Hotpoint FTGHG 641 D/HA Инструкция по применению

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Hotpoint FTGHG 641 D/HA Инструкция по применению | Manualzz

FTGHL 641 D/IX/HA EE

English

Operating Instructions

HOB

Contents

Operating Instructions,1

Warnings,2

Assistance,4

Description of the appliance,5

Installation,6

Start-up and use,9

Precautions and tips,9

Maintenance and care,10

Troubleshooting,10

Русскии

Руководство по эксплуатации

ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

Содержание

Руководство по эксплуатации,1

Предупреждения,2

Сервисное обслуживание,4

Описание изделия,5

Установка,12

Включение и эксплуатация,16

Предосторожности и рекомендации,16

Техническое обслуживание и уход,17

Неисправности и методы их устранения,18

Қазақша

Пайдалану нұсқаулығы

ПЛИТА

Мазмұны

Пайдалану нұсқаулығы,1

Ескертулер,3

Көмек,4

Құрылғы сипаттамасы,5

Орнату,20

Қосу және пайдалану,24

Сақтандырулар мен кеңестер,24

Жөндеу және күтім,25

Ақаулықтарды жою,25

2

Warnings

WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to

avoid touching heating elements. Children less than 8

years of age shall be kept away unless continuously supervised. This appliance can be used by children

aged from 8 years and above and persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Предупреждения

ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его доступные комплектующие сильно нагреваются в процессе эксплуатации.Будьте осторожны и не касайтесь нагревательных элементов.Не разрешайте детям младше 8 лет приближаться к изделию без контроля.Данное изделие может быть использовано детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта и знания о правилах использования изделия при условии надлежащего контроля или обучения безопасному использованию изделия с учетом соответствующих рисков. Не разрешайте детям играть с изделием. Не разрешайте детям осуществлять чистку и уход за изделием без контроля взрослых.

WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or

oil can be dangerous and may result in fire. NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.

WARNING: Danger of fire: do not store items on the

cooking surfaces.

Never use steam cleaners or pressure cleaners on the appliance.

Remove any liquid from the lid before opening it. Do not close the glass cover (if present) when the gas burners or electric hotplates are still hot.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

CAUTION: the use of inappropriate hob guards can cause accidents.

    

   

Никогда не используйте паровые чистящие агрегаты или агрегаты под высоким давлением для чистки изделия.

Удалите жидкость из крышки перед открытием.

Не закрывать стеклянную крышку (если имеется) с газовыми горелками или электрическая плита еще горячая.

CAUTION: In case of hotplate glass breakage:

- shut immediately off all burners and any electrical heating element and isolate the appliance from the power supply

- do not touch the appliance surface.

   

      

        

    

     

   

     

    

 

ВНИМАНИЕ: Использование несоответствующих план защиты может привести к несчастным случаям.

ВНИМАНИЕ: В случае повреждения стекла:

- Немедленно выключите все горелки и любые электрические нагревательные элементы и отключите устройство от сети.

- Не прикасайтесь к поверхности устройства.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: сәйкес келмейтін конфоркалардың қорғану құралдарын пайдалану жазатайым оқиғаларға себеп болуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Егер шыны пісіру панелі зақымдалған жағдайда:

- тез арада барлық конфоркаларды және барлық мүмкіндіктегі қыздыру элементтерін өшіріңіз, сонымен қатар құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

- қондырғының беткейін қолыңызбен ұстамаңыз.

Ескертулер

ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Қыздыру элементтеріне тимеуге назар аударыңыз. 8-ге толмаған балаларға үздіксіз бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес не нұсқау берілген және ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге толған балалар мен дене, сезіну немесе ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана алады.

Балаларға құрылғымен ойнауға болмайды.

Балаларға бақылаусыз құрылғыны тазалауға және оған қызмет көрсетуге болмайды.

ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ пісірген кезде бақылап тұрмау қауіпті болуы және өрт шығуға әкелуі мүмкін.

Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші болмаңыз, оның орнына құрылғыны өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы қақпақпен немесе өртенбейтін матамен.

ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру беттерінде заттарды сақтамаңыз.

Автоматты түрде тазарту кезінде құрылғының беті ыстық болатындықтан балаларды одан алыс жерде ұстаңыз.

Металл заттарды (пышақтар, қасықтар, таба қақпақтары, т.б.) конфоркаға қоймаңыз, себебі олар қызып кетуі мүмкін.

Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқарылуға арналмаған.

3

4

Assistance

Communicating:

• the type of problem encountered.

• appliance model (Mod.)

• serial number (S/N)

This information is found on the data plate located on the appliance and/or on the packaging.

Сервисное обслуживание

Перед тем как обратиться в Центр Технического Обслуживания:

• тип неисправности;

• модель изделия (Мод.)

• номер тех. паспорта (серииныи №)

Эти данные вы наидете на паспортнои табличке, расположеннои на изделии.

Көмек

Байланыс ақпараты:

• туындаған проблема түрі.

• құрылғының моделі (Мод.).

• сериялық нөмірі (С/н).

Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.

Description of the appliance

Overall view

1. Support Grid for COOKWARE

2. GAS BURNERS

3. Control Knobs for GAS BURNERS

4. Ignition for GAS BURNERS

5. SAFETY DEVICES

!

The largest slot should be inserted into the ignition.

• GAS BURNERS differ in size and power. Use the diameter of the cookware to choose the most appropriate burner to cook with.

• Control Knobs for GAS BURNERS adjust the size of the flame.

• GAS BURNER IGNITION enables a specific burner to be lit automatically.

• SAFETY DEVICE stops the gas flow if the flame is accidentally extinguished.

Құрылғы сипаттамасы

Жалпы шолу

1 ЫДЫСТАРҒА арналған тіреуіш тор

2 ГАЗ КОНФОРКАЛАРЫ

3 ГАЗ КОНФОРКАЛАРЫН реттеу тұтқасы

4 ГАЗ ЖАНАРҒЫЛАРЫН тұтандыру оттығы

5 ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛЫ

!

Ірі ұясы от салынғанын тиіс.

• ГАЗ КОНФОРКАЛАРЫ өлшемі мен қуатына қарай әртүрлі болады.

Тамақ пісіру үшін тиісті оттықты ыдыстың диаметріне қарай таңдаңыз.

• ОТТЫҚТАРДЫ басқару тұтқалары жалынның өлшемін реттейді.

• ГАЗ ОТТЫҒЫНЫҢ ТҰТАТУ ҚҰРАЛЫ белгілі бір оттықты автоматты түрде жандыруға мүмкіндік береді.

• ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ жалын байқаусыз өшірілсе, газ ағынын тоқтатады.

Описание изделия

Общии вид

1. Опорные решетки для КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД

2. ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ

3. Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК

4. Свеча зажигания ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК

5. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

!

     

• ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность и размер. Выберите конфорку, наиболее соответствующую диаметру используемой посуды.

• Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК служат для регуляции пламени.

• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК служит для автоматического зажигания нужной конфорки.

• ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО при случайном гашении пламени перекрывает подачу газа.

1

3

2

4

5

5

GB

Installation

!

Before operating your new appliance please read this instruction booklet carefully. It contains important information for safe use, installation and care of the appliance.

!

Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on to possible new owners of the appliance.

Positioning

!

Keep packaging material out of the reach of children. It can become a choking or suffocation hazard (see Precautions and tips).

!

The appliance must be installed by a qualified professional according to the instructions provided. Incorrect installation may cause harm to people and animals or may damage property.

!

This unit may be installed and used only in permanently ventilated rooms in accordance with current national regulations. The following requirements must be observed:

• The room must be equipped with an air extraction system that expels any combustion fumes. This may consist of a hood or an electric fan that automatically starts each time the appliance is switched on.

600mm min.

If the hob is installed beneath a wall cabinet, the latter must be situated at a minimum of 700 mm above the hob.

• The installation cavity should have the dimensions indicated in the figure.

Fastening hooks are provided, allowing you to fasten the hob to tops that are between 20 and 40 mm thick. To ensure the hob is securely fastened to the top, we recommend you use all the hooks provided.

555 mm

55 mm

475 mm

• Before fastening the cooktop in place, position the seal (supplied) along the perimeter of the countertop, as shown in the figure*.

In a chimney stack or branched flue.

(exclusively for cooking appliances)

Directly to the Outside

• The room must also allow proper air circulation, as air is needed for combustion to occur normally. The flow of air must not be less than 2 m 3 /h per kW of installed power.

The air circulation system may take air directly

A from the outside by means of a pipe with an inner cross section of at least 100 cm 2 ; the opening must not be vulnerable to any type of blockages.

Examples of ventilation holes for comburant air.

Adjacent

Room

Room to be

Vented

The system can also provide the air needed for combustion indirectly, i.e. from adjacent rooms fitted with air circulation tubes as described above. However, these rooms must not be communal rooms, bedrooms or rooms that may present a fire hazard.

Enlarging the ventilation slot between window and floor.

• Intensive and prolonged use of the appliance may necessitate supplemental ventilation, e.g. opening a window or increasing the power of the air intake system (if present).

Fitting the appliance

The following precautions must be taken when installing the hob:

• Kitchen cabinets adjacent to the appliance and taller than the top of the hob must be at least 200 mm from the edge of the hob.

• Hoods must be installed according to their relative installation instruction manuals and at a minimum distance of 650 mm from the hob (see figure).

• Place the wall cabinets adjacent to the hood at a minimum height of 420 mm from the hob (see figure).

!

Hook fastening diagram

Hooking position for top H=20mm Hooking position for top H=30mm

Front

Hooking position for top H=40mm

Use the hooks contained in the “accessory pack”.

• Where the hob is not installed over a built-in oven, a wooden panel must be installed as insulation. This must be placed at a minimum distance of

20 mm from the lower part of the hob.

Ventilation

To ensure adequate ventilation, the back panel of the cabinet must be removed. It is advisable to install the oven so that it rests on two strips of wood, or on a completely flat surface with an opening of at least 45 x 560 mm (see diagrams).

Back

6

560 mm

.

45 mm.

!

The hob can only be installed above built-in ovens with a cooling ventilation system.

Electrical connection

Hobs equipped with a three-pole power supply cable are designed to operate with alternating current at the voltage and frequency indicated on the data plate (this is located on the lower part of the appliance). The earth wire in the cable has a green and yellow cover. If the appliance is to be installed above a built-in electric oven, the electrical connection of the hob and the oven must be carried out separately, both for electrical safety purposes and to make extracting the oven easier.

Connecting the supply cable to the mains

Install a standardised plug corresponding to the load indicated on the data plate.

The appliance must be directly connected to the mains using an omnipolar circuit-breaker with a minimum contact opening of 3 mm installed between the appliance and the mains.

The circuit-breaker must be suitable for the charge indicated and must comply with current electrical regulations (the earthing wire must not be interrupted by the circuit-breaker). The supply cable must not come into contact with surfaces with temperatures higher than 50°C.

!

The installer must ensure that the correct electrical connection has been made and that it is compliant with safety regulations.

Before connecting to the power supply, make sure that:

• the appliance is earthed and the plug is compliant with the law.

• the socket can withstand the maximum power of the appliance, which is indicated on the data plate.

• the voltage is in the range between the values indicated on the data plate.

• the socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it. Do not use extension cords or multiple sockets.

!

Once the appliance has been installed, the power supply cable and the electrical socket must be easily accessible.

!

The cable must not be bent or compressed.

!

The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians only (see Assistance).

!

The manufacturer declines any liability should these safety measures not be observed.

Gas connection

The appliance should be connected to the main gas supply or to a gas cylinder in compliance with current national regulations. Before carrying out the connection, make sure the cooker is compatible with the gas supply you wish to use. If this is not the case, follow the instructions indicated in the paragraph “Adapting to different types of gas.”

When using liquid gas from a cylinder, install a pressure regulator which complies with current national regulations.

!

Check that the pressure of the gas supply is consistent with the values indicated in Table 1 (“Burner and nozzle specifications”). This will ensure the safe operation and longevity of your appliance while maintaining efficient energy consumption.

GB

Attention!: Before connection remove a transport plug from the connecting hole of the cooker gas pipeline.

Connection with a rigid pipe (copper or steel)

!

Connection to the gas system must be carried out in such a way as not to place any strain of any kind on the appliance.

There is an adjustable L-shaped pipe fitting on the appliance supply ramp and this is fitted with a seal in order to prevent leaks. The seal must always be replaced after rotating the pipe fitting (seal provided with appliance). The gas supply pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical male attachment.

Connecting a flexible jointless stainless steel pipe to a threaded attachment

The gas supply pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical male attachment.

These pipes must be installed so that they are never longer than 2000 mm when fully extended. Once connection has been carried out, make sure that the flexible metal pipe does not touch any moving parts and is not compressed.

!

Only use pipes and seals that comply with current national regulations.

Checking the tightness of the connection

!

When the installation process is complete, check the pipe fittings for leaks using a soapy solution. Never use a flame.

!

Should the gas pressure used be different (or vary slightly) from the recommended pressure, a suitable pressure regulator must be fitted to the inlet pipe (in order to comply with current national regulations).

DATA PLATE

Electrical connections see data plate

This appliance conforms to the following

European Economic Community directives:

- 2006/95/EC dated 12/12/06 (Low Voltage) and subsequent amendments

- 2004/108/EC dated 15/12/04

(Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments

- 93/68/EEC dated 22/07/93 and subsequent amendments.

- 2009/142/EC dated 30/11/06 (Gas) and subsequent amendments

- 2012/19/EU and subsequent amendments.

7

GB

Burner and nozzle specifications

Table 1 Natural Gas Adjusting the burner’s

(G20 / 20 mbar) primary air

Burner

Rapid (R)

Semi Rapid (S)

Auxiliary (A)

Supply pressures

Diameter

(mm)

Thermal Power kW (p.c.s.*)

By-pass

1/100

157

132

110

Nomin. Reduc.

3.00

1.90

1.00

1.00

0.80

0.50

Nominal (mbar)

Minimum (mbar)

Maximum (mbar)

(mm)

80

74

60

* At 15°C and 1013,25 mbar-dry gas

Natural P.C.S. = 37.78 MJ/m³

Nozzle

1/100

Flow* l/h

(mm) (G20)

143

112

83

286

157

95

20

17

25

(mm)

10.6

4.0

3.5

S

S

A

FTGHL 641 D/IX/HA EE

R

8

Start-up and use

!

The position of the corresponding gas burner is shown on every knob.

Gas burners

Each burner can be adjusted to one of the following settings using the corresponding control knob:

● Off

Maximum

Minimum

To turn on one of the burners, place a lighted match or lighter near the burner, press the knob all the way in and turn it anti-clockwise to the “High” setting.

The knob must be pressed in for about 2-3 seconds until the device that keeps the flame lit warms up.

Models are equipped with an ignition button incorporated into the control knob. If this is the case, the ignitor is present. To light a burner, simply press the corresponding knob all the way in and then turn it anti-clockwise to the

“High” setting, keeping it pressed in until the burner lights.

!

If a flame is accidentally extinguished, turn off the control knob and wait for at least 1 minute before trying to relight it.

To switch off the burner, turn the knob in a clockwise direction until it stops

(when reaches the “•” position).

Practical advice on using the burners

To ensure the burners operate efficiently:

• Use appropriate cookware for each burner (see table) so that the flames do not extend beyond the bottom of the cookware.

• Always use cookware with a flat base and a cover.

• When the contents of the pan reach boiling point, turn the knob to minimum.

Burner Ø Cookware Diameter (cm)

Rapid (R)

Semi Rapid (S)

Auxiliary (A)

24 - 26

16 - 20

10 - 14

To identify the type of burner, refer to the designs in the section entitled, “Burner and Nozzle Specifications”.

Correct positioning of the FTGH burners

• For maximum stability, always make sure that the pan supports are correctly fitted and that each pan is placed centrally over the burner.

• Pan handles should be positioned in line with one of the support bars on the pan support grid.

• Pan handle should be positioned so not to protrude beyond the front edge of the hob.

The more variable aspect in terms of pan stability can often be the pan itself, (or the positioning of that pan during use).

Well balanced pans, with flat bases that are placed centrally over the burner, with the pan handles aligned with one of the support fingers obviously offer the greatest stability.

GB

Precautions and tips

!

This appliance has been designed and manufactured in compliance with international safety standards. The following warnings are provided for safety reasons and must be read carefully.

General safety

• This is a class 3 built-in appliance.

• Gas appliances require regular air exchange to maintain efficient operation. When installing the hob, follow the instructions provided in the paragraph on “Positioning” the appliance.

• These instructions are only valid for the countries whose symbols appear in the manual and on the serial number plate.

• The appliance was designed for domestic use inside the home and is not intended for commercial or industrial use.

• The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain and storms.

• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or damp hands and feet.

• The appliance must be used by adults only for the preparation of food, in accordance with the instructions outlined in this booklet. Any other use of the appliance (e.g. for heating the room) constitutes improper use and is dangerous. The manufacturer may not be held liable for any damage resulting from improper, incorrect and unreasonable use of the appliance.

• Ensure that the power supply cables of other electrical appliances do not come into contact with the hot parts of the oven.

• The openings used for ventilation and dispersion of heat must never be covered.

• Always make sure the knobs are in the “●”/“ ○ ” position when the appliance is not in use.

• When unplugging the appliance always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.

• Never carry out any cleaning or maintenance work without having detached the plug from the mains.

• In case of malfunction, under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or further malfunctioning of the appliance. Contact a Service

Centre (see Assistance).

• Always make sure that pan handles are turned towards the centre of the hob in order to avoid accidental burns.

• Do not use unstable or deformed pans.

• The appliance should not be operated by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, by inexperienced

9

GB individuals or by anyone who is not familiar with the product. These individuals should, at the very least, be supervised by someone who assumes responsibility for their safety or receive preliminary instructions relating to the operation of the appliance.

• Do not let children play with the appliance.

• The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Disposal

• When disposing of packaging material: observe local legislation so that the packaging may be reused.

• The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic

Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Respecting and conserving the environment

• Cook your food in closed pots or pans with well-fitting lids and use as little water as possible. Cooking with the lid off will greatly increase energy consumption.

• Use purely flat pots and pans.

• If you are cooking something that takes a long time, it’s worth using a pressure cooker, which is twice as fast and saves a third of the energy.

• Rinse and dry.

• Refit burners and burner caps correctly in the respective housings.

• The burner caps should NOT be put in the dishwasher to prevent dulling of the aluminum part

• When replacing the grids, make sure that the panstand area is aligned with the burner.

• Models equipped with electrical ignition plugs and safety device require thorough cleaning of the plug end in order to ensure correct operation.

Check these items frequently, and if necessary, clean them with a damp cloth. Any baked-on food should be removed with a toothpick or needle.

!

To avoid damaging the electric ignition device, do not use it when the burners are not in their housing.

Gas tap maintenance

Over time, the taps may become jammed or difficult to turn. If this happens, the tap must be replaced.

!

This procedure must be performed by a qualified technician authorised by the manufacturer.

Maintenance and care

Switching the appliance off

Disconnect your appliance from the electricity supply before carrying out any work on it.

Cleaning the hob surface

• All the enamelled and glass parts should be cleaned with warm water and neutral solution.

• Stainless steel surfaces may be stained by calcareous water or aggressive detergents if left in contact for too long. Any food spills (water, sauce, coffee, etc.) should be wiped away before they dry.

• Clean with warm water and neutral detergent, and then dry with a soft cloth or chamois. Remove baked-on dirt with specific cleaners for stainless steel surfaces.

• Clean stainless steel only with soft cloth or sponge.

• Do not use abrasive or corrosive products, chlorine-based cleaners or pan scourers.

• Do not use steam cleaning appliances.

• Do not use flammable products.

• Do not leave acid or alkaline substances, such as vinegar, mustard, salt, sugar or lemon juice on the hob.

Cleaning the hob parts

• Clean the enamelled and glass parts only with soft cloth or sponge.

• Grids, burner caps and burners can be removed to be cleaned.

• Clean them by hand with warm water and non-abrasive detergent, removing any food residues and checking that none of the burner openings is clogged.

Troubleshooting

It may happen that the appliance does not function properly or at all. Before calling the service centre for assistance, check if anything can be done. First, check to see that there are no interruptions in the gas and electrical supplies, and, in particular, that the gas valves for the mains are open.

The burner does not light or the flame is not even around the burner.

Check whether:

• The gas holes on the burner are clogged.

• All the movable parts that make up the burner are mounted correctly.

• There are draughts near the appliance.

The flame dies in models with a safety device.

Check to make sure that:

• You pressed the knob all the way in.

• You keep the knob pressed in long enough to activate the safety device.

• The gas holes are not blocked in the area corresponding to the safety device.

The burner does not remain lit when set to minimum.

Check to make sure that:

• The gas holes are not blocked.

• There are no draughts near the appliance.

• The minimum setting has been adjusted properly.

The cookware is unstable.

Check to make sure that:

• The bottom of the cookware is perfectly flat.

• The cookware is positioned correctly at the centre of the burner.

• The pan support grids have been positioned correctly.

10

• To clean the FTGH burner:

1

BRUSH

Spazzolare

Brosser cream soap

SCRUB

Strofinare

Frotter

2

4

DRY

Asciugare

Sécher

40°C

RINSE

Risciacquare

Rincer

3

Avoid soaking

NO ammollo

Ne pas laisser tremper

1

Cepillar

Escovar

Borstelen

Fırçalayın

Прочистить щеткой

Щеткамен тазалау

Βούρτσισμα

Očistit kartáčem

Bürsten

Kefélés

Wyczyścić szczotką

Periaţi

Očistiť kefou

Nuvalykite šepetėliu

Notīrīt

Harjata

ושירבה

2

Fregar

Esfregar

Poetsen

Ovalayın

Потереть

Ысқылау

Τρίψιμο

Otřít

Reiben

Dörzsölés

Czyścić pocierając

Frecaţi

Otierať

Enjuagar

Enxaguar

Spoelen

Durulayın

Ополоснуть

Шаю

Ξέβγαλμα

Opláchnout

Abspülen

Öblítés

Spłukać

Clătiţi

Opláchnuť

3

No remojar

Sem amolecimento

Niet weken

Islatmayın

Без замачивания

Суға малып қоюға болмайды

Όχι μούλιασμα

Nenamáčet

Nicht einweichen

Nincs áztatás

Nie namaczać

Fără înmuiere

Nenamáčať

Patrinkite kempinėle

Paberzt

Hõõruda

ופצרק

Nemirkykite

Nemērcē

Loputada

ופטש

Nuplaukite

Noskalot

Mitte leotada

ולבטת לא

4

Secar

Secar

Drogen

Kurulayın

Высушить

Кептіру

Στέγνωμα

Osušit

Trocknen

Szárítás

Wytrzeć do sucha

Uscaţi

Osušiť

Nušluostykite

Noslaucīt

GB

11

RU

Установка

!

Важно сохранить данное руководство для его последующих консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на новое место жительства необходимо проверить, чтобы руководство оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новый владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации и с соответствующими предупреждениями.

!

Внимательно прочитайте инструкции: в них содержатся важные сведения об установке, эксплуатации и безопасности издели

Расположение

!

Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.

Упаковочные материалы должны быть уничтожены в соответствии с правилами раздельного сбора мусора (см. Предосторожности и рекомендации).

!

Монтаж изделия производится в соответствии с данными инструкциями квалифицированными специалистами. Неправильный монтаж изделия может стать причиной повреждения имущества и причинить ущерб людям и домашним животным.

Данное изделие может быть установлено и использоваться только в помещениях с постоянной вентиляциеи в соответствии с положениями действующих Нормативов. Необходимо соблюдать следующие требования:

• В помещении должна быть предусмотрена система дымоудаления в атмосферу, выполненная в виде вытяжного зонта или электровентилятора, автоматически включающихся каждый раз, когда включается изделие.

Встроенный монтаж

Для правильного монтажа варочной панели необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

• Кухонные элементы, расположенные рядом с кухонной плитой, высота которых превышает уровень варочной панели, должны находиться на расстояние не менее 200 мм от края варочной панели.

• Bытяжка должна быть установлена в соответствии с руководством по эксплуатации вытяжки и в любом случае на высоте не менее 650 мм от кухонного топа (см. рисунок).

• Pасположите навесные шкафы, прилегающие к вытяжке, на высоте не менее 420 мм от рабочей поверхности кухни (см. рисунок).

Если варочная панель устанавливается

600mm min.

под навесным шкафом, последнии должен располагаться на высоте не менее 700 мм от кухонного топа.

• Размеры ниши кухонного элемента должны соответствовать рисунку.

В крепежный комплект входят крепежные крюки для крепления варочной панели на кухонной рабочеи поверхности толщиной от 20 до 40 мм. Для надежного крепления варочнои панели рекомендуется использовать все прилагающиеся крюки.

555 mm

55 mm

475 mm

• Перед креплением кухонного топа установите уплотнение

(прилагается) по периметру варочнои панели, как показано на схеме*.

B камин или в дымоход с медным покрытием

(для кухонных устpойств для приготовления пищи)

Нeпосредствeннo в aтмосфepy

• В помещении должна быть предусмотрена система, обеспечивающая достаточный приток воздуха для надлежащего горения. Расход воздуха, необходимого для горения, должен быть не менее 2 м 3 /час на кВт установленной мощности.

Приток воздуха может обеспечиваться

A непосредственно снаружи здания через воздуховод полезным сечением не менее

100 см 2 и диаметром, исключающим возможность случаиного засорения.

Пpимepы вeнтиляциoнных отвepстий для притокa вoздyхa для гоpeния

Cмeжное помещение

Вентилируемое помещение

И л и ж е в о з д у х о з а б о р м о ж ет осуществляться из смежных помещении, оснащенных вентиляционным отверстием, сообщающимся с улицеи, как описано выше, при условии, что это не общие зоны здания, пожароопасные помещения и не спальни.

Увеличение зазора между дверъю и полом

• Интенсивное и длительное использование устройства может потребовать дополнительной вентиляции, например, открытие окна или более эффективная вентиляция с повышением механической мощности вытяжки, если она уже существует.

Схема крепления крюков

Монтаж крюка для опорных брусков H=20mm

Монтаж крюка для опорных брусков H=40mm

12

Монтаж крюка для опорных брусков H=30mm

Спереди

Сзади

!

Используите крюки из комплекта «вспомогательные принадлежности»

• Если варочная панель не устанавливается сверху встроенного духового шкафа, необходимо вставить деревянную панель в качестве изоляции. Эта панель должна быть установлена на расстоянии не менее 20 мм от нижнеи части варочнои панели.

Вентиляция

Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо снять заднюю панель ниши кухонного элемента. Рекомендуется установить духовой шкаф на два деревянных бруска или на сплошное основание с отверстием диаметром не менее 45х560 мм (см чертежи).

560 mm

.

45 mm.

! Варочная панель может быть установлена только над встраиваемыми духовыми шкафами с охладительной вентиляцией.

Электрическое подключение

Варочные панели, оснащенные трехполярным сетевым кабелем, рассчитаны на функционирование с переменным током с напряжением и частотой электропитания, указанными на паспортнои табличке

(расположенной снизу варочнои панели). Провод заземления сетевого кабеля имеет желто-зеленыи цвет. В случае установки варочной панели сверху духового шкафа, встроенного в кухонный элемент, электрическое подсоединение варочной панели и духового шкафа должно выполняться раздельно по причинам безопасности, а так же для легкого съема духового шкафа.

Подсоединение сетевого шнура изделия к сети электропитания

Установите на сетевой кабель нормализованную штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку, указанную на паспортнои табличке. В случае прямого подключения к сети электропитания между изделием и сетью необходимо установить многополюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, расчитанныи на данную нагрузку и соответствующии действующим нормативам (выключатель не должен размыкать провод заземления). Сетевой кабель должен быть расположен таким образом, чтобы ни в однои точке его температура не превышала температуру помещения более чем на 50°C.

!

Электромонтер несет ответственность за правильное подключение изделия к электрической сети и за соблюдение правил безопасности.

Перед подключением изделия к сети электропитания проверьте следующее:

• розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать нормативам;

• сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную потребляемую мощность изделия, указанную в таблице технических характеристик;

• напряжение и частота тока сети должны соответствовать электрическим данным изделия;

• сетевая розетка должна быть совместима со штепсельной вилкой изделия. В противном случае замените розетку или вилку; не используите удлинители или тройники.и.

!

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрическии провод и сетевая розетка были легко доступны.

!

Электрическии провод изделия не должен быть согнут или сжат.

RU

!

Регулярно проверяйте состояние кабеля электропитания и в случае необходимости получите его замену только уполномоченным техникам

(см. Техническое обслуживание).

!

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения перечисленных выше требовании.

Подсоединение к газопроводу

Данное изделие может быть установлено и использоваться только в помещениях с постоянной вентиляциеи в соответствии с положениями действующих Нормативов, только после проверки соответствия изделия типу газа, к которому он подсоединяется. В случае несоответствия выполнить операции, описанные в параграфе “Настроика на различные типы газа”. В случае использования сжиженного газа из баллона использовать регуляторы давления, соответствующие нормативами и их последующим поправкам.

!

Для надежного функционирования, рационального использования энергии и более длительного срока службы электрического изделия проверьте, чтобы давление подачи газа соответствовало значениям, указанным в таблице 1 “Характеристики газовых горелок и форсунок”.

Внимание!: Перед подсоединением снимите транспортировочную заглушку с трубопровода газовой плиты.

Подсоединение при помощи твердой трубки (медной или стальной)

!

Подсоединение к газопроводу не должно оказывать каких-либо нагрузок на изделие.

На патрубке подачи газа в изделия имеется вращающееся колено “L” с уплотнительной прокладкой. При необходимости повернуть колено обязательно замените уплотнительную прокладку (прилагающейся к изделию). Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую наружную резьбу 1/2 газ.

Подсоединение при помощи гибкой трубки из нержавеющеи стали со сплошными стенками с резьбовыми соединениями.

Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую наружную резьбу 1/2 газ.

Подсоединение таких шлангов должно производиться таким образом, чтобы их длина при максимальном растяжении не превышала 2000 мм.

По завершении подсоединения проверьте, чтобы металлическии гибкии шланг не касался подвижных частеи или не был сжат.

Использовать исключительно трубки, соответствующие Нормативу, и уплотнительные прокладки, соответствующие действующим государственным нормативам.

Проверка уплотнения

!

По завершении подсоединения проверьте прочность уплотнения всех патрубков при помощи мыльного раствора, но никогда не пламенем.

!

Если давление используемого газа отличается от предусмотренного давления (или варьирует), необходимо установить на питающем газопроводе соответствующии регулятор давления (в солaсно действующим Нормативам).

13

RU

ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА

Электропитание см. заводскую табличку

Данное изделие соответствует следующим Директивам Европейского

Сообщества:

- 2006/95/CE от 12/12/06 (Низкое напряжение) с последующими изменениями

- 2004/108/СЕ от 15/12/04

(Электромагнитная совместимость) с последующими изменениями

- 93/68/СЕЕ от 22/07/93 с оследующими изменениями.

- 2009/142/СЕ от 30/11/09 (Газ) с последующими изменениями;

- 2012/19/EU с последующими изменениями

14

Характеристики конфорок и форсунок

Taблица 1

Природный газ

(Г13/13 мбар)

Регуляциа првичного воздуха конфорок

Kонфорка

Большая

Средняя

(R)

(S)

Малая (A)

Давление подачи

Диаметр

(мм)

157

Теплотворная способность кВт (p.c.s.*)

Номин.

Сокращ.

3.00

1.00

Байпас

1/100

( мм )

Форсунка

1/100

( мм )

Расход* л /час

(Г13)

80 143 286

132

110

1.90

1.00

0.80

0.50

74

60

112

83

157

95

Номинальное (мбар)

Минимальное (мбар)

Максимальное (мбар)

13

6,5

18

* При температуре 15°C и давлении 1013,25 мбар – сухо й газ

Природны й газ Теплотворная способность = 37,78 МДж/м³

( мм

10.6

4.0

3.5

)

S

S

A

FTGHL 641 D/IX/HA EE

R

RU

15

RU

Включение и эксплуатация

!

На каждом регуляторе показано положение газовой конфорки, которой данная рукоятка управляет.

Газовые конфорки

При помощи соответствующего регулятор можно выбрать один из следующих режимов конфорки:

● Выключено

Максимальная мощность

Минимальный

   й       

          й

   ""

     й  

   й    2-3    

  й     

    й   й 

-        

 

       

      й   

     й   



! При случайном гашении пламени конфорки поверните рукоятку управления в положение выключено и попытаитесь вновь зажечь конфорку только по прошествии 1 минуты.

Для выключения конфорки поверните рукоятку по часовой стрелке вплоть до гашения пламени (положение, обозначенное символом “●”).

Практические советы по эксплуатации газовых горелок

Для максимальной отдачи изделия следует помнить:

• Для каждой конфорки используите подходящую посуду (смотри таблицу) с тем, чтобы пламя конфорки не выходило из-под дна посуды.

• Всегда используите посуду с плоским дном и с крышкой.

• В момент закипания поверните рукоятку в положение малого пламени.

Конфорка Ø Диаметр кастрюли (см)

Быстрая (Большая)(R)

Средняя (S)

Малая (A)

24 - 26

16 - 20

10 - 14

       

 "   " .

• Для гарантии максимальной стабильности убедитесь, что варочные емкости установлены правильно и что каждая емкость находится строго в центре горелки.

• Убедитесь, что рукоятки варочных емкостей совмещены с одним из опорных стержней держателя емкости.

• Расположите рукоятки варочных емкостей так, чтобы они не выступали за передний край варочной панели.

Наиболее изменчивой характеристикой кастрюли с точки зрения стабильности часто может быть сама кастрюля (или ее размещение во время использования).

Хорошо сбалансированные кастрюли, с плоским днищем, с ручками, расположенными линейно с одним из ребер решетки, гарантируют максимальную стабильность.

Правильное позиционирование горелки FTGH

Предосторожности и рекомендации

!

Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности.

Общие требования к безопасности

• Данное устройство является встраиваемым бытовым электроприбором класса 3.

• Для исправного функционирования газовых устройств необходимо отрегулировать воздухообмен. Проверьте, чтобы при установке этих устройств соблюдались требования, описанные в параграфе “Расположение”.

• Инструкции относятся только к странам, обозначения которых приведены в руководстве и на паспортнои табличке изделия.

• Данное изделие предназначается для непрофессионального использования в домашних условиях.

• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под навесом, так как воздействие на него дождя и грозы является чрезвычайно опасным.

• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, босиком или с мокрыми ногами.

• Изделие предназначено для приготовления пищевых продуктов, может быть использовано только взрослыми лицами в соответствии с инструкциями, приведенными в данном техническом руководстве. Любое другое его использование (например: отопление помещения) считается ненадлежащим и следовательно опасным. Производитель не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный ненадлежащим, неправильным и неразумным использованием изделия.

16

• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых электроприборов не прикасались к горячим частям духового шкафа.

• Не закрывайте вентиляционные решетки и отверстия рассеивания тепла.

• Всегда проверяйте, чтобы регуляторы находились в положении “●”/“ ○ ”

, когда изделие не используется.

• Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки изделия из сетевой розетки, возьмитесь за вилку рукой.

• Перед началом чистки или технического обслуживания изделия всегда вынимайте штепсельную вилку из сетевой розетки.

• В случае неисправности категорически запрещается открывать внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного ремонта. Обращаитесь в Центр Сервисного обслуживания (см.

Техобслуживание).

• Следите, чтобы ручки кастрюль на варочной панели были всегда повернуты таким образом, чтобы вы не могли случаино задеть их.

• Не закрываите стеклянную крышку варочной панели (если она имеется), если газовые или электрические конфорки еще горячие.

• Не пользуитесь нестабильной или деформированной посудой.

• Не допускается эксплуатация изделия лицами с ограниченными физическими, сенсориальными или умственными способностями

(включая детей), неопытными лицами или лицами, необученными обращению с изделием без контроля со стороны лица, ответственного за их безопасность или после надлежащего обучения обращению с изделием.

• Не разрешайте детям играть с бытовым электроприбором.

• Изделие не рассчитано на влючение посредством внешнего синхронизатора или отдельной системы дистанционного управления.

Утилизация

• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте местные нормативы с целью повторного использования упаковочных материалов.

• Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU касательно утилизации электронных и электрических электроприборов электроприборы не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором.

Выведенные из строя приборы должны собираться отдельно для оптимизации их утилизации и рекуперации составляющих их материалов, а также для безопасности окружающеи среды и здоровья. Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися на всех приборах, служит напоминанием об их отдельной утилизации.

Для получения дополнительной информации о правильной утилизации бытовой техники, владельцы должны связаться со своим местным властям или продавцу.

Экономия электроэнергии и охрана окружающей среды

• Храните продукты в закрытых горшках или кастрюлях с плотно закрывающимися крышками и используйте минимальное количество воды. В случае приготовления без крышки будет иметь место потребление значительного количества энергии.

• Используйте горшки и кастрюли с совершенно плоским дном.

• В случае приготовления блюда в течение длительного времени следует использовать скороварку, которая готовит в два раза быстрее и позволяет сберечь треть энергии.

Транспортировка и хранение.

• Bарочные панели должны перевозиться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении.

• Во время транспортировки и хранения защищать варочные панели от атмосферного воздействия и механических повреждений.

• Панель должна храниться в упакованном виде в не отапливаемом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С.

RU

Техническое обслуживание и уход

Обесточивание изделия

Перед началом какой-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините изделие от сети электропитания.

Чистка поверхности варочной панели

• Все эмалированные и стеклянные детали следует промывать теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства.

• После продолжительного контакта с водой, в которой содержится известь, или с едкими моющими средствами на поверхностях из нержавеющей стали могут остаться пятна. Все попадающие на варочную панель брызги (воды, соусов, кофе и т.д.) следует удалять до того, как они высохнут.

• Мойте панель теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства, затем протирайте ее мягкой тряпкой или замшей.

Пригоревшие загрязнения удаляйте специальными средствами для чистки поверхностей из нержавеющей стали.

• Чистите поверхности из нержавеющей стали только мягкой тряпкой или губкой.

• Не пользуйтесь абразивными и коррозионными средствами, чистящими средствами на основе хлора или металлическими мочалками для чистки сковород.

• Не пользуйтесь пароочистителями.

• Не пользуйтесь горючими веществами.

• Не оставляйте на варочной панели следов кислых или щелочных веществ, таких как уксус, горчица, соль, сахар, лимонный сок и т.п.

Чистка компонентов варочной панели

• Чистите эмалированные и стеклянные детали только мягкой тряпкой или губкой.

• Решетки, крышки горелок и сами горелки перед чисткой можно снять.

• Вымойте их вручную теплой водой с неабразивным моющим средством. При этом тщательно удалите все остатки пищи и убедитесь в том, что ни одно отверстие горелок не осталось засоренным.

• Промойте под проточной водой и тщательно высушите.

• Правильно вставьте горелки и крышки горелок в соответствующие гнезда.

• Колпачки не следует ставить в посудомоечную машину, чтобы предотвратить помутнение алюминиевых части.

• При установке решеток на место проследите за тем, чтобы они были правильно выставлены относительно горелок.

• Для обеспечения нормальной работы варочных панелей, снабженных свечами электророзжига и предохранительными устройствами, требуется особая тщательность при очистке концов свечей. Следует часто проверять состояние этих деталей и, если нужно, чистить их влажной тканью. Пригоревшие остатки пищи следует удалять с помощью зубочистки или иглы.

!

Во избежание повреждения устройства электророзжига не пользуйтесь им, когда горелки вынуты из своих гнезд.

17

RU

Уход за рукоятками газовой варочной панели

Со временем рукоятки варочной панели могут заблокироваться или вращаться с трудом, поэтому потребуется произвести их внутреннюю чистку и замену всей рукоятки.

!

Данная операция должна выполняться техником, уполномоченным производителем.

Неисправности и методы их устранения

Может случиться, что варочная панель не работает или работает плохо.

Перед обращением в сервисный центр давайте посмотрим, что вы можете сделать сами. Во-первых, убедитесь, что нет разрывов в энерго- и газоснабжении, и, в частности, что газовые краны панели открыты.

Конфорка не загорается или пламя не однородно.

Убедитесь, что :

• Форсунки газовой конфорки засорились .

• Все движущиеся части конфорки установлены правильно

• Рядом с варочной панелью нет сквозняков.

В моделях варочной панели, оснащенных защитным устройством, конфорка загорается и сразу гаснет.

Убедитесь, что :

• Вы до упора нажали ручку.

• Вы до упора нажали ручку в течение достаточного времени, чтобы активировать устройство безопасности.

• Отверстия выхода газа в точке нахождения предохранительного устройства не заблокированы.

Конфорка в положении минимума не будет гореть.

Убедитесь, что :

• Отверстия выхода газа не засорены .

• Рядом с варочной панелью нет сквозняков.

• Регулировка минимального значения неправильная.

Нестабильные кастрюли

Убедитесь, что :

• Дно кастрюли идеально ровное.

• Кастрюля должна быть установлена по центру газовои или электрическои конфорки.

• Опорные решетки на варочной панели установлены неправильно.

18

• Для очистки FTGH горелки:

1

BRUSH

Spazzolare

Brosser

SCRUB

Strofinare

Frotter

2

4

DRY

Asciugare

Sécher

40°C

RINSE

Risciacquare

Rincer

3

Avoid soaking

NO ammollo

Ne pas laisser tremper

1

Cepillar

Escovar

Borstelen

Fırçalayın

Прочистить щеткой

Щеткамен тазалау

Βούρτσισμα

Očistit kartáčem

Bürsten

Kefélés

Wyczyścić szczotką

Periaţi

Očistiť kefou

Nuvalykite šepetėliu

Notīrīt

Harjata

ושירבה

2

Fregar

Esfregar

Poetsen

Ovalayın

Потереть

Ысқылау

Τρίψιμο

Otřít

Reiben

Dörzsölés

Czyścić pocierając

Frecaţi

Otierať

Enjuagar

Enxaguar

Spoelen

Durulayın

Ополоснуть

Шаю

Ξέβγαλμα

Opláchnout

Abspülen

Öblítés

Spłukać

Clătiţi

Opláchnuť

3

No remojar

Sem amolecimento

Niet weken

Islatmayın

Без замачивания

Суға малып қоюға болмайды

Όχι μούλιασμα

Nenamáčet

Nicht einweichen

Nincs áztatás

Nie namaczać

Fără înmuiere

Nenamáčať

Patrinkite kempinėle

Paberzt

Hõõruda

ופצרק

Nemirkykite

Nemērcē

Loputada

ופטש

Nuplaukite

Noskalot

Mitte leotada

ולבטת לא

4

Secar

Secar

Drogen

Kurulayın

Высушить

Кептіру

Στέγνωμα

Osušit

Trocknen

Szárítás

Wytrzeć do sucha

Uscaţi

Osušiť

Nušluostykite

Noslaucīt

RU

19

KZ

Орнату

!

Бұл нұсқаулықты бұдан әрі де кеңес беру үшін сақтап қою маңызды.

Сатқан, біреуге берген немесе қоныс аударған жағдайда, жаңадан алған иесі оны пайдалану ережелерін және тиісті сақтандыруларды білуі үшін осы нұсқаулық бұйыммен бірге болуы керек.

!

Нұсқаулықпен мұқият танысыңыздар: онда бұйымды орнату, пайдалану және оның қауіпсіздігі туралы маңызды мәліметтер бар.

Орналастыру

!

Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат бермеңіздер. Орам материалдары қалдықты бөліп жинау ережесіне сәйкес жойылуы тиіс.

(Сақтандыру және ұсыныстарды қара).

Құрылғыны орнату

Пісіру панелін дұрыс орналастыру үшін келесі іс-шаралар сақталуы керек:

• Асүй пешінің жанында орналасқан, биіктігі пісіру панелінен артық емес асүй элементтері арасындағы арақашықтық 200 мм кем емес болуы керек.

• Сорып шығару қондырғысы оның пайдалану нұсқаулығына сәйкес және кез келген жағдайда 650 мм биіктіктен аспайтын арақашықтықта орналасуы керек (суретті қараңыз).

• Сорғыш қондырғыға қоса берілген аспалы шкафтарды жұмыс жасайтын бетінен 420 мм кем емес биіктікте орналасуы керек (суретті қараңыз).

600 мм мин.

Егер пісіру панелі аспалы шкафтың астына қойылатын болса, соңғысы асүй жылыту пешінен 700 мм қашықтықта орналасуы керек .

!

!

Бұйымды орнату осы нұсқаулыққа сәйкес, білікті мамандардың көмегі арқылы жүзеге асырылады. Бұйымды дұрыс емес орнату мүлікке зақым келтіруі және адамдардың және үй жануарларының өміріне қауіп тудыруы мүмкін.

Бұл құрылғы ағымдағы ұлттық ережелерге сәйкес тұрақты желдетілген бөлмелерде ғана орнатылуы және пайдаланылуы тиіс. Келесі талаптар сақталуы тиіс:

• Жайда сорғыш зонт және электр желдеткіш түрінде жасалған, әр бұйым іске қосылған сәт сайын автоматты түрде қосылатын түтінді ауаға шығару жүйесі қарастырылуы керек.

• Орнату қуысы суретте көрсетілген өлшемдерге ие болуы тиіс.

Үстінің қалыңдығы 20 мен 40 мм арасындағы шкафтарға плитаны орнатуға мүмкіндік беретін бекіту ілмектері қамтамасыз етілген. Плита шкаф үстіне мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін барлық ілмектерді пайдалану керек.

555 mm

55 mm

475 mm

• Ас үй пешін нығайтар алдында кестеде көрсетілген пісіру панелі бойынша нығыздағышты (қоса беріледі) орнатыңыз*.

Мұрша құбырында немесе айыр түтіндікте.

(тек тағам дайындау құрылғылары үшін)

Тікелей далаға

• Бұйым орнатылатын жайларда газдың жануына барынша қажетті көлемдегі ауа тасқыны қамтамасыз етілуі керек. Ауа шығыны белгіленген күштен 1 кВТ үшін 2 м 3 /сағ кем болмауы керек.

Торлармен қоршалған, желдеткіш тесіктері

A пайдалы қисықтары 100см 2 кем емес ауданда ауа өткізгіштігі болуы керек және олардың кейбір бөліктері де жабылып қалмайтындай күйде орналасуы тиіс.

Жануға арналған ауаның желдету тесіктерінің мысалдары.

Жапсарлас бөлме

Желдетілетін бөлме

Терезе мен еден арасындағы желдету саңылауын кеңейту.

Немесе тесіктер, егер пісіру панелі от жанбай тұрған кезде сақтандыру қондырғыларымен жабдықталмаса және ауа үйдің жалпы аумағына жатпайтын көршілес жайлардан, жоғарыда аталғандай көшеге қарайтын өртке қарсы жайлардан немесе желдеткіші бар жатын бөлмелерден келіп тұрса ауа қақпасын қоюға болады.

• Құрылғыны қарқынды және ұзақ пайдалану үшін қосымша желдету қажет болуы мүмкін, мысалы, терезені ашу немесе тиімділігі көбірек әдіспен – механикалық ауа кіргізу жүйесінің (бар болса) қуатын арттыру арқылы.

Ілмекті бекіту сызбасы

Ілмек орны шкаф үстінің қалыңдығы H=20мм үшін

Ілмек орны шкаф үстінің

қалыңдығы

Алды

H=30мм үшін

Ілмек орны шкаф үстінің қалыңдығы H=40 мм үшін

Арты

20

!

"Керек-жарақтар" орамасындағы ілмектерді қолданыңыз.

• Плита ендірілген пеш үстіне орнатылмаған жағдайда, оқшаулау үшін ағаш тақтаны орнату қажет. Оны плитаның астыңғы жағынан кем дегенде 20 мм ара қашықтықта орналастыру керек.

Желдету

Тиісті желдетудің орнатылғанын тексеру үшін шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны қараңыз).

560 мм

.

45 мм

.

!

Пісіру панелі қоса орнатылатын салқындататын желдеткіші бар духовка шкафының үстіне қойылады.

Электр қуатына қосу

Үш полярлі желі кабелімен жабдықталған пісіру панелдері паспорттық кестеде көрсетілген кернеумен және электр өткізгіш жиілігіне қарай ауыспалы тоқта жұмыс істеуге есептелген (пісіру панелінің төменгі жағында орналасқан).

Желі кабелінің жерге тұйықталу өткізгіші сары-жасыл түсті болады.

Пісіру панелін асүй элементіне қоса жасалған духовка шкафының жоғарғы жағына орналастырылған жағдайда, пісіру панелі мен духовка шкафының электр көзіне жалғау қауіпсіздік ережелеріне сәйкес және духовка шкафын тез алу үшін бөлек-бөлек орналасуы керек.

Бұйымның желі шнурын электр өткізгіші желісіне жалғау

Электр қуаты кабеліне бұйымның паспорттық кестесінде көрсетілген жүктемеге есептелген, нормаланған штепсельдік вилканы орнатыңыз.

Электр қуаты желісіне тікелей қосқан жағдайда, асүй пеші және желі арасында байланыс арасы 3 мм минималдық арақашықтықтағы мультиполярлі қосқышты орнату қажет, ол осы жүктеме есептелуі және қолданыстағы нормативтерге сәйкес болуы керек (ажыратқыш жерге тұйықтау сымына жанаспауы тиіс). Желі шнуры оның ешбір нүктесі жай температурасынан 50°С аспайтындай температурада болатындай жерде орналасуы керек.

!

Электромонтер бұйымның тоқ көзіне дұрыс жалғануына және қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапкершілік алады.

Бұйымды электр тоғына қосар алдында мыналарды тексеріп алыңыз:

• pозетка жерге тұйықталып, нормативтерге сәйкес жалғануы керек

• желі розеткасы бұйымның паспортына көрсетілген максималдық қуат қабылдау күшіне есептелуі тиіс;

• желідегі тоқтың кернеуі мен жиілігі бұйымның электр мәліметтеріне сәйкес болуы керек;

• желілік розетка бұйымның штепсельді вилкасына сәйкес келуі керек. Кері жағдайда, розетканы немесе вилканы ауыстырыңыз; тоқ ұзартқыштар мен көп көзді тоқ көздерін қолданбаңыздар.

!

Бұйым желі шнуры мен желі розеткасы қолжетімді жерде тұратындай болып орналасуы керек.

!

Бұйымның желі шнуры майысуына немесе бүктеліп тұруына болмайды.

!

Күн сайын желі шнурын тексеріп тұрыңыз және қажет болған жағдайда оны тек уәкілетті техник мамандарға ғана ауыстыртыңыз (Техникалық қызмет көрсетуді қара).

KZ

!

Өндіруші жоғарыда аталған ережелер сақталмаған жағдайда барлық жауапкершіліктен босатылады.

Газ құбырына қосу

Газ баллонына немесе газ құбырына қосу иілгіш резеңке немесе болаттан жасалған шланг арқылы қолданыстағы елдің нормативтеріне сәйкес, бұйымның осы пайдаланылатын газ түріне күйін қалай келтіруге болатынына байланысты жүзеге асырылады (қақпақтағы күйге келтіру этикетін қараңыз: кері жағдайда төмендегіге қараңыз). Баллондағы сұйытылған газды пайдаланған жағдайда қысымды реттегіштерді қолданыстағы елдің нормативтеріне сәйкес орнату керек. Газ түтігін жалғауды жеңілдету бағытталған болып табылады: бұқтырмадағы нығайтатын тежегіш гайканы әр жерінен ауыстырыңыз және қосымша тығыздағыштарды ауыстырып тұрыңыз.

!

Энергия қызметі сенімді болу, оны дұрыс қолдану үшін және бұйымды ұзақ пайдаланам десеңіз, газды беру қысымы “Газ конфоркалары мен форсункалары сипаты” кестесінде көрсетілген мәліметтерге сәйкес келуі керек.

Назар аударыңыз!: Қоспас бұрын газ плитасының құбырынан тасымалдағыш бітеуішін алыңыз.

Тығыз трубка көмегімен жалғау (мыс және болат)

!

Газ құбырына жалғау бұйымға ешқандай жүктеме түсірмеу керек.

Бұйымның газ келетін трубасында тығыздайтын төсемі қоса берілген, бұралып тұратын “L” буыны бар. Егер буынды ауыстыру керек болған жағдайда, оның тығыздау төсемін ауыстыру керек (бұйымға қоса берілетін). Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі ½ газ қимасы болады.

Бұрандамен жалғанып, тегіс оралған, тот баспайтын болаттан жасалған шланг арқылы газды қосу.

Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі ½ газ қимасы болады.

Бұндай шлангілерді жалғағанда олардың максималдық жазылу ұзындығы

2000 мм аспауы керек. Оларды жалғап болғаннан кейін, металлдан жасалған иілгіш шланг қозғалмалы заттарға тимей тұруын және бүктеліп қалмауын тексеріп алыңыз.

Нормативтерге сәйкес трубкаларды, сол елдің мемлекеттік нормативтеріне сәйкес келетін тығыздағыш төсемдерді пайдалану керек.

Тығыздығын тексеру

!

Жалғауды аяқтағаннан кейін, барлық түтіктердің тығыздық беріктігін сабын ерітіндісінің көмегімен тексеріңіз, бірақ отпен тексермеңіз.

!

Қолданылған газ қысымы ұсынылған қысымнан өзгеше (немесе сәл өзгеше) болса, кіріс құбырға тиісті қысым реттегіші бекітілуі керек

(ағымдағы ұлттық ережелерге сәйкес).

21

KZ ДЕРЕКТЕР КЕСТЕСІ

Электр қосылымдары деректер кестесін қараңыз

Бұл құрылғы Еуропа экономикалық қауымдастығының келесі нұсқауларына сай келеді:

- 2006 жылғы 12-сəуірдегі 2006/95/EC

(төмен кернеу туралы) директивасы жəне одан кейінгі түзетулер

- 2004 жылғы 15-желтоқсандағы 2004/108/EC

(электромагниттік үйлесімділік туралы) директивасы жəне одан кейінгі түзетулер

-1993 жылғы 22-шілдедегі 93/68/EEC директивасы жəне одан кейінгі түзетулер.

- 2009 жылдың 30-қарашасындағы

- 2009/142/EC (газ туралы) директивасы жəне одан кейінгі түзетулер.

- 2012/19/EU жəне одан кейінгі түзетулер.

22

Конфорка мен форсункалар сипаттамасының кестесі

1-кесте

Табиғи газ

(Г20/20 мбар)

Алғашқы ауаны реттейтін конфорка

Kонфорка

Жылдам (R)

Жартылай жылдам (S)

Қосымша (A)

Диаметрі

(мм)

157

Жылу шығару қабілеті кВт

(p.c.s.*)

Номиналды

3.00

Қысқартылған

1.00

Байпас

1/100

( мм )

80

Форсунка

1/100

( мм )

Шығын* л / сағ

143

(Г20)

286

132

110

1.90

1.00

0.80

0.50

74

60

112

83

157

95

Берілу қысымы Номиналды (мбар)

Минималды (мбар)

Минималды (мбар)

* 15°C жəне 1013,25 мбар – құрғақ газ

Табиғи газдың Жылу шығару қабілеті = 37,78 МДж/м³

20

17

25

( мм )

10.6

4.0

3.5

S

S

A

FTGHL 641 D/IX/HA EE

R

KZ

23

KZ

Қосу және пайдалану

!

Тиісті газ оттығының орны әрбір тұтқада көрсетілген.

Газ оттықтары

Әрбір оттықты тиісті басқару тұтқасының көмегімен төмендегі параметрлердің біріне реттеуге болады:

● Өшірулі

Ең жоғары

Ең төмен

Конфорканың бірін тұтандыру үшін, оған сіріңке талын немесе оттықты жақындатып, тиісті тұтқаны барынша басып сағат тіліне қарсы,

“Максималдық” күйіне бұраңыз. Қорғаныс құрылғылары бар моделдерде конфорка тұтқасын басқан күйінде, шамамен 2-3 секунд, қондырғы қызғанға дейін, автоматты түрде жанғанша ұстап тұру керек.

Mодельдер тұтандыру түймесімен, қоса берілген реттегіш-тұтқамен жабдықталған. Бұл жағдайда тұтату оттықтары болады, бірақ жеке түйме емес. Керекті конфорканы тұтандыру үшін тиісті тұтқаны барынша басып сағат тіліне қарсы керекті тұтқаны басып максималдық жалын болғанша бұрау керек.

!

Оты кенет өшіп қалған жағдайда, басқару тұтқасын өшірілген күйге әкеліп, 1 минут өткеннен кейін барып конфорканы қайта тұтандырыңыз.

Конфорканы өшіру үшін тұтқаны сағат тілі бойынша жалын өшкенге дейін бұраңыз (күй “•” белгісімен белгіленген).

Газ жанарғыларын пайдалану бойынша қарапайым кеңестер

Бұйым максималдық түрде жұмыс істеп тұруы үшін есте сақта :

• Ә конфорка үшін тиісті ыдысты пайдаланыңыз, ыдыстың түбі конфорка жанарғысына сәйкес келуі керек (кестені қара).

• Табаны тегіс және қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз.

• Қайнаған жағдайда, тұтқаны оттың аз келетін жағына қарай бұраңыз.

Оттық

Жылдам (R)

Жартылай жылдам (S)

Қосымша (A)

Ø ыдыс табанының диаметрі (см)

24 - 26

16 - 20

10 - 14

Конфорка түрлерін анықтау үшін “Конфоркалар мен форсункалар” параграфындағы суреттерді қараңыз.

FTGH оттықтарының орнын түзету

• Максималды тұрақтылық үшін, таба түпқоймалары әрқашан дұрыс түрде бекітілгеніне және әрбір таба жанарғының үстінен ортаға орналастырылғанына көз жеткізіңіз

• Таба тұтқалары таба тұғырындағы тіреу өзектерінің біріне сәйкес орналастырылуы керек.

• Таба тұтқасы плитаның алдыңғы шетінен шығып кетпейтіндей етіп орналастырылуы керек.

Т ү п қ о й м а т ұ р а қ т ы л ы ғ ы н ы ң көзқарасынан айнымалылығы жоғары аспектіге әдетте түпқойманың өзі жатады (немесе қолдану барысында сол тұтқалары тіреуіш штифтілерінің бірімен тураланған, жақсы теңгерілген түпқоймалар ең жоғары тұрақтылықты сөзсіз қамтамасыз етеді.

түпқойманың орналасуы). Тегіс негіздері жанарғы үстінен қойылған, түпқойма

Сақтандырулар мен кеңестер

!

Бұйым қауіпсіздік бойынша халықаралық нормативтерге сәйкес жоспарланған және дайындалған.

Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрастырылған осы сақтандыруды аса мұқият оқыңыз.

Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар

• Бұл құрылғы 3 класқа жататын қосалқы тұрмыстық электр құрылғысы болып табылады.

• Газ құрылғылары дұрыс қызмет атқару үшін ауа айналымын ретке келтіру керек. Осы қондырғыларды орнатқан кезде

“Орналастыру” параграфында сипатталған талаптар сақталуын тексеріңіз.

• Басқару бұйымның паспорттық кестесінде және нұсқамасында келтірілген елдерге ғана жарамды болып табылады.

• Бұл бұйым үй шарттарында кәсіби емес тұрғыда пайдалануға арналған.

• Бұйымды көшеге, бастырма астында орнатуға тыйым салынады, өйткені оған жаңбыр және нажағайдың әсері өте қауіпті болып саналады.

• Бұйымға су қолмен, жалаңаяқ немесе дымқыл аяқпен жақындамаңыз.

• Бұйым тағамдық өнімдерді дайындауға арналған, оны осы техникалық нұсқаулықта көрсетілген ережелерге сәйкес тек ересек адамдар ғана пайдалана алады.

• Басқа тұрмыстық электрожабдықтардың электр қуаты өткізгіштерімен, бұйымның ыстық бөліктерімен жақын байланысқа түспеңіз.

• Желдеткіш торларды және ыстықты басатын тесіктерді жаппаңыз.

• Бұйым пайдаланылмағанда, тұтқалары "  ” / "

” жағдайында болуын ылғи тексеріңіз.

• Бұйымның вилкасын тоқ көзінен суыру үшін желі шнурынан тартпаңыз, вилканың өзінен ұстап суырыңыз.

• Бұйымның тазалау немесе техникалық жұмыстар жасау үшін штепсельді вилканы тоқ көзінен суырыңыз.

• Жөнделмейтін жағдайда, бұйымның ішкі мехнанизмдерін өз бетінше жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін ашуға тыйым салынады. Техникалық қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыздар (Техникалық қызмет көрсетуді қара).

• Духовка шкафының ашық тұрған есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.

• Пісіру панеліндегі кастрөл тұтқалары сіздің байқаусызда қолыңыз тиіп кетпейтіндей болып тұруын қадағалаңыз.

• Егер газ және электр конфоркалары ыстық болып тұрса, пісіру панелінің шыны қақпағын (егер ол болса) жаппаңыз.

• Ыстыққа шыдамсыз ыдысты пайдаланбаңыз.

24

Жою

• Орауыш материалды жойған кезде: орауышты қайта пайдалануға болатындай етіп жергілікті заңнаманы ұстаныңыз.

• Жарамсыз электрлік және электрондық жабдық бойынша (WEEE)

2002/19/EU Еуропалық директивасы ескі тұрмыстық құрылғыларды қалыпты сұрыпталмаған тұрмыстық қоқыс құбырына жоюды талап етеді. Ескі құрылғылар ішіндегі материалдардың қалпына келтірілуін және қайта өңделуін оңтайландыру және адам денсаулығы мен қоршаған ортағы әсерін азауту үшін ескі құрылғыларды бөлек жинау ұсынылады. Өнімдегі үсті сызылған «қоқыс себеті» белгісі құрылғыны жойған кезде бөлек жинау қажеттілігі туралы ескертеді.

Тұтынушылар өзінің ескі құрылғыларын жою туралы мәліметтер алу үшін жергілікті үкіметке не делдалға хабарласуы керек.

Қоршаған ортаны сақтау және қорғау

• Азық-түлікті жабық құмыраларды немесе қақпағы тығыз жабылатын кастрөлдерде сақтаңыз және суды аз қолданыңыз. Қақпақсыз дайындаған жағдайда, энергия көп жұмсалатын болады.

• Түбі тегіс құмыралар мен кастрөлдерді пайдаланыңыз .

• Асты ұзақ уақыт бойы дайындаған жағдайда, екі есе жылдам дайындайтын және үштен бір энергия қуатын үнемдейтін жылдам қайнатқышты қолданыңыз .

Тасымалдау және сақтау.

• Пісіргіш панельдерін түпнұсқа орауыш ішінде көлденең күйде тасымалдау керек.

• Тасымалдау және сақтау кезінде пісіргіш панельдерін атмосфералық әсерлерден және механикалық зақымдалудан қорғаңыз.

• Панельді жылытылмаған бөлмеде минус 50°С және плюс 40°С температура аралығында орауыш ішінде сақтау керек.

• Оларды кез келген тағам қалдықтарын алып, конфорка саңылауларының бітелмегенін тексере отырып қолыңызбен жылы суды және ысқыш емес тазалағышты пайдаланып тазартыңыз.

• Шаю және құрғату.

• Конфоркалар мен конфорка қақпақтарын тиісінше сәйкес орындарына қайта орнатыңыз.

• Оттық қақпақтарын ыдыс жуу машинасына салуға болмайды, себебі алюминийден жасалған бөлігі өңсізденуі мүмкін.

• Торларды ауыстыру кезінде табақтар орнатылатын аймақ конфоркамен сәйкестендірілгеніне көз жеткізіңіз.

• Электрлік оталдыру қосқыштары және қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған үлгілер тиісінше жұмыс істеуі үшін, тұтқаларының шеттері толығымен тазалануы тиіс. Бұл элементтерді жиі тексеріңіз және қажет болса, дымқыл матамен тазалаңыз. Кез келген қатып қалған тағамдар тіс тазартқыш немесе иненің көмегімен тазалануы тиіс.

!

Электрлік оталдыру құрылғысының зақымдалуын болдырмау үшін оны конфоркалар орындарына орнатылмаған жағдайда пайдаланбаңыз.

KZ

Газ шүмегіне техникалық қызмет көрсету

Уақыт өте, шүмектер тығыздануы немесе оларды бұру қиындауы мүмкін.

Бұл жағдай орын алса, шүмекті ауыстыру қажет.

!

Бұл рәсімді өндіруші өкілет берген білікті маман орындауы тиіс

Жөндеу және күтім

Құрылғыны өшіру

Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.

Конфорка бетін тазалау

• Барлық эмаль жағылған және әйнек бөліктер жылы су және нейтралды тазалағыш затпен тазалануы тиіс.

• Тат баспайтын болат беттер тым ұзаққа жанасып қалса, әкті су немесе қатты тазалағыш заттармен кірленуі мүмкін. Кез келген тағам қалдықтары (су, тұздық, кофе, т.б.) құрғатылуына дейін тазалануы тиіс.

• Жылы су және нейтрал тазалағыш затпен тазалаңыз және кейін жұмсақ матамен немесе күдерімен құрғатыңыз. Қатып қалған кірді тат баспайтын болат беттерге арналған тазалағыштармен тазалаңыз.

• Tат баспайтын болатты тек жұмсақ мата немесе сүлгімен тазалаңыз.

• Қатты немесе күйдіргіш өнімдерді, хлор негізіндегі тазалағыштарды немесе металл ысқыштарды пайдаланбаңыз.

• Бу тазалағыштар құралдарды пайдаланбаңыз.

• Жанғыш өнімдерді пайдаланбаңыз.

• Сірке суы, қыша, тұз немесе лимон шырыны сияқты қышқылды немесе сілтілі заттарды плитада қалдырмаңыз.

Конфорка бөліктерін тазалау

• Торталар, конфорка қақпақтары және конфоркалар тазалану үшін алынуы мүмкін.

Ақаулықтарды жою

Пісіргіш панель жұмыс істемей қалып не нашар істеуі мүмкін. Қызмет көрсету орталығына хабарласу алдында өзіңіз орындай алатын әрекеттерді қарастырайық. Алдымен, энергия мен газбен жабдықтау жүйесінде ажыраулардың жоқ, әсіресе панельдің газ шүмектері ашық екендігіне көз жеткізіңіз.

Жанарғы жанбайды немесе жалын әркелкі.

Төмендегілерге көз жеткізіңіз:

• Жанарғының газ шығару саңылаулары бітелмеген.

• Жанарғының барлық жылжымалы бөлшектері дұрыс орнатылған.

• Панельдің жанында өтпе жел жоқ.

Қауіпсіздік құрылғысы бар нұсқаларда жалын өшеді.

Төмендегілерге көз жеткізіңіз:

• Тұтқаны шегіне дейін бастыңыз.

• Тұтқаны қауіпсіздік құрылғысын белсендіру үшін жеткілікті уақыт ішінде шегіне дейін бастыңыз.

• Сақтандырғыш орналасқан жердегі газ шығару саңылаулары бұғатталмаған.

Жанарғы минималды күйде жанбайды.

Төмендегілерге көз жеткізіңіз:

• Газ шығару саңылаулары бітелмеген.

• Панельдің жанында өтпе жел жоқ.

• Минималды мән реттеуі қате.

Ыдыстар тұрақсыз.

Төмендегілерге көз жеткізіңіз:

• Ыдыстың түбі толығымен тегіс.

• Ыдыс жанарғыда не электрлік плитада ортаға келтірілген.

• Торлар аударылмаған.

25

KZ

FTGH оттығын тазалау

1

BRUSH

Spazzolare

Brosser cream soap

SCRUB

Strofinare

Frotter

2

4

DRY

Asciugare

Sécher

40°C

RINSE

Risciacquare

Rincer

3

Avoid soaking

NO ammollo

Ne pas laisser tremper

1

Cepillar

Escovar

Borstelen

Fırçalayın

Прочистить щеткой

Щеткамен тазалау

Βούρτσισμα

Očistit kartáčem

Bürsten

Kefélés

Wyczyścić szczotką

Periaţi

Očistiť kefou

Nuvalykite šepetėliu

Notīrīt

Harjata

ושירבה

2

Fregar

Esfregar

Poetsen

Ovalayın

Потереть

Ысқылау

Τρίψιμο

Otřít

Reiben

Dörzsölés

Czyścić pocierając

Frecaţi

Otierať

Enjuagar

Enxaguar

Spoelen

Durulayın

Ополоснуть

Шаю

Ξέβγαλμα

Opláchnout

Abspülen

Öblítés

Spłukać

Clătiţi

Opláchnuť

3

No remojar

Sem amolecimento

Niet weken

Islatmayın

Без замачивания

Суға малып қоюға болмайды

Όχι μούλιασμα

Nenamáčet

Nicht einweichen

Nincs áztatás

Nie namaczać

Fără înmuiere

Nenamáčať

Patrinkite kempinėle

Paberzt

Hõõruda

ופצרק

Nemirkykite

Nemērcē

Loputada

ופטש

Nuplaukite

Noskalot

Mitte leotada

ולבטת לא

4

Secar

Secar

Drogen

Kurulayın

Высушить

Кептіру

Στέγνωμα

Osušit

Trocknen

Szárítás

Wytrzeć do sucha

Uscaţi

Osušiť

Nušluostykite

Noslaucīt

Kuivatada

ושבי

26

27

KZ

KZ

195140606.00

01/2016 - XEROX FABRIANO

Indesit Company S.p.A.

Viale Aristide Merloni,47

60044 Fabriano (AN) www.hotpoint.eu

28

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement