Sencor SLE 3228TCS User's manual

Sencor SLE 3228TCS User's manual

LED televizor

SLE 3228TCS

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

Obsah

CZ

PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO

NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO

MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM

KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE

BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1. Důležité bezpečnostní pokyny ...............................................................................................................2

2. Sestavení podstavce .................................................................................................................................8

3. Popis přístroje ............................................................................................................................................ 9

3.1. Funkce tlačítek na ovládacím panelu ...................................................................................................9

3.2. Zapojení konektorů televizoru .................................................................................................................9

4. Dálkový ovladač .......................................................................................................................................10

5. První zapnutí ............................................................................................................................................. 12

5.1. Výběr jazyka ...............................................................................................................................................12

5.2. Výběr země .................................................................................................................................................12

5.3. Automatické ladění .................................................................................................................................. 13

6. Menu ........................................................................................................................................................... 15

6.1. Nabídka kanálů – satelitní...................................................................................................................... 15

6.2. Nabídka kanálů – ATV/DTV .................................................................................................................. 18

6.3. Nabídka Picture (Obraz) ...........................................................................................................................21

6.4. Nabídka Sound (Zvuk).............................................................................................................................24

6.5. Nabídka Time (Čas) ................................................................................................................................ 26

6.6. Nabídka Lock (Zámek) ........................................................................................................................... 28

6.7. Hotelový režim ...........................................................................................................................................31

6.8. Nabídka Setup (Nastavení) ................................................................................................................... 32

6.9. Nabídka ATV kanál ..................................................................................................................................37

6.10. Nabídka Komponentní vstup / HDMI / AV ....................................................................................... 38

7. USB ............................................................................................................................................................39

7.1. Nabídka Photo (Fotografie) ................................................................................................................... 40

7.2. Nabídka Music (Hudba) ...........................................................................................................................41

7.3. Nabídka Movie (Film) ..............................................................................................................................42

7.4. Nabídka Text ............................................................................................................................................. 43

8. Řešení potíží ............................................................................................................................................ 44

9. Technické parametry ..............................................................................................................................47

9.1. Informační list ........................................................................................................................................... 48

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 1

Revision 01/2020

CZ

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM

PROUDEM – NEOTEVÍRAT!

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM

PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ

STRANU). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ SOUČÁSTI,

JEJICHŽ OPRAVU BY MOHL PROVÁDĚT

UŽIVATEL. SERVISNÍ ZÁSAHY SVĚŘTE

AUTORIZOVANÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU.

Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

• Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.

• Dbejte všech varování.

• Dodržujte všechny pokyny.

• Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.

NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.

NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY

NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY.

VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.

• Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.

• Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.

• Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

• Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

• Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.

• Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.

2 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Důležité bezpečnostní pokyny

CZ

• Tento přístroj by neměl být umisťován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.

• Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu. Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

• Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko

úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

• Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.

• Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru.

Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.

• Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.

• Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.

Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.

• Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechna síťová připojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.

• Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.

• Zapojujte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko

úrazu elektrickým proudem.

• Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 3

Revision 01/2020

CZ

Důležité bezpečnostní pokyny

• Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.

Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním.

• V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte

1-2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat.

Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období. Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv monet přístroj by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

• O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody.

Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.

• Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.

• Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.

• Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky.

Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

4 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Důležité bezpečnostní pokyny

CZ

Servis a údržba

• Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

• V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.

• Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.

• V případě opravy nebo výměny součásti přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.

• Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.

• Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

• Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.

Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.

• Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.

• Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

• Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

• Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

CZ 5

Revision 01/2020

CZ

Důležité bezpečnostní pokyny

– Nevkládejte baterie v nesprávném směru.

– Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.

– Nevhazujte baterie do ohně.

– Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.

– Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.

– Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.

– Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.

– Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

UPOZORNĚNÍ:

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ:

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

• Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu.

• LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

6 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Důležité bezpečnostní pokyny

CZ

Poznámky k USB konektoru:

• Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací

USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

• Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

• Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.

• Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení, popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností jej restartovat.

• USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

• Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízení.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.

Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____________________________________________________________________________

Datum nákupu: ___________________________________________________________________________

Poznámky:

1. Grafika v tomto návodu je informativní.

2. Nabídka na obrazovce vašeho televizoru se může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu.

3. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přímo či nepřímo chybami, neúplností nebo odlišnostmi mezi návodem k obsluze a popisovaným výrobkem.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 7

Revision 01/2020

CZ

Sestavení podstavce

2. Sestavení podstavce

Než nasadíte/odejmete podstavec, ujistěte se, že je televizor vypnutý a zástrčka je odpojena od síťové zásuvky.

Před prováděním práce podložte LED televizor tlumicím materiálem (např. měkkou dekou). Tím předejdete jeho poškození. Dbejte správného připevnění podstavů, aby byl televizor stabilní.

Sestavený televizor umístěte na pevnou a rovnou podložku.

Pokyny k instalaci podstavce

8 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Popis přístroje

CZ

3. Popis přístroje

3.1. Funkce tlačítek na ovládacím panelu

Nahoru/dolů:

Posun v seznamu programů nebo v menu.

Vlevo/Vpravo:

Zvýšení nebo snížení hlasitosti, posun v seznamu nebo v menu.

ZAP/VYP/Menu:

Zapne vypnutou TV, u zapnuté TV otevře menu.

3.2. Zapojení konektorů televizoru

1.

USB:

připojení jednotky USB flash pro přehrávání podporovaného multimediálního obsahu

2.

EARPHONE:

výstup pro sluchátka

3.

Mini-AV:

AV vstup

4.

CI:

vstup CI

5.

HDMI 1 ARC, CEC:

připojení zařízení s výstupem HDMI

6.

HDMI 2 CEC:

připojení zařízení s výstupem HDMI

7.

LNB IN:

připojení k satelitu

8.

RF(C/T2) IN:

připojení k anténě nebo systému kabelové televize

9.

COAXIAL:

koaxiální zvukový výstup

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 9

Revision 01/2020

CZ

Dálkový ovladač

4. Dálkový ovladač

SMART KEY

INFO RETURN

10 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

TIMESHIFT

FAV

(POWER) Zapnutí a vypnutí televizoru.

0–9

(MUTE) Ztlumení všech zvuků televizoru na minimální úroveň.

Hlasitost obnovíte opětovným stisknutím.

(numerická tlačítka) Pro přímé zadání čísla kanálu. U některých funkcí těmito tlačítky zadejte číselnou hodnotu nastavení.

ECO

EPG

Volba požadovaného režimu

úspory energie.

Vstup do elektronického programového průvodce.

VOL +/-

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

TV.

CH +/-

Procházení aktuálním seznamem kanálů nahoru nebo dolů.

SMART

KEY

Přístup ke speciálním funkcím televizoru – hudební režim, fotbalový režim, časovač vypnutí a soundbar.

INFO

SOURCE

(ZDROJ)

RETURN

(ZPĚT)

Zobrazí stavové informace.

Vyvolání obrazovky s výběrem vstupního signálu.

Návrat do předchozí nabídky nebo nastavení.

MENU

Otevření obrazovkové nabídky.

EXIT

Opuštění obrazovkové nabídky.

vVbB

(směrová tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava) Procházení mezi jednotlivými položkami v obrazovkovém menu a změna hodnot nastavení.

ZOOM-/+

Výběr požadovaného formátu obrazu.

OK

REC

Potvrzení výběru.

Spustí nahrávání pořadu z DTV nebo satelitu.

Revision 01/2020

Dálkový ovladač

CZ

TimeShift

Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte aktuálně sledovaný pořad (funkce časového posunu).

Text

SUBTITLE

LIST

Tlačítko FAV

Otevře teletext.

Zobrazí menu nastavení jazyka titulků.

Zobrazí seznam kanálů.

Zobrazí seznam oblíbených kanálů.

Červené tlačítko

Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce.

Zelené tlačítko

Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce.

Žluté tlačítko

Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce.

Modré tlačítko

Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce.

V režimu USB slouží toto tlačítko k výběru režimu zvukové stopy.

V režimu DTV slouží toto tlačítko k výběru jazyka zvuku.

V režimu ATV slouží toto tlačítko k výběru typu zvukové stopy.

Poznámka:

Při skladování, nebo pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

Chcete-li přístroj ovládat dálkovým ovladačem, namiřte jím na zařízení a poté stiskněte tlačítko s požadovanou funkcí. Maximální dosah dálkového ovladače je kolem 5 metrů s odchylkou až +/- 30° od kolmého směru k přijímacímu senzoru dálkového ovládání na přední straně zařízení. Klesající kapacita baterií postupně snižuje dosah dálkového ovladače. V prostoru mezi dálkovým ovladačem a zařízením se při používání dálkového ovladače nesmějí nacházet pevné překážky. Během standardního použití je výdrž baterií v dálkovém ovladači asi 1 rok. Pokud dojde k významnému snížení účinného dosahu dálkového ovladače, vyměňte obě baterie v ovladači. Pokud ovladač nehodláte delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – tím předejdete případnému poškození způsobenému jejich vytečením.

Zabraňte přístupu silného světla (např. slunečního světla nebo světla ze silných zářivkových nebo úsporných zdrojů), které může omezit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovladače.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 11

Revision 01/2020

CZ

První zapnutí

5. První zapnutí

Stiskem tlačítka

SOURCE

zobrazíte seznam vstupních zdrojů.

Tlačítky V / v nebo

SOURCE

vyberte požadovaný vstupní zdroj.

Tlačítkem

OK

přepněte na příslušný vstupní zdroj.

Tlačítkem

EXIT

opusťte nabídku.

Pro sledování televize připojte anténní kabel funkčním příjmem (anténa, společná anténa, kabelový rozvod, ...) ke vstupu televizoru označenému „RF-ln“.

5.1. Výběr jazyka

Tlačítky b / B vyberte jazyk používaný v nabídkách a zprávách.

5.2. Výběr země

Tlačítky V / v označte nabídku země.

Tlačítky b / B vyberte požadovanou zemi.

12 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

První zapnutí

CZ

5.3. Automatické ladění

Vyberte mezi Analogovým (ATV) nebo digitálním (DTV) příjmem anebo ponechte oba příjmy ATV+DTV. Nejprve proběhne ladění analogových televizních kanálů (ATV). Pokud chcete ladění ATV přeskočit, stiskněte tlačítko Menu a tlačítko se šipkou vlevo.

Následně proběhne ladění digitálních televizních kanálů (DTV). Pokud chcete ladění DTV přeskočit, stiskněte tlačítko Menu a tlačítko se šipkou vlevo.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 13

Revision 01/2020

CZ

První zapnutí

Poznámka:

Když automatické ladění nenajde žádný přijímatelný kanál (např. z důvodu nevyhovující antény) nebo jste ladění přerušili ručně, stále můžete ladit kanály ručně, po jednom, v menu přístroje popsaném dále. Pro to budete potřebovat některé technické údaje o vysílání, které hodláte přijímat, např. způsob vysílání, frekvence kanálů, režimy zvuku, rychlosti vysíláni apod.

Úspěšně dokončené automatické ladění končí uložením seznamu dostupných TV programů a radiostanic, které můžete okamžitě přijímat. V případě vícenásobných výskytů stejných nebo podobných programů (např. z důvodů lokálních variant stejného centrálního programu či vzdáleného rušeného příjmu nebo lokálního „čistého“ přijmu) si ověřte, které stanice vám budou nejlépe vyhovovat, případně seznam upravte.

Automatické ladění satelitu je přizpůsobeno ladění jednoho satelitu anténou s jedním

LNB a odpovídá nastavení DiSEqC=Nic/None. Pokud je vaše anténa složitější, určete parametry antény (zejména ovládání LNB příkazy DiSEqC) podle nastavení, které vám sdělí instalatér vašeho anténního systému. Tyto údaje zapište do Nastavení satelitu/Dish

Setup, popsaného v další kapitole.

14 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

6. Menu

6.1. Nabídka kanálů – satelitní

UPOZORNĚNÍ:

Důrazně doporučujeme montáž anténního systému provedenou odborníkem.

Správně a kvalitně provedená montáž se odvděčí stabilním a bezporuchovým příjmem.

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

CHANNEL

(KANÁL).

Menu

CZ

1. Tlačítky V / v vyberte položku, kterou chcete v nabídce

CHANNEL

upravit.

2. Stiskněte tlačítko

OK

a proveďte úpravu.

3. Po dokončeni úpravy stiskem tlačítka

MENU

uložte změny a vraťte se do předchozí nabídky.

Podle informací od instalatéra vašeho anténního systému určete

ke každému

ze satelitů, na které je váš systém připraven a které hodláte přijímat, všechny parametry. Pokud bude některý parametr nesprávný nebo váš anténní systém nebude akceptovat případné hodnoty Auto či Nic/None, nebude daný satelit možné přijímat nebo pod názvem určitého satelitu bude přijímán satelit jiný.

Při nastavování satelitu, k jednotlivým funkcím sledujte popis tlačítek na obrazovce.

Vyberte v seznamu určitý satelit, šipkou

Vpravo

se přesuňte do nastavení jeho parametrů a správně je nastavte. Zpět na seznam se dostanete tlačítkem

EXIT

. Při správném nastavení parametrů, pokud je aktivní/vysílá první z transpondérů ze seznamu daného satelitu (zatím skrytý), změní se vodorovný indikátor

Kvalita/Quality

(dole v okně) z prázdného na nenulovou hodnotu, např. bude přibližně v polovině rozsahu.

Chcete-li zobrazit seznam transpondérů daného satelitu, stiskněte tlačítko

EPG

. Každý transpondér je určen hlavně frekvencí (a dále polarizací H/V a symbolovou rychlostí,

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 15

Revision 01/2020

CZ

Menu např. 27500 kSym/s) a nese několik televizních programů a chcete-li je přijímat, při jeho vybrání opět musí indikátor

Kvalita/Quality

ukazovat nenulovou hodnotu, např. polovinu rozsahu.

6.1.1. Rychlé ladění M7 FastScan

• Nastavte správně přepínače DiSEqC pro satelit Astra 23,5° východně

• Režim hledání nastavte na

Fast Scan

• Stiskněte

OK

a vyčkejte dokončení ladění.

Poznámka k funkci FastScan:

Funkce FastScan vyhledá odpovídající tabulku kanálů operátora a uloží ji do seznamu přístroje. Seznam, pořízený funkcí FastScan, pozici a čísla jednotlivých kanálů určuje operátor vysílání a uživatel je nemůže změnit. Seznam je uložen v přístroji bez ohledu na aktuální možnosti příjmu, nastavení antény, předplatné apod. Uživateli nabízí jistotu, že má v přístroji uloženy všechny kanály, které operátor vysílá.

16 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Menu

CZ

Poznámka k aktualizaci seznamu FastScan a spotřebě:

Seznam kanálů operátora FastScan přístroj překontroluje na aktuálnost při vypínání do stavu připravenosti (Standby). Pro provedení stačí televizor vypnout při zvoleném vstupu Satelit. Přístroj po dobu aktualizace nepřestane napájet satelitní anténu, několikrát může bliknout stavová LED. Teprve po dokončení aktualizace (cca 3 minuty) klesne jeho spotřeba pod předepsanou hodnotu 0,5 W.

6.1.2. Pokročilé/speciální ladění

V

Nastavení

satelitu lze provést pokročilé a speciální ladění.

Lze prohledat (skenovat) jeden nebo několik satelitů, jeden nebo několik transpondérů, a to výběrem z jejich seznamu, tlačítkem

OK

. Po vybrání stiskněte

modré

tlačítko a z následujícího okna zvolte tři volby:

1.

Mód skenování

mezi

Výchozí/Default

(prohledá se podle seznamu v televizoru),

Slepý sken/Blind Scan

(nejpomalejší, prohledá se mnoho různých režimů a parametrů vysílání bez ohledu na to, zda s nimi nějaké vysílání existuje),

Síť/Network

(ve vysílání se prvně hledá síťová tabulka NIT a pak se prohledávají transpondéry v ní nalezené).

2.

Typ kanálu

zvolte –

Volné/FTA

, pro jejichž příjem není třeba žádná karta podmíněného přístupu (CA) a 

Šifrované/Scrambled

(někdy nazývané „kódované“), které přístupovou kartu potřebují. Šifrované kanály se pak v seznamu programů zobrazí se symbolem

klíče

.

3.

Typ služby

– zvolte

DTV

Rádio

.

Příklad postupu pokročilého ladění Skylink:

• Nastavte podle vašeho anténního systému správně příjem satelitů Astra 23,5° východně (Astra 1E, 1G, 3A)

(Případně zkontrolujte přítomnost a nastavení jednotlivých transpondérů podle seznamu operátora.)

• Vyberte (zaškrtnutím tlačítkem

OK

) v seznamu tohoto satelitu transpondér

12070 MHz, horizontální polarizace, symbolová rychlost 27500 kSym/s.

• Po stisku

Skenovat

zvolte

Síťové ladění

. Televizor prvně vyhledá NIT tabulku na

TP12070 a pak naladí programy z transpondérů v ní uvedených.

(Pokud přijímáte i satelit Astra 19,2° východně, přilaďte programy z několika jednotlivých transpondérů tohoto satelitu, pokud jejich programy máte zaplacené a chcete je přijímat.)

• Můžete z rozsáhlého seznamu programů smazat ty, které nepotřebujete, např. proto, že náleží jinému operátorovi, jehož přístupovou kartu nemáte.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 17

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.2. Nabídka kanálů – ATV/DTV

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

CHANNEL

(KANÁL).

1. Tlačítky V / v vyberte položku, kterou chcete v nabídce

CHANNEL

upravit.

2. Stiskněte tlačítko

OK

a proveďte úpravu.

3. Po dokončeni úpravy stiskem tlačítka

MENU

uložte změny a vraťte se do předchozí nabídky.

6.2.1. Automatické ladění

Tlačítky V / v vyberte položku

Auto Tuning

(Automatické ladění) a vstupte do ní stiskem tlačítka

OK

. Provede se stejná akce jako při prvotním ladění, smažou se všechny dříve naladěné kanály.

6.2.2. Ruční ladění ATV

Current CH (Aktuální kanál)

Nastavení čísla kanálu.

Color System (Systém barev)

Vyberte systém barev.

Sound System (Systém zvuku)

Vyberte systém zvuku.

18 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Fine-Tune (Jemné ladění)

Jemné nastavení frekvence kanálu.

Search (Vyhledat)

Spuštění vyhledávání kanálů.

6.2.3. Ruční ladění DTV

Tlačítky V / v vyberte položku

DTV Manual Tuning

(Ruční ladění DTV) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky b / B vyberte kanál a tlačítkem

OK

proveďte vyhledávání programu.

Menu

CZ

6.2.4. Úpravy programů

Tlačítky V / v vyberte položku

Program Edit

(Úpravy programů) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Pro programování kanálu slouží tři barevná tlačítka z   z z

Nejprve stiskem tlačítek V / v označte kanál, který chcete vybrat. Poté:

Červeným

tlačítkem odstraníte program ze seznamu.

Žlutým

tlačítkem přesunete program.

Modrým

tlačítkem vybraný kanál přeskočíte (televizor bude kanál automaticky přeskakovat, když k přepínání kanálů použijete tlačítka

PR+/-

).

Tlačítkem FAV

přidáte nebo odeberete kanál ze seznamu oblíbených.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 19

Revision 01/2020

CZ

Menu

Pozici a čísla jednotlivých kanálů pořízené funkcí FastScan, určuje operátor vysílání a uživatel je nemůže změnit. Barevná tlačítka jsou na ně nefunkční.

6.2.5. Seznam plánu

V digitálním vysílání lze naprogramovat určité akce vázané na čas, které se nazývají

Události (Events). Tyto vámi naplánované (naprogramované) události se ukládají do

Seznamu.

Tlačítky V / v vyberte položku

Schedule List

(Seznam plánu) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky. Je k dispozici u některých zdrojů.

Žlutým

tlačítkem vstoupíte do následujícího rozhraní.

Pokud je nastavený čas v konfliktu, zobrazí se výstraha.

Poznámka:

Naplánované úkoly vyžadují přesné nastavení času, jinak jejich provedení může být nepřesné nebo nespolehlivé. Využívejte pro plánování úkolů přesný čas z vysílání, správně nastavte časové pásmo, letní čas a úkoly provádějte při zapnutém televizoru.

Poznámka:

Pokud váš systém podmíněného přístupu (CAM) podporuje ochranu typu URI, je pro nahrávání poprvé potřeba zadat PIN (CI CAM PIN) vašeho CA systému. Toto je odlišné od hesla zámku TV, přiděluje ho operátor CAM.

20 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

6.2.6. Informace o signálu

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Signal Information

(Informace o signálu). Tlačítkem

OK

zobrazíte podrobné informace o signálu, jeho síle a kvalitě (míře rušení). K dispozici je pouze pro signál DTV. Pro uspokojivý příjem využívejte programy/kanály s nejvyššími hodnotami obou veličin, max. je 100.

Menu

CZ

6.3. Nabídka Picture (Obraz)

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

PICTURE

(OBRAZ).

1. Tlačítky V / v vyberte položku, kterou chcete v nabídce

PICTURE

nastavit.

2. Stiskněte tlačítko

OK

a proveďte nastavení.

3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem

MENU

uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 21

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.3.1. Režim obrazu

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Picture Mode

(Režim obrazu) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky

Pokud je obraz v režimu

Personal

(Osobní), můžete měnit hodnoty kontrastu, jasu, barev, ostrosti a odstínu.

Tip:

Pro přímou změnu režimu obrazu můžete použít tlačítko

P.M.

Kontrast / Jas / Barva / Odstín / Ostrost

Tlačítky V / v vyberte položku a poté tlačítky proveďte úpravu.

Contrast

(Kontrast): Nastavení intenzity světlých míst obrazu. Tmavá místa obrazu zůstávají nezměněna.

Brightness

(Jas): Nastavení celkového jasu obrazu. Ovlivní tmavé oblastí obrazu.

Color

(Barvy): Nastavení sytostí barev dle vašich preferencí.

Tint

(Odstín): Slouží pro kompenzaci barev, výhradně pro NTSC.

Sharpness

(Ostrost): Nastavení zdůraznění detailů obrazu.

Poznámka:

Položky jsou přístupné pouze pro nastavení obrazu Personal (Osobní).

22 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

6.3.2. Teplota barev

Změna celkového podání barev obrazu.

Tlačítky V / v vyberte položku

Color Temperature

(Teplota barev) a poté tlačítkem

OK

přejděte do podnabídky.

Tlačítky b / B proveďte výběr (dostupné režimy obrazu: Cold (Studený), Normal

(Normální), Warm (Teplý)).

Menu

CZ

Cold

(Studený)

Normal

(Normální)

Warm

(Teplý)

Zdůrazní modrý tón bílé barvy.

Zachová neutrální bílou barvu.

Zdůrazní červený tón bílé barvy

6.3.3. Redukce šumu

Slouží k filtrování a potlačení šumu v obraze a zlepšení kvality obrazu.

Tlačítky V / v vyberte položku

Noise Reduction

(Redukce šumu) a poté tlačítkem

OK

přejděte do podnabídky.

Off

(Vypnuto): Detekce šumu v obraze je vypnutá.

Low

(Nízká): Detekce a redukce slabého šumu v obraze.

Middle

(Střední): Detekce a redukce středně silného šumu v obraze.

High

(Vysoká): Detekce a redukce silného šumu v obraze.

Default

(Výchozí): Nastaveno jako výchozí.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 23

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.3.4. HDMI režim

Zvolte pro aktuálně připojený zdroj do vstupu HDMI buď

Video

(např. satelitní přijímač), nebo

PC

(počítač), nebo

AUTO

. Tím přizpůsobíte zpracování obrazu i jeho velikost aktuálnímu zdroji. Při nepřipojeném zdroji HDMI je neaktivní.

6.4. Nabídka Sound (Zvuk)

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

SOUND

(ZVUK).

1. Tlačítky V / v vyberte položku, kterou chcete v nabídce

SOUND

nastavit.

2. Stiskněte tlačítko

OK

a proveďte nastavení.

3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem

MENU

uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.4.1. Režim zvuku

Tlačítky V / v vyberte položku

Sound Mode

(Režim zvuku) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky V / v proveďte výběr.

Pokud je zvuk v režimu

Personal

(Osobní), můžete měnit hodnoty výšek a basů.

24 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Menu

CZ

Tip:

Pro přímou změnu režimu zvuku můžete použít na dálkovém ovladači tlačítko

S.M.

Standard

(Standardní): Poskytuje vyvážený zvuk ve všech prostředích.

Music

(Hudba): Zachovává původní zvuk. Vhodné pro hudební programy.

Movie

(Film): Zdůrazní výšky a basy pro zlepšení zvukového zážitku.

Sports

(Sport): Zdůrazní hlas při sportovních pořadech.

Personal

(Osobní): Umožňuje přizpůsobení nastavení zvuku.

Poznámka:

Basy a výšky jsou k dispozici pouze v režimu

Personal

(Uživatelský), kdy je můžete nastavovat dle potřeby.

6.4.2. Vyvážení

Tlačítky V / v vyberte položku

Balance

(Vyvážení). Tlačítky b / B proveďte úpravu.

6.4.3. Automatické vyrovnávání hlasitosti

Tlačítky V / v vyberte položku

Auto Volume Level

(Automatické vyrovnávání hlasitosti) a poté tlačítky b / B vyberte možnost

On

(Zapnuto) nebo

Off

(Vypnuto).

6.4.4. Digitální výstup

Tlačítky V / v vyberte položku

SPDIF Mode

(koaxiální digitální výstup zvuku SPDIF) a poté tlačítky b / B vyberte možnost

Off

(Vypnuto),

PCM

nebo

Auto

(Automaticky). Určeno pro externí zpracováni digitálního zvuku.

6.4.5. Přepínání zvukového popisu

Tlačítky V / v vyberte položku

AD Switch

(AD přepínač) a poté tlačítky b / B vyberte možnost

On

(Zapnuto) nebo

Off

(Vypnuto). Funkce pro osoby se zrakovým postižením, při které je aktivní zvuková stopa popisující aktuální obraz. Vyžaduje podporu kódovaného datového toku. Při zapnutí funkce přimíchá nastavenou hlasitostí k původnímu zvuku pořadu také komentář ze zvukového popisu, kterým některé pořady vybaví vysílatel.

Poznámka:

Balance

(Vyvážení): tato položka umožňuje nastavit výstup z reproduktorů a optimalizovat poslech z místa, kde se nacházíte.

Auto Volume Level

(Automatické vyrovnávání hlasitosti): tato položka slouží k automatickému snížení rozdílů mezi hlasitostí kanálů a pořadů.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 25

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.5. Nabídka Time (Čas)

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

TIME

(ČAS).

1. Tlačítky V / v vyberte položku, kterou chcete v nabídce

TIME

nastavit.

2. Stiskněte tlačítko

OK

a proveďte nastavení.

3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem

OK

uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.5.1. Časové pásmo

Tlačítky V / v vyberte položku

Time Zone

(Časové pásmo) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky V / v / b / B vyberte časové pásmo.

Poznámka:

Správné nastavení času (vč. přepnutí na letní čas) je potřebné pro více funkcí digitálního vysílání, jako např. EPG. Ve vysílání je velmi přesný čas přítomen a přístroj se podle něj synchronizuje. Uživatelsky je nezbytné pouze správné nastavení časového pásma.

26 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Menu

CZ

6.5.2. Časovač vypnutí

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Sleep Timer

(Časovač vypnutí) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky V / v proveďte výběr (dostupné možnosti: Off (Vypnuto), 15 min, 30 min, 45 min,

60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

6.5.3. Automatický pohotovostní režim

Tlačítky V / v vyberte položku

Auto Standby

(Automatický pohotovostní režim) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky V / v proveďte výběr.

Tip:

Pokud během nastaveného času nepoužijete dálkový ovladač, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Dokud ovladač používáte, čas se vynuluje. Dlouhý čas postačuje pro naprostou většinu použití. Funkci vypínání lze i úplně deaktivovat volbou

VYP.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 27

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.5.4. Časovač nabídky na obrazovce

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

OSD Timer

(Časovač nabídky na obrazovce) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky V / v proveďte výběr, jak dlouho se zobrazí volby nastavení na obrazovce, než automaticky zmizí.

6.6. Nabídka Lock (Zámek)

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

Lock

(Zámek). Musíte zadat platné heslo.

1. Tlačítky

V

/ v

vyberte položku, kterou chcete v nabídce

LOCK

nastavit.

2. Stiskněte tlačítko b / B a proveďte nastavení.

3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem MENU uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

Výchozí, tovární heslo je 0000, a pokud zapomenete, co jste nastavili, obraťte se na servisní středisko.

28 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

6.6.1. Systém zámku

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Lock System

(Systém zámku), stiskněte tlačítko

OK

a vyberte jednu z následujících tří možností.

Menu

CZ

6.6.2. Nastavení hesla

Tlačítky V / v vyberte položku

Set Password

(Nastavit heslo) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky a nastavte nové heslo.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 29

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.6.3. Zámek kanálů

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Channel Lock

(Zámek kanálů) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky a proveďte výběr.

Zeleným tlačítkem

kanál uzamknete nebo odemknete. Jeho sledování pak bude podmíněno zadáním hesla.

6.6.4. Rodičovská kontrola

Tlačítky V / v vyberte položku

Parental Guidance

(Rodičovská kontrola) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky a vyberte věk, který je vhodný pro vaše děti.

Vysílatel může pořady vybavovat informacemi o doporučeném nebo minimálním věku pro sledování. Pokud některý pořad bude vysílán se skrytým příznakem minimálního věku, přístroj jej porovná s vámi zadaným a případně vyzve k zadání hesla, abyste mohli pořad s vyšším věkem sledovat.

6.6.5. Zámek tlačítek

Tlačítky V / v vyberte položku

Key Lock

(Zámek tlačítek) a poté tlačítky b / B vyberte možnost

Off

(Vypnuto) nebo

On

(Zapnuto).

Pokud je zámek tlačítek aktivní, nelze používat tlačítka na ovládacím panelu televizoru.

30 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Menu

CZ

6.6.6. Hotelový režim

Hotelový režim slouží k omezení některých funkcí televizoru, aby bylo snadné jej provozovat v místech, kde by měla být např. omezena maximální hlasitost či zamezeno ladění TV.

1. Tlačítky

V

/ v

na dálkovém ovladači vyberte hotelový režim v nabídce

Lock

(Zámek).

2. Stiskem tlačítka

OK

na dálkovém ovladači vstupte do podnabídky.

3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem

MENU

uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.7. Hotelový režim

Tlačítky V / v vyberte položku

Hotel Mode

(Hotelový režim) a poté tlačítky b / B vyberte možnost

On

(Zapnuto) nebo

Off

(Vypnuto).

6.7.1. Zámek zdroje

Tlačítky V / v vyberte položku

Source Lock

(Zámek zdroje) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky a proveďte výběr.

6.7.2. Výchozí zdroj

Tlačítky V / v vyberte položku

Default Source

(Výchozí zdroj) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky a proveďte výběr.

6.7.3. Výchozí program

Tlačítky V / v vyberte položku

Default Prog

(Výchozí program) a poté tlačítky b / B proveďte výběr.

6.7.4. Maximální hlasitost

Tlačítky V / v vyberte položku

Max Volume

(Maximální hlasitost) a poté tlačítky b / B proveďte výběr.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 31

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.7.5. Vymazat zámek

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Clear Lock

(Vymazat zámek) a poté tlačítkem

OK

vymažte dříve provedená nastavení.

6.8. Nabídka Setup (Nastavení)

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

SETUP

(Nastavení).

1. Tlačítky V / v vyberte položku, kterou chcete v nabídce

SETUP

nastavit.

2. Stiskněte tlačítko b / B a proveďte nastavení.

3. Po dokončení nastavení proveďte tlačítkem

MENU

uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.8.1. Jazyk nabídky na obrazovce

Vyberte zobrazený jazyk nabídky na obrazovce. Ve výchozím stavu je jako jazyk nabídky zvolená angličtina.

Tlačítky V / v / b / B vyberte jazyk nabídky.

32 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Menu

CZ

6.8.2. Jazyk TT

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

TT Language

(Jazyk TT) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky

Tlačítky V / v / b / B vyberte jazyk teletextu, pokud se nezobrazuje správně národní abeceda.

6.8.3. Jazyky zvuku

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Audio Languages

(Jazyky zvuku) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky. Slouží k automatickému výběru určitého jazyka, pokud je ve vysílání přítomen. Lze vybrat 2 jazyky podle pořadí, prvotní a druhotný. Není-li přítomen vámi určený jazyk, zvolí se jazyk určený vysílatelem.

Tlačítky b / B vyberte primární/sekundární jazyk zvuku.

Tlačítky

V

/ v

/ b

/

B

vyberte jazyky zvuku.

6.8.4. Jazyk titulků

Tlačítky V / v vyberte položku

Subtitle Language

(Jazyky titulků) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky. Slouží k automatickému výběru určitého jazyka, pokud je ve vysílání přítomen. Lze vybrat 2 jazyky podle pořadí, prvotní a druhotný. Není-li přítomen vámi určeny jazyk, zvolí se jazyk určený vysílatelem.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 33

Revision 01/2020

CZ

Menu

Tlačítky b / B vyberte primární/sekundární jazyk titulků.

Tlačítky V / v / b / B vyberte jazyk titulků.

6.8.5. Sluchově postižení, Zhoršený poslech

Tlačítky V / v vyberte položku

Hearing Impaired

(Sluchové postižení) a poté tlačítkem

OK

vyberte možnost

On

(Zapnuto) nebo

Off

(Vypnuto). Záleží na vysílání pořadů.

6.8.6. Systém souborů PVR

Volba slouží k nastavení nahrávání (PVR) digitálního vysílání na vaše paměťové zařízení

USB. Vzhledem k velikosti dat přicházejících digitálním vysíláním je nastavení podrobnější.

Tlačítky V / v vyberte položku

REC File System

(Systém souborů PVR) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky V / v vyberte položku

Check REC File System

(Zkontrolovat systém souborů PVR) a poté vstupte do nastavení tlačítkem

OK

. Bude provedena kontrola rychlosti zařízení

USB. Výsledek určuje, jaké nejlepší vysílání je vaše USB zařízení schopno pojmout. Při neuspokojivém výsledku proveďte formátování v televizoru, které se pokusí USB zařízení lépe přizpůsobit záznamu digitálního vysílání. Pro velikost souboru a limit nahrávání volte nižší hodnoty. Vyšší hodnoty rychle zvyšují nároky na vaše paměťové zařízení, jak na velikost, tak zejména na rychlost.

UPOZORNĚNÍ:

Formátování nevratně smaže veškerý obsah paměťového zařízení!

34 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Menu

CZ

Poznámka:

Každé USB zařízení nejprve vyzkoušejte na rychlost a spolehlivost záznamu.

Při neuspokojivém výsledku je vyměňte za jiné, zejména rychlejší. Rychlost USB paměti je zásadním parametrem spolehlivého záznamu i časového posunu.

Poznámka k nahrávání a ochraně autorských práv:

Záznamy PVR a časového posunu mohou klást vyšší nároky na rychlost připojené paměti a ověřování práv k zašifrovanému vysílání. Změna režimu (např. začátek a konec) nebo některé operace mohou čekat na tyto vnější podněty a reakce na pokyny uživatele může být zpomalená. Pokud práva vysílání umožňují pouze sledování a nikoli záznam, přístroj vám to oznámí. Záznam na vašem paměťovém zařízení je z důvodu ochrany autorských práv kódován proti použití v jiném zařízení.

6.8.7. Poměr stran

Tlačítky V / v vyberte položku

Aspect Ratio

(Poměr stran) a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Tlačítky V / v vyberte poměr stran (dostupné možnosti:

Auto

(Automaticky), 4:3, 16:9,

Zoom1, Zoom2).

6.8.8. Modrá obrazovka

Tlačítky V / v vyberte položku

Blue Screen

(Modrá obrazovka) a tlačítkem

OK

vyberte možnost

On

(Zapnuto) nebo

Off

(Vypnuto). Funkce se uplatní, není-li přítomen užitečný obrazový signál k zobrazení.

6.8.9. Prvotní instalace

Tlačítky V / v vyberte položku

First Time Installation

(Prvotní instalace) a poté tlačítkem

OK

vstupte do nastavení. Vymažete tím předchozí nastavení a ladění a projdete znovu celým procesem uvedení přístroje do provozu.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 35

Revision 01/2020

CZ

Menu

6.8.10. Reset, Obnovení výchozího nastavení výrobce.

Tlačítky

V

/ v

vyberte položku

Reset

a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky. Funkce provádí návrat položek nastavení televizoru na tovární hodnoty, vyjma smazání seznamu naladěných programů.

6.8.11. Aktualizace softwaru (USB)

Tlačítky V / v vyberte položku

Software Update (USB)

(Aktualizace softwaru (USB)), připojte zařízení USB do slotu USB a poté stiskněte tlačítko

OK

, aby se provedla aktualizace softwaru.

UPOZORNĚNÍ:

Novy software televizoru aktualizujte jen v případě, že máte originální software výrobce pro daný typ včetně popisu změn. Případný pokus o aktualizaci neoriginálním softwarem, a to i v případě malé odlišnosti, může skončit nevratným poškozením televizoru, které není kryto zárukou.

6.8.12. HDMI CEC

Funkce provádí nastavení speciálních položek digitální komunikace mezi zařízeními na rozhraní HDMI. Položky nastavte podle pokynů ve vašem externím zařízení HDMI CEC a správnou komunikaci ověřte.

Tlačítky V / v vyberte položku HDMI CEC a poté tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

CEC Control

Audio Receiver

Tlačítky b / B zapněte nebo vypněte funkci HDMI CEC.

Tlačítky b / B zapněte nebo vypněte funkci HDMI Audio receiver.

Auto Standby (Automatický pohotovostní režim), Device Auto Power Off (Automatické vypnutí zařízení), TV Auto Power On (Automatické vypnutí TV)

Tlačítky b / B zapněte nebo vypněte funkci automatického pohotovostního režimu jak pro tento televizor, tak i pro připojené zařízení.

36 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Menu

CZ

Device List (Seznam zařízení), Device Menu

Stiskem tlačítka

OK

otevřete hlavní nabídku zařízení.

6.9. Nabídka ATV kanál

Stiskem tlačítka

MENU

zobrazte hlavní nabídku (v režimu ATV).

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

CHANNEL

(KANÁL).

1. Tlačítky V / v vyberte položku, kterou chcete v nabídce

CHANNEL

nastavit.

2. Tlačítky b / B nastavte hodnotu.

3. Po dokončeni nastavení proveďte tlačítkem

MENU

uložení a vraťte se do předchozí nabídky.

6.9.1. Automatické ladění

Tlačítky V / v vyberte položku

Auto Tuning

(Automatické ladění) a tlačítkem

OK

spusťte ladění.

6.9.2. Ruční ladění ATV

Tlačítky V / v vyberte položku

ATV Manual Tuning

(Ruční ladění ATV) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

6.9.3. Ruční ladění DTV

Tlačítky V / v vyberte položku

DTV Manual Tuning

(Ruční ladění DTV) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

6.9.4. Úprava kanálů

Tlačítky V / v vyberte položku

Programme Edit

(Úprava kanálů) a tlačítkem

OK

vstupte do podnabídky.

Poznámky:

1. Nabídka

Sound

(Zvuk) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV (položka AD switch ale není dostupná).

2. Nabídka

Lock

(Zámek) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.

3. V nabídce

TIME

(Čas) nejsou dostupné položky nastavení času a výběru časového pásma.

4. V nabídce

Setup

(Nastavení) nejsou dostupné položky sluchově postižení a nahrávání pomocí PVR.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 37

Revision 01/2020

CZ

6.10. Nabídka Komponentní vstup / HDMI / AV

Poznámky:

1. Nabídka

Picture

(Obraz) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.

2. Nabídka

Sound

(Zvuk) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV (položka

AD switch ale není dostupná).

3. Nabídka

Lock

(Zámek) a její popis jsou stejné jako v režimu DTV.

4. V režimu AV / Komponentní vstup / HDMI není dostupná nabídka

Channel

(Kanál).

5. V nabídce

Time

(Čas) nejsou dostupné položky hodin a výběru Časového pásma.

6. AV nepodporuje položky sluchově postiženi a nahrávání pomoci PVR;

Komponentní vstup ani HDMI nepodporují jazyk teletextu a položku sluchově postižení.

38 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

USB

CZ

7. USB

Poznámka:

Než použijete nabídku

Media

(Média), připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko

SOURCE

a nastavte vstupní zdroj na

Media

. Připojení většiny USB zařízení televizor rozpozná a krátce vám nabídne přepnutí na jeho přehrávání. Když nebudete reagovat, nabídka zmizí a dále je v provozu původní režim.

Tlačítky V / v vyberte položku

Media

v nabídce Source a tlačítkem

OK

vstupte do nastavení.

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce

Media

položku, kterou chcete nastavit, a tlačítkem

OK

vstupte do nastavení.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 39

Revision 01/2020

CZ

USB

7.1. Nabídka Photo (Fotografie)

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

PHOTO

(Fotografie) a poté vstupte do rozhraní tlačítkem

OK

.

Tlačítkem

Exit

se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

Tlačítky b / B vyberte v nabídce výběru souborů soubor, který si chcete prohlédnout, a stiskem tlačítka

OK

obrázek zobrazte. Pokud chcete sledovat pouze tento obrázek, stiskněte tlačítko

Pauza

, jinak začne promítání všech fotografií daného adresáře, počínaje obrázkem, který jste označili. Informační proužek s ovládáním promítání skryjete šipkou

dolů

. Pozastavené promítání obnovíte stiskem

Play/Pause

. Promítání ukončíte stiskem

EXIT

, vrátíte se na seznam adresáře.

Když se v seznamu adresáře pozastavíte na některém obrázku, po chvíli se napravo zobrazí informace o souboru a uprostřed se zobrazí náhled obrázku.

Základní funkce:

Repeat ALL

(Opakovat vše)

Tlačítky b / B vyberte položku režimu opakování, stiskněte tlačítko

OK

a vyberte

Repeat

None

/

Repeat all

/

Repeat 1

(opakování vypnuto/opakovat vše/opakovat 1).

Music

(Hudba)

Tlačítky b / B vyberte položku

Music

(Hudba), stiskněte tlačítko

OK

a vyberte hudební pozadí.

Playlist

(Seznam)

Tlačítky b / B vyberte položku

Playlist

(Seznam), stiskněte tlačítko

OK

pro vstup.

Info (Informace)

Tlačítky b / B vyberte položku

Information

(Informace), stiskněte tlačítko

OK

pro vstup.

Zobrazí se detailní informace o obrázku.

Rotate

(Otočení)

Tlačítky b / B vyberte položku

Rotate

(Otočení). Můžete tak otočit obrázek podle potřeby.

Zoom in

/

Zoom Out

(Přiblížení / Oddálení)

Můžete vybrat přiblížení nebo oddálení obrázku.

Move View

(Pohyb obrazu)

Pokud je obrázek větší než obrazovka, použijte tuto funkci k pohybu obrázku.

40 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

USB

CZ

7.2. Nabídka Music (Hudba)

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

MUSIC

(Hudba) a poté vstupte do rozhraní tlačítkem

OK

.

Tlačítkem

Exit

se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

Tlačítky b / B vyberte diskovou jednotku, ze které chcete přehrávat, a tlačítkem

OK

vstupte do rozhraní. Informační proužek s ovládáním přehrávání skryjete šipkou

dolů

, obnovíte jej stiskem

OK

. Přehrávání ukončíte stiskem

EXIT

, vrátíte se na seznam adresáře. Když se v seznamu adresáře pozastavíte na některém souboru hudby, po chvíli se napravo zobrazí informace o souboru a začne se přehrávat na ukázku.

Tlačítky b / B vyberte položku pro návrat do předchozí nabídky.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 41

Revision 01/2020

CZ

USB

7.3. Nabídka Movie (Film)

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

MOVIE

(Film) a poté vstupte do rozhraní tlačítkem

OK

.

Tlačítkem

Exit

se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

Tlačítky b

/

B

vyberte diskovou jednotku, ze které chcete přehrávat, a tlačítkem

OK

vstupte do rozhraní. Stiskem tlačítka médií přehrajete vybraný film, pokud je přijatelný k přehrávání, zejména jeho kodek.

Tlačítkem Display vyberte dole informační proužek, který chcete spustit, a tlačítkem

OK

do ní vstupte.

Pokud je v adresáři s filmem přítomen i soubor s externími titulky se stejným jménem jako film, přístroj je přehraje (tlačítko

SUBTITLE

). Mezi více národními abecedami můžete vybírat volbou

CharSet

v informačním proužku. Když se v seznamu adresáře pozastavíte na některém souboru filmu, po chvíli se napravo zobrazí informace o souboru a začne se přehrávat na ukázku.

Tlačítkem

Exit

se vrátíte do předchozí nabídky a opětovným stiskem celou nabídku opustíte.

42 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

USB

CZ

7.4. Nabídka Text

Tlačítky b / B vyberte v hlavní nabídce položku

TEXT

a poté vstupte do rozhraní tlačítkem

OK

.

Tlačítkem

Exit

se vrátíte do předchozí nabídky a opustíte nabídku.

Tlačítky b / B vyberte diskovou jednotku, na které chcete prohlížet, a tlačítkem

OK

vstupte do rozhraní.

Tlačítky b

/

B

vyberte položku pro návrat do předchozí nabídky.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 43

Revision 01/2020

CZ

Řešení potíží

8. Řešení potíží

UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat, zařízení neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. Vždy předejte přístroj do autorizovaného servisu v případě nutnosti opravy, seřízení nebo jiné než pravidelné údržby. Neoprávněný zásah do přístroje se považuje za porušení a ztrátu záručního plnění. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za veškerá ztráty způsobené porušením nařízení uvedených v tomto návodu. Neotvírejte zařízení z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V případě poruchy zařízení nejprve zkontrolujte následující seznam problémů a jejich řešení. Pokud se vám nepodaří závadu odstranit díky následujícím tipům, kontaktujte svého prodejce.

Příznaky

Televizor není napájen.

Žádný obraz.

Dobrý obraz, ale žádný zvuk.

Dobrý zvuk, ale neobvykle zbarvený nebo žádný obraz.

Možná řešení

Zkontrolujte připojený napájecí kabel a funkčnost elektrické zásuvky.

Odpojte napájecí kabel, zapojte ho po 60 sekundách a televizor znovu zapněte.

Zkontrolujte připojení antény.

Mohly nastat problémy s vysíláním na stanici, nalaďte jinou stanici.

Upravte nastavení kontrastu a jasu.

Zvyšte hlasitost.

Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk (funkce Mute).

Stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači.

Zkontrolujte nastavení zvuku.

Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte, zda není ztlumená jejich hlasitost nebo vypnutý zvuk.

Pokud používáte A/V nebo komponentní vstup, ujistěte se, že jsou kabely řádně připojené a nejsou uvolněné. Pokud používáte kabel s redukcí DVI na

HDMI, je nutný samostatný audio kabel.

Ujistěte se, že není obsazený konektor sluchátek.

Zkontrolujte připojení a stav antény.

Pokud používáte komponentní vstup, zkontrolujte připojení. Nesprávné nebo uvolněné připojení může způsobovat problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

44 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Řešení potíží

CZ

Příznaky

Televizor nereaguje na dálkový ovladač.

Na obrazovce jsou barevné body.

Obraz se rozpadá.

Po automatickém ladění jsou k dispozici pouze některé kanály.

Kanál nelze vybrat.

Ze zařízení USB nelze přehrávat.

Obraz je zkreslený, obsahuje makrobloky, mikrobloky, body, velké pixely atd.

Možná řešení

Baterie v dálkovém ovladači jsou možná vybité.

Pokud je to nutné, vyměňte je za nové. Očistěte čočku dálkového ovladače. Vzdálenost mezi LED televizorem a dálkovým ovladačem by měla být do

8 m, v doporučeném provozním úhlu a bez překážek v dráze paprsku. Zamezte dopadu silného světla

(denní, sluneční nebo světla fluorescenčních lamp a zářivek) na televizor a senzor dálkového ovládání.

I když je LED obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologii a 99,99 % nebo více pixelů je funkčních, na obrazovce se mohou zobrazovat trvale zhasnuté nebo svítící body (červené, modré nebo zelené). To je konstrukční vlastnost LED obrazovky a nejedná se o poruchu.

Televizor udržujte mimo dosah rušivých zdrojů elektřiny, jako automobily, fény, svářečky a veškeré volitelné vybavení.

Rozpadáni obrazu mohou způsobovat atmosférické jevy, jako místní nebo vzdálená bouřka.

Při instalaci volitelného vybavení ponechte mezi volitelným vybavením a televizorem místo.

Zkontrolujte anténu a připojení.

Anténu uchovávejte mimo dosah napájecích nebo vstupních/výstupních kabelů.

Zkontrolujte, zda je vaše oblast pokryta digitálním televizním vysíláním. Zkuste přeladit nebo ručně naladit chybějící kanály.

Zkontrolujte, zda používáte správný typ antény.

Zkontrolujte, zda kanál není blokovaný v nastavení v hlavní nabídce.

Zkontrolujte propojovací kabel USB a připojení napájení. Pevný disk nebyl zformátován. Ujistěte se, že je jednotka flash USB kompatibilní a obsahuje podporované formáty multimediálních dat.

Komprimace videa může způsobovat narušení, zejména při rychlém pohybu, např. ve sportovních pořadech a akčních filmech.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 45

Revision 01/2020

CZ

Řešení potíží

Příznaky

Šum z reproduktorů

Televizor se automaticky vypíná.

Televizor se automaticky zapíná.

Obrázek se nezobrazuje na celou obrazovku.

Možná řešení

Zkontrolujte připojení kabelů, ujistěte se, že video kabel není připojený k videovstupu.

Zkreslení zvuku může způsobovat nízká úroveň signálu.

Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač vypnutí nebo časovač úsporného režimu.

Zkontrolujte, zda není zapnutý časovač zapnutí v nabídce Setup (Nastavení).

Nejprve se přesvědčte, zda problém není způsoben vstupním signálem. Poté zkuste upravit položku

Zoom v nabídce Function (Funkce).

Vady obrazu a jejich příčiny

Sněžení v obraze

Zasněžený obraz je obvykle způsoben slabým signálem. Změňte nastavení antény nebo instalujte anténní zesilovač.

Zdvojený obraz nebo duchy

Zdvojený obraz je obvykle způsobený odrazy od vysokých budov. Upravte nasměrování antény nebo ji umístěte výš.

Rušení rádiovými vlnami

Na obrazovce se pohybuje vlnění, které je obvykle způsobeno okolními rádiovými vysílači nebo krátkovlnnými přijímači.

Rušení elektrotermickými zařízeními s vysokou teplotou

Na obrazovce se objevují šikmé nebo šípovité vzory nebo část obrazu chybí. To je pravděpodobně způsobeno elektrotermickými zařízeními s vysokou teplotou v nedaleké nemocnici.

46 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Technické parametry

CZ

9. Technické parametry

Model

Úhlopříčka

Spotřeba

Spotřeba v pohotovostním režimu

Jmenovité napětí

Dálkový ovladač

Montáž na stěnu VESA

Rozměry se stojanem (Š × V × H)

Rozměry bez stojanu (Š × V × H)

Hmotnost netto se stojanem

Připojení

RF IN

HDMI

SPDIF optical

USB

MINI AV in

Podporované formáty USB

CI slot

Sluchátkový výstup

Další funkce

Rozlišení

Jas (cd/m²)

Doba odezvy (ms)

Pozorovací úhel

Vestavěný tuner

Video systém

PVR záznam na USB

Progresivní scan

Funkce časového posunu (Timeshift)

EPG

Hřebenový filtr

OSD menu

Zoom

Redukce šumu

Časovač vypnutí / zapnutí / spánku

Titulky

Audio jazyk

Seznam kanálů

Seznam oblíbených

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

SLE 3228TCS

32" (80 cm)

50 W

<0,5 W

100–240 V AC,

50/60 Hz

Ano

100 × 100

732 × 180 × 477 mm

732 × 78 × 435 mm

4,2 kg

1

2 (1×ARC)

1

1

1

HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG,

JPG, PNG, BMP

1

1

1366 × 768

220 cd/m²

6,5

178°/178°

DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2

PAL/SECAM BG/DK/I

Ano

Ano

Ano

Ano digitální

EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC,

HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

CZ 47

Revision 01/2020

CZ

Technické parametry

Zmrazení obrazu

Rádio

Zámek

Rodičovský zámek

Hotelový režim

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Poznámka:

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Informační list

Dovozce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Symbol

Model

Třída energetické účinnosti

Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích

Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu

Roční spotřeba elektrické energie*

[cm/"]

[W]

[kWh]

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu

Rozlišení obrazovky

[W]

[pixely]

Sencor

SLE 3228TCS

A+

80/32

31

46

≤0,5 W

1366 × 768

* Spotřeba elektrické energie 46 kWh za rok pro model SLE 3228TCS vycházející ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

48 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Technické parametry

CZ

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního

úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních

úřadů nebo od svého prodejce.

Tímto FAST CR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SLE 3228TCS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

CZ 49

Revision 01/2020

CZ

CZ

Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V  případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o  dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat

(doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

vady, na které byla poskytnuta sleva;

opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;

poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k  použití, platnými právními předpisy a  obecně známými a  obvyklými způsoby používání, v  důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;

• poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;

• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);

• vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);

• poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);

• poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou

(servisem);

• případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);

• případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;

• případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na

www.sencor.cz

.

50 CZ

Copyright © 2020, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2020

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project