Beko mwg 26 ex Omaniku manuaal

Add to My manuals
19 Pages

advertisement

Beko mwg 26 ex Omaniku manuaal | Manualzz

$##% &!

!

' )* ),,!!##& '--

./ 012 345

678 9:;< =>

@ ABC D

E--F %G H I%JKL6=MN$

R-F%G)H FSJT6)U

R !

[ )!!( *$%J

]^

T^

_ ` a^

=^ b^ c d e

F )F h ]Li qr-]q-TqKstuv ]Li qr-]q-aqK6i!o`w!uv ]i

OPQ R)I%

V W XYZQW

'%[&+(\ R)HJ#[F f g jkl

"#$#%& ? @ m n o

+)Hp NaqKq66q!E*Up NaqKaNLL

MAGNETRONOVEN

MWG26EX

GEBRUIKSAANWIJZING

Alvorens deze oven te bedienen lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

VOORZORGSMAATREGELEN OM EVENTUELE BLOOTSTELLING

AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE TE VOORKOMEN

(a) Maak geen pogingen om deze oven met de open deur te bedienen omdat zodanig gebruik tot schadelijke blootstelling aan microgolfenergie kan leiden. Het is belangrijk om de veiligheidsgrendels niet te bederven of stampen.

(b) Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant en de deur van de magnetron en laat geen vuil of schoner overschot zich op de dichtingoppervlakken te accumuleren.

(c) WAARSCHUWING : Indien de deur of de deurdichting beschadigd is, moet de oven niet worden bediend totdat die door vakkrachten is gerepareerd : (1) deur (gebogen), (2) scharnieren en klinken (gebroken of los), (3) deurdichting en dichtingoppervlakken.

(d) WAARSCHUWING : Voor iedereen behalve vakkrachten is het gevaarlijk om reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren waarbij de veiligheidsafdekking tegen microgolfenergie moet worden afgenomen.

(e) WAARSCHUWING : Vloeistoffen en andere levensmiddelen moeten nooit in luchtdichte verpakking worden opgewarmd omdar dit barsten kan veroorzaken.

(f) Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door kleine kinderen of geestelijk gehandicapten zonder toezicht. Kleine kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze met het apparaat niet gaan spelen.

(g) WAARSCHUWING : Kinderen mogen de oven zonder toezicht alleen gebruiken wanneer hen adequate instructies zijn gegeven zodat het kind de oven veilig kan bedienen. Het kind dient zich bewust te zijn van de gevaren van onjuist gebruik.

(h) WAARSCHUWING : Wanneer het apparaat in de combinatiemodus wordt gebruikt, kunnen kinderen de oven uitsluitend onder toezicht van een volwassene gebruiken vanwege de hoog ontwikkelende temperatuur. (indien aanwezig)

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....................................................................................................................1

AARDINGSINSTRUCTIES.........................................................................................................................2

INSTALLATIE ..............................................................................................................................................2

SPECIFICATIES..........................................................................................................................................3

BELANGRIJK ..............................................................................................................................................3

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..................................................................................4

FUNCTIESDIAGRAM .................................................................................................................................5

BEDIENINGSPROCEDURE ......................................................................................................................7

BEDIENINGSPANEEL................................................................................................................................8

DE KLOK INSTELLEN ..........................................................................................................................8

ONTDOOIEN OP TIJD..........................................................................................................................8

ONTDOOIEN OP GEWICHT................................................................................................................9

KOKEN IN ÉÉN STAP ........................................................................................................................10

KOKEN IN TWEE STAPPEN .............................................................................................................10

GRILLFUNCTIE...................................................................................................................................11

COMBIMODUS....................................................................................................................................11

TIJDOPNEMERMODUS.....................................................................................................................12

PROMPTE KOK ..................................................................................................................................13

ONE-TOUCH KOKEN.........................................................................................................................13

MINDER, MEER ..................................................................................................................................15

KINDERSLOT......................................................................................................................................15

DE OVEN STOPPEN TERWIJL DIE FUNCTIONEERT ..................................................................15

VORMEN..............................................................................................................................................16

ONDERHOUD EN REINIGING ..........................................................................................................16

VOORDAT U DE SERVIESDIENST OPBELT..................................................................................17

VRAGEN EN ANTWOORDEN...........................................................................................................17

1

AARDINGSINSTRUCTIES

Dit apparaat moet worden geaard. In geval van elektrische kortsluiting verkleint de aarding het risico van elektrische schok door een ontsnappingsdraad voor de elektrische stroom te bieden. Dit apparaat is voorzien van een kabel met een aardingsdraad en aardingsstekker. De stekker moet in een juist geïnstalleerd en geaard stopcontact worden gestoken.

WAARSCHUWING :

Onjuist gebruik van de aardingsstekker kan tot elektrische schok leiden. Raadpleeg een bekwame elektromonteur of vakman als u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of als er twijfel bestaat of het apparaat juist is geaard. Als gebruik van een verlengkabel noodzakelijk is, gebruik alleen een 3-dradige verlengkabel die een 3-bladige aardingsstekker heeft en een contactdoos met 3 geulen waar de stekker van het apparaat in past. Het aangegeven maximumvermogen van de verlengkabel moet gelijk zijn aan of groter dan dat van het apparaat.

INSTALLATIE

1. Ventilatie

Blokkeer de ventilatiesleuven niet. Als ze tijdens de bediening worden geblokkeerd, kan de magnetron oververhit raken en uiteindelijk een storing veroorzaken. Voor een goede ventilatie laat meer dan 7,62 cm ruimte vrij tussen de kanten en de achterzijde van de magnetron. De minimale vrije ruimte boven het ovenoppervlak is

100mm.

2. Vaste en gelijke ondergrond

Deze magnetron moet op een vaste, gelijke ondergrond worden geplaatst. Deze magnetronoven is niet bestemd om ingebouwd te worden.

Deze magnetronoven moet niet in een kast worden ingebouwd tenzij die in een kast gekeurd is.

3. Laat ruimte aan de kanten en achterzijde vrij

Alle ventilatiesleuven moeten vrij blijven. Als alle sleuven tijdens de bediening afgedekt raken, kan de magnetron oververhit worden en uiteindelijk zal het een storing veroorzaken.

4. Uit de buurt van radio en televisie

Slechte televisieontvangst en radiostoringen kunnen optreden als de magnetron dicht bij televisie, radioantenne, voedingskabel enz. staat.

Plaats de magnetron er zo ver mogelijk van.

5. Uit de buurt van verwarmingstoestellen en waterkranen

Houd de magnetron uit de buurt van hete lucht, stoom of spatten wanneer u de plaats ervoor kiest. Anders kan het isolatiemateriaal worden aangetast en treden er storingen op.

2

6. Stroomtoevoer

Controleer uw lokale stroombron. Deze magnetronoven werkt op een stroom van ongeveer 10 ampère, 230V 50Hz.

De stroomtoevoerkabel is ongeveer 0.8 meter lang.

De gebruikte voltage moet overeenkomen met die aangegeven op deze magnetron. Het gebruik van hogere voltage kan tot een brand of ander ongeval leiden waardoor de magnetron beschadigd raakt. Het gebruik van lagere voltage verhoogt de kooktijd. Wij stellen ons niet verantwoordelijk voor schade die uit het gebruik van deze oven met een andere voltage of ampèrezekering dan de aangegeven voortvloeit.

Indien de toevoerkabel is beschadigd moet die worden vervangen door de producent, zijn serviestechnicus of gelijk bekwame vakkrachten om een gevaar te voorkomen.

7. Nadat u de magnetronoven hebt uitgepakt, controleer die op beschadigingen zoals:

Een misgerichte deur, Gebroken deur, Een deuk in de binnenruimte. Als u iets van het bovengenoemde ziet, INSTALLEER DE OVEN

NIET en breng het verkooppunt onmiddellijk op de hoogte.

8. Neem de magnetron niet in gebruik als die kouder is dan de kamertemperatuur.

(Dit kan in geval van levering bij koud weer voorkomen.) Laat de magnetron de kamertemperatuur bereiken alvorens die te bedienen.

SPECIFICATIES

STROOMTOEVOER

MAGNETRON

STROOMVERBRUIK GRILL

COMBINATIE

UITGANGSVERMOGEN MAGNETRON

MICROGOLFFREQUENTIE

BUITENAFMETINGEN (B X H X D)

BINNENRUIMTEAFMETINGEN (B X H X D)

NETTOGEWICHT

TIJDOPNEMER

VERMOGENSSELECTIE

BINNENRUIMTEVOLUME

230V/50Hz, EENFASIG MET AARDING

1350 W

1050 W

2350 W

900W

2.450 MHz

495 X 294 X 388 mm

320 X 237 X 338 mm

CIRCA 15.8Kg

59 min. 90 sec.

10 NIVEAUS

26L

* Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BELANGRIJK

De draden in deze voedingskabel zijn in overeenstemming met de volgende code gekleurd:

Groen-en-geel : Aarde

Blauw

Bruin

: Neutraal

: Onder spanning

Omdat de kleuren van de draden in de voedingskabel van dit apparaat eventueel niet overeen kunnen komen met de gekleurde markeringen die de klemmen van uw stekker aangeven, doe als volgt:

De groen-en-gele draad moet met de zodanige klem in de stekker worden verbonden die van de letter ‘E’ of van het aardesymbool of van groen-en-gele kleur is voorzien. De blauw gekleurde draad moet met de klem worden verbonden die met de letter ‘N’ is gemarkeerd of zwart is gekleurd. De bruin gekleurde draad moet met de klem worden verbonden die met de letter ‘L’ is gemarkeerd of rood is gekleurd.

WAARSCHUWING : Dit apparaat moet worden geaard.

3

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

WAARSCHUWING : Om een brand, brandwonden, elektrische schok te voorkomen en overige waarschuwingen:

Hieronder vindt u bepaalde regels en veiligheidsvoorschriften die, zoals met alle apparaten, moeten worden gevolgd om een goede werking van de oven te waarborgen:

1 1. Gebruik de oven nooit met andere doeleinden dan het garen van levensmiddelen, zoals voor het drogen van kleding, papier of andere niet eetbare voorwerpen of voor sterilisatie.

1 2. Neem de lege oven nooit in gebruik; dit kan de oven beschadigen.

1 3. Gebruik de binnenruimte van de oven nooit als een opslagplaats voor kranten, kookboeken, keukengerei, enz.

1 4. Neem de oven nooit in gebruik zonder het glazen blad op de juiste plaats. Controleer dat het goed op de draaivoet is geplaatst.

1 5. Controleer dat u doppen en deksels verwijdert alvorens in een fles verpakte levensmiddelen te koken.

1 6. Plaats geen vreemd materiaal tussen het ovenoppervlak en de deur. Dit kan tot overmatige lekkage van microgolfenergie leiden.

1 7. Gebruik geen kringlooppapierproducten voor het koken. Ze kunnen onzuiverheden bevatten die tijdens het klaarmaken vonken en/of vuur kunnen veroorzaken.

1 8. Pof geen popcorn tenzij die in een voor magnetrons geschikte popcornpan wordt gepoft of tenzij die door de producent is verpakt en speciaal voor gebruik in magnetronovens is aanbevolen. In een magnetron gepofte popcorn geeft minder opbrengst dan die bij de traditionele manier; er blijft een aantal ongepofte korrels over.

Gebruik geen olie tenzij door de producent anders is vermeld.

1 9. Kook geen levensmiddelen met een vlies of schil, zoals dooiers, aardappelen, kiplevers enz., zonder ze eerst een paar keer met een vork te prikken.

10. Laat popcorn niet langer poffen dan voor door de producent aangegeven tijd. (die is gewoonlijk minder dan 3 minuten). Als u langer kookt, worden er geen meer korrels gepoft, maar er ontstaat een risico van verschroeiing en brand.

Daarbij wordt het kookblad te heet om vast te houden of het kan breken.

11. In geval van rook in de binnenruimte, zet het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten opdat het vuur wordt gedoofd.

12. Bij verwarming van levensmiddelen in plastic of papieren verpakking, houd de magnetron in het oog vanwege de kans op ontsteking.

13. De inhoud van flessen en potjes met babyvoeding moet goed worden geroerd of geschud en de temperatuur moet vóór het gebruik worden gecontroleerd om verbranding te voorkomen.

14. Controleer altijd de temperatuur van eten en drank dat/die in een magnetron is verwarmd voor ze aan iemand te geven, vooral aan kinderen of bejaarden. Het is belangrijk want eten en dranken die in een magnetron zijn verwarmd, blijven warmer worden, ook al worden ze in de magnetron niet meer verwarmd.

15. Eieren in de schil en hele hardgekookte eieren moeten in magnetrons niet worden verwarmd want ze kunnen exploderen, zelfs nadat de verwarming in de magnetron ten einde is.

16. Houd het golfgeleiderdeksel altijd schoon. Veeg de binnenruimte van de magnetron met een zacht vochtig doekje schoon na elk gebruik. Als u smeer of vet op het oppervlak laat zitten kan die de volgende keer dat u de oven gebruikt, oververhit raken, rook afgeven of zelfs vlam vatten.

17. Verwarm nooit olie of vet voor de frituur omdat u de temperatuur niet kunt controleren. Het kan oververhitting en brand veroorzaken.

18. Bij het verwarmen van vloeistoffen in een magnetron kan er kookvertraging ontstaan die tot hevig overkoken en opspatten kan leiden.

Daarom moet de schaal voorzichtig uit de oven worden verwijderd.

19. a) Wees voorzichtig bij het aanraken van alle ovengedeeltes behalve het bedieningspaneel tijdens en direct na het koken in grill- of combimodus.

b) Gebruik altijd pannenlappen of ovenwanten bij het plaatsen of verwijderen van voedsel en/of toebehoren uit de oven.

BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN

4

FUNCTIESDIAGRAM

1 2 3 4 5

6

7 w q 0 9 8

1 Deurdichting - De deurdichting houdt de microgolfenergie in de binnenruimte van de oven en voorkomt microgolflekkage.

2 Reflector (Isolatieverwarmer)

3 Verwarmingselement

4 Binnenruimte

5 Veiligheidsgrendelssysteem

6 Bedieningspaneel

7 Metalen rek

8 Koppelmechanisme - Het zit op de schacht in het centrum van de binnenruimtevloer. Het moet bij bediening altijd in de oven blijven.

9 Draairing - Die moet tijdens bediening altijd worden gebruikt samen met het glazen kookblad.

0 Glazen kookblad - Vervaardigd uit speciaal hittebestendig glas. Om te koken voedsel in een geschikte vorm wordt hierop geplaatst.

q Deurscherm - Maakt het mogelijk het bereidingsproces te volgen. Het scherm is zodanig ontworpen dat het licht doorlaat, maar geen microgolven.

w Deurhoek - Wanneer de deur is gesloten, wordt die automatisch uitgeschakeld. Als de deur tijdens de bediening wordt geopend, schakelt de magnetron onmiddellijk uit.

5

FUNCTIESDIAGRAM (vervolg)

r t y u p a d g o i e s f h e Tijdinstellingsknoppen - Worden gebruikt om de kooktijd en de huidige tijd in te stellen.

r Display - Kooktijd, vermogensniveau, controlelampjes en huidige tijd worden weergegeven.

t One-touch - Wordt gebruikt om specifieke hoeveelheden levensmiddelen te garen of te verwarmen.

y Meer - Wordt gebruikt om meer kooktijd toe te voegen.

u Minder - Wordt gebruikt om de kooktijd te verminderen.

i Auto-ontdooiing - Wordt gebruikt om levensmiddelen te ontdooien (op gewicht) o Combi - Wordt gebruikt voor COMBI-modus.

p Grill - Wordt gebruikt voor GRILL-functie.

a Vermogen - Wordt gebruikt om het vermogensniveau in te stellen.

s Ontdooiing - Wordt gebruikt om levensmiddelen te ontdooien (op tijd) d Tijdopnemer - Wordt gebruikt als een minuuttijdopnemer om het begin van de kooktijd uit te stellen of om een rusttijd na het koken in te stellen.

f Klok - Wordt gebruikt om de klok in te stellen.

g Stop/Wissen - Wordt gebruikt om de oven te stoppen of de kookgegevens te verwijderen.

h Start/Prompte kok - Wordt gebruikt om de oven te starten en ook om de verwarmingstijd in te stellen.

6

BEDIENINGSPROCEDURE

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de ovenbediening.

a. Steek de stroomtoevoerkabel in een stopcontact met 230V 50Hz.

b. Na de levensmiddelen in een gepaste vorm te plaatsen, open de ovendeur en zet die op het glazen blad.

Het glazen blad en de draairing moeten tijdens het koken altijd op hun plaats blijven.

c. Doe de deur dicht. Controleer dat die goed gesloten is.

1

2

3

4

5

6

7

Het ovenlicht is aan alleen wanneer de magnetronoven in werking is gesteld.

De ovendeur kan op elk moment tijdens bediening worden geopend door op de deurontspanknop op het bedieningspaneel te drukken. De oven zal automatisch uitschakelen.

8 Als de knop START is gedrukt, maar de oven niet begint te werken, controleer de ruimte tussen de deur en de deurdichting op versperringen en zorg ervoor dat de deur goed is gesloten.

De oven zal niet beginnen te werken totdat de deur helemaal is gesloten of het programma is opnieuw ingesteld.

Elk keer dat er op een knop wordt gedrukt, klinkt er een PIEP-signaal om het te bevestigen.

9

De oven werkt automatisch op vol vermogen tenzij het op een lager vermogensniveau is ingesteld.

Op het display staat “ : 0” wanneer de oven op het elektriciteitsnet is aangesloten.

De klok gaat terug naar de huidige tijd wanneer de kooktijd afgelopen is.

Als u de knop STOP/WISSEN drukt tijdens de ovenbediening, gaat de oven stoppen met koken en wordt alle informatie bewaard. Om alle informatie (behalve de huidige tijd) te verwijderen, druk nogmaals op de knop STOP/WISSEN.

Als u tijdens de ovenbediening de ovendeur opendoet, wordt alle informatie bewaard.

OPMERKING: Bij gebruik van de GRILL of COMBI-modus:

Doe de deur niet vaak open; de temperatuur binnen de oven verlaagt en het eten kan niet gaar zijn binnen de ingestelde kooktijd.

Raak het ovenvenster en de inwendige oppervlakten van de oven nooit aan bij het plaatsen of verwijderen van voedsel, want de temperatuur binnen de oven en de deur loopt heel hoog op.

Bij gebruik van deze modussen wees voorzichtig omdat het blad te heet om aan te raken kan worden; gebruik ovenhandschoenen of pannenlappen om het blad te pakken.

Controleer dat de oven juist is geïnstalleerd en op het elektriciteitsnet is aangesloten.

TABEL UITGANGSVERMOGEN

Het vermogensniveau wordt ingesteld door op de knop Vermogen te drukken. In de tabel wordt het display, vermogensniveau en vermogenspercentage getoond.

Druk op de knop Vermogen eenmaal tweemaal

3 keer

4 keer

5 keer

6 keer

7 keer

8 keer

9 keer

10 keer

11 keer

Vermogensniveau (Display)

P-HI

P-90

P-80

P-70

P-60

P-50

P-40

P-30

P-20

P-10

P-00

7

Geschat vermogenspercentage

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

BEDIENINGSPANEEL

DE KLOK INSTELLEN

Wanneer de oven voor de eerste keer wordt aangesloten, knippert het display “:0” en klinkt er een signaal. Als de stroom ooit uitvalt en dan weer hersteld is, wordt op het display “:0” weergegeven.

Klok

1. Druk op de knop Klok.

Dit is een 12-urig kloksysteem.

2. Druk nogmaals op de knop Klok.

Dit is een 24-urig kloksysteem.

OPMERKING: Deze oven heeft meerdere kloksystemen. Als u het 12urige kloksysteem wilt gebruiken, sla deze stap over.

3. Voer de juiste tijd in door de knoppen tijdinstelling te drukken.

4. Druk op de knop Klok.

Klok

Het display knippert niet meer en het dubbelepunt gaat knipperen. Als u het 12-urige kloksysteem hebt geselecteerd kunt u de digitale klok van 1:00 tot 12:59 instellen.

Als u het 24-urige kloksysteem hebt geselecteerd kunt u de digitale klok van 00:00:00 tot 23:59:00 instellen.

OPMERKING: Als u probeert een incorrecte tijd in te voeren, wordt de tijd niet ingesteld en er klinkt een foutsignaal. Druk op de knop Klok en voer de tijd opnieuw in.

ONTDOOIEN OP TIJD

Wanneer Ontdooien is geselecteerd, verdeelt de automatische cyclus de ontdooiingtijd in periodes van wisselende ontdooiing en stilstand door aan en uit te schakelen.

1. Druk op de knop Ontdooien.

Ontdooien

2. Druk op de knoppen tijdinstelling om de gewenste tijd in te voeren.

Het ontdooiinglampje gaat aan en er wordt “ : 0” weergegeven.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

Opmerking : Uw oven kan op 59 minuten

90 seconden worden geprogrammeerd. ( 59 : 90 )

3. Druk op de knop START.

Wanneer u op de knop START drukt, gaat het ontdooiinglampje knipperen om aan te geven dat de oven in de ONTDOOIEN-modus is. Het display telt de tijd af om u te laten zien hoeveel tijd er nog in de

ONTDOOIEN-modus is overgebleven. De oven piept tijdens de ontdooiingcyclus om te signaleren dat het eten moet worden gekeerd of opnieuw verdeeld. Wanneer de ontdooiingtijd ten einde is, hoort u 3 piepjes.

8

ONTDOOIEN OP GEWICHT

Met de functie Auto-ontdooiing kunt u gemakkelijk levensmiddelen ontdooien zonder de ontdooiingtijd te hoeven raden. Volg de onderstaande stappen om makkelijk te ontdooien.

Vlees

1. Druk op de knop Vlees.

Het Tijdopnemer/g lampje gaat aan en “ 500 ” wordt weergegeven.

2. Selecteer het gewenste te ontdooien gewicht.

(Raadpleeg de onderstaande tabel Ontdooien op gewicht.)

3. Druk op de knop START.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

VLEESONTDOOIING begint.

Gevogelte

1. Druk op de knop Gevogelte.

Het Tijdopnemer/g lampje gaat aan en “ 800 ” wordt weergegeven.

2. Selecteer het gewenste te ontdooien gewicht.

(Raadpleeg de onderstaande tabel Ontdooien op gewicht.)

3. Druk op de knop START.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

GEVOGELTEONTDOOIING begint.

Vis

1. Druk op de knop Vis.

Het Tijdopnemer/g lampje gaat aan en “ 300 ” wordt weergegeven.

2. Selecteer het gewenste te ontdooien gewicht.

(Raadpleeg de onderstaande tabel Ontdooien op gewicht.)

3. Druk op de knop START.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

VISONTDOOIING begint.

* TABEL ONTDOOIEN OP GEWICHT

Druk op de knop VLEES eenmaal 500g tweemaal

3 keer

4 keer

800g

1000g

1200g

GEVOGELTE

800g

1000g

1200g

1500g

VIS

300g

500g

800g

1000g

De ontdooiingtijd wordt automatisch bepaald aan de hand van het geselecteerde gewicht.

Wanneer u op de knop START drukt, gaat het Tijdopnemer/g lampje uit en het Ontdooiinglampje knippert, en op het display wordt de ontdooiingtijd afgeteld. De oven piept tijdens de ontdooiingcyclus om te signaleren dat het eten moet worden gekeerd of opnieuw verdeeld. Wanneer de ontdooiingtijd ten einde is, hoort u 3 piepjes.

9

KOKEN IN ÉÉN STAP

Vermogen

X 6

1. Druk op de knop Vermogen.

(Selecteer het gewenste vermogensniveau.)

Het magnetronlampje gaat aan.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

In dit voorbeeld wordt vermogensniveau 5 getoond.

Opmerking : Als stappen 1 en 2 worden overgeslagen, gaat de oven op vol vermogen werken.

2. Druk op de knoppen tijdinstelling om de kooktijd in te voeren.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

Opmerking : Uw oven kan op 59 minuten 90 seconden worden geprogrammeerd. ( 59 : 90 )

3. Druk op de knop START.

Wanneer u op de knop START drukt, gaat het magnetronlampje knipperen om aan te geven dat de oven in werking is gesteld.

Het display telt de tijd af om te tonen hoeveel kooktijd er is overgebleven. Wanneer de kooktijd ten einde is, hoort u 3 piepjes.

OPMERKING : Het gebruik van lagere vermogensniveaus verhoogt de kooktijd. Dit is aanbevolen voor zulke levensmiddelen als kaas, melk en voor langzaam garen van vlees.

KOKEN IN TWEE STAPPEN

Voor alle recepten moeten diepvrieslevensmiddelen volledig worden ontdooid vóór het garen.

Deze oven kan worden geprogrammeerd om levensmiddelen automatisch te ontdooien vóór ze te garen.

Ontdooien

1. Druk op de knop Ontdooien.

Het ontdooiinglampje gaat aan en er wordt “ :

0” weergegeven.

2. Druk op de knoppen tijdinstelling om de gewenste ontdooiingtijd in te voeren.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

Vermogen

X 6

3. Druk op de knop Vermogen.

(Selecteer het gewenste vermogensniveau.)

Het magnetronlampje gaat aan en “P-HI” wordt weergegeven.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

In dit voorbeeld wordt vermogensniveau 5 getoond.

4. Druk op de knoppen tijdinstelling om de gewenste kooktijd in te voeren.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

5. Druk op de knop START.

Wanneer u op de knop START drukt, gaan de ontdooiing- en magnetronlampjes aan om de geselecteerde vermogensniveaus te bevestigen. Het ontdooiinglampje begint te knipperen om te tonen dat de oven in de ONTDOOIEN-modus is.

Het display telt de overgebleven tijd af in de ONTDOOIEN modus. Wanneer de oven piept, keer de levensmiddelen, verbreek en/of verdeel ze opnieuw. Aan het einde van de ONTDOOIEN modus klinkt er een signaal en de oven begint met de magnetronmodus. Het ontdooiinglampje gaat uit en het magnetronlampje begint te knipperen. Het display telt de overgebleven tijd af in de magnetron modus. Wanneer de kooktijd ten einde is, hoort u 3 piepjes.

10

GRILLFUNCTIE

Met deze functie kunt u levensmiddelen snel bruineren. Het verwarmingselement bevindt zich bovenaan de oven.

U hoeft met de grillfunctie de oven niet vooraf te verwarmen. Zet de levensmiddelen in de oven en stel de kooktijd in.

GRILL

1. Druk op de knop GRILL.

Het grilllampje gaat aan en er wordt “ : 0” weergegeven.

2. Druk op de knoppen tijdinstelling om de kooktijd in te voeren.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

Opmerking : Tijd kan tot 29 minuten 90 seconden worden ingesteld.

3. Druk op de knop START.

Wanneer u op de knop START drukt, gaat het grilllampje knipperen om aan te geven dat de oven in werking is gesteld.

Het display telt de tijd af om te tonen hoeveel kooktijd er is overgebleven. Wanneer de kooktijd ten einde is, hoort u 3 piepjes.

COMBIMODUS

De oven heeft een combimodus waarbij levensmiddelen tegelijkertijd door de verwarmer en microgolven worden gekookt.

De combinatiemodus versnelt het kookproces.

COMBI

1. Druk op de knop COMBI.

Het combilampje gaat aan en er wordt “ : 0” weergegeven.

2. Druk op de knoppen tijdinstelling om de kooktijd in te voeren.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

Opmerking : Tijd kan tot 59 minuten 90 seconden worden ingesteld.

3. Druk op de knop START.

Wanneer u op de knop START drukt, gaat het combilampje knipperen om aan te geven dat de oven in werking is gesteld.

Het display telt de tijd af om te tonen hoeveel kooktijd er is overgebleven. Wanneer de kooktijd ten einde is, hoort u 3 piepjes.

11

TIJDOPNEMERMODUS

De tijdopnemer werkt als een minuuttijdopnemer; die kan worden ingesteld om de kooktijd uit te stellen of om een rusttijd na het koken in te stellen.

Er kan echter geen uitsteltijd worden geprogrammeerd voor de ontdooiingmodus. De tijdopnemer werkt zonder microgolfenergie.

HOE EEN MINUUTTIJDOPNEMER TE GEBRUIKEN

Tijdopnemer

1. Druk op de knop Tijdopnemer.

Het tijdopnemer/g lampje gaat aan en “ : 0” wordt weergegeven.

2. Stel de af te tellen tijd in.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

3. Druk op de knop START.

Het tijdopnemer/g lampje begint te knipperen en het display telt de tijd af die in de TIJDOPNEMER-modus is overgebleven. Wanneer de TIJDOPNEMER-modus afgelopen is, hoort u 3 piepjes.

HOE HET BEGIN VAN DE KOOKTIJD UIT TE STELLEN

Tijdopnemer

1. Druk op de knop Tijdopnemer.

Het tijdopnemer/g lampje gaat aan en “ : 0” wordt weergegeven.

2. Stel de uit te stellen tijd in.

3. Stel het gewenste vermogensniveau en de kooktijd in voor het te koken voedsel.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

Het magnetronlampje gaat aan en het geselecteerde vermogensniveau & de kooktijd worden weergegeven.

4. Druk op de knop START.

Wanneer u op de knop START drukt, begint het tijdopnemer/g lampje te knipperen en het display telt de tijd af die in de TIJDOPNEMER-modus is overgebleven. Wanneer de TIJDOPNEMER-modus afgelopen is, klinkt er een signaal. Het tijdopnemer/g lampje gaat uit en het magnetronlampje begint te knipperen. Het display telt de overgebleven tijd af in de magnetronmodus. Wanneer de kooktijd ten einde is, hoort u 3 piepjes.

HOE EEN RUSTTIJD IN TE STELLEN

1. Stel de gewenste kooktijd in.

Het magnetronlampje gaat aan en de geselecteerde tijd wordt weergegeven.

Tijdopnemer

2. Druk op de knop Tijdopnemer.

Het tijdopnemer/g lampje gaat aan en “ : 0” wordt weergegeven.

Op het display staat wat u hebt ingevoerd.

3. Stel de gewenste rusttijd voor de oven in.

4. Druk op de knop START.

Het magnetronlampje begint te knipperen en het display telt de tijd af die in de magnetronmodus is overgebleven. Wanneer de magnetronkooktijd ten einde is, klinkt er een signaal. Het magnetronlampje gaat uit en het tijdopnemer/g lampje begint te knipperen.

Het display telt de overgebleven tijd af in de TIJDOPNEMER-modus. Wanneer de TIJDOPNEMER-modus afgelopen is, hoort u 3 piepjes.

Opmerking : Uw oven kan op 59 minuten 90 seconden worden geprogrammeerd. ( 59 : 90 )

12

PROMPTE KOK

Met gebruik van de functie PROMPTE KOK kunt u levensmiddelen 30 seconden lang opwarmen op 100%

(vol vermogen) door gewoon op de knop PROMPTE KOK te drukken.

Als u herhaaldelijk op de knop PROMPTE KOK drukt, kunt u ook de opwarmingstijd tot 5 minuten verhogen met elke keer een verhoging van 30 seconden.

PROMPTE

KOK

1. Druk op de knop PROMPTE

KOK.

Wanneer u op PROMPTE KOK drukt, wordt

":30" weergegeven.

Over 1.5 seconden begint de oven te verwarmen.

ONE-TOUCH KOKEN

Met de functie one-touch koken kunt u veel van uw favoriete gerechten garen of opwarmen door gewoon op één knop te drukken.

Om de hoeveelheid te verhogen druk op de gekozen knop totdat het aantal op het display overeenkomt met de gewenste te koken hoeveelheid.

Pasta

1. Druk eenmaal op de knop

Pasta voor 1 portie of tweemaal voor 2 porties.

Wanneer u op de knop Pasta eenmaal drukt, wordt “1” weergegeven.

Over 1.5 seconden verandert het display in de kooktijd en begint de oven te koken.

* PASTA *

• 1 portie: Druk eenmaal op Pasta.

• 2 porties: Binnen 1.5 seconden druk tweemaal op Pasta.

OPMERKING : 1. Plaats pasta in een diepe stoofpan en verdubbel de hoeveelheid water.

2. Bedek met een deksel of plastic. Roer na het koken.

3. Indien mogelijk laat 3 tot 5 minuten rusten of tot het vloeistof is opgenomen.

Diepvriespizza

1. Druk op de knop

Diepvriespizza eenmaal voor

200g pizza of tweemaal voor

400g pizza.

Wanneer u op de knop Diepvriespizza eenmaal drukt, wordt “200” weergegeven.

Over 1.5 seconden verandert het display in de kooktijd en begint de oven te koken.

* DIEPVRIESPIZZA *

• 200 g : Druk eenmaal op Diepvriespizza.

• 400 g : Binnen 1.5 seconden druk tweemaal op Diepvriespizza.

OPMERKING : 1 Gebruik maar één diepvriespizza tegelijk

2. Gebruik alleen diepvriespizza’s die voor het garen in magnetrons zijn gemaakt.

3. Als de kaas of diepvriespizza niet genoeg smelten, laat hem nog een paar seconden garen.

4. Sommige merken diepvriespizza hebben meer of minder kooktijd nodig.

13

ONE-TOUCH KOKEN (vervolg)

Drank

1. Druk op de knop DRANK eenmaal voor 1 kop, tweemaal voor 2 koppen of driemaal voor

3 koppen.

Wanneer u op de knop Drank eenmaal drukt, wordt “1” weergegeven.

Over 1.5 seconden verandert het display in de kooktijd en begint de oven te koken.

* DRANK (200ml/kop) *

• 1 kop (mok) : Druk eenmaal op Drank.

• 2 koppen (mokken) : Binnen 1.5 seconden druk tweemaal op Drank.

• 3 koppen (mokken) : Binnen 1.5 seconden druk drie keer op Drank.

Schotelverwarmer

1. Druk eenmaal op de knop

Schotelverwarmer voor 350g of tweemaal voor 450g.

Wanneer u op de knop Schotelverwarmer eenmaal drukt, wordt “350” weergegeven.

Over 1.5 seconden verandert het display in de kooktijd en begint de oven te koken.

* SCHOTELVERWARMER *

• 350 g : Druk eenmaal op Schotelverwarmer.

• 450 g : Binnen 1.5 seconden druk tweemaal op Schotelverwarmer.

OPMERKING : 1. Plaats het voedsel op een bord dat voor magnetrons geschikt is.

2. Bedek met huishoudfolie met openingen.

Verse groenten

1. Druk eenmaal op de knop

Verse groenten voor 200g of tweemaal voor 400g.

Wanneer u op de knop Verse groenten eenmaal drukt, wordt “200” weergegeven.

Over 1.5 seconden verandert het display in de kooktijd en begint de oven te koken.

* VERSE GROENTEN *

• 200 g : Druk eenmaal op Verse groenten.

• 400 g : Binnen 1.5 seconden druk tweemaal op Verse groenten.

14

MINDER, MEER

Om tijdens de bediening van de oven one-touch koken of de kooktijd te wijzigen, druk op MINDER of

MEER (behalve in de ontdooiingmodus)

Druk op MINDER/MEER om de one-touch kooktijd te verminderen/verhogen in bereiken van 10 seconden.

De totale one-touch kooktijd kan tot een maximum van 59 minuten 50 seconden worden verhoogd.

Druk op MINDER/MEER om de kooktijd te verminderen/verhogen in bereiken van 1 minuut.

De totale kooktijd kan tot een maximum van 59 minuten worden verhoogd.

KINDERSLOT

Het kinderslot helpt ongewenste ovenbediening, m.n. door kleine kinderen, te voorkomen.

Om het in te stellen, druk op de knop STOP/WISSEN en houd hem 3 seconden ingedrukt; er klinkt dan een signaal. Elke keer dat er op een knop (behalve STOP/WISSEN) wordt gedrukt, wordt “LOC” weergegeven.

Om te annuleren, druk op de knop STOP/WISSEN en houd hem 3 seconden ingedrukt; er klinkt dan een signaal.

DE OVEN STOPPEN TERWIJL DIE FUNCTIONEERT

1. Druk op de knop STOP/WISSEN.

• U kunt de oven opnieuw starten door op de knop START te drukken.

• Druk nogmaals op de knop STOP/WISSEN om alle instructies te wissen.

• U moet nieuwe instructies invoeren.

2. Doe de deur open.

• U kunt de oven opnieuw starten door de deur dicht te doen en op START te drukken.

OPMERKING : De oven stopt te koken wanneer de deur opengaat.

15

VORMEN

Gebruik alleen vormen die voor het gebruik in magnetronovens geschikt zijn.

Microgolfenergie wordt door radiogolven van hoge frequentie geproduceerd. Ze worden van metaal teruggekaatst, maar passeren door de meeste kookvormen zonder ze te verhitten.

Wanneer de golven in contact met levensmiddelen komen, worden ze in warmte-energie omgezet. Hieronder vindt u een lijst van aanbevolen kookvormen voor deze magnetronoven en de aanwijzingen voor het correcte gebruik daarvan.

Vóór de vormen in gebruik te nemen, moet de gebruiker zich ervan vergewissen dat ze geschikt zijn voor het gebruik in magnetronovens.

Materiaal Grillmodus Magnetronmodus Magnetronmodus

Glas (gewoon)

Glas (hittebestendig)

Glaskeramiek en keramiek

(hittebestendig)

Aardewerk

Porselein (hittebestendig)

Plastic (gewoon)

Plastic (hittebestendig)

Vormen van aluminiumfolie/Aluminiumfolie

Metalen bakvormen

Metaal (potten, pannen, enz.)

Papier

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja(2)

Ja

Ja(4)

Ja

Nee

Ja(1)

Ja

Ja(1)

Ja

Ja

Ja(2)

Ja(2)

Ja(3)

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja(1)

Ja

Ja

Nee

Ja(2)

Ja

Ja(4)

Nee

Nee

1. Zonder metalen onderdelen of metalen randen.

2. Sommige plastic vormen zijn alleen hittebestendig tot een bepaalde temperatuur. Goed controleren!

3. U kunt aluminiumfolie gebruiken om gevoelige gerechtgedeeltes te beschermen. (Om ze niet overgaar te koken.)

4. Metalen blikken kunnen in de combinatiemodus worden gebruikt, maar als ze heel diep zijn zal de efficiëntie aanzienlijk afnemen omdat metaal geen microgolfenergie doorlaat.

ONDERHOUD EN REINIGING

Hoewel uw oven voorzien is van veiligheidsfuncties, is het belangrijk om zich aan de volgende regels te houden:

1. Het is belangrijk om de veiligheidsgrendels niet te bederven of stampen.

2. Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant en de deur van de magnetron en laat geen overschot zich op de dichtingoppervlakken te accumuleren. Maak de dichting vaak schoon met een zacht wasmiddel, spoel af en laat die drogen. Gebruik nooit schuurpoeders of –sponsjes.

3. De open deur moet nooit aan spanning worden onderworpen, bijvoorbeeld, een kind dat op een geopende deur hangt. Elke belasting kan de oven naar voren doen vallen en tot een letsel leiden en ook de deur beschadigen. Bedien de oven niet als die is beschadigd totdat de oven door een bekwame serviestechnicus is gerepareerd. Het is vooral belangrijk dat de oven goed dichtgaat en dat de volgende onderdelen niet zijn beschadigd:

Deur (gebogen)

Scharnieren en klinken (gebroken of los) deurdichting en dichtingoppervlakken.

4. De oven moet slechts door een bekwame serviestechnicus worden aangepast of gerepareerd.

5. De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en alle etensrestanten verwijderd;

6. Indien de oven niet schoon wordt gehouden, kan het ovenoppervlak beschadigd raken waardoor de levensduur van het apparaat kan verminderen en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

16

VOORDAT U DE SERVIESDIENST OPBELT

Raadpleeg de volgende controlelijst zodat u de servicedienst onnodig niet hoeft te bellen.

* De oven doet het niet :

1. Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten.

2. Controleer of de deur goed dicht is.

3. Controleer of de kooktijd is ingesteld.

4. Controleer op doorgesmolten zekering of uitgeschakelde hoofdstroomonderbreker in uw huis.

* Vonken in de binnenruimte;

1. Controleer keukengerei. Metalen vormen of schalen met metalen randen moeten niet worden gebruikt.

2. Controleer dat metalen vleespennen of folie de binnenwanden niet aanraken.

Als er het probleem niet verdwijnt, neem contact op met de serviesdienst.

Een lijst van deze serviesdiensten is met de oven meegeleverd.

MAAK GEEN POGINGEN OM DE OVEN ZELF TE REPAREREN!

VRAGEN EN ANTWOORDEN

* V : Ik heb mijn magnetronoven toevallig zonder eten erin laten draaien. Is hij beschadigd?

A : Het draaien van de lege oven voor een korte tijd beschadigt hem niet. Het wordt echter niet aanbevolen.

* V : Kan de oven worden gebruikt zonder het glazen blad of de draairing?

A : Nee. Het glazen blad en de draairing moeten allebei altijd in de oven worden geplaatst vóór u gaat koken.

* V : Kan ik de deur opendoen terwijl de oven draait?

A : De deur kan op elk moment tijdens de ovenbediening open worden gedaan. De microgolfenergie wordt dan onmiddellijk uitgeschakeld en de tijdinstellingen worden bewaard totdat de deur is gesloten.

* V : Waarom blijft er in de magnetron vocht over nadat ik hem gebruikt heb?

A : Het is normaal dar er aan de kanten van uw magnetron vocht overblijft. Dat komt doordat de stoom van het koken in contact raakt met het koele ovenoppervlak.

* V : Kan microgolfenergie door het scherm in de deur passeren?

A : Nee. Het metalen scherm kaatst de energie terug naar de ovenbinnenruimte. De gaten zijn er om licht door te laten. Ze laten geen microgolfenergie passeren.

Versie NR. IM-00

17

advertisement

Key Features

  • 26 L 900 W Stainless steel
  • Grill 1050 W
  • Defrost function
  • 28.5 cm
  • Buttons Child lock
  • Number of auto cooking programs: 4

Related manuals