Gaggenau AH600190 de handleiding

Add to my manuals
18 Pages

advertisement

Gaggenau AH600190 de handleiding | Manualzz

Bedienings- en montagehandleiding

AH 600-190

Afzuigkap

0 0

1

2

3

AH 600-190

Voorwoord

1. Belangrijk

1.1 Veiligheidsvoorschriften

1.2 Voor het eerste gebruik

1.3 Gebruik

2. Apparaat en principe

2.1 Het apparaat

2.2 Accessoires/extra accessoires

2.3 Het principe

3. Bediening

3.1 In- en uitschakelen

3.2 Speciale functies

4. Reiniging

5. Onderhoud

6. Montagehandleiding

6.1 Technische gegevens

6.2 Het inbouwen bladzijde 3-4 bladzijde 3 bladzijde 4 bladzijde 4 bladzijde 5-6 bladzijde 5 bladzijde 5 bladzijde 6 bladzijde 7-8 bladzijde 7 bladzijde 8 bladzijde 9-10 bladzijde 11 bladzijde 12-17 bladzijde 12 bladzijde 12-17

1

Voorwoord

1

2

3

Met uw nieuwe afzuigkap beleeft u voortaan nog meer plezier aan het koken.

Het systeem biedt u tal van voordelen , waaronder:

– een effectieve afzuiging door het zogenaamde

“coanda-effect”.

– een minimaal geluidsniveau.

Om alle mogelijkheden van het apparaat te kunnen benutten, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing en de montagehandleiding goed te lezen, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt. U vindt hierin alles over het gebruik, de installatie en het onderhoud van het apparaat.

Op de volgende bladzijden staan belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid en de bediening . Lees ze goed door, voor uw eigen veiligheid en voor een lange levensduur van het apparaat.

Wat u moet weten, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, vindt u op pagina 4.

In de hoofdstukken “Apparaat en principe” en

“Bediening” staat wat uw afzuigkap kan en hoe u het apparaat moet bedienen.

In het hoofdstuk “Reiniging” leest u wat u moet doen om jarenlang plezier te hebben van het apparaat.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe afzuigkap!

2 afb. 1

1. Belangrijk

1.1 Veiligheidsvoorschriften

– Neem het apparaat niet in gebruik, wanneer het beschadigd is!

– Het apparaat mag alleen door een erkend vakman worden aangesloten. Daarbij dient aan alle geldende voorschriften te worden voldaan.

Volg de aanwijzingen in de montagehandleiding!

– Aansluitkabels mogen niet in aanraking komen met hete kookzones.

– Schakel de afzuigkap alleen in , wanneer de lampen zijn geplaatst.

– Gebruik het apparaat nooit zonder vetfilter .

– Gevaarlijke en explosieve stoffen en dampen mogen niet worden afgezogen!

– De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de goede staat van het apparaat.

– Schakel het apparaat alleen in, als u er toezicht op houdt.

– Pas op! Vette filters zijn brandgevaarlijk! Houd daarom altijd toezicht als u onder de afzuigkap frituurt. Reinig de vetfilters regelmatig.

– Brandgevaar! Flamberen is onder de afzuigkap niet toegestaan!

– Boven een verwarmingssysteem voor vaste brandstoffen (kolen, hout, etc.) mag de afzuigkap slechts beperkt worden gebruikt.

– Ontsteek branders van gaskookplaten alleen als er pannen op staan.

– Als u meer dan 3 gasbranders tegelijk gebruikt, zet de afzuigkap dan op stand 2 of hoger. Zo voorkomt u dat zich te veel warmte in het apparaat ophoopt.

– Plaats geen zware voorwerpen op de afzuigkap. Dit kan van invloed zijn op het functioneren van het apparaat.

– Dit apparaat mag niet met een stoomreiniger of waterdruk worden gereinigd . Er bestaat dan gevaar voor kortsluiting!

– Voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient het apparaat spanningsvrij te worden gemaakt. Trek hiertoe de stekker uit het stopcontact of schakel de desbetreffende zekering van de huisinstallatie uit. Is de stekker niet toegankelijk, dan moet het apparaat via een voorgeschakelde zekering van de netspanning worden losgekoppeld.

– Reparaties mogen alleen door een erkend vakman worden uitgevoerd, zodat de veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft.

– De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

– Wordt in de ruimte waar de afzuigkap zich bevindt een hout-, kolen-, gas- of oliekachel gebruikt, dan wel een open haard, dan moet voor voldoende luchttoevoer worden gezorgd.

– Het apparaat kan zonder gevaar worden gebruikt, wanneer de onderdruk van 4 Pa

(0,04 mbar) in de stookruimte niet wordt overschreden. Dit kan worden bereikt met nietafsluitbare openingen, bijvoorbeeld in deuren en ramen, via toe- en afvoermuurkasten of andere technische voorzieningen.

– Als het apparaat alleen bij een geopend raam mag worden gebruikt (in verband met de luchttoevoer), kunt u een raamschakelaar laten installeren. Aan het raam wordt dan een schakelaar (sluiter) gemonteerd. Deze schakelaar wordt aangesloten op het daarvoor bestemde aansluitpunt van de hoofdelektronica.

Het apparaat kan nu alleen nog worden gebruikt, als het raam geopend is.

Let op! De raamschakelaar mag uitsluitend door een erkend vakman worden aangesloten.

Let op! De verlichting functioneert zonder beperkingen.

– Na een stroomstoring wordt de afzuigkap niet automatisch weer ingeschakeld. U neemt het apparaat weer in gebruik door aan een knop te draaien of door op een willekeurige toets te drukken.

Technische wijzigingen voorbehouden!

3

1.2 Voor het eerste gebruik

Lees de volgende aanwijzingen, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt:

– Het apparaat moet door een erkend vakman worden geïnstalleerd en aangesloten.

– Het typeplaatje van dit apparaat is op een apart blad bijgevoegd. Bewaar het typeplaatje bij deze gebruiksaanwijzing. In geval van schade of bij een garantieaanspraak is dit typeplaatje van belang!

– Lees voor de ingebruikneming van het apparaat de gebruiksaanwijzing goed door.

– Haal het apparaat uit de verpakking .

Zorg dat de verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

Let op!

Onder in de verpakking bevinden zich toebehoren!

Laat kinderen niet bij de verpakkingsmaterialen.

– Reinig het apparaat grondig, voordat u het voor het eerst gebruikt (zie ook het hoofdstuk

„Reiniging”).

– Controleer voor de ingebruikneming of de netaansluiting in orde is.

1.3 Gebruik

– Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

– Bij eventuele storingen dient u eerst de zekeringen in het huis te controleren. Ligt het niet aan de stroomvoorziening neem dan contact op met uw leverancier of de Gaggenauklantenservice.

4

2. Apparaat en principe

2.1 Het apparaat

1 Display

2 Glasplaten

3 Luchtafvoerkanaal

4 Bedieningspaneel

3

2 afb. 2

1

0 0

1

2

3

2

4

5 6 7

10 11 12 afb. 3

13 14 15

8

0

9

0

1

2

3

5 Toets „vetfilter”

6 Weergave afzuigstand

7 Toets „coanda-stand”

8 Schakelknop „verlichting”

9 Schakelknop „afzuigstand”

10 Toets „nazuigstand”

11 Symbool „nazuigstand”

12 Symbool „vetfilter”

13 Symbool „coanda-stand”

14 Symbool „intensief”

15 Toets „intensief”

2.2 Accessoires/extra accessoires

De volgende accessoires kunt u bestellen:

– actieve-koolfilter: KF 600-090

– terugslagklep RK 040-150: voor plaatsing in de afvoeropening van de afzuigkap

– flexibele aluminium buis AR 040-150: doorsnede 150 mm, maximale lengte 3,5 m, met

2 klemmen:

Installatietoebehoren

Voor luchtafvoer:

Luchtafvoerkanaal voor een plafondhoogte tussen

2,27 - 2,60 m: LK 600-010

Luchtafvoerkanaal voor een plafondhoogte tussen

2,61 - 3,00 m: LK 600-020

Voor recirculatie:

Recirculatie-kanaal voor een plafondhoogte tussen

2,39 - 2,60 m: LK 600-110

Recirculatie-kanaal voor een plafondhoogte tussen

2,61 - 3,00 m: LK 600-120

5

2.3 Het principe

afb. 4 afb. 5

De afzuigkap zuigt vocht en geurtjes die tijdens het koken vrijkomen snel en geluidsarm af. U kunt uit meerdere afzuigstanden kiezen.

De afvoerlucht passeert eerst het ingebouwde vetfilter. Het vetfilter filtert de vetdeeltjes en de geurtjes eruit en houdt deze vast.

Bij luchtafvoer:

De ventilator van de afzuigkap zuigt de wasem aan en geleidt deze via het vetfilter naar buiten.

Het vetfilter houdt daarbij de vetdeeltjes vast

(zie afbeelding 4).

Bij recirculatie:

Voor recirculatie moet een actieve-koolfilter worden geplaatst (extra accessoire). De ventilator van de afzuigkap zuigt de wasem aan en geleidt deze via het vetfilter én het actieve-koolfilter schoon terug naar de keuken. Het vetfilter houdt de vetdeeltjes vast en het actieve-koolfilter bindt de geurtjes (zie afbeelding 5).

Het coanda-effect:

Dankzij het coanda-effect wordt de wasem nog beter afgezogen. Door een extra motor wordt de wasem snel en effectief onder de afzuigkap geleid. De extra ventilator aan de voorkant van de afzuigkap produceert een luchtstroming die om een cilinder naar achteren wordt geleid. De wasem die tijdens het koken vrijkomt, kan hierdoor optimaal door de afzuigkap worden afgezogen

(zie afbeelding 6).

6 afb. 6

3. Bediening

3.1 In- en uitschakelen

0 0

1

2

3

Inschakelen

– Draai de schakelknop „afzuigstand” op de gewenste stand (afbeelding 7).

– In de display verschijnt de ingestelde afzuigstand.

afb. 7 afb. 8 afb. 9

0

0

0

1

2

0

1

2

3

Uitschakelen

– Draai de schakelknop „afzuigstand” op 0

(afbeelding 8).

– In de display verschijnt gedurende enkele seconden de waarde 0.

Let op!

U kunt de verlichting op elk moment in- en uitschakelen. Draai daartoe de schakelknop

„verlichting” op de stand (verlichting).

Coanda-stand inschakelen

– Draai de schakelknop „afzuigstand” op de gewenste stand.

– Druk op de toets „coanda-stand”.

– In de display verschijnen de door u ingestelde stand en het symbool „coanda-stand”

(afbeelding 9).

Let op! Ook als u de afzuigstand later wijzigt, blijft de coanda-stand ingeschakeld.

Coanda-stand uitschakelen

– Druk op de toets „coanda-stand” of draai de schakelknop „afzuigstand” op 0.

7

3.2 Speciale functies

0 0

1

2

3 afb. 10 afb. 11

8 afb. 12

0 0

1

2

3

Intensief

Bij het aanbraden en braden in een open pan adviseren wij de afzuigstand „intensief”.

Inschakelen: (zie afbeelding 10)

– Draai de schakelknop op de door u gewenste afzuigstand (1-3).

– Druk op de toets „intensief”. In de display verschijnt het symbool „intensief”. De eerder ingestelde afzuigstand is nog steeds in de display te zien. Na enkele minuten schakelt het apparaat automatisch terug naar de eerder ingestelde afzuigstand.

– Of u kunt ook alleen op de toets „intensief” drukken. In de display verschijnt het symbool

„intensief”. Het apparaat zal nu gedurende enkele minuten op de stand „intensief” afzuigen en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

De functie „intensief” voortijdig beëindigen:

– Draai de schakelknop „afzuigstand” op stand 0.

– Of kies met de schakelknop „afzuigstand” een andere stand.

– Of druk nogmaals op de toets „intensief”.

Nazuigstand

Inschakelen:

– Druk op de toets (nazuigstand).

– In de display verschijnen het symbool

(nazuigstand) en de afzuigstand 2

(zie afbeelding 11).

Of

– U kunt de schakelknop „afzuigstand” ook op een willekeurige stand zetten.

– Druk daarna op de toets (nazuigstand).

– In de display verschijnt het symbool

(nazuigstand) en de ingestelde afzuigstand

(zie afbeelding 12).

– Het apparaat zal nu 10 minuten nazuigen.

Uitschakelen:

– Draai de schakelknop „afzuigstand” op 0.

– Of druk op de toets (nazuigstand).

4. Reiniging

afb. 13

Let op!

De grepen van de vetfilters moeten na het inbouwen zichtbaar zijn. Bevinden de grepen zich aan de binnenkant van de behuizing, dan kunnen de filters niet meer worden verwijderd.

Het reinigen van de vetfilters

Na 30 bedrijfsuren knippert in de display het symbool (vetfilter). Het knipperende symbool geeft aan dat de vetfilters gereinigd moeten worden. U kunt de vetfilters natuurlijk ook eerder reinigen. De metalen vetfilters zijn eenvoudig uit het apparaat te halen.

Ga als volgt te werk:

– Pak het vetfilter bij de greep vast en duw de schuif naar achteren.

– Trek het filter naar beneden toe uit de houder

(zie afbeelding 13).

– Herhaal deze handelingen voor de overige vetfilters.

U kunt de metalen vetfilters in de vaatwasser reinigen op een temperatuur van maximaal 65 °C.

Plaats de filters rechtop in de vaatwasser, zodat er geen etensresten op achterblijven.

Bij reiniging in de vaatwasser kunnen er lichte verkleuringen optreden.

Reinig de binnenkant van de behuizing met een heet sopje van afwismiddel.

Plaats de vetfilters na het reinigen weer terug in de afzuigkap. Het terugplaatsen gebeurt in omgekeerde volgorde als het uitnemen.

Druk op de toets (vetfilter) om de bedrijfsurenteller weer op nul te zetten. Het knipperende symbool (vetfilter) verdwijnt uit de display.

Dit apparaat mag niet met een stoomreiniger of waterdruk worden gereinigd . Er bestaat dan gevaar voor kortsluiting!

9

10 afb. 14

Recirculatie

Heeft u bij aanschaf van de afzuigkap voor recirculatie gekozen, dan moet het actievekoolfilter KF 600-090 na een bepaalde bedrijfsduur worden vervangen. Let op! Het actieve-koolfilter wordt niet bij het apparaat geleverd.

Actieve-koolfilters bevatten geen schadelijke stoffen. Oude filters kunt u daarom met het gewone huisvuil wegdoen. Wordt de afzuigkap slechts een keer per dag gebruikt, dan moet het actievekoolfilter 1 à 2 keer per jaar worden vervangen.

Verwijder daartoe eerst het vetfilter. Druk de beide bevestigingen naar beneden toe los en haal het actieve-koolfilter naar beneden toe uit de afzuigkap

(zie afbeelding 14). Plaats een nieuw filter. Breng alle onderdelen in omgekeerde volgorde weer aan.

Het reinigen van de afzuigkap

Reinig de roestvrijstalen delen van de afzuigkap met een mild sopje van afwasmiddel. Wrijf de metalen oppervlakken in met een verzorgend middel voor roestvrij staal. Gebruik hiervoor een zachte doek.

Reinig de beide glasplaten in de vaatwasser.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, alsmede borstels en schuurpoeder.

Gebruik ook geen schurende sponzen. Gebruik een gewoon reinigingsmiddel voor glas en doe dat op een zachte, vochtige doek.

Reinig het bedieningspaneel alleen met een zachte doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen, omdat deze de opdruk kunnen aantasten.

5. Onderhoud

afb. 15 afb. 16

Voor alle onderhoudswerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt.

Bij eventuele storingen dient u eerst de zekeringen in het huis te controleren.

Ligt het niet aan de stroomvoorziening neem dan contact op met uw leverancier of de Gaggenauklantenservice. Vermeld daarbij het type apparaat

(zie het typeplaatje).

Reparaties mogen uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd, zodat de veiligheid van het apparaat gewaarborgd blijft. Bij ondeskundig uitgevoerde reparaties vervalt de garantie.

Het vervangen van een lamp

Pas op!

Maak het apparaat spanningsvrij, voordat u de lamp gaat vervangen.

Pas op! De lampen kunnen nog heet zijn. U kunt zich eraan branden!

– Verwijder de vetfilters.

– Draai de schroeven van de lampafdekking los.

De lampafdekking kan naar beneden worden geklapt, maar kan niet worden verwijderd (zie afbeelding 15).

– Draai de lamp naar links en haal de lamp eruit

(zie afbeelding 16).

Defecte lampen mogen alleen worden vervangen door lampen van hetzelfde type (Cool Beam)!

Originele lampen (artikelnummer: 03602611) zijn verkrijgbaar bij de vakhandel en de Gaggenauklantenservice.

Het indraaien van de lamp

– Zet de lamp erin en draai deze naar rechts.

– Schroef de lampafdekking weer vast.

– Sluit het apparaat weer op de netspanning aan.

11

6. Montagehandleiding

6.1 Technische gegevens

Gewicht: 28 kg

Afmetingen: 898 x 520 mm

Elektrische aansluiting

Let op de gegevens op het typeplaatje.

De aansluitkabel dient minimaal van het type H 05 VV-F G 0,75 te zijn.

Om de kabel te kunnen vervangen, moet de pijpmond worden verwijderd (draai hiervoor de

2 schroeven los).

Het apparaat mag alleen door een erkend vakman worden aangesloten. De installateur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het apparaat op de plaats van opstelling. Hij dient de gebruiker

(aan de hand van de gebruiksaanwijzing) de werkwijze van het apparaat te verklaren. Voorts dient hij de gebruiker te tonen, hoe - in geval van nood - het apparaat spanningsvrij kan worden gemaakt.

Aansluitmogelijkheden

De afzuigkap is geschikt voor luchtafvoer en recirculatie. De afvoerlucht kan via een apart afvoerkanaal of door een buitenmuur rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd.

Steek de stekker van de aansluitkabel na de montage in de contactdoos die achter de kanaalafdekking aan de wand is aangebracht. Kan de stekker na de montage niet meer uit de contactdoos worden getrokken, dan moet het apparaat met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld via een toegankelijke scheidingsinrichting met minimaal 3 mm contactafstand.

AH 600-190

AC 220-240V

160W

FD xxxx

50Hz

35W xxxx

345W xxxx

3x50W

6.2 Het inbouwen

Bij de installatie van de afzuigkap dient aan alle geldende voorschriften te worden voldaan.

De minimale afstand tussen het werkblad en de onderkant van de afzuigkap bedraagt bij elektroapparatuur 600 mm en bij gasapparatuur 670 mm.

De afzuigkap is geschikt voor luchtafvoer en recirculatie . De afvoerlucht kan via een apart afvoerkanaal of door een buitenmuur rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd.

Het is niet toegestaan de afvoerlucht via een in gebruik zijnde schoorsteen of rookafvoer af te voeren dan wel via een afvoerkanaal dat in verbinding staat met de stookkelder. Wanneer u de afvoerlucht via een niet-gebruikte schoorsteen wilt afvoeren, dient u dit eerst met een vakman te bespreken.

Wordt tegelijk met de afzuigkap een verwarmingsinstallatie gebruikt die voor de luchtaanvoer afhankelijk is van de desbetreffende ruimte, neem dan contact op met een vakman . Er moet voor voldoende luchttoevoer worden gezorgd. Houdt u zich aan alle geldende voorschriften!

Wordt in de ruimte waar de afzuigkap zich bevindt een hout-, kolen-, gas- of oliekachel gebruikt, dan wel een open haard, dan moet voor voldoende luchttoevoer worden gezorgd.

Het apparaat kan zonder gevaar worden gebruikt, wanneer de onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de stookruimte niet wordt overschreden. Dit kan worden bereikt met niet-afsluitbare openingen, bijvoorbeeld in deuren en ramen, via toe- en afvoermuurkasten of andere technische voorzieningen.

12

Voor de afvoerlucht kunnen flexibele aluminium buizen en roestbestendige metalen buizen worden gebruikt, alsmede buizen van materiaal dat voldoet aan de eisen van brandklasse B1, DIN 4102. De gebruikte buizen dienen een doorsnede van

150 mm te hebben.

Let op!

– Houd het afvoerkanaal en de buizen zo kort mogelijk.

– Maak geen scherpe bochten. Verleg de buizen tot een ruime bocht en sluit de pijp schuin aan op het afvoerkanaal.

– Verklein de buisdoorsnede naar boven toe niet.

Dit leidt tot een geringere afvoercapaciteit.

De afzuigkap is standaard voorzien van een afvoeropening aan de bovenkant.

Voor een buitenmuurconstructie adviseren wij de telescoopmuurkast TM 150-045 (Ø 150).

Let op!

Om te voorkomen dat water, bijvoorbeeld condensof regenwater, via een niet afgedekt afvoerkanaal in de afzuigkap komt, dient nabij de afzuigkap de condenswaterafscheider RV 060-150 te worden gemonteerd. De condenswaterafscheider moet ook na de montage toegankelijk zijn.

Bij recirculatie

Om de afzuigkap voor recirculatie te kunnen gebruiken, moet u het volgende filter aanschaffen:

– KF 600-090: actieve-koolfilter

Voor recirculatie kunt u - afhankelijk van de hoogte van uw plafond - kiezen uit de volgende luchtkanalen:

– LK 600-110: recirculatie-kanaal voor een plafondhoogte van 2,39 - 2,60 m

– LK 600-120: recirculatie-kanaal voor een plafondhoogte van 2,61 - 3,00 m

De genoemde afmetingen gelden voor een afstand van 1,60 m tussen de vloer en de onderkant van de afzuigkap.

Bij luchtafvoer

Wanneer u de afzuigkap gebruikt om de lucht af te voeren, kunt u - afhankelijk van de hoogte van uw plafond - kiezen uit de volgende luchtafvoerkanalen:

– LK 600-010: luchtafvoerkanaal voor een plafondhoogte van 2,27 - 2,60 m

– LK 600-020: luchtafvoerkanaal voor een plafondhoogte van 2,61 - 3,00 m

De genoemde afmetingen gelden voor een afstand van 1,60 m tussen de vloer en de onderkant van de afzuigkap.

Een zijdelingse afvoer is op aanvraag tegen bijbetaling leverbaar.

De contactdoos moet achter de kanaalafdekking aan de wand worden bevestigd.

afb. 17

2 6 0

Ophan-

5 2 0

13

14

15

448

137

300

310

230

625

270 afb. 18 afb. 19

Ga als volgt te werk:

Let op!

Controleer, voordat u de bevestigingspunten markeert, of zich op die plek in de muur geen stroom-, water- of andere leidingen bevinden!

Bij luchtafvoer

– Teken van de onderkant van de afzuigkap een middellijn op de wand.

– Markeer met behulp van de boorsjabloon de posities voor de schroeven op de wand. Geef ook de contouren van de afzuigkap aan. Hierdoor kan het apparaat later gemakkelijker worden opgehangen (zie afbeelding 18).

– Houdt u een minimale afstand aan van 600 mm tot elektrische kookplaten en 670 mm tot gaskookplaten. De onderkant van de sjabloon komt overeen met de onderkant van de afzuigkap.

– Boor met behulp van de sjabloon de 6 gaten voor de afzuigkap (vlak I van de sjabloon) en de

2 gaten voor de ophanging van de kanaalpanelen

(vlak II van de sjabloon). In de twee bovenste boorgaten voor de afzuigkap bevestigt u de

2 haken e met de schroeven d . Zorgt u ervoor dat de haken goed op de wand aansluiten. U kunt de gaten eventueel iets opboren. Plaats in de overige boorgaten de bijgevoegde pluggen a .

Let op! Houdt u rekening met eventueel nog te monteren extra onderdelen.

– Schroef de bevestigingsprofielen voor de kanaalpanelen vast.

– Verwijder de vetfilters.

– Verwijder de beide zwarte platen rechts en links van het afvoerkanaal.

– Hang de kap aan de beide haken. Justeer de ophanging met behulp van de kruiskopschroeven.

Zorg dat de afzuigkap waterpas hangt (zie afbeelding 19).

afb. 20 afb. 21 afb. 22

– Bevestig de kap met de 4 schroeven b (met sluitringen c aan de wand (zie afbeelding 20).

– Sluit de afvoerbuis aan.

– Sluit het apparaat op de netspanning aan.

– Trek de beschermfolie van de kanaalpanelen.

Let op!

Voorkom beschadiging van de kwetsbare roestvrijstalen oppervlakken.

– Verbind de kanaalschoen met het onderste gedeelte van het kanaal. Gebruik hiervoor de bijgeleverde 6 schroeven (3,5 x 9,5 mm) (zie afbeelding 21).

– Steek het bovenste gedeelte van het kanaal in het onderste gedeelte. Let u erop dat zich de bevestigingsgaten (in de zijkant) aan de bovenkant bevinden.

– Bevestig de bovenste kanaaleenheid met

2 schroeven aan de plafondhouder.

– Trek de kanaalschoen omlaag in zijn definitieve positie (zie afbeelding 22).

Let op!

Voorkom dat er bij het ineenschuiven krassen ontstaan, bijvoorbeeld door de montagesjabloon ter bescherming over de rand van het onderste kanaalpaneel te leggen.

– Plaats de vetfilters terug in het apparaat.

– Bevestig de beide zwarte platen weer rechts en links van het afvoerkanaal.

– Leg de glasplaten op de zwarte platen.

15

16 afb. 23

15

448

137

300

310

230

625

270 afb. 24

Bij recirculatie

– Teken van de onderkant van de afzuigkap een middellijn op de wand.

– Markeer met behulp van de boorsjabloon de posities voor de schroeven op de wand. Geef ook de contouren van de afzuigkap aan. Hierdoor kan het apparaat later gemakkelijker worden opgehangen (zie afbeelding 23).

– Houdt u een minimale afstand aan van 600 mm tot elektrische kookplaten en 670 mm tot gaskookplaten. De onderkant van de sjabloon komt overeen met de onderkant van de afzuigkap.

– Boor met behulp van de sjabloon de 6 gaten voor de afzuigkap (vlak I van de sjabloon) en de

2 gaten voor de ophanging van de kanaalpanelen

(vlak II van de sjabloon). In de twee bovenste boorgaten voor de afzuigkap bevestigt u de

2 haken e met de schroeven d . Zorgt u ervoor dat de haken goed op de wand aansluiten. U kunt de gaten eventueel iets opboren. Plaats in de overige boorgaten de bijgevoegde pluggen a .

Let op! Houdt u rekening met eventueel nog te monteren extra onderdelen.

– Verwijder de filters.

– Verwijder de beide zwarte platen rechts en links van het afvoerkanaal.

– Hang de kap aan de beide haken. Justeer de ophanging met behulp van de kruiskopschroeven.

Zorg dat de afzuigkap waterpas hangt (zie afbeelding 19).

– Bevestig de kap met de 4 schroeven b (met sluitringen c aan de wand.

– Schroef het bevestigingsprofiel voor het kanaalpaneel samen met de 2 bevestigingsprofielen voor de behuizing (luchtgeleiding) aan de wand

(zie afbeelding 24).

afb. 25 afb. 26 afb. 27

03.6028.64 12.99 SK

– Schroef de behuizing voor de luchtgeleiding in elkaar en schroef de behuizing aan de 2 bevestigingsprofielen vast (zie afbeelding 25).

– Monteer de buis tussen de pijpmond en de behuizing voor de luchtgeleiding.

– Sluit het apparaat op de netspanning aan.

– Plak de bijgevoegde afdichtstrips (8 stuks) om de luchtspleten van het bovenste kanaalpaneel.

– Trek de beschermfolie van de kanaalpanelen.

Let op!

Voorkom beschadiging van de kwetsbare roestvrijstalen oppervlakken.

– Verbind de kanaalschoen met het onderste gedeelte van het kanaal. Gebruik hiervoor de bijgeleverde 6 schroeven (3,5 x 9,5 mm) (zie afbeelding 26).

– Steek het bovenste gedeelte van het kanaal in het onderste gedeelte. Let u erop dat zich de bevestigingsgaten (in de zijkant) aan de bovenkant bevinden.

– Bevestig de bovenste kanaaleenheid met

2 schroeven aan de plafondhouder.

– Trek de kanaalschoen omlaag in zijn definitieve positie (zie afbeelding 27).

Let op! Voorkom dat er bij het ineenschuiven krassen ontstaan, bijvoorbeeld door de montagesjabloon ter bescherming over de rand van het onderste kanaalpaneel te leggen.

– Zorg dat in het apparaat een actieve-koolfilter is geplaatst (zie pagina 10).

– Plaats de vetfilters terug in het apparaat.

– Bevestig de beide zwarte platen weer rechts en links van het afvoerkanaal.

– Leg de glasplaten op de zwarte platen.

17

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement