Miele da 252 de handleiding

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Miele da 252 de handleiding | Manualzz

Gebruiksaanwijzing voor de afzuigkappen

DA 259, DA 259 EXT

DA 252, DA 252 EXT

Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw afzuigkap plaatst, installeert en in gebruik neemt.

Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

T

M.-Nr. 05 306 940

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Bediening

Hoofdschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Het inschakelen van de afzuiging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kookplaatverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Indirecte verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Het kiezen van het afzuigvermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Het activeren van de uitlooptijdfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Het uitschakelen van de afzuiging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Teller die het aantal uren registreert dat de vetfilters in gebruik zijn voordat ze moeten worden gereinigd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken . . . 13

Het wijzigen van het aantal uren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Reiniging en onderhoud

Ommanteling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Vetfilters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Het vervangen van de lampen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Kookplaatverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Indirecte verlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Technische Dienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Afmetingen van de afzuigkappen en montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Aansluiting voor de luchtafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Anti-condensvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Het verpakkingsmateriaal Het afdanken van het apparaat

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade.

Gekozen is voor verpakkingsmateriaal dat niet schadelijk is voor het milieu, op verantwoorde wijze kan worden afgedankt en dus voor hergebruik geschikt is.

Apparaten die u afdankt bevatten nog waardevolle stoffen/materialen.

Zet uw apparaat daarom niet zomaar bij het grofvuil, maar informeer ook hiervoor bij de gemeente naar mogelijkheden voor hergebruik van het materiaal

(bijv. schrootverwerking).

Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen.

De vakhandelaar neemt de verpakking over het algemeen terug.

Zorg er voor dat kinderen niet bij het afgedankte apparaat kunnen komen. Zie hiervoor hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

3

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze afzuigkap voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Door ondeskundig gebruik kunnen personen echter letsel oplopen en kan er materiële schade ontstaan.

Voordat u de afzuigkap aansluit dient u altijd de aansluitgegevens

(zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken. Deze moeten beslist overeenkomen.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Lees deze gebruiksaanwijzing eerst aandachtig door voordat u uw afzuigkap voor het eerst gebruikt. U vindt hierin belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een volgende eigenaar van de afzuigkap.

De elektrische veiligheid van de afzuigkap is uitsluitend gegarandeerd als deze wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd. Als u twijfelt of dat het geval is, laat de huisinstallatie dan door een vakman / vakvrouw inspecteren.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijv. een elektrische schok).

Efficiënt gebruik

Technische veiligheid

Deze afzuigkap is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

Ondeskundig uitgevoerde installatie- en onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico’s op voor de gebruiker.

Laat installatiewerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan elektrische apparaten uitsluitend uitvoeren door erkende vakmensen.

4

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Er staat alleen dan geen elektrische spanning op de afzuigkap, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

– als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld;

– of als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Trek niet aan de aansluitkabel, maar aan de stekker als u de stroom van het apparaat wilt halen.

Blijf er altijd bij als u met olie en vet werkt.

Oververhitte olie en oververhit vet kan vlam vatten en de afzuigkap in brand steken.

Gebruik de afzuigkap nooit zonder vetfilter(s).

Als u dat wel doet zetten zich vuil en vet in de afzuigkap af, waardoor deze op den duur niet meer goed zal functioneren.

Deze afzuigkap mag niet via een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Met verlengsnoeren kan een veilig gebruik van de afzuigkap niet worden gewaarborgd (gevaar voor oververhitting).

Reinig het vetfilter / de vetfilters regelmatig.

Oververzadigde filters leveren gevaar op voor brand!

Gebruik

Werk nooit met open vuur onder de afzuigkap: grilleren met open vuur, flamberen etc. is verboden.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt de vlammen in de filters aan, waardoor het daarin verzamelde vet vlam kan vatten.

Bij gebruik van de afzuigkap boven een gaskookplaat moet u er beslist op letten dat er altijd een pan staat op de gaspit die in gebruik is.

De afzuigkap kan door de hitte van de vlammen beschadigen.

Gebruik van sommige reinigingsmiddelen kan tot verkleuringen van het metalen vetfilter / de metalen vetfilters leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van het filter / de filters.

Gebruik voor het reinigen van de afzuigkap nooit een stoomreiniger.

Stoom kan in aanraking komen met delen van het apparaat die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.

Schakel de afzuigkap altijd in zodra u één van de kookzones in gebruik neemt.

Doet u dat niet, dan kan zich condenswater ophopen, wat corrosie aan het apparaat kan veroorzaken.

5

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Montage

De afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap moet bij:

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en een stookplaats die gebruik maakt van de lucht die zich in die ruimte bevindt (zoals gas-, olieof kolenkachels, geisers, boilers, warmwaterketels, gaskookplaten, gasovens).

– elektrische fornuizen minimaal 45 cm bedragen;

– gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen.

– elektrische grillapparaten van Miele minimaal 65 cm bedragen.

De afstand tussen wokbrander en afzuigkap moet 75 cm bedragen.

De afzuigkap onttrekt aan de ruimte waarin ze zich bevindt en aan de aangrenzende ruimten zuurstof en daarmee lucht die de stookplaats nodig heeft voor de verbranding.

Bij andere kooktoestellen moeten die minimum afstanden tot de afzuigkap worden aangehouden, die in de daarbijbehorende gebruiksaanwijzingen en montage-instructies staan aangegeven.

Wanneer er verschillende kooktoestellen onder de afzuigkap worden gebruikt, waarbij tot de afzuigkap verschillende afstanden gelden, dan moet de grootste afstand worden gekozen.

Het is niet toegestaan de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Voor het aanleggen van de luchtafvoer mogen alleen buizen of slangen van niet-brandbaar materiaal worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling

Onderdelen van Miele Nederland B.V.

De lucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde schoorsteen, noch via een schacht die wordt gebruikt voor de ontluchting van ruimten waarin wordt gestookt.

Als de lucht moet worden afgevoerd via een schoorsteen die niet meer in gebruik is, dan dient u eerst uw schoorsteenveger te raadplegen.

Bovendien kan er door de zuigkracht van de afzuigkap lucht worden teruggezogen uit de schoorsteen of de schacht en kunnen stookplaatsen die met de schoorsteen zijn verbonden beschadigd raken.

Het gelijktijdig gebruik van de afzuigkap en één van de bovengenoemde apparaten is ongevaarlijk als de onderdruk maximaal 4 Pa (0,04 mbar) is, waardoor er geen gevaar bestaat dat de afvoergassen van de stookplaats worden teruggezogen.

Dit kunt u bereiken door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, luchttoevoer-/luchtafvoer-muurkasten of door andere technische voorzieningen die voor een constante toevoer van lucht zorgen die nodig is voor het stoken.

Opmerking: bij de beoordeling van de situatie moet er altijd naar het gehele luchtgeleidingssysteem in de woning worden gekeken. In geval van twijfel kunt u uw schoorsteenveger raadplegen.

6

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Alleen voor apparaten met een externe afzuiginstallatie

Bij afzuigkappen met een externe afzuiginstallatie (typeserie: ... EXT) moeten beide eenheden via de verbindingskabel met stekkerkoppelingen met elkaar worden verbonden. Let er hierbij op dat u de juiste apparaten met elkaar combineert.

Het afdanken van het apparaat

Wanneer u uw oude of defecte afzuigkap afdankt, dient deze in verband met de veiligheid onbruikbaar te worden gemaakt.

Laat de aansluitkabel door een erkend vakman uit de vaste aansluiting verwijderen.

Daarmee voorkomt u dat het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het bestemd is.

Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

7

Beschrijving van het apparaat

Beschrijving van het apparaat

8

b

Opvulstuk

c

Bevestigingskolom

d

Wasemscherm

e

Vetfilters

f

Kookplaatverlichting

g

Indirecte verlichting

h

Glazen plateaus

Op deze plateaus kan maximaal

4 kg.

i

Plateau

Op dit plateau kan aan beide kanten maximaal 8 kg.

j

Bedieningspaneel

k

Hoofdschakelaar

Schakel de afzuigkap met de hoofdschakelaar uit wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, bijv.

’s nachts of in de vakantie.

l

Schakelaar voor de indirecte verlichting

Beschrijving van het apparaat

m

Toets voor de kookplaatverlichting

n

Aan-/Uit - toets voor de afzuiging

o

Toetsen voor het afzuigvermogen

Met deze toets kunt u kiezen tussen vier vermogensstanden, waaronder een intensiefstand, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

p

Toets voor de nalooptijdfunctie

Met deze toets kunt u de uitlooptijdfunctie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 tot 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

q

Vetfiltertoets

Het controlelampje van de vetfiltertoets gaat branden, wanneer de vetfilters moeten worden gereinigd.

– Wanneer de afzuiging werkt kunt u met behulp van de vetfiltertoets controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken.

Zie hoofdstuk: "Bediening".

– Met behulp van de vetfiltertoets én de toets voor de uitlooptijdfunctie kunt u het aantal ingestelde uren wijzigen.

Zie hoofdstuk: "Bediening".

9

Algemeen

Algemeen

De afzuigkap kan op 2 manieren worden gebruikt en wel met luchtafvoer of met een externe afzuiginstallatie.

. . . met luchtafvoer:

De aangezogen lucht wordt afhankelijk van het model door het vetfilter of de vetfilters gereinigd en naar buiten afgevoerd.

Deze afzuigkap is voorzien van een terugslagklep.

Deze wordt bij de montage geplaatst.

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is de terugslagklep gesloten. Er kan geen lucht stromen tussen het vertrek waar de afzuigkap zich bevindt en daarbuiten.

Nadat het apparaat is ingeschakeld gaat de terugslagklep open, zodat de kookluchtjes ongehinderd naar buiten kunnen worden afgevoerd.

. . . met een externe afzuiginstallatie:

Afzuigkappen van de typeserie ....EXT

zijn geconstrueerd voor aansluiting op een externe afzuiginstallatie.

De externe afzuiginstallatie wordt door een hulpkabel met de afzuigkap verbonden en via de bedieningselementen van de afzuigkap gestuurd.

10

Indirecte verlichting

Bediening

Bediening

Hoofdschakelaar

De afzuigkap is klaar voor gebruik wanneer u de hoofdschakelaar op "I" zet.

Is de afzuigkap met de hoofdschakelaar uitgeschakeld, dan start het apparaat, wanneer u het weer inschakelt, met de laatste instellingen.

Zet de schakelaar voor de indirecte verlichting op "I".

De indirecte verlichting kunt u ook inschakelen wanneer de hoofdschakelaar is uitgeschakeld.

Het inschakelen van de afzuiging

Druk op de Aan-/Uit - toets.

Het daarbijbehorende controlelampje gaat branden.

De afzuiging start op stand "II".

Het in- en uitschakelen van de kookplaatverlichting

Kookplaatverlichting

De kookplaatverlichting kunt u in- en uitschakelen, onverschillig of de afzuiging is ingeschakeld of niet.

Het kiezen van het afzuigvermogen

U kunt tussen vier vermogensstanden kiezen, afhankelijk van de intensiteit van de dampvorming.

Voor normaal gebruik is de laagste vermogensstand of één van de middelste vermogensstanden voldoende.

Wanneer u aanbraadt en levensmiddelen kookt waarbij veel luchtjes vrijkomen, raden wij u aan de hoogste vermogensstand (de "Intensiefstand") te gebruiken.

Wanneer u de afzuiging met behulp van de hoofdschakelaar inschakelt of wanneer er een stroomuitval is geweest, start de afzuigkap automatisch in die vermogensstand die vorige keer is ingesteld.

Druk op de toets voor de kookplaatverlichting.

Het daarbijbehorende controlelampje gaat branden.

Kies met de _ toetsen het gewenste afzuigvermogen:

> toets = hoger vermogen

$ toets = lager vermogen

11

Bediening

De controlelampjes van de _ toetsen geven aan welk afzuigvermogen u heeft gekozen.

Het uitschakelen van de afzuiging

Het activeren van de uitlooptijdfunctie

Wanneer er na het koken nog kookluchtjes in de keuken hangen, kunt u het beste de uitlooptijdfunctie activeren.

Hiermee blijft de afzuiging nog 5 of 15 minuten in werking en wordt daarna automatisch uitgeschakeld.

Druk op de Aan-/Uit - toets.

Schakel de afzuigkap alleen dan met de hoofdschakelaar uit, wanneer het apparaat langere tijd buiten gebruik is

(bijv. ’s nachts of in de vakantie).

Druk op de toets voor de uitlooptijd.

5 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 1 x in te drukken.

Daarbij gaat het linker controlelampje branden.

15 minuten uitlooptijd stelt u in door de toets 2 x in te drukken.

Daarbij gaat het rechter controlelampje branden.

De uitlooptijd kunt u uitschakelen door nog eens op de toets voor de uitlooptijd te drukken.

Automatische uitschakeling

Wanneer de afzuigkap wel is ingeschakeld, maar 10 uur lang niet wordt gebruikt, wordt de afzuiging automatisch uitgeschakeld.

De verlichting blijft ingeschakeld.

Door op de Aan-/Uit - toets te drukken kunt u de afzuiging weer inschakelen.

12

Bediening

Teller die het aantal uren registreert dat de vetfilters in gebruik zijn voordat ze moeten worden gereinigd

U kunt zelf het aantal uren instellen na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd (afhankelijk van het model).

De afzuigkap beschikt over een teller die deze uren registreert.

Deze teller is vanuit de fabriek op 30 uur ingesteld. Deze tijd kan worden gewijzigd.

Na afloop van de ingestelde tijd brandt het controlelampje van de vetfiltertoets.

De vetfilters moeten dan worden gereinigd.

De teller moet daarna worden teruggezet op de tijd die het laatst is ingesteld.

Druk de vetfiltertoets in en houd de toets ca. 4 seconden ingedrukt.

Het controlelampje van de vetfiltertoets gaat uit.

Controleren hoeveel procent van het aantal ingestelde uren is verstreken

Vóór afloop van de ingestelde tijd kunt u controleren hoeveel procent van de ingestelde tijd al is verstreken.

Schakel de afzuiging in door op de

Aan-/Uit - toets te drukken.

Druk op de vetfiltertoets.

Van de _ toetsen knipperen één of meer controlelampjes.

Het aantal knipperende controlelampjes geeft aan hoeveel procent van de ingestelde tijd inmiddels is verstreken:

1 controlelampje = 25 %

2 controlelampjes= 50 %

3 controlelampjes= 75 %

4 controlelampjes= 100 %

Wanneer de afzuigkap wordt uitgeschakeld of als de stroom uitvalt blijven de geregistreerde uren opgeslagen.

13

Bediening

Het wijzigen van het aantal uren

U kunt het aantal uren na afloop waarvan de vetfilters moeten worden gereinigd wijzigen en aan uw kookgewoonten aanpassen.

U kunt kiezen tussen 20, 30, 40 of 50 uur.

Kies een korte tijd als u veel braadt en frituurt.

Kies een langere tijd wanneer u erg vetarm kookt.

Kies een korte tijd wanneer u weinig kookt. Vet dat zich over een langere periode ophoopt wordt hard en dan wordt het moeilijk om de filters goed schoon te krijgen.

Schakel de afzuiging uit door op de

Aan-/Uit - toets te drukken.

Druk de toets voor de uitlooptijdfunctie en de vetfiltertoets tegelijk in.

De controlelampjes van de vetfiltertoets en één van de controlelampjes van de

_ toetsen knipperen.

Kies met de _ toetsen de gewenste tijd.

De controlelampjes van de _ toetsen geven aan welke tijd is ingesteld:

1e lampje van links = 20 uur

2e lampje van links = 30 uur

3e lampje van links = 40 uur

4e lampje van links = 50 uur

Bevestig de gewijzigde instelling met de vetfiltertoets.

Doet u dit niet binnen 4 minuten, dan neemt de afzuigkap automatisch de "oude" gegevens over.

14

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud

Haal vóór alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan de afzuigkap de spanning van het apparaat door

– de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of

– de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

Ommanteling

Reinig de ommanteling van de afzuigkap met een warm sopje van een mild afwasmiddel.

Maak de ommanteling vervolgens met een doek droog.

Gebruik nooit zand-, soda-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen! Deze tasten het oppervlak aan.

Voor het onderhoud van de roestvrij stalen oppervlakten is een mild, niet schurend middel voor roestvrij staal geschikt.

Vetfilters

De recyclebare metalen vetfilters in de afzuigkap nemen de vaste deeltjes uit de keukendampen op (vet, stof, etc.) en zorgen er zo voor dat de afzuigkap niet vuil wordt.

Reinig de vetfilters altijd zodra het controlelampje van de vetfiltertoets brandt.

Het is aan te bevelen om de vetfilters om de 3-4 weken te reinigen, zodat zich geen vet vastzet.

Bij een overmatig vervuild filter bestaat er gevaar voor brand!

Druk de vergrendeling van de filters naar het midden.

Verwijder de vetfilters.

Reinig de vetfilters.

Dit kan met de hand of in de afwasautomaat .

In het eerste geval gebruikt u een afwasborstel en een warm sopje met een handafwasmiddel.

In het tweede geval plaatst u de filters loodrecht in het onderrek.

15

Reiniging en onderhoud

Bij reiniging van de vetfilters in de afwasautomaat moet u er rekening mee houden dat gebruik van sommige reinigingsmiddelen tot verkleuringen van de metalen vetfilters kan leiden.

Deze verkleuringen hebben echter geen nadelig effect op het gebruik en de werking van de vetfilters.

Leg de vetfilters na het reinigen nog een tijdje op een vochtopnemende onderlaag te drogen.

Als u de vetfilters heeft verwijderd, kunt u het beste die delen van de ommanteling waar u bij kunt komen ontdoen van het vet dat zich daar heeft vastgezet.

Daarmee voorkomt u brand.

Let er bij het plaatsen van de vetfilters op dat de vergrendelingen naar de kookplaat wijzen.

Mocht er een keer een vetfilter verkeerd geplaatst zijn, dan moet u het filter door de uitsparingen met een kleine schroevendraaier ontgrendelen.

Druk na het terugplaatsen van de vetfilters ca. 4 seconden op de vetfiltertoets om de teller terug te zetten.

16

Het vervangen van de lampen

Haal de spanning van de afzuigkap door

– de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen of

– de stekker van het apparaat uit de contactdoos te trekken.

Kookplaatverlichting

Het vervangen van de halogeenlamp

De halogeenlampen worden heel heet als ze aanstaan. Ook een tijdlang nadat de verlichting is uitgeschakeld loopt u het risico zich eraan te verbranden.

Raak de halogeenlampen bij het vervangen niet direct aan de glazen kolf aan, want dan kunnen ze beschadigd raken.

Neem de instructies van de halogeenlampenfabrikanten in acht.

Reiniging en onderhoud

– Zet de lampafdekking b er weer op en klik de afdekking voorzichtig vast.

Gebruik de verlichting nooit zonder lampafdekking b . Deze dient als filter tegen gevaarlijke stralen.

Indirecte verlichting

Het vervangen van de TL-lamp

Draai de twee schroeven van de lampafdekking los en haal de afdekking eraf.

Haal de TL-lamp voorzichtig uit de houder schuin naar boven en trek hem eruit.

Zet de nieuwe TL-lamp erin, haal hem naar beneden en klik hem in de houder vast.

Monteer de lampafdekking.

– Trek de lampafdekking b eraf.

– Trek de halogeenlamp c uit de fitting en zet de nieuwe halogeenlamp erin.

17

Technische Dienst

Technische Dienst

Storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen dient u:

- uw Miele-vakhandelaar of

- de Technische Dienst van Miele

Nederland B.V. te waarschuwen.

Het adres en de telefoonnummers van

Miele Nederland B.V. en de diverse afdelingen vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Technische

Dienst weet welk type apparaat u heeft en welk nummer dit heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u (afhankelijk van het model) het vetfilter / de vetfilters heeft verwijderd.

Miele Service Verzekering Certificaat

Voor informatie over het Miele Service

Verzekering Certificaat kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.

18

Afmetingen van de afzuigkappen en montage

Afmetingen van de afzuigkappen en montage

DA 259 (EXT), 252 (EXT)

Het is niet toegestaan om de afzuigkap boven stookplaatsen voor vaste brandstoffen te monteren.

Om veiligheidsredenen moet de afstand tussen de kookplaat en de afzuigkap ( S ) bij:

– elektrische fornuizen minimaal

45 cm bedragen;

– gasfornuizen minimaal 65 cm bedragen;

– elektrische grillapparaten van

Miele minimaal 65 cm bedragen.

Voor nog meer tips zie: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen".

: Gedeelte in muur of plafond waar een gat kan komen voor de luchtafvoer of voor de verbindingskabel naar de externe afzuiginstallatie en voor montage van het stopcontact.

Om de bevestigingskolom te monteren moet u tussen de bovenkant van de kolom en het plafond een afstand aanhouden van minstens 20 mm (maat A ).

Luchtafvoeraansluiting ø 150 mm, met reduceertuit ø 125 mm.

Montage

Hoe de afzuigkap moet worden gemonteerd is beschreven op bijgevoegd montageblad.

Neem vóórdat u met monteren begint de informatie op de volgende bladzijden en het hoofdstuk: "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

19

Aansluiting voor de luchtafvoer

Aansluiting voor de luchtafvoer

Pas op voor gevaar voor vergiftiging!

Neem beslist het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" in acht.

Laat in ieder geval door de plaatselijke schoorsteenveger controleren of een veilig gebruik van de luchtafvoer gewaarborgd is.

– Wanneer de luchtafvoerbuis horizontaal wordt aangelegd, moet worden gezorgd voor een verval van minstens 1 cm per meter.

Daarmee wordt voorkomen dat er condenswater in de afzuigkap loopt.

– Wordt de lucht gewoon naar buiten afgevoerd, dan kunt u het beste een telescopische muurkast installeren.

De luchtafvoerbuis

– De luchtafvoerbuis moet zo kort en recht mogelijk zijn.

– De doorsnede van de luchtafvoerbuis mag niet kleiner zijn dan 150 mm.

Wanneer u luchtafvoerbuizen gebruikt met een doorsnede van minder dan 150 mm of wanneer u platte luchtafvoerkanalen gebruikt moet u er rekening mee houden dat de afzuigkap meer geluid maakt als hij aanstaat en beduidend minder afzuigcapaciteit heeft.

Maak de doorsnede van de luchtafvoerbuis alleen in het uiterste geval kleiner, bijv. wanneer er al een luchtafvoerbuis aanwezig is.

– Gebruik alleen bochten met een grote straal. Een kleine straal vermindert het afzuigvermogen van de afzuigkap.

– Gebruik voor de luchtafvoeraansluiting alleen gladde buizen of flexibele luchtafvoerslangen van niet brandbaar materiaal.

– Moet de lucht door een schoorsteen worden afgevoerd, dan moet de invoerbuis verticaal worden gebogen.

20

Aansluiting voor de luchtafvoer

Belangrijk!

Als de luchtafvoer door koele ruimten, zolders e.d. wordt aangelegd, kan er binnen de afzonderlijke ruimten een groot temperatuursverschil ontstaan.

U moet dan rekening houden met condensvorming.

De luchtafvoerbuis moet dan dienovereenkomstig worden geïsoleerd.

Anti-condensvoorziening

Daarnaast is het beter om een anti-condensvoorziening te installeren die het condenswater dat ondanks de isolering van de luchtafvoerbuis vrijkomt, opneemt en verdampt.

Let er bij de installatie van de anticondensvoorziening op dat deze loodrecht en zo dicht mogelijk boven de uitblaastuit van de afzuigkap wordt geplaatst.

21

Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting

Deze afzuigkap mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door een erkend elektricien die de landelijke voorschriften en de plaatselijke voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf exact kent en naleeft.

Ondeskundig uitgevoerde installatieen onderhoudswerkzaamheden leveren, evenals ondeskundig uitgevoerde reparaties, grote risico’s op voor de gebruiker, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Deze afzuigkap is voorzien van een aansluitkabel en een stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op ~ 230 V

50 Hz.

Deze afzuigkap mag uitsluitend worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde).

Deze afzuigkap mag uitsluitend op een huisinstallatie worden aangesloten die volgens NEN 1010 is geïnstalleerd.

Om extra veiligheid te kunnen garanderen wordt er in de EU-voorschriften en richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.

Een aansluiting door middel van een contactdoos wordt aanbevolen, omdat dit de eventuele werkzaamheden voor de Technische Dienst makkelijker maakt. Let erop dat u bij de contactdoos kunt komen als het apparaat is ingebouwd.

Als u na inbouw van het apparaat niet meer bij de contactdoos kunt komen of als er sprake is van een vaste aansluiting, dient ter plaatse een 4-polige schakelaar te worden geïnstalleerd waarvan de contactopening bij uitgeschakelde toestand tenminste 3 mm moet bedragen. Hiertoe behoren zelfuitschakelaars, zekeringen en relais

(EN 60 335).

De benodigde aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje. Dit is zichtbaar nadat u de vetfilters heeft verwijderd.

Controleer of deze gegevens overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Deze afzuigkap werkt storingsvrij volgens DIN EN 60555 / VDE 0838.

22

Technische gegevens

Technische gegevens

Aansluitwaarde

DA 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 W

DA 252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 W

Verlichting

Kookplaatverlichting

DA 259, 259 EXT . . . . . . . . . . 3 x 20 W

DA 252, 252 EXT . . . . . . . . . . 4 x 20 W

Indirecte verlichting . . . . . . . . . 2 x 9 W

Netspanning. . . . . . . . . . . . . . . . . 230 V

Frequentie . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 50 Hz

Zekering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A

Afzuigvermogen

Luchtafvoervermogen volgens

EN 61591

Luchtafvoersysteem ø 150 mm:

Stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 m

Stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 m

Stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 m

3

3

3

/h

/h

Intensiefstand. . . . . . . . . . . . . 640 m

3

/h

/h

Luchtafvoersysteem ø 125 mm:

Stand I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 m

Stand II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 m

Stand III . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 m

3

3

3

/h

/h

Intensiefstand. . . . . . . . . . . . . 590 m

3

/h

/h

Afzuigvermogen vrijblazend . 690 m

3

/h

De aansluitwaarde en het luchtafvoervermogen van de apparaten van de typeserie ... EXT zijn afhankelijk van het soort afzuiginstallatie waarop het apparaat is aangesloten.

Technische gegevens

23

Wijzigingen voorbehouden / 44 / 000 NL - 2799

Dit papier bestaat uit 100 % chloorvrij gebleekte cellulose is is dus minder belastend voor het milieu.

advertisement

Related manuals