Tristar IV 2620 - Insect Killer Owner Manual

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Tristar IV 2620 - Insect Killer Owner Manual | Manualzz

NL

UK

FR

DE

ES

Gebruikershandleiding

User manual

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Manual de usuario

IT Manuale utente

PT Manual de utilizador

IV-2620

Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile

Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição

1

Insecten opvangbak

Insect collection tray

2

Collection d'insectes bac

Insect sammlung fach

Bandeja de recogida de insectos

Vassoio di raccolta di insetti

Insetos recolha bandeja 1

3

ON/OFF

2

Muurhaak

Wall hanger

Mur crochet

Wand Aufhänger

Colgador de pared

Appendiabiti a parete

Parede cabide

3

Plastic rooster

Plastic cover

Couvercle en plastique

Kunststoff-Abdeckung

Cubierta de plastic

Coperchio di plastic

Capa plástica

Bediening en onderhoud

NL

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis.

Dit apparaat wordt gebruikt voor het aantrekken van vliegende insecten d.m.v. UV licht.

Als u de stekker in het stopcontact steekt gaat de lamp direct branden, als u de ON/OFF schakelaar op ON zet gaat de binnenventilator aan en zullen de gedode insecten in de uitschuifbare opvangbak vallen. U dient deze opvangbak regelmatig te legen, haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens dit uit te voeren.

Indien er teveel insecten op het metalen spanningsrooster blijven kleven, voer dan de volgende procedure uit:

Haal de stekker uit het stopcontact.

Verwijder het kleine schroefje uit de voorkant van het plastic beschermrooster(nr.3).

Borstel het metalen rooster schoon met een droge borstel, gebruik geen water of schoonmaak middelen.

Leeg de opvanglade en plaats deze terug.

Plaats het plastic beschermrooster terug en zet deze vast met het schroefje.

Nominale spanning: 230V ~

Nominale Frequentie: 50Hz

Dit apparaat werkt onder hoge voltage, raak nooit het binnenwerk aan, als de stekker in het stopcontact zit.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees alle instructies voor gebruik

Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen of knoppen.

Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.

Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.

Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze.

Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan letsel veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen

Laat geen snoer hangen over de rand van de tafel of tegen, hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.

Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

Garantievoorwaarden en service

Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.

Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk

Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.

Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.

Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR, middels haar servicebureau het apparaat repareren of vervangen.

Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie.

TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:

1) Ten gevolge van een val of ongeluk

2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derde

3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat

4) Schade door normale gebruiksslijtage

Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.

Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.

Bewaart u altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik.

Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG

Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoeleinden van de “laagspanningsrichtlijn”nr. 73/23/EG, de beschermingsvoorschriften van de

EMC-richtlijn 89/336/EG “Electromagnetische compatibiliteit” en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Operation and maintenance

GB

Remove all packaging of the device.

Check that the voltage of the appliance corresponds to the mains voltage of your home.

This device is used to attract flying insects by UV light.

If you plug the powercord into the outlet, the lamp directly lightenes, if you switch the ON/OFF switch to ON, the fan inside will start and the killed insects will fall into the sliding tray.

You should regularly empty the tray, always remove the plug from the outlet before you empty the tray.

If there are too many insects on the metal grid voltage adherence, perform the following steps:

• Unplug the power cord.

• Remove the small screw from the front of the plastic grid(no.3).

• Brush the metal grid clean with a dry brush, do not use water or any cleaning products.

• Empty the collection tray and place it back.

• Place the plastic grille back and put the screw in, make sure that the screw is fixed well.

Rated voltage: 230V ~

Rated Frequency: 50Hz

This device works under high voltage, never touch

the inside when the plug is into the wall outlet.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read all instructions before use.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.

The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries and invalidate any warranty you may have.

Do not use outdoors, or on or near direct heat sources

Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close to curtains, window coverings etc.

This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.

The appliance must be placed on a stable, level surface.

This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or whilst hot without adult supervision.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Guarantee

The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.

Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.

Defects to consumables or parts subject to wearing , as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Guidelines for protection of the environment

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC.

On Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low

Voltage Directive "No 73/23/EEC, the protection requirements of the EMC Directive 89/336/EC

"Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Fonctionnement et entretien

FR

Retirez tous les éléments d'emballage de l'appareil.

Assurez-vous que la tension de fonctionnement de l'appareil corresponde à celle de l'alimentation sur secteur de votre foyer.

Cet appareil sert à attirer les insectes volants à l'aide d'une lumière ultraviolette.

Si vous branchez le cordon d'alimentation sur la prise, la lampe s'allume directement. Si vous placez l'interrupteur ON/OFF sur ON, le ventilateur qui se trouve à l'intérieure s'active et les insectes morts vont tomber dans le plateau coulissant.

Vous devez régulièrement vider le plateau, débranchez systématiquement la prise de courant avant de vider le plateau.

S'il y a trop d'insectes sur la grille métallique sous tension, effectuez la démarche suivante :

- Débranchez le cordon d'alimentation

- Retirez les petites visses de l'avant de la grille en plastique (N°3)

- Brossez la grille métallique à l'aide d'une brosse sèche, n'utilisez pas d'eau ou de produits de nettoyage.

- Videz le plateau de récupération et remettez-le en position.

- Replacez la grille en plastique et revissez-la. Assurez vous que la vis soit bien serrée.

Tension mesurée : 230V

Fréquence mesurée : 50 Hz

MISES EN GARDES IMPORTANTES

Lisez toutes les instructions avant utilisation.

Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.

Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments.

N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou bien après qu'il ai subit un dysfonctionnement ou ait été endommage d'une quelconque façon.

L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabriquant de l'appareil est susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont vous bénéficiez.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.

Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail, ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.

Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour lequel il a été prévu.

L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.

Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en marche ou qu'il est chaud.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE

Garantie

L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (reçu).

Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétion-

Les interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !

La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.

Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.

Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés donnent toujours lieu à un échange.

Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à la charge du client !

La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur l'appareil.

Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.

Directives pour la préservation de l'environnement

Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et

électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les

équipements ménagés usés vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.

Emballage

L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.

Produit

Cette appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la

Directive Basse Tension no 73/23/EEC, les exigences de protection de la Directive EMC

89/336/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.

Bedienung und Wartung

DE

Die Verpackung des Geräts vollständig entfernen.

Prüfen, ob die Gerätespannung mit der Stromspannung im Haus übereinstimmt.

Dieses Gerät wird verwendet, um fliegende Insekten mit UV-Licht anzulocken.

Wenn das Stromkabel eingesteckt wird, leuchtet die Lampe sofort, wenn der EIN/AUS Schalter auf EIN gestellt wird, startet innen der Ventilator und die getöteten Insekten fallen in die ausziehbare Schale.

Die Schale sollte regelmäßig geleert werden, vor dem Ausleeren immer den Stecker aus der

Steckdose ziehen.

Wenn sich zu viele Insekten auf dem unter Spannung stehenden Metallgitter befinden, unternehmen Sie folgende Schritte:

• Stromkabel ausstecken.

• Die kleine Schraube vorne am Plastikgitter entfernen (Nr.3).

• Das Metallgitter mit einer trockenen Bürste abbürsten, kein Wasser oder Reinigungsmittel verwenden.

• Die Auffangschale ausleeren und wieder einsetzen.

• Das Plastikgitter wieder einsetzen und die Schraube festdrehen, sicher stellen, dass die

Schraube gut fixiert ist.

Nennspannung: 230V ~

Nennfrequenz: 50Hz

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen.

Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.

Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder

Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt ist.

Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen, außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.

Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder Gardinen.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.

Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES

NACHSCHLAGEN AUF.

Garantie

Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg aufbewahren).

Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und

Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine

Garantiearbeiten vor.

Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.

Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten

Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und

Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.

Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und werden berechnet!

Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.

Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit

Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.

Hinweise zum Umweltschutz

Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab.

Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung.

Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere

Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen

Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für

Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.

Produkt

Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz unserer Umwelt.

EU Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und der EMC-

Richtlinie 89/336/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.

Uso y mantenimiento

ES

Retire todo el embalaje del dispositivo.

Compruebe que la tensión del aparato coincida con la tensión de la corriente de su casa.

Este dispositivo se utiliza para atraer insectos voladores mediante luz UV.

Si enchufa el cable de alimentación a la corriente la luz se enciende directamente. Si pone el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en ENCENDIDO, el ventilador del interior se activará los insectos muertos caerán a la bandeja extraíble.

Debería vaciar la bandeja con regularidad; desconecte siempre el enchufe de la toma antes de hacerlo.

Si hay demasiados insectos en la rejilla de adherencia de tensión, realice los pasos siguientes:

• Desenchufe el cable de alimentación.

• Saque el tornillo pequeño de la parte delantera de la rejilla de plástico (nº 3)

• Cepille la rejilla metálica para limpiarla con un pincel seco, no use agua ni productos de limpieza.

• Vacíe la bandeja de recolección y vuelva a colocarla.

• Vuelva a colocar la rejilla de plástico y ponga el tornillo; asegúrese de que el tornillo esté bien fijado.

Tensión nominal: 230V ~

Frecuencia nominal: 50Hz

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones antes del uso.

No toque las superficies calientes. Use las asas o los mandos.

Para protegerse contra electrocución, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua u otros líquidos.

Desenchufe la unidad de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje enfriar el dispositivo antes de añadir o quitar piezas. No use aparatos con el cable o enchufe dañado, después de que funcionen mal o se hayan dañado de cualquier modo.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato pueden provocar heridas y anular la garantía que pueda tener.

No lo use en exterior, ni sobre o cerca de fuentes de calor directas.

No deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o encimera, ni toque las superficies calientes o entre en contacto con piezas calientes. No deje que el producto se coloque debajo o cerca de cortinas, persianas, etc.

Este aparato es solamente para uso doméstico, y sólo para su finalidad.

El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.

Este aparato precisa supervisión, y por lo tanto nunca debe dejarse encendido o cuando esté caliente sin supervisión por un adulto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA EN EL FUTURO

Garantía

El dispositivo proporcionado por nuestra empresa está cubierto por una garantía de

24 meses desde la fecha de compra (recibo).

Durante la duración de la garantía, cualquier avería del dispositivo o sus accesorios debida a defectos de material o fabricación será solucionado sin coste mediante su reparación o, según nuestro criterio, su cambio. El servicio de garantía no implica una ampliación de la duración de la garantía ni da derecho a una nueva garantía.

La prueba de garantía se proporciona mediante la prueba de compra. Sin la prueba de compra no se realizará ningún cambio ni reparación sin coste.

Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina entera en su embalaje original a su vendedor, junto con el recibo.

Los daños a accesorios no implican el cambio automático gratuito de toda la máquina. En tales casos, contacte con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrán cargo.

Los defectos ds consumibles o piezas susceptibles de desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o cambio de dichas piezas, no están cubiertos por la garantía y, por lo tanto, deben pagarse.

La garantía queda anulada en caso de manipulación no autorizada.

Después del fin del periodo de garantía, las reparaciones pueden ser realizadas por vendedores capacitados o el servicio de reparación con el pago de los costes correspondientes.

Normas de protección del medioambiente

Este aparato no debe desecharse con los residuos domésticos al finalizar su vida útil, sino desecharse en un centro de reciclaje de aparatos domésticos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le llama la atención sobre este importante asunto. Los materiales usados en este aparato pueden reciclarse. Reciclando electrodomésticos usados, contribuye de forma importante a la protección del medioambiente.

Consulte a sus autoridades locales para obtener información sobre el punto de recogida.

Embalaje

El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje de forma separada.

Producto

Este dispositivo tiene una marca de cumplimiento con la Directriz Europea 2002/96/EC.

sobre Equipo Eléctrico y Electrónico de Desecho (WEEE). Garantizando que el producto de desecho se procese correctamente, ayuda a evitar las posibles consecuencias adversas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de cumplimiento CE

Este dispositivo ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directriz de Baja Tensión "Nº 73/23/EEC, los requisitos de protección de la

Directriz EMC 89/336/EC de "Compatiblidad Electromagnética" y los requisitos de la Directriz

93/68/EEC.

Funzionamento e Manutenzione

IT

Rimuovere tutto l’imballaggio del dispositivo.

Controllare che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda al voltaggio di rete della vostra casa.

Questo dispositivo viene è usato per attrarre insetti volanti con la luce UV.

Se inserite il cavo di alimentazione nella presa elettrica la lampada si accende direttamente, se posizionate l’interruttore ON/OFF su ON, la ventola all’interno inizierà ad uccidere gli insetti che cadranno in vaschetta scorrevole.

Dovreste regolarmente svuotare la vaschetta, rimuovere sempre la spina dalla presa elettrica prima di svuotare la vaschetta.

Se ci sono troppi insetti sulla griglia dell’aderenza di voltaggio, seguire questi passi:

• Scollegare il cavo di alimentazione.

• Rimuovere la piccola vite dalla parte frontale della griglia di plastica (no.3).

• Pulire la griglia di metallo con una spazzola asciutta, non usare acqua o qualsiasi detergente.

• Svuotare la vaschetta di raccolta e riposizionarla.

• Posizionare la griglia di plastica e inserire la vite all’interno, assicurarsi che la vite sia ben fissata.

Voltaggio valutato: 230V ~

Frequenza valutata: 50Hz

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso.

Non toccare le superfici calde. Usare presine o manopole.

Per proteggersi da scossa elettrica, non immergere il cavo, la spina o il dispositivo in acqua o in altro liquido.

Scollegare dalla presa di corrente quando non in uso e prima della pulizia.

Permettere al dispositivo di raffreddarsi prima di inserire o estrarre parti. Non attivare alcun dispositivo che presenti un cavo o una spina danneggiata o dopo il malfunzionamento del dispositivo, o nel caso in cui sia stato danneggiato in qualsiasi modo.

L’uso di pezzi accessori non raccomandati dal produttore del dispositivo può provocare lesioni e invalida qualsiasi garanzia possiate avere.

Non usare all’esterno, o su o vicino a fonti di calore dirette.

Non lasciar pendere il cavo oltre il bordo del tavolo o del banco, o toccare le superfici calde o venire a contatto con le parti calde o lasciare che il prodotto sia posto sotto o vicino a tende, rivestimenti di finestre, ecc.

Questo dispositivo è per il solo uso domestico e solo per lo scopo per cui è stato progettato.

Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile, piana.

Questo dispositivo è un dispositivo potenzialmente pericoloso, e come tale non deve mai essere lasciato ACCESO o ancora caldo senza la supervisione di un adulto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER UN RIFERIMENTO FUTURO

Garanzia

Il dispositivo fornito dalla nostra Compagnia ha una garanzia che copre 24 mesi a partire dalla data d’acquisto (ricevuta).

Durante il corso della garanzia qualsiasi difetto del dispositivo o dei suoi accessori o difetti di materiale o di produzione verranno eliminate gratuitamente tramite la riparazione o, a nostra discrezione, tramite la sua sostituzione. Il servizio di garanzia non comporta un’estensione della durata della garanzia, né da diritto ad una nuova garanzia!

La prova della garanzia è fornita dallo scontrino d’acquisto. Senza lo scontrino d’acquisto non verrà effettuata alcuna sostituzione o riparazione.

Se si desidera presentare un reclamo inerente la garanzia si prega di portare l’intero apparecchio nell’imballaggio originale al vostro rivenditore unitamente alla ricevuta.

Danni agli accessori non implicano la sostituzione gratuita automatica dell’intero apparecchio. In tali casi si prega di contattare il nostro numero verde. Vetro rotto o rottura delle parti in plastica sono sempre soggetti ad una spesa.

Difetti ai consumabili o a parti soggette ad usura, come anche pulizia, manutenzione o sostituzione delle suddette parti non sono coperte dalla garanzia e pertanto devono essere pagati!

La garanzia scade in caso di manomissione non autorizzata.

Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un rivenditore competente o da un servizio di riparazioni a fronte del pagamento dei costi conseguenti.

Linee guida per la protezione dell’ambiente

Questo dispositivo non dovrebbe essere inserito nella spazzatura domestica alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito presso un punto centrale per il riciclo dei dispositivi domestici elettrici ed elettronici. Questo simbolo sul dispositivo, sul manuale d’istruzioni e sull’imballaggio centra la vostra attenzione su questo importante argomento. I materiali usati in questo dispositivo possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici usati contribuite a dare una spinta importante alla protezione del nostro ambiente.

Chiedere alle autorità locali per informazioni inerenti i punti di raccolta.

Imballaggio

L’imballaggio è riciclabile al 100%, riportare l’imballaggio separatamente.

Prodotto

Questo dispositivo è dotato di un marchio secondo la Normativa Europea 2002/96/EC. sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Garantendo che il prodotto viene correttamente smaltito come rifiuto, aiutate ad evitare conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana.

Dichiarazione di conformità EC

Questo dispositivo è progettato, prodotto e marchiato secondo gli obiettivi di sicurezza della

Direttiva sul Basso Consumo N° 73/23/EEC, i requisi ti di protezione della Direttiva EMC

89/336/EC sulla "Compatibilità Elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/EEC.

Funcionamento e manutenção

PT

Retire todas as embalagens do aparelho.

Verifique se a voltagem do aparelho corresponde à voltagem da alimentação eléctrica de sua casa.

Este aparelho é utilizado para atrair insectos voadores por raios ultravioleta.

Se ligar o cabo de alimentação à tomada, o indicador luminoso acende imediatamente, se

LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF) o interruptor, a ventoinha interior será iniciada e os insectos mortos cairão na bandeja de recolha.

Deve esvaziar regularmente a bandeja e retirar sempre a ficha da tomada antes de esvaziar a bandeja.

Se houver muitos insectos no elemento aderente de voltagem da grelha metálica, siga os passos seguintes:

• Desligue o cabo de alimentação.

• Desaperte o parafuso pequeno da parte frontal da grelha de plástico (nº 3).

• Escove a grelha metálica com uma escova limpa e seca e não utilize água ou qualquer produto de limpeza.

• Esvazie a bandeja de recolha e coloque-a outra vez no seu lugar.

• Coloque a grelha de plástico outra vez no seu lugar e aperte o parafuso, certificando-se de que o parafuso está bem apertado.

Voltagem nominal: 230V ~

Frequência nominal: 50Hz

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.

Para se proteger de algum choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.

Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar. Deixe o aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças. Não coloque em funcionamento nenhum aparelho com um cabo ou uma ficha danificados ou depois de o aparelho não funcionar correctamente, ou ter sido danificado por qualquer forma.

A utilização dos acessórios incluídos não recomendada pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.

Não utilize no exterior, ou perto de fontes de calor directas.

Não deixe o cabo dependurado na esquina de uma mesa ou de um balcão, ou toque nas superfícies quentes ou peças quentes ou deixe o produto colocado debaixo ou junto de cortinas, persianas de janelas, etc..

Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície nivelada e estável.

Este aparelho é um aparelho que necessita de supervisão de um adulto e, como tal, nunca deve ser deixado ligado ou ainda quente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA

Garantia

O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24 meses a contar da data de compra (recibo).

Durante a duração da garantia qualquer avaria do aparelho ou dos seus acessórios até defeitos de fabrico ou de material serão eliminados sem encargo por reparação ou, se preferir, por substituição. Os serviços da garantia não implicam uma prorrogação da duração da garantia nem conferem nenhum direito a uma nova garantia!

O comprovativo da garantia é fornecido com o comprovativo da compra. Sem o comprovativo da compra não serão realizadas sem encargo a reparação ou a substituição.

Se desejar fazer uma reclamação prevista na garantia, devolva a máquina na totalidade e com a embalagem de origem do distribuidor juntamente com o recibo.

Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo da máquina na sua totalidade. Neste caso, entre em contacto com a nossa linha de assistência directa. As peças de vidro ou as peças de plástico partidas estão sempre sujeitas a encargo.

Os defeitos nos consumíveis ou nas peças sujeitas a desgaste, assim como a limpeza, a manutenção ou a substituição das referidas peças não estão cobertos pela garantia e por isso devem ser pagos!

A garantia termina no caso de adulteração não autorizada.

Depois do prazo de validade da garantia a reparação pode ser realizada por um fabricante qualificado ou por um serviço de reparação contra o pagamento dos custos decorrentes.

Instruções gerais sobre a protecção do ambiente

Este aparelho não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico depois da sua vida útil ter terminado, mas deve ser eliminado num ponto central de reciclagem de electrodomésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, o manual de instruções e as embalagens chamam a sua atenção para esta importante questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos está a contribuir para promover a protecção do nosso ambiente. Peça às suas autoridades locais informações sobre os pontos de reciclagem.

Embalagens

As embalagens são 100% recicláveis. Devolva as embalagens em separado.

Produto

Este aparelho vem equipado com uma marca que está em conformidade com a Directiva

Europeia 2002/96/EC sobre R esíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Ao garantir que o produto é tratado correctamente como um resíduo, está a ajudar nas possíveis consequências adversas para o ambiente e para a saúde humana.

Declaração de conformidade CE

Este aparelho foi construído, fabricado e é comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva “Baixa Tensão” Nº 73/23/EEC, com as exigências da Directiva CEE

Nº 89/336/CE “Compatibilidade Electromagnética” e as exigências da Directiva Nº 93/68/CEE.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement