Sencor SSM 9510SS User manual

Sencor SSM 9510SS User manual
SSM 9510SS
LT Sumuštinių keptuvas
su išimamomis plokštelėmis
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
-1-
12/2019
LT
Sumuštinių keptuvas su išimamomis plokštelėmis
Svarbios saugos taisyklės
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
■■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,
turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems
patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami,
kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus.
■■ Vaikai negali žaisti šiuo prietaisu. Valymo ir priežiūros darbų negali atlikti
jaunesni nei 8 metų vaikai ir turi būti užtikrinama atitinkama priežiūra.
■■ Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje
vietoje.
■■ Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turi įgaliotojo techninės priežiūros
centro meistras, kad būtų išvengta pavojingos situacijos. Draudžiama naudoti
šį prietaisą, jei jo maitinimo laidas arba kištukas pažeistas.
Dėmesio! Karštas paviršius
■■ Neuždengtos veikiančio prietaiso dalys gali įkaisti. Naudojimo
metu šie paviršiai gali įkaisti. Nelieskite karšto paviršiaus. Galite
nudegti odą. Norėdami atidaryti ir uždaryti prietaiso duris,
naudokite rankeną.
■■ Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio
jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.
■■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso
etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.
■■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
■■ Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo komerciniams
tikslams.
■■ Nenaudokite prietaiso pramoninėje aplinkoje arba lauke.
■■ Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, išskyrus numatytąją paskirtį.
■■ Nedėkite prietaiso ant arba šalia elektrinės ar dujinės viryklės arba kitų
šilumos šaltinių.
■■ Nedėkite prietaiso prie stalviršio krašto arba ant nestabilių paviršių. Prietaisą
privaloma statyti ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
-2-
12/2019
■■ Prie šio prietaiso pridedamos trys poros išimamų kepimo plokščių. Vienu
metu naudokite tik tokią pačią kepimo plokščių porą. Įsitikinkite, kad kepimo
plokštės tinkamai įdėtos į prietaisą prieš jį įjungdami.
■■ Prijungus prietaisą prie elektros lizdo, prietaiso kepimo paviršius ir išorė
pradeda kaisti. Nelieskite karšto paviršiaus. Norėdami uždaryti ir atidaryti
viršutinę kepimo plokštę, naudokite nekaistančią rankeną, o paruoštą maistą
išimkite medine arba karščiui atsparia mentele.
■■ Naudojantis prietaisu, jis privalo būti pakankamu atstumu nuo kitų daiktų.
Nedėkite jokių daiktų ant įkaitusio prietaiso.
■■ Gaminimo metu maistas gali užsidegti, todėl reguliariai tikrinkite sumuštinių
keptuvę. Jei pastebėjote dūmus, atjunkite maitinimo kištuką nuo lizdo ir
užgesinkite gaisrą.
■■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be
priežiūros, jo nenaudojate arba prieš keisdami kepimo plokštes ar valydami.
■■ Prieš perstatydami, išimdami kepimo plokštes, valydami arba padėdami
prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
■■ Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo plokštes; žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
■■ Norėdami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, neplaukite
prietaiso tekančiu vandeniu, nepurkškite jo vandeniu ir nemerkite jo į vandenį
ar kokį nors kitą skystį.
■■ Elektros laidas jokiu būdu neturi liesti vandens arba drėgno ar įkaitusio
paviršiaus.
■■ Nejunkite prietaiso iš maitinimo lizdo traukdami maitinimo laidą. Taip galite
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. Išjunkite laidą iš maitinimo lizdo švelniai
traukdami maitinimo laido kištuką.
■■ Kad išvengtumėte susižeidimo pavojaus, neremontuokite prietaiso patys
ir nedarykite jam jokių pakeitimų. Visus remonto ir keitimo darbus turi
atlikti specializuotas techninės priežiūros centras. Bandant be leidimo taisyti
prietaisą garantiniu laikotarpiu, gali nebegalioti garantija.
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
-3-
12/2019
SUMUŠTINIŲ KEPTUVO APRAŠYMAS
A
1
2
3
5
6
4
B
1
2
4
3
5
C
1
2
4
3
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
-4-
12/2019
LT
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Sumuštinių keptuvas
su išimamomis
plokštelėmis
■■ Prieš valydami prietaisą, visada atjunkite jį nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
■■ Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kepimo plokštelių nelimpantį paviršių. Taip
išvengsite maisto nuodegų kaupimosi. Valykite drėgna ir minkšta šluoste. Jei ant
kepimo plokštelių liktų maisto nuodegų, papurkškite vandens su švelniu indų plovikliu.
Po to nušluostykite švaria drėgna šluoste.
Patarimas:
Kepimo plokšteles lengviau valyti, kai jos drungnos.
Naudotojo vadovas
SUMUŠTINIŲ KEPTUVO APRAŠYMAS
A1 Žalias indikatorius
Nurodo, kad kaitinamos kepimo
plokštelės
A2 Raudonas indikatorius
Informuoja apie prijungtą maitinimą
A3 Šilumos izoliacija padengtos
rankenos
A4 Užraktas
A5 Maitinimo kabelio vyniojimo
rankenėlė (prietaiso apatinėje
dalyje)
A6 Kepimo plokštelės specialiu
nelimpančiu paviršiumi
B1 Išimamos sumuštinių kepimo
plokštelės
B2 Išimamos keptuvo plokštelės
B3 Išimamos vaflių kepimo plokštelės
B4 Išimamos sumuštinių kepimo
plokštelės
B5 Išimamos sumuštinių kepimo
plokštelės
C1 Stumdomi užraktai viršutinei
plokštelei fiksuoti
C2 Kairysis vyrius
C3 Stumdomi užraktai apatinei
plokštelei fiksuoti
C4 Dešinysis vyrius
■■ Minkšta ir drėgna šluoste nuvalykite išorinį sumuštinių keptuvo paviršių ir visiškai
nusausinkite.
■■ Jokiu būdu neplaukite sumuštinių keptuvo po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite
į vandenį arba kitokį skystį.
■■ Draudžiama valymui naudoti abrazyvines valymo priemones, pvz., benziną ar tirpiklius.
SANDĖLIAVIMAS
■■ Jei kepimo plokštelės atvėsusios, uždarykite dangtį ir užfiksuokite rankenas užraktu.
Apvyniokite maitinimo kabelį aplink rankeną, esančią sumuštinių keptuvo dugne.
■■ Laikykite prietaisą švarioje, sausoje, vaikams nematomoje ir pasiekiamoje vietoje.
Patarimas:
Jei laikysite sumuštinių keptuvą vertikaliai, sutaupysite virtuvėje vietos.
TECHNINIAI DUOMENYS
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI
1) Išpakuokite sumuštinių keptuvą.
2) Nušluostykite išimamas kepimo plokšteles B1, B2, B3, B4, B5 drėgna šluoste arba
kempine ir visiškai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu arba sausa šluoste.
3) Rekomenduojame prieš naudojant kitą plokštelių porą palikti sumuštinių keptuvą
5-7 minutes pakaisti, kad iš jų būtų pašalinti visi kvapai.
Pastaba:
Įjungus prietaisą pirmą kartą, gali pasklisti šiek tiek dūmų. Taip nutinka dėl
vidinių komponentų kaitimo ir po kiek laiko praeis.
KEPIMO PLOKŠTELIŲ KEITIMAS
1) Prieš keisdami kepimo plokšteles, atjunkite sumuštinių keptuvą nuo elektros tiekimo
lizdo ir leiskite jam atvėsti.
2) KEPIMO PLOKŠTELIŲ IŠĖMIMAS:
Perstumkite fiksatorių C3 link rankenos A3, kad atleistumėte apatinę kepimo plokštelę
ir tada ją išimkite. Tokiu pat būdu atleiskite ir išimkite viršutinę kepimo plokštelę.
3) KEPIMO PLOKŠTELIŲ ĮDĖJIMAS:
Įstumkite apatinį kepimo plokštelės kraštą po kairiuoju arba dešiniuoju vyriumi C2
arba C4. Nulenkite plokštelę žemyn ir nustumkite link sumuštinių keptuvo korpuso,
kad pasigirstų spragtelėjimas. Dabar plokštelė užfiksuota tinkamoje padėtyje, ją laiko
fiksatoriai C3. Tokiu pat būdu įdėkite ir viršutinę kepimo plokštelę. Būtinai naudokite
vienodo tipo plokšteles.
SUMUŠTINIŲ KEPTUVO NAUDOJIMAS
1) Maistui, kurį ketinate paruošti, pasirinkite tinkamą plokštelių tipą ir įdėkite plokšteles
į sumuštinių keptuvą (žr. temą apie kepimo plokštelių keitimą). Padenkite kepimo
plokšteles nedideliu kiekiu sviesto arba kepimo aliejaus.
2) Prijunkite sumuštinių keptuvą prie maitinimo tinklo. Įsijungs abu viršutiniame skydelyje
esantys indikatoriai. Raudonas indikatorius A2 informuoja apie prijungtą maitinimą.
Žalias indikatorius A1 nurodo, kad kaitinamos kepimo plokštelės.
3) Uždarykite sumuštinių keptuvą, kad greičiau įkaistų kepimo plokštelės.
4) Kol kaista plokštelės, paruoškite maistą, kurį norėsite kepti.
5) Kepimo plokštelėms įkaitus iki nustatytos temperatūros, žaliasis indikatorius A1
išsijungia.
Pastaba:
Kaitinimo indikatorius nuolat įsijungia ir išsijungia. Tai rodo, kad palaikoma
nustatyta kepimo plokštelių temperatūra.
Atidarykite sumuštinių keptuvą ir ant apatinės plokštelės padėkite paruoštą maistą.
Naudodamiesi rankena A3, uždarykite dangtį ir prispauskite viršutinę plokštelę prie
apatinės. Užfiksuokite rankeną A3 užraktu A4.
Pastaba:
Jei į sumuštinių keptuvą įdėsite per daug maisto ar per didelius gabalėlius,
negalėsite prietaiso uždaryti. Tokiu atveju reikės nuimti šiek tiek maisto arba
supjaustyti jį mažesniais gabalėliais. Nesistenkite uždaryti sumuštinių keptuvo
per jėgą, nes galite jį pažeisti.
6) Po 2-3 minučių atleiskite užraktą A4, atidarykite dangtį ir išimkite paruoštą maistą
arba (jei reikia) palikite kepti toliau. Maistui išimti naudokite medinę arba šilumai
atsparaus plastiko mentelę. Nenaudokite šakutės, peilio arba kitų panašių metalinių
įrankių. Jais galite pažeisti nelimpančią dangą.
7) Prieš dėdami kitą maistą į sumuštinių keptuvą, uždarykite jį ir palaukite, kol užges
žalias indikatorius A1.
8) Baigę naudotis sumuštinių keptuvu, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros tinklo.
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
-5-
Nominalus įtampos intervalas:........................................................................................220-240 V~
Nominalus dažnis:.................................................................................................................... 50/60 Hz
Nominalus galios įvadas:............................................................................................................. 700 W
Mes pasi liekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.
SKANIŲ SUMUŠTINIŲ RUOŠIMO PATARIMAI
■■ Vienam sumuštiniui reikės dviejų duonos riekių ir įdaro. Tarp duonos riekių gražiai
sudėkite įdaro ingredientus.
■■ Baziniais įdaro ingredientais gali tapti mėsa, žuvis, sūris, rūkyta mėsa, kiaušinienės
griežinėliai ar vaisiai ir daržovės, pvz., bananai, obuoliai, ananasai, pomidorai, agurkai,
svogūnai ir grybai. Neįdarykite sumuštinių per gausiai, kad įdaras neišsilietų ant
kepimo plokštelių.
■■ Įdarą galima pagardinti prieskoniais, žolelėmis, garstyčiomis ar kečupu.
■■ Kad duona apskrustų įgaudama aukso spalvos atspalvį, ją prieš kepant galima aptepti
sviestu.
Pastaba:
Sumuštinio kepimo trukmė priklauso nuo duonos tipo, ingredientų ir jūsų
skonio.
KEPIMO PATARIMAI
■■ Galima kepti įvairiausią maistą, pvz., mėsą, žuvį, kai kurių tipų rūkytus gaminius,
daržoves ir vaisius.
■■ Kepimui naudokite šviežius arba šaldytus ingredientus. Prieš kepdami leiskite
šaldytiems ingredientams atitirpti.
■■ Prieš kepdami supjaustykite ingredientus mažesniais plonais griežinėliais ir nuo
marinuotos mėsos pašalinkite marinato perteklių. Kai kurių marinatų sudėtyje yra
cukraus, kuris gali prikepti prie keptuvo plokštelių.
■■ Kad mėsa išliktų sultinga, kepdami nebadykite jos šakute.
■■ Nekepkite mėsos per ilgai. Kitaip ji taps sausa ir kieta.
RECEPTAI – SUMUŠTINIAI
Sumuštinis su kumpiu, sūriu ir ananasais (2 vnt.)
4 riekės skrudinti skirtos duonos
2 griežinėliai sūrio
4 griežinėliai kumpio
2 griežinėliai ananasų
Pakaitinkite kepimo plokšteles. Tarp dviejų duonos riekių įdėkite po vieną sūrio ir ananasų
griežinėlius bei du griežinėlius kumpio. Tokiu pačiu būdu paruoškite ir antrą sumuštinį.
Juos pašildyti trunka nuo 2 iki 3 minučių.
Sumuštinis su pomidorais ir sūriu (2 vnt.)
4 riekės skrudinti skirtos duonos
1 vidutinis, griežinėliais supjaustytas pomidoras
2 šaukšteliai tarkuoto sūrio
Maltų saldžiųjų pipirų - pagal skonį
Pakaitinkite kepimo plokšteles. Tarp dviejų duonos riekių sudėkite kelis pomidoro
griežinėlius ir apibarstykite tarkuotu sūriu. Pagardinkite įdarą maltais pipirais ir tokiu
pat būdu paruoškite antrą sumuštinį.
Juos pašildyti trunka nuo 2 iki 3 minučių.
12/2019
Sumuštinis su šokolado kremu, ir bananais (2 vnt.)
4 riekės skrudinti skirtos duonos
1/2 plonai pjaustyto banano
Šokolado kremas (šokolado ir riešutų sviestas)
Pakaitinkite kepimo plokšteles. Plonu sluoksniu užtepkite šokolado kremą ant dviejų
riekių skrudinti skirtos duonos, ant viršaus sudėkite kelis banano griežinėlius ir suglauskite
riekes. Tokiu pačiu būdu paruoškite ir antrą sumuštinį. Juos pašildyti trunka nuo 2 iki
3 minučių.
RECEPTAI – VAFLIAI
Vafliai
125 g suminkštinto sviesto
90 g cukraus
1 pakelis vanilinio cukraus
3 kiaušiniai
250 g smulkių miltų
1/2 pakelio kepimo miltelių
Žiupsnelis druskos
0,5 l pieno
1 valgomasis šaukštas romo
Tolygiai sumaišykite cukrų su sviestu. Laipsniškai įmaišykite kiaušinius, miltus su druska
ir kepimo miltelius, pieną bei romą. švelniai ištepkite kepimo plokšteles riebalais ir
leiskite joms įkaisti. Suformuotą tešlą supilkite ant apatinės kepimo plokštelės. Kepkite
tešlą apie 3-5 minutes arba kol ji taps rusvos aukso spalvos. Ant iškeptų vaflių užtepkite
džemo ir pagardinkite vaflius pagal skonį plakta grietinėle, pabarstykite kakavos ar
šokolado drožlių.
Gero apetito!
NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJĘ SU PANAUDOTOS
PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose vietose.
PANAUDOTŲ
ŠALINIMAS
ELEKTRINIŲ
IR
ELEKTRONINIŲ
PRIETAISŲ
Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar
elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Norėdami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti
į specialius tokios įrangos surinkimo punktus. Kai kuriose Europos
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse prietaisus galima
grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują prietaisą.
Kitaip nei netinkamas atliekų šalinimas, tinkamas produkto utilizavimas
padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą.
Daugiau informacijos teiraukitės vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos
baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos
teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.
Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį produktą, reikiamos
informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės vietinių vyriausybinių departamentų
arba savo pardavėjo.
Šis gaminys atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.
Copyright © 2019, Fast ČR, a.s.
-6-
12/2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement