Sencor SHD 8200GD User manual

Sencor SHD 8200GD User manual
SHD 8200GD
CZ Vysoušeč vlasů
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-1-
05/2020
CZ
Vysoušeč vlasů
Důležité bezpečnostní pokyny
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let
a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny
o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
případným nebezpečím.
■ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
■ Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
■ Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte
odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku
nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním
kabelem je zakázáno používat.
■
Výstraha:
Nepoužívejte tento spotřebič blízko vody.
Výstraha:
Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch,
umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
Používá-li se spotřebič v koupelně, odpojte ho po použití
od sítě vytažením vidlice, protože blízkost vody představuje
nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
■ Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového
chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem
nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení
koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.
■
■
■
Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-2-
05/2020
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem, nebo není určeno pro tento přístroj.
Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
Přístroj nepostřikujte vodou, ani jinou tekutinou. Přístroj, ani jeho části neponořujte do vody, nebo jiné tekutiny.
Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí, ani venku!
V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním, či přemístěním postupujte stejným způsobem.
Před uložením se ujistěte, že je zcela vychladlý.
Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvířata citlivé na horký vzduch.
Přístroj neodkládejte na elektrický, ani plynový vařič nebo v jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou
zdroji tepla.
Nepoužívejte jiné nástavce než dodávané nebo doporučené výrobcem.
Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem, nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto
přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
Nepokládejte síťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby
se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu, nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za
vidlici síťového kabelu.
Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
Dbejte na to, aby po zapnutí přístroje nedošlo k zakrytí mřížky nasávacího ani výfukového otvoru.
Dbejte na to, aby v žádném z otvorů vysoušeče vlasů nezůstávaly vlasy ani nitky z látek.
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin
atp.).
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-3-
05/2020
SHD 8200GD
A
6
1
2
7
3
4
5
8
9
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
-4-
05/2020
CZ
■ Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě.
■ Doporučujeme pravidelně čistit vstupní část vysoušeče, kam bývají velmi často
nasáty vlasy.
1.Pootočením sejměte vstupní mřížku (v zadní části vysoušeče).
2.Vyčistěte celý vnitřní prostor.
3.Mřížku nasaďte zpět.
Vysoušeč vlasů
Návod k použití
■ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze,
a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu.
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
uschovejte pro případ další potřeby.
■ Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky
za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál,
pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční
list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice
od výrobce.
POPIS SPOTŘEBIČE
A1 Odnímatelný koncentrátor vzduchu
A2 Tlačítko studeného vzduchu
A3 Přepínač teploty ( : nejnižší teplota;
: střední teplota;
: maximální
teplota)
A4 Přepínač rychlosti (○: vypnuto;
: 1. rychlostní stupeň;
: 2. rychlostní stupeň)
A5
A6
A7
A8
A9
Závěsné očko
Gumový ochranný boční nárazník
Pogumovaná rukojeť
Přívodní kabel
Difusér
TECHNICKÉ ÚDAJE
■ Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu
a odstraňte veškeré propagační štítky či etikety. Zkontrolujte, že spotřebič ani žádná
jeho součást nejsou poškozeny.
POUŽITÍ VYSOUŠEČE VLASŮ
Jmenovitý rozsah napětí................................................................................................220 – 240 V~
Jmenovitý kmitočet................................................................................................................50 / 60 Hz
Jmenovitý příkon.................................................................................................... 2 000 W - 2 400 W
Hlučnost....................................................................................................................................80,5 dB(A)
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 80,5 dB(A), což představuje
hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.
Zasuňte vidlici síťového kabelu do elektrické zásuvky.
Na držadle vysoušeče navolte nejdřív teplotu (nízkou, střední nebo maximální).
Pak vysoušeč přepněte ze stavu “vypnuto” na první nebo druhý rychlostní stupeň.
Pro úplné vypnutí vysoušeče přepněte přepínač teploty do polohy “vypnuto”.
Tip:
■ Pro dosažení co nejlepších výsledků umyjte před použitím vysoušeče vlasy
šamponem, vytřete je ručníkem pro snížení nadměrné vlhkosti a rozčešte je.
Doporučujeme používat kondicionér, případně vlasový balzám, které usnadní
rozčesání a následné vysoušení vlasů.
Tlačítko studeného vzduchu
■ Tlačítko studeného vzduchu lze použít současně s kterýmkoliv výkonnostním
stupněm a slouží k ideálnímu zafixování účesu po sušení horkým vzduchem.
Upozornění:
Tlačítko studeného vzduchu je třeba držet po celou dobu; po jeho
uvolnění dojde opět k proudění horkého vzduchu.
Koncentrátor vzduchu
■ V případě, že při vysoušení vlasů potřebujete účes vytvarovat (resp. soustředit
proud vzduchu do konkrétního místa), nasaďte na výfukový otvor vysoušeče vlasů
koncentrátor.
Difusér
■ Difuzér pomáhá vlasy vysoušet přirozeně a dodává jim objem. Abyste dosáhli
většího objemu, tvarujte během sušení vlasy pomocí prstů.
Závěsné očko
■ Pokud potřebujete v průběhu vysoušení fén odložit, můžete jej pověsit za závěsné
očko.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
■ Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte
spotřebič vychladnout.
■ K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním
účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást
tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.
Varování:
Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do
vody nebo jiné tekutiny.
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Uložení
■ Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky,
nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění
a údržba“.
■ Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté
a suché.
■ Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven
extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.
Upozornění:
Nikdy neomotávejte přívodní kabel kolem těla vysoušeče.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍ
■
■
■
■
Upozornění:
Před opětovným nasazením příslušenství se ujistěte, že je zcela
suché.
-5-
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna
dvojitou nebo zesílenou izolací.
Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci,
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných
evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při
koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si
potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého
prodejce.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se
na něj vztahují.
05/2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement