Denver WRD-50 User manual

Denver WRD-50 User manual
1. Przegląd urządzenia
1.1.
Widok z przodu
1)
2)
Antena FM
Wyświetlacz
3)
4)
5)
6)
7)
Przycisk
(oczekiwanie)
Przycisk
(poprzedni)
Przycisk
(następny)
Przycisk USTAWIENIA WSTĘPNE
Przycisk ŚWIATŁA
8)
9)
Przycisk TRYB/AL-WŁ.
Przycisk
WPROWADZANIE/UŚPIENIE/SKANOWANIE
10) Przycisk MENU/INFO
11) Pokrętło głośności
12) GŁOŚNIK
1
1.2.
13)
14)
15)
16)
Tył
Gniazdo słuchawek
Gniazdo zasilania DC
Komora
Gniazdo AUX IN
UWAGA
Tabliczka znamionowa jest umieszczona na spodzie urządzenia.
2. Pierwsze użycie urządzenia
2.1.
►
►
►
Podłączanie zasilania
Podłączyć jeden koniec kabla zasilającego do gniazda „DC IN” urządzenia.
Podłączyć wtyk na drugim końcu kabla zasilającego do gniazda ściennego 100–240 V, 50 Hz.
Wbudowany akumulator urządzenia zostanie naładowany automatycznie. W trakcie ładowania
wyświetlana jest ikona
2
.
►
Ładowanie zostanie zatrzymane automatycznie po całkowitym naładowaniu akumulatora. Na
wyświetlaczu zostanie pokazana ikona „
”.
►
Jeżeli poziom energii akumulatora jest niski, na wyświetlaczu jest pokazywana ikona „
”.
►
Po odłączeniu kabla zasilającego urządzenie jest zasilane przez wbudowany akumulator.
UWAGA
Jeżeli kabel zasilający jest odłączony, urządzenie będzie automatycznie zasilane
z wbudowanego akumulatora.
2.2.
Antena
Urządzenie jest wyposażone w elastyczną antenę do odbioru sygnału DAB/FM.
► Wkręcić antenę w otwór gwintowany na górze urządzenia.
3. Przełączanie na tryb DAB za pomocą przycisku MODE/AL-ON
►
Nacisnąć przycisk SCAN i przytrzymać go, aby automatycznie wyszukać stacje radiowe. Na
wyświetlaczu zostanie pokazana liczba znalezionych stacji radiowych.
►
Nacisnąć przycisk
/
, aby wybrać stację radiową, a następnie nacisnąć przycisk ENTER
w celu potwierdzenia.
Nacisnąć przycisk MENU/INFO, aby wyświetlić informacje powiązane z radiem.
Nacisnąć przycisk MENU/INFO i przytrzymać go, aby uzyskać dostęp do menu. Nacisnąć przycisk
►
►
►
►
►
/
, aby wybrać pozycję menu, a następnie nacisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia.
Nacisnąć przycisk PRESET, aby wyświetlić polecenie „Przywoływanie zapisanej stacji”, a następnie
nacisnąć przycisk
/
, aby wybrać stację radiową i nacisnąć przycisk ENTER w celu
potwierdzenia.
Nacisnąć przycisk PRESET i przytrzymać go, aby wyświetlić polecenie „Zapisz stacje”, a następnie
nacisnąć przycisk
/
, aby wybrać stację radiową i nacisnąć przycisk ENTER w celu
potwierdzenia.
Nacisnąć przycisk MENU/INFO, aby wyświetlić menu DAB. Nacisnąć przycisk
/
, aby wybrać
pozycję menu pokazaną poniżej, a następnie nacisnąć przycisk ENTER w celu potwierdzenia.
Pełne wyszukiwanie: Zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB.
Strojenie ręczne: Ręczne dostrajanie stacji radiowej DAB.
DRC: Dynamiczne sterowanie zakresem. Niektóre stacje radiowe DAB obsługują funkcję kompresji
zakresu dynamiki (DRC). Można wybrać następujące opcje: DRC wysokie, DRC niskie lub DRC wył
ączone.
Czyszczenie: Usuwanie niedziałających stacji radiowych DAB z listy stacji DAB.
Uwaga: Można zapisać do 20 stacji radiowych.
3
4.
Korzystanie z urządzenia
4.1.
Włączanie i wyłączanie urządzenia
►
Nacisnąć przycisk
, aby włączyć radio.
UWAGA
Po włączeniu urządzenie jest przestawiane w tryb DAB/FM i ustawiany jest poziom
głośności 5.
4.2.
Obsługa radia
Radio umożliwia odbieranie stacji radiowych w paśmie FM.
UWAGA
Gdy urządzenie zostanie włączone, będzie odtwarzać ostatnio słuchaną stację radiową.
►
Aby przełączyć urządzenie w tryb FM, naciskać przycisk MODE/AL-ON, aż na wyświetlaczu pokaże
się FM wraz z aktualnie ustawioną częstotliwością.
4.2.1. Wyszukiwanie stacji radiowej FM
Aby dostroić stację radiową, należy przytrzymać przycisk
/
.
Aby precyzyjnie dostroić stację radiową, należy nacisnąć przycisk
częstotliwości.
/
w celu zmiany
4.2.2. Automatyczne zapisywanie stacji radiowych
Urządzenie umożliwia zapisanie do 20 stacji radiowych FM. Funkcja AMS pozwala na automatyczne
wyszukiwanie stacji radiowych o silnym sygnale i ich zapisywanie w pamięci.
► Naciskać przycisk MODE/AL-ON, aż na wyświetlaczu pokaże się FM wraz z aktualnie ustawioną
częstotliwością.
► Nacisnąć przycisk SCAN i przytrzymać go.
Wyszukiwanie stacji radiowych zostanie uruchomione automatycznie. Po znalezieniu stacji radiowej
z odpowiednio silnym sygnałem jej częstotliwość zostanie zapisana w pamięci. Na wyświetlaczu pojawi
się na chwilę zaprogramowany numer stacji (np. P01). Wyszukiwanie będzie kontynuowane, aż do
zapełnienia wszystkich 20 banków pamięci.
4.2.3. Ręczne zapisywanie stacji radiowych
►
Naciskać przycisk MODE/AL-ON, aż na wyświetlaczu pokaże się FM wraz z aktualnie ustawioną
częstotliwością.
►
►
►
Użyć przycisku
/
, jak opisano powyżej, aby wybrać żądaną stację.
Nacisnąć przycisk PRESET i przytrzymać go.
Na wyświetlaczu zacznie migać zaprogramowany numer.
►
Nacisnąć przycisk
4
/
, aby wybrać zaprogramowany numer stacji.
►
Nacisnąć przycisk SCAN, aby zakończyć procedurę zapisywania.
4.2.4. Przywoływanie zaprogramowanych stacji
►
Można przywołać żądany zaprogramowany numer stacji, naciskając wielokrotnie przycisk PRESET.
4.3.
Odtwarzanie z zewnętrznego źródła dźwięku
Gniazda AUX IN można używać do odtwarzania dźwięku z innych urządzeń odtwarzających (na przykład
odtwarzacza MP3) przez głośniki radia.
► Wyłączyć urządzenie zewnętrzne.
► Aby uzyskać dostęp do gniazda AUX IN, należy otworzyć pokrywę z tyłu urządzenia, obracając
blokadę w stronę ikony odblokowania.
► Podłączyć wtyk na jednym końcu kabla audio do gniazda AUX IN (3,5 mm).
► Podłączyć wtyk na drugim końcu kabla audio do zewnętrznego urządzenia (na przykład AUX/LINE
OUT).
► Włączyć to urządzenie i naciskać przycisk MODE/AL-ON, aż na wyświetlaczu pojawi się „Podłącz
AUX”.
► Włączyć urządzenie zewnętrzne. Dźwięk odtwarzany na tym urządzeniu będzie odtwarzany przez
głośniki tego urządzenia.
► Aby chronić urządzenie zewnętrzne przed rozbryzgami wody i zabrudzeniami, można umieścić je
w komorze tego urządzenia. Zamknąć komorę, obracając blokadę w kierunku ikony zablokowania.
4.4.
Obsługa Bluetooth
4.4.1. Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth
►
►
►
►
►
Naciskać przycisk MODE/AL-ON, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Bluetooth”. Zacznie
migać komunikat „Nie połączono”.
Na urządzeniu Bluetooth włączyć funkcję Bluetooth i wyszukać urządzenia dostępne Bluetooth.
Jeżeli na urządzeniu jest wyświetlana nazwa „WRD-50”, należy ją wybrać, aby rozpocząć parowanie
i połączyć urządzenia. W razie potrzeby wprowadzić domyślne hasło „0000”.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu miga komunikat „Połączono”.
Odtworzyć dźwięk na urządzeniu Bluetooth. Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, na wyświetlaczu
miga komunikat „Połączono”.
5. System
Godzina/data
Ustaw godzinę/datę: Data i godzina są wyświetlane w formacie hh: mm_dd-mm-rrrr, dd, aktywne
(migające).
Automatyczna aktualizacja: Automatyczna aktualizacja działa w oparciu o dane przesyłane w paśmie
DAB lub FM. Zegar jest aktualizowany tylko w odpowiednim trybie radia, dlatego należy wybrać tryb, który
jest używany najczęściej.
Dane zegara są przesyłane wraz sygnałem radia DAB lub FM.
Ustaw 12/24 godziny: Umożliwia wybór formatu wyświetlania godziny, tj. 12- i 24-godzinnego.
5
Ustaw format daty: Umożliwia wybór formatu wyświetlania daty spośród dd-mm-rrrr, mm-rr-dd i rr-dd-mm.
Ustawianie budzika
Aby ustawić budzić, należy nacisnąć przycisk MODE/AL-ON lub MENU/INFO, a następnie wybrać
pozycje Menu > Menu główne > Alarmy.
Wybrać numer budzika (1 lub 2), a następnie skonfigurować następujące parametry:
Godzina: 06:00 (dostosować w razie potrzeby)
Czas trwania dźwięku alarmu: 15 minut / 30 minut / 45 minut / 60 minut / 90 minut
Tryb dźwięku alarmu: brzęczyk / radio FM / radio DAB (ustawienie wstępne radia FM lub DAB: ostatnio
słuchane lub numer od 1 do 20)
Włączone: codziennie / raz / w weekendy / w dni powszednie
Głośność: 0–16
Zapisać ustawienia i włączyć lub wyłączyć budzik.
Po włączeniu alarmu możesz nacisnąć przycisk SNOOZE, aby włączyć drzemkę. Budzik włączy się
ponownie po dziewięciu minutach.
Sen
Gdy urządzenie jest włączone, nacisnąć przycisk MENU/INFO, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
Wybrać jeden z następujących czasów uśpienia: Uśpienie wył., 15 minut, 30 minut, 45 minut lub 60 minut
Po włączeniu funkcji uśpienia jej czas będzie wyświetlany po prawej stronie wyświetlacza LCD. Funkcja
uśpienia jest automatycznie wyłączana, gdy urządzenie zostanie przełączone w tryb czuwania.
Podświetlenie
Jasność podświetlenia i jego czas można ustawić w menu głównym.
Włączanie:
Czas wyłączenia: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, Wł.
Poziom jasności: wysoki, średni, niski
Tryb gotowości:
Czas przyciemnienia: 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, Wł.
Poziom przyciemnienia: wysoki, średni, niski, wyłączony
Przywracanie ustawień fabrycznych
Możliwe jest zresetowanie wszystkich ustawień użytkownika i przywrócenie wartości fabrycznych.
Procedura powoduje usunięcie daty i godziny oraz zapamiętanych stacji radiowych. Aby przywrócić
ustawienia fabryczne, wybrać pozycje System > Przywrócenie ustawień fabrycznych > Tak.
Język
Domyślnym językiem jest niemiecki. Aby zmienić język, należy wybrać pozycje System > Język i wybrać
żądany język.
Informacje
Umożliwia wyświetlanie następujących informacji o systemie: wersja oprogramowania (numer wersji
oprogramowania) / ID radia (unikatowy kod używany do identyfikacji tego urządzenia radiowego).
6
6. Utylizacja
Opakowanie
Produkt został odpowiednio zapakowany, aby chronić go przed uszkodzeniami w trakcie
transportu. Materiały opakowaniowe są materiałami nieprzetworzonymi, dlatego można
ich używać ponownie lub poddać recyklingowi.
7. Dane techniczne
Produkt
Zasilanie:
Akumulatory urządzenia:
Zakres częstotliwości radia FM:
Wersja Bluetooth:
Częstotliwość Bluetooth:
Zasięg Bluetooth:
Moc wyjściowa:
Wymiary (szer. x wys. x gł.):
Masa
Klasa zabezpieczeń
Temperatura robocza
100–240 V AC, 50 Hz
akumulator Ni-MH, 18650
87,5–108 MHz
V2.1+EDR
2,4 GHz – 2,480 GHz
10 m (bez przeszkód)
50 W; maks. moc wyjściowa muzyki 5 W RMS
ok. 269 x 182 x 201 mm
około 1,8 kg
IPX4 (ochrona urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi
przez wniknięcie wody (struga))
0–40°C
7
Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do
błędów i pominięć w instrukcji obsługi.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i substancje,
które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi
urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami) nie postępuje się właściwie.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza
na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie
nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane
oddzielnie.
Użytkownicy powinni przekazywać zużyte baterie do odpowiednich, wyznaczonych punktów. Dzięki
temu baterie podlegają procesowi recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą
szkodzić środowisku.
We wszystkich miastach są punkty zbiórki, do których można przekazać bezpłatnie urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz baterie do recyklingu, bądź inne miejsca zbiorki. Urządzenia i baterie
mogą być też odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie
odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.
Inter Sales A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia WRD-50 jest zgodny z dyrektywą
2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: www.denver-electronics.com. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Wpisz
numer modelu: WRD-50. Przejść na stronę produktu. Dyrektywa RED jest na stronie materiałów do
pobrania/innych plików do pobrania.
Zakres częstotliwości pracy:
Maks. moc wyjściowa:
DENVER ELECTRONICS A/S
8
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denverelectronics
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement