éä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë

cáÖK SK

^ë éä~Å~ë Éä¨ÅíêáÅ~ë Éëí©ç Åçã~åÇ~Ç~ë éçê ìã

êÉÖìä~Ççê ÇÉ Åçåíêçäç Ç~ ÉåÉêÖá~I Åçã ç èì~ä

éçÇÉê• ëÉäÉÅÅáçå~ê ~ éçíÆåÅá~ ~ÇÉèì~Ç~ é~ê~

Å~Ç~ ~äáãÉåíç ~ éêÉé~ê~êK cáÖK SK pÉÖìåÇç ç íáéç ÇÉ ÅçÅ´©çI ~ èì~åíáÇ~ÇÉ ÇÉ

~äáãÉåíç É ëÉÖìáåÇç ~ í~ÄÉä~ ÇÉ ëìÖÉëíπÉë é~ê~

ÅçòáåÜ~êI ÖáêÉ ç Äçí©ç åç ëÉåíáÇç Ççë éçåíÉáêçë Çç

êÉäµÖáç ~í¨ ¶ éçëá´©ç èìÉ ÅçêêÉëéçåÇ~ ~ç éê~íç

èìÉ éêÉíÉåÇ~ éêÉé~ê~êK l áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ

ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä ~ÅÉåÇÉJëÉK m~ê~ ÇÉëäáÖ~ê ~ éä~Å~ ÖáêÉ ç Äçí©ç ~í¨ ¶ éçëá´©ç

F

K l áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê

êÉëáÇì~ä ~é~Ö~JëÉ ~éµë ç ~êêÉÑÉÅáãÉåíç Ç~ òçå~K

8

9

7

cìåÅáçå~ãÉåíç Ç~ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~

Åçã Çìéä~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç

cáÖK TK kçë ãçÇÉäçë Éèìáé~Ççë Åçã Çì~ë éä~Å~ë

îáíêçÅÉêßãáÅ~ëI ìã~ ÇÉä~ë ¨ ÇÉ Çìéäç ÅáêÅìáíçI

Éëí~åÇç Éèìáé~Ç~I éçêí~åíçI éçê Çì~ë éçëë∞îÉáë

òçå~ë ÇÉ ÅçÅ´©çI ìã~ ÅÉåíê~ä ÇÉ TMM t É çìíê~

ÅçãéäÉí~ ÇÉ NUMM tI åç Å~ëç ÇÉ ç ~é~êÉäÜç

ÑìåÅáçå~ê Åçã ìã~ îçäí~ÖÉã ÇÉ OPM sK pÉ ç ëÉì

~é~êÉäÜç ÑìåÅáçå~ Åçã ìã~ îçäí~ÖÉã ÇÉ QMM sI ~

òçå~ ÅÉåíê~ä íÉê• VMM tI É ~ éçíÆåÅá~ íçí~ä ÇÉ

~ãÄ~ë ~ë òçå~ë ëÉê• NUMM tK l ëÉì

ÑìåÅáçå~ãÉåíç êÉ~äáò~JëÉ Ç~ ëÉÖìáåíÉ ã~åÉáê~W m~ê~ äáÖ~ê ~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç éÉèìÉå~ EÅÉåíê~äFI

Öáê~JëÉ ç Äçí©ç åç ëÉåíáÇç Ççë éçåíÉáêçë Çç

êÉäµÖáç ~í¨ äáÄÉê~ê ~ éçëá´©ç ÇÉ F I ãçãÉåíç ~

é~êíáê Çç èì~ä ëÉ éçÇÉ ÉëÅçäÜÉê èì~äèìÉê ìã Ççë

∞åÇáÅÉë ã~êÅ~Ççë ÇÉ N ~ VK cáÖK TK

Fig 7a .

8

9

7

6

5

4

1

1

3

2

3

2

N Z qÉãéÉê~íìê~ ã∞åáã~K

V Z qÉãéÉê~íìê~ ã•ñáã~K m~ê~ ìíáäáò~ê í~ãĨã ~ òçå~ ÇÉ ~èìÉÅáãÉåíç

Éñé~åÇáÇ~I ÇÉîÉJëÉ Öáê~ê ç Äçí©ç ~í¨ ìäíê~é~ëë~ê ~

å~ éçëá´©ç V Eã•ñáãç ~èìÉÅáãÉåíçF çì èì~äèìÉê

çìíê~ éçëá´©ç áåíÉêã¨Çá~ é~ê~ çÄíÉê ìã ãÉåçê

ÑçêåÉÅáãÉåíç ÇÉ Å~äçêK m~ê~ ìíáäáò~ê åçî~ãÉåíÉ ~

òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç éÉèìÉå~I ÖáêÉ ç Äçí©ç åç ëÉåíáÇç

Åçåíê•êáç ~ç Ççë éçåíÉáêçë Çç êÉäµÖáç ~í¨ ¶

éçëá´©ç

F

I É äáÖìÉ ÇÉ åçîçK l áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê

êÉëáÇì~ä ÑìåÅáçå~ê• Åçãç ëÉ áåÇáÅçì

~åíÉêáçêãÉåíÉK

4

6

5

VP

pìÖÉëíπÉë é~ê~ ãÉäÜçê ÅçòáåÜ~ê

aÉêêÉíÉêW j~åíÉáÖ~I ÅÜçÅçä~íÉI ÖÉä~íáå~

`çÅ´©ç ÇÉW ^êêçòI ÄÉÅÜ~ãÉäI Éåëçé~Ççë

`çÅ´©ç ÇÉW _~í~í~ëI ã~ëë~ëI Üçêí~äá´~ë oÉÑçÖ~êW bëíìÑ~ÇçëI ~ëë~Ççë Éåêçä~Ççë

`çòÉê ~ç î~éçêW éÉáñÉ

^èìÉÅÉêI ã~åíÉê èìÉåíÉë éê~íçë éêÉé~ê~Ççë

^ëë~êW ÉëÅ~äçéÉëI ÄáÑÉëI çãÉäÉí~ë

`çòÉê É Ççìê~êW

° åÉÅÉëë•êá~

ìã~ êÉÖìä~´©ç ã~áë

~äí~ åç Å~ëç ÇÉW

-

-

nì~åíáÇ~ÇÉë áãéçêí~åíÉë ÇÉ ä∞èìáÇçK mê~íçë Öê~åÇÉë ~ éêÉé~ê~êK

`çÅ´©ç Åçã êÉÅáéáÉåíÉë ëÉã í~ãé~K

cìåÅáçå~ãÉåíç Ç~ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ âçãÄá

^ ëì~ éä~Å~ Éä¨ÅíêáÅ~ âçãÄá Éëí• Éèìáé~Ç~ Åçã

Ççáë ÄçíπÉë ÇÉ ~àìëíÉ Çç ÑìåÅáçå~ãÉåíçK l Äçí©ç

Ç~ òçå~ ÉëèìÉêÇ~ Çç ~é~êÉäÜç ¨ ç ëÉäÉÅíçê ÇÉ

òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç É ç ëÉì ÑìåÅáçå~ãÉåíç

ÇÉëÅêÉîÉJëÉ ~ ëÉÖìáêK l Äçí©ç Ç~ òçå~ ÇáêÉáí~

Åçåíêçä~ ~ éçíÆåÅá~ Ç~ òçå~ ëÉäÉÅÅáçå~Ç~I í~ä É

Åçãç ëÉ ÇÉëÅêÉîÉì å~ ëÉÅ´©ç CoÉÖìä~Ççê ÇÉ

NM éçëá´πÉë é~ê~ Åçåíêçäç ÇÉ éçíÆåÅá~ Éã éä~Å~ë

Éä¨ÅíêáÅ~ëÒK l áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê

êÉëáÇì~ä ÑìåÅáçå~ê• Åçãç ëÉ áåÇáÅçì

~åíÉêáçêãÉåíÉK

_çí©ç ëÉäÉÅíçê Ç~

òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç

cáÖK UK bëíÉ Äçí©ç éÉêãáíÉ ÉëÅçäÜÉê ç í~ã~åÜç Ç~ òçå~

ÇÉ ÅçÅ´©ç ~Åíáî~Ç~ Ç~ éä~Å~I í~ä É Åçãç ëÉ

ÇÉëÅêÉîÉ ~ ëÉÖìáêK cáÖK UK

Õ NQ ãã

Õ OM ãã

MIV ât

NITR ât

NQ Åã ñ PR Åã OIN ât mlpf†Íl

NJJO

OJJP

QJJR

QJJR

R

OJJPJJQJJR

SJJTJJU

V

VQ

sáíêç Öêáää

cáÖK VK ëÉÖìåÇç ãçÇÉäç j∞åK EëÉÖìåÇç ãçÇÉäçF bëí~ë éä~Å~ë ë©ç Åçåíêçä~Ç~ë éçê ìã êÉÖìä~Ççê ÇÉ

ÉåÉêÖá~I Åçãç èì~ä ëÉ éçÇÉ ÉëÅçäÜÉê ~ éçíÆåÅá~

~ÇÉèì~Ç~ é~ê~ Å~Ç~ ~äáãÉåíç ~ éêÉé~ê~êK cáÖK VK iÉî~åÇç Éã Åçåí~ ç íáéç ÇÉ ÅçÅ´©çI ~ èì~åíáÇ~ÇÉ

ÇÉ ~äáãÉåíç É ~ í~ÄÉä~ ÇÉ ÅçåëÉäÜçë é~ê~ ÅçòáåÜ~ê

å~ ÅÜ~é~I ÖáêÉ ç Äçí©ç ~í¨ ¶ éçëá´©ç èìÉ

ÅçêêÉëéçåÇ~ ~ç éê~íç ~ éêÉé~ê~êK l áåÇáÅ~Ççê

äìãáåçëç ÇÉ ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê êÉëáÇì~ä

~ÅÉåÇÉJëÉK m~ê~ ÇÉëäáÖ~ê ~ éä~Å~I ÖáêÉ ç Äçí©ç ~í¨ ¶ éçëá´©ç

F K l áåÇáÅ~Ççê äìãáåçëç ÇÉ ÑìåÅáçå~ãÉåíçLÅ~äçê

êÉëáÇì~ä éÉêã~åÉÅÉ ~ÅÉëç Éåèì~åíç ~ òçå~ ÇÉ

ÅçÅ´©ç ~áåÇ~ ÉëíáîÉê èìÉåíÉK j•ñK EëÉÖìåÇç ãçÇÉäçF

`Ü~é~ é~ê~ ÅçòáåÜ~ê

nì~åíáÇ~ÇÉ mê~íç bëÅ~ä~ Ç~ ÖêÉäÜ~

`~êåÉW båÅÜáÇçëI ÄáÑÉëI Å~êåÉë íÉãéÉê~Ç~ë cáäÉíÉë ÇÉ éÉêì cáäÉíÉë ÇÉ éÉáíç Ñê~åÖç p~äëáÅÜ~ë mÉáñÉW mçëí~ë ÇÉ éÉáñÉ mçëí~ë ÇÉ éÉáñÉ ÑêÉëÅç lîçëW lîçë ãÉñáÇçëI çîçë ÉëíêÉä~Ççë m~åèìÉÅ~ë lìíêçëW i~Öçëíáåë eçêí~äá´~ë ÑêÉëÅ~ëI ÄÉêáåÖÉä~ëI

ÅçìêÖÉííÉë

ëÉÖìåÇç ãçÇÉäç

O JJ Q ìåáÇ~ÇÉë S JJ V O JJ P

Q ìåáÇ~ÇÉë

O ìåáÇ~ÇÉë

Q ìåáÇ~ÇÉë

S JJ V

S JJ V

P JJ T

O JJ P

O JJ P

N JJ O

O JJ Q ìåáÇ~ÇÉë P JJ T

Q ìåáÇ~ÇÉë P JJ T

P ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

T JJ U ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

T JJ U ìåáÇ~ÇÉë S JJ V

O Å~ã~Ç~ë R JJ V lë Ç~Ççë ÇÉëí~ í~ÄÉä~ ë©ç ~ í∞íìäç ãÉê~ãÉåíÉ áåÇáÅ~íáîçK k©ç ìíáäáò~ê ìíÉåë∞äáçë ãÉí•äáÅçë é~ê~ îáê~ê çë ~äáãÉåíçëK

N JJ O

N JJ O

O JJ P

O JJ P

O JJ P

O JJ P qÉãéç ÇÉ

ÅçòÉÇìê~

~éêçñáã~Çç

NP JJ NR ãáåìíçë

R JJ S ãáåìíçë

NS JJ OM ãáåìíçë

NM JJ NR ãáåìíçë

NQ JJ NS ãáåìíçë

R JJ NM ãáåìíçë

N JJ Q ãáåìíçë cêáÖáê ëÉã é~ê~ê

NM JJ NR ãáåìíçë

U JJ NM ãáåìíçë

VR

`çåëÉäÜçë é~ê~ ~ ÅçòÉÇìê~ kÍl

k©ç ìíáäáòÉ êÉÅáéáÉåíÉë

éÉèìÉåçë Éã èìÉáã~ÇçêÉë

Öê~åÇÉëK ^ ÅÜ~ã~ å©ç ÇÉîÉ

íçÅ~ê çë ä~íÉê~áë Çç êÉÅáéáÉåíÉK

pfj

ríáäáòÉ ëÉãéêÉ êÉÅáéáÉåíÉë

~éêçéêá~Ççë é~ê~ Å~Ç~

èìÉáã~ÇçêI ~ëëáã Éîáí~ê• ìã

Åçåëìãç ÉñÅÉëëáîç ÇÉ Ö•ë É

ã~åÅÜ~ë åçë êÉÅáéáÉåíÉëK rëÉ ëÉãéêÉ ~ í~ãé~ K k©ç ÅçòáåÜÉ ëÉã í~ãé~ çì

Åçã ~ í~ãé~ ÇÉëäçÅ~Ç~I Ç~Çç

èìÉ ëÉ ÇÉëéÉêÇá´~ ìã~ Äç~

é~êíÉ Ç~ ÉåÉêÖá~K k©ç ìíáäáòÉ êÉÅáéáÉåíÉë Åçã

ÑìåÇçë áêêÉÖìä~êÉëI Ç~Çç èìÉ ëÉ

éêçäçåÖ~ ç íÉãéç ÇÉ ÅçòÉÇìê~

É ~ìãÉåí~ ç Åçåëìãç ÇÉ

ÉåÉêÖá~K k©ç ëÉ éçÇÉ éêÉé~ê~ê

~äáãÉåíçë å~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç

ëçÄêÉ é~éÉä ÇÉ ~äìã∞åáç çì

êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ éä•ëíáÅçK l

ã~íÉêá~ä ÇÉêêÉíÉêJëÉJá~K k©ç

ÅçäçèìÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ ÇÉëäçÅ~Çç

ëçÄêÉ ç èìÉáã~ÇçêI Ç~Çç èìÉ ç

ãÉëãç éçÇÉêá~ Éåíçêå~êK k©ç ìíáäáòÉ êÉÅáéáÉåíÉë ÇÉ

Öê~åÇÉ ÇáßãÉíêç åçë

èìÉáã~ÇçêÉë éêµñáãçë ~çë

ÄçíπÉëI Ç~Çç èìÉI ìã~ îÉò

ÅÉåíê~Ççë åç èìÉáã~ÇçêI

éçÇÉêá~ã Éåíê~ê Éã Åçåí~Åíç

Åçã çë ÄçíπÉë çì

~éêçñáã~êÉãJëÉ í~åíç èìÉ ~

íÉãéÉê~íìê~ å~ òçå~ ëÉ

ÉäÉî~êá~I Å~ìë~åÇç Ç~åçëK k©ç

ÅçäçèìÉ çë êÉÅáéáÉåíÉë

ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ëçÄêÉ ç

èìÉáã~ÇçêK k©ç ìíáäáòÉ éÉëçë ÉñÅÉëëáîçë

åÉã ÖçäéÉáÉ ~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©ç

Åçã çÄàÉÅíçë éÉë~ÇçëK k©ç ìíáäáòÉ Ççáë èìÉáã~ÇçêÉë

çì ÑçåíÉë ÇÉ Å~äçê é~ê~ ìã

∫åáÅç êÉÅáéáÉåíÉK bîáíÉ ÅçåÑÉÅÅáçå~ê ~äáãÉåíçë

Éã ÅÜ~é~ëI í~ÅÜçë ÇÉ Ä~êêçI

ÉíÅKI ¶ ã•ñáã~ éçíÆåÅá~I

Çìê~åíÉ éÉê∞çÇçë éêçäçåÖ~ÇçëK ríáäáòÉ ~éÉå~ë é~åÉä~ëI

ÑêáÖáÇÉáê~ë É í~ÅÜçë Åçã ÑìåÇç

éä~åç É Öêçëëç K

`çäçèìÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ ÄÉã

ÅÉåíê~Çç ëçÄêÉ ç èìÉáã~ÇçêK

`çäçèìÉ ç êÉÅáéáÉåíÉ ëçÄêÉ ~

ÖêÉäÜ~K

^ëëÉÖìêÉJëÉ ÇÉ èìÉ ~ë

ÖêÉäÜ~ë É ~ë í~ãé~ë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç ÄÉã

ÅçäçÅ~Ççë ~åíÉë ÇÉ ìë~êK j~åìëÉáÉ çë êÉÅáéáÉåíÉë Åçã

Å~ìíÉä~ ëçÄêÉ ~ éä~Å~ ÇÉ

ÅçÅ´©çK ríáäáòÉ ìã ∫åáÅç êÉÅáéáÉåíÉ éçê

èìÉáã~ÇçêK ríáäáòÉ ~ ÖêÉäÜ~ ~ÇáÅáçå~ä åçë

èìÉáã~ÇçêÉë ÇÉ Çìéä~ ÅÜ~ã~K

VS

kçêã~ë ÇÉ ìëç Ç~ îáíêçÅÉêßãáÅ~ W iáãéÉò~ É ÅçåëÉêî~´©ç kÍl pfj

k©ç ìíáäáòÉ ÇÉíÉêÖÉåíÉë Éã éµI

äáãé~JÑçêåçë çì ÉëÑêÉÖπÉë

~Äê~ëáîçë èìÉ éçëë~ã êáëÅ~ê ç

îáÇêçK g~ã~áë ìíáäáòÉ çÄàÉÅíçë

éçåíá~ÖìÇçëI í~áë Åçãç

ÉëÑêÉÖπÉë ãÉí•äáÅçë çì Ñ~Å~ë

é~ê~ êÉãçîÉê êÉëíçë ÇÉ

~äáãÉåíçë ÉåÇìêÉÅáÇçë ëçÄêÉ ~

ëìéÉêÑ∞ÅáÉK k©ç ìíáäáòÉ ìã~ Ñ~Å~I ê~ëé~Ççê

çì ìíÉåë∞äáçë ëáãáä~êÉë é~ê~

äáãé~ê ~ ìåá©ç ÉåíêÉ ç îáÇêç É çë

ÉäÉãÉåíçë ÉãÄÉäÉò~ÇçêÉë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë çì éÉêÑáë

ÉãÄÉäÉò~ÇçêÉë ãÉí•äáÅçëK k©ç ÇÉëäáòÉ çë êÉÅáéáÉåíÉë ëçÄêÉ

ç îáÇêçI à• èìÉ éçÇÉêá~ êáëÅ~êJëÉK bîáíÉ í~ãĨã èìÉÇ~ë ÇÉ

çÄàÉÅíçë Çìêçë çì éçåíá~ÖìÇçë

ëçÄêÉ ç îáÇêçK k©ç ÖçäéÉáÉ ~ë

Éëèìáå~ë Ç~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çK lë Öê©çë ÇÉ ~êÉá~I Åçãç

éçÇÉã ëÉê çë éêçÅÉÇÉåíÉë Ç~

äáãéÉò~ ÇÉ îÉêÇìê~ë É

Üçêí~äá´~ëI êáëÅ~ã ~ ëìéÉêÑ∞ÅáÉ

Çç îáÇêçK iáãéÉ ~ ëìéÉêÑ∞ÅáÉ Çç ÉäÉãÉåíç

~èìÉÅÉÇçêI ÇÉéçáë ÇÉ ÑêáçI

~éµë Å~Ç~ ìëçK ^í¨ ãÉëãç ~ë

éÉèìÉå~ë ëìàáÇ~ÇÉë

èìÉáã~ãJëÉ ~ç äáÖ~ê

åçî~ãÉåíÉ ç ~é~êÉäÜçK m~ê~ ã~åíÆJäçë Éã Äçã

Éëí~ÇçI ÇÉîÉJëÉ äáãé~ê çë

èìÉáã~ÇçêÉë É ~ë ÖêÉäÜ~ë

éÉêáçÇáÅ~ãÉåíÉK m~ê~ áëëçI

ÇÉáñÉJçë ÇÉ ãçäÜ~ Éã •Öì~

Åçã ë~Ä©ç É ÉëÑêÉÖìÉJçë Åçã

ìã~ ÉëÅçî~ å©ç ãÉí•äáÅ~I éçê

Ñçêã~ ~ ÅçåëÉêî~ê çë çêáÑ∞Åáçë É

~ÄÉêíìê~ë íçí~äãÉåíÉ äáîêÉë É

ÅçåëÉÖìáê ìã~ ÅÜ~ã~

ÅçêêÉÅí~pÉèìÉ ~ë í~ãé~ë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë É ~ë ÖêÉäÜ~ë

ëÉãéêÉ èìÉ ëÉ ãçäÜÉãK m~ê~ äáãé~ê ìíáäáòÉ ëÉãéêÉ ìã

ê~ëé~Ççê ÉëéÉÅá~ä é~ê~ îáÇêçK m~ëëÉ ç ê~ëé~Ççê ÇÉ Ñçêã~

éä~å~ ëçÄêÉ ç îáÇêçI íÉåÇç

ÉëéÉÅá~ä ~íÉå´©ç é~ê~ å©ç ç

~éêçñáã~ê Ççë ÉäÉãÉåíçë

ÉãÄÉäÉò~ÇçêÉë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë ÇÉ Ö•ëK m~ê~ ~

äáãéÉò~I êÉÅçãÉåÇ~JëÉ 8sáíêç

`äÉ~åÒK ^ ~äí~ éÉêÅÉåí~ÖÉã ÇÉ

ëáäáÅçåÉ ÇÉëíÉ éêçÇìíç Åêá~ ìã~

Ñáå~ éÉä∞Åìä~ èìÉ Ñ~Åáäáí~ ~

êÉãç´©ç Ç~ ëìàáÇ~ÇÉK °

áÖì~äãÉåíÉ áãéçêí~åíÉ ÉÑÉÅíì~ê

~ äáãéÉò~LÅìáÇ~Çç Çç ~é~êÉäÜç

ÇÉ Ñçêã~ êÉÖìä~êK aÉéçáë Ç~ äáãéÉò~ É ëÉÅ~ÖÉã

Ççë èìÉáã~ÇçêÉëI îÉêáÑáèìÉ ëÉ

~ë í~ãé~ë Éëí©ç ÄÉã

ÅçäçÅ~Ç~ë ëçÄêÉ çë ÇáÑìëçêÉë

ÇÉ ÅÜ~ã~ Çç èìÉáã~ÇçêK l ~´∫Å~ê É èì~äèìÉê ~äáãÉåíç Åçã ~äíç íÉçê Éã ~´∫Å~ê èìÉ ëÉ íÉåÜ~ ÇÉêê~ã~Çç ëçÄêÉ ~ éä~Å~I

ÇÉîÉ ëÉê Éäáãáå~Çç áãÉÇá~í~ãÉåíÉ Ç~ òçå~ ÇÉ ÅçÅ´©ç Åçã ìã ê~ëé~Ççê ÉëéÉÅá~ä é~ê~ îáÇêçK aÉéçáë ÇÉ ä~î~ê ~ë ÖêÉäÜ~ëI ëÉèìÉJ~ë íçí~äãÉåíÉ ~åíÉë ÇÉ ìíáäáò~ê åçî~ãÉåíÉK ^ éêÉëÉå´~ ÇÉ Öçí~ë

ÇÉ •Öì~ çì òçå~ë Ü∫ãáÇ~ë åç áå∞Åáç Ç~ ÅçÅ´©ç éçÇÉ éêçÇìòáê éçåíçë ÇÉ ÇÉíÉêáçê~´©ç Çç Éëã~äíÉK qÉåÜ~ ÅìáÇ~Çç ~ç äáãé~ê çë éáåçë Ç~ë ÖêÉäÜ~ëI Ç~Çç èìÉ éçÇÉêá~ã ëçäí~êJëÉ É êáëÅ~ê å~ ëìéÉêÑ∞ÅáÉ

Ç~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çK

^qbk†Íl ifjmbw^ m^o^ ^m^obielp sfqolJdofii pÉ îçÅÆ ÅçòáåÜ~ ÇáêÉÅí~ãÉåíÉ ëçÄêÉ ~ éä~Å~I kÍl ifjmb ç ~é~êÉäÜç Åçã éêçÇìíçë èìÉ ÅçåíÉåÜ~

ÅçãéçåÉåíÉë íµñáÅçë åÉã Åçãç ÉëÑêÉÖπÉë ÇÉ ~äìã∞åáçK oÉÅçãÉåÇ~JëÉ ìíáäáò~ê ìã ÇÉíÉêÖÉåíÉ å©ç ëµäáÇç É èìÉ å©ç ÅçåíÉåÜ~ 8éµëÒ çì ëÉà~ ÇÉ íÉñíìê~

~êÉåçë~ Åçã ~ ~àìÇ~ ÇÉ ìã ê~ëé~Ççê ÉëéÉÅá~ä é~ê~ îáÇêçK

Com a ajuda de um raspador, poderá desprender facilmente os resíduos de alimentos aderidos na

Ao terminar a cozedura, proceda à limpeza do referido elemento, quol, para uma maior comodidade, pode ser retirado do aparelho. VT

páíì~´πÉë áêêÉÖìä~êÉë

l èìÉ ¨ èìÉ ëÉ é~ëë~\

KKKëÉ ç ÑìåÅáçå~ãÉåíç Éä¨ÅíêáÅç

ÖÉê~ä Éëí• ~î~êá~Çç\

KKKëÉ ç ~ÅÉåÇáãÉåíç Éä¨ÅíêáÅç å©ç

ÑìåÅáçå~\

KKKëÉ ~ ÅÜ~ã~ Ççë èìÉáã~ÇçêÉë

å©ç ¨ ìåáÑçêãÉ\

KKKëÉ ç Ñäìñç ÇÉ Ö•ë å©ç é~êÉÅÉ ëÉê

åçêã~ä çì å©ç ë~á Ö•ë\

KKKéÉêÅÉÄÉJëÉ ÅÜÉáêç ÇÉ Ö•ë åç

êÉÅáåíç Ç~ ÅçòáåÜ~\

KKKëÉ å©ç ÑìåÅáçå~ã ~ë ëÉÖìê~å´~ë

Ççë ÇáÑÉêÉåíÉë èìÉáã~ÇçêÉë\ kÉã ëÉãéêÉ ¨ åÉÅÉëë•êáç Åçåí~Åí~ê ç ëÉêîá´ç ÇÉ ~ëëáëíÆåÅá~ í¨ÅåáÅ~K bã ãìáíçë Å~ëçëI îçÅÆ ãÉëãç éçÇÉê• ëçäìÅáçå~ê ç éêçÄäÉã~K k~

ëÉÖìáåíÉ í~ÄÉä~ éçêãÉåçêáò~ãJëÉ ~äÖìã~ë êÉÅçãÉåÇ~´πÉëK kçí~ áãéçêí~åíÉW pµ ç éÉëëç~ä ~ìíçêáò~Çç Çç åçëëç pÉêîá´ç ÇÉ ^ëëáëíÆåÅá~ q¨ÅåáÅ~

éçÇÉ êÉ~äáò~ê íê~Ä~äÜçë åç ëáëíÉã~ ÑìåÅáçå~ä ÇÉ Ö•ë É Éä¨ÅíêáÅçK

`~ìë~ éêçî•îÉä

JJcìë∞îÉä ÇÉÑÉáíìçëçK

JJl ~ìíçã•íáÅç ç ìã ÇáÑÉêÉåÅá~ä

Çáëé~êçìJëÉK

JJmçÇÉã Éñáëíáê êÉë∞Çìçë ÇÉ

~äáãÉåíçë çì ÇÉ éêçÇìíçë ÇÉ

äáãéÉò~ ÉåíêÉ ~ë ÄìÖá~ë É çë

èìÉáã~ÇçêÉëK

JJlë èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç ãçäÜ~ÇçëK

JJ^ë í~ãé~ë Çç èìÉáã~Ççê Éëí©ç

ã~ä ÅçäçÅ~Ç~ëK pçäì´©ç

JJ`çåíêçä~ê ç Ñìë∞îÉä å~ Å~áñ~ ÖÉê~ä

ÇÉ Ñìë∞îÉáë É ëìÄëíáíìáJäçI Å~ëç

ÉëíÉà~ ~î~êá~ÇçK

JJsÉêáÑáÅ~ê å~ Å~áñ~ ÖÉê~ä ÇÉ Éåíê~Ç~

ëÉ ëÉ Çáëé~êçì ç ~ìíçã•íáÅç çì

ìã ÇáÑÉêÉåÅá~äK

JJl Éëé~´ç ÉåíêÉ ÄìÖá~ É

èìÉáã~Ççê ÇÉîÉ ëÉê

ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ äáãéçK

JJpÉèìÉ ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ ~ë

í~ãé~ë Çç èìÉáã~ÇçêK

JJ^ëëÉÖìêÉJëÉ ÇÉ èìÉ ~ë í~ãé~ë

Éëí©ç ÄÉã ÅçäçÅ~Ç~ëK

JJ`çäçèìÉ ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉ ~ë

ÇáÑÉêÉåíÉë éÉ´~ëK

JJ^ë ÇáÑÉêÉåíÉë é~êíÉë Çç

èìÉáã~Ççê Ñçê~ã ÅçäçÅ~Ç~ë

áåÅçêêÉÅí~ãÉåíÉK

JJ^ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~ ÇÉ Ö•ë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç ëìà~ëK

JJ^ é~ëë~ÖÉã ÇÉ Ö•ë Éëí• ÑÉÅÜ~Ç~

ÇÉîáÇç ¶ ~Åíì~´©ç ÇÉ ÅÜ~îÉë

áåíÉêã¨Çá~ëK

JJpÉ ÑçêåÉÅáãÉåíç ëÉ êÉ~äáò~

~íê~î¨ë ÇÉ Äçíáà~ ÇÉ Ö•ëI îÉêáÑáÅ~ê

ëÉ ~ ãÉëã~ Éëí• î~òá~K

JJ^äÖìã~ íçêåÉáê~ Éëí• ~ÄÉêí~K

JJmçëë∞îÉä ÑìÖ~ åç ~Åçéä~ãÉåíç Ç~

Äçíáà~K

JJk©ç ëÉ ã~åíÉîÉ ç Äçí©ç

éêÉëëáçå~Çç ç íÉãéç ëìÑáÅáÉåíÉK

JJ^ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~ ÇÉ Ö•ë Ççë

èìÉáã~ÇçêÉë Éëí©ç ëìà~ëK

JJiáãéÉ ~ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~ ÇÉ

Ö•ë Ççë èìÉáã~ÇçêÉëK

JJ^Äêáê ~ë éçëë∞îÉáë ÅÜ~îÉë

áåíÉêã¨Çá~ëK

JJpìÄëíáíì~ ~ Äçíáà~ ÇÉ Ö•ëK

JJmêçÅÉÇ~ ¶ îÉêáÑáÅ~´©çK

JJsÉêáÑáèìÉ ëÉ ç ~Åçéä~ãÉåíç Éëí•

éçëíç ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉK

JJ^éµë ç ~ÅÉåÇáãÉåíç Çç

èìÉáã~ÇçêI ã~åíÉåÜ~ ç Äçí©ç

éêÉëëáçå~Çç éçê ã~áë ìåë

ëÉÖìåÇçëK

JJiáãéÉ ~ë ~ÄÉêíìê~ë ÇÉ ë~∞Ç~ ÇÉ

Ö•ë Ççë èìÉáã~ÇçêÉëK pÉ åÉÅÉëëáí~ ÇÉ Åçåí~Åí~ê ç åçëëç pÉêîá´ç ÇÉ ^ëëáëíÆåÅá~ q¨ÅåáÅ~I èìÉáê~I éçê Ñ~îçêI áåÇáÅ~êW b JJ ko ca bëí~ë áåÇáÅ~´πÉë Åçåëí~ã å~ éä~Å~ ÇÉ Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë Çç ëÉì ~é~êÉäÜçKk~ é~êíÉ áåÑÉêáçê

Ç~ ëì~ éä~Å~ ÇÉ ÅçÅ´©çK

`çåÇá´πÉë ÇÉ Ö~ê~åíá~

^ë ÅçåÇá´πÉë ÇÉ Ö~ê~åíá~ îáÖÉåíÉë é~ê~ ÉëíÉ ~é~êÉäÜç ë©ç ~ë

Éëí~ÄÉäÉÅáÇ~ë éÉäç êÉéêÉëÉåí~åíÉ Ç~ åçëë~ ÉãéêÉë~ åç é~∞ë çåÇÉ ëÉ

êÉ~äáòçì ~ Åçãéê~K l îÉåÇÉÇçê Çç ~é~êÉäÜç Éëí• ¶ ëì~ áåíÉáê~

Çáëéçëá´©ç é~ê~ ÉëÅä~êÉÅÉê èì~äèìÉê Ç∫îáÇ~ çì éêçéçêÅáçå~ê

áåÑçêã~´©ç éçêãÉåçêáò~Ç~Kbã èì~äèìÉê Å~ëçI é~ê~ ìíáäáò~ê ~ Ö~ê~åíá~

ÇÉîÉê• ~éêÉëÉåí~ê ç êÉëéÉÅíáîç í~ä©ç ÇÉ Åçãéê~K oÉëÉêî~JëÉ ç ÇáêÉáíç ÇÉ êÉ~äáò~ê ~äíÉê~´πÉëK

VU

Sayın Müşterimiz

Teşekkür eder ve sizi seçiminizden dolayı kutlarız. Bu pratik, modern ve fonksiyonel cihaz, mükemmel bir pişirme için tüm beklentilerinize cevap verebilme amacıyla bütün üretim süreci boyunca sıkı bir kalite kontrolden geçirilmiş ve özenle test edilmiş birinci kalite malzemelerle üretilmiştir.

İlk kullanımdan itibaren en iyi sonuçları garanti etmek için basit talimatları okumanızı ve bunlara uymanızı rica ederiz. Sadece kullanım değil aynı zamanda bakım ve güvenliğiniz açısından önemli bilgiler içermektedir.

Ürünlerimiz nakliye sırasında uygun ve koruyucu ambalajlara gereksinim duymaktadır. Bu konuda mümkün olanın en azı ile yetiniyoruz. Kullanılan ambalajın tümü geri kazanılabilir malzemelerden üretilmiştir. Bizim gibi siz de çevrenin korunmasına katkıda bulunabilirsiniz, ambalajı evinize en yakın bu amaçla kullanılan çöp konteynerine atınız. Atık yağlar, çevreye büyük zarar verdiğinden, lavaboya dökülmemelidir. Kapalı bir kapta biriktiriniz ve bir toplama noktasına bırakınız; eğer mümkün değilse kendi çöp kutunuzda biriktiriniz (kontrol altındaki bir

çöplüğe gidecektir, en iyi çözüm olmasa da böylelikle su kirliliğini önlemiş oluruz). Bu husus çocuklarınız için olduğu gibi sizin için de faydalı olacaktır Kullanmadığınız bir cihazı atmadan önce kullanılmaz duruma getiriniz. Sonrasında geri kazanım için malzeme toplayan merkezlerden birisine teslim ediniz. Bu merkezlerden size en yakın olanının adresini belediyenizden öğrenebilirsiniz.

EEE Yönetmeli ğ ine Uygundur

Teknik özellikler tablosunda talimatlara uyunuz:

ó

simgesi varsa, a

ş

a

ğ ı

daki

)# -&" %""+ %(% ,

)

ó

% ) ."// %"%, $" & $"

)" &"% (.$* (

'#$ $" $" !% $

%(% , ,"$,$"

% (.$ # )"+ " ++ &

*""# 0- + %(%"+

-"-&# "$$"

VV

İÇİNDEKİLER

Güvenlik Uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Genel Görünüş: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101

103

Gaz Brülörleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

Gereken yuva çapları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ek Izgaralar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pişirme Gereksinimleri

Elektrikli Plakalar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

105

106

106

Fazla ısıtma/fazla ısıtma uyarı lambası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektrikli plakalar için 10 kademeli güç kontrol düğmesi . . . . . . .

Çift pişirme bölgeli elektrikli plakalar için kullanım talimatları . .

106

107

107

Pişirme önerileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektrikli plakanın kullanma talimatları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pişirme bölgesini seçmek için kontrol düğmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Seramik ızgara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

108

108

109

Kalbur pişirme masası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pişirmeyle ilgili kullanım uyarıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cam: Kullanım kuralları Temizlik ve koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anormal Durumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garanti koşulları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

110

111

112

112

NMM

Güvenlik Uyarıları

Etkin ve güvenli pişirme için, bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

Yürürlükte olan yönetmeliğe göre montaj ve gaz dönüşümü sadece resmi olarak yetkilendirilmiş teknisyen tarafından yapılabilir.

Yeni pişirme plakanızın montajından önce boyutların doğru olduğundan emin olunuz.

Bu cihaza herhangi bir yanma ürünleri boşaltım mekanizması bağlantısı yapılmamalıdır

Aşağıdaki talimatlar sadece cihazda simgeleri bulunan ülkeler için geçerlidir, ülkenin kullanım koşullarına adaptasyon için teknik talimatlara başvurmak gerekmektedir.

Cihazın montajının yapıldığı yerde mükemmel kullanım koşullarında ve yönetmeliklere uygun havalandırmanın bulunması zorunludur. (BOE no: 281,24-11-93 İkamet Edilen

Binalarda Gaz Montajı Temel Kuralları).

Brülörlerin sönmemesi için cihazın güçlü hava akımlarında kalmamasına dikkat ediniz.

Bu cihaz, özelliklerin belirtildiği plakada belirtilen gaza ayarlı olarak fabrikadan çıkmaktadır. Eğer bir değişiklik yapmak gerekiyorsa teknik destek servisimizi çağırınız.

Cihazın içini kurcalamayınız. Bunun gerekli olması halinde, teknik yardım servisimizi çağırınız.

Cihazı başkasına devretmeniz durumunda beraberinde kullanım ve montaj talimatlarını da verebilmek için bunları güvenli bir yerde saklayınız.

Arızalı bir cihazı çalıştırmayınız.

Isıtma ve pişirme cihazlarının yüzeyleri alet çalıştırıldığında ısınır.

Kullanım sırasında dikkatli olunuz Çocukları her zaman uzak tutunuz

NMN

NMO

Cihazı sadece yemek hazırlamak için kullanınız. Asla ısıtıcı olarak kullanmayınız.

Aşırı ısınmış katı veya sıvı yağlar kolaylıkla alev alabilir. Bundan dolayı yapımında katı veya sıvı yağların kullanıldığı, patates kızartması gibi yemeklerin hazırlanması sırasında dikkatli olunmalıdır.

Katı ya da sıvı yağ yanıyorsa asla su dökmemelidir, yanık

TEHLİKESİ ! ateşi söndürmek için kabı örtünüz ve pişirme alanını kapatınız.

Arıza olması durumunda cihazın gaz beslemesini ve elektriğini kesiniz.

Onarımı için teknik destek servisimizi arayınız.

Kaza ile dökülmemeleri için plakalar ve brülörler üzerinde dengesiz duran, biçimi bozulmuş kapları kullanmayınız.

Eğer bir vana sıkışırsa zorlamayınız. Gereken tamirin ya da değiştirmenin yapılması için hemen resmi teknik servisimizi

çağırınız.

-

Elektrik çarpmas ı riski olu ş turabilece ğ i için, pi ş irme plakas ı n ı

temizlemek üzere buharl ı temizleme makinalar ı kullanmay ı n ı z.

Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya mental kapasiteleri

ya da etraflar ı n ı tan ı ş ma ve tecrübe ile yetersiz olan

ö ğ renen ki ş ilerin (çocuklar

dahil) kullan ı m ı na yönelik de ğ ildir. Bu ki ş ilerin, cihaz ı n güvenli ğ inden sorumlu bir

ili ş kin talimatlar ı ki ş i taraf ı ndan cihaz ı n kullan ı m ı na almalar ı ya da bu ki ş ilerin e ğ itmenli ğ inde cihaz ı kullanmalar ı durumlar ı istisnad ı r.

ı ş ı ı ı ş ı ı n ı

-

Bu talimatlar kitabında şemalar fikir vermesi amacıyla kullanılmıştır.

BU TALİMATLARA UYULMADIĞI TAKDİRDE ÜRETİCİ,

SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

Genel Görünüş:

Tel ızgara

Brülörler

Tel ızgara 5,6 kW’lık

Çift-alev brülörü

Yağ sıçrama aparatı

Kontrol düğmeleri

İki pişirme bölgeli elektrikli tablalar Elektrikli plakalar

İki pişirme bölgesi için kontrol düğmesi

Kontrol brülörü

Yağ sıçrama/damlama aparatı

Seramik ızgara elektrikli plakalar

Elektrikli plakalar için kontrol düğmesi

Açık ve aşırı ısınma uyarı lambası Açık ve aşırı ısınma uyarı lambası

Elektrikli plakalar

Kontrol brülörü mááêãÉ Ä∏äÖÉëáåá ëÉ´ãÉâ

á´áå âçåíêçä ÇΩãÉëá

Güç kontrol düğmesi

Açık ve aşırı ısınma uyarı lambası

NMP

Gaz Brülörleri

Şekil 1

Şekil 2

Termo eleman

Şekil 3

Çakmak

Her iki halka da (iç ve dış) tam güçte yanıyorlar.

Dış halka minimum güçte yanıyor; iç halka maksimum güçte yanıyor.

La corona interior arde con İç halka minimum güçte yanıyor; dış halka kapatıldı.

İç halka maksimum güçte yanıyor; dış halka kapatıldı.

Hangi brülörü hangi kontrol düğmesinin çalıştırdığını belirten göstergeler vardır. Şekil 1.

Bir brülörü yakmak için , seçtiğiniz brülörün kontrol düğmesine basınız ve maksimum yanma pozisyonuna gelene kadar saat yönünün tersine çeviriniz, brülör yanana kadar en fazla birkaç saniye bekleyip, bırakınız ve sonra istediğiniz pozisyona getiriniz. Eğer yanma gerçekleşmezse işlemi tekrarlayınız. Bujiler kirliyse yanma sorunlu olacaktır, bu nedenle çok temiz tutunuz.

Bu iş için küçük bir fırça kullanınız ancak bujilerin sert darbeler almaması gerektiğini unutmayınız. Ocak yanı

çıkıntınız, brülörleriniz yanlışlıkla kapanması durumunda gaz verilmesini önleyen güvenlik termo elemanları ile bağlanmış olabilir. Şekil 2

Bu modern sistemi kullanmak ve açmak için, her zaman yaptığınız adımları takip ediniz ama kontrol düğmesine gaz yanana, alev belirene ve düğmeyi serbest bıraktığınızda alev sönmeyinceye kadar basılı tutunuz.

Eğer yanma olmazsa işlemi bu sefer düğmeyi

1-5 saniye basılı tutarak tekrarlayınız.

Söndürmek için , kontrol düğmesini saat yönünde döndürerek F pozisyonuna getiriniz.

Modern ve fonksiyonel pişirme plakanız, en yüksek ve en düşük alev seviyeleri arasında, uygun ayarı bulabilmenizi sağlayan kademeli vanalara sahiptir.

Modeline göre, pişirme plakanızın çift alevli bir brülörü olabilir. Bunda, İspanyol Paellera ve Çin Wok tavalarıyla vb. pişirmek çok kullanışlı ve rahat (her tür Asya yemeği için) olacaktır.

Ocağınızın çift alevli brülörü varsa, iç ve dış alevleri kontrol etmenizi sağlayan kılavuzlar olacaktır. Çalışma prensiplerinin tanımı. Şekil 3.

Aletin gazla kullanımı montajının yapıldığı ortamda nem ve sıcaklığa neden olur. Mutfakta, iyi bir havalandırma sağlanmalıdır: Tüm havalandırma kanallarını açık tutun veya mekanik bir havalandırma cihazı kurun

(Havalandırma fanı). Çalışmanız uzun süredir devam ediyorsa, ekstra havalandırmaya ihtiyacınız olabilir - ya bir pencere açınız (ceyran yapmamasına dikkat ediniz) ya da eğer varsa, havalandırma cihazını açınız.

Ilk birkaç kullanim esnasinda, hafif bir koku olusabilir.

Turuncu renkli bir alev normaldir ve yalnızca çevrede toz olduğunda, sıvıların dökülmesi halinde v.s. ortaya çıkar.

NMQ

Gereken yuva çapları

BRÜLÖR

Hızlı brülöre kadar 5,6 kW

Çift alev

Orta-hızlı

İki pişirme bölgeli

Elektrikli plakalar

Modele göre

YUVALARIN MİNİMUM

ÇAPLARI

YUVALARIN MAKSİMUM

ÇAPLARI

> 22 cm

26 cm

20 cm

22 cm

14 cm

12 cm

18 cm

14 cm

14 cm

20 cm

14 x 35 cm

Ek Izgaralar

Şekil 4

Şekil 5

Çift alevli brülörlere sahip bu modeller, çapı

26 cm’nin üzerinde olan yuvalar, ızgaralarda, toprak kaplarda ve konkav yuvaların tüm tiplerinde (kızartma tenceresi, vb.) kullanılacak yuvalar için ek bir tepsi standı ile sunulur. Şekil 4

Pişirme sırasında bu ekstra elemanlar ile ulaşılan yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu elemanlara ellemeyiniz: “yanma tehlikesi”.

Ayrıca bu modellerde, çapı 10 cm’den düşük olan yuvalar için ek kahve plakaları bulunur.

Şekil 5.

Üretici bu plaka destekleri kullanılmadığı veya yanlış kullanıldığı durumlarda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

NMR

Pişirme

Gereksinimleri

Çok yüksek

Çift alev

Bu öneriler size fikir vermek içindir

Yüksek

Kaynatma, ızgara, kızartma, etli ve Asya yemekleri (kızartma kabı).

Orta Düşük

Yeniden ısıtma ve yemekleri sıcak tutmak: pişirilmiş ve önceden pişirilmiş yemekler.

Hızlı Midye, et, omlet, kızartma.

Orta-hızlı Buharda patates, taze sebzeler, güveç ve pasta.

Pirinç, beşamel sosu ve sebzeli yahni.

Buharda pişirme:

Balık ve sebzeler.

Yeniden ısıtma, yemekleri sıcak tutmak ve lezzetli güveçler yapmak.

Elektrikli Plakalar

Pişirme başlangıcında kontrol düğmesinin en yüksek seviyeye getirilmesi ve pişecek yiyeceklerin miktar ve niteliğine göre sonradan bir ara noktada tutulması önerilir.

Plaka, ısı ataletinden yararlanmak üzere pişirme bitirilmeden az önce kapanabilir. Edindiği ısıyla pişirmeye bir süre daha devam edeceğinden enerji tasarrufu sağlanmış olur.

Tabanı tamamıyla düz , kalın ve ısıtıcı parçanın boyuna yakın kaplar kullanınız; asla daha küçük tabanlı kaplar kullanmayınız.

Sıvıların plakanın üzerine taşmamasına ve ıslak kapların plaka üzerine konmamasına dikkat ediniz.

Fazla ısıtma/fazla ısıtma uyarı lambası

Elektrikli uygulamalarda, elektrikli plaka açıldığında plakanın sıcak olduğunu uyaran açık/aşırı sıcaklık uyarı ışığı vardır. Elektrikli plaka kapatıldığında, açık/aşırı sıcaklık uyarı ışığı plaka sıcak olduğu sürece size plakanın sıcak olduğunu bildirmek için açık kalır.

Pişirmeye devam etmek için elektrikli plakayı kullanmaya devam edebilirsiniz, böylece enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.

Elektrikli plakalar soğuduğunda, açık/aşırı sıcaklık uyarı ışığı söner.

NMS

Elektrikli plakalar için 10kademeli güç kontrol düğmesi

Şekil 6

Bu plakalar, pişirdiğiniz yiyeceğe uygun olan ısıyı seçmenizi sağlayan bir enerji kontrol regülatörü tarafından kumanda edilmektedir.

Şekil 6.

Pişirme türünü, yiyecek miktarını dikkate alarak ve aşağıdaki şemadan yararlanarak kontrol düğmesini saat yönünde çevirerek, pişirmek istediğiniz yemeğe uygun konuma getiriniz.

Açık/Aşırı sıcaklık uyarı ışığı yanacaktır.

Plakayı kapatmak için kontrol düğmesini F pozisyonuna getiriniz. Elektrikli plakalar soğuduğunda, açık/aşırı sıcaklık uyarı ışığı söner.

8

9

7

Çift pişirme bölgeli elektrikli plakalar için kullanım talimatları

Şekil 7

İki seramik halkalı modellerde, bir tanesinde

çift-daire pişirme bölgesi olacaktır, iki farklı pişirme bölgesini kullanmanıza izin verir:

700 W’lık merkezi bir bölge ve tam 1800 W’lık elektrikli plaka (230 V güç kaynağı ile). Eğer aletiniz 400 V güç kaynağı kullanıyorsa, merkezi bölge 900 W olacaktır ve tam elektrikli plakanın güçü ise 1800 W olacaktır. Doğru şekilde kullanmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz: Küçük (merkez) pişirme bölgesini açmak için kontrol düğmesini saat yönünde F pozisyonuna gelene kadar çeviriniz ve sonra gösterilen numaralardan birini seçebilirsiniz;

1’den 9’a kadar.

Şekil 7

Şekil 7 a.

8

9

7

6

6

5

5

4

4

1

1

3

2

3

2

1 = Minimum sıcaklık.

9 = Maksimum sıcaklık.

Daha büyük pişirme bölgesini kullanmak istiyorsanız, kontrol düğmesini pozisyon 9’ un ve sonra numara 9’ a ayarlamanız veya biraz daha az ısı elde etmek için 9’ a yakın diğer numaralara getirmeniz gerekir. Yeniden küçük pişirme bölgesini kullanmak için kontrol düğmesini saat yönünün tersine F pozisyonuna kadar çeviriniz; tekrar açılacaktır.

Açık/Aşırı sıcaklık uyarı lambası yukarıda anlatıldığı gibi çalışacaktır.

NMT

Pişirme önerileri

Eritme: Çikolata, tereyağı, jöle

Pişirme: Pirinç, beşamel sosu ve sebzeli yahni

Pişirme: Patates, pasta, sebze

Hafif kızartma: Yahni, şiş kebap

Buharda pişirme: Balık

Isıtma: hazır yemekleri sıcak tutma

Yağsız kızartma: Escalopes, biftek, tortilla

Pişirme ve hafif kızartma:

Aşağıdaki durumlarda yüksek ayarda pişirme yapmanız gerekecektir:

-

-

-

Sıvılar bol miktarlarda kullanıldığında.

Yemek miktarı fazla olduğunda.

Kabın ağzı açık pişirildiğinde.

POZİSYON

1-2

2-3

4-5

4-5

5

2-3-4-5

6-7-8

9

Elektrikli plakanın kullanma talimatları

Elektrikli plakanızda iki kontrol düğmesi vardır.

Cihazın solundaki kontrol düğmesi pişirme bölgesi seçmek içindir ve aşağıda açıklanmıştır.

Sağdaki düğme ise, önceden “elektrikli plakaların 10 kademeli güç kontrol düğmesi” konusunda anlatıldığı gibi, seçtiğiniz bölgenin gücünü kontrol eder.

Açık/Aşırı sıcaklık uyarı lambası yukarıda anlatıldığı gibi çalışacaktır.

Pişirme bölgesini seçmek için kontrol düğmesi

Şekil 8

Bu düğme, aşağıda açıklandığı gibi ve Şekil

8’de gösterildiği gibi ocağın üzerindeki pişirme bölgesinin boyutunu seçmek için kullanılabilir.

Ø 14 mm

Ø 20 mm

0,9 kW

1,75 kW

14 cm x 35 cm 2,1 kW

NMU

Seramik ızgara

Şekil 9 (modele göre)

Min. (modele göre)

Bu plakalar, pişirdiğiniz yiyeceğe uygun olan ısıyı seçmenizi sağlayan bir enerji kontrol regülatörü tarafından kumanda edilmektedir.

Şekil 9

Pişirme türünü, yiyecek miktarını dikkate alarak ve kalbur tablasını kullandığınızda, kontrol düğmesini sola çevirerek, pişirmek istediğiniz yemeğe uygun konuma getiriniz. Açık/Aşırı sıcaklık uyarı ışığı yanacaktır.

Plakayı kapatmak için, kontrol düğmesini F pozisyonuna getiriniz. Pişirme bölgesi sıcak olduğu sürece Açık/aşırı sıcaklık uyarı lambası açık kalmaya devam edecektir.

Maks. (modele göre))

Kalbur pişirme masası

Yemek

Miktar Izgara ayarları Yaklaşık pişirme süresi

Et:

Sosis, kızarmış biftek, biftek salamura

Hindi göğüs

Tavuk göğüs

Sosis

Balık:

2 - 4 birim 6 - 9

4 birim 6 - 9

2 birim

4 birim modele göre

6 - 9

3 - 7

Kılçıksız balık

Kılçıksız balık, taze

Yumurtalar:

2 - 4 birim

4 birim

3 - 7

3 - 7

Yağda pişmiş yumurta, kızartılmış yumurta 3 birim

Krepler 7 - 8 birim

6 - 9

6 - 9

2 - 3

2 - 3

2 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

2 - 3

2 - 3

13 - 15 dakika

5 - 6 dakika

16 - 20 dakika

10 - 15 dakika

14 - 16 dakika

5 - 10 dakika

1 - 4 dakika

Durmadan kızartma

Diğerleri:

İri karides

Taze sebzeler, patlıcan, kabak

7 - 8 birim

2 tabaka

6 - 9

5 - 9

2 - 3

2 - 3

10 - 15 dakika

8 - 10 dakika

Bu tablodaki resimler sadece bir yönlendirici olarak kullanılabilir.

Yemeği ters çevirmek için metal spatula kullanmayınız.

NMV

Pişirmeyle ilgili kullanım uyarıları

HAYIR

Büyük brülörde küçük yuvalar kullanmayınız. Alev, tavaların kenarlarına ulaşmamalıdır.

EVET

Her zamanher brülör için uygunolan tavaları kullanınız, böylece gaz harcamasını ve tavanın renginin gitmesini engellemiş olursunuz.

Kapaksız veya kapak yarı aralık olarak da pişirmeyiniz enerjiyi boşa harcarsınız.

Tabanı düz olmayan tavalar kullanmayınız, yemeği pişirme süresini uzattığı için enerji kaybına neden olurlar.

Her zaman kapak kullanınız.

Sadece kalın ve düz tabanlı kaplar, tencereler ve kızartma tencerelerini kullanınız.

Yemeğinizi, pişirme tavanızın

üstüne alüminyum teneke veya plastik kapak koyarak pişirmeye çalışmayınız.

Kabınız eriyecektir. Brülörün bir tarafına tava yerleştirmeyin, devrilebilir.

Kontrol düğmelerine yakın brülörlerde, çapı çok büyü olan tavalar kullanmayınız, şöyle ki brülörlerinüzerine yerleştirildiklerinde, kontrol düğmelerine temas edebilir veya çok yakınolabilirler, böylece bu bölgeyi ısıtıp, kontrol düğmelerine zarar verebilirler. Tavaları doğrudan brülörlerinüzerine yerleştirmeyiniz.

Kabı tam olarak brülör

üzerinde ortalayınız , bir tarafına ağırlık vermeyiniz.

Tavayı tencere desteğinin

üzerine yerleştiriniz.

Cihazı çalıştırmadanönce, tencere desteğinin ve brülör konumalarının doğru yerde olduğundaneminolunuz.

Aşırı ağırlık kullanmayın veya pişirme kabınızı ağırlıklarla desteklemeyiniz.

Kesinlikle bir tavayı ısıtmak için iki brülörü aynı anda kullanmayınız.

Uzunsüreli pişirmelerde maksimum ısıda, kavurma sacı ve toprak kap kullanmaktan kaçınınız.

Pişirme bölgesindeyken, kapları dikkatli bir şekilde tutunuz.

Brülör başına bir kap kullanınız.

Her zamanek tencere desteğini çift alevli brülör ile kullanınız.

NNM

Cam

: Kullanım kuralları Temizlik ve koruma

HAYIR EVET

Camı çizebileceklerinden dolayı asla toz deterjan, ocak temizleme spreyi veya aşındırıcı sünger kullanmayınız.

Yüzeydensertleşmiş yemek artıklarını temizlerken asla bulaşık teli veya bıçak gibi keskin objeler kullanmayınız.

Camınbrülörler ile kesiştiği kenarların veya metal kenarların temizlenmesinde asla bıçak, kesici ve benzeri aletleri kullanmayınız.

Çizilme ihtimali yüzünden asla tavaları yüzey üzerinde kaydırmayınız. Buna ek olarak, camınüzerine ağır ve sert cisimleri düşürmemeye dikkat ediniz. Tencerenin hiç bir parçasını çarpmayınız.

Isıtma elemanının yüzeyini soğuduktansonra bir kere ve her kullandığınızda temizleyiniz. Küçük bir parça yemek artığı ve kir bile siz plakayı yeniden açtığınızda yanacaktır.

Brülörleri ve tencere desteğini temiz tutmak için, sabunlu suya koyarak ve fırçalayarak ya da deliklerinve kanalların tamamentemiz ve mükemmel alev sağlayacağından emin olmak içinmetal olmayanbir fırça ile düzenli olarak temizleyiniz.

Islandıkları zaman, daima brülör kapaklarını ve tencere desteklerini kurulayınız.

Gaz brülörlerinin kenarlarını

çizmemeye özengöstererek her zamancam içinözel kazıma aleti kullanınız. Biz camı temizlemek için“Vitro

Clean”i öneririz. Bu ürünü seçmemizin nedeni, kirliliği kolayca çıkarmanızı sağlayan film tabakası oluşturanyüksek silikonyüzdesi içermesidir. Bu işleme özel önem vermenizi tavsiye ederiz.

Brülörleri temizlediktenve Temizlenenmeyvelerdenve sebzelerdengelebilecek kum tanecikleri cam yüzeyi çizebilir kuruladıktansonra, brülörler kapaklarının brülörüm alev dağıtıcılarının üzerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz .

Erimiş şeker veya çok fazla şeker içerenyemekler pişirme bölgesine döküldükleri anda cam kazıma aleti ile çıkarılmalıdır. Tencere desteklerini yıkadıktan sonra onlarla yemek pişirmeden

önce tamamen kurulayınız. Pişirmeye başladığınızda, su damlaları veya nemli yüzeyler emayın bozulmasına neden olabilirler.

Tencere desteklerini temizlerken, plastik ayağa dikkat ediniz, öyle ki ayak çıkabilir ve camı veya etrafını çizebilir.

SERAMİK IZGARA UYGULAMALARI İÇİN TEMİZLEME TALİMATLARI

Yemeği doğrudan ocak üzerinde pişiriyorsanız, toksin içerikli ürünlerle TEMİZLEMEYİNİZ ve alüminyum bulaşık teli kullanmayınız.

“Toz” içermeyenveya kireçli yapısı olmayansıvı tabanlı temizleyicileri kullanmanızı ve bir kazıma aleti kullanmanızı öneririz.

Bir ispatula yardimiyla vitro izgaranizin yüzeyinde bulunan pismis yemek artiklarini toplayabilir ve bunlari yag toplama haznesin de biriktirebilirsiniz.

Pisirme islemi sona erdikten sonra, temizleme islemende kolaylik saglamasi için hazneyi bulundugu yerden çikararak temiz leyebilirsiniz.

NNN

Anormal Durumlar

Her zaman teknik destek servisini aramanız gerekmeyebilir. Bir

çok durumda sorunu kendiniz çözebilirsiniz. Aşağıdaki tablo bir kaç tavsiye içermektedir.

Önemli not:

Sadece bizim Teknik Servis Bölümümüzden yetkili personelimiz gaz ve elektrik besleme ile ilgili işlerini gerçekleştirebilirler.

Sorun

...Genel elektrik sistemi

çalışmıyor?

...Elektrikli çakmak çalışmıyor?

Olası nedeni

-Arızalı fiş

-Otomatik sigorta attı veya şalter inmiş olabilir.

-Brülör ile çakmak arasında yemek veya temizleyici artığı kalmış olabilir.

-Brülörler ıslak olabilir.

Giderilmesi

-Ana sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin ve gerekirse değiştiriniz.

-Ana sigorta kutusunu, otomatik şalter veya farklı bir şalter atmış mı diye kontrol ediniz.

-Çakmak ile brülörler arasını dikkatlice temizleyiniz.

...Brülörlerdeki alevler düzgün değil?

...gaz akışı normal gözükmüyor mu veya gaz çıkmıyor mu?

...mutfakta gaz kokusu var mı?

...farklı brülörlerdeki güvenlik valfleri çalışmıyor mu?

-Brülör kapakları düzgün yerleştirilmemiş olabilir.

-Brülörün farklı parçaları yanlış yerleştirilmiş olabilir.

-Brülörlerin gaz çıkışındaki oluklar kirlenmiş olabilir.

-Gaz vanaları kapatılmış olabilir.

-Gaz bir tüpten geliyorsa, tüp bitmiş olabilir.

-Bir gaz kapağı açık kalmış olabilir.

-Tüp ile boru hattı arasında bir kaçak olabilir.

-Kontrol düğmesine yeterince uzun süre basılmamış olabilir.

-Brülörlerin gaz çıkışındaki oluklar kirlenmiş olabilir.

-Brülör kapaklarını ve çakmakları dikkatlice kurulayınız.

-Brülör kapaklarının doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.

-Farklı parçaları doğru şekilde yerleştiriniz.

-Brülör gaz çıkışlarındaki olukları temizleyiniz.

-Tüm ana vanaları açınız.

-Tüpü değiştiriniz.

-Herhangi bir gaz vanası açık mı diye kontrol ediniz.

-Bağlantının gaz kaçırmadığından emin olunuz.

-Brülörü yakınız ve kontrol düğmesine bir kaç saniye daha fazla basılı tutunuz.

-Brülör gaz çıkışlarındaki olukları temizleyiniz.

Teknik servisimizi çağırdığınızda, pişirme plakanızın alt kısmındaki karakteristikleri gösteren plakada yer alanaşağıdaki işaretleri gösteriniz

E - NR FD

Bu kod, ocağın alt tarafında bulunan, cihazınızın özellikler plakasında bulunabilir.

Garanti koşulları

Bu cihaz için uygulanan garanti koşulları, şirketimizin, cihazın satın alındığı ülkedeki temsilciliği tarafından belirlenir. Arzu ederseniz, satıcı size bu konudaki tüm detayları açıklamaya her zamanhazır olacaktır. Garantidenyararlanılacak her durumda satışınbelgesini göstermek gerekmektedir.

Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.

NNO

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement