Sencor SES 9200CH User manual

Sencor SES 9200CH User manual
SES 9200CH
SK Plne automatický kávovar
na espresso/cappuccino
Preklad pôvodného návodu
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-1-
06/2020
SK
Plne automatický kávovar na espresso/cappuccino
Dôležité bezpečnostné pokyny
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.
■ Tento spotrebič nesmú používať deti. Udržiavajte spotrebič
a jeho prívod mimo dosahu detí.
■ Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené
o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú
prípadným nebezpečenstvám.
■ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
■ Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte
odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku
nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným
káblom je zakázané používať.
■ Spotrebič a jeho príslušenstvo udržujte v čistote. Čistenie
a údržbu vykonávajte podľa inštrukcií uvedených v kapitole
Čistenie a údržba. Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou
ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
Varovanie:
Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.
Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho nechávate bez
dozoru a pred montážou, demontážou alebo čistením.
■ Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je
určený na použitie v priestoroch, ako sú:
–
kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných
pracoviskách;
–v poľnohospodárstve;
■
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-2-
06/2020
–pre hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach;
–v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami.
Výstraha:
Dbajte na to, aby nedošlo k poliatiu nástrčky.
Upozornenie: Horúci povrch.
Pri použití spotrebiča sa môžu zahrievať jeho prístupné
povrchy. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa jeho nominálne napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame používať rozvodku alebo predlžovací kábel.
Spotrebič neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ho umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
Spotrebič neodkladajte na elektrický alebo plynový varič alebo do blízkosti otvoreného ohňa.
Spotrebič nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený.
Používajte spotrebič podľa pokynov uvedených v návode na použitie. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku poranenia, poškodeniu spotrebiča alebo vzniku
nebezpečnej situácie.
Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.
Pri prevádzke sa musí ponechať voľný priestor aspoň 15 cm okolo spotrebiča a nad ním na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
Hornú plochu spotrebiča používajte iba na nahrievanie šálok. Nepoužívajte ju na odkladanie predmetov.
Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelejte doň ohriatu vodu alebo iné tekutiny ani doň nevkladajte žiadne predmety.
Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že:
– odkvapkávacia tácka s mriežkou je riadne nainštalovaná na svojom mieste;
– zásobník je naplnený dostatočným množstvom vody a je riadne nainštalovaný na svojom mieste. Hladina vody nesmie presahovať rysku maxima.
Počas prevádzky spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neobarili vriacou vodou alebo parou.
Funkcia horúcej vody sa smie nepretržite použiť maximálne na jedno vyprázdnenie celého zásobníka na vodu.
Pri používaní spotrebiča pravidelne kontrolujte stav vody v zásobníku. Ak hladina vody klesne pod rysku minima, doplňte ju. Pred doplnením vody spotrebič
najskôr vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky.
Vstavaný mlynček na kávu používajte iba na mletie zrnkovej kávy. Nepoužívajte ho na mletie iných surovín.
Dbajte na to, aby sa počas procesu mletia kávy nedostali do priestoru mlynčeka vlasy alebo iné predmety. Veko zásobníka na kávové zrná by malo byť vždy
riadne uzatvorené, ak práve nedoplňujete kávové zrná alebo nenastavujete hrubosť mletia.
Spotrebič je vybavený vstavanou tepelnou poistkou, ktorá ho vypne, keď je čerpadlo v chode naprázdno, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Ak takáto situácia
nastane, odpojte sieťový kábel od zásuvky a spotrebič nechajte aspoň na 30 minút vychladnúť. Potom ho môžete znovu používať.
Nepremiestňujte spotrebič so šálkou kávy umiestnenou na mriežke odkvapkávacej tácky alebo so šálkami umiestnenými na ploche určenej na ich zohrievanie.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedostal do kontaktu s horúcim povrchom.
Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
Spotrebič je vybavený odnímateľným prívodným káblom. Ak je prívodný kábel poškodený, musí sa nahradiť novými prívodným káblom originálneho typu.
Neponárajte spotrebič, prívodný kábel ani zástrčku prívodného kábla do vody ani inej tekutiny.
Zabráňte kontaktu prívodného kábla a zástrčky s vodou alebo inou tekutinou.
Dbajte na to, aby odnímateľný prívodný kábel neprišiel do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému
servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-3-
06/2020
SES 9200CH
A
17
15
2
14
18
1
13
3
4 16
5
8
6
7
19
9
10
12
B
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-4-
06/2020
E
E1
D
C1
C2
C1
DD
C2
E
E1
E
E1
C2
E2
E2
E
EE11
D
EE2
E 32
E
E1
E3
E4
EE43
E4
E
E1
EEE6
54
E4
E5
EEE3
32
E2
EE55
E3
E2
E5
E3
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
E5
E4
E4
-5-
06/2020
F
F
F
G
F
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
I
I 1I1
H
H
H
I
I
II 11I
I1
I
I1
I3
I2
I2
I2
I2
I2
I
I1
I4
I3
I3
I3
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
I2
I4
-6-
I4
I4
I4
06/2020
3
J
I4
I 3 I3
J
I 4I4
J
K
K
K
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-7-
06/2020
SK
Upozornenie:
Maximálna kapacita zásobníka A1 je 1,1 l vody. Neprepĺňajte ho.
Nikdy neplňte zásobník A1 teplou alebo ohriatou vodou, perlivou
vodou alebo inými tekutinami, ako je napr. mlieko. To by mohlo
viesť k poškodeniu spotrebiča.
Nikdy neplňte zásobník A1 tak, že by ste doň nalievali vodu, keď
je vložený v spotrebiči (pozrite obr. C2). Hrozí poliatie spotrebiča
alebo preplnenie zásobníka A1.
Plne automatický kávovar
na espresso/cappuccino
Návod na použitie
■ Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu,
a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu.
Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod
uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
■ Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky
za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál,
pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo
záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej
škatule od výrobcu.
POPIS SPOTREBIČA
A1 Zásobník na vodu, objem 1,1 l
A2 Kryt zásobníka na kávové zrná
A3 Zásobník na kávové zrná, kapacita
150 g
Vnútri zásobníka sa nachádza
mlynček s nastaviteľnou hrubosťou
mletia.
A4 Ovládací panel s displejom
A5 Odnímateľný prívodný kábel
A6 Sparovacia jednotka
A7 Servisné dvierka
A8 Hlavica s výpustom kávy a horúcej
vody (disponuje nastaviteľnou
výškou)
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
Zásobník na kávovú usadeninu
Vnútorná odkvapkávacia tácka
Vonkajšia odkvapkávacia tácka
Kefka na čistenie
Nádobka na mlieko
Viečko nádobky na mlieko
Spojovacia trubička na mlieko
Trubička nádobky na mlieko
Spojka trubičky na mlieko
Gumová spojka
Čistiaca ihla
B5 Signalizácia potreby odvápnenia
(indikátor svieti) alebo proces
odvápnenia je v chode (indikátor
bliká)
B6 Funkcia vyprázdnenia vnútorného
okruhu je v chode
B7 Dotykové tlačidlo zapnutia/
vypnutia
B8 Dotykové tlačidlo nastavenia
množstva mletej kávy
B9 Tlačidlo na rýchle čistenie/výdaj
horúcej vody
B10 Tlačidlo na prípravu nápoja
cappuccino
B11 Tlačidlo na prípravu nápoja latte
macchiato
B12 Dotykové tlačidlo na prípravu kávy
espresso
Upozornenie:
Maximálna kapacita zásobníka A3 je 150 g kávových zŕn.
Neprepĺňajte ho.
Zásobník A3 nikdy neplňte mletou alebo instantnou kávou,
karamelizovanými alebo inak špeciálne upravenými kávovými
zrnami, kakaovými bôbmi alebo inými predmetmi, ktoré by mohli
viesť k poškodeniu spotrebiča.
Zostavenie systému na automatické napenenie
■ Systém automatického napenenia je potrebné zostaviť, ak sa chystáte pripravovať
latte macchiato, cappuccino alebo potrebujete napeniť mlieko.
1.Gumovú spojku A18 vložte do stredu spodnej časti viečka A14 – pozrite obrázok
E1.
2.Do gumovej spojky A18 vložte trubičku nádobky na mlieko A16 – pozrite obrázok
E2.
3.Viečko A14 nasaďte na nádobku na mlieko A13.
4.Jeden koniec spojovacej trubičky A15 vložte do otvoru vo viečku A14 – pozrite
obrázok E3.
5.Otvorte ochranný ventil na hlavici A8 – pozrite obrázok E4.
6.Druhý koniec spojovacej trubičky A15 vložte do otvoru v hlavici A8 – pozrite
obrázok E5
■ Teraz je systém na automatické napenenie pripravený na použitie.
Poznámka:
Po použití systému na automatické napenenie a vybratí spojovacej
hadičky A15 zavrite ochranný ventil na hlavici A8.
POUŽITIE KÁVOVARU
PRED PRVÝM POUŽITÍM
■ Pred prvým použitím vyberte spotrebič a jeho príslušenstvo z obalového materiálu
a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna
jeho súčasť nie sú poškodené.
■ Spotrebič inštalujte na rovný, suchý a čistý povrch.
■ Vyberte zásobník na vodu A1, vypláchnite ho čistou vodou s prídavkom malého
množstva neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho riadne vypláchnite čistou
vodou, osušte a vložte späť na svoje miesto.
■ Vonkajšiu odkvapkávaciu tácku A11 riadne pripevnite k spotrebiču.
■ Vonkajší povrch spotrebiča utrite mierne navlhčenou handričkou a potom riadne
utrite dosucha.
■ Celkom rozviňte odnímateľný prívodný kábel A5 a pripojte ho k zdierke v zadnej
časti spotrebiča.
■ Na zabezpečenie optimálnej životnosti spotrebiča je nutné pred prvým použitím
nechať jeho vnútorné komponenty niekoľkokrát prepláchnuť horúcou vodou.
Postupujte podľa inštrukcií v časti „Prepláchnutie kávovaru“.
Naplnenie zásobníka na vodu
1. Zásobník na vodu A1 uchopte za jeho veko. To slúži zároveň ako rukoväť na
prenášanie. Zdvihnite ho a vyberte zo zadnej časti spotrebiča.
2. Zásobník A1 naplňte čistou vodou až k ryske maxima (pozrite obr. C1) a vložte späť
do spotrebiča. Uistite sa, že zásobník A1 je riadne inštalovaný na svojom mieste.
Poznámka:
Voda, ktorú doplňujete do zásobníka A1, by mala mať ideálne izbovú
teplotu (okolo 25 °C). Príliš studená voda môže negatívne ovplyvniť
výslednú chuť kávového nápoja.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Naplnenie zásobníka na kávové zrná
1. Odoberte kryt zásobníka na kávové zrná A2.
2. Do zásobníka A3 nasypte pražené kávové zrná a uzavrite kryt A2. Kryt zásobníka A2
nenechávajte otvorený, inak budú kávové zrná rýchlejšie strácať svoju arómu.
Nastavenie hrubosti mletia
1. Regulátorom hrubosti mletia, ktorý je umiestnený vnútri zásobníka na kávové zrná
A3, môžete nastaviť hrubosť mletia kávových zŕn v 5 úrovniach, pozrite obrázok D.
2. Otáčaním regulátora smerom k polohe označenej symbolom „+“ nastavujete
hrubšie mletie, otáčaním v opačnom smere nastavujete jemnejšie mletie.
3. Hrubosť mletia sa nastavuje iba v okamihu, keď je mlynček v chode. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Pri tmavších kávových zrnách
odporúčame nastaviť hrubšie mletie, pri svetlejších kávových zrnách odporúčame
nastaviť jemnejšie mletie.
4. Ak pripravovaná káva vyteká veľmi pomaly, znamená to, že kávové zrná sú pomleté
príliš jemne a je potrebné nastaviť hrubšie mletie. Ak káva vyteká, naopak, príliš
rýchlo, znamená to, že kávové zrná sú pomleté príliš hrubo a je potrebné nastaviť
jemnejšie mletie.
POPIS DOTYKOVÉHO OVLÁDACIEHO PANELU S DISPLEJOM
B1 Signalizácia nedostatočného
množstva vody v zásobníku alebo
zásobník nie je vložený na svoje
mieste
B2 Signalizácia nedostatočného
množstva kávových zŕn v zásobníku
na kávu
B3 Signalizácia plného zásobníka na
kávovú usadeninu (indikátor svieti)
alebo vnútorná odkvapkávacia
tácka/zásobník na kávovú
usadeninu nie je vložený na svojom
mieste (indikátor bliká)
B4 Signalizácia, že sparovacia jednotka
nie je vložená na svojom mieste
alebo nie je správne inštalovaná
(indikátor svieti) alebo servisné
dvierka sú otvorené alebo
nesprávne inštalované (indikátor
bliká)
3. Vodu nenechávajte v zásobníku A1 dlhšie než jeden deň. Na prípravu kvalitnej
čerstvej kávy je potrebné použiť vždy čerstvú vodu. Inak môže byť negatívne
ovplyvnená chuť výsledného nápoja.
-8-
■ Uistite sa, že konektor prívodného kábla A5 je pripojený k spotrebiču. Vidlicu
prívodného kábla A5 pripojte k sieťovej zásuvke. Uistite sa, že v zásobníku na vodu
A1 je doplnená čerstvá voda a že v zásobníku A3 je dostatočné množstvo zrnkovej
kávy a že spotrebič je riadne zostavený.
Poznámka:
Pre doplnenie vody a kávových zŕn vždy postupujte podľa pokynov
uvedených v kapitole „Naplnenie zásobníka na vodu“ a „Naplnenie
zásobníka na kávové zrná“.
■ Na uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo B7
. Po stlačení tlačidla B7
sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu.
■ Po ukončení používania stlačte tlačidlo B7
, aby ste kávovar vypli.
Poznámka:
Kávovar je vybavený funkciou automatického vypnutia. Čas
automatického vypnutia závisí od zvoleného režimu – viac v časti
„Nastavenie režimu“.
Prepláchnutie kávovaru
■ Na zabezpečenie optimálnej životnosti spotrebiča je nutné pred prvým použitím
nechať jeho vnútorné komponenty niekoľkokrát prepláchnuť horúcou vodou.
1. Vyberte vonkajšiu odkvapkávaciu tácku A11 a pod hlavicu A8 postavte väčší
hrnček alebo misku, do ktorej bude kávovar vydávať vodu.
2. Stlačte dvakrát tlačidlo B9
. Tlačidlo sa podsvieti a kávovar spustí výdaj horúcej
vody.
3. Výdaj horúcej vody sa automaticky zastaví a podsvietenie tlačidla zhasne.
06/2020
4. Na dôkladné prepláchnutie vnútorných komponentov odporúčame opakovať
proces 3- až 4-krát.
5. Po dokončení procesu prepláchnutia vylejte vodu z hrnčeka alebo misky. Dbajte
na zvýšenú opatrnosť, pretože voda je veľmi horúca. Inštalujte späť vonkajšiu
odkvapkávaciu tácku A11. Podľa potreby doplňte vodu do zásobníka A1.
Poznámka:
Proces prepláchnutia vykonajte aj v prípade, že ste kávovar dlhší čas
nepoužívali.
Počas procesu výdaja vody začujete zvuk čerpadla. Ide o normálny jav.
Príprava espressa
1. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice A8
posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti vašej šálky, hrnčeka alebo
pohára – pozrite obrázok F. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete
vonkajšiu odkvapkávaciu tácku A11 odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára
vráťte tácku A11 späť na svoje miesto.
a tlačidlo sa podsvieti.
2. Stlačte tlačidlo B12
3. Kávovar automaticky spustí proces mletia, dávkovania, utlačenia kávy a jej výdaj.
4. Hneď ako je proces výdaja kávy dokončený, kávovar sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
Príprava latte macchiato/cappuccina
1. Zostavte systém na automatické napenenie, ako je uvedené v časti „Zostavenie
systému na automatické napenenie“.
2. Do nádobky na mlieko A13 nalejte mlieko. Nasaďte viečko A14 a uistite, že je pevne
nasadené.
Poznámka:
Aby ste dosiahli bohatú a krémovú penu, odporúčame používať riadne
vychladené mlieko (asi 5 °C) s minimálnym obsahom tuku 3 %.
3. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice A8
posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti vašej šálky, hrnčeka alebo
pohára – pozrite obrázok F. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete
vonkajšiu odkvapkávaciu tácku A11 odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára
vráťte tácku A11 späť na svoje miesto.
na prípravu latte macchiato alebo tlačidlo B10
na
4. Stlačte tlačidlo B11
prípravu cappuccina. Stlačené tlačidlo sa podsvieti.
5. Kávovar automaticky spustí proces prípravy latte macchiato alebo cappuccina.
6. Hneď ako je príprava dokončená, kávovar sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
7. Odpojte spojovaciu trubičku A15 od otvoru v hlavici A8 a uložte mlieko do
chladničky. Aby ste zabránili úniku mlieka z trubičky A15, omotajte ju okolo viečka
A14 – pozrite obrázok G.
Penenie mlieka
1. Zostavte systém na automatické napenenie, ako je uvedené v časti „Zostavenie
systému na automatické napenenie“.
2. Do nádobky na mlieko A13 nalejte mlieko. Nasaďte viečko A14 a uistite, že je pevne
nasadené.
Poznámka:
Aby ste dosiahli bohatú a krémovú penu, odporúčame používať riadne
vychladené mlieko (asi 5 °C) s minimálnym obsahom tuku 3 %.
3. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice A8
posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti vašej šálky, hrnčeka alebo
pohára – pozrite obrázok F. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete
vonkajšiu odkvapkávaciu tácku A11 odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára
vráťte tácku A11 späť na svoje miesto.
4. Stlačte dvakrát tlačidlo B11 na prípravu latte macchiato alebo tlačidlo B10
na prípravu cappuccina. Stlačené tlačidlo sa podsvieti.
5. Stlačte tlačidlo znovu, hneď ako je v šálke dostatočné množstvo napeneného
mlieka.
6. Kávovar sa potom automaticky prepne do pohotovostného režimu.
7. Odpojte spojovaciu trubičku A15 od otvoru v hlavici A8 a uložte mlieko do
chladničky. Aby ste zabránili úniku mlieka z trubičky A15, omotajte ju okolo viečka
A14 – pozrite obrázok G.
Výdaj horúcej vody
1. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár. Nastavte výšku hlavice A8
posunutím smerom hore alebo dole podľa veľkosti vašej šálky, hrnčeka alebo
pohára – pozrite obrázok F. Ak je hrnček alebo pohár príliš vysoký, môžete
vonkajšiu odkvapkávaciu tácku A11 odobrať. Po odobratí hrnčeka alebo pohára
vráťte tácku A11 späť na svoje miesto.
2. Stlačte dvakrát tlačidlo B9
. Tlačidlo sa podsvieti a kávovar spustí výdaj horúcej
vody.
3. Výdaj horúcej vody sa automaticky zastaví a podsvietenie tlačidla zhasne.
Poznámka:
Ak potrebujete výdaj horúcej vody zastaviť skôr, stlačte raz tlačidlo B9
a proces výdaja vody sa zastaví.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
POUŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIE
Nastavenie množstva mletej kávy
■ Úpravu množstva mletej kávy použite, ak je pripravená káva príliš silná alebo slabá.
■ Na úpravu nastavenia množstva mletej kávy slúži tlačidlo B8 .
■ Podľa osobných preferencií vyberte opakovaným stlačením tlačidla B8 množstvo
mletej kávy: malé
(cca 7 g), stredné
(cca 8 g) alebo veľké
(cca 10 g).
Nastavenie objemu vydanej kávy
■ Kávovar umožňuje upraviť objem vydanej kávy podľa vašich preferencií. Vami
vykonané nastavenie sa uloží do pamäte kávovaru.
1. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Zapnite kávovar stlačením tlačidla B7
.
3. Stlačte tlačidlo nápoja, ktorý chcete pripravovať: tlačidlo B12
objemu espressa alebo tlačidlo B11
na úpravu
na úpravu latte macchiato alebo tlačidlo
na úpravu cappuccina. Stlačené tlačidlo sa podsvieti.
B10
4. Hneď ako kávovar začne vydávať napenené mlieko, stlačte a podržte tlačidlo
vybraného nápoja, kým do šálky nenatečie požadovaný objem napeneného
mlieka. Uvoľnite tlačidlo, zaznie 2-krát zvukové upozornenie a objem napeneného
mlieka sa uloží do pamäte spotrebiča.
5. Hneď ako kávovar začne vydávať kávu, stlačte a podržte tlačidlo vybraného nápoja,
kým do šálky nenatečie požadovaný objem kávy. Uvoľnite tlačidlo, zaznie 2-krát
zvukové upozornenie a objem kávy sa uloží do pamäte spotrebiča.
Nastavenie horúcej vody
1. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Zapnite kávovar stlačením tlačidla B7
3. Stlačte dvakrát tlačidlo B9
.
. Tlačidlo sa podsvieti.
4. Hneď ako kávovar začne vydávať horúcu vodu, stlačte a podržte tlačidlo B9
,
kým do šálky nenatečie požadovaný objem horúcej vody. Uvoľnite tlačidlo a objem
horúcej vody sa uloží do pamäte spotrebiča.
Poznámka:
Na obnovenie východiskového nastavenia objemu vydanej kávy a horúcej
vody postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Nastavenie režimu“.
Nastavenie režimu
■ Spotrebič je možné nastaviť do úsporného ECO režimu, rýchleho režimu alebo
východiskového továrenského nastavenia. V ECO režime sa dosiahne väčšia úspora
energie. V rýchlom režime sa káva pripraví rýchlejšie než vo východiskovom
továrenskom nastavení.
ECO režim
Rýchly režim
Východiskové
nastavenie
Svetelná kontrolka
Nie
Áno
Áno
Predsparenie *
Áno
Nie
Áno
10 minút
30 minút
20 minút
Áno
Áno
Áno
Čas automatického
vypnutia
Možnosť nastavenia
objemu vydanej kávy
* Poznámka:
Funkcia predsparenia znamená, že pomletá káva je najprv sparená
menším množstvom vody. Tým dôjde k napučaniu kávy a pri následnom
plnom sparení dôjde k rozvinutiu jej plnej chuti, extrakcii aromatických
látok a esenciálnych olejov, ktoré sa v nej nachádzajú.
1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo B7
na 5 sekúnd. Tlačidlo B7
sa rozbliká a súčasne budú svietiť alebo blikať ďalšie tlačidlá podľa toho, aký
režim je práve nastavený.
Tlačidlo
cappuccino
Tlačidlo latte
Tlačidlo espresso
ECO režim
Svieti
Bliká
Bliká
Rýchly režim
Bliká
Svieti
Bliká
Východiskové
nastavenie
Bliká
Bliká
Svieti
2. Na nastavenie ECO režimu stlačte tlačidlo B10
, na nastavenie rýchleho režimu
a na obnovenie východiskového nastavenia stlačte tlačidlo
stlačte tlačidlo B11
. Po nastavení zvoleného režimu sa ozvú 2 pípnutia. Ak sa snažíte zvoliť
B12
režim, ktorý je už nastavený, spotrebič nebude na stlačenie tlačidla reagovať.
3. Ak nechcete vykonať zmenu nastavenia režimu, stlačte tlačidlo B7 ešte raz, alebo
vyčkajte 5 sekúnd, než sa spotrebič automaticky prepne späť do pohotovostného
režimu.
-9-
06/2020
ČISTENIE A ÚDRŽBA
■ Pred čistením odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte
spotrebič vychladnúť.
Varovanie:
Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace
prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli
poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je
určená na umývanie v umývačke riadu.
Varovanie:
Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom,
neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do
vody alebo inej tekutiny.
Rýchle čistenie
■ Funkcia rýchleho čistenia je vhodná na rýchle odstránenie nečistôt z hlavice A8
a potrubia.
1. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Stlačte raz tlačidlo B9
. Kávovar automaticky spustí funkciu rýchleho čistenia.
Voda bude automaticky vytekať z hlavice A8.
3. Proces rýchleho čistenia sa automaticky zastaví, môžete ho však ukončiť opätovným
stlačením tlačidla B9
.
Poznámka:
Funkciu rýchleho čistenia odporúčame spustiť po každom použití,
obzvlášť ak chcete pripravovať espresso po príprave cappuccina alebo
latte.
KAŽDODENNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA
■ Včasné čistenie a údržba je veľmi dôležitá na správny chod spotrebiča a predĺženie
jeho životnosti.
■ Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť.
Odkvapkávacia tácka a zásobník na kávovú usadeninu
■ Vyberte vonkajšiu odkvapkávaciu tácku A11. Nad drezom vyprázdnite všetok jej
obsah a umyte ju čistou vodou a potom ju riadne vysušte.
■ Pri manipulácii s táckou A11 buďte opatrní, aby ste sa neoparili. Môže obsahovať
horúcu vodu.
■ Vysuňte vnútornú odkvapkávaciu tácku A10 so zásobníkom na kávovú usadeninu
A9. Zásobník na kávovú usadeninu A9 vyprázdnite a umyte čistou vodou. Potom ho
riadne vysušte. Vnútornú odkvapkávaciu tácku A10 vyprázdnite, a ak je znečistená,
utrite ju čistou navlhčenou handričkou a potom ju riadne vysušte.
■ Vnútornú odkvapkávaciu tácku A10, zásobník na kávovú usadeninu A9 a vonkajšiu
odkvapkávaciu tácku A11 inštalujte späť na svoje miesto.
Poznámka:
Ak sa počas prevádzky kávovaru rozsvieti ikona B3
, je zásobník na
kávovú usadeninu A9 plný a je potrebné ho vyprázdniť. Ak sa ikona B3
rozbliká, znamená to, že zásobník na kávovú usadeninu A9 nie je vložený.
Sparovacia jednotka
■ Vysuňte a odoberte servisné dvierka A7. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie sparovacej
jednotky A6 a sparovaciu jednotku A6 vyberte – pozrite obrázok H. Umyte ju pod
čistou tečúcou vodou a potom ju riadne vysušte.
■ Sparovaciu jednotku A6 riadne inštalujte späť a pripevnite servisné dvierka A7.
10.Rozdeľte napeňovač mlieka na dve časti – odoberte gumovú krytku a odstráňte
horný diel zo spodnej časti – pozrite obrázok I3.
11.Umyte všetky časti v čistej vode a potom ich riadne osušte. Vybraté časti zostavte
(v opačnom poradí, ako ste ich rozoberali) a umiestnite ich na ich pôvodné miesta.
Poznámka:
Na dôkladné čistenie môžete použiť aj kefku A12 – pozrite obrázok I4.
Nádobka na mlieko, trubička na mlieko a spojovacia trubička
1. Z nádobky na mlieko A13 odstráňte viečko A14 a vylejte zostávajúci obsah
z nádobky A13.
2. Z nádobky A13 vyberte trubičku na mlieko A16.
3. Umyte nádobku na mlieko A13, viečko A14, trubičku na mlieko A16 a spojovaciu
trubičku A15 v teplej vode s trochou neutrálneho prostriedku na umývanie nádoby.
Opláchnite pod čistou vodou a dôkladne osušte.
4. V prípade potreby môžete použiť ihlu na odstránenie nečistôt z otvorov na koncoch
spojovacej trubičky A15 – pozrite obrázok J. Pred zostavením sa uistite, že sú oba
konce spojovacej trubičky A15 čisté a suché.
5. Na dôkladné vyčistenie celého systému, odporúčame naplniť nádobku na mlieko
A13 čistou vodou a pripojiť k hlavici A8 pomocou spojovacej trubičky A15
s otvorom v hlavici A8 – postupujte podľa inštrukcií v časti „Zostavenie systému
na automatické napenenie“.
alebo B11 .
6. Stlačte dvakrát tlačidlo B10
7. Nechajte celý obsah nádobky A13 pretiecť hlavicou A8.
Zásobník na kávové zrná
■ Zásobník na kávové zrná A3 čistite iba čistou, suchou textíliou alebo papierovou
utierkou. Nečistite ho vodou.
Vonkajší povrch kávovaru
■ Na vyčistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča použite čistú, mierne navlhčenú
textíliu. Všetko potom riadne utrite dosucha.
FUNKCIA SELF-CLEAN (SAMOČISTENIE)
■ Keď sa počas prevádzky rozsvieti indikátor B5 , je potrebné spustiť funkciu SelfClean (samočistenie).
■ Spotrebič bude najlepšie fungovať, ak budete používať funkciu samočistenia
pravidelne aspoň 1-krát za mesiac, alebo častejšie v závislosti od tvrdosti používanej
vody. Predĺžite tým jeho životnosť a zvýšite energetickú účinnosť, pretože vápenaté
usadeniny negatívne ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie.
1. Zásobník A1 naplňte vodou až k ryske maxima podľa pokynov uvedených
v kapitole „Naplnenie zásobníka na vodu“.
2. Do zásobníka A1 pridajte odvápňovací prostriedok špeciálne určený na
odvápňovanie spotrebičov typu espresso. Tento prostriedok bežne kúpite
v špecializovaných elektropredajniach alebo v internetových obchodoch. Pri
dávkovaní kúpeného odvápňovacieho prostriedku dbajte na pokyny uvedené na
obale výrobcu.
Varovanie:
Na odvápnenie nepoužívajte ocot a pod. Inak by mohlo dôjsť
k poškodeniu spotrebiča.
3. Zapojte zástrčku prívodného kábla do sieťovej zásuvky.
4. Pod hlavicu A8 umiestnite nádobu s objemom aspoň 1,1 l.
Poznámka:
Ak sa rozsvieti ikona B4
, znamená to, že sparovacia jednotka A6 nie je
vložená na svojom mieste alebo nie je správne inštalovaná. Ak ikona B4
bliká, sú servisné dvierka A7 otvorené alebo nesprávne inštalované.
a B12
na
5. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte súčasne tlačidlá B7
a tlačidlo B12
budú
5 sekúnd. Ozve sa zvuková signalizácia a indikátor B5
blikať.
na spustenie procesu samočistenia.
6. Stlačte tlačidlo B12
Zásobník na vodu
■ Vyberte zásobník na vodu A1, vypláchnite ho čistou vodou s prídavkom malého
množstva neutrálneho kuchynského saponátu. Potom ho riadne vypláchnite čistou
vodou, osušte a vložte späť na svoje miesto.
Poznámka:
Ak by ste sa chceli vrátiť v tejto fáze späť do pohotovostného
Systém na napenenie mlieka
■ Aby ste zabránili usadzovaniu mlieka v hlavici A8 a tvorbe nežiaduceho zápachu, je
dôležité vyčistiť systém napenenia mlieka po každom použití.
1. Pod hlavicu A8 postavte šálku, hrnček alebo pohár.
2. Naplňte nádobku na mlieko A13 čistou vodou.
3. Pripojte spojovaciu trubičku A15 s otvorom v hlavici A8 – postupujte podľa
inštrukcií v časti „Zostavenie systému na automatické napenenie“.
alebo B11 .
4. Stlačte dvakrát tlačidlo B10
5. Kávovar začne čerpať vodu z nádobky na mlieko A13, ktorú ohreje, a následne
začne vydávať horúcu vodu a paru cez výdajnú dýzu na napenenie mlieka, čím
dôjde k jej vyčisteniu a odstráneniu zvyškov mlieka.
6. Opätovným stlačením vybraného tlačidla ukončíte proces čistenia.
7. Odpojte spojovaciu trubičku na mlieko A15 od hlavice A8 a rozoberte systém
na napeňovanie mlieka: odoberte viečko A14 nádobky na mlieko A13 a odpojte
trubičku na mlieko A16 a gumovú spojku A18.
8. Odstráňte krytku z hlavice A8 – pozrite obrázok I1.
9. Odoberte napeňovač mlieka miernym ťahom dole – pozrite obrázok I2.
režimu, stlačte tlačidlo B7
.
7. Priebeh samočistenia je signalizovaný blikajúcim indikátorom B5 . Dbajte na to,
aby nedošlo k opareniu horúcou vodou alebo unikajúcou parou. V tejto fáze proces
už neprerušujte.
a tlačidlo
8. Keď je spotrebovaná voda v zásobníku A1, rozbliká sa indikátor B1
. Vyprázdnite zvyšný obsah zásobníka A1 a naplňte ho čistou vodou až
B12
k ryske maxima. Po vložení naplneného zásobníka A1 späť do spotrebiča zhasne
indikátor B1
. Proces samočistenia bude ďalej prebiehať.
Poznámka:
V prípade potreby vyprázdnite nádobu pod hlavicou A8. Buďte
však opatrní pri manipulácii s nádobou, pretože voda v nádobe
môže byť veľmi horúca.
9. Hneď ako je proces samočistenia dokončený, kávovar sa automaticky vypne.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
- 10 -
06/2020
MANUÁLNE PREPLÁCHNUTIE
■ Vždy po ukončení používania odporúčame nechať vyčistiť výpust kávy. To sa
odporúča urobiť aj v prípade, že sa spotrebič dlho nepoužíval.
a B9
na
1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte súčasne tlačidlá B7
5 sekúnd.
2. Osvetlenie dotykových tlačidiel zhasne. Z výpustu vytečie malé množstvo horúcej
vody, ktorým sa výpust prepláchne. Voda natečie do odkvapkávacej tácky A11.
Upozornenie:
Vyhnite sa kontaktu s horúcou vodou.
3. Po ukončení manuálneho prepláchnutia sa spotrebič prepne späť do
pohotovostného režimu.
VYPRÁZDNENIE VNÚTORNÉHO OKRUHU
■ Vyprázdnenie vnútorného okruhu sa odporúča vykonať, keď plánujete, že nebudete
spotrebič používať dlhší čas, pred prepravou a pod.
a B11
na
1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte súčasne tlačidlá B7
5 sekúnd.
sa rozbliká.
2. Indikátor B6
sa rozsvieti. Tým je
3. Zo spotrebiča vyberte zásobník na vodu A1. Indikátor B6
signalizované, že proces vyprázdnenia vnútorného okruhu je v chode.
Poznámka:
pred vybratím zásobníka na vodu A1, vrátite sa
Ak stlačíte tlačidlo B7
späť do pohotovostného režimu.
4. Keď je proces vyprázdnenia vnútorného okruhu dokončený, spotrebič sa
automaticky vypne.
ČISTENIE VÝSTUPU POMLETEJ KÁVY
■ Mletá káva sa môže počas používania usadzovať na stenách výstupu pomletej kávy,
a preto je dôležité ju pravidelne čistiť (v závislosti od častosti používania).
1. Vysuňte a odoberte servisné dvierka A7. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie sparovacej
jednotky A6 a sparovaciu jednotku A6 vyberte – pozrite obrázok H.
2. Opatrne nakloňte kávovar a pomocou kefky A12 opatrne odstráňte nečistoty zo
stien výstupu pomletej kávy – pozrite obrázok K.
3. Po vyčistení vložte sparovaciu jednotku A6 a servisné dvierka A7 späť na svoje
miesto.
Uloženie
■ Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky,
nechajte spotrebič vychladnúť a vyčistite ho podľa vyššie uvedených pokynov.
■ Pred uložením sa uistite, že sú spotrebič aj všetko príslušenstvo riadne čisté a suché.
■ Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený
extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Problém
Spotrebič nefunguje.
Stlačenie ovládacieho
tlačidla je bez odozvy
alebo s oneskorenou
odozvou.
Príčina
Nie je pripojený k sieťovej
zásuvke.
Dochádza
k elektromagnetickému
rušeniu spotrebiča.
Dotykový ovládací panel je
znečistený.
Káva nie je dostatočne Šálky nie sú nahriate.
teplá.
Sparovacia jednotka A6 je
príliš chladná.
Káva nevyteká
Použili ste predtým funkciu
z výpustu.
vyprázdnenia vnútorného
okruhu.
Prvá šálka kávy nechutí V sparovacej jednotke A6
príliš dobre.
nie je dostatočné množstvo
pomletej kávy.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Riešenie
Pripojte ho k funkčnej
sieťovej zásuvke a stlačte
tlačidlo B7 .
Overte, že je prívodný
kábel A5 riadne pripojený
k zdierke v spotrebiči a že
je vidlica riadne zasunutá
v zásuvke.
Spotrebič vypnite a znovu
ho zapnite o niekoľko minút.
Spotrebič vypnite, odpojte
od sieťovej zásuvky a panel
vyčistite čistou, mierne
navlhčenou handričkou
a potom ho riadne vytrite
dosucha.
Nahrejte šálky.
Pred prípravou kávy 3-krát
vypláchnite výpust.
Stlačte tlačidlo výdaja
horúcej vody, kým nezačne
voda vytekať z výpustu.
Kávu, ktorú ste pripravili
prvýkrát, vylejte. Ďalšia šálka
kávy bude už v poriadku.
Káva je bez peny.
Kávové zrná nie sú čerstvé.
Dotykové tlačidlá
nefungujú správne.
Dotykové tlačidlá nie sú
správne stlačené.
Spotrebič sa príliš dlho Spotrebič je znečistený
zahrieva.
vápenatými usadeninami.
Zásobník na vodu A1
je vybratý, alebo v ňom
dochádza voda, ale
príslušný indikátor nič
nesignalizuje.
Vnútorná
odkvapkávacia tácka
A10 je naplnená
veľkým množstvom
vody.
Káva sa dodáva
príliš pomaly alebo
prerušovane.
Indikátor nedostatku
kávových zŕn bliká,
aj keď je v zásobníku
stále dostatočné
množstvo kávových
zŕn.
Z prístroja nevychádza
žiadne napenené
mlieko.
Oblasť okolo konektora na
dne zásobníka A1 je vlhká
alebo mokrá.
Použite čerstvé kávové zrná
alebo skúste zmeniť značku
kávy.
Spotrebič je potrebné
ovládať spredu. Stlačte
spodnú časť ikony
dotykového tlačidla.
Odvápnite ho podľa
pokynov v časti „Funkcia
self-clean (samočistenie)“.
Riadne vysušte vlhkosť
alebo vodu z oblasti okolo
konektora.
Príliš jemne pomletá káva,
Počas prevádzky mlynčeka
ktorá bráni pretekaniu vody. na kávu nastavte väčšiu
hrubosť jej namletia.
Príliš jemne pomletá káva,
Počas prevádzky mlynčeka
ktorá bráni pretekaniu vody. na kávu nastavte väčšiu
hrubosť jej pomletia.
Vnútorný výstup pomletej
Vyčistite výstup pomletej
kávy je upchatý.
kávy podľa pokynov v časti
„Čistenie výstupu pomletej
kávy“.
Očistite automatické
zariadenie na napenenie
mlieka a uistite sa, či je
správne zostavené alebo
nainštalované.
Vyčistite spojovaciu trubičku
A15 podľa pokynov v časti
„Každodenné čistenie
a údržba – Nádobka na
mlieko, trubička na mlieko
a spojovacia trubička“.
Spojovacia trubička A15
Nechajte spojovaciu
Otvory spojovacej
nebola čistená dlhý čas.
trubičku A15 ponorenú
trubičky A15 sú
v horúcej vode asi jednu
upchané a je ťažké
hodinu a potom vyčistite
odstrániť nečistoty.
spojovaciu trubičku A15
podľa pokynov v časti
„Každodenné čistenie
a údržba – Nádobka na
mlieko, trubička na mlieko
a spojovacia trubička“, kým
nebude hlavicou plynulo
pretekať voda.
Typ použitého mlieka nie je Z rôznych typov mlieka sa
vhodný na napenenie.
vytvára rôzne množstvo
peny a líši sa aj kvalita
napenenia. Polotučné alebo
plnotučné kravské mlieko
poskytuje dobré výsledky.
Mlieko strieka na stolík. Spojovacia trubička A15 nie Inštalujte spojovaciu
je správne inštalovaná.
trubičku A15 správne.
Postupujte podľa pokynov
v časti „Zostavenie
systému na automatické
napenenie“.
Proces odvápnenia nie je
Buďte, prosím, trpezliví
Indikátor procesu
ešte dokončený.
a počkajte na dokončenie
odvápnenia stále
procesu. Prístroj sa
bliká, aj keď bol
vypne sám automaticky,
proces odvápnenia
nevypínajte, prosím, tento
dokončený.
prístroj ručne.
Automatické zariadenie
na napenenie mlieka
je znečistené alebo nie
je správne zostavené či
nainštalované.
Otvory spojovacej trubičky
A15 sú upchaté.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovitý rozsah napätia................................................................................................220 – 240 V~
Menovitý kmitočet.................................................................................................................50 – 60 Hz
Menovitý príkon.......................................................................................................... 1 235 – 1 470 W
Hlučnosť.......................................................................................................................................75 dB (A)
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB(A), čo predstavuje
hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.
- 11 -
06/2020
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM
OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať
do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu
a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta.
Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných
európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.
Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné
prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta.
Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi
udeliť pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte
si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od
svojho predajcu.
Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa
naň vzťahujú.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
- 12 -
06/2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement